รายงานว ชาการส วนบ คคล

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานว ชาการส วนบ คคล"

Transcription

1 รายงานว ชาการส วนบ คคล เร อง ม มมองของน ส ตน กศ กษา ต อการม ส วนร วมทางการเม องและการเล อกต ง : ศ กษาเฉพาะกรณ น ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และ น กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จ ดท าโดย นางสาวอร ณ ปร ศนาน นทก ล รห ส 80 รายงานน เป นส วนหน งของการศ กษาอบรม หล กส ตร การพ ฒนาการเม องและการเล อกต งระด บส ง ร นท 1 ประจ าป 2552 ล ขส ทธ ของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง

2 รายงานว ชาการส วนบ คคล เร อง ม มมองของน ส ตน กศ กษาต อการม ส วนร วมทางการเม องและการเล อกต ง : ศ กษาเฉพาะกรณ น ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และ น กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จ ดท าโดย นางสาวอร ณ ปร ศนาน นทก ล รห ส 80 รายงานน เป นส วนหน งของการศ กษาอบรม หล กส ตร การพ ฒนาการเม องและการเล อกต งระด บส ง ร นท 1 ประจ าป 2552 รายงานน เป นความค ดเห นเฉพาะบ คคลของผ ศ กษา

3 ก บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อ 1) ศ กษาการม ส วนร วมทางการเม องของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 2) ศ กษาม มมองของน ส ต น กศ กษาต อ การเม องและการใช ส ทธ เล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 3) เปร ยบเท ยบม มมองต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต งของน ส ต จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จ าแนกตามล กษณะด านประชากร และส งคมของน ส ตน กศ กษา และ 4) ศ กษาความส มพ นธ ระหว างการม ส วนร วมทางการเม อง ก บ ม มมองของน ส ตน กศ กษาต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ผ ว จ ยท าการศ กษาจากกล มต วอย างจ านวน 400 คน เคร องม อท ใช ในการว จ ยได แก แบบสอบถาม ว เคราะห ข อม ลโดยใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ส าเร จร ป สถ ต ท ใช ได แก ความถ ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค า t (t-test) การว เคราะห ความแปรปรวนทาง เด ยว (One Way ANOVA) และการหาค าสหส มพ นธ ด วยว ธ การของเพ ยร ส น ผลของการว จ ยพบว า การม ส วนร วมทางการเม องของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และ น กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร โดยภาพรวมอย ระด บน อย เร ยงล าด บจากด านท ม ค าเฉล ยมากไป หาน อย ค อ ด านร ปแบบผ สนใจทางการเม อง ด านร ปแบบก จกรรมการต อส ทางการเม อง และด าน ร ปแบบก จกรรมการเปล ยนแปลงทางการเม อง สาหร บม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ต จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ม ท ศทางในเช งบวกอย ในระด บ มาก ข อท ม ม มมองในเช งบวกและค าเฉล ยมากท ส ด ค อ การเล อกต งเป นกลไกการใช อานาจอธ ปไตย หร อการม ส วนร วมทางการเม อง (Political Participation) ของประชาชนผ เป นเจ าของอ านาจ อธ ปไตย รองลงมา การเล อกต งเป นกลไกท จะควบค มให ผ แทนท จะด ารงต าแหน งจากการเล อกต ง ตระหน กอย เสมอว า ต องม ความร บผ ดชอบต อประชาชน ท งน น ส ตท ม ค ณล กษณะด านประชากร และส งคมแตกต างก นม ม มมองต อการเม องและการเล อกต งไม แตกต างก น และม การม ส วนร วม ทางการเม องไม ม ความส มพ นธ ก บม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ท งในภาพรวมและในรายก จกรรม

4 ข ก ตต กรรมประกาศ ผ เข ยนขอขอบพระค ณคณะกรรมการหล กส ตรการพ ฒนาการเม องและการเล อกต ง ระด บส ง ท ได ก าหนดกรอบของการท าศ กษาว จ ย ในกรณ ท ม ความเก ยวพ นก บการเม องและการ เล อกต ง เพ อให เก ดความร ความเข าใจในม ต ท ม ความเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา ตามสถานการณ และความเป นไปของส งคม ขอขอบค ณเป นกรณ พ เศษต ออาจารย ภ ชรา คต ก ล และอาจารย อ สระ เส ยงเพราะด ผ ซ งสละเวลามาเป นอาจารย ท ปร กษาของงานว จ ยเล มน โดยได กร ณาสนใจในการให คาปร กษาโดยละเอ ยด เพ อจะทาให เป นงานว จ ยท ม ความสมบ รณ เท าท กรอบเวลาจะอานวยได ผ เ ข ย น ข อ ข อ บ ค ณ บ ร ร ด า น ส ต จ ฬ า ล ง ก ร ณ ม ห า ว ท ย า ล ย แ ล ะ น ก ศ ก ษ า มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ท ได สละเวลาตอบแบบสอบถามเก ยวก บท ศนคต ต าง ๆ ซ งเป นเร อง ส วนต ว ทาให เก ดบทสร ปในงานว จ ยท นาไปส การพ ฒนาในด านการเม องและการเล อกต งต อไป ส ดท ายน ขอขอบค ณคณะท างานท ได ช วยก นท าหน าท ในส วนต าง ๆ จนกระท งรายงาน ฉบ บน เสร จส นสมบ รณ อร ณ ปร ศนาน นทก ล

5 ค สารบ ญ บทค ดย อ ก ตต กรรมประกาศ สารบ ญ สารบ ญตาราง หน า ก ข ค จ บทท 1 บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา คาถามการว จ ย ว ตถ ประสงค การว จ ย สมมต ฐานการว จ ย ขอบเขตการว จ ย น ยามศ พท ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการว จ ย 6 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง แนวค ดเก ยวก บการเม องและการม ส วนร วมทางการเม อง แนวความค ดเก ยวก บการเล อกต ง งานว จ ยท เก ยวข อง กรอบแนวค ดในการว จ ย 51 บทท 3 ว ธ ดาเน นการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง เคร องม อท ใช ในการว จ ย การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล สถ ต ท ใช ในการว จ ย 56

6 ง สารบ ญ (ต อ) หน า บทท 4 ผลการว จ ย ตอนท 1 ล กษณะด านประชากรและส งคมของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ตอนท 2 การม ส วนร วมทางการเม องของน ส ตน กศ กษาจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ตอนท 3 ม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ตอนท 4 การเปร ยบเท ยบม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ต จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จาแนกตาม ล กษณะด านประชากรและส งคม ตอนท 5 ความส มพ นธ ระหว างการม ส วนร วมทางการเม องก บม มมองต อ การเม องและการเล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 72 บทท 5 สร ป อภ ปรายผล ข อเสนอแนะ สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผล ข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะในการว จ ยคร งต อไป 79 บรรณาน กรม 80 ภาคผนวก แบบสอบถามเพ อการว จ ย 84 ประว ต ผ ว จ ย 94

7 สารบ ญตาราง ตารางท หน า 1.1 แสดงระด บการม ส วนร วมทางการเม องส ง ก บระด บการม ส วนร วมทางการเม องต า ระหว างบ คคลท ม ฐานะทางเศรษฐก จและส งคมท แตกต างก น ล กษณะด านประชากรและส งคมของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร การม ส วนร วมทางการเม องของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร การม ส วนร วมทางการเม องของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ด านร ปแบบผ สนใจทางการเม อง การม ส วนร วมทางการเม องของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ด านร ปแบบก จกรรมการเปล ยนแปลงทางการเม อง การม ส วนร วมทางการเม องของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ด านร ปแบบก จกรรมการต อส ทางการเม อง ม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร การเปร ยบเท ยบม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จาแนกตามเพศ การเปร ยบเท ยบม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จาแนกตามช นป การเปร ยบเท ยบม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จาแนกตามภ ม ลาเนา การเปร ยบเท ยบม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จาแนกตามรายได ของครอบคร ว การเปร ยบเท ยบม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จาแนกตามอาช พของบ ดา การเปร ยบเท ยบม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จาแนกตามอาช พของมารดา ความส มพ นธ ระหว างการม ส วนร วมทางการเม องก บม มมองต อการเม องและการ เล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 72 จ

8

9 บทท 1 บทนา 1.1 ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา การม ส วนร วมของประชาชน ถ อเป นหล กสากลท นานาอารยประเทศให ความส าค ญ และเป นประเด นหล กท ส งคมไทยให ความสนใจ เพ อพ ฒนาการเม องเข าส ระบอบประชาธ ปไตย แบบม ส วนร วมตามหล กธรรมาภ บาลท ร ฐจะต องเป ดโอกาสให ประชาชนและผ ท เก ยวข องท กภาคส วน ของส งคม ได เข ามาม ส วนร วมในการร วมร บร ร วมค ด ร วมต ดส นใจเพ อสร างความโปร งใส และเพ มค ณภาพการต ดส นใจของภาคร ฐให ด ข น พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น (ฉบ บท 5 ) พ.ศ และพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ต างให ความส าค ญต อการบร หาร ราชการอย างโปร งใส ส จร ต เป ดเผยข อม ล และการเป ดโอกาสให ประชาชนได เข ามาม ส วนร วม ในการกาหนดนโยบายสาธารณะ การต ดส นใจทางการเม อง รวมถ งการตรวจสอบการใช อ านาจร ฐ ในท กระด บ ซ งเท าท ผ านมาร ฐบาลได ให ความส าค ญในการส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชน โดยได แถลงเป นนโยบายของร ฐบาลและย งก าหนดไว เป นประเด นย ทธศาสตร ท 7 ของแผน บร หารราชการแผ นด น (พ.ศ ) การส งเสร มประชาธ ปไตยและกระบวนการประชาส งคม ซ งตรงก บย ทธศาสตร ท 7 ของแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ ) ท เน น การเป ดระบบราชการให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมอ กด วย ด งน น กระบวนการการม ส วนร วมของประชาชน (Public Participations) จ งเป น กระบวนการท สาค ญในการท จะทาให สาธารณชนท ม ความก งวล ม ความต องการ และม ท ศนะ ท จะสามารถเข ามาม ส วนร วมก บร ฐในการต ดส นใจ ท งน กระบวนการม ส วนร วมของประชาชนเป น กระบวนการส อสารสองทางท ม เป าหมายโดยรวมเพ อท จะเก ดการต ดส นใจท ด ข นและได ร บการ สน บสน นจากสาธารณชน เป าหมายของกระบวนการการม ส วนร วมของประชาชน ค อการให ข อม ลต อสาธารณชน และให สาธารณชนแสดงความค ดเห นต อโครงการท น าเสนอ หร อนโยบาย ของร ฐและม ส วนร วมในการแก ไขป ญหา เพ อทางออกท ด สาหร บท กๆ คน (ว นช ย ว ฒนศ พท, 2543, หน า45) หล กสาค ญของการม ส วนร วมในความหมายของการบร หารจ ดการจะม ความเช อมโยงอย าง ใกล ช ดก บ การต ดส นใจ น นค อ การม ส วนร วมน นๆ ได นาไปส การต ดส นใจใดๆ อย างม

10 ค ณค า และอย างชอบธรรมหร อไม ซ งในภาษาอ งกฤษจะใช ค าว า Meaningful Participations ค อ การม ส วนร วมน นๆ ท าข นหร อวางระบบข น ไม ใช เพ ยงเพ อว าได จ ดแล วให ม เท าน น แต การม ส วนร วมน นๆ ได นาไปส การพ จารณาต ดส นใจ หากสมเหต สมผลม ความชอบธรรมก น าไป ปฏ บ ต (ว นช ย ว ฒนศ พท, 2543, หน า 52) การเล อกต ง ค อพฤต กรรมทางการเม องของมหาชน และเป นกลไกในการใช อ านาจ อธ ปไตยหร อการม ส วนร วมทางการเม องของประชาชนผ เป นเจ าของอานาจอธ ปไตย โดยการไปใช ส ทธ เล อกต งต วแทนท ม นโยบายตรงก บความต องการของตนให ไปใช อ านาจอธ ปไตยในการ ปกครองแทนตนเองตามความชอบธรรมอ กท งย ง เป นกลไกท จะควบค มให ผ แทนท ด ารงต าแหน ง จากการเล อกต งให ตระหน กถ งความร บผ ดชอบของตนต อประชาชนอย เสมอเพราะประชาชนเป นผ ก าหนดอนาคตทางการเม องของตน ด งน น การเล อกต งจ งม ผลต อการพ ฒนาการเม องและการม ส วนร วมทางการเม องในระบอบประชาธ ปไตย การเล อกต งจ งม ความส าค ญท เป ดโอกาสต อ การปกครองในระบอบประชาธ ปไตยแบบต วแทน เพราะเป นกระบวนการทางการเม องท เป ด โอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการปกครองโดยการออกเส ยงเล อกต วแทนเข าไปใช อ านาจ อธ ปไตยแทนตน การเล อกต งย งเป นกระบวนการเล อกสรรร ฐบาลหร อบ คคลท จะมาท าการปกครอง ประเทศ และเป นการสร างความชอบธรรมให แก อ านาจการปกครองของผ ปกครองให เป นไปโดย ส นต การเล อกต งย งม บทบาทส าค ญในการย ต ข อข ดแย งในระบบการเม อง โดยการก าหนดกฎเกณฑ กต กาในการต อส ทางการเม องของกล มต างๆ ไว การก าหนดกฎและกต กาต างๆ ท าให ค ต อส ทางการเม องการปกครองเป นไปอย างส นต ว ธ ไม ต องอาศ ยว ธ การท ผ ดกฎหมายและไม ชอบธรรม อย างไรก ตาม แม การเล อกต งจะเป นองค ประกอบส าค ญของการปกครองระบอบประชาธ ปไตย แบบต วแทนก ตาม แต ก ไม ได หมายความว า ประเทศท ม การเล อกต งจะต องเป นประเทศท ม ความเป น ประชาธ ปไตยเสมอไป การเล อกต งท สอดคล องก บการปกครองระบอบประชาธ ปไตย จะ ต อง สอดคล องก บหล กเกณฑ ต อไปน ค อ 1) ต องเป นการเล อกต งอย างล บ 2) ต องเป นการเล อกต งท เสร (Freedom) กล าวค อการลงคะแนนเส ยงเล อกต งต องเป นไปโดยอ สระ ปราศจากการข มข หร อ กล นแกล งจากฝ ายใดๆ 3) ต องเป นเล อกต งท ม ความเสมอภาคก น กล าวค อ บ คคลท ม ส ทธ ออก เส ยงเล อกต งม ส ทธ เส ยงละ 1 เส ยง และถ อเป น 1 คะแนน เท าๆ ก น 4) ต องม การเล อกต งเป นวาระ และกาหนดระยะเวลา ค อต องเป นการเล อกต งท ม การกาหนดระยะเวลาแน นอน เช น ก าหนดให ม การเล อกต งท กๆ 4 ป เป นต น 5) ต องเป นการเล อกต งท เป นท วไป (Universal) ค อเป นการเล อกต ง ท เป ดโอกาสให ประชาชนผ ม ค ณสมบ ต เล อกต งอย างท วถ ง โดยไม ม อคต ส าหร บคนกล มใดกล มหน ง และ 6) เป นการเล อกต งอย างแท จร งหร อการเล อกต งท ย ต ธรรม กล าวค อ การเล อกต งต องด าเน นไป ด วยความบร ส ทธ ย ต ธรรมตามกฎหมาย ม ให ผ สม ครร บเล อกต งเอาเปร ยบก น หร อใช ว ธ ท จร ต 2

11 3 ในการหาเส ยงเล อกต ง พร อมก นน นต องเป ดโอกาสให ประชาชนม ส วนร วมในการด าเน นการ เล อกต งให มากท ส ด เช น การม ส วนร วมในการตรวจสอบ ค ดค านการเล อกต ง เพ อสร างจ ตส าน ก ให ประชาชนเห นความส าค ญของการใช ส ทธ เล อกต งอ นส งผลให ผ แทนปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อส ตย ส จร ต การส วนร วมทางการเม องเป นประเด นท สาค ญท ส ดประเด นหน งในกลไกของการปกครอง ในระบอบประชาธ ปไตย และการม ส วนร วมท เข าถ งได ง ายท ส ดค อการเล อกต ง การว จ ยคร งน ผ ว จ ยให ความสนใจก บน ส ตน กศ กษาในมหาว ทยาล ยซ งถ อได ว าเป นกล มคนท ม พล งความร สต ป ญญา ตลอดจนม ประว ต การต อส ทางการเม องอย างต อเน องมาโดยตลอด และถ อได ว า เป นส วนหน งในการเปล ยนแปลงทางการเม องคร งสาค ญๆ ในประเทศไทยมาหลายคร งหลายหน อย างไรก ตามในป จจ บ นสถานการณ ทางด านเศรษฐก จ ส งคมและการเม องเปล ยนแปลงไปมาก ประชาชนโดยท วไปม การต นต วทางการเม อง ด งน น บทบาทในการเป นผ ช น าทางการเม อง ของ น กศ กษาย อมคลายความส าค ญลง กรณ ด งกล าวน จ งเป นประเด นท ผ ว จ ยให ความสนใจว าในป จจ บ น คนกล มน ม ส วนร วมทางการเม องอย างไรและม ม มมองต อการเม องและการเล อกต งอย างไร ข อค นพบในการว จ ยคร งน จะเป นข อม ลสารสนเทศส าหร บผ เก ยวข องในอ นท จะด งพล งของคนกล มน มาใช ประโยชน ให เก ดประส ทธ ภาพส งส ดต อไป ส าหร บการว จ ยคร งน ผ ว จ ยเล อกศ กษาน ส ตน กศ กษาจากจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เพราะถ อได ว าเป นน ส ตน กศ กษาในสถาบ นอ ดมศ กษาช นแนวหน าและ จะเป นพล งสาค ญในการเปล ยนแปลงทางการเม อง ส งคม และเศรษฐก จต อไป 1.2 คาถามการว จ ย 1) น ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ม ส วนร วมทางการ เม องอย ในระด บใด 2) น ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ม ม มมองต อ การเม องและการใช ส ทธ เล อกต งอย างไร 3) น ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ท ม ล กษณะทาง ประชากรและส งคมแตกต างก นม ม มมองต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต งแตกต างก นหร อไม 4) การม ส วนร วมทางการเม องม ความส มพ นธ ก บม มมองต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร หร อไม

12 4 1.3 ว ตถ ประสงค การว จ ย การว จ ยคร งน ผ ว จ ยกาหนดว ตถ ประสงค การว จ ย เพ อตอบคาถามการว จ ยด งน 1) เพ อศ กษาการม ส วนร วมทางการเม องของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 2) เพ อศ กษาม มมองของน ส ตน กศ กษาต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต งของน ส ต จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 3) เพ อเปร ยบเท ยบม มมองต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จ าแนกตามล กษณะด านประชากรและส งคม ของน ส ตน กศ กษา 4) เพ อศ กษาความส มพ นธ ระหว างการม ส วนร วมทางการเม องก บม มมองของน ส ต น กศ กษาต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 1.4 สมมต ฐานการว จ ย ผ ว จ ยกาหนดสมมตฐานในการว จ ย ด งน 1) น ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ท ม ล กษณะ ด าน ประชากรและส งคมแตกต างก นม ม มมองต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต งแตกต างก น 2) การม ส วนร วมทางการเม องม ความส มพ นธ ก บม มมองต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 1.5 ขอบเขตการว จ ย ขอบเขตด านเน อหา การว จ ยคร งน ผ ว จ ยทาการศ กษา การม ส วนร วมทางการเม องและม มมองต อการเม องและ การใช ส ทธ เล อกต ง โดยแยกประเด นท จะท าการศ กษาประกอบด วย 1) ล กษณะของประชากร ต วอย าง 2) ม มมองของน กศ กษาต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต ง เป นการศ กษาท ศนคต และ พฤต กรรมของน ส ตน กศ กษาต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต ง 3) การม ส วนร วมทางการเม อง ขอบเขตด านเน อหา ได แก ด านร ปแบบผ สนใจทางการเม อง ด านร ปแบบก จกรรมทางการเม อง

13 5 และด านร ปแบบก จกรรมการต อส ทางการเม อง และ4) การไปใช ส ทธ เล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ขอบเขตด านประชากรและกล มต วอย าง 1) ประชากรได แก น ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 2) กล มต วอย าง โดยการส มต วอย างจากน ส ตน กศ กษาจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จานวน 400 คน ขอบเขตด านต วแปรท ใช ในการว จ ย 1 ) ท า ง ก า ร เ ม อ ง ข อ ง น ส ต น ก ศ ก ษ า จ ฬ า ล ง ก ร ณ ม ห า ว ท ย า ล ย แ ล ะ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 2) ต วแปรตาม ได แก ม มมองต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต ง ของน ส ต น กศ กษาจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ขอบเขตด านเวลา ช วงเวลาท ท าการเก บรวบรวมข อม ลในการว จ ยคร งน ค อระหว างเด อนพฤศจ กายน มกราคม น ยามศ พท 1) การเม อง หมายถ ง ก จกรรมท เก ยวข องก บบ คคลหร อกล มบ คคลเพ อท จะก าหนด แนวทาง ข อบ งค บ หร อนโยบายให คนในส งคมปฏ บ ต ตามและอย ร วมก นอย างปกต ส ข 2) ม มมองทางการเม อง หมายถ ง ความค ดเห นและท ศนคต ในเช งบวกหร อเช งลบท ม ต อ การเม องของน ส ตน กศ กษา 3) การม ส วนร วมทางการเม อง หมายถ ง ก จกรรมในล กษณะต างๆ ท ประชาชนเข าไป เก ยวข องจะโดยเจตนาหร อไม เจตนา จะโดยสม ครใจหร อไม สม ครใจ จะโดยทางตรงหร อทางอ อม ก ได เพ อท จะเข าไปม อ ทธ พลต อการต ดส นใจ การก าหนดนโยบาย และการปฏ บ ต งานของร ฐบาล หร อฝ ายบร หารท งในระด บชาต และระด บท องถ น ได แก 3.1) การใช ส ทธ เล อกต ง หมายถ ง การไปลงคะแนนเส ยงใช ส ทธ ลงคะแนนเส ยง เล อกต งในระด บต างๆ น บต งแต ระด บท องถ นถ งการเล อกต งระด บชาต ค อการเล อกต ง สมาช กสภาผ แทนราษฎรและสมาช กว ฒ สภา

14 6 3.2) การสนใจต ดตามข าวสารทางการเม อง หมายถ ง ความอยากร อยากเห น เก ยวก บความเคล อนไหว ท ศทางการลงร บสม ครของสมาช กสภาน บต งแต ระด บท องถ นถ ง ระด บชาต 3.3) การอภ ปรายพ ดค ยในประเด นทางการเม อง หมายถ ง การพบปะแลกเปล ยน ความค ดเห นเก ยวก บผ สม ครสมาช กสภาน บต งแต ระด บท องถ นถ งระด บชาต 3.4) การร วมประช มทางการเม อง หมายถ ง การเข าร วมร บฟ งการประช มสภา น บต งแต ระด บท องถ นถ งระด บชาต 3.5) การให ความสน บสน นผ สม ครหร อพรรคการเม องในด านการเง น หมายถ ง การให บร จาคเง นให แก ผ สม ครเพ อใช ในการหาเส ยง 3.6) การสม ครเข าเป นสมาช กพรรคการเม องอย างเป นทางการ หมายถ ง การ สม ครเข าเป นสมาช ก โดยพรรคการเม องท ร บสม ครน น ได ข นทะเบ ยนการเป นสมาช กพรรคเอาไว 3.7) การรณรงค หาเส ยง หมายถ ง การช วยผ สม ครหาเส ยง โดยการร วมเด นแห ผ สม ครไปในท ต างๆ กล าวช กนาให บ คคลอ นให เล อกผ สม ครท ตนเองชอบ 3.8) การสม ครเข าร บเล อกต ง หมายถ ง การสม ครเข าร บเล อกเป นสมาช กกล ม ผลประโยชน ทางการเม องและพรรคการเม อง น บต งแต ก จกรรมทางส งคมในมหาว ทยาล ยถ ง ก จกรรมท จ ดข นโดยพรรคการเม อง 4). การเล อกต ง หมายถ ง กลไกการใช อ านาจอธ ปไตยหร อการม ส วนร วมทางการเม อง (Political Participation) ของประชาชนผ เป นเจ าของอ านาจอธ ปไตย โดยการไปใช ส ทธ เล อกต ง ผ แทนท ม นโยบายตรงก บความต องการของตนเอง ให ไปใช อ านาจอธ ปไตยแทนตนด วยความชอบ ธรรมเพ อลดภาวะความต งเคร ยด ขจ ดความข ดแย ง 1.7 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการว จ ย เป นข อม ลส าหร บส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง และสถาบ นการศ กษา ระด บอ ดมศ กษาท จะใช ผลการว จ ยน เป นแนวทางในการวางแผนการจ ดการ เร องการบร หาร ทร พยากรมน ษย และการผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพทางการเม องและส งคม ในอนาคตอย างม ประส ทธ ภาพ

15 7 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยเร อง ม มมองของน ส ตน กศ กษาต อการม ส วนร วมทางการเม องและการใช ส ทธ เล อกต ง: ศ กษาเฉพาะกรณ น ส ตาจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ในคร งน ผ ว จ ยก าหนดประเด นในทบทวนแนวค ดทฤษฎ และงานว จ ยต างๆ เพ อท าการตรวจสอบ องค ความร และสร างกรอบแนวค ดในการว จ ย โดยกาหนดประเด นในการทบทวน ด งน 2.1 แนวค ดเก ยวก บการเม องและการม ส วนร วมทางการเม อง (Political and Political Participation Concept) 2.2 แนวค ดเก ยวก บการเล อกต ง (Election Concept) 2.3 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 2.4 กรอบแนวค ดในการว จ ย สาหร บรายละเอ ยดในแต ละประเด น ม ด งน 2.1 แนวค ดเก ยวก บการเม องและการม ส วนร วมทางการเม อง อร สโตเต ล (Aristotle) (อ างถ งใน ช ยอน นต สม ทวณ ช, 2517, หน า 45) น กปร ชญาการเม อง กร กโบราณได กล าวไว ว า มน ษย เป นส ตว การเม อง (Political Animal) จ งจ าเป นต องเข าไปย ง เก ยวก บการเม องไม ทางใดก ในทางหน ง หากมองว าการเม องเป นเร องของการแจกแจงส งท ม ค ณค า ของส งคม ผลผล ตท ออกมาจากระบบการเม อง หร อ Outputs ของระบบการเม องไม ว าจะอย ใน ร ปแบบนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ หร อค าส งใดๆ ของผ ม อ านาจ ย อมต องตกกระทบแก ท กคนท อย ในส งคม เม อคนในส งคมไม สามารถหลบเล ยงจากอ านาจการเม อง มน ษย จ งเร ยกร องให ตนเอง สามารถเข าไปม ส วนส มพ นธ ก บการเม อง ผ านกระบวนการกลไก กต กา ท ได ร บการยอมร บของ ส งคม โดยเฉพาะในประเทศท ปกครองในร ปแบบประชาธ ปไตยซ งอ านาจทางการเม องการ ปกครองหร ออ านาจอธ ปไตยเป นของประชาชน จ าเป นอย างย งท ประชาชนจะต องเข ามาม บทบาท เก ยวข องการกระบวนการการเม อง เช นน เร ยกว า การม ส วนร วมทางการเม อง ความค ดทางปร ชญา การเม องของอร สโตเต ลเช นน ส งอ ทธ พลไม น อยต อน กค ดทางการเม องร นหล งในแง การให ความส าค ญต อการม ส วนร วมของประชาชน ในฐานะท มาของความม ช ว ตช วาและพล งแห งการ สร างสรรค ตลอดจนเป นเกราะป องก นระบบการปกครองแบบกดข ท งย งเป นมรรคว ธ ท จะด งเอา

16 8 ความฉลาดและความสามารถของประชาชน ซ งได ร บการกล าวถ งว าประชาชนน เองค อบ คคลท ฉลาดท ส ดในระบบการเม อง ออกมาใช ให เป นประโยชน แก ประเทศชาต ความหมายของการเม อง ค าว า การเม อง ม ผ ร ให ค าจ าก ดความไว มากมาย ในความหมายมากมายเหล าน จะ พบว าท กความหมายม ล กษณะคล ายคล งก นค อ การเม องจะต องม ล กษณะท เป นก จกรรม หร อเป น กระบวนการ ด งจะยกต วอย างของคาว าการเม อง พอเป นส งเขปด งน การเม อง (Politics) มาจากรากศ พท ภาษากร ก หมายถ ง ศ ลปะในการปกครองร ฐใน ย คแรกๆ น นความหมายน อาจสมบ รณ เพ ยงพอเพราะการรวมกล มในย คน นเป นการรวมกล มชนขนาด เล กๆ และกล มชนน นย งแบ งออกเป นสองฝ ายค อ ฝ ายผ ปกครองและฝ ายท ถ กปกครอง ซ งได แก ประชาชนส วนใหญ ของร ฐ การเม องจ งเป นเร องของพ นธะ หร อความส มพ นธ ของกล มบ คคลท ง สองฝ าย พรรณธ ดา เหล าวงศ ศ กด (2545 อ างถ งใน ว ลาศ โลห ตก ล, 2547) ได ให ความหมายของคาว า การเม อง ว าหมายถ ง การจ ดสรรอ านาจและผลประโยชน จากทร พยากรอ นม อย อย างจ าก ด ด งน น การเม องก บผลประโยชน จ งเป นส งท ด าเน นควบค ก น ล กษณะการเม องของ ประเทศไทยเป นแบบรวมศ นย อ านาจอย ท ส วนกลาง ม ได กระจายไปในส วนภ ม ภาคหร อ ท องถ นหร อแม ว าจะม ร ปแบบการปกครองส วนท องถ นก ตาม อ านาจการต ดส นใจย งอย ในม อ ของข าราชการท ได ร บการแต งต งจากส วนกลาง อ านาจการจ ดสรรผลประโยชน จ งตกอย ก บคน ส วนบนของโครงสร างโดยท คนส วนล างไม สามารถได ร บผลประโยชน น นอย างเสมอภาค เก ด ความไม เป นธรรมข นในส งคม เสกสรรค ประเสร ฐก ล (2543 อ างถ งในว ลาศ โลห ตก ล, 2547) ให ความหมาย ของคาว า การเม อง ว าหมายถ ง กระบวนการจ ดสรรผลประโยชน และส งม ค าทางส งคม โดยผ าน ว ธ การใช อ านาจ ท งโดยตรงและโดยอ อม ผลประโยชน และส งม ค าทางส งคมด งกล าว อาจจะม ต งแต ทร พยากรธรรมชาต ไปจนถ งยศถาบรรดาศ กด กระท งกฎระเบ ยบและนโยบายท เอ อให บางส วนได ร บผลประโยชน และบางส วนส ญเส ยผลประโยชน ฯลฯ ส งใดท ได มาหร อเส ยไปโดย ไม ผ านกระบวนการใช อานาจ อาจจะไม ถ อเป นเร องของการเม อง ณรงค ส นสว สด (2539, หน า 3) ได ให ความหมายของค าว า การเม อง หมายถ ง การเม องเป นการต อส ช วงช ง การร กษาไว และการใช อ านาจทางการเม อง โดยท อ านาจ ทางการเม องหมายถ ง อานาจในการท จะวางนโยบายในการบร หารประเทศหร อส งคม อ านาจ ท จะแต งต งบ คคลเพ อช วยในการนานโยบายไปปฏ บ ต และ อ านาจท จะใช ข าราชการ งบประมาณหร อ

17 9 เคร องม ออ นๆ ในการน านโยบายไปปฏ บ ต แนวการมองการเม องเป นเร องของอ านาจ (Power Approach) จากความหมายด งกล าวข างต นพอสร ปความหมายของค าว า การเม อง ได ว าหมายถ ง ก จกรรมท เก ยวข องก บบ คคลหร อกล มบ คคลเพ อท จะก าหนดแนวทาง ข อบ งค บ หร อนโยบายให คนในส งคมปฏ บ ต ตามและอย ร วมก นอย างปกต ส ข ความหมายของการม ร วมทางการเม อง การม ส วนร วมทางการเม อง เป นก จกรรมท ม ความส าค ญประการหน งของกระบวนการ ทางการเม องและม ความจ าเป นส าหร บการเม องเก อบท กระบบ ท งน เป นเพราะการม ส วนร วม ทางการเม องของประชาชนเป นการแสดงออกซ งพฤต กรรมทางการเม องของมน ษย ท ด ารงอย ใน ระบบการเม อง และเป นส วนสาค ญท เก อหน นการด ารงอย ของระบบการเม องอย างม อาจปฏ เสธได ในทานองเด ยวก นก บว ฒนธรรมทางการเม อง ซ งเป นแบบแผนความประพฤต หร อเป นม ลเหต ภายใน อ น ส งผลต อการแสดงออกทางการเม องของบ คคล น กว ชาการได ให ความหมายของคาว า การม ส วนร วมทางการเม อง ไว หลายท าน ด งน คาว าการม ส วนร วมทางการเม อง เป นคาท ม ความหมายกว างขวางมาก เพราะเป นค าท แสดง ความหมายได ครอบคล มถ งก จกรรมทางการเม องท กชน ดท เก ดจากการม ปฏ ส มพ นธ ก นระหว าง พลเม องก บสถาบ นทางการเม องภายในร ฐ ท งในการเม องระด บชาต และระด บท องถ น อย างไรก ตาม ในส วนท เก ยวก บความหมายของ การม ส วนร วมทางการเม อง น น น กร ฐศาสตร หลายท านท งชาวไทยและชาวต างประเทศ ได ให ความหมายไว กว างขวาง หลายความค ดเห นซ งย งไม ม การสร ปความหมายท ช ดเจนของการม ส วนร วมทางการเม อง ค าน ยามเก ยวก บการม ส วนร วมทางการเม อง ท น าสนใจม ด งน ต น ปร ชญพฤทธ (2546, หน า 8) ได กล าวถ งการม ส วนร วมของประชาชนว า หมายถ ง การเข าไปเก ยวข องก บการเล อกต งผ น าหร อผ บ งค บบ ญชา การเข าไปม เส ยงในการ ก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปปฏ บ ต รวมท งการเข าไปม ส วนร วมในการพ จารณาด ผลกระทบของนโยบายเพ อนามาแก ไขปร บปร งเป นนโยบายใหม ในคร งต อไปด วย ในท ศนะของน กร ฐศาสตร ตะว นตก ความหมายของการม ส วนร วมทางการเม องท ม กได ร บการกล าวถ งไม น อยได แก การให ความหมายเช งการแบ งจ าแนกประเภทการม ส วนร วม ทางการเม องของ เวนเนอร (Weinner ) ในบทความเร อง Political Participation : Crisis of the Political Process ซ งเวนเนอร ได ท าการรวบรวมความหมายของค าด งกล าวตามท ปรากฏจาก ท ศนะของน กว ชาการท หลากหลายเอาไว 10 กรณ ด วยก นด งน

18 1) การม ส วนร วมทางการเม อง เป นการกระท าเพ อสน บสน นหร อ เร ยกร องก บผ น าของร ฐบาลในระบอบการปกครองแบบประชาธ ปไตยหร อเผด จการก ได เช น การ ช มน มค ดค านหร อสน บสน นการกระท าของร ฐบาล การออกเส ยงประชามต หร อการว ดมต มหาชน หร อการท าโพลล ส ารวจความค ดเห น (Polling) อ นจะม ผลต อการค ดค านหร อสน บสน นการท างาน ของร ฐบาลและสร างความชอบธรรมให แก ร ฐบาล 2) การม ส วนร วมทางการเม อง เป นความพยายามท จะสร างผลกระทบต อ การด าเน นงานของร ฐบาลหร อการเล อกผ น าร ฐบาล เช น การท ส อและประชาชนแสดงความเห นหร อ ว พากษ การทางานของร ฐบาลหร อการปร บคณะร ฐมนตร 3) การม ส วนร วมทางการเม อง เป นการกระท าของพลเม องของร ฐตามท กฎหมายกาหนดเช น การออกเส ยงเล อกต ง การเข าช อเสนอกฎหมาย การร วมก นช มน มและการย น ข อเร ยกร องในเร องต างๆ โดยไม ข ดต อกฎหมาย 4) การม ส วนร วมทางการเม อง เป นการกระท าอ นแสดงถ งความร ส ก แปลกแยก (Alienation) ท ท าให บ คคลขาดความสนใจหร อขาดการกระท าท เป นปฏ ส มพ นธ ก บ ระบบการเม อง ซ งการท ไม กระท าอ นมาจากการม ความร ส กแปลกแยกทางการเม องน น อาจ ก อให เก ดผลทางการเม องตามมา แต ต องพ จารณาให ได ว าการไม กระท าการอ นใดเก ดจากความร ส ก แปลกแยกเป นการม ส วนร วมทางการเม อง และการท บ คคลไม กระท าการในกรณ อ นใดเป นการม ส วนร วม 5) การม ส วนร วมโดยม ต วแทน (Representative) ซ งประชาชนต องออก เส ยงเล อกต งต วแทนเพ อมาทาหน าท แทนตน ตามระบอบประชาธ ปไตยแบบต วแทน ซ งน บเป นการ ม ส วนร วม ในกรณ หน งแต กระน น ระบอบประชาธ ปไตยทางตรงก เห นว าการม ส วนร วมแบบ ต วแทนเป นส งท ไม จาเป น 6) การม ส วนร วมทางการเม องเป นการกระท าท แสดงออกถ งความต นต วทาง การเม อง ท งท เป นการต นต วมากและการต นต วน อย เช น ผ ร บสม ครเล อกต งหร อผ ท ได เป นสมาช ก พรรคการเม อง ผ ท ไม ไปลงคะแนนเส ยงแต ก ชอบว พากษ ว จารณ หร อถกเถ ยงเร องการบ านการเม อง ก บเพ อนบ าน หร อผ ท แสดงความค ดเห นทางการเม อง หร อผ ท สนใจต ดตามข าวสารทางการ เม องตามส อต างๆ การม ส วนร วมทางการเม อง เป นการกระท าทางการเม องท งท ม ความต อเน อง หร อเป นคร งคราว ซ งรวมไปถ งการกระท าทางการเม องท ใช ความร นแรงด วย เช น การร บสม คร เล อกต ง การต ดตามข าวสารทางการเม อง การก อจลาจลสร างความว นวาย หร อการก ออาชญากรรม ทางการเม องเป นต น 10

19 7) การม ส วนร วมทางการเม อง เป นการกระท าท ประสงค จะม อ ทธ พลต อ ผ นาทางการเม องและการม อ ทธ พลต อการปฏ บ ต การและการดาเน นการของข าราชการได ด วย 8) การม ส วนร วมทางการเม องม ใช เป นการด าเน นการท ม ผลกระทบต อ การเม องในระด บชาต เท าน น แต เป นก จกรรมท ม ผลกระทบต อท งการเม องในระด บชาต และ การเม องระด บท องถ น 9) การม ส วนร วมทางการเม อง เป นการปฏ บ ต การทางการเม อง ซ งเป น เร องท อาจต างก นได ตามกาลเวลา และสถานท เช น ว นหน งการกระท าหน งอาจจะน บเป นการม ส วนร วม แต ในอ กว นเวลาหน งอาจจะไม เป น หร อในพ นท หน งอาจถ อว าเป นการม ส วนร วมทางการ เม อง แต ในอ กพ นท หน งอาจไม ถ อว าเป นก ได ฮ นต งต นและเนลส น (Huntington and Nelson, 1976 อ างถ งใน ส ทธ พ นธ พ ทธ ห น, 2543,หน า 75-76) กล าวว า การม ส วนร วมทางการเม องเป นก จกรรมของประชาชนท กระท า ข น โดยม จ ดม งหมายเพ อจะให ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจหร อกาหนดนโยบายของร ฐบาล แมคคลอสก (McClosky, 1968, หน า ) ใน International Encyclopedia of the Social Science ได ให ค าจ าก ดความของการม ส วนร วมทางการเม องไว ว าเป น ก จกรรมต างๆ ท กระทาโดยความสม ครใจ ซ งสมาช กในส งคมได ม ส วนกระท าร วมก น ในอ นท จะเล อกผ น าของตน และม อ ทธ พลต อการก าหนดนโยบายสาธารณะหร อนโยบายของร ฐท งทางตรงและทางอ อม ก จกรรมเหล าน ได แก การลงคะแนนเส ยงเล อกต ง การต ดตามข อม ลข าวสารทางการเม อง การ บร จาคเง นช วยเหล อแก ผ สม ครร บเล อกต งหร อพรรคการเม อง นอกจากน ย งม ล กษณะของการ กระต อร อร นทางการเม อง ซ งพ จารณาได จากการสม ครเป นสมาช กพรรคการเม องหร อการช วย รณรงค หาเส ยงเล อกต งให ก บพรรคการเม อง เป นต น เวนเนอร (Weinner อ างถ งในส ทธ พ นธ พ ทธห น, 2543, หน า 77-78) ได สร ป ความหมายเพ อให คาจาก ดความของการม ส วนร วมทางการเม องไว ว าเป น การกระท าใดๆ ก ตามท เก ดข นโดยความเต มใจ ไม ว าจะประสบความส าเร จหร อไม ไม ว าจะม การจ ดอย างเป นระเบ ยบ หร อไม และไม ว าจะเก ดข นเป น คร งคราว หร อต อเน องหร อไม จะใช ว ธ การท ถ กต องตาม กฎหมายหร อไม ถ กต องตามกฎหมายเพ อผลในการท จะม อ ทธ พลต อการเล อกนโยบายของร ฐ หร อ ต อการบร หารงานของร ฐ หร อต อการเล อก ผ น าทางการเม องของร ฐบาล ไม ว าจะเป นในระด บ ท องถ นหร อระด บชาต จากข อสร ปความหมายหร อค าจ าก ดความด งกล าว เวนเนอร ได จ าแนก องค ประกอบย อยของการม ส วนร วมทางการเม องไว ด งน 11

20 12 1) จะต องม ก จกรรม เช นม การพ ดค ย หร อร วมดาเน นการใดๆ แต ไม รวมถ งการม ท ศนคต หร อความร ส ก 2) จะต องม ก จกรรมในล กษณะท เป นอาสาสม คร 3) จะต องม ข อเล อกหร อทางเล อกท มากกว าหน งข อเสมอ สถ ตย น ยมญาต (2524, หน า 18) ให ท ศนะไว ว า การม ส วนร วมทางการเม องจะม ส วนท าให ช มชนได ร บผลประโยชน ในแง ของการช วยด งเอาความร ความสามารถพ เศษ (Talents) และท กษะ (Skills) ของคนจ านวนมากออกมาใช ให เป นประโยชน แก ส งคม และในอ กประการ หน ง การให ประชาชนเป นจ านวนมากม โอกาสเข าไปเก ยวข องในเร องราวต างๆ ของร ฐ กล าวได ว า ค อมรรคว ธ ช วยส งเสร มเสถ ยรภาพ ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของส งคม กล าวโดยสร ปการม ส วนร วมทางการเม อง หมายถ ง ก จกรรมในล กษณะต างๆ ท ประชาชน เข าไปเก ยวข องจะโดยเจตนาหร อไม เจตนา จะโดยสม ครใจหร อไม สม ครใจ จะโดยทางตรงหร อ ทางอ อมก ได เพ อท จะเข าไปม อ ทธ พลต อการต ดส นใจ การก าหนดนโยบาย และการปฏ บ ต งานของ ร ฐบาลหร อฝ ายบร หารท งในระด บชาต และระด บท องถ น แนวค ดท เก ยวข องก บการม ส วนร วมทางการเม อง การศ กษาเก ยวก บการม ส วนร วมทางการเม อง ต างประเทศและในประเทศไทยม กท าการ น ยมศ กษาก นในบร บทของการออกเส ยงเล อกต ง ซ งเป นไปในเร องของการพ จารณาแบบแผนหร อ พฤต กรรมการไปออกเส ยงเล อกต งของประชาชน น กร ฐศาสตร ได ขยายความสนใจไปถ งความ พยายามศ กษาล กษณะป จจ ยทางส งคม-จ ตว ทยาท เป นปฐมเหต แห งบ คล กภาพและความเช อ ตลอดจนการแสดงออกซ งพฤต กรรมทางการเม องหร อไม อย างไร ตลอดจนถ งการศ กษาในเช งกล ม ผลประโยชน ต างๆ ท เคล อนไหวเร ยกร องต อระบบการเม อง แต กระน นก ด การย ดเอาผลหร อ ต วเลขการไปใช ส ทธ ออกเส ยงเล อกต งของประชาชนแต เพ ยงประการเด ยวเพ อน ามาเป นด ชน ช ว ด ระด บของการม ส วนร วมทางการเม องหร อคาดการณ ระด บของ การพ ฒนาทางการเม องของส งคม น น อาจจะไม สามารถสะท อนให เห นถ งภาพรวมของการม ส วนร วมทางการเม องได อย างแท จร ง ท งน เน องจากการม ส วนร วมทางการเม องอาจพ จารณาได จากหลายบร บทด งผลงานของน กว ชาการ หลายท านเช นท กล าวถ งไปแล ว ท งการศ กษาเก ยวก บการเข าม ส วนร วมทางการเม องของบ คคลเช น ท กล าวถ งข างต นแล วน น ซ งก ม กจะเป นผลงานการศ กษาเช งพฤต กรรมการเข าม ส วนร วมทางการ เม องท หลากหลายส งเกตแตกต างก นไปตามแต ความพยายามของน กร ฐศาสตร หร อน กว ชาการสาย ส งคมศาสตร ท จะค นหาค าอธ บายท เป นเหต เป นผลต อพฤต กรรมเช นว าน งานการศ กษาเหล าน ย ง ประโยชน ไม น อยในแง ท นอกจากจะสามารถช ให เห นถ งภาพกว างๆ (Eroaden Perspective) ซ งม

21 ความเก ยวโยงหร อในล กษณะความส มพ นธ แบบเง อนไขเช งสาเหต -ผลล พธ (Cause-Result Condition) ก บอ ดมการณ ทางการเม อง เจตคต ทางการเม อง ว ฒนธรรมทางการเม องตลอดจนการ พ ฒนาทางการเม อง ซ งอาจจะเน นในม ต ของการศ กษาการขาดการท ส วนร วมทางการเม องหร อ การศ กษาเก ยวก บการขาดความเก ยวพ นทางการเม อง (Political Involvement) ม น กว ชาการหลาย ท านได กล าวถ งเร อง แนวค ดท เก ยวข องก บการเม อง ด งน ม ลเบรธ ( Milbrath, 1996) ได ศ กษาเร องการเล อกต งเป นกลไกการใช อ านาจ อธ ปไตยหร อการม ส วนร วมทางการเม อง (Political Participation) ของประชาชนผ เป นเจ าของ อานาจอธ ปไตย โดยการไปใช ส ทธ เล อกต งผ แทนท ม นโยบายตรงก บความต องการของตนเอง ให ไปใช อ านาจอธ ปไตยแทนตนด วยความชอบธรรมเพ อลดภาวะความต งเคร ยด ขจ ดความข ดแย ง ม ส วนร วมทางการเม องพบว า การไม ไปใช ส ทธ เล อกต งของบ คคลเป นเร องท ม น ยยะเก ยวพ นก นก บ การขาดการม ส วนร วมทางการเม องกล าวค อ ผ ท ขาดการม ส วนร วมทางการเม อง ม ลเบรธ จ าแนก ให เป นผ ท ไม สนใจทางการเม อง (Apathetic) อ นม แนวโน มท จะกลายเป นผ แปลกแยกทางการเม อง ได ง าย สมบ ต ธ ารงค ธ ญวงศ (2542, หน า 325) ได ศ กษาเร องความร ส กแปลกแยกทาง การเม องว า นอกเหน อจะพ จารณาได ในบร บทความเช อมโยงส มพ นธ ก บก จกรรมทางเศรษฐก จแล ว ในแง พฤต กรรมการเม องย งสอดคล องก บการศ กษาว ฒนธรรมทางการเม องและความม สมรรถนะ ทางการเม อง ซ งต างก ม ว ตถ ประสงค เพ อจะให ทราบหร อค นหาค าอธ บายสาเหต ของการเข าม ส วน ร วมหร อไม ม ส วนร วมในก จกรรมทางการเม องของบ คคล ย งสามารถนามาพ จารณาถ งข อเสนอแนะ แนวทางท เป นประโยชน ในการพ ฒนาการม ส วนร วมทางการเม องของประชาชน นาย และ เวอร บา ( Nie and Verba, 1975) ได ให ข อค ดในบทความเร อง Political Participation (in Greenstein and Polsby (1975) Handbook of Political Science, Vol. 4 : Addison- Wesley) ให ความเห นว า การม ส วนร วมทางการเม อง จะพ จารณาเฉพาะการกระท าหร อก จกรรมทาง การเม องท ถ กต องกฎหมายเท าน น ท กล าวถ งเช นน ย อมเป นไปแล วแต น กว ชาการแต ละท านจะเห นไป ในทางใด นายและเวอร บา (Nie and Verba 1975, p. 9-12) ได แบ งก จการของการม ส วนร วมทางการ เม องออกเป น 4 ร ปแบบ ประกอบด วย 1) การลงคะแนนเส ยงเล อกต ง เป นก จกรรมท เก ดข นเสมอในระบอบ ประชาธ ปไตยและม อ ทธ พลต อผ น าทางการเม องส งมาก เน องจากการเล อกต งน เป นส งท แสดงให เห นถ งความน ยมสน บสน นหร อไม สน บสน นของประชาชน หร อเป นแรงกดด นท ประชาชน แสดงออกให ร ฐบาล/ผ น าทางการเม องเห นว าจ าต องปร บนโยบาย/การด าเน นงานบางประการ เพ อให 13

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การประเม นผลงานของสภาพ ฒนาการเม อง

การประเม นผลงานของสภาพ ฒนาการเม อง รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ เร อง การประเม นผลงานของสภาพ ฒนาการเม อง โดย ศาสตราจารย ดร. ธ รภ ทร เสร ร งสรรค รองศาสตราจารย ย ทธพร อ สรช ย ล ขส ทธ ของส าน กงานผ ตรวจการแผ นด น ส งหาคม 2555 บทสร ปผ บร หาร (Executive

More information

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information

(Community Based Rehabilitation)

(Community Based Rehabilitation) ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) ท ปร กษา Mr. Mike Davies ท ปร กษางานด าน CBR ขององค การ CBM และ ผ อานวยการแผนกพ ฒนาโครงการ CBM UK. MS.Silvana

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย

ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล

More information

รายงานผลการศ กษาฉบ บสมบ รณ โครงการประเม นประส ทธ ภาพสถาน ตารวจและความเช อม นของประชาชน ต อการปฏ บ ต งานของตารวจ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

รายงานผลการศ กษาฉบ บสมบ รณ โครงการประเม นประส ทธ ภาพสถาน ตารวจและความเช อม นของประชาชน ต อการปฏ บ ต งานของตารวจ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. รายงานผลการศ กษาฉบ บสมบ รณ โครงการประเม นประส ทธ ภาพสถาน ตารวจและความเช อม นของประชาชน ต อการปฏ บ ต งานของตารวจ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 255๖ เสนอต อ กองว จ ย สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต จ

More information

การศ กษาเพ อสร างพลเม อง :ฐานรากของการเม องภาคพลเม อง ศร ณย หม นทร พย

การศ กษาเพ อสร างพลเม อง :ฐานรากของการเม องภาคพลเม อง ศร ณย หม นทร พย การศ กษาเพ อสร างพลเม อง :ฐานรากของการเม องภาคพลเม อง * ศร ณย หม นทร พย ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 ได ขยายพ นท ของการเม องภาคพลเม องผ าน ช องทางและกระบวนการต างๆ เพ มข นจากร ฐธรรมน ญฉบ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

จาร ภ ทร ธ ฆ มพร ส ร ต อ มเอ บธรรม เสาวน ย อ ทธ เดชากร นฤด น อยศ ร ว ภาวรรณ เท ยมปาน

จาร ภ ทร ธ ฆ มพร ส ร ต อ มเอ บธรรม เสาวน ย อ ทธ เดชากร นฤด น อยศ ร ว ภาวรรณ เท ยมปาน การส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมน กเร ยน ด วยโครงการสวดมนต หม สรรเสร ญพระร ตนตร ย ทานองสรภ ญญะ ของกระทรวงว ฒนธรรม : กรณ ศ กษาสาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดพระนครศร อย ธยา จาร ภ ทร ธ ฆ มพร ส ร ต อ มเอ บธรรม เสาวน ย

More information

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม คานา น บเป นพระมหากร ณาธ ค ณอย างหาท ส ดม ได ต อปวงชนชาวไทย สมเด

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม

ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ธมกร ด ลยปกรณ ช ย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ

More information

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ รายงานว จ ย การศ กษาผลการด าเน นงานตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพ หม บ าน/ช มชน : กรณ ศ กษาบ านบ อน า ต าบลหนองยายโต ะ อ าเภอช ยบาดาล จ งหว ดลพบ ร A Study of Consequence in SML Project in Case Study : Baanbornam

More information

ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หน า ความเป นมาและความสาค ญ... ๓ ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ๓ ย ทธศาสตร สาน กงานตารวจแห งชาต... 4 นโยบายของนายกร ฐมนตร (นางสาวย

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ ช ดโครงการว จ ยเร องการศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาค และความเป นธรรมในส งคมม ว ตถ ประสงค การว จ ยแบ งออกเป น 2 ว ตถ ประสงค หล กค อ ว ตถ ประสงค ข อแรกเพ

More information

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ก ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ โดย ครรช ต พ ทธโกษา ท ปร กษาด านการว จ ยทางว ทยาศาสตร สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ธ นวาคม 2554 ข คาน า ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ท ท านถ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕ ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา เป นราชการบร หารส วน ภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ม ภารก จและ อ านาจหน าท เก ยวก บการพ ฒนาส งคม

More information

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 กรณ o การประกอบก จการหอพ กและอาคารห องเช า o การประกอบก จการโรงส ข าว o โรงไฟฟ าช วมวลขนาดก าล งการผล ตต ากว า

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information