จ ดม งหมายการเข ยนรายงาน

Size: px
Start display at page:

Download "จ ดม งหมายการเข ยนรายงาน"

Transcription

1 บทท 7 การเข ยนรายงาน สาระส าค ญ การศ กษาป จจ บ นส งเสร มให ผ เร ยน ค ดเป น ทาเป น แก ป ญหาเป น และส งเสร มให ผ เร ยนศ กษาค นคว า ด วยตนเองมากข น การเสนอรายงานจ งม บทบาท และสาค ญย งในการเร ยนการสอนซ งส งเสร มให ผ เร ยน ทางานให เป นระเบ ยบเร ยบร อย ม เหต ผล ม ท กษะในการใช ภาษาเพราะการเข ยน หร อเร ยบเร ยงข อม ลใน รายงาน จะต องทาอย างเป นระบบ ต องอ างอ งหล กฐาน หร อม ข อเท จจร งมาสน บสน นเร องราวท ได รวบรวม มา เพ อเป นรายงาน ความหมายของรายงาน ได ม ผ ให ความหมายของคาว ารายงาน รายงาน ไว หลายความหมายด วยก นเช น วาณ ฐาปนวงศ ศานต (2539 : 98) กล าวว ารายงานหมายถ ง ก จกรรมในการศ กษาท น บเป นการประเม นผล การศ กษาส วน หน ง ม หลาบแบบเช น การทดลอง การสารวจ หร อว ธ การอ นๆ ท ผ สอนจะกาหนดให น กศ กษาทา อาจเป น รายงานบ คคล หร อกล ม ท งน แล วแต ล กษณะว ชา และผลของรายงานจะต องเข ยนตามแบบท สถาบ นน น กาหนด บ ปผา ส ดสว สด (2524 : 64) กล าวว า รายงานหมายถ ง การศ กษาค นคว าเก ยวก บเร องใดเร องหน ง เพ อให ได ข อม ลท ถ กต อง แล วนาข อม ลน นมาเร ยบเร ยงข นใหม อย างม ระเบ ยบแบบแผน ม เน อหาต อเน อง และสมบ รณ ถ อเป นส วนหน งของการประเม ลผลด วย จากคาจาก ดความ หร อความหมายด งกล าว สร ปได ว า รายงาน หมายถ งเร องราวท ได ศ กษาค นคว าหาข อม ลเก ยวก บเร องใดเร องหน งอย างถ กต อง สมบ รณ แล วนา ข อม ลน นมาเร ยบเร ยง ข นใหม อย างม ระเบ ยบแบบแผน จากน นจ งเข ยน หร อพ มพ ข นตามแบบแผนท น ยม เป นสากล จ ดม งหมายการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ถ อว าม ความสาค ญอย างย งท ช วยให ผ เร ยนสามารถเร ยนร ด วยตนเองจากแหล ง ความร ต างๆ ไม ว าจะเป นหน งส อ ส งพ มพ อ นๆ ว ทย โทรท ศน ฯลฯ จากการท ป จจ บ นการเร ยนการสอนม ก เน นให ผ เร ยนม การศ กษาค นคว าด วยตนเองมากข นท งน เพ อให เก ดความค ดร เร มสร างสรรค ม ความ ร บผ ดชอบในการทางาน ผ สอนจ งม กมอบหมาย หร อกาหนดให ผ เร ยนเสนอผลงานการเร ยนร ออกมาใน

2 ร ปแบบของรายงาน ซ งม จ ดม งหมายด งน 1. เพ อให ผ เร ยนม โอกาสศ กษาค นคว าด วยตนเอง ม ความร กว างขวาง และล กซ งกว าการศ กษาจาก ตารา หร อ จกห องเร ยนเพ ยงอย างเด ยว 2. เพ อให ผ เร ยนมองเห นแนวทางในการศ กษาหาความร และร จ กแหล งความร ต างๆ 3. เพ อส งเสร มให ผ เร ยนร จ กใช ว จารณญาณของตนเอง ม ความค ดม เหต ผล และสามารถรวบรวม ข อม ลอย างม หล กฐาน และจ นตนาการ ระด บท ส งข น 4. เพ อส งเสร มให ผ เร ยนร กการอ าน และการค นคว าหาความร ใหม ๆ 5. เพ อให ผ เร ยนม ความค ดร เร มสร างสรรค 6. เพ อฝ กให ผ เร ยนม ท กษะในการใช ภาษา ถ ายทอดความค ดของตนเองให ผ อ นอ านเก ดภาพพจน 7. เพ อให ผ เร ยนเข าใจร ปแบบ ข นตอนการเข ยนรายงานท ถ กต อง ซ งเป นพ นฐานของการศ กษาใน ประเภทของรายงาน โดยท วไปแบ งออกเป น 2 ประเภทค อ 1. รายงานท วไป 2. รายงานทางว ชาการ 1. รายงานท วไป หมายถ ง รายงานข อเท จจร ง หร อข อค ดเห นของบ คคล องค การ สถาบ นต างๆ ซ งได ดาเน น ไปแล ว หร อกาล งดาเน นอย หร อจะดาเน นต อไป เพ อให ผ บ งค บบ ญชาผ ร วมงาน หร อผ สนใจทราบ ได แก 1.1 รายงานทางราชการ หมายถ งข อเข ยนท เป นคากล าวรายงานในพ ธ ของทางราชการ เช น พ ธ เป ด การส มมนา พ เป ดการแข งข น พ ธ การประกวด ฯลฯ เป นการรายงานให ทราบถ งความเป นมาของงาน การ ดาเน นงาน ผ ร วมงาน ระยะเวลาของงาน จานวนผ ร วมงาน และลงท ายด วยการเช ญประธานในพ ธ กล าวเป ด งาน 1.2 รายงานการประช ม หมายถ ง รายงานท เก ดจากการประช ม เร ยกว ารายงานบ นท กการประช ม ท กคร งท หน วยงานม การประช ม จะต องม การบ นท กเร องราวต างๆ ท องค ประช มกล าวถ ง ต งแต เร มประช ม จนส นส ดการประช ม และรายงานการประช มน ต องรายงานให ท ประช มร บรองในการประช มคร งต อไป 1.3 รายงานข าว หมายถ ง ข อเข ยนท เข ยนข น หร อพ ดข น เพ อรายงานเหต การณ ท เก ดข น ข าวท รายงานต องเป นเร องจร ง และม หล กฐานย นย นได

3 2. รายงานทางว ชาการ หมายถ ง การเสนอข อเท จจร งท ได จากการศ กษาค นคว า หร อว จ ยอย างม ระบบของ บ คคล กล มบ คคล หน วยงาน ได ข อเท จจร งอย างไรก รายงานไปอย างน นตามความเป นจร ง รายงานทาง ว ชาการอาจเป นรายงานการค นคว าทดลอง หร อเอกสารการสารวจการว จ ย ซ งน ยมในป จจ บ น รายงานทางว ขาการแบ งเป น 3 ประเภท ค อ ฯลฯ 2.1 รายงาน (Report) 2.2 ภาคน พนธ (Term paper) 2.3 ว ทยาน พนธ หร อปร ญญาน พนธ (Thesis or Dissertation) 2.1 รายงาน (Report) ได แก ก จกรรมอย างหน งในการศ กษา และเป นส วนหน งในการประเม นผลการศ กษา เร องท เร ยบเร ยงข นตามแบบแผนท สถาบ นน นกาหนด ผลการศ กษาค นคว าโดยว ธ ใดว ธ หน ง หร อหลายว ธ เช น การส งเกต การทดลอง การสารวจ รายงานท ผ สอนกาหนดให ผ เร ยนทาเป นรายบ คคล หร อทาเป นกล มตามความเหมาะสม ว ธ ท ใช ในการศ กษาค นคว า หร อความส น ยาวของรายงาน ย อมแตกต างไปตามห วข อเร อง 2.2 ภาคน พนธ (Term paper) ได แก คาอธ บายของรายงาน 5 ข อข างต นและ ภาคน พนธ เป นรายงานทางว ชาการท ครอบคล ม ส มพ นธ ก บเน อหาท งหมดของว ชาท เร ยน หร อ ท ย งไม ได เร ยน และผ สอนมอบหมายให ผ เร ยนค นคว าเพ มเต ม ภาคน พนธ อาจไม จาเป นต องแสดงความค ดร เร มในแนวการค นคว าว จ ยท เป นของผ เร ยน ซ งต าง ก บล กษณะของปร ญญาน พนธ ภาคน พนธ ม งให ผ เข ยนแสดงความสามารถโดยเฉพาะในห วข อ หร อเร องราวท ไม ได ศ กษาก น อย างล กซ งในช นเร ยน ในเร องต อไปน ย งข น - ความสามารถท จะค นหา และรวบรวมข อม ลจากห องสม ด เพ อประกอบงานน นให ม ค ณค า - ความสามารถท จะเล อกเฟ นข อม ล ข อเท จจร ง และความค ด โดย นาเอาเฉพาะส วนท เก ยวข องก บห วข อเร องท ต องการศ กษามาใช ให ม ค ณค า - ความสามารถจ ดระบบ เร ยบเร ยงข อม ลด วยภาษาท ถ กต อง ช ดเจน ลาด บ ความค ดท เป นเหต ผล และดาเน นตามร ปแบบการเข ยนท สถาบ นน นกาหนด ในรายว ชาหน งๆ ผ สอนอาจกาหนดให ผ เร ยนทาแต รายงาน หร อ

4 ว ทยาน พนธ หร ออย างใดอย างหน ง หร ออาจให ทาท ง 2 อย างก ได ตามความเหมาะสม 2.3 ว ทยาน พนธ หร อปร ญญาน พนธ (Thesis or Dissertation) ได แก รายงานการค นคว าว จ ยท น ส ตปร ญญาโท และปร ญญาเอกต องทาตาม หล กส ตรของการศ กษา ม ปร มาณ และค ณภาพท ส งกว าภาคน พนธ ผลงานการศ กษาค นคว าว จ ย ใช เวลาศ กษาค นคว าไม น อยกว า 1 ป และผ เข ยนต องร บผ ดชอบในการเล อกห วข อเร อง และกาหนดขอบเขตท ต องศ กษาค นคว าให ล กซ งกว าภาค น พนธ ว ทยาน พนธ หร อปร ญญาน พนธ ในระด บปร ญญาโท และปร ญญาเอก ต องม ค ณภาพทางว ชาการท ส งกว าก นตามลาด บ ส วนประกอบของรายงาน และภาคน พนธ รายงาน และภาคน พนธ ม ส วนประกอบท สาค ญ 3 ส วน ค อ ส วนประกอบตอนต นเน อเร อง และ ส วนประกอบตอนท าย แต ละส วนม รายละเอ ยดด งน 1. ส วนประกอบตอนต น ประกอบด วย 1.1 ปกนอก 1.2 ใบรองปก 1.3 ปกใน 1.4 คานา ค อส วนท บอกเหต ผล หร อแรงจ งใจท ทารายงานเร องน นๆ ห วข อเน อหาคร าวๆ จากน นอาจ กล าวแสดงความขอบค ณผ ให ความช วยเหล อ ประโยชน 1.5 สารบ ญ ค อ ห วข อสาค ญของเน อหา ซ งต องแบ งเป นบท และบอกเลขหน าท ปรากฏเน อหาน นๆ 1.6 สารบ ญตาราง หร อบ ญช ตาราง 1.7 สารบ ญร ปภาพ หร อสารบ ญภาพประกอบ 2. เน อเร อง ประกอบด วย 2.1 ส วนประกอบท เป นเน อหา ได แก บทนา เป นการกล าวนาเน อหาในเร องท ทา เน อเร อง สร ป

5 2.2 ส วนประกอบในเน อหา ได แก อ ญประภาษ เช งอรรถ ตาราง ภาพประกอบ 3. ส วนประกอบตอนท าย ประกอบด วย 3.1 หน าบอกตอน 3.2 บรรณาน กรม 3.3 ภาคผนวก 3.4 อภ ธานศ พท การจ ดเร ยงห วข อต างๆ ในการเข ยนรายงาน จะต องม ครบท ง 3 ส วนใหญ ๆด งกล าว แต ห วข อย อยบาง ห วข อ อาจม หร อไม ม ก ได ข นอย ก บเร องราวท ศ กษาค นคว า ซ งผ เข ยนจะทราบด ว าห วข อย อยข อใดจาเป น หร อไม จาเป นในการเข ยนรายงาน ข นตอนการเข ยนรายงาน 1. เล อกเร อง การต งช อเร อง ควรเป นวล หร อประโยคท เป นข อความกะท ดร ด ส อความหมายช ดเจน การเล อกเร องท จะทารายงาน ส วนใหญ ผ สอนม กให โอกาสผ เร ยนเล อกเอง เพ อให ผ เร ยนได แสดงความค ดเห น ความสามารถของตนเอง ในการเล อกเร องท จะทารายงานควรเป นเร องท 1. เป นเร องท ผ ทาม ความร ความสนใจเป นพ เศษ เป นประโยชน ต อตนเอง และผ อ านเพราะเม อม ความร ความสนใจ ย อมทาให เข ยนได ง ายข น 2. เป นเร องท สามารถหาข อม ลมาประกอบการเข ยนได มากพอ 3. เป นเร องท สามารถใช เวลาได เหมาะสมก บห วข อ และกาหนดส งของรายงาน 4. เป นเร องท ม ขอบเขตเน อหาเหมาะสม ไม กว าง หร อแคบเก นไป ถ ากว างเก นไป ถ ากว างเก นไปอาจทาให เข ยนได ผ วเผ น ไม ม จ ดสาค ญให เจาะล ก ถ าแคบเก นไปทาให หาข อม ลรายละเอ ยด ได จาก ด ซ งม ว ธ กาหนดขอบเขตเน อหาของเร องให เหมาะสมด งน 4.1 ใช แง ม มท เหมาะสมของเร องเป นต วกาหนด เช น ป ญหาส งคม กาหนดเป น ป ญหายาเสพต ด

6 ป ญหาช มชนแออ ด ป ญหาว ยร น 4.2 ใช ย คสม ยเป นต วกาหนด เช น ประเพณ ไทย กาหนดเป น ประเพณ ไทยสม ยกร งส โขท ย ประเพณ ไทยสม ยกร งร ตนโกส นทร ตอนต น ฯลฯ 4.3 ใช ขอบเขตทางภ ม ศาสตร เป นต วกาหนด เช น ประเพณ ไทย กาหนดเป น ประเพณ ไทยในภาค อ สาน ประเพณ ไทยภาคใต 4.4 ใช กล มบ คคล เป นต วกาหนด เช นการข ดคอคอดกระ กาหนดเป น การข ดคอคอดกระในท ศนะ ของน กเศรษฐศาสตร ฯลฯ 2. ส ารวจแหล งข อม ล เพ อเป นการสะดวก และประหย ดเวลาในการค นหาข อม ลเพ อท จะทารายงาน นอกจากจะค นหาจาก แหล งสารน เทศต างๆ เช น ห องสม ด ศ นย สารน เทศ ศ นย เอกสารสนเทศ ส อโสตท ศน และอ นๆแล ว การ ค นหาข อม ลในแหล งสารน เทศก ควรร จ กว ธ การต างๆ และใช เคร องม อช วยค นเพ อท จะทาให ได ข อม ลเร วข น ได แก 1. บ ตรรายการ 2. ดรรชน 3. หน งส ออ างอ ง 4. บรรณาน กรม 5. บร การตอบคาถามและช วยการค นคว า 3. อ านเพ อจดบ นท ก การบ นท ก หร อการจดโน ต หมายถ งการบ นท ก หร อจดเร องราวจากการบรรยายปาฐกถาจากการ สอนของคร อาจารย จากว ทย โทรท ศน หร อการบ นท กสร ปย อจากหน งส อ หร อส งพ มพ ต างๆ เพ อ ประกอบการค นคว า ทารายงาน ซ งม ท งการจดบ นท กจากการอ าน และบ นท กจากการฟ งในการเข ยนรายงาน การจดบ นท กจากการอ าน ถ อว าเป นส งสาค ญ ท งว าเป นส งสาค ญ ท งน เพราะสามารถใช เป นข อม ลในการ ประกอบเน อหา สน บสน นให รายงานม น าหน ก และสมบร ณ ย งข น การอ านเพ อการจดบ นท กน น ตอนแรก ควรอ านอย างคร าวๆ เพ อให เข าใจเน อหาโดยตลอด ไม จาเป นต องอ านท กประโยค ท กต วอ กษร เล อกอ าน เฉพาะท สาค ญ และเก ยวก บเร องท จะทารายงาน อาจอ านเฉพาะย อหน าแรก และย อหน าส ดท าย เพราะ ประโยคสาค ญม กอย ตอนต น และย อหน าส ดท าย ซ งม กเป นการสร ปเร อง จากน นจ งอ านโดยต งคาถาม ว าเรา ต องการอะไรจากเร องท อ าน เช น

7 ใครทาอะไร ท ไหน เม อไร ทาทาไม ผลเป นอย างไร ส ดท ายจ งอ านโดยใช ว จารณญาณ ต องอ านอย างละเอ ยดพ จารณาเน อหาว าม เหต ผลน าเช อถ อมากน อยเพ ยงใด ส วนใดสาค ญพอท จะนามา อ างอ งได จากน นจ งจดบ นท ก การจดบ นท ก เม ออ านจนเข าใจเน อหาสาค ญแล ว ควรบ นท กรายละเอ ยดไว เพ อป องก นเม อลงม อเข ยนรายงาน จะไม ต องย อนกล บไปอ านใหม ในการจดบ นท กเน อหา ส วนใหญ ม กบ นท กลงในบ ตรขนาด 4 X 6น ว หร อ 5 X 8 น ว หร อใช กระดาษสม ดแบ งคร งก ได เล อกใช ตามสะดวก โดยบ นท ก 1. ห วข อเร อง บ นท กห วข อเร องท ค นได โดยเข ยนไว ท ม มขวาของบ ตร 2. แหล งท มาของข อม ล เช น ช อผ แต ง ป ท พ มพ ช อหน งส อ คร งท พ มพ สถานท พ มพ สาน กพ มพ และหน าท ปรากฏข อความน น ตามแบบบรรณาน กรม เพ อเป นหล กฐานในการค นคว าเพ มเต ม ภายหล ง 3. ข อม ลท บ นท ก บ นท กเฉพาะเน อหาท ค ดว าสาค ญ และเป นประโยชน ในการเข ยนรายงาน และควร บ นท กให ถ กต องสมบร ณ ท ส ด ไม ควรใช ต วย อโดยไม จาเป น เพ อไม ต องเส ยเวลากล บไปค นคว าใหม การ บ นท กลงในบ ตร ห วข อเร องหน งควรใช บ ตร 1 แผ น ถ าเน อหายาวไม จบใน 1 บ ตร ก สามารถต อแผ นท 2,3... โดยเข ยนห วข อเร อง และกาก บด วยหมายเลขในท กแผ นใช คล บหน บรวมไว ด วยก น หร อเย บม มต ดก นไว แบะควรบ นท กหน าเด ยว ว ธ จดบ นท ก ในการจดบ นท กเพ อทารายงาน อาจจดบ นท กด วยว ธ หน ง หร อหลายว ธ ต อไปน 1. การจดบ นท กแบบย อความ ค อ การย อเอาเฉพาะใจความสาค ญท เก ยวก บรายงานแล วนามาเร ยบเร ยงใหม อาจใช สานวนของตนเองก ได แต ต องให ได ใจความตามต นฉบ บเด ม ภาษาก บความม นคงของชาต เยาว ล กษณ ญาณสภาพ. (2533). ภาษาก บความม นคงของชาต ใน ท ระล กพ ธ ประกาศ เก ยรต ค ณคร ภาษาไทยด เด นประจาป พ ทธส กราช 2532 กร งเทพฯ : กอง วรรณคด และประว ต ศาสตร กรมศ ลปากร. หน า 170. สาเหต ท คนไทยใช ภาษาไทยผ ด เพราะ 1. วงการศ กษาให ความสาค ญว ชาภาษาไทยน อยมาก โดยเฉพาะหล กส ตรท ม การเปล ยนแปลงอย บ อยๆ 2. อ ทธ พลของว ฒนธรรมตะว นตก ป จจ บ นคนไทยพ ดภาษาไทยเป น ภาษาต างประเทศแม แต ช อบร ษ ท หร อช อวงดนตร ท โด งต งก จะใช ภาษาต างประเทศ

8 ด วย 3. ส อมวลชนม กใช ภาษาไทยผ ดแบบแผน เพ อเร าความสนใจ ทาให ผ อ าน จดจาและนาไปใช ผ ดไป 2. การจดบ นท กแบบถอดความ ค อ การเข ยนข นใหม ท งหมดจากต นฉบ บ เด ม ซ งอาจเป นร อยกรอง หร อ ภาษาต างประเทศ แล วถอดความเป นสานวนของผ บ นท กเอง หร อเป นข อความท ไม สาค ญพอท จะใส ใน เคร องหมายอ ญประกาศ หร อถ าค ดลอกข อความมาอาจยาวเก นไปจ งเข ยนข นเป นสานวนต วเอง วรรณคด เสถ ยร โกเศศ(พระยาอน มานราชธน). (2515). ค าของวรรณคด. กร งเทพฯ : คล งว ทยา. หน า18. ความคมของคากล าวท เห น จะอย ท การเปร ยบเท ยบช ว ตของคน ว าม ถ งสองช ว ต ค อ ช ว ตทาอาช พ เปร ยบได ก บช ว ตท เก ยวข องอย ก บว ตถ หร อทร พย ส นเง นทอง อ กช ว ตหน งเป นด านของช ว ตท นาความส ข ความอ มเอ บมาส ผ ท เห นค ณค าของช ว ตในด านน ซ งม คนไม น อยท ไม เห นความสาค ญของช ว ต ด านน เพราะม งไปทางว ตถ เป นสาค ญ ซ งน าเส ยดาย เพราะทาให เห นช ว ตในด านเด ยว มองช ว ตในท ศนะท แคบ 3. การบ นท กแบบค ดลอกข อความหร อคาพ ด ค อ ข อความน นสาค ญมาก ไม สามารถเข ยนได ด เท าของเด ม การบ นท กแบบน ต องค ดลอกให ถ กต องตามต นฉบ บท กคาพ ด ถ าข อความยายเก นไป ต องการจะต ดตอนเอา เฉพาะท สาค ญให ใช จ ด 3 จ ด(...) ตรงข อความท ต ดออก แต ต องใส เคร องหมายอ ญประกาศ ( ) คล ม ข อความท งหมดไว ด วย ม ผ กล าวว าล กษณะของข อความท บ นท กโดยว ธ ค ดลอกข อความน ม กจะม ล กษณะ อย ในเกณฑ ข อใดข อหน งต อไปน 3.1 เป นคาจาก ดความ หร อความหมายของคา 3.2 เป นส ตร กฎ หร อระเบ ยบ 3.3 เป นข อความท เป นคต เด อนใจ ม ความงดงามทางภาษา เช น ส ภาษ ตคาพ งเพย โอวาท หร อส นทรพจน ของบ คคล สมองม ไว ค ด ถนอมวงศ ล ายอดมรรคผล. (2529). การอ านให เก ง. พ มพ คร งท 2. กร งเทพฯ : กระดาษสา. หน า 17. ใครท น งหล บเวลาเร ยนบ อยๆ จงร เก ดว า เป นเพราะไม ได ต ดตาม หร อไม ได ค ด ด านถ อยคาท ได ย นได ฟ ง

9 การค ดและต งคาถามเป นว ธ แก ง วงท ชะง ดท ส ด หากล กข นถามป ญหาน น ก จะหายง วงท นท ป ญหาท ค ดน น อาจเป นป ญหาท ต วเองร คาตอบด อย แล วก ได หร อไม ทราบคาตอบจร งๆก ได ถ าร จ กถาม อาจได คาตอบท ไม คาดค ดมาก อนก ได เม อค ณอ านก เช นก นหากหม นถามต วเองก จะไม ง วง บางท ย งได อะไรใหม ๆท ไม เคยได จากการอ านคร งก อนก ได " 4. การบ นท กแบบว จารณ หร อสร ปความ เป นการสร ปความค ดเห นของตนเองหล งจากการอ านเร องน นแล ว อาจเปร ยบเท ยบ สร ป ว จารณ สน บสน นโต แย งความค ดน น สารน เทศ ประภาวด ส บสนธ. (2532). พฤต กรรมสารน เทศ ชมรมน ส ตว ชาบรรณาร กษศาสตร จ ฬา. 9 (ฉบ บฉลองหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ). หน า 24. ผ เข ยนได แบ งสารน เทศไว 2 ประเภท ค อ แหล งสารน เทศภายในต วบ คคล และแหล ง สารน เทศภายนอกต วบ คคล ซ งแหล งสารน เทศภายนอกต วบ คคลย งแบ งได อ ก 3 แหล ง ค อ แหล ง บ คคลแหล งสถาบ น และแหล งท เป นส อมวลชน 4. วางโครงเร อง เป นการจ ดลาด บเน อหาก อนการเข ยนรายงาน เพ อให มองเห นร ปแบบและรายละเอ ยดท ส มพ นธ ก น ครอบคล มเน อหาครบถ วน ไม เส ยเวลาในการค นหาข อม ล ด งน นจ งควรม การวางโครงเร อง โดย 4.1 จ ดเร ยงความสาค ญของเน อเร องโดยกาหนดเป นห วข อใหญ สาค ญรองลงมา เป นห วข อย อย ละตอน 4.2 แต ละห วข อควรม ช อเป นข อความกะท ดร ด ได ใจความครอบคล มเน อหาแต 4.3 ห วข อต างๆควรม ความส มพ นธ ต อเน องก นตามลาด บ และไม ควรแบ งย อย เก นไป เพราะจะทาให ส บสน เข าใจยาก 4.4 การแบ งห วข อ ควรใช ต วเลขกาก บแสดงห วข อใหญ และห วข อย อยต อเน องก น โดยใช เคร องหมายยมห พภาค ควรใช ต วเลขเพ ยง 3 ต ว ถ าแบ งย อยกว าน น ควรใช ย อหน าแทน ต วอย างการวางโครงเร อง หน งส ออ างอ ง 1. ความหมายของหน งส ออ างอ ง 2. ล กษณะของหน งส ออ างอ ง

10 2.1 เข ยนโดยผ ทรงค ณว ฒ 2.2 รวบรวมความร ครอบคล มสาขาว ชาต างๆ 2.3 จ ดเร ยงเน อหาอย างม ระบบ ทาให ค นง าย สะดวก รวดเร ว จ ดเร ยงตามลาด บต วอ กษร จ ดเร ยงตามเวลา หร อเหต การณ จ ดเร ยงตามลาด บหมวดหม 2.4 ม เคร องม อช วยค น อ กษรนาเล ม (Volume Guide) คาช นา (Guide Word) ดรรชน น วม อ (Thumb Index) ดรรชน (Index) 2.5 ม ความประณ ตในการจ ดทา 5. เร ยบเร ยงเน อหาฉบ บร าง กระดาษม ค ณภาพด ต วพ มพ ม ความคมช ด การเข าเล มได มาตรฐาน โดยจ ดเร ยงบ ตรบ นท กให เป นหมวดหม โดยแยกห วข อเร องเด ยวก นไว ด วยก นและจ ดลาด บห วข อ เร องตามโครงเร องท วางไว เร ยงตามลาด บห วข อใหญ ห วข อย อยให เหมาะสมตามข อม ลบางห วข อไม จาเป นต องใช ให แยกต างหาก อย าท งเพราะอาจต องนามาใช เพ มเต มภายหล ง จากน นลงม อเข ยนรายงาน โดย ประมวลข อม ล ความร ความค ดท งหมดเข าด วยก น ด วยภาษา สานวนท สละสลวย อ านเข าใจง าย ต วสะกด ต วการร นต ถ กต องตามพจนาน กรม แสดงความค ดเห นอย างม เหต ผลให ผ อ านเก ดความเข าใจได ง าย ข อความ ใดท ค ดลอกมา ควรเข ยนเช งอรรถ หร อแหล งท มาให ถ กตองตามแบบแผน หากม ร ปภาพ ตาราง แผนภ ม ก จะ ทาให รายงานสมบร ณ ย งข น 6. จ ดทาฉบ บสมบร ณ ทบทวน ตรวจทาน แก ไข ความถ กต องสมบร ณ ของเน อหา และภาษา ร ปแบบการพ มพ การเว น ระยะต างๆ ตลอดถ งการจ ดร ปเล มควรเร ยงลาด บหน าต างๆอย างไร เม อเห นว าถ กต องสมบร ณ แล วจ งนาไป เข าเล ม และนาส งอาจารย ต อไป

11 เอกสารอ างอ ง จ ฑาร ตน นกแก ว. (ม.ป.ป.). ห องสม ดก บการร สารสนเทศ. กร งเทพฯ : เอมพ นธ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. คณะอ กษรศาสตร ภาคว ชาบรรณาร กษศาสตร. (2542). การค นคว า และเข ยนรายงาน. พ มพ คร งท 3. กร งเทพฯ : โรงพ มพ แห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. ชนะ เวชก ล. (2529). การเข ยนรายงานจากการค นคว า. กร งเทพฯ : โอเด ยนสโตร. ณรงค ป อมบ ปผา. (2526). ว ธ สอนว ชาการศ กษาค นคว าเบ องต น. พ มพ คร งท 2. กร งเทพฯ : โอเด ยนสโตร. นงล กษณ ไม หน ายก จ. (2526, มกราคม). บร การสนเทศ : ความหมายและประเภท บรรณาร กษศาสตร. 3 : 26. บ ปผา ส ดสว สด. (ม.ป.ป.). เทคน คการเข ยนโครงการ การค นคว าเข ยนรายงานและภาคน พนธ. สม ทรสาคร : ว ทยาล ยเทคน คสม ทรสาคร. ประภาวด ส บสนธ. (2540). พฤต กรรมสารน เทศ. ชมรมน ส ตว ชาบรรณาร กษศาสตร. 9 (ฉบ บฉลองหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ) : 24. พวา พ นธ เมฆา. (2535). สารน เทศก บการศ กษาค นคว า. กร งเทพฯ : กร งเทพฯ. มาลา เล กชอ ม. (ม.ป.ป.). ห องสม ดก บการร สารสนเทศ. กร งเทพฯ : จ ตรว ฒน. ลม ล ร ตตากร. (2530). การใช ห องสม ด. พ มพ คร งท 7. กร งเทพฯ : สมาคมห องสม ด แห งประเทศไทย. ว นเพ ญ สาล ผล น. (ม.ป.ป.). ห องสม ดก บการร สารสนเทศ. กร งเทพฯ : ศ นย ส งเสร มอาช วะ. วาณ ฐาปนวงศ ศานต. (2539). สารน เทศก บการศ กษาค นคว า. พ มพ คร งท 3. กร งเทพฯ : โอเด ยนสโตร. ศ นสน ย ส วรรณเจตต. (2546). ห องสม ดก บการร สารสนเทศ. กร งเทพฯ : พ ส ษฐ การพ มพ. สก ลร ตน พาน ชก ล. (ม.ป.ป.). หน งส อเร ยนหมวดว ชาพ นฐานภาษาไทย 2. กร งเทพฯ : ประสานม ตร. ส น ตย เย นสบาย. (2543). ความร เบ องต นเก ยวก บหน งส ออ างอ ง. พ มพ คร งท 2. กร งเทพฯ : ศ ลปาบรรณาคาร. ส น ย เล ศแสวงก จ และพ ศ ษฐ กาญจนพ มาย. (2546). ห องสม ดก บการร สารสนเทศ. กร งเทพฯ : ว งอ กษร. เอ อมพร ท ศนประส ทธ ผล. (2542). สารน เทศเพ อการศ กษาค นคว า. กร งเทพฯ : ส ว ระยาสาส น.

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง การศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร สาระพ ทธศาสนาโดยใช กรณ ศ กษา เพ อส งเสร มท กษะการค ดว เคราะห ของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนว ดอร ญญาราม อ าเภอแม ทา จ งหว ดล

More information

งานว จ ยในช นเร ยน นางสาวนภาพร วงศ ทาเคร อ แผนกไทย ส งคม ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ

งานว จ ยในช นเร ยน นางสาวนภาพร วงศ ทาเคร อ แผนกไทย ส งคม ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ งานว จ ยในช นเร ยน ผลการใช แบบฝ กท กษะการเข ยนสะกดคาภาษาไทยของน กศ กษา ระด บช น ปวช. 2 สาขาช างอ เล กทรอน กส ห อง EL 202 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ นางสาวนภาพร วงศ ทาเคร อ แผนกไทย ส งคม ป การศ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา คานา เอกสารหล กส ตรอบรมแบบ e-training หล กส ตรคณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา เป น หล กส ตรฝ กอบรมภายใต โครงการพ ฒนาหล กส ตรและด าเน นการฝ กอบรมคร ข าราชการพลเร อนและ บ คลากรทางการศ กษาด วยหล กส ตรฝ กอบรมแบบ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บการพ ฒนาช ดก จกรรม การเร ยนร เร องการขยายพ นธ พ ชโดยไม อาศ ยเพศ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ เทคโนโลย ส าหร บน

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ โดย สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เม อจะทำางาน อย าหย บยกเอาความขาดแคลนเป นข ออ าง จงทำาท ามกลางความขาดแคลนให

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน คณะบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554 โดย : คณะกรรมการบร หารจ ดการความร 0 คำนำ การท าว จ ยในช นเร ยนน บว าเป นงานว จ ยท ส าค ญต อการจ ดการเร ยนการสอนเป นอย างย ง เป น เคร องม

More information

โดย นางสาวนรมน หอมกลบ คร บรรณาร กษ

โดย นางสาวนรมน หอมกลบ คร บรรณาร กษ รายงานผลโครงการส งเสร มน ส ยร กการอ าน ประจาป งบประมาณ 2556 โดย นางสาวนรมน หอมกลบ คร บรรณาร กษ โรงเร ยนคงคาราม อาเภอเม องฯ จ งหว ดเพชรบ ร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 10 คานา การอ านหน งส อเพ

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงาน

1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงาน 1 บทท 1 บทน า ช อโครงงาน ส อการเร ยนการสอนว ชาภาษาไทย ป.2 ช อผ จ ดทาโครงงาน 1. นางสาวปรารถนา กล อมแจ ง 2. นางสาวป ทมา แหลมไธสง ช ออาจารย ท ปร กษา อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ว ชาภาษาไทย

More information

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร แนวค ดการจ ดการเร ยนร ในโครงการพ ฒนาคร โดยใช กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring ม สาระส าค ญด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ล กษณะส าค ญของแนวค ดการจ ดการเร ยนร 2. แนวทางการจ

More information

ผ ว จ ย อาจารย เทพสถ ตย มะโนร ตน

ผ ว จ ย อาจารย เทพสถ ตย มะโนร ตน การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยใช แบบฝ กเสร มท กษะแคลค ล ส เร อง การหาอน พ นธ ของฟ งก ช นพ ชคณ ต ช น ปวส 1/6 ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต ผ ว จ ย อาจารย เทพสถ ตย มะโนร ตน ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 ว ทยาล

More information

ประเด นออกข อสอบ ระด บพฤต กรรม ข อ ประเด นออกข อสอบ คะแนน เต ม ๑-๒๐

ประเด นออกข อสอบ ระด บพฤต กรรม ข อ ประเด นออกข อสอบ คะแนน เต ม ๑-๒๐ ความร -ความจา ความเข าใจ การนาไปใช การว เคราะห การส งเคราะห การประเม นค า ๑ ประเด นออกข อสอบ ระด บพฤต กรรม ข อ ประเด นออกข อสอบ คะแนน เต ม ๑-๒๐ ๒๑-๔๐ ๔๑-๕๕ ๕๖-๗๕ ๑. การใช ภาษาในการส อสารอย างม ศ ลปะและม

More information

ตอนท 3 แหล งเร ยนร ในช มชน

ตอนท 3 แหล งเร ยนร ในช มชน 52 รายว ชาคล งป ญญาช มชน (ทร 03007) ตอนท 3 แหล งเร ยนร ในช มชน เน อหาการเร ยนร 1. ความหมาย ความส าค ญ และประโยชน ของแหล งเร ยนร 2. ประเภทของแหล งเร ยนร ในช มชนและแหล งเร ยนร ใกล ต ว การให บร การ ( 1 )

More information

การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม

การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม การจ ดท าโครงการฝ กอบรมเป นกระบวนการท จ ดข นอย างเป นระบบ เพ อพ ฒนาบ คลากร ให เป นทร พยากรมน ษย โดยม งเน นให เก ดความร (Knowledge) ความเข าใจ (Understanding)

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย บทท 7 โครงการว จ ย เม อจะศ กษาเร องใดก ให พยายามจ บเค าโครงเร องของเร องน นให ได ก อนแล ว จ งพยายามมองลงไปในส วนละเอ ยดท ละส วนให เห นช ดโดยถ วนถ เม อร ว านามาค ดพ จารณาให เห นประเด น ให เห นส วนท เป นเหต

More information

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม 1 พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 2 สารบ ญ บทท หน

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ต องร อะไร? ก อนทาแผนการจ ดการเร ยนร 1. ร เน อหาว ชาท จะสอนอย างช ดเจน

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

รายงานการว จ ยในช นเร ยน

รายงานการว จ ยในช นเร ยน รายงานการว จ ยในช นเร ยน การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ระหว างน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษ ก บน กเร ยนท เร ยนด

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 แนวปฏ บ ต ท ด เทคน คการสอนน กศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) เทคน คการสอนน กศ กษา เล มน จ ดท าข นเพ อแสดงถ งว ธ การ

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต ว ชา เช อเพล งและว สด หล อล น เร อง น าม นหล อล น โดยการสอนแบบ บรรยายด วยส อ Power Point ผ ว จ ย นายนพดล ทองส ระว โรจน คร แผนกว ชาช างยนต

More information