รายงานการน เทศการศ กษา ป การศ กษา 2554

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการน เทศการศ กษา ป การศ กษา 2554"

Transcription

1 รายงานการน เทศการศ กษา ป การศ กษา 2554 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐมเขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 ค าน า ในป การศ กษา 2554 กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การน เทศการศ กษา ท สอดคล องก บแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2554 ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 พร อมท ง ก าหนดแนวทางการน เทศการศ กษา การประเม นผลและการรายงานผลการน เทศการศ กษา เพ อให ม ผ ม ส วนเก ยวข องท งในระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ศ กษาน เทศก และสถานศ กษาใช เป นเคร องม อในการ พ ฒนาค ณภาพการศ กษาได อย างม ประส ทธ ภาพ เม อส นป การศ กษา กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา จ งจ ดท ารายงานผลการ น เทศฉบ บน ข น เพ อรายงานว ธ ปฏ บ ต และผลการน เทศในรอบป การศ กษาท ผ านมา กล มน เทศต ดตามและ ประเม นผลการจ ดการศ กษา หว งเป นอย างย งว าเอกสารฉบ บน จะเป นประโยชน แก หน วยงานและ ผ เก ยวข อง เพ อใช เป นแนวทางในการพ ฒนาการศ กษาต อไป ขอขอบค ณผ ม ส วนเก ยวข องในการจ ดท า รายงานผลการน เทศการศ กษา ป การศ กษา 2554 จนส าเร จล ล วงด วยด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 ก

3 สารบ ญ หน า ค าน า ก สารบ ญ ข บทท 1 บทน า 1 ความเป นมา 1 ว ส ยท ศน 1 พ นธก จ 1 เป าประสงค 1 กลย ทธ การน เทศ 1 ชอบข ายการน เทศ 2 ร ปแบบและกระบวนการน เทศ 3 การวางแผนน เทศ 4 1. การพ ฒนาองค กรและบ คลากร 4 2. การด าเน นการน เทศ 6 ว ตถ ประสงค ของการรายงาน 9 ผลท คาดว าจะได ร บ 9 บทท 2 ข นตอนว ธ การด าเน นการน เทศ 10 การน เทศเพ อสร างความร 10 การน เทศเพ อต ดตามการด าเน นงาน การน เทศคร งท 1 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา การน เทศคร งท 2 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา การน เทศคร งท 1 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา การน เทศคร งท 2 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา บทท 3 ผลการน เทศป การศ กษา ผลการน เทศคร งท 1 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา ผลการน เทศคร งท 2 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา ผลการน เทศคร งท 1 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ผลการน เทศคร งท 2 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา บทท 4 สร ปและอภ ปรายผลการน เทศป การศ กษา ผลกรพ ฒนาองค กรและบ คลากร 37 ผลการด าเน นการน เทศ ผลการน เทศเพ อพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ผลการน เทศเพ อพ ฒนาความสามารถในการอ านและเข ยน ผลการน เทศเพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน ผลการน เทศเพ อพ ฒนาความสามารถด านเทคโนโลย เพ อ เป นเคร องม อในการเร ยนร 41 ข

4 5. ผลการน เทศเพ อการพ ฒนาห องสม ด 3 ด ผลการน เทศเพ อการบ รณาการความร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยน เข าไปในก จกรรมการเร ยนการสอน ผลการน เทศเพ อการปล กฝ งค ณธรรมความส าน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ผลการน เทศเพ อการจ ดโอกาสให ผ พ การได พ ฒนาสมรรถภาพ ผลการน เทศเพ อพ ฒนาค ณภาพตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 42 บทสร ปและข อเสนอแนะ 42 ต วอย างเคร องม อน เทศ 44 แบบน เทศ คร งท 1 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา แผนปฏ บ ต การน เทศต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษาคร งท 1 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา คณะผ จ ดท า 73 ค

5 1 ความเป นมา บทท 1 บทน า ในป การศ กษา 2554 กล มน เทศต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ น การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การน เทศการศ กษา โดยใช กระบวนการม ส วน ร วม ผ านการแลกเปล ยนเร ยนร เพ อก าหนด ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค กลย ทธ ของการน เทศ ร ปแบบ การน เทศ กระบวนการน เทศ เป นกรอบแนวค ด ก าหนดขอบข ายการน เทศ ต วช ว ด และเป าหมายการน เทศ ตามกลย ทธ และจ ดเน นในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครปฐม เขต 1 ด งน ว ส ยท ศน กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครปฐม เขต 1 เป นองค กรการน เทศช นน า พ นธก จ 1. พ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศ เพ อการบร หารและการน เทศ 2. พ ฒนากระบวนท ศน ในการท างานของบ คลากรให สอดคล องก บว ส ยท ศน ขององค กร และ ส งเสร มการท างานแบบบ รณาการ 3. ส งเสร มว ฒนธรรมค ณภาพในการท างาน 4. พ ฒนากล มน เทศให เป นองค กรแห งการเร ยนร เป าประสงค โรงเร ยนม การบร หารและการจ ดการเร ยนการสอนได มาตรฐานพ ฒนาส สากล กลย ทธ การน เทศ กลย ทธ ท 1 พ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศในการพ ฒนาค ณภาพทางการศ กษา กล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา ด าเน นการพ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศ เผยแพร ประชาส มพ นธ และน าไปใช พ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยใช ระบบ e Information ในเร อง ต อไปน 1.1 ข อม ลพ นฐานของโรงเร ยนในส งก ด 1.2 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน 1.3 การประเม นค ณภาพภายนอกของสถานศ กษา 1.4 การประเม นผลตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของกระทรวงศ กษาธ การ 1.5 ข อม ลโรงเร ยนศ นย พ ฒนาการเร ยนการสอน โรงเร ยนแกนน า และโรงเร ยนต นแบบ 1.6 ข อม ลผลการปฏ บ ต งานท ด (Best Practice) 1.7 ข อม ลการพ ฒนาศ กษาน เทศก

6 2 กลย ทธ ท 2 ปร บกระบวนท ศน ในการท างานให สอดคล องตามว ส ยท ศน ขององค กร และ ส งเสร มการท างานแบบบ รณาการ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ปร บกระบวนท ศน ในการท างานของ บ คลากรให สอดคล องตามว ส ยท ศน ขององค กร และส งเสร มการท างานแบบบ รณาการ ด งน 2.1 ศ กษาน เทศก แต ละคนศ กษา ว เคราะห ภาระงานของตนเอง เช อมโยงบ รณาการก บ ภาระงาน และว ส ยท ศน ขององค กร โดยใช การน เทศแบบ NAKHON PATHOM SUPERVISORY MODEL ให บรรล เป าหมาย 2.2 ด าเน นการน เทศแบบบ รณาการโดยใช การน เทศ NAKHON PATHOM SUPERVISORY MODEL 2.3 ใช กระบวนการ KM, ผ าน Web Blog, Web Page 2.4 ใช กระบวนการว จ ยในการพ ฒนาการน เทศ 2.5 ผ บร หารและคร ม การพ ฒนาการบร หาร และการเร ยนการสอน 2.6 ให ความส าค ญต อความพ งพอใจของผ ร บการน เทศ กลย ทธ ท 3 ส งเสร มว ฒนธรรมค ณภาพในการท างาน กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส งเสร มว ฒนธรรมค ณภาพในการท างาน ด งน 3.1 จ ดท าเอกสารว ฒนธรรมค ณภาพกล มน เทศฯ 3.2 ศ กษาน เทศก ปฏ บ ต งานตามว ฒนธรรม 3.3 ให รางว ลศ กษาน เทศก ค ณภาพ 3.4 ม ระบบประก นค ณภาพภายในกล มน เทศฯ กลย ทธ ท 4 พ ฒนาองค กรแห งการเร ยนร กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ด าเน นการพ ฒนากล มน เทศ ต ดตาม และ ประเม นผลการจ ดการศ กษา ให เป นองค กรแห งการเร ยนร โดยด าเน นการ ด งน 4.1 จ ดท าคล งความร และบรรยากาศแห งการเร ยนร 4.2 จ ดท าศ นย บร การส อ นว ตกรรมทางการศ กษา 4.3 ม การประช ม ส มมนา เผยแพร แลกเปล ยนเร ยนร 4.4 ผล ตส อนว ตกรรม บทความ งานว จ ยเก ยวก บด านว ชาการ ขอบข ายการน เทศ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ก าหนดขอบข ายการน เทศตามกลย ทธ และ จ ดเน นในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครปฐม เขต 1 ด งน 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตร และส งเสร มความสามารถด าน เทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร 2. ปล กฝ งค ณธรรมความส าน กในความเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ

7 4. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ 5. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศ กษา หล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนและความร วมม อก บองค กรปกครองส วนท องถ นเพ อ ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา ร ปแบบและกระบวนการน เทศ ร ปแบบการน เทศของกล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา ได ใช กระบวนการม ส วนร วม การแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก นก าหนด ร ปแบบการน เทศของกล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผล การจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครปฐม เขต 1 ได ร ปแบบ การน เทศแบบNAKHON PATHOM SUPERVISORY MODEL ด งแผนภาพ 3 NAKHON PATHOM SUPERVISORY MODEL ป สพป. โรงเร ยน ผลการใช ประส ทธ ภาพการ ปฏ บ ต งาน ค ณภาพ ผ เร ยน ความพ งพอใจ ข อม ลย อนกล บ ร ปแบบการน เทศ (NAKHON PATHOM SUPERVISORY MODEL) 1. VCLI V : VISION C : CULTURE L : LEARNING I : INTEGRATION V : VISION ความสอดคล องระหว างว ส ยท ศน ของ องค กรและว ส ยท ศน ของบ คคล ส งผลให บ คคลปฏ บ ต หน าท ของบ คลากรด วยความผ กพ นไม ใช ท างานเพ ยงหน าท เท าน น C : CULTURE ว ฒนธรรมค ณภาพ การม ส วนร วมเป ดกว าง ยอมร บการเปล ยนแปลง ภาวะผ น าแห งการเปล ยนแปลง การส อสารแบบเป ดกว าง และม ส วนร วมในการต ดส นใจ

8 L : LEARNING การแลกเปล ยนเร ยนร เพ อพ ฒนาความร และความสามารถของท ม อย างสม าเสมอและต อเน อง I : INTEGRATION การค ดแบบองค รวม แบบบ รณาการความร จากสาขา โดยเน น องค ประกอบรวมมากกว าการมองแบบแยกส วน เพ อให เก ดความเข าใจในโครงสร างและการน า ประสบการณ มาเช อมโยงเพ อหาความส มพ นธ ของส งต าง ๆ 2. PDCA P : PLAN การวางแผน D : DO ปฏ บ ต ตามแผน C : CHECK ประเม นผล A : ACT พ ฒนา 3. MENTORING SYSTEM M : การให ค าปร กษา แนะน า และช วยเหล อเพ อนศ กษาน เทศก และผ เก ยวข องในการ น เทศการศ กษา ว เคราะห ว จ ย ต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการพ ฒนาระบบบร หารและการจ ดการ การวางแผนการน เทศ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครปฐม เขต 1 ได ด าเน นการวางแผนการน เทศตามกระบวนการน เทศ ด งต อไปน 1. พ ฒนาองค กรและบ คลากร 4 ข นตอนการด าเน นการ ก จกรรมท ด าเน นการ 1. พ ฒนาระบบข อม ล สารสนเทศในการ พ ฒนาค ณภาพทาง การศ กษา กล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา สพป. นครปฐม เขต 1 ด าเน นการพ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศ เผยแพร ประชาส มพ นธ และน าไปใช พ ฒนาค ณภาพ การศ กษา โดยใช ระบบ e Information ในเร องต อไปน 1. ข อม ลพ นฐานของโรงเร ยนในส งก ดผลส มฤทธ ทางการ เร ยนของน กเร ยน 2. ผลการประเม นค ณภาพภายนอกของสถานศ กษา 3. ผลการประเม นผลตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของกระทรวงศ กษาธ การ 4. ข อม ลโรงเร ยนศ นย พ ฒนาการเร ยนการสอน โรงเร ยนแกนน าและโรงเร ยนต นแบบ 5. ข อม ลผลการปฏ บ ต งานท ด (Best Practice) 6. ข อม ลการพ ฒนาศ กษาน เทศก ระยะเวลา ท ด าเน การ เมษายน 2554

9 5 ข นตอนการด าเน นการ ก จกรรมท ด าเน นการ 2. ปร บกระบวนท ศน ใน การท างานให สอดคล อง ตามว ส ยท ศน ของ องค กร และส งเสร มการ ท างานแบบบ รณาการ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษาสพป. นครปฐม เขต 1 ปร บกระบวนท ศน ในการท างานของ บ คลากรให สอดคล องตามว ส ยท ศน ขององค กร และ ส งเสร มการท างานแบบบ รณาการ ด งน 1. ศ กษาน เทศก แต ละคนศ กษา ว เคราะห ภาระงานของ ตนเอง เช อมโยงบ รณาการก บ ภาระงาน และว ส ยท ศน ขององค กร โดยใช การน เทศแบบ NAKHON PATHOM SUPERVISORY MODEL ให บรรล เป าหมาย 2. ด าเน นการน เทศแบบบ รณาการโดยใช การน เทศ NAKHON PATHOM SUPERVISORY MODELใช กระบวนการ KM, ผ าน Web Blog,Web Page 3. ใช กระบวนการว จ ยในการพ ฒนาการน เทศ 4. ผ บร หารและคร ม การพ ฒนาการบร หาร และการ เร ยนการสอน 5. ให ความส าค ญต อความพ งพอใจของผ ร บการน เทศ ระยะเวลา ท ด าเน การ เมษายน 2554 ม นาคม ส งเสร มว ฒนธรรม ค ณภาพในการท างาน 4. พ ฒนาองค กรแห ง การเร ยนร กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส งเสร ม ว ฒนธรรมค ณภาพในการท างาน ด งน 1. จ ดท าเอกสารว ฒนธรรมค ณภาพกล มน เทศฯ 2. ศ กษาน เทศก ปฏ บ ต งานตามว ฒนธรรม 3. ให รางว ลศ กษาน เทศก ค ณภาพ 4. ม ระบบประก นค ณภาพภายในกล มน เทศฯ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ด าเน นการพ ฒนากล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการ จ ดการศ กษา ให เป นองค กรแห งการเร ยนร โดยด าเน นการ ด งน 1. จ ดท าคล งความร และบรรยากาศแห งการเร ยนร 2. จ ดท าศ นย บร การส อ นว ตกรรมทางการศ กษา 3. ม การประช ม ส มมนา เผยแพร แลกเปล ยนเร ยนร 4. ผล ตส อนว ตกรรม บทความ งานว จ ยเก ยวก บด าน ว ชาการ เมษายน 2554 ม นาคม 2555 เมษายน 2554 ม นาคม 2555

10 6 2. การด าเน นการน เทศ 2.1 การน เทศเพ อสร างความร ด วยการจ ดการประช มส มมนา จ ดอบรม จ ดประช ม แลกเปล ยนเร ยนร จ ดท าเอกสารน เทศทางไกล จ ดท าส อ เว บไซต เว บบล อกและผ านการด าเน นโครงการ สนองกลย ทธ และจ ดเน นตามแผนปฎ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2554 เฉพาะโครงการท กล มน เทศฯ ร บผ ดชอบ ด งน กลย ทธ จ ดเน นท โครงการ/ก จกรรม ท 1 1. การยกระด บ ผลส มฤทธ ทางการ เร ยน 5 กล มสาระ การเร ยนร หล ก 1.โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน 2.โครงการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพ ผ เร ยน 2.1 สอบว ดความร ข นพ นฐานระด บชาต (O-NET) 2.2 ประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพ ผ เร ยน น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 (NT) 2.3 ประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพ ผ เร ยน น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 (NT) 2.4 ประเม นค ณภาพน กเร ยนช น ป.2,ป.5 และ ม.2 ระด บเขตพ นท (LAS) 2.5 สอบว ดความร ด านอาช วศ กษา (V-NET) 3. โครงการพ ฒนาการศ กษาปฐมว ย 4. โครงการอ านเข ยนค ดคล อง 5. โครงการส งเสร มน ส ยร กการอ าน พ ฒนาห องสม ด 3 ด 7. เพ มศ กยภาพ น กเร ยนด านภาษา ด านคณ ตศาสตร ด านว ทยาศาสตร และด านเทคโนโลย 7.โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร โรงเร ยนแกนน ายกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน 8. โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนภาษาอ งกฤษ 9. โครงการใช เทคโนโลย ในการเร ยนร 9.3 พ ฒนาบ คลากรด านบ รณาการการใช เทคโนโลย สารสนเทศ น กเร ยนท กคน ม ความส ขม ความ ภ ม ใจในความเป น ไทยและส าน กใน ความร กชาต 9.5 พ ฒนาผ บร หารสถานศ กษาในการใช ICT ในการจ ดการเร ยนร 1. โครงการส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรม 2. โครงการค ายสร างสรรค พ ฒนาศ กยภาพเด กไทย 3. โครงการนครปฐม ปฐมนครแห งความด

11 กลย ทธ ท จ ดเน นท โครงการ/ก จกรรม 6. ส งเสร มการจ ด การศ กษาตามหล ก ปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง โดยการขยายผล สถานศ กษา พอเพ ยงต นแบบ สร างทางเล อก ในการเร ยนร ท เน น ให ประชากรว ย เร ยนท กคนเข าถ ง โอกาสทางการ ศ กษาอย างท วถ ง เพ มอ ตราการศ กษา ต อในระด บ ม ธยมศ กษาตอน ปลาย ส าน กงานเขต พ นท การศ กษาผ าน การประเม น ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐานของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา สถานศ กษาท ก แห งผ านการร บรอง มาตรฐานการศ กษา ม ระบบประก น ค ณภาพท เข มแข ง และผ านการร บรอง จากการประเม น ค ณภาพภายนอก 10. โครงการข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงส สถานศ กษา 10.1ส งเสร มศ กยภาพการบร หารการบร หารศ นย จ ดการเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง 10.3พ ฒนาโรงเร ยนจ ดก จกรรมตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 10.4จ ดก จกรรมการศ กษาและเร ยนร ประว ต ศาสตร และภ ม ป ญญา ท องถ น 2. โครงการส งเสร มการจ ดการศ กษาส าหร บผ พ การ ผ ด อยโอกาส 2.3 ส งเสร มการจ ดการเร ยนร ส าหร บผ พ การเร ยนร วม 2.4 พ ฒนาการเร ยนร การสอนส าหร บเด กท ม ป ญหาการเร ยนร (LD) 3.โครงการเสร มสร างความเข มแข งด านการบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครปฐม เขต พ ฒนาศ กษาน เทศก แนวใหม 3.7จ ดต ง/พ ฒนาศ นย เคร อข ายกล มสาระการเร ยนร และก จกรรม พ ฒนาผ เร ยน 1. โครงการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพเพ อรองร บการประเม นภายนอก จาก สมศ. 7

12 8 กลย ทธ ท จ ดเน นท โครงการ/ก จกรรม 8. น กเร ยน คร และ สถานศ กษาได ร บ การพ ฒนาเตร ยม ความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 9. ส าน กงานเขต พ นท การศ กษาผ าน การประเม น ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐานของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 2.โครงการพ ฒนาหล กส ตรส การเร ยนการสอนตามมาตรฐานการเร ยนร ส อาเซ ยน 3.โครงการสร างความเข มแข งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาส มาตรฐาน ส าน กงานมาตรฐานส าน กงานเขตพ ท การศ กษา 3.8ส งเสร มสน บสน นและพ ฒนาสถานศ กษาบร หารจ ดการโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน (SBM) น เทศ ต ดตาม 3.15 การบร หารจ ดการความร (KM) 4.โครงการสร างความเข มแข งส าน กงานเขตฯและสถานศ กษาโดยองค คณะบ คคล 4.4 ก.ต.ป.น. เขตพ นท การศ กษา 5. โครงการโรงเร ยนด ระด บต าบล 6. โครงการโรงเร ยนด ระด บอ าเภอ 7. โครงการพ ฒนาโรงเร ยนขนาดเล กส ศ นย การเร ยนค ณภาพ 8.โครงการส งเสร มการบร หารจ ดการโรงเร ยนขนาดเล กส าน กงานเขต พ นท การศ กษานครปฐม เขต การน เทศเพ อต ดตามและประเม นการด าเน นงาน ในการด าเน นการน เทศต ดตามการด าเน นงานในระด บสถานศ กษา กล มน เทศ ต ดตามและ ประเม นผลการจ ดการศ กษาจะจ ดท าแผนปฏ บ ต การน เทศเป นแผนประจ าป เป นแผนหล ก ก าหนดประเด น และเป าหมายการน เทศครอบคล มกลย ทธ และเป าหมายตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐมเขต 1 ก าหนดเป าหมายจ านวนคร งท โรงเร ยนท ก โรงเร ยนในส งก ดจะได ร บการน เทศจากส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 ภาค เร ยนละ 2 คร งหร อป การศ กษาละ 4 คร งต อโรงเร ยน รายละเอ ยดกล าวแล ว เม อจะท าการน เทศในแต ละ คร ง จะจ ดท าแผนน เทศเฉพาะคร งน นๆ เป นแผนย อย ซ งอาจก าหนดประเด นและเป าหมายการน เทศเฉพาะ เร องท จ าเป นหร อต องการเร งด วนก อน แต เม อครบป การศ กษาจะท าการน เทศได ครอบคล มประเด นและ เป าหมายตามแผนปฏ บ ต การน เทศประจ าป

13 9 ว ตถ ประสงค ของการรายงาน เพ อรายงานข นตอนว ธ การด าเน นการและผลการน เทศ ตามแผนปฏ บ ต การน เทศ ประจ าป การศ กษา 2554 ของกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษา นครปฐม เขต 1 ผลท คาดว าจะได ร บ ได ร บทราบจ ดเด น จ ดด อยและป ญหาอ ปสรรคของการด าเน นงานน เทศการศ กษา ในป การศ กษา 2554 สามารถน ามาปร บใช ในการวางแผนปฏ บ ต การน เทศในป การศ กษา 2555 ต อไป

14 10 บทท 2 ข นตอนว ธ การด าเน นการน เทศ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครปฐม เขต 1 ได ด าเน นการน เทศตามกระบวนการน เทศ ในสองล กษณะตามท กล าวแล วในบทท 1 ค อ 1) การน เทศเพ อสร างความร ด วยการจ ดการประช มส มมนา จ ดอบรม จ ดประช มแลกเปล ยนเร ยนร จ ดท า เอกสารน เทศทางไกล จ ดท าส อ จ ดท าเว บไซต เว บบล อกและผ านการด าเน นโครงการสนองกลย ทธ และ จ ดเน นตามแผนปฎ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2554 และ 2) การน เทศเพ อต ดตามการด าเน นงาน ประเม นผลการด าเน นงานและให ขว ญก าล งใจ ด งต อไปน การน เทศเพ อสร างความร 1. การประช มส มมนา ในป การศ กษา 2554 กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ได ด าเน นการน เทศโดยการประช มส มมนาเพ อสร างความร แก ผ ปฏ บ ต งานในหลายเร อง ต งแต ไตรมาสท สอง จนส นส ดป งบประมาณ 2554 เช น 1.1 โครงการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพเพ อรองร บการประเม นภายนอกจาก สมศ. 1.2 พ ฒนาบ คลากรด านบ รณาการการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 1.3 พ ฒนาผ บร หารสถานศ กษาในการใช ICT ในการจ ดการเร ยนร 1.4 สอบว ดความร ข นพ นฐานระด บชาต (O-NET) 1.5 ประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพผ เร ยน น กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 6 (NT) 1.6 ประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพผ เร ยน น กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 3 (NT) 1.7 ประเม นค ณภาพน กเร ยนช น ป.2, ป.5 และ ม.2 ระด บเขตพ นท (LAS) 1.9 ส งเสร มการจ ดการเร ยนร ส าหร บผ พ การเร ยนร วม 1.10 พ ฒนาการเร ยนร การสอนส าหร บเด กท ม ป ญหาการเร ยนร (LD) 1.11 โครงการโรงเร ยนด ระด บต าบล 2. การจ ดท าเว บไซต ประชาส มพ นธ เผยแพร ข อม ลและความร ทางว ชาการ ท เว บไซต ของกล ม น เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา และ ตลอดป การศ กษา 3. น เทศผ านเคร อข ายส งคมออนไลน ตลอดป การศ กษา 4. จ ดท าเอกสารน เทศทางไกล ส งไปโรงเร ยนทางระบบ e-office ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 5. จ ดก จกรรม การจ ดการความร เป นก จกรรมประจ าท กเด อน ก าหนดเป นปฏ ท นตลอด ป งบประมาณ ในแต ละเด อน จะม ศ กษาน เทศก น าเสนอผลการปฏ บ ต งานหร อแนวค ดทฤษฎ ท เป นประโยชน ต อการท างานของศ กษาน เทศก หร อด ต อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนในส งก ด จ านวน 3 คน เม อน าเสนอท ประช มแล วจะม การอภ ปรายแลกเปล ยนความร เก ดความใหม ๆ เพ มข นอย างต อเน อง

15 หล งจากน น จะน าข นเผยแพร บนเว บไซต ของกล มน เทศฯ และ รวมท งท 6. จ ดน ทรรศการแสดงผลงาน เช น การจ ดงานเผยแพร ผลงานของโรงเร ยนขนาดเล ก เม อว น เสาร ท 24 ก นยายน จ ดก จกรรมประกวดท กษะทางภาษาไทยและคณ ตศาสตร ในงานเผยแพร ผลงานของโรงเร ยน ขนาดเล ก เม อว นเสาร ท 24 ก นยายน การน เทศเพ อต ดตามการด าเน นงาน ในการด าเน นการน เทศต ดตามการด าเน นงานในระด บสถานศ กษา กล มน เทศ ต ดตามและ ประเม นผลการจ ดการศ กษาได จ ดท าแผนปฏ บ ต การน เทศเป นแผนประจ าป เป นแผนหล ก ก าหนดประเด น และเป าหมายการน เทศครอบคล มกลย ทธ และเป าหมายตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐมเขต 1 ก าหนดเป าหมายจ านวนคร งท โรงเร ยนท ก โรงเร ยนในส งก ดจะได ร บการน เทศจากส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 ภาค เร ยนละ 2 คร งหร อป การศ กษาละ 4 คร งต อโรงเร ยน รายละเอ ยดตามท กล าวแล วในบทท 1 เม อจะท าการน เทศในแต ละคร ง จะจ ดท าแผนน เทศเฉพาะคร งน นๆ เป นแผนย อย ซ งอาจก าหนดประเด น และเป าหมายการน เทศเฉพาะเร องท จ าเป นหร อต องการเร งด วนก อน แต เม อครบป การศ กษาจะท าการ น เทศได ครอบคล มประเด นและเป าหมายตามแผนปฏ บ ต การน เทศประจ าป นอกจากการน เทศตามท ก าหนดเป นแผนน เทศย อยจ านวน 4 คร งต อป แล ว เม อศ กษาน เทศก หร อคณะผ น เทศพบว าโรงเร ยนใดม ประเด นท ต องน เทศต อเน อง ก จะจ ดท าแผนน เทศด งน 1. การน เทศคร งท 1 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 ในการน เทศคร งน เป นการวางแผนอย างเร งด วน เน องจากในภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 น ม โรงเร ยนในส งก ดจ านวน 29 โรเงร ยนและโรงเร ยนเอกชน 2 โรงเร ยนรวม 31 โรงเร ยน ต องเข าร บการ ประเม นรอบสามในระหว างเด อนม ถ นายน ส งหาคม 2554 จ งม การจ ดท าแผนน เทศเฉพาะก จส าหร บ โรงเร ยนเหล าน ก าหนดคณะผ ท าการน เทศออกเป น 3 กล มค อ กล มอ าเภอเม อง กล มอ าเภอก าแพงแสน และกล มอ าเภอดอนต ม คณะผ ท าการน เทศแต ละคณะก าหนดแผนการน เทศเอง โดยให เป าหมาย ความส าเร จอย ท โรงเร ยนท กแห งท เข าร บการประเม นรอบสาม ม ความพร อมร บการประเม นและผ านการ ประเม นภายนอกรอบสาม 1.1 ว ตถ ประสงค ของการน เทศ โรงเร ยนท กแห งท เข าร บการประเม นรอบสาม ม ความพร อมร บการประเม นและผ านการ ประเม นภายนอกรอบสาม 1.2 ประเด นการน เทศ เป นการตรวจสอบการด าเน นงานและผลการด าเน นงานของโรงเร ยน ตามต วบ งช ของ มาตรฐานการประเม นภายนอกศ กษารอบสาม 12 มาตรฐานท งระด บการศ กษาปฐมว ยและระด บการศ กษา 11

16 12 ข นพ นฐาน ใช เกณฑ การพ จารณาตามค ม อของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) 1.3 ระยะเวลาท น เทศ ก าหนดท าการน เทศ ในระหว างเด อน พฤษภาคม - ม ถ นายน 2554 โดยมอบหมายให คณะผ ท า การน เทศก าหนดปฏ ท นและแจ งก บโรงเร ยน 1.4 เป าหมายการน เทศ ได แก โรงเร ยนท เข าร บการประเม นรอบสามในระหว างเด อนม ถ นายน ส งหาคม 2554 จ านวน 31 โรงเร ยน ได แก ท โรงเร ยน อ าเภอ ท โรงเร ยน อ าเภอ 1 บ านดอนซาก ก าแพงแสน 18 บอสโกพ ท กษ เม อง 2 บ านสระน าส ม ก าแพงแสน 19 บ านท งน อย เม อง 3 บ านหนองพงนก ก าแพงแสน 20 บ านหนองง เหล อม เม อง 4 บ านห วยด วน ก าแพงแสน 21 ว ดเกาะว งไทร เม อง 5 บ านอ อกระท ง ก าแพงแสน 22 ว ดพระปฐมเจด ย เม อง 6 ประถมฐานบ นก าแพงแสน ก าแพงแสน 23 ว ดพระประโทณเจด ย เม อง 7 ว ดท งกระพ งโหม ก าแพงแสน 24 ว ดรางปลาหมอ เม อง 8 ว ดว งน าเข ยว ก าแพงแสน 25 ว ดลาดปลาเค า เม อง 9 ว ดสระพ ง ก าแพงแสน 26 ว ดว งตะก เม อง 10 ว ดสระส ม ม ก าแพงแสน 27 ว ดสระกระเท ยม เม อง 11 ว ดหนองปลาไหล ก าแพงแสน 28 ว ดสามควายเผ อก เม อง 12 ว ดหนองโพธ ก าแพงแสน 29 ว ดหนองเส อ เม อง 13 ว ดกงลาด ดอนต ม 30 อน บาลนครปฐม เม อง 14 ว ดบ านหลวง ดอนต ม 31 อน บาลไผทว ทยา เม อง 15 ว ดล าเหย ดอนต ม 16 ว ดสะส เหล ยม ดอนต ม 17 ว ดสามง าม ดอนต ม ผ ร บการน เทศ ได แก ผ บร หารโรงเร ยน คร ว ชาการท กระด บ และคร ท เก ยวข องก บประเด นการน เทศ คณะผ น เทศ คณะผ ท าการน เทศประกอบด วย ศ กษาน เทศก ท ร บผ ดชอบการน เทศโรงเร ยนในแต ละอ าเภอๆละ 1 คณะ จ านวน 3 คณะ

17 ก จกรรมการน เทศ คณะผ น เทศเข าท าการน เทศรายโรงเร ยน (ตามปฏ ท นการน เทศ) โดยศ กษาเอกสาร ส มภาษณ สอบถาม ส งเกตการสอน ส มประเม นน กเร ยน ประเม นผลงานน กเร ยน ตามประเด นท ท าการน เทศ สร ปผล การน เทศด วยวาจา แลกเปล ยนแนวค ด ให ข อเสนอแนะและวางแผนการเตร ยมความพร อมร วมก น เคร องม อน เทศ แบบตรวจสอบการด าเน นงานและผลการด าเน นงานของโรงเร ยน ตามต วบ งช ของมาตรฐานการ ประเม นภายนอกศ กษารอบสาม 12 มาตรฐานท งระด บการศ กษาปฐมว ยและระด บการศ กษาข นพ นฐาน งบประมาณท ใช ค าพาหนะเด นทางส าหร บการไปน เทศจากโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน ตาม แผนปฏ บ ต การ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 ป งบประมาณ 2554 ผลท คาดว าจะได ร บ โรงเร ยนในส งก ดม การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามเป าหมายและต วช ว ดท ก าหนด 2. การน เทศคร งท 2 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 ในคร งท 2 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 ก าหนดว ตถ ประสงค ของการน เทศ ประเด นการ น เทศ เป าหมาย ก จกรรมและปฏ ท นการน เทศ ด งน 2.1 ว ตถ ประสงค ของการน เทศ 1.) เพ อต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานของโรงเร ยนเก ยวก บการพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาในประเด นการน เทศท ก าหนด 2.) เพ อร วมวางแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาก บโรงเร ยนท ร บการน เทศต ดตามในประเด น การน เทศท ก าหนด 3.) เพ อรวบรวมแลกเปล ยนเร ยนร เก ยวก บ ป ญหา อ ปสรรคและแนวทางแก ไขในการ พ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนในส งก ดตามประเด นท ก าหนด 2.2 ประเด นการน เทศ 1.) ความสามารถในการอ านและเข ยน 2.) การยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน 3.) การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 4.) การปล กฝ งค ณธรรมความส าน กในความเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง 5.) การจ ดโอกาสให ผ พ การท ได ร บการพ ฒนาสมรรถภาพ 2.3 เป าหมายการน เทศ 13

18 1.) โรงเร ยนท กแห งในส งก ด ม ข อม ลน กเร ยน ท ม ป ญหาด านการอ าน การเข ยน (ข อม ล รายคน) ม ว ธ ปฏ บ ต เพ อพ ฒนาน กเร ยนกล มด งกล าว (รายคน) 2.) โรงเร ยนท กแห งในส งก ด ม ข อม ลผลการประเม นค ณภาพน กเร ยนท กระด บ ได แก การ ทดสอบ O-net ช น ป.6 และ ม.3 การทดสอบ NT ช น ป.3 การทดสอบ LAS ช น ป.2, 5 และ ม.2 น าข อม ลด งกล าวมาว เคราะห รายสาระการเร ยนร หร อรายสมรรถภาพ รายต วช ว ด/มาตรฐานการ เร ยนร เพ อวางแผนการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนในป การศ กษา ) โรงเร ยนท กแห งในส งก ด ม แผน/ร ปแบบ/ว ธ การ/เคร องม อ เพ อการยกระด บ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนในป การศ กษา ) โรงเร ยนท กแห งในส งก ด ม การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ตาม กฎกระทรวงศ กษาธ การว าด วย ระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ ) โรงเร ยนท กแห งท ม เด กพ การเร ยนร วมม การจ ดโอกาสให ผ พ การท ได ร บการพ ฒนา สมรรถภาพ 2.4 ผ ร บการน เทศ ได แก ผ บร หารโรงเร ยน คร ว ชาการท กระด บ และคร ท เก ยวข องก บประเด นการน เทศ 2.5 คณะผ น เทศ คณะผ ท าการน เทศประกอบด วย 1.) รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐมเขต 1 ท ร บผ ดชอบโรงเร ยนท ร บการน เทศ 2.) ศ กษาน เทศก ท ร บผ ดชอบโรงเร ยนน นๆ 1 คน และศ กษาน เทศก ท ร บผ ดชอบโรงเร ยน อ นๆ ในเขตอ าเภอเด ยวก นอ ก 1 คน 2.6 ก จกรรมการน เทศและปฏ ท นด าเน นการ ว น เด อน ป ก จกรรมท ปฏ บ ต พฤษภาคม - ม ถ นายน2554 ศ กษาน เทศก ศ กษาข อม ลสารสนเทศของโรงเร ยนท ร บผ ดชอบในเร องต อไปน 1. ข อม ลพ นฐานท วไป 2. ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนในป การศ กษาท ผ านมา 3. ข อม ลความสามารถด านการอ านและเข ยน 4. ข อม ลด านระบบประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา 5. ข อม ลด านการปล กฝ งค ณธรรมความส าน กในความเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 6. ข อม ลเด กพ การเร ยนร วม กรกฎาคม 2554 คณะผ น เทศเข าท าการน เทศรายโรงเร ยน (ตามปฏ ท นการน เทศ) โดยศ กษา เอกสาร ส มภาษณ สอบถาม ส งเกตการสอน ส มประเม นน กเร ยน ประเม นผลงาน น กเร ยน ตามประเด นท ท าการน เทศ สร ปผลการน เทศด วยวาจา แลกเปล ยน แนวค ด ให ข อเสนอแนะและวางแผนพ ฒนาร วมก น 14

19 15 ว น เด อน ป ก จกรรมท ปฏ บ ต กรกฎาคม 2554 ศ กษาน เทศก สร ปผลการน เทศรายโรงเร ยนท ร บผ ดชอบ ท าการน เทศเพ มเต มผ าน ระบบ e-super และช องทางอ นๆตามความจ าเป น หร อความต องการของแต ละ โรงเร ยน กรกฎาคม 2554 ทบทวนและปร บปร งการปฏ บ ต งาน และเตร ยมแผนการน เทศคร งท 2 ภาคเร ยน ท 1/ ก าหนดการน เทศ ท าการน เทศ ในเด อนม ถ นายน-กรกฎาคม 2554 ส าหร บการก าหนดว นท าการน เทศให คณะน เทศ แต ละคณะก าหนดและประสานงานก บโรงเร ยนท ร บการน เทศ 2.8 เคร องม อน เทศ 1. แบบน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา คร งท 1 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา ข อม ลการน เทศทางไกลจาก เว บไซต 3. แนวการด าเน นการของโรงเร ยนตามกฎกระทรวงศ กษาธ การว าด วย ระบบ หล กเกณฑ และ ว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ งบประมาณท ใช ค าพาหนะเด นทางส าหร บการไปน เทศจากโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน ตาม แผนปฏ บ ต การ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 ป งบประมาณ ผลท คาดว าจะได ร บ โรงเร ยนในส งก ดม การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามเป าหมายและต วช ว ดท ก าหนด 3. การน เทศคร งท 1 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครปฐม เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การน เทศการศ กษา ป การศ กษา 2554 โดยก าหนดขอบข ายการน เทศ การศ กษา เป าหมายและต วช ว ดท สอดคล องก บแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2554 ของส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 และกลย ทธ ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน และจากการการส งเคราะห ผลการน เทศโรงเร ยนในส งก ด เม อภาคเร ยนท 1ป การศ กษา 2554 ท ผ านมา พบประเด นท ต องท าการน เทศต อเน องท งในเช งเพ อการแก ป ญหาและการพ ฒนาตามประเด นท กล าวข างต น ด งน นในภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา จ งก าหนดการน เทศคร งท 1 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ก าหนดการน เทศในเด อนพฤศจ กายน ธ นวาคม 2554 โดยม รายละเอ ยดด งน 3.1. ว ตถ ประสงค 1.) เพ อส งเสร มให โรงเร ยนในส งก ดม ระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาท ครบถ วน ท กองค ประกอบ

20 16 2.) เพ อต ดตามความก าวหน าในการด าเน นงานตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 3.) เพ อส งเสร มให โรงเร ยนในส งก ดด าเน นงานยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพ 3.2 เป าหมายการน เทศ โรงเร ยนในส งก ด 128 โรงเร ยน และโรงเร ยนเอกชนในความร บผ ดชอบ 23 โรงเร ยน 3.3 ขอบข ายการน เทศ 1.) ระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 2.) จ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 3.) การยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน 3.4 ต วช ว ดความส าเร จ 1.) ร อยละของโรงเร ยนท ม ระบบประก นค ณภาพภายในครบท กองค ประกอบ 2.) ร อยละของโรงเร ยนท ด าเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพตาม จ ดเน นของ สพฐ. 3.) ร อยละของโรงเร ยนท ด าเน นการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพ 3.5 กรอบแนวค ดการน เทศ NAKHON PATHOM SUPERVISORY MODEL ป สพป. โรงเร ยน ผลการใช ประส ทธ ภาพการ ปฏ บ ต งาน ค ณภาพผ เร ยน ความพ งพอใจ ข อม ล 3.6 ข นตอนการน เทศ PLAN (วางแผนการน เทศ: ปฏ บ ต การท กล มน เทศ) 1.) ประช มว เคราะห สภาพป ญหาของโรงเร ยนท ร บผ ดชอบตามขอบข ายของการน เทศ

21 17 2.) แลกเปล ยนเร ยนร และก าหนดแนวทางการแก ป ญหาแบบบ รณาการ 3.) จ ดท าแผน ปฏ ท นการน เทศ และเคร องม อการน เทศ DO (ปฏ บ ต การน เทศ: ปฏ บ ต การท โรงเร ยน) 1.) ร วมว เคราะห ป ญหาจาก 1.1) ผลการประเม น Pre-O-net 1.2) ผลการด าเน นงานตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน เน นการอ านออก เข ยนได และค ดเลขคล องของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 1.3) ผลการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาและความพร อมร บการ ประเม นภายนอกรอบสามของโรงเร ยน 2.) ร วมแลกเปล ยนเร ยนร และก าหนดแนวทางการแก ป ญหาตามนโยบาย เป าหมาย บร บท และความพร อมของโรงเร ยน 3.) ร วมจ ดท าแผนปฏ บ ต การพ ฒนาค ณภาพ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ของโรงเร ยน 4.) ร วมด าเน นการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามแผนท ก าหนด Check (ตรวจสอบและประเม น: ปฏ บ ต การท โรงเร ยนและส าน กงานเขตพ นท ฯ) 1.) โรงเร ยนตรวจสอบการปฏ บ ต งานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ของโรงเร ยน 2.) สพป.นครปฐม เขต 1 ร วมก บโรงเร ยนประเม นผลการปฏ บ ต งานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 Act (ปร บปร งและพ ฒนา: ปฏ บ ต การท โรงเร ยนและส าน กงานเขตพ นท ฯ) 1.) โรงเร ยนรายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ) สพป.นครปฐม เขต 1 ร วมก บโรงเร ยนน าผลการประเม นการปฏ บ ต งานตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 มาพ ฒนา 3.) ส งเคราะห องค ความร ท ได จากการปฏ บ ต งาน พร อมแลกเปล ยนเร ยนร 3.7 เคร องม อน เทศ 1. แบบส มภาษณ การด าเน นการระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 2. แบบประเม นการด าเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนตามจ ดเน นของ สพฐ. 3. แบบประเม นการอ าน การเข ยนและการค ดเลข 4. แบบบ นท กข อม ลการด าเน นการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของโรงเร ยน 3.8 ก าหนดการน เทศ ก าหนดด าเน นการน เทศในระหว างว นท 15 พฤศจ กายน ธ นวาคม 2554 ส าหร บปฏ ท นการน เทศรายโรงเร ยนให คณะผ น เทศแจ งโรงเร ยนเป าหมายการน เทศโดยตรง

22 คณะผ น เทศ ผ น เทศประกอบด วยศ กษาน เทศก ประจ าโรงเร ยนท ร บการน เทศเป นหล กร วมก บศ กษาน เทศก คนอ นท ร บผ ดชอบน เทศโรงเร ยนในอ าเภอเด ยวก นอ ก 1-2 คน เป นคณะผ น เทศ ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ผ น เทศประกอบด วยศ กษาน เทศก ท ร บผ ดชอบโรงเร ยนเอกชน น เทศฯ 3.10 ผลท คาดว าจะได ร บ โรงเร ยนท ร บการน เทศม การพ ฒนาตามเป าหมายท ก าหนด และเก ดองค ความร ใหม ๆท กล ม 4. การน เทศคร งท 2 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 หล งจากการน เทศคร งท 1 ของภาคเร ยนท 2 ในระหว างเด อน ธ นวาคม มกราคม 2555 กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 ได จ ดสร ปผลการน เทศโดยการประช มแลกเปล ยนเร ยนร น าเสนอประเด นป ญาหา ข อเสนอแนะ ระหว างก น มอบหมายให ศ กษาน เทศก ท ร บผ ดชอบแต ละโรงเร ยน ด าเน นการน เทศต อเน องจากผลการ น เทศในรอลท ผ านมา โดยเน นท การยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน และการต ดตามตรวจสอบค ณภาพ การศ กษาของโรงเร ยนท คาดว าจะได ร บการประเม นรอบสามจาก สมศ. ก าหนดการน เทศคร งท 2 ภาค เร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ก าหนดการน เทศในเด อนก มภาพ นธ ม นาคม 2555 โดยม รายละเอ ยดด งน 4.1. ว ตถ ประสงค 1.) เพ อต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนท คาดว าจะได ร บการประเม น รอบสาม (โรงเร ยนเป าหมายเฉพาะ) 2.) เพ อส งเสร มให โรงเร ยนในส งก ดด าเน นงานยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพ 3.) เพ อส งเสร มการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 4.2 เป าหมายการน เทศ 1.) เป าหมายท วไป โรงเร ยนในส งก ด 128 โรงเร ยน และโรงเร ยนเอกชนในความ ร บผ ดชอบ 23 โรงเร ยน 2.) เป าหมายเฉพาะ โรงเร ยนท คาดว าจะได ร บการประเม นรอบสาม จ านวน 38 โรงเร ยน ด งน ท โรงเร ยนในอ าเภอ เม องฯ ท โรงเร ยนในเขตอ าเภอ ก าแพงแสน ท โรงเร ยนในอ าเภอ ดอนต ม 1. ว ดท งร 17 อน บาลก าแพงแสน 33 บ านห วถนน 2. บ านนาสร าง 18 ว ดไร แตงทอง 34 บ านแหลมกะเจา 3 ว ดดอนเสาเก ยด 19 บ านดอนทอง 35 ว ดแหลมมะเกล อ 4 ว ดธรรมศาลา 20 ว ดศาลาต กส ทธ ช ยว ศาล 36 บ านสามแก ว 5 ว ดดอนยายหอม 21 ว ดบ อน าจ ด 37 ว ดท งพ ช ย

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การได ม ค าส งให ใช

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th รายงานผล การด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๖ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1

สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 คำ นำ สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนมเขต 1 ม ภารก จ หล กในการจ ดการ ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน เพ อให ประชากรในว ยเร ยนได ร บการศ กษาอย างท วถ งและม ค ณภาพ โดยใช ย ทธศาสตร กระทรวงศ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) โดย ประก นค ณภาพ ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) 1 ค าน า ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม

แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เอกสารแนวทางการน เทศ ก าก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล

More information

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน คณะบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554 โดย : คณะกรรมการบร หารจ ดการความร 0 คำนำ การท าว จ ยในช นเร ยนน บว าเป นงานว จ ยท ส าค ญต อการจ ดการเร ยนการสอนเป นอย างย ง เป น เคร องม

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เอกสารลาด บท 2/2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ เร อง

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร พ มพ คร งท 1 : พ.ศ. 2558 กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information