นายว น ย นายสาเร ง ส ขกาเน ด แน นหนา นางส ช น นางบ หล น

Size: px
Start display at page:

Download "นายว น ย นายสาเร ง ส ขกาเน ด แน นหนา นางส ช น นางบ หล น"

Transcription

1 (สาเนา) รายงานการประช มสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ สม ยสาม ญ สม ยท 3 ประจาป พ.ศ.2556 คร งท 1 ว นท 5 ส งหาคม 2556 เวลา น. ณ ห องประช ม ท ทาการองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ รายช อผ เข าประช ม นายว น ย นายสาเร ง ส ขกาเน ด แน นหนา ประธานสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ รองประธานสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ 3. นางสาวดวงใจ นาคร าย เลขาน การสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ 4. นางศศ กานต ส ขศ ร สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 1 ) 5. นายประท ป สง าศร สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 1 ) 6. นางประย ร เสมอตน สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 2 ) นางส ช น นางบ หล น จ ตตว ร ยพงษ แก นหม น สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 2 ) สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 3 ) 9. นายผ น จาหน ายโค สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 4 ) 10. นายประย ร แมดพ มาย สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 4 ) นางส ภาพ นายสมจ ตร นายจอย นางกาญจณา เดชบ ญ แมดพ มาย เสร มพ มาย อรรคษร สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 5 ) สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 5 ) สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 6 ) สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 6 ) 15. นายเสร นวลสก ลน ภา สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 7 ) 16. นายจวน ช างด สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 7 ) 17. นายด วง สมานม ตร สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 8 ) 18. นางร ตต กาล ท นงาน สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 8 ) 19. นายอน นต สานคล อง สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 9 ) นายน ย นายประจง พล ด ส ขกาเน ด สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 10 ) สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 10 ) 22. นายสมอาจ เล ยนอย าง สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 11 ) 23. นายสมชาย เพ ญส ข สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 11 ) 24. นายช น ข นทอง สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 13) 25. นายจ นทร ประสพผล สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 13 ) นายเด น นายว ฒ พงษ ส ขก อง ร มร กข สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 14 ) สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 14) 28. นายพ น สนนา สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 15 ) 29. นายแสวง กล าพ มาย สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 15 ) 30. นางอน นต ป อมห น สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 16 ) 31. นายก องเก ยรต เจนพ มาย สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 18 ) 32. นางสาวอาร ร ตน พ งพ มาย สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 18 )

2 33. นายศ กดา ป ญญาเสน สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 19 ) 34. นายว ล ย ไทยนอก สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 19 ) 35. นายสาเร ง แลกป น สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 20 ) 36. นายสนอง พ นโพธ สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 20 ) รายช อผ ท ไม มาร วมประช ม รายช อผ เข าร วมประช ม นายประเสร ฐ นายนรากร นายพ รศ กด นายแหยม สมานม ตร เปร องกระโทรก นนท ธ ระเศรษฐ ร นนอก สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 9 ) สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 12 ) สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 16 ) สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ( หม ท 17) 1. นายเย ยม ขว ญส ข นายกองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ 2. นายส น เท ยนช ย รองนายกองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ 3. นายสถ ตย โกส มถ รองนายกองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ 4. นายประย ร เหลาว ฒนา ปล ดองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ เร มการประช มเวลา น. เม อท ประช มครบองค ประช มนายว น ย ส ขกาเน ด ประธานสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ ประธานท ประช มด าเน นการ ประช มตามข อบ งค บกระทรวงมหาดไทยว าด วยการประช มฯ ตามระเบ ยบวาระด งน ระเบ ยบวาระท 1. เร องท ประธานจะแจ งต อท ประช ม ประธานสภาฯ แจ งเร องเพ อทราบ (1) ในการประช มสภา ในสม ยต างๆแจ งให สมาช กทราบ ถ าไม ม ก จธ ระจาเป น ให เข าร วมประช มท กคร ง (2) ชลประธาน ให ช วยระบายน าท กคลองเพ อเป ดระบายน าให ประชาชนอย างท วถ งท กพ นท ประธานสภาฯ เช ญนายก อบต.แจ งเร องเพ อทราบ นายก อบต. แจ งเร องเพ อทราบ (1) ย งไม ม งบประมาณในการซ อมแซมถนนท ชาร ด อย ในช วงประสานงานก บผ ท ร บผ ดชอบ (2) โครงการถนนห นคล กท อน ม ต ผ านสภาไปแล ว 23 โครงการ ย งดาเน นการต อไม ได เพราะฝนตก ไม สามารถปร บเกรดได (3) อาเภอพ มาย แจ งเร องของยาเสพต ดให ช วยเฝ าระว ง เด กเยาวชนในช มชนของตนเอง ระเบ ยบวาระท 2. ร บรองรายงานการประช ม มต ท ประช ม - ร บรอง - ระเบ ยบวาระท 3. กระท ถาม - ไม ม - ระเบ ยบวาระท 4. เร องท คณะกรรมการท สภา อบต.ต งข นพ จารณาแล วเสร จ - ไม ม -

3 ระเบ ยบวาระท 5. เร องท เสนอใหม 5.1) พ จารณาให ความเห นชอบการจ ดการข งข นก ฬาประชาชน ดงใหญ เกมส คร งท 20 ประธานสภาฯ เช ญนายก อบต.ช แจง นายก อบต. อน ญาตให รองนายกอบต. ช แจงแทน รองนายก อบต. นายส น เท ยนช ย ช แจง การพ จารณาให ความเห นชอบการจ ดการแข งข นก ฬาประชาชน ดงใหญ เกมส คร งท 20 ซ ง อบต.ดงใหญ ได จ ดต ดต อก นมา 19 คร ง และคร งน เป นคร งท 20 จ งย นเข าสภาเพ อขอความเห นชอบในการจ ดการแข งข น ก ฬาในคร งน ประธานสภาฯ เช ญปล ด อบต.ช แจงเพ มเต มในฐานะเจ าหน าท งบประมาณ ปล ด อบต. ช แจง การพ จารณาให ความเห นชอบการจ ดการแข งข นก ฬาประชาชน ดงใหญ เกมส คร งท 20 (1) ประเภทการแข งข นภายในตาบล 1.ฟ ตบอล (ชาย) 2. เซป คตะกร อ (ชาย) 3.ฟ ตซอล/วอลเลย บอล (พ อบ าน/แม บ าน) 4. ฟ ตวอลเยาวชน (ชาย/หญ ง) 5.วอลเลย บอล (ชาย/หญ ง) 6.เปตอง (ชาย/หญ ง) (2) ระหว างว นท ต ลาคม 2556 ณ สนามโรงเร ยนบ านดงประชาน ก ล การจ ดในช วงต ลาคม อาจะม ฝนบ างแต ถ าจ ดช วงเด อนธ นวาคม จะม ป ญหาเร องของต วน กก ฬาเพราะเป นช วงท เด กน กเร ยนเป ด เร ยนถ าจ ดได จะต องจ ดในช วงว นเสาร และว นอาท ตย ประธานสภาฯ เป ดโอกาสให สมาช กอภ ปราย ส.อบต.ประท ป สง าศร อภ ปรายเสนอให จ ดในเด อนพฤศจ กายน ถ ง เด อนธ นวาคม เพ อนให พ นฤด ฝน และเป นช วงท เศรษฐก จในช มชนด เลขาน การฯ สภา นางสาวดวงใจ นาคร าย อภ ปราย เห นด วยให จ ดเด อนธ นวาคมเพราะเศรษฐก จในช มชนด ประธานสภาฯ เช ญปล ด อบต.ช แจงในฐานะเจ าหน าท งบประมาณ ปล ด อบต. ช แจง ถ าจ ดเด อนธ นวาคม ต องจ ดว นเสาร และว นอาท ตย ห วท าย เพ ออานวยความสะดวกให ต วน กก ฬาท ต องไปโรงเร ยน รองนายก อบต. รองส น เท ยนช ย ช แจงเพ มเต ม เห นด วยก บสมาช กท จะให จ ดในเด อนธ นวาคม แต อยากให เล อนมาจ ดในเด อนต ลาคม เพราะเป นเด อนท เด กป ดภาคเร ยน จะได ไม ม ผลกระทบก บผลการเร ยนของเด กน กเร ยน ประธานสภาฯ เป ดโอกาสให สมาช กอภ ปรายต อ ส.อบต.ร ตต กาล ท นงาน อภ ปราย อยากให จ ดในเด อนต ลาคมเหม อนเด ม ส.อบต.ประย ร เสมอตน อภ ปราย เห นด วยให จ ดในเด อนต ลาคม ส.อบต. ช น ข นทอง อภ ปราย เห นด วยให จ ดเด อนธ นวาคมเพราะเศรษฐก จในช มชนด รองสถ ตย โกส ม ช แจง เห นด วยให จ ดในเด อนต ลาคมเพราะเป นช วงท เด กป ดภาคเร ยน จะม ความพร อมมากกว าเด อนธ นวาคม ประธานสภาฯ เช ญสมาช กอภ ปรายต อ เม อไม ม ผ อภ ปรายประธานจ งขอมต ท ประช ม มต ท ประช ม เห นชอบการจ ดการแข งข นก ฬาประชาชน ดงใหญ เกมส คร งท 20 เห นชอบ ให จ ดในเด อนต ลาคม 25 เส ยง เห นชอบ ให จ ดในเด อนธ นวาคม 4 เส ยง ไม เห นชอบ - เส ยง งดออกเส ยง 7 เส ยง ระเบ ยบวาระท 6. เร องเพ อทราบ /เร องอ น ๆ 6.1) การจ ดงาน 12 ส งหามหาราช น ประธานสภาฯ เช ญ ปล ด อบต. ช แจงในฐานะเจ าหน าท งบประมาณ ปล ด อบต. ช แจง อบต.ดงใหญ ร วมก บส วนราชการ หม บ านได กาหนดจ ดงาน ๑๒ ส งหามหาราช น เพ อเป นการน อมราล กถ ง

4 พระมหากร ณาธ ค ณท ม ต อพสกน กรชาวไทย และเป ดโอกาสให พสกน กรท กหม เหล าได ร วมแสดงออกถ งความจงร กภ กด เน องในวโรกาส ด งกล าว ในการลงนามถวายพระพร ถวายเคร องราชส กการะและจ ดเท ยนช ยถวายพระพร โดยม รายละเอ ยด ด งน (๑) กาหนดการจ ดงาน - เวลา น. ทาบ ญต กบาตร - เวลา น. ก จกรรมและการแข งข นต าง ๆ - เวลา น. หน วยงาน หม บ านพร อมก นบร เวณพ ธ - เวลา น. พ ธ จ ดเท ยนช ยถวายพระพร - เวลา น. การแสดงก จกรรมของหน วยงาน หม บ านต าง ๆ (๒) การเข าร วมก จกรรมของหม บ าน - ขอเช ญท กหม บ านร วมทาบ ญต กบาตร ลงนาม ถวายเคร องราชส กการะและจ ดเท ยนช ยถวายพระพร - การค ดเล อกแม ต วอย างด เด น (หม บ านละ 1 คน) เพ อยกย องเช ดช เก ยรต - ประชาส มพ นธ การจ ดงานผ านหอกระจายข าวและนามวลชลมาร วมงาน ประธานสภาฯ เป ดโอกาสให สมาช กอภ ปราย ส.อบต.สมจ ตร แมดพ มาย อภ ปรายในว นท 9 ส งหาคม 2566 ในว นประช มสภาสม ยสาม ญ สม ยท 3 คร งท 2 ให เช ญผ นาช มชนเข า ร วมประช มด วยเพ อจะได ทราบแนวทางการจ ดงานว นท 12 ส งหาคม ส.อบต.ช น ข นทอง อภ ปราย เสนอให ผ บร หารร วมก จกรรมร องเพลงประกวดในว นท 12 ส งหาคม ด วย ประธานสภาฯ เช ญ รองนายก อบต.ช แจง รองนายก อบต. ช แจง การจ ดงานว นท 12 ส งหาคม สถานท จ ดค อในหอประช มเฉล มพระเก ยรต อบต.ดงใหญ ในงานจะม การประกวด ร องแพลง ของสมาช กสภา ผ ใหญ บ าน และผ ช วยผ ใหญ บ าน ให ส งต วแทนมาร องเพลงประกวดหม บ านละ 1 คน 6.2)โครงการจ ดซ ออ ปกรณ ก ฬาหม บ าน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ประธานสภาฯ เช ญ ปล ด อบต. ช แจงในฐานะเจ าหน าท งบประมาณ ปล ด อบต. ช แจงโครงการจ ดซ ออ ปกรณ ก ฬาหม บ าน ประจาป งบประมาณ พ.ศ เพ อสน บสน นการจ ดซ ออ ปกรณ ก ฬาให ก บหม บ าน - เพ อสน บสน นการจ ดก จกรรมก ฬาในหม บ าน - เพ อให เยาวชนและประชาชนได ใช เวลาว างในการออกกาล งกายและสร างความสาม คค ในหม บ าน - เพ อจ ดหาอ ปกรณ ก ฬาให สอดคล องก บสภาพพ นท และความต องการของช มชน คณะกรรมการบร หารโครงการก ฬาหม บ าน ม หน าท บร หารก ฬาของหม บ าน ประช มร วมก บประชาคมหม บ านเพ อสารวจเสนอ ความต องการใช ประเภทอ ปกรณ ก ฬาหม บ าน เพ อกาหนดประเภทอ ปกรณ ก ฬาสาหร บหม บ าน และดาเน นการให ม การใช ประโยชน จาก อ ปกรณ และสามารถจ ดก จกรรมอย างต อเน อง ราคากลางอ ปกรณ ก ฬาของหม บ าน ตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร 1.ล กฟ ตบอล ราคากลาง ล กๆ ละ 550 บาท 2.ล กวอลเลย บอล ราคากลาง ล กๆ ละ 500 บาท 3.ล กฟ ตซอล ราคากลาง ล กๆ ละ 500 บาท 4.ล กตะกร อ ราคากลาง ล กๆ ละ 280 บาท 5.ล กเปตอง(1 ช ด ม 6 ล ก) ราคากลาง ช ดๆ ละ 2,400 บาท 6.ตาข ายวอลเลย บอล ราคากลาง ล กๆ ละ 480 บาท 7.ตาข ายตะกร อ ราคากลาง ล กๆ ละ 480 บาท

5 หล กเกณฑ การจ ดงบประมาณเพ อจ ดหาอ ปกรณ ก ฬาให ก บหม บ านให แบ งงบประมาณออกเป น ๒ ส วนเท า ๆ ก น โดยแต ละ ส วนให จ ดสรรด งน - ส วนท ๑ ให จ ดสรรตามหม บ าน ๆ ละเท าก น (หม บ านละ 2,500 บาท วงเง น 50,000 บาท) - ส วนท ๒ ให จ ดสรรตามจานวนน กก ฬาท หม บ านส งเข าร วมการแข งข นก ฬาดงใหญ เกมส ในคร งท ผ านมา (วงเง น 50,000 บาท) หม บ านท ได ร บจ ดสรร ม ด งน หม ท 1 ได ร บจ ดสรร 3,700 บาท หม ท 11 ได ร บจ ดสรร 2,700 บาท หม ท 2 ได ร บจ ดสรร 4,000 บาท หม ท 12 ได ร บจ ดสรร 6,100 บาท หม ท 3 ได ร บจ ดสรร 4,300 บาท หม ท 13 ได ร บจ ดสรร 6,200 บาท หม ท 4 ได ร บจ ดสรร 6,400 บาท หม ท 14 ได ร บจ ดสรร 5,500 บาท หม ท 5 ได ร บจ ดสรร 6,800 บาท หม ท 15 ได ร บจ ดสรร 2,700 บาท หม ท 6 ได ร บจ ดสรร 4,300 บาท หม ท 16 ได ร บจ ดสรร 3,700 บาท หม ท 7 ได ร บจ ดสรร 6,400 บาท หม ท 17 ได ร บจ ดสรร 4,800 บาท หม ท 8 ได ร บจ ดสรร 3,900 บาท หม ท 18 ได ร บจ ดสรร 6,500 บาท หม ท 9 ได ร บจ ดสรร 3,600 บาท หม ท 19 ได ร บจ ดสรร 4,300 บาท หม ท 10 ได ร บจ ดสรร 6,500 บาท หม ท 20 ได ร บจ ดสรร 6,400 บาท ประธานสภาฯ เป ดโอกาสให สมาช กอภ ปราย ส.อบต.ประท ป สง าศร อภ ปราย เสนอให เพ มงบประมาณในส วนท ๑ และ ๒ วงเง นไม เพ ยงพอก บความต องการอ ปกรณ ก ฬาของ หม บ าน ประธานสภาฯ เช ญ ปล ด อบต. ช แจง ในฐานะเจ าหน าท งบประมาณ ปล ด อบต. ช แจง ส วนท ๑ ให จ ดสรรตามหม บ าน ๆ ละเท าก น (หม บ านละ 2,500 บาท วงเง น 50,000 บาท) ส วนท ๒ ให จ ดสรรตาม จานวนน กก ฬาท หม บ านส งเข าร วมการแข งข นก ฬาดงใหญ เกมส ในคร งท ผ านมา (วงเง น 50,000 บาท) ซ งเป นงบประมาณท อน ม ต จากสภาช ดเก า ระเบ ยบวาระท 7. น ดประช มคร งต อไป - สม ยสาม ญ สม ยท 3 ประจาป 2556 คร งท 2 ในว นท 9 ส งหาคม 2556 เวลา น.ณ ห องประช ม อบต.ดงใหญ ป ดประช มเวลา น. ลงช อ ดวงใจ นาคร าย ผ จดบ นท กฯ (นางสาวดวงใจ นาคร าย) เลขาน การสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ คณะกรรมการตรวจรายงานการประช มได ตรวจการรายงานการประช มเร ยบร อยแล ว ให น าเสนอสภาองค การบร หาร ส วนตาบลดงใหญ เพ อพ จารณาร บรองในการประช มคร งต อไป ลงช อ ช น ข นทอง ผ ตรวจรายงานการประช ม

6 ( ส.อบต.ช น ข นทอง ) ลงช อ ร ตต กาล ท นงาน ผ ตรวจรายงานการประช ม ( ส.อบต.ร ต กาล ท นงาน ) ลงช อ ประท ป สง าศร ผ ตรวจรายงานการประช ม ( ส.อบต.ประท ป สง าศร ) ลงช อ นรากร เปร องกระโทรก ผ ตรวจรายงานการประช ม ( ส.อบต.นรากร เปร องกระโทรก ) ลงช อ ประย ร แมดพ มาย ผ ตรวจรายงานการประช ม ( ส.อบต.ประย ร แมดพ มาย ) บ นท กการประช ม ฯ ได ร บรองจากสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ แล ว ในการประช ม สม ยสาม ญ สม ยท 3 ประจาป พ.ศ.2556 คร งท 2 ว นท 9 เด อน ส งหาคม พ.ศ ลงช อ ว น ย ส ขกาเน ด (นายว น ย ส ขกาเน ด) ประธานสภาองค การบร หารส วนตาบลดงใหญ

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ ค ม อการดาเน นงานโครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ๑ ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ส วนการศ กษาสงเคราะห กองพ ทธศาสนศ กษา สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ ค ม อการดาเน นงานโครงการสร

More information

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. องค การบร หารส วนต าบลจ ดท า ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบล เร อง งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2555 หมวดเง นอ ดหน น

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว

More information

โครงการจ ดเวท ประชาคมหม บ าน พ.ศ. 2557 องค การบร หารส วนต าบลผาน าย อย อ าเภอหนองพอก จ งหว ดร อยเอ ด ----------------------------- ๑.

โครงการจ ดเวท ประชาคมหม บ าน พ.ศ. 2557 องค การบร หารส วนต าบลผาน าย อย อ าเภอหนองพอก จ งหว ดร อยเอ ด ----------------------------- ๑. โครงการจ ดเวท ประชาคมหม บ าน พ.ศ. 2557 องค การบร หารส วนต าบลผาน าย อย อ าเภอหนองพอก จ งหว ดร อยเอ ด ----------------------------- ๑. หล กการและเหต ผล ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕

More information

รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน

รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน 1 รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน ระหว างว นท 1 ต ลาคม 2556 ถ ง ว นท 31 ม นาคม 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 16 2 สารบ ญ แนวค ดในการบร หารกล มบร หารท วไป

More information

ระเบ ยบวาระท 2 ร บรองรายงานการประช ม คร งท 3/2558 ว นพ ธท 11 ม นาคม 2558

ระเบ ยบวาระท 2 ร บรองรายงานการประช ม คร งท 3/2558 ว นพ ธท 11 ม นาคม 2558 ก อนระเบ ยบวาระการประช ม 9 เร อง ระเบ ยบวาระท 1 เร องท แจ งให ท ประช มทราบ ระเบ ยบวาระการประช มคณะกรรมการสภาว ชาการ คร งท 4/2558 ว นจ นทร ท 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห องประช มสภาว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร

More information

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 องค การบร หารส วนตาบลบ านยา อาเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน สารบ ญ เร อง หน า 1. ระด บหน วยงานย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

แนวคาบรรยาย เร อง การดาเน นเน นงานโครงการ อพป. โดย พ.อ.ศ กด ช ย สระสงค ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน.

แนวคาบรรยาย เร อง การดาเน นเน นงานโครงการ อพป. โดย พ.อ.ศ กด ช ย สระสงค ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน. แนวคาบรรยาย เร อง การดาเน นเน นงานโครงการ อพป. โดย พ.อ.ศ กด ช ย สระสงค ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน. 1 ความเป นมาโครงการ อพป.แห งชาต ต งแต ส นส ดสงครามโลกคร งท 2 เป นต นมา โลกแบ ง ออกเป น 2 ฝ ายค อ ฝ ายเสร น ยม ฝ

More information

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๖ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได น อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมา ใช ในการส งเสร มการพ ฒนาหม บ าน โดยได ด าเน นการโครงการหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบ เพ อม งหว งให คนในช มชนได ม ว ถ ช ว ต ท เข มแข ง พ งตนเองได

More information

รายงานการประช มคณะกรรมการสมาคมเคเบ ลล งไทย คร งท 51/2555 ว นพ ธท 17 ต ลาคม 2555 เวลา 16.00 น. ณ สมาคมเคเบ ลล งไทย

รายงานการประช มคณะกรรมการสมาคมเคเบ ลล งไทย คร งท 51/2555 ว นพ ธท 17 ต ลาคม 2555 เวลา 16.00 น. ณ สมาคมเคเบ ลล งไทย ท สคท.160/55/ปช ผ เข าร วมประช ม รายงานการประช มคณะกรรมการสมาคมเคเบ ลล งไทย คร งท 51/2555 ว นพ ธท 17 ต ลาคม 2555 เวลา 16.00 น. ณ สมาคมเคเบ ลล งไทย 1. นายสมศ กด เหล าปร ชา นายกสมาคม 2. นายสมบ ต อน นตร มพร

More information

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน ประจาป งบประมาณ 2558 โดย กองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน - สาเนาค ฉบ บ - ประกาศกองท นหล กประก นส ขภาพองค การบร

More information

บ นท กข อความ (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ดกาแพงเพชร

บ นท กข อความ (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ดกาแพงเพชร บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด กล มย ทธศาสตร ฯ โทร ๐-๕๕๗๐-๕๐๘๙-๙๐ ท กพ ๐๐๓๑/๑๕๓๕ ว นท ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เร อง ส งรายงานผลการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ของสาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด เร ยน ปล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ )

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) องค การบร หารส วนตาบลธาต น อย อาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน คานา ตามท ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดอ บลราชธาน เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ

More information

3.4 มอบเง นรางว ลให แก น กเร ยนท ได ร บรางว ลชนะเล ศ อ นด บ 1, 2, 3 จากการแข งข นท กษะ

3.4 มอบเง นรางว ลให แก น กเร ยนท ได ร บรางว ลชนะเล ศ อ นด บ 1, 2, 3 จากการแข งข นท กษะ 43 โครงการท 1 แบบเสนอโครงการประจ าป งบประมาณ 2558 1. ช อโครงการ ส งเสร มการร วมงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 2.1 เพ อสนองจ ดเน น สพป.ป ตตาน เขต 2 ข อ 5 ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพในการแสดง ความสามารถ และการแข

More information

บ นท กข อความ (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ดกาแพงเพชร

บ นท กข อความ (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ดกาแพงเพชร บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด กล มย ทธศาสตร ฯ โทร ๐-๕๕๗๐-๕๐๘๙-๙๐ ท กพ ๐๐๓๑/๐๙๖ ว นท ๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๕ เร อง ส งรายงานผลการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ของสาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด เร ยน ปล

More information

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค **********************************

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค ********************************** โครงการ ประช มส มมนาเช งว ชาการเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ บร หาร สมาช กสภา ข าราชการ และพน กงานจ าง ขององค กรปกครองส วนท องถ น เร อง พ ฒนาได อย างถ กต องและถ กใจ องค กรปกครองส วนท องถ นไทยครองใจประชาชน โดย สมาคมข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน ค าน า การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและ ย ทธศาสตร ท ก าหนดไว

More information

รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ รอบ 8 เด อน (1 ต ลาคม 2554 31 พฤษภาคม 2555) สาน กงานเลขาธ การสภาแทนราษฎร

รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ รอบ 8 เด อน (1 ต ลาคม 2554 31 พฤษภาคม 2555) สาน กงานเลขาธ การสภาแทนราษฎร รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ รอบ 8 เด อน (1 ต ลาคม 2554 31 พฤษภาคม 2555) สาน กงานเลขาธ การสภาแทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท 1 : ผลการด าเน นงานประจ าและงานโครงการตามย ทธศาสตร 1)

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

การประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ประจาป ๒๕๕๖ โดย ธนาคารออมส น ร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

การประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ประจาป ๒๕๕๖ โดย ธนาคารออมส น ร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ โครงการประกวดโรงเร ยนและน กเร ยนด เด นด านค ณธรรมและจร ยธรรม การประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ประจาป ๒๕๕๖ โดย ธนาคารออมส น ร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน การบร หารงบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป เง นอ ดหน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน รายการค าจ ดการสอน (ค าอาหารน กเร ยนประจาพ กนอน) 51 น ยาม งบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป

More information

โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา

โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา เสนอขออน ม ต 1. รศ. จ ตต มา อ ครธ ต พงศ อน ม ต ผ ร บผ ดชอบโครงการ คณะน กศ กษาภาคปกต หม เร ยน 1/2551

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2556 2558)

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2556 2558) แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2556 2558) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอบ านแท น จ งหว ดช ยภ ม www.nongku.go.th คานา การบร หารงานองค การบร หารส วนตาบลให ประสบความสาเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและย ทธศาสตร ท กาหนดไว

More information

การส ารวจความพ งพอใจและความไม พ งพอใจของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยต อค ณภาพการให บร การของ ส าน กงานธนาร กษ พ นท ระยอง

การส ารวจความพ งพอใจและความไม พ งพอใจของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยต อค ณภาพการให บร การของ ส าน กงานธนาร กษ พ นท ระยอง ๑. หล กการและเหต ผล การส ารวจความพ งพอใจและความไม พ งพอใจของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยต อค ณภาพการให บร การของ ส าน กงานธนาร กษ พ นท ระยอง การว ดความพ งพอใจและไม พ งพอใจของผ ร บบร การและผ ม ส วนได

More information