หล กส ตรพ ฒนาการว เคราะห บร หารโครงการและการ ประเม นผล

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรพ ฒนาการว เคราะห บร หารโครงการและการ ประเม นผล"

Transcription

1 หล กส ตรพ ฒนาการว เคราะห บร หารโครงการและการ ประเม นผล การสร างย ทธศาสตร ธ รก จการค าของไทย แนวค ดการพ ฒนา ธ รก จเช งสร างสรรค โดย รศ.ดร.ธ ญมณ สธน ญญ พาณ ภ ค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

2 การสร างย ทธศาสตร การค าของไทย การสร างย ทธศาสตร การค าของประเทศต างๆ เช น อ ตาล ออสเตรเล ย สหร ฐอเมร กา ญ ป น เกาหล จ น อ นเด ย ป จจ บ นการค าของไทย แนวทางการสร างย ทธศาสตร การค าของไทยในตลาดสากล การสร างย ทธศาสตร การค าระด บจ งหว ด ป จจ บ นการค าในระด บจ งหว ด แนวทางย ทธศาสตร การค าจ งหว ดเพ อยกระด บการค าไทย 2

3 การสร างย ทธศาสตร การค าของไทย สภาพเศรษฐก จตกต าท วโลกจากสหร ฐอเมร กา ส ย โรปและเอเช ย ท าให ประเทศต างๆ ปร บต วเพ อความอย รอดด วยการข บเคล อนพล งทางเศรษฐก จในร ปแบบการค าในแนวต างๆ ต วอย าง 1. อ ตาล สร างเศรษฐก จด วยการเป นผ ก าหนดแนวโน ม (Trend Setter) ด านการออกแบบ การ สร างสรรค งานแฟช น รถยนต เป นต น เร ยกว า Creative Economy 2. ออสเตรเล ย พ ฒนาธ รก จด วยความร วมม อ 3 ฝ ายด วยก นค อ ร ฐบาล เอกชน หน วยงานด าน การศ กษา เพ อข บเคล อนเศรษฐก จ โดยเฉพาะธ รก จขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) ม การ ยกระด บส นค า เช น ไวน เป น ม การแลกเปล ยนส นค าก บไทย 5,087 รายงาน โดยเฉพาะส นค า ด านการเกษตรก บไทย 3

4 การสร างย ทธศาสตร การค าของไทย 3. สหร ฐอเมร กา เป นการค าท เป นแม แบบของหลายประเทศ และว ฒนธรรมอเมร ก นได กลายเป น Icon ให คนท งโลกปฏ บ ต ตาม แช น การสวมใส กางเกงย นส เส อย ด ข มอเตอร ไซด ฮาเล ย น ยม ร บประทานอาหารจานด วน ช นชมดาราน กร อง เช น เอลว ส แจ คส น เป นคน คนอเมร ก น ส งผ านว ฒนธรรมความเป นอเมร ก นผ านภาพยนต การแต งกายตามแฟช น การใช ช ว ต 4. ญ ป น ได พ ฒนาส นค าเป นท ยอมร บท วโลก เช น โตโยต า โซน เป นความส าเร จทางค าท เก ด จากความร วมม อระหว างภาคร ฐก บเอกชน และม องค กรท เข มแข ง 4

5 การสร างย ทธศาสตร การค าของไทย 5. เกาหล ร ฐบาลสน บสน นการค าผ านองค กรเอกชน (Chaebol) ว ธ การท าธ รก จจะเล ยนแบบญ ป น โดยเอกชนม งสร างตราย ห อ (Branding) ส นค าม การพ ฒนาการออกแบบโดยม ร ปแบบของ ต วเอง และขยายตลาดในร ปแบบการสร างว ฒนธรรมเกาหล ย คใหม ผ านธ รก จบ นเท ง อาหารใน ช ว ตประจ าว นและน าไปส เคร องใช ไฟฟ า ส นค าอ เล คโทรน ค รถยนต เกาหล เต บโตการค าโดย การสร างบ คลากรม ความสามารถหลายทาง การบ มเพาะคนย คใหม และ Science Park 6. จ น ประธานาธ บด เต งเส ยวผ ง ประกาศนโยบาย 4 ท นสม ยและเป ดท นน ยมเข าส ประเทศ ท า ให เก ดเขตเศรษฐก จใหม เช น ป กก ง เซ ยงไฮ เป นต น จ นพยายามสร างตราย ห อ (Branding) แทนส นค าถ กค ณภาพต า ราคาถ ก และส นค าเล ยนแบบ จ นพยายามพ ฒนาเศรษก จ ส งคม ว ฒนธรรม อ ตสาหกรรม และภาพล กษณ ประเทศในระด บสากล เช น โอล มป ก 2008 จ นเป น 1 ในประเทศ BRIC ค อ Brazil Russia India China เป นผ ผล ตส นค าเกษตรกรรมขนาดใหญ ของ โลก 5

6 การสร างย ทธศาสตร การค าของไทย 7. อ นเด ย The New Face of Silicon Age and Bollywood. เป นแหล ง Outsourcing ใหญ ท ส ดใน โลก ม ความสามารถร บจ างผล ตและส งออกผ เช ยวชาญไปประเทศต างๆ และ 80% ของ Software ส งจ าหน ายในสหร ฐอเมร กา นอกจากน สามารถผล ตอ ปกรณ ช นส วนคอมพ วเตอร และช นส วนคมนาคม นอกจากน เป นแหล งสร างภาพยนต ฉายท วโลกมากกว า 1000 เร อง ม ม ลค ามากกว า 1.3 พ นล านเหร ยญสหร ฐอเมร กา 8. ด ไบ อย ในสหร ฐอาหร บอ ม เรสต เป นประเทศท ม การเปล ยนแปลงส ง และม งหว งให เป นเม อง ศ นย กลางตะว นออกกลาง ด วยน าม นม ปร มาณลดลงมากรายได ประเทศจะม ป ญหาในอนาคต จ งสร างเม องใหม เช น ส งมห ศจรรย ของโลก แหล งช อปป ง ร สอร ตหร ห มะกลางทะเลทราย ศ นย แข งรถยนต สวนน าย งใหญ เม องภาพยนต หม บ านหร ด วยการถมพ นท ทะเลให เป นร ป แผนท โลก ในปาล มสร างเกาะหร หรา เพ อเป นศ นย กลางท กด านของตะว นออกกลาง เช น การ ท องเท ยว เม องท า ท าอากาศยาน ศ นย การค า ศ นย กลางทางการเง น ศ นย เทคโนโลย เป นต น ม การสร าง Free Zone ปลอดภาษ เพ อจ งใจในการลงท นการซ อส นค า 6

7 ป จจ บ นการค าของไทย ในป 2544 ประเทศไทยต องการสร างผล ตภ ณฑ ตราย ห อของไทย (Thailand Brand) ป 2552 ส นค าไทยได ร บความน ยมในต างประเทศส ง ได แก อาหารไทย สปา เป นต น ย ทธศาสตร การค าของไทย 1 พ จารณาการเปล ยนแปลงท ส งผลด และผลเส ยต อการค าของไทย 7 โครงสร างของตลาดโลกม การเปล ยนแปลง ม การสร างความส มพ นธ ระหว างภาคร ฐ เอกชน และประชาชนของประเทศน นๆ มากข น ร ฐม บทบาทก าหนดนโยบายและ ย ทธศาสตร องค รวมลงส หน วยงานต างๆ ในขณะเด ยวก น ในระด บภาคร ฐบาลก บร ฐบาล สถาบ นก บสถาบ น ได พ ฒนาความส มพ นธ ผ านองค กรโลก เช น สถาบ นการเง นระด บโลก องค การค าระด บโลก เป นต น มากย งข น ในขณะเด ยวก นภาคประชาชนม การ ต ดต อส อสาร ม ความส มพ นธ มากข นในร ปแบบเคร อข าย (Network) ต างๆ บร ษ ทม การ แลกเปล ยนเป นแหล ง Outsourcing ม ความส มพ นธ แลกเปล ยนมากย งข น ท งด านก าล งคน ทร พยากร

8 ย ทธศาสตร การค าของไทย โลกเป ดกว างในระบอบประชาธ ปไตย การค าเสร มากข น ม การเคล อนไหวในตลาดส ง และม การเช อมโยงเป นเคร อข ายมากมาย เป ดโอกาสในการแสวงหาตลาดใหม ท ม ล กษณะเฉพาะ (Niche Market) และม การเน นตลาด (Focus Market) ท เหมาะสมก บความ เป นเอกล กษณ ของไทย ประเทศหร อเม องม การพ ฒนาเปล ยนโครงสร างของประเทศ และเม องม ศ กยภาพมากข น เช น เว ยดนาม จ น เม องด ไบ ประเทศในแถบอาฟร กาบางประเทศ เป นต น การ เปล ยนแปลงน าไปส การแสวงหาตลาดใหม และสร างการกระจายตลาดในร ปแบบใหม (Market Diversification) โลกอย ในภาวะไม ปรกต ด านธรรมชาต เช น โรคภ ยไข เจ บ โลกร อน แผ นด นไหว ซ นาม เป นต น และความไม ปรกต ด านเศรษฐก จ ส งคม ส งแวดล อม ราคาน าม นโลกเก ดจาก มน ษย ท าให ตลาดท เคยม งค งได เปร ยบประเทศต างๆ ต างพล กสถานการณ จากความไม ปรกต ด งกล าว อาจเก ดการผล ตไม ปรกต ความต องการเปล ยนแปลง 8

9 ย ทธศาสตร การค าของไทย โครงสร างประชากรโลก ม ความส าค ญต อการพ จารณาอ านาจการซ อ ด วยโครงสร าง จ านวนประชากรในโลกอ ก 10 อ นเด ยจะม ประชากรมากกว าประเทศจ นท ง 2 ประเทศ รวมก นม จ านวนประชากรเก อบคร งหน งของโลก ป จจ บ นโลกในน ร บจ านวนประชากร จ านวนมาก ในขณะท ทร พยากรขาดแคลนถ กท าลายมากย งข น การขาดแคลนจะส งผลต อ ธ รก จพ นฐานด านอาหาร น า ความเป นอย ยาร กษาโรค เป นต น นอกจากน แรงงานท ม ท กษะและองค ความร ขาดแคลน ท าให หลายประเทศเร งสร างประชากรของตนให ม ความร และช านาญอย างน อย 2 เร อง แทนความช านาญเฉพาะด าน ม ความร ดานการส อสาร การ ใช ภาษามากกว า 2 ภาษา ตลาดต องการอ จฉร ยะ (Talent) ตลาดอาย มากม การขยายต วเร ว มาก ด านการเช อมโยงเคร อข าย และการเต บโตด านเทคโนโลย ท าให โลกส ตลาดไร พรมแดนท แบ งตลาดส ตลาดท มองเห นและมองไม เห น ตลาดท คนส วนใหญ เข าถ งข อม ลและม ความร ก บตลาดท ขาดองค ความร ขาดข อม ล โอกาสการแข งข นจะข นอย ก บข อม ลและการสร าง เคร อข ายในระด บต างๆ 9

10 2. แนวทางการสร างย ทธศาสตร การค าไทยภายใต การพ ฒนาเช งสร างสรรค 2.1 เข าถ งตลาดและล กค า การสร างศ กยภาพของประเทศ โดยการน าเอกล กษณ ไทยประย กต ส ส นค าและบร การให สอดคล องก บความเป นสากล เช น ความส าเร จด านสปาไทย อาหารไทย เป นต น ท งน ต องม ระบบการด แลล กค า ระบบการบร หารงานและการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ม การพ ฒนาอย างต อเน องเพ อประส ทธ ภาพและความส าเร จในระยะยาว 2.2 หาโอกาสทางการตลาดต อสถานการณ ของตลาดโลกท ผ นผวนท งความไม สมด ลทางธรรมชาต และการกระท ามน ษย เพ อค นหาตลาดใหม และม ล กษณะตลาดเฉพาะท สามารถออกแบบ สร างสรรค ส นค าและบร การท เหมาะสมภายใต การประย กต ใช เอกล กษณ ว ฒนธรรมไทย อย าง สอดคล องก บตลาด และม การสร างตราย ห อ (Branding) อย างต อเน อง 2.3 สร างระบบการค าของไทยให เข มแข ง ภายใต องค กรม ข อม ลม การเร ยนร ม การออกแบบ สร างสรรค ภายใต การสร างเคร อข ายท งระด บแนวนอนและแนวต ง เช น ความร วมม อระหว าง เอกชนก บเอกชน ร ฐบาลก บร ฐบาล และร ฐบาลก บเอกชน ช มชนประชาชน ให เก ดความร วม อย างจร งจ ง จร งใจ 10

11 2. แนวทางการสร างย ทธศาสตร การค าไทยภายใต การพ ฒนาเช งสร างสรรค 2.4 พ ฒนาบ คลากรร นใหม เป นสหพ นธ ท พ ฒนาความร ความสามารถมากกว าการเป นผ ประกอบการ ไปส ผ ว เคราะห โอกาสและความเป นไปได เช งสร างสรรค และต อยอดธ รก จเพ อสร างความ แตกต างและศ กยภาพเช งการแข งข นทางการค า จ าเป นท จะต องพ ฒนาบ คลากรให ม ค ณภาพ (Talent Program) 2.5 พ ฒนาแนวค ดย ทธศาสตร การค าไทยภายใต การพ ฒนาเช งสร างสรรค ท งร กและร บ โดย ค าน งถ ง - Global Mind Set & Customer Centric - Value Differentiation & Culture Value - Mass Customization & Individual Marketing - Real Time Connection - Participating and Interactive Marketing - Experiential and Relations Marketing 11

12 2. แนวทางการสร างย ทธศาสตร การค าไทยภายใต การพ ฒนาเช งสร างสรรค - Inter-Trend Marketing - Hybrid and Cross Culture Business - Sensory & Aesthetes Marketing - Network & Community of Interest - Reverse Business Strategy - Lateral Marketing -Branding - Anticipating Marketing - Integrated Business & Society 12

13 Customer Value & Branding

14 Delivering the value People Operation Creativity MK Innovation Training Marketing Communi cation

15 Sensory Marketing

16 Social Hub & Community Connection

17 Community of Interest

18 การค าระด บจ งหว ด 1 ล กษณะการค าในระด บจ งหว ด ผ น าการค าต องปร บต วเน องจากการขยายฐานการแข งข นของ ธ รก จส วนกลางส ภ ม ภาค เช น การค าปล ก เป นต น และส นค าของประเทศต างๆ ได เข ามา จ าหน ายในราคาถ กท าให เก ดผ ค าและการค ารายใหม เข าส ตลาด ท าให การแข งข นส งข น ม ผ ประกอบการรายใหม ส ตลาดมากข น 2 การค าระด บจ งหว ดพ ฒนาเป นการค าระด บม ออาช พมากย งข น ท าให การขายม งยอดขายและ ให บร การด านการเง นเปล ยนไปส การค าแบบ Solution Provider เป นการบร การค าปร กษา การม งแก ไขป ญหาล กค าและช วยเหล อล กค าในท กด าน 3 การกระจายส นค าครอบคล มตลาดเข าส ช มชนระด บรากหญ ามากย งข นด วยตลาดน ดช มชน และการขายตรงในร ปแบบต างๆ 4 ผ บร โภคระด บจ งหว ดม การใช ช ว ตไม แตกต างจากกร งเทพฯ และโลกมากน ก การปร บต ว ของประชาชนท กระด บม การพ ฒนาตามร ปแบบท ได ร บโดยเฉพาะการเข าถ งข อม ลผ านระบบ อ นเตอร เน ต และการค าในระด บสากลท เข าถ งช มชน เช น ร านค าสะดวกซ อ อย าง 7-Eleven เป นต น 18

19 การค าระด บจ งหว ด 5 ย ทธศาสตร พ นท เพ อเน นความแตกต างท หลากหลายของแต ละพ นท จะน ามาส การค าระด บ จ งหว ดและประเทศ เช น เช ยงใหม เน นเอกล กษณ ว ฒนธรรมล านนา ภ เก ตเน นธรรมชาต สายลม ทะเล แสงแดด เป นต น จ งเร ยกว า Zone Strategy 6 Hub Strategy เป นย ทธศาสตร ระด บประเทศท สามารถกระจายพ นท ส จ งหว ดท เหมาะสม เพ อสร างความสมด ลแต ละจ งหว ด ให ม ความเด นแตกต างก น ภายใต การพ ฒนาบ คลากรใน พ นถ น เข าใจการค าระด บจ งหว ดส ประเทศ ส สากล สถานท ต องม ความน าสนใจภายใต บร การและส นค าท ม ค ณภาพและม จ ดเด นเหน อค แข งในประเทศต างๆ ตลอดจนม ระบบ รองร บ 19

20 ข อค ดเห น 1. แนวค ดย ทธศาสตร การค าของไทย สามารถเร ยนร จากประเทศท ประสบความส าเร จ และ สร างร ปแบบของไทยท เหมาะสมก บความเป นเอกล กษณ ไทย ท ต องม การพ ฒนาอย าง ต อเน องภายใต การค าก บการเม องควรแยกจากก น ตลอดจนม ความม งม นท จะพ ฒนาให เก ด ผลล พธ ตามย ทธศาสตร ท วางไว 2. การพ ฒนาบ คลากรม ใช การพ ฒนาเพ อพ ฒนาธ รก จการค า แต ควรสร างความตระหน กต อการ สร างค ณค าการค าของไทย ศ กด ศร ความภ ม ใจในการสร างการค าเป นส ญญล กษณ ของ ประเทศ 3. ความร วมม อระหว างภาคร ฐ เอกชน และประชาชน โดยเฉพาะช มชนให แนบแน นและม ท ศนคต เพ อความม งม นส ความส าเร จของประเทศ 20

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ

การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ A Study of the Community Enterprise at Khaopho Highway Service Center in Prachaubkhirikhan Province

More information

บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา

บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา 1.1 ความส าค ญของการศ กษา ด วยเป าหมายการกระจายโอกาสการท าธ รก จไปส ประชาชนท กระด บ และท กภ ม ภาคเพ อสร างพล ง ข บเคล อนทางเศรษฐก จใหม ท ท กฝ ายม ส วนร วมอย างย

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการตลาด

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการตลาด บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการตลาด ในป จจ บ น การตลาดม ความจ าเป นและเก ยวข องในช ว ตประจ าว นของผ บร โภคเป นอย างมาก ว งส าค ญค อ น กการตลาดจะต องสร างความต องการให เก ดก บผ บร โภค และเม อผ บร โภคเก ดความ

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1. ความเป นมา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เป นหน

More information

บทสร ปสำหร บผ บร หำร แผนแม บทเทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (พ.ศ. 2557-2561)

บทสร ปสำหร บผ บร หำร แผนแม บทเทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (พ.ศ. 2557-2561) สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร 1 บทท 1 บทนา 6 1.1 หล กการและเหต ผล 6 1.2 ว ตถ ประสงค 6 บทท 2 ภาพรวมแผนและนโยบายด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 7 2.1 กรอบนโยบาย ICT 2020 7 2.2 แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส

More information

เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain

เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain ผ อานวยการส าน กวางแผนการเกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ประเด นนาเสนอ 1 สถานการณ

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

ร เร ม-ปฏ บ ต -ต อยอด: การจ ดการเร ยนร อย างย งย นโดยช มชน ถอดบทเร ยนจากศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. 1

ร เร ม-ปฏ บ ต -ต อยอด: การจ ดการเร ยนร อย างย งย นโดยช มชน ถอดบทเร ยนจากศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. 1 ร เร ม-ปฏ บ ต -ต อยอด การจ ดการเร ยนร อย างย งย นโดยช มชน ถอดบทเร ยนจากศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. เชาวน ด ศ อ ศวก ล อเนกพล เก อมา สมโภชน รอดวงษ ณ ฐ กาญจนศ ร และธ รพงษ ประท มศ ร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ

บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ 1.1 บทน า ประเทศไทยม เศรษฐก จท ค อนข างเป ด ภาคเศรษฐก จระหว างประเทศของไทย ท งด านการค าและ การลงท น จ งเป นภาคเศรษฐก จท ม ความส าค ญต อการเจร ญเต บโตทางเศรษฐก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร

แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร ฉบ บผ านการพ จารณาของคณะกรรมการ องค การสวนพฤกษศาสตร คร งท 7/2556 24 ก นยายน 2556 สารบ ญ หน า ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1 1.1 ประว ต ความเป

More information

กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต

กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต การจ ดทำแผนพ ฒนาการเกษตรม กรอบ แนวค ดในการกำหนดท ศทางของแผนพ ฒนาการ เกษตร ในช วงแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 (พ.ศ. 2555-2559) ย งคงย ดหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง และคนเป นศ นย กลางของการพ

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information

ว ชาการขายตรง : Direct sale

ว ชาการขายตรง : Direct sale 1 2 สาระส าค ญ ในการเร ยนร เร องการขายตรงม ได เร ยนร เพ ยงเพ อศ กษาในภาคทฤษฎ เพ ยงอย างเด ยวแต ควรเร ยนร ให เจาะล กถ งความส าเร จในการขายตรงอ นมาจากการได ปฏ บ ต การขายตรงม ได แตกต างก นจากการขาย แบบอ นมากน

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองการเจ าหน าท กล มงานวางแผนอ ตราก าล ง โทร.๐๒-๑๔๑๖๑๙๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ

More information