เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ

Size: px
Start display at page:

Download "เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ"

Transcription

1 เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ โดย พ รพร พร อมเทพ ละคร ม ลแวง วาสนา ด วงด พ ส ษฐ อ จฉฤกษ ปรางท พย บ ญกล า กล มแผนงาน กองแผนงาน กรมส งเสร มการเกษตร ว นท 3 ก มภาพ นธ 2554 การฝ กอบรมหล กส ตรน กบร หารส งเสร มการเกษตรระด บอ าเภอ ประจ าป 2554 ว นท 24 มกราคม 13 ก มภาพ นธ 2554 ณ ส ดา ร สอร ท จ งหว ดนครนายก

2 ว ตถ ประสงค ของการบรรยาย 1. ร และ เข าใจ การบร หารโครงการ 2. น าไปใช ได ท งในฐานะผ ปฏ บ ต ผ ปฏ บ ต และ ผ บร หาร พ รพร พร อมเทพ 2

3 ประเด นในการน าเสนอ แนวค ดเก ยวก บโครงการ การบร หารจ ดการโครงการ - การก าหนดโครงการ - การบร หารโครงการ - การประเม นผลโครงการ - การบร หารม งผลส มฤทธ สร ปสาระส าค ญ ฝ กปฏ บ ต การเข ยนโครงการ (ข อตกลง) พ รพร พร อมเทพ 3

4 แนวค ด เก ยวก บโครงการ พ รพร พร อมเทพ 4

5 โครงการ ค ออะไร แผนหร อเค าโครงตามท กะก าหนดไว (พจนาน กรมฯ 2542) แผนงานท จ ดท าข นอย างม ระบบ ประกอบด วยก จกรรมย อยหลายก จกรรม ท ต องใช ทร พยากรและคาดหว งท จะได ร บผลตอบแทนอย างค มค า ม จ ดเร มต นและจ ดส นส ด ม ว ตถ ประสงค หร อจ ดม งหมายอย างช ดเจน ม พ นท ในการด าเน นงานเพ อให บร การและสนองความต องการของกล มบ คคลใน พ นท น น และม บ คคลหร อหน วยงานร บผ ดชอบ (ประช ม รอดประเสร ฐ) กล มของก จกรรมท ม จ ดเร มต นและจ ดส นส ด ม ว ตถ ประสงค ท เฉพาะเจาะจง ม จ ดเร มต นและจ ดส นส ดของเวลา ม ขอบเขตด านการเง นท ใช ม การก าหนดทร พยากรท ใช (ส พาดา ส ร ก ตตา) ก จกรรมพ นฐานท ก าหนดข นเพ อน าเอาว ตถ ประสงค ของหน วยงานหร อ องค กรไปปฏ บ ต ให ส าเร จล ล วง ภายในระยะเวลาท ก าหนดไว แน นอน (ศ ภช ย ยาวะประภาษ) : ว ตถ ประสงค ของหน วยงานหร อองค กร ค อ นโยบายและแผน รวมถ งเร องท ต องแก ไขป ญหาเร งด วนเฉพาะหน า ฯลฯ พ รพร พร อมเทพ 5

6 โครงการ ค ออะไร (ต อ ต อ) สร ป โครงการ ค อ กล มของก จกรรมท ด าเน นการ ร วมก นเพ อให บรรล ผลส าเร จเด ยวก น ม ความเป นร ปธรรมท พร อมจะปฏ บ ต ได จร ง และไม ใช งานประจ า เป นร ปธรรม หมายถ ง 1. ม ขอบเขตว ตถ ประสงค ท ช ดเจน 2. ม ขอบเขตการด าเน นงานท ช ดเจน 3. ม ระยะเวลาท ช ดเจน พ รพร พร อมเทพ 6

7 ความแตกต างของ นโยบาย แผน และโครงการ นโยบาย เป นกรอบหร อแนวทางกว างๆ แผน ม รายละเอ ยดมากข น แต ย งไม ถ งข นน าไป ปฏ บ ต จร ง ม ความย ดหย นกว าโครงการ เป นเพ ยง สาระท ก าหนดไว ในเอกสารเป นหล ก โครงการ เป นระด บของการน าไปปฏ บ ต จร ง ถ ก ก าหนดอย างเจาะจง เป นร ปธรรม ม ระยะเวลา แน นอน พ รพร พร อมเทพ 7

8 ความส มพ นธ ของ แผนและโครงการ แผน เปร ยบเสม อนสมอง โครงการ เปร ยบเสม อนม อ เท า ท น าค าส งจากสมองไปปฏ บ ต แผน เปร ยบเสม อนแม ท พ โครงการ เปร ยบเสม อนเหล าทหารท ออกรบตามค าส งแม ท พ โครงการ เป นส วนท แสดงให เห นถ งการปฏ บ ต เพ อให บรรล ตามว ตถ ประสงค ของแผน ว าต องท าอะไร ท าท ไหน ม ว ธ การ ข นตอนอย างไร ม ใครเก ยวข องบ าง ใช งบประมาณเท าใด ม ระยะเวลานานแค ไหน พ รพร พร อมเทพ 8

9 ล กษณะของโครงการท ด 1. ตอบสนองต อเป าประสงค ของแผนหร อนโยบาย 2. สามารถแก ป ญหา ตรงก บความต องการ หร อ ตอบสนองต อส งท ม งหว ง 3. ม ขอบเขตของงาน ม รายละเอ ยดท ครบถ วน ช ดเจน และเพ ยงพอท จะใช ปฏ บ ต ได และม ความเป นไปได 4. อย บนพ นฐานของข อม ล ความจร ง และการ ว เคราะห อย างรอบคอบ 5. อ านแล วเข าใจได ง าย ไม ซ บซ อนหร อส บสน ม ความ เป นเหต เป นผล ม ความส มพ นธ ก น 6. สามารถต ดตามประเม นผลได 7. เป นงานร เร มหร องานพ ฒนา ไม ใช งานประจ า พ รพร พร อมเทพ 9

10 ล กษณะของการจ ดท าโครงการ 1. การจ ดท าโครงการ เพ อเสนออน ม ต - จ ดท าตามร ปแบบท ก าหนด - เข ยนให เห นภาพ ล าด บเร องราวให ด ไม ซ บซ อน เข าใจง าย ไม ต องการค าอธ บายเพ ม - ด น าเช อถ อ ม ภ ม เป นไปได จะเก ดผลส าเร จได จร ง - อย าลงในรายละเอ ยดมาก อย าผ กม ดมาก เข ยนให กล งได - หล กเล ยงข อม ลท เป นป ญหา ไม แน ใจ หร ออธ บายยาก - ค าน งถ งผ อ านหร อผ อน ม ต ว าเป นใคร - ฯลฯ พ รพร พร อมเทพ 10

11 ล กษณะของการจ ดท าโครงการ (ต อ ต อ) 2. การจ ดท าโครงการ เพ อใช ปฏ บ ต งาน - ท าในล กษณะค ม อโครงการ ท ม รายละเอ ยดมากพอ - แตกย อยก จกรรม ปร มาณงาน งบประมาณ ผ ด าเน นการ - จ ดท าแผนปฏ บ ต งานท ลงในรายละเอ ยด หร อแยกตาม ผ ด าเน นการ - ก าหนดต วช ว ดให ช ดเจน - ให ข อม ลประกอบท จ าเป น เช นข อม ลทางว ชาการ/เทคน ค ระเบ ยบปฏ บ ต รายละเอ ยดงบประมาณ แบบฟอร มต างๆ - ฯลฯ พ รพร พร อมเทพ 11

12 ร ปแบบของโครงการ 1. แบบตารางเหต ผลต อเน อง (Logical Framework Method : Log Frame) 2. แบบประเพณ น ยม (Conventional Method) พ รพร พร อมเทพ 12

13 องค ประกอบ (แบบLog Frame) พ รพร พร อมเทพ 13

14 องค ประกอบ (แบบLog Frame) พ รพร พร อมเทพ 14

15 องค ประกอบ (แบบLog Frame) พ รพร พร อมเทพ 15

16 องค ประกอบ (แบบประเพณ น ยม แบบประเพณ น ยม) 1. ช อโครงการ 2. หล กการเหต ผล 3. ว ตถ ประสงค (และเป าหมาย) 4. ว ธ ด าเน นการ 5. ระยะเวลาด าเน นการ 6. สถานท ด าเน นการ 7. ผ ร บผ ดชอบโครงการ 8. งบประมาณ 9. แผนปฏ บ ต งาน 10.ผลท คาดว าจะได ร บ 11.ฯลฯ พ รพร พร อมเทพ 16

17 การบร หาร และ จ ดการโครงการ พ รพร พร อมเทพ 17

18 วงจรโครงการ การก าหนดโครงการ - การออกแบบโครงการ - การเข ยนโครงการ - การอน ม ต โครงการ (การว เคราะห โครงการ) การประเม นผลโครงการ - การออกแบบประเม นผล - การเก บรวบรวมข อม ล - การว เคราะห และรายงาน การบร หารโครงการ - การปฏ บ ต งานโครงการ - การก าก บด แลโครงการ (ต ดตาม ควบค มปร บปร ง) - การบร หารความเส ยง พ รพร พร อมเทพ 18

19 การก าหนดโครงการ การก าหนดโครงการ - การออกแบบโครงการ - การเข ยนโครงการ - การอน ม ต โครงการ (การว เคราะห โครงการ) การประเม นผลโครงการ - การออกแบบประเม นผล - การเก บรวบรวมข อม ล - การว เคราะห และรายงาน การบร หารโครงการ - การปฏ บ ต งานโครงการ - การก าก บด แลโครงการ (ต ดตาม ควบค มปร บปร ง) - การบร หารความเส ยง พ รพร พร อมเทพ 19

20 การออกแบบโครงการ 1. ค ดให เห นภาพโครงการต งแต ต นจนจบ(ค ดให จบ ค ดให ทะล ) และไม ใช แค การ Design แต ต องเป นการ Create โครงการ 2. เคร องม อท ใช ช วยในการ ค ด โครงการ - การค ดเช งกลย ทธ (อธ บายแล วในการวางแผนเช งย ทธศาสตร ) - Input Process Output Outcome -5W 1H - Flow Chart 3. ป จจ ยท ส งผลต อความส าเร จ (Critical Success Factor : CSF) ป จจ ยท ส งผลต อความล มเหลว (ความเส ยง :Risk) พ รพร พร อมเทพ 20

21 Input Process Output Outcome 1. Input ป จจ ยน าเข า ทร พยากร เช น คน เง น เวลา ว สด อ ปกรณ อาคาร เทคโนโลย ช อเส ยง ฯลฯ 2. Process กระบวนการ ก จกรรมด าเน นการ ล าด บข นตอน หร อว ธ การในการบร หารและด าเน นการ เพ อแปลงป จจ ยน าเข าให เก ดเป นผลผล ตและผลล พธ พ รพร พร อมเทพ 21

22 3. Output ผลผล ต ผลท เก ดข นโดยตรงจากการด าเน นโครงการ อย ภายใต การควบค มของโครงการ 4. Outcome ผลล พธ การเปล ยนแปลงท เก ดข น อ นเป นผลต อเน องจาก การด าเน นงานและการใช ประโยชน จากผลผล ต พ รพร พร อมเทพ 22

23 ความส มพ นธ เช งเหต และผล (Cause and Effect Relationship) พ รพร พร อมเทพ 23 กล บไปต ดตาม

24 5W 1H ตอบค าถาม : ใคร ท าอะไร ท ไหน เม อไหร อย างไร ท าไม 5W WHAT 1H HOW WHEN WHERE WHY WHO พ รพร พร อมเทพ 24

25 Flow Chart พ รพร พร อมเทพ 25

26 พ รพร พร อมเทพ 26

27 การเข ยนโครงการ เข ยนตามองค ประกอบและแบบฟอร มท ก าหนด เข ยนให เห นความส าค ญ เข าก บสถานการณ เป นเหต เป นผล สอดคล องส มพ นธ ก น เป นไปได ไม เพ อฝ น เป นร ปธรรม ประเด นต างๆ ช ดเจน กระช บ อ านแล วล นไหล คล อยตาม ม ข อม ลสน บสน น ข อม ลถ กต อง ครบถ วน ท นสม ย พ รพร พร อมเทพ 27

28 ข อส งเกตในการเข ยนโครงการ 1. ท มาของโครงการ 2. การก าหนดขอบเขตของงาน พ นท บ คคล เวลา 3. การต งช อโครงการ 4. การเข ยนหล กการเหต ผล เข ยนประเด นหร อ 5. การก าหนดว ตถ ประสงค สาระหล กๆ ให ได ก อน แล วค อยเร ยบเร ยงให 6. การออกแบบก จกรรม ไพเราะ 7. การค ดงบประมาณ 8. การจ ดท าแผนปฏ บ ต งาน 9. การเข ยนผลท คาดว าจะได ร บ 10. การก าหนดต วช ว ด 11. การเข ยน Flow Chart 12. เข ยนเพ อเสนออน ม ต หร อ เพ อใช ปฏ บ ต งาน พ รพร พร อมเทพ 28

29 ฐานข อม ลสน บสน นการเข ยนโครงการ - ระบบทางเล อกโครงการส าหร บการจ ดท า แผนพ ฒนาการเกษตรระด บต าบล SSNet ระบบทางเล อกโครงการ Login (ต องลงทะเบ ยน ต องลงทะเบ ยน) ถาม/ตอบ แจ งความต องการ Download โครงการ พ รพร พร อมเทพ 29

30 SSNet พ รพร พร อมเทพ 30

31 ระบบทางเล อกโครงการ พ รพร พร อมเทพ 31

32 Download โครงการ : สารบ ญโครงการ พ รพร พร อมเทพ 32

33 Download โครงการ : ต วโครงการ พ รพร พร อมเทพ 33

34 Download โครงการ : ถาม/ตอบ พ รพร พร อมเทพ 34

35 ต วอย าง

36 ต วอย าง

37 ต วอย าง

38 การว เคราะห โครงการ น า 4 เทคน คใน ว ธ ค ด ว ธ ค ด มาใช ในการว เคราะห - Input Process Output Outcome -5W 1H -Flow Chart -(การค ดเช งกลย ทธ ) กลย ทธ ท ก าหนดข นเพ ยงพอ เพ ยงพอต อการบรรล ว ส ยท ศน หร อไม (หร อมากเก นจ าเป นหร อไม หร อมากเก นจ าเป นหร อไม ) พ รพร พร อมเทพ 38

39 การบร หารโครงการ การก าหนดโครงการ - การออกแบบโครงการ - การเข ยนโครงการ - การอน ม ต โครงการ (การว เคราะห โครงการ) การประเม นผลโครงการ การบร หารโครงการ - การออกแบบประเม นผล - การเก บรวบรวมข อม ล - การว เคราะห และรายงาน - การปฏ บ ต งานโครงการ - การก าก บด แลโครงการ (ต ดตาม ควบค มปร บปร ง) - การบร หารความเส ยง พ รพร พร อมเทพ 39

40 การปฏ บ ต งานโครงการ 1. แผนปฏ บ ต งาน - แผนปฏ บ ต งานระด บโครงการ - แผนปฏ บ ต งานระด บหน วยงาน - แผนปฏ บ ต งานระด บบ คคล 2. การข บเคล อนให เก ดการปฏ บ ต งาน 3. เคร องม ออ นๆ เช น ค ม อโครงการ พ รพร พร อมเทพ 40

41 แผนปฏ บ ต งาน พ รพร พร อมเทพ 41

42 การข บเคล อนให เก ดการปฏ บ ต งาน ห วใจการปฏ บ ต งาน - จ ดเวท พ ดค ย พ ดค ยหาร อ เพ อด งานให ช ด : งานท ต องท าค ออะไร ต องท าอะไร อย างไร : ผลส าเร จของงานค ออะไร ว ดอย างไร : งานก าวหน าไปแค ไหน ม ป ญหาอะไร แก ไขอย างไร - มอบหมายให ม ผ ร บผ ดชอบท ช ดเจน สร ปค อ 1. ต โจทย ให แตก 2. ว เคราะห งานให ออก 3. มอบงานให ถ ก พ ดค ยหาร อ(ม ส วนร วม ม ส วนร วม) มอบหมาย(ร บผ ดชอบ ร บผ ดชอบ) 4. (ต ด ต ด)ตามงานให เป น ตามงานให เป น พ รพร พร อมเทพ 42

43 Stephen Covey สาเหต 4 ประการท ท าให การปฏ บ ต งานล มเหลว 1. ไม ร เป าหมาย 2. ไม ร ว าจะต องท าอะไรเพ อให บรรล เป าหมาย 3. ไม ร ว างานก าวหน าไปแค ไหน 4. ไม ม เจ าภาพร บผ ดชอบ ว น ย 4 ประการส ความส าเร จ 1. ม งเน นก บส งส าค ญอย างย งยวด 2. ม งท าก จกรรมส าค ญท จะข บเคล อนเป าหมาย 3. ม เคร องว ดความก าวหน าของก จกรรมส าค ญ 4. สร างความร บผ ดชอบร วมก นอย างสม าเสมอ พ รพร พร อมเทพ 43

44 ค ม อโครงการ 1. แจกแจงรายละเอ ยดต างๆ ของโครงการให ช ดเจน 2. ม รายละเอ ยดและค าอธ บายก จกรรม ข นตอน ว ธ การ 3. ม รายละเอ ยดของพ นท ด าเน นการ 4. ม รายละเอ ยดงบประมาณ 5. ม รายละเอ ยดของการต ดตาม ประเม นผล การรายงาน รวมถ งต วช ว ด 6. ม แผนปฏ บ ต งานระด บต างๆ 7. ม Flow Chart แสดงรายละเอ ยดการด าเน นงานโครงการ 8. ม แบบฟอร มท เก ยวข อง 9. ม ระเบ ยบและหล กเกณฑ ท เก ยวข อง 10. ม ว ชาการท เก ยวข อง 11. ฯลฯ พ รพร พร อมเทพ 44

45 การก าก บด แลโครงการ (ต ดตาม ควบค มปร บปร ง) การก าก บด แลโครงการ เป นห วใจของโครงการ การก าก บด แลโครงการ เป นท งศาสตร และศ ลป ศ ลป : ความสามารถในการเป นผ น า ความสามารถในการประสานประโยชน ความสามารถในการจ งใจ โน มน าว ฯลฯ ศาสตร : เทคน คการวางแผน การใช เคร องม อควบค มงาน เช น PERT/CPM สถ ต และการว เคราะห ข อม ล ฯลฯ การต ดตามและการควบค ม เป นก จกรรมท เก ยวเน องก น ค อ เม อม การต ดตามด ผลการท างานแล ว ก ต องม การควบค มหร อ ปร บปร งแก ไขการท างานให เป นไปในท ศทางท ถ กต อง พ รพร พร อมเทพ 45

46 ความส าค ญและประโยชน ของการก าก บด แลโครงการ 1. เพ อให โครงการบรรล เป าหมายและว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว 2. ช วยให สามารถป องก นหร อแก ไขป ญหาอ ปสรรคต างๆ ได ล วงหน าหร ออย างท นท วงท 3. ช วยประหย ดเวลาและค าใช จ าย 4. ช วยกระต น จ งใจ และสร างขว ญก าล งใจแก ผ ปฏ บ ต งาน 5. ช วยให ผ เก ยวข องได เข าใจเป าหมาย ว ตถ ประสงค หร อ มาตรฐานของงานได ช ดเจนข น พ รพร พร อมเทพ 46

47 การต ดตามโครงการ การต ดตาม หมายถ ง กระบวนการของการว ดหร อการตรวจสอบ การด าเน นงานโครงการท ท าเป นประจ าหร อเป นระยะๆ ว ตถ ประสงค ของการต ดตาม เพ อให ข อม ลท แสดงถ ง สถานการณ ของการด าเน นงานโครงการและช ประเด น ป ญหาอ ปสรรคท เก ดข นหร อคาดว าจะเก ดข น ให เร วท ส ด เท าท จะเร วได และน าไปส การควบค มโครงการ ข อม ลจากการต ดตาม เป นข อม ลทางด าน 1. การใช ทร พยากรหร อป จจ ย (Input) 2. การด าเน นก จกรรม (Process) 3. ผลผล ตท เก ดข น (Output) โดยเปร ยบเท ยบก บ เป าหมาย เกณฑ หร อมาตรฐาน Input Process Output Outcome พ รพร พร อมเทพ 47

48 การควบค มโครงการ การควบค ม หมายถ ง การบ งค บให ด าเน นงานโครงการไปตามท ก าหนดไว หร อเป นไปอย างเหมาะสม ว ตถ ประสงค ของการควบค ม เพ อการปร บปร งแก ไขการ ด าเน นงานให เป นไปตามกรอบหร อท ศทาง และข อก าหนด ต างๆ ของโครงการและระเบ ยบท เก ยวข อง ท งน โดยใช ข อม ลจากการต ดตามโครงการ ผ ท าการควบค ม ต องเป นผ ท ม ขอบเขตอ านาจหน าท ในการ บ งค บบ ญชาหน วยปฏ บ ต งานหร อโครงการน นๆ พ รพร พร อมเทพ 48

49 ประเภทของการควบค มโครงการ 1. การควบค มผลการปฏ บ ต งาน 2. การควบค มบ คลากรโครงการ 3. การควบค มด านการเง น 4. การควบค มทร พยากรโครงการ 5. การควบค มเทคน คว ธ การปฏ บ ต งาน ระด บของการควบค มโครงการ 1. การควบค มระด บส ง : กรม 2. การควบค มระด บกลาง : สนง.กษจ. 3. การควบค มระด บล าง : สนง.กษอ. พ รพร พร อมเทพ 49

50 เคร องม อและเทคน คท ใช ในการก าก บด แลโครงการ 1. การตรวจงาน 2. การรายงาน 3. การใช ห องปฏ บ ต การ (Operation Room) 4. การใช แผนภ ม แกนท (Gantt Chart) : แผนปฏ บ ต งาน 5. เคร องม ออ นๆ เช น PERT/CPM ; Milestone Chart พ รพร พร อมเทพ 50

51 การบร หารความเส ยง การบร หารความเส ยง - อะไรค อความเส ยงส าค ญท จะท าให โครงการไม ประสบ ผลส าเร จ - อะไรค อแนวทางในการหล กเล ยง ควบค ม หร อถ ายโอน ความเส ยงด งกล าว หร ออาจจะต องยอมร บความเส ยงน นๆ พ รพร พร อมเทพ 51

52 การบร หารความเส ยงตามมต ครม. 29 ธ.ค ความเส ยงเช งธรรมาภ บาล 1. หล กความร บผ ดชอบ 2. หล กการม ส วนร วม 3. หล กการสนองตอบร บ 4. หล กน ต ธรรม 5. หล กค ณธรรม 6. หล กความโปร งใส 7. หล กความเสมอภาค 8. หล กความค มค า โดย ใช แบบสอบถาม 15 ประเด น 59 ข อ ความเส ยงเช งย ทธศาสตร 1. ด านแนวทางการด าเน นงานท ไม สอดคล องก น 2. ด านภาพล กษณ ทางการเม อง 3. ด านการสนองตอบร บความ ต องการท แท จร งของประชาชน ความเส ยงภายใน ภายนอก และอ นๆ 1. ด านการเม องและส งคม 2. ด านการเง นและเศรษฐก จ 3. ด านกฎหมาย 4. ด านเทคโนโลย 5. ด านการด าเน นการ 6. ด านส งแวดล อมและธรรมชาต พ รพร พร อมเทพ 52

53 ความเส ยงค ออะไร ความเส ยง ค อ ความไม แน นอนท อาจน าไปส ความส ญเส ย ความเส ยงโครงการ ค อ เหต การณ ความไม แน นอนท หากเก ดข น แล วจะเป นผลให การด าเน นการตามโครงการไม ประสบ ความส าเร จภายใต กรอบระยะเวลาท ก าหนด ว ตถ ประสงค ของการบร หารความเส ยง เพ อให การด าเน นงาน โครงการประสบความส าเร จตามว ตถ ประสงค เป าหมาย และระยะเวลาตามท ก าหนด หร อยอมให เก ดความเส ยหาย ให น อยท ส ด พ รพร พร อมเทพ 53

54 ข นตอนการบร หารความเส ยง 1. การว เคราะห ความเส ยง - การระบ ความเส ยง - การประเม นความเส ยง - แผนภ ม ความเส ยง 2. การก าหนดแนวทางบร หารความเส ยง 3. การด าเน นการตามแนวทางบร หารความเส ยง 4. การต ดตามและประเม นผลการบร หารความเส ยง พ รพร พร อมเทพ 54

55 การระบ ความเส ยง พ รพร พร อมเทพ 55

56 การประเม นความเส ยง 1. ความถ โดยใช Scale : 1 = ต าส ด 5 = ส งส ด 2. ความร นแรง โดยใช Scale : 1 = ต าส ด 5 = ส งส ด พ รพร พร อมเทพ 56

57 แผนภ ม ความเส ยง พ รพร พร อมเทพ 57

58 ต วอย าง : การระบ ความเส ยง พ รพร พร อมเทพ 58

59 ต วอย าง : การประเม นความเส ยง (ภ ยธรรมชาต ) 1. ความถ โดยใช Scale : 1 = ต าส ด 5 = ส งส ด 2. ความร นแรง โดยใช Scale : 1 = ต าส ด 5 = ส งส ด พ รพร พร อมเทพ 59

60 ต วอย าง : การประเม นความเส ยง (ภ ยธรรมชาต ) พ รพร พร อมเทพ 60

61 ต วอย าง : การประเม นความเส ยง (ส ญญาและน ต ส มพ นธ ) พ รพร พร อมเทพ 61

62 ต วอย าง : การประเม นความเส ยง (การด าเน นงานทางการเง น) พ รพร พร อมเทพ 62

63 การก าหนดแนวทางบร หารความเส ยง 1. การหล กเล ยงความเส ยง 2. การควบค มการส ญเส ย - การป องก นการเก ดความส ญเส ย - การควบค มขนาดของความส ญเส ย 3. การถ ายโอนความเส ยง 4. การยอมร บความเส ยง พ รพร พร อมเทพ 63

64 การด าเน นการตามแนวทางบร หารความเส ยง โดย น าเอาแนวทางบร หารความเส ยงท ก าหนดข น ผนวกเข าก บ แนวทางการด าเน นงานโครงการ พ รพร พร อมเทพ 64

65 การต ดตามและประเม นผลการบร หารความเส ยง Input : ม การใช ทร พยากรและป จจ ยตามท ก าหนดไว ในแนว ทางการบร หารความเส ยงหร อไม Process : ม การด าเน นการตามท ก าหนดไว ในแนวทางการ บร หารความเส ยงหร อไม Output : ม ผลผล ตเก ดข นตามท ก าหนดไว ในแนวทางการ บร หารความเส ยงหร อไม Outcome : กรณ ท เก ดเหต การณ ตามความเส ยงท คาดไว ข น ความเส ยหายท เก ดข นอย ในระด บท ยอมร บได หร อไม พ รพร พร อมเทพ 65

66 การประเม นผลโครงการ การก าหนดโครงการ - การออกแบบโครงการ - การเข ยนโครงการ - การอน ม ต โครงการ (การว เคราะห โครงการ) การประเม นผลโครงการ - การออกแบบประเม นผล - การเก บรวบรวมข อม ล - การว เคราะห และรายงาน การบร หารโครงการ - การปฏ บ ต งานโครงการ - การก าก บด แลโครงการ (ต ดตาม ควบค มปร บปร ง) - การบร หารความเส ยง พ รพร พร อมเทพ 66

67 การประเม นผลโครงการ การประเม นผล หมายถ ง การรวบรวมข อม ลท เก ยวก บผลของ การด าเน นงาน เพ อน ามาเปร ยบเท ยบก บว ตถ ประสงค ท ต งไว ว าได ผลตามท ก าหนดไว เพ ยงใด องค ประกอบพ นฐานของการประเม นผล 1. การรวบรวมข อม ล 2. การเปร ยบเท ยบข อม ล 3. การต ความและสร ปผล ข นตอนหล กๆ ในการประเม นผล 1. การออกแบบประเม นผล 2. การเก บรวบรวมข อม ล 3. การว เคราะห และรายงาน พ รพร พร อมเทพ 67

68 การออกแบบประเม นผล 1. ว เคราะห โครงการ :Input Process Output Outcome ; 5W 1H ; Flow Chart 2. ก าหนดว ตถ ประสงค ของการประเม นผล : ต องการจะตอบค าถาม อะไร (ก าวหน า ป ญหา ผลส าเร จ) 3. ก าหนดข อม ลท จะต องรวบรวม : ต องเก บข อม ลอะไรบ าง (ต วช ว ด) 4. ก าหนดแหล งข อม ลและการส ารวจด วยกล มต วอย าง : เก บท ไหน เก บจากใคร 5. ก าหนดว ธ การเก บข อม ลและสร างเคร องม อ : เก บอย างไร พ รพร พร อมเทพ 68

69 การเก บรวบรวมข อม ล 1. วางแผนการเก บข อม ล : ว น สถานท ผ ด าเน นการ ยานพาหนะ เส นทาง งบประมาณ น ดหมาย ประสานงาน เคร องม ออ ปกรณ 2. เทคน คว ธ การเก บข อม ล : ส มภาษณ ส งเกตการณ แบบสอบถาม 3. ด าเน นการเก บข อม ล : ท าตามแผนและว ธ การท ก าหนด ข อม ลท ได ต องม ค ณภาพ ถ กต อง น าเช อถ อ พ รพร พร อมเทพ 69

70 การว เคราะห และรายงาน 1. การประมวลผลและว เคราะห ข อม ล : ตรวจสอบ เร ยบเร ยงหร อ ประมวล ว เคราะห โดยใช สถ ต เช น ค าเฉล ย ร อยละ ไคสแควร t-test 2. การแปลความและรายงาน : ตอบ อธ บาย ให ข อเสนอแนะตาม ว ตถ ประสงค ของการประเม นผลได อย างช ดเจนครบถ วนและถ กต อง และจ ดท า เป นเอกสารรายงานผล 3. ห วข อในรายงานการประเม นผล : บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทท 1 บทน า : ความจ าเป น ว ตถ ประสงค ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ขอบเขตของการ ประเม นผล บทท 2 ระเบ ยบว ธ การประเม นผล : ประชากรและกล มต วอย าง การเก บรวบรวมข อม ล การประมวลผลและว เคราะห ข อม ล ระยะเวลาการประเม นผล บทท 3 ผลการประเม น บทท 4 สร ปผลและข อเสนอแนะ พ รพร พร อมเทพ 70

71 การบร หารม งผลส มฤทธ การก าหนดโครงการ การบร หารม งผลส มฤทธ การประเม นผลโครงการ การบร หารโครงการ พ รพร พร อมเทพ 71

72 การบร หารม งผลส มฤทธ การบร หารม งผลส มฤทธ (Results Based Management : RBM) ค อ การบร หารท เน นผลส มฤทธ (Results) โดยม ต วช ว ดผล (Indicators) ท เป นร ปธรรม ผลส มฤทธ (Results) = ผลผล ต (Outputs) + ผลล พธ (Outcomes) พ รพร พร อมเทพ 72

73 สร ปการบร หารโครงการ 1. โครงการเป นเร องของการปฏ บ ต ให เก ดผลส าเร จ 2. วงจรโครงการ : ก าหนดโครงการ บร หารโครงการ ประเม นผลโครงการ 3. ประเด นส าค ญท ต องการให น าไปปฏ บ ต จร ง - Input Process Output Outcome - 5W 1H - Flow Chart - จ ดเวท พ ดค ย มอบหมายงาน พ รพร พร อมเทพ 73

74 จบการบรรยาย ว ชา : เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ การฝ กอบรมหล กส ตรน กบร หารส งเสร มการเกษตรระด บอ าเภอ ประจ าป 2554 ว นท 24 มกราคม 13 ก มภาพ นธ 2554 ณ ส ดา ร สอร ท จ งหว ดนครนายก พ รพร พร อมเทพ ละคร ม ลแวง วาสนา ด วงด พ ส ษฐ อ จฉฤกษ ปรางท พย บ ญกล า กล มแผนงาน กองแผนงาน กรมส งเสร มการเกษตร ว นท 3 ก มภาพ นธ 2554

75 ต วช ว ด ต วช ว ด (Indicator) หมายถ ง ต วแปรท ก าหนดข นเพ อใช ว ดการเปล ยนแปลง หร อบ ง บอกสภาพรวม หร อสะท อนล กษณะการด าเน นงาน สามารถน ามาใช ว ด ความส าเร จหร อผลการด าเน นงานท เก ดข นได ต วช ว ดผลการด าเน นงานหล ก (Key Performance Indicator : KPI) หมายถ ง ต วช ว ดท ใช ว ดผลการด าเน นงานส าค ญๆ และต องแสดงให เห นถ งผลงานหร อ ความก าวหน าของงานท เก ดข นได อย างช ดเจน ถ กต อง และน าเช อถ อ ต วช ว ด ม ใช เป าหมายของการพ ฒนา แต เป นเคร องม อท ใช ในการตรวจสอบ ความส าเร จว าเป นอย างไร ต วช ว ด เป นเคร องบ งบอกถ งความส าเร จของการปฏ บ ต งานและผลงานท เก ดข น ใช เป นเคร องม อในการต ดตาม ประเม นผล และปร บปร งการด าเน นงานเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายได อย างช ดเจน พ รพร พร อมเทพ 75

76 ประเภทต วช ว ดจ าแนกตามองค ประกอบของการด าเน นงาน - ต วช ว ดป จจ ยน าเข า (Input indicator) - ต วช ว ดกระบวนการ (Process indicator) - ต วช ว ดผลผล ต (Output indicator) - ต วช ว ดผลล พธ (Outcome indicator) ค าของต วช ว ด - จ านวน - ร อยละ - อ ตราส วน - ค าเฉล ย - ระด บ - คะแนน ค ณล กษณะท ด ของต วช ว ด - ใช ว ดส งท ต องการจะว ดได อย างแท จร ง - ให ผลตรงก นไม ว าจะว ดในเวลาและสถานท ใดและ ใครเป นคนว ด - เปล ยนแปลงได ในท นท ท สถานการณ เปล ยนไป - ม ล กษณะเฉพาะต วข นก บข อม ลท ม อย - ให ผลค มก บเวลาและงบประมาณท ใช ในการจ ดหา - สามารถรวบรวมข อม ลได เร วพอ พ รพร พร อมเทพ 76

77 ต วอย าง : ต วช ว ดท ใช ในการพ ฒนา ต วช ว ดด านความเข มแข งช มชน - จ านวนผ น าตามธรรมชาต ต อประชากร - จ านวนสมาช กของกล มต อเกษตรกร - อ ตราเพ มของจ านวนเง นออมของช มชน - จ านวนองค กรธ รก จท องค กรช มชนเป นเจ าของ ต วช ว ดด านความสามารถในการพ งพาตนเอง - อ ตราเพ มข น/ลดลงของป าช มชน - อ ตราส วนของรายจ ายต อรายได ของคร วเร อน - ร อยละของผ จบการศ กษาท สามารถท างานและม อาช พอย ใน ช มชนของตนในรอบป - อ ตราการย ายถ นออกจากช มชน พ รพร พร อมเทพ 77

78 ต วอย าง : ต วช ว ดท ใช ในการพ ฒนา ต วช ว ดด านการรวมต วขององค กรประชาชน - ร อยละของโครงการเก ยวก บการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ต อ จ านวนโครงการและ/หร อก จกรรมท งหมดในช มชน - ร อยละของช มชนท ม ล กษณะการจ ดองค กรชาวบ านเพ อการ ป องก นภ ยอ นจะเก ดแก หม บ านของตนท งในด านภ ยจากมลภาวะ และอ บ ต ภ ย - ร อยละของคร วเร อนท ร วมท าธ รก จช มชนต อคร วเร อนในช มชน - จ านวนเง นออมทร พย โดยเฉล ยของกล มออมทร พย ท กร ปแบบ โดยเฉล ยต อสมาช กในช มชน พ รพร พร อมเทพ 78

79 ต วอย าง : ต วช ว ดท ใช ในการพ ฒนา ต วช ว ดด านการม ส วนร วมของประชาชน - ร อยละของจ านวนประชาชนท อาสาสม ครเข าร วมในองค กรช มชน ต อจ านวนสมาช กหร อผ เก ยวข องท งหมด - ร อยละของโครงการจ ดท าโครงสร างพ นฐานท ประชาชนม ส วน ร วมในการต ดส นใจและต ดตามประเม นผลต อโครงการในช มชน - ร อยละของคร วเร อนท เป นสมาช กกล มออมทร พย หร อกองท นท ก ร ปแบบต อคร วเร อนในช มชน - ร อยละของการเพ มข นของบ คลากรสาธารณส ขท เป นคนใน ท องถ น พ รพร พร อมเทพ 79

80 ต วอย าง : ต วช ว ดท ใช ในการพ ฒนา ต วช ว ดด านความสามารถของช มชนและการสร างเคร อข าย - จ านวนผล ตภ ณฑ และการปร บปร งกระบวนการผล ตท สามารถ น าไปใช ประโยชน ได - จ านวนเร องภ ม ป ญญาชาวบ านท สามารถน าไปใช ประโยชน ได - จ านวนบ นท กประว ต ปราชญ ชาวบ าน/ผ ร ในช มชน - จ านวนกล มศ กษา/กล มสนใจภ ม ป ญญาท องถ นในช มชน ต วช ว ดด านการพ ฒนาอาช พและเศรษฐก จช มชน - ร อยละของคนในช มชนท ม รายได เพ มข น (การกระจายรายได ) - ร อยละของคร วเร อนในช มชนท ประกอบอาช พโดยไม ต องก เง น นอกระบบ - อ ตราส วนของความหลากหลายของอาช พในช มชน - ร อยละของคร วเร อนท ร วมท าธ รก จช มชนต อคร วเร อนในช มชน พ รพร พร อมเทพ 80 กล บไปออกแบบ

81 ข อตกลง : การฝ กปฏ บ ต การเข ยนโครงการ กล มใหญ 4 กล ม ตามเด ม แบ งกล มย อย กล มละ 3-5 คน ช วยก นเข ยนโครงการ ใช รายช อในแต ละกล มใหญ เพ อจ บสลาก 1 คน เท าก บเป นต วแทนของกล มใหญ น าเสนอโครงการท ท าในกล มย อยของต วเอง (ท กคนต องน าเสนอได ท กคนต องน าเสนอได ) ม การให คะแนน ซ งถ อเป นคะแนนของท งกล มใหญ (ร วมก นร บผ ดชอบ ร วมก นร บผ ดชอบ) (กล บไปประเด น) พ รพร พร อมเทพ 81

82 ฝ กปฏ บ ต เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ

83 ฝ กปฏ บ ต การบร หารโครงการ 1. ฝ กเข ยนโครงการ กล มใหญ 4 กล ม ตามเด ม แบ งกล มย อย กล มละ 3-5 คน (ใช กล มเด มท ท า ย ทธศาสตร ) หาร อก น ช วยก นค ด ช วยก นเข ยนโครงการแบบ ประเพณ น ยม โดยเล อกโครงการท ก าหนดไว ใน แผนย ทธศาสตร ของกล มตนเอง ใช ห วข อ(องค ประกอบ องค ประกอบ)ตามท บรรยายใน Slide 16 พ รพร พร อมเทพ 83

84 ฝ กปฏ บ ต การบร หารโครงการ 2. น าเสนอ ในแต ละกล มใหญ จ บสลาก 1 คน น าเสนอโครงการท ท าในกล มย อยของต วเอง ท กคนต องน าเสนอ น าเสนอได เท าก บเป นต วแทนของกล มใหญ คะแนนท ได เป นคะแนนของกล มใหญ (คะแนน 0-5) พ รพร พร อมเทพ 84

85 ฝ กปฏ บ ต การบร หารโครงการ 3. ส งงาน แต ละกล มย อย ส งงาน 1 ช น ตามท ช วยก นท า เข ยนช อของท กคนในกล มย อย จะ Comment แล วส งกล บมาให เพ อใช ทบทวน และพ ฒนาการจ ดท าโครงการของตนเอง ต องการหร อไม? พ รพร พร อมเทพ 85

86 ผลการฝ กปฏ บ ต

87 ผลการฝ กปฏ บ ต 1. สร ปคะแนน กล ม 1 กล ม 2 กล ม 3 กล ม 4 แผน ย ทธศาสตร บร หาร โครงการ พ รพร พร อมเทพ 87

88 ผลการฝ กปฏ บ ต 2. เกณฑ การให คะแนน 0 = ไม ท า ไม ร วมม อ 1 = ท า แต ไม ส ง ไม น าเสนอ 2 = ท าและส ง แต ไม น าเสนอ 3 = น าเสนอเพ อให ผ านๆ ไป 4 = ต งใจท า หร อ ต งใจน าเสนอ 5 = ต งใจท า และ ต งใจน าเสนอ พ รพร พร อมเทพ 88

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานเป นการแปลงกลย ทธ ท ก าหนดโดยผลผล ต/โครงการเข า ส ภาคปฏ บ ต โดยท ผลผล ต/โครงการภายใต แผนงบประมาณจะม ข อม ลหล กส าหร บการ จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานอย

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ การบร หารแผนงาน/โครงการ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการจะประสบผลส าเร จ บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายได ต องอาศ ย ความร วมม อและความร บผ ดชอบของผ เก ยวข องท กคน ซ งจ าเป

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency

แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency (เล มท 1) จ ดท าโดย แผนกพ ฒนาทร พยากรบ คคลองค การ ส าน กผ บร หาร ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด ว นท 1 กรกฎาคม 2550 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. ความเป นมา ช มน

More information

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ

More information

A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C)

A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C) A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C) กระบวนการ A-I-C เป นเทคน คการประช ม/วางแผนแบบม ส วนร วมอย างสร างสรรค ท การระดมสมองท า ให เก ดความเข าใจสภาพป ญหา/ข ดจ าก

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด บทท 3 การเข ยนโครงการ ล กษณะของโครงการท ด โครงการเป นการจ ดก จกรรมท เป นระบบ เพ อการปฏ บ ต หน าท องค การให บรรล ถ ง เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ซ งโครงการท ด ย อมท าให ประส ทธ ภาพของการด าเน นงาน และ ผลตอบแทนท

More information

การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน

การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน A Study of Participation in Establishing Annual Strategic Plan of Staff at Christian University of

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ.

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา KM Action Plan แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action Plan) ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ค าน

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย

แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย ด(Economy) ความม ประส ทธ ภาพ(Efficiency) และความม ประส

More information