Chapter 1 การบร หารโครงการ (Project Management)

Size: px
Start display at page:

Download "Chapter 1 การบร หารโครงการ (Project Management)"

Transcription

1 ส ชาดา YMBA-13 Chapter 1 การบร หารโครงการ (Project Management) บทน า การบร หารโครงการม มาแต คร งโบราณกาลและแสดงให เห นถ งความส าเร จอ นย งใหญ ของมน ษยชาต การบร หารโครงการเป นคล นล กใหม ของอนาคตซ งก อก าเน ดผ จ ดการสายพ นธ ใหม การบร หารโครงการแพร หลายในภาคธ รก จและภาคร ฐ การขยายต วของสถาบ นการบร หารโครงการ (Project Management Institute, PMI) การบร หารโครงการเป นส วนส าค ญของการท างานของท กคนในองค กร โครงการ ค ออะไร โครงการ ค อความพยายามในการท างานช วคราวในการจ ดหาส นค าหร อบร การท ม ล กษณะเฉพาะ โครงการเป นงานท ซ บซ อน ไม ใช งานประจ า เป นการท างานท เก ดข นเพ ยงคร งเด ยว โดยม ข อจ าก ดทางด าน เวลา งบประมาณทร พยากร และผลล พธ โครงการท ถ กก าหนดมาเพ อรองร บความต องการของล กค า เป าหมายหล กของโครงการ ค อ การตอบสนองความต องการของล กค า ล กษณะท ส าค ญของโครงการ ว ตถ ประสงค เฉพาะ วงจรช ว ต ไม เคยเก ดข นมาก อน ข อจ าก ดทางด านเวลา ค าใช จ าย และผลล พธ ความแตกต างระหว างการบร หารโครงการและการบร หารท วไป การบร หารโครงการ การบร หารท วไป ม ล กษณะพ เศษไม ซ าก บโครงการอ นใด ม ล กษณะซ าๆ เป นก จว ตร ม ระยะเวลาท แน นอน ม ระยะเวลาท ไม ส นส ด เก ยวข องก บการเปล ยนแปลงขนาดใหญ เก ยวข องก บการเปล ยนแปลงแบบค อยเป นค อยไป สภาพการด าเน นงานไม คงท สม าเสมอ สภาพการด าเน นงานม ล กษณะคงท สม าเสมอ ให น าหน กแก ว ตถ ประสงค ไม เท าก นเพ อ ก อให เก ดการเปล ยนแปลงสภาพเด ม ให น าหน กแก ว ตถ ประสงค เท าๆ ก นเพ อร กษาสภาพ เด ม สร างกล มท มงานช วคราวข นมาด าเน นงาน สร างกล มท มงานถาวรข นมาด าเน นงาน ความแตกต างระหว างว ฒนธรรมทางการบร หารของการบร หารโครงการและการบร หารท วไป การบร หารโครงการ การบร หารท วไป สภาพแวดล อมของการด าเน นงานย ดหย น สภาพแวดล อมของการด าเน นงานคงท การด าเน นงานของโครงการไม เคยกระท ามาก อน เน นประส ทธ ผล การด าเน นงานโดยผ านกระบวนการปร บปร งส งท กระท าเป นประจ า การด าเน นงานเน นจ ดม งหมาย โดยสมาช กของ สมาช กของกล มท มงานด าเน นการโดยเน นบทบาทท กล มท มงานต องร บผ ดชอบในบทบาทของตนเอง ก าหนดไว ล วงหน า หลายๆ บทบาท โครงการด าเน นงานภายใต ความเส ยงและความ ไม แน นอนในการบรรล ความส าเร จตามเป าหมาย เน องจากขาดประสบการณ และเป นการบร หาร ความเส ยง การบร หารงานท วไปเป นการด าเน นงานท เคยม ประสบการณ ท าให แน ใจว าจะสามารถประสบ ความส าเร จเช นเด มและเป นการบร หารสภาพเด ม 1

2 วงจรช ว ตโครงการ ว ธ การอธ บายล กษณะเฉพาะของโครงการ ใช ในการบร หารโครงการ วงจรช ว ตโครงการจะให ภาพของโครงการ แบบจ าลองวงช ว ตโครงการม หลากหลาย 1. น ยามโครงการ (Definition) ท าความเข าใจก บโครงงานท จะท า และเตร ยมข อม ลท จะใช ใน phase ต อไป 1.1 เป าหมาย 1.2 ข อก าหนด 1.3 งาน (ย อยๆ) 1.4 ผ ร บผ ดชอบ 2. การวางแผน (Planning) 2.1 ก าหนดการ 2.2 งบประมาณ (ของแต ละงาน) 2.3 ทร พยากร 2.4 ความเส ยง 2.5 บ คลากร 3. ด าเน นการ (Execution) 3.1 รายงานสถานภาพ ว าจะเสร จเร ว/ช า ค าใช จ ายมาก/น อยกว าท ต ง ผลล พธ เป นตามท ก าหนดหร อไม 3.2 การเปล ยนแปลง 3.3 ค ณภาพ 3.4 การพยากรณ 4. การส งมอบ (Delivery) 4.1 การฝ กอบรม (ให ล กค า) 4.2 เอกสารท เก ยวข อง ใบเสร จ บ นท กการเปล ยนแปลง shop drawing การท า preventive maintenance 4.3 การปลดปล อยทร พยากร 4.4 การมอบงานใหม 4.5 บทเร ยนจากอด ต ประว ต โครงการ ป ญหาต างๆ ท พบจากการท างาน ซ งส าค ญก บผ จ ดการหน าใหม * แกนY ระด บความพยายาม ค อ เวลา งบประมาณ และทร พยากรท ท มเทให ก บการท างาน, แกน X ค อเวลา 2

3 ผ จ ดการโครงการ ท าหน าท เฉกเช นเด ยวก บผ จ ดการในหน าท อ น (ผจก.ตลาด การเง น ผล ต, ) แตกต างจากผ จ ดการท วไป เน องจากต องบร หารงานท ม ล กษณะช วคราวไม เป นก จว ตรประจ า ปกต แล วจะด าเน นงาน ท เป นอ สระจากการด าเน นงานองค กรแม ต องบร หารทร พยากรเพ อบรรล ความส าเร จขององค การภายใต ข อจ าก ดด านเวลา งบประมาณ และผลล พธ โครงการ ต องประสานโดยตรงก บล กค าและต องต ดส นใจระหว างความคาดหว งของล กค าและส งท เป นไปได และสมเหต สมผล ในการด าเน นโครงการ ต องก าหนดท ศทางในการด าเน นงานให ก บท มงาน การประสานงาน และเป นท มงาน ต องร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงานโครงการแม ว าในทางปฏ บ ต แล วจะไม ม อ านาจหน าท ใดๆ โดยตรง ต องต ดส นใจเล อกทางเล อกท ด ท ส ดส าหร บโครงการ (trade off) time / cost / performance ช า เช น ช าแต ถ ก เร ว แต แพง ต องบร หารโครงการให บรรล ผลส าเร จ ท กษะท จ าเป นส าหร บผ จ ดการโครงการ 1. ผ ฟ งท ด (listener) 2. น กว เคราะห (analyst) 3. น กเจรจาต อรอง (negotiator) 4. น กจ งใจ (motivator) 5. น กบร หาร (administrator) 6. น กต ดส นใจ (decision maker) 7. น กส อสารท ม ความสามารถท งการพ ดและการเข ยน (verbal and written communicator) ย คทองของการบร หารโครงการ (ส งท ท าให การบร หารโครงการเต บโตอย างรวดเร ว) 1. การแข งข นท เน นความต องการของล กค ามากข น 2. การแข งข นระด บโลก 3. วงจรช ว ตผล ตภ ณฑ ท ส นลง 4. โครงการขนาดเล กจ านวนมากในองค กร 5. การลดขนาดองค กร 6. การปรากฏของความร ใหม 7. การพ ฒนาอย างรวดเร วของโลกท สามและการล มสลายของคอมม วน สต ท าให เก ดการ joint venture ต างๆ การบร หารโครงการ การบร หารโครงการ ค อการจ ดการและก าก บทร พยากร (เวลา ว สด บ คลากร และค าใช จ าย) เพ อความส าเร จของ โครงการเป นไปด วยความเร ยบร อย บรรล ตามว ตถ ประสงค ของโครงการ หน าท ของการบร หารโครงการ (Project management functions) 1. managing the scope 2. managing costs 3. managing time 4. managing quality 5. managing human resources 6. managing communications (ก บล กค า ล กท ม suppliers) 7. managing contract / procurement 8. managing risk 9. managing project integration 3

4 Project management need 1. size of the undertaking - งานน นม ขนาดใหญ มาก 2. unfamiliarity - งานท ไม ค นเคย หร อไม เคยท ามาก อน 3. turbulent market - ตลาดซ งล กค าม พฤต กรรม หร อเปล ยนแปลงความต องการตลอดเวลา เช น แฟช น 4. interdependence - งานท เก ยวข องก บหลายๆ หน วยงานในองค กร 5. scarce resource sharing - ต องการทร พยากรท หายาก หร อม ม ลค าส ง เช น คนท ม ความช านาญเฉพาะด านท ไม สามารถจ างได มาก 6. importance of the project - โครงการม ความส าค ญ 7. organizational reputation - เก ยวก บช อเส ยงขององค กรซ งถ าเป นงาน routine อาจช าไป การบร หารโครงการเช งบ รณาการ การบ รณาการก บแผนกลย ทธ ขององค กร (ภายนอก) แผนกลย ทธ หมายถ งนโยบายหร อแผนก าหนดท ศทางของ องค กร การบ รณาการภายในโครงการ การบ รณาการทางด านเทคน ค การบ รณาการทางด านว ฒนธรรมส งคม (sociocultural) หร อว ฒนธรรมองค กร Project proposal Feasibility study 1. Introduction 2. Strategy Integration with organization 3. Organization 4. Defining project Integration within project planning 10. Leadership 11. Team Sociocultural side Technical side 5. Estimating 6. Project plan 12. Partnering 8. Scheduling resources 7. Managing risk 9. Reducing project team 13. Progress & evaluation 14. Audit and closure controlling ล าด บก จกรรมเพ อเตร ยมจ ดท าโครงการ การว เคราะห ความต องการ โครงการไม เป น ท ต องการ การศ กษา เบ องต น โครงการไม ม ความเป นไปได (ถ กปฏ เสธ) การจ ดท า ข อเสนอโครงการ ข อเสนอโครง การไม เป นท ยอมร บ (ถ กปฏ เสธ) การจ ดท า โครงการ 4

5 การศ กษาความเป นไปได ความเป นไปได ด าน : การตลาด / เทคน ค / การเง น / เศรษฐก จ / การบร หาร / ส งคม / การเม อง / ส งแวดล อม บทท 2 การบ รณาการโครงการก บกลย ทธ ขององค กร กระบวนการในการวางกลย ทธ องค กร กลย ทธ ขององค กรสามารถบรรล ได โดยการด าเน นงานแบบโครงการ การ เช อมโยงโครงการเข าก บแผนกลย ทธ ระบบการค ดเล อกโครงการและเง อนไขในการพ จารณาค ดเล อกโครงการ บทท 3 โครงสร างองค กรในการบร หารโครงการและว ฒนธรรมองค กร ร ปแบบโครงสร างองค กรในการบร หารโครงการท ส าค ญ 3 ร ปแบบ Functional team Dedicated team Matrix Functional matrix Balanced matrix Project matrix ล กษณะของโครงสร างแต ละร ปแบบ ข อด และข อเส ยของแต ละร ปแบบ และการเล อกร ปแบบโครงสร างการบร หาร โครงการท เหมาะสมในองค กรของท าน ว ฒนธรรมองค กรและความส มพ นธ ระหว างองค กรในการบร หารโครงการก บว ฒนธรรมองค กร บทท 4 การน ยามโครงการ การท าความเข าใจโครงการและการเตร ยมข อม ลเพ อการวางแผนโครงการ ข นตอนการด าเน นการ การท าความเข าใจของเขตของโครงการ ได แก ว ตถ ประสงค ของโครงการ ผลล พธ ย อยของการด าเน น โครงการตามก าหนดระยะเวลาในการด าเน นโครงการ ก าหนดการส าค ญๆ ความต องการทางด านเทคน ค เง อนไขข อจ าก ด ส งท ไม รวมในส ญญา การทบทวนของเขตโครงการก บล กค า การก าหนดความส าค ญของต วแปรส าค ญค อ เวลา งบประมาณและผลล พธ ของโครงการ การสร างโครงสร างจ าแนกงาน การบ รณาการโครงสร างจ าแนกงานก บโครงสร างองค กร การลงรห สโครงสร างจ าแนกงาน บทท 5 การประมาณการเวลาและค าใช จ ายโครงการ ป จจ ยท ม อ ทธ พล การประมาณการแบบบนลงล างและจากล างส บน ว ธ การประมาณการ แบบแม คโคร ได แก ratio method, apportion method, function point method, learning curves แบบไมโคร ได แก template method, parametric procedures, detail estimating, phase estimating ข อแนะน าบางประการในการประมาณการ งบประมาณส ารองในกรณ ฉ กเฉ น 5

6 บทท 6 การวางแผนโครงการ การเข ยนโครงข าย ว ธ การ (AON or AOA) ส ญล กษณ ท ใช ในการค านวณเวลาในโครงข าย (แบบไปข างหน าและ แบบย อนกล บ) ว ถ ว กฤต การใช งานเทคน คโครงข ายในความเป นจร ง สมมต ฐานในการเข ยนโครงการ : finish-to-start relationship Laddering : broken down activities Use of lags (start-to-start, finish-to-finish, start-to-finish relationship) Hammock activities บทท 7 การจ ดการความเส ยงในการด าเน นงานโครงการ ในการบร หารโครงการไม สามารถหล กเล ยงความเส ยงได ความเส ยงในการบร หารโครงการค ออะไร (ความเส ยงอาจ ท าให งบบานปลาย เสร จไม ท น หร อต องเล กกลางค น) กระบวนการในการจ ดการความเส ยง การระบ ความเส ยง การประเม นความเส ยง การตอบโต ความเส ยง (การลด การถ ายโอน การแบ งป นความเส ยง) การวางแผนการตอบโต ความเส ยง และงบประมาณส ารอง (budget reserve and management reserve) การควบค มการตอบโต ความเส ยง : การด าเน นตามแผนตอบโต ความเส ยงท วางไว การเร มแผนส ารอง การ ต ดตามและเฝ าระว งความเส ยงต วใหม การจ ดระบบการจ ดการความเปล ยนแปลงท เก ดข น บทท 8 การท าก าหนดการภาค 2 Time constrained project เน นการวางแผนให ม การใช ทร พยากรอย างสม าเสมอตลอดระยะเวลาการด าเน นโครงการเพ อการใช ทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพมากท ส ด ผลท เก ดข น : ก าหนดการบางส วนเปล ยนแปลง ระยะเวลา โครงการเท าเด ม Resource-constrained project ทร พยากรท จ าเป นส าหร บโครงการม ไม เพ ยงพอ จ าเป นต องวางก าหนดการโครงการใหม ให สอดคล องก บ จ านวนทร พยากรท ได ร บอน ม ต ในการด าเน นงานของโครงการ ผลท เก ดข น : ก าหนดการเปล ยนแปลงไป ระยะเวลาโครงการเปล ยน เร ม ท าก าหนดการ ตรวจสอบ ทร พยากร ไม พอ จ ดสรร ทร พยากร พอ ปร บเร ยบการใช ทร พยากร ก าหนดการใหม 6

7 บทท 9 การลดระยะเวลาโครงการ ค าใช จ ายทางตรงของโครงการและค าใช จ ายทางอ อมของโครงการ การลดเวลาโครงการโดยการลดเวลาก จกรรมโครงการ ก จกรรมท ม ผลต อระยะเวลาโครงการ ค อ ก จกรรมท อย ในว ถ ว กฤต ทางเล อกในการลดเวลาก จกรรมโครงการ บทท 10 ภาวะผ น า : การเป นผ จ ดการโครงการ การระบ ผ ม ส วนเก ยวข องก บโครงการ (project stakeholder) การสร างความร วมม อและความไว วางใจ บทท 11 การจ ดการท มงานโครงการ การสร างท มงาน ป จจ ยท ม ผลต อการพ ฒนาท มงาน บทท 12 พ นธม ตร ความหมาย ว ธ การ บทท 13 การประเม นและว ดความก าวหน าการด าเน นโครงการ วงจร วางแผน-ตรวจต ดตาม-ควบค ม การตรวจต ดตาม เวลา ค าใช จ าย ผลการด าเน นงาน แนวค ด even-value บทท 14 การตรวจสอบและย ต โครงการ ร ปแบบการตรวจสอบโครงการทกระบวนการตรวจสอบโครงการ เหต แห งการย ต โครงการและกระบวนการในการย ต โครงการ การเข ยนโครงการแบบประเพณ น ยม 1. ช อโครงการ 2. ช อหน วยงานท ร บผ ดชอบโครงการ และหร อช อผ ร บผ ดชอบโครงการ 3. ความส าค ญและท มาของโครงการ หร อหล กการและเหต ผล 4. ว ตถ ประสงค หร อเป าหมายของโครงการ 5. ขอบเขตของโครงการ 6. ว ธ การด าเน นงานของโครงการ 7. ระยะเวลาการด าเน นการและข นตอนการด าเน นงานโครงการ 8. ทร พยากรท ต องใช ในโครงการ 9. งบประมาณโครงการ 10. การประเม นผลโครงการ 11. ผลท คาดว าจะได ร บ 12. ภาคผนวก 7

8 การว เคราะห และเข ยนโครงการแบบเหต ผลส มพ นธ (Logical Framework : LOGFRAME) 1972 บร ษ ท Practical Concepts Incorporated เป นการแสดงแผนของโครงการอย างส นๆ เข าใจง าย แต ครอบคล มโครงการโดยตลอด แสดงถ งความส มพ นธ ขององค ประกอบพ นฐานของโครงการด านต างๆ แล วสร ปแสดงออกในร ปตารางเร ยกว า ตาราง เหต ผลส มพ นธ ข อด 1) ให ภาพรวมของโครงการ 2) ให แนวทางในการปฏ บ ต 3) ทราบว าโครงการจะถ กประเม นอย างไร Horizontal logic ท าอย างไรจ งจะช ว าส งน เก ดข น? ท าไมส งน จ งม ผลต อส งน น? Vertical logic ท าอย างไรเพ อให ได ส งท ต องการน น ค าสร ป จ ดม งหมาย (goal) (1) ว ตถ ประสงค โครงการ (purpose) (2) ก จกรรมการด าเน นงาน ผลผล ต / ผลงาน (output) (3) ก จกรรมการด าเน นงาน (activity) (4) ต วบ งช (10) (12) (14) (16) แหล งว ธ พ ส จน (11) (13) (15) (17) เง อนไขส าค ญ (9) (8) (7) ท าไมจะต องใช หร อต องม ส งน ป จจ ย (input) (5) (18) (19) (6) รายละเอ ยดส วนต างๆ ในตารางเหต ผลส มพ นธ สาระส าค ญของการด าเน นงานโดยสร ป (narrative summary) เป นการช ให เห นว าโครงการจะด าเน นไปได ต องม รายละเอ ยด 4 ประการค อ 1. จ ดม งหมายของแผนงาน (program goal) หมายถ งว ตถ ประสงค ท วไปหร อว ตถ ประสงค รวมของแผนงาน ข อความท จะระบ ต องเป นผลล พธ ต างๆ ท ต องการให เก ดข นจากการด าเน นงานตามแผนงานท ก าหนด 2. ว ตถ ประสงค ของโครงการ (project objective) หมายถ งว ตถ ประสงค เฉพาะของโครงการท ม งเน นให เก ดข นและจะต องสอดคบ องก นก บความม งหมายของแผนงานท ได กล าวไปแล ว โดยสอดคล องในเช งท เป นเหต เป นผลซ งก นและก น 3. ผลผล ตหร อผลงาน (outputs) หมายถ งส งท เก ดข นจากการด าเน นตามว ตถ ประสงค ของโครงการ ผลผล ต หร อผลงานอาจปรากฏในล กษณะท เป นร ปธรรม เช น โรงเร ยน เข อน หร อนามธรรม เช น ผลส มฤทธ ทางการ เร ยน 4. ป จจ ยน าเข า (inputs) หมายถ ง ประเภทของทร พยากรท ต องน ามาใช เพ อให สอดคล องส มพ นธ ก บผลผล ต หร อผลงานของโครงการ ต วบ งช ความส าเร จของโครงการ (objectively verifiable indicators) เป นข อความซ งเป นข อม ลท แสดงให เห นว า ความม งหมายของแผนงาน ว ตถ ประสงค ของโครงการ ผลผล ตหร อผลงาน และป จจ ยน าเข าของโครงการจะม ความ เป นไปได หร อประสบความส าเร จย อมต องสอดคล องก บข อความซ งเป นข อม ลท สามารถว ดและพ ส จน ได ในล กษณะ ของเวลา ค ณภาพ ปร มาณ และสถานท แหล งตรวจสอบและว ดความส าเร จ (means of verification) เป นข อความท ระบ ให เห นว าต วบ งช ความส าเร จในแต ละ ตารางน นสามารถตรวจสอบหร อว ดได จากอะไร จากข อม ลของหน วยงานใด และสอดคล องก นในแต ละข นตอนการ ด าเน นงานหร อไม เง อนไขท ส าค ญ (important assumption) เป นการกล าวถ ง ส งท คาดหมาย เพ อสน บสน นว าความส าเร จท ระบ ใน ค าสร ปน นจะเก ดข นตรงก บส งท ต องการถ าม สภาพแวดล อมเป นไปตามข อก าหนดพ นฐานเบ องต นด งท ได กล าวไว 8

9 ความเป นเหต เป นผลของตารางเหต ผลต อเน อง 1. ความเป นเหต เป นผลในแนวต ง (vertical logic) 1.1 ความเป นเหต เป นผลจากบนส ล าง หมายความว าข อความท บรรจ ลงในแต ละตารางจากบนลงส ล างจะต อง เป นเหต และผลท ร บก นเป นช วงในล กษณะ อย างไร (how) ท าอย างไรเพ อให ได ส งท ต องการน น หร อ ถ าต องการให ส งหน งส งใดเก ดข นแล ว จะต องท าอย างไรบ าง เช น การเพ มรายได ของเกษตรกรท า อย างไร โดยการพ ฒนาชลประทาน การพ ฒนาชลประทานท าได โดยการม เข อน คลองส งน า และ อ นๆ การม เข อนจะท าได โดยการส ารวจท ด น การออกแบบเข อน และการสร างเข อน การม คลองส ง น าท าได โดยการส ารวจแนวทางคลอง การจ างคนงาน และการข ดคลอง เป นต น ความส มพ นธ น ม 3 ระด บ ค อ ระด บแรก ความส มพ นธ ของความม งหมายของแผนงานก บว ตถ ประสงค โครงการ ระด บท 2 ความส มพ นธ ของว ตถ ประสงค ก บผลงาน ระด บท 2 ความส มพ นธ ของผลงานก บป จจ ยน าเข า 1.2 ความเป นเหต เป นผลจากล างส บน จะเก ยวข องก บค าถามในล กษณะ ท าไม (why) ท าไมต องใช หร อต อง ม ส งน นส งน เช น ท าไมต องส ารวจแนวคลอง จ างคน และข ดคลอง ท ต องท าเช นน เพ อให ได คลองส งน า ท ต องออกแบบเข อน ต องส ารวจท ด น ต องสร างเข อน ก เพ อให ได เข อน ม เข อนและม คลองก เพ อพ ฒนาการ ชลประทาน และม การพ ฒนาการชลประทานก เพ อรายได ของเกษตรกร 2. ความเป นเหต เป นผลในแนวนอน (horizontal logic) หมายความว าข อความท บรรจ ในแต ละตารางจากซ ายไปส ขวา จะต องเป นเหต และผลท ร บก นเป นช วงในล กษณะท ท าอย างไร (how) ท าอย างไรจ งจะเก ดส งน เก ดข น กล าวค อ สาระส าค ญของการด าเน นงานจะบ งช ความส าเร จได อย างไร แล วต วบ งช ความส าเร จจะตรวจสอบและว ดความส าเร จ ด วยว ธ การอย างไร และว ธ การตรวจว ดความส าเร จเป นไปตามสมม ต ฐานอย างไร เป นต น ในท านองเด ยวก นข อความท บรรจ แต ละตารางจากขวาไปส ซ ายจะต องเป นเหต ผลท ร บก นเป นช วงในล กษณะท ว า ท าไม (why) ท าไมส งน จ งม ผลต อส งน น กล าวค อ ท าไมข อสมม ต ฐานเบ องต นท ส าค ญจ งม ผลต อแหล งตรวจสอบและว ดความส าเร จ เป นต น ความเป นเหต เป นผลท งแนวต งแนวนอน เป นล กษณะเด นท ส าค ญของการเข ยนโครงการแบบตารางเหต ผล ต อเน อง กล าวค อ สามารถสร ปสาระส าค ญของโครงการไว ท เด ยวท งหมด โดยแสดงความเป นเหต เป นผลของโครงการ และแสดงให เห นว าสาระส าค ญเหล าน นเก ดจากแหล งข อม ลใด และม ว ธ ในการด าเน นการอย างไร ท าให ผ พ จารณา โครงการและผ ท เก ยวข องก บโครงการเข าใจได โดยง ายและสามารถประเม นผลโครงการได รวดเร วเพราะข อม ลท กส วนของ โครงการม การควบค มและประสานซ งก นและก น ข อด ของการเข ยนโครงการแบบตารางเหต ผลต อเน อง 1. สามารถใช ย อเน อหาสาระของโครงการท งหมดให ส นลงภายใน 1-2 หน ากระดาษ 2. การเข ยนว ตถ ประสงค โครงการเพ ยงว ตถ ประสงค เด ยว ท าให ผ ท เก ยวข องก บโครงการเก ดความเข าใจว ตถ ประสงค โครงการได อย างถ กต องและตรงก น เพราะผ จ ดท าโครงการเข ยนโครงการจากว ตถ ประสงค ไม ใช พ จารณาจากงานท ต องการกระท าแล วจ งก าหนดว ตถ ประสงค ภายหล ง 3. สะดวกต อการเปร ยบเท ยบโครงการหลายๆ โครงการในเวลาเด ยวก น 4. การพ จารณางบประมาณเน นแต ละก จกรรมท ม ความส มพ นธ ก นอย างเป นระบบ 5. ใช เป นกรอบในการวางแผนหล ก การวางแผนรองและแผนระด บปฏ บ ต การ 9

10 ต วอย างการเข ยนโครงการแบบตารางเหต ผลต อเน อง How how สาระส าค ญการ ด าเน นงานโดยสร ป ความม งหมายของ แผนงาน why ว ตถ ประสงค ของ โครงการ ผลผล ต/ผลงาน ของโครงการ ป จจ ยน าเข าของ โครงการ ต วบ งช ความส าเร จ แหล งตรวจสอบและว ด ความส าเร จ ต วช ว ดความส าเร จของ แหล งท มาของข อม ล ว ตถ ประสงค ของแผนงาน การประเม นผลแผนงานตอน แสดงเวลา ปร มาณ ส นส ดโครงการ ค ณภาพ สถานท เกณฑ ว ดความส าเร จตาม ว ตถ ประสงค โครงการ เวลา ปร มาณ ค ณภาพ สถานท ขนาดของผลงาน แสดง เวลา ปร มาณ ค ณภาพ สถานท ของแต ละผลงาน ข อม ลเก ยวก บค าใช จ าย ตามกาลเวลา แหล งท มาของข อม ลของ โครงการเพ อประมวลผลตอน ส นส ดโครงการ แหล งท มาของข อม ล การ ประเม นความก าวหน าหล งจาก การด าเน นงานโครงการเสร จส น แล ว แหล งท มาของข อม ล การ ประเม นความก าวหน าระหว าง การด าเน นงานโครงการ why ข อสมมต ฐานเบ องต นท ส าค ญ ผลได ของแผนงานท จะ เก ดข นในระยะยาว เง อนไขท ท าให ว ตถ ประสงค ของโครงการ ไม บรรล ผลส าเร จ และอย นอกบทบาทของผ บร หาร โครงการ เง อนไขของผลผล ต/ ผลงานท อย นอกบทบาท ของผ บร หารโครงการ เง อนไขของป จจ ยน าเข า/ ก จกรรมท อย นอกบทบาท ของผ บร หารโครงการ ข อเสนอโครงการว จ ยเพ อศ กษาประส ทธ ภาพการสอน ค าสร ป ต วบ งช แหล งและว ธ พ ส จน เง อนไข จ ดม งหมาย ให โรงเร ยนสามารถสอน ว ชาช พได ตรงตาม จ ดม งหมายของหล กส ตร ผลการเร ยนของน กเร ยนด ข น กว าเด ม 20% รายงานผลการสอนตามการ ใช หล กส ตรการสอนว ชาช พ ในระด บม ธยมตอนต นของ ศ กษาน เทศน โรงเร ยนม ความร ความเข าใจ หล กส ตรว ชาช พระด บม ธยม ตอนต นเป นอย างด ว ตถ ประสงค โครงการ เพ อศ กษาประส ทธ ภาพ การสอนว ชาช พใน โรงเร ยนม ธยมในเขต การศ กษา 6 ผลผล ต/ผลงาน รายงานการว จ ยเร อง ประส ทธ ภาพการสอน ว ชาช พในโรงเร ยนในเขต การศ กษา 6 จ านวน 150 รายงาน ก จกรรม ประช มกรรมการ ด าเน นการว จ ย ท าโครงการว จ ย การประสานงานว จ ย ร วมก บโรงเร ยน เป าหมายของการว จ ย รายงานการว จ ยและข อม ลซ ง สามารถใช ว เคราะห หาระด บ ประส ทธ ภาพของการสอน รายงานการว จ ยจากโรงเร ยน ต างๆ จ านวน 150 รายงาน โครงการว จ ย เอกสารโครงการ รายงานการว จ ย บ นท กข อม ล ต วบ ญช รายงานผลการว จ ย ต วรายงานการว จ ย โครงการว จ ย เอกสารต ดต อประสานงาน การว จ ย คณะกก.ประสานงานว จ ยม ความร ความสามารถในการ ว จ ย ผ บร หารและคร ของโรงเร ยนท เก ยวข องให ความร วมม อก น เป นอย างด คณะกก.ประสานงานว จ ย ด าเน นงานอย างม ประส ทธ ผล ผ บร หารและคร ของโรงเร ยนท เก ยวข องให ความร วมม อเป น อย างด ม แผนปฏ บ ต การเพ อใช ในการ ต ดตามควบค มและประเม นผล การด าเน นงานตามโครงการว จ ย อย างช ดเจน ป จจ ย คณะกก.วางแผนการ ว จ ย คณะกก.ประสาน งานว จ ย งบประมาณ 400,000 บาท เอกสารค ม อการว จ ย 150 เล ม ม คณะกก. ท ง 2 คณะ ม งบประมารตามท ก าหนด ไว ม เอกสารส าค ญส าหร บ โครงการ (ค ม อการว จ ย และเคร องม อว ดสถานภาพ การสอนว ชาช พ) ค าส งแต งต งกรรมการ รายการงบประมาณท ได ร บ ตรวจสอบเอกสารส าค ญ ของโครงการ ได ร บความร วมม อจากคณะ กก.เป นอย างด ได ร บงบประมาณตามจ านวน ท ต องการและตามก าหนดการ 10

11 การศ กษาความเหมาะสมของโครงการ และหร อ การศ กษาความเป นไปได ของโครงการ Project Feasibility Study (Project feas, Project FS) บรรยายโดย รศ.ดร.ช ช พ พ พ ฒน ศ ถ, 8 มกราคม 2548 เน องจากการพ จารณาเร องของอนาคตในว นน ไม สามารถช ถ กหร อผ ดได จ งต องท าการศ กษาความเป นไปได โดยศ กษาอย างน อย 7 ด านต อไปน Aspects ประเภทของโครงการท สนใจ 1. Technical analysis 2. Market / marketing analysis 3. Financial analysis 4. Economic analysis 5. Social analysis 6. Institutional analysis 7. Environmental analysis หมายเหต : = Private project (เอกชน), = Private project และต องเน นเป นพ เศษ = Public project (ภาคร ฐ) Project Skeleton เน องจากการศ กษาความเหมาะสมหร อความเป นไปได ของโครงการ ต องม ฐานข อม ลเพ อแสดงรายละเอ ยดของ การเตร ยมความพร อมก อน เพ อน ามาตอบค าถาม โดยรายละเอ ยดในแต ละประเด นม ด งน (1) Problem and needs ความส าค ญของป ญหาหร อความ ต องการ (ท มาว าท าไมจ งต องม โครงการ) (8) Costs and benefits การศ กษาว าโครงการน ม การค มท น หร อไม โดยการเปร ยบเท ยบระหว าง ต นท นก บผลก าไร (2) Objectives and outputs การต งว ตถ ประสงค (เพ อให บรรล ) แล ว แปลไปเป นเป าหมาย (goal) หร อ เป าหมาย (target) (9) Project summary การสร ปว าโครงการน าสนใจท จะตอบร บ [GO] หร อปฏ เสธ [NO GO] โดยปกต ตอบร บแค 20% ปฏ เสธ 80% (3) Demand and market การตรวจสอบความต องการซ อหร อ อ ปสงค (ข อม ลตลาดด านความ ต องการของผ บร โภค จากการท า market survey) เพ อก าหนดขนาด ของโครงการ (4) Technology ศ กษาว า know how หร อ IT น น สามารถท าเอง หร อต อง outsource ให ผ เช ยวชาญด าเน นการให (7) Project life and schedule การทดสอบตารางการปฏ บ ต งานและ อาย ของโครงการ โดยต องท า time frame, ตารางก จกรรม, Gantt Chart ท บอกว าโครงการจะม ก จกรรม ใดเม อใด ใช งบประมาณเท าไร (6) Organization and management ข อม ลท เก ยวข องก บองค กรและการ จ ดการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ ระเบ ยบ การบร หารจ ดการ โดยหน วยงานต อง พร อมและเข มแข งท จะน าพาโครงการไป ได (5) Resource requirements ความพร อมด านทร พยากรท งด าน human และ nonhuman 1

12 การว เคราะห ความเหมาะสมของโครงการ และหร อ การศ กษาความเป นไปได ของโครงการ 1. Technical analysis หมายถ งการว เคราะห ความเหมาะสมหร อความเป นไปได ทางด านว ชาการเฉพาะด าน โดยต องศ กษา การออกแบบทางเล อกหลายๆ แบบ (Alternative designs) การเล อกความเหมาะสมทางด านเทคโนโลย (Appropriate technology) ว ธ การก อสร าง (Construction method) ความย ดหย น (Flexibility) โดยการใช เทคโนโลย ต องม ความย ดหย น ค อสามารถท จะเปล ยนแปลงให สอดคล องก บสถานการณ ท เปล ยนไป ศ กษาผลกระทบต อส งแวดล อม (Environmental effects) โดยโครงการต องไม ม ผลเส ยต อส งแวดล อม หร อถ าม ผลเส ยหร อผลกระทบต อส งแวดล อมต องก าหนดว ธ การป องก นและแก ไขอย างช ดเจน ความส มพ นธ ระหว างองค ประกอบ (Interrelation of components) ถ าสามารถท างานบนสหส มพ นธ ของ องค ประกอบ จะสามารถลดต นท นได เช น การท า pool resource เพ อสร างประโยชน ร วมก นของ องค ประกอบ ค าใช จ ายในการด าเน นงานและค าใช จ ายในการบ าร งร กษา (O & M requirements) ท ต องต ากว าว ธ อ นๆ 2. Market / Marketing analysis market เป นส วนหน งของว ชา economics ท พ จารณาท demand และ supply โดยการน า demand มาท า demand forecasting เพ อว เคราะห ความเป นไปได ทางด านการตลาด และ Project cash inflow หร อกระแสเง นสด ร บของโครงการ โดยต วเลขต างๆ ท ได จะไม เป นจร งเลยถ าไม น าเร องของการตลาด (marketing) ซ งเป นส วนหน ง ของภาคว ชาบร หารธ รก จ มาเสร มด วย ซ งก ค อการศ กษาส วนประสมทางการตลาด (4P s : Product, Place, Price, Promotion) และการท า marketing strategy หร อการท า SWOT analysis เพ อก าหนดกลย ทธ ทางการตลาด เพ อให demand forecasting เป นไปตามท พยากรณ ไว 3. Social analysis โดยการว ดว าช ว ตความเป นอย ของคนในส งคมด ข นหร อไม ถ าโครงการด าเน นแล วผ คนต องเด อดร อน ก อย าท า หร อถ าม ใครต องได ร บความส ญเส ย ก ต องม การชดเชยอย างเหมาะสม โดยช ว ตความเป นอย ของคนในส งคม จะว ด จาก การกระจายรายได (income distribution) การม งานท า (employment) โดยถ าจะด ว าการม งานท าม ความส าค ญแค ไหน ต องด ว าถ าว างงานแล วม ป ญหาอย างไร จะท าให ตอบค าถามได ด กว า โภชนาการ (Nutrition) น าสะอาด (water supply) การม ส ขภาพด ปราศจากโรค (Health) ม เคหสถาน หร อท อย อาศ ย (Housing) ซ งจะสะท อนถ งความม งคงปลอดภ ยของช ว ต ฯลฯ ซ งท งหมดน อาจเร ยกว า ป จจ ยส ก ได 4. Institutional analysis หมายถ ง สถาบ นหร อหน วยงานท ร บผ ดชอบโครงการ ซ งจะต องม การตรวจสอบว าม ความพร อมหร อความเข มแข ง หร อไม โดยก อนท จะม การเร มโครงการ จะม checklist เพ อตรวจสอบว าม สถาบ นหร อไม โดย Checklist Yes, (ถ าม แล ว ตรวจสอบด ความพร อมและความเข มแข งของสถาบ น) No, Institutional Building or IB concept (ย งไม ม สถาบ น ต องจ ดต งหร อยกฐานะ หน วยงานเพ อร บผ ดชอบ) 2

13 กรณ ท ม สถาบ นแล ว ตรวจสอบความพร อมและความเข มแข งของสถาบ นโดยพ จารณา การบร หารจ ดการท ได ผล (Effective management) ซ งเม อบร หารแล วม ก าไรหร อผลการด าเน นงานท ด การม บ คลากรท เพ ยงพอท งด านปร มาณและค ณภาพ (Adequate staff) ม ผ งโครงสร างองค กร (Organizational structure) เพ อแสดงว าม ผ งการด าเน นงานท สะท อนถ งการ เตร ยมพร อม นโยบายของผ บร หารและระเบ ยบข นตอนการปฏ บ ต งานขององค กร (Policies and procedures) ซ ง นโยบายของผ บร หารม ผลต อความพร อมและความเข มแข งขององค กร โดยผ บร หารอาจม นโยบายด งน การปฏ ว ต พล กโฉมหน า (Revolution) การปฏ ร ป ปร บปร งบางอย างเพ อความเหมาะสม (Reform) การจ ดแจงใหม ให ด ย งข น (Rearrange) การท ท าท กอย างเหม อนเด ม ไม เปล ยนแปลงอะไรเลย (Status quo) การฝ กอบรมบ คลากร (Training) โดยอาจจ ดให ม การฝ กอบรมโดยผ สอนเป นบ คคลภายในบร ษ ท (in house training) หร อส งบ คลากรไปอบรมภายนอกบร ษ ท (external training) เพ อช วยในการส อประสาน เป นอ นหน งอ นเด ยว (understand and use the same language) ปกต การจ ดการฝ กอบรม จะม การต ง ราคาแบบจ ตว ทยา (ของด ต องราคาส ง) นโยบายเศรษฐก จแห งชาต (National economic policies) ซ งจะเป นต วบอกท ศทางของประเทศชาต ว าจะ พ ฒนาไปในท ศทางใด ถ าเราท าอะไรไปในท ศทางเด ยวก นน น ก จะสามารถไปถ งจ ดหมายปลายทางได เร ว ไม เหน อย เน องจากม ส งอ านวยความสะดวก 5. Environmental analysis เป นการว เคราะห ว าม การใช ทร พยากรอย างค มค า (Resource utilization) หร อไม โดยต องม หล กการใช ทร พยากรด งน ทร พยากรท ใช แล ว สามารถท าให ฟ นค นสภาพกล บมาใช ใหม ได (Renewable resources) เช น ทร พยากรท อย เหน อผ วด นท สามารถมองเห นได ด วยตาเปล า อาท น า ด น ป าไม จะต องใช ตาม หล กของความย งย น (sustainable uses) ค อใช เฉพาะแต ส วนท เพ มพ นข นมาตามเวลาเท าน น ทร พยากรท ใช แล วหมดส นไป (Nonrenewable resources) เช น ทร พยากรท อย ใต ด น อาท น าม น แร ธาต หล กการใช ต องร ว าเม อใดควรใช เม อใดย งไม ควรใช ก หล กเล ยงไว ก อน (know what to DO and DON T ) ซ งจะใช เม อใดน นต องท าการศ กษาข อม ลเพ มเต มอ กมาก มลภาวะเป นพ ษ (Pollution) การท ม โครงการเก ดข น จะท าให เก ดมลภาวะ เราจะต องระบ ว ธ แก ไว การน าของเส ย ขยะม ลฝอย ส งปฏ ก ลกล บมาใช ใหม (Recycling) เพ อลดปร มาณทร พยากรท จะต อง น ามาใช การศ กษาเพ อประเม นผลกระทบต อส งแวดล อม เพ อหาต นท นส งแวดล อม (EIA Environmental costs) โดยการพ จารณาว าเม อโครงการเก ดข นแล วจะกระทบก บส งแวดล อมอย างไร เช น โครงการเข อนป าส กชล ส ทธ ท เอ อประโยชน ต อกร งเทพมหานคร ในการลดป ญหาน าท วม แต จะต องม ต นท นส งแวดล อมท จะต อง จ ายเป นค าชดเชยท ด นและทร พย ส นให ก บเจ าของพ นท หมายเหต : EIA Environmental impact assessment 6. Project appraisal การประเม นม ลค าของโครงการว าม ความค มค าต อการลงท นหร อไม (measure of project worthiness) ซ งจะ ว ดทางด านเศรษฐศาสตร (economically) และทางการเง น (financially) โดยท ว ดท งแบบไม ปร บค าตามเวลา (undiscounted measure) และแบบปร บค าตามเวลา (discounted measure) และม ว ธ ว เคราะห ด งน 3

14 Cost-Benefit analysis การว ดความค มค าท ใช ก นมากเป นมาตรฐาน โดยการเปร ยบเท ยบต นท นก บผลก าไร ซ งประกอบด วย NPV : Net Present Value BCR : Benefit Cost Ratio IRR : (EIRR Economic IRR, FIRR Financial IRR) Internal Rate of Return โดยท Project ท ได ร บการยอมร บต องม NPV > 0 BCR > 1 IRR ม ค ามากๆ และมากกว าค าเส ยโอกาสของเง นท น (opportunity cost of capital) หร อ discount rate ซ งเปล ยนได ตามสถานการณ เช น ถ าน าเง นฝากมาลงท น ค าเส ยโอกาสจะเท าก บ อ ตราดอกเบ ยเง นฝาก ถ าน าเง นก มาลงท น ค าเส ยโอกาสจะเท าก บอ ตราดอกเบ ยเง นก ถ าน าเง น จากการเล นห นมาลงท น ค าเส ยโอกาสจะเท าก บอ ตราผลตอบแทนจากการลงท นในห น Cost-effectiveness analysis เป นว ธ การว ดท ใช ก บโครงการของภาคร ฐเป นส วนใหญ โดยการว ด Least cost alternatives ท าอย างไรให โครงการม ต นท นต าท ส ด จ งจะถ อว าค มค า เป นการสะท อนการใช งบประมาณแผ นด นอย างค มค า การว เคราะห โครงการภายใต ความเส ยงและความไม แน นอน (Project analysis under risk & uncertainty) อนาคตเป นส งท ไม แน นอน ซ งเก ดจาก การท เราไม สามารถล วงร เหต การณ ในอนาคต เน องจาก ป จจ ยทางธรรมชาต (Natural factor) ป จจ ยท เป นพฤต กรรม (Behavioral factor) การท ม ข อม ลท เช อถ อได อย างจ าก ด อาจต องใช เทคน ค Contingency allowances รายการเผ อเหล อเผ อขาด Risk discounting การค ดลดความเส ยง โดยการรวมความเส ยงเข าไว ใน discount rate Finite planning horizon การก าหนดระยะเวลาให แน นอนตายต ว Expected value ใช ค าท คาดหมายเป นค าเฉล ยในการต ดส นใจ เน องจากเป นค าท เป นต วแทนของค าท กระจายความเส ยงแล ว Sensitivity analysis การว เคราะห ความอ อนไหว Switching value test การทดสอบค าความแปรเปล ยน ซ งม กใช ค ก บการว เคราะห ความอ อนไหว 4

15 Chapter 2 Aligning Projects with Organization Strategy (การประสานโครงการให เข าก บองค กร) โดยการท าแบบบ รณาการ (ก บองค กรรวม และก บองค กรของต วเอง) Introduction ท ก project ต องสอดคล องก บกลย ทธ ขององค กร เพราะว าในองค กรม โครงการมากมาย ป ญหาค อท าอย างไรจ งจะค ดเล อก ได อย างเหมาะสม ค อไปในท ศทางเด ยวก บองค กร เพราะว าต องใช ทร พยากรเด ยวก น Topic 1. strategic management process - กระบวนการจ ดการกลย ทธ 2. the need for an effective project portfolio management system เคล ดล บท ท าให โครงการสอดคล องก บกลย ทธ 3. a project portfolio management system การค ดเล อกโครงการท เหมาะสม Why PM need to understand strategic management process ท าไม PM จ งต องท าความเข าใจก บกระบวนการจ ดการกลย ทธ เพราะ Project managers เป นส วนหน งของกระบวนการท ต อง เข าใจภาพรวมและท ศทางขององค กร สามารถจ ดหาข อม ล (ความสามารถ จ ดแข ง / จ ดอ อน ข อจ าก ดของทร พยากรขององค กร) ได เข าใจความส มพ นธ ของแต ละ project ว าอ นไหนส าค ญมาก/น อย ก อน/หล ง อย างไร (program = หลายๆ project รวมก น) การจ ดสรรทร พยากรให แต ละ project Strategic management process เปร ยบเหม อนแผนท ท เราต องด ก อนว าเราอย ตรงไหน จะไปไหน (จ ดหมายปลายทาง) ไปอย างไร การวางแผนกลย ทธ ก ต องม กรอบหร อท ศทางว าเราท าอะไรอย อนาคตข างหน าเราจะท าธ รก จอะไร และจะไปอย างไรจ งจะส าเร จตามแผน ต องตอบสนองต อสภาพแวดล อมเปล ยนแปลงตลอดเวลา เราจะม การโต ตอบอย างไร ใช ทร พยากรอย างไร 4 ก จกรรมของ Strategic management process 1 Review / Revise mission External envi. : O, T Internal envi. : S, W 2 New goals and objectives 3 Portfolio of strategic choices Strategy formulation Strategy implementation 4 Projects 1. การทบทวนและก าหนดพ นธก จขององค กร (review and define the organizational mission) 2. การต งเป าหมายระยะยาวและว ตถ ประสงค ขององค กร (set long-range goals and objectives) 3. ว เคราะห และสร างกลย ทธ หลายๆ กลย ทธ แล วเล อกอ นท เหมาะสมก บเราเพ อบรรล ว ตถ ประสงค (analyze and formulate strategies to reach objectives) 4. การด าเน นการตามกลย ทธ โดยใช การท างานแบบโครงการ (implement strategies through projects) 1

16 1. พ นธก จ (Mission) ข อความท ถ กเข ยนไว และประกาศให stakeholder ได ร บทราบขอบเขตการด าเน นงานขององค กร โดยก าหนดถ งธ รก จท องค กรต องการจะเป นในร ปแบบของส นค าหร อบร การขององค กร ว ตถ ประสงค เพ อระบ จ ดประสงค ขององค กรและส อสารให ผ เก ยวข องท งมวล (Stakeholders) ทราบ สามารถใช ในการประเม นผลการด าเน นงานขององค กรได ส วนประกอบของพ นธก จ ผล ตภ ณฑ และบร การ *ส าค ญมาก* ล กค า และตลาดเป าหมาย ปร ชญา แนวความค ดหร อความเช อเก ยวก บองค กร เทคโนโลย พ นฐานของบร ษ ท ภาพพจน ภาพพจน ต อสาธารณชนของบร ษ ท การม ส วนร วมร บผ ดชอบต อส งคม ต วอย าง Provide bridge design services specific ด : ช ดเจน ไม ด : ขาดความย ดหย น Provide waste plant design services เพราะธ รก จม cycle อาจด เป นระยะๆ provide engineering services broad Increase shareholder value Provide high - value products to our customer ต วอย างท ไม ด ไม ร ต องเตร ยมทร พยากรอะไรไว บ าง Provide shareholder value การระบ ขอบเขตของธ รก จ การระบ อย างกว าง เคร องด ม การท องเท ยว การพ มพ เคร องตกแต ง การระบ อย างแคบ น าอ ดลม โรงแรมหร หรา ต าราในมหาว ทยาล ย เคร องตกแต งสนามหญ า 2. เป าหมายและว ตถ ประสงค การแปลพ นธก จขององค กรให เป นเป าหมายการด าเน นงานท เฉพาะเจาะจง โดยการระบ รายละเอ ยดว าพ นธก จจะบรรล ได จากอะไรบ าง เป าหมายและว ตถ ประสงค จะต องถ กก าหนดข นมาภายในผลส าเร จท ส าค ญแต ละด านท ม ความส าค ญต อการ บรรล ความส าเร จขององค กร เช น ตลาด ผล ตภ ณฑ นว ตกรรม productivity ค ณภาพ profitability ล กจ าง ล กค า ว ตถ ประสงค ท ด (SMART) S specific เฉพาะเจาะจง M measurable ว ดได A assignable สามารถมอบหมายให หน วยงานหร อบ คคลไปท าได โดยก าหนดเป าหมายส ดท าย (end result) ไว เป ด โอกาสให ท างานโดยไม ต องต กรอบว ธ การท างานให R realistic เป นไปได ใกล เค ยงความจร ง ม ฉะน นจะไม จ งใจและไม ท าทาย ท าทายแต สามารถบรรล ความส าเร จได T time related ม กรอบของเวลา ต วอย าง ว ตถ ประสงค ของเราค อการท าก าไรส งส ด ไม ด ไม ร ว าเท าไรส งส ด ว ตถ ประสงค ของเราค อการท าก าไร 1 ล านบาทภายในป 2545 ว ตถ ประสงค ของเราค อการเพ มรายได และปร มาณการขาย 2

17 ว ตถ ประสงค ของเราค อการเพ มรายได การขายจาก 30 ล านบาทเป น 35 ล านบาทในป 2545 เราคาดหมายว าน จะบรรล ความส าเร จได ด วยการจ าหน าย 1 ล านหน วย ราคาหน วยละ 35 บาท ว ตถ ประสงค ของเราค อการเพ มค าใช จ ายโฆษณา 15 % ในป 2545 ว ตถ ประสงค ของการเพ มส วนครองตลาดจาก 8 %เป น 10 % ภายในป 2545 โดยเราจะต องเพ มค าใช จ ายการโฆษณา 15 % เป าหมายของการเป นผ บ กเบ กการว จ ยและพ ฒนาและการเป นผ น าทางเทคโนโลย ภายในอ ตสาหกรรม เป าหมายของเราค อ การเป นผ น าทางเทคโนโลย และอ ปกรณ สม ยใหม เพ อท จะประหย ดพล งงานไฟฟ าแก ล กค าภายในป การว เคราะห และสร างกลย ทธ เพ อบรรล ว ตถ ประสงค เป นการตอบค าถามว าอะไรท จ าเป นจะต องถ กด าเน นการเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ข นตอน การว เคราะห สถานภาพท งอด ตและป จจ บ นของธ รก จ ด ว าล กค าค อใคร เขาต องการอะไร การประเม นสภาพแวดล อมท งภายในและภายนอก (SWOT) ด งจ ดแข งมาใช ให มากท ส ด สร างกลย ทธ หลายๆ กลย ทธ (portfolio of strategic alternatives are identifies) ต ดส นใจเล อกกลย ทธ ท เหมาะสม การเช อมโยงส หน วยงานระด บล าง การด าเน นกลย ทธ โดยใช ว ธ การท างานแบบโครงการ 3

18 4. การด าเน นกลย ทธ โดยใช ว ธ การท างานแบบโครงการ (implementation through project) กลย ทธ จะเป นจร งได ต องม การสร างโครงการมารองร บ และส งท ต องเก ยวข องค อ การจ ดสรรทร พยากร องค กร การวางแผนและระบบควบค ม Motivating project contributors Prioritizing projects ระบบในการจ ดการ ค ดสรรโครงการท ม อย หลายโครงการ ม ความจ าเป นเพ อท จะให ได project portfolio management system ท ม ประส ทธ ภาพ การขาดระบบการจ ดล าด บความส าค ญโครงการท เช อมต อก บแผนกลย ทธ ก อให เก ดป ญหาอะไรบ าง 1. ช องว างในการปฏ บ ต งาน การส อสาร ความเข าใจไม ตรงก น เก ยวก บการแปลนโยบายบร ษ ท 2. การเม องภายในองค กรก บการค ดเล อกโครงการ 3. โครงการจ านวนมากก บการช วงช งทร พยากร (ซ งม ไม เพ ยงพอ) ต องม ระบบช แจง การสร างส งสน บสน นส าหร บ central project portfolio management system การสงส ยและการต อต านการเปล ยนแปลง แก ไขโดย 1. การท ต องได ร บการสน บสน นจากผ บร หารระด บส ง 2. ต องท าความเข าใจก บผ ท เก ยวข องท งหลายโดยการแจกแบบสอบถาม หร อโดยให consult เป นผ ส มภาษณ 3. ส ารวจกระบวนการของ project และข อเสนอการยอมร บ project Project portfolio management system ออกแบบ project portfolio system โดยการ 1. จ ดกล มประเภทโครงการ 2. เล อกใช กต กาส าหร บแต ละกล ม ท อาจไม เหม อนก น แต ต องม ความช ดเจนและแน นอน 3. ด ข อเสนอโครงการ 4. ประเม นข อเสนอโครงการ 5. การจ ดการก บระบบน ท าได อย างไร 1. การจ ดกล มประเภทโครงการ (Classification of project) 1) Compliance projects จ าเป นต องท าอย างย ง (must do) ถ าไม ท าจะม บทลงโทษ 2) Strategic projects ม ผลต อศ กยภาพการแข งข นขององค กรในระยะยาว ย งไม เห นผลในตอนน เช น R&D, NPD, การ พ ฒนาประส ทธ ภาพของกระบวนการผล ต 3) Operational projects โครงการท เก ยวข องก บฝ ายปฏ บ ต โดยท วๆ ไป เช น การปร บปร งค ณภาพ การลดค าใช จ าย การ ท า 5ส เป นการแก ป ญหางาน routine ขององค กร 2. กฎเกณฑ หร อเง อนไขท ใช ในการเล อกโครงการ (Selection criteria) แต ละกล มอาจใช กฎเกณฑ ไม เหม อนก น และการเปร ยบเท ยบจะท าในกล มเด ยวก นไม ข ามกล ม กฎเกณฑ ต องสอดคล องไปในแนวเด ยวก บกลย ทธ ขององค กร กฎเกณฑ จะข นอย ก บธรรวมชาต ขององค กร เช น อ ตสาหกรรม ขนาด ท ศนคต เก ยวก บความเส ยง เทคโนโลย การแข งข น ตลาด ร ปแบบการจ ดการ แต ก อนใช แต เง อนไขทางการเง น (financial criteria) แต ป จจ บ นควรใช หลายกฎเกณฑ ร วมก น (NPV, IRR, B/C ratio : benefit cost ratio, Payback period) ควรใช หลายเง อนไข (multiple screening criteria) 4

19 3. ข อเสนอโครงการ แหล งท มาของข อเสนอโครงการ มาได จากท งแหล งภายนอกองค กร เช น ล กค า supplier หร อจากแหล งภายในองค กรท เห นค ณค าว าโครงการสามารถสร างค ณค าให ก บองค กรได ข อเสนอโครงการ (major project proposal) ร ป 4. การประเม นข อเสนอโครงการ (Evaluating project) ต องท าการประเม นต วเองโดยท า feasibility และท า structure screening process (Project Screening Process) เล อกกฎเกณฑ ท สะท อนถ งป จจ ยแห งความส าเร จ (critical success factors) ขององค กร แล วใช ตารางเพ อให คะแนน 5

20 Project Screening Matrix Priority Analysis 6

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานว จ ย การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Project Management คณะสถ ต ประย กต ต ลาคม ๒๕๕๑ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสร ไทย คลองจ น บางกะป

More information

การบร หารโครงการ (Project Management)

การบร หารโครงการ (Project Management) การบร หารโครงการ (Project Management) 1. โครงการ (Project) โครงการ หมายถ ง ก จการใด ๆ ท ม ค ณสมบ ต ด งต อไปน o ม ว ตถ ประสงค ท ช ดเจน o ม ก าหนดเวลาเร มและส นส ด o การด าเน นงานจะอย ภายใต ข อจ าก ดของ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ

ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ สาธารณส ขศาสตร สาขาว ชา สาธารณส ขศาสตร รห สว ชา 712414 จ านวนหน วยก ต 3 (3-0-6) อาจารย ผ สอน : ศร สะเกษ 1) อาจารย ส นทร ศร เท ยง 2)อาจารย จ ตน ร นดร วงละคร 3)อาจารย ธว ชช ย เอกส

More information

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป แผนปฏ บ ต การและ การต ดตามประเม นผล ส วนแผนพ ฒนาท องถ น ส าน กพ ฒนาและส งเสร มการบร หารงานท องถ น กรมส งเสร มการปกครองท องถ น สารบ ญ บทท

More information

ห วข อการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การศ กษากลย ทธ การตลาดและการจ ดการเช ง ช อผ ศ กษา นางสาววาสนา พวงบ บผา ปร ญญา สาขาว ชา

ห วข อการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การศ กษากลย ทธ การตลาดและการจ ดการเช ง ช อผ ศ กษา นางสาววาสนา พวงบ บผา ปร ญญา สาขาว ชา การศ กษากลย ทธ การตลาดและการจ ดการเช งกลย ทธ ของธ รก จค าปล กขนาดใหญ กรณ ศ กษา แรงจ งใจท ม ผลต อพฤต กรรมผ บร โภคในการต ดส นใจซ อส นค า HOUSE BRAND ของบร ษ ท บ กซ ซ ปเปอร เซนเตอร จาก ด (มหาชน) วาสนา พวงบ

More information

สาขาว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ประจาป การศ กษา 2556

สาขาว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ประจาป การศ กษา 2556 ก เอกสารประกอบการสอน รห ส 3563404 ว ชาการพ ฒนาทร พยากรมน ษย Human Resource Development รองศาสตราจารย จ ตต มา อ ครธ ต พงศ สาขาว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการร านค าปล กกรณ ศ กษา ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการประกอบการ

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานเป นการแปลงกลย ทธ ท ก าหนดโดยผลผล ต/โครงการเข า ส ภาคปฏ บ ต โดยท ผลผล ต/โครงการภายใต แผนงบประมาณจะม ข อม ลหล กส าหร บการ จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานอย

More information

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช พ มพ คร งท : 1 ส งหาคม 2555 จ านวน 100 เล ม จ ดพ มพ โดย: มหาว ทยาล ยพ ษณ

More information

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร หล งจากท องค กรได ทราบความต องการด านทร พยากรมน ษย จากการวางแผนทร พยากร มน ษย แล วองค กรจะต องใช มาตรการต างๆ เพ อสรรหาบ คลากรท ม ค ณสมบ ต เหมาะสมก บ ต าแหน งงาน และให

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

Comprehensive Examination

Comprehensive Examination 0 Comprehensive Examination เตร ยมความพร อมส การสอบประมวลความร ช นปร ญญาโท คณะศ กษาศาสตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต ระหว าว นท 18-20 ก มภาพ นธ 2557 เวลา

More information

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนว ชาเล อก สาระการประกอบอาช พ รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดมหาสารคาม สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม การจ ดการองค ความร (KNOWLEDGE MANAGEMENT) เร อง เทคน คการจ ดท าข อก าหนดโครงการ (TERM OF REFERENCE TOR) ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ค าน า เอกสารฉบ บน เป นส วนหน งของการจ ดการองค

More information

เคร องม อการพ ฒนาบ คลากร ในร ปแบบ Training & Non-Training โดย ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมโรงงานอ ตสาหกรรม

เคร องม อการพ ฒนาบ คลากร ในร ปแบบ Training & Non-Training โดย ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมโรงงานอ ตสาหกรรม เคร องม อการพ ฒนาบ คลากร ในร ปแบบ Training & Non-Training โดย ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมโรงงานอ ตสาหกรรม 1 การหม นเว ยนงาน (Job Rotation) การหม นเว ยนงาน (Job Rotation) เป นเคร องม อจ ดการความร

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 6 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการศ กษาการบร หารงานบ คคลว ทยาล ยเทคโนโลย ตะว นออก (อ.เทค) ผ ว จ ยได นาเสนอ เน อหาสาระท สาค ญท เก ยวข องตามลาด บด งน 1. หล กการและทฤษฎ การบร หาร 2. การบร หารงานบ

More information

ระบบห องเช ารายว น นางสาวณ ฐชา สามารถก ล นางสาวเบญจวรรณ แสงเพ ง นางศ ภธ ดา ว เศษชาต

ระบบห องเช ารายว น นางสาวณ ฐชา สามารถก ล นางสาวเบญจวรรณ แสงเพ ง นางศ ภธ ดา ว เศษชาต ระบบห องเช ารายว น นางสาวณ ฐชา สามารถก ล นางสาวเบญจวรรณ แสงเพ ง นางศ ภธ ดา ว เศษชาต โครงการพ เศษน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาบร หารธ รก จบ ณฑ ตสาขาว ชาบร หารธ รก จ(คอมพ วเตอร ธ รก จ) คณะว

More information

หล กทฤษฎ และ ปฏ บ ต การบร หารการศ กษา

หล กทฤษฎ และ ปฏ บ ต การบร หารการศ กษา หล กทฤษฎ และ ปฏ บ ต การบร หารการศ กษา ดร.ประภาพรรณ ร กเล ยง บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก คำนำ หน งส อหล กทฤษฎ และการปฏ บ ต การบร หารการศ กษาผ เข ยนม ว ตถ ประสงค ให ผ ศ กษา ศ กษาถ งหล กทฤษฎ และปฏ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตรมหาบ

More information

ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย

ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล

More information