การเข ยนโครงการ และ การบร หารโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "การเข ยนโครงการ และ การบร หารโครงการ"

Transcription

1 การเข ยนโครงการ และ การบร หารโครงการ

2 ความยากในการพ ฒนาซอฟต แวร ผ ใช ไม ทราบว าตนเองต องการอะไรก นแน ผ พ ฒนาต องข ดค ยความต องการของผ ใช ออกมา และเร ยบเร ยงให ช ดเจน ความเปล ยนแปลงในด านเทคโนโลย เช น ฮาร ดแวร ภาษาท ใช เคร องม อ ฯลฯ งบประมาณ ความเร งด วน ความต องการของผ ใช ท ม กเปล ยนไปเปล ยนมา ท สาค ญท ส ดค อ คน ท งท เป น ผ ใช และผ พ ฒนา

3 การเข ยนโครงการ ในการพ ฒนาซอฟต แวร ถ อว า จ ดเร มต นเป นส วนท สาค ญ ท ส ด จ ดเร มต นท สาค ญก ค อ การทาความเข าใจขอบเขต และ รายละเอ ยดของโครงการ แล วประเม นค าใช จ ายออกมา การเข ยนโครงการก อนเร มพ ฒนาจร ง เป นการบ งค บให เราม การว เคราะห และตรวจสอบเป าหมายและ รายละเอ ยดของส งท จะต องทาอย างจร งจ ง เป นโอกาสให เราจะได ทบทวนป ญหาหร อความเส ยงท อาจจะเก ดข นและเตร ยมพร อมร บม อล วงหน า

4 ความสาค ญของการเข ยนโครงการ กาหนดเป าหมาย ขอบเขตการทางานของ ซอฟต แวร เน องาน และท มงาน ฯลฯ ทบทวนความเส ยงและป ญหาท อาจเก ดข น เป นนโยบายในการทางานของสมาช กโครงการ ทาให สมาช กแต ละคนทางานได ราบร น เป นอาว ธช วยให ผ จ ดการโครงการแสดงภาวะ ผ น า

5 การบร หารโครงการ การบร หารโครงการค อ การต ดตามว าโครงการค บหน าแค ไหน ต ดป ญหาอะไรอย และจ ดการทร พยากรให โครงการ สาเร จตามเป าหมาย ภายใต ระยะเวลาและงบประมาณท ม ในการบร หารโครงการต องเข าใจสถานการณ ของ โครงการเป นอย างด ในแง ค าใช จ ายท เก ดข น ระด บความ ค บหน า ค ณภาพของงาน ฯลฯ ต องทารายงานให ผ ท เก ยวข อง มองเห นแล วเข าใจท นท ว าตอนน โครงการม ความค บหน าอย างไร หากโครงการไม ค บหน าตามแผน ก แสดงว าม ป ญหาเก ดข น ผ จ ดการ โครงการต องหาสาเหต แลกาหนดมาตราการแก ไข

6 ความสาค ญของการบร หารโครงการ ช วยให เข าใจความค บหน าและการใช งบประมาณ ทาให ผ เก ยวข องท ได ร บผลกระทบเข าใจได ท นท ว าโครงการม ความค บหน าอย างไร เห นป ญหาจากการด ว าความค บหน าเป นไป ตามแผนหร อไม ช วยให ว เคราะห และกาหนด มาตรการแก ไขป ญหาได ถ กต อง

7 ประเด นสาหร บการเข ยนโครงการ และบร หารโครงการ ประเด นท ต องพ จารณา รายละเอ ยด ต วโครงการ ขอบเขต กาหนดการ ค ณภาพ ความเส ยง ฯลฯ สายงานและคน สายงานบ งค บบ ญชา การฝ กอบรม การส อสาร ฯลฯ การจ ดซ อจ ดหา Supplier ระยะเวลาในการส งมอบ ค ณภาพ ราคา ค าใช จ ายในการพ ฒนา ค าจ าง ค าอ ปกรณ ค าใช จ ายในการบร หาร ฯลฯ เคร องม อในการพ ฒนา ฮาร ดแวร ซอฟต แวร ฯลฯ

8 การบร หารโครงการ Project Management ม 9 เร องท ควรพ จารณา 1. การบร หารภาพรวม (Total Management) 2. การบร หารขอบเขต (Scope Management) 3. การบร หารเวลา (Time Management) 4. การบร หารค าใช จ าย (Cost Management) 5. การบร หารค ณภาพ (Quality Management) 6. การบร หารองค กร (Organization Management) 7. การบร หารการส อสาร (Communication Management) 8. การบร หารอ ปทาน (Supply Management) 9. การบร หารความเส ยง (Risk Management)

9 การเข ยนโครงการและบร หารโครงการ เข ยน โครงการ และ บร หาร โครงการ วางแผนและบร หารขอบเขต วางแผนและบร หารกาหนดการ วางแผนและบร หารค ณภาพ วางแผนและบร หารความเส ยง น ยามขอบเขต บร หารการเปล ยนแปลง บร หารผลล พธ น ยามงานย อย บร หารกาหนดการ การน ยามขอบเขต วางแผนค ณภาพ ประก นค ณภาพ บร หารค ณภาพ ระบ ความเส ยง กาหนดมาตรการรองร บความเส ยง บร หารความเส ยง

10 การวางแผนบร หารขอบเขต พ จารณาด แผนงานของโครงการว าม ขอบเขตแค ไหน (ขอบเขตจะถ กกาหนดข นตามความต องการและความ คาดหว งของล กค า) เร ยกข นตอนน ว า การวางแผน ขอบเขต(Scope Planning) การบร หารความเปล ยนแปลง เป นการร กษาค ณภาพ ร วมก บล กค า น ยามและบร หารส งเก ดข นจากโครงการ เช น ต ว โปรแกรม เอกสาร การออกแบบ ค ม อการใช งาน ฯลฯ

11 การวางแผนบร หารขอบเขต การวางแผนและ บร หารขอบเขต น ยามขอบเขต บร หารการเปล ยนแปลง บร หารผลล พธ ผลล พธ ระหว างการพ ฒนา ผลล พธ ส ดท าย

12 วางแผนและบร หารกาหนดการ กาหนดว าเม อไหร จะส งมอบงานให ล กค า ต องควบค มงานพ ฒนาให เด นหน าท นเวลาน ดส ง มอบงาน ต องมองเห นเน องานท ต องทาท งหมดต งแต การ วางแผนและบร หารขอบเขต แบ งงานต าง ๆ ออกเป นงานย อย แล วด ว าจะต อง ทางานไหนก อน-หล ง

13 WBS (Work Breakdown Structure) การพ ฒนา ซอฟต แวร น ยามความ ต องการ ออกแบบ พ ฒนา ทดสอบการอ ท เกรต บร หารโครงการ ว เคราะห การ ทางานเด ม ออกแบบ ภายนอก เข ยนโปรแกรม ทดสอบการ อ นท เกรต บร หารความ เปล ยนแปลง ว เคราะห ความ ต องการ ออกแบบภายใน ทดสอบโมด ล ทดลองใช งาน บร หารค าใช จ าย ความต องการ ซอฟต แวร... บร หารอ ปทาน

14 วางแผนและบร หารกาหนดการ(ต อ) เทคน คการจ ด Schedule Network diagram เช น PERT diagram A2 C1 A1 A3 A4 A5 B C3 C2 A6 Gant Chart หร อ Bar Chart

15 การวางแผนและบร หารค ณภาพ ค ณภาพม ประเด น ค อ งานท ออกมาตรงก บความ ต องการของล กค าหร อไม (เป นเหต ผลให ล กค าพ ง พอใจ) และซอฟต แวร ไม ม ป ญหาทางด านเทคน ค ค อ ม ความผ ดพลาดน อย

16 บร หารความเส ยง ความเส ยงในกรณ การพ ฒนาซอฟต แวร ค อ ส งท อาจม ผลทาให โครงการพ ฒนาซอฟต แวร ไม ประสบความสาเร จ ความเส ยงท พบ โดยท วไปได แก โครงการท ม ขนาดใหญ และม ความซ บซ อน ความคลาดเคล อนในการเสนอราคา ความเปล ยนแปลงด านความต องการ ความผ ดพลาดในการออกแบบระบบ (ออกแบบไม ครบ หร อ เข าใจผ ด) การขาดท กษะด านเทคน ค หร อขาดความร ด านว ธ การทางานของ ล กค า การใช ฮาร ดแวร หร อซอฟต แวร ใหม

17 การวางแผนและบร หารคน การบร หารคนไม ให เก ดป ญหา เป นส งสาค ญท ส ดใน การบร หารโครงการ เร มจากการเตร ยมท มงานรองร บตามขนาดของงาน ท ประเม นไว การวางแผนการส อสาร เช นต องม การต ดต อส อสาร ประสานงานก บใครบ าง ต องม การจ ดเอกสารอะไร และส งให ใครบ าง

18 บร ษ ทท ต องการใช ซอฟต แวร กล มผ ใช ซอฟต แวร (End User) หน วยงานด านสารสนเทศ ท มงานพ ฒนา Project Manager (1 คน) Project Staff (0-2 คน) Project Leader (1 คน) Programmer (หลายคน) Project Leader (1 คน) Programmer (หลายคน) Project Leader (1 คน) Programmer (หลายคน)

19 การวางแผนและบร หารอ ปทาน ในการพ ฒนาซอฟต แวร บางคร งต องม การใช subcontract (บร ษ ทอ นมาร บงานบางช วง) มาช วยงาน ด วย ในการบร หาร sub-contract ต องระม ดระว งเร อง เวลาในการส งมอบงาน ค ณภาพและค าใช จ าย การบร หารอ ปทานย งรวมถ ง การบร หาร supplier ท ขายส นค าต าง ๆ ให เรา เช น software package, tools ในการพ ฒนา หร อ Hardware ต าง ๆ

20 การวางแผนและบร หารค าใช จ าย ค าใช จ ายในการพ ฒนา ประกอบด วย ค าใช จ ายทางตรง เช น ค าจ างพน กงาน ค าจ าง sub contract ค าใช จ ายทางอ อม เช น ค าใช จ ายด านอ ปกรณ และ ด านธ รการ เช น ค า โทรศ พท ค ารถ ฯลฯ ประเม นค าใช จ ายจากงานท ต องทา

21 การวางแผนและบร หารส งแวดล อมในการพ ฒนา ปกต ผ พ ฒนาซอฟต แวร จะเป นผ ร บผ ดชอบเตร ยม ส งแวดล อมในการทางานเอง เช น เคร อง คอมพ วเตอร ซอฟต แวร tools ต าง ๆ แต บางกรณ ล กค าก จะเป นผ จ ดหามาให

22 เอกสารโครงการ เน อหาของเอกสารของโครงการ ประกอบด วย เป าหมายและว ตถ ประสงค ของโครงการ ขอบเขต สมมต ฐาน แผนบร หารโครงการ(แผนค ณภาพ แผนค าใช จ าย แผนจ ดการ ป ญหา แผนบร หารความเส ยง แผนการส อสาร แผนการ ทบทวน) เอาต พ ตของโครงการ(ส งท ต องส งมอบ ว นท ส ง ส อท ใช ) แผนบร หารท มงาน(โครงสร างท มงาน จานวนคนท ต องการใน แต ละเด อน แผนการฝ กอบรม) แผนเก ยวก บเน องานและกาหนดการ(WBS การระดมสมอง กาหนดการทางาน) แผนบร หารอ ปทาน(เอาต พ ตท ต องการ เวลาตรวจร บงาน ว น ชาระเง น)

23 ประเด นในการเข ยนโครงการ เร มจากศ กษาความต องการและขอบเขต แล ว ประเม นขนาดของโครงการ เข ยนโครงการตามข นตอนมาตรฐาน ค อย ๆ ทบทวน แล วเพ มรายละเอ ยด

24 ศ กษาความต องการและขอบเขต การน ยามขอบเขตของโครงการ ม สาระด งน แผนโครงการต องระบ ให ช ดเจนว าจะต องทาอะไรบ าง ในการพ ฒนาซอฟต แวร จ ดเร มต นค อ ความต องการ ความคาดหว งของล กค า ซ งจ บต องยาก ศ กษาให ร ว าเป าหมายหร อว ตถ ประสงค ของการพ ฒนา ซอฟต แวร ท ได ร บมอบหมายค ออะไร ขอบเขตของระบบงานท จะน าซอฟต แวร ไปใช ม แค ไหน หล งน าซอฟต แวร ไปใช แล ว ว ธ การทางานแบบใหม เป น อย างไร ข อม ลจากระบบใหม จะถ กน าไปใช ประโยชน อย างไร

25 ศ กษาความต องการและขอบเขต(ต อ) ศ กษาความ ต องการและ ขอบเขต ประเม นขนาด ของโครงการ แผนพ ฒนา ท มงาน ค าใช จ าย กาหนดการ ระยะเวลา หล งจากน ยามขอบเขตแล ว ก ต องประเม นขนาดของ โครงการ พ จารณาเล อกว ธ การพ ฒนา สร ปข นตอนและระยะเวลาในการพ ฒนา

26 เข ยนโครงการตามข นตอนมาตรฐาน ในการน ยามเน องาน ควรน ยามตามชน ดงาน มาตรฐานท สามารถใช ได ก บท กโครงการ เพราะจะ ช วยให ทางานได เร ว และท กคนเข าใจง าย อาจนาซอฟต แวร ประเภท กร ปแวร (Group ware) มาใช ช วยก ได เพ อให ท มพ ฒนาสามารถเห นความ ค บหน าของโครงการเหม อน ๆ ก น น ยามทร พยากรท ต องใช เช น อ ปกรณ เคร องม อ ช วย(Tool) คน เวลา แล วน ามาคานวณเป นค าใช จ าย

27 เข ยนโครงการตามข นตอนมาตรฐาน(ต อ) ขออน ม ต หล กการ เข ยนโครงการ โครงการ น ยาม ขอบเขต น ยาม เน องาน น ยาม ทร พยากร วางแผนการทางาน กาหนดข นตอน ประเม นแมนเดย ประเม นระยะเวลา ประเม น ค าใช จ าย เข ยนรายละเอ ยด ของโครงการ เข ยน กาหนดการ

28 ค อย ๆ ทบทวน แล วเพ มรายละเอ ยด ในการทาโครงการพ ฒนา โครงการไม ได เข ยนข นมา ท งหมดต งแต ตอนแรก ในข นตอนแรกเข ยนโครงการแบบหยาบก อน เม อเข าส ข นตอนถ ดไป จะม การทบทวนโครงการและเข ยน โครงการท ม รายละเอ ยดมากข น เม อเร มโครงการ จะทาโครงการเวอร ช นแรกก อนเพ อขอ อน ม ต ทาโครงการ (ซ งจะย งไม ม แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) จะเข ยนหล งจากโครงการได ร บอน ม ต แล ว)

29 ค อย ๆ ทบทวน แล วเพ มรายละเอ ยด(ต อ) Project Manager ม หน าท เข ยนแผนปฏ บ ต การ โดย ในแผนจะด งเอาความสามารถของล กท มออกใช ประโยชน ให มากท ส ด แผนปฏ บ ต การถ อเป นแผนหล ก (Master Plan) ท เข ยนจากการมองภาพรวมของโครงการท งหมด แล ววางแผนอย างละเอ ยดเก ยวก บการน ยามความ ต องการ

30 ค อย ๆ ทบทวน แล วเพ มรายละเอ ยด(ต อ) โครงการ เข ยน โครงการ น ยาม ความ ต องการ ประเด น ในการ ออกแบบ ประเด น ในการ พ ฒนา ประเด นใน การโอนย าย ระบบ โครงการ ทบทวนโครงการแล ว เพ มรายละเอ ยด ทบทวนโครงการแล ว เพ มรายละเอ ยด ในการน ยามความต องการ ต องค ยรายละเอ ยดก บผ ใช ให มากข น หล งน ยามความต องการเสร จ อาจพบว าขอบเขตของงานท จะต องทาแตกต างจากท เคยวางแผนไว ในตอนขออน ม ต เช น ขอบเขตเพ มมากข น เปล ยนแปลงไป หร อต องปร บ สถาป ตยกรรมของระบบงานบางส วน เป นต น

31 ค อย ๆ ทบทวน แล วเพ มรายละเอ ยด(ต อ) โครงการ เข ยน โครงการ น ยาม ความ ต องการ ประเด น ในการ ออกแบบ ประเด น ในการ พ ฒนา ประเด นใน การโอนย าย ระบบ โครงการ ทบทวนโครงการแล ว เพ มรายละเอ ยด ทบทวนโครงการแล ว เพ มรายละเอ ยด ในการออกแบบก จะต องลงรายละเอ ยดเพ มข น เม ออกแบบเสร จ ก ต องพ จารณาด ว าจะต องปร บแผนใหม หร อไม เพราะเม อออกแบบเสร จ จะเห นรายละเอ ยดของแต ละข นตอน ในการพ ฒนา ทาให สามารถต ดส นเล อกว ธ การพ ฒนาใหม ท ด กว า หร อจ ดลาด บการทางานใหม ได

32 การใช ซอฟต แวร ช วยบร หารโครงการ โครงการพ ฒนาซอฟต แวร ย งม ขนาดใหญ ย งต อง เก ยวข องก บผ คนจานวนมาก และม รายละเอ ยดมาก ทา ให มองภาพรวมได ยาก รวมท งการต ดตามความค บหน า ในแต ละข นตอน และการแจ งความค บหน าให ผ ท เก ยวข องทาได ยาก ในการแก ป ญหาน ค อ การน าเอาซอฟต แวร บร หาร โครงการมาใช เช น Microsoft Project ม จ ดเด นค อ ง ายต อ การด ความค บหน าของโครงการ เช น ด แบบแกนต ชาร ต ด แบบPERT และสามารถน า output ไปแสดงใน MS Office ได

33 เทคน คในการประเม นราคาซอฟต แวร การประเม นราคาซอฟต แวร หมายถ ง การประเม น จานวนคนและระยะเวลาท ต องใช ในการพ ฒนา ซอฟต แวร หร อการประเม นจานวน แมนเดย (Manday) ท จะใช ในการพ ฒนาซอฟต แวร การประเม นราคาซอฟต แวร ต องใช ศาสตร และ ความร ส กท ต องอาศ ยประสบการณ ส ญชาตญาณ และความอดทน

34 ข นตอนการประเม นแมนเดย เร มจาก ระบ ให ช ดเจนว า โครงการจะทาอะไร ม เง อนไข อย างไร คานวณขนาดของซอฟต แวร ท จะพ ฒนา แล วจ งแปลงออกเป นจานวนแมนเดย ในการพ ฒนา

35 ข นตอนการประเม นแมนเดย (ต อ) จ ดเด นของโครงการ ซอฟต แวร หร อฮาร ดแวร ท ใช ในการพ ฒนา กระบวนการทางานท จะน าซอฟต แวร ไปใช คนท เก ยวข องก บโครงการ เง อนไขของระบบ ประเม นขนาดของ ซอฟต แวร ประเม น แมนเดย ท ใช ต วแปรท ม ผลกระทบ

36 ข นตอนการประเม นแมนเดย (ต อ) หล งประเม นขนาดซอฟต แวร เสร จ ก ต องแปลง ขนาดของซอฟต แวร ให เป นจานวนแมนเดย ท ใช ใน การพ ฒนา ต วแปรท ม ผลกระทบต อแมนเดย ค อ ภาษา หร อว ธ ท ใช ในการพ ฒนา ความยากง ายของโครงการโดยรวม ประส ทธ ภาพของท มพ ฒนาซอฟต แวร

37 ว ธ การประเม นราคาซอฟต แวร แบบหล ก ๆ ว ธ การ ว ธ ทา จ ดเด น ข อควรระว ง การประเม นแบบ คร าว ๆ (การประเม นแบบ เปร ยบเท ยบ) เปร ยบเท ยบก บ โครงการท คล ายก นใน อด ต ค าใช จ ายในการ ประเม นแมนเดย ต าส ด ใช ในการประเม น เบ องต น ควรให ผ ร วมโครงการ ในอด ตเป นผ ประเม น ควรจ ดเก บข อม ลของ โครงการในอด ตไว การประเม นแบบ รวมแมนเดย ของ งานย อย แบ งออกเป นงานย อย คานวณแมนเดย ของ งานย อย แล วเอมา รวมก น ความแม นยาข นอย ก บ ความละเอ ยดในการ แบ งงานย อย ใช WBS ในการแบ ง กระบวนการในการ พ ฒนาออกเป นงาน ย อย การประเม นแบบ งานมาตรฐาน น ยามงานมาตรฐาน แล วแบ งงานย อย ออกเป นงาน มาตรฐาน เป นการแบ งงานย อย ออกเป นงานมาตรฐาน ทาให ทางานง ายข น ในการกาหนดค า มาตรฐาน จาเป นต อง พ จารณาของของ โครงการหร ออ นๆ ด วย

38 ว ธ การประเม นราคาซอฟต แวร แบบหล ก ๆ ว ธ การ ว ธ ทา จ ดเด น ข อควรระว ง COCOMO ว ธ Function Point ประเม นจากจานวน บรรท ดของ Source code ของโปรแกรม ประเม นขนาดของ โครงการโดยการคานวณ จากจานวน ฟ งก ช น เช น อ นพ ตหร อ เอาต พ ต ไม ใช การประเม นขนาด หร อปร มาณงานของ โครงการ แต เป นการแปลง แมนเดย จากจานวนบรรท ด ของ Source code สามารถประมาณขนาดของ โครงการ ไม ว าจะม ส งแวดล อมในการพ ฒนา แบบใด เหมาะสาหร บการประเม น แมนเดย ของโครงการท ม Source code ยาวหลายหม น ถ งหลายแสนบรรท ด เหมาะสาหร บการพ ฒนา โดยใช Waterfall Model จาเป นต องม ว ธ การคานวณ พ เศษจาก FP เป นแมนเดย COCOMO II ประเม นแมนเดย โดย แปลงจาก FP หร อจานวน บรรท ดของ Source code เหมาะท งโครงการใหม หร อโครงการท ม การน า ซอฟต แวร เด มมาใช ใหม ม 3 โมเดลให เล อกใช แยก ตามช วงเวลาในการประเม น

39 การประเม นแบบคร าว ๆ เป นการประเม นราคาตอนต นโครงการ น ยมน าโครงการก อนหน าท คล ายก นมาเปร ยบเท ยบ แล ว ประเม นแมนเดย หร อค าใช จ ายออกมา โครงการก อนหน าท น ามาอ างอ ง ควรม ความคล ายคล งก นหลาย แง เช น ขอบเขตของระบบงาน ฟ งก ช นของระบบงาน กระบวนการพ ฒนา ภาษาท ใช ในการพ ฒนา ฯลฯ ความละเอ ยดหร อความแม นยาในการประเม นต า แต หาผ ทาการประเม นเคยม ส วนร วมในโครงการก อนหน า และม การจ ดเก บข อม ลไว อย างด ว ธ น จะเป นการประเม นท ใช ค าใช จ าย ต าส ด แต ให ผลล พธ น าเช อถ อส ด

40 การประเม นแบบรวมแมนเดย ของงานย อย แบ งงานออกเป นงานย อย จนสามารถทราบแมนเดย ของ งานย อยได จากน นก น าเอาแมนเดย ของงานย อยมารวมก นเป นแมน เดย ของโครงการ ความแม นยาของว ธ น ข นอย ก บ ความละเอ ยดในการแบ ง งานย อย หากแบ งงานย อยได ละเอ ยด ความแม นยาในการประเม น ก จะส งข น แต ก ต องเส ยค าใช จ ายในการประเม นส งตาม ด วย(เน องจากม ปร มาณงานมาก)

41 ต วอย างการประเม นแบบแบ งงานย อย ช องาน การออกแบบ ภายนอก การออกแบบ Input/Output ช องาน จานวน แมนเดย ต อ หน วย การเปล ยน หน าจอ แมนเดย ของ งานย อย x หน าจอ a Manday ax Manday การออกแบบ หน าจอ การออกแบบ รายงาน y หน าจอ b Manday by Manday z รายงาน c Manday cz Manday Manday รวม = ax + by + cz +

42 การประเม นแบบรวมแมนเดย ของงานมาตรฐาน เป นการปร บปร งจากการประเม นแมนเดย ของงานย อย การประเม นแบบงานมาตรฐาน ค อ การแบ งงานในการพ ฒนา ท งหมดออกเป นกล มของงานมาตรฐาน (Task) งานมาตรฐานต องถ กน ยามล วงหน าในตารางงานมาตรฐาน โดย ต องระบ แมนเดย ท ใช โดยคานวณจากผลของท มงานในโครงการ ท ผ านมา จากน นทาการแบ งโครงการออกเป นงานย อย และทาการจ บค (Map) งานย อยก บงานมาตรฐาน ทาให ทราบว าในแต ละงานมาตรฐานม งานย อยท ต องทาอะไรบ าง ทาให สามารถประเม นแมนเดย ของโครงการได อย างแม นยา

43 ต วอย างการประเม นแบบงานมาตรฐาน งาน ระด บความซ บซ อน การออกแบบหน าจอ ง าย ปาน กลาง ยาก ขนาด ใหญ งาน ตารางงานมาตรฐาน กลาง เล ก,, แมนเดย ต อช นงาน ความต องการของโครงการ ระด บความซ บซ อน การออกแบบหน าจอ ง าย ปาน กลาง ยาก ขนาด ใหญ A D G กลาง B E H เล ก C F I A, B, แมนเดย ต อช นงาน แมนเดย ท ใช ในการออกแบบหน าจอ งาน ระด บความซ บซ อน การออกแบบหน าจอ ง าย ปาน กลาง ยาก ขนาด ใหญ xa xd xg กลาง xb xe xh เล ก xc xf xi

44 COCOMO COCOMO (Constructive COSt MOdel) ถ กเสนอ โดย Dr. Barry Boehm ในป 1981 คานวณขนาดของโครงการพ ฒนาระบบโดยการใช การน บจานวนบรรท ดของSource code (LOC : Line Of Code) แล วแปลงออกมาเป นแมนเดย ท ต องใช เหมาะก บโครงการท ม Source code หลายหม น หลายแสนบรรท ด

45 COCOMO COCOMO แบ งออกเป น 3 เวอร ช นย อย ได แก Basic COCOMO สาหร บใช ประเม นตอนต นโครงการ Middle COCOMO สาหร บใช ประเม นหล งจบการน ยาม ความต องการ Detail COCOMO สาหร บใช ประเม นหล งออกแบบเสร จ ส ตร ปร มาณงานในการพ ฒนา (ManMonth) = 3.0(LOC) 1.12 x ต วแปรปร บแต ง ระยะเวลาในการพ ฒนา (เด อน) = 2.5 x (ปร มาณงานในการพ ฒนา) 0.35

46 การประเม นแบบ Function Point (FP) ว ดขนาดซอฟต แวร ด วยการน บฟ งก ช นในการทางาน แล วแปลงออกมาเป นคะแนน (Point) โดยฟ งก ช นถ กน ยามเป น Input ออกหน าจอ และ Output ออกรายงาน การใช ไฟล อ นเทอร เฟสก บ ภายนอก ฯลฯ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

Project Management. โครงการ (project) ตามน ยามของ ISO 9000:2005 หมายถ ง กระบวนการท ม ความเฉพาะเจาะจงและประกอบด วยช ดของ. Trend

Project Management. โครงการ (project) ตามน ยามของ ISO 9000:2005 หมายถ ง กระบวนการท ม ความเฉพาะเจาะจงและประกอบด วยช ดของ. Trend for Quality Project Management นายค ณภาพ โครงการ (project) ตามน ยามของ ISO 9000:2005 หมายถ ง กระบวนการท ม ความเฉพาะเจาะจงและประกอบด วยช ดของ ความร วมม อและการควบค มก จกรรม โดยม การกำหนดว นท เร มต นและว

More information

แนวทางการน าแบบจ าลองว ฒ ความสามารถด านซอฟต แวร มาใช ในองค กร ครรช ต มาล ยวงศ

แนวทางการน าแบบจ าลองว ฒ ความสามารถด านซอฟต แวร มาใช ในองค กร ครรช ต มาล ยวงศ แนวทางการน าแบบจ าลองว ฒ ความสามารถด านซอฟต แวร มาใช ในองค กร ครรช ต มาล ยวงศ ป จจ บ นน ค ณภาพซอฟต แวร ม ความส าค ญอย างย งต อองค กรท กแห งท งน เพราะการใช คอมพ วเตอร และซอฟต แวร ในการปฏ บ ต และการบร หารงานได

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานว จ ย การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Project Management คณะสถ ต ประย กต ต ลาคม ๒๕๕๑ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสร ไทย คลองจ น บางกะป

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 334 การบร หารจ ดการองค กร

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 334 การบร หารจ ดการองค กร 334 การบร หารจ ดการองค กร 335 การจ ดโครงสร างองค กร องค กร เก ดจากการท มน ษย รวมกล มก นเพ อท าก จกรรมใดก จกรรมหน ง เพ อตอบความสนองความ ต องการแบบใดแบบหน ง เช น การรวมต วก นของคนในสม ยก อนเพ อการล าส ตว

More information

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 1.1 ความเป นมาของงบประมาณ การจ ดท างบประมาณในแบบป จจ บ นได เร มม ข นเป นคร งแรกในประเทศอ งกฤษ ประมาณคร สตศตวรรษท 16-17 ซ งเป นสม ยท สภาผ แทนราษฎรได ประสบความส าเร จในการสงวน

More information

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 ส าน กนโยบายอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทน ส าน กงานนโยบายและแผนพล

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

Chapter 1. ส าน กงาน (Office) แนวค ด ว ตถ ประสงค

Chapter 1. ส าน กงาน (Office) แนวค ด ว ตถ ประสงค ส าน กงาน (Office) Chapter 1 แนวค ด ส าน กงานเปร ยบเสม อนสถานท ท ใช เพ อท างานในด านต าง ๆ เช น งานด านบร หาร งานด านทร พยากร มน ษย งานด านข อม ลข าวสาร เป นต น ในบทเร ยนน จ งได น าเสนอถ ง ความส าค ญของส

More information

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม การจ ดการองค ความร (KNOWLEDGE MANAGEMENT) เร อง เทคน คการจ ดท าข อก าหนดโครงการ (TERM OF REFERENCE TOR) ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ค าน า เอกสารฉบ บน เป นส วนหน งของการจ ดการองค

More information

การบร หารโครงการ (Project Management)

การบร หารโครงการ (Project Management) การบร หารโครงการ (Project Management) 1. โครงการ (Project) โครงการ หมายถ ง ก จการใด ๆ ท ม ค ณสมบ ต ด งต อไปน o ม ว ตถ ประสงค ท ช ดเจน o ม ก าหนดเวลาเร มและส นส ด o การด าเน นงานจะอย ภายใต ข อจ าก ดของ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 95 แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 3 เวลาเร ยน 8 คาบ เร อง สน กก

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ต องร อะไร? ก อนทาแผนการจ ดการเร ยนร 1. ร เน อหาว ชาท จะสอนอย างช ดเจน

More information

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานเป นการแปลงกลย ทธ ท ก าหนดโดยผลผล ต/โครงการเข า ส ภาคปฏ บ ต โดยท ผลผล ต/โครงการภายใต แผนงบประมาณจะม ข อม ลหล กส าหร บการ จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานอย

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด ยว เพ อการใช

More information

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information