ความเป นมาและความส าค ญ

Size: px
Start display at page:

Download "ความเป นมาและความส าค ญ"

Transcription

1 รายงานการพ ฒนาน กเร ยนให ม ค ณธรรม จร ยธรรม กต ญญ และส าน กในความเป นไทย โรงเร ยนบ านสามร อยยอด(บ ณยร กษ อ ท ศ) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาประจวบค ร ข นธ เขต 2 ข อม ลท วไปของสถานศ กษา โรงเร ยนบ านสามร อยยอด(บ ณยร กษ อ ท ศ) ต งอย เลขท 789 หม ท 5 ตาบลไร เก า อาเภอสามร อยยอด จ งหว ดประจวบค ร ข นธ รห สไปรษณ ย ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ประจวบค ร ข นธ เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ เป ดสอนต งแต ระด บอน บาล 1 ถ ง ระด บม ธยมศ กษาป ท 3 จานวนน กเร ยน 460 คน ความเป นมาและความส าค ญ ร ฐธรรมน ญแหงราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ ส วนท ๕ แนวนโยบาย ด านศาสนา ส งคม การสาธารณส ข การศ กษา และว ฒนธรรม มาตรา ๗๙ ระบ ไว ว า ร ฐต องให ความอ ปถ มภ และค มครอง พระพ ทธศาสนา เป นศาสนาท ประชาชนชาวไทยสวนใหญ น บถ อมาช านานและศาสนาอ น ท งต องส งเสร มความ เข าใจอ นด และความสมานฉ นท ระหว างศาสน กชนของท กศาสนารวมท งสน บสน นการนาหล กธรรมของศาสนา มาใช เพ อเสร มสรางค ณธรรมและพ ฒนาค ณภาพช ว ตประกอบก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม ฉบ บท ๑๑ กล าวถ งการนาภ ม ค มก นท ม อย พร อมท งเร งสร างภ ม ค มก นในประเทศให เข มแข งข น เพ อเตร ยมความพร อมคน ส งคม และระบบเศรษฐก จของประเทศให สามารถปร บต วรองร บผลกระทบจากการเปล ยนแปลงได อย าง เหมาะสม โดยให ความสาค ญก บการพ ฒนาคนและส งคมไทยให ม ค ณภาพ ม โอกาสเข าถ งทร พยากร และได ร บ ประโยชน จากการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมอย างเป นธรรม รวมท งสร างโอกาสทางเศรษฐก จด วยฐานความร เทคโนโลย นว ตกรรม และความค ดสรางสรรค บนพ นฐานการผล ตและการบร โภคท เป นม ตรต อส งแวดล อม ขณะเด ยวก น ย งจาเป นต องบร หารจ ดการแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๑ ให บ งเก ดผลในทางปฏ บ ต ได อย างเป นร ป ธรรม ภายใต หล กการพ ฒนาพ นท ภารก จ และการม สวนร วมของท กภาคส วนในส งคมไทย ซ งจะนาไปส การ พ ฒนาเพ อประโยชน ส ขท ย งย นของส งคมไทยตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง การพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรมของคนไทยในส งคมให เป นคนด จ งเป นเร องท จาเป นเพราะคนใน ส งคมต างเร ยกร องในเร องค ณธรรมจร ยธรรมให เก ดข นในส งคมไทยแม เป นเร องท ม ความยากเป นอย างย งเพราะ เป นกระบวนการท ม ความสล บซ บซ อน และม องค ประกอบอ น ๆ ท เก ยวข องมากมาย ด งน น กระทรวง ศ กษาธ การ โดยสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได พ จารณาถ งความจาเป นท จะต องดาเน นการ ใน เร องการเสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรม ซ งเป นเคร องม อในการกาหนดความสงบส ขของส งคมไทย สร ป ภาพรวมของป ญหาส งคมท เก ดข นหลายคนมองเห นตรงก นว าป จจ บ นส งคมไทยเร มอ อนแอลงเร อย ๆ และกาล ง เผช ญก บภาวะว กฤต หลายด าน ท งด านการเม อง การศ กษา ศาสนา เศรษฐก จ ส งคม โดยเฉพาะอย างย งส งท พ ง ว ตกก งวลย งน นค อ ค ณธรรม จร ยธรรมของคนไทยเร มถดถอยอ นเป นต นเหต ท จะนาไปส ว กฤต ให แก ส งคมไทย ในอนาคต

2 โรงเร ยนบ านสามร อยยอด (บ ณยร กษ อ ท ศ) ได ม การส งเสร มน กเร ยนให ม ค ณธรรม จร ยธรรม กต ญญ และสาน กในความเป นไทย ตามกลย ทธ ท 2 ส งเสร มให ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ท กษะว ชาช พ ม งานทา ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ร อยละ 80 ของน กเร ยนม ค ณธรรมจร ยธรรม (ค ณธรรมพ นฐาน 8 ประการ) ว ตถ ประสงค เพ อรายงานผลการดาเน นงานของโรงเร ยนในการพ ฒนาน กเร ยนให ม ค ณธรรม จร ยธรรม กต ญญ และสาน กในความเป นไทย ของน กเร ยนโรงเร ยนบ านสามร อยยอด(บ ณยร กษ อ ท ศ) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาประจวบค ร ข นธ เขต 2 ก จกรรมท โรงเร ยนดาเน นการ 1. ก จกรรมด านค ณธรรม ความด เช น 1.1 ก จกรรมค ายค ณธรรม 1.2 ก จกรรมการสวดมนต ในตอนเช า การอบรมธรรมะท กว นศ กร 1.3 ก จกรรมบ นท กความด 1.4 ก จกรรมว นสาค ญ คร และน กเร ยนเข าร วมก จกรรมในโอกาสว นสาค ญต างๆ ว นสาค ญ ทางศาสนา/ประเพณ ว ฒนธรรม เช น ว นว สาขบ ชา ว นมาฆบ ชา ว นอาสาฬหบ ชา ส งเสร มว ฒนธรรมประเพณ ท องถ น ก จกรรมแห เท ยนจานาพรรษา ก จกรรมลอยกระทง เป นต น ภาพก จกรรมด านค ณธรรม ความด

3

4

5 4. ผลการพ ฒนาน กเร ยนท ประสบความส าเร จท เป นแบบอย างได 4.1 ด านค ณธรรม จร ยธรรม ขย น ช อก จกรรม ก จกรรมร กการอ าน ข นตอน/ว ธ ปฏ บ ต น กเร ยนอ านหน งส อในห องสม ดเม อม เวลาว าง เพ อฝ กท กษะการอ าน ป จจ ยท ช วยให งานส าเร จ น กเร ยนให ความสนใจ ในก จกรรมร กการอ าน ข อเสนอแนะ / แนวทางพ ฒนา ม การทาก จกรรมอย างต อเน องปล กฝ งให น กเร ยนร กการอ าน ภาพประกอบ ประหย ด ช อก จกรรม ประหย ดน า ประหย ดไฟ ข นตอน/ว ธ ปฏ บ ต น กเร ยนช วยก นลดปร มาณการใช น าและไฟ โดยการรณรงค ปล กจ ตสาน กให น กเร ยนและบ คลากรในโรงเร ยน เก ยวก บการประหย ดน าและไฟฟ า เพ อให ได ประโยชน ส งส ด ป จจ ยท ช วยให งานส าเร จ น กเร ยนให ความร วมม อในการประหย ดน า ประหย ดไฟ ข อเสนอแนะ / แนวทางพ ฒนา -

6 ภาพประกอบ ซ อส ตย ช อก จกรรม ก จกรรมส งเสร มประชาธ ปไตย ข นตอน/ว ธ ปฏ บ ต จ ดให ม การเล อกต งสภาน กเร ยน เพ อให เร ยนร จ กการปกครองอย างเป นระบอบ ประชาธ ปไตย และให น กเร ยนท กคนฝ กการใช ส ทธ การเล อกต ง และซ อส ตย ในการเล อกต งไม ท จร ตการ เล อกต ง ป จจ ยท ช วยให งานส าเร จ คร ปล กฝ งให น กเร ยนท กคนใช ส ทธ ในการเล อกต งเพ อเตร ยมต วเป นเยาวชน ท ด ในอนาคต ให เร ยนม ความซ อส ตย ในส ทธ ของตนเอง ข อเสนอแนะ / แนวทางพ ฒนา โรงเร ยนจะจ ดก จกรรมอย างต อเน อง และให คณะน กเร ยนท ได ร บการ เล อกเป นผ นา ได ปฏ บ ต งานจร งในการด แลและปกครองน องๆ

7 ภาพประกอบ ม ว น ย ช อก จกรรม ก จกรรมหน าเสาธง ข นตอน/ว ธ ปฏ บ ต - เข าแถวเคารพธงชาต - สวดมนต - น งสมาธ ๕ นาท - น องไหว พ พ ร บไหว น อง - คร เวรประจาว นอบรมน กเร ยน

8 ป จจ ยท ช วยให งานส าเร จ คร บ คลากรและน กเร ยนร วมทาก จกรรมโดยพร อมเพร ยงก น ในท กเช า ข อเสนอแนะ / แนวทางพ ฒนา ส งเสร มให คร และน กเร ยนได ทาก จกรรมหน าเสาธงร วมก นท กว น และ เสร มก จกรรมอ นๆท ม ประโยชน ต อน กเร ยนให น กเร ยนได ทาร วมก น ภาพประกอบ

9 4.1.5 ส ภาพ ช อก จกรรม ก จกรรมธรรมะว นศ กร ข นตอน/ว ธ ปฏ บ ต ท กว นศ กร โรงเร ยนบ านสามร อยยอด ม ก จกรรมธรรมะว นศ กร เพ ออบรม ค ณธรรมจร ยธรรม มารยาทชาวพ ทธ เช น การไหว การกราบแบบเบญจางคประด ษฐ เป นต น ป จจ ยท ช วยให งานส าเร จ น กเร ยนได เร ยนร มารยาทท ถ กต องสามารถนาไปใช ในช ว ตประจาว น และ การอย ร วมในส งคม ข อเสนอแนะ / แนวทางพ ฒนา จ ดให ม ก จกรรมในท กภาคเร ยน เพ อปล กฝ งให น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และมารยาทท ด ภาพประกอบ

10 4.1.6 สะอาด ช อก จกรรม ก จกรรมร บผ ดชอบเขตพ นท ข นตอน/ว ธ ปฏ บ ต ให น กเร ยนท กคนม เขตความร บผ ดชอบของตนเอง ในการด แลทาความสะอาดท ก ว น ในเวลาก อนเข าแถวหน าเสาธง และเวลาหล งพ กกลางว นก อนเข าห อง ฝ กให น กเร ยนม ความร บผ ดชอบใน หน าท ของตนเอง ป จจ ยท ช วยให งานส าเร จ คร ท กคนด แลควบค มให น กเร ยนทาหน าท ในความร บผ ดชอบของตนเอง เพ อ ฝ กให น กเร ยนร กษาความสะอาด เร ยบร อยและม ความร บผ ดชอบในหน าท ท ได ร บมอบหมาย ข อเสนอแนะ / แนวทางพ ฒนา จ ดก จกรรมให น กเร ยนด แลทาความสะอาด และร กษาความสะอาดท งท บ าน ท โรงเร ยน และรอบๆบร เวณโรงเร ยน ภาพประกอบ

11 4.1.7 สาม คค ช อก จกรรม ก จกรรมแข งข นก ฬา ข นตอน/ว ธ ปฏ บ ต ก จกรรมการแข งข นก ฬา ในกล มโรงเร ยนเทศบาลตาบลไร เก า ให น กเร ยนร แพ ร ชนะ ร อภ ย และม น าใจน กก ฬา ป จจ ยท ช วยให งานส าเร จ น กเร ยนให ความร วมม อในการทาก จกรรมเป นอย างด ท งน กก ฬา ขบวน พาเหรด และกองเช ยร ข อเสนอแนะ / แนวทางพ ฒนา จ ดให ม ก จกรรมอย างต อเน องในท กป การศ กษา เพ อปล กฝ งให น กเร ยน ม ความสาม คค ในการทาก จกรรมร วมก น และให น กเร ยนร กการเล นก ฬา ออกกาล งกาย ภาพประกอบ

12 4.1.8 ม น าใจ ช อก จกรรม บาเพ ญประโยชน ข นตอน/ว ธ ปฏ บ ต ส งเสร มให น กเร ยนทาก จกรรมเพ อส งคม เช น การช วยงานประจาป ว ดสามร อยยอด งานบวชช พราหมณ ทาความสะอาดบร เวณว ด ป จจ ยท ช วยให งานส าเร จ คร ปล กฝ งให น กเร ยนม น าใจในการทาก จกรรมร วมก น การอย ร วมก น ด แล ช วยเหล อก นในท กๆก จกรรม บาเพ ญประโยชน เพ อส วนรวม น กเร ยนท กคนทาก จกรรมด วยความต งใจ ข อเสนอแนะ / แนวทางพ ฒนา ส งเสร มให น กเร ยนม ก จกรรมร วมก นมากข น เพ อฝ กฝนให น กเร ยน ด แลช วยเหล อก น แบ งป นน าใจให ก น

13 ภาพประกอบ 4.2 ด านความกต ญญ ช อก จกรรม พ ธ ไหว คร ข นตอน/ว ธ ปฏ บ ต จ ดก จกรรมไหว คร ท กป การศ กษา โดยให ต วแทนน กเร ยนแต ละช นจ ดทาพานดอกไม ธ ป เท ยน และให น กเร ยนท กคนนาดอกไม ท ม ความหมายมาไหว คร เพ อระล กพระค ณของคร ปล กฝ งให น กเร ยนม ความกต ญญ ร ค ณ ซาบซ งในพระค ณของคร ผ ให ความร และให น กเร ยนร กในการไหว การทาความเคารพผ ม พระค ณ ป จจ ยท ช วยให งานส าเร จ คร ปล กฝ งน กเร ยนท กคนต งใจร วมก จกรรม ด วยความซาบซ งในพระค ณของคร คร ท กเป นต วอย างท ด ของน กเร ยน ส งสอนในส งท ด ให น กเร ยนได จดจาในพระค ณของคร

14 ข อเสนอแนะ / แนวทางพ ฒนา จ ดให ม ก จกรรมไหว คร ในท กป การศ กษาและปล กฝ งให น กเร ยนตระหน กใน พระค ณของคร และการศ กษาเล าเร ยนร บความร จากคร ภาพประกอบ 4.3 ด านความส าน กในความเป นไทย ข นตอน/ว ธ ปฏ บ ต - เข าแถวเคารพธงชาต - สวดมนต - น งสมาธ ๕ นาท - น องไหว พ พ ร บไหว น อง - คร เวรประจาว นอบรมน กเร ยน ป จจ ยท ช วยให งานส าเร จ น กเร ยนท กคนร หน าท ของตนเองก บการทาก จกรรมในท กว น สามารถ ดาเน นก จกรรมได อย างเหมาะสมในท กว น ข อเสนอแนะ / แนวทางพ ฒนา -

15 ภาพประกอบ

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information

โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ------------------------------------------

โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ------------------------------------------ -๑- โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ------------------------------------------ ๑. หล กการและเหต ผล จากสถานการณ บ านเม องในห วงเวลาท ผ านมา ประเทศไทยประสบป

More information

รายงานการส งเคราะห ผลการดาเน นงานของโรงเร ยน

รายงานการส งเคราะห ผลการดาเน นงานของโรงเร ยน รายงานการส งเคราะห ผลการดาเน นงานของโรงเร ยน กลย ทธ ท 3 ประเด นท 3.3 ร อยละ 100 ของโรงเร ยนท จ ดก จกรรมพ ฒนาท กษะช ว ตเพ อสร างภ ม ค มก นป ญหาส งคม ให ก บผ เร ยน กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา สาน กงานเขตพ

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ( ASEAN ) ได ก อต งข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มความเข าใจอ นด ต อก นระหว างประเทศในภ ม

More information

การก าหนดโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก

การก าหนดโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก การก าหนดโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก ส ดส วนเวลาเร ยน (ช วโมง) / ป ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา ช วงช นท 1 (ป. 1-3) ช วงช นท 2 (ป. 4-6) ช วงช นท 3 (ม. 1-3) กล มสาระการเร ยนร ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

คาน า นางสาวธนภร ป ญจาระ คร ร บเง นเด อนอ นด บ คศ.1 โรงเร ยนผ องพลอยอน สรณ

คาน า นางสาวธนภร ป ญจาระ คร ร บเง นเด อนอ นด บ คศ.1 โรงเร ยนผ องพลอยอน สรณ คาน า การศ กษาในระด บประถมศ กษาเป นการศ กษาข นพ นฐาน ท ม งพ ฒนาผ เร ยนให สามารถพ ฒนา ค ณภาพช ว ต พร อมท จะไปทาประโยชน และพ ฒนาส งคมตามบทบาทและหน าท ของตน แต การอ านม ใช ท กษะท เก ดข นเองตามธรรมชาต ต องเร

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

โครงการ ฝ กอบรมผ บ งค บบ ญชาล กเส อ หล กส ตรว ชาผ ก าก บล กเส อสาม ญ ข นความร เบ องต น (B.T.C)

โครงการ ฝ กอบรมผ บ งค บบ ญชาล กเส อ หล กส ตรว ชาผ ก าก บล กเส อสาม ญ ข นความร เบ องต น (B.T.C) โครงการ ฝ กอบรมผ บ งค บบ ญชาล กเส อ หล กส ตรว ชาผ กาก บล กเส อสาม ญ ข นความร เบ องต น (B.T.C) โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ

More information

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา "...เศรษฐก จพอเพ ยง เป นเสม อนรากฐานของช ว ต รากฐานความม นคงของแผ นด น เปร ยบเสม อนเสาเข ม ท ถ กตอกรองร บบ านเร อนต วอาคารไว น นเอง ส งก อสร างจะม นคงได ก อย ท เสาเข ม และล มเสาเข มเส ยด วยซ ำไป..." พระราชดำร

More information

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล นางณ ชาพร เม องศ ร อาย ๕๔ ป ระด บการศ กษา ปร ญญาตร เอกประว ต ศาสตร มหาว ทยาล ยรามคาแหง ป จจ บ นดารงตาแหน ง คร อ นด บ

More information

แผนบร หารความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ หล กการและเหต ผล

แผนบร หารความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ หล กการและเหต ผล 1 แผนบร หารความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ หล กการและเหต ผล เน องจากสถานการณ ท ไม แน นอนย อมส งผลกระทบต อการดาเน นงานของสถานศ กษา ซ งอาจจะ ทาให สถานศ กษาไม สามารถด าเน นงานบรรล ตามว ตถ ประสงค

More information

ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.ข อม ลท วไป ช อโรงเร ยน...บ านว งใหม...ท ต ง...หม ๑...ต าบล...ว งใหม... อาเภอ...ว งสมบ รณ...ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสระแก ว เขต ๑ โทรศ พท...๐๓๗-๕๑๗๒๓๗...โทรสาร...

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร พ มพ คร งท 1 : พ.ศ. 2558 กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน

รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน 1 รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน ระหว างว นท 1 ต ลาคม 2556 ถ ง ว นท 31 ม นาคม 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 16 2 สารบ ญ แนวค ดในการบร หารกล มบร หารท วไป

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 1 ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 2 ค าแถลงแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป ท พ มพ : พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ : ๔๐,๐๐๐ เล ม ล ขส ทธ เป นของ : สำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ

More information

การจ ดการเร ยนการสอน ประว ต ศาสตร และหน าท พลเม อง ค าน ยม ๑๒ ประการ ส ขศ กษาและพลศ กษา ประเด นคล คลาย การมอบหมายการบ าน กระเป าน กเร ยนหน ก

การจ ดการเร ยนการสอน ประว ต ศาสตร และหน าท พลเม อง ค าน ยม ๑๒ ประการ ส ขศ กษาและพลศ กษา ประเด นคล คลาย การมอบหมายการบ าน กระเป าน กเร ยนหน ก การจ ดการเร ยนการสอน ประว ต ศาสตร และหน าท พลเม อง ค าน ยม ๑๒ ประการ ส ขศ กษาและพลศ กษา ประเด นคล คลาย การมอบหมายการบ าน กระเป าน กเร ยนหน ก การจ ดการเร ยนการสอน ประว ต ศาสตร และหน าท พลเม อง การสร างส

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

- 1 - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2557 *************************************

- 1 - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2557 ************************************* - - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.557 ************************************* ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 550 มาตรา 87 วรรค3 บ ญญ ต ให

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

รายงาน สร ปผลการด าเน นงาน

รายงาน สร ปผลการด าเน นงาน รายงาน สร ปผลการด าเน นงาน โครงการอบรมค ณธรรม จร ยธรรม (ค ายพ ทธบ ตร พ ทธธรรม) เยาวชน/น กเร ยน ระด บม ธยมศ กษา ต าบลนาบ อค า ต านภ ยยาเสพต ด 1-3 พฤษภาคม 2552 ณ ศ นย พ ฒนาจ ตเฉล มพระเก ยรต ว ดป าไทรงาม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information