รายงานผลการดาเน นการ (Performance Report)

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดาเน นการ (Performance Report)"

Transcription

1

2 รายงานผลการดาเน นการ (Performance Report) สะท อนให เห นระบบบร หารจ ดการโดยรวมและผลการด าเน นการของ หน วยงาน โดยใช เกณฑ EdPEx เป นกรอบในการอธ บาย ม ประโยชน สาหร บการประเม นองค กร ท งด วยตนเอง และโดยผ ตรวจ ประเม นภายนอก เพ อแสดงให เห นถ งการปร บปร งระบบการบร หารจ ดการ ท ม ระด บความสมบ รณ เพ มข นตามวงจรการประเม นองค กรแต ละป ตอบข อกาหนด (Requirement) ของห วข อ (Item) ประเด นท ควร พ จารณา (Area to Address) ตลอดจนค าถามของเกณฑ และต อง อ างอ งแนวเกณฑ การให คะแนนด วย

3 ล กษณะรายงานผลการดาเน นการท ด อธ บายระบบบร หารจ ดการขององค กรให ผ อ านเข าใจได ภาษาถ กต อง ช ดเจน และสละสลวย ม ร ปแบบของการน าเสนอท ด สามารถอธ บายระบบขององค กร ภายในจ านวนหน ากระดาษท ก าหนดไว สะท อนระบบจร งขององค กร เป นหล กฐานของความม งม น ความเป นเจ าของร วมก นของ บ คลากรท วท งองค กร

4 ความท าทายในการจ ดทา รายงานผลการดาเน นการ ความเข าใจเร องเกณฑ EdPEx ความส าค ญของล กษณะส าค ญขององค กร ความเช อมโยงระหว างเกณฑ ความเข าใจเร องแนวทางการให คะแนน เน อหาของระบบบร หารจ ดการ

5 ส งท ควรคาน งถ งในการเข ยน รายงานผลการดาเน นการ ตอบให ครบท กประเด น ตอบให ครอบคล ม แสดงให ผ อ านเข าใจถ งระบบการบร หารจ ดการขององค กร ต อง แสดงให เห นว า ท าอย างไร ซ งรวมถ งการแสดงต วอย างประกอบ แสดงให เห นว าการด าเน นการในเร องต าง ๆ ม งไปในท ศทาง เด ยวก นก บองค กร และบ รณาการก บประเด นหล กขององค กร ให ข อม ลของระบบบร หารจ ดการขององค กรท ด าเน นการจร งใน ขณะน น

6 ส งท ต องคาน งถ งตลอดการเข ยนรายงาน เข าใจบร บทส าค ญขององค กร เข าใจเกณฑ EdPEx การดาเน นการและผลล พท ขององค กร

7 ประเภทคาถามในเกณฑ EdPEx คาถามประเภท WHAT: ถาม อะไร ตอบให ตรงและครบถ วน คาถามประเภท HOW: ถาม อย างไร ตอบอย าง ADLI ถาม HOW ตอบ What! ถาม What ไม ตอบ!

8 จานวนหน า หมวด คะแนน จานวนหน า หมวด 1 การน าองค กร หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร และกลย ทธ หมวด 3 การม งเน นล กค าและผ ม ส วนได ส วนเส ย หมวด 4 การว ด การว เคราะห และจ ดการความร หมวด 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ หมวด 7 ผลล พธ การดาเน นการ Font: Cordia new 14 ก นหน า/ก นหล ง?

9 คาเต อนก อนลงม อเข ยน! เข าใจเกณฑ EdPEx ด แล วหร อย ง? (P/O/C) เข าใจความเช อมโยงของเน อหาเกณฑ แล วหร อย ง? เข าใจ A/D/L/I ด แล วหร อย ง? (Approach,Deploy,Learning,Integration)

10 Criteria 1-6 Structure / Linkage Criteria No. Key Process Process Owner Process ( & sub process) Output Customer Process Linkage Process Requirement Output Specification Outcome Objective Process Impact :

11 Criteria 7 Structure / Linkage 1 Criteria No. 2 Key Result 3 Result Owner 4 Result Item KPI Process Linkage Result Linkage

12 การจ ดทารายงาน หมวดบร บทองค กร (Org. Profile) 12

13 ความสาค ญของ OP เป นเอกสาร ฉบ บแรก ท ควรเข ยนเม อเร มเข ยนรายงาน หร อเร มท า Self-Assessment เป นเอกสารท ต องกล บมาทบทวน หล งเข ยนรายงาน หมวดกระบวนการและผลล พท เสร จ เป นเอกสารท ผ ตรวจประเม นใช ในการพ จารณา ช วยท าให ทราบจ ดแข งและโอกาสในการปร บปร ง

14 การเข ยน OP อะไรค อ KEY ขององค กร ต องช ดเจนและตรงประเด นในท กประเด น (อะไรส าค ญ ต อองค กร,ว ธ การด าเน นการ,ล กค า,อนาคตขององค กร) ต องเช อมโยงก บ Criteria ท กข อ เข ยนแล วคนนอกต องเข าใจ ร ท มาท ไปขององค กร เข าใจล กษณะการท างานขององค กร สถานการณ และ ความท าทายท เผช ญอย Cause-Effect / Cross Linkage

15 คาแนะน าในการเข ยน OP บรรยายความสาค ญขององค กรมาก อนเพ อป พ น (คร งหน า) เช น ผ ก อต ง ประว ต... ประว ต การพ ฒนาองค กร (ถ าด ) จ ดกล มข อม ลให อ านง าย เช น กล มกฏหมายบ งค บ/มาตรฐาน บ งค บ/กฏหมายด านการเง น/กฏหมายด านแรงงาน ระบ เฉพาะเทคโนโลย อ ปกรณ และอ ปกรณ ส อสารท สาค ญ สามารถอ างอ งถ งผลล พท ท ได ต งแต ใน OP เช น ความ คาดหว งและความต องการล กค าในแต ละด านได ม การ ตอบสนองในกราฟใด (ต งแต OP ก สามารถสร าง Link ไปถ ง ผลล พท ได ) บทบาทสาค ญของผ ส งมอบและค ความร วมม อใน Supply Chain และการสร างนว ตกรรม ข อน ต องเป นความต องการจาก เรา (MOU ท เซ นแล วไม active ไม ได ท าอะไร ก ไม ต องเอามา เข ยน

16 คาแนะน าในการเข ยน OP ต องสามารถเช อมโยงระหว างป จจ ยแห งความสาเร จ (Principal Success Factor : PSF) ก บ ความไดเปร ยบเช งกลย ทธ (Strategic Advantage) และ ความท าทายเช งกลย ทธ (Strategic Challenge) หมวด OP เป นหมวดท ไม ม คะแนน แต ท าให หมวดอ นๆ ท เหล อ ม คะแนน ถ าเกณฑ ถามหาค าว า หล ก ด งน น อะไรท ไม ใช Key อย าเอา มาเข ยนใหเป นภาระ การจ ดล าด บความสาค ญเร องใดก ตาม คนเข ยนอย ามาจ ดล าด บ เอง ให ผ บร หารฟ นธง! เวลาเข ยนหมวด OP หร อกระบวนการ ถ าพ ดถ งเร องอะไรก ตาม ให พยายามโยงใหเห นผลล พท (หมวด 7) ว าอย ในกราฟไหน? ใช ภาษาท แสดงถ งความม งม น ต งใจ และม ความหมายด แต อย าเว อร!

17 คาแนะน าในการเข ยน OP ระบบการปร บปร งผลการด าเน นงานควรโยงไปส หมวด 6 และ 1 และควรครอบคล มท กระด บ (ระด บข น/พน กงาน) ท เหมาะสม ถ าสามารถอ างอ งถ งเส นทางการเร ยนร ขององค กร จะ พ ส จน ความสมบ รณ ของระบบการปร บปร งได ด มาก การใช Model ควรเป นผลมาจากการเร ยนร ไม ควร พยายามสร างเพ อให ด สวย

18 ป จจ ยสาค ญต อไปน ม ความส มพ นธ ก บกระบวนการต างๆ อย างไร 18

19 ข นตอนการจ ดทารายงาน 1.วางแผนการจ ดท ารายงาน 2.รวบรวมข อม ล 3.จ ดท ารายงาน 4.ทบทวนและปร บปร งรายงาน

20 ก อนลงม อเข ยน หมวดบร บทองค กร - VMV - Asset & Facility - Core Competency - Improvement Method - Workforce profile - Law & Regulation Distributer/Dealer OUTPUT CUSTOMER Segment 1 Segment 2

21 การจ ดทารายงาน หมวดกระบวนการ (Process) 21

22 แนวทางการเข ยนรายงาน ส วน Process : A-D-L-I 1. เข าใจความหมายของคาถาม อย างไร ในการตอบห วข อในหมวด 1 6 ท ม ค าถาม อย างไร ควรให สารสนเทศของกระบวนการท ส าค ญท แสดงถ ง แนวทางการถ ายทอดเพ อน าไปปฏ บ ต การเร ยนร และ การบ รณาการ ค าตอบท ขาดสารสนเทศด งกล าว หร อค าตอบ ท เพ ยงแต ยกต วอย างเท าน นจะถ กประเม นตามแนวทาง การให คะแนนว า ม สารสนเทศน อยและไม ช ดเจน How do you? A+D+L+I

23 แนวทางการเข ยนรายงาน ส วน Process : A-D-L-I 2. เข าใจความหมายของคาถาม อะไร ค าถาม อะไร ม อย 2 แบบ ค าถามแบบท 1 ถามถ งสารสนเทศพ นฐานเก ยวก บกระบวนการท สาค ญและว ธ ปฏ บ ต งานของกระบวนการน น การตอบเพ ยงว า ใคร เป นผ ปฏ บ ต อาจม ประโยชน บ าง แต ไม เพ ยงพอสาหร บการว น จฉ ย หร อให ข อม ลป อนกล บได ค าถามแบบท 2 ต องการสารสนเทศว า ผล แผนงาน ว ตถ ประสงค เป าประสงค หร อต วว ดท สาค ญขององค กรค อ อะไร ค าถามเหล าน กาหนดบร บทเพ อให องค กรแสดงให เห นถ งความ สอดคล องไปในแนวทางเด ยวก นและการบ รณาการก นของระบบการ จ ดการผลการด าเน นการ ต วอย างเช น เม อองค กรกาหนดเป าประสงค เช งย ทธศาสตร กลย ทธ หล กแล ว แผนปฏ บ ต การ แผนพ ฒนา ทร พยากรบ คคล ต วว ดผลการด าเน นการและผลล พธ บางต วท รายงาน ไว ในหมวด 7 ต องส มพ นธ ก บว ตถ ประสงค เช งย ทธศาสตร น นๆด วย

24 แนวทางการเข ยนรายงาน ส วน Process : A-D-L-I 3. แสดงให เห นว าแนวทางเป น ระบบ (Systematic) - ช ดเจน, ทาซ าได, ว ดได - ม การใช ข อม ลจร ง เพ อประเม นและปร บปร ง - ม ความสอดคล อง (Align) ก บความต องการ ขององค กร - ม การบ รณาการก บแนวทางอ นๆ *แนวทางท เป นระบบ ค อ แนวทางน นใช ซ าได และ ใช ข อม ลและสารสนเทศเพ อให เก ดการเร ยนร หร ออาจ กล าวได ว า แนวทางม ความเป นระบบ เม อแนวทางน นม การประเม น การปร บปร ง นว ตกรรม และการแบ งป น รวมอย ด วย ซ งจะส งผลให แนวทางน นม ระด บการพ ฒนา มากข น

25 แนวทางการเข ยนรายงาน ส วน Process : A-D-L-I 4. แสดงให เห นว าม การน าแนวทางไปปฏ บ ต จร ง - ความครอบคล มและท วถ ง (Breadth) - ครบถ วน/จร งจ ง (Depth) ท กๆ กระบวนการ ท กๆ ผลผล ต/บร การ ท กๆ หน วยงาน ท กๆ คน *สารสนเทศท เก ยวก บการถ ายทอดเพ อน าไปปฏ บ ต น น ควรสร ปว าม การน าแนวทางไปปฏ บ ต ในหน วยงานต างๆของ องค กร การถ ายทอดเพ อน าไปปฏ บ ต อาจน าเสนอให กระช บ โดยใช ตาราง

26 แนวทางการเข ยนรายงาน ส วน Process : A-D-L-I แสดงให เห นถ งการเร ยนร กระบวนการต างๆ ควรรวมวงจรการประเม นและปร บปร ง รวมท งโอกาสของการเปล ยนแปลงแบบก าวกระโดด การปร บปร งกระบวนการควรม การแบ งป นก บหน วยงาน ท เหมาะสมขององค กรเพ อให เก ดการเร ยนร ขององค กร แสดงให เห นถ งการบ รณาการ การบ รณาการแสดงความสอดคล องไปในแนวทางเด ยวก น และความกลมกล นระหว าง กระบวนการ แผนงาน ต วว ด และ การปฏ บ ต การ ท ท าให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของ องค กร

27 แนวทางการเข ยนรายงาน ส วน Process : A-D-L-I แสดงให เห นถ งการม งเน นและความคงเส นคงวา จะต องค าน งถ งส งสาค ญ 4 ประการ ค อ 1. ล กษณะสาค ญขององค กร ควรระบ ให ช ดเจนว าอะไรบ างท สาค ญ 2. หมวดการวางแผนเช งย ทธศาสตร รวมถ งเป าประสงค เช งย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การต างๆ ควรแสดงให เห นอย างเด นช ดถ งประเด นท ม งเน นมากท ส ด และอธ บายว าการถ ายทอดเพ อน าไปปฏ บ ต สาเร จได อย างไร 3. ค าอธ บายการว ดและว เคราะห ผลการการด าเน นการขององค กร (ห วข อ 4.1) ควรแสดงว ธ การท องค กรว เคราะห และทบทวนสารสนเทศเก ยวก บ ผลการด าเน นการเพ อกาหนดล าด บความสาค ญ 4. หมวดการจ ดการกระบวนการ ควรแสดงให เห นอย างเด นช ดถ ง กระบวนการท ม ความสาค ญต อผลการด าเน นการโดยรวมขององค กร การแสดงถ งความม งเน นและความคงเส นคงวาในห วข อในหมวด 1 6 และการต ดตามต วว ดท เก ยวข องก นในห วข อในหมวด 7 จะช วยปร บปร ง ผลการด าเน นการขององค กร

28 แนวทางการเข ยนรายงาน ส วน Process : A-D-L-I 5. ตอบห วข อ ประเด นท ควรพ จารณา (Area to Address) และดาเน นการให ครบถ วน สมบ รณ ในกรณ ท ห วข อในประเด นท ควรพ จารณา หร อคาถามใดไม เก ยวข องก บองค กรให อธ บายเหต ผลด วย (ในการตอบคาถามจะตอบแยกหร อรวมก ได ) Basic Requirement Overall Requirement Area to Address Multiple Requirements

29 แนวทางการเข ยนรายงาน ส วน Process : A-D-L-I 6. การอ างอ งห วข ออ นตามความเหมาะสม - ค าตอบในแต ละห วข อควรสมบ รณ ในต วเอง มากท ส ดเท าท จะท าได - หากค าตอบต างห วข อเสร มก นได ควรม การอ างอ งใน ห วข อน น แทนท จะให ข อม ลซ าก น - ต องระว งไม ใหเก ดการอ างอ งท มากเก นไป จะเก ด ความส บสนก บผ ตรวจประเม น

30 แนวทางการเข ยนรายงาน ส วน Process : A-D-L-I 7. การใช ร ปแบบท กระช บ - ควรใช เน อท กระดาษท ง 90 หน า ท กาหนดไว ให ได ประโยชน มากท ส ด - น าเสนอโดยใช Flow Chart, ตารางและห วข อส น (Bullets) เพ อความกระช บ - ความยาวของแต ละหมวดควรส มพ นธ ก บคะแนน

31 แนวทางการเข ยนรายงาน ส วน Process : A-D-L-I 8. ใช เกณฑ ควบค ไปก บการให คะแนน (Scoring Guideline) - การจะได คะแนน > 50% ต องแสดงใหเห นว าม การประเม นและปร บปร งกระบวนการอย างเป นระบบ ถ งแม ในบางห วข อจะไม ได กาหนดไว ก ตาม

32 ข อพ งระว งในการน าเสนอข อม ล หมวดกระบวนการ ค ดลอกข อก าหนดของเกณฑ มาใส ในรายงาน ยกต วอย างมากกว าการบรรยายข นตอนของกระบวนการ น าเสนอข อม ลไม ครบถ วน ใช ศ พท แฟช นด านการบร หารจ ดการ หร อเร ยกช อเคร องม อบร หาร จ ดการ ตอบไม ตรงประเด น ไม ตรงค าถาม หร อให ข อม ลในส วนท ไม เก ยวข องก บข อก าหนดในเกณฑ น น ความไม ช ดเจนในการอธ บายหร อท าให ผ อ านเก ดความส บสน เช น อ างอ งในห วข ออ นมากเก นไป ใช ค าย อ ศ พท ท เข าใจยาก ศ พท เฉพาะทาง โดยไม ม ค าอธ บาย ม ค าบรรยายมาก แต ไม ช ดเจน เข ยนห วข อไม ตรงหมวด หร อไม เข ยนห วข อหมวด

33 ต วอย างการตอบคาถาม หมวด 1 การน าองค กร การกาหนดท ศทางองค กร การก าหนดและถ ายทอดท ศทางองค กร (ว ส ยท ศน ค าน ยม และผลการด าเน นงานท คาดหว ง) ให ระบ ว ธ การท ผ บร หารระด บส งใช ในการก าหนดว ส ยท ศน ค าน ยม และผลการด าเน นงานท คาดหว ง ช วงระยะเวลาของการทบทวน/ปร บเปล ยน รวมถ งว ธ การส อสารไปย งผ ปฏ บ ต งานท กระด บ ต วอย างคาตอบ แบบท 1 การตอบแบบพรรณา เม อป พ.ศ องค กรจ ดท าว ส ยท ศน และค าน ยม โดยใช กระบวนการ Consensus เพ อให ได ฉ นทามต จากคณะผ บร หารระด บส งและคณะกรรมการบร หารองค กร เม อได ว ส ยท ศน และค าน ยมแล ว คณะผ บร หารระด บส งได จ ดประช มช แจงท าความเข าใจก บบ คลากร ท กส วนในองค กร รวมท ง การเผยแพร ประชาส มพ นธ โดยใช ส อต าง ๆ เช น อ นเตอร เน ท แผ นพ บ เพ อใหเข าใจตรงก นอย างท วถ งท งองค กร ผ บร หารระด บส งม การทบทวนว ส ยท ศน และค าน ยมระหว างกระบวนการวางแผนเช ง ย ทธศาสตร ประจ าป และท ก 3 ป จะม การทบทวนร วมก บคณะกรรมการบร หาร เม อป พ.ศ ม การเพ มเต มค าน ยมข นอ ก 1 ประการ ได แก การให ความสาค ญต อช มชน ว ส ยท ศน และค าน ยมขององค กรจะบรรจ อย ใน Strategy Matrix ซ งจะเป นต วเช อมโยง ว ส ยท ศน และค าน ยม ป จจ ยแห งความสาเร จ ความท าทายเช งย ทธศาสตร เป าประสงค แผนปฏ บ ต การ และต วช ว ดท สาค ญขององค กร

34 ต วอย างการตอบคาถาม ต วอย างคาตอบ แบบท 2 การตอบในร ปแบบตาราง ข นตอนสาค ญ ผ เก ยวข องสาค ญ ว ธ การ เม อไร จ ดท าว ส ยท ศน ค าน ยม ถ ายทอดว ส ยท ศน ค าน ยม ทบทวนว ส ยท ศน ค าน ยม ก าหนด Strategy Matrix คณะผ บร หารระด บส ง และ คณะกรรมการบร หารองค กร Consensus เพ อให ได ฉ นทามต ป พ.ศ คณะผ บร หารระด บส ง จ ดประช มช แจงท าความเข าใจก บ บ คลากรท กส วนในองค กร รวมท งการ เผยแพร ประชา ส มพ นธ โดยใช ส อต าง ๆ เช น อ นเตอร เน ท แผ นพ บ เพ อให เข าใจตรงก นท งองค กร คณะผ บร หารระด บส ง ผ บร หารระด บส ง และ คณะกรรมการบร หารองค กร ผ บร หารระด บส ง น าผลการประเม นสภาพแวดล อมท ง ภายใน และภายนอก มาใช ในการ ทบทวน Consensus เพ อให ได ฉ นทามต ท ก 3 ป น าป จจ ยแห งความสาเร จ และความท า ทายเช งย ทธศาสตร เช อมโยงไปส ว ส ยท ศน ค าน ยม เป าประสงค แผนปฏ บ ต การ และต วช ว ด ท กคร ง หล งจากจ ดท า/ ทบทวนว ส ยท ศน และ ค าน ยม ท กป ระหว างกระบวนการ วางแผนเช งย ทธศาสตร ประจ าป ท กป ระหว างกระบวนการ วางแผนเช งย ทธศาสตร ประจ าป

35 ต วอย างการตอบคาถาม ต วอย างคาตอบ แบบท 3 การตอบในร ปแบบแผนภาพหร อแผนผ ง ผสมก บแบบพรรณนา คณะกรรมการ บร หารองค กร ผ บร หาร ระด บส ง เห นชอบ ทบทวนท ก 3 ป เห นชอบ ทบทวนท กป ว ส ยท ศน ค าน ยม Strategy Matrix ภาพท 1 การจ ดท าว ส ยท ศน ขององค กร เม อป พ.ศ องค กรจ ดท าว ส ยท ศน และค าน ยม โดยใช กระบวนการ Consensus เพ อให ได ฉ นทามต จากคณะผ บร หารระด บส งและคณะกรรมการบร หารองค กร เม อได ว ส ยท ศน และค าน ยมแล ว คณะผ บร หารระด บส งได จ ดประช มช แจงท าความเข าใจก บ บ คลากรท กส วนในองค กร รวมท งการเผยแพร ประชาส มพ นธ โดยใช ส อต าง ๆ เช น อ นเตอร เน ท แผ น พ บ เพ อให เข าใจตรงก นอย างท วถ งท งองค กร ผ บร หารระด บส งม การทบทวนว ส ยท ศน และค าน ยมระหว างกระบวนการวางแผนเช ง ย ทธศาสตร ประจ าป และท ก 3 ป จะม การทบทวนร วมก บคณะกรรมการบร หารองค กร เม อป พ.ศ ม การเพ มเต มค าน ยมข นอ ก 1 ประการ ได แก การให ความส าค ญต อช มชน ว ส ยท ศน และค าน ยมขององค กรจะบรรจ อย ใน Strategy Matrix ซ งจะเป นต วเช อมโยง ว ส ยท ศน และค าน ยม ป จจ ยแห งความส าเร จ ความท าทายเช งย ทธศาสตร เป าประสงค แผนปฏ บ ต การ และต วช ว ดท ส าค ญขององค กร

36 5 ข นตอนในการเข ยนรายงานหมวดกระบวนการ 1. วางแผนหาข อม ล - ทา Process Mapping เพ อค นหาเจ าของกระบวนการ - กาหนดข อม ลท ต องการ รวมถ งผลล พท ท จะแสดงใน หมวด 7 - ขอส มภาษณ ขอข อม ล และบ นท กข อม ล 2. เข ยนรายงานฉบ บร างในร ป Flow chart หร อ Model หร อตาราง 3. ส งรายงานให หลายฝ ายและเจ าของกระบวนการว จารณ เพ อหาข อสร ป 4. เข ยนรายงานฉบ บสมบ รณ ในร ปแบบท เหมาะสม 5. ตรวจสอบความเช อมโยงของเน อหาก บ OP และกระบวนการ ในหมวดอ นๆ และผลล พท

37 แนวทางในการเข ยนหมวดกระบวนการ VMV Strategic Challenge Strategic Advantage Requirement (Workforce/Cust omer) Segment (WF/C) ปร บปร ง L ต ดตาม L เป าหมาย Execute D I ต วว ดผล แผนงาน A I ถ าม ผลล พท ใหเล อก จ านวนมาก อย าล มกล บไปด OP เล อกเฉพาะท เป น Key

38 เข าใจผ ตรวจประเม น? Why: เป าหมายของกระบวนการค ออะไร? What: Approach (Systematic/Appropriate/Effectiveness) How: Deploy (Depth & Breadth) When: Learning (Review&Improvement/ Innovation/Evidence) กระบวนการ... Org. Profile Integration: Result/Org. Profile/Other Cat.

39 ส งท ต องคาน งถ ง ข อม ลถ กต อง สะท อนระบบจร งในองค กร ตอบข อก าหนด ห วข อ/ประเด นท ควรพ จารณา/ค าถาม อย าง ครบถ วนโดยอ งแนวเกณฑ การให คะแนน ครอบคล มค าน ยม (Core Values) ท ง 11 ข อ โครงร างองค กร กระบวนการ ผลล พท

40 ส ดส วนเน อหา/ร ปภาพ หมวดกระบวนการ: ส ตร 70/30 (เน อหา/ภาพ) หมวดผลล พท : ส ตร 30/70

41 การจ ดทารายงาน หมวดผลล พท (Result) 41

42 แนวทางการเข ยนรายงาน ส วน Results 1. เน นท ผลล พธ ท ว กฤตท ส ด - ล กษณะสาค ญขององค กร - หมวดการวางแผนเช งย ทธศาสตร - หมวดการจ ดการกระบวนการ - และหมวดอ นๆ เช น หมวด 4, หมวด 5, หมวด 1

43 แนวทางการเข ยนรายงาน ส วน Results 2. เพ อให การน าเสนอผลล พธ ม ประส ทธ ผล ต องน าเสนอ - ระด บของผลการดาเน นการ - แนวโน มเพ อแสดงท ศทางของผลล พธ และ อ ตราการเปล ยนแปลง - เปร ยบเท ยบผลล พธ ก บองค กรอ นท เหมาะสม - แสดงผลล พธ ท สาค ญให ครบถ วน

44 แนวทางการเข ยนรายงาน ส วน Results 3. แสดงแนวโน มผลล พธ ตามระยะเวลาจร ง ท เก บข อม ล - ไม ม การกาหนดระยะเวลาน อยท ส ดของข อม ล - ควรแสดงข อม ลล าส ดถ งแม จะไม เห นแนวโน ม หร อข อม ลเปร ยบเท ยบท ช ดเจน

45 แนวทางการเข ยนรายงาน ส วน Results 4. น าเสนอให กระช บ เข าใจง าย - ใช กราฟ/ตาราง - ระบ เร องกราฟ/ตาราง ให ช ดเจน - ปร บข อม ลให เป นฐานเด ยวก นเพ อเปร ยบเท ยบ ก บองค กร/หน วยงานอ น

46 แนวทางการเข ยนรายงาน ส วน Results 5. เช อมโยงผลล พธ และคาอธ บายผลล พธ - ควรน าเสนอผลล พธ ค ก บคาอธ บายผลล พธ เพ ออธ บายแนวโน มท ม การเปล ยนแปลง ท ม น ยสาค ญไม ว าด านบวกหร อด านลบ - ใช ต วเลขกาก บให สอดคล องก บห วข อ เช น 7.1-3

47 แนวทางการเข ยนรายงาน ส วน Results 6. แสดงผลล พธ ท สาค ญให ครบถ วน (ตามท ระบ ไว ในห วข อต างๆ) 7. แสดงผลล พธ แต ละกล มให ช ดเจน ไม ควร แสดงค าเฉล ยของกล มเพ ยงอย างเด ยว ควร แสดงผลล พธ ของแต ละกล มด วย

48 ต วอย างการแสดงผลล พธ ระด บความพ งพอใจ (%) กรม 1 กรม ก. กรม 2 ป พ.ศ. กรม ก. ม ระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การในป จจ บ นอย ท 94% ม แนวโน มการปร บปร งท ด ข นท กป ต งแต ป ระด บเท ยบเค ยง กรม 1 ม ระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การในป จจ บ นด ท ส ด อย ท เก อบ 100% และร กษาระด บไว ได อย างคงท ระด บเท ยบเค ยง กรม 2 ม ระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การในป จจ บ น อย ท 85% แม จะม แนวโน มการปร บปร งท ด ข นท กป แต ย งต ากว ากรม ก.

49 Nattapat Lopraditpong Consultant Management for Performance Excellence Division Thailand Productivity Institute

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ 27 ร ปแบบการประเม นโครงการ ความหมายของร ปแบบการประเม น ร ปแบบการประเม น (Evaluation Model) เก ดข นเน องจากความพยายามของน กประเม นท ม งนาเสนอแนวทางในการประเม นโครงการ

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานเป นการแปลงกลย ทธ ท ก าหนดโดยผลผล ต/โครงการเข า ส ภาคปฏ บ ต โดยท ผลผล ต/โครงการภายใต แผนงบประมาณจะม ข อม ลหล กส าหร บการ จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานอย

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบร หารจ ดการความร (Knowledge Management: KM) ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท ๑ บร บทของส าน กงานเลขาธ

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

ส าน กงานตรวจสอบภายใน

ส าน กงานตรวจสอบภายใน การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบภายใน ส าน กงานตรวจสอบภายใน ค าน า ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได จ ดการความร เก ยวก บการตรวจสอบ ภายใน โดยรวบรวมจากเอกสาร ต ารา แนวปฏ บ ต ท ด และจากประสบการณ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ.

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา KM Action Plan แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action Plan) ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ต องร อะไร? ก อนทาแผนการจ ดการเร ยนร 1. ร เน อหาว ชาท จะสอนอย างช ดเจน

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

โครงการค ออะไร? โครงการ (project) เป นส วนหน งของแผนงาน (program) และแผนงานเป นส วนหน งของแผน (plan) ซ งแผนเป นส วน หน งของนโยบาย (policy) ด งน นแผนท

โครงการค ออะไร? โครงการ (project) เป นส วนหน งของแผนงาน (program) และแผนงานเป นส วนหน งของแผน (plan) ซ งแผนเป นส วน หน งของนโยบาย (policy) ด งน นแผนท ข นตอน ขอบเขต และโครงสร าง ของการประเม นผลโครงการ โดย ศาสตราจารย ดร.ส ชาต ประส ทธ ร ฐส นธ ประธานอ านวยการ ศ นย อบรมการว จ ย นานาชาต (ไอ อาร ท ซ ) ประธานท ปร กษาโครงการปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ตการพ ฒนาการบร หาร

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

More information