หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ

Size: px
Start display at page:

Download "หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ"

Transcription

1 หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ ความร เบ องต นเก ยวก บรายงานธ รก จ รายงานธ รก จ ค อ ข อเข ยนในวงการธ รก จท ม งเสนอเร องราวต างๆเพ อให ผ อ านได ทราบ ข อม ล ข อเท จจร ง เร องราว เหต การณ หร อข อค ดเห นต างๆ รายงานเหล าน อาจม ท งก าหนดการท าท แน นอน เช น รายงานประจ าป ก าหนดท าป ละคร ง รายงานคร งป ก าหนดท าป ละ 2 คร ง หร อ รายงานเป นไตรมาส ก าหนดท าป ละ 4 คร ง รายงานประจ าเด อนท าเด อนละคร งม ใจความสมบ รณ เป นต น หร ออาจไม ม ก าหนดเวลาแน นอนแต อาจจ ดท าข นตามเหต การณ หร อตามความต องการ ของบ คคลใดบ คคลหน ง เช น รายงานการส ารวจตลาด รายงานการว เคราะห ตลาด รายงานจากผล การส ารวจหล กทร พย เพ อการจดจ านอง เป นต น ในวงการธ รก จจะต องม รายงานซ งอาจเป นการรายงานด วยวาจาหร อเป นลายล กษณ อ กษรก ได อาจเป นรายงานอย างเป นทางการหร อไม เป นทางการก ได รายงานเหล าน ม จ ดประสงค แตกต างก น เช น เพ อบ นท กเหต การณ หร อสถานการณ ซ งใช ประกอบการต ดส นใจในการจ ดการ หร อเพ อให เก ดก จกรรมบางอย าง เช น การจ ดส มมนาเพ อแก ป ญหา เป นต น รายงานเป นว ธ การท สมาช กขององค การใช ต ดต อก นเก ยวก บงาน รายงานด วยวาจาเป น ส งท ปฏ บ ต ก นอย ท กว น ต งแต ระด บธ รการไปจนถ งระด บบร หาร รายงานแบบลายล กษณ อ กษรก ม ต งแต การเข ยนบ นท กเพ ยงแผ นเด ยวไปจนถ งรายงานขนาดยาว โดยปกต รายงานจะเสนอข นไป ตามล าด บข นตอนของสายการบ งค บบ ญชา ผ บ งค บบ ญชาใช รายงานเป นข อม ลในการต ดส นใจ การต ดส นใจของผ บ งค บบ ญชาระด บล างจะเป นส วนหน งของรายงานท เสนอข นไปย ง ผ บ งค บบ ญชาระด บส งข นไปอ กช นหน ง คนในระด บเด ยวก นก รายงานให แก ก นเพ อเป นข อม ลใน การแก ป ญหาหร อต ดส นใจ ส งท ผ เสนอรายงานจะต องค าน งถ ง ค อ ข อม ล ความค ดเห น การต ดส นใจ ข อเสนอแนะใน การด าเน นงาน ผ เก ยวข อง ส งท จ าเป นและส วนประกอบในการต ดส นใจของบ คคลท ร บรายงาน เพราะบ คคลท อย ในระด บส งไม อาจส งเกตส งต างๆ เหต การณ บ คคล ท จะใช ในการต ดส นใจได ด วย ตนเอง เน องจากงานของเขาอย ห างจากส งท เป นรายละเอ ยดเฉพาะเร อง บางเร องท เป นเร องเฉพาะ สายอาช พก อาจขาดเทคน คว ธ เช น ผ จ ดการฝ ายขายอาจขาดความร ในงานช าง เป นต น ด งน น รายงานท แม นย า เป นกลาง ละเอ ยด และเช อถ อได จ งเป นส งจ าเป น น กบร หารจะใช รายงานเพ อตอบป ญหาส าค ญต างๆท เก ยวข องก บการต ดส นใจ ผ บร หาร ต องม ข อม ลเพ อใช ในการต ดส นใจมากมาย ซ งจะม ผ ค นคว าจ ดเตร ยมมาให รายงานท ด จะช วยได ด

2 ท ส ด จ งต องเป นรายงานท ละเอ ยด ท นสม ย ช ดเจน ภาษาด เร ยบเร ยงด น าสนใจ และค มค าเง นท ลงท นท ารายงานน น ประโยชน ของรายงานธ รก จ 1. ท าให ทราบผลการด าเน นงานในอด ตและป จจ บ น รวมท งป ญหาและอ ปสรรคในการ ปฏ บ ต งาน 2. เป นการประเม นผลการปฏ บ ต งานท ท ามาแล ว 3. เป นแนวทางในการก าหนดโครงการหร อแผนปฏ บ ต งานในอนาคต 4. เป นส อกลางในการต ดต อระหว างผ ร วมงาน 5. เป นเอกสารอ างอ งในการศ กษาและปฏ บ ต งานคร งต อไป 6. เป นเคร องม อประกอบการต ดส นใจเพ อด าเน นการท งโดยฉ บพล นและในระยะยาว ประเภทของรายงาน หน วยงาน องค การ หร อบร ษ ทต างๆม จ ดม งหมายและป ญหาแตกต างก น การเข ยนและใช รายงานย อมแตกต างก น การจ าแนกประเภทของรายงานจ งม หลายแบบ ตามจ ดประสงค ในการใช รายงานน นให เป นประโยชน แก งานมากท ส ด เราจ าแนกรายงานตามล กษณะต างๆได ด งน 1. จ าแนกตามหน าท 1.1 รายงานข อสนเทศ ข อสนเทศหมายถ ง ข าวสารหร อข อเท จจร งต างๆ รายงาน ประเภทน ม งบรรยายข อเท จจร งโดยไม ว เคราะห แสดงความค ดเห นหร อให ข อเสนอแนะใดๆ เช น รายงานสภาพการเง น รายงานสถ ต การขาย รายงานสภาวะการค าห น รายงานการประช ม เป นต น 1.2 รายงานการต ความ เป นรายงานท ให ข อเท จจร งและอธ บาย หร อต ความ ข อเท จจร ง แต ไม ให ข อเสนอแนะ เช น รายงานซ งผ เช ยวชาญเสนอต อผ บ งค บบ ญชาซ งไม ใช ผ เช ยวชาญ จ าเป นจะต องอธ บายขยายความ หร อม การต ความเพ อให ผ ท ไม ใช ผ เช ยวชาญสามารถ เข าใจเร องน นได 1.3 รายงานการว เคราะห เป นรายงานการศ กษาค นคว าเฉพาะการท เก ยวก บ สถานภาพหร อป ญหาของส งท ศ กษา รายงานเช งว เคาระห ส วนมากเป นรายงานการว เคาระห ป ญหาโดยม งอธ บายสาเหต ของป ญหา ผลท เก ดจากป ญหาน นๆและแนวทางในการแก ไขป ญหาม การเสนอข อม ล ว เคราะห สร ป และให ข อเสนอแนะ ม กอาศ ยรายงานข อเท จจร งหลายๆฉบ บมา ประกอบการว เคราะห เร องท จะใช รายงานประเภทน ค อ เร องท ต องการความเข าใจล กซ งเป น พ เศษม กไม ใช กรณ ปกต ธรรมดา เช นการศ กษาคนไข โรคเอดส การศ กษาสภาพแม น าเจ าพระยา ว ตถ ประสงค ส าค ญของรายงานก เพ อหาสาเหต ของป ญหาและเสนอแนะแนวทางแก ไข 80

3 2. จ าแนกตามช วงเวลา 2.1 รายงานตามวาระ หมายถ ง รายงานท ก าหนดระยะตายต ว เช น รายงานการเง น ประจ าเด อน รายงานประจ าป เป นต น 2.2 รายงานความก าวหน า เป นรายงานท บอกสถานภาพของโครงการท ด าเน นการ อย ว าม ความก าวหน ามากน อยเพ ยงใด เป นรายงานท บอกถ งงานท ท าแล วเสร จในอด ต งานท ก าล ง ท าอย ในป จจ บ น และงานท จะต องท าในอนาคต รวมท งป ญหา อ ปสรรคและข อเสนอแนะ เช น ความก าวหน าของโครงการว จ ย รายงานความก าวหน าในการก อสร างตามโครงการใดโครงการ หน ง รายงานชน ดน ม กข นต นด วยการสร ปความก าวหน าในอด ต ให รายละเอ ยดความก าวหน าใน ช วงเวลาหน ง พร อมข อสร ป ข อเสนอแนะท จะเก ดข นจร ง และสร ปส งท เก ดข นเม อส นส ดโครงการ 2.3 รายงานเฉพาะก จ เป นรายงานซ งท าข นเพ อแก ป ญหาใดป ญหาหน งซ งเป น ป ญหาพ เศษ ไม ใช เหต การณ ท เก ดข นตามปกต รายงานชน ดน หากต องท าหลายคร งในเหต การณ เด ยวม กจะต องล าด บความก าวหน าของเหต การณ ด วย 3. จ าแนกตามความส าค ญ 3.1 รายงานท วไป เป นรายงานเพ อเป นข อม ลต อไป รายงานชน ดน ท าอย เป น ประจ าจ งเตร ยมเป นแบบฟอร มล วงหน าได แบบฟอร มข อม ลต างๆท ใช อย ในหน วยงานท วๆไป ก ค อ รายงานชน ดน 3.2 รายงานส าค ญ ค อ รายงานท ต องท าให เสร จในระยะเวลาส นๆ เป นส งท ส าค ญ ซ งจะต องท าให เสร จภายใน 1-10 ว น 3.3 รายงานส าค ญพ เศษ เป นรายงานท เก ยวก บเร องซ งจะต องม การปฏ บ ต การ ท นท หร อภายในเวลาไม เก น 48 ช วโมง 4. จ าแนกตามความส มพ นธ ระหว างผ อ านก บผ เข ยน 4.1 รายงานภายใน เป นรายงานท ผ อ านเป นคนภายในองค การหร อหน วยงาน เด ยวก น โดยส งไปตามสายการบ งค บบ ญชาจากระด บต าไปส ระด บส ง หร อระหว างคนในระด บ เด ยวก น ส วนมากท าเป นบ นท กข อความ หร อหน งส อภายใน 4.2 รายงานภายนอก เป นรายงานท ส งมาจากภายนอกหน วยงาน ในกรณ ท หน วยงานน นไม ม ผ เช ยวชาญในเร องใดเร องหน งหร อขาดข อม ลบางเร อง ต องให คนภายนอกมา ช วย เช น บร ษ ทท ปร กษา รายงานแบบน ถ าเป นรายงานขนาดส นจะใช ร ปจดหมาย ถ าเป นขนาด ยาวก เป นรายงานตามแบบแผน 81

4 ว ธ การเข ยนรายงานธ รก จ 1. รายงานขนาดส น 1.1 ล กษณะและความส าค ญ ความร ข อเท จจร งเก ยวก บความเป นไปต างๆในการ บร หารงานการตลาด การส ารวจตรวจสอบ ความก าวหน าของโครงการต างๆ ล วนแต เป นเร องท ม ความส าค ญต อการท างานในองค การท งส น การท างานในสม ยป จจ บ นต องอาศ ยข อม ล ทฤษฎ การ ต ความท ล กซ งสล บซ บซ อน รายงานท ถ กต องสมบ รณ ในท กเร องท กล าวมาแล วข างต นจ งเป น ส งจ าเป น เน องจากการท างานในสม ยป จจ บ นน ม ระบบมากข น เร องเด ยวก นอาจต องม ผ ร บร หลาย คนและอาจต องใช เวลาในการด าเน นการนานและม หล กฐาน บางคร งอาจต องใช เป นหล กฐานทาง กฎหมายการรายงานจ งต องท าเป นลายล กษณ อ กษร รายงานขนาดส นเป นรายงานแบบลาย ล กษณ อ กษรท ใช ก นอย เป นประจ า ส วนรายงานขนาดยาวซ งม ล กษณะเป นรายงานการว จ ยจะเป น การว จ ยเอกสารการส ารวจหร อการทดลองก ตาม จะใช ในกรณ ท ม ความส าค ญอย างมากเท าน น เพราะต องเส ยค าใช จ ายต างๆมาก ในการท างานเราต องเข ยนรายงานอย เสมอ บางคร งก เป นแบบแผน บางคร งก ไม เป นแบบ แผน รายงานเหล าน เข ยนข นเพ อใช เป นหล กฐานการท างานของเรา เช น รายงานเหต การณ รายงานความก าวหน า รายงานเสนอแนวทางการต ดส นใจ แผนปฏ บ ต งาน เป นต น รายงานท ต อง ใช บ อยๆ บร ษ ทหร อหน วยงานม กพ มพ เป นแบบฟอร มไว เช น แบบฟอร มรายงานการเด นทาง รายงานการปฏ บ ต งาน เป นต น แต เน องจากเร องต างๆม มากจนไม สามารถท าแบบฟอร มได ท กเร อง ก ต องเข ยนในร ปบ นท กข อความหร อจดหมาย 1.2 องค ประกอบของรายงานขนาดส น ม องค ประกอบ 3 ส วน ด งน ส วนหน า เป นส วนท กล าวถ งจ ดประสงค เร อง และกระบวนการใน การท ารายงาน เน องจากจ ดประสงค ในการท ารายงานม หลายอย างจ งต องบอกจ ดประสงค ให ผ อ านเข าใจต งแต ต น ต องบอกขอบเขตของเร องให ช ดเจนถ งขอบเขต ประเด นหล ก ประเด นรอง และล กษณะท จะเข ยนรายงาน ส งเหล าน จะน ามาเข ยนในรายละเอ ยดส วนเน อหา ส วนเน อหา ต องค าน งถ งความถ กต อง ความครบถ วน แม ว า ความเห นของผ รายงานจะเป นส งส าค ญ และความเห นด งกล าวต องอาศ ยข อม ลสน บสน น ผ รายงานจะต องเสนอข อม ลซ งอาจจะท าให เก ดการต ความในแนวอ นได ไว ด วย เพราะการต ความ ในแง ท ผ ท ารายงานเสนออาจผ ดก ได ในส วนน จ งควรตอบค าถามแบบเด ยวก บท หน งส อพ มพ น ยม ใช ค อ ใคร อะไร ท ไหน เม อไร อย างไร และท าไม การตอบค าถามเหล าน จะได ท งค าตอบส วนท เป น เน อหาส าค ญ และสภาพแวดล อมของเน อหาด งกล าว ส วนสร ป ค อการสร ปผลของข อม ลท ได น ามาพ จารณาแล ว รวมท ง ข อเสนอแนะให ต ดส น หร อปฏ บ ต อย างใดอย างหน งต อไป ส วนน เป นส วนส าค ญ เน องจาก 82

5 หน วยงานจ างคนเข ามาท างานก เพราะต องการความร ความสามารถของบ คคลน น ในการส งเกต ต ความ เสนอความเห น และทางแก ไขป ญหา รายงานขนาดส นอาจเข ยนเป นบ นท ก จดหมาย หร อ ใช แบบแผนท ก าหนดข นเป นเกณฑ อย างใดอย างหน งก ได 1.3 ชน ดของรายงานขนาดส น รายงานเหต การณ เป นรายงานท ใช เสนอข อเท จจร งท เก ดข น อ น เป นผลให เก ดความเส ยหายหร อม แนวโน มว าจะเก ดความเส ยหาย เช น อ บ ต เหต ในโรงงาน เคร องจ กรเส ย การท างานล าช า ค าใช จ ายส ง ผลผล ตต า ป ญหาเก ยวก บบ คลากร เป นต น รายงาน ชน ดน ม งให ได ข อม ลท ครบถ วนและเสนอข อม ลอย างตรงไปตรงมา ไม ใช ภาษาท เน นความร ส กหร อ อารมณ ซ งเป นการต ดส นส วนต วและท าให รายงานน นล าเอ ยง ข อม ลท ได จากรายงานจะเป น พ นฐานส าหร บการต ความเพ อต ดส นใจ เพ อใช เป นหล กฐานทางกฎหมาย หร อเพ อใช เป น ส วนประกอบในการเข ยนรายงานอ น ซ งจะเป นประโยชน แก การพ ฒนาองค กรต อไป ข นตอนของการเข ยนรายงานเหต การณ ม ด งน - เร มต นด วยรายงานเหต การณ ในรายละเอ ยดโดยระบ ว น เวลา สถานท ต วบ คคล เช น ช อล กจ าง ช อแผนก ต าแหน ง ถ าเป นคนภายนอกระบ ท อย หมายเลขโทรศ พท ท ท างาน สภาพเหต การณ เช น บาดเจ บท ส วนไหน อย างไร หากเป นเร องเก ยวก บ อ ปกรณ ระบ ตรา หมายเลขประจ าเคร อง ร น และรายละเอ ยดอ นๆ - ว เคราะห สาเหต โดยเข ยนล าด บเหต การณ และสาเหต รวมท งสภาพก อนเก ดเหต การณ ซ งอาจเป นท มาของสาเหต ด วย - ส วนท ช ว าเก ดผลล พธ อะไรท นท และในระยะต อมาได ด าเน นการอย างไร เช น ต ดต อ ก บหน วยงานใด แจ งความหร อไม ส งโรงพยาบาลใด ในกรณ ท เก ยวก บว ตถ ใช ซ อมแซมหร อเปล ยนอะไหล อะไร แก ไขป ญหาต างๆ เช น ความล าช า หร อผลผล ตลด ด วยว ธ ใด ต องเส ยค าใช จ ายเท าใด เป นต น - เม อได ว เคราะห ข อม ลโดยตลอดแล วให เสนอแนะว ธ ป องก นม ให เหต การณ เก ดข นอ ก โดยให รายละเอ ยดให มากท ส ดเท าท อย ในขอบเขตอ านาจหน าท ของเรา รายงานความก าวหน า เป นรายงานท เราใช อธ บายแก บ คคลหร อ บร ษ ทเก ยวก บงานท ได ท าไปแล ว ป ญหาและอ ปสรรคท ท าให เก ดความล าช าและงานจะด าเน น ต อไป รายงานแบบน ช วยให ผ ร วมงานท ท างานในส วนอ นๆสามารถปร บเปล ยนแผนงาน ว ธ ท างาน และก าล งคนได งานโครงการเล กๆอาจท ารายงานความก าวหน าเม อไรก ได ท เห นว าจ าเป น ส วนโครงการ ใหญ ๆจะต องก าหนดเวลาให รายงานเป นระยะๆอย างสม าเสมอ เช น เป นส ปดาห เป นเด อน หร อ แต ละระยะของงานท แบ งไว ในโครงการ 83

6 ว ธ เข ยนรายงานแบบน ค อ เสนอข อม ลตามล าด บเวลาต งแต เร มมาจนถ งตอนท ท ารายงาน ข อเสนอในการปร บเวลา ค าใช จ าย ว สด ตอนท ายอาจเสนอก าหนดเวลาส งรายงานคร งต อไปด วย รายงานแบบน ทางหน วยงานม กม แบบฟอร มไว เพราะเป นรายงานท ต องท าเป นประจ าตาม ก าหนดเวลาของหน วยงาน รายงานความเป นไปได เม อหน วยงานมอบหมายให บ คคลใน หน วยงานพ จารณาโครงการ เคร องจ กร หร อผล ตภ ณฑ ใหม บ คคลน นจะต องพ จารณาความเป นไป ได ในการจ ดหาส งเหล าน การเข ยนรายงานด งกล าวจะต องแสดงหล กฐานการตรวจสอบ ว เคราะห ข อสร ป และข อเสนอแนะ โดยตอบป ญหาต อไปน - ผล ตภ ณฑ โครงการ บร การ กระบวนการ หร อนโยบายน นเน นไปเพ อจ ดประสงค ใด - เง อนไขใดด ท ส ดในการน าไปส จ ดประสงค ด งกล าว - จะแก ป ญหาอย างไร - เง อนไขน นปฏ บ ต ได ในสถานการณ น นหร อไม เม อตอบป ญหาได แล วก น ามาเข ยนรายงาน ข นตอนต อไปน ส วนน า - อธ บายป ญหา - ระบ มาตราฐานหร อเกณฑ ต ดส น - ระบ รายการหร อเร องท จะต องว เคราะห - ระบ ขอบเขตการว เคราะห เน อหา - เสนอข อม ล - ต ความข อม ล สร ป - สร ปผลและเสนอแนะ รายงานการทดลอง ผ ท ศ กษาทางด านว ทยาศาสตร ไม ว าจะเป น ว ทยาศาสตร บร ส ทธ หร อว ทยาศาสตร ประย กต จะต องท าการทดลอง และจะต องเข ยนรายงานการ ทดลอง ซ งม กจะม ส วนประกอบด งน - บอกจ ดประสงค - บอกว ธ การหร อกระบวนการทดลอง - ระบ ผลการทดลอง - สร ปผลและเสนอแนะ ในด านธ รก จ นอกจากการทดลองแล วอาจม การทดสอบในห องทดลองของ น กว ทยาศาสตร แต ก ใช ข นตอนการรายงานอย างเด ยวก นได การรายงานแบบน ม กจะเข ยนในร ป บ นท กข อความมากกว าจะก าหนดแบบฟอร มตายต ว 84

7 1.3.5 รายงานการท างานสนาม ผ ท จะต องเด นทางออกไปท างานนอก ส าน กงาน เช น ว ศวกรท ออกส ารวจพ นท น กธ รก จท ไปด งานหร อตรวจงาน หาท ต งโรงงาน บ คลากร ด านสาธารณส ขท ออกส ารวจการแพร ระบาดของโรค หร อน กว ชาการด านการเกษตรท ออกส ารวจ ความอ ดมสมบ รณ ของพ นท และการขยายพ นท เพาะปล ก บ คคลเหล าน ถ อว าท างานภาคสนาม ท งส น การรายงานการท างานภาคสนามม ห วข อท จะต องกล าวถ ง ค อ - ข อม ลส าค ญท เป นภ ม หล งในการส ารวจ - ค าอธ บายรายละเอ ยดเก ยวก บส งท ได ส ารวจพบในสนาม - การว เคราะห ส งท ได พบ - สร ปผลการว เคราะห และข อเสนอแนะ รายงานเสนอแนะ รายงานเก อบท กประเภทม การเสนอแนะ เช น รายงานการตรวจสอบม กเสนอแนะให ท าอย างใดอย างหน งด วย เราอาจใช รายงานชน ดต างๆ เช น รายงานเหต การณ รายงานการเง น มาเป นข อม ลพ จารณาแล วท าเป นรายงานเสนอแนะ ข นตอนใน การเสนอแนะม ด งน 1. การก าหนดจ ดประสงค การท ารายงานเสนอแนะต องว เคราะห ผ อ านก อน เม อเข าใจ และก าหนดไว ในใจได แล วจ งพ จารณาจ ดประสงค ซ งจะต องระบ ให ช ดเจน เช น จะซ อเคร อง คอมพ วเตอร ส าหร บส าน กงาน อาจม จ ดประสงค หลายอย าง เป นต นว า ช วยให เจ าหน าท พ มพ เอกสารได ถ กต องย งข น เก บหล กฐานได ด ข น สามารถลดจ านวนเจ าหน าท ได ช วยให แก ต วสะกด การ นต ได ง าย การต งจ ดหมายข อใดเป นหล กจะท าให ม งศ กษาไปทางน น เช น ถ าต องการลด จ านวนพน กงานก ต องศ กษาว าคอมพ วเตอร จะท างานแทนพน กงานได ในเร องอะไรบ าง ขอบเขตม ความส มพ นธ ก บจ ดประสงค อย างมาก ค อ จ าก ดการศ กษาให อย ในเร องท เป น จ ดประสงค เช น ราคาอาจเป นป ญหาส าหร บการเล อกคอมพ วเตอร ให ตรงตามจ ดประสงค การศ กษาเร องราคาก อย ในขอบเขตท จะต องน ามาพ จารณาเพ อเสนอแนะ และราคาก ต องม ขอบเขตจ าก ดอ กว าราคาระด บใดจ งจะไม แพงเก นไปและอย ในข ายท จะเสนอแนะได 2. การก าหนดเกณฑ ว ด เกณฑ ค อ มาตราฐานท เราก าหนดข นเพ อประเม นค า ทางเล อกท จะใช แก ป ญหาท เราศ กษาอย เกณฑ เป นส งส าค ญ เน องจากผ อ านจะน าไปใช ต ดส นว า รายงานน นน าเช อถ อหร อไม เกณฑ ต องช ดเจนว ดได และเก ดจากการศ กษาความต องการของ ผ อ านอย างแท จร ง เกณฑ ต องเป นร ปธรรม ค อ ว ดได ช ดว าทางเล อกใดเป นไปตามเกณฑ มากหร อ น อยเพ ยงใด เกณฑ ท เป นนามธรรมว ดได ยาก เช น รถหร ด ม ระด บ ว ดยากกว า รถก นน าม น 10 ก โลเมตร/ล ตร แต การเล อกซ อรถไม จ าเป นต องใช เกณฑ ท ช ดเพ ยงอย างเด ยว จะต องด จ ดประสงค ว าจะซ อมาเพ ออะไร เราอาจค ดถ งเกณฑ ซ งไม ช ดเจน เช น สบาย เม อเราแน ใจท จะใช เกณฑ น 85

8 แล ว เราอาจท าให เกณฑ น ช ดเจนข น เช น ความกว างของห องผ โดยสาร ม ท เท าแขนตรงกลางซ ง พ บเก บได เป นต น เกณฑ บางข ออาจเป นเกณฑ ส าค ญซ งจะขจ ดเง อนไขของทางเล อก เช น งบประมาณท ก าหนดไว อาจเป นเกณฑ ส าค ญท จ าก ดการเล อกรถยนต เพราะแม จะใช เกณฑ ความสบายด งกล าว แล ว แต ถ างบประมาณจ าก ดก อาจไม สามารถเล อกรถท น งสบายท ส ดได 3. การก าหนดทางเล อก การก าหนดทางเล อกเก ดจากการน าข อม ลมาประสานเข าก บ เกณฑ ท ใช ว ดเพ อแก ป ญหาตามแนวทางท อาจเป นไปได การสร างทางเล อกไม ม กฎตายต ว ต อง อาศ ยความค ดสร างสรรค กล าวค อ ผ เข ยนรายงานจะต องมองเห นเองจากข อม ล ประสบการณ ใน เร องน น ประสบการณ ในเร องอ นๆสต ป ญญาของตน แล วสร างทางเล อกให ได มากท ส ด เพราะ ทางเล อกท มองเห นคร งแรกว าเป นทางเล อกท ด ท ส ดอาจเป นทางเล อกท ไม ด และทางเล อกด ไม น าจะใช ได อาจกลายเป นทางเล อกท ด ท ส ดในภายหล งก ได ถ าปรากฏว าสอดคล องก บเกณฑ ว ด มากท ส ด 4. การประเม นค าทางเล อก พ จารณาจากเกณฑ ว ดท กข ออย างตรงไปตรงมา ไม พยายามเข าข างทางเล อกท เราชอบ เพราะหากเราประเม นเช นน นผ อ านจะมองเห นความล าเอ ยง และไม ยอมร บข อเสนอของเรา การประเม นค าควรเข ยนลงในกระดาษ เพ อให สามารถเปร ยบเท ยบ ค ณค าของทางเล อกต างๆได ช ดเจนท กแง ท กม มและจะได น าส งท เปร ยบเท ยบไว แล วน นไปเร ยบ เร ยงลงในรายงานได โดยไม ล มรายละเอ ยด เช น ในการซ อรถเราอาจพบทางเล อก ด งน - ราคาต นแพง อะไหล แพง ใช เช อเพล งน อย ร บประก น 1 ป - ราคาต นถ ก อะไหล แพง ใช เช อเพล งมาก ร บประก น 6 เด อน - ราคาต นถ ก อะไหล แพง ใช เช อเพล งน อย ร บประก น 6 เด อน เราอาจม เกณฑ ในการซ อรถ ค อ เกณฑ เด ดขาด ค อ งบประมาณ เกณฑ ท ปร บได - อ ตราการใช เช อเพล ง - ราคาอะไหล - ระยะเวลาร บประก น จะเห นได ว า ถ าม งบประมาณจ าก ดก จะต องเล อกราคาถ กเป นเง อนไขแรก แต ถ าม งบประมาณมากก พ จารณาเกณฑ อ นต อไป เกณฑ บางเกณฑ อาจต ดท งได เช นการร บประก น 6 เด อน หร อ 1 ป เก อบจะไม ส าค ญเลยส าหร บรถใหม เพราะม กจะไม เส ยภายในเวลาด งกล าว ใน ท ส ดก จะเหล อเกณฑ เช อเพล งก บอะไหล ซ งต องเปร ยบเท ยบด ว าราคาท ว าแพงน น อะไรแพงกว า 86

9 อาจต องพ จารณาเกณฑ อ นอ ก เช น อะไหล หายากหร อไม เช อเพล งท เปล องน นเปล องมากกว า เท าไร เราต องการใช รถค นน นในระยะเวลาเพ ยงไม เก น 3 ป หร อมากกว าน น เราต องใช เกณฑ เหล าน ประเม นค าทางเล อกต างๆให เห นช ดเจน ว าม ข อด ข อเส ยอะไร และ ทางเล อกใดม ข อด มากท ส ด ข อเส ยน อยท ส ดหร อม ข อด ตรงตามความต องการหร อเกณฑ มากท ส ด 5. การให ข อสร ปและข อเสนอแนะ ได มาจากการประเม นค าทางเล อก ข อสร ป ค อ การลงมต ข นส ดท ายเม อได ว เคราะห จ ดหมาย เกณฑ ข อม ล และทางเล อก น นค อ ข อสร ปจะเก ด จากการว น จฉ ยอย างถ ถ วน ส วนข อเสนอแนะเป นการบอกผ อ านว าควรเล อกอะไร เพราะข อม ล อะไรเป นต วก าหนด ข อสร ปบอกส งท เป นผลการว น จฉ ย ส วนข อเสนอแนะเป นการบอกว าจะปฏ บ ต อะไร อย างไร เม อร บข อสร ปด งกล าว การว น จฉ ยข อม ลเพ อให ได ข อสร ปและการอ างจากข อสร ปไป หาข อเสนอแนะจะต องให เป นไปอย างสมเหต สมผล 2. รายงานเป นลายล กษณ อ กษร 2.1 การเสนอรายงานแบบบ นท ก การท าบ นท ก (MEMO หร อ MEMORANDUM) เป นร ปแบบท น ยมใช มากในวงการธ รก จป จจ บ น ท งในฐานะท บ คคลต ดต อเข าหาองค การ หร อต ด ต อไปย งบ คคลหร อองค การอ น โดยมากผ านกระบวนการทางโทรสาร (FAX) ว ธ การหล กในการ เสนอรายงานแบบบ นท กน ค อ 1. ว ตถ ประสงค ท แน ช ด 2. ว ธ การท ารายงาน ซ งโดยปกต จะไม ม ร ปแบบตายต ว จะเข ยนไปตามต วป ญหาของงาน ท เก ดข นจร ง 3. ม ข อเสนอแนะในการแก ป ญหาล กษณะด งกล าวจะแตกต างจากการบ นท กในสม ยก อน ท ต องแนบเร องเด ม แต ในป จจ บ นม เพ ยงแต อ างถ งเร องเด ม ท เป นเช นน เพราะองค การธ รก จจะ มอบหมายความร บผ ดชอบให ผ บร หารไปท งหมดโดยให อ านาจในการบร หารเต มท ฉะน นการ ต ดส นใจของผ บร หารแต ละฝ ายเป นเร องส าค ญ เขาจ งจะไม พะวงก บการต ดส นใจของหน วยเหน อ มากน ก การกระจายอ านาจจะม ส งมาก การบ นท กรายงานทางธ รก จจ งต องให เก ดความรวดเร วใน การต ดส นใจ ด งต วอย างซ งเป นบ นท กรายงานป ญหาให เจ าของเร องทราบและแก ไขโดยเสนอแนะ ว ธ ด าเน นการไว ให ด วย 87

10 88

11 2.2 การเสนอรายงานในร ปของจดหมาย เป นแบบท น ยมปฏ บ ต ก น เพราะถ อว า เป นหล กฐานและให เก ยรต ก น ร ปแบบของจดหมายน นม บางคร งท ท าตามร ปแบบของทางราชการ สาระในรายงานส วนมากจะม ส งต อไปน (1) ส งบ นท ก MEMO ไปพร อมแนบเอกสารไป ม ความยาวประมาณ 2-3 หน า (2) อ างถ งความส มพ นธ เด มท เคยพบก น พร อมท งอ างอ งบ คคลท ร จ กเพ อให เก ด ความค นเคย (3) พ ดถ งการเสนอรายงานท จะท าต อไปพร อมท งอธ บายเหต ผล (4) ให รายละเอ ยดหร อข อเสนอ (5) ผลประโยชน ท ท งสองฝ ายจะได ร บ (6) เสนอแนวทางการประสานงาน (7) อ างความส มพ นธ เด มพร อมท งผลประโยชน ท จะม มาในอนาคต การเข ยนรายงานธ รก จในป จจ บ นเปล ยนไปตามสภาวการณ จะเห นว าองค การภาคเอกชน ท ใหญ โตและม นคงได เพราะใช ระบบการบร หารแบบแนวนอนให เป นร ปธรรมมากกว าจะใช ระบบ พ ระม ด เพราะท าให การบร หารงานง ายข น การรายงานธ รก จในร ปของจกหมายม หลายร ปแบบ ด ง ต วอย าง ธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร. ใบแจ งยอดเง นฝากคงเหล อในบ ญช เง นฝากออมทร พย บ ญช เลขท.. ว นท. เร ยน. อ างถ ง.. ในว นน บ ญช เง นฝากออมทร พย ในช อของท าน (ด งระบ ข างบน) ณ ธนาคารน ม ยอดเง นฝากคงเหล อ.บาท ถ าท านเห นว ายอดเง นฝากคงเหล อข างบนน คลาดเคล อน ขอให ม หน งส อท กท วงถ งธนาคารภายในก าหนดส บส ว น น บ แต ว นท ผ ฝากได ร บใบแจ งน หากธนาคารม ได ร บหน งส อท กท วงประการใด ภายในก าหนดด งกล าว เป นอ นถ อว ายอดเง นฝาก คงเหล อข างบนน ถ กต อง ขอแสดงความน บถ อ ธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร 89 พน กงานบ ญช. พน กงานผ ได ร บมอบอ านาจ ผ ร บต นฉบ บ (ลงลายม อช อผ ม อ านาจถอนเง น)

12 90

13 91

14 2.3 การเสนอรายงานแบบกรอกข อความในแบบพ มพ รายงานประเภทน จะย ด การกรอกข อความในแบบพ มพ ท ม อย แล ว เพ ยงแต เต มผลงานท ได ลงไปเพ อรายงานด งต วอย าง 92

15 93

16 2.4 การเสนอรายงานแบบส นไม เป นทางการ เน อหาต างๆของรายงานแบบน ม ปรากฎแล วในห วเร องของการรายงานขนาดส นและม ต วอย าง ค อ 94

17 2.5 การเสนอรายงานเป นทางการขนาดยาว เป นรายงานท ท าข นในกรณ เป นเร อง ยาวเก น 10 หน ากระดาษข นไป ม เน อหาซ บซ อนกว างขวาง เป นการน าเสนอเพ อเก ดความเข าใจ หร อเพ อให ย ดถ อเป นแนวปฏ บ ต และเก บไว เป นหล กฐานได จ งต องท าเป นร ปเล มท สะดวกแก การ เย บและค นคว า ภายในเล มจะม เน อหาท บอกรายละเอ ยด เช น ข อม ล ตาราง สถ ต เช งอรรถ หน งส ออ างอ งครบถ วน 2.6 การเสนอรายงานในร ปบทความหร อบทส มภาษณ น ยมท าก นมากในการ น าเสนอรายงานเหต การณ ต างๆ หร อความเคล อนไหวทางธ รก จโดยจะให รายละเอ ยดข อม ลต างๆ ประกอบด วย ซ งล กษณะของรายงานแบบน จะม งให ความร และข อม ลต อสาธารณชนเพ อการ พ จารณาว เคราะห ในเร องน นๆ ส วนใหญ จะน าเสนอผ านหน งส อพ มพ ทางธ รก จ 95

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation)

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) 1 1. บทน า ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) เป นการน าเอาเทคโนโลย ใหม มาใช ช วยให การปฏ บ ต งานใน ส าน กงานม ประส ทธ ภาพม ความคล องต วสะดวกรวดเร วมากข น โดยการน

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม การจ ดการองค ความร (KNOWLEDGE MANAGEMENT) เร อง เทคน คการจ ดท าข อก าหนดโครงการ (TERM OF REFERENCE TOR) ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ค าน า เอกสารฉบ บน เป นส วนหน งของการจ ดการองค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ โดย สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เม อจะทำางาน อย าหย บยกเอาความขาดแคลนเป นข ออ าง จงทำาท ามกลางความขาดแคลนให

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 ส าน กนโยบายอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทน ส าน กงานนโยบายและแผนพล

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 1.1 ความเป นมาของงบประมาณ การจ ดท างบประมาณในแบบป จจ บ นได เร มม ข นเป นคร งแรกในประเทศอ งกฤษ ประมาณคร สตศตวรรษท 16-17 ซ งเป นสม ยท สภาผ แทนราษฎรได ประสบความส าเร จในการสงวน

More information

การจ ดเก บภาษ ป าย -------------------------------------- การจ ดเก บภาษ ป าย เป นงานในหน าท ของหน วยการบร หารราชการส วนท องถ น ตามท ก าหนด ไว ในพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ. 2510 และพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ การบร หารแผนงาน/โครงการ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการจะประสบผลส าเร จ บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายได ต องอาศ ย ความร วมม อและความร บผ ดชอบของผ เก ยวข องท กคน ซ งจ าเป

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND Page 1 of 9 ตอบข อหาร อเก ยวก บระเบ ยบ และมาตรฐานการควบค มภายใน ค าถามเก ยวก บระเบ ยบฯ ข อ 3 1. ผ ร บตรวจในองค กรปกครองท องถ น เช น นายกเทศมนตร หร อคณะเทศมนตร ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ น ด น ครอบคล

More information

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร หล งจากท องค กรได ทราบความต องการด านทร พยากรมน ษย จากการวางแผนทร พยากร มน ษย แล วองค กรจะต องใช มาตรการต างๆ เพ อสรรหาบ คลากรท ม ค ณสมบ ต เหมาะสมก บ ต าแหน งงาน และให

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

ว ชาการขายตรง : Direct sale

ว ชาการขายตรง : Direct sale 1 2 สาระส าค ญ ในการเร ยนร เร องการขายตรงม ได เร ยนร เพ ยงเพ อศ กษาในภาคทฤษฎ เพ ยงอย างเด ยวแต ควรเร ยนร ให เจาะล กถ งความส าเร จในการขายตรงอ นมาจากการได ปฏ บ ต การขายตรงม ได แตกต างก นจากการขาย แบบอ นมากน

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ สารบ ญ ค าน ยมของเชฟรอน...1 สารจากค ณจอห น ว ตส น...2 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ...3 บทบาทและความร บผ ดชอบ...4 อำนาจและหน าท...4 แนวทางปฎ บ ต...4 การปฏ

More information

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง การศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร สาระพ ทธศาสนาโดยใช กรณ ศ กษา เพ อส งเสร มท กษะการค ดว เคราะห ของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนว ดอร ญญาราม อ าเภอแม ทา จ งหว ดล

More information

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม องานสารบรรณ ส าน กอธ การบด หน าท 1/48

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม องานสารบรรณ ส าน กอธ การบด หน าท 1/48 หน าท 1/48 ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร น งานธ รการ ส าน กอธ การบด จ ดท าข นเพ อเป นแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร การ ด าเน นงานของหน วยงานในว

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information