Chapter 1 การบร หารโครงการ (Project Management)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Chapter 1 การบร หารโครงการ (Project Management)"

Transcription

1 ส ชาดา YMBA-13 Chapter 1 การบร หารโครงการ (Project Management) บทน า การบร หารโครงการม มาแต คร งโบราณกาลและแสดงให เห นถ งความส าเร จอ นย งใหญ ของมน ษยชาต การบร หารโครงการเป นคล นล กใหม ของอนาคตซ งก อก าเน ดผ จ ดการสายพ นธ ใหม การบร หารโครงการแพร หลายในภาคธ รก จและภาคร ฐ การขยายต วของสถาบ นการบร หารโครงการ (Project Management Institute, PMI) การบร หารโครงการเป นส วนส าค ญของการท างานของท กคนในองค กร โครงการ ค ออะไร โครงการ ค อความพยายามในการท างานช วคราวในการจ ดหาส นค าหร อบร การท ม ล กษณะเฉพาะ โครงการเป นงานท ซ บซ อน ไม ใช งานประจ า เป นการท างานท เก ดข นเพ ยงคร งเด ยว โดยม ข อจ าก ดทางด าน เวลา งบประมาณทร พยากร และผลล พธ โครงการท ถ กก าหนดมาเพ อรองร บความต องการของล กค า เป าหมายหล กของโครงการ ค อ การตอบสนองความต องการของล กค า ล กษณะท ส าค ญของโครงการ ว ตถ ประสงค เฉพาะ วงจรช ว ต ไม เคยเก ดข นมาก อน ข อจ าก ดทางด านเวลา ค าใช จ าย และผลล พธ ความแตกต างระหว างการบร หารโครงการและการบร หารท วไป การบร หารโครงการ การบร หารท วไป ม ล กษณะพ เศษไม ซ าก บโครงการอ นใด ม ล กษณะซ าๆ เป นก จว ตร ม ระยะเวลาท แน นอน ม ระยะเวลาท ไม ส นส ด เก ยวข องก บการเปล ยนแปลงขนาดใหญ เก ยวข องก บการเปล ยนแปลงแบบค อยเป นค อยไป สภาพการด าเน นงานไม คงท สม าเสมอ สภาพการด าเน นงานม ล กษณะคงท สม าเสมอ ให น าหน กแก ว ตถ ประสงค ไม เท าก นเพ อ ก อให เก ดการเปล ยนแปลงสภาพเด ม ให น าหน กแก ว ตถ ประสงค เท าๆ ก นเพ อร กษาสภาพ เด ม สร างกล มท มงานช วคราวข นมาด าเน นงาน สร างกล มท มงานถาวรข นมาด าเน นงาน ความแตกต างระหว างว ฒนธรรมทางการบร หารของการบร หารโครงการและการบร หารท วไป การบร หารโครงการ การบร หารท วไป สภาพแวดล อมของการด าเน นงานย ดหย น สภาพแวดล อมของการด าเน นงานคงท การด าเน นงานของโครงการไม เคยกระท ามาก อน เน นประส ทธ ผล การด าเน นงานโดยผ านกระบวนการปร บปร งส งท กระท าเป นประจ า การด าเน นงานเน นจ ดม งหมาย โดยสมาช กของ สมาช กของกล มท มงานด าเน นการโดยเน นบทบาทท กล มท มงานต องร บผ ดชอบในบทบาทของตนเอง ก าหนดไว ล วงหน า หลายๆ บทบาท โครงการด าเน นงานภายใต ความเส ยงและความ ไม แน นอนในการบรรล ความส าเร จตามเป าหมาย เน องจากขาดประสบการณ และเป นการบร หาร ความเส ยง การบร หารงานท วไปเป นการด าเน นงานท เคยม ประสบการณ ท าให แน ใจว าจะสามารถประสบ ความส าเร จเช นเด มและเป นการบร หารสภาพเด ม 1

2 วงจรช ว ตโครงการ ว ธ การอธ บายล กษณะเฉพาะของโครงการ ใช ในการบร หารโครงการ วงจรช ว ตโครงการจะให ภาพของโครงการ แบบจ าลองวงช ว ตโครงการม หลากหลาย 1. น ยามโครงการ (Definition) ท าความเข าใจก บโครงงานท จะท า และเตร ยมข อม ลท จะใช ใน phase ต อไป 1.1 เป าหมาย 1.2 ข อก าหนด 1.3 งาน (ย อยๆ) 1.4 ผ ร บผ ดชอบ 2. การวางแผน (Planning) 2.1 ก าหนดการ 2.2 งบประมาณ (ของแต ละงาน) 2.3 ทร พยากร 2.4 ความเส ยง 2.5 บ คลากร 3. ด าเน นการ (Execution) 3.1 รายงานสถานภาพ ว าจะเสร จเร ว/ช า ค าใช จ ายมาก/น อยกว าท ต ง ผลล พธ เป นตามท ก าหนดหร อไม 3.2 การเปล ยนแปลง 3.3 ค ณภาพ 3.4 การพยากรณ 4. การส งมอบ (Delivery) 4.1 การฝ กอบรม (ให ล กค า) 4.2 เอกสารท เก ยวข อง ใบเสร จ บ นท กการเปล ยนแปลง shop drawing การท า preventive maintenance 4.3 การปลดปล อยทร พยากร 4.4 การมอบงานใหม 4.5 บทเร ยนจากอด ต ประว ต โครงการ ป ญหาต างๆ ท พบจากการท างาน ซ งส าค ญก บผ จ ดการหน าใหม * แกนY ระด บความพยายาม ค อ เวลา งบประมาณ และทร พยากรท ท มเทให ก บการท างาน, แกน X ค อเวลา 2

3 ผ จ ดการโครงการ ท าหน าท เฉกเช นเด ยวก บผ จ ดการในหน าท อ น (ผจก.ตลาด การเง น ผล ต, ) แตกต างจากผ จ ดการท วไป เน องจากต องบร หารงานท ม ล กษณะช วคราวไม เป นก จว ตรประจ า ปกต แล วจะด าเน นงาน ท เป นอ สระจากการด าเน นงานองค กรแม ต องบร หารทร พยากรเพ อบรรล ความส าเร จขององค การภายใต ข อจ าก ดด านเวลา งบประมาณ และผลล พธ โครงการ ต องประสานโดยตรงก บล กค าและต องต ดส นใจระหว างความคาดหว งของล กค าและส งท เป นไปได และสมเหต สมผล ในการด าเน นโครงการ ต องก าหนดท ศทางในการด าเน นงานให ก บท มงาน การประสานงาน และเป นท มงาน ต องร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงานโครงการแม ว าในทางปฏ บ ต แล วจะไม ม อ านาจหน าท ใดๆ โดยตรง ต องต ดส นใจเล อกทางเล อกท ด ท ส ดส าหร บโครงการ (trade off) time / cost / performance ช า เช น ช าแต ถ ก เร ว แต แพง ต องบร หารโครงการให บรรล ผลส าเร จ ท กษะท จ าเป นส าหร บผ จ ดการโครงการ 1. ผ ฟ งท ด (listener) 2. น กว เคราะห (analyst) 3. น กเจรจาต อรอง (negotiator) 4. น กจ งใจ (motivator) 5. น กบร หาร (administrator) 6. น กต ดส นใจ (decision maker) 7. น กส อสารท ม ความสามารถท งการพ ดและการเข ยน (verbal and written communicator) ย คทองของการบร หารโครงการ (ส งท ท าให การบร หารโครงการเต บโตอย างรวดเร ว) 1. การแข งข นท เน นความต องการของล กค ามากข น 2. การแข งข นระด บโลก 3. วงจรช ว ตผล ตภ ณฑ ท ส นลง 4. โครงการขนาดเล กจ านวนมากในองค กร 5. การลดขนาดองค กร 6. การปรากฏของความร ใหม 7. การพ ฒนาอย างรวดเร วของโลกท สามและการล มสลายของคอมม วน สต ท าให เก ดการ joint venture ต างๆ การบร หารโครงการ การบร หารโครงการ ค อการจ ดการและก าก บทร พยากร (เวลา ว สด บ คลากร และค าใช จ าย) เพ อความส าเร จของ โครงการเป นไปด วยความเร ยบร อย บรรล ตามว ตถ ประสงค ของโครงการ หน าท ของการบร หารโครงการ (Project management functions) 1. managing the scope 2. managing costs 3. managing time 4. managing quality 5. managing human resources 6. managing communications (ก บล กค า ล กท ม suppliers) 7. managing contract / procurement 8. managing risk 9. managing project integration 3

4 Project management need 1. size of the undertaking - งานน นม ขนาดใหญ มาก 2. unfamiliarity - งานท ไม ค นเคย หร อไม เคยท ามาก อน 3. turbulent market - ตลาดซ งล กค าม พฤต กรรม หร อเปล ยนแปลงความต องการตลอดเวลา เช น แฟช น 4. interdependence - งานท เก ยวข องก บหลายๆ หน วยงานในองค กร 5. scarce resource sharing - ต องการทร พยากรท หายาก หร อม ม ลค าส ง เช น คนท ม ความช านาญเฉพาะด านท ไม สามารถจ างได มาก 6. importance of the project - โครงการม ความส าค ญ 7. organizational reputation - เก ยวก บช อเส ยงขององค กรซ งถ าเป นงาน routine อาจช าไป การบร หารโครงการเช งบ รณาการ การบ รณาการก บแผนกลย ทธ ขององค กร (ภายนอก) แผนกลย ทธ หมายถ งนโยบายหร อแผนก าหนดท ศทางของ องค กร การบ รณาการภายในโครงการ การบ รณาการทางด านเทคน ค การบ รณาการทางด านว ฒนธรรมส งคม (sociocultural) หร อว ฒนธรรมองค กร Project proposal Feasibility study 1. Introduction 2. Strategy Integration with organization 3. Organization 4. Defining project Integration within project planning 10. Leadership 11. Team Sociocultural side Technical side 5. Estimating 6. Project plan 12. Partnering 8. Scheduling resources 7. Managing risk 9. Reducing project team 13. Progress & evaluation 14. Audit and closure controlling ล าด บก จกรรมเพ อเตร ยมจ ดท าโครงการ การว เคราะห ความต องการ โครงการไม เป น ท ต องการ การศ กษา เบ องต น โครงการไม ม ความเป นไปได (ถ กปฏ เสธ) การจ ดท า ข อเสนอโครงการ ข อเสนอโครง การไม เป นท ยอมร บ (ถ กปฏ เสธ) การจ ดท า โครงการ 4

5 การศ กษาความเป นไปได ความเป นไปได ด าน : การตลาด / เทคน ค / การเง น / เศรษฐก จ / การบร หาร / ส งคม / การเม อง / ส งแวดล อม บทท 2 การบ รณาการโครงการก บกลย ทธ ขององค กร กระบวนการในการวางกลย ทธ องค กร กลย ทธ ขององค กรสามารถบรรล ได โดยการด าเน นงานแบบโครงการ การ เช อมโยงโครงการเข าก บแผนกลย ทธ ระบบการค ดเล อกโครงการและเง อนไขในการพ จารณาค ดเล อกโครงการ บทท 3 โครงสร างองค กรในการบร หารโครงการและว ฒนธรรมองค กร ร ปแบบโครงสร างองค กรในการบร หารโครงการท ส าค ญ 3 ร ปแบบ Functional team Dedicated team Matrix Functional matrix Balanced matrix Project matrix ล กษณะของโครงสร างแต ละร ปแบบ ข อด และข อเส ยของแต ละร ปแบบ และการเล อกร ปแบบโครงสร างการบร หาร โครงการท เหมาะสมในองค กรของท าน ว ฒนธรรมองค กรและความส มพ นธ ระหว างองค กรในการบร หารโครงการก บว ฒนธรรมองค กร บทท 4 การน ยามโครงการ การท าความเข าใจโครงการและการเตร ยมข อม ลเพ อการวางแผนโครงการ ข นตอนการด าเน นการ การท าความเข าใจของเขตของโครงการ ได แก ว ตถ ประสงค ของโครงการ ผลล พธ ย อยของการด าเน น โครงการตามก าหนดระยะเวลาในการด าเน นโครงการ ก าหนดการส าค ญๆ ความต องการทางด านเทคน ค เง อนไขข อจ าก ด ส งท ไม รวมในส ญญา การทบทวนของเขตโครงการก บล กค า การก าหนดความส าค ญของต วแปรส าค ญค อ เวลา งบประมาณและผลล พธ ของโครงการ การสร างโครงสร างจ าแนกงาน การบ รณาการโครงสร างจ าแนกงานก บโครงสร างองค กร การลงรห สโครงสร างจ าแนกงาน บทท 5 การประมาณการเวลาและค าใช จ ายโครงการ ป จจ ยท ม อ ทธ พล การประมาณการแบบบนลงล างและจากล างส บน ว ธ การประมาณการ แบบแม คโคร ได แก ratio method, apportion method, function point method, learning curves แบบไมโคร ได แก template method, parametric procedures, detail estimating, phase estimating ข อแนะน าบางประการในการประมาณการ งบประมาณส ารองในกรณ ฉ กเฉ น 5

6 บทท 6 การวางแผนโครงการ การเข ยนโครงข าย ว ธ การ (AON or AOA) ส ญล กษณ ท ใช ในการค านวณเวลาในโครงข าย (แบบไปข างหน าและ แบบย อนกล บ) ว ถ ว กฤต การใช งานเทคน คโครงข ายในความเป นจร ง สมมต ฐานในการเข ยนโครงการ : finish-to-start relationship Laddering : broken down activities Use of lags (start-to-start, finish-to-finish, start-to-finish relationship) Hammock activities บทท 7 การจ ดการความเส ยงในการด าเน นงานโครงการ ในการบร หารโครงการไม สามารถหล กเล ยงความเส ยงได ความเส ยงในการบร หารโครงการค ออะไร (ความเส ยงอาจ ท าให งบบานปลาย เสร จไม ท น หร อต องเล กกลางค น) กระบวนการในการจ ดการความเส ยง การระบ ความเส ยง การประเม นความเส ยง การตอบโต ความเส ยง (การลด การถ ายโอน การแบ งป นความเส ยง) การวางแผนการตอบโต ความเส ยง และงบประมาณส ารอง (budget reserve and management reserve) การควบค มการตอบโต ความเส ยง : การด าเน นตามแผนตอบโต ความเส ยงท วางไว การเร มแผนส ารอง การ ต ดตามและเฝ าระว งความเส ยงต วใหม การจ ดระบบการจ ดการความเปล ยนแปลงท เก ดข น บทท 8 การท าก าหนดการภาค 2 Time constrained project เน นการวางแผนให ม การใช ทร พยากรอย างสม าเสมอตลอดระยะเวลาการด าเน นโครงการเพ อการใช ทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพมากท ส ด ผลท เก ดข น : ก าหนดการบางส วนเปล ยนแปลง ระยะเวลา โครงการเท าเด ม Resource-constrained project ทร พยากรท จ าเป นส าหร บโครงการม ไม เพ ยงพอ จ าเป นต องวางก าหนดการโครงการใหม ให สอดคล องก บ จ านวนทร พยากรท ได ร บอน ม ต ในการด าเน นงานของโครงการ ผลท เก ดข น : ก าหนดการเปล ยนแปลงไป ระยะเวลาโครงการเปล ยน เร ม ท าก าหนดการ ตรวจสอบ ทร พยากร ไม พอ จ ดสรร ทร พยากร พอ ปร บเร ยบการใช ทร พยากร ก าหนดการใหม 6

7 บทท 9 การลดระยะเวลาโครงการ ค าใช จ ายทางตรงของโครงการและค าใช จ ายทางอ อมของโครงการ การลดเวลาโครงการโดยการลดเวลาก จกรรมโครงการ ก จกรรมท ม ผลต อระยะเวลาโครงการ ค อ ก จกรรมท อย ในว ถ ว กฤต ทางเล อกในการลดเวลาก จกรรมโครงการ บทท 10 ภาวะผ น า : การเป นผ จ ดการโครงการ การระบ ผ ม ส วนเก ยวข องก บโครงการ (project stakeholder) การสร างความร วมม อและความไว วางใจ บทท 11 การจ ดการท มงานโครงการ การสร างท มงาน ป จจ ยท ม ผลต อการพ ฒนาท มงาน บทท 12 พ นธม ตร ความหมาย ว ธ การ บทท 13 การประเม นและว ดความก าวหน าการด าเน นโครงการ วงจร วางแผน-ตรวจต ดตาม-ควบค ม การตรวจต ดตาม เวลา ค าใช จ าย ผลการด าเน นงาน แนวค ด even-value บทท 14 การตรวจสอบและย ต โครงการ ร ปแบบการตรวจสอบโครงการทกระบวนการตรวจสอบโครงการ เหต แห งการย ต โครงการและกระบวนการในการย ต โครงการ การเข ยนโครงการแบบประเพณ น ยม 1. ช อโครงการ 2. ช อหน วยงานท ร บผ ดชอบโครงการ และหร อช อผ ร บผ ดชอบโครงการ 3. ความส าค ญและท มาของโครงการ หร อหล กการและเหต ผล 4. ว ตถ ประสงค หร อเป าหมายของโครงการ 5. ขอบเขตของโครงการ 6. ว ธ การด าเน นงานของโครงการ 7. ระยะเวลาการด าเน นการและข นตอนการด าเน นงานโครงการ 8. ทร พยากรท ต องใช ในโครงการ 9. งบประมาณโครงการ 10. การประเม นผลโครงการ 11. ผลท คาดว าจะได ร บ 12. ภาคผนวก 7

8 การว เคราะห และเข ยนโครงการแบบเหต ผลส มพ นธ (Logical Framework : LOGFRAME) 1972 บร ษ ท Practical Concepts Incorporated เป นการแสดงแผนของโครงการอย างส นๆ เข าใจง าย แต ครอบคล มโครงการโดยตลอด แสดงถ งความส มพ นธ ขององค ประกอบพ นฐานของโครงการด านต างๆ แล วสร ปแสดงออกในร ปตารางเร ยกว า ตาราง เหต ผลส มพ นธ ข อด 1) ให ภาพรวมของโครงการ 2) ให แนวทางในการปฏ บ ต 3) ทราบว าโครงการจะถ กประเม นอย างไร Horizontal logic ท าอย างไรจ งจะช ว าส งน เก ดข น? ท าไมส งน จ งม ผลต อส งน น? Vertical logic ท าอย างไรเพ อให ได ส งท ต องการน น ค าสร ป จ ดม งหมาย (goal) (1) ว ตถ ประสงค โครงการ (purpose) (2) ก จกรรมการด าเน นงาน ผลผล ต / ผลงาน (output) (3) ก จกรรมการด าเน นงาน (activity) (4) ต วบ งช (10) (12) (14) (16) แหล งว ธ พ ส จน (11) (13) (15) (17) เง อนไขส าค ญ (9) (8) (7) ท าไมจะต องใช หร อต องม ส งน ป จจ ย (input) (5) (18) (19) (6) รายละเอ ยดส วนต างๆ ในตารางเหต ผลส มพ นธ สาระส าค ญของการด าเน นงานโดยสร ป (narrative summary) เป นการช ให เห นว าโครงการจะด าเน นไปได ต องม รายละเอ ยด 4 ประการค อ 1. จ ดม งหมายของแผนงาน (program goal) หมายถ งว ตถ ประสงค ท วไปหร อว ตถ ประสงค รวมของแผนงาน ข อความท จะระบ ต องเป นผลล พธ ต างๆ ท ต องการให เก ดข นจากการด าเน นงานตามแผนงานท ก าหนด 2. ว ตถ ประสงค ของโครงการ (project objective) หมายถ งว ตถ ประสงค เฉพาะของโครงการท ม งเน นให เก ดข นและจะต องสอดคบ องก นก บความม งหมายของแผนงานท ได กล าวไปแล ว โดยสอดคล องในเช งท เป นเหต เป นผลซ งก นและก น 3. ผลผล ตหร อผลงาน (outputs) หมายถ งส งท เก ดข นจากการด าเน นตามว ตถ ประสงค ของโครงการ ผลผล ต หร อผลงานอาจปรากฏในล กษณะท เป นร ปธรรม เช น โรงเร ยน เข อน หร อนามธรรม เช น ผลส มฤทธ ทางการ เร ยน 4. ป จจ ยน าเข า (inputs) หมายถ ง ประเภทของทร พยากรท ต องน ามาใช เพ อให สอดคล องส มพ นธ ก บผลผล ต หร อผลงานของโครงการ ต วบ งช ความส าเร จของโครงการ (objectively verifiable indicators) เป นข อความซ งเป นข อม ลท แสดงให เห นว า ความม งหมายของแผนงาน ว ตถ ประสงค ของโครงการ ผลผล ตหร อผลงาน และป จจ ยน าเข าของโครงการจะม ความ เป นไปได หร อประสบความส าเร จย อมต องสอดคล องก บข อความซ งเป นข อม ลท สามารถว ดและพ ส จน ได ในล กษณะ ของเวลา ค ณภาพ ปร มาณ และสถานท แหล งตรวจสอบและว ดความส าเร จ (means of verification) เป นข อความท ระบ ให เห นว าต วบ งช ความส าเร จในแต ละ ตารางน นสามารถตรวจสอบหร อว ดได จากอะไร จากข อม ลของหน วยงานใด และสอดคล องก นในแต ละข นตอนการ ด าเน นงานหร อไม เง อนไขท ส าค ญ (important assumption) เป นการกล าวถ ง ส งท คาดหมาย เพ อสน บสน นว าความส าเร จท ระบ ใน ค าสร ปน นจะเก ดข นตรงก บส งท ต องการถ าม สภาพแวดล อมเป นไปตามข อก าหนดพ นฐานเบ องต นด งท ได กล าวไว 8

9 ความเป นเหต เป นผลของตารางเหต ผลต อเน อง 1. ความเป นเหต เป นผลในแนวต ง (vertical logic) 1.1 ความเป นเหต เป นผลจากบนส ล าง หมายความว าข อความท บรรจ ลงในแต ละตารางจากบนลงส ล างจะต อง เป นเหต และผลท ร บก นเป นช วงในล กษณะ อย างไร (how) ท าอย างไรเพ อให ได ส งท ต องการน น หร อ ถ าต องการให ส งหน งส งใดเก ดข นแล ว จะต องท าอย างไรบ าง เช น การเพ มรายได ของเกษตรกรท า อย างไร โดยการพ ฒนาชลประทาน การพ ฒนาชลประทานท าได โดยการม เข อน คลองส งน า และ อ นๆ การม เข อนจะท าได โดยการส ารวจท ด น การออกแบบเข อน และการสร างเข อน การม คลองส ง น าท าได โดยการส ารวจแนวทางคลอง การจ างคนงาน และการข ดคลอง เป นต น ความส มพ นธ น ม 3 ระด บ ค อ ระด บแรก ความส มพ นธ ของความม งหมายของแผนงานก บว ตถ ประสงค โครงการ ระด บท 2 ความส มพ นธ ของว ตถ ประสงค ก บผลงาน ระด บท 2 ความส มพ นธ ของผลงานก บป จจ ยน าเข า 1.2 ความเป นเหต เป นผลจากล างส บน จะเก ยวข องก บค าถามในล กษณะ ท าไม (why) ท าไมต องใช หร อต อง ม ส งน นส งน เช น ท าไมต องส ารวจแนวคลอง จ างคน และข ดคลอง ท ต องท าเช นน เพ อให ได คลองส งน า ท ต องออกแบบเข อน ต องส ารวจท ด น ต องสร างเข อน ก เพ อให ได เข อน ม เข อนและม คลองก เพ อพ ฒนาการ ชลประทาน และม การพ ฒนาการชลประทานก เพ อรายได ของเกษตรกร 2. ความเป นเหต เป นผลในแนวนอน (horizontal logic) หมายความว าข อความท บรรจ ในแต ละตารางจากซ ายไปส ขวา จะต องเป นเหต และผลท ร บก นเป นช วงในล กษณะท ท าอย างไร (how) ท าอย างไรจ งจะเก ดส งน เก ดข น กล าวค อ สาระส าค ญของการด าเน นงานจะบ งช ความส าเร จได อย างไร แล วต วบ งช ความส าเร จจะตรวจสอบและว ดความส าเร จ ด วยว ธ การอย างไร และว ธ การตรวจว ดความส าเร จเป นไปตามสมม ต ฐานอย างไร เป นต น ในท านองเด ยวก นข อความท บรรจ แต ละตารางจากขวาไปส ซ ายจะต องเป นเหต ผลท ร บก นเป นช วงในล กษณะท ว า ท าไม (why) ท าไมส งน จ งม ผลต อส งน น กล าวค อ ท าไมข อสมม ต ฐานเบ องต นท ส าค ญจ งม ผลต อแหล งตรวจสอบและว ดความส าเร จ เป นต น ความเป นเหต เป นผลท งแนวต งแนวนอน เป นล กษณะเด นท ส าค ญของการเข ยนโครงการแบบตารางเหต ผล ต อเน อง กล าวค อ สามารถสร ปสาระส าค ญของโครงการไว ท เด ยวท งหมด โดยแสดงความเป นเหต เป นผลของโครงการ และแสดงให เห นว าสาระส าค ญเหล าน นเก ดจากแหล งข อม ลใด และม ว ธ ในการด าเน นการอย างไร ท าให ผ พ จารณา โครงการและผ ท เก ยวข องก บโครงการเข าใจได โดยง ายและสามารถประเม นผลโครงการได รวดเร วเพราะข อม ลท กส วนของ โครงการม การควบค มและประสานซ งก นและก น ข อด ของการเข ยนโครงการแบบตารางเหต ผลต อเน อง 1. สามารถใช ย อเน อหาสาระของโครงการท งหมดให ส นลงภายใน 1-2 หน ากระดาษ 2. การเข ยนว ตถ ประสงค โครงการเพ ยงว ตถ ประสงค เด ยว ท าให ผ ท เก ยวข องก บโครงการเก ดความเข าใจว ตถ ประสงค โครงการได อย างถ กต องและตรงก น เพราะผ จ ดท าโครงการเข ยนโครงการจากว ตถ ประสงค ไม ใช พ จารณาจากงานท ต องการกระท าแล วจ งก าหนดว ตถ ประสงค ภายหล ง 3. สะดวกต อการเปร ยบเท ยบโครงการหลายๆ โครงการในเวลาเด ยวก น 4. การพ จารณางบประมาณเน นแต ละก จกรรมท ม ความส มพ นธ ก นอย างเป นระบบ 5. ใช เป นกรอบในการวางแผนหล ก การวางแผนรองและแผนระด บปฏ บ ต การ 9

10 ต วอย างการเข ยนโครงการแบบตารางเหต ผลต อเน อง How how สาระส าค ญการ ด าเน นงานโดยสร ป ความม งหมายของ แผนงาน why ว ตถ ประสงค ของ โครงการ ผลผล ต/ผลงาน ของโครงการ ป จจ ยน าเข าของ โครงการ ต วบ งช ความส าเร จ แหล งตรวจสอบและว ด ความส าเร จ ต วช ว ดความส าเร จของ แหล งท มาของข อม ล ว ตถ ประสงค ของแผนงาน การประเม นผลแผนงานตอน แสดงเวลา ปร มาณ ส นส ดโครงการ ค ณภาพ สถานท เกณฑ ว ดความส าเร จตาม ว ตถ ประสงค โครงการ เวลา ปร มาณ ค ณภาพ สถานท ขนาดของผลงาน แสดง เวลา ปร มาณ ค ณภาพ สถานท ของแต ละผลงาน ข อม ลเก ยวก บค าใช จ าย ตามกาลเวลา แหล งท มาของข อม ลของ โครงการเพ อประมวลผลตอน ส นส ดโครงการ แหล งท มาของข อม ล การ ประเม นความก าวหน าหล งจาก การด าเน นงานโครงการเสร จส น แล ว แหล งท มาของข อม ล การ ประเม นความก าวหน าระหว าง การด าเน นงานโครงการ why ข อสมมต ฐานเบ องต นท ส าค ญ ผลได ของแผนงานท จะ เก ดข นในระยะยาว เง อนไขท ท าให ว ตถ ประสงค ของโครงการ ไม บรรล ผลส าเร จ และอย นอกบทบาทของผ บร หาร โครงการ เง อนไขของผลผล ต/ ผลงานท อย นอกบทบาท ของผ บร หารโครงการ เง อนไขของป จจ ยน าเข า/ ก จกรรมท อย นอกบทบาท ของผ บร หารโครงการ ข อเสนอโครงการว จ ยเพ อศ กษาประส ทธ ภาพการสอน ค าสร ป ต วบ งช แหล งและว ธ พ ส จน เง อนไข จ ดม งหมาย ให โรงเร ยนสามารถสอน ว ชาช พได ตรงตาม จ ดม งหมายของหล กส ตร ผลการเร ยนของน กเร ยนด ข น กว าเด ม 20% รายงานผลการสอนตามการ ใช หล กส ตรการสอนว ชาช พ ในระด บม ธยมตอนต นของ ศ กษาน เทศน โรงเร ยนม ความร ความเข าใจ หล กส ตรว ชาช พระด บม ธยม ตอนต นเป นอย างด ว ตถ ประสงค โครงการ เพ อศ กษาประส ทธ ภาพ การสอนว ชาช พใน โรงเร ยนม ธยมในเขต การศ กษา 6 ผลผล ต/ผลงาน รายงานการว จ ยเร อง ประส ทธ ภาพการสอน ว ชาช พในโรงเร ยนในเขต การศ กษา 6 จ านวน 150 รายงาน ก จกรรม ประช มกรรมการ ด าเน นการว จ ย ท าโครงการว จ ย การประสานงานว จ ย ร วมก บโรงเร ยน เป าหมายของการว จ ย รายงานการว จ ยและข อม ลซ ง สามารถใช ว เคราะห หาระด บ ประส ทธ ภาพของการสอน รายงานการว จ ยจากโรงเร ยน ต างๆ จ านวน 150 รายงาน โครงการว จ ย เอกสารโครงการ รายงานการว จ ย บ นท กข อม ล ต วบ ญช รายงานผลการว จ ย ต วรายงานการว จ ย โครงการว จ ย เอกสารต ดต อประสานงาน การว จ ย คณะกก.ประสานงานว จ ยม ความร ความสามารถในการ ว จ ย ผ บร หารและคร ของโรงเร ยนท เก ยวข องให ความร วมม อก น เป นอย างด คณะกก.ประสานงานว จ ย ด าเน นงานอย างม ประส ทธ ผล ผ บร หารและคร ของโรงเร ยนท เก ยวข องให ความร วมม อเป น อย างด ม แผนปฏ บ ต การเพ อใช ในการ ต ดตามควบค มและประเม นผล การด าเน นงานตามโครงการว จ ย อย างช ดเจน ป จจ ย คณะกก.วางแผนการ ว จ ย คณะกก.ประสาน งานว จ ย งบประมาณ 400,000 บาท เอกสารค ม อการว จ ย 150 เล ม ม คณะกก. ท ง 2 คณะ ม งบประมารตามท ก าหนด ไว ม เอกสารส าค ญส าหร บ โครงการ (ค ม อการว จ ย และเคร องม อว ดสถานภาพ การสอนว ชาช พ) ค าส งแต งต งกรรมการ รายการงบประมาณท ได ร บ ตรวจสอบเอกสารส าค ญ ของโครงการ ได ร บความร วมม อจากคณะ กก.เป นอย างด ได ร บงบประมาณตามจ านวน ท ต องการและตามก าหนดการ 10

11 การศ กษาความเหมาะสมของโครงการ และหร อ การศ กษาความเป นไปได ของโครงการ Project Feasibility Study (Project feas, Project FS) บรรยายโดย รศ.ดร.ช ช พ พ พ ฒน ศ ถ, 8 มกราคม 2548 เน องจากการพ จารณาเร องของอนาคตในว นน ไม สามารถช ถ กหร อผ ดได จ งต องท าการศ กษาความเป นไปได โดยศ กษาอย างน อย 7 ด านต อไปน Aspects ประเภทของโครงการท สนใจ 1. Technical analysis 2. Market / marketing analysis 3. Financial analysis 4. Economic analysis 5. Social analysis 6. Institutional analysis 7. Environmental analysis หมายเหต : = Private project (เอกชน), = Private project และต องเน นเป นพ เศษ = Public project (ภาคร ฐ) Project Skeleton เน องจากการศ กษาความเหมาะสมหร อความเป นไปได ของโครงการ ต องม ฐานข อม ลเพ อแสดงรายละเอ ยดของ การเตร ยมความพร อมก อน เพ อน ามาตอบค าถาม โดยรายละเอ ยดในแต ละประเด นม ด งน (1) Problem and needs ความส าค ญของป ญหาหร อความ ต องการ (ท มาว าท าไมจ งต องม โครงการ) (8) Costs and benefits การศ กษาว าโครงการน ม การค มท น หร อไม โดยการเปร ยบเท ยบระหว าง ต นท นก บผลก าไร (2) Objectives and outputs การต งว ตถ ประสงค (เพ อให บรรล ) แล ว แปลไปเป นเป าหมาย (goal) หร อ เป าหมาย (target) (9) Project summary การสร ปว าโครงการน าสนใจท จะตอบร บ [GO] หร อปฏ เสธ [NO GO] โดยปกต ตอบร บแค 20% ปฏ เสธ 80% (3) Demand and market การตรวจสอบความต องการซ อหร อ อ ปสงค (ข อม ลตลาดด านความ ต องการของผ บร โภค จากการท า market survey) เพ อก าหนดขนาด ของโครงการ (4) Technology ศ กษาว า know how หร อ IT น น สามารถท าเอง หร อต อง outsource ให ผ เช ยวชาญด าเน นการให (7) Project life and schedule การทดสอบตารางการปฏ บ ต งานและ อาย ของโครงการ โดยต องท า time frame, ตารางก จกรรม, Gantt Chart ท บอกว าโครงการจะม ก จกรรม ใดเม อใด ใช งบประมาณเท าไร (6) Organization and management ข อม ลท เก ยวข องก บองค กรและการ จ ดการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ ระเบ ยบ การบร หารจ ดการ โดยหน วยงานต อง พร อมและเข มแข งท จะน าพาโครงการไป ได (5) Resource requirements ความพร อมด านทร พยากรท งด าน human และ nonhuman 1

12 การว เคราะห ความเหมาะสมของโครงการ และหร อ การศ กษาความเป นไปได ของโครงการ 1. Technical analysis หมายถ งการว เคราะห ความเหมาะสมหร อความเป นไปได ทางด านว ชาการเฉพาะด าน โดยต องศ กษา การออกแบบทางเล อกหลายๆ แบบ (Alternative designs) การเล อกความเหมาะสมทางด านเทคโนโลย (Appropriate technology) ว ธ การก อสร าง (Construction method) ความย ดหย น (Flexibility) โดยการใช เทคโนโลย ต องม ความย ดหย น ค อสามารถท จะเปล ยนแปลงให สอดคล องก บสถานการณ ท เปล ยนไป ศ กษาผลกระทบต อส งแวดล อม (Environmental effects) โดยโครงการต องไม ม ผลเส ยต อส งแวดล อม หร อถ าม ผลเส ยหร อผลกระทบต อส งแวดล อมต องก าหนดว ธ การป องก นและแก ไขอย างช ดเจน ความส มพ นธ ระหว างองค ประกอบ (Interrelation of components) ถ าสามารถท างานบนสหส มพ นธ ของ องค ประกอบ จะสามารถลดต นท นได เช น การท า pool resource เพ อสร างประโยชน ร วมก นของ องค ประกอบ ค าใช จ ายในการด าเน นงานและค าใช จ ายในการบ าร งร กษา (O & M requirements) ท ต องต ากว าว ธ อ นๆ 2. Market / Marketing analysis market เป นส วนหน งของว ชา economics ท พ จารณาท demand และ supply โดยการน า demand มาท า demand forecasting เพ อว เคราะห ความเป นไปได ทางด านการตลาด และ Project cash inflow หร อกระแสเง นสด ร บของโครงการ โดยต วเลขต างๆ ท ได จะไม เป นจร งเลยถ าไม น าเร องของการตลาด (marketing) ซ งเป นส วนหน ง ของภาคว ชาบร หารธ รก จ มาเสร มด วย ซ งก ค อการศ กษาส วนประสมทางการตลาด (4P s : Product, Place, Price, Promotion) และการท า marketing strategy หร อการท า SWOT analysis เพ อก าหนดกลย ทธ ทางการตลาด เพ อให demand forecasting เป นไปตามท พยากรณ ไว 3. Social analysis โดยการว ดว าช ว ตความเป นอย ของคนในส งคมด ข นหร อไม ถ าโครงการด าเน นแล วผ คนต องเด อดร อน ก อย าท า หร อถ าม ใครต องได ร บความส ญเส ย ก ต องม การชดเชยอย างเหมาะสม โดยช ว ตความเป นอย ของคนในส งคม จะว ด จาก การกระจายรายได (income distribution) การม งานท า (employment) โดยถ าจะด ว าการม งานท าม ความส าค ญแค ไหน ต องด ว าถ าว างงานแล วม ป ญหาอย างไร จะท าให ตอบค าถามได ด กว า โภชนาการ (Nutrition) น าสะอาด (water supply) การม ส ขภาพด ปราศจากโรค (Health) ม เคหสถาน หร อท อย อาศ ย (Housing) ซ งจะสะท อนถ งความม งคงปลอดภ ยของช ว ต ฯลฯ ซ งท งหมดน อาจเร ยกว า ป จจ ยส ก ได 4. Institutional analysis หมายถ ง สถาบ นหร อหน วยงานท ร บผ ดชอบโครงการ ซ งจะต องม การตรวจสอบว าม ความพร อมหร อความเข มแข ง หร อไม โดยก อนท จะม การเร มโครงการ จะม checklist เพ อตรวจสอบว าม สถาบ นหร อไม โดย Checklist Yes, (ถ าม แล ว ตรวจสอบด ความพร อมและความเข มแข งของสถาบ น) No, Institutional Building or IB concept (ย งไม ม สถาบ น ต องจ ดต งหร อยกฐานะ หน วยงานเพ อร บผ ดชอบ) 2

13 กรณ ท ม สถาบ นแล ว ตรวจสอบความพร อมและความเข มแข งของสถาบ นโดยพ จารณา การบร หารจ ดการท ได ผล (Effective management) ซ งเม อบร หารแล วม ก าไรหร อผลการด าเน นงานท ด การม บ คลากรท เพ ยงพอท งด านปร มาณและค ณภาพ (Adequate staff) ม ผ งโครงสร างองค กร (Organizational structure) เพ อแสดงว าม ผ งการด าเน นงานท สะท อนถ งการ เตร ยมพร อม นโยบายของผ บร หารและระเบ ยบข นตอนการปฏ บ ต งานขององค กร (Policies and procedures) ซ ง นโยบายของผ บร หารม ผลต อความพร อมและความเข มแข งขององค กร โดยผ บร หารอาจม นโยบายด งน การปฏ ว ต พล กโฉมหน า (Revolution) การปฏ ร ป ปร บปร งบางอย างเพ อความเหมาะสม (Reform) การจ ดแจงใหม ให ด ย งข น (Rearrange) การท ท าท กอย างเหม อนเด ม ไม เปล ยนแปลงอะไรเลย (Status quo) การฝ กอบรมบ คลากร (Training) โดยอาจจ ดให ม การฝ กอบรมโดยผ สอนเป นบ คคลภายในบร ษ ท (in house training) หร อส งบ คลากรไปอบรมภายนอกบร ษ ท (external training) เพ อช วยในการส อประสาน เป นอ นหน งอ นเด ยว (understand and use the same language) ปกต การจ ดการฝ กอบรม จะม การต ง ราคาแบบจ ตว ทยา (ของด ต องราคาส ง) นโยบายเศรษฐก จแห งชาต (National economic policies) ซ งจะเป นต วบอกท ศทางของประเทศชาต ว าจะ พ ฒนาไปในท ศทางใด ถ าเราท าอะไรไปในท ศทางเด ยวก นน น ก จะสามารถไปถ งจ ดหมายปลายทางได เร ว ไม เหน อย เน องจากม ส งอ านวยความสะดวก 5. Environmental analysis เป นการว เคราะห ว าม การใช ทร พยากรอย างค มค า (Resource utilization) หร อไม โดยต องม หล กการใช ทร พยากรด งน ทร พยากรท ใช แล ว สามารถท าให ฟ นค นสภาพกล บมาใช ใหม ได (Renewable resources) เช น ทร พยากรท อย เหน อผ วด นท สามารถมองเห นได ด วยตาเปล า อาท น า ด น ป าไม จะต องใช ตาม หล กของความย งย น (sustainable uses) ค อใช เฉพาะแต ส วนท เพ มพ นข นมาตามเวลาเท าน น ทร พยากรท ใช แล วหมดส นไป (Nonrenewable resources) เช น ทร พยากรท อย ใต ด น อาท น าม น แร ธาต หล กการใช ต องร ว าเม อใดควรใช เม อใดย งไม ควรใช ก หล กเล ยงไว ก อน (know what to DO and DON T ) ซ งจะใช เม อใดน นต องท าการศ กษาข อม ลเพ มเต มอ กมาก มลภาวะเป นพ ษ (Pollution) การท ม โครงการเก ดข น จะท าให เก ดมลภาวะ เราจะต องระบ ว ธ แก ไว การน าของเส ย ขยะม ลฝอย ส งปฏ ก ลกล บมาใช ใหม (Recycling) เพ อลดปร มาณทร พยากรท จะต อง น ามาใช การศ กษาเพ อประเม นผลกระทบต อส งแวดล อม เพ อหาต นท นส งแวดล อม (EIA Environmental costs) โดยการพ จารณาว าเม อโครงการเก ดข นแล วจะกระทบก บส งแวดล อมอย างไร เช น โครงการเข อนป าส กชล ส ทธ ท เอ อประโยชน ต อกร งเทพมหานคร ในการลดป ญหาน าท วม แต จะต องม ต นท นส งแวดล อมท จะต อง จ ายเป นค าชดเชยท ด นและทร พย ส นให ก บเจ าของพ นท หมายเหต : EIA Environmental impact assessment 6. Project appraisal การประเม นม ลค าของโครงการว าม ความค มค าต อการลงท นหร อไม (measure of project worthiness) ซ งจะ ว ดทางด านเศรษฐศาสตร (economically) และทางการเง น (financially) โดยท ว ดท งแบบไม ปร บค าตามเวลา (undiscounted measure) และแบบปร บค าตามเวลา (discounted measure) และม ว ธ ว เคราะห ด งน 3

14 Cost-Benefit analysis การว ดความค มค าท ใช ก นมากเป นมาตรฐาน โดยการเปร ยบเท ยบต นท นก บผลก าไร ซ งประกอบด วย NPV : Net Present Value BCR : Benefit Cost Ratio IRR : (EIRR Economic IRR, FIRR Financial IRR) Internal Rate of Return โดยท Project ท ได ร บการยอมร บต องม NPV > 0 BCR > 1 IRR ม ค ามากๆ และมากกว าค าเส ยโอกาสของเง นท น (opportunity cost of capital) หร อ discount rate ซ งเปล ยนได ตามสถานการณ เช น ถ าน าเง นฝากมาลงท น ค าเส ยโอกาสจะเท าก บ อ ตราดอกเบ ยเง นฝาก ถ าน าเง นก มาลงท น ค าเส ยโอกาสจะเท าก บอ ตราดอกเบ ยเง นก ถ าน าเง น จากการเล นห นมาลงท น ค าเส ยโอกาสจะเท าก บอ ตราผลตอบแทนจากการลงท นในห น Cost-effectiveness analysis เป นว ธ การว ดท ใช ก บโครงการของภาคร ฐเป นส วนใหญ โดยการว ด Least cost alternatives ท าอย างไรให โครงการม ต นท นต าท ส ด จ งจะถ อว าค มค า เป นการสะท อนการใช งบประมาณแผ นด นอย างค มค า การว เคราะห โครงการภายใต ความเส ยงและความไม แน นอน (Project analysis under risk & uncertainty) อนาคตเป นส งท ไม แน นอน ซ งเก ดจาก การท เราไม สามารถล วงร เหต การณ ในอนาคต เน องจาก ป จจ ยทางธรรมชาต (Natural factor) ป จจ ยท เป นพฤต กรรม (Behavioral factor) การท ม ข อม ลท เช อถ อได อย างจ าก ด อาจต องใช เทคน ค Contingency allowances รายการเผ อเหล อเผ อขาด Risk discounting การค ดลดความเส ยง โดยการรวมความเส ยงเข าไว ใน discount rate Finite planning horizon การก าหนดระยะเวลาให แน นอนตายต ว Expected value ใช ค าท คาดหมายเป นค าเฉล ยในการต ดส นใจ เน องจากเป นค าท เป นต วแทนของค าท กระจายความเส ยงแล ว Sensitivity analysis การว เคราะห ความอ อนไหว Switching value test การทดสอบค าความแปรเปล ยน ซ งม กใช ค ก บการว เคราะห ความอ อนไหว 4

15 Chapter 2 Aligning Projects with Organization Strategy (การประสานโครงการให เข าก บองค กร) โดยการท าแบบบ รณาการ (ก บองค กรรวม และก บองค กรของต วเอง) Introduction ท ก project ต องสอดคล องก บกลย ทธ ขององค กร เพราะว าในองค กรม โครงการมากมาย ป ญหาค อท าอย างไรจ งจะค ดเล อก ได อย างเหมาะสม ค อไปในท ศทางเด ยวก บองค กร เพราะว าต องใช ทร พยากรเด ยวก น Topic 1. strategic management process - กระบวนการจ ดการกลย ทธ 2. the need for an effective project portfolio management system เคล ดล บท ท าให โครงการสอดคล องก บกลย ทธ 3. a project portfolio management system การค ดเล อกโครงการท เหมาะสม Why PM need to understand strategic management process ท าไม PM จ งต องท าความเข าใจก บกระบวนการจ ดการกลย ทธ เพราะ Project managers เป นส วนหน งของกระบวนการท ต อง เข าใจภาพรวมและท ศทางขององค กร สามารถจ ดหาข อม ล (ความสามารถ จ ดแข ง / จ ดอ อน ข อจ าก ดของทร พยากรขององค กร) ได เข าใจความส มพ นธ ของแต ละ project ว าอ นไหนส าค ญมาก/น อย ก อน/หล ง อย างไร (program = หลายๆ project รวมก น) การจ ดสรรทร พยากรให แต ละ project Strategic management process เปร ยบเหม อนแผนท ท เราต องด ก อนว าเราอย ตรงไหน จะไปไหน (จ ดหมายปลายทาง) ไปอย างไร การวางแผนกลย ทธ ก ต องม กรอบหร อท ศทางว าเราท าอะไรอย อนาคตข างหน าเราจะท าธ รก จอะไร และจะไปอย างไรจ งจะส าเร จตามแผน ต องตอบสนองต อสภาพแวดล อมเปล ยนแปลงตลอดเวลา เราจะม การโต ตอบอย างไร ใช ทร พยากรอย างไร 4 ก จกรรมของ Strategic management process 1 Review / Revise mission External envi. : O, T Internal envi. : S, W 2 New goals and objectives 3 Portfolio of strategic choices Strategy formulation Strategy implementation 4 Projects 1. การทบทวนและก าหนดพ นธก จขององค กร (review and define the organizational mission) 2. การต งเป าหมายระยะยาวและว ตถ ประสงค ขององค กร (set long-range goals and objectives) 3. ว เคราะห และสร างกลย ทธ หลายๆ กลย ทธ แล วเล อกอ นท เหมาะสมก บเราเพ อบรรล ว ตถ ประสงค (analyze and formulate strategies to reach objectives) 4. การด าเน นการตามกลย ทธ โดยใช การท างานแบบโครงการ (implement strategies through projects) 1

16 1. พ นธก จ (Mission) ข อความท ถ กเข ยนไว และประกาศให stakeholder ได ร บทราบขอบเขตการด าเน นงานขององค กร โดยก าหนดถ งธ รก จท องค กรต องการจะเป นในร ปแบบของส นค าหร อบร การขององค กร ว ตถ ประสงค เพ อระบ จ ดประสงค ขององค กรและส อสารให ผ เก ยวข องท งมวล (Stakeholders) ทราบ สามารถใช ในการประเม นผลการด าเน นงานขององค กรได ส วนประกอบของพ นธก จ ผล ตภ ณฑ และบร การ *ส าค ญมาก* ล กค า และตลาดเป าหมาย ปร ชญา แนวความค ดหร อความเช อเก ยวก บองค กร เทคโนโลย พ นฐานของบร ษ ท ภาพพจน ภาพพจน ต อสาธารณชนของบร ษ ท การม ส วนร วมร บผ ดชอบต อส งคม ต วอย าง Provide bridge design services specific ด : ช ดเจน ไม ด : ขาดความย ดหย น Provide waste plant design services เพราะธ รก จม cycle อาจด เป นระยะๆ provide engineering services broad Increase shareholder value Provide high - value products to our customer ต วอย างท ไม ด ไม ร ต องเตร ยมทร พยากรอะไรไว บ าง Provide shareholder value การระบ ขอบเขตของธ รก จ การระบ อย างกว าง เคร องด ม การท องเท ยว การพ มพ เคร องตกแต ง การระบ อย างแคบ น าอ ดลม โรงแรมหร หรา ต าราในมหาว ทยาล ย เคร องตกแต งสนามหญ า 2. เป าหมายและว ตถ ประสงค การแปลพ นธก จขององค กรให เป นเป าหมายการด าเน นงานท เฉพาะเจาะจง โดยการระบ รายละเอ ยดว าพ นธก จจะบรรล ได จากอะไรบ าง เป าหมายและว ตถ ประสงค จะต องถ กก าหนดข นมาภายในผลส าเร จท ส าค ญแต ละด านท ม ความส าค ญต อการ บรรล ความส าเร จขององค กร เช น ตลาด ผล ตภ ณฑ นว ตกรรม productivity ค ณภาพ profitability ล กจ าง ล กค า ว ตถ ประสงค ท ด (SMART) S specific เฉพาะเจาะจง M measurable ว ดได A assignable สามารถมอบหมายให หน วยงานหร อบ คคลไปท าได โดยก าหนดเป าหมายส ดท าย (end result) ไว เป ด โอกาสให ท างานโดยไม ต องต กรอบว ธ การท างานให R realistic เป นไปได ใกล เค ยงความจร ง ม ฉะน นจะไม จ งใจและไม ท าทาย ท าทายแต สามารถบรรล ความส าเร จได T time related ม กรอบของเวลา ต วอย าง ว ตถ ประสงค ของเราค อการท าก าไรส งส ด ไม ด ไม ร ว าเท าไรส งส ด ว ตถ ประสงค ของเราค อการท าก าไร 1 ล านบาทภายในป 2545 ว ตถ ประสงค ของเราค อการเพ มรายได และปร มาณการขาย 2

17 ว ตถ ประสงค ของเราค อการเพ มรายได การขายจาก 30 ล านบาทเป น 35 ล านบาทในป 2545 เราคาดหมายว าน จะบรรล ความส าเร จได ด วยการจ าหน าย 1 ล านหน วย ราคาหน วยละ 35 บาท ว ตถ ประสงค ของเราค อการเพ มค าใช จ ายโฆษณา 15 % ในป 2545 ว ตถ ประสงค ของการเพ มส วนครองตลาดจาก 8 %เป น 10 % ภายในป 2545 โดยเราจะต องเพ มค าใช จ ายการโฆษณา 15 % เป าหมายของการเป นผ บ กเบ กการว จ ยและพ ฒนาและการเป นผ น าทางเทคโนโลย ภายในอ ตสาหกรรม เป าหมายของเราค อ การเป นผ น าทางเทคโนโลย และอ ปกรณ สม ยใหม เพ อท จะประหย ดพล งงานไฟฟ าแก ล กค าภายในป การว เคราะห และสร างกลย ทธ เพ อบรรล ว ตถ ประสงค เป นการตอบค าถามว าอะไรท จ าเป นจะต องถ กด าเน นการเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ข นตอน การว เคราะห สถานภาพท งอด ตและป จจ บ นของธ รก จ ด ว าล กค าค อใคร เขาต องการอะไร การประเม นสภาพแวดล อมท งภายในและภายนอก (SWOT) ด งจ ดแข งมาใช ให มากท ส ด สร างกลย ทธ หลายๆ กลย ทธ (portfolio of strategic alternatives are identifies) ต ดส นใจเล อกกลย ทธ ท เหมาะสม การเช อมโยงส หน วยงานระด บล าง การด าเน นกลย ทธ โดยใช ว ธ การท างานแบบโครงการ 3

18 4. การด าเน นกลย ทธ โดยใช ว ธ การท างานแบบโครงการ (implementation through project) กลย ทธ จะเป นจร งได ต องม การสร างโครงการมารองร บ และส งท ต องเก ยวข องค อ การจ ดสรรทร พยากร องค กร การวางแผนและระบบควบค ม Motivating project contributors Prioritizing projects ระบบในการจ ดการ ค ดสรรโครงการท ม อย หลายโครงการ ม ความจ าเป นเพ อท จะให ได project portfolio management system ท ม ประส ทธ ภาพ การขาดระบบการจ ดล าด บความส าค ญโครงการท เช อมต อก บแผนกลย ทธ ก อให เก ดป ญหาอะไรบ าง 1. ช องว างในการปฏ บ ต งาน การส อสาร ความเข าใจไม ตรงก น เก ยวก บการแปลนโยบายบร ษ ท 2. การเม องภายในองค กรก บการค ดเล อกโครงการ 3. โครงการจ านวนมากก บการช วงช งทร พยากร (ซ งม ไม เพ ยงพอ) ต องม ระบบช แจง การสร างส งสน บสน นส าหร บ central project portfolio management system การสงส ยและการต อต านการเปล ยนแปลง แก ไขโดย 1. การท ต องได ร บการสน บสน นจากผ บร หารระด บส ง 2. ต องท าความเข าใจก บผ ท เก ยวข องท งหลายโดยการแจกแบบสอบถาม หร อโดยให consult เป นผ ส มภาษณ 3. ส ารวจกระบวนการของ project และข อเสนอการยอมร บ project Project portfolio management system ออกแบบ project portfolio system โดยการ 1. จ ดกล มประเภทโครงการ 2. เล อกใช กต กาส าหร บแต ละกล ม ท อาจไม เหม อนก น แต ต องม ความช ดเจนและแน นอน 3. ด ข อเสนอโครงการ 4. ประเม นข อเสนอโครงการ 5. การจ ดการก บระบบน ท าได อย างไร 1. การจ ดกล มประเภทโครงการ (Classification of project) 1) Compliance projects จ าเป นต องท าอย างย ง (must do) ถ าไม ท าจะม บทลงโทษ 2) Strategic projects ม ผลต อศ กยภาพการแข งข นขององค กรในระยะยาว ย งไม เห นผลในตอนน เช น R&D, NPD, การ พ ฒนาประส ทธ ภาพของกระบวนการผล ต 3) Operational projects โครงการท เก ยวข องก บฝ ายปฏ บ ต โดยท วๆ ไป เช น การปร บปร งค ณภาพ การลดค าใช จ าย การ ท า 5ส เป นการแก ป ญหางาน routine ขององค กร 2. กฎเกณฑ หร อเง อนไขท ใช ในการเล อกโครงการ (Selection criteria) แต ละกล มอาจใช กฎเกณฑ ไม เหม อนก น และการเปร ยบเท ยบจะท าในกล มเด ยวก นไม ข ามกล ม กฎเกณฑ ต องสอดคล องไปในแนวเด ยวก บกลย ทธ ขององค กร กฎเกณฑ จะข นอย ก บธรรวมชาต ขององค กร เช น อ ตสาหกรรม ขนาด ท ศนคต เก ยวก บความเส ยง เทคโนโลย การแข งข น ตลาด ร ปแบบการจ ดการ แต ก อนใช แต เง อนไขทางการเง น (financial criteria) แต ป จจ บ นควรใช หลายกฎเกณฑ ร วมก น (NPV, IRR, B/C ratio : benefit cost ratio, Payback period) ควรใช หลายเง อนไข (multiple screening criteria) 4

19 3. ข อเสนอโครงการ แหล งท มาของข อเสนอโครงการ มาได จากท งแหล งภายนอกองค กร เช น ล กค า supplier หร อจากแหล งภายในองค กรท เห นค ณค าว าโครงการสามารถสร างค ณค าให ก บองค กรได ข อเสนอโครงการ (major project proposal) ร ป 4. การประเม นข อเสนอโครงการ (Evaluating project) ต องท าการประเม นต วเองโดยท า feasibility และท า structure screening process (Project Screening Process) เล อกกฎเกณฑ ท สะท อนถ งป จจ ยแห งความส าเร จ (critical success factors) ขององค กร แล วใช ตารางเพ อให คะแนน 5

20 Project Screening Matrix Priority Analysis 6

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การบร หารทร พยากรมน ษย (Human Resource Management)

การบร หารทร พยากรมน ษย (Human Resource Management) การบร หารทร พยากรมน ษย (Human Resource Management) แนวความค ดของการบร หารทร พยากรมน ษย ทร พยากรมน ษย เป นทร พยากรทางส งคม (Social resource) ส วนทร พยากรอ นๆ เป นทร พยากร ทางเศรษฐก จ (Economic resource)

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information