แนวทางการบร หารโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการบร หารโครงการ"

Transcription

1 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล แนวทางการบร หารโครงการ งานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ 2555

2 คานา แนวทางการบร หารโครงการ ฉบ บน จ ดทาข น เพ อให ผ ปฏ บ ต งานม นใจการบร หารโครงการท ร บผ ดชอบว า สามารถดาเน นการได ตามข อกาหนด ระเบ ยบ และหล กเกณฑ เก ยวก บการบร หารโครงการ/ก จกรรมได ถ กต อง ม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล ภายในแนวทางการบร หารโครงการน อธ บายว ธ การปฏ บ ต งานการบร หารโครงการ ครอบคล มข นตอนต งแต การเสนอโครงการ การเตร ยมการ การดาเน นการจ ดโครงการ/ก จกรรม การเบ กจ าย และ การสร ปผลการดาเน นการโครงการเสนอผ บร หารคณะฯ ต งแต ว นเร มต น ถ งส นส ดโครงการ การบร หารโครงการเป นการบร หารท ม ความส มพ นธ ก นระหว าง เวลา งบประมาณ และทร พยากร ด งน น การบร หารโครงการให ม ค ณภาพน นต องบร หารให ได ตามแผนดาเน นการ และแผนการใช งบประมาณ ให เป นไป ตามท กาหนด และให ได ตามเป าหมายท ต องการท งว ตถ ประสงค และต วช ว ดท โครงการต งใจให เก ดข น ซ งต องใช ท ง ความค ดสร างสรรค และผสมผสานด วยแนวค ด และการปฏ บ ต อย างเป นข นตอนเพ อความสมบ รณ แบบของโครงการ คณะผ จ ดทาหว งเป นอย างย งว า แนวทางการบร หารโครงการฉบ บน จะเป นประโยชน ต อท กท านท จ ดทา โครงการ รองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ งานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ก มภาพ นธ 2555

3 สารบ ญ หน า คานา... สารบ ญ... ข นตอนการบร หารโครงการ... 1 รายละเอ ยดกระบวนงานแต ละข นตอน แบบเสนอโครงการ ข นตอนการขออน ม ต โครงการและขอย มเง นทดรองจ าย ข นตอนการค นเง นทดรองจ ายของโครงการและจ ดส งรายงานผลการดาเน นงาน ข นตอนการต ดตามผลดาเน นงานโครงการ และต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต การ การรายงานสร ปโครงการ/ก จกรรม แบบฟอร ม PH_Plan-PM แบบเสนอโครงการของคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล... 4 PH_Plan_FM รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการค นเง น PH_Plan-M&E แบบฟอร มรายงานท 1 ในระบบ MUFIS แบบฟอร มการต ดตามผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ. ป งบประมาณ MU_Plan-M&E แบบฟอร มท 2 รายงานผลการดาเน นงานตาม PA รอบ 6 เด อนและ 12 เด อน ส งมหาว ทยาล ย PH_Plan-M&E แบบฟอร มป ดโครงการคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล PH_PLAN_FM รายงานสร ปโครงการ/ก จกรรม... 41

4 งานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล แนวทางการบร หารโครงการ 1 ข นตอนการบร หารโครงการ ของคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ข นท 1 ขออน ม ต โครงการ ผ ร บผ ดชอบเสนอโครงการท ได ร บอน ม ต เสนอคณบด อน ม ต โครงการและค าใช จ าย (ผ านห วหน าภาคว ชา) ข นท 2 คณบด อน ม ต โครงการอน ม ต เร ยบร อยแล ว ให ผ ร บผ ดชอบโครงการขออน ม ต เบ กค าใช จ าย และย มเง นทดรองจ าย ข นท 3 ผ ร บผ ดชอบดาเน นงานตามโครงการ ข นท 4 รายงานความก าวหน า ผ ร บผ ดชอบโครงการรายงานความก าวหน าการดาเน นงานตามโครงการท ก 6 และ 12 เด อน ส งงานแผนฯ ผ านห วหน าภาคว ชา ข นท 5 รายงานผลป ดโครงการ / ส นป งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบรวบรวมหล กฐานการเง น (ต วจร ง) เพ อประกอบการค นเง นทดรองจ ายภายใน 15 ว นน บต งแต ว นย มเง น ทดรองจ าย / เสร จส นก จกรรม ส งงานการคล ง พ สด และบร หารส นทร พย (ผ านห วหน าภาคว ชา) ผ ร บผ ดชอบสร ปผลการจ ดโครงการตามแบบ PHQA_FM ให แล วเสร จภายใน 30 ว นหล งเสร จส นโครงการ จ ดทาร ปเล ม และ PDF File ลงแผ น CD 1 แผ น สร ปรายงานผลโครงการ ร ปเล ม พร อม CD 1 ช ด ส งคณบด / สาเนาส งรองคณบด ฝ ายแผนฯ (ผ านห วหน าภาคว ชา) ข นท 6 ภายในว นท 15 เด อนต ลาคม ของท กป งานแผนฯ ใส ข อม ลสร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ/ก จกรรม ฉบ บสมบ รณ ลงใน Program PH_FIS งานแผนฯ สร ปความสาเร จในการนาโครงการไปปฏ บ ต และการใช เง นรายได คณะฯ ประจาป งบประมาณ น นๆ แก คณะกรรมการประจาคระฯ ด งรายละเอ ยด 1

5 งานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล แนวทางการบร หารโครงการ 2 รายละเอ ยดกระบวนงานแต ละข นตอน 1. แบบฟอร มเสนอโครงการ 2. ข นตอนการขออน ม ต โครงการและขอย มเง นทดรองจ าย 3. ข นตอนการค นเง นทดรองจ ายของโครงการ และการจ ดส งรายงานผลโครงการ 4. ข นตอนการต ดตามผลดาเน นงานโครงการ และต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต การ (Performance Agreement) 2

6 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงกา ร 1. แบบเสนอโครงการ 3

7 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงกา ร แบบเสนอโครงการของคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ. PH_Plan-PM Rev. 07/02/55 1. ช อโครงการ (รห สโครงการ...) (เฉพาะเจ าหน าท ) 2. หน วยงานท ร บผ ดชอบ.. 3. ช อผ ร บผ ดชอบ 4. ประเภทโครงการ งานประจ า พ ฒนางานประจ า งานผล กด นย ทธศาสตร 5. ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง โครงการใหม 6. ประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย : ย ทธศาสตร : กร ณาท าเคร อง ลงในช อง เพ ยง 1 ย ทธศาสตร 6.1 ย ทธศาสตร ผล กด น 1. สร างความเป นเล ศในการว จ ย (Research Excellence) 2. สร างองค กรแห งการเร ยนร และความเป นเล ศทางว ชาการ (Teaching and Learning Excellence) 3. สร างความเป นเล ศในการบร การส ขภาพและบร การว ชาการ (Health Care and Services Excellence for Social well-being) 4. People Excellence 5. สร างความเป นสากล (Internationalization) 6.2 ย ทธศาสตร ช วยข บเคล อนการด าเน นงาน 5. Financial Sustainability 6. ICT Readiness Excellence 7. MUSR (Mahidol University Social Responsibility) 8. Leadership and Management Excellence ความสอดคล องตามเป าประสงค หล ก กร ณาท าเคร อง ลงในช อง เพ ยง 1 เป าประสงค 1. เพ อสร างความเป นเล ศทางว ชาการและผลงานว จ ยท สร างผลกระทบเช งบวกต อการสร างเสร มส ขภาพ เพ อผล ตบ ณฑ ตและน กว จ ยท ม ศ กยภาพรอบด าน 3. เพ อสร างองค กรและส งคมแห งการเร ยนร ท ม เอกล กษณ ม การพ ฒนาค ณภาพท กม ต เพ อขยายโอกาสทางการศ กษาและการว จ ย ด วยการก าหนดมาตรการท เป นค ณและการให โอกาส เพ อส งเสร มการแลกเปล ยนเร ยนร สร างเคร อข ายทางว ชาการและการว จ ย เพ อสร างกลไกการพ ฒนามหาว ทยาล ยในท กพ นท ด วยการก าหนดเป นแผนแม บท.. 7. เพ อให มหาว ทยาล ยเป นแหล งความร และการบร การว ชาการแก ส งคมในด านต างๆ ท ม งเน นค ณภาพ เพ อปร บเปล ยนกลไกบร หารของมหาว ทยาล ยด วยการบร หารเช งย ทธศาสตร และการม ส วนร วมท กภาคส วน เพ อพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและระบบฐานข อม ลท สามารถรองร บการด าเน นงานตามพ นธก จมหาว ทยาล ย 10. เพ อก าหนดมาตรการบร หารความเส ยง และการลดค าใช จ ายทางการบร หารโดยใช ทร พยากรอย างค มค า... 4

8 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงกา ร 7. ความสอดคล องก บนโยบายร ฐบาล นโยบายร ฐบาลท 3.1 นโยบายการศ กษา นโยบายร ฐบาลม 2 ประเด นนโยบายท เก ยวข อง ค อ ประเด นนโยบาย 3.1.1หร อ ประเด นนโยบาย ขอให ท าน ท าเคร องหมาย ใน ในประเด นนโยบาย..และข อย อยท... ท สอดคล องก บโครงการของท านมากท ส ด เพ ยงประเด นเด ยว ประเด นนโยบาย (รายละเอ ยดด หน าท 9) ประเด นนโยบาย ประกอบด วย 4 ข อย อย ท สอดคล องก บมหาว ทยาล ย และคณะฯ ขอให ท าเคร องหมาย ใน เพ ยงข อย อยเด ยว ข อย อยท 2. เร งร ดพ ฒนาค ณภาพการศ กษาท กระด บ ท กประเภท ต งแต ระด บการศ กษาข นพ นฐานจนถ ง ระด บอ ดมศ กษา รวมถ งการศ กษาตลอดช ว ต พร อมท งสร างกระบวนการเร ยนร ปล กฝ งจ ตส าน ก ค าน ยม ค ณธรรมว ฒนธรรมตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยงแก ผ เร ยน โดยความร วมม อของเคร อข าย บ าน สถาบ น ศาสนา สถานศ กษา ช มชนและส อ ข อย อยท 4. ให ม การปฏ ร ปการเง นการคล ง เพ อการศ กษาท เป นระบบอย างจร งจ ง เพ อให การลงท นด านการศ กษา และการเร ยนร ม ความเหมาะสมย งข น เน นการระดมความร วมม อท กภาคส วนเพ อพ ฒนาการศ กษา ข อย อยท 5. ปร บระบบการค ดเล อกเข าศ กษาต อระด บอ ดมศ กษาให ม ความเป นธรรม สามารถค ดเล อกผ เร ยนได ศ กษาต อตามความต องการและความถน ดอย างแท จร ง ข อย อยท 6. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการและกฎหมายด านการศ กษา โดยการส งเสร มสน บสน นการกระจายอ านาจการ จ ดการศ กษา ส งเสร มการม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา ควบค ก บเร งร ดการถ ายโอนสถานศ กษาท ผ าน การประเม นความพร อมให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พร อมท งพ ฒนาบ คลากร ระบบการบร หาร และจ ดการศ กษา การจ ดการความร ขององค กรปกครองส วนท องถ นให ม ศ กยภาพในการจ ดการศ กษา หร อ ประเด นนโยบาย (รายละเอ ยดด หน าท 10) ส าหร บประเด นนโยบาย ประกอบด วย 2 ข อย อย ท สอดคล องก บมหาว ทยาล ย และคณะฯ ขอให ท าเคร องหมาย ใน เพ ยงข อย อยเด ยว ข อย อยท 1. ก าหนดแผนการผล ต และพ ฒนาคร คณาจารย อย างเป นระบบให สอดคล องก บสภาพการใช และความ ต องการ รวมท งสร างกระบวนการในการค ดเล อกคนเก ง คนด เข ามาเป นคร โดยการสร างส งจ งใจให เด ก เก งสนใจเข าเร ยนต อคร เพ มข น อาท การให ท นการศ กษา การสร างความม นใจ ความก าวหน าของ อาช พคร เช น รายได ค าตอบแทนและสว สด การท ม ความเหมาะสมและสามารถด ารงช ว ตได อย างม ศ กด ศร ข อย อยท 4. สร างเสร มและพ ฒนาท กษะด านการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อรองร บและใช ประโยชน จากระบบ เทคโนโลย สารสนเทศได อย างค มค า 5

9 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงกา ร 8. ความส าค ญ หล กการและเหต ผลของโครงการ (พอส งเขป) 9. ว ตถ ประสงค ของโครงการ กล มเป าหมายและขอบเขตการด าเน นการ เป าหมายและขอบเขตการด าเน นการ กล มผ ร บบร การเป าหมาย กล มเป าหมาย (เช น น กศ กษาช นป ท 4 เป นต น. หน วยน บ (เช น คน ฉบ บ แห ง เป นต น)... พ นท /สถานท เป าหมาย พ นท /สถานท ท จะด าเน นการ (เช น ช มชนว ดมะกอก เป นต น) ระยะเวลาการด าเน นงาน ว นท เร มต น.. ว นท ส นส ดโครงการ ข นตอนและกระบวนการการด าเน นโครงการ (ให ระบ ข นตอนท จะด าเน นการจร ง) ข นตอนท 1 ข นเตร ยมการ (1)... (2)... (3)... ข นตอนท 2 ข นด าเน นงาน (1)... (2)... (3)... ข นตอนท 3 ข นประเม นผล (1)... (2)... 6

10 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงกา ร 13. ผลการด าเน นงานท ผ านมา (โครงการต อเน อง) ต วช ว ดผลผล ตโครงการ ป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อต วช ว ด ประเภทต วช ว ด (ท าเคร องหมาย ) เป าหมาย (ต วเลข) ปร มาณ ค ณภาพ เวลา ค มค า แผน หน วยน บ ต วช ว ดผลผล ต (ผลท เก ดจากว ตถ ประสงค ของโครงการโดยตรง) ต วช ว ดผลล พธ (การเปล ยนแปลงท ต วบ คคล หร อส งของท เก ดจากก จกรรม และผลผล ตของ โครงการท เก ดข นก บกล มเป าหมายของโครงการ ข นอย ก บการพ ฒนา และ เป าประสงค ของโครงการ) ประเภทก จกรรม : ท าเคร องหมาย ลงในช อง ก จกรรมการพ ฒนาหร อส มมนาการเก ยวก บก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมก ฬาและส ขภาพอนาม ย ก จกรรมด านการเง นและงบประมาณ ก จกรรมด านบร หารจ ดการ ก จกรรมด านว จ ย ก จกรรมท วไป ก จกรรมท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ก จกรรมบร การว ชาการแก ส งคมและช มชน ก จกรรมบ าเพ ญประโยชน ค ณธรรม จร ยธรรมและพ ฒนาบ คล กภาพ ก จกรรมประก นค ณภาพ ก จกรรมว ชาการ ก จกรรมอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม ก จกรรมอบรมเพ อพ ฒนาตนเอง ก จกรรมอ น ๆ (ระบ ) แผนการใช เง นตามก จกรรมท ด าเน นการ (ต องตรงก บข นตอนท ก าหนดในโครงการ ห วข อท 12) (ขอให ระบ ว า แต ละข นตอนของก จกรรมการด าเน นงาน ห วหน าโครงการให ความส าเร จของแต ละข นตอนเป นร อยละ...เท าไร??? ท งน ข นอย ก บความยาก-ง าย ของแต ละข นตอนของโครงการ) ว น เด อน ป ข นตอน ก จกรรม แผนด าเน นงานแต ละ ข นตอน (ร อยละ) แผนการใช เง น (บาท) 1. ข นเตร ยมการ ร อยละ

11 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงกา ร ว น เด อน ป ข นตอน ก จกรรม แผนด าเน นงานแต ละ ข นตอน (ร อยละ) 2. ข นด าเน นงาน ร อยละ ข นประเม นผล ร อยละ รวมท งส น 100 % แผนการใช เง น (บาท) 17. ความเช อมโยงก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยและของคณะ (รายละเอ ยดต วช ว ดอย ในเอกสารแนบท ายหน า 12-15) ส มพ นธ ก บย ทธศาสตร ระบ รายละเอ ยด มหาว ทยาล ยมห ดล ต วช ว ด.. ค าเป าหมาย. เป าประสงค.. ประเด นย ทธศาสตร. คณะสาธารณส ขศาสตร ต วช ว ด. ค าเป าหมาย. เป าประสงค.. ประเด นย ทธศาสตร. 18. ผ ร บผ ดชอบ : กร ณาระบ ช อ / หน วยงานภายนอกท เข าร วม พร อมบทบาทหน าท ต าแหน งในโครงการ ช อบ คคล บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ ผ สน บสน นโครงการ (Project sponsor) อน ม ต /ให การสน บสน นโครงการ/ผล กด น เป นท ปร กษา โครงการ เป นต น ผ ร บผ ดชอบโครงการ (Project manager) บทบาทหน าท สมาช กท มในโครงการ (Project team) (ระบ ช อบ คคลท จะเข าร วม ด าเน นการ ถ าเป นหน วยงาน ภายนอกคณะฯ กร ณาระบ ช อ หน วยงาน) หมายเหต : สมาช กท มในโครงการ กร ณาอย าระบ ว า คณาจารย ในภาคว ชา 8

12 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงกา ร 19. ทร พยากรท ต องใช ทร พยากรท ต องใช (ว สด อ ปกรณ และบ คลากร) แหล งท มาของทร พยากร (เช น ระบ ไว แล วในงบประมาณ หร อต องย มหน วยงาน/โครงการอ นใช ให ระบ ช อหน วยงาน/โครงการ) งบประมาณและการวางแผนการใช จ ายงบประมาณของโครงการ 20.1 โครงการน ใช งบประมาณรวมท งส น... บาท เง นงบประมาณแผ นด น... บาท เง นนอกงบประมาณรวม...บาท เง นงบประมาณรายได คณะฯ... บาท เง นงบประมาณรายได บ ณฑ ตว ทยาล ย...บาท เง นจากแหล งอ น โปรดระบ แหล งท มาของเง น) ป งบประมาณ รวมท งส น ค าจ างช วคราว ค าตอบแทนใช สอยว สด หมวดรายจ าย (บาท) ค าสาธารณ ปโภค ค าคร ภ ณฑ ฯ ค าส งก อสร าง รวม 9

13 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงกา ร 20.2 แผนการใช จ ายงบประมาณของโครงการ (ตามแผนการใช เง นในห วข อท 16) ป งบประมาณ... (เพ อประโยชน ในการประมาณการการใช เง นแต ละงวดของป งบประมาณ) เด อนท 1 เด อนท 2 เด อนท 3 เด อนท 4 เด อนท 5 เด อนท 6 เด อนท 7 งบประมาณ ช อเด อน ช อเด อน ช อเด อน ช อเด อน ช อเด อน ช อเด อน ช อเด อน ท งหมด (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รายจ าย. 3. อ ปกรณ. 4. การด าเน นงาน การประเม นผล หมายเหต : รายละเอ ยดค าใช จ ายท ด าเน นการตามโครงการ 1. หมวดค าตอบแทน ใช สอย และว สด (กร ณาระบ ) (1) ค าตอบแทน (2) ค าว สด (3) ค าใช สอย เด อนท 8 ช อเด อน... (บาท) 2. ค าท ด นส งก อสร าง 10

14 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงกา ร 21. ผ ท ม ส วนเก ยวข องก บโครงการ (Stakeholder) (ให ระบ ช อหน วยงาน/กล มบ คคล/บ คคลท เข ามาม ส วนเก ยวข องในข นตอนการด าเน นการตามโครงการโดยไม ใช สมาช กท มในโครงการ) ประโยชน ท ได ร บ (พ จารณาจากต วช ว ดและค าเป าหมาย) จากการลงท นงบประมาณ และประโยชน ท ส งคมได ร บ

15 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงกา ร 23. ความเส ยงท ส าค ญท จะอาจจะเก ดข นจากกระบวนการ ผลผล ต ผลล พธ ของโครงการ (ขอให พ จารณาจากกระบวนการของแต ละข นตอนว า อาจจะม ความเส ยงอะไรบ าง 1. ท ท าให ข นตอนแต ละข นตอนไม ประสบผลส าเร จ 2. ผลผล ต/ผลล พธ อะไรค อความเส ยงท ท าให ผล ผล ต/ผลล พธ ไม เก ดข น) ด วยการจ าลองสถานการณ ข นว า ถ าเก ดเหต การณ ข น จะเส ยหายอย างไรบ าง? ประเด นท ต องพ จารณาความ เส ยงท อาจจะเก ดข น ด านกระบวนการ ด านผลผล ต ด านผลล พธ ความเส ยงท อาจจะ เก ดข น ขอให ศ กษาข นตอนการประเม นความเส ยงในเอกสาร ค าอธ บาย ระด บความเส ยง (ส งมาก ส ง ปานกลาง น อย) แนวทางการป องก น ความเส ยง ผ ท ร บผ ดชอบต อการ น าแนวทาง การ ป องก นไปใช ต นท นท จะเก ดข นจาก การน าแนวทางการ ป องก นไปใช 12

16 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ น ยาม แบบเสนอโครงการของคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ ประเภทโครงการ งานประจ า หมายถ ง โครงการท บ คลากรก จกรรมท ปฏ บ ต ท กว น พ ฒนางานประจ า หมายถ ง โครงการท ม การปร บปร ง การเปล ยนแปลงก จกรรมท ปฏ บ ต ท กว นให ม สะดวก รวดเร ว ลดข นตอนการปฏ บ ต งานให ด ย งข นไปกว าเด ม งานผล กด นย ทธศาสตร หมายถ ง โครงการท ม ก จกรรมเพ อท าให เป าหมาย ย ทธศาสตร พ นธก จ และว ส ยท ศน ของ คณะฯ และมหาว ทยาล ยบรรล ผลตามท ต งใจ 5. ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง หมายถ ง โครงการท ม ก จกรรมตามข นตอนต อเน องมาต งแต ป งบประมาณท ผ านมา โครงการใหม หมายถ ง โครงการท ค ดใหม ท าใหม เพ อพ ฒนางนประจ า หร อผล กด นย ทธศาสตร 7. ความสอดคล องก บนโยบายร ฐบาล นโยบายร ฐบาล หมายถ ง นโยบายร ฐบาลท 3.1 นโยบายการศ กษา ประเด นนโยบายท สอดคล องก บคณะฯ และมหาว ทยาล ยประกอบด วย 2 ประเด นนโยบาย ขอให ผ ร บผ ดชอบโครงการเล อกเพ ยง 1 ประเด นเท าน น ประเด นนโยบาย ได แก ประเด นนโยบาย ค อ ปฏ ร ปการศ กษาท งระบบ โดยปฏ ร ปโครงสร างและการบร หารจ ดการ ปร บปร ง กฎหมายให สอดคล องก บ ร ฐธรรมน ญ และระดมทร พยากรเพ อการปร บปร งการ บร หารจ ดการศ กษาต งแต ระด บการศ กษาข น พ นฐานจนถ งระด บอ ดมศ กษา พ ฒนาคร พ ฒนาระบบการค ดเล อกเข าส มหาว ทยาล ย พ ฒนาหล กส ตรรวมท งปร บ หล กส ตรว ชาแกนหล กรวมถ งว ชาประว ต ศาสตร ปร บปร งส อการเร ยนการสอน พ ฒนา ท กษะในการค ดว เคราะห ปร บบทบาทการศ กษานอกโรงเร ยนเป นส าน กงานการศ กษา ตลอดช ว ต และจ ดให ม ศ นย การศ กษาตลอดช ว ตเพ อการเร ยนร ท เหมาะสมในแต ละ พ นท ตลอดจนส งเสร มการกระจายอ านาจให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา เพ อน าไปส เป าหมายค ณภาพการ ศ กษาและการเร ยนร ท ม งเน นค ณธรรมน าความร อย างแท จร ง ประกอบด วย ข อย อยท สอดคล องก บคณะฯ และมหาว ทยาล ย 4 ห วข อย อย ขอให ผ ร บผ ดชอบโครงการเล อกเพ ยง 1 ห วข อย อยเท าน น 13

17 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ ข อย อยท 2. ค อ เร งร ดพ ฒนาค ณภาพการศ กษาท กระด บ ท กประเภท ต งแต ระด บการศ กษาข นพ นฐาน จนถ งระด บอ ดมศ กษา รวมถ งการศ กษาตลอดช ว ต พร อมท งสร างกระบวนการเร ยนร ปล กฝ งจ ตส าน ก ค าน ยม ค ณธรรมว ฒนธรรมตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยงแก ผ เร ยน โดย ความร วมม อของเคร อข าย บ าน สถาบ น ศาสนา สถานศ กษา ช มชนและส อ ข อย อยท 4. ค อ ให ม การปฏ ร ปการเง นการคล ง เพ อการศ กษาท เป นระบบอย างจร งจ ง เพ อให การลงท น ด านการศ กษา และการเร ยนร ม ความเหมาะสมย งข น เน นการระดมความร วมม อ ท กภาคส วนเพ อพ ฒนาการศ กษา ข อย อยท 5. ค อ ปร บระบบการค ดเล อกเข าศ กษาต อระด บอ ดมศ กษาให ม ความเป นธรรม สามารถ ค ดเล อกผ เร ยนได ศ กษาต อตามความต องการและความถน ดอย างแท จร ง ข อย อยท 6. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการและกฎหมายด านการศ กษา โดยการส งเสร มสน บสน นการ กระจายอ านาจการจ ดการศ กษา ส งเสร มการม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา ควบค ก บ เร งร ดการถ ายโอนสถานศ กษาท ผ าน การประเม นความพร อมให แก องค กรปกครอง ส วนท องถ น พร อมท งพ ฒนาบ คลากร ระบบการบร หารและจ ดการศ กษา การจ ดการ ความร ขององค กรปกครองส วนท องถ นให ม ศ กยภาพในการจ ดการศ กษา ประเด นนโยบาย ค อ พ ฒนาคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษาเพ อให ได คร ด คร เก ง ม ค ณธรรม ม ค ณภาพ และม ว ทยฐานะส งข น ลดภาระงานคร ท ไม เก ยวก บการเร ยนการสอนตาม โครงการค นคร ให น กเร ยน ม การด แลค ณภาพช ว ตของคร ด วยการปร บโครงสร างหน และ จ ดต งกองท นพ ฒนาค ณภาพช ว ตคร ควบค ไปก บการลงท นด านเทคโนโลย สารสนเทศท เน นการพ ฒนาเน อหาสาระและบ คลากรให พร อมรองร บและใช ประโยชน จาก ระบบเทคโนโลย สารสนเทศได อย างค มค า ประกอบด วย ข อย อยท สอดคล องก บคณะฯ และมหาว ทยาล ย 4 ห วข อย อย ขอให ผ ร บผ ดชอบโครงการเล อกเพ ยง 1 ห วข อย อยเท าน น ข อย อยท 1. ค อ ก าหนดแผนการผล ต และพ ฒนาคร คณาจารย อย างเป นระบบให สอดคล องก บสภาพ การใช และความ ต องการ รวมท งสร างกระบวนการในการค ดเล อกคนเก ง คนด เข า มาเป นคร โดยการสร างส งจ งใจให เด กเก งสนใจเข าเร ยนต อคร เพ มข น อาท การให ท น การ ศ กษา การสร างความม นใจ ความก าวหน าของ อาช พคร เช น รายได ค าตอบแทนและสว สด การท ม ความเหมาะสมและสามารถด ารงช ว ตได อย างม ศ กด ศร ข อย อยท 4. ค อ สร างเสร ม และพ ฒนาท กษะด านการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อรองร บและใช ประโยชน จากระบบเทคโนโลย สารสนเทศได อย างค มค า 10. กล มเป าหมายและขอบเขตการด าเน นการ กล มผ ร บบร การเป าหมาย หมายถ ง กล มบ คคลท โครงการต องการจะด าเน นการด วย เช น เช น น กศ กษาช นป ท 4 คณะ สาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป นต น 14

18 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ พ นท /สถานท เป าหมาย หมายถ ง พ นท ท โครงการต องการจะด าเน นการ เช น คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ย มห ดล ช มชนว ดมะกอก เป นต น จ านวน หมายถ ง ต วเลขของเป าหมาย เช น 5 10 เป นต น หน วยน บ หมายถ ง หน วยของเป าหมายท ต องการน บ เช น คน ฉบ บ แห ง เป นต น 11. ระยะเวลาการด าเน นงาน ว นท เร มต น หมายถ ง ว นท โครงการจะลงด าเน นการจร ง ว นท ส นส ดโครงการ หมายถ ง ว นท เสร จส นการด าเน นการโครงการในข นตอนการด าเน นการน นๆ หมายเหต : ถ าด าเน นกาต อเน องมากกว า 1 ป งบประมาณ ขอให ก าหนดเฉพาะ ป งบประมาณน เท าน น 14. ต วช ว ดผลผล ตโครงการ ป งบประมาณ 2555 ต วช ว ดผลผล ต หมายถ ง ผลท เก ดจากว ตถ ประสงค ของโครงการโดยตรง ต วช ว ดผลล พธ หมายถ ง การเปล ยนแปลงท ต วบ คคล หร อส งของท เก ดจากก จกรรม และผลผล ตของโครงการท เก ดข นก บกล มเป าหมายของโครงการ ข นอย ก บการพ ฒนา และเป าประสงค ของ โครงการ 17. ความเช อมโยงก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยและของคณะ **** ด วยมหาว ทยาล ยย งไม ได ด าเน นการปร บ ต วช ว ด จ งขอให ใช ต วช ว ดเด ม***** ความสอดคล อง มหาว ทยาล ยมห ดล คณะสาธารณส ขศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ท ต วช ว ด ประเด นย ทธศาสตร ท เป าประสงค ต วช ว ด/เป าหมาย 1. สร างความเป น เล ศในการว จ ย 1. จ านวนบทความต พ มพ ในวารสารระด บ นานาชาต เฉล ย 1 บทความต อบ คลากร สายว ชาการต อป 2. จ านวนด ชน การอ างอ ง (Citation Index) เพ มข น 10% ต อป 1. สร างความเข มแข ง ของเคร อข ายงาน ว จ ยและการศ กษาใน ระด บชาต และ นานาชาต 1.1เพ มบทบาทคณะ สาธารณส ขศาสตร ในส งคมประเทศ ไทยและนานาชาต 1.1.1จ านวนบทความว จ ยต พ มพ ในวารสาร ว ชาการระด บชาต และ นานาชาต (เฉล ย 1 เร อง/ คน/ป ) (ป 2554) ร อยละของด ชน การอ าง อ งท เพ มข นเม อเท ยบ ก บป งบประมาณท ผ าน มา (ร อยละ 10/ป ) 15

19 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ ความสอดคล อง มหาว ทยาล ยมห ดล คณะสาธารณส ขศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ท ต วช ว ด ประเด นย ทธศาสตร ท เป าประสงค ต วช ว ด/เป าหมาย 3. รายได ท เก ดจาก ทร พย ส นทาง ป ญญญา ของมหาว ทยาล ย มห ดลเพ มข น 5% ต อ ป 1.1.3จ านวนงานว จ ยท จด ทร พย ส นทางป ญญา (1 ช นงาน/ป ) 1.1.4ร อยละผลงานว จ ยท น าไปใช ประโยชน ใน ระด บประเทศ (ร อยละ 10 ของผลงานว จ ย) 2. สร างองค กรแห ง การเร ยนร และ ความเป นเล ศ ทางว ชาการ 1. จ านวนผลงานโดดเด น/ รางว ล ของน กศ กษา และบ คลากร 2. อ ตราการได งานของ บ ณฑ ต 3. ผ ใช บ ณฑ ตม ความพ ง พอใจไม ต ากว า ระด บ 4 ต อ 5คะแนน 2. พ ฒนาว ชาการโดยใช กลไกการตลาดผ าน เคร อข ายท งใน ระด บชาต และ นานาชาต 1.2 เสร มสร างความ แข งแกร งทางว ชา การและว จ ยท งใน ศาสตร เด ยวก นและ การบ รณาการ ระหว างศาสตร และ เคร อข ายในส งคม ประเทศไทยและ นานาชาต 2.1 สร างความ สามารถ การแข งข นให ส งข น โดยใช กลไกตลาด 2.2 แสวงหาท นว จ ย และท นสน บสน น ว ชาการเพ มข น 1.2.1จ านวนโครงการความ ร วมม อทางว ชาการ ระหว างศาสตร และ เคร อข ายในประเทศและ นานาชาต (5 โครงการ/ป ) ระด บความพ งพอใจของ ผ ใช บ ณฑ ตไม ต ากว า4ต อ 5 คะแนน อ ตราการได งานของ บ ณฑ ต (ตามเกณฑ มหาว ทยาล ย) อ ตราส วนระหว างท น สน บสน นท ได ร บต อแหล ง ท นท เสนอขอ ร อยละของงบประมาณท ได ร บจากหน วยงาน ภายนอกเม อเท ยบก บ ป งบประมาณท ผ านมา (ร อยละ50) 16

20 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ ความสอดคล อง มหาว ทยาล ยมห ดล คณะสาธารณส ขศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ท ต วช ว ด ประเด นย ทธศาสตร ท เป าประสงค ต วช ว ด/เป าหมาย 2.3 พ ฒนาการประชา ส มพ นธ เช งร ก ร อยละของการร บร ของ ประชาคมในคณะ (1. ร อยละ ของบ คลากร ท งหมด) (2. ร อยละ 80 ของจ านวนเร อง ได ร บการประชาส มพ นธ ในคณะ) 3. สร างความเป น เล ศในการ บร การส ขภาพ และบร การ ว ชาการ 1. ร อยละของผ ร บบร การท ม ความพ งพอใจในการ บร การไม ต ากว า ระด บ 3.75 ต อ 5 คะแนน 2. บ คลากรหร อ มหาว ทยาล ยได ร บการ ร บรองค ณภาพ ระด บชาต หร อ นานาชาต และ/หร อ รางว ลจากการบร การ ส ขภาพใน ระด บประเทศ/โลกท ก ป 3. จ านวนนว ตกรรมด าน บร การท เพ มข นต อป 3. พ ฒนาการบร หาร จ ดการงานว จ ย หล กส ตร ระบบ สารสนเทศเพ อการ จ ดการและบร การ ว ชาการส การแข งข น เช งพาณ ชย 3.1 ส งเสร มให ม การน า ความร และประสบ การณ จากการ บร การว ชาการ/การ ว จ ยส การเร ยนการ สอน 3.2 สร างบ ณฑ ตคณะ สาธารณส ขศาสตร ให ม ค ณภาพและ เอกล กษณ จ านวนเร อง/โครงการท ได ด าเน นการประชา ส มพ นธ เช งร กในระด บ ประเทศ (ร อยละ20) และ ระด บนานาชาต (ร อยละ 5) จ านวนเอกสารค าสอน และต าราท เร ยบเร ยงจาก ผลงานว ชาการและว จ ย ของตนเองและน กค ดอ น (1. เอกสารค าสอน 20 ช ด/ป 2. ต ารา 10 เล ม/ป ) ร อยละของงานว จ ยท น าไปส การเร ยนการสอน เม อเท ยบก บจ านวน งานว จ ยท งหมด (ร อยละ 80) ระด บความพ งพอใจของ ผ ใช บ ณฑ ตท กระด บ (ร อย ละ 80) จ านวนรางว ลท บ ณฑ ต ได ร บจากส งคม (10 รางว ล/ป ) 17

21 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ ความสอดคล อง มหาว ทยาล ยมห ดล คณะสาธารณส ขศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ท ต วช ว ด ประเด นย ทธศาสตร ท เป าประสงค ต วช ว ด/เป าหมาย 3.3 พ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสน- เทศเพ อการบร หาร และการบร การ ว ชาการ จ านวนฐานข อม ลท ท นสม ย (ท กฐานข อม ล) จ านวนสารสนเทศท ผ บร หารน าไปใช ในการ บร หารและบร การว ชาการ (10 เร อง) 4. สร างความเป น สากล 1. มหาว ทยาล ยมห ดล ได ร บการจ ดอ นด บด ข น ในระด บโลก 4. พ ฒนาและบร หาร ทร พยากรให เก ด ประโยชน ส งส ด 4.1 สร างธรรมาภ บาล การบร หาร 4.2 ใช งบประมาณ อย างค มค า 4.3 พ ฒนาระบบ บร หารทร พยากร บ คคลของคณะ 4.4เพ มความคล องต ว ในการบร หาร 4.1.1จ านวนเร องร องเร ยน (ไม ม เร องร องเร ยน) 4.2.1ร อยละของอ ตราการเบ ก จ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น/รายจ าย รวม (ร อยละ 95) 4.2.2ร อยละของความส าเร จ ตามเป าหมายผลผล ต (ร อยละ 85) 4.3.1จ านวนช วโมงต อบ คลากรท เข าร บการฝ กอบรมเพ อพ ฒนา ตนเอง (20 ช วโมง/คน) 4.4.1ร อยละความส าเร จของ หน วยงานในการลด ระยะเวลากาให บร การ ของหน วยงานบร การ (1 หน วย/ป ) Supportive Strategies 5 ประสานความ หลากหลาย 6 การใช เทคโนโลย สารสนเทศและ การใช ทร พยากร - 3. พ ฒนาการบร หาร จ ดการงานว จ ย - หล กส ตร ระบบ สารสนเทศเพ อการ จ ดการและบร การ ว ชาการส การแข งข น เช งพาณ ชย 18

22 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ ความสอดคล อง มหาว ทยาล ยมห ดล คณะสาธารณส ขศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ท ต วช ว ด ประเด นย ทธศาสตร ท เป าประสงค ต วช ว ด/เป าหมาย 7 ทร พยากรบ คคล - 4.พ ฒนาและบร หาร ทร พยากรให เก ด ประโยชน ส งส ด 4.1 สร างธรรมาภ บาล การบร หาร จ านวนเร องร องเร ยน (ไม ม เร องร องเร ยน) 23. ความเส ยงท ส าค ญท จะอาจจะเก ดข นจากกระบวนการ ผลผล ต ผลล พธ ของโครงการ ข นตอนในการประเม นความเส ยง 1. การระบ ป จจ ยเส ยง (Risk identification) เป นการระบ ถ งเหต การณ หร อก จกรรมของกระบวนการปฏ บ ต งานท อาจเก ดความ ผ ดพลาด ความเส ยหาย และการไม บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนด รวมท งการป อกง นด แลร กษาทร พย ส นขององค กร 2. การว เคราะห ความเส ยง (Risk analysis) เป นการประเม นน ยส าค ญหร อผลกระทบของความเส ยง และความพ หร อโอกาสท จะเก ด ความเส ยง โดยใช ว ธ การ ให คะแนนตามแนวทาง ด งต อไปน 2.1 ใช ข อม ลจากเหต การณ ท เคยเก ดข นมาแล วในอด ต เพ อประเม นความเส ยงหร อคาดการณ ความเส ยหายท อาจจะเก ดข น 2.2 ประเม นความเส ยงจากความร ส กของผ ประเม น ซ งต องอาศ ยความช านาญ และประสบการณ ของผ ประเม น 2.3 ใช ว ธ จ าลองสถานการณ ข นมาว า ถ าเก ดเหต การณ ข นจะเส ยหายอย างไรบ าง 2.4 ใช ส ตรส าเร จในการประเม นความเส ยงว าอย ในระด บใด เช น ส งมาก ส ง ปานกลาง หร อน อย โดยหาค าโอกาสท จะเก ดความเส ยง น น ผลกระทบและความเส ยหายท จะเก ดข น (ด ดแปลงมาจาก: การบร หารความเส ยงและการวางระบบการควบค มภายใน, งานนโยบายและแผนและพ ฒนาค ณภาพ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล, 2552, หน าท 6.) ต วอย าง โอกาสท จะเก ด ความถ โดยเฉล ย คะแนน ส งมาก 1 เด อนต อคร ง 5 ส ง 1-6 เด อนต อคร ง 4 ปานกลาง 1 ป ต อคร ง 3 น อย 2-3 ป ต อคร ง 2 น อยมาก 5 ป ต อคร ง หร อไม พบหล กฐานว าเคยเก ดข น 1 ผลกระทบ ม ลค าความเส ยหาย คะแนน ส งมาก > 10 ล านบาท 5 ส ง > 2.5 แสน - 10 ล านบาท 4 ปานกลาง > 5 หม น แสนบาท 3 น อย > 1 หม น - 5 หม นบาท 2 น อยมาก ไม เก น 1 หม นบาท 1 19

23 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ Matrix ระด บความเส ยง น ยาม คะแนน ส งมาก ระด บท ไม สามารถยอมร บได ต องเร งจ ดการความเส ยงให อย ในระด บท ยอมร บได ท นท ส ง ระด บท ไม สามารถยอมร บได ต องจ ดการความเส ยงเพ อให อย ในระด บท ยอมร บได ปานกลาง ระด บท ยอมร บได แต ต องม การควบค มเพ อป องก นไม ให ความเส ยงเพ มข นไปย งระด บท ยอมร บไม ได 4-9 น อย ระด บท ยอมร บได 1-3 ผลกระทบของความเส ยง 5 5 ปานกลาง 10 ส ง 15 ส ง 20 ส งมาก 25 ส งมาก 4 4 ปานกลาง 8 ปานกลาง 12 ส ง 16 ส ง 20 ส งมาก 3 3 น อย 6 ปานกลาง 9 ปานกลาง 12 ส ง 15 ส ง 2 2 น อย 4 ปานกลาง 6 ปานกลาง 8 ปานกลาง 10 ส ง 1 1 น อย 2 น อย 3 น อย 4 ปานกลาง 5 ปานกลาง โอกาสท จะเก ดความเส ยง 20

24 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ หล กเกณฑ การเบ กจ ายเง นและรายการค าใช จ ายท ได ร บจ ดสรรงบประมาณจากเง นรายได คณะฯ (โครงการ PA) หมวดรายจ าย อ ตรา ว ธ การ/แนวทาง หมายเหต 1. ค าตอบแทน 1.1 ค าตอบแทนว ทยากร 200-1,000 บาท/ชม. หน งส อเช ญว ทยากร 1. ขอให ภาคว ชา/หน วยงานแบ ง 1.2 ค าอาหารท าการ ล วงเวลา ใบส าค ญร บเง น งวดงาน/งวดเง น ชม.ละ 50 บาท/ แบบฟอร มขออน ม ต ท างานล วงเวลา 2. ขอให ภาคว ชา/หน วยงานเบ ก ว นหย ดราชการ สามารถ download จ ายเง นตามงวดงาน/งวดเง น ว นละ 420 บาท/ว น แบบฟอร มได ท Intranet ของคณะฯ 3. ขอให ภาคว ชา/หน วยงาน ถ อ ผ ม ส ทธ ในการเบ กค าใช จ าย ค อ ปฏ บ ต ค อ เม อโครงการเสร จ อาจารย ข าราชการ พน กงาน แล ว ขอให เคล ยร ค าใช จ าย มหาว ทยาล ย และเจ าหน าท ในคณะฯ ท งหมดภายใน 7 ว น หล กฐาน การเบ กจ ายเง น ต นฉบ บจร ง 2. ค าใช สอย 4. โครงการท กโครงการต อง 2.1 ค าเบ ยเล ยง ค าเช าท พ กและค าพาหนะ พาหนะ (รถไฟ/ รถยนต ) เบ กตาม จ ดท าบ นท กขออน ม ต เด นทางไป ราชการ สามารถ download ส นส ดโครงการ ภายในว นท 30 ส งหาคมของป งบประมาณ ค าเคร องบ น ระด บ 6 ข นไป ค าใช จ ายจร งเท าท จ ายจร ง แบบฟอร มได ท Intranet ของคณะฯ 5. หากมม ข อสงส ยเก ยวก บ ระเบ ยบ ค าเบ ยเล ยง ระด บ บาท/ว น หน วยการเจ าหน าท การเบ กจ ายงบประมาณในแต ละ ระด บ บาท/ว น หมวดรายจ าย กร ณาต ดต อ 2.2 ค าจ างเหมาบร การ ตามท จ ายจร ง จ ดซ อจ ดจ างตามระเบ ยบพ สด 1. เลขาน การคณะฯ โทร 1101 ค าจ างพ มพ เอกสาร (ราคาตลาด) 2. ห วหน างานคล งและพ สด ค าว เคราะห ข อม ล โทร ค าร บรองและพ ธ การ ขออน ม ต ในหล กการ สามารถ 3. ร กษาการห วหน าหน วยพ สด อาหารว างและ เคร องด ม 30 บาท /คน อาหารกลางว นไม เก น 40 บาท/คน 2.4 ค าเช าสถานท / เคร องม อ/อ ปกรณ download แบบฟอร มได ท จ ดซ อ/จ ดจ างตามระเบ ยบพ สด โทร

25 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ หล กเกณฑ การเบ กจ ายเง นและรายการค าใช จ ายท ได ร บจ ดสรรงบประมาณจากเง นรายได คณะฯ (โครงการ PA) หมวดรายจ าย อ ตรา ว ธ การ/แนวทาง หมายเหต 3. ค าว สด - จ ดซ อตามระเบ ยบพ สด 3.1 ค าน าม นเช อเพล ง ราคาตามท องตลาด 1. จ ดท ารายงานขอซ อขอจ าง 3.2 ค าว สด ส าน กงาน 2. จ ดท าใบตรวจร บพ สด หมายเหต โครงการ PA 3.3 ค าว สด งานบ านงาน คร ว ไม อน ญาตให เบ กค าใช จ ายใน การจ ดการประช มนอกสถานท 3.4 ค าว สด ก อสร าง เอกสารประกอบ 3.5 ค าวารสารและหน งส อ 1. ใบเสนอราคา 3.6 ค าว สด ว ทยาศาสตร 2. ใบแจ งหน (กรณ จ ายเง นเช อ) 3.7 ค าว สด บร โภค 3. ใบเสร จร บเง น (กรณ ส ารองเง นจ าย) 3.8 ค าว สด การแพทย และ เวชภ ณฑ 3.9 ค าว สด คอมพ วเตอร 3.10 ค าอหารส ตว ทดลอง 3.11 ค าว สด บร การ ส ตว ทดลอง 3.12 ค าว สด อ น ๆ 4. หมวดค าสาธารณ ปโภค 4.1 ค าโทรศ พท เฉพาะบ ตรเต มเง น จ ดท าเร องขออน ม ต เบ ก 4.2 ค าแสตมป 1q 22

26 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ 2. ข นตอนการขออน ม ต โครงการและขอย มเง นทดรองจ าย 23

27 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ ข นตอนการขออน ม ต โครงการและขอย มเง นทดรองจ าย ผ ร บผ ดชอบ/เวลาดาเน นการ แผนผ งการปฏ บ ต งาน เอกสารอ างอ ง เร มต น งานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ รองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนาและ ประก นค ณภาพการศ กษา งานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ รองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนาและ ประก นค ณภาพการศ กษา คณบด 1. รวบรวมโครงการของภาคว ชา/หน วยงาน 2. ว เคราะห โครงการ จ ดเข าระบบแผนงาน และ ย ทธศาสตร ของคณะ/มหาว ทยาล ย 3. ว เคราะห งบประมาณแต ละโครงการ คานวณจานวนเง น ในภาพรวม รายย ทธศาสตร และแผนงาน 4. ว เคราะห งบประมาณเง นรายได สร ปวงเง น 5. เตร ยมนาเสนอประช ม คณะกรรมการงบประมาณ นาเสนอคณะกรรมการพ จารณางบประมาณพ จารณาจ ดสรร งบประมาณเง นรายได คณะฯ 1. สร ปมต การประช มคณะกรรมการงบประมาณ 2. จ ดทาเร องแจ งผลการจ ดสรรงบประมาณเง นรายได คณะฯ ภายใน 3 ว นทาการ หล งจากการประช มคณะกรรมการ งบประมาณ ตรวจรายละเอ ยดบ นท ก/สร ปผลการจ ดสรรงบประมาณ ให ก บภาคว ชา/หน วยงาน พ จารณาลงนาม 1. สร ปรายละเอ ยดโครงการจากภาคว ชา/หน วยงาน ท เสนอขอต งงบประมาณเง นรายได คณะฯ ในแต ละป งบประมาณ 2. สร ปวงเง นท สามารถจ ดสรรงบประมาณในป ด งกล าวได 3. (ร าง)หล กเกณฑ การจ ดสรรงบประมาณในแต ละป มต ท ประช ม : ผลการจ ดสรรงบประมาณเง นรายได คณะฯ 1. บ นท กแจ งผลการจ ดสรรงบประมาณฯ 2. สร ปผลจานวนโครงการ/งบประมาณท ได ร บการ จ ดสรรฯของภาคว ชา/หน วยงาน 1. บ นท กแจ งผลการจ ดสรรงบประมาณฯ 2. สร ปผลจานวนโครงการ/งบประมาณท ได ร บการ จ ดสรรฯของภาคว ชา/หน วยงาน งานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ จ ดส งเอกสารไปทาง แจ งภาคว ชา/หน วยงานล วงหน า หน วยสารบรรณ เว ยนเร องแจ งไปย ง ภาคว ชา/หน วยงาน 1. บ นท กแจ งผลการจ ดสรรงบประมาณฯ 2. สร ปผลจานวนโครงการ/งบประมาณท ได ร บการ จ ดสรรฯ ของภาคว ชา/หน วยงาน 3. จ ดเตร ยมเอกสาร และถ ายเอกสารประกอบ ภาคว ชา ผ ร บผ ดชอบโครงการ จ ดทาบ นท กผ าน ห วหน าภาคว ชา/เม อได ร บแจ งการ จ ดสรรงบประมาณฯ ไม น อยกว า 5 ว น ทาการ จ ดทาบ นท กถ งคณบด ขออน ม ต โครงการและอน ม ต ค าใช จ าย A 1. บ นท ก 2. แบบเสนอโครงการ 24

28 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ A งานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ 1. ตรวจสอบโครงการท บรรจ ในแผนปฏ บ ต การ/โครงการท ได ร บอน ม ต 2. ตรวจสอบความครบถ วน รายละเอ ยดโครงการ 3. ตรวจสอบรายละเอ ยดงบประมาณ 1. แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานประจาป (Performance Agreement) 2. แบบเสนอโครงการ รองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนาและ ประก นค ณภาพการศ กษา คณบด 1. พ จารณาทบทวน ความครบถ วน ถ กต องรายละเอ ยดโครงการ 2. พ จารณา เสนอคณบด เพ ออน ม ต โครงการ และค าใช จ าย พ จารณาอน ม ต YES NO ภาคว ชา YES 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการจ ดทาบ นท ก ผ านห วหน าภาคว ชา/หน วยงาน 1. จ ดทาบ นท กขอย มเง นทดรองจ าย 2. งานธ รการตรวจหล กฐาน / อ ตรา 2. กรอกแบบฟอร มการขอย มเง นทดรองจ าย การเบ กจ าย การเง นและบ ญช เจ าหน าท การเง นและบ ญช 1. ตรวจสอบข อม ลตามแบบฟอร มขอย มเง นทดรองจ าย 2. นาเสนอคณบด /รองคณบด ฝ ายบร หารฯ อน ม ต คณบด พ จารณาอน ม ต ภาคว ชา ผ ร บผ ดชอบโครงการ ดาเน นการให เป นไปตามระยะเวลาท กาหนดในแผน โครงการท ได ร บอน ม ต ส นส ด YES 1. สาเนาบ นท กอน ม ต โครงการและอน ม ต ค าใช จ าย 2. รายละเอ ยดโครงการตามแบบฟอร มเสนอโครงการ 3. แบบฟอร มย มเง นทดรองจ าย NO 1. บ นท กอน ม ต ขอย มเง นทดรองจ าย 2. สาเนาบ นท กอน ม ต ดาเน นโครงการและอน ม ต ค าใช จ าย หมายเหต 1. การเบ กจ ายเง นค าใช จ ายต องปฎ บ ต ตามระเบ ยบการเบ กจ ายเง นของคณะ/มหาว ทยาล ย/ระเบ ยบพ สด ของมหาว ทยาล ย 2. หมวดรายจ ายค าตอบแทนต องจ ายตามประกาศคณะ (ค าตอบแทนท ไม ม กาหนดไว ในประกาศคณะเบ กจ ายไม ได ) 3. หมวดค าใช สอย/ว สด ต องเบ กจ ายตามระเบ ยบพ สด ของมหาว ทยาล ยและต องทารายงานการจ ดซ อจ ดจ างและม กรรมการ ตรวจร บพ สด 4. หมวดค าใช จ ายท เบ กจ ายไม ได ได แก หมวดเง นเด อน,ค าจ าง,ค าคร ภ ณฑ,ค าปร บปร งส งก อสร าง 5. การขออน ม ต ย มเง นทดรองจ ายทางงานคล งและบร หารส นทร พย จะแบ งจ ายเป น 2 งวด และจะต องส งใช เง นย มทดรองจ ายภายใน 15 ว นน บ จากว นท ร บเง นย มทดรองจ าย 25

29 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ 3. ข นตอนการค นเง นทดรองจ ายของโครงการ และจ ดส งรายงานผลโครงการ 26

30 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ ข นตอนการค นเง นทดรองจ ายของโครงการ และจ ดส งรายงานผลโครงการ คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ผ ร บผ ดชอบ แผนผ งการปฏ บ ต งาน เอกสารอ างอ ง ผ ร บผ ดชอบโครงการเสนอเร อง 1. แบบรายงานผลการดาเน นงาน ดาเน นการตามแผนปฏ บ ต การในโครงการ ผ านห วหน าภาคว ชา/หน วยงาน โครงการของคณะฯ (Performance Agreement) และ 2. แบบรายงานผลการดาเน นงาน รายงานความก าวหน าท ก 6 เด อน เสนอต อรองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนา ฯ โครงการของมหาว ทยาล ยมห ดล 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการเสนอ รายงานฯ ผ านห วหน า ภาคว ชา/ห วหน าหน วยงาน 2. งานธ รการภาคว ชาตรวจ หล กฐาน น กว ชาการการเง นและบ ญช ร บเอกสารหล กฐานท งหมด และตรวจร บเอกสาร ระยะเวลาการตรวจหล กฐาน... ว น คณบด /รองคณบด ฝ ายบร หารฯ เร มต น 1. สร ปรายงานผลการดาเน นการตามโครงการ 2. สร ปรายการใช จ าย พร อมหล กฐานต วจร ง (ถ าย งไม ส นส ดโครงการ- ผ ร บผ ดชอบโครงการจ ดทาเร อง ขออน ม ต เบ กจ ายเง นงวดงานต อไป) 1. การเง นตรวจสอบเอกสารท แนบ และ รายงานฉบ บสมบ รณ 2. นาส งงานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ 3. ตรวจสอบรายละเอ ยดการเบ กจ าย และนาเสนอ พ จารณาอน ม ต YES YES เจ าหน าท ค มการเบ กจ าย ค มยอดหล กการและบ นท กต ดตามผลการใช เง น เจ าหน าท ค มการเบ กจ าย ส งเร องเบ กต อกองคล งมห ดล 1. บ นท กขอค นเง นทดรองจ ายเบ กจ ายเง น 2. แบบรายการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการค นเง น (PH_PLAN_FM-01-55) พร อมแนบ หล กฐานต วจร งการเบ กจ ายท กรายการ 3. ส งรายงานฉบ บสมบ รณ พร อม CD 1 บรรจ file pdf. รายงานฉบ บสมบ รณ 1 แผ น เม อโครงการส นส ดภายใน 30 ว น 4. ถ าส นส ดงบประมาณ แต เป นโครงการ ต อเน อง ขอให ส งรายงานผล ความก าวหน า การดาเน นงานในป งบประมาณน น ๆ 5. บ นท ก และแจ งป ดโครงการใน แบบฟอร มป ดโครงการ (PH_Plan- M&E-02-55) ถ าโครงการแล วเสร จ 6. งานแผนบ นท กผลงานลงใน Program PH_FIS พร อม file รายงานผลฉบ บ สมบ รณ NO ส นส ด หมายเหต การขออน ม ต ย มเง นทดรองจ ายทางงานคล งและบร หารส นทร พย จะแบ งจ ายเป น 2 งวด และจะต องส งใช เง น ย มทดรองจ ายภายใน 15 ว นน บจากว นท ร บเง นย มทดรองจ าย 27

31 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ PH_Plan_FM Rev. 07/02/55 รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการค นเง น (หล กฐานต วจร ง ไม ใช สาเนา) โครงการ... ว นท...เด อน...พ.ศ ภาคว ชา หน วยงาน... งบประมาณท เบ ก(ตามบ นท กขออน ม ต เบ ก)... บาท งบประมาณท ใช จร ง..บาท... สตางค ค นเง น...บาท... สตางค ช อผ ร บผ ดชอบโครงการ อ. ผศ. รศ. ศ. ดร. นาย นาง นางสาว... คาช แจง : กร ณาทาเคร องหมาย ตามรายการเอกสาร ท ท านแนบประกอบการเบ กเง นตามโครงการ ลาด บ รายการเอกสาร ม รายละเอ ยด จานวน (ฉบ บ) เป นเง น (บาท) 1 บ นท กขออน ม ต เบ กเง น 2 บ นท กหล กการโครงการ และค าใช จ ายท คณบด อน ม ต แล ว 3 TOR แบ งการเบ กจ ายงวดเง น (ถ าม ) ใบสาค ญร บเง น/ใบเสร จร บเง น - - หมวดค าตอบแทน ค าตอบแทนว ทยากร+สาเนาหน งส อเช ญ 2 ค าอาหารทาการล วงเวลา หมวดค าใช สอย ค าอาหารว าง 2 ค าอาหารกลางว น 3 ค าเช ารถยนต 4 ค าจ างจ ดทาเอกสาร 5 ค าจ างพ มพ รายงาน 6 ค าจ างจ ดทาข อม ล หมวดค าว สด ค าว สด สาน กงาน 2 ค าว สด คอมพ วเตอร 3 ค าว สด ว ทยาศาสตร 4 ค าของท ระล ก 5 ค าถ ายเอกสาร 6 ค าน าม นเช อเพล ง กรณ ใช รถนอกเวลา (เบ ก OT)หมวดค าตอบแทน บ นท กอน ม ต ใช รถยนต 16 บ นท กขออน ม ต พน กงานข บรถทางานนอกเวลาราชการ 17 ใบลงเวลาปฏ บ ต งาน 18 หล กฐานการจ ายเง นตอบแทนปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการ 28

32 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ ลาด บ รายการเอกสาร ม รายละเอ ยด จานวน (ฉบ บ) เป นเง น (บาท) กรณ ขอใช รถเด นทางไปต างจ งหว ด (ค าง) บ นท กอน ม ต ใช รถยนต 20 ใบเสร จค าน าม น 21 ใบเสร จค าผ านทางและใบร บรองแทนใบเสร จ 22 แบบ 8708 (ส วนท 1), (ส วนท 2) [ใบเบ กค าใช จ าย / หล กฐานการจ าย ค าเด นทางไปปฏ บ ต งาน,ค าท พ กและ Folio] รายจ ายอ น (ระบ ) รวมท งส น จานวน...ฉบ บ เป นเง น...บาท ลงช อ ผ ร บผ ดชอบโครงการ... ว นท... ลงช อผ ตรวจ... ว นท... 29

33 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ 4. ข นตอนการต ดตามผลดาเน นงานโครงการ และต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต การ (Performance Agreement) 30

34 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ ผ ร บผ ดชอบ/เวลา ดาเน นการ ข นตอนการต ดตามผลดาเน นงานโครงการ และต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต การ (Performance Agreement) คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล แผนผ งการปฏ บ ต งาน เอกสารอ างอ ง งานแผนพ ฒนาและระบบ ค ณภาพ เร มต น จ ดเตร ยมข อม ลประกอบรายงานผลการดาเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต การในแบบประเม นผลการปฏ บ ต งาน ส วนงาน ประจาป งบประมาณ... (Performance Agreement) จ ดทาบ นท กถ งผ ร บผ ดชอบโครงการระด บคณะฯ และภาคว ชาฯ (เร อง ขอความร วมม อรายงานผลการ ดาเน นงานประจาป งบประมาณ...รอบ 6 เด อน/ 9 เด อน และ 12 เด อน) นาเสนอรองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนาฯ พ จารณาทบทวนฯ 1. บ นท กถ งห วหน าภาคว ชา/ห วหน าหน วยงาน และสาเนาถ งผ ร บผ ดชอบ 2. ต ดตามผลการดาเน นงาน กาหนดส งมหาว ทยาล ยรอบ 6 เด อน (15 เมษายนของท กป ) /รอบ 9 เด อน (15 กรกฎาคมของท กป ) และรอบ 12 เด อน (15 ต ลาคมของท กป ) ด งน 2.1 ต ดตามรายงานผลการดาเน นงาน ส งมหาว ทยาล ย รอบ 6 เด อน ภายในว นท 15 เมษายน ของท กป /รอบ 9 เด อน 15 กรกฎาคม ของท กป ) ส วนท 1 โครงการในแผนปฏ บ ต การ 1.1 กรอกรายละเอ ยดโครงการระด บคณะฯ และระด บภาคว ชาตาม แผนปฏ บ ต การ (Performance Agreement) ป งบประมาณ... 1) แบบฟอร มต ดตามโครงการ (PH_Plan-M&E-01-55) 2) แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานฯ (PA) (MU_Plan-M&E-01-55) 3) แบบฟอร มป ดโครงการ (ถ าโครงการแล วเสร จ) (PH_Plan-M&E-02-55) 4) ส งรายงานฉบ บสมบ รณ เม อโครงการส นส ด ภายใน 30 ว น ส วนท 2 ผลการดาเน นงานตามต วช ว ด ในข อม ลการปฏ บ ต งานของ ส วนงานต วช ว ดการปฏ บ ต งานของส วนงาน (= เป าหมายการดาเน น งาน ท ระบ ไว ส วนท 2 ของแบบประเม นผลการปฏ บ ต งาน ท ข อตกลงระหว าง คณบด ก บห วหน าภาคว ชา) แบบฟอร ม (MU_Plan-M&E-02-55) 2.2 ต ดตามรายงานผลการดาเน นงาน ส งมหาว ทยาล ย รอบ 12 เด อน ภายในว นท 15 ต ลาคม ของท กป ส วนท 1 โครงการในแผนปฏ บ ต การ 1) (PH_Plan-M&E-01-55) 2) (MU_Plan-M&E-01-55) 3) ส งรายงานฉบ บสมบ รณ เม อโครงการส นส ด 4) ถ าส นส ดงบประมาณแต เป นโครงการต อเน อง ขอให ส งรายงาน ผลความก าวหน าการดาเน นงานในงบประมาณ น นๆ ภายในว นท 15 ต ลาคมของท กป 5) แบบฟอร มป ดโครงการ (ถ าโครงการแล วเสร จ) (PH_Plan-M&E-02-55) ส วนท 2 ผลการดาเน นงานตามต วช ว ด ในข อม ลการปฏ บ ต งานของ ส วนงาน แบบฟอร ม (MU_Plan-M&E-02-55) A 31

35 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ รองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนา และประก นค ณภาพ การศ กษา ตรวจรายละเอ ยดบ นท ก/แบบฟอร มการต ดตาม โครงการฯ ก อนนาเสนอคณบด ลงนาม A เอกสารตามข นตอนท 1 คณบด พ จารณาลงนาม NO งานแผนพ ฒนาและระบบ ค ณภาพ 1. จ ดเตร ยมเอกสาร และถ ายเอกสารประกอบ 2. จ ดส งเอกสารไปทาง แจ งภาคว ชา/ หน วยงาน และผ ร บผ ดชอบ หน วยสารบรรณ เว ยนเร องแจ งไปย ง ภาคว ชา/หน วยงาน ภาคว ชา ห วหน าภาคว ชา/ห วหน า หน วยงาน ผ ร บผ ดชอบ ดาเน นการฯ และ ส งรายงานผลการ ดาเน นงานผ านห วหน า ภาคว ชา/ห วหน า หน วยงาน ภายใน 30 ว น ห วหน าภาคว ชา/ห วหน า หน วยงาน YES แจ งผ ร บผ ดชอบดาเน นการกรอกข อม ลผลการ ดาเน นงานฯ พ จารณาผลการดาเน นงาน แล วลงนามบ นท กถ งคณบด หร อรองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนาและประก นค ณภาพ การศ กษา 1. บ นท กถ งห วหน าภาคว ชา/ห วหน าหน วยงาน และสาเนาแจ งผ ร บผ ดชอบ โครงการ 2. แบบฟอร มต ดตามโครงการของคณะฯ (PH_Plan-M&E-01-55) 3. แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นฯ (PA) ส วนท 1 (MU_Plan-M&E-01-55) ส วนท 2 (MU_Plan-M&E-02-55) 4. แบบฟอร มป ดโครงการ (PH_Plan-M&E-02-55) 1. รายงานผลการดาเน นงาน กาหนดส งมหาว ทยาล ยภายในว นท... รอบ 6 เด อน (15 เมษายนของท กป ) /รอบ 9 เด อน (15 กรกฎาคมของท กป ) และรอบ 12 เด อน (15 ต ลาคมของท กป ) 1.1 แบบฟอร มต ดตามโครงการของคณะฯ (PH_Plan-M&E-01-55) 1.2 แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานฯ (PA) ส วนท 1 MU_Plan-M&E และ ส วนท 2 MU_Plan-M&E ส งรายงานฉบ บสมบ รณ เม อโครงการส นส ด ภายใน 30 ว น 1.4 ถ าส นส ดงบประมาณแต เป นโครงการ ต อเน อง ขอให ส ง รายงานผลความก าวหน าการดาเน นงานในงบประมาณน นๆ 1.5 แบบฟอร มป ดโครงการ (ถ าโครงการแล วเสร จ) (PH_Plan-M&E-02-55) และ รายงานผล (PH_PLAN_FM-02-55) ภายในว นท 15 ต ลาคมของท กป 2. บ นท กถ งคณบด (ผ านรองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนาและประก น ค ณภาพการศ กษา) B 32

36 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ B หน วยงานสารบรรณ ลงร บเร องแล วนาส งงานแผนพ ฒนา และระบบค ณภาพ งานแผนพ ฒนาและระบบ ค ณภาพ 5 ว นทาการ NO ตรวจสอบเอกสารแนบ YES 1. รวบรวมและจ ดทาสร ปรายงานผลการดาเน นงานตาม แบบฟอร มฯ 2. จ ดทารายงานผลสาเร จการดาเน นงานของโครงการ/ ค าใช จ ายฯ 3. นาเสนอรองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนาและประก นค ณภาพ การศ กษาเพ อทบทวนความครบถ วนของข อม ลฯ 4. จ ดทาบ นท กถ งมหาว ทยาล ยมห ดล เร อง รายงานผลการ ดาเน นงาน บ นท กนาส งเอกสาร 1.2 ความครบถ วนในกรอกข อม ลตามแบบฟอร ม 1) PH_Plan-M&E ) PH_PLAN_FM ) MU_Plan-M&E และ 4) MU_Plan-M&E File ข อม ลรายงานผลการดาเน นงานฯ รองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนา และประก นค ณภาพ การศ กษา 2 ว นทาการ 1. พ จารณาทบทวนความ ครบถ วน ถ กต องของข อม ลฯ 2. พ จารณา เสนอคณบด เพ อพ จารณาเห นชอบ 2.1 เสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ เพ อทราบ 2.2 เสนอมหาว ทยาล ยเพ อทราบ NO งานแผนพ ฒนาและระบบ ค ณภาพ คณบด 1 ว นทาการ 1. จ ดทาบ นท กส งรายงานผลการดาเน นงาน ไปย งมหาว ทยาล ย 2. รายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ Program PH_FIS พ จารณาลงนาม ส นส ด YES YES แบบประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Performance Agreement) ส วนท 1 ข อม ลท วไปของส วนงาน (โครงการตามแผนปฏ บ ต การ) ส วนท 2 ข อม ลการปฏ บ ต งานของส วนงาน ผลการดาเน นงาน ตามต วช ว ดในแผนปฏ บ ต การ (Performance Agreement) พร อมหล กฐานประกอบ 33

37 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ แบบฟอร มรายงานท 1 ในระบบ MUFIS แบบฟอร มการต ดตามผลการดาเน นงานโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ... ช อโครงการ... (รห สโครงการ...) หน วยงานท ร บผ ดชอบภาคว ชา... คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ผ ร บผ ดชอบโครงการ... ทาเคร องหมาย ลงในช อง ประเภทโครงการ : งานประจา พ ฒนางานประจา งานผล กด นย ทธศาสตร ล กษณะโครงการ : โครงการต อเน อง โครงการพ ฒนางานเด ม โครงการใหม แผนงาน.. ประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย : ย ทธศาสตร ผล กด น 1. สร างความเป นเล ศในการว จ ย (Research Excellence) 2. สร างองค กรแห งการเร ยนร และความเป นเล ศทางว ชาการ (Teaching and Learning Excellence) 3. สร างความเป นเล ศในการบร การส ขภาพและบร การว ชาการ (Health Care and Services Excellence) 4. สร างความเป นสากล (Internationalization) ย ทธศาสตร ช วยข บเคล อนการดาเน นงาน 5. ความกลมกล นในความหลากหลาย (Harmony in Diversity) 6. ระบบสารสนเทศและการใช ทร พยากร (ICT Based University and Resource Optimization) 7. ทร พยากรบ คคล (Human Capital) ความสอดคล องตามเป าประสงค หล ก : 1. เพ อสร างความเป นเล ศทางว ชาการและผลงานว จ ยท สร างผลกระทบเช งบวกต อการสร างเสร มส ขภาพ 2. เพ อผล ตบ ณฑ ตและน กว จ ยท ม ศ กยภาพรอบด าน 3. เพ อสร างองค กรและส งคมแห งการเร ยนร ท ม เอกล กษณ ม การพ ฒนาค ณภาพท กม ต เพ อขยายโอกาสทางการศ กษาและการว จ ย ด วยการกาหนดมาตรการท เป นค ณและการให โอกาส เพ อส งเสร มการแลกเปล ยนเร ยนร สร างเคร อข ายทางว ชาการและการว จ ย เพ อสร างกลไกการพ ฒนามหาว ทยาล ยในท กพ นท ด วยการกาหนดเป นแผนแม บท. 7. เพ อให มหาว ทยาล ยเป นแหล งความร และการบร การว ชาการแก ส งคมในด านต างๆ ท ม งเน นค ณภาพ... PH_Plan-M&E Rev. 07/02/55 8. เพ อปร บเปล ยนกลไกบร หารของมหาว ทยาล ยด วยการบร หารเช งย ทธศาสตร และการม ส วนร วมท กภาคส วน เพ อพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและระบบฐานข อม ลท สามารถรองร บการดาเน นงานตามพ นธก จมหาว ทยาล ย 10. เพ อกาหนดมาตรการบร หารความเส ยง และการลดค าใช จ ายทางการบร หารโดยใช ทร พยากรอย างค มค า... 34

38 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ หล กการและเหต ผล : ว ตถ ประสงค โครงการ : ระยะเวลาดาเน นการ ว นท เร มต น... ว นท ส นส ดโครงการ... ต วช ว ดความสาเร จของโครงการ ป งบประมาณ ต วช ว ด ท ช อต วช ว ด ประเภทต วช ว ด (ทาเคร องหมาย ใน ) เป าหมาย ปร มาณ ค ณภาพ เวลา ค มค า แผน ผล ต วช ว ดผลผล ต ต วช ว ดผลล พธ แหล งงบประมาณ : เง นงบประมาณแผ นด น เง นรายได คณะฯ เง นรายได บ ณฑ ตว ทยาล ย เง นรายได มหาว ทยาล ย แหล งอ น ๆ (ระบ )... แผนและผลการใช จ ายเง นในแต ละไตรมาส ไตรมาส แผนการใช จ ายเง น (บาท) ผลการใช จ ายเง น (บาท) ไตรมาสท 1 (ต ลาคม-ธ นวาคม) ไตรมาสท 2 (มกราคม-ม นาคม) ไตรมาสท 3 (เมษายน-ม ถ นายน) ไตรมาสท 4 (กรกฎาคม-ก นยายน) รวมท งหมด แผน/ผลการใช จ ายจร ง ค ดเป นร อยละ หน วย น บ 35

39 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ ประเภทก จกรรม : ทาเคร องหมาย ลงในช อง ก จกรรมการพ ฒนาหร อส มมนาการเก ยวก บก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมก ฬาและส ขภาพอนาม ย ก จกรรมด านการเง นและงบประมาณ ก จกรรมด านบร หารจ ดการ ก จกรรมด านว จ ย ก จกรรมท วไป ก จกรรมทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ก จกรรมบร การว ชาการแก ส งคมและช มชน ก จกรรมบาเพ ญประโยชน ค ณธรรม จร ยธรรม และพ ฒนาบ คล กภาพ ก จกรรมประก นค ณภาพ ก จกรรมว ชาการ ก จกรรมอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม ก จกรรมอบรมเพ อพ ฒนาตนเอง ก จกรรมอ น ๆ (ระบ )... ผลสาเร จของก จกรรมท ดาเน นการตามข นตอนท กาหนดในโครงการ ว นเด อนป งบประมาณ ข นตอนท ก จกรรม ดาเน นการ ท ใช (บาท) ผลการดาเน นงาน 1. ข นเตร ยมการ... สาเร จ ค ดเป น ร อยละ... ไม สาเร จ เน องจาก... สาเร จ ค ดเป น ร อยละ... ไม สาเร จ เน องจาก ข นกระบวนการ... สาเร จ ค ดเป น ร อยละ... ไม สาเร จ เน องจาก... สาเร จ ค ดเป น ร อยละ... ไม สาเร จ เน องจาก ข นประเม นผล... สาเร จ ค ดเป น ร อยละ... ไม สาเร จ เน องจาก... ผลสาเร จการดาเน นงานของโครงการ : ทาเคร องหมาย ลงในช อง (ตอบได มากกว า 1 ตาตอบ) ม การดาเน นการตามแผน เป นไปตามกาหนดเวลา ตรงตามว ตถ ประสงค บรรล เป าหมาย ม การต ดตามประเม นผล อ นๆ... สร ปผลการดาเน นงาน (กรอกข อม ลรายงานผลการดาเน นงานในแต ละข นตอนพร อมป ญหาอ ปสรรคการดาเน นการ ยกเว น ป ญหาการขาดงบประมาณ ขาดบ คลากร และอ ปกรณ เคร องม อเคร องใช ) ข นตอนท 1... ข นตอนท 2... ข นตอนท 3... ข นตอนท 4... ข นตอนท

40 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ เอกสารประกอบ / หล กฐานประกอบโครงการ ของแต ละข นตอน 1. ถ าเป นหน งส อ/บ นท กข อความ ขอให Scan 2. ถ าเป นรายงานและพ มพ ด วย computer ขอให ส ง File ข อม ล และร ปภาพประกอบ (ถ าม ) 3. หล กฐานท งหมดขอให Write ลง CD เพ อประกอบหล กฐานส งมหาว ทยาล ยมห ดล ต อไป กร ณาทาเคร องหมาย ใน ตามท ท านส งเอกสาร/หล กฐานแนบ บ นท กข อความขออน ม ต ดาเน นงานและขออน ม ต ค าใช จ าย รายงานความก าวหน า หร อสร ปรายงานผลการดาเน นงานของโครงการ ร ปภาพของก จกรรม หล กฐานประกอบอ น ๆ ระบ... หมายเหต แนวทางในการเร ยงลาด บ File หล กฐานประกอบโครงการ 1. ขอให ลงรห สไว ทางขวาม อของเอกสาร โดยให ระบ รห สในเอกสารประกอบท กช น เช น โครงการม เอกสารประกอบท งหมด 2 ช น ขอให ลงรายละเอ ยด ค อ จะเป น PHMI PH (รห สคณะฯ) MI (รห สภาคว ชา) 2554 (ป งบประมาณ) 06 (เด อนท ดาเน นการ) 17 (ว นท ดาเน นการ) 01 (ลาด บท เอกสาร) 37

41 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ MU_Plan-M&E แบบฟอร มท 2 รายงานผลการดาเน นงานตาม PA รอบ 6 เด อนและ 12 เด อน ส งมหาว ทยาล ย แบบรายงานผลการดาเน นงานโครงการตามข อตกลงการปฏ บ ต งานระหว างมหาว ทยาล ยก บส วนงาน (PA) ประจาป งบประมาณ พ.ศ.. 1. ช อโครงการ ล กษณะโครงการ (...) โครงการต อเน อง (...) โครงการใหม 3. ผ ร บผ ดชอบ...โทรศ พท ต ดต อ ความสอดคล องก บย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย (หากสอดคล องมากกว า 1 ย ทธศาสตร ให ลาด บความสอดคล องมากท ส ดตามลาด บ) ย ทธศาสตร หล ก ย ทธศาสตร สน บสน น (...) 1. สร างความเป นเล ศในการว จ ย (...) 5. ความกลมกล นในความหลากหลาย (...) 2. สร างองค กรแห งการเร ยนร และความเป นเล ศทางว ชาการ (...) 6. ระบบสารสนเทศและการใช ทร พยากร (...) 3. สร างความเป นเล ศในการบร การส ขภาพและบร การว ชาการ (...) 7. ทร พยากรบ คคล (...) 4. สร างความเป นสากล 5. ระยะเวลาดาเน นโครงการเร มต น... ส นส ด ผลการดาเน นงานตามต วช ว ด ต วช ว ดความสาเร จของโครงการ หน วยน บ ค าเป าหมาย ( แผน ) 6 เด อน (1 ต.ค. -31 ม.ค. ) ผลการดาเน นงาน 12 เด อน (1 ต.ค. -30 ก.ย.) 7. ผลการใช จ ายงบประมาณของโครงการ หน วย : บาท ผลการใช จ าย เง นงบประมาณแผ นด น งบประมาณท ได ร บ 6 เด อน (1 ต.ค. -31 ม.ค. ) 12 เด อน (1 ต.ค. -30 ก.ย.) เง นงบประมาณแผ นด น เง นรายได มหาว ทยาล ย เง นรายได ส วนงาน แหล งเง นอ นๆ (...โปรดระบ...) รวมท งส น 8. การประเม นความก าวหน าของโครงการ ค ดเป นร อยละ ป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นการ ข อเสนอแนะหร อแนวทางในการแก ไขป ญหา/อ ปสรรค

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปของ CFO 2 ฝ ายบร หารกองคล งและพ สด 3 ส วนท

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ การบร หารแผนงาน/โครงการ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการจะประสบผลส าเร จ บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายได ต องอาศ ย ความร วมม อและความร บผ ดชอบของผ เก ยวข องท กคน ซ งจ าเป

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management)

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ๑ แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม ๒ ส วนท ๑ บทน า ๑.๑ ประว ต ความเป นมา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552

ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552 ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552 ประว ต ความเป นมาของคณะว ทยาการจ ดการ ประว ต คณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ พ ฒนามาจากภาคว ชาสหกรณ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ตาม นโยบายของร

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร คานา งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ได จ ดทาค ม

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 1 รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 2 สารบ ญ คานา ก โครงสร างและอ ตรากาล ง 1 หน าท และความร บผ ดชอบ 2 กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน 5 แผนการตรวจสอบประจาป

More information