ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน"

Transcription

1 ช ดการเร ยนร เร อง บรรยากาศ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 2 จ ดท าโดย นางสาวณ ฏฐณ ชา สายป าน โรงเร ยนระยองว ทยาคมปากน า จ งหว ดระยอง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 18 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 ค าน า ช ดการเร ยนร เร อง บรรยากาศ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช ดน จ ดท าข นเพ อใช เป นส อการเร ยนการสอนว ชาว ทยาศาสตร ม เน อหาสาระสอดคล องก บ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 แบ งเป น 6 เล ม ด งน เล มท 1 องค ประกอบของบรรยากาศ เล มท 2 อ ณหภ ม ของบรรยากาศและช นบรรยากาศ เล มท 3 สมบ ต ของอากาศ เล มท 4 ปรากฏการณ ลมฟ าอากาศ เล มท 5 อ ต น ยมว ทยาและพยากรณ อากาศ เล มท 6 การเปล ยนแปลงอ ณหภ ม ของโลก ช ดการเร ยนร เร อง บรรยากาศ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 เล มน ค อเล มท 3 สมบ ต ของอากาศ จ งหว งเป นอย างย งว าจะเป นประโยชน ต อผ เร ยน ผ สอน และผ สนใจ ในการศ กษาค นคว าหาความร เพ มเต มในเร อง สมบ ต ของอากาศ ให ก บตนเองหร อ กล มผ เร ยนอย างม ประส ทธ ภาพ ณ ฏฐณ ชา สายป าน

3 สารบ ญ เร อง หน า ค าช แจง... 1 ค าแนะน าส าหร บน กเร ยน... 2 ข นตอนในการเร ยนด วยช ดการเร ยนร... 3 หน วยการเร ยนร ท 3 สมบ ต ของอากาศ... 4 แบบทดสอบก อนเร ยน... 5 ใบความร ท 1 ความด นของอากาศ... 7 ใบงานท 1 ความด นของอากาศ ใบความร ท 2 ความช นของอากาศ ใบงานท 2 ความช นของอากาศ แบบทดสอบหล งเร ยน บรรณาน กรม ภาคผนวก เฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน เฉลยใบงานท เฉลยใบงานท เฉลยแบบทดสอบหล งเร ยน... 42

4 ค าช แจง ช ดการเร ยนร เร อง บรรยากาศ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ได จ ดท าข นเพ อใช เป นส อการเร ยนร ประกอบการแก ไขป ญหาการเร ยนร ว ชาว ทยาศาสตร ของ น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 ม สาระและต วช ว ดตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ม การจ ดก จกรรมการเร ยนร อย างเป นระบบ ตามข นตอนการเร ยนร จากง ายไปหายาก ซ งผ เร ยนสามารถเร ยนร ด วยตนเอง โดยม คร เป นผ แนะน า และให ค าปร กษา แก ผ เร ยน ช ดการเร ยนร เร อง บรรยากาศ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 เล มน ค อ เล มท 2 อ ณหภ ม ของอากาศและช นบรรยากาศ ประกอบด วยสาระท ควรร ด งน ใบความร ท เร อง เวลาเร ยน/ช วโมง 1 อ ณหภ ม ของอากาศ 1 2 ช นบรรยากาศ 1 รวม 2 1

5 ค าแนะน าส าหร บน กเร ยน น กเร ยนควรทราบถ งบทบาทของน กเร ยนในการศ กษาช ดการเร ยนร เร อง บรรยากาศ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ด งต อไปน 1. ช ดการเร ยนร น ค อ เล มท 2 อ ณหภ ม ของอากาศและช นบรรยากาศ 2. น กเร ยนอ านค าอธ บายการใช ช ดการเร ยนร ให เข าใจ ถ าย งไม เข าใจให ซ กถาม 3..น กเร ยนจะต องม ความซ อส ตย ต อตนเอง ไม เป ดด เฉลยก อน จะเป ดด ได ต อเม อ ท าก จกรรมน นๆ เสร จส นแล ว เพ อตรวจสอบผลงาน 4. น กเร ยนท าแบบทดสอบก อนเร ยนเพ อว ดความร พ นฐาน 5. น กเร ยนต งจ ตให สงบ ม สมาธ ในการเร ยน 6. น กเร ยนต องม ความร บผ ดชอบต อตนเองและต องต งใจปฏ บ ต งานอย างจร งจ ง 7..น กเร ยนต องให ความร วมม อก บท กคนในการปฏ บ ต ก จกรรมท กคร ง แสดงออก อย างเต มท 8. เม อน กเร ยนศ กษาใบความร ในแต ละเล มซ งม รายละเอ ยดของเน อหาจนเข าใจด แล ว ให น กเร ยนท าใบงานตามข นตอน 9. เม อศ กษาเน อหาสาระครบท กสาระแล ว ให น กเร ยนท าแบบทดสอบหล งเร ยน ซ งเป นช ดเด ยวก นก บแบบทดสอบก อนเร ยนเพ อว ดความก าวหน า 2

6 ข นตอนในการเร ยนด วยช ดการเร ยนร ศ กษารายละเอ ยดของช ดการเร ยนร ศ กษาต วช ว ดความส าเร จ ท าแบบทดสอบก อนเร ยน ด าเน นการใช ช ดการเร ยนร 1. ข นน าเข าส บทเร ยน 1.1 แจ งว ตถ ประสงค ในการเร ยนร 1.2 บอกส งท น กเร ยนต องปฏ บ ต 2. ข นเร ยนร น กเร ยนปฏ บ ต ก จกรรมตามท ระบ ไว ในใบงาน 3. ข นสร ป สร ป อภ ปราย แลกเปล ยนเร ยนร ในช นเร ยน ทดสอบหล งเร ยน ไม ผ าน (ร อยละ 80) ผ าน (ร อยละ 80) ศ กษาช ดการเร ยนร อ นต อไป 3

7 หน วยการเร ยนร ท 2 : อ ณหภ ม ของอากาศและช นบรรยากาศ สาระส าค ญ บรรยากาศแบ งเป นช นตามอ ณหภ ม และการเปล ยนแปลงอ ณหภ ม ตามความส ง จากพ นด น มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ว 6.1 : เข าใจกระบวนการต างๆ ท เก ดข นบนผ วโลกและภายในโลก ความส มพ นธ ของกระบวนการต างๆ ท ม ผลต อการเปล ยนแปลง ภ ม อากาศ ภ ม ประเทศ และส ณฐานของโลก ม กระบวนการ ส บเสาะหาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และน า ความร ไปใช ประโยชน ต วช ว ด ว 6.1 ม.1/1 ส บค นและอธ บายองค ประกอบและการแบ งช นบรรยากาศท ปกคล ม ผ วโลก จ ดประสงค การเร ยนร ส บค นข อม ลและอธ บายการแบ งช นบรรยากาศท ปกคล มผ วโลกได สาระการเร ยนร ความร อ ณหภ ม ของอากาศและช นบรรยากาศ ท กษะ / กระบวนการ ส บค นข อม ลและอธ บายการแบ งช นบรรยากาศท ปกคล มผ วโลก ค ณล กษณะท พ งประสงค ใฝ เร ยนร ม ความร บผ ดชอบ ซ อส ตย เห นค ณค าของการน าความร ไปใช ในช ว ตประจ าว น 4

8 แบบทดสอบก อนเร ยน ค าช แจง ให น กเร ยนเข ยนเคร องหมาย ลงในกระดาษค าตอบข อท ถ กท ส ด 1. ข อใดกล าว ไม ถ กต อง เก ยวก บบรรยากาศช นโทรโพสเฟ ยร ก. น กอ ต น ยมว ทยาน าข อม ลจากบรรยากาศ ช นน มาใช ในการพยากรณ อากาศ ข. เป นช นบรรยากาศท ม ผลต อการด ารงช ว ต ประจ าว นของมน ษย มากท ส ด ค. ส วนใหญ น กบ นจะข บเคร องบ นอย ในบรรยากาศช นน ง. เป นช นบรรยากาศท อากาศม ความหนาแน นมากท ส ด 2. ข อใด ไม เก ยวข องก บบรรยากาศช นสตราโตสเฟ ยร ก. ม แก สโอโซน ข. ไม ม เมฆและพาย ค. ม ระด บความส ง km ง. ม ประจ ไฟฟ าท สามารถสะท อนคล นว ทย ได 3. ในช นโทรโพสเฟ ยร ย งส งข นไปอากาศม ล กษณะอย างไร ก. เย นลง ความด นอากาศลดลง ข. เย นลง ความด นอากาศส งข น ค. ร อนข น ความด นอากาศลดลง ง. ร อนข น ความด นอากาศส งข น 4. บรรยากาศช นเทอร โมสเฟ ยร ใช ประโยชน ในการส อสารได เพราะเหต ใด ก. ม ไอน าอย น อยท าให คล นว ทย ส งผ านได ง ายข น ข. ม อน ภาคไฟฟ าท ม ประจ ซ งสามารถสะท อนคล นว ทย ได ค. ม เมฆหมอกหนาท บช วยให เก ดการสะท อนคล นว ทย ได ง. ม ร งส อ ลตราไวโอเลตน อยท าให คล นว ทย ทะล ผ านได 5. สมบ ต ในข อใดท ไม ได ใช ในการแบ งช นบรรยากาศ ก. อ ณหภ ม ข. ส วนผสมของแก ส ค. สมบ ต ทางอ ต น ยมว ทยา ง. ปร มาณฝ นละอองและร งส 5

9 6. บรรยากาศช นใดท อ ณหภ ม ลดลงตามความส งจากพ นโลก ก. โทรโพสเฟ ยร และ สตราโตสเฟ ยร ข. ม โซสเฟ ยร และ เทอร โมสเฟ ยร ค. โทรโพสเฟ ยร และ ม โซสเฟ ยร ง. สตราโตสเฟ ยร และ เทอร โมสเฟ ยร 7. ช นบรรยากาศใดท ม ผลต อการด ารงช ว ตประจ าว นของมน ษย มากท ส ด ก. โทรโพสเฟ ยร ข. สตราโตสเฟ ยร ค. ม โซสเฟ ยร ง. เทอร โมสเฟ ยร 8. เพราะเหต ใดเคร องบ นโดยสารระหว างประเทศ ต องบ นในตอนล างส ดของบรรยากาศ ช นสตราโตสเฟ ยร ก. ช นโทรโพสเฟ ยร ม ว ส ยท ศน ไม ด ม ฝ นละอองมาก ข. เพ อหล กเล ยงสภาพอากาศท แปรปรวนในช นโทรโพสเฟ ยร ค. ช นสตราโตสเฟ ยร ม แก สออกซ เจนหนาแน นกว าช นอ น ๆ ง. บรรยากาศช นสตราโตสเฟ ยร ไม ม อากาศ จ งเด นทางสะดวก 9. น กอ ต น ยมว ทยาน าข อม ลจากบรรยากาศช นใดมาใช ในการพยากรณ อากาศ ก. ม โซสเฟ ยร ข. สตราโตสเฟ ยร ค. โทรโพสเฟ ยร ง. เทอร โมสเฟ ยร 10. ข อความต อไปน ข อใดกล าว ไม ถ กต อง ก. ในบรรยากาศช นสตราโตสเฟ ยร และม โซสเฟ ยร อ ณหภ ม จะเพ มข นตามความส ง ท เพ มข น ข. ในบรรยากาศช นโทรโพสเฟ ยร อ ณหภ ม ของอากาศจะลดลงตามความส งท เพ มข น ค. ในระยะความส ง 22 km จากผ วโลกจะม ปร มาณแก สโอโซนมากท ส ด โดยแก สน จะช วยด ดร งส อ ลตราไวโอเลต ง. คล นโทรท ศน คล นเรดาร คล นไมโครเวฟ และคล นว ทย เอฟ เอ ม จะไม สะท อนก บ บรรยากาศช นไอโอโนสเฟ ยร 6

10 ใบความร ท 1 เร อง อ ณหภ ม ของอากาศ น กเร ยนทราบไหมคะว าแหล งพล งงานความร อน ท ส าค ญของโลก ค อ ดวงอาท ตย ซ งก อให เก ดกระบวนการ ต างๆ มากมาย รวมถ งการเก ดฤด กาลบนพ นโลกโดยห น ข วโลกเหน อและใต เข าหาดวงอาท ตย สล บก นท าให แต ละ พ นท บนผ วโลกร บพล งงานความร อนจากดวงอาท ตย ได ไม เท าก น จ งเก ดฤด กาลท าให เก ดความแตกต างของอ ณหภ ม แนวโคจรของโลกรอบดวงอาท ตย ม อ ทธ พลต อม มของล าแสงท ตกกระทบ บนพ นโลก ค อ ถ าล าแสงต งฉากจะได ร บพล งงานความร อนส งกว าล าแสงเฉ ยง แสงเม อผ านช นบรรยากาศจะถ กฝ นละอองและไอน าในบรรยากาศด ดกล นไว บางส วน ล าแสงเฉ ยงในฤด หนาวจ งถ กด ดกล นไว มากกว า อากาศจ งเย นกว า วงจรของโลกรอบดวงอาท ตย ท มา: 7

11 ป จจ ยท ม ผลต ออ ณหภ ม ของอากาศม อะไรบ างคร บ 1. ช วงเวลาในรอบว น ช วงเช าร งส จากดวงอาท ตย ถ กด ดกล นไว บนพ นผ วโลกจ งส งข น เร อยๆ ตามเวลาโดยเฉพาะเวลาเท ยงว น พ นผ วโลกจะคายความร อนออกมาในช วงบ ายจ งม อ ณหภ ม ส งท ส ดและค อยๆเย นลงในเวลากลางค นแต จะค อยๆลด เน องจากร งส ความร อนแผ ออกนอกโลก 2. ความส งจากระด บน าทะเล อ ณหภ ม ของอากาศสามารถเปล ยนแปลงไปตามความส ง ของระด บน าทะเล โดยอ ณหภ ม จะลดลงตามความส ง ซ งล กษณะด งกล าว จะเก ดข นเฉพาะอากาศ ท อย ใกล ผ วโลกในระด บความส งไม เก น 10 ก โลเมตร เหน อผ วโลกเท าน น 3. เมฆปกคล มท องฟ า บร เวณท ม เมฆปกคล มมากจะม ความช มช นอ ณหภ ม จะไม ส งมาก ในเวลากลางว นและกลางค นอากาศอบอ นไม เย นเก นไป ส วนบร เวณท ปราศจากเมฆปกคล มจะม อ ณหภ ม กลางว นร อนจ ดและเย นจ ดในเวลากลางค น 4. ล กษณะของพ นท พ นผ วแต ละแห งด ดกล นและคายความร อนต างก น ด งน 4.1 พ นส อ อนสะท อนร งส ได มากกว าด ดกล น ตรงข ามก บส เข ม 4.2 พ นน าด ดกล นความร อนช าแต เก บความร อนนานกว าเด ม 4.3 ป าไม แสงแดดส องถ งพ นด นได น อย อากาศจ งเย นสบาย 4.4 ในเม องใหญ ม ส งก อสร างมากต นไม น อย อากาศจ งร อน 8

12 การว ดอ ณหภ ม ของอากาศว ดได อย างไรคะ อ ณหภ ม ของอากาศเปล ยนแปลงตลอดเวลา ด งน นการว ด อ ณหภ ม ของอากาศจ งต องท าการว ดค าอ ณหภ ม ส งส ดของแต ละว นแล วหา ค าเฉล ยโดยใช เคร องม อท ใช เฉพาะการว ดอ ณหภ ม ของอากาศเท าน น 1. เคร องม อว ดอ ณหภ ม ของอากาศ ร างกายมน ษย ใช เคร องม อ ว ดอ ณหภ ม ค อ เทอร มอม เตอร แต อ ณหภ ม ของอากาศม การเปล ยนแปลง ตลอดเวลาจ าเป นต องอาศ ยเทอร มอม เตอร ท ท าข นเฉพาะ เพ อใช ว ด อ ณหภ ม ของอากาศท ค าอ ณหภ ม ส งส ดและอ ณหภ ม ต าส ดท เร ยกว า เทอร มอม เตอร 2. การต ดต งเทอร มอม เตอร ต องต ดต งเทอร มอม เตอร ในต สกร น ท ประกอบด วยบานเกล ดท ง 4 ด าน เพ อให อากาศผ านได สะดวกและ ป องก นไม ให เทอร มอม เตอร ถ กแสงแดดโดยตรง ต สกร นจะทาด วยส ขาว เพ อป องก นการด ดกล นร งส ความร อนและต องต งให ส งจากพ นด น เพ อป องก นการแผ ร งส ความร อนจากพ นด น การอ านค าอ ณหภ ม ต องใช ผ ท ม ความเช ยวชาญและตรวจว ด ถ กต องตามหล กว ชาการจ งจะได ค าท ถ กต องแน นอน เทอร มอม เตอร ท มา: 9

13 ใบงานท 1 อ ณหภ ม ของอากาศ ช อ...ช น...เลขท... ค าช แจง : ให น กเร ยนศ กษาตารางอ ณหภ ม แต ละภาคแล วตอบค าถาม ภาคเหน อ จ งหว ด อ ณหภ ม ส งส ด (cº) อ ณหภ ม ต าส ด(cº) เช ยงราย เช ยงใหม พ ษณ โลก ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ จ งหว ด อ ณหภ ม ส งส ด (cº) อ ณหภ ม ต าส ด(cº) เลย ขอนแก น นครราชส มา ภาคกลาง จ งหว ด อ ณหภ ม ส งส ด (cº) อ ณหภ ม ต าส ด(cº) กร งเทพ นครสวรรค กาญจนบ ร ภาคตะว นออก จ งหว ด อ ณหภ ม ส งส ด (cº) อ ณหภ ม ต าส ด(cº) ระยอง จ นทบ ร ปราจ นบ ร ภาคใต จ งหว ด อ ณหภ ม ส งส ด (cº) อ ณหภ ม ต าส ด(cº) ช มพร สงขลา ภ เก ต

14 1. อ ณหภ ม แต พ นท ม ความแตกต างก นเน องจากสาเหต ใด ตอบ จงบอกป จจ ยท ม ผลต ออ ณหภ ม ของอากาศ ตอบ เพราะเหต ใดเม องใหญ ๆ ท ม ส งก อสร างอาคารคอนกร ตมาก จ งม ความร อนมาก ตอบ เคร องม อท ใช ว ดอ ณหภ ม ของอากาศม ล กษณะใด ตอบ ให บอกว ธ อ านค าอ ณหภ ม จากเทอร มอม เตอร แบบเกณฑ ส ง เกณฑ ต าท ถ กต อง ตอบ... 11

15 ใบความร ท 2 เร อง ช นบรรยากาศ การแบ งช นบรรยากาศท ห อห มโลกอาจใช เกณฑ ต างๆ ในการแบ งได หลายร ปแบบ ซ งอาจ ม ช อเร ยกช นบรรยากาศเหม อนก นหร อแตกต างก น การแบ งช นบรรยากาศม การแบ งช นโดยใช เกณฑ แตกต างก น ด งน การแบ งช นบรรยากาศโดยใช อ ณหภ ม ของอากาศเป นเกณฑ 1. โทรโพสเฟ ยร (Troposphere) 1) ขอบเขตของบรรยากาศช นน ในแต ละแห งอาจไม เท าก น - บร เวณข วโลกส งจากระด บน าทะเลประมาณ 8-10 ก โลเมตร - บร เวณศ นย ส ตรส งจากะด บน าทะเลประมาณ ก โลเมตร 2) ม อากาศหนาแน นประมาณร อยละ 80 ของอากาศ ท งหมด 3) อ ณหภ ม ลดลงเม อความส งเพ มข น ค าเฉล ย 6.5 ๐ C ต อความส ง 1 ก โลเมตร จนถ งประมาณ 12 ก โลเมตร อ ณหภ ม คงท ประมาณ -60 ๐ C 4) อากาศแปรปรวนมาก เน องจากม ไอน าในอากาศ มากพอท จะท าให เก ดเป น เมฆ ฝน พาย ต างๆ ฟ าแลบ ฟ า ร อง ฟ าผ า และสภาวะลมฟ าอากาศต างๆ ได การแบ งช นบรรยากาศ โดยใช อ ณหภ ม ของอากาศเป นเกณฑ ท มา: 5) ส ดเขตบรรยากาศช นน เร ยกว า โทรโพพอส (Tropopause) ม อ ณหภ ม ต ามากท บร เวณ ศ นย ส ตรประมาณ -80 ๐ C บร เวณข วโลกประมาณ -60 ๐ C 12

16 2. สตราโตสเฟ ยร (Stratosphere) 1) ส งจากะด บน าทะเลประมาณ 35 ก โลเมตร 2) ม อากาศเบาบาง มวลอากาศม ประมาณ ร อยละ 19.9 ม ความช นและฝ นผงเล กน อย อากาศ ไม แปรปรวน จ งน ยมน าเคร องบ นมาบ นตอนล างของอากาศช นน 3) อ ณหภ ม ในระด บล างของช นน จะคงท จนถ งระด บความส ง 20 ก โลเมตร จากน นอ ณหภ ม จะค อยๆ ส งข นจนถ งระด บ 30 35ก โลเมตร และต อจากน นอ ณหภ ม จะส งข นอย างรวดเร วด วย อ ตราประมาณ 0.5 องศาเซลเซ ยสต อก โลเมตร 4) บรรยากาศช นน ม แก สโอโซน (Ozone) มาก ซ งอย ท ความส งประมาณ 25 ก โลเมตร แก ส โอโซนน จะช วยด ดกล นร งส อ ลตราไวโอเลต จากดวงอาท ตย ไว บางส วน เพ อไม ให ร งส อ ลตราไวโอเลตผ านลงมาส พ นผ วโลกมากเก นไป 5) ส ดเขตบรรยากาศช นน เร ยกว า สตราโตพอส (Stratopause) ม อ ณหภ ม ประมาณ -10 ๐ C สตราโตสเฟ ยร ม โซสเฟ ยร 3. ม โซสเฟ ยร (Mesosphere) 1) ส งจากะด บน าทะเลประมาณ 80 ก โลเมตร 2) ม อากาศไม ถ งร อยละ 0.1 ของมวลอากาศท งหมด 3) บรรยากาศช นน อ ณหภ ม ลดลงตามระด บความส งจากประมาณ -10 ๐ C ท ความส ง 50 ก โลเมตร ลดลงเป นประมาณ -90 ๐ C ท ความส ง 80 ก โลเมตร เน องจากอย ห างจากแหล งความ ร อน และไม ด ดกล นร งส ย ว 4) ส ดเขตบรรยากาศช นน เร ยกว า ม โซพอส (Mesopause) ม อ ณหภ ม ประมาณ -140 ๐ C 13

17 บรรยากาศช นโทรโพสเฟ ยร สตราโตสเฟ ยร และม โซส เฟ ยร ม ส วนผสมของอากาศค อนข างคงท (ยกเว นโอโซนและ ไอน าท เปล ยนแปลงได ) จ งอาจเร ยกบรรยากาศท งสามช นน รวมก นว า โฮโมสเฟ ยร (Homosphere) 4. เทอร โมสเฟ ยร (Thermosphere) 1) ส งจากะด บน าทะเลประมาณ ก โลเมตร 2) อ ณหภ ม ส งข นอย างช าๆ จากต ากว า -90 ๐ C ถ งประมาณ 227 ๐ C ในช วง ก โลเมตร หล งจาก 100 ก โลเมตร อ ณหภ ม จะส งข นอย างรวดเร ว จนถ งประมาณ 720 ๐ C 3) ม แก สต างๆ น อยมาก โมเลก ลของแก สต างๆ จะได ร บพล งงานความร อนจากดวงอาท ตย จนม อ ณหภ ม ส งข นและแตกต วเป นอน ภาคท ม ประจ ไฟฟ า เร ยกว า ไอออน (Ion) ซ งไอออนน สามารถสะท อนคล นว ทย บางความถ ได จ งเร ยกบรรยากาศช นน อ กอย างหน งว า ไอโอโนสเฟ ยร (Ionosphere) ดาวตกก บอ กกาบาตเร มล กไหม ในบรรยากาศช นน จ งเห น แสงสว าง บรรยากาศช นน ม ไอออนมาก ร บส งคล นว ทย ได และม แสงเหน อแสงใต หร อแสง ออโรราด วยนะ เทอร โมสเฟ ยร ท มา: 14

18 5. เอกโซสเฟ ยร (Exosphere) 1) อย ส งจากพ นด นประมาณ 500 1,000 ก โลเมตร 2) บรรยากาศช นน ได ร บพล งงานจากดวงอาท ตย มาก อ ณหภ ม จ งส งมากประมาณ 726 ๐ C ข นไป 3) องค ประกอบส วนใหญ เป นแก สไฮโดรเจนและฮ เล ยม ม อากาศเจ อจางมากจนเก อบถ อ ได ว าไม ม ด งน นอ กกาบาตจ งไม เก ดการเส ยดส ของอากาศจนท าให เก ดการล กไหม 4) ม แรงด งด ดของโลกหร อแรงโน มถ วงน อยมาก จนถ อว าไม ม เอกโซสเฟ ยร ท มา: การแบ งช นบรรยากาศโดยใช สมบ ต ของแก สเป นเกณฑ 1. โทรโพสเฟ ยร (Troposphere) อย ส งจากพ นด น 0-10 ก โลเมตร ส วนผสมบรรยากาศท ส าค ญค อ ไอน า 2. โอโซโนสเฟ ยร (Ozonosphere) อย ส งจาก พ นด น ก โลเมตร ส วนผสมบรรยากาศท ส าค ญค อ โอโซน (O 3 ) 3. ไอโอโนสเฟ ยร (Ionosphere) อย ส งจากพ นด น ก โลเมตร ส วนผสมบรรยากาศท ส าค ญค อ อากาศ แตกต วเป นไอออน (Ion) 4. เอกโซสเฟ ยร (Exosphere) อย ส งจากพ นด น 600 ก โลเมตรข นไป ส วนผสมบรรยากาศท ส าค ญค อ ความหนาแน นของอะตอมต างๆ ม ค าน อยลง ช นบรรยากาศ ท มา: 15

19 บรรยากาศช นเอกโซสเฟ ยร ม อากาศเจ อจางมาก องค ประกอบส วนใหญ เป น แก สไฮโดรเจนและแก สฮ เล ยม เป นบรรยากาศท ต อเน องก บอวกาศ และเน องจาก ม อากาศเบาบางมาก บรรยากาศช นน จ งม อ ณหภ ม ส งมาก ประมาณ 726 ๐ C การแบ งช นบรรยากาศโดยใช สมบ ต ทางอ ต น ยมว ทยาเป นเกณฑ แบ งได เป น 5 ช น ด งน 1. บร เวณท ม อ ทธ พลของความฝ ด อย ในช วงจากบร เวณพ นผ วโลกจนถ งระด บความ ส งประมาณ 2 ก โลเมตร การไหลเว ยนของมวลอากาศในบร เวณน ได ร บอ ทธ พลจากความฝ ดและ จากล กษณะของพ นผ วโลก 2. โทรโพสเฟ ยร ช นกลางและช นบน อ ณหภ ม ในบรรยากาศช นน จะลดลงอย าง สม าเสมอตามระด บความส งท เพ มข น ในช นน อ ทธ พลจากความฝ ดจะม ผลต อการไหลเว ยนของ มวลอากาศน อยลงมาก 3. โทรโพพอส เป นช นบรรยากาศท อย ระหว างโทรโพสเฟ ยร และสตราโตสเฟ ยร บรรยากาศในช นน เป นเขตท แบ งช นท ม ไอน าและไม ม ไอน า 4. สตราโทสเฟ ยร เป นช นบรรยากาศท ม ล กษณะเหม อนก บสตราโตเฟ ยร ท แบ งโดยใช อ ณหภ ม เป นเกณฑ 5. บรรยากาศช นส ง เป นช นบรรยากาศท อย เหน อสตราโตสเฟ ยร จนถ งขอบนอกส ดของ บรรยากาศ ช นบรรยากาศ 16

20 ใบงานท 2 เร อง การแบ งช นบรรยากาศ ก จกรรมท 1 จ ดประสงค ของก จกรรม จ าแนกช นบรรยากาศโดยใช เกณฑ ต าง ๆ ว ธ ท า 1. ให น กเร ยนเปร ยบเท ยบการแบ งช นบรรยากาศโดยใช เกณฑ ต าง ๆ ด งน 1) ใช อ ณหภ ม ของอากาศเป นเกณฑ 2) ใช สมบ ต ของแก สหร อส วนผสมของอากาศเป นเกณฑ 3) ใช สมบ ต ทางอ ต น ยมว ทยาเป นเกณฑ 2. บ นท กผลลงในตารางบ นท กผล

21 แบบบ นท กใบงานท 2 เร อง การแบ งช นบรรยากาศ กล มท... สมาช กในกล ม 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... บ นท กผลการท าก จกรรม ตาราง เปร ยบเท ยบการแบ งช นบรรยากาศโดยใช เกณฑ ต าง ๆ ใช อ ณหภ ม ของอากาศ เป นเกณฑ ใช สมบ ต ของแก สหร อส วนผสม ของอากาศเป นเกณฑ ใช สมบ ต ทางอ ต น ยมว ทยา เป นเกณฑ 18

22 ก จกรรมท 2 ตอนท 1 ค าช แจง จงเต มค าหร อข อความในช องว างให ถ กต อง 1. การแบ งช นบรรยากาศท ห อห มโลก ใช เกณฑ อะไรบ างในการแบ งช นบรรยากาศ การแบ งช นบรรยากาศโดยใช อ ณหภ ม เป นเกณฑ แบ งได เป นก ช น อะไรบ าง บรรยากาศช นท ม ความแปรปรวนมากท ส ด ค อ บรรยากาศช นท ม แก สโอโซนมาก ค อ โอโซน ม ความส าค ญต อส งม ช ว ตบนโลก ค อ ล กษณะเด นของบรรยากาศช นเทอร โมสเฟ ยร ค อ ส วนประกอบส าค ญของบรรยากาศช นโทรโพสเฟ ยร ค อ บรรยากาศช นใดท ม อ ณหภ ม ส งมาก เน องจากสาเหต ใด โฮโมสเฟ ยร ค อ ก ปต นเคร องบ นจะน าเคร องบ นบ นอย ในบรรยากาศช นใด เน องจากอะไร... 19

23 ตอนท 2 ค าช แจง ให น กเร ยนจ บค ช นบรรยากาศและล กษณะส าค ญของช นบรรยากาศให ถ กต อง ส มพ นธ ก น...1) เป นช นบรรยากาศท อย ระหว างโทรโพสเฟ ยร และ สตราโตสเฟ ยร เป นเขตท แบ งช นท ม ไอน าและไม ม ไอน า...2) ส วนผสมบรรยากาศท ส าค ญ ค อ อากาศแตกต วเป น ไอออน สามารถสะท อนคล นว ทย บางความถ ได...3) บรรยากาศท อย ในระด บความส งจากผ วโลก 500 km ข นไปไม ม แรงด งด ดของโลก ม แก สเบาบางมาก จนไม ถ อว า เป นส วนหน งของบรรยากาศ...4) ช อเร ยกบรรยากาศช นโทรโพสเฟ ยร สตราโตสเฟ ยร และ ม โซสเฟ ยร รวมก น...5) อ ณหภ ม ลดลงตามระด บความส ง ซ งม อ ณหภ ม ประมาณ -140 องศาเซลเซ ยส...6) ดาวตกและอ กกาบาตจะเร มล กไหม ในบรรยากาศช นน...7) ช นบรรยากาศท ม ผลต อการด ารงช ว ตประจ าว นของมน ษย มากท ส ด...8) ส วนผสมบรรยากาศท ส าค ญค อ โอโซน...9) อากาศเบาบาง ม เมฆน อย อากาศไม แปรปรวน น กบ นจ งน า เคร องบ นบ นอย ในช นน...10) เป นช นบรรยากาศท อย เหน อสตราโตสเฟ ยร จนถ งขอบ นอกส ดของบรรยากาศ ก. โทรโพสเฟ ยร ข. สตราโตสเฟ ยร ค. ม โซสเฟ ยร ง. เทอร โมสเฟ ยร จ. โทรโพพอส ฉ. บรรยากาศช นส ง ช. โอโซโนสเฟ ยร ซ. ไอโอโสเฟ ยร ฌ. เอกโซสเฟ ยร ญ. โฮโมสเฟ ยร ต งใจท านะคะ 20

24 แบบทดสอบหล งเร ยน ช ดการเร ยนร เล มท 2 ค าช แจง จงเล อกค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว 1. บรรยากาศช นเทอร โมสเฟ ยร ใช ประโยชน ในการส อสารได เพราะเหต ใด ก. ม ไอน าอย น อยท าให คล นว ทย ส งผ านได ง ายข น ข. ม อน ภาคไฟฟ าท ม ประจ ซ งสามารถสะท อนคล นว ทย ได ค. ม เมฆหมอกหนาท บช วยให เก ดการสะท อน คล นว ทย ได ง. ม ร งส อ ลตราไวโอเลตน อย ท าให คล นว ทย ทะล ผ านได 2. บรรยากาศช นใดท อ ณหภ ม ลดลงตามความส งจากพ นโลก ก. โทรโพสเฟ ยร และ ม โซสเฟ ยร ข. โทรโพสเฟ ยร และ สตราโตสเฟ ยร ค. สตราโตสเฟ ยร และ เทอร โมสเฟ ยร ง. ม โซสเฟ ยร และ เทอร โมสเฟ ยร 3. น กอ ต น ยมว ทยาน าข อม ลจากบรรยากาศช นใด มาใช ในการพยากรณ อากาศ ก. ม โซสเฟ ยร ข. เทอร โมสเฟ ยร ค. โทรโพสเฟ ยร ง. สตราโตสเฟ ยร 4. ข อใดกล าว ไม ถ กต อง เก ยวก บบรรยากาศ ช นโทรโพสเฟ ยร ก. น กอ ต น ยมว ทยาน าข อม ลจากบรรยากาศ ช นน มาใช ในการพยากรณ อากาศ ข. เป นช นบรรยากาศท ม ผลต อการด ารงช ว ต ประจ าว นของมน ษย มากท ส ด ค. ส วนใหญ น กบ นจะข บเคร องบ นอย ในบรรยากาศช นน ง. เป นช นบรรยากาศท อากาศม ความหนาแน น มากท ส ด 5. ในช นโทรโพสเฟ ยร ย งส งข นไปอากาศม ล กษณะอย างไร ก. เย นลง ความด นอากาศลดลง ข. เย นลง ความด นอากาศส งข น ค. ร อนข น ความด นอากาศลดลง ง. ร อนข น ความด นอากาศส งข น 21

25 6. ข อใด ไม เก ยวข องก บบรรยากาศช นสตราโตสเฟ ยร ก. ม แก สโอโซน ข. ไม ม เมฆและพาย ค. ม ระด บความส ง km ง. ม ประจ ไฟฟ าท สามารถสะท อนคล นว ทย ได 7. ช นบรรยากาศใดท ม ผลต อการด ารงช ว ตประจ าว นของมน ษย มากท ส ด ก. ม โซสเฟ ยร ข. สตราโตสเฟ ยร ค. โทรโพสเฟ ยร ง. เทอร โมสเฟ ยร 8. ข อความต อไปน ข อใดกล าว ไม ถ กต อง ก. ในบรรยากาศช นสตราโตสเฟ ยร และม โซสเฟ ยร อ ณหภ ม จะเพ มข นตามความส ง ท เพ มข น ข. ในบรรยากาศช นโทรโพสเฟ ยร อ ณหภ ม ของอากาศจะลดลงตามความส งท เพ มข น ค. ในระยะความส ง 22 km จากผ วโลก จะม ปร มาณแก สโอโซนมากส ด โดยแก สน จะช วยด ดร งส อ ลตราไวโอเลต ง. คล นโทรท ศน คล นเรดาร คล นไมโครเวฟ และคล นว ทย เอฟ เอ ม จะไม สะท อน ก บบรรยากาศช นไอโอโนสเฟ ยร 9. สมบ ต ในข อใดท ไม ได ใช ในการแบ งช นบรรยากาศ ก. อ ณหภ ม ข. ส วนผสมของแก ส ค. สมบ ต ทางอ ต น ยมว ทยา ง. ปร มาณฝ นละอองและร งส 10. เพราะเหต ใดเคร องบ นโดยสารระหว างประเทศ ต องบ นในตอนล างส ดของบรรยากาศ ช นสตราโตสเฟ ยร ก. ช นโทรโพสเฟ ยร ม ว ส ยท ศน ไม ด ม ฝ นละอองมาก ข. เพ อหล กเล ยงสภาพอากาศท แปรปรวนใน ช นโทรโพสเฟ ยร ค. ช นสตราโตสเฟ ยร ม แก สออกซ เจนหนาแน นกว าช นอ น ๆ ง. บรรยากาศช นสตราโตสเฟ ยร ไม ม อากาศ จ งเด นทางสะดวก 22

26 บรรณาน กรม กอบนวล จ ตต น นทน. ค ม อเตร ยมสอบสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช วงช นท 3 (ม.1-3) ช นม ธยมศ กษาป ท 1. กร งเทพมหานคร : ภ ม บ ณฑ ต, ถน ด ศร บ ญเร อง, กน ษฐา อ นอน นต และ ป นศ กด ช มเกษ ยน. ส อการเร ยนร รายว ชา พ นฐาน กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ส มฤทธ มาตรฐานว ทยาศาสตร ม.1 เล ม 2 ช วงช นท 3 ช นม ธยมศ กษาป ท 1. พ มพ คร งท 4. กร งเทพมหานคร : อ กษรเจร ญท ศน, ส อการเร ยนร รายว ชาพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ส มฤทธ มาตรฐานว ทยาศาสตร ม.1 เล ม 2 ช วงช นท 3 ช นม ธยมศ กษาป ท 1. พ มพ คร งท 7. กร งเทพมหานคร : อ กษรเจร ญท ศน, ส อการเร ยนร รายว ชาพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 เล ม 2. กร งเทพมหานคร : อ กษรเจร ญท ศน, บ ญชา แสนทว และคณะ. หน งส อเร ยนสาระการเร ยนร พ นฐาน ว ทยาศาสตร เล ม 2 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช วงช นท 3 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ฉบ บปร บปร ง. กร งเทพมหานคร : ว ฒนาพาน ช, ประด บ นาคแก ว และ ดาว ลย เสร มบ ญส ข. หน งส อเร ยนรายว ชาพ นฐาน ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร. กร มเทพมหานคร : แม ค ปร ชา ส วรรณพ น จ, นงล กษณ ส วรรณพ น จ และ ป ยดา ส วรรณพ น จ. ค ม อเตร ยมสอบว ทยาศาสตร ม กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร. กร งเทพมหานคร : ไฮเอ ดพ บล ชช ง, พ มพ พ นธ เตชะค ปต และคณะ. ช ดก จกรรมการเร ยนร พ ฒนาการค ดว เคราะห กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 เล ม 2. กร งเทพมหานคร : บร ษ ทพ ฒนาค ณภาพว ชาการ, หน งส อเร ยน รายว ชาพ นฐาน ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1. กร งเทพมหานคร : บร ษ ทพ ฒนาค ณภาพว ชาการ, ฝ ายว ชาการส าน กพ มพ ภ ม บ ณฑ ต. ค ม อเตร ยมสอบ สาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1. กร งเทพมหานคร : ภ ม บ ณฑ ต,

27 บรรณาน กรม(ต อ) ย พา วรยศ และคนอ น ๆ. หน งส อเร ยนสาระการเร ยนร พ นฐาน กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ทยาศาสตร ม.1 ช วงช นท 3. กร งเทพมหานคร : อ กษรเจร ญท ศน, ศร ล กษณ ผลว ฒน, ร ตนาภรณ อ ทธ ไพส ฐพ นธ และ ส ภาภรณ หร นทรน ตย. ส อการเร ยนร และเสร มสร างท กษะตามมาตรฐานการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช วงช นท 1-3 เร องบรรยากาศ. กร งเทพมหานคร : น ยมว ทยา, ส อการเร ยนร และเสร มสร างท กษะตามมาตรฐานและต วช ว ดช นป กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 เล ม 2 เร องบรรยากาศ. กร งเทพมหานคร : น ยมว ทยา, สมพงษ จ นทร โพธ ศร. ค ม อเตร ยมสอบว ทยาศาสตร เล มรวม เทอม 1-2 ม.1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร. กร งเทพมหานคร : ไฮเอ ดพ บล ชช ง, เส ยง เชษฐส ร พงศ. ค ม อว ทยาศาสตร ม.1 เล ม 2. นนทบ ร : เพ มทร พย การพ มพ, เว บไซด : กรมอ ต น ยมว ทยา (ออนไลน ). เข าถ งจาก ส บค นว นท 24 เมษายน โครงสร างบรรยากาศ (ออนไลน ). เข าถ งจาก ส บค นว นท 24 เมษายน ช นบรรยากาศ (ออนไลน ). เข าถ งจาก ส บค นว นท 24 เมษายน บรรยากาศ (ออนไลน ). เข าถ งจาก ส บค นว นท 24 เมษายน บรรยากาศ (ออนไลน ). เข าถ งจาก ส บค นว นท 24 เมษายน

28 บรรณาน กรม(ต อ) aspboard_question.asp?gid= index9.html 25

29 ภาคผนวก 26

30 เฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน ข อ ค าตอบ 1. ค 2. ง 3. ก 4. ข 5. ง 6. ค 7. ก 8. ข 9. ค 10. ก 27

31 เฉลยใบงานท 1 อ ณหภ ม ของอากาศ ช อ...ช น...เลขท... ค าช แจง : ให น กเร ยนศ กษาตารางอ ณหภ ม แต ละภาคแล วตอบค าถาม ภาคเหน อ จ งหว ด อ ณหภ ม ส งส ด (cº) อ ณหภ ม ต าส ด(cº) เช ยงราย เช ยงใหม พ ษณ โลก ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ จ งหว ด อ ณหภ ม ส งส ด (cº) อ ณหภ ม ต าส ด(cº) เลย ขอนแก น นครราชส มา ภาคกลาง จ งหว ด อ ณหภ ม ส งส ด (cº) อ ณหภ ม ต าส ด(cº) กร งเทพ นครสวรรค กาญจนบ ร ภาคตะว นออก จ งหว ด อ ณหภ ม ส งส ด (cº) อ ณหภ ม ต าส ด(cº) ระยอง จ นทบ ร ปราจ นบ ร ภาคใต จ งหว ด อ ณหภ ม ส งส ด (cº) อ ณหภ ม ต าส ด(cº) ช มพร สงขลา ภ เก ต

32 1. อ ณหภ ม แต พ นท ม ความแตกต างก นเน องจากสาเหต ใด ตอบ ได ร บแสงจากดวงอาท ตย แตกต างก นเพราะโลกม ท ศทางการห นเข าหาดวง อาท ตย ต างก น 2. ล าแสงดวงอาท ตย ม แนวตรงและเฉ ยงต างก น 3. ปร มาณฝ นละอองและไอน าจะด ดกล นแสง 2. จงบอกป จจ ยท ม ผลต ออ ณหภ ม ของอากาศ ตอบ ช วงเวลาในรอบว น 2. ความส งจากระด บน าทะเล 3. เมฆปกคล มท องฟ า 4. ล กษณะของพ นท 3. เพราะเหต ใดเม องใหญ ๆ ท ม ส งก อสร างอาคารคอนกร ตมาก จ งม ความร อนมาก ตอบ... ส งก อสร างอาคารคอนกร ตจะด ดกล นความร อนและเม องใหญ ๆเหล าน ม ต นไม น อยจ งได ร บความร อนมาก อากาศในเม องจ งร อนข นโดยเฉพาะเวลากลางว น 4. เคร องม อท ใช ว ดอ ณหภ ม ของอากาศม ล กษณะใด ตอบ... เน องจากอ ณหภ ม ของอากาศม การเปล ยนแปลงตลอดเวลาจ งต องใช เทอร มอ ม เตอร ท สามารถว ดอ ณหภ ม ต าส ดและส งส ดได ในแต ละว น แล วน ามาหาค าเฉล ย เร ยกว า เทอร มอม เตอร แบบเกณฑ ส งและเทอร มอม เตอร แบบเกณฑ ต า 5. ให บอกว ธ อ านค าอ ณหภ ม จากเทอร มอม เตอร แบบเกณฑ ส ง เกณฑ ต าท ถ กต อง ตอบ... อ านค าอ ณหภ ม ต าส ดและส งส ดในแต ละว นโดยม เคร องหมายท เร ยกว า ดรรชน แสดงค าอ ณหภ ม ต าส ดและส งส ดในว นหน งๆ เม อต องการทราบค าก อ านจากส วนล างส ด ของดรรชน แล วน ามาหาค าเฉล ยการต ดต งต องต ดต งในต สกร นท ทาส ขาวและม บานเกล ด 4 ด าน เพ อให ผ านได สะดวก 29

33 แนวการบ นท กผลใบงานท 2 เร อง การแบ งช นบรรยากาศ ก จกรรมท 1 บ นท กผลการท าก จกรรม ตาราง เปร ยบเท ยบการแบ งช นบรรยากาศโดยใช เกณฑ ต าง ๆ ใช อ ณหภ ม ของอากาศ เป นเกณฑ 1. โทรโพสเฟ ยร - ส งจากพ นด น 0-10 km - อ ณหภ ม ลดลงตามความ ส งท เพ มข น 6.5 C/km 2. สตราโตสเฟ ยร - ระยะ km - อ ณหภ ม เพ มข นตาม ความส ง 3. ม โซสเฟ ยร - ระยะ km - อ ณหภ ม ลดลงตามความ ส ง 4. เทอร โมสเฟ ยร - ระยะ km - อ ณหภ ม ค อย ๆ ส งข นแล วเพ มข นอย าง รวดเร ว 5. เอกโซสเฟ ยร - ระยะ 500-1,000 km - อ ณหภ ม ส งมาก ใช สมบ ต ของแก สหร อ ส วนผสมของอากาศ เป นเกณฑ 1. โทรโพสเฟ ยร - ส งจากพ นด น 0-10 km - ส วนผสมของบรรยากาศ ท ส าค ญค อไอน า 2. โอโซโนสเฟ ยร - ระยะ km - ส วนผสมของบรรยากาศ ท ส าค ญค อ โอโซน (O 3 ) 3. ไอโอโนสเฟ ยร - ระยะ km - ม ไอออน 4. เอกโซสเฟ ยร - ระยะ 600 km ข นไป - ความหนาแน นของ อะตอมของอากาศน อยลง ใช สมบ ต ทางอ ต น ยมว ทยา เป นเกณฑ 1. บร เวณท ม อ ทธ พลของความฝ ด - ระยะ 2 km จากผ วโลก - การไหลเว ยนของมวลอากาศใน บร เวณน ได ร บอ ทธ พลจากความ ฝ ดและจากล กษณะของพ นผ วโลก 2. โทรโพสเฟ ยร - ความฝ ดลดลง - อากาศไหลเว ยนด - ม ไอน ามาก 3. โทรโพพอส - เป นเขตท แบ งช นระหว างช นท ม ไอน าก บไม ม ไอน า 4. สตราโตสเฟ ยร - อากาศไม แปรปรวน - ไม ม ไอน า 5. บรรยากาศช นส ง - อย เหน อช นสตราโตสเฟ ยร ข นไป 30

34 ก จกรรมท 2 ตอนท 1 ค าช แจง จงเต มค าหร อข อความในช องว างให ถ กต อง 1. การแบ งช นบรรยากาศท ห อห มโลก ใช เกณฑ อะไรบ างในการแบ งช นบรรยากาศ อาจใช เกณฑ ต าง ๆ ในการแบ งได หลายร ปแบบ เช นใช อ ณหภ ม ของอากาศ ใช สมบ ต ของแก สหร อส วนผสมของอากาศ ใช สมบ ต ทางอ ต น ยมว ทยา เป นเกณฑ 2. การแบ งช นบรรยากาศโดยใช อ ณหภ ม เป นเกณฑ แบ งได เป นก ช น อะไรบ าง แบ งได เป น 5 ช น ด งน 1) ช นโทรโพสเฟ ยร 2) ช นสตราโตสเฟ ยร 3) ช นม โซสเฟ ยร 4) ช นเทอร โมสเฟ ยร 5) ช นเอกโซสเฟ ยร 3. บรรยากาศช นท ม ความแปรปรวนมากท ส ด ค อ ช นโทรโพสเฟ ยร 4. บรรยากาศช นท ม แก สโอโซนมาก ค อ ช นสตราโตสเฟ ยร และช นโอโซโนสเฟ ยร 5. โอโซน ม ความส าค ญต อส งม ช ว ตบนโลก ค อ ช วยกรองร งส อ ลตราไวโอเลต ท าให ปร มาณร งส อ ลตราไวโอเลตเหล อปร มาณเล กน อยเม อถ งพ นผ วโลก 6. ล กษณะเด นของบรรยากาศช นเทอร โมสเฟ ยร ค อ อ ณหภ ม ของบรรยากาศจะส งข น อย างรวดเร วในช วง km ม แก สต าง ๆ น อยมาก อย ในล กษณะท เป นอน ภาคท เป นประจ ไฟฟ าเร ยกว า ไอออน สามารถสะท อนคล นว ทย ได 7. ส วนประกอบส าค ญของบรรยากาศช นโทรโพสเฟ ยร ค อ ไอน า 8. บรรยากาศช นใดท ม อ ณหภ ม ส งมาก เน องจากสาเหต ใด ช นเอกโซสเฟ ยร เน องจาก เป นช นบรรยากาศท ต อเน องก บอวกาศ ได ร บพล งงานจากดวงอาท ตย มาก 9. โฮโมสเฟ ยร ค อ ช อท เร ยกบรรยากาศช นโทรโพสเฟ ยร สตราโตสเฟ ยร และม โซสเฟ ยร ท งสามช นน รวมก น 10. ก ปต นเคร องบ นจะน าเคร องบ นบ นอย ในบรรยากาศช นใด เน องจากอะไร ช นสตราโตสเฟ ยร เน องจาก ม ปร มาณไอน าน อย อากาศไม แปรปรวน 31

35 ตอนท 2 ค าช แจง ให น กเร ยนจ บค ช นบรรยากาศและล กษณะส าค ญของช นบรรยากาศให ถ กต อง ส มพ นธ ก น...จ...1) เป นช นบรรยากาศท อย ระหว างโทรโพสเฟ ยร และ สตราโตสเฟ ยร เป นเขตท แบ งช นท ม ไอน าและไม ม ไอน า...ซ...2) ส วนผสมบรรยากาศท ส าค ญ ค อ อากาศแตกต วเป นไอออน สามารถสะท อนคล นว ทย บางความถ ได...ฌ...3) บรรยากาศท อย ในระด บความส งจากผ วโลก 500 km ข นไป ไม ม แรงด งด ดของโลก ม แก สเบาบางมาก จนไม ถ อว า เป นส วนหน งของบรรยากาศ...ญ...4) ช อเร ยกบรรยากาศช นโทรโพสเฟ ยร สตราโตสเฟ ยร และ ม โซสเฟ ยร รวมก น...ค...5) อ ณหภ ม ลดลงตามระด บความส ง ซ งม อ ณหภ ม ประมาณ -140 องศาเซลเซ ยส...ง...6) ดาวตกและอ กกาบาตจะเร มล กไหม ในบรรยากาศช นน...ก...7) ช นบรรยากาศท ม ผลต อการด ารงช ว ตประจ าว นของมน ษย มากท ส ด...ช...8) ส วนผสมบรรยากาศท ส าค ญค อ โอโซน...ข...9) อากาศเบาบาง ม เมฆน อย อากาศไม แปรปรวน น กบ นจ งน า เคร องบ นบ นอย ในช นน...ฉ...10) เป นช นบรรยากาศท อย เหน อสตราโตสเฟ ยร จนถ ง ขอบนอกส ดของบรรยากาศ ก. โทรโพสเฟ ยร ข. สตราโตสเฟ ยร ค. ม โซสเฟ ยร ง. เทอร โมสเฟ ยร จ. โทรโพพอส ฉ. บรรยากาศช นส ง ช. โอโซโนสเฟ ยร ซ. ไอโอโสเฟ ยร ฌ. เอกโซสเฟ ยร ญ. โฮโมสเฟ ยร เก งมากค ะ ตอบผ ดก ไม เป นไรนะคะ กล บไปทบทวนเน อหาก นอ กคร ง 32

36 เฉลยแบบทดสอบหล งเร ยน ข อท ค าตอบ 1 ข 2 ก 3 ค 4 ค 5 ก 6 ง 7 ค 8 ก 9 ง 10 ข 33

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ประถมศ กษาป ท 1

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ประถมศ กษาป ท 1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ประถมศ กษาป ท สาระและมาตรฐานการเร ยนร สาระท : ส งม ช ว ตก บกระบวนการดารงช ว ต มาตรฐาน ว. : หน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร างและหน าท ของระบบต างๆ ของส งม ช

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment (ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ ยน) ฝ ายส งเสร มบรรษ ทภ บาล ส าน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก มภาพ นธ 2551 ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment หน า 1 จาก 8 ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ระด บประถมศ กษาป ท ๖ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๖ ผ รายงาน นายณ ฐว ฒ ว งวน ตาแหน ง คร อ ตราจ าง โรงเร ยนราชประชาน เคราะห ๑๕ (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) อาเภอเช

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information