รายงานว ชาการส วนบ คคล

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานว ชาการส วนบ คคล"

Transcription

1 รายงานว ชาการส วนบ คคล เร อง ม มมองของน ส ตน กศ กษา ต อการม ส วนร วมทางการเม องและการเล อกต ง : ศ กษาเฉพาะกรณ น ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และ น กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จ ดท าโดย นางสาวอร ณ ปร ศนาน นทก ล รห ส 80 รายงานน เป นส วนหน งของการศ กษาอบรม หล กส ตร การพ ฒนาการเม องและการเล อกต งระด บส ง ร นท 1 ประจ าป 2552 ล ขส ทธ ของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง

2 รายงานว ชาการส วนบ คคล เร อง ม มมองของน ส ตน กศ กษาต อการม ส วนร วมทางการเม องและการเล อกต ง : ศ กษาเฉพาะกรณ น ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และ น กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จ ดท าโดย นางสาวอร ณ ปร ศนาน นทก ล รห ส 80 รายงานน เป นส วนหน งของการศ กษาอบรม หล กส ตร การพ ฒนาการเม องและการเล อกต งระด บส ง ร นท 1 ประจ าป 2552 รายงานน เป นความค ดเห นเฉพาะบ คคลของผ ศ กษา

3 ก บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อ 1) ศ กษาการม ส วนร วมทางการเม องของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 2) ศ กษาม มมองของน ส ต น กศ กษาต อ การเม องและการใช ส ทธ เล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 3) เปร ยบเท ยบม มมองต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต งของน ส ต จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จ าแนกตามล กษณะด านประชากร และส งคมของน ส ตน กศ กษา และ 4) ศ กษาความส มพ นธ ระหว างการม ส วนร วมทางการเม อง ก บ ม มมองของน ส ตน กศ กษาต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ผ ว จ ยท าการศ กษาจากกล มต วอย างจ านวน 400 คน เคร องม อท ใช ในการว จ ยได แก แบบสอบถาม ว เคราะห ข อม ลโดยใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ส าเร จร ป สถ ต ท ใช ได แก ความถ ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค า t (t-test) การว เคราะห ความแปรปรวนทาง เด ยว (One Way ANOVA) และการหาค าสหส มพ นธ ด วยว ธ การของเพ ยร ส น ผลของการว จ ยพบว า การม ส วนร วมทางการเม องของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และ น กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร โดยภาพรวมอย ระด บน อย เร ยงล าด บจากด านท ม ค าเฉล ยมากไป หาน อย ค อ ด านร ปแบบผ สนใจทางการเม อง ด านร ปแบบก จกรรมการต อส ทางการเม อง และด าน ร ปแบบก จกรรมการเปล ยนแปลงทางการเม อง สาหร บม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ต จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ม ท ศทางในเช งบวกอย ในระด บ มาก ข อท ม ม มมองในเช งบวกและค าเฉล ยมากท ส ด ค อ การเล อกต งเป นกลไกการใช อานาจอธ ปไตย หร อการม ส วนร วมทางการเม อง (Political Participation) ของประชาชนผ เป นเจ าของอ านาจ อธ ปไตย รองลงมา การเล อกต งเป นกลไกท จะควบค มให ผ แทนท จะด ารงต าแหน งจากการเล อกต ง ตระหน กอย เสมอว า ต องม ความร บผ ดชอบต อประชาชน ท งน น ส ตท ม ค ณล กษณะด านประชากร และส งคมแตกต างก นม ม มมองต อการเม องและการเล อกต งไม แตกต างก น และม การม ส วนร วม ทางการเม องไม ม ความส มพ นธ ก บม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ท งในภาพรวมและในรายก จกรรม

4 ข ก ตต กรรมประกาศ ผ เข ยนขอขอบพระค ณคณะกรรมการหล กส ตรการพ ฒนาการเม องและการเล อกต ง ระด บส ง ท ได ก าหนดกรอบของการท าศ กษาว จ ย ในกรณ ท ม ความเก ยวพ นก บการเม องและการ เล อกต ง เพ อให เก ดความร ความเข าใจในม ต ท ม ความเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา ตามสถานการณ และความเป นไปของส งคม ขอขอบค ณเป นกรณ พ เศษต ออาจารย ภ ชรา คต ก ล และอาจารย อ สระ เส ยงเพราะด ผ ซ งสละเวลามาเป นอาจารย ท ปร กษาของงานว จ ยเล มน โดยได กร ณาสนใจในการให คาปร กษาโดยละเอ ยด เพ อจะทาให เป นงานว จ ยท ม ความสมบ รณ เท าท กรอบเวลาจะอานวยได ผ เ ข ย น ข อ ข อ บ ค ณ บ ร ร ด า น ส ต จ ฬ า ล ง ก ร ณ ม ห า ว ท ย า ล ย แ ล ะ น ก ศ ก ษ า มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ท ได สละเวลาตอบแบบสอบถามเก ยวก บท ศนคต ต าง ๆ ซ งเป นเร อง ส วนต ว ทาให เก ดบทสร ปในงานว จ ยท นาไปส การพ ฒนาในด านการเม องและการเล อกต งต อไป ส ดท ายน ขอขอบค ณคณะท างานท ได ช วยก นท าหน าท ในส วนต าง ๆ จนกระท งรายงาน ฉบ บน เสร จส นสมบ รณ อร ณ ปร ศนาน นทก ล

5 ค สารบ ญ บทค ดย อ ก ตต กรรมประกาศ สารบ ญ สารบ ญตาราง หน า ก ข ค จ บทท 1 บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา คาถามการว จ ย ว ตถ ประสงค การว จ ย สมมต ฐานการว จ ย ขอบเขตการว จ ย น ยามศ พท ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการว จ ย 6 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง แนวค ดเก ยวก บการเม องและการม ส วนร วมทางการเม อง แนวความค ดเก ยวก บการเล อกต ง งานว จ ยท เก ยวข อง กรอบแนวค ดในการว จ ย 51 บทท 3 ว ธ ดาเน นการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง เคร องม อท ใช ในการว จ ย การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล สถ ต ท ใช ในการว จ ย 56

6 ง สารบ ญ (ต อ) หน า บทท 4 ผลการว จ ย ตอนท 1 ล กษณะด านประชากรและส งคมของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ตอนท 2 การม ส วนร วมทางการเม องของน ส ตน กศ กษาจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ตอนท 3 ม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ตอนท 4 การเปร ยบเท ยบม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ต จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จาแนกตาม ล กษณะด านประชากรและส งคม ตอนท 5 ความส มพ นธ ระหว างการม ส วนร วมทางการเม องก บม มมองต อ การเม องและการเล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 72 บทท 5 สร ป อภ ปรายผล ข อเสนอแนะ สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผล ข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะในการว จ ยคร งต อไป 79 บรรณาน กรม 80 ภาคผนวก แบบสอบถามเพ อการว จ ย 84 ประว ต ผ ว จ ย 94

7 สารบ ญตาราง ตารางท หน า 1.1 แสดงระด บการม ส วนร วมทางการเม องส ง ก บระด บการม ส วนร วมทางการเม องต า ระหว างบ คคลท ม ฐานะทางเศรษฐก จและส งคมท แตกต างก น ล กษณะด านประชากรและส งคมของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร การม ส วนร วมทางการเม องของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร การม ส วนร วมทางการเม องของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ด านร ปแบบผ สนใจทางการเม อง การม ส วนร วมทางการเม องของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ด านร ปแบบก จกรรมการเปล ยนแปลงทางการเม อง การม ส วนร วมทางการเม องของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ด านร ปแบบก จกรรมการต อส ทางการเม อง ม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร การเปร ยบเท ยบม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จาแนกตามเพศ การเปร ยบเท ยบม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จาแนกตามช นป การเปร ยบเท ยบม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จาแนกตามภ ม ลาเนา การเปร ยบเท ยบม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จาแนกตามรายได ของครอบคร ว การเปร ยบเท ยบม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จาแนกตามอาช พของบ ดา การเปร ยบเท ยบม มมองต อการเม องและการเล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จาแนกตามอาช พของมารดา ความส มพ นธ ระหว างการม ส วนร วมทางการเม องก บม มมองต อการเม องและการ เล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 72 จ

8

9 บทท 1 บทนา 1.1 ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา การม ส วนร วมของประชาชน ถ อเป นหล กสากลท นานาอารยประเทศให ความส าค ญ และเป นประเด นหล กท ส งคมไทยให ความสนใจ เพ อพ ฒนาการเม องเข าส ระบอบประชาธ ปไตย แบบม ส วนร วมตามหล กธรรมาภ บาลท ร ฐจะต องเป ดโอกาสให ประชาชนและผ ท เก ยวข องท กภาคส วน ของส งคม ได เข ามาม ส วนร วมในการร วมร บร ร วมค ด ร วมต ดส นใจเพ อสร างความโปร งใส และเพ มค ณภาพการต ดส นใจของภาคร ฐให ด ข น พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น (ฉบ บท 5 ) พ.ศ และพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ต างให ความส าค ญต อการบร หาร ราชการอย างโปร งใส ส จร ต เป ดเผยข อม ล และการเป ดโอกาสให ประชาชนได เข ามาม ส วนร วม ในการกาหนดนโยบายสาธารณะ การต ดส นใจทางการเม อง รวมถ งการตรวจสอบการใช อ านาจร ฐ ในท กระด บ ซ งเท าท ผ านมาร ฐบาลได ให ความส าค ญในการส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชน โดยได แถลงเป นนโยบายของร ฐบาลและย งก าหนดไว เป นประเด นย ทธศาสตร ท 7 ของแผน บร หารราชการแผ นด น (พ.ศ ) การส งเสร มประชาธ ปไตยและกระบวนการประชาส งคม ซ งตรงก บย ทธศาสตร ท 7 ของแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ ) ท เน น การเป ดระบบราชการให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมอ กด วย ด งน น กระบวนการการม ส วนร วมของประชาชน (Public Participations) จ งเป น กระบวนการท สาค ญในการท จะทาให สาธารณชนท ม ความก งวล ม ความต องการ และม ท ศนะ ท จะสามารถเข ามาม ส วนร วมก บร ฐในการต ดส นใจ ท งน กระบวนการม ส วนร วมของประชาชนเป น กระบวนการส อสารสองทางท ม เป าหมายโดยรวมเพ อท จะเก ดการต ดส นใจท ด ข นและได ร บการ สน บสน นจากสาธารณชน เป าหมายของกระบวนการการม ส วนร วมของประชาชน ค อการให ข อม ลต อสาธารณชน และให สาธารณชนแสดงความค ดเห นต อโครงการท น าเสนอ หร อนโยบาย ของร ฐและม ส วนร วมในการแก ไขป ญหา เพ อทางออกท ด สาหร บท กๆ คน (ว นช ย ว ฒนศ พท, 2543, หน า45) หล กสาค ญของการม ส วนร วมในความหมายของการบร หารจ ดการจะม ความเช อมโยงอย าง ใกล ช ดก บ การต ดส นใจ น นค อ การม ส วนร วมน นๆ ได นาไปส การต ดส นใจใดๆ อย างม

10 ค ณค า และอย างชอบธรรมหร อไม ซ งในภาษาอ งกฤษจะใช ค าว า Meaningful Participations ค อ การม ส วนร วมน นๆ ท าข นหร อวางระบบข น ไม ใช เพ ยงเพ อว าได จ ดแล วให ม เท าน น แต การม ส วนร วมน นๆ ได นาไปส การพ จารณาต ดส นใจ หากสมเหต สมผลม ความชอบธรรมก น าไป ปฏ บ ต (ว นช ย ว ฒนศ พท, 2543, หน า 52) การเล อกต ง ค อพฤต กรรมทางการเม องของมหาชน และเป นกลไกในการใช อ านาจ อธ ปไตยหร อการม ส วนร วมทางการเม องของประชาชนผ เป นเจ าของอานาจอธ ปไตย โดยการไปใช ส ทธ เล อกต งต วแทนท ม นโยบายตรงก บความต องการของตนให ไปใช อ านาจอธ ปไตยในการ ปกครองแทนตนเองตามความชอบธรรมอ กท งย ง เป นกลไกท จะควบค มให ผ แทนท ด ารงต าแหน ง จากการเล อกต งให ตระหน กถ งความร บผ ดชอบของตนต อประชาชนอย เสมอเพราะประชาชนเป นผ ก าหนดอนาคตทางการเม องของตน ด งน น การเล อกต งจ งม ผลต อการพ ฒนาการเม องและการม ส วนร วมทางการเม องในระบอบประชาธ ปไตย การเล อกต งจ งม ความส าค ญท เป ดโอกาสต อ การปกครองในระบอบประชาธ ปไตยแบบต วแทน เพราะเป นกระบวนการทางการเม องท เป ด โอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการปกครองโดยการออกเส ยงเล อกต วแทนเข าไปใช อ านาจ อธ ปไตยแทนตน การเล อกต งย งเป นกระบวนการเล อกสรรร ฐบาลหร อบ คคลท จะมาท าการปกครอง ประเทศ และเป นการสร างความชอบธรรมให แก อ านาจการปกครองของผ ปกครองให เป นไปโดย ส นต การเล อกต งย งม บทบาทส าค ญในการย ต ข อข ดแย งในระบบการเม อง โดยการก าหนดกฎเกณฑ กต กาในการต อส ทางการเม องของกล มต างๆ ไว การก าหนดกฎและกต กาต างๆ ท าให ค ต อส ทางการเม องการปกครองเป นไปอย างส นต ว ธ ไม ต องอาศ ยว ธ การท ผ ดกฎหมายและไม ชอบธรรม อย างไรก ตาม แม การเล อกต งจะเป นองค ประกอบส าค ญของการปกครองระบอบประชาธ ปไตย แบบต วแทนก ตาม แต ก ไม ได หมายความว า ประเทศท ม การเล อกต งจะต องเป นประเทศท ม ความเป น ประชาธ ปไตยเสมอไป การเล อกต งท สอดคล องก บการปกครองระบอบประชาธ ปไตย จะ ต อง สอดคล องก บหล กเกณฑ ต อไปน ค อ 1) ต องเป นการเล อกต งอย างล บ 2) ต องเป นการเล อกต งท เสร (Freedom) กล าวค อการลงคะแนนเส ยงเล อกต งต องเป นไปโดยอ สระ ปราศจากการข มข หร อ กล นแกล งจากฝ ายใดๆ 3) ต องเป นเล อกต งท ม ความเสมอภาคก น กล าวค อ บ คคลท ม ส ทธ ออก เส ยงเล อกต งม ส ทธ เส ยงละ 1 เส ยง และถ อเป น 1 คะแนน เท าๆ ก น 4) ต องม การเล อกต งเป นวาระ และกาหนดระยะเวลา ค อต องเป นการเล อกต งท ม การกาหนดระยะเวลาแน นอน เช น ก าหนดให ม การเล อกต งท กๆ 4 ป เป นต น 5) ต องเป นการเล อกต งท เป นท วไป (Universal) ค อเป นการเล อกต ง ท เป ดโอกาสให ประชาชนผ ม ค ณสมบ ต เล อกต งอย างท วถ ง โดยไม ม อคต ส าหร บคนกล มใดกล มหน ง และ 6) เป นการเล อกต งอย างแท จร งหร อการเล อกต งท ย ต ธรรม กล าวค อ การเล อกต งต องด าเน นไป ด วยความบร ส ทธ ย ต ธรรมตามกฎหมาย ม ให ผ สม ครร บเล อกต งเอาเปร ยบก น หร อใช ว ธ ท จร ต 2

11 3 ในการหาเส ยงเล อกต ง พร อมก นน นต องเป ดโอกาสให ประชาชนม ส วนร วมในการด าเน นการ เล อกต งให มากท ส ด เช น การม ส วนร วมในการตรวจสอบ ค ดค านการเล อกต ง เพ อสร างจ ตส าน ก ให ประชาชนเห นความส าค ญของการใช ส ทธ เล อกต งอ นส งผลให ผ แทนปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อส ตย ส จร ต การส วนร วมทางการเม องเป นประเด นท สาค ญท ส ดประเด นหน งในกลไกของการปกครอง ในระบอบประชาธ ปไตย และการม ส วนร วมท เข าถ งได ง ายท ส ดค อการเล อกต ง การว จ ยคร งน ผ ว จ ยให ความสนใจก บน ส ตน กศ กษาในมหาว ทยาล ยซ งถ อได ว าเป นกล มคนท ม พล งความร สต ป ญญา ตลอดจนม ประว ต การต อส ทางการเม องอย างต อเน องมาโดยตลอด และถ อได ว า เป นส วนหน งในการเปล ยนแปลงทางการเม องคร งสาค ญๆ ในประเทศไทยมาหลายคร งหลายหน อย างไรก ตามในป จจ บ นสถานการณ ทางด านเศรษฐก จ ส งคมและการเม องเปล ยนแปลงไปมาก ประชาชนโดยท วไปม การต นต วทางการเม อง ด งน น บทบาทในการเป นผ ช น าทางการเม อง ของ น กศ กษาย อมคลายความส าค ญลง กรณ ด งกล าวน จ งเป นประเด นท ผ ว จ ยให ความสนใจว าในป จจ บ น คนกล มน ม ส วนร วมทางการเม องอย างไรและม ม มมองต อการเม องและการเล อกต งอย างไร ข อค นพบในการว จ ยคร งน จะเป นข อม ลสารสนเทศส าหร บผ เก ยวข องในอ นท จะด งพล งของคนกล มน มาใช ประโยชน ให เก ดประส ทธ ภาพส งส ดต อไป ส าหร บการว จ ยคร งน ผ ว จ ยเล อกศ กษาน ส ตน กศ กษาจากจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เพราะถ อได ว าเป นน ส ตน กศ กษาในสถาบ นอ ดมศ กษาช นแนวหน าและ จะเป นพล งสาค ญในการเปล ยนแปลงทางการเม อง ส งคม และเศรษฐก จต อไป 1.2 คาถามการว จ ย 1) น ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ม ส วนร วมทางการ เม องอย ในระด บใด 2) น ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ม ม มมองต อ การเม องและการใช ส ทธ เล อกต งอย างไร 3) น ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ท ม ล กษณะทาง ประชากรและส งคมแตกต างก นม ม มมองต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต งแตกต างก นหร อไม 4) การม ส วนร วมทางการเม องม ความส มพ นธ ก บม มมองต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร หร อไม

12 4 1.3 ว ตถ ประสงค การว จ ย การว จ ยคร งน ผ ว จ ยกาหนดว ตถ ประสงค การว จ ย เพ อตอบคาถามการว จ ยด งน 1) เพ อศ กษาการม ส วนร วมทางการเม องของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 2) เพ อศ กษาม มมองของน ส ตน กศ กษาต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต งของน ส ต จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 3) เพ อเปร ยบเท ยบม มมองต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จ าแนกตามล กษณะด านประชากรและส งคม ของน ส ตน กศ กษา 4) เพ อศ กษาความส มพ นธ ระหว างการม ส วนร วมทางการเม องก บม มมองของน ส ต น กศ กษาต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 1.4 สมมต ฐานการว จ ย ผ ว จ ยกาหนดสมมตฐานในการว จ ย ด งน 1) น ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ท ม ล กษณะ ด าน ประชากรและส งคมแตกต างก นม ม มมองต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต งแตกต างก น 2) การม ส วนร วมทางการเม องม ความส มพ นธ ก บม มมองต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 1.5 ขอบเขตการว จ ย ขอบเขตด านเน อหา การว จ ยคร งน ผ ว จ ยทาการศ กษา การม ส วนร วมทางการเม องและม มมองต อการเม องและ การใช ส ทธ เล อกต ง โดยแยกประเด นท จะท าการศ กษาประกอบด วย 1) ล กษณะของประชากร ต วอย าง 2) ม มมองของน กศ กษาต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต ง เป นการศ กษาท ศนคต และ พฤต กรรมของน ส ตน กศ กษาต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต ง 3) การม ส วนร วมทางการเม อง ขอบเขตด านเน อหา ได แก ด านร ปแบบผ สนใจทางการเม อง ด านร ปแบบก จกรรมทางการเม อง

13 5 และด านร ปแบบก จกรรมการต อส ทางการเม อง และ4) การไปใช ส ทธ เล อกต งของน ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ขอบเขตด านประชากรและกล มต วอย าง 1) ประชากรได แก น ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 2) กล มต วอย าง โดยการส มต วอย างจากน ส ตน กศ กษาจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จานวน 400 คน ขอบเขตด านต วแปรท ใช ในการว จ ย 1 ) ท า ง ก า ร เ ม อ ง ข อ ง น ส ต น ก ศ ก ษ า จ ฬ า ล ง ก ร ณ ม ห า ว ท ย า ล ย แ ล ะ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 2) ต วแปรตาม ได แก ม มมองต อการเม องและการใช ส ทธ เล อกต ง ของน ส ต น กศ กษาจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ขอบเขตด านเวลา ช วงเวลาท ท าการเก บรวบรวมข อม ลในการว จ ยคร งน ค อระหว างเด อนพฤศจ กายน มกราคม น ยามศ พท 1) การเม อง หมายถ ง ก จกรรมท เก ยวข องก บบ คคลหร อกล มบ คคลเพ อท จะก าหนด แนวทาง ข อบ งค บ หร อนโยบายให คนในส งคมปฏ บ ต ตามและอย ร วมก นอย างปกต ส ข 2) ม มมองทางการเม อง หมายถ ง ความค ดเห นและท ศนคต ในเช งบวกหร อเช งลบท ม ต อ การเม องของน ส ตน กศ กษา 3) การม ส วนร วมทางการเม อง หมายถ ง ก จกรรมในล กษณะต างๆ ท ประชาชนเข าไป เก ยวข องจะโดยเจตนาหร อไม เจตนา จะโดยสม ครใจหร อไม สม ครใจ จะโดยทางตรงหร อทางอ อม ก ได เพ อท จะเข าไปม อ ทธ พลต อการต ดส นใจ การก าหนดนโยบาย และการปฏ บ ต งานของร ฐบาล หร อฝ ายบร หารท งในระด บชาต และระด บท องถ น ได แก 3.1) การใช ส ทธ เล อกต ง หมายถ ง การไปลงคะแนนเส ยงใช ส ทธ ลงคะแนนเส ยง เล อกต งในระด บต างๆ น บต งแต ระด บท องถ นถ งการเล อกต งระด บชาต ค อการเล อกต ง สมาช กสภาผ แทนราษฎรและสมาช กว ฒ สภา

14 6 3.2) การสนใจต ดตามข าวสารทางการเม อง หมายถ ง ความอยากร อยากเห น เก ยวก บความเคล อนไหว ท ศทางการลงร บสม ครของสมาช กสภาน บต งแต ระด บท องถ นถ ง ระด บชาต 3.3) การอภ ปรายพ ดค ยในประเด นทางการเม อง หมายถ ง การพบปะแลกเปล ยน ความค ดเห นเก ยวก บผ สม ครสมาช กสภาน บต งแต ระด บท องถ นถ งระด บชาต 3.4) การร วมประช มทางการเม อง หมายถ ง การเข าร วมร บฟ งการประช มสภา น บต งแต ระด บท องถ นถ งระด บชาต 3.5) การให ความสน บสน นผ สม ครหร อพรรคการเม องในด านการเง น หมายถ ง การให บร จาคเง นให แก ผ สม ครเพ อใช ในการหาเส ยง 3.6) การสม ครเข าเป นสมาช กพรรคการเม องอย างเป นทางการ หมายถ ง การ สม ครเข าเป นสมาช ก โดยพรรคการเม องท ร บสม ครน น ได ข นทะเบ ยนการเป นสมาช กพรรคเอาไว 3.7) การรณรงค หาเส ยง หมายถ ง การช วยผ สม ครหาเส ยง โดยการร วมเด นแห ผ สม ครไปในท ต างๆ กล าวช กนาให บ คคลอ นให เล อกผ สม ครท ตนเองชอบ 3.8) การสม ครเข าร บเล อกต ง หมายถ ง การสม ครเข าร บเล อกเป นสมาช กกล ม ผลประโยชน ทางการเม องและพรรคการเม อง น บต งแต ก จกรรมทางส งคมในมหาว ทยาล ยถ ง ก จกรรมท จ ดข นโดยพรรคการเม อง 4). การเล อกต ง หมายถ ง กลไกการใช อ านาจอธ ปไตยหร อการม ส วนร วมทางการเม อง (Political Participation) ของประชาชนผ เป นเจ าของอ านาจอธ ปไตย โดยการไปใช ส ทธ เล อกต ง ผ แทนท ม นโยบายตรงก บความต องการของตนเอง ให ไปใช อ านาจอธ ปไตยแทนตนด วยความชอบ ธรรมเพ อลดภาวะความต งเคร ยด ขจ ดความข ดแย ง 1.7 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการว จ ย เป นข อม ลส าหร บส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง และสถาบ นการศ กษา ระด บอ ดมศ กษาท จะใช ผลการว จ ยน เป นแนวทางในการวางแผนการจ ดการ เร องการบร หาร ทร พยากรมน ษย และการผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพทางการเม องและส งคม ในอนาคตอย างม ประส ทธ ภาพ

15 7 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยเร อง ม มมองของน ส ตน กศ กษาต อการม ส วนร วมทางการเม องและการใช ส ทธ เล อกต ง: ศ กษาเฉพาะกรณ น ส ตาจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ในคร งน ผ ว จ ยก าหนดประเด นในทบทวนแนวค ดทฤษฎ และงานว จ ยต างๆ เพ อท าการตรวจสอบ องค ความร และสร างกรอบแนวค ดในการว จ ย โดยกาหนดประเด นในการทบทวน ด งน 2.1 แนวค ดเก ยวก บการเม องและการม ส วนร วมทางการเม อง (Political and Political Participation Concept) 2.2 แนวค ดเก ยวก บการเล อกต ง (Election Concept) 2.3 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 2.4 กรอบแนวค ดในการว จ ย สาหร บรายละเอ ยดในแต ละประเด น ม ด งน 2.1 แนวค ดเก ยวก บการเม องและการม ส วนร วมทางการเม อง อร สโตเต ล (Aristotle) (อ างถ งใน ช ยอน นต สม ทวณ ช, 2517, หน า 45) น กปร ชญาการเม อง กร กโบราณได กล าวไว ว า มน ษย เป นส ตว การเม อง (Political Animal) จ งจ าเป นต องเข าไปย ง เก ยวก บการเม องไม ทางใดก ในทางหน ง หากมองว าการเม องเป นเร องของการแจกแจงส งท ม ค ณค า ของส งคม ผลผล ตท ออกมาจากระบบการเม อง หร อ Outputs ของระบบการเม องไม ว าจะอย ใน ร ปแบบนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ หร อค าส งใดๆ ของผ ม อ านาจ ย อมต องตกกระทบแก ท กคนท อย ในส งคม เม อคนในส งคมไม สามารถหลบเล ยงจากอ านาจการเม อง มน ษย จ งเร ยกร องให ตนเอง สามารถเข าไปม ส วนส มพ นธ ก บการเม อง ผ านกระบวนการกลไก กต กา ท ได ร บการยอมร บของ ส งคม โดยเฉพาะในประเทศท ปกครองในร ปแบบประชาธ ปไตยซ งอ านาจทางการเม องการ ปกครองหร ออ านาจอธ ปไตยเป นของประชาชน จ าเป นอย างย งท ประชาชนจะต องเข ามาม บทบาท เก ยวข องการกระบวนการการเม อง เช นน เร ยกว า การม ส วนร วมทางการเม อง ความค ดทางปร ชญา การเม องของอร สโตเต ลเช นน ส งอ ทธ พลไม น อยต อน กค ดทางการเม องร นหล งในแง การให ความส าค ญต อการม ส วนร วมของประชาชน ในฐานะท มาของความม ช ว ตช วาและพล งแห งการ สร างสรรค ตลอดจนเป นเกราะป องก นระบบการปกครองแบบกดข ท งย งเป นมรรคว ธ ท จะด งเอา

16 8 ความฉลาดและความสามารถของประชาชน ซ งได ร บการกล าวถ งว าประชาชนน เองค อบ คคลท ฉลาดท ส ดในระบบการเม อง ออกมาใช ให เป นประโยชน แก ประเทศชาต ความหมายของการเม อง ค าว า การเม อง ม ผ ร ให ค าจ าก ดความไว มากมาย ในความหมายมากมายเหล าน จะ พบว าท กความหมายม ล กษณะคล ายคล งก นค อ การเม องจะต องม ล กษณะท เป นก จกรรม หร อเป น กระบวนการ ด งจะยกต วอย างของคาว าการเม อง พอเป นส งเขปด งน การเม อง (Politics) มาจากรากศ พท ภาษากร ก หมายถ ง ศ ลปะในการปกครองร ฐใน ย คแรกๆ น นความหมายน อาจสมบ รณ เพ ยงพอเพราะการรวมกล มในย คน นเป นการรวมกล มชนขนาด เล กๆ และกล มชนน นย งแบ งออกเป นสองฝ ายค อ ฝ ายผ ปกครองและฝ ายท ถ กปกครอง ซ งได แก ประชาชนส วนใหญ ของร ฐ การเม องจ งเป นเร องของพ นธะ หร อความส มพ นธ ของกล มบ คคลท ง สองฝ าย พรรณธ ดา เหล าวงศ ศ กด (2545 อ างถ งใน ว ลาศ โลห ตก ล, 2547) ได ให ความหมายของคาว า การเม อง ว าหมายถ ง การจ ดสรรอ านาจและผลประโยชน จากทร พยากรอ นม อย อย างจ าก ด ด งน น การเม องก บผลประโยชน จ งเป นส งท ด าเน นควบค ก น ล กษณะการเม องของ ประเทศไทยเป นแบบรวมศ นย อ านาจอย ท ส วนกลาง ม ได กระจายไปในส วนภ ม ภาคหร อ ท องถ นหร อแม ว าจะม ร ปแบบการปกครองส วนท องถ นก ตาม อ านาจการต ดส นใจย งอย ในม อ ของข าราชการท ได ร บการแต งต งจากส วนกลาง อ านาจการจ ดสรรผลประโยชน จ งตกอย ก บคน ส วนบนของโครงสร างโดยท คนส วนล างไม สามารถได ร บผลประโยชน น นอย างเสมอภาค เก ด ความไม เป นธรรมข นในส งคม เสกสรรค ประเสร ฐก ล (2543 อ างถ งในว ลาศ โลห ตก ล, 2547) ให ความหมาย ของคาว า การเม อง ว าหมายถ ง กระบวนการจ ดสรรผลประโยชน และส งม ค าทางส งคม โดยผ าน ว ธ การใช อ านาจ ท งโดยตรงและโดยอ อม ผลประโยชน และส งม ค าทางส งคมด งกล าว อาจจะม ต งแต ทร พยากรธรรมชาต ไปจนถ งยศถาบรรดาศ กด กระท งกฎระเบ ยบและนโยบายท เอ อให บางส วนได ร บผลประโยชน และบางส วนส ญเส ยผลประโยชน ฯลฯ ส งใดท ได มาหร อเส ยไปโดย ไม ผ านกระบวนการใช อานาจ อาจจะไม ถ อเป นเร องของการเม อง ณรงค ส นสว สด (2539, หน า 3) ได ให ความหมายของค าว า การเม อง หมายถ ง การเม องเป นการต อส ช วงช ง การร กษาไว และการใช อ านาจทางการเม อง โดยท อ านาจ ทางการเม องหมายถ ง อานาจในการท จะวางนโยบายในการบร หารประเทศหร อส งคม อ านาจ ท จะแต งต งบ คคลเพ อช วยในการนานโยบายไปปฏ บ ต และ อ านาจท จะใช ข าราชการ งบประมาณหร อ

17 9 เคร องม ออ นๆ ในการน านโยบายไปปฏ บ ต แนวการมองการเม องเป นเร องของอ านาจ (Power Approach) จากความหมายด งกล าวข างต นพอสร ปความหมายของค าว า การเม อง ได ว าหมายถ ง ก จกรรมท เก ยวข องก บบ คคลหร อกล มบ คคลเพ อท จะก าหนดแนวทาง ข อบ งค บ หร อนโยบายให คนในส งคมปฏ บ ต ตามและอย ร วมก นอย างปกต ส ข ความหมายของการม ร วมทางการเม อง การม ส วนร วมทางการเม อง เป นก จกรรมท ม ความส าค ญประการหน งของกระบวนการ ทางการเม องและม ความจ าเป นส าหร บการเม องเก อบท กระบบ ท งน เป นเพราะการม ส วนร วม ทางการเม องของประชาชนเป นการแสดงออกซ งพฤต กรรมทางการเม องของมน ษย ท ด ารงอย ใน ระบบการเม อง และเป นส วนสาค ญท เก อหน นการด ารงอย ของระบบการเม องอย างม อาจปฏ เสธได ในทานองเด ยวก นก บว ฒนธรรมทางการเม อง ซ งเป นแบบแผนความประพฤต หร อเป นม ลเหต ภายใน อ น ส งผลต อการแสดงออกทางการเม องของบ คคล น กว ชาการได ให ความหมายของคาว า การม ส วนร วมทางการเม อง ไว หลายท าน ด งน คาว าการม ส วนร วมทางการเม อง เป นคาท ม ความหมายกว างขวางมาก เพราะเป นค าท แสดง ความหมายได ครอบคล มถ งก จกรรมทางการเม องท กชน ดท เก ดจากการม ปฏ ส มพ นธ ก นระหว าง พลเม องก บสถาบ นทางการเม องภายในร ฐ ท งในการเม องระด บชาต และระด บท องถ น อย างไรก ตาม ในส วนท เก ยวก บความหมายของ การม ส วนร วมทางการเม อง น น น กร ฐศาสตร หลายท านท งชาวไทยและชาวต างประเทศ ได ให ความหมายไว กว างขวาง หลายความค ดเห นซ งย งไม ม การสร ปความหมายท ช ดเจนของการม ส วนร วมทางการเม อง ค าน ยามเก ยวก บการม ส วนร วมทางการเม อง ท น าสนใจม ด งน ต น ปร ชญพฤทธ (2546, หน า 8) ได กล าวถ งการม ส วนร วมของประชาชนว า หมายถ ง การเข าไปเก ยวข องก บการเล อกต งผ น าหร อผ บ งค บบ ญชา การเข าไปม เส ยงในการ ก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปปฏ บ ต รวมท งการเข าไปม ส วนร วมในการพ จารณาด ผลกระทบของนโยบายเพ อนามาแก ไขปร บปร งเป นนโยบายใหม ในคร งต อไปด วย ในท ศนะของน กร ฐศาสตร ตะว นตก ความหมายของการม ส วนร วมทางการเม องท ม กได ร บการกล าวถ งไม น อยได แก การให ความหมายเช งการแบ งจ าแนกประเภทการม ส วนร วม ทางการเม องของ เวนเนอร (Weinner ) ในบทความเร อง Political Participation : Crisis of the Political Process ซ งเวนเนอร ได ท าการรวบรวมความหมายของค าด งกล าวตามท ปรากฏจาก ท ศนะของน กว ชาการท หลากหลายเอาไว 10 กรณ ด วยก นด งน

18 1) การม ส วนร วมทางการเม อง เป นการกระท าเพ อสน บสน นหร อ เร ยกร องก บผ น าของร ฐบาลในระบอบการปกครองแบบประชาธ ปไตยหร อเผด จการก ได เช น การ ช มน มค ดค านหร อสน บสน นการกระท าของร ฐบาล การออกเส ยงประชามต หร อการว ดมต มหาชน หร อการท าโพลล ส ารวจความค ดเห น (Polling) อ นจะม ผลต อการค ดค านหร อสน บสน นการท างาน ของร ฐบาลและสร างความชอบธรรมให แก ร ฐบาล 2) การม ส วนร วมทางการเม อง เป นความพยายามท จะสร างผลกระทบต อ การด าเน นงานของร ฐบาลหร อการเล อกผ น าร ฐบาล เช น การท ส อและประชาชนแสดงความเห นหร อ ว พากษ การทางานของร ฐบาลหร อการปร บคณะร ฐมนตร 3) การม ส วนร วมทางการเม อง เป นการกระท าของพลเม องของร ฐตามท กฎหมายกาหนดเช น การออกเส ยงเล อกต ง การเข าช อเสนอกฎหมาย การร วมก นช มน มและการย น ข อเร ยกร องในเร องต างๆ โดยไม ข ดต อกฎหมาย 4) การม ส วนร วมทางการเม อง เป นการกระท าอ นแสดงถ งความร ส ก แปลกแยก (Alienation) ท ท าให บ คคลขาดความสนใจหร อขาดการกระท าท เป นปฏ ส มพ นธ ก บ ระบบการเม อง ซ งการท ไม กระท าอ นมาจากการม ความร ส กแปลกแยกทางการเม องน น อาจ ก อให เก ดผลทางการเม องตามมา แต ต องพ จารณาให ได ว าการไม กระท าการอ นใดเก ดจากความร ส ก แปลกแยกเป นการม ส วนร วมทางการเม อง และการท บ คคลไม กระท าการในกรณ อ นใดเป นการม ส วนร วม 5) การม ส วนร วมโดยม ต วแทน (Representative) ซ งประชาชนต องออก เส ยงเล อกต งต วแทนเพ อมาทาหน าท แทนตน ตามระบอบประชาธ ปไตยแบบต วแทน ซ งน บเป นการ ม ส วนร วม ในกรณ หน งแต กระน น ระบอบประชาธ ปไตยทางตรงก เห นว าการม ส วนร วมแบบ ต วแทนเป นส งท ไม จาเป น 6) การม ส วนร วมทางการเม องเป นการกระท าท แสดงออกถ งความต นต วทาง การเม อง ท งท เป นการต นต วมากและการต นต วน อย เช น ผ ร บสม ครเล อกต งหร อผ ท ได เป นสมาช ก พรรคการเม อง ผ ท ไม ไปลงคะแนนเส ยงแต ก ชอบว พากษ ว จารณ หร อถกเถ ยงเร องการบ านการเม อง ก บเพ อนบ าน หร อผ ท แสดงความค ดเห นทางการเม อง หร อผ ท สนใจต ดตามข าวสารทางการ เม องตามส อต างๆ การม ส วนร วมทางการเม อง เป นการกระท าทางการเม องท งท ม ความต อเน อง หร อเป นคร งคราว ซ งรวมไปถ งการกระท าทางการเม องท ใช ความร นแรงด วย เช น การร บสม คร เล อกต ง การต ดตามข าวสารทางการเม อง การก อจลาจลสร างความว นวาย หร อการก ออาชญากรรม ทางการเม องเป นต น 10

19 7) การม ส วนร วมทางการเม อง เป นการกระท าท ประสงค จะม อ ทธ พลต อ ผ นาทางการเม องและการม อ ทธ พลต อการปฏ บ ต การและการดาเน นการของข าราชการได ด วย 8) การม ส วนร วมทางการเม องม ใช เป นการด าเน นการท ม ผลกระทบต อ การเม องในระด บชาต เท าน น แต เป นก จกรรมท ม ผลกระทบต อท งการเม องในระด บชาต และ การเม องระด บท องถ น 9) การม ส วนร วมทางการเม อง เป นการปฏ บ ต การทางการเม อง ซ งเป น เร องท อาจต างก นได ตามกาลเวลา และสถานท เช น ว นหน งการกระท าหน งอาจจะน บเป นการม ส วนร วม แต ในอ กว นเวลาหน งอาจจะไม เป น หร อในพ นท หน งอาจถ อว าเป นการม ส วนร วมทางการ เม อง แต ในอ กพ นท หน งอาจไม ถ อว าเป นก ได ฮ นต งต นและเนลส น (Huntington and Nelson, 1976 อ างถ งใน ส ทธ พ นธ พ ทธ ห น, 2543,หน า 75-76) กล าวว า การม ส วนร วมทางการเม องเป นก จกรรมของประชาชนท กระท า ข น โดยม จ ดม งหมายเพ อจะให ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจหร อกาหนดนโยบายของร ฐบาล แมคคลอสก (McClosky, 1968, หน า ) ใน International Encyclopedia of the Social Science ได ให ค าจ าก ดความของการม ส วนร วมทางการเม องไว ว าเป น ก จกรรมต างๆ ท กระทาโดยความสม ครใจ ซ งสมาช กในส งคมได ม ส วนกระท าร วมก น ในอ นท จะเล อกผ น าของตน และม อ ทธ พลต อการก าหนดนโยบายสาธารณะหร อนโยบายของร ฐท งทางตรงและทางอ อม ก จกรรมเหล าน ได แก การลงคะแนนเส ยงเล อกต ง การต ดตามข อม ลข าวสารทางการเม อง การ บร จาคเง นช วยเหล อแก ผ สม ครร บเล อกต งหร อพรรคการเม อง นอกจากน ย งม ล กษณะของการ กระต อร อร นทางการเม อง ซ งพ จารณาได จากการสม ครเป นสมาช กพรรคการเม องหร อการช วย รณรงค หาเส ยงเล อกต งให ก บพรรคการเม อง เป นต น เวนเนอร (Weinner อ างถ งในส ทธ พ นธ พ ทธห น, 2543, หน า 77-78) ได สร ป ความหมายเพ อให คาจาก ดความของการม ส วนร วมทางการเม องไว ว าเป น การกระท าใดๆ ก ตามท เก ดข นโดยความเต มใจ ไม ว าจะประสบความส าเร จหร อไม ไม ว าจะม การจ ดอย างเป นระเบ ยบ หร อไม และไม ว าจะเก ดข นเป น คร งคราว หร อต อเน องหร อไม จะใช ว ธ การท ถ กต องตาม กฎหมายหร อไม ถ กต องตามกฎหมายเพ อผลในการท จะม อ ทธ พลต อการเล อกนโยบายของร ฐ หร อ ต อการบร หารงานของร ฐ หร อต อการเล อก ผ น าทางการเม องของร ฐบาล ไม ว าจะเป นในระด บ ท องถ นหร อระด บชาต จากข อสร ปความหมายหร อค าจ าก ดความด งกล าว เวนเนอร ได จ าแนก องค ประกอบย อยของการม ส วนร วมทางการเม องไว ด งน 11

20 12 1) จะต องม ก จกรรม เช นม การพ ดค ย หร อร วมดาเน นการใดๆ แต ไม รวมถ งการม ท ศนคต หร อความร ส ก 2) จะต องม ก จกรรมในล กษณะท เป นอาสาสม คร 3) จะต องม ข อเล อกหร อทางเล อกท มากกว าหน งข อเสมอ สถ ตย น ยมญาต (2524, หน า 18) ให ท ศนะไว ว า การม ส วนร วมทางการเม องจะม ส วนท าให ช มชนได ร บผลประโยชน ในแง ของการช วยด งเอาความร ความสามารถพ เศษ (Talents) และท กษะ (Skills) ของคนจ านวนมากออกมาใช ให เป นประโยชน แก ส งคม และในอ กประการ หน ง การให ประชาชนเป นจ านวนมากม โอกาสเข าไปเก ยวข องในเร องราวต างๆ ของร ฐ กล าวได ว า ค อมรรคว ธ ช วยส งเสร มเสถ ยรภาพ ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของส งคม กล าวโดยสร ปการม ส วนร วมทางการเม อง หมายถ ง ก จกรรมในล กษณะต างๆ ท ประชาชน เข าไปเก ยวข องจะโดยเจตนาหร อไม เจตนา จะโดยสม ครใจหร อไม สม ครใจ จะโดยทางตรงหร อ ทางอ อมก ได เพ อท จะเข าไปม อ ทธ พลต อการต ดส นใจ การก าหนดนโยบาย และการปฏ บ ต งานของ ร ฐบาลหร อฝ ายบร หารท งในระด บชาต และระด บท องถ น แนวค ดท เก ยวข องก บการม ส วนร วมทางการเม อง การศ กษาเก ยวก บการม ส วนร วมทางการเม อง ต างประเทศและในประเทศไทยม กท าการ น ยมศ กษาก นในบร บทของการออกเส ยงเล อกต ง ซ งเป นไปในเร องของการพ จารณาแบบแผนหร อ พฤต กรรมการไปออกเส ยงเล อกต งของประชาชน น กร ฐศาสตร ได ขยายความสนใจไปถ งความ พยายามศ กษาล กษณะป จจ ยทางส งคม-จ ตว ทยาท เป นปฐมเหต แห งบ คล กภาพและความเช อ ตลอดจนการแสดงออกซ งพฤต กรรมทางการเม องหร อไม อย างไร ตลอดจนถ งการศ กษาในเช งกล ม ผลประโยชน ต างๆ ท เคล อนไหวเร ยกร องต อระบบการเม อง แต กระน นก ด การย ดเอาผลหร อ ต วเลขการไปใช ส ทธ ออกเส ยงเล อกต งของประชาชนแต เพ ยงประการเด ยวเพ อน ามาเป นด ชน ช ว ด ระด บของการม ส วนร วมทางการเม องหร อคาดการณ ระด บของ การพ ฒนาทางการเม องของส งคม น น อาจจะไม สามารถสะท อนให เห นถ งภาพรวมของการม ส วนร วมทางการเม องได อย างแท จร ง ท งน เน องจากการม ส วนร วมทางการเม องอาจพ จารณาได จากหลายบร บทด งผลงานของน กว ชาการ หลายท านเช นท กล าวถ งไปแล ว ท งการศ กษาเก ยวก บการเข าม ส วนร วมทางการเม องของบ คคลเช น ท กล าวถ งข างต นแล วน น ซ งก ม กจะเป นผลงานการศ กษาเช งพฤต กรรมการเข าม ส วนร วมทางการ เม องท หลากหลายส งเกตแตกต างก นไปตามแต ความพยายามของน กร ฐศาสตร หร อน กว ชาการสาย ส งคมศาสตร ท จะค นหาค าอธ บายท เป นเหต เป นผลต อพฤต กรรมเช นว าน งานการศ กษาเหล าน ย ง ประโยชน ไม น อยในแง ท นอกจากจะสามารถช ให เห นถ งภาพกว างๆ (Eroaden Perspective) ซ งม

21 ความเก ยวโยงหร อในล กษณะความส มพ นธ แบบเง อนไขเช งสาเหต -ผลล พธ (Cause-Result Condition) ก บอ ดมการณ ทางการเม อง เจตคต ทางการเม อง ว ฒนธรรมทางการเม องตลอดจนการ พ ฒนาทางการเม อง ซ งอาจจะเน นในม ต ของการศ กษาการขาดการท ส วนร วมทางการเม องหร อ การศ กษาเก ยวก บการขาดความเก ยวพ นทางการเม อง (Political Involvement) ม น กว ชาการหลาย ท านได กล าวถ งเร อง แนวค ดท เก ยวข องก บการเม อง ด งน ม ลเบรธ ( Milbrath, 1996) ได ศ กษาเร องการเล อกต งเป นกลไกการใช อ านาจ อธ ปไตยหร อการม ส วนร วมทางการเม อง (Political Participation) ของประชาชนผ เป นเจ าของ อานาจอธ ปไตย โดยการไปใช ส ทธ เล อกต งผ แทนท ม นโยบายตรงก บความต องการของตนเอง ให ไปใช อ านาจอธ ปไตยแทนตนด วยความชอบธรรมเพ อลดภาวะความต งเคร ยด ขจ ดความข ดแย ง ม ส วนร วมทางการเม องพบว า การไม ไปใช ส ทธ เล อกต งของบ คคลเป นเร องท ม น ยยะเก ยวพ นก นก บ การขาดการม ส วนร วมทางการเม องกล าวค อ ผ ท ขาดการม ส วนร วมทางการเม อง ม ลเบรธ จ าแนก ให เป นผ ท ไม สนใจทางการเม อง (Apathetic) อ นม แนวโน มท จะกลายเป นผ แปลกแยกทางการเม อง ได ง าย สมบ ต ธ ารงค ธ ญวงศ (2542, หน า 325) ได ศ กษาเร องความร ส กแปลกแยกทาง การเม องว า นอกเหน อจะพ จารณาได ในบร บทความเช อมโยงส มพ นธ ก บก จกรรมทางเศรษฐก จแล ว ในแง พฤต กรรมการเม องย งสอดคล องก บการศ กษาว ฒนธรรมทางการเม องและความม สมรรถนะ ทางการเม อง ซ งต างก ม ว ตถ ประสงค เพ อจะให ทราบหร อค นหาค าอธ บายสาเหต ของการเข าม ส วน ร วมหร อไม ม ส วนร วมในก จกรรมทางการเม องของบ คคล ย งสามารถนามาพ จารณาถ งข อเสนอแนะ แนวทางท เป นประโยชน ในการพ ฒนาการม ส วนร วมทางการเม องของประชาชน นาย และ เวอร บา ( Nie and Verba, 1975) ได ให ข อค ดในบทความเร อง Political Participation (in Greenstein and Polsby (1975) Handbook of Political Science, Vol. 4 : Addison- Wesley) ให ความเห นว า การม ส วนร วมทางการเม อง จะพ จารณาเฉพาะการกระท าหร อก จกรรมทาง การเม องท ถ กต องกฎหมายเท าน น ท กล าวถ งเช นน ย อมเป นไปแล วแต น กว ชาการแต ละท านจะเห นไป ในทางใด นายและเวอร บา (Nie and Verba 1975, p. 9-12) ได แบ งก จการของการม ส วนร วมทางการ เม องออกเป น 4 ร ปแบบ ประกอบด วย 1) การลงคะแนนเส ยงเล อกต ง เป นก จกรรมท เก ดข นเสมอในระบอบ ประชาธ ปไตยและม อ ทธ พลต อผ น าทางการเม องส งมาก เน องจากการเล อกต งน เป นส งท แสดงให เห นถ งความน ยมสน บสน นหร อไม สน บสน นของประชาชน หร อเป นแรงกดด นท ประชาชน แสดงออกให ร ฐบาล/ผ น าทางการเม องเห นว าจ าต องปร บนโยบาย/การด าเน นงานบางประการ เพ อให 13

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท ป การศ กษา 556 ฉบ บท ศาสนาฯ และหน าท พลเม องฯ เวลา 50 นาท (แบบเล อกตอบ 40 ข อ) ความส าค ญของศาสนา ความส มพ นธ ของพระพ ทธศาสนา ก บการด าเน นช ว ต พระพ ทธศาสนาม อ ทธ พล

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ)

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) (ต วอย าง) สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) ช อข าราชการ... เลขประจ าต วประชาชน... สถานศ กษา/ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา... ส

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information