บทน า ส าน กงานคล งจ งหว ดราชบ ร เมษายน ๒๕๕๖

Size: px
Start display at page:

Download "บทน า ส าน กงานคล งจ งหว ดราชบ ร เมษายน ๒๕๕๖"

Transcription

1

2 บทน า ตามท กรมบ ญช กลาง ได ม การปร บเปล ยนบทบาทและหน าท ของส าน กงานคล งจ งหว ด จากระบบการร บ เบ กจ ายเง นด วยระบบ CGD (The Comptraller General s Department) มาเป น ระบบการบร หารการเง นการคล งภาคร ฐแบบอ เล กทรอน กส (Government Fiscal Management nformation System : GFMS) เพ อให สอดคล องก บนโยบายและย ทธศาสตร ในการพ ฒนาประเทศ โดยเร มปฏ บ ต งานต งแต ว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๔๗ เป นต นมา ซ งพบป ญหาการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ย งม ข อผ ดพลาดและเก ดการท จร ต สาเหต เก ดจากเจ าหน าท ขาดความร ความเข าใจในด านการเง น การบ ญช และการพ สด และบางส วนราชการให ล กจ างช วคราวปฏ บ ต งานด านการเง นการคล ง ซ งม ความร บผ ดชอบไม เพ ยงพอ ท าให เก ดการท จร ตได ง าย ส าน กงานคล งจ งหว ดราชบ ร ซ งเป นศ นย กลางในการให ความร ความเข าใจเก ยวก บ กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ การเง นการคล ง จ งตระหน กถ งความส าค ญในการควบค มและตรวจสอบ การปฏ บ ต งานในระบบ GFMS เพ อป องก นการท จร ตเง นของแผ นด น โดย การจ ดท าค ม อ การตรวจสอบเง นของแผ นด น เพ อป องก นการท จร ต ว ตถ ประสงค เพ อเป นการป องก นการท จร ต ในการด าเน นงานการเบ กจ ายเง น การร บ น าเง นส งคล ง และการเก บร กษาเง นของหน วยงาน เพ อให ผ บร หารและผ ปฏ บ ต งานใช เป นแนวทางในการด าเน นงานต อไป ส าน กงานคล งจ งหว ดราชบ ร เมษายน ๒๕๕๖

3 สารบ ญ ส วนท ๑ ความร เก ยวก บการปฏ บ ต งานในระบบ GFMS ๑ ส วนท ๒ ๒.๑ การตรวจสอบการเบ กจ ายเง นของส วนราชการ ๓ ๒.๒ การตรวจสอบการร บและน าส งเง น ๗ ๒.๓ การตรวจสอบการเก บร กษาเง นของส วนราชการ ๘ ส วนท ๓ การควบค มเก ยวก บการเบ กจ ายเง นจากคล ง การน าเง นส งคล ง ๙ และการเก บร กษาเง น ภาคผนวก หน า

4 ๑ ส วนท ๑ ความร เก ยวก บการปฏ บ ต งานในระบบ GFMS ระบบการบร หารการเง นการคล งภาคร ฐแบบอ เล กทรอน กส (Government Fiscal Management nformation System : GFMS) เป นเคร องม อในการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารงาน การคล งภาคร ฐ โดยสามารถให ข อม ลท เป นประโยชน ในการต ดส นใจเก ยวก บการบร หารจ ดการ ทร พยากรในภาคร ฐรวมท งการก าหนดนโยบายการคล ง และการปร บบทบาทของภาคร ฐให สอดคล อง ก บท ศทางเศรษฐก จของประเทศได อย างท นท วงท แต การน าระบบเทคโนโลย ท ท นสม ยมาใช ปฏ บ ต งานให เก ดความสะดวก รวดเร ว ย อมเก ดข อผ ดพลาดได ง าย ถ าไม ม การควบค มท ด และถ กต อง ด งน น ส วนราชการควรต องค าน งถ งการบร หารความเส ยงของการปฏ บ ต งานในระบบ GFMS (Risk Management) ประกอบด วย ๔ M ค อ คน เง น เคร องม อ และการจ ดการ ความเส ยง ค อ เหต การณ หร อการกระท าท อาจจะเก ดข น และม ผลท าให องค กร เส ยหายหร อไม สามารถบรรล ว ตถ ประสงค /เป าหมายท ก าหนด ด งน น ผ บร หารของหน วยงานและเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานจะต องม ความร ความเข าใจ ในกระบวนงานในการปฏ บ ต งานตามระบบ GFMS ของหน วยงานร วมก น โดยสาระส าค ญของการ ปฏ บ ต งานในระบบ GFMS ประกอบด วย ๑. ระบบงบประมาณ : FM ๒. ระบบจ ดซ อจ ดจ าง : PO ๓. ระบบการเง นและบ ญช : F ๔. ระบบการเบ กจ ายเง น : AP ๕. ระบบร บและน าส งเง น : RP ๖. ระบบส นทร พย : FA ๗. ระบบบ ญช แยกประเภท : GL 8. อ ปกรณ การท างานในระบบ GFMS ได แก เคร อง GFMS Terminal อ ปกรณ Token Key ท ใช ก บ GFMS Web Online 9. ส ทธ การใช งานในระบบ GFMS Web Online 9.1 ระบบจ ดซ อจ ดจ าง ได แก บ นท กใบส งซ อ/จ าง บ นท กตรวจร บ ด วยรห ส ผ ใช งาน xxxxxxxxxx10 ใช Token Key พ นส ขาว 9.2 ระบบงบประมาณ ได แก บ นท กเอกสารส ารองเง น ตรวจสอบสถานะเง น งบประมาณด วยรห สผ ใช งาน xxxxxxxxxx10 ใช Token Key พ นส ขาว 9.3 ระบบร บและน าส งเง น ได แก บ นท กจ ดเก บ และน าส งรายได ด วยรห ส ผ ใช งาน xxxxxxxxxx10 ใช Token Key พ นส ขาว และถ ากรณ บ นท กน าส งรายได แทนหน วยงาน อ น และอน ม ต น าส งแทนก น ใช Token Key พ นส ส ม

5 ๒ 9.4 ระบบเบ กจ าย ได แก บ นท กการขอเบ กเง นด วยรห สผ ใช งาน xxxxxxxxxx 10 ใช Token Key พ นท ขาว และอน ม ต ขอเบ กใช รห สผ ใช งาน xxxxxxxxxx๐1 ใช Token Key พ นส ฟ า ห วหน าส วนราชการผ เบ กใช รห ส xxxxxxxxxx๐๒ ใช Token Key พ นส ส ม 9.5 ระบบบ ญช แยกประเภท ได แก บ นท กรายการบ ญช /ปร บปร งบ ญช ด วยรห ส ผ ใช งาน xxxxxxxxxx10 ใช Token Key พ นส ขาว 9.6 ระบบส นทร พย ใช รห สผ ใช งาน xxxxxxxxxx10 ใช Token Key พ นส ขาว ป จจ ยเส ยงเก ยวก บการควบค ม ประกอบด วย 1) ความปลอดภ ย ป จจ ยเส ยงได แก ขาดผ ท ร บผ ดชอบส ทธ ท ช ดเจน ด งน นให ห วหน าหน วยงานผ เบ กจ ดท าค าส งหร อมอบหมายเป นลายล กษณ อ กษร ก าหนดบ คคลท จะได ร บ มอบหมาย ก าหนดหน าท ความร บผ ดชอบ และก าหนดแนวทางการควบค มการปฏ บ ต งานของ หน วยงานผ เบ ก เพ อเป นหล กปฏ บ ต ในการเข าใช งานในระบบ ส าหร บเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบ และผ ท ได ร บมอบหมายหร อแต งต ง 2) ความถ กต อง ป จจ ยเส ยงได แก เจ าหน าท ไม ทราบว ารายการใด ระบบบ นท ก ให อ ตโนม ต และไม ทราบว ากรณ ต องการยกเล กรายการไปแล ว ระบบประมวลผลให แล วหร อไม อย างไร ด งน นต องก าหนดให เจ าหน าท ตรวจสอบสถานะของข อม ลน าเข าท กคร งท น าข อม ลเข าระบบ 3) การน าส ง ป จจ ยเส ยงได แก เจ าหน าท ไม เข าใจหร อไม ระม ดระว งหร อประมาท เล นเล อ หร อท จร ตในการน าเข ารายการ เช น น าเข ารายการซ าซ อน น าเข ารายการไม ถ กต อง น าเข า รายการท ไม ได เก ดข นจร ง ด งน น ต องก าหนดให ม การจ ดท าทะเบ ยนค มรายละเอ ยดของข อม ลก อน การน าเข าส ระบบงาน และก าหนดให ม การแบ งแยกหน าท เพ อท าการสอบทานงานระหว างก น อย างสม าเสมอ 4) การประมวลผล ป จจ ยเส ยง ได แก เม อพบว าข อม ลท ส งเข าระบบบ นท กผ ดพลาด โดยไม ทราบว าแต ละกรณ จะแก ไขอย างไร ด งน นต องก าหนดให เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานให ความส าค ญ ก บการสอบทานข อม ลท บ นท กก บเอกสารหล กฐานท เก ยวข อง จ ดท าทะเบ ยนค มการปร บปร ง การแก ไขบ ญช (บช.) ในระบบ GFMS 5) การต ดตาม ป จจ ยเส ยงได แก ผ ปฏ บ ต งานไม เร ยกรายงานในแต ละช วงการ ปฏ บ ต งานมาสอบทานความถ กต อง ท าให ช วงเวลาท จะปร บปร งแก ไขข อม ลไม ท นในระยะเวลาท ก าหนด ด งน น ต องก าหนดให เจ าหน าท การเง นและบ ญช ม การเร ยกรายงานจากระบบ GFMS ออกมา ตรวจสอบเป นประจ าท กเด อน

6 ๓ ส วนท การตรวจสอบการเบ กจ ายเง นของส วนราชการ เร องท ตรวจสอบ ว ตถ ประสงค ว ธ การตรวจสอบ 1. ตรวจสอบใบส าค ญ เพ อให ทราบว าเอกสารต าง ๆ ท น ามา สอบทานการตรวจสอบใบส าค ญ ด งน เบ กเง นม ความถ กต อง ตามระเบ ยบท 1. เอกสารท ต องท ารายงานขอซ อขอจ าง ตามระเบ ยบ เก ยวข องหร อไม ส าน กนายกฯ ว าด วยการพ สด พ.ศ.2535 และท แก ไข เพ มเต ม ต องม รายละเอ ยด ด งน เหต ผลความจ าเป น รายละเอ ยดของพ สด ราคามาตรฐาน วงเง นท จะซ อ หร อจ าง และขออน ม ต แต งต งเจ าหน าท ตรวจร บพ สด โดยเจ าหน าท พ สด ต องเสนอขอความเห นชอบจาก ห วหน าเจ าหน าท พ สด แล วจ งให ห วหน าส วนราชการ ให ความเห นชอบ 2. เอกสารท เป นค าสาธารณ ปโภค ต องท าเร องขอ อน ม ต เบ กเง นค าสาธารณ ปโภคต อห วหน าส วนราชการ โดยม เจ าหน าท การเง นเป นผ เซ นขอเบ ก 3. เอกสารท เป นค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการ ต องม เอกสารประกอบรายงาน ค อ บ นท กขออน ม ต ไปราชการ และหน งส อท แจ งให ไปราชการ โดยผ จ ดท า รายงานจะต องร บรองส าเนาถ กต องท กฉบ บ 2. กรณ จ ายตรงโดยผ าน PO เพ อให ทราบว าผ ม ส ทธ ร บเง นได สร าง สอบทานกรณ จ ายตรงโดยผ าน PO ด งน หล กผ ขายก บผ จ ายเง นแล ว 1. ตรวจสอบใบเสนอราคา และใบส งของหร อใบ แจ งหน ของผ ม ส ทธ ร บเง น 2. ตรวจสอบรายงานด งต อไปน 2.1 รายงานขอซ อขอจ าง 2.2 รายงานผลการพ จารณาและขออน ม ต ส งซ อ/ส ง จ าง 2.3 ใบส งซ อ/ส งจ าง 2.4 ใบตรวจร บการจ ดซ อ/จ ดจ าง 2.5 รายงานการตรวจร บพ สด 2.6 เอกสารส งเบ กเง น โดยเจ าหน าท การเง นเป นผ เซ น ขอเบ กเง น

7 ๔ เร องท ตรวจสอบ ว ตถ ประสงค ว ธ การตรวจสอบ 3. การแต งต งบ คคลท าหน าท เพ อให ทราบว าใบเสร จร บเง นท น ามา สอบทานการแต งต งบ คคลท าหน าท ตรวจสอบ ตรวจสอบหล กฐานขอเบ กเง น ขอเบ กม ความถ กต องตามระเบ ยบท หล กฐานการขอเบ กเง นงบกลาง เช น งบกลาง เก ยวข องหร อไม 1. เง นค าร กษาพยาบาล กรณ ท ผ ม ส ทธ น าใบเสร จ ร บเง นจากสถานพยาบาลท งภาคร ฐหร อเอกชนมา ขอเบ ก บ คคลท ได ร บการแต งต ง (ต องม องค ความร ในเร องกฎหมาย ระเบ ยบค าร กษาพยาบาล) ตรวจ สอบว ารายการในใบเสร จร บเง นท น ามาขอเบ ก สามารถเบ กได หร อไม ได 2. เง นช วยการศ กษาบ ตร ต องม การตรวจสอบส ทธ บ ตรท ชอบด วยกฎหมาย อาย เร มต น - ส นส ด บ คคล ท ได ร บการแต งต งต องตรวจสอบว ารายการในใบเสร จ ร บเง นท น ามาขอเบ ก รายการใดท เบ กได และเบ กไม ได และต องม การจ ดท าทะเบ ยนค มส ทธ ของข าราชการ และล กจ างประจ า 4. ส ญญาย มเง น เพ อควบค มบ คลากรท ย มเง นจาก สอบทานส ญญาย มเง น ด งน ส วนราชการไปแล วม การส งค นภายใน 1. ผ ม อ านาจอน ม ต การจ ายเง นย มหร อไม ก าหนดเวลาหร อไม 2. ส ญญาย มเง น จ ดท าข น จ านวน 2 ฉบ บ โดยผ ย ม ได กรอกรายละเอ ยด และลงลายม อช อครบถ วน และเจ าหน าท การเง นเก บใบย มไว 1 ฉบ บ และค น ส าเนาใบย มให ผ ร บเง น 1 ฉบ บ 3. ลงทะเบ ยนค มล กหน เง นย มในงบประมาณ หร อ นอกงบประมาณแล วแต กรณ 5. การเบ กเง นจากคล งโดย การบ นท กเข าระบบ GFMS web online เพ อให ทราบว าจ านวนเง นท หน วยงาน เบ กเป นไปอย างถ กต องตามระเบ ยบ สอบทานการเบ กเง นจากคล ง โดยการบ นท กเข าระบบ GFMS web online ด งน 1. ตรวจสอบว นท เอกสาร ว นท ผ านรายการจะต อง เป นว นเด ยวก น ในกรณ ท เป นเง นเด อน หร อเง นอ นท จ ายส นเด อน ว นท ผ านรายการจะต องเป นว นท กรมบ ญช กลางก าหนด 2. เลขท อ างอ ง แหล งของเง น รห สงบประมาณ รห ส ก จกรรมหล ก จะเปล ยนแปลงตามป งบประมาณ หน วยงานต นส งก ดจะเป นผ แจ งให หน วยงานภ ม ภาค ร บทราบ

8 ๕ เร องท ตรวจสอบ ว ตถ ประสงค ว ธ การตรวจสอบ 3. จ านวนเง น และเอกสารการขอเบ กเง นจะต องตรง ก บ SAP R/3 ซ งเป นเอกสารการบ ญช 4. เอกสารขอเบ กเง น (ขบ.)ให บ นท กไว ในทะเบ ยนค มใบขอเบ กเง น งปม. เพ อให ผ เบ กร บทราบรายการขอเบ กถ กต องตรงก บหล กฐาน 6. ทะเบ ยนค มเง นประจ างวด เพ อให ทราบว าในการเบ กเง นแต ละคร ง สอบทานทะเบ ยนค มเง นประจ างวด ด งน ม เง นเพ ยงพอในการขอเบ ก 1. หน งส อการโอนเง นงบประมาณจากหน วยงานต น ส งก ด 2. เอกสารการขอเบ กเง นเม อห กยอดจากเง น ประจ างวดแล ว จะต องม ยอดคงเหล อท ถ กต องตรงก น ในระบบ GFMS 7. ทะเบ ยนค มค าใช จ าย เพ อให ทราบว าการเบ กเง นงบกลาง สอบทานทะเบ ยนค มค าใช จ ายงบกลาง ด งน งบกลาง แต ละประเภท 1. เอกสารการขอเบ กเง นท เป นงบกลาง จะต องบ นท ก ทะเบ ยนค มใบขอเบ กเง นงบประมาณในระบบ GFMS (งบกลาง) เพ อให ผ เบ กร บทราบรายการขอเบ ก ถ กต องตรงก บหล กฐาน 2. บ นท กไว ในทะเบ ยนค มค าใช จ ายงบกลาง 8. การจ ายเง น เพ อให ทราบว าได จ ายเง นตามหล ก สอบทานการจ ายเง น ด งน เกณฑ ว ธ การเง อนไขท ก าหนด 1. กรณ ท จ ายเง นเป นเง นสด ต องเร ยก statement bank จากธนาคารกร งไทย ว ากรมบ ญช กลางโอนเง น ให แล วหร อย ง ซ ง statement bank จะต องตรงก บ ยอดขอเบ ก เม อเจ าหน าท การเง นเข ยนเช คจ ายเง นให ก บผ ร บเง นแล ว ผ ร บเง นและผ จ ายเง นจะต องลงว นท ในเอกสารให ครบถ วน พร อมท งลงว นท ให เร ยบร อย เจ าหน าท การเง นจะต องให ผ ร บเง นเซ นช อร บเง นใน สม ดค มทะเบ ยนการจ ายเช คด วย และเจ าหน าท การเง นจะต องท าบ นท กรายการจ ายช าระเง นในระบบ web online 2. กรณ ท จ ายเง นเข าบ ญช ของหน วยงาน จะต อง ตรวจสอบรายงานแสดงการจ ายเง นเข าบ ญช ของ ผ ม ส ทธ ร บเง น โดยเร ยกรายงานจากระบบ GFMS โดยว นท โอนเง นในรายงานจะต องตรงก บว นท ใน ใบเสร จร บเง น

9 ๖ เร องท ตรวจสอบ ว ตถ ประสงค ว ธ การตรวจสอบ 3. เม อถ งว นส นเด อน เจ าหน าท ของส าน กงานคล ง จ งหว ด จะเร ยกแบบย นย นรายงานการขอเบ กเง น จากคล ง ในระบบ GFMS ส งให ส วนราชการตรวจสอบ ความถ กต อง และแจ งผลการตรวจสอบส งค นให ส าน กงานคล งจ งหว ด

10 ๗ 2.2 การตรวจสอบการร บและน าส งเง น เร องท ตรวจสอบ ว ตถ ประสงค ว ธ การตรวจสอบ การร บและน าส งเง น เพ อให ทราบว าการร บและน าส งเง น สอบทานการร บและน าส งเง น ด งน เป นไปตามระเบ ยบท ก าหนด 1. การร บเง น เจ าหน าท การเง นจะต องออกใบเสร จ ร บเง นเป นหล กฐานว าร บเง นมาจากใคร 2. ใบเสร จร บเง น ต องใช ตามแบบท กรมบ ญช กลาง ก าหนด โดยให ม ส าเนาเย บต ดไว ก บเล ม 1 ฉบ บ และเม อส นป งบประมาณ เจ าหน าท การเง นจะต อง รายงานให ห วหน าส วนราชการทราบว า ใบเสร จร บเง น ใช ไปแล วต งแต เลขท ใดถ งเลขท ใด 2. การน าส งเง น จะต อง Print ใบน าฝากเง นจากระบบ GFMS ท ระบ ว า การน าส งเง นน นเป นการส งเง น ประเภทใด เช น รายได แผ นด น เบ กเก นส งค น หร อ เง นฝากคล ง และต องม ใบน าส งเง นจากธนาคารท ค น กล บมาเป นหล กฐานว ายอดเง นจะต องตรงก น 3. น าหล กฐานการน าส งเง นมาบ นท กในระบบ web online ซ งการบ นท กในระบบจะต องเป นว น เด ยวก นท ร บเง น โดยการบ นท ก นส02-1 การน าส ง แบบผ านรายการ และ นส01 การร บเง นของ หน วยงาน เม อบ นท กในระบบเสร จเร ยบร อยแล ว จะได เอกสาร รายงานการร บรายได และน าเง นส งคล ง 4. กรณ การร บและน าส งเง นรายได แผ นด น ต องบ นท ก ในทะเบ ยนค มการร บและน าส งเง นรายได แผ นด น 5. เม อถ งว นส นเด อน ส าน กงานคล งจ งหว ดจะเร ยก รายงานการน าส งเง นในระบบ GFMS ประจ าเด อน ส งให ส วนราชการตรวจสอบเอกสารว าการน าส งเง น ในเด อนน น ถ กต องหร อไม

11 ๘ 2.3 การตรวจสอบการเก บร กษาเง นของส วนราชการ เร องท ตรวจสอบ ว ตถ ประสงค ว ธ การตรวจสอบ รายงานเง นคงเหล อ เพ อให ทราบว ายอดเง นคงเหล อ สอบทานรายงานเง นคงเหล อประจ าว น ด งน ประจ าว น ประจ าว นท เก บร กษาม ความถ กต อง 1. เจ าหน าท การเง นตรวจสอบยอดเง นคงเหล อก บ หร อไม หล กฐานท เก ยวข องร วมก บคณะกรรมการเก บร กษาเง น 2. ห วหน าส วนราชการต องแต งต งข าราชการเป น คณะกรรมการเก บร กษาเง นอย างน อย 2 คน 3. แยกสก ลเง นเป นแต ละประเภท เพ อน าสก ลเง นน น มาบ นท กในรายงานเพ อให ห วหน าส วนราชการลงนาม 4. น าเง นท ผ านการตรวจสอบความถ กต องเร ยบร อย แล ว ไปเก บร กษาในต น รภ ย 5. กรณ ท ม การใช จ ายเง นทดรองราชการ เม อส นว น ท าการ เจ าหน าท ท ได ร บการแต งต งให ค มเง นทดรอง ราชการ จะต องน าเง นมาเก บไว ในต น รภ ยในล กษณะ ห บห อ โดยเจ าหน าท การเง นจะต องบ นท กไว ในช อง หมายเหต ในรายงานเง นสดคงเหล อประจ าว น 6. ใส ว นท ในว นท ไม ม การร บ-จ ายเง น 7. ตรวจสอบรายช อเจ าหน าท การเง น และคณะ กรรมการเก บร กษาเง นว าลงลายม อช อถ กต องครบถ วน หร อไม 8. น ารายงานเง นสดคงเหล อประจ าว น เสนอห วหน า ส วนราชการลงลายม อช อ 9. เม อถ งว นส นเด อน เจ าหน าท การเง นจะต องเร ยก รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS เพ อตรวจสอบว า รายงานเง นสดคงเหล อตรงก บเง นสดในงบทดลอง หร อไม

12 ๙ ส วนท 3 การควบค มเก ยวก บการเบ กจ ายเง นจากคล ง การน าเง นส งคล ง และการเก บร กษาเง น ป จจ บ นการปฏ บ ต งานในระบบ GFMS บางคร งส วนราชการอาจจะบ นท กข อม ลในระบบ GFMS ไม ถ กต อง แต ถ าม การจ ดท าทะเบ ยนค มต างๆ ข น จะท าให การบ นท กข อม ลไม ม การผ ดพลาด เป นการป องก นการท จร ตได อ กทางหน ง จ งควรจ ดท าทะเบ ยนค มและรายงาน ด งน 1. ทะเบ ยนค มหล กฐานขอเบ ก 2. ทะเบ ยนค มล กหน เง นย มในงบประมาณ นอกงบประมาณ 3. ทะเบ ยนค มการร บและน าส งเง นรายได แผ นด น 4. ทะเบ ยนค มเง นประจ างวดส วนจ งหว ด 5. ทะเบ ยนค มค าใช จ ายงบกลาง 6. ทะเบ ยนค มแสดงยอดคงเหล อตามระบบ GFMS และระบบบ ญช ม อ 7. ทะเบ ยนค มการปร บปร งแก ไขบ ญช (บช.ในระบบ GFMS) 8. ทะเบ ยนค มใบขอเบ กเง นงบประมาณในระบบ GFMS (ขบ.) 9. ทะเบ ยนค มใบขอเบ กเง นนอกงบประมาณในระบบ GFMS 10. ทะเบ ยนค มใบขอเบ กเง นงบกลางในระบบ GFMS 11. ทะเบ ยนค มการสร างข อม ลหล กผ ขาย 12. ทะเบ ยนค มเง นทดรองราชการ 13. รายงานกระทบยอดเง นฝากธนาคารในงบประมาณ 14. รายงานกระทบยอดเง นฝากธนาคารนอกงบประมาณ 15. รายงานล กหน เง นทดรองราชการ 16. รายการฐานะเง นทดรองราชการ รายงานงบเด อนท จะต องด าเน นการส งให ส าน กงานตรวจเง นแผ นด นภายในว นท ๑๕ ของเด อน โดยให ส วนราชการเร ยกรายงานจากระบบ GFMS ประกอบด วย 1. งบทดลองประจ าเด อน 2. รายงานสถานการณ ใช จ ายเง นงบประมาณ 3. รายงานจ ดเก บและน าส งรายได แผ นด น 4. รายงานเง นสดคงเหล อประจ าว น 5. รายงานเคล อนไหวเง นฝากคล ง

13

14 G" ::: ;:J, ;::! :s: ;;l r: l7l c:: '(7,; :s: ;::l /, r.j ".. r.j ;::! ;:J, (7,; "s:.? (7,; " ;:: S c;: ;:i ;:: 0;;:::::1 ;::!, - G (Q] ) 6=1 c::. r c;: ;;l r. 1 ;;l r ;;l, "17 r ;:J, "17 ;:J r: f' ;::l? c::. r.j ), )i;i :s: ) r.j ".. 'i';::l ";1 r.j

15 , V1 ihj1\j 't1::luu\j.1lndl\j.u1l1\j.')1ju'::11cu thttn']l,uli,)n'lj '\.l.[riiu'1u ,WlftOWil.l... fl'ilul""ljlj.,,,fi (l,ljftll!ll!' 18t1LOmlT''i'lJDUn 111l1UHA,J ;\.uh""lunl11 '';n\ln1'ujl'in 1H".UlhtlJ,m onl1d 1Glr!1h::"ff'Ull i,,,,,,,.,, l"ftlurhvlt.unf,l:::1 e-m-reuu GFMS (K1) '!D')iJ" H'!LOna'1".Jft" i,,,,,,,.,,.,,,.,.ti' G1 (1Ulil"'1i-n.) BD (lui:i") XXXX l'.d fl l"lvl"v'fu,'r1("lvl,r;hlv\l)

16 . :;- le. ;. c.. " s "".. ;J <::- s." r-..,. '"N 8'" 0 0 '" 0 """ '" so- :; s. -c., r '"" '"...,:;, '",,- -., '".:;;.;i :< " c m;. l("" "'-.;:: :< '" '".;0 l! '".;.r;;,,,, ' -;,. C' '" -a ;J. C. s 'c ) f. s l r- C -. C.;J ;; " e ;J :s:. '",re. r- )5 :s: 2' Co 2' '" -,>=..... r.j 'to:,s, X : l '" X

17

18 '" {<l'o '7 '7 <S: <S: '" {<l'o N N o.... c: c: c:: c:: ;;J ;;J c- c: c: c: c:: c:: -1:;;: -1:;;: -1:;;: -1:;;: CD CD CD N ) ) till CD N c:: c:: C" C" '7 '7 c- c: o(!'" o(!'".... -;::l -;::l a:?,; -c:: a:?,; c:: a a;:::l.c-.c: )E -)E ri ri a a '!i: 1!i: ;;J c: c:: { '" { a(!'" '" 1!i: c.-

19 ;;:! ;;:! t:;: t:;: ;;:! ;;:! r- r....? r: Cl; eo.[) e:.[) ;::l? N? ;::] r: r- -:::... r. r- C l G er.. - r- ;;:! ;;:! ;;:! -;l ;::] ;::l ';::l? r.: :;;?? r- r- Cl; Cl; e: e: ;::l ;::l?? ;::] ;::] r- r r- r- Cl; r- r: Cl; - :tl r: - :tl r: e: ;::l e: ;::l )0(0 r: r: r- ;::] r- ;::] - '" G G ;::] ;:r ;::] ;:r r r- r r: :tl :tl ;;:! e: ;;:! e:, t"5:...''5:.. r: r- e: e:.... r- r- e: e: ;::] ;::] r: r r- r: Tcl; Tcl; e: e: r. r.,:;;,:;; ;;:! ;;:! r. r...

20 ..., (;1'J'iltn.:J Y1L{jtJl.LL'ltJ'ilmj)11l1lJr1J1J GFMS LLr1J1JuCl,ljj'il 1nll.1i{1'l1lnni1 l.tl.\,!l l1jii iitlucl,l r1j1jgfms' Y1LiltJl.f'llJ'ltl 'll.l.i.il 1'l1'Ul'llLl1!mllJLLl1lnllh Ltlnl'llrLl.mrl1lr1'1l'ltl1J 1 L1l.1l'll1l+L-n nmll.1l1l.1ltlur911'l. 2 L1l.1t.hnfil.llmrLl.1JUrlJln.1 1J;:;'1ll"tJtl1lL1l.1thnfil.llmr 3 L1l.1t.hnfil.llmrl.ltln1JUrlJln.1 1J;:;'1ll"tJtl1lL1l.1t.hnfil.l1lr 4 L1l.1thnhjJJntJiil1 5 L1l.1t.hnif 26, , nmll.1ltll.l11l1l.1t.hnif , , zgupt013 1'il G06C Fh1JnrlJUCl,lnl 7 l.n;fl1l.1lilj1l.11jurljln.1 32, , icl,lcl,llliljl1l.1 8 l.n;fl1l.1liljl.'iln1jurljln.1 2, , icl,lcl,llliljl1l.1 9 L1'\il 11JLLif'lltlLUm1l J1'i'Cl,A1ltJ 11JLLif'll'ilLUm1l.1 11 L1l.11Jlnl.

21 ----, G"" :::.:J r: ;::! s - ;:! '''' ;i r ;:! r- "(7' e:.,. r- e:.:j r-.,. s;::! ;:!.:J ' s.,. r- l'il: e: COl "'S; i'! e ;:! COl 'G>

22 Ghilr.,h\l V1:;LihJ'UqlJLU'lJflLiim'U\lul.h:;lJlru. L'U1:;UU GFMS lun\ll'ufl tt\lo:r\lr)6111 'l.lu'i t<ll1jlijfl Al",i'll Lo;l",ti'lv1nllLJU n[jnlll'uv!nnll1jill[jlju vll111jilliin tul&;ilull lhwlv1lju lu1ulju1jil lu1ulju lu1ulju in[jllil Lil1Jvli'll ill [Jllililil lu1ulju tuu:iilull 1[JG11/Lo;l",ii u1n txnil(s11g) 1Jili'll ijilr{1jilliin doe.number rf"-6wll 1[J'l; LiiAlLil1Jvll11 1Jill[J doe. number tuu:iilullvll[j LiiA LJUl.bl 1G1ALAil uaaurnn i'llljulho;jl1g1'llnm)jll'fljiinill LJul.bo;jl1G1AL"'il 11)Jo;jlU1uLJU1JilLiin 0.00

23 --- Gl1iUh\J VlLiJ[JUF1lJ1lJ'lmfjm3uUfln\llJtl'Jlru 1UlJlJ GFMS lun\llua\-;l\lv,.rl'lflj l'vlh:fliln 1l1l11Hll1tiln1'l3U '1 n1'!tunn1'1j il"l ul3u llj1jilujn tuu:iilull lhlslvh3u 'ilu1ul3u1jil 'ilu1ul3u 'ilu1ul3u i'nllil lr1jlj i'nllililil 'ilu1ul3u tulilull "l&lhhll1i:l llln n(sllg) 1JillJ ilm[1jmfln doc.number r{-;f&lvll "l'l lilflhr1jllj 1Jil"l doc.number tulilull"l liifl l3ulh'il l&lfllflil il&lnljl ljl3ull''il1&l'llnmlj!tf\liinrl l3ull''il1&lflll1il nlj'ilulul3u1jmfln 0.00

24 - Gl1iH.h" V1L:U[JUlJlu'lJmiinLl1'!\lul.l'jlJlru\lUmn\ltuseuu C'i GFMS l1h{ll1f1 1l1lli'lHollllUlv1nl113U nnl1tuylnnlnlil:l113u v11ljllilliin tu:'iilu!l lhll1vlju :llu1u13ullil ;!lu1u13u ;!lu1u13u in!lil 111lv1i'lJ,n!lil;jil 'ilu1uju tul\lilull :ll 611/1ollllil liln nci(sll1; ) llili'lj ;]ilf.jlilliln doe.number r:ftm11 :l1"; ijfl/l1l1lv11lj llil:ll doe.number tu#iilulv1:l1 liifl 13ulh'il 161FlFlail uaaurun i'lj13u!.l1'il161"11n mlj Tryiin JU!.l1'il161Fl1lail 11lJ'ilU1UJU'llilliln 0.00

25 - ต วอย าง - ทะเบ ยนค มการสร างข อม ลหล กผ ขาย ว/ด/ป เลขประจ าต ว ช อธนาคาร/ เลขท ผ ขายใน ท สร าง ผ เส ยภาษ หร อเลขท รห สธนาคาร/ ระบบ ช อ/ท อย ผ ขาย บ ตรประจ าต ว เลขท บ ญช เง น เลขท ส ญญา (กรอกเม อน าส ง ประชาชน ฝากธนาคาร ข อม ลเข าระบบแล ว) 10 ม.ค.52 บร ษ ท ไทยสาม คค จ าก ด กร งไทย 158/ ถ.พระราม ปท มว น กทม

26

27

28

29 .. U'U'U11U1'U lu'u'nil1 D11m1, a1""1nl UlU'UU'nil1tH1'm1 u W 1U" t.1'r1<;11tHl1'i1fJ1111H1f1f1tH..... 'Hn \1f1'Ht.ll'U'YltHn'i1f11'l' xxx 'Ht.l1 [-11t.1tltlV xxx xxx 4 fl-1l11tltj 't1t'htttljlt.'r1<;1'jthl1'\1fl11 lt. N1f11it.l1fl11 1,.a"A't.ljjtJ MX XXX MX 4.. n-1'htj lllna'\1tju (, ) ll1'ht..!j

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

ค าถามพ สด ระบบ e-gp

ค าถามพ สด ระบบ e-gp ค าถามพ สด ระบบ e-gp ล าด บท ค าถาม ค าตอบ หมายเหต 1. กรณ ประกาศสอบราคาในระบบ e-gp แล ว จะต องด าเน นการตามระเบ ยบ ข อ ๔๑ (๑) อ กหร อไม การสอบราคาในป จจ บ น การเผยแพร เอกสารสอบราคา ย งต องด าเน นการตามระเบ

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 การควบค ม และการจ าหน ายพ สด

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 การควบค ม และการจ าหน ายพ สด ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 การควบค ม และการจ าหน ายพ สด ส าน กมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ กรมบ ญช กลาง กระทรวงการคล ง ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

รายงานการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และ ป 2553

รายงานการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และ ป 2553 รายงานการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และป 2553 โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป พ.ศ. 2552 และป 2553 ม ว ตถ ประสงค

More information

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND Page 1 of 9 ตอบข อหาร อเก ยวก บระเบ ยบ และมาตรฐานการควบค มภายใน ค าถามเก ยวก บระเบ ยบฯ ข อ 3 1. ผ ร บตรวจในองค กรปกครองท องถ น เช น นายกเทศมนตร หร อคณะเทศมนตร ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ น ด น ครอบคล

More information

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. องค การบร หารส วนต าบลจ ดท า ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบล เร อง งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2555 หมวดเง นอ ดหน น

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 องค การบร หารส วนตาบลบ านยา อาเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน สารบ ญ เร อง หน า 1. ระด บหน วยงานย

More information

กรมท ด น ระบบร บและนาเง นส งคล งใน ระบบ GFMIS

กรมท ด น ระบบร บและนาเง นส งคล งใน ระบบ GFMIS กรมท ด น ระบบร บและนาเง นส งคล งใน ระบบ GFMIS โดย ร ตนา ธ รเชษฐ 4 ส งหาคม 2554 ภาพรวมของระบบ ว ธ การ แนวทางการแก ไข ข อผ ดพลาด หน งส อส งการ แนวทางการตรวจสอบ RP: Receipt Process ระบบการร บและน าส งเง น

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร คานา งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ได จ ดทาค ม

More information

เง นโครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

เง นโครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา เง นโครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา ความเป นมา เง นโครงการอาหารกลางว น กระทรวงศ กษาธ การ เร มโครงการมาต งแต ป พ.ศ. 2509 การด าเน นการแต ละโรงเร ยนได ด าเน นการในร ปแบบหลากหลายตามสภาพของโรงเร ยน

More information

ค ม อสว สด การร กษาพยาบาลข าราชการ

ค ม อสว สด การร กษาพยาบาลข าราชการ ค ม อสว สด การร กษาพยาบาลข าราชการ กรมบ ญช กลาง สารบ ญ บทท 1 บทนา 1 1.1 ความสาค ญและความเป นมา 1 1.2 ว ตถ ประสงค 2 1.3 ขอบเขต 2 บทท 2 สาระสาค ญของกฎหมายและระเบ ยบท เก ยวข อง 3 2.1 พระราชบ ญญ ต การกาหนดหล

More information

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บการควบค มภายใน ได ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดให ม ระบบควบค มภายใน เพ อให เป นไป ตามหล กของการกาก บด แลก จการท ด เพ

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2528 เป นป ท 40ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯให ประกาศว

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ โดย สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เม อจะทำางาน อย าหย บยกเอาความขาดแคลนเป นข ออ าง จงทำาท ามกลางความขาดแคลนให

More information

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ สารบ ญ หน า ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานการเจ าหน าท ๒ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานคล ง ๕ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานสารบรรณ ๗ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ ๘ ต

More information

ค ม อ งานสารบรรณ งานสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อ งานสารบรรณ งานสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อ งานสารบรรณ งานสารบรรณอ เล กทรอน กส ฝ ายสารบรรณ สล.กรอ. ม ถ นายน 2555 คานา ตามระเบ ยบข อ ๖ ของระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ได ให ความหมาย ของคาว า งานสารบรรณ ไว ว า หมายถ ง งานท

More information

คณะกรรมการพ จารณาค ดเล อกโครงการเพ อออกแบบและก อสร าง ระบบการบร หารจ ดการทร พยากรน าอย างย งย น และระบบแก ไขป ญหาอ ทกภ ยของประเทศไทย และ

คณะกรรมการพ จารณาค ดเล อกโครงการเพ อออกแบบและก อสร าง ระบบการบร หารจ ดการทร พยากรน าอย างย งย น และระบบแก ไขป ญหาอ ทกภ ยของประเทศไทย และ ข อก าหนดและขอบเขตของงาน (TOR) Module A2 การจ ดท าผ งการใช ท ด น/การใช ประโยชน ท ด น ในพ นท ล มน า รวมท งการจ ดท าพ นท ป ดล อมพ นท ช มชนและ เศรษฐก จหล ก ส าหร บพ นท ล มน าเจ าพระยา คณะกรรมการพ จารณาค ดเล

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงาน ตามมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข อง

บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงาน ตามมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข อง บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงาน ตามท เก ยวข อง บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงานตามท เก ยวข อง การดำเน นงานในป ท ผ านมา คณะอน กรรมการตรวจสอบและประเม นผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กล มกระทรวงและกล มจ งหว ด และคณะกรรมการตรวจสอบและประเม

More information