รายงานการใช ประโยชน ท ด นเช งพ นท รายแปลง มาตราส วน 1:4,000 จ งหว ดชลบ ร

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการใช ประโยชน ท ด นเช งพ นท รายแปลง มาตราส วน 1:4,000 จ งหว ดชลบ ร"

Transcription

1 รายงานการใช ประโยชน ท ด นเช งพ นท รายแปลง มาตราส วน 1:4,000 จ งหว ดชลบ ร เสนอ สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร โดย ศ นย ภ ม ภาคเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศภาคตะว นออก มหาว ทยาล ยบ รพา ม นาคม 2553

2 i บทค ดย อ เร อง ข อม ลเช งพ นท การใช ประโยชน ท ด นด านการเกษตรจากภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 จ งหว ดชลบ ร หน วยงาน ศ นย ภ ม ภาคเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ ภาคตะว นออก มหาว ทยาล ยบ รพา คาสาค ญ ข อม ลเช งพ นท, การใช ประโยชน ท ด นด านการเกษตร, ภาพถ ายออร โธส, ชลบ ร สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นหน วยงานท ด แลร บผ ดชอบ เก ยวก บการจ ดเก บข อม ล เพ อเป นข อม ลสาหร บการต ดส นใจและบร หารจ ดการทร พยากรของประเทศให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด ท งน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ม ข อม ลแผนท ภาพถ ายออร โธส ในมาตราส วน 1:4,000 ครอบคล มท งประเทศ ซ งเป นข อม ลท ม ความละเอ ยดส ง เหมาะส าหร บน าไปใช ในการวางแผน บร หารจ ดการข อม ลเช งพ นท ให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการพ ฒนาประเทศได อย างย งย น ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรจ งได ม หน งส อขอความร วมม อทางว ช าการก บมหาว ทยาล ยบ รพา ท กษ.1301/1630 ลงว นท 12 ม ถ นายน พ.ศ.2552 เพ อด าเน นการเร องน าเข าข อม ลการใช ประโยชน ท ด น เช งพ นท รายแปลง มาตราส วน 1:4,000 ม รายละเอ ยดการจ ดท าข อม ลโดยการแปลและว เคราะห ข อม ล การใช ประโยชน ท ด นจากแผนท ภาพถ ายออร โธส เพ อจาแนกการใช ประโยชน ท ด น ด านการเกษตรเป น รายอ าเภอของแต ละจ งหว ด ครอบคล มพ นท 9 จ งหว ด ได แก จ งหว ดนครนายก ปราจ นบ ร สระแก ว สม ทรปราการ ฉะเช งเทรา ชลบ ร ระยอง จ นทบ ร และจ งหว ดตราด โดยแบ งประเภทข อม ลเน อท ถ อครอง ทางการเกษตร และเน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ซ งอย ในร ปป ดในร ปแบบของ Shape File จาก โครงการน าเข าข อม ลใช ประโยชน ท ด นเช งพ นท รายแปลงมาตราส วน1:4,000 สามารถจ าแนกประเภท ข อม ลเช งพ นท ภาพถ ายออร โธส ในพ นท จ งหว ดชลบ ร พบว าม เน อท รวมท งหมด 2,726,875 ไร ประกอบด วย เน อท ถ อครองทางการเกษตร ได แก ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล/ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า (บ อปลา/บ อก ง) และท การเกษตรอ นๆ จ านวนรวม 1,671,222 ไร หร อค ดเป นร อยละ 61.3 ของเน อท จ งหว ด โดยประเภทท ไม ผล/ไม ย นต น ม เน อท มากท ส ด ค ดเป นร อยละ 24.3 ของพ นท ท งจ งหว ด รองลงมา ค อ ท พ ชไร ท การเกษตรอ นๆ ท นา และท เพาะเล ยงส ตว น า (บ อปลา/บ อก ง) ค ดเป นร อยละ 23.6, 6.2, 3.9 และ 3.3 ของพ นท ท งจ งหว ด ตามล าด บ ส วนเน อท ไม ใช ถ อครองทางการเกษตร ได แก ท ป าไม ท แหล งน า ท รกร างว างเปล า และท นอกการเกษตร จานวนรวม 1,055,653 ไร หร อค ดเป นร อยละ 38.7 ของเน อท จ งหว ด โดยประเภทท นอกการเกษตร ม เน อท มากท ส ด ค ดเป นร อยละ 22.0 ของพ นท ท ง จ งหว ด รองลงมาค อ ท ป าไม ท รกร างว างเปล า และท แหล งน า ค ดเป นร อยละ 9.7, 4.4 และ 2.6 ของพ นท ท งจ งหว ด ตามลาด บ

3 ii ABSTRACT Title Geospatial Data of Agricultural Landuse Based on Color Orthophotography 1:4000, Chonburi Province Institute Eastern region center of Space Technology and Geo-Informatics Burapha University Keyword Geospatial Data, Agricultural Landuse, Color Orthophotography, Chonburi The importance duty of the Office of Agricultural Economics (OAE), Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC) is collecting agricultural data and keeping as the Geospatial databases. Thai government could use all agricultural databases for decision making and management. The color orthophotography scale1:4,000 which belonged to MOAC are very high resolution imageries and covered the whole country. The geospatial data derived from color orthophotography will be very highly efficiency and fruitful for the future planning and management of our country. On 12 th June 2009, OAE had provided the invitation letter No.MOAC130/1630 to Burapha University for academic cooperation in the topic of Geospatial Data of Agricultural Landuse Based on Color Orthophotography 1:4,000. The main objectives were establish geospatial data of agricultural landuse in 9 provinces, there were Nakhon Nayok, Prachin Buri, Sa Kaeo, Samut Prakan, Chachoengsao, Chonburi, Rayong, Chanthaburi and Trat. All landuse data was interpreted, classified and analyzed in the level of district categories in each province. Agricultural and non-agricultural landuse areas in shape file had been classified. In the term of Chonburi province, the total area of this province was 2,726,875 rai. The agricultural landuse areas, which consisted of rice (paddy field), upland crops, trees, aquacultures and other agricultures areas were 1,671,222 rai or 61.3 % of provincial area. The areas of trees, upland crops, other agricultures, paddy field and aquacultures showed as 24.3%, 23.6%, 6.2%, 3.9% and 3.3% of provincial area, respectively. The non-agricultural landuse areas, which consisted of forestry, water bodies, idle lands and other non-agricultural areas were 1,055,653 rai or 38.7 % of provincial area. The areas of other non-agriculture, forestry, idle land and water bodies showed as 22.0%, 9.7%, 4.4% and 2.6% of provincial area, respectively.

4 iii คานา โครงการนาเข าข อม ลใช ประโยชน ท ด นเช งพ นท รายแปลง มาตราส วน 1:4,000 เป นโครงการ ความร วมม อจากสถาบ นการศ กษา 8 สถาบ น ได แก มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยนเรศวร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร มหาว ทยาล ยบ รพา มหาว ทยาล ยท กษ ณ และมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน โดยการแปลและว เคราะห ข อม ลเพ อจ าแนกเน อท การ ใช ประโยชน ท ด น จากภาพถ ายออร โธส ในมาตราส วน 1:4,000 โครงการน ม ว ตถ ประสงค 3 ประการ ค อ เพ อให ได ฐานข อม ลเช งพ นท ท แสดงการใช ประโยชน ท ด นการเกษตรของประเทศท ม ความถ กต อง สามารถเร ยกค นและปร บแก ข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อนาข อม ลเช งพ นท ท แสดงการใช ประโยชน ท ด นเพ อการเกษตรมาเป นกรอบพ นท ต วอย างในการส ารวจข อม ลการด านเกษตร รวมท งเป นข อม ล สน บสน นเพ อว เคราะห สถานการณ การผล ต การจ ดทาเขตเกษตรเศรษฐก จ และการประเม นความเส ยหาย ด านเศรษฐก จจากภ ยธรรมชาต และเพ อเป นข อม ลเช งพ นท สาหร บใช ในการวางแผนและพ ฒนาด าน การเกษตร มหาว ทยาล ยบ รพา ได มอบให ศ นย ภ ม ภาคเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ ภาคตะว นออก เป นหน วยงานร บผ ดชอบดาเน นงานโดยม รองศาสตราจารย อ ฌชา ก.บ วเกษร เป นห วหน าโครงการฯ และเป น ผ ร บผ ดชอบการนาเข าข อม ลในพ นท 9 จ งหว ด ได แก จ งหว ดนครนายก ฉะเช งเทรา สระแก ว สม ทรปราการ ปราจ นบ ร ชลบ ร ระยอง จ นทบ ร และจ งหว ดตราด โดยได เร มดาเน นการต งแต ว นท 30 ม ถ นายน 2552 เป น ต นมา ท งน ศ นย ภ ม ภาคฯ ได จ ดทาแผนท การใช ประโยชน ท ด นรายอาเภอและรายจ งหว ด และข อม ลเน อท ถ อครองทางการเกษตรและการใช ประโยชน ท ด นจากภาพถ ายออร โธส เพ อใช เป นข อม ลอ างอ งส าหร บ หน วยงานต างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ต อไป

5 iv ก ตต กรรมประกาศ ข าพเจ า รองศาสตราจารย อ ฌชา ก.บ วเกษร ห วหน าโครงการน าเข าข อม ลใช ประโยชน ท ด น เช งพ นท รายแปลงมาตราส วน 1:4,000 ใคร ขอขอบพระค ณ ศาสตราจารย ดร.ส ชาต อ ปถ มภ อธ การบด มหาว ทยาล ยบ รพา และนายอภ ชาต จงสก ล เลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ ท มอบให ศ นย ภ ม ภาคเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ ภาคตะว นออก เป นหน วยงาน ร บผ ดชอบในการด าเน นงานโครงการน าเข าข อม ลใช ประโยชน ท ด นเช งพ นท รายแปลงมาตราส วน 1:4,000 ในพ นท 9 จ งหว ด ได แก จ งหว ดนครนายก ปราจ นบ ร สระแก ว สม ทรปราการ ฉะเช งเทรา ชลบ ร ระยอง จ นทบ ร และจ งหว ดตราด พร อมท งให การสน บสน นงบประมาณดาเน นการเป นจานวนรวมท งส น 2,300,000 บาท(สองล านสามแสนบาทถ วน) การด าเน นงานโครงการด งกล าว ได บรรล ผลส าเร จตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท กาหนดไว ท กประการโดยได ร บคาแนะนาและข อเสนอแนะจาก ดร.ส พรรณ กาญจนส ธรรม ผ อานวยการศ นย สารสนเทศการเกษตร สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ และจากการกาก บด แลการดาเน นงานโดยอาจารย ส ภาพร มานะจ ตประเสร ฐ และอาจารย ภ ร ต ม พร อม พร อมท งการช วยเหล อของคณะทางานโครงการฯ ท มหาว ทยาล ยบ รพาแต งต งข น ในโอกาสน ข าพเจ าจ งใคร ขอบค ณท กท านท ให การสน บสน น ข าพเจ าหว งว าผลงานช นน จะ เป นประโยชน ต อการพ ฒนาทางด านการเกษตรของประเทศไทยต อไป หากผลงานด งกล าวม ข อบกพร อง และผ ดพลาดประการใด ข าพเจ าขอน อมร บและจ กได ดาเน นการปร บปร งแก ไขต อไป (รองศาสตราจารย อ ฌชา ก.บ วเกษร) ห วหน าโครงการจ ดจ างนาเข าข อม ลการใช ประโยชน ท ด น เช งพ นท รายแปลง มาตราส วน 1:4,000 มหาว ทยาล ยบ รพา ม นาคม 2553

6 v สารบ ญ หน า บทค ดย อ... i Abstract... ii คานา... iii ก ตต กรรมประกาศ... iv สารบ ญ... v สารบ ญตาราง... vii สารบ ญภาพ... viii บทท 1 บทนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค ขอบเขตการดาเน นงาน คาจาก ดความ ประโยชน ท ได ร บ... 5 บทท 2 ข อม ลท วไป ท ต งและการแบ งเขตการปกครอง ล กษณะภ ม ประเทศ ล กษณะภ ม อากาศ ทร พยากรธรรมชาต สภาพเศรษฐก จและส งคม ข อม ลแผนท ภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1: 4, บทท 3 ว ธ การดาเน นงาน ว ธ การดาเน นงาน ข นเตร ยมการ การจาแนกประเภทการใช ประโยชน ท ด นด านการเกษตร การว เคราะห ผลการจาแนกข อม ล การจ ดทา Metadata และการจ ดทารายงาน... 18

7 vi สารบ ญ หน า 3.2 ระยะเวลาการดาเน นงานและแผนปฏ บ ต งาน ระยะเวลาการดาเน นงาน แผนปฏ บ ต งาน เคร องม อและอ ปกรณ บทท 4 ผลการดาเน นงาน ข อม ลการใช ประโยชน ท ด นเพ อการเกษตร จาแนกเป นระด บอาเภอ จ งหว ด แผนท การใช ประโยชน ท ด น บทท 5 สร ปผลและข อเสนอแนะ สร ปผล ข อเสนอแนะ บรรณาน กรม ภาคผนวก ภาคผนวก ก ต วอย างการจาแนกประเภทการใช ประโยชน ท ด นจากภาพถ ายออร โธส ภาคผนวก ข Metadata ของข อม ลการใช ประโยชน ท ด น ภาคผนวก ค ประว ต คณะทางาน... 57

8 vii สารบ ญตาราง หน า ตารางท 3-1 หน าท และภาระงานของคณะทางานในการดาเน นงานโครงการฯ ตารางท 3-2 รายละเอ ยดข อม ลอรรถาธ บาย (Attribute) ของช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด น ตารางท 3-3 ต วอย างของตารางคานวณความถ กต อง ตารางท 3-4 ต วอย างของการทดสอบความผ ดพลาดประเภทต างๆ ตารางท 3-5 แผนการดาเน นงาน ตารางท 4-1 การใช ประโยชน ท ด น เน อท ถ อครองทางการเกษตร ป พ.ศ ของจ งหว ดชลบ ร ตารางท 4-2 การใช ประโยชน ท ด น เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ป พ.ศ ของจ งหว ดชลบ ร... 33

9 viii สารบ ญภาพ หน า ภาพท 2-1 ตราประจาจ งหว ดชลบ ร... 6 ภาพท 2-2 อาณาเขตจ งหว ดชลบ ร... 7 ภาพท 4-1 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของจ งหว ดชลบ ร ภาพท 4-2 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอเม องชลบ ร ภาพท 4-3 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอบางละม ง ภาพท 4-4 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอบ านบ ง ภาพท 4-5 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอพน สน คม ภาพท 4-6 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอพานทอง ภาพท 4-7 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอศร ราชา ภาพท 4-8 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอส ตห บ ภาพท 4-9 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอหนองใหญ ภาพท 4-10 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอบ อทอง ภาพท 4-11 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอเกาะส ช ง ภาพท 4-12 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอเกาะจ นทร ภาพท 4-13 แผนท การใช ประโยชน ท ด น จ งหว ดชลบ ร ภาพท 4-14 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอเม องชลบ ร ภาพท 4-15 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอบางละม ง ภาพท 4-16 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอบ านบ ง ภาพท 4-17 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอพน สน คม ภาพท 4-18 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอพานทอง ภาพท 4-19 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอศร ราชา ภาพท 4-20 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอส ตห บ ภาพท 4-21 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอหนองใหญ... 42

10 ix สารบ ญภาพ หน า ภาพท 4-22 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอบ อทอง ภาพท 4-23 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอเกาะส ช ง ภาพท 4-23 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอเกาะจ นทร... 45

11 บทท 1 : บทนา 1 บทท 1 บทนา 1.1 หล กการและเหต ผล ทร พยากรท ด น เป นป จจ ยพ นฐานหล กท สาค ญในการผล ตและการพ ฒนาภาคการเกษตร ซ งในสถานการณ ป จจ บ น การเปล ยนแปลงการใช ประโยชน ท ด นเพ อรองร บการขยายต วทางเศรษฐก จ ม ปร มาณเพ มมากข น ส งผลให การใช ประโยชน ในหลายก จกรรมไม เหมาะสมก บศ กยภาพของพ นท ซ งท กภาคส วนได คาดการณ ถ งป ญหาท จะเก ดข นในอนาคต พร อมท งพยายามท จะหาแนวทางแก ไข จะเห นได จากการท ได กาหนดบทบาทของร ฐไว ในบทบ ญญ ต แห งร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ.2550 บ ญญ ต เก ยวก บนโยบายด านท ด น ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม มาตรา 85 (1) กาหนด หล กเกณฑ การใช ท ด นให ครอบคล มท วประเทศ โดยให คาน งถ งความสอดคล องก บสภาพแวดล อม ทางธรรมชาต ท งผ นด น ผ นน า ว ถ ช ว ตของช มชนท องถ นและการด แลร กษาทร พยากรธรรมชาต อย าง ม ประส ทธ ภาพ และกาหนดมาตรฐานการใช ท ด นอย างย งย น โดยต องให ประชาชนในพ นท ท ได ร บ ผลกระทบจากหล กเกณฑ การใช ท ด นน นม ส วนร วมในการต ดส นใจด วย และ (2) กระจายการถ อครอง ท ด นอย างเป นธรรมและดาเน นการให เกษตรกรม กรรมส ทธ หร อส ทธ ในท ด นเพ อประกอบเกษตรกรรม อย างท วถ งโดยการปฏ ร ปท ด นหร อว ธ อ น รวมท งจ ดหาแหล งน าเพ อให เกษตรกรม น าใช อย างพอเพ ยงและ เหมาะสมแก การเกษตร สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร ในฐานะท เป นหน วยงานท ด แลร บผ ดชอบ เก ยวก บการจ ดเก บ ข อม ลการเกษตรท กชน ด จ งเห นความจาเป นในการสารวจสถานะของการใช ประโยชน ท ด น เพ อเป น ข อม ลสาหร บการบร หารจ ดการทร พยากรท ด นของร ฐให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด ประกอบก บกระทรวง เกษตรและสหกรณ ม ข อม ลแผนท ภาพถ ายออร โธส ในมาตราส วน 1:4,000 และ 1:25,000 ครอบคล ม เก อบท งประเทศ ซ งเป นข อม ลท ม ความละเอ ยด สาหร บนาไปใช ในการวางแผนบร หารจ ดการในเช งพ นท ได เป นอย างด ด งน น การนาข อม ลด งกล าวมาจ ดทาเป นข อม ลพ นฐานเช งพ นท จ งเป นก จกรรมหน งท สามารถทาให การบร หารจ ดการทร พยากรท ด น ซ งเป นป จจ ยหล กในการผล ตเก ดประส ทธ ภาพ และ ประโยชน อย างย งย น มหาว ทยาล ยบ รพา โดยศ นย ภ ม ภาคเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ ภาคตะว นออก ได ร บ มอบหมายจากสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร ให จ ดทาฐานข อม ลเน อท ถ อครอง และการใช ประโยชน ท ด นทางการเกษตร ในพ นท 9 จ งหว ด ได แก จ งหว ดนครนายก ฉะเช งเทรา สระแก ว สม ทรปราการ ปราจ นบ ร ชลบ ร ระยอง จ นทบ ร และจ งหว ดตราด โดยได เร มดาเน นการต งแต ว นท 30 ม ถ นายน 2552 เป นต นมา ท งน ศ นย ภ ม ภาคฯ ได จ ดทาแผนท การใช ประโยชน ท ด นรายอาเภอและรายจ งหว ด และข อม ล

12 บทท 1 : บทนา 2 เน อท ถ อครองทางการเกษตรและการใช ประโยชน ท ด นจากภาพถ ายออร โธส เพ อใช เป นข อม ลอ างอ ง สาหร บหน วยงานต างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ต อไป 1.2 ว ตถ ประสงค เพ อให ได ฐานข อม ลเช งพ นท ท แสดงการใช ประโยชน ท ด นการเกษตรของประเทศ ป พ.ศ ท ม ความถ กต อง สามารถเร ยกค นและปร บแก ข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อนาข อม ลเช งพ นท ท แสดงการใช ประโยชน ท ด นเพ อการเกษตรมาเป นกรอบพ นท ต วอย างในการสารวจข อม ลการด านเกษตร รวมท งเป นข อม ลสน บสน นเพ อว เคราะห สถานการณ การผล ต การจ ดทาเขตเกษตรเศรษฐก จ และการประเม นความเส ยหายด านเศรษฐก จจากภ ยธรรมชาต เพ อเป นข อม ลเช งพ นท สาหร บใช ในการวางแผนและพ ฒนาด านการเกษตร 1.3 ขอบเขตการดาเน นงาน จ ดทาข อม ลการใช ประโยชน ท ด นเช งพ นท จากแผนท ภาพถ ายออร โธส เช งเลข มาตราส วน 1:4,000 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นรายจ งหว ด ครอบคล มพ นท 9 จ งหว ด ได แก จ งหว ด นครนายก ฉะเช งเทรา สระแก ว สม ทรปราการ ปราจ นบ ร ชลบ ร ระยอง จ นทบ ร และจ งหว ดตราด แปลและว เคราะห ข อม ลการใช ประโยชน ท ด นจากแผนท ภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 เพ อจาแนกการใช ประโยชน ท ด น โดยแบ งประเภทข อม ลออกเป น 9 ประเภท ได แก ท นา ท พ ช ไร ท ไม ผล/ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า (บ อปลา/บ อก ง) ท รกร างว างเปล า ท การเกษตรอ นๆ ท ป าไม ท แหล งน า ท รกร างว างเปล า และท นอกการเกษตร โดยอ างอ งตามคาน ยามและรห สส ญล กษณ ท สาน กงานเศรษฐก จการเกษตรกาหนด ข อม ลท ได จากการแปลและว เคราะห ต องเป นร ปป ดในร ปแบบของ Shape File พร อม ท งระบ ประเภทของข อม ลท จาแนก และในแต ละระวางท กร ปป ดเช อมต อก นได อย างสน ท สามารถแสดงข อม ลการใช ประโยชน ท ด นท จาแนกแล วในแต ละประเภท เป น รายอาเภอ รายจ งหว ด รายสาน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต รายภาค และรายประเทศ ตามข อม ลขอบเขต ท สาน กงานเศรษฐก จการเกษตรจ ดหาให ซ งสามารถนาไปว เคราะห ร วมก บช นข อม ลอ นๆ ได ท นท ขนาดของพ นท ท ไม ต องจาแนก ต องม ขนาดน อยกว า 1 ตารางเซนต เมตร หร อ 1 ไร ใน มาตราส วน 1:4,000 ยกเว นแหล งน าให จาแนก หากสามารถมองเห นได อย างช ดเจน แม ว าจะม เน อท น อยกว า 1 ไร ในการลากขอบเขต (Digitize) เพ อจาแนกประเภทของข อม ล ลากขอบเขตตามแนวแบ งเขต แปลงเพาะปล กท เห นได อย างช ดเจน หร อแนวเขตถนน หร อแนวเขตธรรมชาต เช น แม น า คลอง เป นต น

13 บทท 1 : บทนา ถนนสายหล ก ถนนสายรอง ถนนทางเข าหม บ านให ถ อเป นพ นท อ นๆ นอกภาค การเกษตรแต ถนนในแปลงให รวมเข าไปในการลากขอบเขตด วย จ ดทา Metadata ของข อม ลการใช ประโยชน ท ด น ท ได ทาการแปลและว เคราะห อย าง ถ กต องสมบ รณ ในระด บอาเภอ โดยม รายการอย างน อย ได แก ช อเร อง ว นท สร าง ประเภทช อเร อง คาสาค ญ ระบบอ างอ ง หน วยงานท สร าง/ร บผ ดชอบข อม ล หน วยงานท เผยแพร ข อม ล ร ปแบบไฟล ท ใช ในการเผยแพร ข อม ล ช อ/ท อย ของไฟล เป นต น จ ดทารายงานผลการดาเน นงานตามขอบเขตของงาน พร อมท งไฟล ข อม ลการใช ประโยชน ท ด นในร ปแบบ Shape File มาตราส วน 1:4,000 และแผนท การใช ประโยชน ท ด นในร ปแบบ ของไฟล (Digital File) และพ มพ (Hard Copy) ตามท สาน กงานเศรษฐก จการเกษตรกาหนด 1.4 คาจาก ดความ การใช ประโยชน ท ด นจากภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 เพ อจาแนกการใช ประโยชน ท ด น ซ งจะพ จารณาจากล กษณะของการใช ท ด นเพ อนาไปใช ประโยชน ในเน อท ด นท เกษตรกรถ อครอง และ ท สาธารณะโดยพ จารณาจากเจตนาการนาไปใช ประโยชน ในด านต างๆ รวมท งพ จารณาตามล กษณะการใช ประโยชน ประจาของผ นท ด นน นๆ เป นเกณฑ โดยแบ งประเภทข อม ลออกเป น 9 ประเภท ได แก ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล/ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า (บ อปลา/บ อก ง) ท รกร างว างเปล า ท การเกษตรอ นๆ ท ป าไม ท แหล งน า ท รกร างว างเปล า และท นอกการเกษตร โดยอ างอ งตามคาน ยามและกาหนดให จาแนก รห สส ญล กษณ ตามประเภทของข อม ล ท สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร กาหนดด งน รห ส Ri ได แก ท นา หมายถ ง ท ด นท ใช ในการเพาะปล กข าว และรวมบางส วนท อย ใน ท นา เช น ค นนา จอมปลวก ไม พ ม และไม ย นต นท ปล กกระจายอย ในท นา เป นต น รห ส Up ได แก ท พ ชไร หมายถ ง ท ด นท น าไม ท วมข ง ส วนใหญ เป นท ดอนม กใช ใน การเพาะปล กพ ชไร โดยให รวมต งแต พ นท ท ม ล กษณะเตร ยมแปลงเพ อปล ก แปลงท ปล ก และแปลงท เก บเก ยวผลผล ตไปแล ว เช น ข าวโพด อ อย ม นสาปะหล ง ฝ าย ปอ ถ วต างๆ ข าวไร เป นต น รห ส Tr ได แก ท ไม ผล/ไม ย นต น หมายถ ง ท ด นท ใช ประโยชน ด งต อไปน 1) ท ไม ผล หมายถ ง ท ด นท ใช ในการปล กไม ผล เช น ลาไย ล นจ ท เร ยน ส ม เงาะ มะพร าว เป นต น โดยให รวมเน อท ร องสวนเข าไปด วย (ถ าม ) 2) ท ไม ย นต น หมายถ งท ด นท ใช ในการปล กไม ย นต น เช น ปาล มน าม น ยางพารา หร อ ท ด นซ งม ต นไม ท ปล กเอง หร อข นตามธรรมชาต และเป นไม ย นต นท ม ไว ใช ประโยชน อ น ๆ เช น ก นลม เป นเงาบ งร มให ก บพ ชอ นไว ใช ทาฟ น/เผาถ าน เป นต น รวมถ งสวนป าเศรษฐก จท ปล กเอง เช น สวนส ก

14 บทท 1 : บทนา 4 กระถ นเทพา สะเดาช าง ย คาล ปต ส เป นต น และย งรวมถ งสวนป าท ปล กตามโครงการปล กป าของร ฐ หร อ ป าสงวนฯ ท เกษตรกรเข าไปถ อครองด วย รห ส Aq ได แก บ อปลา บ อก ง/ หมายถ ง ท เพาะเล ยงของส ตว น าใดๆ ท จ ดสร างข น รวมท งโรงเร อนเพ อการด งกล าวด วย ซ งอาจจะเป นประมงน าจ ด หร อประมงน ากร อย หร อการเพาะเล ยง ในทะเลก ได รห ส Id ได แก ท รกร างว างเปล า หมายถ ง ท ด นท เคยใช ประโยชน มาก อน แต ป จจ บ น ปล อยท งรกร างไม ได ทาประโยชน และหมายรวมถ ง ท ด นซ งใช ประโยชน เป นท เล ยงส ตว ถาวร หร อท ด น ประเภทอ นๆ ซ งปล อยท งไว จนเป นล กษณะของท งหญ าเล ยงส ตว รห ส Oa ได แก พ นท การเกษตรอ นๆ หมายถ ง ท ด นท ท ม การใช ประโยชน ในการเกษตร นอกเหน อไปจากข อ ได แก 1) ท สวนผ ก/ ไม ดอกไม ประด บ หมายถ ง ท ด นท ใช ในการปล กพ ชผ ก เช น พร ก ผ กช แตงกวา ผ กกาด เป นต น โดยให รวมเน อท ร องสวนเข าไปด วย (ถ าม ) และท ด นท ใช ในการปล กไม ดอก/ ไม ประด บ เช น ก หลาบ กล วยไม จาป มะล เป นต น โดยให รวมพ นท ร องสวนเข าไปด วย 2) ท เล ยงปศ ส ตว หมายถ ง ท ด นท จ ดสร างข นเป นโรงเร อนสาหร บเล ยงส ตว บก เช น คอกว ว คอกควาย โรงเร อนเล ยงไก / เป ด/ ส กร เป นต น 3) ท ทาฟาร มผสมผสาน หมายถ ง ท ด นท ใช ประกอบก จกรรมการผล ตทางการเกษตร หลาย ๆ ชน ดในพ นท เด ยวก น เช น การเล ยงปลาในนาข าว การเล ยงไก คร อมบ อเล ยงปลา เป นต น 4) บร เวณท อย อาศ ย หมายถ ง ท ด นท ใช เป นท ต งบ านเร อนสาหร บพ กอาศ ย รวมถ ง โรงเร อน คอกส ตว ย งฉาง ลานบ าน รห ส Fo ได แก ป าไม แบ งการจาแนกตามรห ส ด งน 1) รห ส Fo หมายถ ง ป าธรรมชาต ซ งเป นบร เวณท ม ต นไม หลายชน ด ขนาดต างๆ ข นอย อย างหนาแน นและกว างใหญ พอท จะม อ ทธ พลต อส งแวดล อมในบร เวณน น เช น ความเปล ยนแปลง ของลมฟ าอากาศ ความอ ดมสมบ รณ ของด นและน า ม ส ตว ป าและส งม ช ว ตอ นซ งม ความส มพ นธ ซ งก น และก น เช น ป าด บแล ง ป าด บช น ป าด บเขา ป าไผ ธรรมชาต ป าแพะ/ ป าแคระ ป าบ ง ป าทาม ป าพร น าจ ด ป าเบญจพรรณ ป าเต งร ง เป นต น 2) รห ส Fo1 หมายถ ง ป าท อย ร มแม น า ป าช มชน ป าละเมาะ 3) รห ส Fo2 หมายถ ง ป าชายเลน 4) รห ส Fo3 หมายถ ง พ นท ไร เล อนลอย หร อท งหญ าท เก ดจากการแผ วถางป าโดย ส งเกตจากสภาพพ นท โดยรอบท เป นพ นท ป าในเขตอ ทยานแห งชาต และเขตร กษาพ นธ ส ตว ป า

15 บทท 1 : บทนา รห ส Wa ได แก แหล งน า แบ งการจาแนกตามรห ส ด งน 1) รห ส Wa หมายถ ง แหล งน าท อาจเก ดข นเองตามธรรมชาต หร อก อสร างข นมาก ได เช น ห วย บ ง บ อน า หนองน า สระน า โดยเฉพาะ แม น า ลาคลอง ให จาแนกโดยอ างอ งตามท ปรากฏเป น เส นค บนแผนท ภ ม ประเทศ มาตราส วน 1: 50,000 2) รห ส Wa1 หมายถ ง คลองชลประทาน โดยให รวมถ งพ นท ถนนและไม ย นต น ร มคลองด วย รห ส Ot ได แก พ นท อ นนอกการเกษตร หมายถ ง ท ด นท ใช ประโยชน นอกการเกษตร จาแนกตามรห ส ด งน 1) รห ส Ot หมายถ ง ท ด นท ใช ประโยชน นอกการเกษตร เช น หม บ าน ต วเม อง ส งปล กสร างต างๆ สนามกอล ฟ สนามฟ ตบอล โรงงานอ ตสาหกรรม สถานท ราชการ สถานศ กษา บ อด น บ อล กร ง เป นต น 2) รห ส Ot1 หมายถ ง ถนนซ งจาแนกตามท ปรากฏในแผนท ภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 โดยอ างอ งก บการจาแนกประเภทถนนของกรมทางหลวงอย างน อยเป นทางหลวงท ม หมายเลข 3 หล กท เช อมการเจรจาระหว างจ งหว ดต อจ งหว ด 1.5 ประโยชน ท ได ร บ ได ฐานข อม ลเช งพ นท ท แสดงการใช ประโยชน ท ด นการเกษตร ป พ.ศ ใน มาตราส วน 1:4,000 ท ม ความถ กต อง สามารถเร ยกค นและปร บแก ข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ ได แผนท การใช ประโยชน ท ด น มาตราส วน 1:4,000 เพ อเป นข อม ลเช งพ นท ท ใช ในภารก จ ของสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร เช น การจ ดทาเป นกรอบพ นท ต วอย างในการสารวจข อม ลด าน การเกษตร อ กท งย งเป นข อม ลสน บสน นเพ อว เคราะห สถานการณ การผล ต การจ ดทาเขตเกษตรเศรษฐก จ และการประเม นความเส ยหายด านเศรษฐก จจากภ ยธรรมชาต เพ อเป นข อม ลเช งพ นท สาหร บใช ในการวางแผนและพ ฒนาด านการเกษตร

16 บทท 2 : ข อม ลท วไป 6 บทท 2 ข อม ลท วไป 2.1 ท ต งและการแบ งเขตการปกครอง ตราประจาจ งหว ด เป นร ปภ เขาอย ร มทะเล แสดงถ งส ญล กษณ สาค ญ 2 ประการของจ งหว ด ค อ ทะเล หมายถ ง ความเป นเม องชายทะเลท อ ดมสมบ รณ และร ปภ เขาอย ร มทะเล หมายถ ง เขาสามม ข อ นเป นท ต ง ของศาลเจ าแม สามม ขอ นศ กด ส ทธ เป นท เคารพของชาวชลบ ร ตลอดจนประชาชนท วไป ภาพท 2-1 ตราประจาจ งหว ดชลบ ร ท มา: www. Chonburi.go.th / ท ต ง จ งหว ดชลบ ร ต งอย ในภาคตะว นออกของประเทศไทย อย ระหว างละต จ ดท 12 องศา 30 ล ปดา ถ ง 13 องศา 43 ล ปดาเหน อ และลองจ จ ดท 100 องศา 45 ล ปดา ถ ง 101 องศา 45 ล ปดาตะว นออก อาณาเขตต ดต อ ท ศเหน อ ท ศใต ท ศตะว นออก ท ศตะว นตก ต ดต อก บจ งหว ดฉะเช งเทรา ต ดต อก บจ งหว ดระยอง ต ดต อก บจ งหว ดฉะเช งเทรา จ นทบ ร และจ งหว ดระยอง ต ดต อก บอ าวไทย

17 บทท 2 : ข อม ลท วไป 7 ภาพท 2-2 อาณาเขตจ งหว ดชลบ ร ท มา: ศ นย ภ ม ภาคเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ ภาคตะว นออก มหาว ทยาล ยบ รพา, พ นท จ งหว ดชลบ ร ม เน อท ประมาณ 4,363 ตารางก โลเมตร หร อประมาณ 2,726,875 ไร หน วยการปกครอง การปกครอง แบ งออกเป น 11 อาเภอ ได แก อาเภอเม องชลบ ร บ านบ ง หนองใหญ บางละม ง พานทอง พน สน คม ศร ราชา เกาะส ช ง ส ตห บ บ อทอง และอาเภอเกาะจ นทร 92 ตาบล และ 687 หม บ าน

18 บทท 2 : ข อม ลท วไป ล กษณะภ ม ประเทศ ล กษณะภ ม ประเทศของจ งหว ดชลบ ร ม การผสมผสานก นมากถ ง 5 แบบ ท งท ราบล กคล นและ เน นเขา ท ราบชายฝ งทะเล ท ราบล มแม น าพน สน คม พ นท ส งช นและภ เขา รวมถ งเกาะน อยใหญ อ ก มากมาย ท ราบล กคล นและเน นเขาของชลบ ร พบได ทางด านตะว นออกของจ งหว ด ในเขตอาเภอบ าน บ ง พน สน คม หนองใหญ ศร ราชา บางละม ง ส ตห บ และอ าเภอบ อทอง พ นท น ม ล กษณะส งๆ ต าๆ คล าย ล กระนาด ป จจ บ นพ นท น ส วนใหญ ถ กใช ไปในการปล กม นสาปะหล ง สาหร บท ราบชายฝ งทะเลน น พบต งแต ปากแม น าพน สน คม ถ งอาเภอส ตห บ เป นท ราบแคบๆ ชายฝ งทะเล ม ภ เขาล กเล กๆ สล บเป น บางตอน ถ ดมาค อ พ นท ราบล มแม น าพน สน คม ม ลาน าคลองหลวงยาว 130 ก โลเมตร ต นน าอย ท อาเภอ บ อทองและอาเภอบ านบ ง ผ านอาเภอพน สน คมไปบรรจบเป นคลองพานทองไหลลงส แม น าพน สน คม โดยด นตะกอนอ นอ ดมสมบ รณ จากการพ ดพาของแม น าพน สน คมน เอง ได ก อให เก ดท ราบล มเหมาะสม ต อการเกษตรกรรม ส วนพ นท ส งช นและภ เขาน น อย ตอนกลางและด านตะว นออกของจ งหว ด ต งแต อาเภอเม อง บ านบ ง ศร ราชา หนองใหญ และอาเภอบ อทอง ท อาเภอศร ราชาน นเป นต นน าของอ างเก บน า บางพระ ซ งเป นแหล งน าอ ปโภคบร โภคหล กแห งหน งของชลบ ร จ งหว ดชลบ ร ม ชายฝ งทะเลยาวถ ง 160 ก โลเมตร เว าแหว งคดโค งสวยงาม เก ดเป นหน าผาห น หาดทรายทอดยาว ป าชายเลน ป าชายหาด เป นต น ซ งอ าวหลายแห งสามารถพ ฒนาไปเป นท าจอดเร อ กาบ งคล นลมได เป นอย างด อาท ท าจอดเร อรบท อาเภอส ตห บ เป นต น สาหร บเกาะ สาค ญๆ ม อย ไม น อย กว า 46 เกาะ เช น เกาะส ช ง เกาะค างคาว เกาะร น เกาะไผ เกาะลอย เกาะล าน เกาะครก เกาะสาก เกาะขาม เกาะแสมสาร และเกาะครามท อย ในเขตทหารเร อของอาเภอส ตห บ เป นแหล งเพาะพ นธ และอน บาลเต า ทะเลท หายาก และใกล ส ญพ นธ ของไทย เป นต น โดยเกาะเหล าน ทาหน าท เป นปราการธรรมชาต ช วย ป องก นคล นลม ทาให ชลบ ร ไม ค อยม คล นขนาดใหญ ต างจากจ งหว ดระยอง จ นทบ ร และจ งหว ดตราด ซ ง ม กม คล นใหญ กว า ด วยเหต น เองชายฝ งของชลบ ร จ งเต มไปด วยท าจอดเร อประมง และเหมาะแก การสร าง ท าจอดเร อพาณ ชย ขนาดใหญ ได แก ท าเร อแหลมฉบ ง 2.3 ล กษณะภ ม อากาศ จ งหว ดชลบ ร ม ล กษณะอากาศแบบร อนช นเขตศ นย ส ตร โดยได ร บอ ทธ พลจากท งลมมรส ม ตะว นออกเฉ ยงใต ในช วงเด อนส งหาคม ถ งเด อนต ลาคม และได ร บอ ทธ พลจากลมมรส ม ตะว นออกเฉ ยงเหน อระหว างเด อนพฤศจ กายน ถ งเด อนก มภาพ นธ ส งผลให จ งหว ดชลบ ร ม ฤด กาล แตกต างก นอย างช ดเจน 3 ฤด ได แก ฤด ร อน ต งแต เด อนม นาคม ถ งเด อนพฤษภาคม ม อากาศค อนข าง อบอ าว แต ไม ถ งก บร อนจ ด ฤด ฝน ต งแต เด อนส งหาคมถ งเด อนต ลาคม ม ฝนตกกระจายท วไป โดยม กตก หน กในเขตป าและภ เขา ฤด หนาว ต งแต เด อนพฤศจ กายน ถ งเด อนก มภาพ นธ อากาศไม หนาวจ ด แต เย น

19 บทท 2 : ข อม ลท วไป 9 สบาย ท องฟ าสดใส ปลอดโปร ง และม แดดตลอดว น น บเป นช วงเวลาซ งชายหาดจะค กค กไปด วย น กท องเท ยว ส วนภาคเกษตรในฤด น เป นเวลาท ค อนข างแล ง เพราะฝนท งช วงหลายเด อน 2.4 ทร พยากรธรรมชาต ทร พยากรน า ในป จจ บ น จ งหว ดชลบ ร ต องอาศ ยแหล งน าธรรมชาต และแหล งน าท สร างข นเพ อให ม ปร มาณน าเพ ยงพอต อการใช บร โภค อ ตสาหกรรม และเกษตรกรรม เพราะจ งหว ดชลบ ร ไม ม แม น าไหล ผ านและแหล งน าธรรมชาต ม น อย จ านวนแหล งน าในจ งหว ดชลบ ร พอสร ปได ด งน 1) แหล งน าธรรมชาต บนผ วด น ส วนใหญ จะอย ทางตอนเหน อของจ งหว ดในเขต อ าเภอพน สน คมและอ าเภอบ อทอง ทางน าจะไหลข นเหน อ เช น คลองเช ด คลองใหญ และคลองหลวง ซ ง จะไหลไปบรรจบก นเป นคลองพานทอง และไหลไปทางตะว นตกรวมก บแม น าพน สน คมในเขตจ งหว ด ฉะเช งเทรา ก อนไหลลงส อ าวไทย ส าหร บด านตะว นตก ม ทางน าส นๆ เล กๆ ไหลลงส อ าวไทย เช น คลอง บางพระ คลองบางละม ง คลองบางเสร ห วยชากนอก และห วยใหญ เป นต น ส วนตอนกลางและตอนใต ม ทางน าต างๆ เช น คลองกร า คลองระเว ง คลองปลวกแดง และคลองดอกกราย ไหลมารวมก นเป น คลองใหญ ก อนไหลมาทางตอนใต ส อ าวไทยท อ าเภอเม อง จ งหว ดระยอง 2) แหล งน าธรรมชาต ใต ด น ม อย จ าก ด เน องจากเป นบร เวณท รองร บด วยห นแข ง ท ไม สามารถจะก กเก บน าไว เป นปร มาณมาก น าบาดาลในจ งหว ดชลบ ร ส วนใหญ จะกร อยหร อเค ม โดยเฉพาะเขตบร เวณอ าเภอพานทอง อ าเภอพน สน คม และพ นท ร มทะเล ต งแต อ าเภอเม องชลบ ร ถ งอ าเภอ บางละม ง ท งน ยกเว นบางบร เวณท ม ช นทรายชายหาด ซ งจะม น าบาดาลในระด บต นและม ค ณภาพจ ดโดย ท วๆ ไปน าบาดาลในจ งหว ดชลบ ร จะม ปร มาณสารคลอไรด ฟล ออไรท และธาต เหล กส งเก นกว า มาตรฐานน าด มมาก โดยม ปร มาณเหล กเฉล ย 1-5 ม ลล กร ม/ล ตร บางแห งส งถ ง ม ลล กร ม/ล ตร ในขณะท มาตรฐานน าบาดาลท ใช บร โภคได ควรม ปร มาณเหล ก ไม เก น 0.5 ม ลล กร ม/ล ตร ม ปร มาณ สารคลอไรด ไม เก น 200 ม ลล กร ม/ล ตร และปร มาณฟล ออไรด ไม เก น 0.1 ม ลล กร ม/ล ตร 3) แหล งน าท สร างข น เศรษฐก จของจ งหว ดชลบ ร ขยายต วอย ในอ ตราส ง ท าให ความต องการน าด บเพ ออ ตสาหกรรมการเกษตร และการบร โภคขยายต วอย างรวดเร ว ด งน นปร มาณน า ธรรมชาต จ งไม เพ ยงพอก บความต องการ ท าให จ งหว ดจ าเป นต องจ ดสร างแหล งน าข น ได แก การสร าง อ างเก บน าเพ อเก บก กน าด บจากน าฝน อ างเก บน าท สร างแล วเสร จท ส าค ญม อย ท งหมด 12 อ าง สามารถจ น า ได ล านล กบาศก เมตร อ างเก บน าท ใหญ ท ส ด ได แก อ างเก บน าบางพระ อ าเภอศร ราชา ซ ง ครอบคล มพ นท ชลประทาน 6,100 ไร และสามารถก กเก บน าได ประมาณ 117 ล านล กบาศก เมตร อ างเก บน าท ม ขนาดใหญ รองลงมา ได แก อ างเก บน าหนองค อ ความจ ล านล กบาศก เมตร

20 บทท 2 : ข อม ลท วไป ทร พยากรด น ล กษณะด นในจ งหว ดชลบ ร สามารถแบ งออกเป น 5 กล ม ได แก 1) กล มด นนา ม อย ประมาณร อยละ 10 ของพ นท ท งหมดของจ งหว ด พบมากท อ าเภอพานทอง และพน สน คม 2) กล มด นไร ม อย ประมาณร อยละ 50 ของพ นท ท งหมดของจ งหว ด พบมากใน ท กอ าเภอ ยกเว นในอ าเภอเม องชลบ ร 3) กล มด นต น ม อย ประมาณร อยละ 5 ของพ นท ท งหมดของจ งหว ด พบมากใน อ าเภอบ อทอง และอ าเภอหนองใหญ 4) กล มด นทราย ม อย ประมาณร อยละ 20 ของพ นท ท งหมดของจ งหว ด พบมาก ในบร เวณใกล ชายฝ งทะเลตะว นออก ต งแต เขตอ าเภอเม องชลบ ร ตอนเหน อลงมาถ งเขตอ าเภอส ตห บทาง ตอนใต 5) พ นท ภ เขา ม อย ประมาณร อยละ 15 ของพ นท ท งหมดของจ งหว ด พบมากท อ าเภอส ตห บ และอ าเภอเม อง ทร พยากรแร เด มจ งหว ดชลบ ร เคยเป นแหล งผล ตแร พลวงท ส าค ญของประเทศ แต ในป จจ บ นจ งหว ด ชลบ ร ม ผลผล ตจากทร พยากรแร เพ ยงไม ก ชน ด และแหล งแร โดยท วไปเป นแหล งแร ขนาดเล ก โดยแร ท ส ารวจพบในจ งหว ดชลบ ร ได แก เหล ก พลวง ทองค า แบไรต ด บ ก และแมงกาน ส เป นต น ในป จจ บ นม การท าเหม องแร อย เพ ยง 2 ชน ด ค อ 1) ห นป นเพ ออ ตสาหกรรมก อสร าง แหล งผล ตอย ท ต าบลหนองข างคอก, ต าบล ห วยกะป อ าเภอเม องชลบ ร และต าบลบางเสร อ าเภอส ตห บ 2) ห นแกรน ตเพ ออ ตสาหกรรมก อสร าง แหล งผล ตอย ท ต าบลหนองข างคอก อ าเภอเม องชลบ ร ต าบลคลองก ว อ าเภอบ านบ ง และต าบลบางพระ อ าเภอศร ราชา 2.5 สภาพเศรษฐก จส งคม ชลบ ร เม องชายทะเลท ได ร บการกล าวขานมากท ส ดแห งบ รพาท ศ ด นแดนชายทะเลอ นม งค ง แห งน ได ผ นผ านกาลเวลามาเน นนาน จากการเป นเม องท าค าขายค กค กในอด ต พ ฒนามาส เม องเกษตร อ ตสาหกรรม และท องเท ยว ส งน อาจสะท อนค ณล กษณะสาค ญของคนเม องชล ซ งม ความขย นและมองการ ไกล กอปรก บทร พย ในด นส นในน า ต างช วยก นเอ ออานวยให การพ ฒนาในด านต างๆ เป นไปอย างสะดวก ราบร นและต อเน อง

21 บทท 2 : ข อม ลท วไป 11 ป จจ บ นชลบ ร ม ประชากรประมาณ 1,233,446 คน ซ งส วนหน งเป นผ โยกย ายเข ามาทางานใน ภาคอ ตสาหกรรมต างๆท ขยายต วอย างต อเน อง ทว าเม อพ ดถ งผ คนพ นถ นจร งๆของชลบ ร แล ว จะพบว าคน ชลบ ร ม อาช พผ กพ นอย ก บท องทะเล นาไร ทาปศ ส ตว และทาเหม องแร โดยล กษณะน ส ยของคนเม องชล ด งเด มได ช อว าเป นคนจร ง ใช ช ว ตเร ยบง าย ประหย ดอดออม เอาการเอางาน หน กเอาเบาส ม ความเป นม ตร และพร อมต อนร บผ มาเย อนเสมอ แม ท กว นน สภาพบ านเม องของชลบ ร จะเจร ญร ดหน าไปมาก อ กท งม ผ คน ต างถ นโยกย ายเข ามาอาศ ยผสมกลมกล นก บชนด งเด ม ทว าคนเม องชลก ย งคงร กษาขนบธรรมเน ยมและ ประเพณ อ นด งามของตนเอาไว อย างเหน ยวแน น สะท อนออกมาในร ปแบบงานเทศกาลประจาป ต างๆ ไม ว า จะเป นงานบ ญกลางบ านและงานเคร องจ กสานพน สน คม งานประเพณ ว นไหล (งานก อพระทรายว นไหล) ในช วงหล งว นสงกรานต งานประเพณ กองข าวอาเภอศร ราชา งานประเพณ ว งควายอ นค กค กสน กสาน รวมถ งงานแห พระพ ทธส ห งค และงานกาชาดชลบ ร เป นต น เหล าน ล วนแสดงให ประจ กษ ถ งเอกล กษณ ความโดดเด นของคนชลบ ร ได อย างช ดเจน คนเม องชลในป จจ บ นน บถ อศาสนาพ ทธมากถ ง 97 เปอร เซ นต ส วนท เหล อน บถ อศาสนาคร สต อ สลาม และอ นๆ โดยผสมผสานความเช อความศร ทธาในส งศ กด ส ทธ เข าไว ในศาสนาท ตนน บถ อด วย เช น เม อถ งช วงเทศกาลก นเจประมาณเด อนต ลาคมของท กป ผ คนท ศร ทธาก จะพาก นน งขาวห มขาว งดการ บร โภคเน อส ตว แล วเด นทางไปร วมสวดมนต บาเพ ญทานย งโรงเจต างๆท วจ งหว ดชลบ ร หร ออ กต วอย าง หน งท เห นได ช ดเจนก ค อ คนเม องชลม กเด นทางไปท เขาสามม ข เพ อส กการะและขอพรจากเจ าแม สามม ข บร เวณเขาสามม ขซ งไม ห างจากหาดบางแสนและอ างศ ลา 2.6 ข อม ลแผนท ภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1: 4,000 ข อม ลภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 ม รายละเอ ยดของ 1 จ ดภาพ เท าก บ 0.5 X 0.5 ตารางเมตร แต ละภาพครอบคล มพ นท 2 X 2 ตารางก โลเมตร สาหร บจ งหว ดชลบ ร ม พ นท ท งหมด ตารางก โลเมตร ด งน น จ งม จานวนภาพถ ายออร โธส ท งหมด 1,133 ภาพ

22 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน 12 บทท 3 ว ธ การดาเน นงาน 3.1 ว ธ การดาเน นงาน การจ ดทาโครงการนาเข าข อม ลใช ประโยชน ท ด นเช งพ นท รายแปลง มาตราส วน 1:4,000 ม รายละเอ ยดข นตอนในการดาเน นงาน ด งน ข นเตร ยมการ จ ดทาแผนการดาเน นงานในรายละเอ ยด และจ ดทารายงานข นต น (Inception Report) เสนอต อสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร ภายในระยะเวลา 15 ว น น บต งแต ว นท ลงนามในส ญญา โดยรายงานท จะจ ดทาข น ประกอบด วยเน อหา ค อ - ข นตอนและว ธ การดาเน นงาน - กรอบเน อหารายงาน - แผนการดาเน นงาน ตรวจสอบข อม ล และค ณภาพของข อม ลภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 แยกตามรายจ งหว ด และรายอาเภอ ครอบคล มพ นท ท งจ งหว ด นาเข าข อม ลภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 แยกตามรายจ งหว ดและ รายอาเภอ โดยใช โปรแกรมทางระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร กาหนดหน าท และภาระงานของคณะทางาน ด งตารางท 3-1 ตารางท 3-1 หน าท และภาระงานของคณะทางานในการดาเน นงานโครงการฯ ท รายละเอ ยดคณะทางาน การค ดภาระงาน 1 รศ.อ ฌชา ก.บ วเกษร ห วหน าโครงการ ทาหน าท ควบค ม ด แลและ 10% ประสานงานตลอดโครงการ 2 อาจารย ภ ร ต ม พร อม น กว จ ยหล ก ทาหน าท ควบค มการทางาน ตรวจสอบความถ กต อง และจ ดทางานรายงาน ด งน 30% - -รายงานข นกลางส วนท 1 จ งหว ดนครนายก - -รายงานข นกลางส วนท 2 จ งหว ดจ นทบ ร และตราด - -รายงานข นกลางส วนท 3 จ งหว ดชลบ ร และปราจ นบ ร

23 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน 13 ตารางท 3-1 หน าท และภาระงานของคณะทางานในการดาเน นงานโครงการฯ (ต อ) ท รายละเอ ยดคณะทางาน การค ดภาระงาน 3 อาจารย ส ภาพร มานะจ ตประเสร ฐ น กว จ ยหล ก ทาหน าท ควบค ม 30% การทางานตรวจสอบความถ กต อง และจ ดทางานรายงาน ด งน - -รายงานข นกลางส วนท 1 จ งหว ดฉะเช งเทรา - -รายงานข นกลางส วนท 2 จ งหว ดสระแก ว - -รายงานข นกลางส วนท 3 จ งหว ดสม ทรปราการและระยอง 4 นายกฤษณะ อ มสวาสด ผ ช วยน กว จ ย ทาหน าท ในการจ ดทาข อม ล 15% Metadata และแผนท การใช ประโยชน ท ด นในร ปแบบของไฟล (Digital File) และพ มพ (Hard Copy) ตามท สาน กงานเศรษฐก จ การเกษตรกาหนด 5 นายปร ชา บ ญขาว ผ ช วยน กว จ ย ทาหน าท ในการจ ดทาข อม ล Metadata และแผนท การใช ประโยชน ท ด นในร ปแบบของไฟล (Digital File) และพ มพ (Hard Copy) ตามท สาน กงานเศรษฐก จ การเกษตรกาหนด 15% การจาแนกประเภทการใช ประโยชน ท ด นด านการเกษตร ทาการแปลและว เคราะห ข อม ลการใช ประโยชน ท ด นจากภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 เพ อจาแนกการใช ประโยชน ท ด น ซ งจะพ จารณาจากล กษณะของการใช ท ด นเพ อ นาไปใช ประโยชน ในเน อท ด นท เกษตรกรถ อครอง และท สาธารณะโดยพ จารณาจากเจตนาการนาไปใช ประโยชน ในด านต างๆ รวมท งพ จารณาตามล กษณะการใช ประโยชน ประจาของผ นท ด นน นๆ เป นเกณฑ โดยแบ งประเภทข อม ลออกเป น 9 ประเภท ได แก ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล/ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า (บ อปลา/บ อก ง) ท รกร างว างเปล า ท การเกษตรอ นๆ ท ป าไม ท แหล งน า ท รกร างว างเปล า และ ท นอกการเกษตร โดยอ างอ งตามคาน ยามและกาหนดให จาแนกรห สส ญล กษณ ตามประเภทของข อม ล ท สาน กงานเศรษฐก จการเกษตรกาหนด หล กเกณฑ ในการจาแนกการใช ประโยชน ท ด น พ จารณาจากข อม ลท ปรากฏ เช น ส (Tone/Color) ตาแหน ง (Location) และร ปแบบ (Pattern) ต างๆ การแปลภาพเพ อจาแนกว ตถ ได ด และถ กต อง ข นอย ก บองค ประกอบต างๆ อย างใดอย างหน งหร อหลายอย างพร อมๆ ก น ตามความยากง าย

24 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน 14 การแปลภาพพ นท หน งหร อล กษณะหน ง ส วนอ กบร เวณหน งของพ นท เด ยวก นอาจจะใช องค ประกอบอ ก อย างหน งก ได โดยม หล กการในการจาแนกประเภทข อม ล ด งน 1) ส และประเภทส (Tone/Color) ระด บความแตกต างของส หน งๆ ข นอย ก บ ชน ดของว ตถ ตลอดจนการเร ยงต วของว ตถ เช น ป าไม ท บม คลอโรฟ ลล มากปรากฏส เข ม ป าโปร งม ส จาง น าล กปรากฏส ฟ าเข ยวเข ม หร อน าต นหร อข นจะม ส จางกว า 2) ขนาด (Size) ขนาดของว ตถ ท ปรากฏในภาพซ งส มพ นธ ก บมาตราส วนของ ภาพท ปรากฏในร ปของความยาว กว าง หร อพ นท เช น ความแตกต างระหว างแม น าและคลอง พ นท ป าไม ธรรมชาต และ ป าปล ก 3) ร ปร าง (Shape) ร ปร างของว ตถ ท เป นเฉพาะต ว อาจม ร ปร างสม าเสมอ หร อ ร ปร างไม สม าเสมอ เช น สนามบ น พ นท นาข าว ถนน แม น า คลองชลประทาน และเข อนก กเก บน า 4) เน อภาพ (Texture) หร อความหยาบ ละเอ ยดของผ วว ตถ เป นผลมาจาก ความสม าเสมอของว ตถ ท รวมก นอย ม เน อภาพละเอ ยดเน องจากม ขนาดความส งใกล เค ยงก น ซ งแตกต างจาก ท นา พ ชไร และพ นท สวนผสม 5) ร ปแบบ (Pattern) ล กษณะการจ ดเร ยงต วของว ตถ ปรากฏเด นช ดระหว าง ความแตกต างตามธรรมชาต และส งท มน ษย สร างข น เช น แม น า คลองธรรมชาต ก บคลองชลประทาน บ อ สระน า ก บ เข อน 6) ความส งและเงา (Height and Shadow) เงาของว ตถ ม ความสาค ญในการ พ จารณาความส ง และม มของดวงอาท ตย เช น เงาบร เวณเขาหร อหน าผา เงาของเมฆ 7) พ นท (Site) หร อตาแหน งของว ตถ ท พบตามธรรมชาต เช น พ นท ชายเลน พบบร เวณชายฝ งทะเลน าท วมถ ง 8) ความเก ยวพ น (Association) ว ตถ บางอย างม ความเก ยวพ นก บส งแวดล อม อ นๆ เช น บร เวณท ม ต นไม เป นกล มๆม กเป นท ต งของหม บ าน ไร เล อนลอยอย ในพ นท ป าไม บนเขา และ อย ในเขตอ ทยานแห งชาต หร อเขตร กษาพ นธ ป า ทาการลากขอบเขต (Digitize) เพ อจาแนกประเภทของข อม ลตามท สาน กงาน เศรษฐก จการเกษตรกาหนดในร ปป ด (Polygon) ในร ปแบบ shape file พร อมระบ ประเภทของข อม ลท จาแนก (Attribute) ท กร ปป ด รายละเอ ยดข อม ลอรรถาธ บาย (Attribute) ของช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด น ได ม การกาหนด Field ตามท สาน กงานเศรษฐก จการเกษตรกาหนดไว ท งหมด 10 Field เป นอย างน อย ด งตารางท 3-2

25 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน 15 ตารางท 3-2 รายละเอ ยดข อม ลอรรถาธ บาย (Attribute) ของช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด น FID Shape ช อ Field ประเภท Object ID Geometry เลข จานวนเต ม เลข ทศน ยม ความกว าง Field หมายเหต Lu_Code String 5 Ri, Up, Tr, Aq, Id, Oa, Fo, Fo1, Fo2, Fo3, Wa, Wa1, Ot, Ot1 Lu_Name (Th) String 30 ท นา, ท พ ชไร, ท ไม ผล/ไม ย นต น, ท เพาะเล ยงส ตว น า (บ อปลา/ บ อก ง), ท รกร างว างเปล า, ท การเกษตรอ นๆ, ท ป าไม, ป าร มน า, ป าชายเลน, ท ไร เล อนลอย, ท แหล งน า, คลองชลประทาน, ท รกร างว างเปล า และ ท นอกการเกษตร ถนน Lu_Name (Eng) String 30 Rice,Upland Crop,Tree,Aquaculture, Idle Land,Other Agriculture,Forest, Forest along the river bank, Mangrove,Shifting Cultivation, Water,Irrigation Canal, Other Non-Agriculture,Road Amphoe_Name String 30 ภาษาไทย (อาเภอ...) Province_Name String 30 ภาษาไทย (จ งหว ด...) Shape_Length Double 18 2 Shape_Area (m2) Double 18 2 Shape_Area(Rai) Double 18 2

26 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน การว เคราะห ผลการจาแนกข อม ล ในข นตอนน จะทาการว เคราะห ผลการจาแนกข อม ล และตรวจสอบความถ กต อง (Map Accuracy) ของข อม ลท ได จากการแปล ด งน การตรวจสอบข อม ล การตรวจสอบข อม ลผลการจาแนกเน อท การใช ประโยชน ท ด น ม ข นตอนใน การดาเน นงานแบ งออกเป น 2 ส วน ด งน 1) การตรวจสอบความละเอ ยดของข อม ล เป นการตรวจสอบความสมบ รณ ของข อม ลเช งเส น (Vector) ท งหมด ท ได จากการแปลและว เคราะห เช น ข อม ลต องอย ในล กษณะร ปป ด (Polygon) พร อมท งม ข อม ลแสดงรายละเอ ยด (Attribute) ท กร ปป ด และการแบ งขอบเขตแปลงของแต ละ ประเภทข อม ล ต องดาเน นการอย างถ กต อง เส นขอบต องลงก บรายละเอ ยดของภาพได พอด โดยม ระยะห างไม เก น 2 ม ลล เมตรในมาตราส วน 1:4,000 เป นต น 2) การตรวจสอบความถ กต องในการแปลและว เคราะห ข อม ลเพ อจาแนก ประเภทของการใช ท ด นโดยเปร ยบเท ยบก บข อม ลการสารวจภาคสนาม โดยแบ งการตรวจสอบ ด งน 2.1) การทดสอบความถ กต องท งหมด (Overall Accuracy) ความถ กต อง ท งหมดสามารถคานวณได โดยใช ผลรวมของจานวนจ ดภาพท จาแนกได ถ กต อง (ปรากฏตามแนวเส น ทแยงของตารางหล ก) หารด วยจานวนจ ดภาพท งหมด และคานวณออกเป นร อยละ ด งต วอย างตารางท 3-3 ตารางท 3-3 ต วอย างของตารางคานวณความถ กต อง ข อม ลสนาม แปล Ri Up Tr Aq ผลรวมตาม แนวนอน Ri Up Tr Aq ผลรวมสดมภ ความถ กต องท งหมด = /434 = 321/434 = 74% ท มา : Congalton (1991)

27 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน ) การทดสอบโดยใช ความผ ดพลาดของข อม ลท ทาการจาแนกขาดหายไป (Omission error) คานวณได โดยใช จานวนจ ดภาพท ทาการจาแนกขาดหายไป (Omission) ของช นข อม ล หน งๆ หารด วยจานวนจ ดภาพท งหมดของช นข อม ลน น ซ งได จากการสารวจภาคสนาม (ผลรวมตาม แนวต ง) เช น ช นข อม ล Ri ในตารางหายไป 10 จ ดภาพ เป นต น 2.3) การทดสอบโดยใช ความผ ดพลาดของข อม ลท ทาการจาแนกเก นมา (Commission error) คานวณได โดยใช จานวนจ ดภาพท ทาการจาแนกเก นมา (Commission) ของช นข อม ล หน งๆ หารด วยจานวนจ ดภาพท งหมดของช นข อม ลน นท นามาจาแนกประเภท (ผลรวมตามแนวนอน) จะแสดงถ งความเป นไปได ท ว าจานวนจ ดภาพในภาพเป นต วแทนของข อม ลภาคพ นด นจร งๆ จากข อม ลในตารางท 3-3 สามารถท จะน ามาทดสอบความผ ดพลาดประเภทต างๆ ได ด ง ตารางท 3-4 ตารางท 3-4 ต วอย างของการทดสอบความผ ดพลาดประเภทต างๆ ประเภทช นข อม ล ความผ ดพลาดท เก ดจาก การจาแนกขาดหายไป (Omission error) ความผ ดพลาดท เก ดจาก การจาแนกเก นมา (Commission error) Ri (นาข าว) Ri = 10/75 x 100 = 13% Ri = 50/115 x 100 = 43% Up (พ ชไร ) Up = 22/103 x 100 = 21% Up = 19/100 x 100 = 19% Tr (ไม ผล/ไม ย นต น) Tr = 30/115 x 100 = 26% Tr = 30/115 x 100 = 26% Aq (บ อปลา/บ อก ง) Aq = 51/141 x 100 = 36% Aq = 14/104 x 100 = 13% การทดสอบความถ กต องแต ละช นข อม ล คานวณโดยว ธ Confusion Matrix ซ งม ส ตรในการคานวณด งน ร อยละของความถ กต อง = จานวนจ ดภาพท ถ กต อง X 100 จานวนจ ดท ถ กต อง + ผลรวมของจ ดภาพท -+ ผลรวมของจ ดภาพท - Omission Commission หมายเหต : Omission ค อ ความผ ดพลาดในการจาแนกข อม ลท ไม ได จาแนก หร อตกหล น Commission ค อ ความผ ดพลาดในการจาแนกข อม ลท รวมเอาข อม ลอ นมาปนอย ด วย

28 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน การว เคราะห ผลข อม ล ผลล พธ ในเช งข อม ลต วเลขท คานวณได จากข อม ลเช งเส นท จาแนกเป นการใช ประโยชน ท ด นประเภทต างๆ น นเป นเพ ยงข อม ลเบ องต นหร อข อม ลด บ (Raw Data) ซ งต องผ าน กระบวนการว เคราะห ข อม ลก อนนาไปใช ประโยชน โดยข นตอนในการว เคราะห แบ งออกเป น 3 ข นตอน ด งน 1) การว เคราะห เพ อปร บค าเบ องต น เน องจากข อม ลท คานวณได ในแต ละจ งหว ด และ อาเภอจากขอบเขตการปกครองของข อม ลเช งเส น จะม ความคลาดเคล อนไปจากข อม ลท เผยแพร อย างเป น ทางการของกรมการปกครอง ด งน น เพ อให ผลล พธ ท ได สามารถอ างอ งก บข อม ลจากแหล งอ นได จ งจาเป นต องปร บให สอดคล องก บข อม ลของอาเภอและจ งหว ดน นๆ 2) การว เคราะห เพ อปร บค าจากผลการตรวจสอบความถ กต องของข อม ล ท งน เน องจากในการแปลและว เคราะห ข อม ลเพ อจาแนกน น ไม ได ม ความถ กต องท งหมดท กพ นท ด งน น ผลล พธ จากการตรวจสอบความถ กต องท ได ในแต ละประเภทข อม ลท ม ความผ ดพลาดท ไม ได จาแนก หร อ ตกหล น หร อความผ ดพลาดในการจาแนกข อม ลท รวมเอาข อม ลอ นมาปนอย ด วย จะต องนามาว เคราะห เพ อปร บข อม ลให ม ความถ กต อง เช น เน อท นาข าวคานวณได 100 ไร เม อตรวจสอบความถ กต องแล ว พบว า ม เพ ยง 95 ไร อ ก 5 ไร เป นท พ ชไร ซ งในประเภทของข อม ลนาข าวเป นการจาแนกท รวมเอาข อม ล อ นเข ามาด วย ในขณะท ประเภทข อม ลพ ชไร จาแนกตกหล นไป 5 ไร เป นต น 3) การว เคราะห เพ อปร บค าของเน อท การใช ประโยชน ท ด นท ไม ได กาหนดให จาแนก หร อข อกาหนดไม ครอบคล ม เช น เน อท การใช ประโยชน ท ด นท น อยกว า 1 ไร ท งท เป นท การเกษตรและ ท นอกการเกษตร ถนนในแปลงการเกษตร ถนนและแม น าท ม ขนาดความกว างน อยกว าข อกาหนด เป นต น ซ งเน อท ท อย นอกข อกาหนดน จะต องปร บลดออกเพ อให คงเหล ออย เฉพาะการใช ท ด นประเภท น นเท าน น เพ อให ถ กต องตรงก บข อเท จจร งมากท ส ด โดยในแต ละประเภทข อม ลและจ งหว ดจะม ค า แตกต างก นออกไป เช น ในภาคกลางจะม แม น า ลาคลอง และถนนจานวนมากกว าในภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อก จะทาให จานวนเน อท ท ต องปร บลดม มากกว า เป นต น การจ ดทา Metadata และการจ ดทารายงาน จ ดทา Metadata ของข อม ลการใช ประโยชน ท ด น ท ได ทาการแปลและ ว เคราะห อย างถ กต องสมบ รณ ในระด บอาเภอ และจ งหว ด ซ งได ม การกาหนด ไว ด งน

29 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน 19 รายละเอ ยด Metadata ของช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด น ประเภทข อม ล การใช ประโยชน ท ด น บทค ดย อ ข อม ลการใช ประโยชน ท ด นเช งพ นท รายแปลง มาตราส วน 1:4,000 นาเข าจาก แผนท ภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใช ระบบพ ก ด WGS 1984 ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ได ฐานข อม ลเช งพ นท ท แสดงการใช ประโยชน ท ด นการเกษตรของ ประเทศ 2. เพ อนามาเป นกรอบพ นท ต วอย างในการสารวจข อม ลด านการเกษตร 3. เพ อเป นข อม ลเช งพ นท สาหร บใช ในการวางแผนและพ ฒนาด านการเกษตร สาหร บผ จ ดทา Metadata ช อ-สก ล หน วยงาน: ตาแหน ง ศ นย ภ ม ภาคเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ ภาคตะว นออก มหาว ทยาล ยบ รพา ท อย : 169 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนส ข อาเภอเม อง จ งหว ดชลบ ร โทรศ พท : ต อ 609 โทรสาร: ซอฟท แวร ท ใช /Version ArcView 3.2 ล กษณะข อม ล เป นข อม ล Shapefile คาสาค ญ การใช ประโยชน ท ด น, ประเภทการใช ประโยชน ท ด น ท นา (Ri) ท พ ชไร (Up) ท ไม ผล/ไม ย นต น (Tr) บ อปลา/ บ อก ง (Aq) ท รกร างว างเปล า (Id) พ นท การเกษตรอ นๆ (Oa) ป าไม (Fo) แหล งน า (Wa) และพ นท อ นนอกการเกษตร (Ot) ประเภทของข อม ลเช งพ นท เวคเตอร ภาษา ไทย ประเภทของข อม ลนาเข า แผนท ภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

30 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน 20 ขอบเขตพ นท ทางภ ม ศาสตร ละต จ ด (ด านเหน อ) ลองจ จ ด (ด านตะว นตก) ลองจ จ ด (ด านตะว นออก) ละต จ ด (ด านใต ) คาอธ บายขอบเขต ครอบคล ม อาเภอเม อง จ งหว ดชลบ ร ว นท สร างข อม ล 09/06/2553 ช อมาตรฐาน Metadata ISO มาตราส วนอ างอ ง 1:4,000 ระบบพ ก ดอ างอ ง WGS 1984 สาหร บเจ าของข อม ล ช อเจ าของข อม ล สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร ท อย สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร ถนนพหลโยธ น เขตจต จ กร กร งเทพฯ โทรศ พท โทรสาร การจ ดทารายงาน ได ม การจ ดทาผลการดาเน นงานตามท สาน กงานเศรษฐก จ การเกษตรกาหนด ซ งประกอบด วย 1) ไฟล ข อม ลการใช ประโยชน ท ด นในร ปแบบ Shape File มาตราส วน 1:4,000 เป นรายจ งหว ด บ นท กลงบนแผ น DVD จานวน 15 ช ด 2) แผนท การใช ประโยชน ท ด นท ม องค ประกอบตามมาตรฐานของแผนท ใน ร ปแบบ JPEG File ตามท สาน กงานเศรษฐก จการเกษตรกาหนด เป นรายอาเภอ ตามจ งหว ดท ส งมอบใน ข อ 1) บ นท กลงบนแผ น DVD จานวน 15 ช ด 3) รายละเอ ยดข อม ลอรรถาธ บาย (Attribute) ของช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด น

31 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน 21 4) Metadata ของข อม ลการใช ประโยชน ท ด น ท ได ทาการแปลและว เคราะห ใน ระด บอาเภอ โดยม รายการอย างน อย ได แก ช อเร อง ว นท สร าง ประเภทช อเร อง คาสาค ญ ระบบอ างอ ง หน วยงานท สร าง/ร บผ ดชอบข อม ล หน วยงานท เผยแพร ข อม ล ร ปแบบไฟล ท ใช ในการเผยแพร ข อม ล ช อ/ ท อย ของไฟล 3.2 ระยะเวลาการดาเน นงานและแผนการดาเน นงาน ระยะเวลาในการดาเน นงาน การดาเน นงาน ใช เวลาจานวน 270 ว น โดยเร มต งแต ว นท 30 ม ถ นายน 2552 เป นต นมา แผนการดาเน นงาน ด งตารางท 3-5 ตารางท 3-5 แผนการดาเน นงาน ก จกรรมดาเน นการ ระยะเวลาดาเน นการ จ ดทารายละเอ ยดของ แผนการดาเน นงาน 2. ตรวจสอบข อม ล และ ค ณภาพของข อม ลภาพถ าย ออร โธส 3. นาเข าข อม ลภาพถ ายออร โธส 4. ทาการแปลและว เคราะห ข อม ลการใช ประโยชน ท ด น 5. ทาการแปลและว เคราะห ข อม ลการใช ประโยชน ท ด น 6. การว เคราะห ผลการจาแนก ข อม ล และตรวจสอบความ ถ กต องของข อม ล 7. จ ดทา Metadata ของข อม ล การใช ประโยชน ท ด น 8. จ ดทารายงานข นส ดท าย

32 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน เคร องม อและอ ปกรณ ข อม ลท ใช ในการศ กษา ภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 รายละเอ ยดจ ดภาพ 0.5X0.5 ตารางเมตร ครอบคล มพ นท ท งจ งหว ด ในร ปแบบ digital file แบบ raster format จากสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร ข อม ลพ นฐาน ได แก ขอบเขตการปกครองระด บจ งหว ดอาเภอ และตาบล เส นทางถนน เส นทางน า และขอบเขตเขตอ ทยานแห งชาต และเขตร กษาพ นธ ส ตว ป า ในร ปแบบ digital file แบบ vector format จากสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร แผนท แสดงล กษณะภ ม ประเทศของกรมแผนท ทหาร มาตราส วน 1: 50,000 จากศ นย ภ ม ภาคเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ ภาคตะว นออก เคร องม อท ใช ในการศ กษา เคร องคอมพ วเตอร ใช ประมวลผลข อม ล โปรแกรมระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ArcView 3.2 ใช ในการประมวลผล ข อม ลในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร เคร องกาหนดตาแหน งพ ก ดบนผ วโลกด วยดาวเท ยม (Global Position System: GPS) สาหร บการสารวจภาคสนาม เพ อหาตาแหน งจ ดต างๆ เพ อใช ตรวจสอบข อม ลหล งจากการจ าแนก การใช ประโยชน ท ด น เคร องพ มพ แผนท ส ระบบพ นหม ก ใช ในการแสดงผล และจ ดทารายงาน เคร องพ มพ เอกสารขาว-ดาระบบพ นหม ก ใช ในการจ ดทารายงาน

33 บทท 4 : ผลการดาเน นงาน 23 บทท 4 ผลการดาเน นงาน 4.1 ข อม ลการใช ประโยชน ท ด นเพ อการเกษตร จาแนกเป นระด บอาเภอ จ งหว ด จากการจาแนกประเภทข อม ลการใช ประโยชน ท ด นเช งพ นท รายแปลง มาตราส วน 1: 4,000 ของจ งหว ดชลบ ร ซ งม พ นท ท งหมด 2,726,875 ไร สามารถสร ปการใช ประโยชน ท ด นในจ งหว ดชลบ ร เร ยงตามลาด บเน อท การใช ประโยชน ด งน (ตารางท 4-1) ประเภทการใช ประโยชน ท ด น เน อท ถ อครองทางการเกษตรในจ งหว ดชลบ ร ค ดเป นเน อท 1,671,222 ไร หร อร อยละ 61.3 ของเน อท จ งหว ด ประกอบด วย ท นา ค ดเป นเน อท 106,123 ไร หร อ ร อยละ 3.9 ท พ ชไร ค ดเป นเน อท 643,732 ไร หร อร อยละ 23.6 ท ไม ผล/ไม ย นต น ค ดเป นเน อท 662,961 ไร หร อร อยละ 24.3 ท เพาะเล ยงส ตว น า ค ดเป นเน อท 90,546 ไร หร อร อยละ 3.3 ท การเกษตรอ นๆ ค ด เป นเน อท 167,859 ไร หร อร อยละ 6.2 ส วนเน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ค ดเป นเน อท 1,055,653 ไร หร อร อยละ 38.7 ของเน อท จ งหว ด ประกอบด วย ป าไม ค ดเป นเน อท 265,645 ไร หร อร อยละ 9.7 ท แหล งน า ค ดเป นเน อท 70,074 ไร หร อร อยละ 2.6 ท รกร างว างเปล า ค ดเป นเน อท 119,849 ไร หร อ ร อยละ 4.4 และท นอกการเกษตรอ นๆ ค ดเป นเน อท 600,085 ไร หร อร อยละ 22.0 เม อเปร ยบเท ยบการใช ประโยชน ท ด นระด บอาเภอ พบว า อาเภอบ อทอง ม เน อท ถ อครองทาง การเกษตรมากท ส ด ค ดเป นเน อท 386,599 ไร หร อร อยละ 14.2 รองลงมา ได แก อาเภอหนองใหญ ค ดเป นเน อท 221,949 ไร หร อร อยละ 8.1, อาเภอพน สน คม ค ดเป นเน อท 220,197 ไร หร อร อยละ 8.1, อาเภอบ านบ ง ค ดเป นเน อท 208,067 ไร หร อร อยละ 8.1, อาเภอบางละม ง ค ดเป นเน อท 185,952 ไร หร อ ร อยละ 6.8, อาเภอศร ราชา ค ดเป นเน อท 166,966 ไร หร อร อยละ 6.1, อาเภอเกาะจ นทร ค ดเป นเน อท 134,070 ไร หร อร อยละ 4.9, อาเภอส ตห บ ค ดเป นเน อท 43,2666 ไร หร อร อยละ 6.1 อาเภอเม องชลบ ร ค ดเป นเน อท 32,098 ไร หร อร อยละ 1.2 และอาเภอเกาะส ช ง ค ดเป นเน อท 164 ไร ส วนอาเภอศร ราชา ม เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตรมากท ส ด ค ดเป นเน อท 219,350 ไร หร อร อยละ 8.0 ของเน อท จ งหว ด รองลงมา ได แก อาเภอส ตห บ ค ดเป นเน อท 136,861 ไร หร อร อยละ 5.0, อาเภอบางละม ง ค ดเป น เน อท 135,440 ไร หร อร อยละ 5.0, อาเภอบ านบ ง ค ดเป นเน อท 127,975 ไร หร อร อยละ 4.7, อาเภอเม อง ชลบ ร ค ดเป นเน อท 125,616 ไร หร อร อยละ 4.6, อาเภอบ อทอง ค ดเป นเน อท 122,290 ไร หร อร อยละ 4.5, อาเภอพน สน คม ค ดเป นเน อท 77,034 ไร หร อร อยละ 2.8, อาเภอหนองใหญ ค ดเป นเน อท 49,775 ไร หร อร อยละ 1.8,อาเภอพานทอง ค ดเป นเน อท 28,581 ไร หร อร อยละ 1.0 และอาเภอเกาะจ นทร ค ดเป น เน อท 28,165 ไร หร อร อยละ 1.0

34 บทท 4 : ผลการดาเน นงาน 24 เม อพ จารณาการใช ประโยชน ท ด นแต ละประเภท พบว า ท นา: อาเภอพน สน คม ม เน อท นามาก ท ส ด ค ดเป นเน อท 62,277 ไร หร อร อยละ 58.7 รองลงมา ได แก อาเภอพานทอง, อาเภอบางละม ง, อาเภอ เกาะจ นทร, อาเภอเม องชลบ ร, อาเภอบ อทอง, อาเภอศร ราชา, อาเภอบ านบ ง, อาเภอส ตห บ และอาเภอ เกาะส ช ง ตามลาด บ ด งตารางท 4-1 ท พ ชไร : อาเภอบ อทอง ม เน อท พ ชไร มากท ส ด ค ดเป นเน อท 134,597 ไร หร อร อยละ 20.9 รองลงมา ได แก อาเภอบ านบ ง, อาเภอบางละม ง, อาเภอศร ราชา, อาเภอหนองใหญ, อาเภอเกาะจ นทร, อาเภอพน สน คม, อาเภอส ตห บ, อาเภอพานทอง, อาเภอเม องชลบ ร และอาเภอเกาะส ช ง ตามลาด บ ด งตารางท 4-1 ท ไม ผล และไม ย นต น: อาเภอบ อทอง ม เน อท ไม ผล และไม ย นต น มากท ส ด ค ดเป นเน อท 230,276 ไร หร อร อยละ 34.7 รองลงมา ได แก อาเภอหนองใหญ, อาเภอบางละม ง, อาเภอเกาะจ นทร, อาเภอศร ราชา, อาเภอบ านบ ง, อาเภอพน สน คม, อาเภอส ตห บ, อาเภอเม องชลบ ร อาเภอพานทอง และ อาเภอเกาะส ช ง ตามลาด บ ด งตารางท 4-1 ท เพาะเล ยงส ตว น า: อาเภอพน สน คม ม เน อท เพาะเล ยงส ตว น า มากท ส ด ค ดเป นเน อท 36,869 ไร หร อร อยละ 40.7 รองลงมา ได แก อาเภอพานทอง, อาเภอบ อทอง, อาเภอเม องชลบ ร, อาเภอเกาะจ นทร, อาเภอบ านบ ง, อาเภอหนองใหญ, อาเภอศร ราชา, อาเภอบางละม ง, อาเภอส ตห บ และอาเภอเกาะส ช ง ตามลาด บ ด งตารางท 4-1 ท การเกษตรอ นๆ: อาเภอบ านบ ง ม เน อท การเกษตรอ นๆ มากท ส ด ค ดเป นเน อท 55,921 ไร หร อร อยละ 33.3 รองลงมา ได แก อาเภอพน สน คม, อาเภอพานทอง, อาเภอศร ราชา, อาเภอบ อทอง, อาเภอ หนองใหญ, อาเภอเม องชลบ ร, อาเภอเกาะจ นทร, อาเภอส ตห บ, อาเภอบางละม ง และอาเภอเกาะส ช ง ตามลาด บ ด งตารางท 4-1 ท ป าไม : อาเภอบ อทอง ม เน อท ป าไม มากท ส ด ค ดเป นเน อท 72,660 ไร หร อร อยละ 27.4 รองลงมา ได แก อาเภอศร ราชา, อาเภอส ตห บ, อาเภอบ านบ ง, อาเภอเม องชลบ ร, อาเภอหนองใหญ, อาเภอบางละม ง, อาเภอพน สน คม, อาเภอเกาะจ นทร, อาเภอเกาะส ช ง และอาเภอพานทอง ตามลาด บ ด ง ตารางท 4-2 ท แหล งน า: อาเภอศร ราชา ม เน อท แหล งน า มากท ส ด ค ดเป นเน อท 11,838 ไร หร อร อยละ 16.9 รองลงมา ได แก อาเภอบ อทอง, อาเภอบ านบ ง, อาเภอบางละม ง, อาเภอพน สน คม, อาเภอ หนองใหญ, อาเภอเกาะจ นทร, อาเภอเม องชลบ ร, อาเภอส ตห บ, อาเภอพานทอง และอาเภอเกาะส ช ง ตามลาด บ ด งตารางท 4-2 ท รกร างว างเปล า: อาเภอศร ราชา ม เน อท รกร างว างเปล า มากท ส ด ค ดเป นเน อท 26,808 ไร หร อร อยละ 22.4 รองลงมา ได แก อาเภอพน สน คม, อาเภอบ านบ ง, อาเภอเม องชลบ ร, อาเภอบางละม ง,

35 บทท 4 : ผลการดาเน นงาน 25 อาเภอหนองใหญ, อาเภอพานทอง, อาเภอบ อทอง, อาเภอเกาะจ นทร, อาเภอส ตห บ และอาเภอเกาะส ช ง ตามลาด บ ด งตารางท 4-2 ท นอกการเกษตร: อาเภอศร ราชา ม เน อท นอกการเกษตร มากท ส ด ค ดเป นเน อท 131,237 ไร หร อร อยละ 21.9 รองลงมา ได แก อาเภอบางละม ง, อาเภอส ตห บ, อาเภอเม องชลบ ร, อาเภอบ านบ ง, อาเภอพน สน คม, อาเภอบ อทอง, อาเภอพานทอง, อาเภอเกาะส ช ง, อาเภอเกาะจ นทร และอาเภอ หนองใหญ ตามลาด บ การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ จ งหว ดชลบ ร 106,123 ไร, 4% 1,055,653 ไร, 39% 643,732 ไร, 24% 167,859 ไร, 6% 90,546 ไร, 3% 662,961 ไร, 24% ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ภาพท 4-1 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของจ งหว ดชลบ ร

36 บทท 4 : ผลการดาเน นงาน 26 การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอเม องชลบ ร 5,459 ไร, 3% 6,669 ไร, 4% 9,466 ไร, 6% 6,473 ไร, 4% 4,031 ไร, 3% 125,616 ไร, 80% ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ภาพท 4-2 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอเม องชลบ ร การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอบางละม ง 9,609 ไร, 3% 135,440 ไร, 42% 101,926 ไร, 32% 223 ไร, 0% 811 ไร, 0% 73,383 ไร, 23% ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ภาพท 4-3 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอบางละม ง

37 บทท 4 : ผลการดาเน นงาน 27 การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอบ านบ ง 1,988 ไร, 1% 127,975 ไร, 38% 109,018 ไร, 32% 55,921 ไร, 17% 39,770 ไร, 12% 1,370 ไร, 0% ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ภาพท 4-4 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอบ านบ ง การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอพน สน คม 77,034 ไร, 26% 62,277 ไร, 21% 42,732 ไร, 14% 36,869 ไร, 13% 26,879 ไร, 9% 51,441 ไร, 17% ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ภาพท 4-5 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอพน สน คม

38 บทท 4 : ผลการดาเน นงาน 28 การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอพานทอง 28,581 ไร, 28% 11,217 ไร, 11% 3,316 ไร, 3% 1,466 ไร, 2% 30,863 ไร, 31% 25,031 ไร, 25% ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ภาพท 4-6 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอพานทอง การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอศร ราชา 2,395 ไร, 1% 92,958 ไร, 24% 219,350 ไร, 57% 51,715 ไร, 13% ท นา ท พ ชไร 907 ไร, 0% 18,991 ไร, 5% ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ ภาพท 4-7 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอศร ราชา เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร

39 บทท 4 : ผลการดาเน นงาน 29 การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอส ตห บ 761 ไร, 1% 23,985 ไร, 13% 17,434 ไร, 10% 348 ไร, 0% 738 ไร, 0% 136,861 ไร, 76% ภาพท 4-8 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอส ตห บ ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร 954 ไร, 0% 5,998 ไร, 2% การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอหนองใหญ 476 ไร, 0% 49,775 ไร, 18% 63,590 ไร, 24% 150,931 ไร, 56% ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ภาพท 4-9 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอหนองใหญ

40 บทท 4 : ผลการดาเน นงาน 30 การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอบ อทอง 3,714 ไร, 1% 10,357 ไร, 2% 122,290 ไร, 24% 134,597 ไร, 26% 7,656 ไร, 2% 230,276 ไร, 45% ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ภาพท 4-10 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอบ อทอง การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอเกาะส ช ง 164 ไร, 3% 4,567 ไร, 97% ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ภาพท 4-11 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอเกาะส ช ง

41 บทท 4 : ผลการดาเน นงาน 31 การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอเกาะจ นทร 3,839 ไร, 2% 4,132 ไร, 3% 28,165 ไร, 17% 8,225 ไร, 5% 56,233 ไร, 35% 61,641 ไร, 38% ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ภาพท 4-12 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอเกาะจ นทร 4.2 แผนท การใช ประโยชน ท ด นแยกเป นรายอาเภอและจ งหว ด แผนท การใช ประโยชน ท ด น ซ งได จากการจาแนกประเภทข อม ลจากภาพถ ายทางอากาศ ออร โธส มาตราส วน 1: 4,000 โดยจ ดทาแผนท การใช ประโยชน ท ด นรายจ งหว ดและอาเภอ ด งภาพท

รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ)

รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ) รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ) ฝ ายตรวจต ดตามและประเม นผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องค การบร หารส

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ส าน

More information

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 เอกสารประกอบการฝ กอบรม โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 ส าน กงานค ณะกรร มการอ อยแ ละน าต าลทราย 2-2 คานา มหาว ทยาล ยข อนแ ก น อ อยเป นพ ชอ

More information

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ รายงานว จ ย การศ กษาผลการด าเน นงานตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพ หม บ าน/ช มชน : กรณ ศ กษาบ านบ อน า ต าบลหนองยายโต ะ อ าเภอช ยบาดาล จ งหว ดลพบ ร A Study of Consequence in SML Project in Case Study : Baanbornam

More information

รายงานการศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งด านศ ลกากร ณ บ านพ น าร อน อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร

รายงานการศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งด านศ ลกากร ณ บ านพ น าร อน อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร รายงานการศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งด านศ ลกากร ณ บ านพ น าร อน อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ผ ช วยศาสตราจารย ดร. พ พ ฒน นนทนาธรณ และคณะ ๒๕๕๕ รายงานการศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งด านศ ลกากร ณ บ านพ น าร อน

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ

การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ จ ดท าโดย ศ นย ว จ ยส งคมอน ภ ม ภาคล มน าโขง คณะผ ว จ ย ผศ.ดร. กนกวรรณ มะโนรมย อาจารย ส รสม กฤษณะจ ฑะ อาจารย นพพร ช วงช ง ห วหน าโครงการว

More information

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต Myanmar คลองกระ ระนอง อ.บ านตาข น ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช กระบ อ.ท งสง ป ตตาน อ.สะเดา ยะลา นราธ อ.ส ไหงโก-ลก Sungai Petani อ.เบตง Malaysia 19 ธ นวาคม

More information

การตรวจสอบท ด นและเอกสารส ทธ

การตรวจสอบท ด นและเอกสารส ทธ การตรวจสอบท ด นและเอกสารส ทธ ประเภทเอกสารส ทธ การได มา ความเส ยง การตรวจสอบ ผลกระทบต อม ลค า ม ท ด นเป นโฉนดต องไปด ท ก 10 ป น.ส.3ก. น.ส.3 ต องไปด ท กป ไม ง นอาจเส ยไป เพราะถ กครอบครองปรป กษ การตรวจสอบท

More information

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว เอกสารเผยแพร ก มภาพ นธ 2557 เอกสารประกอบการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Scoping) (ค.1) การศ กษาและจ ดท ารายงาน การว

More information

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 (ร าง) แนวทางการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการหร อก จการประเภท โครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คม อ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก

More information

ประจ ำป ๒๕๕๗. Office of Sakaeo Social Development And Human Security. society.go.th

ประจ ำป ๒๕๕๗. Office of Sakaeo Social Development And Human Security. society.go.th ประจ ำป ๒๕๕๗ รายงาน โครงการส ารวจข อม ลกล มเป าหมายเพ อการพ ฒนาส งคม ในพ นท อ าเภอน าร อง ๖ อ าเภอ จ งหว ดสระแก ว (ด วยระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ด วยระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ) Office of Sakaeo Social Development

More information

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕ ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา เป นราชการบร หารส วน ภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ม ภารก จและ อ านาจหน าท เก ยวก บการพ ฒนาส งคม

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ สร ปผลการดาเน นงาน โครงการจ ดการความร ส การสร างม ลค าเพ ม ทางเศรษฐก จและส งคม โดยใช ท นทางว ฒนธรรม (หล กส ตร การผล ตกะป อนาม ยบ านกระซ าขาว) ป 2554-2555 ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช

More information

คล น กเทคโนโลย เพ มผลผล ตและลดต นท นการเพาะปล กม นสาปะหล ง ด วยว ธ จ ดการแบบประณ ต

คล น กเทคโนโลย เพ มผลผล ตและลดต นท นการเพาะปล กม นสาปะหล ง ด วยว ธ จ ดการแบบประณ ต คล น กเทคโนโลย เพ มผลผล ตและลดต นท นการเพาะปล กม นสาปะหล ง ด วยว ธ จ ดการแบบประณ ต โดย ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เกร ยงศ กด บ ญเท ยง และคณะ โครงการคล น กเทคโนโลย น ได ร บการสน บสน นจาก กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

More information

แนวคาบรรยาย เร อง การดาเน นเน นงานโครงการ อพป. โดย พ.อ.ศ กด ช ย สระสงค ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน.

แนวคาบรรยาย เร อง การดาเน นเน นงานโครงการ อพป. โดย พ.อ.ศ กด ช ย สระสงค ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน. แนวคาบรรยาย เร อง การดาเน นเน นงานโครงการ อพป. โดย พ.อ.ศ กด ช ย สระสงค ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน. 1 ความเป นมาโครงการ อพป.แห งชาต ต งแต ส นส ดสงครามโลกคร งท 2 เป นต นมา โลกแบ ง ออกเป น 2 ฝ ายค อ ฝ ายเสร น ยม ฝ

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

ป ท 2 ฉบ บท 15 กรกฎาคม 2554 การท องเท ยวสร างสรรค พ ฒนาช มชนให ย งย น

ป ท 2 ฉบ บท 15 กรกฎาคม 2554 การท องเท ยวสร างสรรค พ ฒนาช มชนให ย งย น ป ท 2 ฉบ บท 15 กรกฎาคม 2554 การท องเท ยวสร างสรรค พ ฒนาช มชนให ย งย น 2 ท ผ านมาประเทศไทยให ความส ำค ญก บการท องเท ยวเพ ยง ในแง เศรษฐก จเท าน น แต หลายคร งม ค ำถามเก ดข นว าช มชนในแต ละ แหล งท องเท ยวม

More information

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๖ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได น อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมา ใช ในการส งเสร มการพ ฒนาหม บ าน โดยได ด าเน นการโครงการหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบ เพ อม งหว งให คนในช มชนได ม ว ถ ช ว ต ท เข มแข ง พ งตนเองได

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

ประจ าป งบประมาณ 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 รายงานผลการด าเน นงานป <56> < กล มนโยบายและแผน >

ประจ าป งบประมาณ 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 รายงานผลการด าเน นงานป <56> < กล มนโยบายและแผน > 1 ประจ าป งบประมาณ 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 < กล มนโยบายและแผน > 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 เป นหน วยงาน การจ ดการศ กษาท ม พ นท ร บผ ดชอบ 3 จ งหว ด ค อ จ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน การถ ายทอดเทคโนโลย การย อมส ไหมด วยว สด ธรรมชาต จ งหว ดนครราชส มาและจ งหว ดช ยภ ม โดย ผ ช วยศาสตราจารย ศ ร พร หงส พ นธ สน บสน นงบประมาณ โดย กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ก บทสร ปผ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส งหาคม 2554 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information