หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ

Size: px
Start display at page:

Download "หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ"

Transcription

1 หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ ความร เบ องต นเก ยวก บรายงานธ รก จ รายงานธ รก จ ค อ ข อเข ยนในวงการธ รก จท ม งเสนอเร องราวต างๆเพ อให ผ อ านได ทราบ ข อม ล ข อเท จจร ง เร องราว เหต การณ หร อข อค ดเห นต างๆ รายงานเหล าน อาจม ท งก าหนดการท าท แน นอน เช น รายงานประจ าป ก าหนดท าป ละคร ง รายงานคร งป ก าหนดท าป ละ 2 คร ง หร อ รายงานเป นไตรมาส ก าหนดท าป ละ 4 คร ง รายงานประจ าเด อนท าเด อนละคร งม ใจความสมบ รณ เป นต น หร ออาจไม ม ก าหนดเวลาแน นอนแต อาจจ ดท าข นตามเหต การณ หร อตามความต องการ ของบ คคลใดบ คคลหน ง เช น รายงานการส ารวจตลาด รายงานการว เคราะห ตลาด รายงานจากผล การส ารวจหล กทร พย เพ อการจดจ านอง เป นต น ในวงการธ รก จจะต องม รายงานซ งอาจเป นการรายงานด วยวาจาหร อเป นลายล กษณ อ กษรก ได อาจเป นรายงานอย างเป นทางการหร อไม เป นทางการก ได รายงานเหล าน ม จ ดประสงค แตกต างก น เช น เพ อบ นท กเหต การณ หร อสถานการณ ซ งใช ประกอบการต ดส นใจในการจ ดการ หร อเพ อให เก ดก จกรรมบางอย าง เช น การจ ดส มมนาเพ อแก ป ญหา เป นต น รายงานเป นว ธ การท สมาช กขององค การใช ต ดต อก นเก ยวก บงาน รายงานด วยวาจาเป น ส งท ปฏ บ ต ก นอย ท กว น ต งแต ระด บธ รการไปจนถ งระด บบร หาร รายงานแบบลายล กษณ อ กษรก ม ต งแต การเข ยนบ นท กเพ ยงแผ นเด ยวไปจนถ งรายงานขนาดยาว โดยปกต รายงานจะเสนอข นไป ตามล าด บข นตอนของสายการบ งค บบ ญชา ผ บ งค บบ ญชาใช รายงานเป นข อม ลในการต ดส นใจ การต ดส นใจของผ บ งค บบ ญชาระด บล างจะเป นส วนหน งของรายงานท เสนอข นไปย ง ผ บ งค บบ ญชาระด บส งข นไปอ กช นหน ง คนในระด บเด ยวก นก รายงานให แก ก นเพ อเป นข อม ลใน การแก ป ญหาหร อต ดส นใจ ส งท ผ เสนอรายงานจะต องค าน งถ ง ค อ ข อม ล ความค ดเห น การต ดส นใจ ข อเสนอแนะใน การด าเน นงาน ผ เก ยวข อง ส งท จ าเป นและส วนประกอบในการต ดส นใจของบ คคลท ร บรายงาน เพราะบ คคลท อย ในระด บส งไม อาจส งเกตส งต างๆ เหต การณ บ คคล ท จะใช ในการต ดส นใจได ด วย ตนเอง เน องจากงานของเขาอย ห างจากส งท เป นรายละเอ ยดเฉพาะเร อง บางเร องท เป นเร องเฉพาะ สายอาช พก อาจขาดเทคน คว ธ เช น ผ จ ดการฝ ายขายอาจขาดความร ในงานช าง เป นต น ด งน น รายงานท แม นย า เป นกลาง ละเอ ยด และเช อถ อได จ งเป นส งจ าเป น น กบร หารจะใช รายงานเพ อตอบป ญหาส าค ญต างๆท เก ยวข องก บการต ดส นใจ ผ บร หาร ต องม ข อม ลเพ อใช ในการต ดส นใจมากมาย ซ งจะม ผ ค นคว าจ ดเตร ยมมาให รายงานท ด จะช วยได ด

2 ท ส ด จ งต องเป นรายงานท ละเอ ยด ท นสม ย ช ดเจน ภาษาด เร ยบเร ยงด น าสนใจ และค มค าเง นท ลงท นท ารายงานน น ประโยชน ของรายงานธ รก จ 1. ท าให ทราบผลการด าเน นงานในอด ตและป จจ บ น รวมท งป ญหาและอ ปสรรคในการ ปฏ บ ต งาน 2. เป นการประเม นผลการปฏ บ ต งานท ท ามาแล ว 3. เป นแนวทางในการก าหนดโครงการหร อแผนปฏ บ ต งานในอนาคต 4. เป นส อกลางในการต ดต อระหว างผ ร วมงาน 5. เป นเอกสารอ างอ งในการศ กษาและปฏ บ ต งานคร งต อไป 6. เป นเคร องม อประกอบการต ดส นใจเพ อด าเน นการท งโดยฉ บพล นและในระยะยาว ประเภทของรายงาน หน วยงาน องค การ หร อบร ษ ทต างๆม จ ดม งหมายและป ญหาแตกต างก น การเข ยนและใช รายงานย อมแตกต างก น การจ าแนกประเภทของรายงานจ งม หลายแบบ ตามจ ดประสงค ในการใช รายงานน นให เป นประโยชน แก งานมากท ส ด เราจ าแนกรายงานตามล กษณะต างๆได ด งน 1. จ าแนกตามหน าท 1.1 รายงานข อสนเทศ ข อสนเทศหมายถ ง ข าวสารหร อข อเท จจร งต างๆ รายงาน ประเภทน ม งบรรยายข อเท จจร งโดยไม ว เคราะห แสดงความค ดเห นหร อให ข อเสนอแนะใดๆ เช น รายงานสภาพการเง น รายงานสถ ต การขาย รายงานสภาวะการค าห น รายงานการประช ม เป นต น 1.2 รายงานการต ความ เป นรายงานท ให ข อเท จจร งและอธ บาย หร อต ความ ข อเท จจร ง แต ไม ให ข อเสนอแนะ เช น รายงานซ งผ เช ยวชาญเสนอต อผ บ งค บบ ญชาซ งไม ใช ผ เช ยวชาญ จ าเป นจะต องอธ บายขยายความ หร อม การต ความเพ อให ผ ท ไม ใช ผ เช ยวชาญสามารถ เข าใจเร องน นได 1.3 รายงานการว เคราะห เป นรายงานการศ กษาค นคว าเฉพาะการท เก ยวก บ สถานภาพหร อป ญหาของส งท ศ กษา รายงานเช งว เคาระห ส วนมากเป นรายงานการว เคาระห ป ญหาโดยม งอธ บายสาเหต ของป ญหา ผลท เก ดจากป ญหาน นๆและแนวทางในการแก ไขป ญหาม การเสนอข อม ล ว เคราะห สร ป และให ข อเสนอแนะ ม กอาศ ยรายงานข อเท จจร งหลายๆฉบ บมา ประกอบการว เคราะห เร องท จะใช รายงานประเภทน ค อ เร องท ต องการความเข าใจล กซ งเป น พ เศษม กไม ใช กรณ ปกต ธรรมดา เช นการศ กษาคนไข โรคเอดส การศ กษาสภาพแม น าเจ าพระยา ว ตถ ประสงค ส าค ญของรายงานก เพ อหาสาเหต ของป ญหาและเสนอแนะแนวทางแก ไข 80

3 2. จ าแนกตามช วงเวลา 2.1 รายงานตามวาระ หมายถ ง รายงานท ก าหนดระยะตายต ว เช น รายงานการเง น ประจ าเด อน รายงานประจ าป เป นต น 2.2 รายงานความก าวหน า เป นรายงานท บอกสถานภาพของโครงการท ด าเน นการ อย ว าม ความก าวหน ามากน อยเพ ยงใด เป นรายงานท บอกถ งงานท ท าแล วเสร จในอด ต งานท ก าล ง ท าอย ในป จจ บ น และงานท จะต องท าในอนาคต รวมท งป ญหา อ ปสรรคและข อเสนอแนะ เช น ความก าวหน าของโครงการว จ ย รายงานความก าวหน าในการก อสร างตามโครงการใดโครงการ หน ง รายงานชน ดน ม กข นต นด วยการสร ปความก าวหน าในอด ต ให รายละเอ ยดความก าวหน าใน ช วงเวลาหน ง พร อมข อสร ป ข อเสนอแนะท จะเก ดข นจร ง และสร ปส งท เก ดข นเม อส นส ดโครงการ 2.3 รายงานเฉพาะก จ เป นรายงานซ งท าข นเพ อแก ป ญหาใดป ญหาหน งซ งเป น ป ญหาพ เศษ ไม ใช เหต การณ ท เก ดข นตามปกต รายงานชน ดน หากต องท าหลายคร งในเหต การณ เด ยวม กจะต องล าด บความก าวหน าของเหต การณ ด วย 3. จ าแนกตามความส าค ญ 3.1 รายงานท วไป เป นรายงานเพ อเป นข อม ลต อไป รายงานชน ดน ท าอย เป น ประจ าจ งเตร ยมเป นแบบฟอร มล วงหน าได แบบฟอร มข อม ลต างๆท ใช อย ในหน วยงานท วๆไป ก ค อ รายงานชน ดน 3.2 รายงานส าค ญ ค อ รายงานท ต องท าให เสร จในระยะเวลาส นๆ เป นส งท ส าค ญ ซ งจะต องท าให เสร จภายใน 1-10 ว น 3.3 รายงานส าค ญพ เศษ เป นรายงานท เก ยวก บเร องซ งจะต องม การปฏ บ ต การ ท นท หร อภายในเวลาไม เก น 48 ช วโมง 4. จ าแนกตามความส มพ นธ ระหว างผ อ านก บผ เข ยน 4.1 รายงานภายใน เป นรายงานท ผ อ านเป นคนภายในองค การหร อหน วยงาน เด ยวก น โดยส งไปตามสายการบ งค บบ ญชาจากระด บต าไปส ระด บส ง หร อระหว างคนในระด บ เด ยวก น ส วนมากท าเป นบ นท กข อความ หร อหน งส อภายใน 4.2 รายงานภายนอก เป นรายงานท ส งมาจากภายนอกหน วยงาน ในกรณ ท หน วยงานน นไม ม ผ เช ยวชาญในเร องใดเร องหน งหร อขาดข อม ลบางเร อง ต องให คนภายนอกมา ช วย เช น บร ษ ทท ปร กษา รายงานแบบน ถ าเป นรายงานขนาดส นจะใช ร ปจดหมาย ถ าเป นขนาด ยาวก เป นรายงานตามแบบแผน 81

4 ว ธ การเข ยนรายงานธ รก จ 1. รายงานขนาดส น 1.1 ล กษณะและความส าค ญ ความร ข อเท จจร งเก ยวก บความเป นไปต างๆในการ บร หารงานการตลาด การส ารวจตรวจสอบ ความก าวหน าของโครงการต างๆ ล วนแต เป นเร องท ม ความส าค ญต อการท างานในองค การท งส น การท างานในสม ยป จจ บ นต องอาศ ยข อม ล ทฤษฎ การ ต ความท ล กซ งสล บซ บซ อน รายงานท ถ กต องสมบ รณ ในท กเร องท กล าวมาแล วข างต นจ งเป น ส งจ าเป น เน องจากการท างานในสม ยป จจ บ นน ม ระบบมากข น เร องเด ยวก นอาจต องม ผ ร บร หลาย คนและอาจต องใช เวลาในการด าเน นการนานและม หล กฐาน บางคร งอาจต องใช เป นหล กฐานทาง กฎหมายการรายงานจ งต องท าเป นลายล กษณ อ กษร รายงานขนาดส นเป นรายงานแบบลาย ล กษณ อ กษรท ใช ก นอย เป นประจ า ส วนรายงานขนาดยาวซ งม ล กษณะเป นรายงานการว จ ยจะเป น การว จ ยเอกสารการส ารวจหร อการทดลองก ตาม จะใช ในกรณ ท ม ความส าค ญอย างมากเท าน น เพราะต องเส ยค าใช จ ายต างๆมาก ในการท างานเราต องเข ยนรายงานอย เสมอ บางคร งก เป นแบบแผน บางคร งก ไม เป นแบบ แผน รายงานเหล าน เข ยนข นเพ อใช เป นหล กฐานการท างานของเรา เช น รายงานเหต การณ รายงานความก าวหน า รายงานเสนอแนวทางการต ดส นใจ แผนปฏ บ ต งาน เป นต น รายงานท ต อง ใช บ อยๆ บร ษ ทหร อหน วยงานม กพ มพ เป นแบบฟอร มไว เช น แบบฟอร มรายงานการเด นทาง รายงานการปฏ บ ต งาน เป นต น แต เน องจากเร องต างๆม มากจนไม สามารถท าแบบฟอร มได ท กเร อง ก ต องเข ยนในร ปบ นท กข อความหร อจดหมาย 1.2 องค ประกอบของรายงานขนาดส น ม องค ประกอบ 3 ส วน ด งน ส วนหน า เป นส วนท กล าวถ งจ ดประสงค เร อง และกระบวนการใน การท ารายงาน เน องจากจ ดประสงค ในการท ารายงานม หลายอย างจ งต องบอกจ ดประสงค ให ผ อ านเข าใจต งแต ต น ต องบอกขอบเขตของเร องให ช ดเจนถ งขอบเขต ประเด นหล ก ประเด นรอง และล กษณะท จะเข ยนรายงาน ส งเหล าน จะน ามาเข ยนในรายละเอ ยดส วนเน อหา ส วนเน อหา ต องค าน งถ งความถ กต อง ความครบถ วน แม ว า ความเห นของผ รายงานจะเป นส งส าค ญ และความเห นด งกล าวต องอาศ ยข อม ลสน บสน น ผ รายงานจะต องเสนอข อม ลซ งอาจจะท าให เก ดการต ความในแนวอ นได ไว ด วย เพราะการต ความ ในแง ท ผ ท ารายงานเสนออาจผ ดก ได ในส วนน จ งควรตอบค าถามแบบเด ยวก บท หน งส อพ มพ น ยม ใช ค อ ใคร อะไร ท ไหน เม อไร อย างไร และท าไม การตอบค าถามเหล าน จะได ท งค าตอบส วนท เป น เน อหาส าค ญ และสภาพแวดล อมของเน อหาด งกล าว ส วนสร ป ค อการสร ปผลของข อม ลท ได น ามาพ จารณาแล ว รวมท ง ข อเสนอแนะให ต ดส น หร อปฏ บ ต อย างใดอย างหน งต อไป ส วนน เป นส วนส าค ญ เน องจาก 82

5 หน วยงานจ างคนเข ามาท างานก เพราะต องการความร ความสามารถของบ คคลน น ในการส งเกต ต ความ เสนอความเห น และทางแก ไขป ญหา รายงานขนาดส นอาจเข ยนเป นบ นท ก จดหมาย หร อ ใช แบบแผนท ก าหนดข นเป นเกณฑ อย างใดอย างหน งก ได 1.3 ชน ดของรายงานขนาดส น รายงานเหต การณ เป นรายงานท ใช เสนอข อเท จจร งท เก ดข น อ น เป นผลให เก ดความเส ยหายหร อม แนวโน มว าจะเก ดความเส ยหาย เช น อ บ ต เหต ในโรงงาน เคร องจ กรเส ย การท างานล าช า ค าใช จ ายส ง ผลผล ตต า ป ญหาเก ยวก บบ คลากร เป นต น รายงาน ชน ดน ม งให ได ข อม ลท ครบถ วนและเสนอข อม ลอย างตรงไปตรงมา ไม ใช ภาษาท เน นความร ส กหร อ อารมณ ซ งเป นการต ดส นส วนต วและท าให รายงานน นล าเอ ยง ข อม ลท ได จากรายงานจะเป น พ นฐานส าหร บการต ความเพ อต ดส นใจ เพ อใช เป นหล กฐานทางกฎหมาย หร อเพ อใช เป น ส วนประกอบในการเข ยนรายงานอ น ซ งจะเป นประโยชน แก การพ ฒนาองค กรต อไป ข นตอนของการเข ยนรายงานเหต การณ ม ด งน - เร มต นด วยรายงานเหต การณ ในรายละเอ ยดโดยระบ ว น เวลา สถานท ต วบ คคล เช น ช อล กจ าง ช อแผนก ต าแหน ง ถ าเป นคนภายนอกระบ ท อย หมายเลขโทรศ พท ท ท างาน สภาพเหต การณ เช น บาดเจ บท ส วนไหน อย างไร หากเป นเร องเก ยวก บ อ ปกรณ ระบ ตรา หมายเลขประจ าเคร อง ร น และรายละเอ ยดอ นๆ - ว เคราะห สาเหต โดยเข ยนล าด บเหต การณ และสาเหต รวมท งสภาพก อนเก ดเหต การณ ซ งอาจเป นท มาของสาเหต ด วย - ส วนท ช ว าเก ดผลล พธ อะไรท นท และในระยะต อมาได ด าเน นการอย างไร เช น ต ดต อ ก บหน วยงานใด แจ งความหร อไม ส งโรงพยาบาลใด ในกรณ ท เก ยวก บว ตถ ใช ซ อมแซมหร อเปล ยนอะไหล อะไร แก ไขป ญหาต างๆ เช น ความล าช า หร อผลผล ตลด ด วยว ธ ใด ต องเส ยค าใช จ ายเท าใด เป นต น - เม อได ว เคราะห ข อม ลโดยตลอดแล วให เสนอแนะว ธ ป องก นม ให เหต การณ เก ดข นอ ก โดยให รายละเอ ยดให มากท ส ดเท าท อย ในขอบเขตอ านาจหน าท ของเรา รายงานความก าวหน า เป นรายงานท เราใช อธ บายแก บ คคลหร อ บร ษ ทเก ยวก บงานท ได ท าไปแล ว ป ญหาและอ ปสรรคท ท าให เก ดความล าช าและงานจะด าเน น ต อไป รายงานแบบน ช วยให ผ ร วมงานท ท างานในส วนอ นๆสามารถปร บเปล ยนแผนงาน ว ธ ท างาน และก าล งคนได งานโครงการเล กๆอาจท ารายงานความก าวหน าเม อไรก ได ท เห นว าจ าเป น ส วนโครงการ ใหญ ๆจะต องก าหนดเวลาให รายงานเป นระยะๆอย างสม าเสมอ เช น เป นส ปดาห เป นเด อน หร อ แต ละระยะของงานท แบ งไว ในโครงการ 83

6 ว ธ เข ยนรายงานแบบน ค อ เสนอข อม ลตามล าด บเวลาต งแต เร มมาจนถ งตอนท ท ารายงาน ข อเสนอในการปร บเวลา ค าใช จ าย ว สด ตอนท ายอาจเสนอก าหนดเวลาส งรายงานคร งต อไปด วย รายงานแบบน ทางหน วยงานม กม แบบฟอร มไว เพราะเป นรายงานท ต องท าเป นประจ าตาม ก าหนดเวลาของหน วยงาน รายงานความเป นไปได เม อหน วยงานมอบหมายให บ คคลใน หน วยงานพ จารณาโครงการ เคร องจ กร หร อผล ตภ ณฑ ใหม บ คคลน นจะต องพ จารณาความเป นไป ได ในการจ ดหาส งเหล าน การเข ยนรายงานด งกล าวจะต องแสดงหล กฐานการตรวจสอบ ว เคราะห ข อสร ป และข อเสนอแนะ โดยตอบป ญหาต อไปน - ผล ตภ ณฑ โครงการ บร การ กระบวนการ หร อนโยบายน นเน นไปเพ อจ ดประสงค ใด - เง อนไขใดด ท ส ดในการน าไปส จ ดประสงค ด งกล าว - จะแก ป ญหาอย างไร - เง อนไขน นปฏ บ ต ได ในสถานการณ น นหร อไม เม อตอบป ญหาได แล วก น ามาเข ยนรายงาน ข นตอนต อไปน ส วนน า - อธ บายป ญหา - ระบ มาตราฐานหร อเกณฑ ต ดส น - ระบ รายการหร อเร องท จะต องว เคราะห - ระบ ขอบเขตการว เคราะห เน อหา - เสนอข อม ล - ต ความข อม ล สร ป - สร ปผลและเสนอแนะ รายงานการทดลอง ผ ท ศ กษาทางด านว ทยาศาสตร ไม ว าจะเป น ว ทยาศาสตร บร ส ทธ หร อว ทยาศาสตร ประย กต จะต องท าการทดลอง และจะต องเข ยนรายงานการ ทดลอง ซ งม กจะม ส วนประกอบด งน - บอกจ ดประสงค - บอกว ธ การหร อกระบวนการทดลอง - ระบ ผลการทดลอง - สร ปผลและเสนอแนะ ในด านธ รก จ นอกจากการทดลองแล วอาจม การทดสอบในห องทดลองของ น กว ทยาศาสตร แต ก ใช ข นตอนการรายงานอย างเด ยวก นได การรายงานแบบน ม กจะเข ยนในร ป บ นท กข อความมากกว าจะก าหนดแบบฟอร มตายต ว 84

7 1.3.5 รายงานการท างานสนาม ผ ท จะต องเด นทางออกไปท างานนอก ส าน กงาน เช น ว ศวกรท ออกส ารวจพ นท น กธ รก จท ไปด งานหร อตรวจงาน หาท ต งโรงงาน บ คลากร ด านสาธารณส ขท ออกส ารวจการแพร ระบาดของโรค หร อน กว ชาการด านการเกษตรท ออกส ารวจ ความอ ดมสมบ รณ ของพ นท และการขยายพ นท เพาะปล ก บ คคลเหล าน ถ อว าท างานภาคสนาม ท งส น การรายงานการท างานภาคสนามม ห วข อท จะต องกล าวถ ง ค อ - ข อม ลส าค ญท เป นภ ม หล งในการส ารวจ - ค าอธ บายรายละเอ ยดเก ยวก บส งท ได ส ารวจพบในสนาม - การว เคราะห ส งท ได พบ - สร ปผลการว เคราะห และข อเสนอแนะ รายงานเสนอแนะ รายงานเก อบท กประเภทม การเสนอแนะ เช น รายงานการตรวจสอบม กเสนอแนะให ท าอย างใดอย างหน งด วย เราอาจใช รายงานชน ดต างๆ เช น รายงานเหต การณ รายงานการเง น มาเป นข อม ลพ จารณาแล วท าเป นรายงานเสนอแนะ ข นตอนใน การเสนอแนะม ด งน 1. การก าหนดจ ดประสงค การท ารายงานเสนอแนะต องว เคราะห ผ อ านก อน เม อเข าใจ และก าหนดไว ในใจได แล วจ งพ จารณาจ ดประสงค ซ งจะต องระบ ให ช ดเจน เช น จะซ อเคร อง คอมพ วเตอร ส าหร บส าน กงาน อาจม จ ดประสงค หลายอย าง เป นต นว า ช วยให เจ าหน าท พ มพ เอกสารได ถ กต องย งข น เก บหล กฐานได ด ข น สามารถลดจ านวนเจ าหน าท ได ช วยให แก ต วสะกด การ นต ได ง าย การต งจ ดหมายข อใดเป นหล กจะท าให ม งศ กษาไปทางน น เช น ถ าต องการลด จ านวนพน กงานก ต องศ กษาว าคอมพ วเตอร จะท างานแทนพน กงานได ในเร องอะไรบ าง ขอบเขตม ความส มพ นธ ก บจ ดประสงค อย างมาก ค อ จ าก ดการศ กษาให อย ในเร องท เป น จ ดประสงค เช น ราคาอาจเป นป ญหาส าหร บการเล อกคอมพ วเตอร ให ตรงตามจ ดประสงค การศ กษาเร องราคาก อย ในขอบเขตท จะต องน ามาพ จารณาเพ อเสนอแนะ และราคาก ต องม ขอบเขตจ าก ดอ กว าราคาระด บใดจ งจะไม แพงเก นไปและอย ในข ายท จะเสนอแนะได 2. การก าหนดเกณฑ ว ด เกณฑ ค อ มาตราฐานท เราก าหนดข นเพ อประเม นค า ทางเล อกท จะใช แก ป ญหาท เราศ กษาอย เกณฑ เป นส งส าค ญ เน องจากผ อ านจะน าไปใช ต ดส นว า รายงานน นน าเช อถ อหร อไม เกณฑ ต องช ดเจนว ดได และเก ดจากการศ กษาความต องการของ ผ อ านอย างแท จร ง เกณฑ ต องเป นร ปธรรม ค อ ว ดได ช ดว าทางเล อกใดเป นไปตามเกณฑ มากหร อ น อยเพ ยงใด เกณฑ ท เป นนามธรรมว ดได ยาก เช น รถหร ด ม ระด บ ว ดยากกว า รถก นน าม น 10 ก โลเมตร/ล ตร แต การเล อกซ อรถไม จ าเป นต องใช เกณฑ ท ช ดเพ ยงอย างเด ยว จะต องด จ ดประสงค ว าจะซ อมาเพ ออะไร เราอาจค ดถ งเกณฑ ซ งไม ช ดเจน เช น สบาย เม อเราแน ใจท จะใช เกณฑ น 85

8 แล ว เราอาจท าให เกณฑ น ช ดเจนข น เช น ความกว างของห องผ โดยสาร ม ท เท าแขนตรงกลางซ ง พ บเก บได เป นต น เกณฑ บางข ออาจเป นเกณฑ ส าค ญซ งจะขจ ดเง อนไขของทางเล อก เช น งบประมาณท ก าหนดไว อาจเป นเกณฑ ส าค ญท จ าก ดการเล อกรถยนต เพราะแม จะใช เกณฑ ความสบายด งกล าว แล ว แต ถ างบประมาณจ าก ดก อาจไม สามารถเล อกรถท น งสบายท ส ดได 3. การก าหนดทางเล อก การก าหนดทางเล อกเก ดจากการน าข อม ลมาประสานเข าก บ เกณฑ ท ใช ว ดเพ อแก ป ญหาตามแนวทางท อาจเป นไปได การสร างทางเล อกไม ม กฎตายต ว ต อง อาศ ยความค ดสร างสรรค กล าวค อ ผ เข ยนรายงานจะต องมองเห นเองจากข อม ล ประสบการณ ใน เร องน น ประสบการณ ในเร องอ นๆสต ป ญญาของตน แล วสร างทางเล อกให ได มากท ส ด เพราะ ทางเล อกท มองเห นคร งแรกว าเป นทางเล อกท ด ท ส ดอาจเป นทางเล อกท ไม ด และทางเล อกด ไม น าจะใช ได อาจกลายเป นทางเล อกท ด ท ส ดในภายหล งก ได ถ าปรากฏว าสอดคล องก บเกณฑ ว ด มากท ส ด 4. การประเม นค าทางเล อก พ จารณาจากเกณฑ ว ดท กข ออย างตรงไปตรงมา ไม พยายามเข าข างทางเล อกท เราชอบ เพราะหากเราประเม นเช นน นผ อ านจะมองเห นความล าเอ ยง และไม ยอมร บข อเสนอของเรา การประเม นค าควรเข ยนลงในกระดาษ เพ อให สามารถเปร ยบเท ยบ ค ณค าของทางเล อกต างๆได ช ดเจนท กแง ท กม มและจะได น าส งท เปร ยบเท ยบไว แล วน นไปเร ยบ เร ยงลงในรายงานได โดยไม ล มรายละเอ ยด เช น ในการซ อรถเราอาจพบทางเล อก ด งน - ราคาต นแพง อะไหล แพง ใช เช อเพล งน อย ร บประก น 1 ป - ราคาต นถ ก อะไหล แพง ใช เช อเพล งมาก ร บประก น 6 เด อน - ราคาต นถ ก อะไหล แพง ใช เช อเพล งน อย ร บประก น 6 เด อน เราอาจม เกณฑ ในการซ อรถ ค อ เกณฑ เด ดขาด ค อ งบประมาณ เกณฑ ท ปร บได - อ ตราการใช เช อเพล ง - ราคาอะไหล - ระยะเวลาร บประก น จะเห นได ว า ถ าม งบประมาณจ าก ดก จะต องเล อกราคาถ กเป นเง อนไขแรก แต ถ าม งบประมาณมากก พ จารณาเกณฑ อ นต อไป เกณฑ บางเกณฑ อาจต ดท งได เช นการร บประก น 6 เด อน หร อ 1 ป เก อบจะไม ส าค ญเลยส าหร บรถใหม เพราะม กจะไม เส ยภายในเวลาด งกล าว ใน ท ส ดก จะเหล อเกณฑ เช อเพล งก บอะไหล ซ งต องเปร ยบเท ยบด ว าราคาท ว าแพงน น อะไรแพงกว า 86

9 อาจต องพ จารณาเกณฑ อ นอ ก เช น อะไหล หายากหร อไม เช อเพล งท เปล องน นเปล องมากกว า เท าไร เราต องการใช รถค นน นในระยะเวลาเพ ยงไม เก น 3 ป หร อมากกว าน น เราต องใช เกณฑ เหล าน ประเม นค าทางเล อกต างๆให เห นช ดเจน ว าม ข อด ข อเส ยอะไร และ ทางเล อกใดม ข อด มากท ส ด ข อเส ยน อยท ส ดหร อม ข อด ตรงตามความต องการหร อเกณฑ มากท ส ด 5. การให ข อสร ปและข อเสนอแนะ ได มาจากการประเม นค าทางเล อก ข อสร ป ค อ การลงมต ข นส ดท ายเม อได ว เคราะห จ ดหมาย เกณฑ ข อม ล และทางเล อก น นค อ ข อสร ปจะเก ด จากการว น จฉ ยอย างถ ถ วน ส วนข อเสนอแนะเป นการบอกผ อ านว าควรเล อกอะไร เพราะข อม ล อะไรเป นต วก าหนด ข อสร ปบอกส งท เป นผลการว น จฉ ย ส วนข อเสนอแนะเป นการบอกว าจะปฏ บ ต อะไร อย างไร เม อร บข อสร ปด งกล าว การว น จฉ ยข อม ลเพ อให ได ข อสร ปและการอ างจากข อสร ปไป หาข อเสนอแนะจะต องให เป นไปอย างสมเหต สมผล 2. รายงานเป นลายล กษณ อ กษร 2.1 การเสนอรายงานแบบบ นท ก การท าบ นท ก (MEMO หร อ MEMORANDUM) เป นร ปแบบท น ยมใช มากในวงการธ รก จป จจ บ น ท งในฐานะท บ คคลต ดต อเข าหาองค การ หร อต ด ต อไปย งบ คคลหร อองค การอ น โดยมากผ านกระบวนการทางโทรสาร (FAX) ว ธ การหล กในการ เสนอรายงานแบบบ นท กน ค อ 1. ว ตถ ประสงค ท แน ช ด 2. ว ธ การท ารายงาน ซ งโดยปกต จะไม ม ร ปแบบตายต ว จะเข ยนไปตามต วป ญหาของงาน ท เก ดข นจร ง 3. ม ข อเสนอแนะในการแก ป ญหาล กษณะด งกล าวจะแตกต างจากการบ นท กในสม ยก อน ท ต องแนบเร องเด ม แต ในป จจ บ นม เพ ยงแต อ างถ งเร องเด ม ท เป นเช นน เพราะองค การธ รก จจะ มอบหมายความร บผ ดชอบให ผ บร หารไปท งหมดโดยให อ านาจในการบร หารเต มท ฉะน นการ ต ดส นใจของผ บร หารแต ละฝ ายเป นเร องส าค ญ เขาจ งจะไม พะวงก บการต ดส นใจของหน วยเหน อ มากน ก การกระจายอ านาจจะม ส งมาก การบ นท กรายงานทางธ รก จจ งต องให เก ดความรวดเร วใน การต ดส นใจ ด งต วอย างซ งเป นบ นท กรายงานป ญหาให เจ าของเร องทราบและแก ไขโดยเสนอแนะ ว ธ ด าเน นการไว ให ด วย 87

10 88

11 2.2 การเสนอรายงานในร ปของจดหมาย เป นแบบท น ยมปฏ บ ต ก น เพราะถ อว า เป นหล กฐานและให เก ยรต ก น ร ปแบบของจดหมายน นม บางคร งท ท าตามร ปแบบของทางราชการ สาระในรายงานส วนมากจะม ส งต อไปน (1) ส งบ นท ก MEMO ไปพร อมแนบเอกสารไป ม ความยาวประมาณ 2-3 หน า (2) อ างถ งความส มพ นธ เด มท เคยพบก น พร อมท งอ างอ งบ คคลท ร จ กเพ อให เก ด ความค นเคย (3) พ ดถ งการเสนอรายงานท จะท าต อไปพร อมท งอธ บายเหต ผล (4) ให รายละเอ ยดหร อข อเสนอ (5) ผลประโยชน ท ท งสองฝ ายจะได ร บ (6) เสนอแนวทางการประสานงาน (7) อ างความส มพ นธ เด มพร อมท งผลประโยชน ท จะม มาในอนาคต การเข ยนรายงานธ รก จในป จจ บ นเปล ยนไปตามสภาวการณ จะเห นว าองค การภาคเอกชน ท ใหญ โตและม นคงได เพราะใช ระบบการบร หารแบบแนวนอนให เป นร ปธรรมมากกว าจะใช ระบบ พ ระม ด เพราะท าให การบร หารงานง ายข น การรายงานธ รก จในร ปของจกหมายม หลายร ปแบบ ด ง ต วอย าง ธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร. ใบแจ งยอดเง นฝากคงเหล อในบ ญช เง นฝากออมทร พย บ ญช เลขท.. ว นท. เร ยน. อ างถ ง.. ในว นน บ ญช เง นฝากออมทร พย ในช อของท าน (ด งระบ ข างบน) ณ ธนาคารน ม ยอดเง นฝากคงเหล อ.บาท ถ าท านเห นว ายอดเง นฝากคงเหล อข างบนน คลาดเคล อน ขอให ม หน งส อท กท วงถ งธนาคารภายในก าหนดส บส ว น น บ แต ว นท ผ ฝากได ร บใบแจ งน หากธนาคารม ได ร บหน งส อท กท วงประการใด ภายในก าหนดด งกล าว เป นอ นถ อว ายอดเง นฝาก คงเหล อข างบนน ถ กต อง ขอแสดงความน บถ อ ธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร 89 พน กงานบ ญช. พน กงานผ ได ร บมอบอ านาจ ผ ร บต นฉบ บ (ลงลายม อช อผ ม อ านาจถอนเง น)

12 90

13 91

14 2.3 การเสนอรายงานแบบกรอกข อความในแบบพ มพ รายงานประเภทน จะย ด การกรอกข อความในแบบพ มพ ท ม อย แล ว เพ ยงแต เต มผลงานท ได ลงไปเพ อรายงานด งต วอย าง 92

15 93

16 2.4 การเสนอรายงานแบบส นไม เป นทางการ เน อหาต างๆของรายงานแบบน ม ปรากฎแล วในห วเร องของการรายงานขนาดส นและม ต วอย าง ค อ 94

17 2.5 การเสนอรายงานเป นทางการขนาดยาว เป นรายงานท ท าข นในกรณ เป นเร อง ยาวเก น 10 หน ากระดาษข นไป ม เน อหาซ บซ อนกว างขวาง เป นการน าเสนอเพ อเก ดความเข าใจ หร อเพ อให ย ดถ อเป นแนวปฏ บ ต และเก บไว เป นหล กฐานได จ งต องท าเป นร ปเล มท สะดวกแก การ เย บและค นคว า ภายในเล มจะม เน อหาท บอกรายละเอ ยด เช น ข อม ล ตาราง สถ ต เช งอรรถ หน งส ออ างอ งครบถ วน 2.6 การเสนอรายงานในร ปบทความหร อบทส มภาษณ น ยมท าก นมากในการ น าเสนอรายงานเหต การณ ต างๆ หร อความเคล อนไหวทางธ รก จโดยจะให รายละเอ ยดข อม ลต างๆ ประกอบด วย ซ งล กษณะของรายงานแบบน จะม งให ความร และข อม ลต อสาธารณชนเพ อการ พ จารณาว เคราะห ในเร องน นๆ ส วนใหญ จะน าเสนอผ านหน งส อพ มพ ทางธ รก จ 95

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค 1. แผนผ งเสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ประชาชน ย นค าร อง รายงาน ผ ผ บ งค บบ ญชา เพ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อร ปแบบการจ ดท ารายงาน รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study - IS) รายงานการศ กษากล ม (Group Project GP)

ค ม อร ปแบบการจ ดท ารายงาน รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study - IS) รายงานการศ กษากล ม (Group Project GP) ส าน กงาน ก.พ. นบส. ค ม อร ปแบบการจ ดท ารายงาน รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study - IS) รายงานการศ กษากล ม (Group Project GP) * ท านสามารถดาวน โหลดไฟล เอกสารช ดน ได ท - คอมพ วเตอร หน า Desktop ห

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information