บทท 3 ว ธ ด าเน นการ

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 3 ว ธ ด าเน นการ"

Transcription

1 บทท 3 ว ธ ดาเน นการ การศ กษาการใชเอกสารประกอบการเร ยน ว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดลอม ( ) ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ผ ศ กษาไดกาหนดว ธ ดาเน นการศ กษาตามลาด บข นตอนด งน 1. ประชากรและกล มต วอยาง. เคร องม อท ใชในการศ กษา 3. การสรางและหาค ณภาพเคร องม อ 4. แบบแผนการศ กษา 5. การเกบรวบรวมขอม ล 6. การว เคราะห ขอม ลและสถ ต ท ใช ประชากรและกลมต วอยาง 1. ประชากร ประชากรท ใชในการศ กษา ค อ น กเร ยนระด บช นปวช. ว ทยาล ยอาช วศ กษาส ราษฎร ธาน ท เร ยนว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดลอม ( ) ในภาคเร ยนท ป การศ กษา 551 จานวน 18 คน. กลมต วอยาง กล ม ต วอยางท ใชในการศ กษา ค อ น กเร ยนระด บช นปวช. ว ทยาล ยอาช วศ กษาส ราษฎร ธาน ท เร ยน ว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดลอม ( ) ในภาคเร ยนท ป การศ กษา 551 จานวน 55 คน การกาหนดจานวนกล มต วอยาง ใชเกณฑ ของ W. Laurence euman (พ ช ต พ ท กษ เทพสมบ ต, 548 : 54) โดยกาหนดให จานวนประชากรต ากวาพ นคน ใชส ดสวนต วอยางร อยละ 30 ของจานวนประชากร ในการศ กษาคร งน ม จานวนประชากร 18 คน จ งกาหนดจานวนกล ม ต วอยาง ได 55 คน และใชว ธ เล อกกล มต วอยางมาโดยการส มแบบแบง ช นตามผลการเร ยนในระด บกล มส ง ปานกลาง และต า กล มละ 18 คน 19 คน และ 18 คน ตามลาด บ (ส ว มล ต รกาน นท, 546 : 189) เคร องม อท ใชในการศ กษา 1. เอกสารประกอบการเร ยน ว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดลอม ( ) ระด บประกาศน ยบ ตร ว ชาช พ ท ผ ศ กษาสรางข นตามม เน อหาท งหมด 9 หนวย การเร ยนร ด งน

2 หนวยท 1 ส งแวดลอม หนวยท ระบบน เวศ หนวยท 3 ปาไม หนวยท 4 ส ตว ปา หนวยท 5 ทร พยากรนา หนวยท 6 มลพ ษส งแวดลอม หนวยท 7 การเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศโลก หนวยท 8 การอน ร กษ ส งแวดลอม. แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน เป นแบบทดสอบแบบปรน ยชน ดเล อกตอบ 4 ต วเล อก จานวน 60 ขอ 3. แบบประเม นความพ งพอใจของน กเร ยนท ม ตอเอกสารประกอบการเร ยน การสรางและหาคณภาพ เคร องม อ การสรางและหาค ณภาพของเคร องม อท ใชในการศ กษา ผ ศ กษาดาเน นการ ด งน 1. เอกสารประกอบการเร ยน ในการสรางเอกสารประกอบการเร ยน ดาเน นการตามข นตอนด งน 1.1 ศ กษาคนควาแนวค ด หล กการ ทฤษฎ ท เกยวของ กบการสรางเอกสารประกอบการเร ยน จากเอกสาร ตารา และงานว จ ยท เกยวของ 1. ศ กษาว เคราะห รายละเอ ยดเกยวกบ หล กการ จ ดหมาย การจ ดการเร ยนร ของหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 545 (ปร บปร ง พ.ศ. 546) และจ ดประสงค รายว ชา มาตรฐาน รายว ชา และคาอธ บายรายว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดลอม ( ) 1.3 กาหนดสาระการเร ยนร หนวยการเร ยนร เวลาสอน และจ ดประสงค การเร ยนร ใหสอดคลองกบมาตรฐานรายว ชา และคาอธ บายรายว ชา 1.4 กาหนดองค ประกอบสาค ญของเอกสารประกอบการเร ยน ไดแก แผนผ งแนวค ด แนวค ด ห วเร อง เน อหาสาระ แบบฝ กห ด ใบงานมอบหมาย กจกรรมเสนอแนะ แบบทดสอบ กอนเร ยนหล งเร ยน การลงรายการอางอ งและบรรณาน กรม 1.5 จ ดทาตนฉบ บเอกสารประกอบการเร ยนจนครบท กหนวยการเร ยนร นาเสนอให ผ เช ยวชาญดานเน อหา จานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถ กตองสมบ รณ ของเน อหาและความเหมาะสม ของตนฉบ บตามห วขอ ในแบบประเม นค ณภาพ (รายละเอ ยดในภาคผนวก ค) 53

3 1.6 ปร บปร งแกไ ขตามขอเสนอแนะของผ เช ยวชาญ จากน น นาเสนอใหผ เช ยวชาญช ดเด ม ตรวจสอบความถ กตองอ กคร ง และประเม นค ณภาพของเอกสารประกอบ การเร ยนตามแบบประเม นค ณภาพ ซ งเป นแบบมาตรประมาณคา 5 ระด บ 1.7 นาแบบประเม นค ณภาพท ผ เช ยวชาญประเม นแลว มาหาคาเฉล ยระด บค ณภาพ ของเอกสารประกอบการเร ยน การแปลผลใชเกณฑ กาหนดระด บคาคะแนนเฉล ย การประเม นของ บ ญชม ศร สะอาด (545 : ) ถาม คาเฉล ยต งแต 3.50 ถ ง5.00 ถ อวา ม ค ณภาพในระด บด ถ งด มาก ในการนาไปใชจ ดการเร ยนการสอน ระด บคณภาพ ระด บคะแนน ด มาก ด ปานกลาง นอย นอยท ส ด นาเอกสารประกอบการเร ยนท ผานการตรวจสอบ และประเม นค ณภาพจากผ เช ยวชาญ ไปทดลองใช เพ อหาประส ทธ ภาพตามลาด บข นตอน และปร บปร งพ ฒนาใหม ประส ทธ ภาพตามเกณฑ ท กาหนดไวโดยม ข นตอนดาเน นการด งน ข นตอนท 1 เป นการทดลองแบบหน งตอหน ง (one to one testing) โดย ทดลองกบน กเร ยนระด บช น ปวช. ว ทยาล ยอาช วศ กษาส ราษฎร ธาน ท เร ยนว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดลอม ( ) ในภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 551 จานวน 3 คน ซ งเป นน กเร ยนท ม ผลการเร ยนในระด บ ส ง ปานกลาง และต า ทดลองใชเอกสารประกอบการเร ยนท สรางข น โดยทาการทดลองนอกเวลา เร ยนปกต พ จารณาขอม ลความแตกตางของคะแนนเด กเกง และเด กออน เพ อใหทราบวาแบบทดสอบ หร อบทเร ยนแตละหนวยสามารถ แยกแยะน กเร ยนไดมากนอยเพ ยงใด ส มภาษณ น กเร ยนเพ อสอบถาม ขอม ลความยากงายและความละเอ ยดของเน อหา ความยากงายของแบบทดสอบ และสวนท ตอง นามา ปร บปร งแกไข โดยพยายามสอบถามใหไดขอม ลมากท ส ด เพ อปร บปร งแกไข ตอไป นาคะแนนจาก แบบทดสอบทายหนวย และจากแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ หล งเร ยน มาคานวณหาคาประส ทธ ภาพ 1.8. ข นตอนท เป นการทดลองแบบกล มเล ก (small group testing)โดยทดลอง ก บน กเร ยนระด บช น ปวช. ว ทยาล ยอาช วศ กษาส ราษฎร ธาน ท เร ยนว ชาว ทยาศาสตร ส งแ วดลอม ( ) ในภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 551 จานวน 10 คนท ม ผลการเร ยนในระด บส ง 3 คน ปานกลาง 54

4 4 คน และต า 3 คน โดยทดลองนอกเวลาเร ยนปกต เชนเด ยวกบ การทดลองข นตอน ท 1 เกบรวบรวม คะแนนจากแบบทดสอบทายหนวยและจากแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ หล งเร ยน มาคานวณหาคา ประส ทธ ภาพ และพ จารณาคะแนนเด กเกงและเด กออน เชนเด ยวกบ การทดลองข นตอน ท 1 ส มภาษณ น กเร ยนเพ อสอบถามขอม ลเน อหาแบบทดสอบและสวนท ย งม ขอบกพรองใหไดมากท ส ด เพ อนามา ปร บปร งแกไข ใหสมบ รณ มากย งข น การนาไปใชจร งกบกล มต วอย าง โดยนาเอกสารประกอบการเร ยนท ผาน การทดลองใชข นตอนท 1 และ และปร บปร งแกไขขอบกพรอง เป นท เร ยบรอยแลว ไปทดลองใช กบ น กเร ยนกล มต วอยาง จานวน 55 คน ในภาคเร ยนท ป การศ กษา 551 เกบ รวบรวมขอม ลคะแนน จากแบบทดสอบทายหนวย และจากแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ หล งเร ยน มาคานวณหาคาประส ทธ ภาพ ของเอกสารประกอบการเร ยน. แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน แบบทดสอบท ใชกอนและ หล งเร ยนดวยเอกสารประกอบการเร ยน เป นแบบปรน ยชน ดเล อกตอบ 4 ต วเล อก จานวน 60 ขอ ข นตอนการสรางและหาค ณภาพของแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ดาเน นการ ด งน.1 ศ กษาคนควาหล กการ ทฤษฎ แนวค ด และว ธ การสรางแบบทดสอบท ด การหา ความเท ยงตรง ความเช อม นของแบบทดสอบ การเข ยนขอสอบ และการว เคราะห ขอสอบ จากเอกสาร ตารา และงานว จ ยตาง ๆ. จ ดทาตารางขอสอบ เพ อใชเป นแผนในการเข ยนขอสอบ โดยว เคราะห เน อหาและ จ ดประสงค การเร ยนร แสดงจานวนขอสอบตามพฤต กรรมท ตองการว ด.3 สรางแบบทดสอบแบบปรน ย ชน ดเล อกตอบ 4 ต วเล อก ตามตารางขอสอบท จ ดทาในขอ. จานวน 90 ขอ.4 นาแบบทดสอบเสนอผ เช ยวชาญ ดานแบบทดสอบ จานวน 3 คน เพ อตรวจสอบความ เท ยงตรงตามเน อหา ความครอบคล มเน อหา ความถ กตองเหมาะสมสมบ รณ ของขอคาถาม ต วเล อก และภาษาท ใชใหเหมาะสมกบผ เร ยน และประเม นความสอดคลองระหวาง ขอคาถามของแบบทดสอบ กบ จ ดประสงค ของการว ด ม เกณฑ การใหคะแนน ด งน คะแนน + 1 เม อแนใจวาขอสอบน นว ดตรงต ามจ ดประสงค ท กาหนด คะแนน 0 เม อไมแนใจวาขอสอบน นว ดตรงตามจ ดประสงค ท กาหนด คะแนน -1 เม อแนใจวาขอสอบน นว ดไมตรงตามจ ดประสงค ท กาหนด 55

5 56.5 ว เคราะห ความเท ยงตรงตามเน อหาโดยใชคาด ชน ความสอดคลอง ระหวาง ขอคาถาม ของแบบทดสอบกบ จ ดประสงค ของการว ด (IOC) โดยใชส ตรคานวณด งน (สมน ก ภ ทท ยน, 549 : 0) IOC = R โดย IOC แทน ด ชน ความสอดคลองระหวางขอคาถามของแบบทดสอบกบ จ ดประสงค ของการว ด R แทน ผลรวมของคะแนนความค ดเห นของผ เช ยวชาญท งหมด แทน จานวนผ เช ยวชาญ.6 เล อกขอคาถามของแบบทดสอบท ม คา IOC ต งแต ไดขอคาถาม จานวน 75 ขอ ปร บปร งแกไข สวนท บกพรอง ตามคาแนะนาของผ เช ยวชาญ จากน น นาไปใชทดสอบกบ น กเร ยนระด บช น ปวช. 3 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส ราษฎร ธาน ท เร ยนว ชาน มาแลว จานวน 30 คน ตรวจ ใหคะแนน โดยขอท ถ กให 1 คะแนน สวน ขอท ตอบผ ดหร อไมตอบหร อตอบเกน 1 คาตอบในขอ เด ยวกนให 0 คะแนน.7 นาคะแนนท ไดมาว เคราะห หาค ณภาพของแบบทดสอบรายขอ โดยว เคราะห หาคา ความยากงาย (p) และคา อานาจจาแนก (r) โดยใชโปรแกรมสาเร จร ป TAP (Test Analysis Program) ค ดเล อกเฉพาะขอคาถามท ม คาความยา กงาย ระหวาง และม คาอานาจจาแนกต งแต 0.0 ข นไป สามารถเล อกแบบทดสอบไดจานวน 68 ขอ.8 นาแบบทดสอบท ไดจากขอ.7 จานวน 68 ขอ ไปทดสอบกบ น กเร ยนระด บช น ปวช. 3 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส ราษฎร ธาน ท เคยเร ยนว ชาน และไมใชกล มเด ยวก นกบ ท ไดทดสอบในขอ.6 จานวน 30 คน ว เคราะห หาคาความเช อม นของแบบทดสอบ ท งฉบ บโดยใชส ตร KR-0 ของ Kuder- Richardson จากโปรแกรมสาเร จร ป TAP (Test Analysis Program) ไดคาความเช อม น ของแบบทดสอบ ท งฉบ บ เทากบ ค ดเล อกแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ท ม ความสอดคลองสมบ รณ ตามจานวนท ตองการ ใชจร ง ค อ 60 ขอ จ ดพ มพ เพ อใชเป นแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนของกล มต วอยาง ท งกอนและ หล งเร ยนดวยเอกสารประกอบการเร ยน

6 57 ศ กษาว ธ การสรางแบบทดสอบ ว เคราะห หล กส ตรและเน อหา สรางแบบทดสอบ 90 ขอ ผ เช ยวชาญตรวจสอบ ความสอดคลองค ดได 75 ขอ หาคา p และ r ค ดได 68 ขอ หาคาความเช อม น KR-0 จ ดทาแบบทดสอบฉบ บสมบ รณ 60 ขอ และนาไปใช ภาพท ข นตอน การสรางและหาค ณภาพแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน 3. แบบประเม นความพ งพอใจ การสรางแบบ ประเม นความพ งพอใจของน กเร ยนท ม ตอ การเร ยนการสอนดวยเอกสารประกอบ การเร ยน ว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดลอม ( ) ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ดาเน นการตามข นตอน ด งน 3.1 ศ กษาแนวค ด หล กการ และทฤษฎ ท เกยวของกบการสรางแบบ ประเม นความพ งพอใจ แบบมาตรประมาณคา 5 ระด บ และเกณฑ การแปลผลจาก จากเอกสาร ตารา และงานว จ ยตาง ๆ 3. กาหนดประเด นท จะประเม นความพ งพอใจในดานเน อหา ร ปแบบ การนาเสนอ ประโยชน และเอกสารอางอ ง 3.3 สรางแบบประเม นความพ งพอใจใหครอบคล มประเด นท ตองการสอบถาม กาหนดคา ระด บคะแนนเป นแบบมาตรประมาณคา 5 ระด บ การแปลความหมายใชคาเฉล ยเปร ยบเท ยบกบ เกณฑ ท กาหนดคะแนนเฉล ย ด งน (บ ญชม ศร สะอาด, 545 : )

7 58 ระด บความพ งพอใจ ระด บความค ดเห น ระด บคะแนน พ งพอใจมากท ส ด เห นดวยมากท ส ด พ งพอใจมาก เห นดวยมาก พ งพอใจปานกลาง เห นดวยปานกลาง พ งพอใจนอย เห นดวยนอย พ งพอใจนอยท ส ด เห นดวยนอยท ส ด นาเสนอแบบประเม นใหผ เช ยวชาญจานวน 3 คน ตรวจสอบแบบประเม นความ พ งพอใจ ดานความเท ยงตรงเช งเน อหาและ ความสอดคลอง ปร บปร งขอคาถามและภาษาท ใชให เหมาะสม 3.5 ว เคราะห ความตรงเช งเน อหาโดยใชคาด ชน ความสอดคลองระหวางแบบประเม น กบล กษณะท จะว ด (IOC) เล อกประเด นสอบถามท ม คา IOC เทากบ ปร บปร งแกไขตามคาแนะนาของผ เช ยวชาญ จากน นนาไปทดลองใช (try out) กบ น กเร ยนระด บช นปวช. ว ทยาล ยอาช วศ กษาส ราษฎร ธาน ท เร ยนในภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 551 จานวน 0 คน 3.7 นาแบบประเม นท ไดทดลองใชแลวมาหาคาความเช อม น โดยใชคาส มประส ทธ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach s coefficient of alpha) (กลยา วาน ชย บ ญชา, 546 : ) ได คาความเช อม น ท ง ฉบ บ ม คา 0.89 แสดงวาแบบประเม นนาเช อถ อได 3.8 ปร บปร งแกไข สวนท ย งบกพรองใหสมบ รณ เพ อใชเกบขอม ลจากกล มต วอยาง แบบแผนการศ กษา ทดลองใชเอกสารประกอบการเร ยน ว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดลอม ( ) กบกล ม ต วอยาง ในภาคเร ยนท ป การศ กษา 551 เน องจากม กล มทดลองเพ ยงกล มเด ยว และตองการให ผลการศ กษาม ความช ดเจนมากท ส ด จ งใชแบบแผนการศ กษาแบบ One-Group Pretest-Posttest Design ม การว ดต วแปรตามกอนและหล งการทดลอง แลวนาผลจากการว ดท งสองคร ง มาพ จารณา เปร ยบเท ยบการเปล ยนแปลงของต วแปรตาม (ระพ นทร โพธ ศร, 545 : 74) T 1 X T (pretest) (treatment) (posttest)

8 59 การเก บรวบรวมขอมล T 1 หมายถ ง การทดสอบกอนการทดลอง X หมายถ ง การทดลองใชเอกสารประกอบการเร ยน T หมายถ ง การทดสอบหล งการทดลอง การเกบรวบรวมขอม ลจากกล มต วอยาง ดาเน นการตามข นตอน ด งตอไปน 1. จ ดเตร ยมกล มต วอยาง เคร องม อท ใชในการศ กษา ไดแก เอกสารประกอบการเร ยน แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ กอนเร ยนหล งเร ยน และแบบประเม นความพ งพอใจ. ใหน กเร ยนกล ม ต วอยาง ทดสอบกอนเร ยนโดยใชแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ กอนเร ยน ท สรางข นและผานการ ว เคราะห ค ณภาพแลว จานวน 60 ขอ เวลาท กาหนด ค อ 1 ช วโมง ตรวจขอสอบ และบ นท กคะแนนไว 3. ดาเน นการจ ดกจกรรมการเร ยนการร โดยใชเอกสารประกอบการเร ยน ว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดลอม ( ) ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ท สรางข น ในเวลาเร ยนปกต โดยใหน กเร ยน ศ กษาเน อหา กจกรรมการเร ยนร และทาแบบทดสอบทายหนวย ตามท กาหนด ตรวจบ นท กคะแนนไว ครบท กหนวย 4. เม อน กเร ยนไดเร ยนจนครบท กหนวย การเร ยนร ใหทาแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ หล งเร ยนซ งเป นฉบ บท เคยใชทดสอบกอนเร ยน ตรวจบ นท กคะแนนไว 5. ใหน กเร ยนกล มต วอยาง ตอบแบบประเม นความพ งพอใจท ม ตอ การเร ยนการสอน ดวยเอกสารประกอบการเร ยน 6. นาคะแนนท ไดจากการทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน และการตอบแบบประเม น ความพ งพอใจ มาว เคราะห ตอไป การว เคราะห ขอม ลและสถ ต ท ใช 1. การว เคราะห คาด ชน ความสอดคลองระหวางขอคาถามของแบบทดสอบกบ จ ดประสงค ของการว ด (IOC) ใชคาเฉล ย ( X ) โดยใชส ตรคานวณ ด งน (สมน ก ภ ทท ยน, 549 : 0) IOC = R

9 60 โดย IOC แทน ด ชน ความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกบล กษณะท จะว ด R แทน ผลรวมของคะแนนความค ดเห นของผ เช ยวชาญท งหมด แทน จานวนผ เช ยวชาญ. การว เคราะห คาความยากงาย (p) ของแบบทดสอบ ว เคราะห โดยใชโปรแกรมสาเร จร ป TAP (Test Analysis Program) ส ตรการคานวณ ด งน (สมน ก ภ ทท ยธน, 546 : 195) p = R เม อ p แทน ความยากของคาถามแตละขอ R แทน จานวนผ ตอบถ กในแตละขอ แทน จานวนผ เขาสอบท งหมด 3. การว เคราะห คา อานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบ ว เคราะห โดยใชโปรแกรมสาเร จร ป TAP (Test Analysis Program) ส ตรการคานวณ ด งน (พวงร ตน ทว ร ตน, 543 : 135) r = R u R l เม อ r แทน คาอานาจจาแนกเป นรายขอ Ru แทน จานวนผ ท ตอบถ กในขอน นในกล มเกง Rl แทน จานวนผ ท ตอบถ กในขอน นในกล มออน แทน จานวนคนในกล มต วอยางท งหมด 4. การว เคราะห คาความเช อม นส ตร KR-0 ว เคราะห โดยใชโปรแกรมสาเร จร ป TAP (Test Analysis Program) ส ตรการคานวณ ด งน (มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช, 550 ก : -61) r tt = k 1 k 1 S pq เม อ r tt แทน ความเช อม น k แทน จานวนขอคาถาม p แทน ส ดสวนของผ สอบท ตอบแตละขอคาถามถ ก q แทน ส ดสวนของผ สอบท ตอบแตละขอคาถามผ ดม คาเทากบ (1-p) S แทน ความแปรปรวนของคะแนนท งหม

10 5. การหาประส ทธ ภาพของเอกสารประกอบการเร ยน ค อ ประส ทธ ภาพของกระบวนการ และ ประส ทธ ภาพของผลล พธ ส ตรการคานวณ ด งน (มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช, 548 : 915) X E 1 = A X 100 เม อ E 1 แทน ประส ทธ ภาพของกระบวนการ X แทน คะแนนของแบบทดสอบทายหนวย X แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบทายหนวย A แทน คะแนนเต มของแบบทดสอบทายหนวยรวมกน แทน จานวนผ เร ยน X E = B X 100 เม อ E แทน ประส ทธ ภาพของผลล พธ X แทน คะแนนของแบบทดสอบหล งเร ยน X แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบหล งเร ยน B แทน คะแนนเต มของแบบทดสอบหล งเร ยน แทน จานวนผ เร ยน 6. การว เคราะห คา ความเช อม นของแบบประเม นความพ งพอใจ ใชคาส มประส ทธ แอ ลฟา ของครอนบาค (Cronbach s coefficient of alpha) ว เคราะห โดยใชโปรแกรมสาเร จร ปทางสถ ต ซ ง ม ส ตรการคานวณด งน (กลยา วาน ชย บ ญชา, 546 : ) = k 1 k 1 เม อ แทน ส มประส ทธ ความเช อม น k แทน จานวนขอคาถาม s i แทน ความแปรปรวนของคะแนนในขอคาถามขอท i S แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม S si 61

11 7. การว เคราะห ความพ งพอใจของน กเร ยนท ม ตอ การเร ยนการสอนดวยเอกสารประกอบการเร ยน และผลส มฤทธ ทางการเร ยนใชคา คะแนนเฉล ย ( X ) และคา สวน เบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ว เคราะห โดยใชโปรแกรมสาเร จร ปทางสถ ต ส ตรการคานวณ ด งน (บ ญชม ศร สะอาด, 545 : 104) X = X n เม อ X แทน คาเฉล ยของคะแนน X แทน ผลรวมของคะแนนท งหมด n แทน จานวนกล มต วอยาง 6 คา สวน เบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) S.D. = (X - X (n - 1) ) เม อ S.D. แทน คาสวนเบ ยงเบนมาตรฐาน X แทน คาของคะแนนท นามาคานวณคาเฉล ย X แทน คาเฉล ยของคะแนน n แทน จานวนกล มต วอยาง 8. การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนกอนและหล งเร ยน ดวยเอกสารประกอบการเร ยน ใชการเปร ยบเท ยบคาเฉล ยสองคาจากกล มต วอยางกล มเด ยว (t-test for Paired Samples) ว เคราะห ดวยโปรแกรมสาเร จร ปทางสถ ต ส ตรการคานวณด งน (มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช, 550 ข : 13-30) t = D n D ( D) n 1 เม อ df = n-1 และกาหนดให D แทน ผลตางระหวางค คะแนนกอนเร ยนและหล งเร ยน แทน จานวนกล มค

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวของ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาและทดลองใชเอกสารประกอบการเร ยนว ชา ผล ตภ ณฑ น ายาง 1 ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ของสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ผ ว จ ยไดศ

More information

ส ร นทร เสถ ยรส ร ว ว ฒน * ร ชดากร พลภ กด ** ภ คพงศ ปวงส ข** Surinton Satiansiriwiwat* Ratchadakorn Phonpakdee** Pakkapong Poungsuk**

ส ร นทร เสถ ยรส ร ว ว ฒน * ร ชดากร พลภ กด ** ภ คพงศ ปวงส ข** Surinton Satiansiriwiwat* Ratchadakorn Phonpakdee** Pakkapong Poungsuk** หน งส ออ านเพ มเต มว ชางานเกษตรเร อง การปล กพ ช ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 Supplementary Reading Book in Agricultural Subject on Plantation for Grade V Students ส ร นทร เสถ ยรส ร ว ว ฒน * ร ชดากร พลภ

More information

รายงานการว จ ยในช นเร ยน

รายงานการว จ ยในช นเร ยน รายงานการว จ ยในช นเร ยน การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ระหว างน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษ ก บน กเร ยนท เร ยนด

More information

บทท 3 ว ธ การดาเน นการศ กษาค นคว า

บทท 3 ว ธ การดาเน นการศ กษาค นคว า บทท 3 ว ธ การดาเน นการศ กษาค นคว า การศ กษาค นคว าคร งน เป นการศ กษาป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชา คอมพ วเตอร ของน กเร ยนช นประถมศ กษาช นป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ

More information

ผ ว จ ย อาจารย เทพสถ ตย มะโนร ตน

ผ ว จ ย อาจารย เทพสถ ตย มะโนร ตน การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยใช แบบฝ กเสร มท กษะแคลค ล ส เร อง การหาอน พ นธ ของฟ งก ช นพ ชคณ ต ช น ปวส 1/6 ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต ผ ว จ ย อาจารย เทพสถ ตย มะโนร ตน ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 ว ทยาล

More information

การศ กษาผลส มฤทธ และความพ งพอใจในการเร ยนโดยใช ส อ PowerPoint เร อง แรง มวล และการเคล อนท ในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ห วข อว จ ย

การศ กษาผลส มฤทธ และความพ งพอใจในการเร ยนโดยใช ส อ PowerPoint เร อง แรง มวล และการเคล อนท ในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ห วข อว จ ย ห วข อว จ ย การศ กษาผลส มฤทธ และความพ งพอใจในการเร ยนโดยใช ส อ PowerPoint เร อง แรง มวล และการเคล อนท ในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ผ ว จ ย ว ลลภา กองอ นตา การศ กษาปร ญญาตร 4 ป สาขาว ชาว ทยาศาสตร ท

More information

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น สร ปผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนรายว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย พ นฐาน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 พ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนจ าปาโมงว ทยาคาร อาเภอบ านผ อ จ งหว ดอ ดรธาน ผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท...

แผนการจ ดการเร ยนร ท... เทคน คเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะและแบบฟอร มแผนฯ (สร ปมาโดยย อ) 1. ห วเร อง (หมายถ งข อม ลห วกระดาษ) แผนการจ ดการเร ยนร ท... รห สว ชา....ช อว ชา.ส ปดาห ท...คร งท.. หน วยการเร ยนร ท ช อหน วย

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวของ การด าเน นงาน เพ อสรางและรายงานผลการใชเอกสารประกอบการเร ยน ว ชา งานประด ษฐ ง30223 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 คร งน ผ รายงานไดศ กษาคนควา แนวค ด ทฤษฏ และเอกสารท เก ยวของก บ การดาเน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ รห ส 2201-2110 ว ชา การบ ญช ก บคอมพ วเตอร สาขาว ชา พณ ชยการ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ ทธศ กราช 2546) ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม จ ดทาโดย

More information

1. ควำมเป นมำและควำมส ำค ญของป ญหำ

1. ควำมเป นมำและควำมส ำค ญของป ญหำ 1 บทท 1 บทน ำ 1. ควำมเป นมำและควำมส ำค ญของป ญหำ ตามท ได ร บมอบหมายให สอน ให สอนว ชา การบ ญช ก บคอมพ วเตอร รห สว ชา 01-110 จานวน 3 หน วยก ต ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชา พ ทธศ กราช 545 (ปร บปร ง พ.ศ. 546)

More information

นางส ญชณ ญา คชนาเคนทร คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ ส าน กงานเขตบางนา กร งเทพมหานคร

นางส ญชณ ญา คชนาเคนทร คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ ส าน กงานเขตบางนา กร งเทพมหานคร นางส ญชณ ญา คชนาเคนทร คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ ช อเร อง การใช หน งส อน ทานส งเสร มท กษะทางว ทยาศาสตร เพ อพ ฒนาการด านการ ส งเกตของเด กปฐมว ย ช นอน บาลป ท 2 โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ สาน กงาน เขตบางนา กร งเทพมหานคร

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาช ดก จกรรมการเร ยนร แบบร วมม อท ส งเสร ม ความสามารถด านการค ดว เคราะห รายว ชาว ทยาศาสตร เร อง สารรอบต วส าหร บน กเร ยนช น ม ธยมศ กษาป ท 1

More information

บทท 1 บทน า ป ญหาและความส าค ญ ว ตถ ประสงค ของการว จ ย

บทท 1 บทน า ป ญหาและความส าค ญ ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1 บทท 1 บทน า ป ญหาและความส าค ญ การจ ดการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 มาตรา 22 และ มาตรา 24 ย ด หล กว า ผ เร ยนท กคนม ความสามารถเร ยนร และพ ฒนาตนเองได และถ อว าผ เร ยนม ความสาค ญท ส

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

รายงานการว จ ย เร อง

รายงานการว จ ย เร อง รายงานการว จ ย เร อง การพ ฒนาท กษะการสร างแผนภ ม ด วยโปรแกรมตารางทาการของน กเร ยนระด บช น ปวช.1 กล ม 5 ประเภทว ชาพณ ชยการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคน คลพบ ร ว ไลวรรณ ศร แสงอ อน คร ชานาญการพ

More information

บทท 3 ว ธ ด าเน นการ

บทท 3 ว ธ ด าเน นการ 23 บทท 3 ว ธ ด าเน นการ ในการศ กษาคร งน เป นการศ กษาเพ อสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนในการสอนว ชา คอมพ วเตอร เร องการใช โปรแกรม Microsoft Word และเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อน และหล งการใช บทเร

More information

The 5th National Conference on Computing and Information Technology NCCIT 2009

The 5th National Conference on Computing and Information Technology NCCIT 2009 การพฒนา หาประสทธภาพ และเปร ยบเท ยบผลสมฤทธ ทางการเร ยน ของบทเร ยนคอมพวเตอร ชวยสอนบนอนเทอร เน ต รายวชาคอมพวเตอร เร อง การใช งานโปรแกรมตารางทางาน (Microsoft Excel) ชวงช นท 4 โดยใช เทคนคการเร ยนแบบเพ อนคคด

More information

การรายงานผลของรายว ชา (มคอ.5)

การรายงานผลของรายว ชา (มคอ.5) 1 การรายงานผลของรายว ชา (มคอ.5) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาฟ ส กส (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555) รห สว ชา SPH0209 ช อว ชา คอมพ วเตอร สาหร บฟ ส กส Computer for Physics คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว

More information

ส งท กาหนดให ในรายว ชา และโครงการสอน

ส งท กาหนดให ในรายว ชา และโครงการสอน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การจ ดทา : 09-11 พฤษภาคม 2554 ส วนประกอบหล ก ช ดท 05 และ ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ส วนประกอบพ นฐานของ ส วนประกอบหล ก : ก. ส วนนาหร อส

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

สร ปผล อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ

สร ปผล อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ 127 บทท 5 สร ปผล อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ การศ กษาเร องผลการใช เอกสารประกอบการเร ยน ว ชาแอน เมช นสร างสรรค ด วยโปรแกรม Namo FreeMotion รห สว ชา ง40201 สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 โรงเร ยนตากใบอาเภอตากใบ

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห ส 2001 0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ประเภทว ชา พณ ชยกรรม จ ดทาโดย นายส

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต ว ชา เช อเพล งและว สด หล อล น เร อง น าม นหล อล น โดยการสอนแบบ บรรยายด วยส อ Power Point ผ ว จ ย นายนพดล ทองส ระว โรจน คร แผนกว ชาช างยนต

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 1 เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช อก จกรรม เขตพ นท /ระด บช น ประเภท สพป. สพม. ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6

More information