บทท 2 การจ ดการและบร หารโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 2 การจ ดการและบร หารโครงการ"

Transcription

1 บทท 2 การจ ดการและบร หารโครงการ ประกอบด วย : การจ ดการบร หารโครงการ แผนการดาเน นงาน การส งรายงาน 2.1 การจ ดการบร หารโครงการ เพ อให การด าเน นงานโครงการ เป นไปด วยความกระช บ ช ดเจน และม ประส ทธ ภาพ ท ปร กษาจ งได วางแผนจ ดการบร หารโครงการตามแผนภ ม บร หารโครงการ แผนภ ม ท ในแผนภ ม ด งกล าวม นายโสภณ ดวงแข เป นผ จ ดการโครงการ และม บ คลากรหล ก บ คลากรสน บสน น ด าเน นงานในแต ละงาน และท ปร กษาได ก าหนดหน าท ความร บผ ดชอบของบ คลากรหล กไว อย างช ดเจนตามตารางท กระบวนการส ารวจและ ออกแบบรายละเอ ยดทางในแต ละงานให ส มพ นธ ก นท กงานตามล าด บข นตอนก อน - หล ง ได แสดงไว ในแผนภ ม ท ส วนการปฏ บ ต งานในสนามได แสดงไว ใน แผนภ ม ท แผนการดาเน นงาน เพ อให การบร หารงานของโครงการในงานส ารวจและออกแบบรายละเอ ยดด าเน นให บรรล ว ตถ ประสงค ม ประส ทธ ภาพและแล วเสร จตามกรอบเวลาท ได ก าหนดไว ท ปร กษาจ งได วางแผนการด าเน นงานต งแต เร มต น โครงการ ค อ ต งแต ว นท 1 เมษายน 2558 จนถ งส นส ดโครงการ ว นท 25 เมษายน 2559 รวมเวลา 360 ว น ด งน นท ปร กษาจ งได วางแผนงานการปฏ บ ต งานและผลการปฏ บ ต งานไว อย างช ดเจนในแต ละงาน ด งปรากฏใน ตารางท PVS-95 WE 2-1

2 กรมทางหลวง คณะกรรมการกาก บ ว ศวกรกาก บโครงการ สาน กสารวจและออกแบบ ผ จ ดการโครงการ นายโสภณ ดวงแข กล มท ปร กษา PVS 95 / WE ว ศวกรงานทาง นายประว ต ร ตนส วรรณ ว ศวกรโครงสร าง ผศ.ดร.น ร นดร อน นต ธนก ล ว ศวกรปฐพ ว ทยา นายกฤตนนท น ลพาน ช เผ า ว ศวกรชลศาสตร และการระบายนา นายส ภช ย อานวยสมบ ต ว ศวกรขนส งและจราจร นางสาววร ญญา ธารร กษ ว ศวกรไฟฟ า นายธนโชต พ วตระก ล ว ศวกรประเม นราคาและเอกสารส ญญา นายร งโรจน พงศาปาน ผ เช ยวชาญด านสารวจ นายบรรจง หน บรรจง สถาปน ก นายกฤช ส นอ ดม ห วหน ากล มผ เช ยวชาญด านส งแวดล กล มผ เช ยวชาญด านส งแวดล อม นายมน ญ แสงเพล ง ผ เช ยวชาญด านการ ม ส วนร วมของประชาชน นายศ ระ อาภรณ ผ เช ยวชาญด านการ จ ดกรรมส ทธ ท ด น นายกนก ภ ศร บ คลากรสน บสน น ว ศวกรผ ช วยด านงานทาง ว ศวกรผ ช วยด านโครงสร าง ว ศวกรผ ช วยด านปฐพ ว ทยา ว ศวกรผ ช วยด านขนส งและจราจร ผ ช วยผ เช ยวชาญด านสารวจ เลขาน การโครงการ ผ ช วยผ เช ยวชาญด านส งแวดล อม ผ ช วยผ เช ยวชาญด านการม ส วนร วมของประชาชน พน กงานเข ยนแบบ พน กงานข บรถ/ส งเอกสาร พน กงานพ มพ ด ด/คอมพ วเตอร แผนภ ม ท แผนภ ม การบร หารโครงการ PVS-95 WE 2-2

3 การจ ดการและบร หารโครงการ การประสานงานก บกรมทางหลวงและหน วยงานท เก ยวข อง ต ดตามการปฏ บ ต งานของบ คคลากรหล ก/แก ไขป ญหาและอ ปสรรค ตรวจสอบรายงานและเอกสารจ ดส งกรมทางหลวงตามTOR ก าหนดมาตรฐานในการออกแบบทางและออกแบบอ นๆ ออกแบบรายละเอ ยดทางด านเรขาคณ ต เช น ร ปต ดทาง เป นต น ออกแบบป ายและเคร องหมายจราจรรวมถ งส งอ านวยความปลอดภ ย ออกแบบระบบการจ ดการจราจรระหว างก อสร าง ส ารวจและว เคราะห โครงสร างอาคารระบายน าเด ม ก าหนดมาตรฐานในการออกแบบอาคารระบายน าและโครงสร างอ นๆ ออกแบบโครงสร างสะพาน ท อเหล ยม ท อกลม และโครงสร างอ นๆ จ ดท ารายการค านวณงานออกแบบ ส ารวจและทดสอบว สด ตามแนวทางเด ม ส ารวจและทดสอบแหล งว สด ท น ามาใช ในงานทางและระบ ปร มาณ ส ารวจค านวณพ นท ร บน าและหาปร มาณน าเพ อออกแบบทาง,โครงสร างทางและอาคารระบายน า ศ กษาระบบระบายน าให สอดคล องก บงานออกแบบด านเรขาคณ ต ตรวจสอบการระบายน าตลอดพ นท โครงการ ส ารวจปร มาณจราจรบนเส นทางท ก าหนดเช น บนช วงถนน ทางแยก และจ ดเร มต นทาง-ปลายทาง สร างแบบจ าลองเพ อใช ในการคาดการณ ปร มาณจราจร สร ปผลการว เคราะห ระด บการให บร การของทางหลวงและโครงข ายท งป จจ บ นและอนาคต ออกแบบระบบวงจไฟฟ า เช นไฟฟ าแสงสว างสองข างทาง เป นต น ประสานงานในการเช อมระบบไฟฟ าก บองค กรท เก ยวข อง รวบรวมข อม ลราคาว สด และแรงงานท เก ยวข องก บงานก อสร งท กรายการ จ ดท าบ ญช ปร มาณแต ละรายการให ครบถ วน ค านวณค างานแต ละรายการให ถ กต องและค างานรวมท เป นป จจ บ น ส ารวจแนวทางและการวางแนวทาง ส ารวจและเก บรายละเอ ยดภ ม ประเทศ และจ ดท าแผนท จ ดท าแผนท แนวทางและระด บเบ องต น ออกแบบทางสถาป ตยหร อภ ม สถาป ตยให เหมาะสมก บสภาพภ ม ประเทศ ก าหนดชน ดและขนาด ต าแหน งของต นไม ท จะปล กสองข างทาง/เกาะกลางหร อทางแยกอ นๆ ก าหนดว ธ การร อต นไม เด มออกจากแนวทางท ต ดการก อสร างและก าหนดต าแหน งท จะปล กใหม รวบรวมข อม ลเก ยวก บงานส งแวดล อม ว เคราะห และประเม นผลส งแวดในภาพรวม จ ดท ามาตรการป องก นแก ไขและลดผลกระทบส งแวดล อม จ ดท ามาตรการส งเสร มปร บปร งค ณภาพส งแวดล อม จ ดท ามาตรการต ดตามตรวจสอบค ณภาพส งแวดล อม จ ดท าแผนการด าเน นงานด านการม ส วนร วมของประชาชน จ ดท าอกสารส อและส งพ มพ ต างๆเพ อประกอบการด าเน นการม ส วนร วม จ ดให ม ประช มใหญ อย างน อยสามคร ง ประช มย อยสองคร ง รวบรวมข อค ดเห นและข อเสนอแนะจากประชาชนมาท าการว เคราะห และสร ป จ ดท าแผนผ งท ด นท ถ กเวนค น ส ารวจทร พย ส นและส งปล กสร าง ประเม นราคาท ด น ทร พย ส น และส งปล กสร าง งานบร การด านว ศวกรรมสาหร บการสารวจและออกแบบรายละเอ ยด ตารางท หน าท ความร บผ ดชอบของบ คลากรหล ก งาน ผ จ ดการ ว ศวกรงานทาง ว ศวกรโครงสร าง ว ศวกรปฐพ ว ทยา ว ศวกรชลศาสตร และการระบาย น า ว ศวกรขนส ง และจราจร ว ศวกรไฟฟ า/ เคร องกล ว ศวกรประเม น ราคาและ เอกสารส ญญา ผ เช ยวชาญด านส ารวจ สถาปน กและ/ หร อภ ม สถาปน ก กล มผ เช ยวชาญด าน ส งแวดล อม ด านการม ส วนร วมของ ประชาชน งานจ ด กรรมส ทธ ท ด น บ คลากรหล ก ลำด บ ตำแหน ง ช อ-สก ล ส ารวจและทดสอบว สด ตามค นทางใหม / แนวทางใหม (ถ าม ) ส ารวจและทดสอบด นและว สด กรณ ท เป นด นอ อน (ถ าม ) ออกแบบโครงสร างช นทาง (pavement Stucture) ออกแบบการจ ดวางต าแหน งและขนาดของสาธารณ ปโภคบนด นและใต ด น(ถ าม ) ส ารวจหม ดหล กฐานควบค มทางราบ(GPS)และทางด ง(Bench Mark) ส ารวจแนวระด บ(Profile)และร ปต ด(Cross section) ส ารวจรายละเอ ยดช องน า(เด ม/ใหม ) 1 ผ จ ดการโครงการ นายโสภณ ดวงแข 2 ว ศวกรงานทาง นายประว ต ร ตนส วรรณ 3 ว ศวกรโครงสร าง ผศ.ดร.น ร นดร อน นต ธนก ล 4 ว ศวกรปฐพ ว ทยา นายกฤตนนท น ลพาน ช 5 ว ศวกรชลศาสตร และการระบายน า นายส ภช ย อ านวยสมบ ต 6 ว ศวกรขนส งและจราจร นางสาววร ญญา ธารร กษ 7 ว ศวกรไฟฟ าและ/หร อเคร องกล นายธนโชต พ วตระก ล 8 ว ศวกรประเม นราคาและเอกสารส ญญา นายร งโรจน พงศาปาน 9 ผ เช ยวชาญด านส ารวจ นายบรรจง หน บรรจง 10 สถาปน กและ/หร อภ ม สถาปน ก นายกฤช ส นอ ดม 11 ห วหน ากล มผ เช ยวชาญด านส งแวดล อม นายมน ญ แสงเพล ง 12 ผ เช ยวชาญด านการม ส วนร วมของประชาชน นายศ ระ อาภรณ 13 ผ เช ยวชาญด านการจ ดกรรมส ทธ ท ด น นายกนก ภ ศร ส ญล กษณ : ดำเน นงำน ร วมดำเน นงำน สน บสน น PVS-95 WE 2-3

4 แผนภ ม ท การดาเน นงาน PVS-95 WE 2-4

5 งานในสนาม สารวจปร มาณจราจร งานสารวจตรวจสอบด นและว สด การม ส วนร วมของประชาชน สารวจแนวทางและระด บ งานส งแวดล อม สารวจ ทร พย ส น/ส งปล กสร าง แนวทางเด ม/ ใหม ข ดเจาะว สด / Boring Log แหล งว สด วางหม ดหล กฐาน แนวทาง ระด บ/ร ปต ด ภ ม ประเทศ / เก บ รายละเอ ยด สาธารณ ปโภคและอ นๆ สะพานเด ม / ท อเหล ยม / ท อกลม (ถ าม ) ร องน าใหม (ถ าม ) แผนภ ม ท การปฏ บ ต งานในสนาม PVS-95 WE 2-5

6 ตารางท แผนและผลการปฏ บ ต งาน PVS-95 WE 2-6

7 2.3 การส งรายงาน ท ปร กษาจะส งรายงาน แบบแปลนและเอกสารต างๆ ให ส าน กส ารวจและออกแบบ กรมทางหลวง ภายใน ระยะเวลาท กาหนด ตามท ระบ ไว ใน TOR ข อ 5. ด งปรากฏใน ตารางท ตารางท การจ ดส งรายงานและเอกสารต างๆ PVS-95 WE 2-7

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

ท ปร กษาเร มปฏ บ ต งาน

ท ปร กษาเร มปฏ บ ต งาน ช อโครงการ การศ กษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอ ยด งานก อสร างถนนจากด านเจด ย สามองค /พญาตองซ -ท นพย ไซย ด (ช วงท ายหม บ านพญาตองซ -บ านช องสง) และ อาคารด านชายแดน ประเทศ สาธารณร ฐแห งสหภาพเม ยนมาร (เม

More information

รายงานผลการด าเน นการ โครงการข นน อต ๑๐๐ ป ของ กระทรวงคมนาคม

รายงานผลการด าเน นการ โครงการข นน อต ๑๐๐ ป ของ กระทรวงคมนาคม รายงานผลการด าเน นการ โครงการข นน อต ๑๐๐ ป ของ กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง เมษายน ๒๕๕๖ รายงานผลการด าเน นการ โครงการข นน อต ๑๐๐ ป ของ กระทรวงคมนาคม โดย กรมทางหลวง กรมทางหลวง เมษายน ๒๕๕๖ ค าน า กรมทางหลวงเห

More information

รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553

รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553 รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553 กล มงานสารสนเทศส งแวดล อม ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553 กล มงานสารสนเทศส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การพ ฒนาบ คลากรเทศบาลต าบลตะขบ ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการปฏ บ ต ราชการอย าง ม ค ณภาพ

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity)

การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity) การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity) โดย ก Tree Zone 4/381 7 กก 12150 : 0 2532 8187-8 : 0 2533 2481 บทสร ปผ บร หาร สภาวะว กฤตการณ ทางด านพล งงานของโลกในป จจ บ น ท าให ราคาของเช อเพล

More information

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต รายงานการประเม นโครงการ เร อง การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต ผ จ ดทาโครงการ :: รศ.ดร.ว มล ชอบช นชม

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗ ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559

รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559 รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559 สวนส ตว อ บลราชธาน เป นสถานท ท องเท ยว ม ส วนแสดงส ตว ท หลากหลาย ข บเคล อนการ

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๗) องค การบร หารส วนต าบลคลองท อมเหน อ อ าเภอคลองท อม จ งหว ดกระบ ค าน า การบร หารงานบ คคล เป นภารก จส าค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระ หน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง)

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง) ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง) ศ นย กาก บด แลการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ สาน กงาน ป.ป.ช. เด อนธ นวาคม 2556 ๒ สารบ ญ บทท หน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ หน า ค าน า รายงานผลการด าเน นงาน 1 โครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค

More information

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 องค การบร หารส วนตาบลบ านยา อาเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน สารบ ญ เร อง หน า 1. ระด บหน วยงานย

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information