แนวทางการบร หารโครงการ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการบร หารโครงการ"

Transcription

1 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล แนวทางการบร หารโครงการ งานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ 2555

2 คานา แนวทางการบร หารโครงการ ฉบ บน จ ดทาข น เพ อให ผ ปฏ บ ต งานม นใจการบร หารโครงการท ร บผ ดชอบว า สามารถดาเน นการได ตามข อกาหนด ระเบ ยบ และหล กเกณฑ เก ยวก บการบร หารโครงการ/ก จกรรมได ถ กต อง ม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล ภายในแนวทางการบร หารโครงการน อธ บายว ธ การปฏ บ ต งานการบร หารโครงการ ครอบคล มข นตอนต งแต การเสนอโครงการ การเตร ยมการ การดาเน นการจ ดโครงการ/ก จกรรม การเบ กจ าย และ การสร ปผลการดาเน นการโครงการเสนอผ บร หารคณะฯ ต งแต ว นเร มต น ถ งส นส ดโครงการ การบร หารโครงการเป นการบร หารท ม ความส มพ นธ ก นระหว าง เวลา งบประมาณ และทร พยากร ด งน น การบร หารโครงการให ม ค ณภาพน นต องบร หารให ได ตามแผนดาเน นการ และแผนการใช งบประมาณ ให เป นไป ตามท กาหนด และให ได ตามเป าหมายท ต องการท งว ตถ ประสงค และต วช ว ดท โครงการต งใจให เก ดข น ซ งต องใช ท ง ความค ดสร างสรรค และผสมผสานด วยแนวค ด และการปฏ บ ต อย างเป นข นตอนเพ อความสมบ รณ แบบของโครงการ คณะผ จ ดทาหว งเป นอย างย งว า แนวทางการบร หารโครงการฉบ บน จะเป นประโยชน ต อท กท านท จ ดทา โครงการ รองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ งานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ก มภาพ นธ 2555

3 สารบ ญ หน า คานา... สารบ ญ... ข นตอนการบร หารโครงการ... 1 รายละเอ ยดกระบวนงานแต ละข นตอน แบบเสนอโครงการ ข นตอนการขออน ม ต โครงการและขอย มเง นทดรองจ าย ข นตอนการค นเง นทดรองจ ายของโครงการและจ ดส งรายงานผลการดาเน นงาน ข นตอนการต ดตามผลดาเน นงานโครงการ และต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต การ การรายงานสร ปโครงการ/ก จกรรม แบบฟอร ม PH_Plan-PM แบบเสนอโครงการของคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล... 4 PH_Plan_FM รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการค นเง น PH_Plan-M&E แบบฟอร มรายงานท 1 ในระบบ MUFIS แบบฟอร มการต ดตามผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ. ป งบประมาณ MU_Plan-M&E แบบฟอร มท 2 รายงานผลการดาเน นงานตาม PA รอบ 6 เด อนและ 12 เด อน ส งมหาว ทยาล ย PH_Plan-M&E แบบฟอร มป ดโครงการคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล PH_PLAN_FM รายงานสร ปโครงการ/ก จกรรม... 41

4 งานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล แนวทางการบร หารโครงการ 1 ข นตอนการบร หารโครงการ ของคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ข นท 1 ขออน ม ต โครงการ ผ ร บผ ดชอบเสนอโครงการท ได ร บอน ม ต เสนอคณบด อน ม ต โครงการและค าใช จ าย (ผ านห วหน าภาคว ชา) ข นท 2 คณบด อน ม ต โครงการอน ม ต เร ยบร อยแล ว ให ผ ร บผ ดชอบโครงการขออน ม ต เบ กค าใช จ าย และย มเง นทดรองจ าย ข นท 3 ผ ร บผ ดชอบดาเน นงานตามโครงการ ข นท 4 รายงานความก าวหน า ผ ร บผ ดชอบโครงการรายงานความก าวหน าการดาเน นงานตามโครงการท ก 6 และ 12 เด อน ส งงานแผนฯ ผ านห วหน าภาคว ชา ข นท 5 รายงานผลป ดโครงการ / ส นป งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบรวบรวมหล กฐานการเง น (ต วจร ง) เพ อประกอบการค นเง นทดรองจ ายภายใน 15 ว นน บต งแต ว นย มเง น ทดรองจ าย / เสร จส นก จกรรม ส งงานการคล ง พ สด และบร หารส นทร พย (ผ านห วหน าภาคว ชา) ผ ร บผ ดชอบสร ปผลการจ ดโครงการตามแบบ PHQA_FM ให แล วเสร จภายใน 30 ว นหล งเสร จส นโครงการ จ ดทาร ปเล ม และ PDF File ลงแผ น CD 1 แผ น สร ปรายงานผลโครงการ ร ปเล ม พร อม CD 1 ช ด ส งคณบด / สาเนาส งรองคณบด ฝ ายแผนฯ (ผ านห วหน าภาคว ชา) ข นท 6 ภายในว นท 15 เด อนต ลาคม ของท กป งานแผนฯ ใส ข อม ลสร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ/ก จกรรม ฉบ บสมบ รณ ลงใน Program PH_FIS งานแผนฯ สร ปความสาเร จในการนาโครงการไปปฏ บ ต และการใช เง นรายได คณะฯ ประจาป งบประมาณ น นๆ แก คณะกรรมการประจาคระฯ ด งรายละเอ ยด 1

5 งานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล แนวทางการบร หารโครงการ 2 รายละเอ ยดกระบวนงานแต ละข นตอน 1. แบบฟอร มเสนอโครงการ 2. ข นตอนการขออน ม ต โครงการและขอย มเง นทดรองจ าย 3. ข นตอนการค นเง นทดรองจ ายของโครงการ และการจ ดส งรายงานผลโครงการ 4. ข นตอนการต ดตามผลดาเน นงานโครงการ และต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต การ (Performance Agreement) 2

6 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงกา ร 1. แบบเสนอโครงการ 3

7 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงกา ร แบบเสนอโครงการของคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ. PH_Plan-PM Rev. 07/02/55 1. ช อโครงการ (รห สโครงการ...) (เฉพาะเจ าหน าท ) 2. หน วยงานท ร บผ ดชอบ.. 3. ช อผ ร บผ ดชอบ 4. ประเภทโครงการ งานประจ า พ ฒนางานประจ า งานผล กด นย ทธศาสตร 5. ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง โครงการใหม 6. ประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย : ย ทธศาสตร : กร ณาท าเคร อง ลงในช อง เพ ยง 1 ย ทธศาสตร 6.1 ย ทธศาสตร ผล กด น 1. สร างความเป นเล ศในการว จ ย (Research Excellence) 2. สร างองค กรแห งการเร ยนร และความเป นเล ศทางว ชาการ (Teaching and Learning Excellence) 3. สร างความเป นเล ศในการบร การส ขภาพและบร การว ชาการ (Health Care and Services Excellence for Social well-being) 4. People Excellence 5. สร างความเป นสากล (Internationalization) 6.2 ย ทธศาสตร ช วยข บเคล อนการด าเน นงาน 5. Financial Sustainability 6. ICT Readiness Excellence 7. MUSR (Mahidol University Social Responsibility) 8. Leadership and Management Excellence ความสอดคล องตามเป าประสงค หล ก กร ณาท าเคร อง ลงในช อง เพ ยง 1 เป าประสงค 1. เพ อสร างความเป นเล ศทางว ชาการและผลงานว จ ยท สร างผลกระทบเช งบวกต อการสร างเสร มส ขภาพ เพ อผล ตบ ณฑ ตและน กว จ ยท ม ศ กยภาพรอบด าน 3. เพ อสร างองค กรและส งคมแห งการเร ยนร ท ม เอกล กษณ ม การพ ฒนาค ณภาพท กม ต เพ อขยายโอกาสทางการศ กษาและการว จ ย ด วยการก าหนดมาตรการท เป นค ณและการให โอกาส เพ อส งเสร มการแลกเปล ยนเร ยนร สร างเคร อข ายทางว ชาการและการว จ ย เพ อสร างกลไกการพ ฒนามหาว ทยาล ยในท กพ นท ด วยการก าหนดเป นแผนแม บท.. 7. เพ อให มหาว ทยาล ยเป นแหล งความร และการบร การว ชาการแก ส งคมในด านต างๆ ท ม งเน นค ณภาพ เพ อปร บเปล ยนกลไกบร หารของมหาว ทยาล ยด วยการบร หารเช งย ทธศาสตร และการม ส วนร วมท กภาคส วน เพ อพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและระบบฐานข อม ลท สามารถรองร บการด าเน นงานตามพ นธก จมหาว ทยาล ย 10. เพ อก าหนดมาตรการบร หารความเส ยง และการลดค าใช จ ายทางการบร หารโดยใช ทร พยากรอย างค มค า... 4

8 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงกา ร 7. ความสอดคล องก บนโยบายร ฐบาล นโยบายร ฐบาลท 3.1 นโยบายการศ กษา นโยบายร ฐบาลม 2 ประเด นนโยบายท เก ยวข อง ค อ ประเด นนโยบาย 3.1.1หร อ ประเด นนโยบาย ขอให ท าน ท าเคร องหมาย ใน ในประเด นนโยบาย..และข อย อยท... ท สอดคล องก บโครงการของท านมากท ส ด เพ ยงประเด นเด ยว ประเด นนโยบาย (รายละเอ ยดด หน าท 9) ประเด นนโยบาย ประกอบด วย 4 ข อย อย ท สอดคล องก บมหาว ทยาล ย และคณะฯ ขอให ท าเคร องหมาย ใน เพ ยงข อย อยเด ยว ข อย อยท 2. เร งร ดพ ฒนาค ณภาพการศ กษาท กระด บ ท กประเภท ต งแต ระด บการศ กษาข นพ นฐานจนถ ง ระด บอ ดมศ กษา รวมถ งการศ กษาตลอดช ว ต พร อมท งสร างกระบวนการเร ยนร ปล กฝ งจ ตส าน ก ค าน ยม ค ณธรรมว ฒนธรรมตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยงแก ผ เร ยน โดยความร วมม อของเคร อข าย บ าน สถาบ น ศาสนา สถานศ กษา ช มชนและส อ ข อย อยท 4. ให ม การปฏ ร ปการเง นการคล ง เพ อการศ กษาท เป นระบบอย างจร งจ ง เพ อให การลงท นด านการศ กษา และการเร ยนร ม ความเหมาะสมย งข น เน นการระดมความร วมม อท กภาคส วนเพ อพ ฒนาการศ กษา ข อย อยท 5. ปร บระบบการค ดเล อกเข าศ กษาต อระด บอ ดมศ กษาให ม ความเป นธรรม สามารถค ดเล อกผ เร ยนได ศ กษาต อตามความต องการและความถน ดอย างแท จร ง ข อย อยท 6. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการและกฎหมายด านการศ กษา โดยการส งเสร มสน บสน นการกระจายอ านาจการ จ ดการศ กษา ส งเสร มการม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา ควบค ก บเร งร ดการถ ายโอนสถานศ กษาท ผ าน การประเม นความพร อมให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พร อมท งพ ฒนาบ คลากร ระบบการบร หาร และจ ดการศ กษา การจ ดการความร ขององค กรปกครองส วนท องถ นให ม ศ กยภาพในการจ ดการศ กษา หร อ ประเด นนโยบาย (รายละเอ ยดด หน าท 10) ส าหร บประเด นนโยบาย ประกอบด วย 2 ข อย อย ท สอดคล องก บมหาว ทยาล ย และคณะฯ ขอให ท าเคร องหมาย ใน เพ ยงข อย อยเด ยว ข อย อยท 1. ก าหนดแผนการผล ต และพ ฒนาคร คณาจารย อย างเป นระบบให สอดคล องก บสภาพการใช และความ ต องการ รวมท งสร างกระบวนการในการค ดเล อกคนเก ง คนด เข ามาเป นคร โดยการสร างส งจ งใจให เด ก เก งสนใจเข าเร ยนต อคร เพ มข น อาท การให ท นการศ กษา การสร างความม นใจ ความก าวหน าของ อาช พคร เช น รายได ค าตอบแทนและสว สด การท ม ความเหมาะสมและสามารถด ารงช ว ตได อย างม ศ กด ศร ข อย อยท 4. สร างเสร มและพ ฒนาท กษะด านการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อรองร บและใช ประโยชน จากระบบ เทคโนโลย สารสนเทศได อย างค มค า 5

9 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงกา ร 8. ความส าค ญ หล กการและเหต ผลของโครงการ (พอส งเขป) 9. ว ตถ ประสงค ของโครงการ กล มเป าหมายและขอบเขตการด าเน นการ เป าหมายและขอบเขตการด าเน นการ กล มผ ร บบร การเป าหมาย กล มเป าหมาย (เช น น กศ กษาช นป ท 4 เป นต น. หน วยน บ (เช น คน ฉบ บ แห ง เป นต น)... พ นท /สถานท เป าหมาย พ นท /สถานท ท จะด าเน นการ (เช น ช มชนว ดมะกอก เป นต น) ระยะเวลาการด าเน นงาน ว นท เร มต น.. ว นท ส นส ดโครงการ ข นตอนและกระบวนการการด าเน นโครงการ (ให ระบ ข นตอนท จะด าเน นการจร ง) ข นตอนท 1 ข นเตร ยมการ (1)... (2)... (3)... ข นตอนท 2 ข นด าเน นงาน (1)... (2)... (3)... ข นตอนท 3 ข นประเม นผล (1)... (2)... 6

10 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงกา ร 13. ผลการด าเน นงานท ผ านมา (โครงการต อเน อง) ต วช ว ดผลผล ตโครงการ ป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อต วช ว ด ประเภทต วช ว ด (ท าเคร องหมาย ) เป าหมาย (ต วเลข) ปร มาณ ค ณภาพ เวลา ค มค า แผน หน วยน บ ต วช ว ดผลผล ต (ผลท เก ดจากว ตถ ประสงค ของโครงการโดยตรง) ต วช ว ดผลล พธ (การเปล ยนแปลงท ต วบ คคล หร อส งของท เก ดจากก จกรรม และผลผล ตของ โครงการท เก ดข นก บกล มเป าหมายของโครงการ ข นอย ก บการพ ฒนา และ เป าประสงค ของโครงการ) ประเภทก จกรรม : ท าเคร องหมาย ลงในช อง ก จกรรมการพ ฒนาหร อส มมนาการเก ยวก บก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมก ฬาและส ขภาพอนาม ย ก จกรรมด านการเง นและงบประมาณ ก จกรรมด านบร หารจ ดการ ก จกรรมด านว จ ย ก จกรรมท วไป ก จกรรมท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ก จกรรมบร การว ชาการแก ส งคมและช มชน ก จกรรมบ าเพ ญประโยชน ค ณธรรม จร ยธรรมและพ ฒนาบ คล กภาพ ก จกรรมประก นค ณภาพ ก จกรรมว ชาการ ก จกรรมอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม ก จกรรมอบรมเพ อพ ฒนาตนเอง ก จกรรมอ น ๆ (ระบ ) แผนการใช เง นตามก จกรรมท ด าเน นการ (ต องตรงก บข นตอนท ก าหนดในโครงการ ห วข อท 12) (ขอให ระบ ว า แต ละข นตอนของก จกรรมการด าเน นงาน ห วหน าโครงการให ความส าเร จของแต ละข นตอนเป นร อยละ...เท าไร??? ท งน ข นอย ก บความยาก-ง าย ของแต ละข นตอนของโครงการ) ว น เด อน ป ข นตอน ก จกรรม แผนด าเน นงานแต ละ ข นตอน (ร อยละ) แผนการใช เง น (บาท) 1. ข นเตร ยมการ ร อยละ

11 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงกา ร ว น เด อน ป ข นตอน ก จกรรม แผนด าเน นงานแต ละ ข นตอน (ร อยละ) 2. ข นด าเน นงาน ร อยละ ข นประเม นผล ร อยละ รวมท งส น 100 % แผนการใช เง น (บาท) 17. ความเช อมโยงก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยและของคณะ (รายละเอ ยดต วช ว ดอย ในเอกสารแนบท ายหน า 12-15) ส มพ นธ ก บย ทธศาสตร ระบ รายละเอ ยด มหาว ทยาล ยมห ดล ต วช ว ด.. ค าเป าหมาย. เป าประสงค.. ประเด นย ทธศาสตร. คณะสาธารณส ขศาสตร ต วช ว ด. ค าเป าหมาย. เป าประสงค.. ประเด นย ทธศาสตร. 18. ผ ร บผ ดชอบ : กร ณาระบ ช อ / หน วยงานภายนอกท เข าร วม พร อมบทบาทหน าท ต าแหน งในโครงการ ช อบ คคล บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ ผ สน บสน นโครงการ (Project sponsor) อน ม ต /ให การสน บสน นโครงการ/ผล กด น เป นท ปร กษา โครงการ เป นต น ผ ร บผ ดชอบโครงการ (Project manager) บทบาทหน าท สมาช กท มในโครงการ (Project team) (ระบ ช อบ คคลท จะเข าร วม ด าเน นการ ถ าเป นหน วยงาน ภายนอกคณะฯ กร ณาระบ ช อ หน วยงาน) หมายเหต : สมาช กท มในโครงการ กร ณาอย าระบ ว า คณาจารย ในภาคว ชา 8

12 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงกา ร 19. ทร พยากรท ต องใช ทร พยากรท ต องใช (ว สด อ ปกรณ และบ คลากร) แหล งท มาของทร พยากร (เช น ระบ ไว แล วในงบประมาณ หร อต องย มหน วยงาน/โครงการอ นใช ให ระบ ช อหน วยงาน/โครงการ) งบประมาณและการวางแผนการใช จ ายงบประมาณของโครงการ 20.1 โครงการน ใช งบประมาณรวมท งส น... บาท เง นงบประมาณแผ นด น... บาท เง นนอกงบประมาณรวม...บาท เง นงบประมาณรายได คณะฯ... บาท เง นงบประมาณรายได บ ณฑ ตว ทยาล ย...บาท เง นจากแหล งอ น โปรดระบ แหล งท มาของเง น) ป งบประมาณ รวมท งส น ค าจ างช วคราว ค าตอบแทนใช สอยว สด หมวดรายจ าย (บาท) ค าสาธารณ ปโภค ค าคร ภ ณฑ ฯ ค าส งก อสร าง รวม 9

13 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงกา ร 20.2 แผนการใช จ ายงบประมาณของโครงการ (ตามแผนการใช เง นในห วข อท 16) ป งบประมาณ... (เพ อประโยชน ในการประมาณการการใช เง นแต ละงวดของป งบประมาณ) เด อนท 1 เด อนท 2 เด อนท 3 เด อนท 4 เด อนท 5 เด อนท 6 เด อนท 7 งบประมาณ ช อเด อน ช อเด อน ช อเด อน ช อเด อน ช อเด อน ช อเด อน ช อเด อน ท งหมด (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รายจ าย. 3. อ ปกรณ. 4. การด าเน นงาน การประเม นผล หมายเหต : รายละเอ ยดค าใช จ ายท ด าเน นการตามโครงการ 1. หมวดค าตอบแทน ใช สอย และว สด (กร ณาระบ ) (1) ค าตอบแทน (2) ค าว สด (3) ค าใช สอย เด อนท 8 ช อเด อน... (บาท) 2. ค าท ด นส งก อสร าง 10

14 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงกา ร 21. ผ ท ม ส วนเก ยวข องก บโครงการ (Stakeholder) (ให ระบ ช อหน วยงาน/กล มบ คคล/บ คคลท เข ามาม ส วนเก ยวข องในข นตอนการด าเน นการตามโครงการโดยไม ใช สมาช กท มในโครงการ) ประโยชน ท ได ร บ (พ จารณาจากต วช ว ดและค าเป าหมาย) จากการลงท นงบประมาณ และประโยชน ท ส งคมได ร บ

15 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงกา ร 23. ความเส ยงท ส าค ญท จะอาจจะเก ดข นจากกระบวนการ ผลผล ต ผลล พธ ของโครงการ (ขอให พ จารณาจากกระบวนการของแต ละข นตอนว า อาจจะม ความเส ยงอะไรบ าง 1. ท ท าให ข นตอนแต ละข นตอนไม ประสบผลส าเร จ 2. ผลผล ต/ผลล พธ อะไรค อความเส ยงท ท าให ผล ผล ต/ผลล พธ ไม เก ดข น) ด วยการจ าลองสถานการณ ข นว า ถ าเก ดเหต การณ ข น จะเส ยหายอย างไรบ าง? ประเด นท ต องพ จารณาความ เส ยงท อาจจะเก ดข น ด านกระบวนการ ด านผลผล ต ด านผลล พธ ความเส ยงท อาจจะ เก ดข น ขอให ศ กษาข นตอนการประเม นความเส ยงในเอกสาร ค าอธ บาย ระด บความเส ยง (ส งมาก ส ง ปานกลาง น อย) แนวทางการป องก น ความเส ยง ผ ท ร บผ ดชอบต อการ น าแนวทาง การ ป องก นไปใช ต นท นท จะเก ดข นจาก การน าแนวทางการ ป องก นไปใช 12

16 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ น ยาม แบบเสนอโครงการของคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ ประเภทโครงการ งานประจ า หมายถ ง โครงการท บ คลากรก จกรรมท ปฏ บ ต ท กว น พ ฒนางานประจ า หมายถ ง โครงการท ม การปร บปร ง การเปล ยนแปลงก จกรรมท ปฏ บ ต ท กว นให ม สะดวก รวดเร ว ลดข นตอนการปฏ บ ต งานให ด ย งข นไปกว าเด ม งานผล กด นย ทธศาสตร หมายถ ง โครงการท ม ก จกรรมเพ อท าให เป าหมาย ย ทธศาสตร พ นธก จ และว ส ยท ศน ของ คณะฯ และมหาว ทยาล ยบรรล ผลตามท ต งใจ 5. ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง หมายถ ง โครงการท ม ก จกรรมตามข นตอนต อเน องมาต งแต ป งบประมาณท ผ านมา โครงการใหม หมายถ ง โครงการท ค ดใหม ท าใหม เพ อพ ฒนางนประจ า หร อผล กด นย ทธศาสตร 7. ความสอดคล องก บนโยบายร ฐบาล นโยบายร ฐบาล หมายถ ง นโยบายร ฐบาลท 3.1 นโยบายการศ กษา ประเด นนโยบายท สอดคล องก บคณะฯ และมหาว ทยาล ยประกอบด วย 2 ประเด นนโยบาย ขอให ผ ร บผ ดชอบโครงการเล อกเพ ยง 1 ประเด นเท าน น ประเด นนโยบาย ได แก ประเด นนโยบาย ค อ ปฏ ร ปการศ กษาท งระบบ โดยปฏ ร ปโครงสร างและการบร หารจ ดการ ปร บปร ง กฎหมายให สอดคล องก บ ร ฐธรรมน ญ และระดมทร พยากรเพ อการปร บปร งการ บร หารจ ดการศ กษาต งแต ระด บการศ กษาข น พ นฐานจนถ งระด บอ ดมศ กษา พ ฒนาคร พ ฒนาระบบการค ดเล อกเข าส มหาว ทยาล ย พ ฒนาหล กส ตรรวมท งปร บ หล กส ตรว ชาแกนหล กรวมถ งว ชาประว ต ศาสตร ปร บปร งส อการเร ยนการสอน พ ฒนา ท กษะในการค ดว เคราะห ปร บบทบาทการศ กษานอกโรงเร ยนเป นส าน กงานการศ กษา ตลอดช ว ต และจ ดให ม ศ นย การศ กษาตลอดช ว ตเพ อการเร ยนร ท เหมาะสมในแต ละ พ นท ตลอดจนส งเสร มการกระจายอ านาจให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา เพ อน าไปส เป าหมายค ณภาพการ ศ กษาและการเร ยนร ท ม งเน นค ณธรรมน าความร อย างแท จร ง ประกอบด วย ข อย อยท สอดคล องก บคณะฯ และมหาว ทยาล ย 4 ห วข อย อย ขอให ผ ร บผ ดชอบโครงการเล อกเพ ยง 1 ห วข อย อยเท าน น 13

17 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ ข อย อยท 2. ค อ เร งร ดพ ฒนาค ณภาพการศ กษาท กระด บ ท กประเภท ต งแต ระด บการศ กษาข นพ นฐาน จนถ งระด บอ ดมศ กษา รวมถ งการศ กษาตลอดช ว ต พร อมท งสร างกระบวนการเร ยนร ปล กฝ งจ ตส าน ก ค าน ยม ค ณธรรมว ฒนธรรมตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยงแก ผ เร ยน โดย ความร วมม อของเคร อข าย บ าน สถาบ น ศาสนา สถานศ กษา ช มชนและส อ ข อย อยท 4. ค อ ให ม การปฏ ร ปการเง นการคล ง เพ อการศ กษาท เป นระบบอย างจร งจ ง เพ อให การลงท น ด านการศ กษา และการเร ยนร ม ความเหมาะสมย งข น เน นการระดมความร วมม อ ท กภาคส วนเพ อพ ฒนาการศ กษา ข อย อยท 5. ค อ ปร บระบบการค ดเล อกเข าศ กษาต อระด บอ ดมศ กษาให ม ความเป นธรรม สามารถ ค ดเล อกผ เร ยนได ศ กษาต อตามความต องการและความถน ดอย างแท จร ง ข อย อยท 6. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการและกฎหมายด านการศ กษา โดยการส งเสร มสน บสน นการ กระจายอ านาจการจ ดการศ กษา ส งเสร มการม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา ควบค ก บ เร งร ดการถ ายโอนสถานศ กษาท ผ าน การประเม นความพร อมให แก องค กรปกครอง ส วนท องถ น พร อมท งพ ฒนาบ คลากร ระบบการบร หารและจ ดการศ กษา การจ ดการ ความร ขององค กรปกครองส วนท องถ นให ม ศ กยภาพในการจ ดการศ กษา ประเด นนโยบาย ค อ พ ฒนาคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษาเพ อให ได คร ด คร เก ง ม ค ณธรรม ม ค ณภาพ และม ว ทยฐานะส งข น ลดภาระงานคร ท ไม เก ยวก บการเร ยนการสอนตาม โครงการค นคร ให น กเร ยน ม การด แลค ณภาพช ว ตของคร ด วยการปร บโครงสร างหน และ จ ดต งกองท นพ ฒนาค ณภาพช ว ตคร ควบค ไปก บการลงท นด านเทคโนโลย สารสนเทศท เน นการพ ฒนาเน อหาสาระและบ คลากรให พร อมรองร บและใช ประโยชน จาก ระบบเทคโนโลย สารสนเทศได อย างค มค า ประกอบด วย ข อย อยท สอดคล องก บคณะฯ และมหาว ทยาล ย 4 ห วข อย อย ขอให ผ ร บผ ดชอบโครงการเล อกเพ ยง 1 ห วข อย อยเท าน น ข อย อยท 1. ค อ ก าหนดแผนการผล ต และพ ฒนาคร คณาจารย อย างเป นระบบให สอดคล องก บสภาพ การใช และความ ต องการ รวมท งสร างกระบวนการในการค ดเล อกคนเก ง คนด เข า มาเป นคร โดยการสร างส งจ งใจให เด กเก งสนใจเข าเร ยนต อคร เพ มข น อาท การให ท น การ ศ กษา การสร างความม นใจ ความก าวหน าของ อาช พคร เช น รายได ค าตอบแทนและสว สด การท ม ความเหมาะสมและสามารถด ารงช ว ตได อย างม ศ กด ศร ข อย อยท 4. ค อ สร างเสร ม และพ ฒนาท กษะด านการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อรองร บและใช ประโยชน จากระบบเทคโนโลย สารสนเทศได อย างค มค า 10. กล มเป าหมายและขอบเขตการด าเน นการ กล มผ ร บบร การเป าหมาย หมายถ ง กล มบ คคลท โครงการต องการจะด าเน นการด วย เช น เช น น กศ กษาช นป ท 4 คณะ สาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป นต น 14

18 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ พ นท /สถานท เป าหมาย หมายถ ง พ นท ท โครงการต องการจะด าเน นการ เช น คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ย มห ดล ช มชนว ดมะกอก เป นต น จ านวน หมายถ ง ต วเลขของเป าหมาย เช น 5 10 เป นต น หน วยน บ หมายถ ง หน วยของเป าหมายท ต องการน บ เช น คน ฉบ บ แห ง เป นต น 11. ระยะเวลาการด าเน นงาน ว นท เร มต น หมายถ ง ว นท โครงการจะลงด าเน นการจร ง ว นท ส นส ดโครงการ หมายถ ง ว นท เสร จส นการด าเน นการโครงการในข นตอนการด าเน นการน นๆ หมายเหต : ถ าด าเน นกาต อเน องมากกว า 1 ป งบประมาณ ขอให ก าหนดเฉพาะ ป งบประมาณน เท าน น 14. ต วช ว ดผลผล ตโครงการ ป งบประมาณ 2555 ต วช ว ดผลผล ต หมายถ ง ผลท เก ดจากว ตถ ประสงค ของโครงการโดยตรง ต วช ว ดผลล พธ หมายถ ง การเปล ยนแปลงท ต วบ คคล หร อส งของท เก ดจากก จกรรม และผลผล ตของโครงการท เก ดข นก บกล มเป าหมายของโครงการ ข นอย ก บการพ ฒนา และเป าประสงค ของ โครงการ 17. ความเช อมโยงก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยและของคณะ **** ด วยมหาว ทยาล ยย งไม ได ด าเน นการปร บ ต วช ว ด จ งขอให ใช ต วช ว ดเด ม***** ความสอดคล อง มหาว ทยาล ยมห ดล คณะสาธารณส ขศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ท ต วช ว ด ประเด นย ทธศาสตร ท เป าประสงค ต วช ว ด/เป าหมาย 1. สร างความเป น เล ศในการว จ ย 1. จ านวนบทความต พ มพ ในวารสารระด บ นานาชาต เฉล ย 1 บทความต อบ คลากร สายว ชาการต อป 2. จ านวนด ชน การอ างอ ง (Citation Index) เพ มข น 10% ต อป 1. สร างความเข มแข ง ของเคร อข ายงาน ว จ ยและการศ กษาใน ระด บชาต และ นานาชาต 1.1เพ มบทบาทคณะ สาธารณส ขศาสตร ในส งคมประเทศ ไทยและนานาชาต 1.1.1จ านวนบทความว จ ยต พ มพ ในวารสาร ว ชาการระด บชาต และ นานาชาต (เฉล ย 1 เร อง/ คน/ป ) (ป 2554) ร อยละของด ชน การอ าง อ งท เพ มข นเม อเท ยบ ก บป งบประมาณท ผ าน มา (ร อยละ 10/ป ) 15

19 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ ความสอดคล อง มหาว ทยาล ยมห ดล คณะสาธารณส ขศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ท ต วช ว ด ประเด นย ทธศาสตร ท เป าประสงค ต วช ว ด/เป าหมาย 3. รายได ท เก ดจาก ทร พย ส นทาง ป ญญญา ของมหาว ทยาล ย มห ดลเพ มข น 5% ต อ ป 1.1.3จ านวนงานว จ ยท จด ทร พย ส นทางป ญญา (1 ช นงาน/ป ) 1.1.4ร อยละผลงานว จ ยท น าไปใช ประโยชน ใน ระด บประเทศ (ร อยละ 10 ของผลงานว จ ย) 2. สร างองค กรแห ง การเร ยนร และ ความเป นเล ศ ทางว ชาการ 1. จ านวนผลงานโดดเด น/ รางว ล ของน กศ กษา และบ คลากร 2. อ ตราการได งานของ บ ณฑ ต 3. ผ ใช บ ณฑ ตม ความพ ง พอใจไม ต ากว า ระด บ 4 ต อ 5คะแนน 2. พ ฒนาว ชาการโดยใช กลไกการตลาดผ าน เคร อข ายท งใน ระด บชาต และ นานาชาต 1.2 เสร มสร างความ แข งแกร งทางว ชา การและว จ ยท งใน ศาสตร เด ยวก นและ การบ รณาการ ระหว างศาสตร และ เคร อข ายในส งคม ประเทศไทยและ นานาชาต 2.1 สร างความ สามารถ การแข งข นให ส งข น โดยใช กลไกตลาด 2.2 แสวงหาท นว จ ย และท นสน บสน น ว ชาการเพ มข น 1.2.1จ านวนโครงการความ ร วมม อทางว ชาการ ระหว างศาสตร และ เคร อข ายในประเทศและ นานาชาต (5 โครงการ/ป ) ระด บความพ งพอใจของ ผ ใช บ ณฑ ตไม ต ากว า4ต อ 5 คะแนน อ ตราการได งานของ บ ณฑ ต (ตามเกณฑ มหาว ทยาล ย) อ ตราส วนระหว างท น สน บสน นท ได ร บต อแหล ง ท นท เสนอขอ ร อยละของงบประมาณท ได ร บจากหน วยงาน ภายนอกเม อเท ยบก บ ป งบประมาณท ผ านมา (ร อยละ50) 16

20 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ ความสอดคล อง มหาว ทยาล ยมห ดล คณะสาธารณส ขศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ท ต วช ว ด ประเด นย ทธศาสตร ท เป าประสงค ต วช ว ด/เป าหมาย 2.3 พ ฒนาการประชา ส มพ นธ เช งร ก ร อยละของการร บร ของ ประชาคมในคณะ (1. ร อยละ ของบ คลากร ท งหมด) (2. ร อยละ 80 ของจ านวนเร อง ได ร บการประชาส มพ นธ ในคณะ) 3. สร างความเป น เล ศในการ บร การส ขภาพ และบร การ ว ชาการ 1. ร อยละของผ ร บบร การท ม ความพ งพอใจในการ บร การไม ต ากว า ระด บ 3.75 ต อ 5 คะแนน 2. บ คลากรหร อ มหาว ทยาล ยได ร บการ ร บรองค ณภาพ ระด บชาต หร อ นานาชาต และ/หร อ รางว ลจากการบร การ ส ขภาพใน ระด บประเทศ/โลกท ก ป 3. จ านวนนว ตกรรมด าน บร การท เพ มข นต อป 3. พ ฒนาการบร หาร จ ดการงานว จ ย หล กส ตร ระบบ สารสนเทศเพ อการ จ ดการและบร การ ว ชาการส การแข งข น เช งพาณ ชย 3.1 ส งเสร มให ม การน า ความร และประสบ การณ จากการ บร การว ชาการ/การ ว จ ยส การเร ยนการ สอน 3.2 สร างบ ณฑ ตคณะ สาธารณส ขศาสตร ให ม ค ณภาพและ เอกล กษณ จ านวนเร อง/โครงการท ได ด าเน นการประชา ส มพ นธ เช งร กในระด บ ประเทศ (ร อยละ20) และ ระด บนานาชาต (ร อยละ 5) จ านวนเอกสารค าสอน และต าราท เร ยบเร ยงจาก ผลงานว ชาการและว จ ย ของตนเองและน กค ดอ น (1. เอกสารค าสอน 20 ช ด/ป 2. ต ารา 10 เล ม/ป ) ร อยละของงานว จ ยท น าไปส การเร ยนการสอน เม อเท ยบก บจ านวน งานว จ ยท งหมด (ร อยละ 80) ระด บความพ งพอใจของ ผ ใช บ ณฑ ตท กระด บ (ร อย ละ 80) จ านวนรางว ลท บ ณฑ ต ได ร บจากส งคม (10 รางว ล/ป ) 17

21 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ ความสอดคล อง มหาว ทยาล ยมห ดล คณะสาธารณส ขศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ท ต วช ว ด ประเด นย ทธศาสตร ท เป าประสงค ต วช ว ด/เป าหมาย 3.3 พ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสน- เทศเพ อการบร หาร และการบร การ ว ชาการ จ านวนฐานข อม ลท ท นสม ย (ท กฐานข อม ล) จ านวนสารสนเทศท ผ บร หารน าไปใช ในการ บร หารและบร การว ชาการ (10 เร อง) 4. สร างความเป น สากล 1. มหาว ทยาล ยมห ดล ได ร บการจ ดอ นด บด ข น ในระด บโลก 4. พ ฒนาและบร หาร ทร พยากรให เก ด ประโยชน ส งส ด 4.1 สร างธรรมาภ บาล การบร หาร 4.2 ใช งบประมาณ อย างค มค า 4.3 พ ฒนาระบบ บร หารทร พยากร บ คคลของคณะ 4.4เพ มความคล องต ว ในการบร หาร 4.1.1จ านวนเร องร องเร ยน (ไม ม เร องร องเร ยน) 4.2.1ร อยละของอ ตราการเบ ก จ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น/รายจ าย รวม (ร อยละ 95) 4.2.2ร อยละของความส าเร จ ตามเป าหมายผลผล ต (ร อยละ 85) 4.3.1จ านวนช วโมงต อบ คลากรท เข าร บการฝ กอบรมเพ อพ ฒนา ตนเอง (20 ช วโมง/คน) 4.4.1ร อยละความส าเร จของ หน วยงานในการลด ระยะเวลากาให บร การ ของหน วยงานบร การ (1 หน วย/ป ) Supportive Strategies 5 ประสานความ หลากหลาย 6 การใช เทคโนโลย สารสนเทศและ การใช ทร พยากร - 3. พ ฒนาการบร หาร จ ดการงานว จ ย - หล กส ตร ระบบ สารสนเทศเพ อการ จ ดการและบร การ ว ชาการส การแข งข น เช งพาณ ชย 18

22 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ ความสอดคล อง มหาว ทยาล ยมห ดล คณะสาธารณส ขศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ท ต วช ว ด ประเด นย ทธศาสตร ท เป าประสงค ต วช ว ด/เป าหมาย 7 ทร พยากรบ คคล - 4.พ ฒนาและบร หาร ทร พยากรให เก ด ประโยชน ส งส ด 4.1 สร างธรรมาภ บาล การบร หาร จ านวนเร องร องเร ยน (ไม ม เร องร องเร ยน) 23. ความเส ยงท ส าค ญท จะอาจจะเก ดข นจากกระบวนการ ผลผล ต ผลล พธ ของโครงการ ข นตอนในการประเม นความเส ยง 1. การระบ ป จจ ยเส ยง (Risk identification) เป นการระบ ถ งเหต การณ หร อก จกรรมของกระบวนการปฏ บ ต งานท อาจเก ดความ ผ ดพลาด ความเส ยหาย และการไม บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนด รวมท งการป อกง นด แลร กษาทร พย ส นขององค กร 2. การว เคราะห ความเส ยง (Risk analysis) เป นการประเม นน ยส าค ญหร อผลกระทบของความเส ยง และความพ หร อโอกาสท จะเก ด ความเส ยง โดยใช ว ธ การ ให คะแนนตามแนวทาง ด งต อไปน 2.1 ใช ข อม ลจากเหต การณ ท เคยเก ดข นมาแล วในอด ต เพ อประเม นความเส ยงหร อคาดการณ ความเส ยหายท อาจจะเก ดข น 2.2 ประเม นความเส ยงจากความร ส กของผ ประเม น ซ งต องอาศ ยความช านาญ และประสบการณ ของผ ประเม น 2.3 ใช ว ธ จ าลองสถานการณ ข นมาว า ถ าเก ดเหต การณ ข นจะเส ยหายอย างไรบ าง 2.4 ใช ส ตรส าเร จในการประเม นความเส ยงว าอย ในระด บใด เช น ส งมาก ส ง ปานกลาง หร อน อย โดยหาค าโอกาสท จะเก ดความเส ยง น น ผลกระทบและความเส ยหายท จะเก ดข น (ด ดแปลงมาจาก: การบร หารความเส ยงและการวางระบบการควบค มภายใน, งานนโยบายและแผนและพ ฒนาค ณภาพ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล, 2552, หน าท 6.) ต วอย าง โอกาสท จะเก ด ความถ โดยเฉล ย คะแนน ส งมาก 1 เด อนต อคร ง 5 ส ง 1-6 เด อนต อคร ง 4 ปานกลาง 1 ป ต อคร ง 3 น อย 2-3 ป ต อคร ง 2 น อยมาก 5 ป ต อคร ง หร อไม พบหล กฐานว าเคยเก ดข น 1 ผลกระทบ ม ลค าความเส ยหาย คะแนน ส งมาก > 10 ล านบาท 5 ส ง > 2.5 แสน - 10 ล านบาท 4 ปานกลาง > 5 หม น แสนบาท 3 น อย > 1 หม น - 5 หม นบาท 2 น อยมาก ไม เก น 1 หม นบาท 1 19

23 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ Matrix ระด บความเส ยง น ยาม คะแนน ส งมาก ระด บท ไม สามารถยอมร บได ต องเร งจ ดการความเส ยงให อย ในระด บท ยอมร บได ท นท ส ง ระด บท ไม สามารถยอมร บได ต องจ ดการความเส ยงเพ อให อย ในระด บท ยอมร บได ปานกลาง ระด บท ยอมร บได แต ต องม การควบค มเพ อป องก นไม ให ความเส ยงเพ มข นไปย งระด บท ยอมร บไม ได 4-9 น อย ระด บท ยอมร บได 1-3 ผลกระทบของความเส ยง 5 5 ปานกลาง 10 ส ง 15 ส ง 20 ส งมาก 25 ส งมาก 4 4 ปานกลาง 8 ปานกลาง 12 ส ง 16 ส ง 20 ส งมาก 3 3 น อย 6 ปานกลาง 9 ปานกลาง 12 ส ง 15 ส ง 2 2 น อย 4 ปานกลาง 6 ปานกลาง 8 ปานกลาง 10 ส ง 1 1 น อย 2 น อย 3 น อย 4 ปานกลาง 5 ปานกลาง โอกาสท จะเก ดความเส ยง 20

24 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ หล กเกณฑ การเบ กจ ายเง นและรายการค าใช จ ายท ได ร บจ ดสรรงบประมาณจากเง นรายได คณะฯ (โครงการ PA) หมวดรายจ าย อ ตรา ว ธ การ/แนวทาง หมายเหต 1. ค าตอบแทน 1.1 ค าตอบแทนว ทยากร 200-1,000 บาท/ชม. หน งส อเช ญว ทยากร 1. ขอให ภาคว ชา/หน วยงานแบ ง 1.2 ค าอาหารท าการ ล วงเวลา ใบส าค ญร บเง น งวดงาน/งวดเง น ชม.ละ 50 บาท/ แบบฟอร มขออน ม ต ท างานล วงเวลา 2. ขอให ภาคว ชา/หน วยงานเบ ก ว นหย ดราชการ สามารถ download จ ายเง นตามงวดงาน/งวดเง น ว นละ 420 บาท/ว น แบบฟอร มได ท Intranet ของคณะฯ 3. ขอให ภาคว ชา/หน วยงาน ถ อ ผ ม ส ทธ ในการเบ กค าใช จ าย ค อ ปฏ บ ต ค อ เม อโครงการเสร จ อาจารย ข าราชการ พน กงาน แล ว ขอให เคล ยร ค าใช จ าย มหาว ทยาล ย และเจ าหน าท ในคณะฯ ท งหมดภายใน 7 ว น หล กฐาน การเบ กจ ายเง น ต นฉบ บจร ง 2. ค าใช สอย 4. โครงการท กโครงการต อง 2.1 ค าเบ ยเล ยง ค าเช าท พ กและค าพาหนะ พาหนะ (รถไฟ/ รถยนต ) เบ กตาม จ ดท าบ นท กขออน ม ต เด นทางไป ราชการ สามารถ download ส นส ดโครงการ ภายในว นท 30 ส งหาคมของป งบประมาณ ค าเคร องบ น ระด บ 6 ข นไป ค าใช จ ายจร งเท าท จ ายจร ง แบบฟอร มได ท Intranet ของคณะฯ 5. หากมม ข อสงส ยเก ยวก บ ระเบ ยบ ค าเบ ยเล ยง ระด บ บาท/ว น หน วยการเจ าหน าท การเบ กจ ายงบประมาณในแต ละ ระด บ บาท/ว น หมวดรายจ าย กร ณาต ดต อ 2.2 ค าจ างเหมาบร การ ตามท จ ายจร ง จ ดซ อจ ดจ างตามระเบ ยบพ สด 1. เลขาน การคณะฯ โทร 1101 ค าจ างพ มพ เอกสาร (ราคาตลาด) 2. ห วหน างานคล งและพ สด ค าว เคราะห ข อม ล โทร ค าร บรองและพ ธ การ ขออน ม ต ในหล กการ สามารถ 3. ร กษาการห วหน าหน วยพ สด อาหารว างและ เคร องด ม 30 บาท /คน อาหารกลางว นไม เก น 40 บาท/คน 2.4 ค าเช าสถานท / เคร องม อ/อ ปกรณ download แบบฟอร มได ท จ ดซ อ/จ ดจ างตามระเบ ยบพ สด โทร

25 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ หล กเกณฑ การเบ กจ ายเง นและรายการค าใช จ ายท ได ร บจ ดสรรงบประมาณจากเง นรายได คณะฯ (โครงการ PA) หมวดรายจ าย อ ตรา ว ธ การ/แนวทาง หมายเหต 3. ค าว สด - จ ดซ อตามระเบ ยบพ สด 3.1 ค าน าม นเช อเพล ง ราคาตามท องตลาด 1. จ ดท ารายงานขอซ อขอจ าง 3.2 ค าว สด ส าน กงาน 2. จ ดท าใบตรวจร บพ สด หมายเหต โครงการ PA 3.3 ค าว สด งานบ านงาน คร ว ไม อน ญาตให เบ กค าใช จ ายใน การจ ดการประช มนอกสถานท 3.4 ค าว สด ก อสร าง เอกสารประกอบ 3.5 ค าวารสารและหน งส อ 1. ใบเสนอราคา 3.6 ค าว สด ว ทยาศาสตร 2. ใบแจ งหน (กรณ จ ายเง นเช อ) 3.7 ค าว สด บร โภค 3. ใบเสร จร บเง น (กรณ ส ารองเง นจ าย) 3.8 ค าว สด การแพทย และ เวชภ ณฑ 3.9 ค าว สด คอมพ วเตอร 3.10 ค าอหารส ตว ทดลอง 3.11 ค าว สด บร การ ส ตว ทดลอง 3.12 ค าว สด อ น ๆ 4. หมวดค าสาธารณ ปโภค 4.1 ค าโทรศ พท เฉพาะบ ตรเต มเง น จ ดท าเร องขออน ม ต เบ ก 4.2 ค าแสตมป 1q 22

26 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ 2. ข นตอนการขออน ม ต โครงการและขอย มเง นทดรองจ าย 23

27 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ ข นตอนการขออน ม ต โครงการและขอย มเง นทดรองจ าย ผ ร บผ ดชอบ/เวลาดาเน นการ แผนผ งการปฏ บ ต งาน เอกสารอ างอ ง เร มต น งานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ รองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนาและ ประก นค ณภาพการศ กษา งานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ รองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนาและ ประก นค ณภาพการศ กษา คณบด 1. รวบรวมโครงการของภาคว ชา/หน วยงาน 2. ว เคราะห โครงการ จ ดเข าระบบแผนงาน และ ย ทธศาสตร ของคณะ/มหาว ทยาล ย 3. ว เคราะห งบประมาณแต ละโครงการ คานวณจานวนเง น ในภาพรวม รายย ทธศาสตร และแผนงาน 4. ว เคราะห งบประมาณเง นรายได สร ปวงเง น 5. เตร ยมนาเสนอประช ม คณะกรรมการงบประมาณ นาเสนอคณะกรรมการพ จารณางบประมาณพ จารณาจ ดสรร งบประมาณเง นรายได คณะฯ 1. สร ปมต การประช มคณะกรรมการงบประมาณ 2. จ ดทาเร องแจ งผลการจ ดสรรงบประมาณเง นรายได คณะฯ ภายใน 3 ว นทาการ หล งจากการประช มคณะกรรมการ งบประมาณ ตรวจรายละเอ ยดบ นท ก/สร ปผลการจ ดสรรงบประมาณ ให ก บภาคว ชา/หน วยงาน พ จารณาลงนาม 1. สร ปรายละเอ ยดโครงการจากภาคว ชา/หน วยงาน ท เสนอขอต งงบประมาณเง นรายได คณะฯ ในแต ละป งบประมาณ 2. สร ปวงเง นท สามารถจ ดสรรงบประมาณในป ด งกล าวได 3. (ร าง)หล กเกณฑ การจ ดสรรงบประมาณในแต ละป มต ท ประช ม : ผลการจ ดสรรงบประมาณเง นรายได คณะฯ 1. บ นท กแจ งผลการจ ดสรรงบประมาณฯ 2. สร ปผลจานวนโครงการ/งบประมาณท ได ร บการ จ ดสรรฯของภาคว ชา/หน วยงาน 1. บ นท กแจ งผลการจ ดสรรงบประมาณฯ 2. สร ปผลจานวนโครงการ/งบประมาณท ได ร บการ จ ดสรรฯของภาคว ชา/หน วยงาน งานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ จ ดส งเอกสารไปทาง แจ งภาคว ชา/หน วยงานล วงหน า หน วยสารบรรณ เว ยนเร องแจ งไปย ง ภาคว ชา/หน วยงาน 1. บ นท กแจ งผลการจ ดสรรงบประมาณฯ 2. สร ปผลจานวนโครงการ/งบประมาณท ได ร บการ จ ดสรรฯ ของภาคว ชา/หน วยงาน 3. จ ดเตร ยมเอกสาร และถ ายเอกสารประกอบ ภาคว ชา ผ ร บผ ดชอบโครงการ จ ดทาบ นท กผ าน ห วหน าภาคว ชา/เม อได ร บแจ งการ จ ดสรรงบประมาณฯ ไม น อยกว า 5 ว น ทาการ จ ดทาบ นท กถ งคณบด ขออน ม ต โครงการและอน ม ต ค าใช จ าย A 1. บ นท ก 2. แบบเสนอโครงการ 24

28 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ A งานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ 1. ตรวจสอบโครงการท บรรจ ในแผนปฏ บ ต การ/โครงการท ได ร บอน ม ต 2. ตรวจสอบความครบถ วน รายละเอ ยดโครงการ 3. ตรวจสอบรายละเอ ยดงบประมาณ 1. แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานประจาป (Performance Agreement) 2. แบบเสนอโครงการ รองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนาและ ประก นค ณภาพการศ กษา คณบด 1. พ จารณาทบทวน ความครบถ วน ถ กต องรายละเอ ยดโครงการ 2. พ จารณา เสนอคณบด เพ ออน ม ต โครงการ และค าใช จ าย พ จารณาอน ม ต YES NO ภาคว ชา YES 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการจ ดทาบ นท ก ผ านห วหน าภาคว ชา/หน วยงาน 1. จ ดทาบ นท กขอย มเง นทดรองจ าย 2. งานธ รการตรวจหล กฐาน / อ ตรา 2. กรอกแบบฟอร มการขอย มเง นทดรองจ าย การเบ กจ าย การเง นและบ ญช เจ าหน าท การเง นและบ ญช 1. ตรวจสอบข อม ลตามแบบฟอร มขอย มเง นทดรองจ าย 2. นาเสนอคณบด /รองคณบด ฝ ายบร หารฯ อน ม ต คณบด พ จารณาอน ม ต ภาคว ชา ผ ร บผ ดชอบโครงการ ดาเน นการให เป นไปตามระยะเวลาท กาหนดในแผน โครงการท ได ร บอน ม ต ส นส ด YES 1. สาเนาบ นท กอน ม ต โครงการและอน ม ต ค าใช จ าย 2. รายละเอ ยดโครงการตามแบบฟอร มเสนอโครงการ 3. แบบฟอร มย มเง นทดรองจ าย NO 1. บ นท กอน ม ต ขอย มเง นทดรองจ าย 2. สาเนาบ นท กอน ม ต ดาเน นโครงการและอน ม ต ค าใช จ าย หมายเหต 1. การเบ กจ ายเง นค าใช จ ายต องปฎ บ ต ตามระเบ ยบการเบ กจ ายเง นของคณะ/มหาว ทยาล ย/ระเบ ยบพ สด ของมหาว ทยาล ย 2. หมวดรายจ ายค าตอบแทนต องจ ายตามประกาศคณะ (ค าตอบแทนท ไม ม กาหนดไว ในประกาศคณะเบ กจ ายไม ได ) 3. หมวดค าใช สอย/ว สด ต องเบ กจ ายตามระเบ ยบพ สด ของมหาว ทยาล ยและต องทารายงานการจ ดซ อจ ดจ างและม กรรมการ ตรวจร บพ สด 4. หมวดค าใช จ ายท เบ กจ ายไม ได ได แก หมวดเง นเด อน,ค าจ าง,ค าคร ภ ณฑ,ค าปร บปร งส งก อสร าง 5. การขออน ม ต ย มเง นทดรองจ ายทางงานคล งและบร หารส นทร พย จะแบ งจ ายเป น 2 งวด และจะต องส งใช เง นย มทดรองจ ายภายใน 15 ว นน บ จากว นท ร บเง นย มทดรองจ าย 25

29 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ 3. ข นตอนการค นเง นทดรองจ ายของโครงการ และจ ดส งรายงานผลโครงการ 26

30 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ ข นตอนการค นเง นทดรองจ ายของโครงการ และจ ดส งรายงานผลโครงการ คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ผ ร บผ ดชอบ แผนผ งการปฏ บ ต งาน เอกสารอ างอ ง ผ ร บผ ดชอบโครงการเสนอเร อง 1. แบบรายงานผลการดาเน นงาน ดาเน นการตามแผนปฏ บ ต การในโครงการ ผ านห วหน าภาคว ชา/หน วยงาน โครงการของคณะฯ (Performance Agreement) และ 2. แบบรายงานผลการดาเน นงาน รายงานความก าวหน าท ก 6 เด อน เสนอต อรองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนา ฯ โครงการของมหาว ทยาล ยมห ดล 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการเสนอ รายงานฯ ผ านห วหน า ภาคว ชา/ห วหน าหน วยงาน 2. งานธ รการภาคว ชาตรวจ หล กฐาน น กว ชาการการเง นและบ ญช ร บเอกสารหล กฐานท งหมด และตรวจร บเอกสาร ระยะเวลาการตรวจหล กฐาน... ว น คณบด /รองคณบด ฝ ายบร หารฯ เร มต น 1. สร ปรายงานผลการดาเน นการตามโครงการ 2. สร ปรายการใช จ าย พร อมหล กฐานต วจร ง (ถ าย งไม ส นส ดโครงการ- ผ ร บผ ดชอบโครงการจ ดทาเร อง ขออน ม ต เบ กจ ายเง นงวดงานต อไป) 1. การเง นตรวจสอบเอกสารท แนบ และ รายงานฉบ บสมบ รณ 2. นาส งงานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ 3. ตรวจสอบรายละเอ ยดการเบ กจ าย และนาเสนอ พ จารณาอน ม ต YES YES เจ าหน าท ค มการเบ กจ าย ค มยอดหล กการและบ นท กต ดตามผลการใช เง น เจ าหน าท ค มการเบ กจ าย ส งเร องเบ กต อกองคล งมห ดล 1. บ นท กขอค นเง นทดรองจ ายเบ กจ ายเง น 2. แบบรายการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการค นเง น (PH_PLAN_FM-01-55) พร อมแนบ หล กฐานต วจร งการเบ กจ ายท กรายการ 3. ส งรายงานฉบ บสมบ รณ พร อม CD 1 บรรจ file pdf. รายงานฉบ บสมบ รณ 1 แผ น เม อโครงการส นส ดภายใน 30 ว น 4. ถ าส นส ดงบประมาณ แต เป นโครงการ ต อเน อง ขอให ส งรายงานผล ความก าวหน า การดาเน นงานในป งบประมาณน น ๆ 5. บ นท ก และแจ งป ดโครงการใน แบบฟอร มป ดโครงการ (PH_Plan- M&E-02-55) ถ าโครงการแล วเสร จ 6. งานแผนบ นท กผลงานลงใน Program PH_FIS พร อม file รายงานผลฉบ บ สมบ รณ NO ส นส ด หมายเหต การขออน ม ต ย มเง นทดรองจ ายทางงานคล งและบร หารส นทร พย จะแบ งจ ายเป น 2 งวด และจะต องส งใช เง น ย มทดรองจ ายภายใน 15 ว นน บจากว นท ร บเง นย มทดรองจ าย 27

31 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ PH_Plan_FM Rev. 07/02/55 รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการค นเง น (หล กฐานต วจร ง ไม ใช สาเนา) โครงการ... ว นท...เด อน...พ.ศ ภาคว ชา หน วยงาน... งบประมาณท เบ ก(ตามบ นท กขออน ม ต เบ ก)... บาท งบประมาณท ใช จร ง..บาท... สตางค ค นเง น...บาท... สตางค ช อผ ร บผ ดชอบโครงการ อ. ผศ. รศ. ศ. ดร. นาย นาง นางสาว... คาช แจง : กร ณาทาเคร องหมาย ตามรายการเอกสาร ท ท านแนบประกอบการเบ กเง นตามโครงการ ลาด บ รายการเอกสาร ม รายละเอ ยด จานวน (ฉบ บ) เป นเง น (บาท) 1 บ นท กขออน ม ต เบ กเง น 2 บ นท กหล กการโครงการ และค าใช จ ายท คณบด อน ม ต แล ว 3 TOR แบ งการเบ กจ ายงวดเง น (ถ าม ) ใบสาค ญร บเง น/ใบเสร จร บเง น - - หมวดค าตอบแทน ค าตอบแทนว ทยากร+สาเนาหน งส อเช ญ 2 ค าอาหารทาการล วงเวลา หมวดค าใช สอย ค าอาหารว าง 2 ค าอาหารกลางว น 3 ค าเช ารถยนต 4 ค าจ างจ ดทาเอกสาร 5 ค าจ างพ มพ รายงาน 6 ค าจ างจ ดทาข อม ล หมวดค าว สด ค าว สด สาน กงาน 2 ค าว สด คอมพ วเตอร 3 ค าว สด ว ทยาศาสตร 4 ค าของท ระล ก 5 ค าถ ายเอกสาร 6 ค าน าม นเช อเพล ง กรณ ใช รถนอกเวลา (เบ ก OT)หมวดค าตอบแทน บ นท กอน ม ต ใช รถยนต 16 บ นท กขออน ม ต พน กงานข บรถทางานนอกเวลาราชการ 17 ใบลงเวลาปฏ บ ต งาน 18 หล กฐานการจ ายเง นตอบแทนปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการ 28

32 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ ลาด บ รายการเอกสาร ม รายละเอ ยด จานวน (ฉบ บ) เป นเง น (บาท) กรณ ขอใช รถเด นทางไปต างจ งหว ด (ค าง) บ นท กอน ม ต ใช รถยนต 20 ใบเสร จค าน าม น 21 ใบเสร จค าผ านทางและใบร บรองแทนใบเสร จ 22 แบบ 8708 (ส วนท 1), (ส วนท 2) [ใบเบ กค าใช จ าย / หล กฐานการจ าย ค าเด นทางไปปฏ บ ต งาน,ค าท พ กและ Folio] รายจ ายอ น (ระบ ) รวมท งส น จานวน...ฉบ บ เป นเง น...บาท ลงช อ ผ ร บผ ดชอบโครงการ... ว นท... ลงช อผ ตรวจ... ว นท... 29

33 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ 4. ข นตอนการต ดตามผลดาเน นงานโครงการ และต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต การ (Performance Agreement) 30

34 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ ผ ร บผ ดชอบ/เวลา ดาเน นการ ข นตอนการต ดตามผลดาเน นงานโครงการ และต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต การ (Performance Agreement) คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล แผนผ งการปฏ บ ต งาน เอกสารอ างอ ง งานแผนพ ฒนาและระบบ ค ณภาพ เร มต น จ ดเตร ยมข อม ลประกอบรายงานผลการดาเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต การในแบบประเม นผลการปฏ บ ต งาน ส วนงาน ประจาป งบประมาณ... (Performance Agreement) จ ดทาบ นท กถ งผ ร บผ ดชอบโครงการระด บคณะฯ และภาคว ชาฯ (เร อง ขอความร วมม อรายงานผลการ ดาเน นงานประจาป งบประมาณ...รอบ 6 เด อน/ 9 เด อน และ 12 เด อน) นาเสนอรองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนาฯ พ จารณาทบทวนฯ 1. บ นท กถ งห วหน าภาคว ชา/ห วหน าหน วยงาน และสาเนาถ งผ ร บผ ดชอบ 2. ต ดตามผลการดาเน นงาน กาหนดส งมหาว ทยาล ยรอบ 6 เด อน (15 เมษายนของท กป ) /รอบ 9 เด อน (15 กรกฎาคมของท กป ) และรอบ 12 เด อน (15 ต ลาคมของท กป ) ด งน 2.1 ต ดตามรายงานผลการดาเน นงาน ส งมหาว ทยาล ย รอบ 6 เด อน ภายในว นท 15 เมษายน ของท กป /รอบ 9 เด อน 15 กรกฎาคม ของท กป ) ส วนท 1 โครงการในแผนปฏ บ ต การ 1.1 กรอกรายละเอ ยดโครงการระด บคณะฯ และระด บภาคว ชาตาม แผนปฏ บ ต การ (Performance Agreement) ป งบประมาณ... 1) แบบฟอร มต ดตามโครงการ (PH_Plan-M&E-01-55) 2) แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานฯ (PA) (MU_Plan-M&E-01-55) 3) แบบฟอร มป ดโครงการ (ถ าโครงการแล วเสร จ) (PH_Plan-M&E-02-55) 4) ส งรายงานฉบ บสมบ รณ เม อโครงการส นส ด ภายใน 30 ว น ส วนท 2 ผลการดาเน นงานตามต วช ว ด ในข อม ลการปฏ บ ต งานของ ส วนงานต วช ว ดการปฏ บ ต งานของส วนงาน (= เป าหมายการดาเน น งาน ท ระบ ไว ส วนท 2 ของแบบประเม นผลการปฏ บ ต งาน ท ข อตกลงระหว าง คณบด ก บห วหน าภาคว ชา) แบบฟอร ม (MU_Plan-M&E-02-55) 2.2 ต ดตามรายงานผลการดาเน นงาน ส งมหาว ทยาล ย รอบ 12 เด อน ภายในว นท 15 ต ลาคม ของท กป ส วนท 1 โครงการในแผนปฏ บ ต การ 1) (PH_Plan-M&E-01-55) 2) (MU_Plan-M&E-01-55) 3) ส งรายงานฉบ บสมบ รณ เม อโครงการส นส ด 4) ถ าส นส ดงบประมาณแต เป นโครงการต อเน อง ขอให ส งรายงาน ผลความก าวหน าการดาเน นงานในงบประมาณ น นๆ ภายในว นท 15 ต ลาคมของท กป 5) แบบฟอร มป ดโครงการ (ถ าโครงการแล วเสร จ) (PH_Plan-M&E-02-55) ส วนท 2 ผลการดาเน นงานตามต วช ว ด ในข อม ลการปฏ บ ต งานของ ส วนงาน แบบฟอร ม (MU_Plan-M&E-02-55) A 31

35 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ รองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนา และประก นค ณภาพ การศ กษา ตรวจรายละเอ ยดบ นท ก/แบบฟอร มการต ดตาม โครงการฯ ก อนนาเสนอคณบด ลงนาม A เอกสารตามข นตอนท 1 คณบด พ จารณาลงนาม NO งานแผนพ ฒนาและระบบ ค ณภาพ 1. จ ดเตร ยมเอกสาร และถ ายเอกสารประกอบ 2. จ ดส งเอกสารไปทาง แจ งภาคว ชา/ หน วยงาน และผ ร บผ ดชอบ หน วยสารบรรณ เว ยนเร องแจ งไปย ง ภาคว ชา/หน วยงาน ภาคว ชา ห วหน าภาคว ชา/ห วหน า หน วยงาน ผ ร บผ ดชอบ ดาเน นการฯ และ ส งรายงานผลการ ดาเน นงานผ านห วหน า ภาคว ชา/ห วหน า หน วยงาน ภายใน 30 ว น ห วหน าภาคว ชา/ห วหน า หน วยงาน YES แจ งผ ร บผ ดชอบดาเน นการกรอกข อม ลผลการ ดาเน นงานฯ พ จารณาผลการดาเน นงาน แล วลงนามบ นท กถ งคณบด หร อรองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนาและประก นค ณภาพ การศ กษา 1. บ นท กถ งห วหน าภาคว ชา/ห วหน าหน วยงาน และสาเนาแจ งผ ร บผ ดชอบ โครงการ 2. แบบฟอร มต ดตามโครงการของคณะฯ (PH_Plan-M&E-01-55) 3. แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นฯ (PA) ส วนท 1 (MU_Plan-M&E-01-55) ส วนท 2 (MU_Plan-M&E-02-55) 4. แบบฟอร มป ดโครงการ (PH_Plan-M&E-02-55) 1. รายงานผลการดาเน นงาน กาหนดส งมหาว ทยาล ยภายในว นท... รอบ 6 เด อน (15 เมษายนของท กป ) /รอบ 9 เด อน (15 กรกฎาคมของท กป ) และรอบ 12 เด อน (15 ต ลาคมของท กป ) 1.1 แบบฟอร มต ดตามโครงการของคณะฯ (PH_Plan-M&E-01-55) 1.2 แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานฯ (PA) ส วนท 1 MU_Plan-M&E และ ส วนท 2 MU_Plan-M&E ส งรายงานฉบ บสมบ รณ เม อโครงการส นส ด ภายใน 30 ว น 1.4 ถ าส นส ดงบประมาณแต เป นโครงการ ต อเน อง ขอให ส ง รายงานผลความก าวหน าการดาเน นงานในงบประมาณน นๆ 1.5 แบบฟอร มป ดโครงการ (ถ าโครงการแล วเสร จ) (PH_Plan-M&E-02-55) และ รายงานผล (PH_PLAN_FM-02-55) ภายในว นท 15 ต ลาคมของท กป 2. บ นท กถ งคณบด (ผ านรองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนาและประก น ค ณภาพการศ กษา) B 32

36 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ B หน วยงานสารบรรณ ลงร บเร องแล วนาส งงานแผนพ ฒนา และระบบค ณภาพ งานแผนพ ฒนาและระบบ ค ณภาพ 5 ว นทาการ NO ตรวจสอบเอกสารแนบ YES 1. รวบรวมและจ ดทาสร ปรายงานผลการดาเน นงานตาม แบบฟอร มฯ 2. จ ดทารายงานผลสาเร จการดาเน นงานของโครงการ/ ค าใช จ ายฯ 3. นาเสนอรองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนาและประก นค ณภาพ การศ กษาเพ อทบทวนความครบถ วนของข อม ลฯ 4. จ ดทาบ นท กถ งมหาว ทยาล ยมห ดล เร อง รายงานผลการ ดาเน นงาน บ นท กนาส งเอกสาร 1.2 ความครบถ วนในกรอกข อม ลตามแบบฟอร ม 1) PH_Plan-M&E ) PH_PLAN_FM ) MU_Plan-M&E และ 4) MU_Plan-M&E File ข อม ลรายงานผลการดาเน นงานฯ รองคณบด ฝ ายแผนพ ฒนา และประก นค ณภาพ การศ กษา 2 ว นทาการ 1. พ จารณาทบทวนความ ครบถ วน ถ กต องของข อม ลฯ 2. พ จารณา เสนอคณบด เพ อพ จารณาเห นชอบ 2.1 เสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ เพ อทราบ 2.2 เสนอมหาว ทยาล ยเพ อทราบ NO งานแผนพ ฒนาและระบบ ค ณภาพ คณบด 1 ว นทาการ 1. จ ดทาบ นท กส งรายงานผลการดาเน นงาน ไปย งมหาว ทยาล ย 2. รายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ Program PH_FIS พ จารณาลงนาม ส นส ด YES YES แบบประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Performance Agreement) ส วนท 1 ข อม ลท วไปของส วนงาน (โครงการตามแผนปฏ บ ต การ) ส วนท 2 ข อม ลการปฏ บ ต งานของส วนงาน ผลการดาเน นงาน ตามต วช ว ดในแผนปฏ บ ต การ (Performance Agreement) พร อมหล กฐานประกอบ 33

37 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ แบบฟอร มรายงานท 1 ในระบบ MUFIS แบบฟอร มการต ดตามผลการดาเน นงานโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ... ช อโครงการ... (รห สโครงการ...) หน วยงานท ร บผ ดชอบภาคว ชา... คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ผ ร บผ ดชอบโครงการ... ทาเคร องหมาย ลงในช อง ประเภทโครงการ : งานประจา พ ฒนางานประจา งานผล กด นย ทธศาสตร ล กษณะโครงการ : โครงการต อเน อง โครงการพ ฒนางานเด ม โครงการใหม แผนงาน.. ประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย : ย ทธศาสตร ผล กด น 1. สร างความเป นเล ศในการว จ ย (Research Excellence) 2. สร างองค กรแห งการเร ยนร และความเป นเล ศทางว ชาการ (Teaching and Learning Excellence) 3. สร างความเป นเล ศในการบร การส ขภาพและบร การว ชาการ (Health Care and Services Excellence) 4. สร างความเป นสากล (Internationalization) ย ทธศาสตร ช วยข บเคล อนการดาเน นงาน 5. ความกลมกล นในความหลากหลาย (Harmony in Diversity) 6. ระบบสารสนเทศและการใช ทร พยากร (ICT Based University and Resource Optimization) 7. ทร พยากรบ คคล (Human Capital) ความสอดคล องตามเป าประสงค หล ก : 1. เพ อสร างความเป นเล ศทางว ชาการและผลงานว จ ยท สร างผลกระทบเช งบวกต อการสร างเสร มส ขภาพ 2. เพ อผล ตบ ณฑ ตและน กว จ ยท ม ศ กยภาพรอบด าน 3. เพ อสร างองค กรและส งคมแห งการเร ยนร ท ม เอกล กษณ ม การพ ฒนาค ณภาพท กม ต เพ อขยายโอกาสทางการศ กษาและการว จ ย ด วยการกาหนดมาตรการท เป นค ณและการให โอกาส เพ อส งเสร มการแลกเปล ยนเร ยนร สร างเคร อข ายทางว ชาการและการว จ ย เพ อสร างกลไกการพ ฒนามหาว ทยาล ยในท กพ นท ด วยการกาหนดเป นแผนแม บท. 7. เพ อให มหาว ทยาล ยเป นแหล งความร และการบร การว ชาการแก ส งคมในด านต างๆ ท ม งเน นค ณภาพ... PH_Plan-M&E Rev. 07/02/55 8. เพ อปร บเปล ยนกลไกบร หารของมหาว ทยาล ยด วยการบร หารเช งย ทธศาสตร และการม ส วนร วมท กภาคส วน เพ อพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและระบบฐานข อม ลท สามารถรองร บการดาเน นงานตามพ นธก จมหาว ทยาล ย 10. เพ อกาหนดมาตรการบร หารความเส ยง และการลดค าใช จ ายทางการบร หารโดยใช ทร พยากรอย างค มค า... 34

38 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ หล กการและเหต ผล : ว ตถ ประสงค โครงการ : ระยะเวลาดาเน นการ ว นท เร มต น... ว นท ส นส ดโครงการ... ต วช ว ดความสาเร จของโครงการ ป งบประมาณ ต วช ว ด ท ช อต วช ว ด ประเภทต วช ว ด (ทาเคร องหมาย ใน ) เป าหมาย ปร มาณ ค ณภาพ เวลา ค มค า แผน ผล ต วช ว ดผลผล ต ต วช ว ดผลล พธ แหล งงบประมาณ : เง นงบประมาณแผ นด น เง นรายได คณะฯ เง นรายได บ ณฑ ตว ทยาล ย เง นรายได มหาว ทยาล ย แหล งอ น ๆ (ระบ )... แผนและผลการใช จ ายเง นในแต ละไตรมาส ไตรมาส แผนการใช จ ายเง น (บาท) ผลการใช จ ายเง น (บาท) ไตรมาสท 1 (ต ลาคม-ธ นวาคม) ไตรมาสท 2 (มกราคม-ม นาคม) ไตรมาสท 3 (เมษายน-ม ถ นายน) ไตรมาสท 4 (กรกฎาคม-ก นยายน) รวมท งหมด แผน/ผลการใช จ ายจร ง ค ดเป นร อยละ หน วย น บ 35

39 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ ประเภทก จกรรม : ทาเคร องหมาย ลงในช อง ก จกรรมการพ ฒนาหร อส มมนาการเก ยวก บก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมก ฬาและส ขภาพอนาม ย ก จกรรมด านการเง นและงบประมาณ ก จกรรมด านบร หารจ ดการ ก จกรรมด านว จ ย ก จกรรมท วไป ก จกรรมทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ก จกรรมบร การว ชาการแก ส งคมและช มชน ก จกรรมบาเพ ญประโยชน ค ณธรรม จร ยธรรม และพ ฒนาบ คล กภาพ ก จกรรมประก นค ณภาพ ก จกรรมว ชาการ ก จกรรมอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม ก จกรรมอบรมเพ อพ ฒนาตนเอง ก จกรรมอ น ๆ (ระบ )... ผลสาเร จของก จกรรมท ดาเน นการตามข นตอนท กาหนดในโครงการ ว นเด อนป งบประมาณ ข นตอนท ก จกรรม ดาเน นการ ท ใช (บาท) ผลการดาเน นงาน 1. ข นเตร ยมการ... สาเร จ ค ดเป น ร อยละ... ไม สาเร จ เน องจาก... สาเร จ ค ดเป น ร อยละ... ไม สาเร จ เน องจาก ข นกระบวนการ... สาเร จ ค ดเป น ร อยละ... ไม สาเร จ เน องจาก... สาเร จ ค ดเป น ร อยละ... ไม สาเร จ เน องจาก ข นประเม นผล... สาเร จ ค ดเป น ร อยละ... ไม สาเร จ เน องจาก... ผลสาเร จการดาเน นงานของโครงการ : ทาเคร องหมาย ลงในช อง (ตอบได มากกว า 1 ตาตอบ) ม การดาเน นการตามแผน เป นไปตามกาหนดเวลา ตรงตามว ตถ ประสงค บรรล เป าหมาย ม การต ดตามประเม นผล อ นๆ... สร ปผลการดาเน นงาน (กรอกข อม ลรายงานผลการดาเน นงานในแต ละข นตอนพร อมป ญหาอ ปสรรคการดาเน นการ ยกเว น ป ญหาการขาดงบประมาณ ขาดบ คลากร และอ ปกรณ เคร องม อเคร องใช ) ข นตอนท 1... ข นตอนท 2... ข นตอนท 3... ข นตอนท 4... ข นตอนท

40 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ เอกสารประกอบ / หล กฐานประกอบโครงการ ของแต ละข นตอน 1. ถ าเป นหน งส อ/บ นท กข อความ ขอให Scan 2. ถ าเป นรายงานและพ มพ ด วย computer ขอให ส ง File ข อม ล และร ปภาพประกอบ (ถ าม ) 3. หล กฐานท งหมดขอให Write ลง CD เพ อประกอบหล กฐานส งมหาว ทยาล ยมห ดล ต อไป กร ณาทาเคร องหมาย ใน ตามท ท านส งเอกสาร/หล กฐานแนบ บ นท กข อความขออน ม ต ดาเน นงานและขออน ม ต ค าใช จ าย รายงานความก าวหน า หร อสร ปรายงานผลการดาเน นงานของโครงการ ร ปภาพของก จกรรม หล กฐานประกอบอ น ๆ ระบ... หมายเหต แนวทางในการเร ยงลาด บ File หล กฐานประกอบโครงการ 1. ขอให ลงรห สไว ทางขวาม อของเอกสาร โดยให ระบ รห สในเอกสารประกอบท กช น เช น โครงการม เอกสารประกอบท งหมด 2 ช น ขอให ลงรายละเอ ยด ค อ จะเป น PHMI PH (รห สคณะฯ) MI (รห สภาคว ชา) 2554 (ป งบประมาณ) 06 (เด อนท ดาเน นการ) 17 (ว นท ดาเน นการ) 01 (ลาด บท เอกสาร) 37

41 คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล : แนวทางการบร หารโครงการ MU_Plan-M&E แบบฟอร มท 2 รายงานผลการดาเน นงานตาม PA รอบ 6 เด อนและ 12 เด อน ส งมหาว ทยาล ย แบบรายงานผลการดาเน นงานโครงการตามข อตกลงการปฏ บ ต งานระหว างมหาว ทยาล ยก บส วนงาน (PA) ประจาป งบประมาณ พ.ศ.. 1. ช อโครงการ ล กษณะโครงการ (...) โครงการต อเน อง (...) โครงการใหม 3. ผ ร บผ ดชอบ...โทรศ พท ต ดต อ ความสอดคล องก บย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย (หากสอดคล องมากกว า 1 ย ทธศาสตร ให ลาด บความสอดคล องมากท ส ดตามลาด บ) ย ทธศาสตร หล ก ย ทธศาสตร สน บสน น (...) 1. สร างความเป นเล ศในการว จ ย (...) 5. ความกลมกล นในความหลากหลาย (...) 2. สร างองค กรแห งการเร ยนร และความเป นเล ศทางว ชาการ (...) 6. ระบบสารสนเทศและการใช ทร พยากร (...) 3. สร างความเป นเล ศในการบร การส ขภาพและบร การว ชาการ (...) 7. ทร พยากรบ คคล (...) 4. สร างความเป นสากล 5. ระยะเวลาดาเน นโครงการเร มต น... ส นส ด ผลการดาเน นงานตามต วช ว ด ต วช ว ดความสาเร จของโครงการ หน วยน บ ค าเป าหมาย ( แผน ) 6 เด อน (1 ต.ค. -31 ม.ค. ) ผลการดาเน นงาน 12 เด อน (1 ต.ค. -30 ก.ย.) 7. ผลการใช จ ายงบประมาณของโครงการ หน วย : บาท ผลการใช จ าย เง นงบประมาณแผ นด น งบประมาณท ได ร บ 6 เด อน (1 ต.ค. -31 ม.ค. ) 12 เด อน (1 ต.ค. -30 ก.ย.) เง นงบประมาณแผ นด น เง นรายได มหาว ทยาล ย เง นรายได ส วนงาน แหล งเง นอ นๆ (...โปรดระบ...) รวมท งส น 8. การประเม นความก าวหน าของโครงการ ค ดเป นร อยละ ป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นการ ข อเสนอแนะหร อแนวทางในการแก ไขป ญหา/อ ปสรรค

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา

พ ธ เป ดการประช มส มมนา 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ค ม อบร หาร บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ------------------------------------------------------------------------------- กองบร หารงานว จ ยและประก

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information