การฟ นฟ ภ ม น เวศป าไม กรณ ศ กษาการจ ดการภ ม น เวศ จากภ เขาถ งทะเล คณะกรรมการ IUCN ประเทศไทย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การฟ นฟ ภ ม น เวศป าไม กรณ ศ กษาการจ ดการภ ม น เวศ จากภ เขาถ งทะเล คณะกรรมการ IUCN ประเทศไทย"

Transcription

1 การฟ นฟ ภ ม น เวศป าไม กรณ ศ กษาการจ ดการภ ม น เวศ จากภ เขาถ งทะเล คณะกรรมการ IUCN ประเทศไทย

2 IUCN หร อ องค การระหว างประเทศเพ อการอน ร กษ ธรรมชาต ไอ ย ซ เอ น (IUCN, the International Union for Conservation of Nature) หร อ องค การระหว างประเทศ เพ อการอน ร กษ ธรรมชาต ก อต งข นเม อป พ.ศ ภายใต ความร วมม อของร ฐบาล หน วยงานภาคร ฐและองค กร พ ฒนาเอกชนท หลากหลาย ม สมาช กกว า 1,000 องค กร ครอบคล ม 158 ประเทศท วโลก IUCN ม งผล กด น ช วยเหล อและให คำปร กษาแก ส งคมท วโลกเพ ออน ร กษ ความอ ดมสมบ รณ และความหลากหลาย ของธรรมชาต เพ อให แน ใจว าม การใช ประโยชน ทร พยากรธรรมชาต อย างถ กต องและม ความย งย นต อระบบน เวศ IUCN ม เคร อข ายสมาช กและพ นธม ตรท เข มแข ง ท สามารถเพ มศ กยภาพและสน บสน นให ความร วมม อในการปกป อง ทร พยากรธรรมชาต ท งระด บท งถ น ระด บภ ม ภาคและระด บสากล องค กรภาค สมาช กของ IUCN ประเทศไทย ประกอบด วย 5 องค กรท ทำงานด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมช นนำของประเทศ ค อ กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป าและพ นธ พ ช สถาบ นส งแวดล อมไทย ม ลน ธ ส บนาคะเสถ ยร ศ นย ฝ กอบรมวนศาสตร แห งภ ม ภาคเอเช ยแปซ ฟ ค และสถาบ นธรรมร ฐเพ อการพ ฒนาส งคมและ ส งแวดล อม

3 การฟ นฟ ภ ม น เวศป าไม กรณ ศ กษาการจ ดการภ ม น เวศ จากภ เขาถ งทะเล โดย คณะกรรมการ IUCN ประเทศไทย

4 การเร ยกช อทางภ ม ศาสตร และการนำเสนอใดๆ ในเอกสารฉบ บน ไม ได เป นไปตาม หร อสะท อนความค ดเห นอย าง เป นทางการขององค การระหว างประเทศเพ อการอน ร กษ ธรรมชาต (IUCN) ท เก ยวข องก บสถานภาพตามกฎหมาย ของประเทศใด ขอบเขต หร อพ นท หร ออำนาจหน าท รวมถ งการจำก ดเส นแนวเขตแดนใดๆ ความค ดเห นใดๆ ในเอกสารฉบ บน ไม ได สะท อนความค ดเห นอย างเป นทางการของ IUCN เอกสารฉบ บน ได ร บการสน บสน นจาก แผนงานภ ม น เวศและว ถ ช ว ตในเอเซ ย (A Livelihoods and Landscape Strategy: LLS) จำนวนพ มพ 1,000 เล ม จ ดพ มพ โดย IUCN ประเทศไทย ล ขส ทธ 2010 องค การระหว างประเทศเพ อการอน ร กษ ธรรมชาต การจ ดพ มพ เอกสารฉบ บน ซ ำ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อการศ กษาหร อไม ม ว ตถ ประสงค ทางการค าได ร บอน ญาต โดย ไม จำเป นต องแจ งขออน ญาตเป นลายล กษณ อ กษรจากผ ถ อล ขส ทธ หากแต ต องลงแหล งท มาให ถ กต องครบถ วน ห ามม การจ ดพ มพ เอกสารฉบ บน ซ ำ เพ อการจำหน ายหร อเพ อว ตถ ประสงค ทางการค า โดยปราศจากการขออน ญาต เป นลายล กษณ อ กษรจากผ ถ อล ขส ทธ การอ างอ ง คณะกรรมการ IUCN ประเทศไทย (2010), การฟ นฟ ภ ม น เวศป าไม กรณ ศ กษาจากภ เขาถ งทะเล. กร งเทพ, ประเทศไทย. คณะผ จ ดทำ ศศ น เฉล มลาภ, ร ฎดา ลาภหน น, เบญจมาศ โชต ทอง และธว ชช ย ร ตนซ อน ปกหน า-หล ง IUCN-TH/ Sayan CHEUNUDOMSAVAD ออกแบบโดย ศ ร พร พรศ ร ธ เวช พ มพ โดย บร ษ ท xxxxxxxxxxxx จำก ด ผล ตโดย คณะกรรมการ IUCN ประเทศไทย และ IUCN แผนงานด านกฎหมายส งแวดล อมระด บภ ม ภาคเอเซ ย ต ดต อขอเอกสาร IUCN สำน กงานประเทศไทย 63 ส ข มว ท 39 เขตว ฒนา กร งเทพฯ โทร โทรสาร The text of this book is printed on ecological paper

5 สารบ ญ บทนำ การฟ นฟ ภ ม น เวศป าไม 6 กรณ ศ กษาในการจ ดการภ ม น เวศป าไม การจ ดทำแนวเช อมต อเท อกเขาตะนาวศร เพ ออน ร กษ ความ หลากหลายทางช วภาพ : ก นต น นท ผ วสะอาด, กรมอ ทยาน แห งชาต ส ตว ป าและพ นธ พ ช การปล กป าพ นท ส นต ค ร ดอยแม สลอง เฉล มพระเก ยรต 80 พรรษา, กองบ ญชาการกองท พไทย การกระจายอำนาจก บธรรมาภ บาลในการจ ดการภ ม น เวศ ป าไม กรณ ล มน ำแม ทา จ งหว ดเช ยงใหม : ส ร นทร อ นพรม และ สมหญ ง ส นทรวงษ, แผนงานสน บสน นความร วมม อใน ประเทศไทย ศ นย ฝ กอบรมวนศาสตร ช มชนแห งภ ม ภาคเอเช ย แปซ ฟ ก การจ ดการพ นท ใช ประโยชน ช มชนเขาเหล กในอ ทยานแห งชาต เฉล มร ตนโกส นทร : ภาณ เดช เก ดมะล และ ส ช ย หรด, ม ลน ธ ส บนาคะเสถ ยร ภาค ท องถ นร วมจ ดการเขาอ งคาร...ตำนานภ เขาไฟ : ทองจ นทร หอมเนตร และศ ร ช ย แซ ล ม, สถาบ นส งแวดล อมไทย การฟ นฟ ระบบน เวศจากเขาส ทะเล ล มน ำค ระบ ร และล มน ำ กะเปอร : สมศ กด ส นทรวนภ ทร, องค การระหว างประเทศเพ อ การอน ร กษ ธรรมชาต (IUCN) ว เคราะห เปร ยบเท ยบร ปแบบการจ ดการภ ม น เวศป าไม 6 กรณ สร ปและข อเสนอแนะ ภาคผนวก

6 บทนำ ประเทศไทย ม ประสบการณ ในการฟ นฟ ด แลร กษาและจ ดการป าไม มาอย าง ยาวนาน โดยในช วงสามทศวรรษท ผ านมา ม การดำเน นโครงการท เก ยวข อง ก บการปล กป า การฟ นฟ ป า การจ ดการป าโดยองค กรต างๆ ท งภาคร ฐ เอกชน องค กรช มชน องค กรระหว างประเทศ ในหลายพ นท ท งในพ นท ท ม สถานภาพ เป นป าสงวนแห งชาต อ ทยานแห งชาต เขตร กษาพ นธ ส ตว ป า และพ นท ป าไม อ นๆ ครอบ- คล มป าท กประเภทในภ ม น เวศต างๆ แนวค ดการจ ดการภ ม น เวศป าไม ได ม การพ ฒนาและปร บต ว จากการฟ นฟ และจ ดการ ป าไม โดยให ความสำค ญต อผ อย อาศ ยท อย ใกล เค ยงป า และปร บการจ ดการโดยภาคร ฐ ส การจ ดการอย างม ส วนร วมของภาคส วนต างๆ ซ งหน งส อฉบ บน ม งเน นท จะนำเสนอ แนวทางปฎ บ ต ในการจ ดการภ ม น เวศป าไม ท ประสบความสำเร จ จากเคร อข ายองค กรภาค สมาช กขององค การระหว างประเทศเพ อการอน ร กษ ธรรมชาต (IUCN) โดยป จจ บ นภาค ด งกล าวได รวมก นเป น คณะกรรมการ IUCN ประเทศไทย ประกอบด วย กรมอ ทยาน แห งชาต ส ตว ป าและพ นธ พ ช สถาบ นส งแวดล อมไทย ม ลน ธ ส บนาคะเสถ ยร ศ นย ฝ กอบรม วนศาสตร แห งภ ม ภาคเอเช ยแปซ ฟ ค สถาบ นธรรมร ฐเพ อการพ ฒนาส งคมและส งแวดล อม โดยได จ ดส มมนาเพ อแบ งป นประสบการณ ด านฟ นฟ และจ ดการภ ม น เวศป าไม ร วมก น เม อว นท 21 ธ นวาคม 2552 ท ผ านมา ซ งสามารถรวบรวมแนวค ด ประสบการณ องค ความร และเทคน คว ธ การอย างกว างขวาง โดยม กรณ ศ กษาท เล อกมาเพ อนำเสนอร ปแบบ การฟ นฟ ภ ม น เวศป าไม ได แก โครงการแนวเช อมต อเท อกเขาตะนาวศร โดยกรมอ ทยาน แห งชาต ส ตว ป าและพ นธ พ ช การปล กป าพ นท บ านส นต ค ร ดอยแม สลอง โดยกองบ ญชา การกองท พไทย การจ ดการป าช มชน กรณ ล มน ำแม ทา โดยศ นย ฝ กอบรมวนศาสตร ช มชน แห งภ ม ภาคเอเช ยแปซ ฟ คและภาค การจ ดการพ นท บ านเขาเหล ก อ ทยานแห งชาต เฉล ม- ร ตน โกส นทร โดยม ลน ธ ส บนาคะเสถ ยร การจ ดการป าเขาอ งคาร โดยสถาบ นส งแวดล อม ไทย และการฟ นฟ ระบบน เวศจากเขาส ทะเล โดยการม ส วนร วมขององค กรช มชน โดยองค - การระหว างประเทศเพ อการอน ร กษ ธรรมชาต (IUCN) ท ายท ส ดทางองค กรภาค สมาช ก ได สร ปและเสนอแนะหล กการจ ดการภ ม น เวศป าไม ท น าสนใจด วย

7 ม ลน ธ ส บนาคะเสถ ยร/ เอกว ทย เตระด ษฐ

8 การฟ นฟ ภ ม น เวศป าไม การฟ นฟ ภ ม น เวศป าไม ค อ การพล กฟ น ความสมบ รณ ของระบบน เวศ และส งเสร ม ทำให ประชาชนในบร เวณท ภ ม น เวศป าไม ถ ก ทำลายได ม ช ว ตความเป นอย ท ด ข น 1 ส งสำค ญของการฟ นฟ ภ ม น เวศป าไม ค อ ความ พยายามเพ อจ ดการให เก ดการทำงานร วมก น ระหว างคน ทร พยากรธรรมชาต และการใช ประโยชน ของท ด นท อย ในภ ม น เวศหน งๆ โดย กระบวนการความร วมไม ร วมม อ เพ อให การใช ประโยชน ในพ นของผ ม ส วนเก ยวข องต างๆ ม ความสอดคล อง และม งท จะฟ นฟ ความสมบ รณ ทางช วว ทยาและเสร มสร างการพ ฒนาของช มชน ท องถ นและเศรษฐก จ IUCN-TH/Sayan CHEUNUDOMSAVAD 1 ร เร มข นเม อป พ.ศ.2544 โดยกล มของผ เช ยวชาญการ ฟ นฟ ป าไม ท พบก นในเซโกเว ย ประเทศสเปน (Jennifer Rietbergen-McCracken และ Stewart Maginnis & Alastair SARE, The Forest Landscape restoration Handbook. International Tropical Timber Organization) 8

9 แนวทางท ถ อเป นทางเล อกในการวางแผนการ ใช ประโยชน ท เก ดจากระบบส งการจากระด บ นโยบายหร อการผล กด นจากผ เช ยวชาญเช อม โยงก บทางเล อกด านส งคมซ งผ านการประย กต หล กการจ ดการเช งระบบน เวศเข ามาใช ในการ จ ดการด วย ความหมายด งกล าวต างจากการปล กป าแบบ เด ม อาท เน นการมองในระด บภ ม น เวศ ไม ได หมาย- ถ งว าโครงการฟ นฟ ภ ม น เวศป าไม จะต อง เป นโครงการท เก ดข นในพ นท ขนาดใหญ หร อท ใช งบประมาณมาก หากแต ต องม เป าหมายในระด บภ ม น เวศให ช ดเจน เน นการบร หารจ ดการ แบบท ต องบรรล เป าหมาย 2 ประการหล กค อ การฟ นค น ของระบบน เวศ และเสร มสร างช ว ตความ เป นอย ของคน เน นกระบวนการม ส วนร วมของท กภาคส วน ซ งรวมถ งการให กล มผ ม ส วนเก ยวข องท หลากหลายเข ามาม ส วนร วมในการต ดส นใจ บนพ นฐานของเทคน คท เหมาะสมท ส ด และเป นทางเล อกท ได ร บการยอมร บทาง ส งคมเศรษฐก จ ไม จำเป นต องเน นท จะให ภ ม น เวศป าไม กล บมาเป นเหม อนเด ม แต ม งการจ ดการท มองไปข างหน า โดยเพ มข ดความสามารถ ให ภ ม น เวศป าไม กล บค นส สภาพปกต และ เป ดโอกาสในการใช ประโยชน จากป าเพ อ แปรร ปและบร การในระด บภ ม น เวศอย าง สร างสรรค สามารถประย กต ใช ได ก บท กสภาพป าไม ซ งอาจจะเป นป าท ผ านการแผ วถางพ นท ป าท ม ความสมบ รณ หร อแม กระท งพ นท เกษตรกรรมก ได จ งไม จำก ดเฉพาะแต ป า ด งเด มเท าน น 9

10 6 กรณ ศ กษาในการจ ดการภ ม น เวศป าไม 1. การจ ดทำแนวเช อมต อเท อกเขาตะนาวศร เพ ออน ร กษ ความหลากหลายทางช วภาพ 2 IUCN-TH/Sayan CHEUNUDOMSAVAD กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช จ ดทำโครงการจ ดทำแนวเช อม ต อเพ ออน ร กษ ความหลากหลายทางช วภาพ โดยม เป าหมายหล กในการ เพ มความอ ดมสมบ รณ ให แก ระบบน เวศ ท ม ศ กยภาพในการจ ดทำแนว เช อมต อเพ ออน ร กษ ความหลากหลายทางช วภาพ และเอ อประโยชน ต อ การเคล อนย ายของส งม ช ว ตและพ นธ กรรมของส งม ช ว ต รวมท งส งเสร ม ให ช มชนในพ นท เป าหมายม ความเป นอย ด ข น และม ส วนร วมในการจ ด การทร พยากรธรรมชาต อย างย งย น ซ งพ นท โครงการแนวเช อมต อเท อก- เขาตะนาวศร เป นรอยต อระหว างกล มป าตะว นตก และกล มป าแก งกระ- จาน ระยะทางประมาณ 75 ก โลเมตร เป นพ นท ต ดต อก บแนวชายแดน สหภาพพม า ซ งม ทร พยากรป าไม ปกคล มอย างอ ดมสมบ รณ เป นพ นท ท ม ศ กยภาพในการจ ดทำแนวเช อมต อระหว างประเทศ (Transboundary 10 2 ก นต น นท ผ วสะอาด โครงการจ ดทำแนวเขตเช อมต อเพ ออน ร กษ ความ หลากหลายทางช วภาพในกล มอน ภ ม ภาคล มน ำโขง. ในเอกสารประกอบการส มมนา โครงการ GMS BCI ประเทศไทย เร อง แนวทางการจ ดการและอน ร กษ ความหลากหลาย ทางช วภาพในพ นท ค มครองอย างม ส วนร วม, ว นท 21 ธ นวาคม 2552, สำน กงาน GMS BCI ประเทศไทย. กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป าและพ นธ พ ช กร งเทพฯ (เอกสารอ ดสำเนา)

11 corridor) ท งน ม เป าหมายในระยะยาวเพ อให เป นผ นป าอน ร กษ ท ม ขนาดใหญ ท ส ดในภ ม ภาค เอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ในการฟ นฟ สภาพภ ม น เวศป าไม ภายใต กระบวน การม ส วนร วมน น ม การศ กษาข อม ลด านเศรษฐก จ และส งคม เพ อเป นข อม ลพ นฐานในการว เคราะห และจ ดทำแผนการลงท นหม บ าน (Village Investment Plan) ม การจ ดฝ กอบรมอาช พทาง เล อกท เป นม ตรต อส งแวดล อมให แก ช มชนเพ อ ลดการพ งพ งป า และสร างรายได ให แก ช มชน สน บสน นให ม การสร างเร อนเพาะชำหม บ าน โดย ทางโครงการสน บสน นเมล ดพ นธ ไม ป าท องถ น ท ม ในพ นท และว สด เพาะชำ จากน นให ราษฎร เป นผ ผล ต ด แลกล าไม และทางโครงการดำเน น การร บซ อกล าไม ท ผล ตได เพ อนำไปปล กป าใน ก จกรรมการปล กฟ นฟ สภาพป า นอกจากน ย งได ส งเสร มการปล กพ ชสม นไพรและไม โตเร ว โดย จ างแรงงานชาวบ านในการเตร ยมพ นท ปล กป า และสร างฝายชะลอความช มช น รวมถ งสน บสน น เง นกองท น เพ อส งเสร มก จกรรมช มชน ซ งช มชน ได เสนอโครงการเพ อขอร บเง นกองท นด งกล าว โดยเอกสารท จ ดทำข นได ผ านกระบวนการระดม ความค ดเห นจากผ ท เก ยวข องหลายภาคส วน ได แก ช มชน น กว ชาการ และผ ทรงว ฒ ซ งม การ ว เคราะห และบ รณาการความต องการของหม - บ าน ร วมก บแนวค ดของการอน ร กษ ทร พยากร ธรรมชาต อย างย งย น โดยทางโครงการได เข าไป ให คำปร กษาด านบร หารจ ดการเง นกองท นให ม ประส ทธ ภาพ และเป นไปตามว ตถ ประสงค ของ กองท นอน ร กษ แนวเช อมต อเท อกเขาตะนาวศร ในการอน ร กษ ความหลากหลายทางช วภาพ และ การใช ประโยชน ทร พยากรธรรมชาต อย างย งย น นอกจากน ย งได ส งเสร มการจ ดต งป าช มชน โดย ดำเน นการประชาส มพ นธ ทำความเข าใจ ผ าน การจ ดเวท ชาวบ าน และจ ดการฝ กอบรมเก ยวก บ การใช ประโยชน และการจ ดการป าช มชน เพ อ กระต นให ช มชนจ ดต งป าช มชน เพ อการอน ร กษ และใช ประโยชน ทร พยากรธรรมชาต อย างย งย น ก จกรรมสำค ญอ กประการ ค อการเสร มสร าง ศ กยภาพของผ ท ม ส วนเก ยวข อง ได แก การฝ ก อบรมเก ยวก บการจ ดการป าช มชนให แก ต วแทน ช มชนในพ นท เป าหมาย และจ ดการศ กษาด งาน การจ ดการป าช มชน การปล กสร างสวนไผ และ ระบบวนเกษตร รวมท งการจ ดทำหล กส ตรฝ ก อบรมเก ยวก บการอน ร กษ และจ ดการทร พยากร ธรรมชาต อย างย งย น การต ดตามสถานภาพของ ทร พยากรป าไม และส ตว ป า การประเม นระบบ น เวศโดยการม ส วนร วมของช มชน ให แก เจ าหน า- ท ผ นำช มชน สมาช กองค การบร หารส วนตำบล คร และผ ม ส วนเก ยวข องท อย ในพ นท โครงการ 11

12 2. การปล กป าพ นท ส นต ค ร ดอยแม สลอง เฉล มพระเก ยรต 80 พรรษา 3 พลตร ฉลวย แย มโพธ ใช หน วยบ ญชาการทหารพ ฒนา โดย สำน กงานพ ฒนาภาค 3 หน วยบ ญชาการทหารพ ฒนา ได เร มเข าจ ดต งกองอำนวยการ โครงการฯ ท บ านส นต ค ร ตำบลแม สลองนอก อำเภอแม ฟ า หลวง จ งหว ดเช ยงราย ต งแต เด อนเมษายน พ.ศ เพ อจ ดระเบ ยบ และการปล กป าในพ นท บ านส นต ค ร และพ นท ใกล เค ยง จำนวน 9,000 ไร ต งแต ป พ.ศ รวม 14 ป ในข นการปล ก และการด แลร กษา (ปล ก 5 ป ด แล 9 ป ) เพ อให เป นป าไม ท สามารถพ ท กษ ร กษาพ นท ป า ต นน ำให สมด ล ย งย น และเอ อประโยชน ต อการพ ฒนาประเทศในด าน อ นๆ ต อไป เร มดำเน นงานโดยการจ ดส มมนาระหว างหน วยงานท เข าร วมในโครงการ ประชาชนในพ นท กองบ ญชาการกองท พไทย และจ ดต งคณะกรรมการร วม ตรวจพ นท ประชาคมร วมลงส ตยาบ นความต องการของราษฎร 8 หม บ าน ในพ นท โครงการฯ ประกอบด วยคณะกรรมการ 8 ฝ าย ค อ ฝ ายประชากร ฝ ายการใช ประโยชน ท ด น ฝ ายฟ นฟ สภาพป า ฝ ายฟ นฟ สภาพด น ฝ ายจ ด การน ำ ฝ ายส งเสร มอาช พ ฝ ายการศ กษา และฝ ายส ขภาพ โดยม เป าหมาย เพ อฟ นฟ และอน ร กษ พ นท ป าต นน ำลำธาร ในพ นท บร เวณบ านส นต ค ร ดอยแม สลอง อ.แม ฟ าหลวง จ.เช ยงราย และพ นท ใกล เค ยง ในเน อท 3 กองบ ญชาการกองท พไทย การปล กป าบ านส นต ค ร ดอยแม สลอง เฉล มพระ เก ยรต 80 พรรษา. ในเอกสารประกอบการส มมนาโครงการ GMS BCI ประเทศไทย เร อง แนวทางการจ ดการและอน ร กษ ความหลากหลายทางช วภาพในพ นท ค มครองอย างม ส วนร วม, ว นท 21 ธ นวาคม 2552, สำน กงาน GMS BCI ประเทศไทย. กรมอ ทยานแห ง ชาต ส ตว ป าและพ นธ พ ช. กร งเทพฯ (เอกสารอ ดสำเนา) 12

13 9,000 ไร ให เป นสวนป าท ม ค ณภาพ ตามท บก. กองท พไทยได ขอใช ประโยชน ในพ นท จากกรม ป าไม ไว จำนวน 15,000 ไร ซ งสามารถกำหนด พ นท ได ตามเป าหมายแล ว รวม 7 พ นท นอก จากน นจะย งสามารถสน บสน นการป องก นและ แก ไขป ญหาส งคมและแก ไขป ญหายาเสพต ดได อย างม ประส ทธ ภาพ การม ส วนร วมในการปล กและด แลร กษาได ร วม ก บประชาชนในการปล กป า เพ อให เก ดจ ตสำน ก ในการร กษาป าร กษาสภาพแวดล อม รวมท งเพ อ ให เก ดรายได ใน 3 พ นท ในช วงป พ.ศ ได แก (1) บ านอ งหล อ/ บ านโลจ งชน ต. แม สลองนอก อ.แม ฟ าหลวง (2) บ านเฮโก/ บ าน หล อโย ต.ป าต ง อ.แม จ น (3) หล งโรงเร ยนบ าน ส นต ค ร พร อมได จ ดทำโครงการบ านน าอย ตาม แนวเศรษฐก จพอเพ ยง, โครงการป าชาวบ าน และโครงการป า 3 อย างได ประโยชน 4 อย าง เพ อให ราษฎรร กป า อย ก บป า ม สภาพแวดล อม และม ค ณภาพช ว ตท ด ข น และม การฝ กอบรม การศ กษาด งาน การวางระบบน ำเพ อใช ในการ เกษตร อ ปโภคบร โภค การจ ดระเบ ยบหม บ าน การส งเสร มราษฎรให ม รายได โดยการปล กไม ผล ปล กพ ชผ กสวนคร ว การเล ยงส ตว การร บ น กท องเท ยว โดยการประสานงานก บ ผอ.การ ท องเท ยวและก ฬา จ.เช ยงราย ผ นำการท องเท ยว ช มชน ต.แม สลองนอก กล มเคร อข ายการท องเท ยว เช งเกษตร และจ ดสร างถนนคอนกร ตเสร มเหล ก ให เข าถ งหม บ าน การต ดต งไฟฟ ารายทาง การ ต ดต งเส ยงตามสาย แนวค ดและก ศโลบายการด แลร กษาผ นป า ได พยายามยกระด บให เห นความสำค ญของเขต อภ ยทานซ งม จำนวน 25,270 ไร ต งแต พระบรม ธาต เจด ย ศร นคร นทราสถ ตมหาส นต ค ร จนถ ง เขตต ดต อก บประเทศพม า ด วยการทำป ายแสดง 13

14 แนวเขตและป ายปล กจ ตสำน ก พร อมท งประชา- ส มพ นธ ให ก บประชาชนปฏ บ ต ให ถ กต องเก ยว- ก บเขตอภ ยทาน เพ อน อมเกล าฯ ถวายสมเด จ พระศร นคร นทราบรมราชชนน และได เสนอให กองท พภาคท 3 เพ อเข ามาด แลร กษาและฟ นฟ สภาพป า อ กท งได นำ ผนวกเข าก บแผนพ ฒ- นาฟ นฟ ป าต นน ำด วย นอกจากน ย งได ม การ ปล กป าทำความด ถวาย ในหลวง ภายใต แนว- ทาง บ าน ว ด โรงเร ยน ตามแนวค ด บ าน เป น ป าช มชน ได ดำเน นการ ปล กต นไม หญ าแฝก ในพ นท อำเภอแม ฟ า- หลวง ท กองค การบร - หารส วนตำบล และท กหน วยงานในพ นท อำเภอ แม ฟ าหลวง ว ด ตามแนวค ดว ดเป นสวนป าว ป ส- สนากรรมฐาน ได ดำเน นการปล กป าไม เศรษฐก จ ป าไม ผล และปล กหญ าแฝก ในพ นท สำน กสงฆ ส นต ธรรม, สำน กสงฆ คร บาบ ญช ม, ว ดส นต ค ร และพ ฒนาเป นโครงการพระพ ทธศาสนาก บการ สร างป า โดยสำน กสงฆ ส นต ธรรม บ.ธาต นำร อง และ โรงเร ยน ตามแนวค ดโรงเร ยนเป นแหล ง เร ยนร เพาะพ นธ นอกจากจะม เร อนเพาะชำท กโรงเร ยน การปล กต นไม รอบบร เวณโรงเร ยน ร วมก บกล มเคร อข ายพ ฒนาการศ กษาแม สลอง 14 เพ อน อมเกล าฯ ถวาย สมเด จพระศร นคร นทราบรมราชชนน และได เสนอกองท พภาคท 3 เพ อเข ามา ด แลร กษาและฟ นฟ สภาพป า อ กท งได นำเข าก บแผนพ ฒนาฟ นฟ ป าต นน ำ ด วย นอกจากน ย งม การปล กป าเพ อทำ ความด ถวายในหลวงภายใต แนวทาง บ าน ว ด โรงเร ยน ตามแนวค ดบ าน เป นป าช มชน 7 โรงเร ยน 2,200 น กเร ยน โดยน กเร ยน 1 คน มอบกล าไม ผล 5 ต น (กล วย, ไผ, มะม วงแก ว, ขน น, ฝร ง) ตามโครงการ ปล กป าในใจน กเร ยน เพ อปล กจ ตสำน กให น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชน อน ร กษ ธรรมชาต ให เป นโรงเร ยนท ร มร นน าอย นอกจากน ได ม การ ศ กษาว จ ยอย างต อเน อง ด านความหลากหลาย ทางช วภาพ โดยร วม โครงการก บองค กร IUCN และหน วยว จ ย ฟ นฟ ป า มหาว ทยาล ย เช ยงใหม นอกจากน ย งร วมก บสถาน พ ฒนา ท ด นเช ยงราย เพ อดำ- เน นการอน ร กษ ด นและ น ำและฟ นฟ พ นท เส ยงภ ยต อด นถล ม พ นท รวม ท งส น 1,600 ไร และปล กพ นธ ไม ตามท ราษฎร ต องการ ตลอดจนดำเน นงานโครงการลดการเผา พ นท เกษตรบนพ นท โล งเต ยน เพ อบรรเทาภาวะ โลกร อนเป าหมาย 6,000 ไร

15 3. การกระจายอำนาจก บธรรมาภ บาลในการจ ดการภ ม น เวศป าไม กรณ ล มน ำแม ทา จ งหว ดเช ยงใหม 4 การจ ดการและฟ นฟ ล มน ำ (ย อย) ภายใต กรอบค ดและนโยบายการ กระจายอำนาจและธรรมาภ บาล ในการบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมของป าช มชนแม ทา อำเภอแม ออน จ งหว ดเช ยงใหม ซ งเป นผ นป าส วนหน งของล มน ำ แม ทา (ตอนบน) โดยองค การบร หารส วนตำบล แม ทา เคร อข ายทร พยากรตำบลแม ทา และ สถาบ นพ ฒนาทร พยากรและเกษตรกรรมย งย น แม ทา ซ งเป นองค กรช มชนระด บตำบล รวมถ ง หน วยงาน พ เล ยง ได เป ดพ นท การทำงาน ร วมก นเพ อท จะสน บสน นให ประชาชนในเขต ตำบลแม ทา ได เข าม ส วนร วมในการจ ดการใช ประโยชน และฟ นฟ ล มน ำและภ ม น เวศ ของ ตำบลแม ทา อย างม ศ กด ศร และเท าเท ยม อ กท ง ย งม งหว งให สมาช กภายในช มชน และหน วยงาน ภายนอกท ม หน าท ร บผ ดชอบด านการจ ดการ ทร พยากรป าไม เก ดการยอมร บอย างเป นทางการ ในร ปแบบการจ ดการทร พยากรป าไม ในร ปแบบ ป าช มชน RECOFTC หล งการป ดส มปทานป าไม ต งแต ป พ.ศ เป นต นมา ท ศทางการจ ดการทร พยากรป าไม ของประเทศไทยม งเน นไปส การอน ร กษ และ ค มครองความหลากหลายทางช วภาพ โดยการ ประกาศพ นท ป าหลายแห ง ให เป นพ นท ป าอน - ร กษ และก นประชาชนออกจากระบบการต ดส น ใจใช ประโยชน จากทร พยากรป าไม ม งานว จ ย หลายช นช ให เห นว าการจ ดการทร พยากรป าไม ภายใต กระบวนท ศน ด งกล าว ก อให เก ดผลกระ- ทบเช งลบอย างน อย 3 ประการ กล าวค อ 1) เก ด การแย งช งทร พยากรธรรมชาต และความไม เป น 4 ส ร นทร อ นพรม และ สมหญ ง ส นทรวงษ การกระจายอำนาจก บธรรมมาภ บาลในการจ ดการภ ม ท ศน ป าไม กรณ ล มน ำแม ทา จ งหว ดเช ยงใหม. ในเอกสารประกอบการส มมนาโครงการ GMS BCI ประเทศไทย เร อง แนวทางการ จ ดการและอน ร กษ ความหลากหลายทางช วภาพในพ นท ค มครองอย างม ส วนร วม, ว นท 21 ธ นวาคม 2552, สำน กงาน GMS BCI ประเทศไทย. กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป าและพ นธ พ ช. กร งเทพฯ (เอกสารอ ดสำเนา) 15

16 ธรรมจากการใช ประโยชน ทร พยากร 2) ป ญหา การม ส วนร วมในการจ ดการทร พยากรป าไม ของ ประชาชนในท องถ น และ 3) ม ความเส อมโทรม ของทร พยากรป าไม และส งแวดล อม ม การส งเสร มให ท องถ น ซ งในท น หมายถ ง ประชาชน องค กรช มชน และองค กรปกครอง ส วนท องถ นให ม ส ทธ และหน าท ตามกฎหมาย ในการจ ดการ ด แลร กษา และการใช ประโยชน ทร พยากรป าไม ได ด งท บ ญญ ต ไว อย างเป นร ป- ธรรมในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยป พ.ศ ซ งม หลายมาตราท ระบ ถ งส ทธ และ หน าท ของประชาชนและช มชนท องถ นในการ ร วมม อก บร ฐในการจ ดการทร พยากรป าไม ใน ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยป พ.ศ ย งคงสานต อเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญฉบ บท แล วในเร องส ทธ ช มชนและการกระจายอำนาจ ให แก องค กรปกครองส วนท องถ น แต ได ม การ ปร บปร งให สอดคล องก บสภาพความเป นจร ง ของส งคมไทยมากข น ซ งในส วนน จะนำเสนอ อย างสร ปเพ อให เข าใจถ งส ทธ หน าท และบท- บาทของท องถ นท บ ญญ ต ไว ในกฎหมายต างๆ ท เก ยวข อง ป พ.ศ ตำบลแม ทาได ร เร มจ ดการ ป า ช มชน อย างเป นร ปธรรม โดยสภาตำบลได จ ด ต งคณะกรรมการป าระด บตำบลและกำหนด กฎระเบ ยบการจ ดการป าระด บตำบล พร อมท ง สน บสน นให ม คณะกรรมการป าช มชนระด บ หม บ าน โดยแบ งพ นท ร บผ ดชอบด แลและพ จาร- ณาอน ญาตการใช ไม จากพ นท ป าช มชนภายใน หม บ านตนเอง เน องจากช มชนประสบป ญหา ความแห งแล ง และชาวบ านส วนใหญ ในเขต ตำบลแม ทากว าคร งหน งขาดแคลนน ำสำหร บ การทำนาและเพาะปล ก แกนนำชาวบ านเห นว า สาเหต สำค ญเก ดจากป าไม ถ กทำลายและอย ใน สภาพท เส อมโทรมหากไม ทำการฟ นฟ ทร พยากร ป าไม ช มชนอาจจะประสบป ญหาร นแรงมาก RECOFTC ข นเร อยๆ นอกจากน กรมป าไม (ในขณะน น) ได ม แผนเตร ยมประกาศให พ นป าในเขตล มน ำ แม ทาตอนบน เป นพ นท เตร ยมประกาศอ ทยาน แห งชาต แม ตะไคร โดยม พ นท ส วนใหญ ท บพ นท ป าท ช มชนแม ทาใช ประโยชน และเก บหาของป า รวมท งท บพ นท ทำก นบางส วนของชาวบ าน 16

17 การจ ดการป าช มชนในแต ละหม บ านของตำบล แม ทา ได แบ งพ นท ป าช มชนออกเป นสองส วน ได แก พ นท ป าช มชนเพ อการอน ร กษ และพ นท ป าช มชนเพ อการใช สอย โดยป าช มชนเพ อการ อน ร กษ น นส วนใหญ เป นพ นท ต นน ำลำธาร จ ง ห ามต ดไม ในพ นท น ไปใช ประโยชน อย างเด ดขาด เพ อเก บร กษาต นไม ใหญ เพ อช วยก กเก บน ำและ หล งจากการป ดส มปทานป าไม ต งแต ป พ.ศ เป นต นมา ท ศทางการจ ดการทร พยากรป าไม ของประเทศไทย ม งเน นไปส การอน ร กษ และค มครอง ความหลากหลายทางช วภาพ โดยการประกาศพ นท ป า หลายแห งให เป นพ นท ป าอน ร กษ และก นประชาชนออกจากระบบ การต ดส นใจใช ประโยชน จาก ทร พยากรป าไม ความช มช น แต ย งอน ญาตให ม การใช ประโยชน เก บหาของป าอ นๆ ซ งเป นไปในล กษณะเด ยวก บ ในเขตป าช มชนเพ อการใช สอย แกนนำช มชนตำบลแม ทา ย งได จ ดต ง เคร อข าย การจ ดการทร พยากรธรรมชาต ตำบลแม ทา คล ายก บร ปแบบคณะกรรมการป าระด บตำบล ในช วงท ผ านมา ท งน เพ อให เคร อข ายตำบลเป น พ นท ของการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างคณะ กรรมการป าช มชนระด บหม บ าน ได ข บเคล อน ร ปแบบการจ ดการป าช มชนในระด บตำบล และ ประสานผล กด นนโยบายป าช มชนระด บชาต ก บ องค กรพ ฒนาเอกชน ในป จจ บ นการบร หารงาน และจ ดการเคร อข ายฯ อย ในร ปของคณะกรรม- การร วมท งส น 21 คน ประกอบไปด วยต วแทน จากคณะกรรมการป าช มชนหม บ านละ 2 คน สมาช กองค การบร หารส วนตำบลซ งเป นต วแทน ท ง 7 หม บ านๆ ละ 1 คน ม กลไกในการสร าง การเร ยนร และสำน กร วมในการจ ดการด น น ำ ป าของคนแม ทา ผ านก จกรรมและโครงการต างๆ เช น โครงการปล กต นไม ในไร สวน โครงการจ ด ทำแผนท และแนวเขตป าตำบลแม ทา โครงการ เด นตรวจป า การเล ยงผ ข นน ำ และการประช ม ประจำป ของเคร อข าย ถ อได ว ากลไกการประ- สานงานแบบเคร อข ายทร พยากรระด บตำบลม ความสำค ญอย างมาก ในการหล อเล ยงจ ตสำน ก เพ อด แลร กษาป าของสมาช กในช มชน และย ง เป นการให กำล งใจคณะกรรมการป าช มชนระด บ หม บ านในการทำหน าท ของตนเองอ กด วย ต อมาในป พ.ศ เคร อข ายการจ ดการทร พ- ยากรตำบลแม ทาได ร วมก บเคร อข ายเกษตรใน การจ ดต ง สถาบ นพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และเกษตรกรรมย งย นแม ทา โดยม งหว งให ม การประสานและเช อมโยงงาน ป า ก บ เกษตร เข าด วยก น เม อเร วๆ น ทางสถาบ นฯ ได แสดง บทบาทในการจ ดทำแผนย ทธศาสตร ช มชน 5 ป ตำบลแม ทา ซ งเป นผลจากการทำงานร วมก น 17

18 ระหว างองค การบร หารส วนตำบลก บสถาบ นฯ นายกนกศ กด ดวงแก วเร อน นายกองค การบร - หารส วนตำบล กล าวไว ในเอกสารด งกล าวอย าง น าสนใจว า แผนตำบลเป นแผนย ทธศาสตร การทำงาน (ของช มชน) ไม ใช แผน อบต. นอกจากน ย งมองถ งความสำค ญในเร องสว สด - การของคณะกรรมการป าช มชนท งในระด บ หม บ านและตำบลซ งทำหน าท ลาดตระเวน และ ควบค มการใช ประโยชน ป าช มชน ทางเคร อข ายฯ จ งได ม การจ ดต ง กองท นเพ อการจ ดการป า ช มชน ข นในป พ.ศ โดยได ร บงบประมาณ กองท นเบ องต นจากการสน บสน นของแผนงาน สน บสน นความร วมม อในประเทศไทย ศ นย ฝ ก อบรมวนศาสตร ช มชนแห งภ ม ภาคเอเช ยแปซ ฟ ก กล าวได ว า ความสำเร จของคนแม ทาในการจ ด การป าช มชน ต องผ านกระบวนการเร ยนร และ ลงม อปฏ บ ต โดยอาศ ยกลไก สถาบ นท องถ น เพ อจ ดการก บประเด นป ญหาท ช มชนเผช ญอย โดยเฉพาะอย างย งการยอมร บร ปแบบและแบบ แผนการจ ดการของท องถ น ท งจากสมาช กใน ช มชนเอง หน วยงานของร ฐ และส งคมโดยท วไป สถาบ นท องถ นย งไม หย ดน ง ม การเคล อนไหว และปร บเปล ยนตามสถานการณ ในป พ.ศ องค การบร หารส วนตำบลแม ทา ได ร บการสน บ- สน นจากองค กรพ เล ยง เช น แผนงานสน บสน น ความร วมม อในประเทศไทย ศ นย ฝ กอบรมวน- ศาสตร ช มชนแห งภ ม ภาคเอเช ยแปซ ฟ ก และ สมาคมส ทธ เสร ภาพของประชาชน ได มองเห น ถ งป ญหา และเห นโอกาสทางนโยบายท เป ดให ท องถ น ม ส ทธ อำนาจ และหน าท ในการจ ด การทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ป พ.ศ พระราชบ ญญ ต กำหนดแผนและ ข นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ และ พระราชบ ญญ ต สภาตำบลและองค การบร หาร ส วนตำบล พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 5) พ.ศ จ งจ ดกระบวนการรวบรวมข อม ลใน ช มชนและนำไปส การยกร าง ข อบ ญญ ต ตำบล แม ทา เร องการจ ดการป าช มชนตำบลแม ทา พ.ศ ข น โดยผ านความเห นชอบของสภาองค - การบร หารส วนตำบลแม ทา และประกาศใช ใน ท ส ด 18

19 4. การจ ดการพ นท ใช ประโยชน ช มชนเขาเหล ก ในอ ทยานแห งชาต เฉล มร ตนโกส นทร 5 ม ลน ธ ส บนาคะเสถ ยร หร อช อเด มอ ทยานแห งชาต ถ ำธารลอด ต ง อย ในอำเภอศร สว สด จ งหว ดกาญจนบ ร ม เน อท ประมาณ 36,875 ไร แม จะม อ ทยานแห งชาต เฉล มร ตนโกส นทร พ นท ค อนข างน อยแต ม สภาพป าไม อ ดมสมบ รณ ม น ำตกและถ ำธารลอดเป น แหล งท องเท ยวท ม ช อเส ยง ในพ นท อ ทยานแห งชาต ม ท ต งช มชนด งเด มเช อสาย กะเหร ยงโผล ว 1 ช มชน ค อบ านเขาเหล ก ต งอย ด านท ศเหน อของอ ทยานแห ง ชาต ม ประชากร 98 คร วเร อน จำนวน 521 คน ส วนใหญ ย งย ดว ถ การทำไร ข าวหม นเว ยนตามว ถ ว ฒนธรรมของชาวกะเหร ยง การแก ไขป ญหาความข ดแย งและก อให เก ดการบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต อย างม ส วนร วมได เป นร ปธรรม ในร ปแบบของบ นท กข อตกลงเพ อความร วมม อภายใต โครงการจ ดการพ นท ค มครอง อย างม ส วนร วม ระหว างกรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช ก บม ลน ธ ส บนาคะเสถ ยร เม อ 19 เมษายน 2551 เพ อความร วมม อในการดำเน นโครงการจ ดการพ นท ค มครองอย างม ส วนร วม (Joint Management of Protected Areas: JoMPA) ต อเน องจากการดำเน นงานตามบ นท กข อ ตกลงระหว างร ฐบาลไทยก บร ฐบาลเดนมาร ก ขยายการส วนร วมของกล มผ ม ส วนได ส วนเส ยมากข น ภายใต แผนปฏ บ ต งาน (Work Plan) ระด บพ นท ค มครอง แบ งออกเป น 4 โครงการสำค ญ ได แก 5 ภาณ เดช เก ดมะล และ ส ช ย หรด การจ ดการอ ทยานแห งชาต เฉล มร ตนโกส นทร โดยการม ส วนร วมของช มชน และองค กรพ ฒนาเอกชน. ในเอกสารประกอบการส มมนาโครงการ GMS BCI ประเทศไทย เร อง แนวทางการจ ดการ และอน ร กษ ความหลากหลายทางช วภาพในพ นท ค มครองอย างม ส วนร วม, ว นท 21 ธ นวาคม 2552, สำน กงาน GMS BCI ประเทศไทย.กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป าและพ นธ พ ช.กร งเทพฯ (เอกสารอ ดสำเนา) 19

20 1) การจ ดทำฐานข อม ลเพ อการบร หารจ ดการ พ นท ค มครอง ประกอบด วย ก จกรรมหมายแนว เขตท ด นท ใช ประโยชน โดยช มชนอย างม ส วนร วม ประกอบด วยร ฐ/ราษฎร/และผ ม ส วนได เส ย ม และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต รวมถ งก จกรรม ด านอ นๆ เช น ด านการอนาม ยและว ฒนธรรม ประเพณ ท ส งผลให ช มชนเก ดความส ขในการ ดำรงช ว ต การจ ดทำแนวเขตท ด นท ใช ประโยชน ของช มชน ม กรอบการดำเน นการ เช นเด ยวก บมต คณะร ฐมนตร 30 ม ถ นายน 2541 ท กำหนดให ดำเน นการควบค มขอบเขตพ นท ม ให ขยายเพ มเต ม รวมถ งการกำหนด ให ต องม เง อนไขการใช พ นท ให เป นไป ในร ปแบบของการอน ร กษ ท ย งย น เพ อให เก ดผลกระทบต อทร พยากร ธรรมชาต และส งแวดล อมน อยท ส ด 3) การหน นเสร มว ถ ช ว ตตามแนว ทางเศรษฐก จพอเพ ยง ส งเสร มการ ดำรงช ว ตด วยว ถ เศรษฐก จพอเพ ยง ลดรายจ ายเสร มอาช พท ม รายได เพ มข น โดยไม ส งผลกระทบทางลบ ต อระบบน เวศ 4) การสน บสน นการดำเน นงาน ของคณะกรรมการพ นท ค มครอง ให คณะกรรมการและท ปร กษา พ นท ค มครอง ได ดำเน นก จกรรม ตามบทบาทและภารก จได อย าง เข มแข งและย งย น เคร องหมายแสดงแนวเขตซ งท กฝ ายท เก ยวข อง ให การยอมร บ และม แผนท แสดงแนวเขตกำก บ การจ ดแผนผ ง แสดงการใช ท ด นเพ อก จกรรม ต างๆ รวมถ งบร เวณป าท เก บไว เป นป าช มชน ม ข อตกลงร วมในการใช ประโยชน พ นท ผ อนปรน ท ชาวช มชนและเจ าหน าท อ ทยานฯ/ เขตร กษา พ นธ ส ตว ป า เห นชอบร วมก นและถ อปฏ บ ต อย าง จร งจ ง 2) การพ ฒนาศ กยภาพแกนนำช มชนเพ อการ อน ร กษ ม งเน นให ช มชนม กรรมการท เข มแข ง ม เคร อข าย และการรวมต วก นทำก จกรรมอน ร กษ เม อม การต งถ นฐานของประชาชนมากข น แทบ ไม ม ความเป นไปได ในการย ายช มชนออกนอก พ นท เด มได อ กต อไป เข าข ายไม สามารถเคล อน ย ายราษฎรออกจากพ นท ได ขณะท แนวความค ด ในการย ายช มชนออกนอกพ นท ก ไม สามารถ แก ไขป ญหาได เช นก น เพราะหลายคร งนำไปส การส ญเส ยการจ ดการพ นท ในสองส วน เน องจาก พ นท ใหม ไม ม ความเหมาะสมในการทำการเกษตร เท าพ นท เก า จ งเก ดการย ายกล บส พ นท เด ม นอกจากน ย งทำให เก ดการซ อขายเปล ยนม อ ท ด นได และม ราคา ทำให การขยายร กป าใหม เก ดข นเสมอ 20

21 การจ ดทำแนวเขตท ด นท ใช ประโยชน ของช มชน ม กรอบการดำเน นการเช นเด ยวก บมต คณะร ฐ- มนตร 30 ม ถ นายน 2541 ท กำหนดให ดำเน น การควบค มขอบเขตพ นท ม ให ขยายเพ มเต ม รวมถ งการกำหนดให ต องม เง อนไขการใช พ นท ให เป นไปในร ปแบบของการอน ร กษ ท ย งย น เพ อให เก ดผลกระทบต อทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมน อยท ส ด ภายใต หล กการพ น- ฐานในการดำเน นงานสำค ญ ด งน การสำรวจแนวเขตพ นท ใช ประโยชน ช มชน ม ได เป นการสำรวจเพ อออกเอกสารส ทธ ให บ คคลใด แต ดำเน นการเพ อให ได ข อม ล ท ถ กต อง เพ อนำไปส การจ ดการท เหมาะ- สมตามแต สถานะภาพและสถานการณ ท เป นไปได ในแต ละพ นท ต อไป เก ดกลไกการดำเน นงาน ท ห วหน าพ นท อน ร กษ มอบหมายให เจ าหน าท ท ประจำ อย ในหน วยพ ท กษ ต างๆ ต องเข ามาม บท- บาทในการร วมค ดและร วมก จกรรมก บ ช มชน รวมถ งกระบวนการสำรวจและว - เคราะห ข อม ลพ นฐานช มชนด วย เสนอแนวค ดการปร บโครงสร างการดำเน น งานของพ นท ค มครองให ยอมร บการท ม ช มชนต งอย ในพ นท ร บผ ดชอบของหน วย งานเอง และควรม ฝ ายประสานงานช มชน เป นร ปธรรม การสำรวจข อม ลแนวเขตเน นวงรอบนอก เพ อย ดหล กว าจะร กษาบร เวณผ นป าใหญ ให ได ท นเส ยก อน ม เช นน นจะทำให เก ดการ ล าช าและกระทบก บทร พยากรป าผ นใหญ อย างไม ท นการ เก ดกลไกการสำรวจข อม ลการใช ท ด นของ ช มชนท ม ส วนร วมจากช มชนและเจ าหน าท พ นท ค มครอง โดยจำเป นต องให ช มชน สำรวจข อม ลท เป นป จจ บ นของช มชนก อน และร วมพ จารณาหล กการร วมก บฝ ายร ฐ ท ได ร บการยอมร บจร ง 21

22 สถาบ นส งแวดล อมไทย 5. ภาค ท องถ นร วมจ ดการเขาอ งคาร...ตำนานภ เขาไฟ 6 เขาอ งคาร เป นภ เขาไฟท ด บแล วขนาดย อมต งอย ในเขตอำเภอ นางรอง อำเภอเฉล มพระเก ยรต และอำเภอละหานทราย จ งหว ดบ ร ร มย เด มเร ยก เขาพระอ งคารหร อภ เขาลอย ม ร ปร างเหม อนพญาคร ฑ ส วนห วค อเขาหล บ (ตำบลถาวร) ส วนลำต วจะ ประด ษฐานโบราณว ตถ ม ป กขวาย นไปท ศตะว นตก (บ านตะก ดตาสา ต.หนองไทร) ป กซ ายย นไปทางท ศตะว นออก (บ านเจร ญ ต.เจร ญส ข) ส วนหางเป นเน นเขาท ศเหน อบ านสวายสอ (ต.ถนนห ก) ในตำนานจะม พระอ งคารธาต รอบพระพ ทธบาทจำลอง และใบเสมาศ ลาแลง 8 ค ส นน ษฐานว าสร างข นระหว าง พ.ศ สม ยทวารวด ต อมา พ.ศ ม การสร างว ดและศาลาเก บรอยพระพ ทธบาทท บ านเจร ญส ข เน นเขาท ส งท ส ดของเขาอ งคาร ม ความส งประมาณ 330 เมตร จากระด บ น ำทะเลปานกลาง ชาวบ านเร ยกว า เขาป าช า เพราะเคยใช เป นท ฝ ง เก บศพหร อเผาเก บกระด กของชาวบ านท อาศ ยบร เวณรอบเน นน นอก จากน ย งม แหล งโบราณสถานอ นควรอน ร กษ หลงเหล อให เห นอย 6 ทองจ นทร หอมเนตร และศ ร ช ย แซ ล ม ภาค ท องถ นร วมจ ดการเขาอ งคาร... ตำนานภ เขาไฟ. ในเอกสารประกอบการส มมนาโครงการ GMS BCI ประเทศไทย เร อง แนวทางการจ ดการและอน ร กษ ความหลากหลายทางช วภาพในพ นท ค มครองอย างม ส วนร วม, ว นท 21 ธ นวาคม 2552, สำน กงาน GMS BCI ประเทศไทย.กรมอ ทยาน แห งชาต ส ตว ป าและพ นธ พ ช. กร งเทพฯ (เอกสารอ ดสำเนา) 22

23 เขาอ งคารได ร บการประกาศเป นเขตป าสงวน แห งชาต ป าเขาอ งคารตามกฎกระทรวง ฉบ บท 383 เม อป พ.ศ ครอบคล มพ นท ตำบล ตาเป ก อำเภอนางรอง และตำบลถาวร อำเภอ ระหานทราย (สม ยน น) ม เน อท 27,681 ไร และ ได มอบพ นท 6,825 ไร ของเขตป าเศรษฐก จ (โซน E) ให แก สำน กงานปฏ ร ปท ด นเพ อเกษตร- กรรม ในป พ.ศ ต อมาก ม ช มชนเข ามาต ง ถ นฐานขยายพ นท ทำก นร กล ำเข ามาใกล เขต อน ร กษ (โซน C) มากข น ซ งผลการประเม นพ นท โซน C ของทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จ งหว ดบ ร ร มย ล าส ดในป พ.ศ. 2550/51 พ นท อน ร กษ เหล อประมาณ 15,000 ไร เศษเท าน น ช มชนรอบๆ เขาอ งคารท งใกล ไกลต างพ งพ งการ เก บหาของป าในบร เวณเขาอ งคารตลอดท งป โดยเฉพาะช วงเด อนม ถ นายน-ก นยายน เพราะ ม เห ดต างๆ มากท ส ด รสชาต อร อย ไม สากล น เช น เห ดโคน เห ดปลวก เห ดระโงก เห ดผ ง และ พ ชผ กจำนวนพวก ดอกกระเจ ยว เปรกะด บ ดอกด น กระบ ก อ น น ไข มดแดง ผ กหวาน และ ของป าต างๆ อ กมากมาย ป าเขาอ งคารแบ งการจ ดการเป น 2 ส วน ได แก พ นท อน ร กษ โซน C ท เป นยอดเขาส ง สภาพป า อ ดมสมบ รณ แต ก ม ท ราบล มลำห วย และแอ ง กะทะในบางพ นท เป นเหต ให ชาวบ านท เคยต ง รกรากมาก อนจ บจองพ นท ทำก น ทำนาอย ใน โซน C หลายราย ส วนบร เวณรอบนอกเป น พ นท ป าเส อมโทรม โซน E ท อะล มอล วยให ชาวบ านทำก น แต ก พบการซ อขายแทนส ทธ และล กลอบขยายแนวเขตล ำเข าไปในโซน C อย บ าง จะพบมากบร เวณตำบลสะเดา ตำบล หนองไทร นอกจากน ก ม พ นท ก นให ส มปทาน ทำโรงโม ห น พ นท ป าเขาอ งคารท งสองบร เวณ ม หลายหน วยงานเก ยวข อง แต ส วนใหญ ต งอย นอกพ นท และห างไกล จ งทำให ไม สามารถจ ด การก บความต องการใช ประโยชน จากเขาอ งคาร ได อย างม ประส ทธ ภาพ การแก ไขป ญหาเช งร ก ย งเป นข อจำก ด ทำให ฝ ายปกครองท ง 3 อำเภอ ค อ อำเภอนางรอง อำเภอละหานทราย และ อำเภอเฉล มพระเก ยรต ต องร บภาระในการต ด- ตามและกำก บอย างเข มงวด ต อป ญหาการบ ก- ร กพ นท ทำก น ต ดไม ไฟป า และเก บหาของป า อย างอ สระ แล วย งพบว าม ป ญหาแนวเขตป าไม ช ดเจนอ กด วย การทำงานของภาค ต างๆ เพ อร วมก นอน ร กษ ฟ นฟ ป าเขาอ งคาร เป นการผน กกำล งท กฝ าย และต างคนต างก ม ภารก จท ม งม นส เป าหมาย ร วมก น แต คำน งอย เสมอว าเคร อข ายฯ ช มชน และท องถ นต องเป นแกนนำ หน วยงานต างๆ จะ สน บสน นเพ อให แกนนำม ความเข มแข ง ท งน ม ก จกรรมในด านการประช ม อบรม ศ กษาด งาน การสน บสน นก จกรรมของช มชน อาท เฝ าระว ง สำรวจความหลากหลายทางช วภาพ สำรวจเพ อ 23

24 พ ฒนาแหล งท องเท ยว เป นต น โดยภาค ท สำค ญ ได แก สถาบ นส งแวดล อมไทย (TEI) สถาบ น พ ฒนาประชากรและ ช มชน (PDA) สำน ก งานทร พยากรธรรม- ชาต และส งแวดล อม จ งหว ดบ ร ร มย (ทส.จ.) สำน กงานจ ดการป าไม นครราชส มา หน วย- งานด านปกครอง ทหาร น กศ กษาและอาจารย คณะวนศาสตร มหา- ว ทยาล ยเกษตรศาสตร อ ทยานแห งชาต เขา- ใหญ การท องเท ยว แห งประเทศไทย และสำน กงานจ งหว ดบ ร ร มย เป นต น การพ ฒนาอย างเป นกระบวนการเพ อให เก ด ความย งย น ได แก 1) การสร างองค ความร การ จ ดการป าแก คนในพ นท ได แก การสำรวจความ หลากหลายทางช วภาพ ม ลค าทางเศรษฐศาสตร รอบเขตป า ตลอดจนความเช อมโยงว ถ การผล ต รอบเขตป าท ผ กพ นก บคนในช มชน 2) การคำน ง ถ งส ทธ ในการจ ดการทร พยากรร วมก นระหว าง พ นท ได แก การจ ดทำแนวทางอน ร กษ ร งว ด และ แบ งโซนพ นท ร บผ ดชอบระหว างตำบล เพ อยก ระด บเป น ป าช มชน สามารถกำหนดระเบ ยบ 24 การทำงานของภาค ต างๆ เพ อร วมก นอน ร กษ ฟ นฟ ป า เขาอ งคาร เป นการผน กกำล ง ท กฝ ายและต างคนต างก ม ภารก จ ท ม งม นส เป าหมายร วมก น แต คำน งอย เสมอว าเคร อข ายฯ ช มชนและท องถ นต องเป นแกนนำ หน วยงานต างๆ จะสน บสน น เพ อให แกนนำม ความเข มแข ง กฎเกณฑ ท เป นมาตรฐานเด ยวก น 3) การเช อม โยงองค ความร จากป าเขาอ งคารบ รณาการส การ เร ยนร ท งใน และนอก ระบบของช มชน คร น กเร ยน รอบแนวป า ได แก การพ ฒนาหล ก- ส ตร หน วยเร ยนร ท องถ น ศ นย เร ยนร ร ปแบบเศรษฐก จพอ- เพ ยง 4) การบ รณา การแผนและความ ร วมม อภาคร ฐ อปท. ช มชนในพ นท และ เพ มมาตรการเผยแพร ประชาส มพ นธ ท หลาก- หลายช องทาง 5) การพ ฒนาศ กยภาพเคร อข าย องค กรช มชนให เข มแข ง และม ก จกรรมเสร ม รายได แก กล ม ได แก ก จกรรมการท องเท ยว ม คค เทศก เพ มม ลค าจากป า (แบบอน ร กษ ) สม นไพร 6) กำหนดกต กาในการใช ประโยชน จากป าเขาอ งคาร เช น การเก บหาของป า การ ทำน บำร งศาสนาสถานบนเขา การท องเท ยว การครอบครองส ทธ ในท ด น เป นต น

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ในฐานะสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อการ พ ฒนาท องถ น โดยพ นธก จหล กของคณะคร ศาสตร ค อ การผล ตบ ณฑ ต พ ฒนาคร และบ คลากร ทางการศ กษา ส งเสร มการว จ ยทางการศ

More information

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2 1 โรงการนาโนกล า เพ อบร หารวามเส งในการผล ต ระะท 2 (ด าเน นงานภาใต โรงการเกษตรทางเล อกเพ อบร หารวามเส งการผล ต) เร อข ากล มผ ใช น าอ างเก บน าห วทรา ต.เข อนผาก อ.พร าว จ.เช งใหม 1. วามเป นมา เร อข ากล

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information