รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ"

Transcription

1 รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการเพ มข ดความสามารถภาคอ ตสาหกรรม ภายใต นโยบายเศรษฐก จระหว างประเทศของไทย (ระยะท 4) เสนอ ส าน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม โดย ม ลน ธ สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ก นยายน 2556

2

3 ก ตต กรรมประกาศ คณะผ ว จ ยขอขอบค ณส าน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม ท ได ให การสน บสน นการด าเน น โครงการน จนส าเร จล ล วงไปได ด วยด และขอขอบค ณเจ าหน าท ภาคร ฐท เก ยวข อง ผ ประกอบการ เอกชนในสาขาต างๆ ตลอดจนน กว ชาการและผ ทรงค ณว ฒ ท ได ให ความอน เคราะห ข อม ล ความค ดเห น และข อเสนอแนะท เป นประโยชน แก งานว จ ย ด งต อไปน กรมศ ลกากร โดยเฉพาะอย างย งส าน กเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมการค าต างประเทศ โดยเฉพาะอย างย งส าน กส ทธ ประโยชน ทางการค า ส าน กบร หาร การน าเข า ส าน กมาตรการทางการค า กองเทคโนโลย สารสนเทศ กรมส งเสร มการค าระหว างประเทศ กรมเจรจาการค าระหว างประเทศ ส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม ส าน กงานมาตรฐานส นค าเกษตรและอาหารแห งชาต สถาบ นพ ฒนาอ ตสาหกรรมส งทอ สถาบ นเหล กและเหล กกล าแห งประเทศไทย สถาบ นไฟฟ าและอ เล กทรอน กส สถาบ นอาหาร สถาบ นยานยนต สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย หอการค าไทยและสภาหอการค าแห งประเทศไทย สถานเอกอ ครราชท ตอ นโดน เซ ยประจ าประเทศไทย สถานเอกอ ครราชท ตไทย ณ กร ง จาการ ตา ส าน กงานส งเสร มการค าระหว างประเทศ ณ กร งจาการ ตา ตลอดจน หน วยงานภาคร ฐ สมาคมธ รก จ และผ ประกอบการภาคเอกชนในประเทศอ นโดน เซ ยท ได ให ข อม ล ความค ดเห น และข อเสนอแนะ ในระหว างการเด นทางไปส มภาษณ และเก บ ข อม ล ผ ร วมอภ ปรายในงานส มมนา ภาษ ใกล ศ นย แล ว แต อ ปสรรคการค าย งอย? ได แก ค ณอ มพว น พ ชาล ย ค ณส ภาษ ณ สมบ ต ทว ค ณไพบ ลย พลส วรรณา และค ณอ ชณา ล มป ไพฑ รย รวมถ งผ เข าร วมงานส มมนาท กท าน ผ เข าร วมงานส มมนา ต ดตามการใช ส ทธ ประโยชน FTA ภาคอ ตสาหกรรมไทย ป 2555 เตร ยมความพร อมส AEC ณ ส าน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม ผ เข าร วมการประช มระดมความค ดเห นกล มอ ตสาหกรรมอาหาร เคม ภ ณฑ และพลาสต ก และยานยนต และช นส วน i

4

5 บทสร ปผ บร หาร โครงการเพ มข ดความสามารถภาคอ ตสาหกรรมภายใต นโยบายเศรษฐก จระหว าง ประเทศของไทย (ระยะท 4) ประเทศไทยก าล งเผช ญก บความท าทายจากสภาพการณ ใหม ท าให ภาคส งออกของไทย ประสบป ญหา ประเทศไทยจ าเป นต องแสวงหาโมเดลใหม ในการพ ฒนา ท จะต องม การเต บโตแบบม พลว ต ม ความเป นธรรมทางส งคมและความย งย นทางส งแวดล อมมากข น โดยม งส การยกระด บของ ประเทศไทยให พ น ก บด กของประเทศรายได ปานกลาง (middle-income trap) โมเดลในการพ ฒนา ใหม น าจะม องค ประกอบ 3 ประการค อ หน ง การสร างข ดความสามารถทางเทคโนโลย ของ ผ ประกอบการไทย สอง การใช ประโยชน จากความเช อมโยงภายในภ ม ภาคและการสร างความสมด ล ระหว างตลาดส งออกในระด บโลก ระด บภ ม ภาค และก าล งซ อในประเทศในระยะยาว และ สาม การ เพ มผล ตภาพ (productivity) ของแรงงานและปร บค าตอบแทนของแรงงานให เหมาะสม ควบค ไปก บ การร กษาสภาพแวดล อม (ด ภาพท 1 ประกอบ) ภาพท 1 แนวทางการยกระด บอ ตสาหกรรมภายใต สภาพแวดล อมใหม การศ กษาโครงการเพ มข ดความสามารถภาคอ ตสาหกรรมภายใต นโยบายเศรษฐก จระหว าง ประเทศของไทยในระยะท 4 น ม ว ตถ ประสงค หล กในการศ กษาว จ ยเพ อให ได แนวทางในการเพ มข ด ความสามารถภาคอ ตสาหกรรมของไทยภายใต สภาพแวดล อมท ก าล งเปล ยนแปลงในป จจ บ น โดย เน นท องค ประกอบท สองของโมเดลในการพ ฒนาใหม ด งกล าว ค อการใช ประโยชน จากความเช อมโยง ภายในภ ม ภาค (utilizing connectivity) เพ อลดอ ปสรรคทางการค าท งท เก ดจากมาตรการด านภาษ ศ ลกากรและมาตรการท ไม ใช ภาษ ศ ลกากร ตลอดจนเพ อเพ มโอกาสทางการตลาด เร ยนร เทคโนโลย การผล ตท ท นสม ย และเพ มท กษะความร ให แก แรงงานในภาคอ ตสาหกรรม ผ านโครงการความ ร วมม อต างๆ iii

6 ในด านการใช ประโยชน จากความเช อมโยงในภ ม ภาคเพ อลดอ ปสรรคทางการค าท เก ดจาก มาตรการด านภาษ ศ ลกากร (ด รายละเอ ยดได ในบทท 2 และ 3) การศ กษาพบว า ในป 2555 ความตกลง FTA จ านวน10 ฉบ บก บประเทศค ค าจ านวน 15 ประเทศ ช วยให ส นค าส งออกของไทย โดยภาพรวมม ภาระด านภาษ ศ ลกากรลดลงประมาณร อยละ 3.0 และช วยให ว ตถ ด บและส นค าน าเข า จากประเทศค ค าโดยภาพรวมลดลงร อยละ 3.1 เม อค ดเป นม ลค าเง น ในด านส งออก ผ น าเข าใน ประเทศภาค ประหย ดเง นค าภาษ ศ ลกากรไปได รวมท งหมดประมาณ 1.2 แสนล านบาท ในขณะท ด านน าเข า ผ น าเข าในไทยประหย ดได ประมาณ 9 หม นล านบาท อย างไรก ตาม การใช ประโยชน จาก ความตกลง FTA ท งภาคส งออกและน าเข าย งไม เต มท โดยอ ตราการใช ส ทธ ประโยชน ในด านส งออก และน าเข าอย ท ร อยละ 49 และ 52 ตามล าด บ ท าให ย งม ผลประโยชน ท ย งตกหล นอย รวม 1.9 แสนล านบาท อ ปสรรคส าค ญท ข ดขวางการใช ส ทธ ประโยชน ด งกล าวจ าแนกได เป น 6 ด าน ได แก ไม ม ส ทธ เน องจากส นค าอย นอกรายการลดภาษ หร ออย ในรายการส นค าท ม ความ อ อนไหว หร ออย ในรายการส นค าท ม โควตาจ าก ดการน าเข า ไม จ าเป น/ไม ตระหน กถ งประโยชน ท จะได ร บ เน องจากล กค าไม ได ขอมา ไม ม ข อม ล ไม ว าจะเป นข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากร หล กเกณฑ ท ใช ในการพ จารณา แหล งก าเน ดส นค า ข นตอนการขอใช ส ทธ ประโยชน ไม ผ านเกณฑ ท ใช ในการพ จารณาแหล งก าเน ดส นค า ไม ค ม เน องจากแต มต อด านภาษ ศ ลกากรไม จ งใจพอ ไม สะดวก เน องจากป ญหาในทางปฏ บ ต เช น เจ าหน าท ม ด ลยพ น จต างก นในการ พ จารณาอน ม ต การใช ส ทธ ประโยชน เจ าหน าท และผ ประกอบการต ความพ ก ดศ ลกากร ไม ตรงก น การเปล ยนไปใช พ ก ดศ ลกากร HS 2012 เป นป แรก การได ร บใบร บรอง แหล งก าเน ดส นค าหล งจากส นค าขนส งถ งด านศ ลกากรแล วหลายว น โดยเฉพาะอย างย ง ส นค าท ค าขายก บประเทศสมาช กอาเซ ยนท ใช ระยะเวลาในการขนส งเพ ยง 1-3 ว น เท าน น และการขาดความพร อมของหน วยงานท เก ยวข องในประเทศเพ อนบ าน ในด านการใช ประโยชน จากความเช อมโยงในภ ม ภาคเพ อลดอ ปสรรคทางการค าท เก ดจาก มาตรการท ไม ใช ภาษ ศ ลกากรในกล มประเทศสมาช กอาเซ ยน (ด รายละเอ ยดได ในบทท 5 และบทท 4 บางส วน) การศ กษาพบว า ในสภาวะป จจ บ นท ม การแข งข นก นส งมาก โดยเฉพาะอย างย งในช วงท เก ดภาวะว กฤต เศรษฐก จข นในหลายประเทศท วโลก ประกอบก บการท อ ตราภาษ ศ ลกากรลดลง เร อยๆ ภายใต ความตกลงการค าเสร ท งในระด บทว ภาค ระด บภ ม ภาค และระด บพห ภาค การบ งค บ ใช มาตรการท ไม ใช ภาษ ศ ลกากรจ งม แนวโน มเพ มข นเร อยๆ ท งในกล มประเทศสมาช กอาเซ ยนและ ประเทศต างๆ ท วโลก ประเทศสมาช กอาเซ ยนม การบ งค บใช มาตรการท ไม ใช ภาษ ศ ลกากรในระด บ ท แตกต างก น ประเทศท ม ระด บการพ ฒนาอ ตสาหกรรมในระด บส งอย างส งคโปร ม การบ งค บใช มาตรการท ไม ใช ภาษ ศ ลกากรไม มากน ก ซ งส วนใหญ เป นมาตรการท ม ว ตถ ประสงค เพ อค มครอง ผ บร โภคและสภาพแวดล อมเป นหล ก ม ความโปร งใสและไม เล อกปฏ บ ต ในขณะท ประเทศท อย iv

7 ในช วงห วเล ยวห วต อของการพ ฒนาอ ตสาหกรรมอย างอ นโดน เซ ยและเว ยดนาม รวมไปถ งประเทศท ม แผนพ ฒนาอ ตสาหกรรมเฉพาะเจาะจงอย างมาเลเซ ย ม กม การบ งค บใช มาตรการท ไม ใช ภาษ ศ ลกากรในระด บส ง โดยส วนใหญ เข าข ายว าจะเป นมาตรการท ม ว ตถ ประสงค เพ อค มครองผ ผล ตใน ประเทศเป นหล ก ขาดความโปร งใสและเล อกปฏ บ ต ส าหร บประเทศไทยม การบ งค บใช มาตรการท ไม ใช ภาษ ศ ลกากรในระด บไม ส งน ก ซ งส วนใหญ เป นมาตรการท ม ว ตถ ประสงค เพ อค มครองผ บร โภค และสภาพแวดล อมเป นหล ก ม ความโปร งใสและไม เล อกปฏ บ ต แต ก ย งม การบ งค บใช มาตรการท ม ว ตถ ประสงค เพ อค มครองผ ผล ตในประเทศเป นหล ก ขาดความโปร งใสและเล อกปฏ บ ต ในบาง อ ตสาหกรรม ท ผ านมา การด าเน นการภายใต ความตกลงก บประเทศสมาช กอาเซ ยนย งไม สามารถน าไปส การขจ ดอ ปสรรคทางการค าท ไม ใช ภาษ รวมท งไม ม การปร บปร งมาตรการท ถ งแม จะโปร งใสและไม เล อกปฏ บ ต ให ม มาตรฐานเด ยวก นได ท งน เน องจากพบป ญหาและอ ปสรรคต างๆ เช น หน วยงานในประเทศท บ งค บใช มาตรการไม ท าการจดแจ ง เน องจากการจดแจ งเป นไป ตามความสม ครใจ ไม ได ม บทบ ญญ ต ใดๆ มาก าหนดให ต องม การจดแจ ง ตลอดจน หน วยงานม กม ด ลยพ น จว ามาตรการท หน วยงานตนบ งค บใช ไม ได ม ล กษณะว าเป น มาตรการท ไม ใช ภาษ ผ ส งออกท ได ร บผลกระทบจากมาตรการไม แจ งและ/หร อไม ร ว าจะแจ งท หน วยงานใด หล กเกณฑ ท ใช ในการพ จารณามาตรการท ไม ใช ภาษ ส าหร บส นค ากล มต างๆ ม ความ แตกต างก น คณะกรรมการประสานงานด านการค าส นค าภายในอาเซ ยน (Coordinating Committee on ASEAN Trade in Goods Agreement: CCA) ซ งเป นหน วยงานหล กท ม หน าท ระบ ว ามาตรการใดเป นอ ปสรรคทางการค า ม ทร พยากร ตลอดจนความร ความเช ยวชาญไม เพ ยงพอ หน วยงานท บ งค บใช มาตรการไม ปฏ บ ต ตามความเห นของ CCA ย งไม ม การก าหนดมาตรฐานท เป นสากลร วมก น ท าให มาตรการท ถ งแม จะโปร งใสและไม เล อกปฏ บ ต เพ มต นท นให แก ผ ม ส วนได เส ยมากเก นความจ าเป น ขาดกลไกการเฝ าระว งท ม ประส ทธ ภาพ ไม ม การเผยแพร ข อม ลท ท นสม ยว าในป จจ บ นม มาตรการใดท ถ กขจ ดแล ว หร อย งคง บ งค บใช อย หร อเพ งม การบ งค บใช ข อม ลท ม การจ ดเก บย งเข าถ งได ยาก กระจายอย ในหลายหน วยงาน และเข าใจได ยาก เน องจากขาดการจ ดการความร (knowledge management) ท ม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล v

8 อย างไรก ตาม การศ กษาในระยะท 4 น ได ร เร มการสร างฐานข อม ลท ม ความครอบคล มและ ท นสม ยมากท ส ดจากแหล งข อม ลต างๆ เท าท ม อย ในป จจ บ น ท งน ก เพ อเป นจ ดเร มต นในการศ กษา แนวทางการขจ ดอ ปสรรคทางการค าท ไม ใช ภาษ ในอาเซ ยนในอนาคต ในด านการใช ประโยชน จากความเช อมโยงในภ ม ภาคเพ อเพ มโอกาสทางการตลาด เร ยนร เทคโนโลย การผล ตท ท นสม ย และเพ มท กษะความร ให แก แรงงานในภาคอ ตสาหกรรม ผ านโครงการ ความร วมม อต างๆ (ด รายละเอ ยดได ในบทท 4) การศ กษาพบว า ท ผ านมา การด าเน นการภายใต ความตกลงก บประเทศญ ป นหลายโครงการย งสร างประโยชน ให แก ผ ประกอบการได ในวงจ าก ด ท งน เน องจากข อจ าก ดต างๆ โดยเฉพาะอย างย งด านงบประมาณและร ปแบบของการด าเน นก จกรรมท ไม ท าให เก ดผลล พธ ท ต องการ ในการศ กษาผลกระทบท เก ดจากความเช อมโยงในภ ม ภาค ตลอดจนนโยบายการค าระหว าง ประเทศและนโยบายอ ตสาหกรรมของประเทศสมาช กอาเซ ยน ต อเคร อข ายการผล ตในอ ตสาหกรรม ยานยนต และช นส วน และอ ตสาหกรรมป โตรเคม ในภ ม ภาคน พบว า ผ ประกอบการของไทยท สามารถเข าใจและปร บต วตามสถานการณ การเปล ยนแปลงได ในท งสองอ ตสาหกรรม น าจะได ร บ ประโยชน จากการท ม ตลาดใหญ ข นและสามารถผล ตส นค าได อย างม ประส ทธ ภาพมากข นจากการเก ด การประหย ดต อขนาด อย างไรก ตาม ย งม ประเด นท ท งหน วยงานภาคร ฐและผ ประกอบการ ภาคเอกชนไทยควรให ความสนใจ ค อการท ประเทศสมาช กอาเซ ยนม แนวโน มการบ งค บใช มาตรการ ท ไม ใช ภาษ ศ ลกากรและมาตรการจ งใจต างๆ มากข น เพ อแข งก นด งด ดการลงท นจากต างประเทศ เน องจากอาจท าให เก ดผลกระทบด านลบจากการบ ดเบ อนตลาด ในกรณ เคร อข ายการผล ตอ ตสาหกรรมยานยนต และช นส วนในภ ม ภาคเอเช ยตะว นออก เฉ ยงใต ในช วงท ผ านมา น กลงท นจากต างประเทศได ลงท นต งโรงงานประกอบรถยนต และโรงงาน ช นส วนกระจายไปในหลายประเทศ เพ อให ส นค าของตนสามารถขายได ในตลาดแต ละประเทศ หร อ อาจกล าวได ว า เคร อข ายการผล ตอ ตสาหกรรมยานยนต และช นส วนในภ ม ภาคน เป นแบบหน ง ประเทศ-หน งคล สเตอร เม อม การเป ดเสร ทางการค ามากข น โดยเฉพาะอย างย งเม ออ ตราภาษ ศ ลกากรของประเทศในอาเซ ยนและประเทศท เป นภาค ความตกลงก บประเทศสมาช กอาเซ ยน ท งท เป นความตกลงแบบทว ภาค และระด บภ ม ภาค ลดต าลงจนเหล อร อยละศ นย หร อใกล เค ยง บร ษ ทข าม ชาต จ งสามารถควบรวมเคร อข ายการผล ตท ซ าซ อนและกระจายก นอย ในหลายประเทศให เหล อเพ ยง บางประเทศท ม ศ กยภาพและข ดความสามารถส ง เพ อให เก ดความประหย ดต อขนาดได ประเทศท น าจะม บทบาทมากข นในเคร อข ายการผล ตในภ ม ภาค ได แก ไทยและอ นโดน เซ ย โดยคล สเตอร ช นส วนยานยนต ในไทยจะม บทบาทมากข นในการส งช นส วนให แก โรงงานประกอบรถยนต ในภ ม ภาค ส วนคล สเตอร ช นส วนยานยนต ในอ นโดน เซ ยม โอกาสพ ฒนาข นได อ ก จากการอย ใกล ก บโรงงาน ประกอบรถยนต ท ม อ ตราการขยายต วส งมาก vi

9 ส าหร บเคร อข ายการผล ตอ ตสาหกรรมป โตรเคม ในภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ในช วงท ผ านมา ไทยและส งคโปร ถ อเป นผ ผล ตรายใหญ ในภ ม ภาค ท าหน าท ส งว ตถ ด บข นต นให แก ประเทศ อาเซ ยนอ นๆ ท ย งไม ม อ ตสาหกรรมข นต น อย างไรก ตาม การศ กษาพบว า เร มม น กลงท นจาก ต างประเทศเข าไปต งโรงงานอ ตสาหกรรมป โตรเคม ข นต น ข นกลาง และข นปลาย ในประเทศท ม อ ตราการขยายต วของตลาดส งมาก 2 ประเทศ อ นได แก อ นโดน เซ ยและเว ยดนาม เพ อเต มห วงโซ การผล ตให ครบวงจรมากข น ในขณะเด ยวก น ผ ประกอบการในประเทศไทยและส งคโปร ท เร มพบ ข อจ าก ดในการขยายโรงงานอ ตสาหกรรมป โตรเคม ข นต น ข นกลาง และข นปลาย ให ความส าค ญก บ การยกระด บส การผล ตผล ตภ ณฑ ท ม ม ลค าส ง (high value-added) มากข น ด งน น ผลกระทบต อ เคร อข ายการผล ตอ ตสาหกรรมป โตรเคม ในภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ท น าจะเก ดข นในอนาคต ค อการเก ดหน วยผล ตครบวงจรในภ ม ภาคมากข น ท งส นค าโภคภ ณฑ ท วไป (commodity) และส นค า ท ม ม ลค าส ง เพ อเพ มข ดความสามารถภาคอ ตสาหกรรมของไทยภายใต สภาพแวดล อมท ก าล ง เปล ยนแปลงในป จจ บ น ควรม การด าเน นการด านต างๆ ด งต อไปน การกระต นให ผ ประกอบการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรมากข น ส าน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรมและหน วยงานท เก ยวข องควรเพ มการประชาส มพ นธ การใช ส ทธ ประโยชน จาก FTA แก ผ ประกอบการ ท งในส วนกลางและส วนภ ม ภาค โดย เน นท อ ตสาหกรรมท ย งม อ ตราการใช ส ทธ ประโยชน ต า การเพ มประส ทธ ภาพและความช ดเจนในกระบวนการพ จารณาการใช ส ทธ ประโยชน กรมการค าต างประเทศและกรมศ ลกากรควรก าหนดต วช ว ดประส ทธ ภาพการด าเน นงาน ตามระยะเวลาท ใช ในการพ จารณาและจ านวนข อร องเร ยนจากผ ประกอบการ ซ งอาจ แตกต างก นในแต ละ FTA เช น ต วช ว ดระยะเวลาท ใช ในการออกใบร บรองถ นก าเน ด ส นค าในการส งออกไปประเทศสมาช กอาเซ ยน ควรม ความสอดคล องก บระยะเวลาท ใช ในการขนส งส นค าระหว างประเทศ ซ งม กใช เวลาเพ ยง 1-3 ว น กรมการค าต างประเทศและกรมศ ลกากรควรพ ฒนาและปร บปร งค ม อปฏ บ ต การส าหร บ เจ าหน าท ตลอดจนเพ มการฝ กอบรมให แก เจ าหน าท เป นระยะๆ เพ อลดป ญหาด ลยพ น จ ของเจ าหน าท กรมการค าต างประเทศควรเร งพ ฒนาระบบงานให บร การออกหน งส อร บรองถ นก าเน ด ส นค าด วยระบบลายม อช ออ เล กทรอน กส (digital signature) ให ครอบคล ม FTA ฉบ บ ต างๆ มากข น รวมท งประชาส มพ นธ ให ผ ประกอบการทราบ vii

10 กรมศ ลกากรควรประชาส มพ นธ การใช ระบบการขอให หน วยงานศ ลกากรพ จารณา ล วงหน า (advanced ruling) ส าหร บการตรวจสอบพ ก ดศ ลกากร อ ตราศ ลกากร และ กฎว าด วยแหล งก าเน ดส นค า เพ อลดป ญหาการต ความพ ก ดศ ลกากรไม ตรงก นระหว าง ผ ประกอบการก บหน วยงานศ ลกากร ร ฐบาลไทยควรให ความช วยเหล อด านเทคน คแก หน วยงานท ม หน าท เก ยวข องก บ กระบวนการใช ส ทธ ประโยชน ในประเทศอาเซ ยนใหม เช น เม ยนมาร ลาว และก มพ ชา เป นต น การให ข อม ลและค าปร กษาแบบจ ดเด ยว (one-stop service) แก ผ ประกอบการ กรมเจรจาการค าระหว างประเทศ กรมการค าต างประเทศ และกรมศ ลกากร ควรร วมก น จ ดท าเว บไซต อย างเป นทางการแบบจ ดเด ยว (one-stop service) ท สามารถใช งานได ง าย และม ข อม ลอ ตราภาษ และกฎว าด วยแหล งก าเน ดส นค าภายใต ความตกลงต างๆ แยกตามรายประเทศ เพ อให ผ ประกอบการม ข อม ลอย างเป นทางการท ม ความถ กต อง และท นสม ย ส าหร บการต ดส นใจว าจะเล อกใช ประโยชน จาก FTA ฉบ บใด กรมเจรจาการค าระหว างประเทศ กรมการค าต างประเทศ และกรมศ ลกากรควรร วมก น ปร บปร งตารางการลดภาษ ของท งไทยและประเทศภาค รวมท งกฎว าด วยแหล งก าเน ด ส นค าตามรห สพ ก ดศ ลกากร HS 2012 เพ อให ผ ประกอบการม ข อม ลท ถ กต องส าหร บใช อ างอ งการท าเอกสารท เก ยวข อง กรมการค าต างประเทศควรให ข อม ล ค าปร กษา และจ ดท าค ม อเก ยวก บกระบวนการขอ ใบร บรองถ นก าเน ดส นค า (C/O) ผ านช องทางปกต และอ นเทอร เน ต เพ อให ผ ประกอบการ โดยเฉพาะอย างย งผ ประกอบการขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) ทราบ ท งน เน องจากผ ประกอบการหลายรายเห นว ากระบวนการขอใบ C/O ม ความ ย งยากซ บซ อน กรมการค าต างประเทศควรเพ มการประชาส มพ นธ ว า การเป ดเผยโครงสร างต นท นการ ผล ตเพ อขอใบ C/O จะไม ท าให กรมสรรพากรเร ยกเก บภาษ เง นได น ต บ คคลเพ มเต ม เน องจากท งสองหน วยงานไม ม การแลกเปล ยนข อม ลด งกล าว กรมศ ลกากรควรประสานก บหน วยงานศ ลกากรของประเทศภาค ต างๆ ในการ แลกเปล ยนข อม ลอ ตราภาษ และข อม ลการใช ประโยชน ภายใต ความตกลงต างๆ เพ อให ได มาซ งข อม ลท ม ความถ กต องและท นสม ย การเจรจาต อรองด านภาษ ศ ลกากร กฎว าด วยแหล งก าเน ดส นค า และระบบการร บรองถ น ก าเน ดส นค าด วยตนเอง viii

11 กรมเจรจาการค าระหว างประเทศควรผล กด นให ประเทศภาค น าส นค าท อย นอกรายการ ลดภาษ หร อส นค าท อย ในรายการส นค าท ม ความอ อนไหวและย งไม ลดภาษ เข ามาอย ใน รายการลดภาษ กรมเจรจาการค าระหว างประเทศควรผล กด นให ม การขยายโควตาการส งออกส นค า กรมเจรจาการค าระหว างประเทศควรผล กด นให ประเทศสมาช กอาเซ ยนใหม อ นได แก ก มพ ชา ลาว เม ยนมาร และเว ยดนาม ลดภาษ ศ ลกากรภายใต AFTA ให ได ตามก าหนด ร ฐบาลไทยควรสน บสน นข อบทว าด วยการอน ญาตให น าม ลค าเพ มท ม แหล งก าเน ดส นค า จากประเทศค เจรจาของอาเซ ยนอ ก 6 ประเทศ มาน บรวมได ในความตกลง ATIGA เพ อให ผ ประกอบการท อย ในเคร อข ายการผล ตสามารถใช ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรได ง ายข น ร ฐบาลไทยควรผล กด นให ประเทศสมาช ก โดยเฉพาะอ นโดน เซ ย น าระบบการร บรองถ น ก าเน ดส นค าโดยผ ส งออกท ได ร บการร บรอง (self-certification by approved exporters) มาใช การสน บสน นการใช ประโยชน จากโครงการความร วมม อภายใต ความตกลง JTEPA และ ความตกลงยอมร บร วมภายใต JTEPA และ ASEAN ควรเร งผล กด นโครงการท ระบ ไว ในกรอบความตกลงแต ย งไม ค บหน าตามแผนท วางไว ต อไป เช น โครงการสถาบ นพ ฒนาทร พยากรมน ษย ของอ ตสาหกรรมยานยนต (AHRDIP) การปร บปร งห องปฏ บ ต การทดสอบของสถาบ นพ ฒนาอ ตสาหกรรมส งทอ (THTI) เป นต น ส าหร บก จกรรมท ม ว ตถ ประสงค เพ อเสร มสร างเทคโนโลย ของเก อบท กโครงการ หน วยงานท ร บผ ดชอบควรพ จารณาให การม ส วนร วมกระจายไปส ผ ประกอบการ ขนาดกลางและเล กมากข น รวมท งอ านวยความสะดวกให ผ ประกอบการกล มน เข าร วมได ง าย ในกรณ ของความตกลงยอมร บร วม (MRA) ส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) และหน วยงานท เก ยวข องอ นๆ ควรประชาส มพ นธ ข อม ลการบ งค บใช ความตกลง ว าด วยการปร บปร งระบบด านกฎระเบ ยบและการควบค มบร ภ ณฑ ไฟฟ าและ อ เล กทรอน กส ของอาเซ ยน (AHEEER) สถาบ นไฟฟ าและอ เล กทรอน กส (EEI) ควรพ จารณาทางออกในเร องสถานะขององค กร เพ อให สามารถได ร บการร บรองเป นหน วยงานร บรอง (CAB) จากกระทรวงเศรษฐก จ การค าและอ ตสาหกรรม (METI) ของญ ป น ix

12 การลดผลกระทบจากมาตรการท ไม ใช ภาษ กระทรวงพาณ ชย ควรรวบรวมและเผยแพร ข อม ลเก ยวก บ NTMs แบบเบ ดเสร จในจ ด เด ยว ผ านทาง Export and Import Help Desk และควรม การจ ดท าระบบแจ งเต อน (auto alert) ให สมาช กร บทราบข าวสารและความเคล อนไหวการบ งค บใช NTMs อย าง ท นท วงท กระทรวงพาณ ชย ควรม ระบบจ ดการความร ให เข าใจได ง ายข น (knowledge management) และน าเสนอข อม ลเก ยวก บ NTMs ให สอดคล องก บม มมองและความ ต องการของผ ประกอบการ เช น สร ปข อม ลตามกล มส นค า กระทรวงอ ตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงสาธารณส ข ควรศ กษา ความเป นไปได ในการก าหนดมาตรฐานกลางร วมก นของอาเซ ยน โดยอน ญาตให ส นค า/ สถานประกอบการท ผ านการตรวจสอบร บรอง (conformity assessment) ตามมาตรฐาน ระหว างประเทศท ส าค ญได ร บการยกเว นไม ต องตรวจสอบซ าอ ก กระทรวงอ ตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงสาธารณส ข ควรศ กษา ความต องการใช ห องปฏ บ ต การของส นค าส งออกส าค ญ และก าหนดล าด บความส าค ญใน การลงท นด านห องปฏ บ ต การ ร ฐบาลไทยควรให เง นสน บสน น (grant) แก ผ ประกอบการไทย โดยเฉพาะขนาดกลาง และขนาดย อม (SMEs) ท ต องการปร บมาตรฐานส นค าและการตรวจสอบร บรองให สอดคล องก บมาตรฐานระหว างประเทศ เพ อการยกระด บอ ตสาหกรรมไทย ร ฐบาลไทยควรเร งพ ฒนาระบบอ เล กทรอน กส ณ จ ดเด ยวของประเทศ (NSW) และ ผล กด นให เก ดการเช อมโยงภายใต ระบบอ เล กทรอน กส ณ จ ดเด ยวของอาเซ ยน (ASW) ร ฐบาลไทยควรให ความช วยเหล อด านเทคน คแก หน วยงานท ม หน าท เก ยวข องก บ NTMs ในประเทศอาเซ ยนใหม ร ฐบาลไทยควรผล กด นให ประเทศสมาช กอาเซ ยนออก ASEAN Directive ท ม ผลบ งค บ ให ประเทศสมาช กต องท าการจดแจ งให ส าน กเลขาธ การอาเซ ยนและประเทศสมาช ก ทราบว าจะม การออกกฎหมายท เข าข ายเป น NTMs ก อนท กฎหมายน นจะม ผลบ งค บใช ร ฐบาลไทยควรให ความส าค ญก บการเจรจาแก ไขป ญหาในระด บทว ภาค มากข น x

13 Executive summary Thailand is facing a new global competitiveness environment. We need a new development model to maintain a dynamic growth, enhance social justice, and sustain our environment. To escape the middle income trap, the new development model should comprise of three modules: enhancing technological capability, utilizing regional connectivity and balancing domestic/export demand, and increasing labor productivity as well as taking care of the environment (see figure 1). Figure 1: New development model to upgrade industry under a new competitive environment This project studies how to increase the competitiveness of Thai manufacturing industries under the new international economic environment by focusing on the second module of the new development model. In particular, we are interested in enhancing regional connectivity through tariff reduction, rationalizing the use of non-tariff measures (NTMs), and more fully utilizing the cooperation schemes and mutual recognition agreements (MRAs). In terms of tariff reduction (see details in chapter 2 and 3), we have studied Thailand trade under 10 FTAs with her 15 partner countries in Importers in partner countries can save 3% of the import value, or 120 billion Baht, of the imports from Thailand. On the other hand, Thai importers can save 3.1% of the import value, or 90 billion Baht, of the imports from her FTA partners. However, the utilization rate of tariff preference by Thai exporters/importers (from here on traders ) was rather low, standing at 49% and 52% on xi

14 the export and import side respectively, leaving 190 billion Baht of un-used tariff preference. Reasons for low utilization rate of tariff preference comprise of: No tariff preference for products. The products are in the exclusion list, sensitive list or subjected to import quotas. Not necessary because there is no request from trade partners to apply for tariff preference. Not enough information on tariff rates, ruling of rules of origin (RoOs), procedures to apply for tariff preference. Not conform with rules of origin. Not worth the cost because tariff preference obtained is not high enough. Implementation-level issues such as officers judgment in approving tariff preference, inconsistencies in HS code interpretation between traders and government officers, difficulties in implementing the new HS 2012 code, time lag in getting certificate of origins (C/O), which usually is longer than shipping time within ASEAN (1-3 days), lack of competencies in neighboring countries traderelated agencies. In terms of rationalizing the use of NTMs (see details in chapter 5 and in parts in chapter 4), we found an increasing use of NTMs. Part of the reasons, we believe, is due to the recent large reduction in tariff at bilateral, regional and multilateral level. The recent global economic crisis also contributes to the use of NTMs as alternate trade measures. The extent of NTMs differs across ASEAN countries, however. More developed countries such as Singapore impose less NTMs, with existing ones aiming primarily to protect consumers and environment. The measures are rather transparent and non-discriminatory. On the other hand, developing countries such as Vietnam and Indonesia or countries with industrial policy such as Malaysia tend to impose more NTMs. These measures are somewhat nontransparent and discriminatory with objectives to protect local producers. Thailand herself does not impose much NTMs. Most of the implemented NTMs are intended to protect consumers/environment while some measures for certain industries do lack transparencies and discriminate. Attempt by ASEAN countries to rationalize NTMs such as standardizing measures that are rather transparent and non-discriminatory or eliminating NTMs classified as non-tariff barriers (NTBs) has limited progress due to: xii

15 NTMs-enforcement agencies in each country do not enlist the measures with ASEAN Secretariat because enlisting is voluntary and there is no enforcement mechanism. Moreover, these agencies usually do not consider their country s trade measures as NTMs and are thus not compelled to inform the ASEAN Secretariat. Exporters affected by NTM do not report nor know to whom they should report. NTMs ruling for different product groups differ. The Coordinating Committee on ASEAN Trade in Goods Agreement (CCA), who is responsible for ruling NTMs as NTBs do not have enough resources and expertise. NTMs-enforcing agencies in each country do not follow CCA s judgment. Common standards have not been established making measures, even those that are relatively transparent and non-discriminatory, unnecessarily costly. No effective monitoring system in place. No updates on measures that have been eliminated, still in practice or just started. Existing NTMs data is not readily accessible. They are scattered in many organizations and difficult to understand. There is no effective knowledge management (KM) system. As for the use of cooperation schemes and MRAs to enhance market opportunity, technology transfer and upgrade skills (see details in chapter 4), we found limited benefits for private sectors especially for cooperation schemes with Japan. Reasons being partly due to budget constraints and some activities that do not create desired outcomes. Part of this project is to study how regional connectivity, trade and industrial policy affects production network in vehicles/auto-parts and petrochemical industries. We found businesses that can adjust their operations greatly benefit from the production network. They command larger market access and are able to improve production efficiency due to economy of scale. However, there is evidence that ASEAN countries start to use NTMs to attract investments which may cause market distortions. xiii

16 For the vehicles/auto-parts sector in particular, foreign investors have been investing and creating a one-country/one-cluster type of business. They invest both in the form of vehicles assembly plants and auto-parts suppliers. This model allows them to gain access to domestic market in each country. When tariff has been reduced to the level closed to zero under regional/bilateral cooperation, these MNCs started to consolidate their production facilities to do one activity in one country. This new business model allows them to benefit from economy of scale. Countries such as Thailand and Indonesia should play increasing roles in this regional production networking. Currently, Thailand auto-parts cluster is a major supplier to other countries assembly plants. Indonesia auto-parts cluster benefits from locating near assembly plants with very high growth. As for the petrochemical industry, Thailand and Singapore are major suppliers of upstream products to the region. However, we found increasing investments in upstream, mid-stream and down-stream products in high-growth countries such as Indonesia and Vietnam. At the same time, producers in Thailand and Singapore have emphasized more on high value-added products. We thus expect more complete production of upstream, midstream and down-stream (commodity and high-value added products) in the region in the near future. We propose the following policy recommendations. Increase tariff preference utilization by private sectors. The office of industrial economics should promote tariff preference utilization under FTAs both at national and local level, focusing on sectors with low utilization rates. Enhance efficiency and transparency in tariff preference application procedures The department of foreign trade and the department of customs should establish KPIs based on processing time of applications and number of complaints. The processing time KPI may differ from FTA to FTA, for example, time required to issue C/O for exports to ASEAN countries should be in line with shipping time (usually 1-3 days). The department of foreign trade and the department of customs should develop and continually improve operating manuals and periodically train officers. This practice would minimize problems related to officers judgments. xiv

17 The department of foreign trade should expand the coverage of the system to issue C/O by digital signature to include more FTAs and promotes the system. The department of customs should promote advance ruling system to determine customs code (HS code), tariff rates, and rules of origins (RoOs). This practice would reduce problems related to inconsistent HS code determination between traders and government officers. The Thai government should provide technical support to tariff-related agencies in new ASEAN member countries. Provide one-stop service for traders. The department of trade negotiation, the department of foreign trade and the department of customs should jointly develop a one-stop service website. The website should be user friendly, contains updated tariff rate, RoOs by country for all FTAs. This would allow traders to access an updated and accurate information and allow them to decide which FTA to utilize for tariff preference. The department of trade negotiation, the department of foreign trade and the department of customs should update Thai and ASEAN countries tariff preference and RoOs under HS Traders would then have more accurate information to prepare documents. The department of foreign trade should provide information, consultation, and guidebooks about the procedures to obtain C/O though regular and internet channel. This would simplify the C/O application process currently deemed very complicated by SMEs. The department of foreign trade should convince the public that revealing cost structures when filing the C/O will not lead to higher corporate tax. The department of customs should coordinate with the customs departments of other countries to exchange information on tariff rates and utilization rates under different FTAs. Negotiations on tariff preference, RoOs and self-certifications. The department of trade negotiation should negotiate for products currently in exclusion list and sensitive list to be subjected to tariff reduction. The department of trade negotiation should push for an expansion of export quotas. xv

18 The department of trade negotiation should encourage CLMV countries to reduce their import tariff as scheduled under AFTA. The Thai government should support the initiative to count value-added from the six partner countries of ASEAN. This would facilitate the utilization of tariff preference especially by those producers extensively using production network. The Thai government should encourage ASEAN member countries, especially Indonesia, to use self-certification by approved exporters system. Enhance the use of cooperation schemes under JTEPA and MRAs under JTEPA and ASEAN. Expedite projects that have not progressed as planned such as the Automotive Human Resource Development Institute Project (AHRDIP) and laboratory improvements for the Thailand textile institute (THTI). Expanding involvement of SMEs for activities aimed at enhancing technological capabilities. As for MRAs, the Thai industrial standard institutes (TISI) and other related agencies should disseminate information regarding the enforcement of the Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment (EEE) Regulatory Regime (AHEEER). The Thai electrical and electronics institute (EEI) should consider reformulating its organization to be qualified as the Conformity Assessment Body (CAB) by the ministry of economics, trade and industries (METI), Japan. Reduce adverse effects from NTMs. The ministry of commerce should consolidate and disseminate NTMs data using a one-stop service such as an Export and import help desk. Auto alert system should be in place to warn members on NTMs practice in a timely fashion. The ministry of commerce should implement knowledge management system (KM) to provide information in line with the needs of private sector The ministry of industry, the ministry of agriculture and cooperatives, and the ministry of public health should study the feasibility of establishing ASEAN standards by exempting products/companies that pass conformity assessment according to international standards from duplicate testing. xvi

19 The ministry of industry, the ministry of agriculture and cooperatives, and the ministry of public health should study the needs for laboratories of major export items and prioritize their investment in labs. The Thai government should provide grants for SMEs who want to upgrade their products standards/testing to conform with international standards. The Thai government should expedite the national single window (NSW) and encourage electronic linkages under ASEAN single window (ASW). The Thai government should provide technical assistance to NTMs-related agencies in new ASEAN countries. The Thai government should encourage the issue of ASEAN Directive that requires member countries to enlist new NTMs to the ASEAN secretariat before their laws are enforced. The Thai government should put more emphasis on bilateral negotiation for NTMs issues. xvii

20

รายงานฉบ บสมบ รณ โครงการศ กษาผลกระทบและแนวทางการเจรจาทบทวน ความตกลงในพ นธกรณ ต างๆ และการใช ประโยชน จากความตกลงห นส วนเศรษฐก จไทย-ญ ป น

รายงานฉบ บสมบ รณ โครงการศ กษาผลกระทบและแนวทางการเจรจาทบทวน ความตกลงในพ นธกรณ ต างๆ และการใช ประโยชน จากความตกลงห นส วนเศรษฐก จไทย-ญ ป น รายงานฉบ บสมบ รณ โครงการศ กษาผลกระทบและแนวทางการเจรจาทบทวน ความตกลงในพ นธกรณ ต างๆ และการใช ประโยชน จากความตกลงห นส วนเศรษฐก จไทย-ญ ป น เสนอต อ กรมเจรจาการค าระหว างประเทศ โดย ศ นย บร การว ชาการ สถาบ นบ

More information

บทท 10. การศ กษาผลกระทบของนโยบาย และกฎหมายของประเทศในภ ม ภาค อาเซ ยนท ม ต อ SMEs ไทย

บทท 10. การศ กษาผลกระทบของนโยบาย และกฎหมายของประเทศในภ ม ภาค อาเซ ยนท ม ต อ SMEs ไทย บทท 10 การศ กษาผลกระทบของนโยบาย และกฎหมายของประเทศในภ ม ภาค อาเซ ยนท ม ต อ SMEs ไทย การศ กษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภ ม ภาคอาเซ ยนท ม ต อ SMEs ไทย บทท 10 การศ กษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศ

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน X hhtf yj กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กสร. 3/2558 ส าน กพ ฒนามาตรฐานแรงงาน กล มงานนโยบายและแผนงาน ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง โครงการทางด านสาธารณส ขก บพ นธก จของเอเปค จ ดท าโดย ท นตแพทย หญ งโสภ ดา ชวน ชก ล รห ส 3040

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง โครงการทางด านสาธารณส ขก บพ นธก จของเอเปค จ ดท าโดย ท นตแพทย หญ งโสภ ดา ชวน ชก ล รห ส 3040 2.5 น ว 3 น ว รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง โครงการทางด านสาธารณส ขก บพ นธก จของเอเปค จ ดท าโดย ท นตแพทย หญ งโสภ ดา ชวน ชก ล รห ส 3040 รายงานน เป นส วนหน งของการฝ กอบรม หล กส ตรน กบร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ฉบ บท 2 (2556-2560) การอานวยความสะดวกทางการค าและ การจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ฉบ บท 2 (2556-2560) การอานวยความสะดวกทางการค าและ การจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ฉบ บท 2 (2556-2560) การอานวยความสะดวกทางการค าและ การจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น คานา ส บเน องจากแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส แห งชาต พ.ศ 2550-2554

More information

ค ม อการจ ดท าโครงการ แผนปฏ บ ต การส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ประจ าป 2558

ค ม อการจ ดท าโครงการ แผนปฏ บ ต การส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ประจ าป 2558 ค ม อการจ ดท าโครงการ แผนปฏ บ ต การส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ประจ าป 2558 ค าน า ตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม พ.ศ. 2543 มาตรา 37 ได ก าหนดให ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย

More information

บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ

บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ 1.1 บทน า ประเทศไทยม เศรษฐก จท ค อนข างเป ด ภาคเศรษฐก จระหว างประเทศของไทย ท งด านการค าและ การลงท น จ งเป นภาคเศรษฐก จท ม ความส าค ญต อการเจร ญเต บโตทางเศรษฐก

More information

นโยบายชาต และย ทธศาสตร เพ อยกระด บประเทศไทย ส ความเป นผ นาในภ ม ภาค

นโยบายชาต และย ทธศาสตร เพ อยกระด บประเทศไทย ส ความเป นผ นาในภ ม ภาค นโยบายชาต และย ทธศาสตร เพ อยกระด บประเทศไทย ส ความเป นผ นาในภ ม ภาค ดร.ปรเมธ ว มลศ ร รองเลขาธ การ สศช. หล กส ตรน กบร หารการคล ง (นบค.) ร นท 4 12 พฤศจ กายน 2555 เวลา 13.00 16.00 น. อาคารจ ต ร สจามจ ร ประเด

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๑ รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ว นท ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห วข อ ฐานการผล ต/โครงสร างตลาดในอาเซ ยน โดย นางจ นตนา ช ยวรรณาการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

514 การประกอบและเตร ยมการก อสร าง

514 การประกอบและเตร ยมการก อสร าง 1. การเจรจาการค าบร การระหว างประเทศ บร การก อสร างและบร การทางว ศวกรรมท เก ยวเน อง Construction and Related Engineering Services ในการเจรจาการค าบร การระหว างประเทศภายใต กรอบองค การการค าโลก (WTO) ได

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

ก ตต กรรมประกาศ หากงานว จ ยน ม ข อบกพร องประการใด คณะผ ว จ ยขอน อมร บไว แต เพ ยงผ เด ยว คณะผ ว จ ย ม นาคม 2555

ก ตต กรรมประกาศ หากงานว จ ยน ม ข อบกพร องประการใด คณะผ ว จ ยขอน อมร บไว แต เพ ยงผ เด ยว คณะผ ว จ ย ม นาคม 2555 ก ตต กรรมประกาศ งานว จ ยคร งน ส าเร จลงได ด วยความร วมม อเป นอย างด ย งจากหลายฝ าย ผ ว จ ยขอ กราบขอบพระค ณท านผ ตรวจการแผ นด น (ศาสตราจารย ดร.ศร ราชา เจร ญพาน ช) ศาสตราจารย ก ตต ค ณ ดร. อ ท มพร จามรมาน

More information

¹âºÒ¾ÅÑ Ò¹. ÊÑÁÀÒɳ¾ÔàÈÉ ÍÒÃÕ¾ È ÀÙ ªÍØ Á»ÅÑ ÃÐ ÃÇ ¾ÅÑ Ò¹

¹âºÒ¾ÅÑ Ò¹. ÊÑÁÀÒɳ¾ÔàÈÉ ÍÒÃÕ¾ È ÀÙ ªÍØ Á»ÅÑ ÃÐ ÃÇ ¾ÅÑ Ò¹ ºÑº Õè 104 ¹âºÒ¾ÅÑ Ò¹ ÇÒÃÊÒà ÊÑÁÀÒɳ¾ÔàÈÉ ÍÒÃÕ¾ È ÀÙ ªÍØ Á»ÅÑ ÃÐ ÃÇ ¾ÅÑ Ò¹ ISSN 0859-3701 www.eppo.go.th Ê Ò¹ Òó¾ÅÑ Ò¹ä Â㹪 Ç 3 à ͹áà ͻ 2557 ÒÃ Ñ Ó¹âºÒÂâ à ÊÃŒÒ ÍÑμÃÒ Òä Òã¹ÃРѺ¹Ò¹ÒªÒμÔ :»ÃÐà ÈÊËÃÑ

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 กล มพ ฒนาย ทธศาสตร พล งงาน กองนโยบายและแผนพล งงาน มกราคม 2558 คำนำ สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (สนพ.) เป นส วนรำชกำรส งก ดในกระทรวงพล งงำน ท

More information

การลดความเส ยง จากสาธารณภ ย กรมป องก นและ บรรเทาสาธารณภ ย

การลดความเส ยง จากสาธารณภ ย กรมป องก นและ บรรเทาสาธารณภ ย การลดความเส ยง จากสาธารณภ ย กรมป องก นและ บรรเทาสาธารณภ ย Empowered lives. Resilient nations. ความค ดเห นท ปรากฏในหน งส อเล มน ม ได สะท อนความค ดเห นขององค การ สหประชาชาต หร อของส ำน กงานโครงการพ ฒนาแห

More information

บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา

บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา 1.1 ความส าค ญของการศ กษา ด วยเป าหมายการกระจายโอกาสการท าธ รก จไปส ประชาชนท กระด บ และท กภ ม ภาคเพ อสร างพล ง ข บเคล อนทางเศรษฐก จใหม ท ท กฝ ายม ส วนร วมอย างย

More information

ISBN 978-974-123-123-1 ราคา พ มพ คร งท 1 ก นยายน 2554

ISBN 978-974-123-123-1 ราคา พ มพ คร งท 1 ก นยายน 2554 A ISBN 978-974-123-123-1 ราคา พ มพ คร งท 1 ก นยายน 2554 จำานวน 1,000 เล ม จ ดพ มพ โดย ม ลน ธ พล งงานเพ อส งแวดล อม (มพส.) เลขท 99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทรศ พท : +66

More information

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 กรณ o การประกอบก จการหอพ กและอาคารห องเช า o การประกอบก จการโรงส ข าว o โรงไฟฟ าช วมวลขนาดก าล งการผล ตต ากว า

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน น ส งส ด แผนปฏ บ บ ต ราชการของกรมบ ญช กลาง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ค าน า ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม เสนอต อ สาน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม โดย บร ษ ท ไลคอน จาก ด บร ษ ทท ปร กษาไทยภายใต ศ นย ข อม ลท ปร กษาไทย กระทรวงการคล

More information

แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร

แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร ฉบ บผ านการพ จารณาของคณะกรรมการ องค การสวนพฤกษศาสตร คร งท 7/2556 24 ก นยายน 2556 สารบ ญ หน า ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1 1.1 ประว ต ความเป

More information

การศ กษาการจ ดร ปองค กรค มครองผ บร โภค ด านก จการว ทย กระจายเส ยง ว ทย โทรท ศน และก จการโทรคมนาคม

การศ กษาการจ ดร ปองค กรค มครองผ บร โภค ด านก จการว ทย กระจายเส ยง ว ทย โทรท ศน และก จการโทรคมนาคม รายงานฉบ บสมบ รณ การศ กษาการจ ดร ปองค กรค มครองผ บร โภค ด านก จการว ทย กระจายเส ยง ว ทย โทรท ศน และก จการโทรคมนาคม คณะน กว จ ย สมเก ยรต ต งก จวาน ชย วรพจน วงศ ก จร งเร อง เท ยนสว าง ธรรมวณ ช น าเสนอต อ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information