การบร หารโครงการ แนวความค ดและแนวทางในการสร างความส าเร จ

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารโครงการ แนวความค ดและแนวทางในการสร างความส าเร จ"

Transcription

1 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 1/38 จ ดม งหมายของการเร ยนร การบร หารโครงการ แนวความค ดและแนวทางในการสร างความส าเร จ เพ อว เคราะห ความส าค ญของโครงการ วงจรโครงการ และแนวทางในการวางระบบการบร หารและ การจ ดการโครงการ เพ อพ จารณาแนวทางการว ดความส าเร จและต วแบบว าด วยป จจ ยท ส งผลต อความส าเร จในการบร หาร และการจ ดการโครงการ เพ อเร ยนร เทคน คการจ าแนกโครงสร างงาน (WBS : Work Breakdown Structure) และแนวทางการ จ ดองค กรโครงการ เพ อว เคราะห ระบบการควบค มโครงการทาสอดร บก บเวลา ค าใช จ าย และค ณภาพ (TCQ : Time, Cost and Quality ) ท งน โดยค าน งถ ง ผ ร บบร การเป นพล งข บเคล อนโครงการ เพ อพ จารณาค ณสมบ ต และบทบาทของผ จ ดการโครงการ (Project Manager) ในการสร างและ พ ฒนาการท างานของท มงานโครงการ ประเด นพ จารณา 1. ความส าค ญของโครงการในการบร หารการพ ฒนาค ณล กษณะและประเภทของโครงการ 2. ความหมายของวงจรโครงการและแนวทางในการจ ดวางระบบการจ ดการโครงการท ส มพ นธ ก บการ วางแผนโครงการ 3. การว ดความส าเร จและป จจ ยท ส งผลต อความส าเร จในการบร หารและการจ ดการโครงการ 4. เทคน คการจ าแนกโครงสร างงาน เพ อก จกรรมโครงการ 5. แนวทางในการจ ดองค กรโครงการท เหมาะสม 6. การวางระบบการควบค มโครงการ ท ครอบคล มเวลา ค าใช จ าย และค ณภาพ 7. การจ ดการโครงการโดยย ดผ ร บบร การเป นศ นย กลาง 8. ผ จ ดการโครงการก บบทบาทในการสร างและพ ฒนาท มงาน

2 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 2/38 ประเด นท ๑ ความส าค ญของการค ดโครงการ เพ อแก ปฬญหาหร อตอบสนองความต องการทางการบร หาร ค าถามเพ อการเร ยนร 1. ในการบร หารการพ ฒนาของหน วยงานภาคร ฐ หร อภาคเอกชน ท าไมจ งต องใช โครงการ เป นกลไกท ส าค ญในการจ ดการ ถ าไม ม การค ดและการด าเน นงาน โครงการได หร อไม เพราะอะไร 2. กาคค ดและด าเน นงานโครงการ (Projectization) ม ค ณค าและความส าค ญต อ หน วยงานของทางมากหร อน อยเพ ยงใด ให อธ บาย ความจ าเป นท ต องจ ดท าโครงการเพ อการบร หาร 1. ในสถานการณ ทางการบร หารโดยท วไป 1.1 ม ป ญหาทางการบร หารท สล บซ บซ อน ซ งหน วยงานเพ ยงหน วยงานเด ยวไม สามารถแก ไขป ญหาได 1.2 ม การเปล ยนแปลงความต องการของผ ร บบร การท เป นผลท าให งานประจ าเด ม ไม อาจจะตอบสนอง ความต องการใหม ได 1.3 ม ความจ าเป นในการใช หร อการเปล ยนแปลงเทคโนโลย 1.4 ม ข อจ าก ดหร อความจ าเป นในการใช ทร พยากร 2. ในสถานการณ ด านการพ ฒนาและการแข งข น 2.1 การเพ มความรวดเร ว ความแม นตรง และความถ กต อง ในการบร การ 2.2 การพ ฒนาค ณภาพของส นค าและบร การ 2.3 การเสนอบร การใหม และการสร างโอกาสในการพ ฒนา 2.4 การพ ฒนาสมรรถนะในการแข งข นองค การและพน กงาน 2.5 การค นคว า การบ กเบ ก หร อการน าร องท ส าค ญ ความจ าเป นท ต องจ ดท าโครงการ สถานการณ ทางการบร หารท วไป สถานการณ ด านการพ ฒนา และการแข งข น งานซ บซ อน (Complicate) การเปล ยนแปลง (Change) Technology Movement ทร พยากรม จ าก ด ความรวดเร ว + ความแม นตรง พ ฒนาค ณภาพส นค า/บร การ เสนอบร การใหม สร างโอกาส พ ฒนาสมรรถนะในการแข งข น ค นคว า บ กเบ ก น าร อง ความส าค ญของการค ดโครงการ ในกรณ ท งานประจ าท ด าเน นงานอย ไม อาจจะร บม อก บสถานการณ ด งกล าวได เพ อแก ไขป ญหาหร อตอบสนองความต องการตามสถานการณ ท ระบ ไว น กบร หารจ าเป นต อง ค ดและ ด าเน นงานอย างเป นโครงการ (Projectization) - กล าวโดย David I. Cleland

3 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 3/38 ประเด นท ๒ ประเภทและค ณล กษณะโครงการ ค าถามเพ อการเร ยนร 1. ตามปกต น กบร หารควรจะค ดโครงการได ก ประเภท อะไรบ าง ม หล กการและเหต ผลอย างไร 2. โครงการควรม องค ประกอบท แสดงถ งค ณล กษณะท ส าค ญ (Project Characteristic) อย างไร บ าง ให อธ บาย ประเภทของโครงการ ประเภทโครงการจ าแนกตามล กษณะของสถานการณ ท จะเผช ญ (ปกรณ, 2542) 1. โครงการปร บปร งหร อแก ไขป ญหาต าง ๆ (Improvement Project) 2. โครงการร เร มหร อนว ตกรรม (Innovative Project) เป นโครงการท ม งจะเสนอผล ตภ ณฑ ใหม (New Project) หร อเปล ยนแปลงว ธ การใหม (New Methods) 3. โครงการว จ ยและพ ฒนา (Research and Development Project) เป นโครงการท จะเป นล กษณะ บ กเบ ก (Pioneer) หร อน าร อง (Pilot) หร อค นคว าทดลอง (Experiment) เพ อค นหาสาเหต ท แท จร งของ ป ญหาในองค การ หร อว จ ยเพ อสะสมองค ความร สร างความเป นเล ศทางว ชาการ หร อสร างต นแบบ ค ณล กษณะของโครงการ 1. ขอบเขตงานม ล กษณะเป นเอกเทศหร อม ล กษณะเฉพาะ ท แตกต างไปจากงานประจ า (Uniqueness) 2. ม ก าหนดเวลาเร มต นและส นส ดท แน นอน (Temporary nature) 3. ม องค การร บผ ดชอบในการจ ดการโดยเฉพาะ และสลายต วลงเม อเสร จโครงการ (Specific project organization) 4. ม การก าหนดค าใช จ ายหร อต นท นท จ าเป น สามารถว เคราะห ความค มท นและค มค าของผลประโยชน ตอนแทนได (project investment cost and benefit) 5. การจ ดการโครงการ ผ บร หารโครงการต องค าน งถ งข อจ าก ดด านเวลา (Time) ค าใช จ าย (Cost) และ ค ณภาพ (Quality) ตามท ก าหนดไว ในเง อนไขของโครงการ 6. ค าน งถ งความเช อมโยง (Project integration) ระหว างข อก าหนดโครงการ (TOR : Teams Of Reference) ขององค กรเจ าของโครงการ ก บความร บผ ดชอบขององค การในการจ ดการโครงการ 7. จ าเป นย งต อการให ความส าค ญต อ การบร หารส ญญา (Contract management) สร ปม ต ท ส าค ญในการก าหนดโครงการ 1. ก าหนดผลล พธ ผลผล ต ขอบเขตของงานและก จกรรมโดยม ต วช ว ดท ช ดเจน 2. ก าหนดเวลาและแนวทางในการบร หารเวลาท ด 3. ม การค านวณต นท นและร ปแบบในการจ ดการค าใช จ ายท เหมาะสม 4. ก าหนดแนวทางในการจ ดการด านค ณภาพท ช ดเจน

4 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 4/38 5. ก าหนดล ทางในการตอบสนองความต องการ หร อการให ค าแนะน าต อล กค าและผ ร บบร การ ได อย าง รวดเร วและแม นตรง ความแตกต างระหว างงานโครงการก บงานประจ า ประเด น พ จารณา งานโครงการ งานประจ า 1. ขอบข าย 2. เวลา 3. เปล ยนแปลง 4. แนวโน ม 5. ว ตถ ประสงค 6. ทร พยากร 7. บร บท 8. ผลล พธ 9. ท มงาน 10. สไตล ท างาน Scope Time Change Trend Objective Resource Context Result Teamwork Style Unique : ม ล กษณะเฉพาะ Finite : ม เวลาเร ม/ส นส ด รวดเร ว ไม ค าถ งความสมด ล เน นเร องใดเร องหน งโดยเฉพาะ จ าก ดตามวงเง นท ก าหนด ย ดหย น เน นประส ทธ ผล ประสานก นด วยจ ดม งหมาย กล าเส ยง Repetitive ท าซ า ๆ Eternal : ต อเน องไม ส นส ด ค อยเป นค อยไป ค าน งถ งความสมด ล เน นความเท าเท ยมก น เพ มเต มได ตามความจ าเป น คงท สร างประส ทธ ภาพ ประสานก นด วยบทบาท ใช ประสบการณ ประเด นท ๓ ค ณล กษณะและค ณค าของวงจรโครงการ (Project Cycle) ค าถามเพ อการเร ยนร 1. จงอธ บายค ณล กษณะและค ณประโยชน ของวงจรโครงการมาให เห นโดยช ดเจน 2. ม ผ กล าวว าในการบร หารและการจ ดการโครงการ ผ จ ดการโครงการ และท มงาน จ าเป นต อง ร ถ งความส นพ นธ ของวาระต าง ๆ ของวงจรโครงการด วย ท านม ความค ดอย างไร ความหมายของวงจรโครงการ (Project Cycle) 1. การก าหนดโครงการโดยท วไปจะเร มต นจากหน วยงานท เก ยวข อง จะท าการแปลกลย ทธ ของ ก จการให เป นแนวค ดของโครงการ (Project Ideas) 2. แนวค ดของโครงการท ด จะเป นประโยชน ต อการวางข อก าหนดหร อเง อนไขของโครงการ (TOR : Terms Of Reference) 3. TOR จะเป นประโยชน ต อการวางแผนโครงการเบ องต น (Preliminary Planning) 4. ม การวางแผนโครงการเบ องต น และท าการศ กษาความเป นไปได ด านต าง ๆ ซ งจะน าผลท ด ร บมา ด าเน นการวางแผนในรายละเอ ยด 5. เม อโครงการได ร บอน ม ต จากผ บร หารแล ว จะน าไปส การบร หารและการจ ดการ โดยหน วยงานท เก ยวข อง

5 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 5/38 6. และเม อโครงการแล วเสร จ จ งจะท าการย ต โครงการ และถ ายโอยโครงการไปส การด าเน นงานใน ภาวะปกต องค ประกอบของข อก าหนดโครงการ (TOR : Terms Of Reference) 1. ว ตถ ประสงค หร อผลล พธ ท ต องการม ความช ดเจน 2. ผลงานและก จกรรมท จะต องด าเน นงาน 3. ขอบเขตในการลงท น หร อ งบประมาณท จะใช ในการด าเน นงาน 4. ผ ใช ประโยชน ของโครงการ และอาย การใช งานโครงการ 5. ข อก าหนดอ น ๆ เช น ค ณล กษณะขององค กรท จะร บผ ดชอบในการบร หารและการจ ดการ แผนภาพ : วงจรโครงการของภาคเอกชน การวางแผน ศ กษาความเป นไปได และประเม นโครงการ ท าเองหร อจ างเหมา TOR ศ กษาความเป นไปได แนวค ด โครงการ ลงท น ตรวจร บ ส งมอบ ควบค ม การย ต และ ส งมอบ การด าเน นงาน โครงการ ท าเองหร อจ างเหมา ท าเองหร อจ างเหมา แผนภาพ : วงจรโครงการของภาคร ฐ การก าหนดแนวค ด/การศ กษาความเป นไปได / การจ ดท าเอกสารแผน TOR ศ กษาความเป นไปได การต ดตามและ ประเม นผล/ การปร บปร งแก ไข กลย ทธ ในการ บร หารและ การพ ฒนา แผนด าเน นงาน การค ดเล อก และอน ม ต / การเตร ยมการ การตรวจร บ การควบค ม การปฏ บ ต การ/การควบค มโครงการ/ การย ต และส งมอบงาน

6 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 6/38 แผนภาพ : วงจรโครงการ ก (ก าหนดแนวค ด) ข (เร มต น) ค (ย ต โครงการ) ง (ส าเร จ) วางแผน ศ กษาความเป นไปได ว เคราะห ความเหมาะสม การบร หารและการจ ดการ โครงการต งแต เร มต นจน แล วเสร จ ถ ายโอนโครงการไปส ภาระงานประจ าของ หน วยงานอ น ค าใช จ ายส าหร บ การศ กษาความเป นไปได ค าใช จ ายหร องบประมาณ ในการจ ดการโครงการ ค าใช จ ายในการด าเน นงาน และผลประโยชน ท ได ร บ การเร มโครงการ ระยะเวลาการด าเน นงาน อาย โครงการ การต ดตามและประเม นผลโครงการ ข อส งเกตเก ยวก บต นท นและผลประโยชน Project Management by Pakorn 2006 ค าใช จ ายในการวางแผนและว เคราะห โครงการไม ว าจะเป นเง นจ านวนเท าไร ถ อว าเป นต นท น (cost) ส วนหน งท จ าเป นและส าค ญต อการเร มต นโครงการ ถ าต ดส นใจไม ท าโครงการเพราะ ผลการว เคราะห พบว า ไม ค มท นและไม ค มค า ต นท นส วนน จ ง ไม ได ร บผลตอบแทน ค อ จะกลายเป นท นจม (sunk cost) ท ไม ควรเส ยดาย ถ าผลการว เคราะห พบว า เป นไปได และต ดส นใจท าโครงการจะม ค าใช จ ายในการบร หารและ จ ดการโครงการ ค าใช จ ายน ถ อเป นงบลงท นหร อประมาณการรรายจ ายท จะต องม ว ธ การค ดและจ ดท าเป นเอกสาร ตามข อก าหนดว าด วยการจ ดท างบประมาณของหน วยงาน งบลงท น ม โอกาสได ร บผลตอบแทนในร ปต วเง นอ นถ อเป นรายได จากการด าเน นงาน ถ าโครงการ เสร จและประสบผลส าเร จ ในอ กกรณ หน ง ผลตอบแทนท เก ดข นอาจม ใช เป นเม ดเง น แต เป นผลประโยชน ร ปแบบอ นได หล งจากถ ายโอยโครงการไปส งานประจ า จะม ค าใช จ ายในการด าเน นงาน อ นเป นค าใช จ ายปกต ในการปฏ บ ต งานท ควรจะต องม การค ดประมาณการรายจ ายล วงหน า ว าเป นอย างไร การว เคราะห ความค มท นและความค มค า เป นการค านวณเปร ยบเท ยบระหว างต นท นและ ผลประโยชน (Cost Benefit Ratio) ท งท สามารถค ดเป นเง นได และไม ได ความส าเร จของวงจรโครงการ ข อก าหนดโครงการท ช ดเจน จะท าให การวางแผนโครงการม ต วช ว ดท ช ดเจน การวางแผนโครงการจ งเป นจ ดเช อมโยงระหว างกลย ทธ ก บการด าเน นงาน

7 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 7/38 สาระส าค ญของแผนโครงการถ อเป นข อก าหนดท ส าค ญส าหร บการวางแนวทางในการบร หารและ การจ ดการโครงการ ประเด นท ๔ การวางแผนและการวางระบบการจ ดการโครงการ ค าถามเพ อการเร ยนร 1. ในการวางแผนโครงการ น กวางแผนต องใช เคร องม อทางความค ดอะไรบ าง เคร องม อ เช นน นม ความส มพ นธ ก นอย างไร 2. การจ ดท าแผนโดยใช หล กความส มพ นธ เช งตรรกะ (Logical Framework) ม ล กษณะ เฉพาะท ส าค ญอะไรบ าง อธ บาย เคร องม อทางคามค ดส าค ญในการวางแผนโครงการ 1. กระบวนการแก ป ญหา (Problem Solving Project) 2. กระบวนการและเน อหาของว ธ การ (Procedure and Substance of Method) 3. ความค ดสร างสรรค (Creative Thinking) 4. การต ดส นใจ (Decision Making) ความส มพ นธ ระหว างป ญหาก บว ตถ ประสงค ด านลบ ป ญหา ป จจ บ น ด านบวก ว ตถ ประสงค Gap Analysis สาเหต Trend Analysis ว ธ การ การวางแผนโครงการโดยใช Logical Framework เร มต นจากการพ จารณาป ญหาและสาเหต แล วจ ดท าแผนภ ม ป ญหา (Problem Tree) จากน นก าหนดว ตถ ประสงค และว ธ การ โดยจ ดท าแผนภ ม ว ตถ ประสงค (Objective Tree) จ ดท าตารางเหต ผลส มพ นธ (Log Frame Table)

8 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 8/38 ต วอย าง Log Frame โครงการจ ดหาน าเพ อการผล ต Problem Tree ผลผล ตการเกษตรตกต า Objective Tree ผลผล ตการเกษตรเพ มข น ขาดพ นธ ขาดน า ขาดป ย ม พ นธ ม น า ม ป ย ขาดคลอง ขาดฝาย ขาดค นค น า ข ดคลอง สร างฝาย ข ดค นค น า จ ดม งหมาย Goal ผลผล ตการเกษตรเพ มข น ว ตถ ประสงค Objective ม พ นธ ม น า ม ป ย ผลผล ต Output ข ดคลอง สร างฝาย ข ดค นค น า ก จกรรม ก จกรรม ก จกรรม แผนภ ม แสดงร ปแบบของ Λογιχαλ Φραµεωορκ Project Management by Pakorn 2006 NS Narrative Summary สาระส าค ญโดยสร ป OVI Objectively Verifiable Indicators ต วช ว ด MOV Means Of Verification การตรวจสอบ แหล งข อม ล การอ างอ ง IA Important Assumption เง อนไขท ส าค ญ Program Goal จ ดม งหมายของแผนงาน เวลา ปร มาณ ค ณภาพ พ นท กล มคน แนวทางและข อม ลท ใช ใน การตรวจสอบ เง อนไขท ม ผลต อ การบรรล ผลล พธ ส ดท าย Project Objective ว ตถ ประสงค โครงการ เวลา ปร มาณ ค ณภาพ พ นท กล มคน แนวทางและข อม ลท ใช ในการตรวจสอบ เง อนไขท เช อมโยงก บ ความส าเร จของโครงการ อ น ๆ Project Outputs ผลผล ตโครงการ เวลา ปร มาณ ค ณภาพ รายงานการตรวจร บ ว ธ ประเม นผลหร อ ตรวจสอบผลงานของ โครงการ เง อนไขท ม ผลกระทบต อ การบรรล ผล Project Activities ก จกรรมโครงการ เวลา ค าใช จ าย รายงานการเบ กจ าย แหล งประเม นผล ความส าเร จในการท า ก จกรรม เง อนไขท ม ผลต อ ค าใช จ ายท เพ มข น

9 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 9/38 NS Narrative Summary สาระส าค ญโดยสร ป ผลผล ตภาคเกษตร เพ มส งข น เพ อให ม น าเพ ยงพอ ต อการเกษตรตลอดป สร างฝาย ข ดคลอง ข ดค นค น า ก จกรรมด านต าง ๆ ของท กผลผล ต ต วอย าง Logical Framework OVI Objectively Verifiable Indicators ต วช ว ด เวลา พ นท กล มคน ปร มาณ ค ณภาพ เวลา พ นท กล มคน ปร มาณ ค ณภาพ เวลา ปร มาณ ค ณภาพ เวลา ค าใช จ าย MOV Means Of Verification การตรวจสอบ แหล งข อม ล การอ างอ ง ระบ แนวทางและข อม ลใน การตรวจสอบ ระบ แนวทางและข อม ลใน การตรวจสอบ รายงานการตรวจร บ หร อการด ของจร ง IA Important Assumption เง อนไขท ส าค ญ เง อนไขภายนอกท ม ผลกระทบต อผลล พธ งานโครงการอ น ๆ ต อง เสร จตามข อก าหนด เง อนไขภายนอกท ม ผลกระทบต อผลผล ต รายงานการเบ กจ าย เง อนไขด านราคาและ ค าใช จ ายท เพ มข น ค าถามเพ อการเร ยนร 3. ถ าท านเป นผ จ ดการโครงการ ท านจะม ว ธ การวางระบบการจ ดการโครงการ ให สอดคล องก บ สารระส าค ญของโครงการท ระบ ไว ในแผนโครงการอย างไร อธ บาย 4. ระบบการบร หารและการจ ดการโครงการม องค ประกอบท ส าค ญอะไรบ าง ให ระบ อย างช ดเจน การวางระบบการจ ดการโครงการ หล งจากได ร บอน ม ต ให ด าเน นงานโครงการ ผ จ ดการโครงการจะม บทบาทส าค ญในการจ ดวางระบบ การจ ดการโครงการให สอดคล องก บแผนโครงการ ระบบการจ ดการโครงการจะเป นประโยชน ต อการจ ดเตร ยมความพร อมด าน แผนงาน หร อรายการ ก จกรรม แผนเง นหร อรายการงบประมาณ และแผนก าล งคน องค ประกอบของระบบการจ ดการโครงการ ร จ ดม งหมายในระด บแผนงาน (Program Goal) อย างช ดเจน ร ว ตถ ประสงค ของโครงการ (Project Objective) อย างช ดเจน ร ขอบข ายโครงการ (Project Scope) หร อผลผล ตและก จกรรมท เหมาะสมขององค กรโครงการ ร ร ปแบบท เหมาะสมขององค กรโครงการ ร ระบบการควบค มโครงการ ร ความพ งพอใจของผ ร บบร การ

10 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 10/38 แผนภาพ : องค ประกอบของระบบการจ ดการโครงการ จ ดม งหมายของแผนงาน ต วช ว ด ว ตถ ประสงค โครงการ ต วช ว ด ขอบข ายโครงการ WBS องค กรโครงการ โครงสร าง ท มงาน หน าท ระบบควบค ม CSPEC or CSCSC SCHEDULE เวลา ค าใช จ าย ค ณภาพ TQM ปร กษาหาร อ ยอมร บ ความพ งพอใจของผ ร บบร การ ใช ประโยชน Project Management by Pakorn 2006 สร ประบบการจ ดการโครงการระด บจ ลภาค ระบ จ ดม งหมายของแผนงาน : ต วช ว ดต าง ๆ ตามแผน ระบ ว ตถ ประสงค : ต วช ว ดต าง ๆ ตามแผน ก าหนดขอบข ายโครงการ : โครงสร างการจ าแนกงาน (Work Breakdown Structure) ระด บผลผล ต และก จกรรม ก าหนดร ปแบบองค กรโครงการ วางระบบการควบค ม ได แก เวลา ค าใช จ าย และค ณภาพ ปร กษาหาร อเพ อสร างความพ งพอใจ การยอมร บและใช ประโยชน

11 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 11/38 ประเด นท ๕ ป จจ ยส าค ญท ม ผลต อการสร างความส าเร จในการบร หารและการจ ดการโครงการ ค าถามเพ อการเร ยนร ในการว ดความส าเร จของโครงการ บรรท ดฐานส าค ญ (Significant criteria) ท ควร ค าน งถ งม อะไรบ าง ในแต ละบรรท ดฐานควรจะพ จารณาเร องใดเป นส าค ญ ให อธ บาย บรรท ดฐาน 4 ด านของการว ดความส าเร จ 1. บรรท ดฐานด านเวลา Time Criterion 2. บรรท ดฐานด านการเง น Monetary Criterion 3. บรรท ดฐานด านประส ทธ ผล : ปร มาณ ค ณภาพ Effectiveness Criterion 4. บรรท ดฐานด านความพ งพอใจของผ ร บบร การ Client Satisfaction Criterion การยอมร บและการใช ประโยชน การยอมร บและการใช ประโยชน ของผลล พธ จาก โครงการ Quality Client Satisfaction ค ณภาพขอผลงาน และผลล พธ ของโครงการ ค าใช จ ายในการด าเน น ก จกรรมโครงการ Time Cost ข อก าหนดเวลาตาม Project Schedule ค าถามเพ อการเร ยนร ในการบร หารและการจ ดการโครงการให ส าเร จตามบรรท ดฐานความส าเร จท ได อธ บาย มาแล ว ผ จ ดการโครงการและท มงานควรพ จารณาป จจ ยท ส าค ญอะไรบ าง ป จจ ยส าค ญท ส งผลต อความส าเร จ ม หล กฐานท ใช เป นการอ างอ งอะไรบ าง ให อธ บาย ต วแบบว าด วยป จจ ยท ม ผลต อการสร างความส าเร จ ต วแบบท ม ผลต อการสร างความส าเร จในการบร หารและการจ ดการโครงการ ม 4 ต วแบบท น าสนใจ ค อ 1. Project Management Ten Commandments ของ Paul C. Dinsmore

12 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 12/38 2. Ten Critical Success Factors Model ของ Jeffery K. Pinto และ Dennis P. Slevin 3. Project Integration ของ Linn C. Stuckenbruck 4. Strategies for Managing Major Projects ของ Peter W.G. Morris ต วแบบบ ญญ ต 10 ประการของ Paul C. Dinsmore 1. การให ความส าค ญต อโยงใยส มพ นธ หร อการประสานงาน Concentrate on Interfacing 2. การจ ดท มงานโครงการ Organize the Project Team 3. การจ าแนกโครงสร างงานโครงการท สอดคล องก บกลย ทธ และสาระเช งเทคน ค Plan Strategically and Technially 4. ค าน งถ งกฎของเมอร ฟ Remember Murphy s Law 5. ระบ ผ ม ส วนได เส ยของโครงการ Identify project stakeholders 6. เตร ยมพร อมท จะร บม อก บความข ดแย ง Be prepared to manage conflict - ในการจ ดการโครงการเก อบท กประเภทจะม ความส มพ นธ เช อมโยงระหว างหน วยงานหร อแผนกต าง ๆ ซ งม กม ป ญหาใน ด านของการเช อมโยงระหว างก น - ผ บร หารระด บส งและผ บร หารโครงการ ต องก าหนดขอบเขตของ อ านาจหน าท และความร บผ ดชอบของท เก ยวข องให ช ดเจน พร อมสร างความส มพ นธ เช อมโยงท งท เป นทางการและไม เป นทางการ - ผ จ ดการโครงการควรค ดเล อกสมาช กในท มงานด วยความ รอบคอบ และพยายามกระต นและจ งใจ ให ท างานร วมก น - ท าความเข าใจ นโยบายหร อกลย ทธ ท ก าหนดมา - ก าหนดส งท จะต องท า (Establish what has to be done) ก บ ว ธ การด าเน นงานให บรรล ผลท ต องการ - แนวค ด ความผ ดพลาดย อมจะเก ดข นได เสมอ (แม จะวางแผนไว ด เพ ยงใดก ตาม : If anything can go wrong, It will - เป นเร องท เต อนให ผ จ ดการโครงการว า ส งท ต องกระท าควบค ก บ การวางแผนโครงการ ค อ การจ ดวางระบบการควบค มน นเอง - ผ จ ดการโครงการควรว เคราะห ว า กล มผลประโยชน ใดท ม อ ทธ พลอยางย งต อการต ดส นใจในประเด นท ส าค ญ ๆ ของ โครงการ - ต องร แจ งเห นจร งวา ใครหร อกล มใดบ าง ท จะม ส วนได ส วนเส ย ในผลล พธ ของโครงการ - การจ ดการความข ดแย งท ได ผลจ งย อมจะท าให โครงการบรรล จ ดม งหมายท ต องการ - เทคน คในการจ ดการความข ดแย ง 4 ประการ ได แก 1) ความข ดแย งด านผลประโยชน ให ใช ว ธ การเจรจาต อรอง 2) ความข ดแย งทางความค ด ให ใช การประสานความร วมม อ 3) ความข ดแย งท เป นการฝ าฝ นข อตกลงของฝ ายใดฝ ายหน ง ให ใช ความเด ดขาด 4) กรณ ท ไม ส าค ญ ไร สาระ ให วางเฉยหร อปล อยให เวลาแก ไข

13 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 13/38 7. เผช ญก บส งท อย นอกเหน อความคาดหมาย Expect the unexpected 8. การเร ยนร จากประสบการณ Listen to intuition 9. การใช ท กษะเช งพฤต กรรม Using behavioral skills 10. การต ดตามและปร บปร งแก ไข Follow up and take corrective actions - เพ อเสร มให สามารถด าเน นงานไปได อย างราบร น ต องลดหร อ ท ดทานส งท นอกเหน อความคาดหมายอ นอาจจะเก ดข น - การเร ยนร จากประสบการณ ของผ จ ดการโครงการท เคยท างาน ประสบผลส าเร จมาก อน อาจจะเป นเคร องม อทางความค ด ประเภทหน งท จะช วยให คาดการณ ล วงหน าถ งแนวทางหร อท ศ ทางการท างานท เหมาะสมได - ป ญหาเช งพฤต กรรมมน ษย เช นการต อต านการเปล ยนแปลง ผ จ ดการโครงการต องใช ท กษะในการคาดการณ ล วงหน าถ ง ป ญหาเช งพฤต กรรมมน ษย ท อาจจะเก ดข นในองค กรโครงการ - ควรม ระบบการควบค มล วงหน า ด วยการก าหนดมาตรฐานการ ปฏ บ ต งาน ด าเน นการว ดหร อประเม นผลการด าเน นงานก บ มาตรฐานท วางไว หากไม ได ตามท ก าหนดก ควรด าเน นการ ปร บปร งแก ไข ต วแบบป จจ ยแห งความส าเร จของ Pinto และ Slevin 1. การร บร ภารก จของโครงการโดยช ดเจน Project Mission 2. การสน บสน นของผ บร หารระด บส ง Top Management Support 3. การวางก าหนดการ Project schedule and plan 4. การปร กษาหาร อผ ร บบร การ Client consultation - ภารก จโครงการ หมายถ งการท ผ จ ดการโครงการ ท มงาน และ หน วยงานต าง ๆ ท เก ยวข องในการบร หารโครงการ จะต องท า ความเข าใจจ ดม งหมาย ว ตถ ประสงค ตลอดจนแนวทางการ ด าเน นงานของโครงการให ช ดเจน ต งแต เร มโครงการ - ผ จ ดการโครงการจะเป นผ ท าหน าท ในการขอร บการสน บสน น ทร พยากรต าง ๆ รวมท งการสน บสน นด านการก าหนดอ านาจ หน าท และการใช อ านาจในการต ดส นใจด านต าง ๆ จากผ บร หาร ระด บส ง - ด วยการแตกย อยงานโครงการ (Work Breakdown Structure) ออกเป นก จกรรมท จะต องปฏ บ ต และเร ยบล าด บก อนหล งของ ก จกรรม การก าหนดเวลา ก าล งคน เคร องม อ อ ปกรณ เทคโนโลย และทร พยากรด านต าง ๆ ท จ าเป น - Project schedule ช วยในการจ ดการโครงการ เพ อใช ต ดตามให ก จกรรมต าง ๆ สามารถด าเน นแล วหร อบรรล ตามจ ดตรวจสอบ (Milestones) ได และช วยปร บปร งหร อแก ไขส วนงานท ไม สามารถบรรล งานได ตามก าหนดการ - ผ จ ดการโครงการต องว เคราะห ความจ าเป นและความต องการ ของกล มบ คคล ท กกล มอย างถ กต อง และม ความสอดคล องก บ สถานการณ ท เป นจร ง โดยไม เล อกปฏ บ ต ด วยการแสวงหา กรรมว ธ ในการต ดต อส อสาร (Communication) การ

14 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 14/38 5. การจ ดการด าน Personnel 6. การค าน งถ งสาระเช งเทคน ค Technical Tasks 7. การสร างการยอมร บของผ ร บบร การ Client acceptance 8. การต ดตามและการร บร ข อม ลป อนกล บ Monitoring and feedback 9. การต ดต อส อสาร Communication 10. การแก ไขอ ปสรรค Troubleshooting ปร กษาหาร อร วมก น (Consultaion) และการร บฟ งความค ดเห น อย างจร งจ งและจร งใจ - ป จจ ยด านม ความส าค ญอย างมากต อความส าเร จหร อ ความล มเหลวของโครงการ - ผ จ ดการโครงการต องระม ดระว ง ในการสรรหา การค ดเล อก และ การฝ กอบรม ต วบ คคลท ถ อเป นต วเอกหร อเสาหล กของโครงการ (Key personnel) และควรต องม ความเข าใจในเร องของการ ท างานเป นท ม - การจ ดให ม เทคโนโลย ท จ าเป นส าหร บการด าเน นก จกรรม โครงการอย างพร อมม ลและเพ ยงพอ ขณะเด ยวก นก จะต อง ค าน งถ งการท โครงการจะต องม ท กษะเก งงาน (Technical Skills) หร อม ความช านาญการ (Expertise) ในการ ใช เทคโนโลย ต าง ๆ อย างแท จร ง - ผ จ ดการโครงการและท มงาน จะต องให ความสนใจและม ความสามารถ ในการปฏ บ ต การขาย ค ณค าและว ธ การใช ประโยชน ในผลล พธ ข นส ดท ายของโครงการให แก ผ ร บบร การได อย างแท จร ง - จ ดประสงค หล กของการควบค ม ได แก การท ร บร ถ ง สถานะและความเคล อนไหวของโครงการท ก ๆ ข นตอนในการ ด าเน นงาน สามารถได ร บข อม ลป อนกล บมา เพ อว ดเปร ยบเท ยบ ผลการปฎ บ ต งานเป นไปตามมาตรฐานท วางไว หร อไม - การก าหนดช องทางและว ธ การในการต ดต อส อสาร (Communication Channels) ถ อได วาเป นเร องท ม ความส าค ญ ในการสร างบรรยากาศของความส าเร จในการท างาน - ข อม ลข าวสารท จะต องต ดต อส อสารก น 2 ด าน ค อ 1) ด านเน อหา ได แก จ ดม งหมาย ว ตถ ประสงค ของโครงการ การ เปล ยนแปลงเง อนไขโครงการท อาจจะเก ดข น การรายงาน ความก าวหน า การส งส ญญาเต อนภ ยหร อภาวะว กฤต ท ควร ระม ดระว ง 2) ด านต วบ คคลและว ธ การส อสาร ได แก กระบวนการ ต ดต อส อสารระหว างบ คคลท เก ยวข องท กฝายท กด าน - การพ ฒนาความสามารถในการท จะร บม อก บว กฤตท นอกเหน อ ความคาดหมายและภาวะเบ ยงเบนไปจากแผนงานท วางไว - ท กษะท ส าค ญ ค อ ความสามารถในการว เคราะห สถานการณ ท ไม พ งปรารถนาได ล วงหน า (Foreseen) ก บท กษะในเช งป องก น (Forestall)

15 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 15/38 ต วแบบป จจ ยแห งความส าเร จของ Pinto และ Slevin การต ดต อส อสาร ภารก จ โครงการ การสน บสน น วาง ก าหนดการ ปร กษาหาร อ ล กค า จ ดการงาน บ คคล จ ดการงาน เทคน ค สร างการ ยอมร บ การต ดตาม/ควบค ม การแก ไขป ญหา ต วแบบเช งบ รณาการโครงการของ Stuckenbruck 1. เร มต นโครงการอย างถ กต อง Getting Started on the Right Foot - จ ดเร มต น ท ผ บร หารระด บส งต องต ดส นใจในเร องต าง ๆ ให ช ดเจน ค อ 1) การช แจงความค ดโครงการแก หน วยงานท เก ยวข อง 2) โครงสร างองค กรโครงการ 3) ร ปแบบของความส มพ นธ ระหว างองค การโครงการ ก บ หน วยงานประจ า 4) การค ดเล อกผ จ ดการโครงการ 5) การค ดเล อกผ บร หารงานประจ า ท จะเข ามาม ส วนในการ จ ดการโครงการ 6) จ ดหาและสน บสน นทร พยากรแก โครงการ 7) การให การสน บสน นผ จ ดการโครงการและท มงาน - การท าความเข าใจระหว าง ผ บร หารระด บส ง ผ จ ดการ โครงการ และผ บร หารหน วยงานประจ าท เก ยวข อง ใน ประเด นท ส าค ญ ค อ 1) การก าหนดแผนด าเน นงานโครงการ 2) ก าหนดแนวทางในการจ าแนกโครงสร างงานโครงการ 3) การก าหนดระเบ ยบเก ยวก บกระบวนการด าเน นงาน 4) การก าหนดระเบ ยบการจ ดซ อ การจ ดหา พ สด คร ภ ณฑ 5) การออกค าส งเก ยวก บอ านาจหน าท และความร บผ ดชอบ

16 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 16/38 2. วางแผนงานเช งบ รณาการ Planning for project integration 3. การบ รณาการ WBS ก าหนดการ และ งบประมาณ Developing an Integrated Work Breakdown Structure, Schedule and Budget) 4. ควบค มเช งบ รณาการ Developing Integrated Project Control 5. การจ ดการความข ดแย ง Managing conflict 6. แก ไขป ญหาอ ปสรรค Removing roadblocks 7. จ ดล าด บความส าค ญ Setting priorities 8. อ านวยการถ ายโอนโครงการ Facilitating project transfer 9. จ ดวางเคร อข ายการส อสาร Establishing Communication Links - ผ จ ดการโครงการ ท มงาน และผ ท เก ยวข องควรร วมม อก นในการ ก าหนดรายละเอ ยดของแผนด าเน นงานหร อแผนปฏ บ ต การ โครงการ - แผนปฏ บ ต การโครงการควรถ กน าไปปฏ บ ต จร งด วย - องค ประกอบท ควรให ความสนใจในป จจ ยน ได แก 1) สร ปสาระส าค ญของโครงการ 2) เง อนไขของค ณล กษณะงาน 3) ค าอธ บายต วเน องาน 4) ก าหนดการหล ก 5) แนวทางและข นตอนการด าเน นงาน 6) ระบบงบประมาณและการควบค ม 7) ตารางตาข ายงาน 8) การพยากรณ การใช ว สด อ ปกรณ - ระบบควบค มจะต องค าน งถ งโยงใยส มพ นธ ต าง ๆ รอบด าน ท ง การควบค มการใช ทร พยากร การควบค มกระบวนการด าเน นงาน และการควบค มผลงาน และผลล พธ ของโครงการ - หน าท หน งของผ จ ดการโครงการค อ การเป น ผ จ ดการความ ข ดแย ง (Conflict Manager) โดยผ บร หารระด บส ง ผ บร หาร หน วยงานประจ า และผ จ ดการโครงการ ต องเฝ ามองและแสวงหา ว ธ การท เหมาะสมในการจ ดการความข ดแย งต าง ๆ ท เก ดข น - - การจ ดล าด บความส าค ญ จะช วยลดป ญหาความข ดแย งและเป น การป องก นป ญหาท เป นอ ปสรรคต าง ๆ ได การจ ดล าด บ ความส าค ญแบ งออกได 2 ส วนค อ 1) ในด านขององค กรหล กหร อองค กรท เป นเจ าของโครงการ ต องจ ดล าด บความส าค ญของโครงกาต าง ๆ ท ก จการก าล ง ด าเน นการอย หร อท จะด าเน นการในอนาคตให ช ดเจน 2) ในแต ละองค กรโครงการ จะต องจ ดล าด บความส าค ญของ ก จกรรมโครงการ รวมท งการใช ทร พยากรต าง ๆ อย างช ดเจน - - ผ จ ดการโครงการท าหน าท เช อมโยงการส อสารรวม 4 ช องทาง ค อ 1) การส อสารก บผ บร หารระด บส ง 2) การส อสารก บ โครงการ 3) การส อสารภายนอกก บผ บร หารงานประจ า 4) การส อสารก บล กค าหร อผ ร บบร การของโครงการ

17 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 17/38 เคร อข ายการส อสารของโครงการตามข อเสนอของ Linn Stuckenbruck ผ บร หารระด บส ง ผ บร หาร งานประจ า Project Direction Reports Policy ผ จ ดการ โครงการ Progress Reports Progress Reports Direction ล กค า หร อ ผ ร บบร การ Reports Project Direction โครงการ ต วแบบการจ ดการโครงการขนาดใหญ ของ Morris ป จจ ยด านสภาพแวดล อมภายนอก การเง น และระยะเวลา การเม อง (Politics) นโยบายร ฐบาล การเม องภายในองค การ ถ นฐานช มชน (Community) ภ ม ศาสตร กายภาพ (Geophysical) เศรษฐก จ (Economics) การจ ดการด านการเง น (Financial) ต นท นและผลประโยชน (Cost and Benefit) ระยะเวลารวม ก าหนดห วงเวลา ก าหนดเวลาเร งด วน (Duration) (Phasing) (Urgency) ท ศนะคต ของ ผ ปฏ บ ต งาน ป จจ ยด านการร บร สาระส าค ญของโครงการ สน บสน นความม งม น สร างแรงจ งใจ ความร วมม อ ท กษะเช งบวก ว ตถ ประสงค (Objectives) กลย ทธ หร อแนวทาง (Strategy) การด าเน นงานโครงการ เทคโนโลย (Technology) แบบแผนหร อข อก าหนด (Design) ท เป นบรรท ดฐาน การจ ดองค กรโครงการ (Organization) การบร หารส ญญา (Contracting) ป จจ ยด านการด าเน นงาน บทบาทผ น า ท มงาน การจ ดการความข ดแย ง แรงงานส มพ นธ การวางแผน ควบค ม & รายงาน การร บประก นค ณภาพ Project Management by Pakorn 2006

18 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 18/38 ค าถามเพ อการเร ยนร สมมต ว าท านเป นผ จ ดการโครงการ ให ท านพ จาณาว า เพ อท จะน าต วแบบ าด วยป จจ ย ความส าเร จในการจ ดการโครงการไปใช ประโยชน ในการปฎ บ ต การ ท านจะม ว ธ พ จารณา ในเช งบ รณาการต วแบบด งกล าวแล วอย างไร แนวทางพ จารณาเพ อประมวลป จจ ยท ม ผลต อความส าเร จในการบร หารและการจ ดการโครงการ ป จจ ย + กระบวนการ ผลผล ต + ผลล พธ ผลล พธ ส ดท าย ป จจ ยท ม ผลต อ การบร หารและการจ ดการ ป จจ ยร วมของต วแบบ ป จจ ยท แตกต างของต วแบบ ความส าเร จ เวลา ค าใช จ าย ค ณภาพ พ งพอใจ ผ ร บบร การ การยอมร บ การใช ประโยชน Project Management by Pakorn 2006 ต วแบบ 12 ป จจ ยแห งความส าเร จ (The twelve critical success factors model) ของ อ.ปกรณ ปร ยากร 1. ผ จ ดการโครงการ ท มงาน เข าใจภารก จ 1) ร จ ดม งหมายช ดเจน โครงการอย างช ดเจน 2) ร ว ตถ ประสงค และเป าหมายช ดเจน 3) ร แนวทางการด าเน นงานช ดเจน 4) ร ล กษณะเฉพาะของโครงการ 2. การสน บสน นของผ บร หารระด บส ง 1) ด านทร พยากร 2) ด านอ านาจหน าท และความร บผ ดชอบ 3) ด านอ น ๆ ท จ าเป น 3. การจ ดท าก าหนดการ 1) การจ าแนกโครงสร างงาน (Work Breakdown Structure) 2) จ ดล าด บก จกรรม 3) ก าหนดเวลา 4) จ ดสรรทร พยากร 5) ก าหนดความร บผ ดชอบของผ ปฏ บ ต งาน 4. การปร กษาหาร อและสร างการยอมร บของ ผ ร บบร การ 1) เสนอหร อขายความค ด 2) ประชาพ จารณ หร อร บฟ งความค ดเห น 3) การม ส วนร วมอย างกว างขวาง 4) สร างความร บผ ดชอบ

19 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 19/38 5. ร พ นฐาน/สถาพแวดล อมของช มชน 1) ร การเม อง 2) ร เศรษฐก จ 3) ร ส งคม/ว ฒนธรรม 4) ร ความเข มแข งขององค กรช มชน 6. การจ ดการทร พยากรมน ษย 1) ภาระหน าท ของผ จ ดการโครงการ 2) สรรหา ค ดเล อก อบรม 3) ก าหนดค าตอบแทน 4) สร างท มและแนวทางการท างานร วมก น 7. การจ ดการด านเทคน ค งบประมาณ และการ บร หารส ญญา 1) ร สาระส าค ญเช งเทคน ค โดยละเอ ยด 2) ร กรอบวงเง นงบประมาณ 3) การจ ดท าน ต กรรมส ญญา การประม ล การจ ดซ อ จ ดหา จ ดจ าง การเบ กจ าย 8. การจ ดวางระบบการควบค ม 1) ก าหนดมาตรฐาน 2) ก าหนดกระบวนการของงาน 3) ก าหนดเกณฑ การว ดและว ธ การว ดผลงาน 4) ก าหนดอ านาจหน าท ในการปร บปร งแก ไข 9. ก าหนดระบบการส อสารและรายงาน 1) ก าหนดร ปแบบของการรายงาน 2) ก าหนดช องทาง เวลา และว ธ การส อสาร 10. การแก ไขป ญหาท อย นอกเหน อความ คาดหมาย 11. การแก ไขความข ดแย ง 1) การเจรจาต อรอง - ข ดแย งผลประโยชน 2) การประสานความร วมม อ - ข ดแย งทางความค ด 3) การใช ความเด ดขาด - ข ดแย งฝ าฝ นข อตกลง 4) การปล อยไว ให เวลาแก ไข - เร องไร สาระ 12. การอ านวยความสะดวกในการถ ายโอน โครงการส ภาระงานประจ า 1) จ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน 2) ประช มช แจงท าความเข าใจ 3) การฝ กอบรมหล กท จ าเป น

20 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 20/38 แผนภาพ : ต วแบบ 12 ป จจ ยแห งความส าเร จ (The twelve critical success factors model) เข าใจภารก จโครงการ การแก ป ญหาท อย นอกเหน อ ความคาดหมาย การสน บสน นของ น กบร หารระด บส ง การปร กษาหาร อ และการสร าง การยอมร บของ ผ ร บบร การ การจ าแนกโครงสร างงาน และการวางก าหนดการ การส อสาร และการรายงาน การอ านวยความสะดวกใน การถ ายโอนโครงการ การจ ดการ ความข ดแย ง การจ ดการทร พยากรมน ษย การจ ดการด านเทคน ค งบประมาณและส ญญา การเข าใจ พ นฐานและ สภาพแวดล อม ช มชน การจ ดวางระบบควบค ม Project Management by Pakorn 2006 ประเด นท ๖ การจ าแนกโครงสร างงาน (Work Breakdown Structure) และการจ ดองค กรโครงการ ค าถามเพ อการเร ยนร การจ าแนกโครงสร างงาน (Work Breakdown Structure) ค ออะไร ม ค ณประโยชน ในการเตร ยมการจ ดการโครงการหร อไม? อย างไร? การจ าแนกโครงสร างงาน (Work Breakdown Structure) เป นเทคน คของการแตกย อยงานโครงการ (PBS : Project Breakdown Structure) ให เป นช ดของ ก จกรรมโครงการ (PAP : Project Activity Package) ก จกรรมต าง ๆ จะเช อมโยงและสอดคล องประสานก นท าให สามารถวางแผนด าเน นงานในร ป ก าหนดการได ว ธ การจ ดท า PBS : Project Breakdown Structure ตามแนวค ดของ Goodman & Love ให จ ดจ าแนก โครงสร างของโครงการ ลดหล นให เป นระด บ ค อ

21 รศ.๗๘๐ การบร หารโครงการ อ.ปกรณ ปร ยากร NIDA MPA 18 ห อง 4 สงป. พ.ค หน า 21/38 ช อโครงการ (Main Project) ระด บท ๑ งานหล ก (Major Elements) ระด บท ๒ ก จกรรมหล ก (Major Components) ระด บท ๓ ก จกรรม (Activities) ระด บท ๔ ต วอย างการจ ดท าแผนผ ง PBS : PBS โครงการเพ มผลผล ตทางการเกษตร โครงการเพ มผลผล ต ทางการเกษตร ระด บท ๑ ส งเสร มการใช ป ย น าเพ อการเกษตร ส งเสร มการใช พ นธ ด ระด บท ๒ คลองส งน า ฝายน าล น ค นค น า ระด บท ๓ ส ารวจ ออกแบบ กร ยแนว ข ดทอง ออกแบบ ก อสร าง ส ารวจ ออกแบบ ข ดด นค น า ระด บท ๔ Project Management by Pakorn 2006

ว ชา การบร หารโครงการ Project Management

ว ชา การบร หารโครงการ Project Management ว ชา การบร หารโครงการ Project Management Instructor: Dr.Somchai Khumpool *DBA,DPA,MPA,M.Eng.(IE),B.Ind.Tech.(Prod.),KPIs,UC.(Brakeley:Leadership) ว ตถ ประสงค ของการศ กษา (Learning Objectives) 1. สามารถอธ

More information

การบร หารโครงการ (Project Management)

การบร หารโครงการ (Project Management) การบร หารโครงการ (Project Management) 1. โครงการ (Project) โครงการ หมายถ ง ก จการใด ๆ ท ม ค ณสมบ ต ด งต อไปน o ม ว ตถ ประสงค ท ช ดเจน o ม ก าหนดเวลาเร มและส นส ด o การด าเน นงานจะอย ภายใต ข อจ าก ดของ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม การจ ดการองค ความร (KNOWLEDGE MANAGEMENT) เร อง เทคน คการจ ดท าข อก าหนดโครงการ (TERM OF REFERENCE TOR) ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ค าน า เอกสารฉบ บน เป นส วนหน งของการจ ดการองค

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป แผนปฏ บ ต การและ การต ดตามประเม นผล ส วนแผนพ ฒนาท องถ น ส าน กพ ฒนาและส งเสร มการบร หารงานท องถ น กรมส งเสร มการปกครองท องถ น สารบ ญ บทท

More information

ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ

ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ สาธารณส ขศาสตร สาขาว ชา สาธารณส ขศาสตร รห สว ชา 712414 จ านวนหน วยก ต 3 (3-0-6) อาจารย ผ สอน : ศร สะเกษ 1) อาจารย ส นทร ศร เท ยง 2)อาจารย จ ตน ร นดร วงละคร 3)อาจารย ธว ชช ย เอกส

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

More information

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานเป นการแปลงกลย ทธ ท ก าหนดโดยผลผล ต/โครงการเข า ส ภาคปฏ บ ต โดยท ผลผล ต/โครงการภายใต แผนงบประมาณจะม ข อม ลหล กส าหร บการ จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานอย

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส

More information

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด บทท 3 การเข ยนโครงการ ล กษณะของโครงการท ด โครงการเป นการจ ดก จกรรมท เป นระบบ เพ อการปฏ บ ต หน าท องค การให บรรล ถ ง เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ซ งโครงการท ด ย อมท าให ประส ทธ ภาพของการด าเน นงาน และ ผลตอบแทนท

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

Comprehensive Examination

Comprehensive Examination 0 Comprehensive Examination เตร ยมความพร อมส การสอบประมวลความร ช นปร ญญาโท คณะศ กษาศาสตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต ระหว าว นท 18-20 ก มภาพ นธ 2557 เวลา

More information

เคร องม อการพ ฒนาบ คลากร ในร ปแบบ Training & Non-Training โดย ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมโรงงานอ ตสาหกรรม

เคร องม อการพ ฒนาบ คลากร ในร ปแบบ Training & Non-Training โดย ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมโรงงานอ ตสาหกรรม เคร องม อการพ ฒนาบ คลากร ในร ปแบบ Training & Non-Training โดย ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมโรงงานอ ตสาหกรรม 1 การหม นเว ยนงาน (Job Rotation) การหม นเว ยนงาน (Job Rotation) เป นเคร องม อจ ดการความร

More information

การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน

การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน A Study of Participation in Establishing Annual Strategic Plan of Staff at Christian University of

More information

ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย

ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานว จ ย การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Project Management คณะสถ ต ประย กต ต ลาคม ๒๕๕๑ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสร ไทย คลองจ น บางกะป

More information

กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล

กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล 1 หล กส ตร การว เคราะห และก าหนด Competency ในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เหต ผลความจ าเป น ป จจ บ นองค กรจ านวนมากได น าแนวค ด Competency มาใช ในการพ ฒนาศ

More information

สาขาว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ประจาป การศ กษา 2556

สาขาว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ประจาป การศ กษา 2556 ก เอกสารประกอบการสอน รห ส 3563404 ว ชาการพ ฒนาทร พยากรมน ษย Human Resource Development รองศาสตราจารย จ ตต มา อ ครธ ต พงศ สาขาว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information