โดย รศ.ดร. ว ระพงษ แพส วรรณ ปล ดกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

Size: px
Start display at page:

Download "โดย รศ.ดร. ว ระพงษ แพส วรรณ ปล ดกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย"

Transcription

1 โดย รศ.ดร. ว ระพงษ แพส วรรณ ปล ดกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ว นท ๒๓ ส งหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมสปร งฟ ลด ว ลเลจ กอล ฟ แอนด สปา อ.ชะอ า จ. เพชรบ ร

2 ห วข อการบรรยาย การประย กต ใช การบร หารโครงการ (Project-Based Management) ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บบ คคล 23:8:56 2

3 การประย กต ใช การบร หารโครงการ ( Project-Based Management) ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บบ คคล 1. น าเสนอข อม ล ความก าวหน าผลการ ด าเน นงานและ คาดการณ ความส าเร จ ของโครงการในภาพรวม 2. น าเสนอข อม ล ความก าวหน าแผนและ ผลการใช จ าย งบประมาณและ คาดการณ แนวโน มการ ใช จ ายงบประมาณใน ภาพรวม 3. สามารถบอกป ญหา อ ปสรรคของโครงการ จากก จกรรมหล ก : สป.วท. สร างเคร องม อท ตอบโจทย Project-Based Management/s -curve ภายใน ๑ หน ากระดาษ 4. สามารถประเม น ความส าเร จของ โครงการจากการ พ จารณาก จกรรมหล ก ของโครงการ 5.เราสามารถน าค าประส ทธ ภาพโครงการและก จกรรมมา ประเม นประส ทธ ภาพของผ ท างานได 3

4 การประย กต ใช การบร หารโครงการ (Project-Based Management) ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บบ คคล 23:8:56 4

5 องค ประกอบของการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ รายบ คคล 100% ประเม นสมรรถนะ 30% ประเม นผลส มฤทธ 70% ก าหนดโดยอ างอ งจาก ข อก าหนดสมรรถนะซ ง ประกาศโดส วนราชการ ประเม นโดย KPI พ จารณาความส าเร จของงานตาม KPI จากแผนท กลย ทธ ของส าน ก / ภารก จ/ งานท มอบหมายพ เศษ 20% Project-based Management 50% การประย กต ใช การบร หารโครงการ (Project-Based Management) ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บบ คคล 23:8:56 5

6 โครงสร างการบร หารงานบ คคลด วย Project-based Management Project Supervisor Project Manager Team การประย กต ใช การบร หารโครงการ (Project-Based Management) ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บบ คคล 23:8:56 6

7 Project-based Management ก บการประย กต ใช เพ อ การประเม นประส ทธ ภาพรายบ คคล 1. Project Manager จ ดท ารายละเอ ยดโครงการ ระบ ทร พยากรท ต องการในแต ละก จกรรม คน (man-hours) งบประมาณ คน (man-hours) : 1 คน ม ค าการท างาน 160 ช วโมง ต อเด อน หร อ ตามนโยบายผ บร หาร 2. ผ บร หารระด บส ง /Supervisor (ผอ.ส าน ก/ศ นย /กล ม) และ Project Cluster (ผอ.ส วน) พ จารณาให ความเห นชอบ 3. Project Manager ค ดเล อกคนเข าโครงการ ตามจ านวนและความช านาญการ 4. บ คลากรในส าน ก/ศ นย /กล ม จะต องพ จารณาช วโมงการท างานให ได 160 ช วโมง ต อส ปดาห กรณ ท 1 ค ดเล อกคนจาก ส าน กได ตามจ านวนและ ค ณสมบ ต ท ต องการ กรณ ท 2 ไม สามารถค ดเล อก จากคนในส าน กตามจ านวนท ต องการ กรณ ท 3 ม จ านวนช วโมงการท างาน ของคนในส าน กมากกว างานท ได ร บ มอบหมาย จ ดท าแผนการ ด าเน นงาน Project Management พ จารณาจาก 1. ส าน กอ นท ม man-hours เหล อ 2. จ ดจ างจากภายนอก ให 1. พ จารณาความสามารถไปช วยงาน ส าน กอ นท ต องการ man-hours 2. จ ดท าโครงการใหม 3. ได ร บการฝ กอบรมเพ อพ ฒนา ความร ความสามารถ 7

8 การจ ดท าโครงการ การท า Work Breakdown Structure (WBS) ค อการแตกงานโครงการออกเป นส วนๆ โดย แบ งเป นก จกรรมหร องานย อยๆ ในแต ละก จกรรมหร องานย อยจะบอกขอบเขตของแต ละก จกรรม หร องานย อย ระยะเวลาการท างาน ประมาณการรายจ าย โครงการและล กษณะท ด ของ โครงการ โครงการ ค อ กล มของก จกรรมท ม ความเก ยวข องก น ด าเน นงานและ ประสานงานก นเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค เฉพาะ ภายในระยะเวลาท ก าหนด และ งบประมาณท ได ร บ ล กษณะท ด ของ โครงการจะเป นโครงการท สามารถ แก ป ญหาขององค การได ล กษณะโครงการท ด ต องตอบค าถาม น ได โครงการอะไร ท าไมต องท า ท าเพ ออะไร ปร มาณท จะท าเท าไร ท าอย างไร จะท าเม อไร นานเท าไร ใช ทร พยากรเท าใด/ จากไหน ใครท า ต องประสานงานก บใคร บรรล ว ตถ ประสงค หร อไม เสร จแล วจะได อะไร ช อโครงการ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ และข นตอนการด าเน นงาน ระยะเวลาในการด าเน นการ งบประมาณ/แหล งท มา ผ ร บผ ดชอบโครงการ/ผ ร วมงาน หน วยงานท ให การสน บสน น การประเม นผล ผลประโยชน ท คาดว าจะได ร บ การประย กต ใช การบร หารโครงการ (Project-Based Management) ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บบ คคล 23:8:56 8

9 ส าน กส งเสร มและถ ายทอดเทคโนโลย งานส งเสร มการพ ฒนาเทคโนโลย - งานว ศวกรรมสร างสรรค ค ณค า - งานพ ฒนาส นค าเทคโนโลย ฯ - งานประด ษฐกรรมฯ - งานส งเสร มส งประด ษฐ ฯ - โรงไฟฟ าช วมวล - โครงการรากฟ นเท ยมเฉล มพระ เก ยรต ฯ งานส งเสร มการถ ายทอดเทคโนโลย - งานถ ายทอดเทคโนโลย เพ อเพ ม ข ดความสามารถฯ - งานคล น กเทคโนโลย - งานหม บ านแม ข าย งานส งเสร มการเผยแพร เทคโนโลย - งาน อสวท. - งานส ปดาห ว ทยาศาสตร - ว นเทคโนโลย ของไทย - งานพ ฒนาคร ว ทย ฯ - อ ดหน นสมาคมฯ

10 Project-based Management ก บการประย กต ใช เพ อ การประเม นประส ทธ ภาพรายบ คคล 1. Project Manager โครงการ คล น กเทคโนโลย จ ดท ารายละเอ ยดโครงการ ระบ ทร พยากรท ต องการในแต ละก จกรรม กรณ ท 2 ไม สามารถค ดเล อก จากคนในส าน ก ตามจ านวนท ต องการ พ จารณาจาก 1. ส าน กอ นท ม man-hours เหล อ 2. จ ดจ างจาก ภายนอก 800 man-hours ประกอบด วย 1. นวค.ชพ 2 คน งบประมาณ 2. นวค.ชก 5 คน 3. บร หารงานท วไป 1 คน 2. ผ บร หารระด บส ง /Supervisor (ผอ.สส.) และ Project Cluster (ผอ.ส วนส งเสร มงานถ ายทอดเทคโนโลย ) พ จารณาให ความเห นชอบ 1 คนท างาน 160 m-h 3. Project Manager ค ดเล อกคนเข าโครงการ ตามจ านวนและความ ช านาญ ประกอบด วย 1. นาง ก. ห วหน าโครงการ (40 m-h) 2. นาย ข. (80 m-h) 3. น.ส. ค (110 m-h) 4. นาย จ. (160 m-h) สส. 5. นาย ป. (120 m-h) 6. น.ส. อ (80 m-h) 7. นาย ส. (50 m-h) (จาก สน.) 8. น.ส. ย (160 m-h) (จ างเหมา) จ ดท าแผนการด าเน นงาน Project Management 10

11 หล กการ Project-based Management ก บการประย กต ใช เพ อ การประเม นประส ทธ ภาพรายบ คคล การบร หารแบบระบบ Project-based Management การให ค าน าหน กการท างานของบ คคลและค าประส ทธ ภาพการท างานจาก การท างานในแต โครงการ/ก จกรรม ของแต ละเด อน การประเม น Eff. ของ Supervisor จาก ความส าเร จของกล มโครงการท งหมดใน ส าน ก/ศ นย /กล ม Supervisor ให ค าน าหน ก %Eff. ของกล มโครงการ การประเม น Eff. ของห วหน ากล มโครงการห ว จากความส าเร จของกล มโครงการ/โครงการ Supervisor ให ค าน าหน ก %Eff. ของโครงการ การประเม น Eff. ของโครงการ จาก ความส าเร จของกล มโครงการ/โครงการ ห วหน าโครงการ ให ค าน าหน ก การประเม น Eff. ของบ คลากร จากความส าเร จของงานท ร บผ ดชอบ %Eff. ของงาน 11

12 การบร หารแบบระบบ Project-based Management ต วอย างการประเม นระด บบ คลากร ว ดค าประส ทธ ภาพการท างานจากการท างานของ บ คลากรในแต ละ โครงการ/ก จกรรม ของแต ละเด อน 12

13 การบร หารแบบระบบ Project-based Management ต วอย างการประเม นระด บส าน ก (Project Supervisor) ว ดค าประส ทธ ภาพการท างานจากการ ท างานของส าน กในแต ละ โครงการ/ก จกรรม ของแต ละเด อน Eff. รายเด อน = ผล/แผน Eff. เฉล ย ณ เด อนส ดท ายท ประเม น 13

14 ต วอย าง ประเม น นาง ก. Project-based Management ก บการประย กต ใช เพ อ การประเม นประส ทธ ภาพรายบ คคล เป น Project Cluster งานส งเสร มการถ ายทอดเทคโนโลย เป น Project Manager โครงการหม บ านว ทยาศาสตร เป น Project Manager โครงการคล น กเทคโนโลย 60 m-h 60 m-h 40 m-h เป นProject Cluster งานส งเสร มการถ ายทอด เทคโนโลย เป นProject Manager โครงการหม บ านว ทยาศาสตร เป นProject Manager โครงการคล น กเทคโนโลย Eff. นาง ก ผลส าเร จของนาง ก. จากการว ดด วย Project based Management

15 1. งานสน บสน น เช น งานจ ดซ อจ ดจ าง ให น างานจ ดซ อจ ดจ างจากส าน ก/ ศ นย /กล ม มารวมก นจ ดท าเป นโครงการ 2. ประเภทงานท ท าประจ า อาท งานประชาส มพ นธ งานตรวจสอบภายใน ให เข ยนเป นแผน อาท แผนการประชาส มพ นธ แผนตรวจสอบภายใน 3. งานให บร การตามการเร ยกร อง (ไม สามารถวางแผนได ) อาท งานซ อม บ าร ง ให เข ยนแผนด าเน นงานโดยในก จกรรมซ อมบ าร งให กระจายน าหน กงาน เฉล ยตลอดป เท าๆก น 15

16 Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, While imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand. - Albert Einstein จ นตนาการส าค ญกว าความร เพราะความร จ าก ดแค ท งหมดท เราร เราเข าใจในตอนน ขณะท จ นตนาการโอบกอดโลกไว ท งหมด รวมเอาไว ท งส งท อาจร หร อเข าใจได - แอลเบ ร ต ไอน สไตน - 16

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า 3 บทน า นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ในการจ ดก าหนดนโยบายในการบร หารจ ดการ กองบร การการศ กษาได น าผลการด าเน นงานของกอง บร การการศ กษาจากแผนการด

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ ค าน า งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operating Procedure : SOP) 2) หน วยงาน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554

ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 รายงานผลการดาเน นโครงการประช มเช งปฏ บ ต การสร างความร ความเข าใจ ในการจ ดการความร ว ทยาล ยช มชนระนอง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 กล มนโยบายและแผน ว ทยาล ยช มชนระนอง สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน กระทรวงศ กษาธ

More information

ข นท 3เด นไปหาหน วยงานท เก ยวข องก บแผนกลย ทธ เพ อปร กษาหาร อ

ข นท 3เด นไปหาหน วยงานท เก ยวข องก บแผนกลย ทธ เพ อปร กษาหาร อ เทคน ค การวางแผนพ ฒนาบ คลากรตามแผนงานขององค กร (ภาคปฏ บ ต ) ข นท 3เด นไปหาหน วยงานท เก ยวข องก บแผนกลย ทธ เพ อปร กษาหาร อ เหม อนก บท ผมเคยบอกท านไว ในบทแรก ๆ ก อนหน าน แล วว า คนท ท ำงาน HR ในย คใหม น

More information

ระเบ ยบปฏ บ ต การจ ดการความร

ระเบ ยบปฏ บ ต การจ ดการความร ระเบ ยบปฏ บ ต การจ ดการความร 1) งานพ ฒนาบ คลากรฯและการจ ดการความร วางแผนการปฏ บ ต การการจ ดการความร ในว ทยาล ยฯเป น รายเด อน และท าความเข าใจเก ยวก บการ การจ ดการความร (KM : Knowledge Management) โดยม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

TOR ว าจ างบร หาร 2012 Asian Conference. จ ดท าโดย สตท.

TOR ว าจ างบร หาร 2012 Asian Conference. จ ดท าโดย สตท. ขอบเขตการจ างบร หารการประช มส มมนา (Term of Reference) โครงการประช มส มมนาผ ตรวจสอบภายในภาคพ นเอเช ย ประจ าป ค.ศ. 2012 (2012 Asian Conference of the Asian Confederation of the Institute of Internal Auditor

More information

ระบ รายละเอ ยด ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร

ระบ รายละเอ ยด ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร แผนการด าเน นงาน ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ดผลงาน ผลการ ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร ๑. จ ดประช มเพ

More information

องค การบร หารส วนต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จ งหว ดสงขลา

องค การบร หารส วนต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จ งหว ดสงขลา แผนจ ดการความร องค การบร หารส วนต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จ งหว ดสงขลา แผนการจ ดการความร องค การบร หารส วนต าบลจะโหนง ป งบประมาณ 255๗ 1.บทน า การจ ดการความร เป นก จกรรมการรวบรวมองค ความร ท ม อย ในองค กร ซ

More information

โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ

โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ 1 โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ 1. ช อโครงการ โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร

More information

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน 18 บทท 4 แนวทางการจ ดการ องค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ว ตถ ประสงค : พ ฒนากระบวนการจ ดการของหน วยงานเพ อให บ คลากรปฏ บ ต งานในหน าท ความร บผ ดชอบได อย างม ประส ทธ ภาพ และค ณภาพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information