๑. กระบวนการบร หารโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "๑. กระบวนการบร หารโครงการ"

Transcription

1 การบร หารโครงการ หน งส อเล มน อย ในช ด Harvard Business Essentials ซ งเป นผลงานของ Robert D. Austin และแปลและเร ยบเร ยงโดยคมส น ขจรช พพ นธ งาน ซ งสาระส าค ญของหน งส อเล มน ม ด งน ๑. กระบวนการบร หารโครงการ กระบวนการบร หารโครงการม ๔ ข นตอน ได แก ๑) การก าหนดและการจ ดต งโครงการ การก าหนดและการจ ดต งโครงการ ค อ การก าหนดว ตถ ประสงค ของโครงการให ช ดเจน และจ ดต งท มงานโครงการให ประกอบไปด วย คนและทร พยากรท เหมาะสม แรงข บด นท อย เบ องหล ง ค อ ผ บร หารท เสนอและผ บร หารระด บส ง ท อน ม ต ให โครงการเก ดข นหร อบ คคลท ได ร บการแต งต งให เป นผ จ ดการโครงการ ๒) การวางแผนโครงการ การวางแผนโครงการจะเร มต นด วยว ตถ ประสงค แล วค อยค ดย อนกล บมาถ งต วงาน โดยการระบ ว างานช นใดท จะต องท าให เสร จ ประเม นเวลาท จะ เป นส าหร บการท างานน นๆ ให เสร จ แล ววางก าหนดการให ก บงานต างๆ ตามล าด บข นตอน ๓) การบร หารการด าเน นโครงการ การบร หารการด าเน นโครงการต องการ การบร หารท ม ประส ทธ ผล การต ดตามและควบค มอย างระม ดระว งช วยให เก ดความม นใจว างาน ย งคงเป นไปตามก าหนดการ งบประมาณ และมาตรฐานด านค ณภาพ ๔) การป ดโครงการ การป ดโครงการจะต องม การสร ปส งท ได พบท งหมด และสะท อนม นออกมาเป นบทเร ยนท ได ร บจากประสบการณ จร ง ๒. บ คคลผ ม บทบาทส าค ญในการบร หารโครงการ บ คคลท ม บทบาทส าค ญในการบร หารโครงการ ได แก ๑) ผ อ ปถ มภ โครงการ (project sponsor) เป นผ ท ให การอน ม ต โครงการ ระบ ขอบเขตของงาน จ ดหาทร พยากร และเป นผ ยอมร บหร อปฏ เสธผลล พธ ข นส ดท ายของโครงการ ๒) ผ จ ดการโครงการ (project manager) เป นผ ได ร บอ านาจมาจากผ อ ปถ มภ โครงการและจะม บทบาทหล กในแต ละช วงวงจรช ว ตของโครงการ ๓) ผ น าท มโครงการ (team leader) ผ น าท มโครงการจะรายงานตรงต อ ผ จ ดการโครงการและร บผ ดชอบงานหน งด านหร อมากกว าน น ๔) สมาช กในท มของโครงการ (team member) สมาช กในท มงานของ โครงการจะเป นผ ท ท างานส วนใหญ พวกเขาควรจะได ร บค ดเล อกเข ามาด วยการพ จารณาท กษะ และความสามารถในการให ความร วมม อก บคนอ นๆ ได อย างม ประส ทธ ผล

2 -๒- ท งน ท มงานควรจะต องม จ านวนคนท เพ ยงพอ และม ค ณสมบ ต ค อ ม ความสามารถ ม เป าหมายท ช ดเจนและกระต นให เก ดการกระท า ม การให ค าม นต อการบรรล เป าหมายร วมก น ม สภาพแวดล อมท ท กคนให ความช วยเหล อ และท กคนได ร บประโยชน ม สภาพแวดล อมท เอ ออ านวยต อการท างานเป นท ม และม การปร บให ไปด วยก นได ระหว าง เป าหมายของโครงการและเป าหมายขององค กร ๓. เอกสารขออน ม ต โครงการ เอกสารอน ม ต โครงการ ค อ ค าส งในการปฏ บ ต งาน โดยแสดงล กษณะและ ขอบเขตของงาน รวมท งผลล พธ ท ผ อ ปถ มภ โครงการคาดหว งอย างเป นลายล กษณ อ กษร ระบ ว า ส งใดท อย ในขอบเขต และส งใดไม ได อย ในขอบเขตของโครงการ ว ธ การต ดส นใจ โดยควรจะ ช ดเจนม ความเฉพาะเจาะจง ว ดผลได ม งส การปฏ บ ต สอดคล องก บความเป นจร งและ ม ก าหนดเวลา ๔. กรอบส าหร บการปฏ บ ต โครงการจะต องเช อมโยงก จกรรมต างๆ เข าก บการต ดส นใจ ด งน น ก อนท จะ เร มด าเน นงานโครงการ ต องก าหนดว าใครจะเป นผ ต ดส นใจและจะต ดส นใจโดยว ธ การใด ซ งว ธ การต ดส นใจต างๆ ได แก ๑) กฎการใช เส ยงข างมาก ๒) การใช ฉ นทามต ๓) การต ดส นใจโดยกล มย อย ๔) การต ดส นใจโดยผ น าท ได ร บมอบหมายอย างเป นทางการ ท งน เม อระหว างการประช มม ประเด นป ญหาเก ดข นมาโดยท ไม สามารถแก ไข ได ถ าหากประเด นเหล าน นม ความส าค ญก จะต องม การต ดตามและน ากล บมาส การพ จารณาของ ผ ต ดส นใจอ กคร งในช วงเวลาท เหมาะสม โดยใช สม ดต ดตามงาน และการบ นท กการต ดส นใจลง ในเอกสาร เพ อให คนในท มงานโครงการจดจ าส งท ตกลงก นได นอกจากน ควรสร างแผนงานส าหร บการส อสารภายในส าหร บสมาช กของ โครงการท สามารถน าไปใช ได และต องท าให เป นเร องง ายส าหร บพวกเขาท จะต ดต อส อสารถ งก น และก น รวมท งท าให สมาช กในท มงานโครงการมาอย ในท เด ยวก นเท าท จะท าได เน องจากย ง ม ความใกล ช ดก นและก นในแง สถานท มากเท าใด ก จะย งม การส อสารก นในหม สมาช กมากย งข น เท าน น โดยช องทางการส อสาร ได แก เทคโนโลย การส อสารโทรคมนาคม เว บไซต โครงการ อ เมล การประช มทางโทรศ พท และการประช มทางไกลผ านว ด โอ

3 -๓-๕. เทคน คการแตกโครงสร างงาน เทคน คการแตกโครงสร างงาน (work breakdown structure หร อ WBS) เป น เทคน คท ถ กใช เพ อแบ งย อยเป าหมายโครงการในระด บส งไปส งานหลายๆ ช นท จ าเป นส าหร บ การบรรล เป าหมายน นๆ เม อได ท าการแตกโครงสร างงาน (WBS) แล ว ผ จ ดการก สามารถ ประเม นเวลา และต นท นท จ าเป นส าหร บงานแต ละช นได และมอบหมายให คนท างานต างๆ ท ก าหนดไว แล วได โดยหน วยของเวลาน นอาจหมายถ งหน งว นหร อหน งส ปดาห ก ได ๖. การวางผ งก าหนดการท างาน เม องานหล กและงานย อยถ กก าหนดข นแล ว ให ตรวจสอบความส มพ นธ ระหว างเหล าน น เพ อด ว าม งานใดท ต องม ล าด บข นพ เศษ และม งานใดท สามารถท างานไปพร อมๆ ก นได รวมท งร างก าหนดการท างานจะต องม ว นเร มต นและว นส นส ดของท กๆ ก จกรรม ม ระยะเวลาของการท างานแต ละงาน และแสดงให เห นความข นต อก นระหว างงานต างๆ เคร องม อการบร หารโครงการในการวางผ งก าหนดการท างาน ได แก - แผนภ ม Gantt จะท าให เห นภาพของสถานะโครงการ ซ งม การแสดง ให เห นถ งระยะเวลาด าเน นการของท งโครงการและของงานแต ละงานในโครงการ รวมท งแสดง ล าด บของงาน - สายงานว กฤต เป นสายงานท ยาวท ส ดภายในโครงการ โดยแสดงถ ง ระยะเวลาด าเน นการโดยรวมของท งโครงการ ซ งความล าช าใดๆ ท อย บนสายงานว กฤต จะท าให ท ง โครงการต องล าช าออกไป - แผนภ ม PERT และแผนภาพเคร อข าย ซ งม จ ดม งหมายเด ยวก บแผนภ ม Gantt แต จะม การระบ ด วยว าสายงานใดเป นสายงานว กฤต รวมท งแสดงให เห นการข นต อก นของ งานส าค ญๆ ท กงาน ๗. การปร บเปล ยนและพ จารณาช งน าหน ก โครงสร างงานและการจ ดก าหนดการท างานแสดงให เห นถ งความแตกต าง ระหว างส งท จะเป นไปได ก บส งท ถ กก าหนดไว ในเอกสารอน ม ต โครงการและในความคาดหว งของผ ม ส วนได ส วนเส ย ถ าม ความช ดเจนว าโครงการไม สามารถจะให ผลล พธ ได ตามท ผ อ ปถ มภ โครงการก าหนดหร อไม สามารถท างานได เสร จตามก าหนดเส นตายของผ อ ปถ มภ ควร ด าเน นการ ด งน ๑) เข าไปจ ดการก บป ญหาแบบเผช ญหน าด วยการหาร อก บผ อ ปถ มภ ๒) ต งค าถามต อสมมต ฐานส าค ญเก ยวก บผลล พธ ท คาดว าจะได จากโครงการ ก าหนดเส นตาย ข อก าหนดอ นๆ และทร พยากรของโครงการ และการปร บเปล ยนสมมต ฐาน ส าค ญบางอย าง เพ อสร างความพอใจให ก บผ อ ปถ มภ โครงการและผ ม ส วนได เส ย

4 -๔-๓) ทบทวนโครงสร างงานและการมอบหมายงานต งแต แรก เพ อหาว าม งานช นใด ท ไม จ าเป นและหาโอกาสท จะท าให เสร จเร วข นและด ข น ๘. การจ ดการความเส ยง การจ ดการความเส ยง (risk management) เป นส วนหน งของการวางแผน โครงการ ซ งม การระบ ความเส ยงท ส าค ญๆ และพ ฒนาแผนงานท จะป องก น และ/หร อผลกระทบ ในเช งลบจากความเส ยงน น ท งน การตรวจสอบความเส ยงจะระบ ส งท อาจจะเก ดข อผ ดพลาดได โดยใช ว ธ การประช มเพ อระดมสมอง ซ งเก ยวข องก บหลายๆ คนท มาจากหลายๆ หน าท งานและม หลากหลายม มมองส าหร บการด าเน นการตรวจสอบความเส ยง และพ ฒนาแผนส ารองส าหร บ ความเส ยงท ส าค ญซ งไม สามารถหล กเล ยงได หร อไม สามารถลดความเส ยงน นได มากน ก ๙. การปร บโครงการ เม อระด บความเส ยงท คาดการณ ไม ได ม อย ส ง โดยมาจาก ๓ แหล งท มา ได แก ๑) เทคโนโลย ใหม ท เราไม ค นเคย ๒) งานชน ดใหม ๓) ขนาดของโครงการซ งใหญ กว า โครงการอ นๆ ท ท มงานเคยม ประสบการณ มาก อนเป นอย างมาก ควรด าเน นการร บงานขนาดเล กท ค อยๆ เพ มข น ประเม นผลล พธ ท ได และปร บปร งแก ไข หล กเล ยงเวลาต งหล กท ยาวนาน เน นไปท การน าเสนอค ณค าต งแต เน นๆ และจ ดคนท ม ท กษะซ งสามารถเร ยนร ปร บต วได เข ามาร วมใน ท มงานโครงการ ๑๐. ข อพ งจ าของโครงการท ควรแก การใส ใจ ๑) เร มต นโครงการด วยการประช มท ท กๆ คนในท มต องเข าร วม โดยใน ระหว างการประช มให อธ บายเอกสารอน ม ต โครงการ เน นความส าค ญของเป าหมายของท ม และ เป าหมายเหล าน นไปด วยก นได ก บเป าหมายท ใหญ กว าในระด บองค กรได อย างไร ๒) การสร างกลไกท ม การผสมผสาน กลไกท ม การผสมผสานช วยเปล ยน กล มของคนไปส ท มท แท จร งได โดยใช การประช มท ม ก าหนดการอย างสม าเสมอ การเช อมโยงก น ทางด านการส อสาร การใช พ นท ทางกายภาพร วมก น และก จกรรมทางส งคม ๓) การต งบรรท ดฐานของพฤต กรรม การสร างสรรค บรรท ดฐานส าหร บ พฤต กรรมในเช งบวก ได แก การได ร บการยอมร บจากคนอ นๆ การมาปรากฏต วในการประช มตรง เวลาท กคร ง การท างานท ได ร บมอบหมายและส าเร จตามก าหนดการ การช วยเหล อเพ อร วมท ม เม อพวกเขาต องการ การว จารณ อย างสร างสรรค และการเคารพในความเห นท แตกต าง ๑๑. การด าเน นโครงการให เป นไปตามท ศทางท วางไว ๑) การใช งบประมาณ การตรวจค ณภาพ และจ ดตรวจสอบความก าวหน า เพ อต ดตามและควบค มงาน โดยงบประมาณเป นเคร องม อท ม ประโยชน ในการควบค มและต ดตาม ผลงานของโครงการ การเบ ยงเบนจะช ให เห นเร องท ควรเข าไปทบทวนและตรวจสอบ

5 -๕- โดยควรด าเน นการตรวจสอบค ณภาพเป นระยะๆ เพ อระบ ว าอะไรค อป ญหา จากน นให ค นหาและ จ ดการก บสาเหต น น รวมท งใช จ ดตรวจสอบความก าวหน าท เสร จสมบ รณ แล วเป นโอกาสใน การฉลองความก าวหน าของโครงการ ๒) ระม ดระว งความแตกต างระหว างคนในท ม เน องจากม นเป นแหล งท มา ของท งจ ดแข งของท มและความข ดแย งท อาจเก ดข น และควรลดทอนความข ดแย งและพฤต กรรมท ไม ให ความร วมม อ ๓) การขจ ดป ญหาให หมดส นไป โดยใช ระบบการส อสารเพ อร บร ถ งป ญหา และให ส ญญาณส าหร บการตอบสนองต อป ญหาน นๆ ๑๒. การป ดโครงการ การป ดโครงการเป นส งท ส าค ญเท าๆ ก บการร เร มต นโครงการ โดยม การประเม นผลการปฏ บ ต งานของโครงการบนพ นฐานของว ตถ ประสงค ท ได ระบ ไว ในเอกสาร อน ม ต โครงการหร อส งท คาดว าจะได ร บ และเปร ยบเท ยบก บก าหนดการและต นท น และใช เอกสาร ของโครงการเป นการบ นท กส าหร บการเร ยนร ในอนาคต รวมท งการประช มอย างไม เป นทางการ เพ อค นหาป จจ ยต างๆ ท น าไปส ความส าเร จหร อล มเหลวและเฉล มฉลองความส าเร จ สร ปโดย น.ส. ล กษณา ศ ร วรรณ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย จ ดม งหมาย เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ท ง 5 ด าน ได แก ท กษะการส งเกต ท กษะการจ าแนก ท กษะการแสดงปร

More information

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 334 การบร หารจ ดการองค กร

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 334 การบร หารจ ดการองค กร 334 การบร หารจ ดการองค กร 335 การจ ดโครงสร างองค กร องค กร เก ดจากการท มน ษย รวมกล มก นเพ อท าก จกรรมใดก จกรรมหน ง เพ อตอบความสนองความ ต องการแบบใดแบบหน ง เช น การรวมต วก นของคนในสม ยก อนเพ อการล าส ตว

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช.

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. จากแนวค ด ส ร ปธรรมการเร ยนร...ร วมก น โดย คณะน กว จ ยท ปร กษา ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ตามโครงการศ นย การเร ยนร ค ชมชนก บ กทช. ส าน กงานคณะกรรมการก

More information

ส าน กงานตรวจสอบภายใน

ส าน กงานตรวจสอบภายใน การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบภายใน ส าน กงานตรวจสอบภายใน ค าน า ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได จ ดการความร เก ยวก บการตรวจสอบ ภายใน โดยรวบรวมจากเอกสาร ต ารา แนวปฏ บ ต ท ด และจากประสบการณ

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 แนวปฏ บ ต ท ด เทคน คการสอนน กศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) เทคน คการสอนน กศ กษา เล มน จ ดท าข นเพ อแสดงถ งว ธ การ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C)

A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C) A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C) กระบวนการ A-I-C เป นเทคน คการประช ม/วางแผนแบบม ส วนร วมอย างสร างสรรค ท การระดมสมองท า ให เก ดความเข าใจสภาพป ญหา/ข ดจ าก

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

เอกสารฉบ บน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น การสร างเคร อข าย

เอกสารฉบ บน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น การสร างเคร อข าย เอกสารฉบ บน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง หมวดว ชางานช มชนและมวลชนส มพ นธ การสร างเคร อข าย ว ตถ ประสงค การเร ยนร 1. เพ อให ผ เร ยนทราบถ งความหมายของเคร อข ายและการสร

More information

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง การศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร สาระพ ทธศาสนาโดยใช กรณ ศ กษา เพ อส งเสร มท กษะการค ดว เคราะห ของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนว ดอร ญญาราม อ าเภอแม ทา จ งหว ดล

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

การบร หารแบบม ส วนร วม โดย นายประสาร พรหมณา ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านพรหมน ม ต สพป.สระแก ว เขต 1

การบร หารแบบม ส วนร วม โดย นายประสาร พรหมณา ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านพรหมน ม ต สพป.สระแก ว เขต 1 1 การบร หารแบบม ส วนร วม โดย นายประสาร พรหมณา ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านพรหมน ม ต สพป.สระแก ว เขต 1 การบร หารแบบม ส วนร วม หมายถ ง การบร หารท เป ดโอกาสให ผ ม ส วนเก ยวข องก บการจ ดการศ กษา ได เข ามาส วนค

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information