การบร หารโครงการ แนวความค ดและแนวทางในการสร างความส าเร จ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารโครงการ แนวความค ดและแนวทางในการสร างความส าเร จ"

Transcription

1 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 1/38 จ ดม งหมายของการเร ยนร การบร หารโครงการ แนวความค ดและแนวทางในการสร างความส าเร จ เพ อว เคราะห ความส าค ญของโครงการ วงจรโครงการ และแนวทางในการวางระบบการบร หารและ การจ ดการโครงการ เพ อพ จารณาแนวทางการว ดความส าเร จและต วแบบว าด วยป จจ ยท ส งผลต อความส าเร จในการบร หาร และการจ ดการโครงการ เพ อเร ยนร เทคน คการจ าแนกโครงสร างงาน (WBS : Work Breakdown Structure) และแนวทางการ จ ดองค กรโครงการ เพ อว เคราะห ระบบการควบค มโครงการทาสอดร บก บเวลา ค าใช จ าย และค ณภาพ (TCQ : Time, Cost and Quality ) ท งน โดยค าน งถ ง ผ ร บบร การเป นพล งข บเคล อนโครงการ เพ อพ จารณาค ณสมบ ต และบทบาทของผ จ ดการโครงการ (Project Manager) ในการสร างและ พ ฒนาการท างานของท มงานโครงการ ประเด นพ จารณา 1. ความส าค ญของโครงการในการบร หารการพ ฒนาค ณล กษณะและประเภทของโครงการ 2. ความหมายของวงจรโครงการและแนวทางในการจ ดวางระบบการจ ดการโครงการท ส มพ นธ ก บการ วางแผนโครงการ 3. การว ดความส าเร จและป จจ ยท ส งผลต อความส าเร จในการบร หารและการจ ดการโครงการ 4. เทคน คการจ าแนกโครงสร างงาน เพ อก จกรรมโครงการ 5. แนวทางในการจ ดองค กรโครงการท เหมาะสม 6. การวางระบบการควบค มโครงการ ท ครอบคล มเวลา ค าใช จ าย และค ณภาพ 7. การจ ดการโครงการโดยย ดผ ร บบร การเป นศ นย กลาง 8. ผ จ ดการโครงการก บบทบาทในการสร างและพ ฒนาท มงาน

2 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 2/38 ประเด นท ๑ ความส าค ญของการค ดโครงการ เพ อแก ปฬญหาหร อตอบสนองความต องการทางการบร หาร ค าถามเพ อการเร ยนร 1. ในการบร หารการพ ฒนาของหน วยงานภาคร ฐ หร อภาคเอกชน ท าไมจ งต องใช โครงการ เป นกลไกท ส าค ญในการจ ดการ ถ าไม ม การค ดและการด าเน นงาน โครงการได หร อไม เพราะอะไร 2. กาคค ดและด าเน นงานโครงการ (Projectization) ม ค ณค าและความส าค ญต อ หน วยงานของทางมากหร อน อยเพ ยงใด ให อธ บาย ความจ าเป นท ต องจ ดท าโครงการเพ อการบร หาร 1. ในสถานการณ ทางการบร หารโดยท วไป 1.1 ม ป ญหาทางการบร หารท สล บซ บซ อน ซ งหน วยงานเพ ยงหน วยงานเด ยวไม สามารถแก ไขป ญหาได 1.2 ม การเปล ยนแปลงความต องการของผ ร บบร การท เป นผลท าให งานประจ าเด ม ไม อาจจะตอบสนอง ความต องการใหม ได 1.3 ม ความจ าเป นในการใช หร อการเปล ยนแปลงเทคโนโลย 1.4 ม ข อจ าก ดหร อความจ าเป นในการใช ทร พยากร 2. ในสถานการณ ด านการพ ฒนาและการแข งข น 2.1 การเพ มความรวดเร ว ความแม นตรง และความถ กต อง ในการบร การ 2.2 การพ ฒนาค ณภาพของส นค าและบร การ 2.3 การเสนอบร การใหม และการสร างโอกาสในการพ ฒนา 2.4 การพ ฒนาสมรรถนะในการแข งข นองค การและพน กงาน 2.5 การค นคว า การบ กเบ ก หร อการน าร องท ส าค ญ ความจ าเป นท ต องจ ดท าโครงการ สถานการณ ทางการบร หารท วไป สถานการณ ด านการพ ฒนา และการแข งข น งานซ บซ อน (Complicate) การเปล ยนแปลง (Change) Technology Movement ทร พยากรม จ าก ด ความรวดเร ว + ความแม นตรง พ ฒนาค ณภาพส นค า/บร การ เสนอบร การใหม สร างโอกาส พ ฒนาสมรรถนะในการแข งข น ค นคว า บ กเบ ก น าร อง ความส าค ญของการค ดโครงการ ในกรณ ท งานประจ าท ด าเน นงานอย ไม อาจจะร บม อก บสถานการณ ด งกล าวได เพ อแก ไขป ญหาหร อตอบสนองความต องการตามสถานการณ ท ระบ ไว น กบร หารจ าเป นต อง ค ดและ ด าเน นงานอย างเป นโครงการ (Projectization) - กล าวโดย David I. Cleland

3 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 3/38 ประเด นท ๒ ประเภทและค ณล กษณะโครงการ ค าถามเพ อการเร ยนร 1. ตามปกต น กบร หารควรจะค ดโครงการได ก ประเภท อะไรบ าง ม หล กการและเหต ผลอย างไร 2. โครงการควรม องค ประกอบท แสดงถ งค ณล กษณะท ส าค ญ (Project Characteristic) อย างไร บ าง ให อธ บาย ประเภทของโครงการ ประเภทโครงการจ าแนกตามล กษณะของสถานการณ ท จะเผช ญ (ปกรณ, 2542) 1. โครงการปร บปร งหร อแก ไขป ญหาต าง ๆ (Improvement Project) 2. โครงการร เร มหร อนว ตกรรม (Innovative Project) เป นโครงการท ม งจะเสนอผล ตภ ณฑ ใหม (New Project) หร อเปล ยนแปลงว ธ การใหม (New Methods) 3. โครงการว จ ยและพ ฒนา (Research and Development Project) เป นโครงการท จะเป นล กษณะ บ กเบ ก (Pioneer) หร อน าร อง (Pilot) หร อค นคว าทดลอง (Experiment) เพ อค นหาสาเหต ท แท จร งของ ป ญหาในองค การ หร อว จ ยเพ อสะสมองค ความร สร างความเป นเล ศทางว ชาการ หร อสร างต นแบบ ค ณล กษณะของโครงการ 1. ขอบเขตงานม ล กษณะเป นเอกเทศหร อม ล กษณะเฉพาะ ท แตกต างไปจากงานประจ า (Uniqueness) 2. ม ก าหนดเวลาเร มต นและส นส ดท แน นอน (Temporary nature) 3. ม องค การร บผ ดชอบในการจ ดการโดยเฉพาะ และสลายต วลงเม อเสร จโครงการ (Specific project organization) 4. ม การก าหนดค าใช จ ายหร อต นท นท จ าเป น สามารถว เคราะห ความค มท นและค มค าของผลประโยชน ตอนแทนได (project investment cost and benefit) 5. การจ ดการโครงการ ผ บร หารโครงการต องค าน งถ งข อจ าก ดด านเวลา (Time) ค าใช จ าย (Cost) และ ค ณภาพ (Quality) ตามท ก าหนดไว ในเง อนไขของโครงการ 6. ค าน งถ งความเช อมโยง (Project integration) ระหว างข อก าหนดโครงการ (TOR : Teams Of Reference) ขององค กรเจ าของโครงการ ก บความร บผ ดชอบขององค การในการจ ดการโครงการ 7. จ าเป นย งต อการให ความส าค ญต อ การบร หารส ญญา (Contract management) สร ปม ต ท ส าค ญในการก าหนดโครงการ 1. ก าหนดผลล พธ ผลผล ต ขอบเขตของงานและก จกรรมโดยม ต วช ว ดท ช ดเจน 2. ก าหนดเวลาและแนวทางในการบร หารเวลาท ด 3. ม การค านวณต นท นและร ปแบบในการจ ดการค าใช จ ายท เหมาะสม 4. ก าหนดแนวทางในการจ ดการด านค ณภาพท ช ดเจน

4 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 4/38 5. ก าหนดล ทางในการตอบสนองความต องการ หร อการให ค าแนะน าต อล กค าและผ ร บบร การ ได อย าง รวดเร วและแม นตรง ความแตกต างระหว างงานโครงการก บงานประจ า ประเด น พ จารณา งานโครงการ งานประจ า 1. ขอบข าย 2. เวลา 3. เปล ยนแปลง 4. แนวโน ม 5. ว ตถ ประสงค 6. ทร พยากร 7. บร บท 8. ผลล พธ 9. ท มงาน 10. สไตล ท างาน Scope Time Change Trend Objective Resource Context Result Teamwork Style Unique : ม ล กษณะเฉพาะ Finite : ม เวลาเร ม/ส นส ด รวดเร ว ไม ค าถ งความสมด ล เน นเร องใดเร องหน งโดยเฉพาะ จ าก ดตามวงเง นท ก าหนด ย ดหย น เน นประส ทธ ผล ประสานก นด วยจ ดม งหมาย กล าเส ยง Repetitive ท าซ า ๆ Eternal : ต อเน องไม ส นส ด ค อยเป นค อยไป ค าน งถ งความสมด ล เน นความเท าเท ยมก น เพ มเต มได ตามความจ าเป น คงท สร างประส ทธ ภาพ ประสานก นด วยบทบาท ใช ประสบการณ ประเด นท ๓ ค ณล กษณะและค ณค าของวงจรโครงการ (Project Cycle) ค าถามเพ อการเร ยนร 1. จงอธ บายค ณล กษณะและค ณประโยชน ของวงจรโครงการมาให เห นโดยช ดเจน 2. ม ผ กล าวว าในการบร หารและการจ ดการโครงการ ผ จ ดการโครงการ และท มงาน จ าเป นต อง ร ถ งความส นพ นธ ของวาระต าง ๆ ของวงจรโครงการด วย ท านม ความค ดอย างไร ความหมายของวงจรโครงการ (Project Cycle) 1. การก าหนดโครงการโดยท วไปจะเร มต นจากหน วยงานท เก ยวข อง จะท าการแปลกลย ทธ ของ ก จการให เป นแนวค ดของโครงการ (Project Ideas) 2. แนวค ดของโครงการท ด จะเป นประโยชน ต อการวางข อก าหนดหร อเง อนไขของโครงการ (TOR : Terms Of Reference) 3. TOR จะเป นประโยชน ต อการวางแผนโครงการเบ องต น (Preliminary Planning) 4. ม การวางแผนโครงการเบ องต น และท าการศ กษาความเป นไปได ด านต าง ๆ ซ งจะน าผลท ด ร บมา ด าเน นการวางแผนในรายละเอ ยด 5. เม อโครงการได ร บอน ม ต จากผ บร หารแล ว จะน าไปส การบร หารและการจ ดการ โดยหน วยงานท เก ยวข อง

5 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 5/38 6. และเม อโครงการแล วเสร จ จ งจะท าการย ต โครงการ และถ ายโอยโครงการไปส การด าเน นงานใน ภาวะปกต องค ประกอบของข อก าหนดโครงการ (TOR : Terms Of Reference) 1. ว ตถ ประสงค หร อผลล พธ ท ต องการม ความช ดเจน 2. ผลงานและก จกรรมท จะต องด าเน นงาน 3. ขอบเขตในการลงท น หร อ งบประมาณท จะใช ในการด าเน นงาน 4. ผ ใช ประโยชน ของโครงการ และอาย การใช งานโครงการ 5. ข อก าหนดอ น ๆ เช น ค ณล กษณะขององค กรท จะร บผ ดชอบในการบร หารและการจ ดการ แผนภาพ : วงจรโครงการของภาคเอกชน การวางแผน ศ กษาความเป นไปได และประเม นโครงการ ท าเองหร อจ างเหมา TOR ศ กษาความเป นไปได แนวค ด โครงการ ลงท น ตรวจร บ ส งมอบ ควบค ม การย ต และ ส งมอบ การด าเน นงาน โครงการ ท าเองหร อจ างเหมา ท าเองหร อจ างเหมา แผนภาพ : วงจรโครงการของภาคร ฐ การก าหนดแนวค ด/การศ กษาความเป นไปได / การจ ดท าเอกสารแผน TOR ศ กษาความเป นไปได การต ดตามและ ประเม นผล/ การปร บปร งแก ไข กลย ทธ ในการ บร หารและ การพ ฒนา แผนด าเน นงาน การค ดเล อก และอน ม ต / การเตร ยมการ การตรวจร บ การควบค ม การปฏ บ ต การ/การควบค มโครงการ/ การย ต และส งมอบงาน

6 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 6/38 แผนภาพ : วงจรโครงการ ก (ก าหนดแนวค ด) ข (เร มต น) ค (ย ต โครงการ) ง (ส าเร จ) วางแผน ศ กษาความเป นไปได ว เคราะห ความเหมาะสม การบร หารและการจ ดการ โครงการต งแต เร มต นจน แล วเสร จ ถ ายโอนโครงการไปส ภาระงานประจ าของ หน วยงานอ น ค าใช จ ายส าหร บ การศ กษาความเป นไปได ค าใช จ ายหร องบประมาณ ในการจ ดการโครงการ ค าใช จ ายในการด าเน นงาน และผลประโยชน ท ได ร บ การเร มโครงการ ระยะเวลาการด าเน นงาน อาย โครงการ การต ดตามและประเม นผลโครงการ ข อส งเกตเก ยวก บต นท นและผลประโยชน Project Management by Pakorn 2006 ค าใช จ ายในการวางแผนและว เคราะห โครงการไม ว าจะเป นเง นจ านวนเท าไร ถ อว าเป นต นท น (cost) ส วนหน งท จ าเป นและส าค ญต อการเร มต นโครงการ ถ าต ดส นใจไม ท าโครงการเพราะ ผลการว เคราะห พบว า ไม ค มท นและไม ค มค า ต นท นส วนน จ ง ไม ได ร บผลตอบแทน ค อ จะกลายเป นท นจม (sunk cost) ท ไม ควรเส ยดาย ถ าผลการว เคราะห พบว า เป นไปได และต ดส นใจท าโครงการจะม ค าใช จ ายในการบร หารและ จ ดการโครงการ ค าใช จ ายน ถ อเป นงบลงท นหร อประมาณการรรายจ ายท จะต องม ว ธ การค ดและจ ดท าเป นเอกสาร ตามข อก าหนดว าด วยการจ ดท างบประมาณของหน วยงาน งบลงท น ม โอกาสได ร บผลตอบแทนในร ปต วเง นอ นถ อเป นรายได จากการด าเน นงาน ถ าโครงการ เสร จและประสบผลส าเร จ ในอ กกรณ หน ง ผลตอบแทนท เก ดข นอาจม ใช เป นเม ดเง น แต เป นผลประโยชน ร ปแบบอ นได หล งจากถ ายโอยโครงการไปส งานประจ า จะม ค าใช จ ายในการด าเน นงาน อ นเป นค าใช จ ายปกต ในการปฏ บ ต งานท ควรจะต องม การค ดประมาณการรายจ ายล วงหน า ว าเป นอย างไร การว เคราะห ความค มท นและความค มค า เป นการค านวณเปร ยบเท ยบระหว างต นท นและ ผลประโยชน (Cost Benefit Ratio) ท งท สามารถค ดเป นเง นได และไม ได ความส าเร จของวงจรโครงการ ข อก าหนดโครงการท ช ดเจน จะท าให การวางแผนโครงการม ต วช ว ดท ช ดเจน การวางแผนโครงการจ งเป นจ ดเช อมโยงระหว างกลย ทธ ก บการด าเน นงาน

7 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 7/38 สาระส าค ญของแผนโครงการถ อเป นข อก าหนดท ส าค ญส าหร บการวางแนวทางในการบร หารและ การจ ดการโครงการ ประเด นท ๔ การวางแผนและการวางระบบการจ ดการโครงการ ค าถามเพ อการเร ยนร 1. ในการวางแผนโครงการ น กวางแผนต องใช เคร องม อทางความค ดอะไรบ าง เคร องม อ เช นน นม ความส มพ นธ ก นอย างไร 2. การจ ดท าแผนโดยใช หล กความส มพ นธ เช งตรรกะ (Logical Framework) ม ล กษณะ เฉพาะท ส าค ญอะไรบ าง อธ บาย เคร องม อทางคามค ดส าค ญในการวางแผนโครงการ 1. กระบวนการแก ป ญหา (Problem Solving Project) 2. กระบวนการและเน อหาของว ธ การ (Procedure and Substance of Method) 3. ความค ดสร างสรรค (Creative Thinking) 4. การต ดส นใจ (Decision Making) ความส มพ นธ ระหว างป ญหาก บว ตถ ประสงค ด านลบ ป ญหา ป จจ บ น ด านบวก ว ตถ ประสงค Gap Analysis สาเหต Trend Analysis ว ธ การ การวางแผนโครงการโดยใช Logical Framework เร มต นจากการพ จารณาป ญหาและสาเหต แล วจ ดท าแผนภ ม ป ญหา (Problem Tree) จากน นก าหนดว ตถ ประสงค และว ธ การ โดยจ ดท าแผนภ ม ว ตถ ประสงค (Objective Tree) จ ดท าตารางเหต ผลส มพ นธ (Log Frame Table)

8 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 8/38 ต วอย าง Log Frame โครงการจ ดหาน าเพ อการผล ต Problem Tree ผลผล ตการเกษตรตกต า Objective Tree ผลผล ตการเกษตรเพ มข น ขาดพ นธ ขาดน า ขาดป ย ม พ นธ ม น า ม ป ย ขาดคลอง ขาดฝาย ขาดค นค น า ข ดคลอง สร างฝาย ข ดค นค น า จ ดม งหมาย Goal ผลผล ตการเกษตรเพ มข น ว ตถ ประสงค Objective ม พ นธ ม น า ม ป ย ผลผล ต Output ข ดคลอง สร างฝาย ข ดค นค น า ก จกรรม ก จกรรม ก จกรรม แผนภ ม แสดงร ปแบบของ Λογιχαλ Φραµεωορκ Project Management by Pakorn 2006 NS Narrative Summary สาระส าค ญโดยสร ป OVI Objectively Verifiable Indicators ต วช ว ด MOV Means Of Verification การตรวจสอบ แหล งข อม ล การอ างอ ง IA Important Assumption เง อนไขท ส าค ญ Program Goal จ ดม งหมายของแผนงาน เวลา ปร มาณ ค ณภาพ พ นท กล มคน แนวทางและข อม ลท ใช ใน การตรวจสอบ เง อนไขท ม ผลต อ การบรรล ผลล พธ ส ดท าย Project Objective ว ตถ ประสงค โครงการ เวลา ปร มาณ ค ณภาพ พ นท กล มคน แนวทางและข อม ลท ใช ในการตรวจสอบ เง อนไขท เช อมโยงก บ ความส าเร จของโครงการ อ น ๆ Project Outputs ผลผล ตโครงการ เวลา ปร มาณ ค ณภาพ รายงานการตรวจร บ ว ธ ประเม นผลหร อ ตรวจสอบผลงานของ โครงการ เง อนไขท ม ผลกระทบต อ การบรรล ผล Project Activities ก จกรรมโครงการ เวลา ค าใช จ าย รายงานการเบ กจ าย แหล งประเม นผล ความส าเร จในการท า ก จกรรม เง อนไขท ม ผลต อ ค าใช จ ายท เพ มข น

9 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 9/38 NS Narrative Summary สาระส าค ญโดยสร ป ผลผล ตภาคเกษตร เพ มส งข น เพ อให ม น าเพ ยงพอ ต อการเกษตรตลอดป สร างฝาย ข ดคลอง ข ดค นค น า ก จกรรมด านต าง ๆ ของท กผลผล ต ต วอย าง Logical Framework OVI Objectively Verifiable Indicators ต วช ว ด เวลา พ นท กล มคน ปร มาณ ค ณภาพ เวลา พ นท กล มคน ปร มาณ ค ณภาพ เวลา ปร มาณ ค ณภาพ เวลา ค าใช จ าย MOV Means Of Verification การตรวจสอบ แหล งข อม ล การอ างอ ง ระบ แนวทางและข อม ลใน การตรวจสอบ ระบ แนวทางและข อม ลใน การตรวจสอบ รายงานการตรวจร บ หร อการด ของจร ง IA Important Assumption เง อนไขท ส าค ญ เง อนไขภายนอกท ม ผลกระทบต อผลล พธ งานโครงการอ น ๆ ต อง เสร จตามข อก าหนด เง อนไขภายนอกท ม ผลกระทบต อผลผล ต รายงานการเบ กจ าย เง อนไขด านราคาและ ค าใช จ ายท เพ มข น ค าถามเพ อการเร ยนร 3. ถ าท านเป นผ จ ดการโครงการ ท านจะม ว ธ การวางระบบการจ ดการโครงการ ให สอดคล องก บ สารระส าค ญของโครงการท ระบ ไว ในแผนโครงการอย างไร อธ บาย 4. ระบบการบร หารและการจ ดการโครงการม องค ประกอบท ส าค ญอะไรบ าง ให ระบ อย างช ดเจน การวางระบบการจ ดการโครงการ หล งจากได ร บอน ม ต ให ด าเน นงานโครงการ ผ จ ดการโครงการจะม บทบาทส าค ญในการจ ดวางระบบ การจ ดการโครงการให สอดคล องก บแผนโครงการ ระบบการจ ดการโครงการจะเป นประโยชน ต อการจ ดเตร ยมความพร อมด าน แผนงาน หร อรายการ ก จกรรม แผนเง นหร อรายการงบประมาณ และแผนก าล งคน องค ประกอบของระบบการจ ดการโครงการ ร จ ดม งหมายในระด บแผนงาน (Program Goal) อย างช ดเจน ร ว ตถ ประสงค ของโครงการ (Project Objective) อย างช ดเจน ร ขอบข ายโครงการ (Project Scope) หร อผลผล ตและก จกรรมท เหมาะสมขององค กรโครงการ ร ร ปแบบท เหมาะสมขององค กรโครงการ ร ระบบการควบค มโครงการ ร ความพ งพอใจของผ ร บบร การ

10 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 10/38 แผนภาพ : องค ประกอบของระบบการจ ดการโครงการ จ ดม งหมายของแผนงาน ต วช ว ด ว ตถ ประสงค โครงการ ต วช ว ด ขอบข ายโครงการ WBS องค กรโครงการ โครงสร าง ท มงาน หน าท ระบบควบค ม CSPEC or CSCSC SCHEDULE เวลา ค าใช จ าย ค ณภาพ TQM ปร กษาหาร อ ยอมร บ ความพ งพอใจของผ ร บบร การ ใช ประโยชน Project Management by Pakorn 2006 สร ประบบการจ ดการโครงการระด บจ ลภาค ระบ จ ดม งหมายของแผนงาน : ต วช ว ดต าง ๆ ตามแผน ระบ ว ตถ ประสงค : ต วช ว ดต าง ๆ ตามแผน ก าหนดขอบข ายโครงการ : โครงสร างการจ าแนกงาน (Work Breakdown Structure) ระด บผลผล ต และก จกรรม ก าหนดร ปแบบองค กรโครงการ วางระบบการควบค ม ได แก เวลา ค าใช จ าย และค ณภาพ ปร กษาหาร อเพ อสร างความพ งพอใจ การยอมร บและใช ประโยชน

11 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 11/38 ประเด นท ๕ ป จจ ยส าค ญท ม ผลต อการสร างความส าเร จในการบร หารและการจ ดการโครงการ ค าถามเพ อการเร ยนร ในการว ดความส าเร จของโครงการ บรรท ดฐานส าค ญ (Significant criteria) ท ควร ค าน งถ งม อะไรบ าง ในแต ละบรรท ดฐานควรจะพ จารณาเร องใดเป นส าค ญ ให อธ บาย บรรท ดฐาน 4 ด านของการว ดความส าเร จ 1. บรรท ดฐานด านเวลา Time Criterion 2. บรรท ดฐานด านการเง น Monetary Criterion 3. บรรท ดฐานด านประส ทธ ผล : ปร มาณ ค ณภาพ Effectiveness Criterion 4. บรรท ดฐานด านความพ งพอใจของผ ร บบร การ Client Satisfaction Criterion การยอมร บและการใช ประโยชน การยอมร บและการใช ประโยชน ของผลล พธ จาก โครงการ Quality Client Satisfaction ค ณภาพขอผลงาน และผลล พธ ของโครงการ ค าใช จ ายในการด าเน น ก จกรรมโครงการ Time Cost ข อก าหนดเวลาตาม Project Schedule ค าถามเพ อการเร ยนร ในการบร หารและการจ ดการโครงการให ส าเร จตามบรรท ดฐานความส าเร จท ได อธ บาย มาแล ว ผ จ ดการโครงการและท มงานควรพ จารณาป จจ ยท ส าค ญอะไรบ าง ป จจ ยส าค ญท ส งผลต อความส าเร จ ม หล กฐานท ใช เป นการอ างอ งอะไรบ าง ให อธ บาย ต วแบบว าด วยป จจ ยท ม ผลต อการสร างความส าเร จ ต วแบบท ม ผลต อการสร างความส าเร จในการบร หารและการจ ดการโครงการ ม 4 ต วแบบท น าสนใจ ค อ 1. Project Management Ten Commandments ของ Paul C. Dinsmore

12 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 12/38 2. Ten Critical Success Factors Model ของ Jeffery K. Pinto และ Dennis P. Slevin 3. Project Integration ของ Linn C. Stuckenbruck 4. Strategies for Managing Major Projects ของ Peter W.G. Morris ต วแบบบ ญญ ต 10 ประการของ Paul C. Dinsmore 1. การให ความส าค ญต อโยงใยส มพ นธ หร อการประสานงาน Concentrate on Interfacing 2. การจ ดท มงานโครงการ Organize the Project Team 3. การจ าแนกโครงสร างงานโครงการท สอดคล องก บกลย ทธ และสาระเช งเทคน ค Plan Strategically and Technially 4. ค าน งถ งกฎของเมอร ฟ Remember Murphy s Law 5. ระบ ผ ม ส วนได เส ยของโครงการ Identify project stakeholders 6. เตร ยมพร อมท จะร บม อก บความข ดแย ง Be prepared to manage conflict - ในการจ ดการโครงการเก อบท กประเภทจะม ความส มพ นธ เช อมโยงระหว างหน วยงานหร อแผนกต าง ๆ ซ งม กม ป ญหาใน ด านของการเช อมโยงระหว างก น - ผ บร หารระด บส งและผ บร หารโครงการ ต องก าหนดขอบเขตของ อ านาจหน าท และความร บผ ดชอบของท เก ยวข องให ช ดเจน พร อมสร างความส มพ นธ เช อมโยงท งท เป นทางการและไม เป นทางการ - ผ จ ดการโครงการควรค ดเล อกสมาช กในท มงานด วยความ รอบคอบ และพยายามกระต นและจ งใจ ให ท างานร วมก น - ท าความเข าใจ นโยบายหร อกลย ทธ ท ก าหนดมา - ก าหนดส งท จะต องท า (Establish what has to be done) ก บ ว ธ การด าเน นงานให บรรล ผลท ต องการ - แนวค ด ความผ ดพลาดย อมจะเก ดข นได เสมอ (แม จะวางแผนไว ด เพ ยงใดก ตาม : If anything can go wrong, It will - เป นเร องท เต อนให ผ จ ดการโครงการว า ส งท ต องกระท าควบค ก บ การวางแผนโครงการ ค อ การจ ดวางระบบการควบค มน นเอง - ผ จ ดการโครงการควรว เคราะห ว า กล มผลประโยชน ใดท ม อ ทธ พลอยางย งต อการต ดส นใจในประเด นท ส าค ญ ๆ ของ โครงการ - ต องร แจ งเห นจร งวา ใครหร อกล มใดบ าง ท จะม ส วนได ส วนเส ย ในผลล พธ ของโครงการ - การจ ดการความข ดแย งท ได ผลจ งย อมจะท าให โครงการบรรล จ ดม งหมายท ต องการ - เทคน คในการจ ดการความข ดแย ง 4 ประการ ได แก 1) ความข ดแย งด านผลประโยชน ให ใช ว ธ การเจรจาต อรอง 2) ความข ดแย งทางความค ด ให ใช การประสานความร วมม อ 3) ความข ดแย งท เป นการฝ าฝ นข อตกลงของฝ ายใดฝ ายหน ง ให ใช ความเด ดขาด 4) กรณ ท ไม ส าค ญ ไร สาระ ให วางเฉยหร อปล อยให เวลาแก ไข

13 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 13/38 7. เผช ญก บส งท อย นอกเหน อความคาดหมาย Expect the unexpected 8. การเร ยนร จากประสบการณ Listen to intuition 9. การใช ท กษะเช งพฤต กรรม Using behavioral skills 10. การต ดตามและปร บปร งแก ไข Follow up and take corrective actions - เพ อเสร มให สามารถด าเน นงานไปได อย างราบร น ต องลดหร อ ท ดทานส งท นอกเหน อความคาดหมายอ นอาจจะเก ดข น - การเร ยนร จากประสบการณ ของผ จ ดการโครงการท เคยท างาน ประสบผลส าเร จมาก อน อาจจะเป นเคร องม อทางความค ด ประเภทหน งท จะช วยให คาดการณ ล วงหน าถ งแนวทางหร อท ศ ทางการท างานท เหมาะสมได - ป ญหาเช งพฤต กรรมมน ษย เช นการต อต านการเปล ยนแปลง ผ จ ดการโครงการต องใช ท กษะในการคาดการณ ล วงหน าถ ง ป ญหาเช งพฤต กรรมมน ษย ท อาจจะเก ดข นในองค กรโครงการ - ควรม ระบบการควบค มล วงหน า ด วยการก าหนดมาตรฐานการ ปฏ บ ต งาน ด าเน นการว ดหร อประเม นผลการด าเน นงานก บ มาตรฐานท วางไว หากไม ได ตามท ก าหนดก ควรด าเน นการ ปร บปร งแก ไข ต วแบบป จจ ยแห งความส าเร จของ Pinto และ Slevin 1. การร บร ภารก จของโครงการโดยช ดเจน Project Mission 2. การสน บสน นของผ บร หารระด บส ง Top Management Support 3. การวางก าหนดการ Project schedule and plan 4. การปร กษาหาร อผ ร บบร การ Client consultation - ภารก จโครงการ หมายถ งการท ผ จ ดการโครงการ ท มงาน และ หน วยงานต าง ๆ ท เก ยวข องในการบร หารโครงการ จะต องท า ความเข าใจจ ดม งหมาย ว ตถ ประสงค ตลอดจนแนวทางการ ด าเน นงานของโครงการให ช ดเจน ต งแต เร มโครงการ - ผ จ ดการโครงการจะเป นผ ท าหน าท ในการขอร บการสน บสน น ทร พยากรต าง ๆ รวมท งการสน บสน นด านการก าหนดอ านาจ หน าท และการใช อ านาจในการต ดส นใจด านต าง ๆ จากผ บร หาร ระด บส ง - ด วยการแตกย อยงานโครงการ (Work Breakdown Structure) ออกเป นก จกรรมท จะต องปฏ บ ต และเร ยบล าด บก อนหล งของ ก จกรรม การก าหนดเวลา ก าล งคน เคร องม อ อ ปกรณ เทคโนโลย และทร พยากรด านต าง ๆ ท จ าเป น - Project schedule ช วยในการจ ดการโครงการ เพ อใช ต ดตามให ก จกรรมต าง ๆ สามารถด าเน นแล วหร อบรรล ตามจ ดตรวจสอบ (Milestones) ได และช วยปร บปร งหร อแก ไขส วนงานท ไม สามารถบรรล งานได ตามก าหนดการ - ผ จ ดการโครงการต องว เคราะห ความจ าเป นและความต องการ ของกล มบ คคล ท กกล มอย างถ กต อง และม ความสอดคล องก บ สถานการณ ท เป นจร ง โดยไม เล อกปฏ บ ต ด วยการแสวงหา กรรมว ธ ในการต ดต อส อสาร (Communication) การ

14 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 14/38 5. การจ ดการด าน Personnel 6. การค าน งถ งสาระเช งเทคน ค Technical Tasks 7. การสร างการยอมร บของผ ร บบร การ Client acceptance 8. การต ดตามและการร บร ข อม ลป อนกล บ Monitoring and feedback 9. การต ดต อส อสาร Communication 10. การแก ไขอ ปสรรค Troubleshooting ปร กษาหาร อร วมก น (Consultaion) และการร บฟ งความค ดเห น อย างจร งจ งและจร งใจ - ป จจ ยด านม ความส าค ญอย างมากต อความส าเร จหร อ ความล มเหลวของโครงการ - ผ จ ดการโครงการต องระม ดระว ง ในการสรรหา การค ดเล อก และ การฝ กอบรม ต วบ คคลท ถ อเป นต วเอกหร อเสาหล กของโครงการ (Key personnel) และควรต องม ความเข าใจในเร องของการ ท างานเป นท ม - การจ ดให ม เทคโนโลย ท จ าเป นส าหร บการด าเน นก จกรรม โครงการอย างพร อมม ลและเพ ยงพอ ขณะเด ยวก นก จะต อง ค าน งถ งการท โครงการจะต องม ท กษะเก งงาน (Technical Skills) หร อม ความช านาญการ (Expertise) ในการ ใช เทคโนโลย ต าง ๆ อย างแท จร ง - ผ จ ดการโครงการและท มงาน จะต องให ความสนใจและม ความสามารถ ในการปฏ บ ต การขาย ค ณค าและว ธ การใช ประโยชน ในผลล พธ ข นส ดท ายของโครงการให แก ผ ร บบร การได อย างแท จร ง - จ ดประสงค หล กของการควบค ม ได แก การท ร บร ถ ง สถานะและความเคล อนไหวของโครงการท ก ๆ ข นตอนในการ ด าเน นงาน สามารถได ร บข อม ลป อนกล บมา เพ อว ดเปร ยบเท ยบ ผลการปฎ บ ต งานเป นไปตามมาตรฐานท วางไว หร อไม - การก าหนดช องทางและว ธ การในการต ดต อส อสาร (Communication Channels) ถ อได วาเป นเร องท ม ความส าค ญ ในการสร างบรรยากาศของความส าเร จในการท างาน - ข อม ลข าวสารท จะต องต ดต อส อสารก น 2 ด าน ค อ 1) ด านเน อหา ได แก จ ดม งหมาย ว ตถ ประสงค ของโครงการ การ เปล ยนแปลงเง อนไขโครงการท อาจจะเก ดข น การรายงาน ความก าวหน า การส งส ญญาเต อนภ ยหร อภาวะว กฤต ท ควร ระม ดระว ง 2) ด านต วบ คคลและว ธ การส อสาร ได แก กระบวนการ ต ดต อส อสารระหว างบ คคลท เก ยวข องท กฝายท กด าน - การพ ฒนาความสามารถในการท จะร บม อก บว กฤตท นอกเหน อ ความคาดหมายและภาวะเบ ยงเบนไปจากแผนงานท วางไว - ท กษะท ส าค ญ ค อ ความสามารถในการว เคราะห สถานการณ ท ไม พ งปรารถนาได ล วงหน า (Foreseen) ก บท กษะในเช งป องก น (Forestall)

15 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 15/38 ต วแบบป จจ ยแห งความส าเร จของ Pinto และ Slevin การต ดต อส อสาร ภารก จ โครงการ การสน บสน น วาง ก าหนดการ ปร กษาหาร อ ล กค า จ ดการงาน บ คคล จ ดการงาน เทคน ค สร างการ ยอมร บ การต ดตาม/ควบค ม การแก ไขป ญหา ต วแบบเช งบ รณาการโครงการของ Stuckenbruck 1. เร มต นโครงการอย างถ กต อง Getting Started on the Right Foot - จ ดเร มต น ท ผ บร หารระด บส งต องต ดส นใจในเร องต าง ๆ ให ช ดเจน ค อ 1) การช แจงความค ดโครงการแก หน วยงานท เก ยวข อง 2) โครงสร างองค กรโครงการ 3) ร ปแบบของความส มพ นธ ระหว างองค การโครงการ ก บ หน วยงานประจ า 4) การค ดเล อกผ จ ดการโครงการ 5) การค ดเล อกผ บร หารงานประจ า ท จะเข ามาม ส วนในการ จ ดการโครงการ 6) จ ดหาและสน บสน นทร พยากรแก โครงการ 7) การให การสน บสน นผ จ ดการโครงการและท มงาน - การท าความเข าใจระหว าง ผ บร หารระด บส ง ผ จ ดการ โครงการ และผ บร หารหน วยงานประจ าท เก ยวข อง ใน ประเด นท ส าค ญ ค อ 1) การก าหนดแผนด าเน นงานโครงการ 2) ก าหนดแนวทางในการจ าแนกโครงสร างงานโครงการ 3) การก าหนดระเบ ยบเก ยวก บกระบวนการด าเน นงาน 4) การก าหนดระเบ ยบการจ ดซ อ การจ ดหา พ สด คร ภ ณฑ 5) การออกค าส งเก ยวก บอ านาจหน าท และความร บผ ดชอบ

16 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 16/38 2. วางแผนงานเช งบ รณาการ Planning for project integration 3. การบ รณาการ WBS ก าหนดการ และ งบประมาณ Developing an Integrated Work Breakdown Structure, Schedule and Budget) 4. ควบค มเช งบ รณาการ Developing Integrated Project Control 5. การจ ดการความข ดแย ง Managing conflict 6. แก ไขป ญหาอ ปสรรค Removing roadblocks 7. จ ดล าด บความส าค ญ Setting priorities 8. อ านวยการถ ายโอนโครงการ Facilitating project transfer 9. จ ดวางเคร อข ายการส อสาร Establishing Communication Links - ผ จ ดการโครงการ ท มงาน และผ ท เก ยวข องควรร วมม อก นในการ ก าหนดรายละเอ ยดของแผนด าเน นงานหร อแผนปฏ บ ต การ โครงการ - แผนปฏ บ ต การโครงการควรถ กน าไปปฏ บ ต จร งด วย - องค ประกอบท ควรให ความสนใจในป จจ ยน ได แก 1) สร ปสาระส าค ญของโครงการ 2) เง อนไขของค ณล กษณะงาน 3) ค าอธ บายต วเน องาน 4) ก าหนดการหล ก 5) แนวทางและข นตอนการด าเน นงาน 6) ระบบงบประมาณและการควบค ม 7) ตารางตาข ายงาน 8) การพยากรณ การใช ว สด อ ปกรณ - ระบบควบค มจะต องค าน งถ งโยงใยส มพ นธ ต าง ๆ รอบด าน ท ง การควบค มการใช ทร พยากร การควบค มกระบวนการด าเน นงาน และการควบค มผลงาน และผลล พธ ของโครงการ - หน าท หน งของผ จ ดการโครงการค อ การเป น ผ จ ดการความ ข ดแย ง (Conflict Manager) โดยผ บร หารระด บส ง ผ บร หาร หน วยงานประจ า และผ จ ดการโครงการ ต องเฝ ามองและแสวงหา ว ธ การท เหมาะสมในการจ ดการความข ดแย งต าง ๆ ท เก ดข น - - การจ ดล าด บความส าค ญ จะช วยลดป ญหาความข ดแย งและเป น การป องก นป ญหาท เป นอ ปสรรคต าง ๆ ได การจ ดล าด บ ความส าค ญแบ งออกได 2 ส วนค อ 1) ในด านขององค กรหล กหร อองค กรท เป นเจ าของโครงการ ต องจ ดล าด บความส าค ญของโครงกาต าง ๆ ท ก จการก าล ง ด าเน นการอย หร อท จะด าเน นการในอนาคตให ช ดเจน 2) ในแต ละองค กรโครงการ จะต องจ ดล าด บความส าค ญของ ก จกรรมโครงการ รวมท งการใช ทร พยากรต าง ๆ อย างช ดเจน - - ผ จ ดการโครงการท าหน าท เช อมโยงการส อสารรวม 4 ช องทาง ค อ 1) การส อสารก บผ บร หารระด บส ง 2) การส อสารก บ โครงการ 3) การส อสารภายนอกก บผ บร หารงานประจ า 4) การส อสารก บล กค าหร อผ ร บบร การของโครงการ

17 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 17/38 เคร อข ายการส อสารของโครงการตามข อเสนอของ Linn Stuckenbruck ผ บร หารระด บส ง ผ บร หาร งานประจ า Project Direction Reports Policy ผ จ ดการ โครงการ Progress Reports Progress Reports Direction ล กค า หร อ ผ ร บบร การ Reports Project Direction โครงการ ต วแบบการจ ดการโครงการขนาดใหญ ของ Morris ป จจ ยด านสภาพแวดล อมภายนอก การเง น และระยะเวลา การเม อง (Politics) นโยบายร ฐบาล การเม องภายในองค การ ถ นฐานช มชน (Community) ภ ม ศาสตร กายภาพ (Geophysical) เศรษฐก จ (Economics) การจ ดการด านการเง น (Financial) ต นท นและผลประโยชน (Cost and Benefit) ระยะเวลารวม ก าหนดห วงเวลา ก าหนดเวลาเร งด วน (Duration) (Phasing) (Urgency) ท ศนะคต ของ ผ ปฏ บ ต งาน ป จจ ยด านการร บร สาระส าค ญของโครงการ สน บสน นความม งม น สร างแรงจ งใจ ความร วมม อ ท กษะเช งบวก ว ตถ ประสงค (Objectives) กลย ทธ หร อแนวทาง (Strategy) การด าเน นงานโครงการ เทคโนโลย (Technology) แบบแผนหร อข อก าหนด (Design) ท เป นบรรท ดฐาน การจ ดองค กรโครงการ (Organization) การบร หารส ญญา (Contracting) ป จจ ยด านการด าเน นงาน บทบาทผ น า ท มงาน การจ ดการความข ดแย ง แรงงานส มพ นธ การวางแผน ควบค ม & รายงาน การร บประก นค ณภาพ Project Management by Pakorn 2006

18 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 18/38 ค าถามเพ อการเร ยนร สมมต ว าท านเป นผ จ ดการโครงการ ให ท านพ จาณาว า เพ อท จะน าต วแบบ าด วยป จจ ย ความส าเร จในการจ ดการโครงการไปใช ประโยชน ในการปฎ บ ต การ ท านจะม ว ธ พ จารณา ในเช งบ รณาการต วแบบด งกล าวแล วอย างไร แนวทางพ จารณาเพ อประมวลป จจ ยท ม ผลต อความส าเร จในการบร หารและการจ ดการโครงการ ป จจ ย + กระบวนการ ผลผล ต + ผลล พธ ผลล พธ ส ดท าย ป จจ ยท ม ผลต อ การบร หารและการจ ดการ ป จจ ยร วมของต วแบบ ป จจ ยท แตกต างของต วแบบ ความส าเร จ เวลา ค าใช จ าย ค ณภาพ พ งพอใจ ผ ร บบร การ การยอมร บ การใช ประโยชน Project Management by Pakorn 2006 ต วแบบ 12 ป จจ ยแห งความส าเร จ (The twelve critical success factors model) ของ อ.ปกรณ ปร ยากร 1. ผ จ ดการโครงการ ท มงาน เข าใจภารก จ 1) ร จ ดม งหมายช ดเจน โครงการอย างช ดเจน 2) ร ว ตถ ประสงค และเป าหมายช ดเจน 3) ร แนวทางการด าเน นงานช ดเจน 4) ร ล กษณะเฉพาะของโครงการ 2. การสน บสน นของผ บร หารระด บส ง 1) ด านทร พยากร 2) ด านอ านาจหน าท และความร บผ ดชอบ 3) ด านอ น ๆ ท จ าเป น 3. การจ ดท าก าหนดการ 1) การจ าแนกโครงสร างงาน (Work Breakdown Structure) 2) จ ดล าด บก จกรรม 3) ก าหนดเวลา 4) จ ดสรรทร พยากร 5) ก าหนดความร บผ ดชอบของผ ปฏ บ ต งาน 4. การปร กษาหาร อและสร างการยอมร บของ ผ ร บบร การ 1) เสนอหร อขายความค ด 2) ประชาพ จารณ หร อร บฟ งความค ดเห น 3) การม ส วนร วมอย างกว างขวาง 4) สร างความร บผ ดชอบ

19 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 19/38 5. ร พ นฐาน/สถาพแวดล อมของช มชน 1) ร การเม อง 2) ร เศรษฐก จ 3) ร ส งคม/ว ฒนธรรม 4) ร ความเข มแข งขององค กรช มชน 6. การจ ดการทร พยากรมน ษย 1) ภาระหน าท ของผ จ ดการโครงการ 2) สรรหา ค ดเล อก อบรม 3) ก าหนดค าตอบแทน 4) สร างท มและแนวทางการท างานร วมก น 7. การจ ดการด านเทคน ค งบประมาณ และการ บร หารส ญญา 1) ร สาระส าค ญเช งเทคน ค โดยละเอ ยด 2) ร กรอบวงเง นงบประมาณ 3) การจ ดท าน ต กรรมส ญญา การประม ล การจ ดซ อ จ ดหา จ ดจ าง การเบ กจ าย 8. การจ ดวางระบบการควบค ม 1) ก าหนดมาตรฐาน 2) ก าหนดกระบวนการของงาน 3) ก าหนดเกณฑ การว ดและว ธ การว ดผลงาน 4) ก าหนดอ านาจหน าท ในการปร บปร งแก ไข 9. ก าหนดระบบการส อสารและรายงาน 1) ก าหนดร ปแบบของการรายงาน 2) ก าหนดช องทาง เวลา และว ธ การส อสาร 10. การแก ไขป ญหาท อย นอกเหน อความ คาดหมาย 11. การแก ไขความข ดแย ง 1) การเจรจาต อรอง - ข ดแย งผลประโยชน 2) การประสานความร วมม อ - ข ดแย งทางความค ด 3) การใช ความเด ดขาด - ข ดแย งฝ าฝ นข อตกลง 4) การปล อยไว ให เวลาแก ไข - เร องไร สาระ 12. การอ านวยความสะดวกในการถ ายโอน โครงการส ภาระงานประจ า 1) จ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน 2) ประช มช แจงท าความเข าใจ 3) การฝ กอบรมหล กท จ าเป น

20 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 20/38 แผนภาพ : ต วแบบ 12 ป จจ ยแห งความส าเร จ (The twelve critical success factors model) เข าใจภารก จโครงการ การแก ป ญหาท อย นอกเหน อ ความคาดหมาย การสน บสน นของ น กบร หารระด บส ง การปร กษาหาร อ และการสร าง การยอมร บของ ผ ร บบร การ การจ าแนกโครงสร างงาน และการวางก าหนดการ การส อสาร และการรายงาน การอ านวยความสะดวกใน การถ ายโอนโครงการ การจ ดการ ความข ดแย ง การจ ดการทร พยากรมน ษย การจ ดการด านเทคน ค งบประมาณและส ญญา การเข าใจ พ นฐานและ สภาพแวดล อม ช มชน การจ ดวางระบบควบค ม Project Management by Pakorn 2006 ประเด นท ๖ การจ าแนกโครงสร างงาน (Work Breakdown Structure) และการจ ดองค กรโครงการ ค าถามเพ อการเร ยนร การจ าแนกโครงสร างงาน (Work Breakdown Structure) ค ออะไร ม ค ณประโยชน ในการเตร ยมการจ ดการโครงการหร อไม? อย างไร? การจ าแนกโครงสร างงาน (Work Breakdown Structure) เป นเทคน คของการแตกย อยงานโครงการ (PBS : Project Breakdown Structure) ให เป นช ดของ ก จกรรมโครงการ (PAP : Project Activity Package) ก จกรรมต าง ๆ จะเช อมโยงและสอดคล องประสานก นท าให สามารถวางแผนด าเน นงานในร ป ก าหนดการได ว ธ การจ ดท า PBS : Project Breakdown Structure ตามแนวค ดของ Goodman & Love ให จ ดจ าแนก โครงสร างของโครงการ ลดหล นให เป นระด บ ค อ

21 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 21/38 ช อโครงการ (Main Project) ระด บท ๑ งานหล ก (Major Elements) ระด บท ๒ ก จกรรมหล ก (Major Components) ระด บท ๓ ก จกรรม (Activities) ระด บท ๔ ต วอย างการจ ดท าแผนผ ง PBS : PBS โครงการเพ มผลผล ตทางการเกษตร โครงการเพ มผลผล ต ทางการเกษตร ระด บท ๑ ส งเสร มการใช ป ย น าเพ อการเกษตร ส งเสร มการใช พ นธ ด ระด บท ๒ คลองส งน า ฝายน าล น ค นค น า ระด บท ๓ ส ารวจ ออกแบบ กร ยแนว ข ดทอง ออกแบบ ก อสร าง ส ารวจ ออกแบบ ข ดด นค น า ระด บท ๔ Project Management by Pakorn 2006

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การใช เทคน ค PRINCE ในการต ดตามแผนงานโครงการ

การใช เทคน ค PRINCE ในการต ดตามแผนงานโครงการ ช ดท 8 การใช เทคน ค PRINCE ในการต ดตามแผนงานโครงการ อ จฉราพรรณ จร สว ฒน ภาคว ชาส งคมศาสตร คณะส งคมศาสตร และมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล (สงวนล ขส ทธ เพ อใช ประกอบคาบรรยายเท าน น) การใช เทคน ค PRINCE ในการต

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information