การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร

Size: px
Start display at page:

Download "การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร"

Transcription

1 การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด 1. การว ดผล (Measurement) หมายถ ง กระบวนการกาหนดจานวนเพ อใช เป นเกณฑ การว ด โดยใช เคร องม อว ด เพ อศ กษา ค นหา หร อตรวจสอบค ณล กษณะของบ คคล ผลงาน หร อ ส งใดส งหน งเพ อให ได ข อม ลท ม ความหมายแทนปร มาณหร อค ณภาพของค ณล กษณะท จะว ด เป นต วเลขอย างม กฎเกณฑ 2. การประเม นผล (Evaluation) หมายถ ง การรวบรวมและเร ยบเร ยงข อม ลท ได จากการว ดผล มาใช ในการต ดส นใจ ด วยการหาข อสร ป ต ดส น และประเม นค าโดยการเท ยบก บเกณฑ ท กาหนด 3. การว ดผลและประเม นผล เป นกระบวนการท ช วยให ผ เร ยนทราบถ งความสามารถของ ตนเอง และเก ดแรงจ งใจในการพ ฒนาตนเอง รวมท งสามารถว น จฉ ยและแก ไขข อบกพร อง ได ถ กต อง สาหร บผ สอนทาให ทราบว าจ ดการเร ยนร บรรล ว ตถ ประสงค หร อไม สามารถ ว น จฉ ยผ เร ยนและช วยเหล อให พ ฒนาตามศ กยภาพ รวมท งปร บปร งแผนการจ ดการเร ยนร ให ม ประส ทธ ภาพย งข น 4. หล กการว ดผลและประเม นผล จะต องว ดผลให ตรงก บมาตรฐานการเร ยนร ว ดผลด วย เคร องม อท ม ค ณภาพ การแปลผลถ กต อง ความย ต ธรรม การใช ผลการว ดผลและ ประเม นผลอย างค มค า 5. ความม งหมายของการว ดผลและประเม นผล เป นการว ดเพ อสร างแรงจ งใจในการเร ยน ตรวจสอบความร พ นฐาน ปร บปร งการเร ยนการสอน ว น จฉ ยข อบกพร อง ต ดส นผลการเร ยน จ ดตาแหน งหร อประเภท เปร ยบเท ยบระด บพ ฒนาการ พยากรณ หร อทานาย และประเม นค า 6. การว ดผลและประเม นผลม ประโยชน ค อ ทาให ผ เร ยน ผ สอน ผ บร หาร ผ ปกครอง ทราบถ ง ความสามารถและศ กยภาพในการเร ยนร ของผ เร ยนตลอดจนนาผลการว ดผลและประเม นผล ไปใช ในการแนะแนว และว จ ยต อไป 7. เคร องม อการว ดผลและประเม นผล ม หลายชน ด ผ ใช ต องพ จารณาเล อกเคร องม อให เหมาะสมเพ อให ได ข อม ลท ม ประส ทธ ภาพตรงก บจ ดม งหมาย เคร องม อว ดผลและ ประเม นผล ได แก แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบส มภาษณ แบบส งเกต แบบ ตรวจสอบรายการ แบบบ นท ก ส งคมม ต แฟ มสะสมงาน 8. ค ณภาพของการว ดผลและประเม นผล ข นอย ก บค ณภาพของเคร องม อในด านความเท ยงตรง ความเช อม น ความเป นปรน ย ความยากง าย อานาจจาแนก ความย ต ธรรม ถามล ก จาเพาะเจาะจง ย วย และม ประส ทธ ภาพ

2 9. การว ดผลและประเม นผลการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร เป นกระบวนการท ช วยให ได ข อม ลสารสนเทศซ งแสดงถ งพ ฒนาการและความก าวหน าในการเร ยนร ด านสาระ การเร ยนร ท ง 6 สาระ รวมท งค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมอ นพ งประสงค 10. หล กการประเม นผลกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ควรย ดหล กการสาค ญ ค อการ ประเม นผลต องกระทาอย างต อเน อง และควบค ไปก บกระบวนการเร ยนการสอน สอดคล อง ก บจ ดประสงค และเป าหมายการเร ยนร การประเม นผลท กษะ/กระบวนการทางคณ ตศาสตร ม ความสาค ญเท าเท ยมก บการประเม นความร ความเข าใจในเน อหา นาไปส ข อม ลสารสนเทศ เก ยวก บผ เร ยนรอบด าน เป นกระบวนการท ช วยส งเสร มให ผ เร ยนม ความกระต อร อร นในการ ปร บปร งความสามารถด านคณ ตศาสตร ของตน 11. ข นตอนการประเม นผลการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ประกอบด วย การวางแผนการประเม นผลการเร ยนร การสร างคาถามหร องาน การสร างเกณฑ การให คะแนนให สอดคล องก บสาระการเร ยนร และผลการเร ยนร ท คาดหว ง การจ ดระบบข อม ล จากการว ดผลและการประเม นผลการเร ยนร การนาข อม ลจากการว ดผลและประเม นผลมา ว เคราะห และส งเคราะห ตามลาด บ 12. ว ธ การว ดผลและประเม นผลการเร ยนร คณ ตศาสตร ผ สอนควรเล อกใช จากการส อสารส วน บ คคล การทดสอบ การปฏ บ ต การประเม นผลตามสภาพจร ง และการใช แฟ มสะสมงาน 13. เกณฑ การให คะแนน เป นการกาหนดค ณล กษณะเพ อเป นแนวทางในการให คะแนน ท แยกแยะระด บต าง ๆ ของความสาเร จในการเร ยน หร อการปฏ บ ต ของผ เร ยนได อย างช ดเจน จากด มากไปจนถ งต องปร บปร งแก ไข โดยแต ละระด บจะต องกาหนดล กษณะสาค ญ ๆ หร อต วแปรสาค ญของส งท จะประเม นให ได ค อพยายามมองส งท จะประเม นในท กแง ว า ผลงานท ได น นจะต องม ค ณสมบ ต หร อล กษณะใดบ างจ งจะถ กต องเหมาะสม และม ล กษณะ ท สาค ญใด ซ งจะต องปรากฏอย ในผลงานน น 14. การสร างเกณฑ การให คะแนน ม 2 แบบ ด งน แบบท 1 เกณฑ การให คะแนนในภาพรวม (Holistic Rubric) เป นแนวทางการ ให คะแนนโดยพ จารณาจากภาพรวมของช นงาน จะม คาอธ บายล กษณะของงานในแต ละระด บไว อย าง ช ดเจน เกณฑ การให คะแนนในภาพรวมน เหมาะท จะใช ในการประเม นความสามารถท ม ความต อเน อง ม ล กษณะเป นองค รวม เช น ท กษะการเข ยนอธ บาย ความค ดสร างสรรค แบบท 2 เกณฑ การให คะแนนแบบแยกส วน (Analytic Rubric) ค อแนวทางการให คะแนนโดยพ จารณาจากแต ละส วนของงาน ซ งแต ละส วนต องกาหนดแนวทางการให คะแนนโดยม คาอธ บายล กษณะของงานส วนน น ๆ ในแต ละระด บไว อย างช ดเจน

3 1. ทบทวนความร พ นฐานทางด านการว ดผลและประเม นผล 1.1 ความหมายของการว ดผลและประเม นผล การว ดผล (Measurement) หมายถ งกระบวนการกาหนดจานวนเพ อ ใช เป นเกณฑ การว ดโดยใช เคร องม อว ด เพ อศ กษา ค นหา หร อตรวจสอบค ณล กษณะของบ คคล ผลงาน หร อส งใดส งหน งเพ อให ได ข อม ลท ม ความหมายแทนปร มาณหร อค ณภาพของค ณล กษณะท จะว ดเป น ต วเลขอย างม กฎเกณฑ การประเม นผล (Evaluation) หมายถ งการรวบรวมและเร ยบเร ยงข อม ลท ได จาก การว ดผลมาใช ในการต ดส นใจ ด วยการหาข อสร ป ต ดส น และประเม นค าโดยการเท ยบก บเกณฑ ท กาหนดการว ดผลและประเม นผล เป นกระบวนการท ช วยให ผ เร ยนทราบถ งความสามารถของ ตนเอง และเก ดแรงจ งใจในการพ ฒนาตนเอง รวมท งสามารถว น จฉ ยและแก ไขข อบกพร องได ถ กต อง สาหร บผ สอนทาให ทราบว าจ ดการเร ยนร บรรล ว ตถ ประสงค หร อไม สามารถว น จฉ ยผ เร ยนและ ช วยเหล อให พ ฒนาตามศ กยภาพ รวมท งปร บปร งแผนการจ ดการเร ยนร ให ม ประส ทธ ภาพย งข น 1.2 หล กการว ดผลและประเม นผล เพ อให การว ดผลและประเม นผลเป นไปอย างถ กต อง ม ประส ทธ ภาพสอดคล องก บ จ ตว ทยาการเร ยนร และหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานพ ทธศ กราช 2544 ควรย ดหล กในการปฏ บ ต ด งน - ว ดผลให สอดคล องก บมาตรฐานการเร ยนร และเป าหมายการเร ยนร - ว ดผลด วยเคร องม อท ม ค ณภาพ - การแปลผลถ กต อง - ม ความย ต ธรรม - การใช ผลการว ดและประเม นผลอย างค มค า - การว ดผลและประเม นผลต องกระทาอย างต อเน อง 1.3 ความม งหมายของการว ดผลและประเม นผล การว ดผลประเม นผลจะม ความหมาย ม ค ณค า และม ประโยชน มากข นเม อนาผล จากการว ดมาใช ได ตรงตามแต ละว ตถ ประสงค หร อความม งหมายของการว ดผลและประเม นผล ด งน - เพ อตรวจสอบความร พ นฐาน - เพ อสร างแรงจ งใจในการเร ยน - เพ อปร บปร งการเร ยนการสอน - เพ อว น จฉ ยข อบกพร อง - เพ อต ดส นผลการเร ยน - เพ อจ ดตาแหน งหร อจ ดประเภท - เพ อเปร ยบเท ยบระด บพ ฒนาการ - เพ อพยากรณ หร อทานาย

4 - เพ อประเม นค า 1.4 ประโยชน ของการว ดผลและประเม นผล การว ดผลและประเม นผลม ประโยชน ในด านต าง ๆ ด งน ด านผ เร ยน ทาให ผ เร ยนม ความกระต อร อร น ค ดปร บปร งข อบกพร อง พ ฒนา ความสามารถ และเร ยนอย างม จ ดหมาย ด านผ สอน ทาให ผ สอนได ทราบผลการเร ยนร ของผ เร ยน เพ อนาผลไปปร บปร ง พ ฒนา และส งเสร มให ผ เร ยนได เร ยนร อย างเต มศ กยภาพ และนาผลไปปร บปร งกระบวนการจ ดการ เร ยนร ให ม ประส ทธ ภาพย งข น ด านการบร หาร ทาให ทราบผลการเร ยนร เป นรายช นและรายช วงช น แล วนาผล น นไปเป นแนวทางในการวางแผนบร หารจ ดการศ กษาของสถานศ กษาเพ อปร บปร งพ ฒนาการเร ยนการ สอนและปร บปร งพ ฒนาค ณภาพของผ เร ยนให ได มาตรฐานตามท สถานศ กษากาหนด ด านผ ปกครอง ทาให ผ ปกครองได ทราบระด บความสามารถในการเร ยนร ของ ผ เร ยนและเพ อปร บปร ง ส งเสร ม สน บสน น หร อพ ฒนาให เต มศ กยภาพ ด านการแนะแนว ทาให ผ เก ยวข องท กฝ ายได ใช เป นข อม ลประกอบการให คาปร กษาแนะนาก บผ เร ยนอย างเหมาะสม ด านการว จ ย ทาให ผ เก ยวข องม ข อม ลไปใช ในการทาว จ ย เพ อพ ฒนาการจ ด ก จกรรมการเร ยนร ต อไปได 1.5 เคร องม อการว ดผลและประเม นผล เคร องม อการว ดผลและประเม นผลม หลายชน ด ผ ใช ต องพ จารณาเล อกเคร องม อ ให เหมาะสมเพ อให ได ข อม ลท ม ประส ทธ ภาพตรงก บจ ดม งหมาย เคร องม อว ดผลและประเม นผล ม ด งน แบบทดสอบ (Test) เป นแบบทดสอบว ดพฤต กรรมด านพ ทธ พ ส ย จ ตพ ส ย และ ท กษะพ ส ยท ผ สอนสร างข นเอง หร อเป นแบบทดสอบมาตรฐาน ได แก แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ แบบทดสอบว ดความถน ด และแบบทดสอบว ดบ คล กภาพ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป นเคร องม อท ม งเก บข อม ลท เป นข อเท จจร ง ต าง ๆความร ส ก หร อความค ดเห นของผ ตอบ ได แก แบบสอบถามปลายป ด และแบบสอบถามปลายเป ด ผ ส มภาษณ ก บผ ถ กส มภาษณ แบบส มภาษณ (Interview) เป นเคร องม อท ใช กระบวนการส อความหมายระหว าง แบบส งเกต (Observation) เป นการเก บข อม ลด วยการจดบ นท กพฤต กรรมของผ ถ กส งเกตในสถานการณ ใดสถานการณ หน ง ได แก แบบส งเกตโดยตรง และแบบส งเกตโดยอ อม

5 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป นเคร องม อท เหมาะก บการประเม นผล เก ยวก บกระบวนการดาเน นงาน และผลผล ต จากการปฏ บ ต งานของผ เร ยน หร ออาจใช ในการ ตรวจสอบการเข าร วมก จกรรมหร อการแสดงออกของพฤต กรรมท สนใจก ได แบบบ นท ก (Anecdotal) เป นเคร องม อสาหร บบ นท กพฤต กรรมของผ เร ยน เหต การณ ท เก ดข นและเก ยวข องก บผ เร ยนในช วงเวลาหน ง ๆ ส งคมม ต (Sociometry) เป นเคร องม อท ใช ศ กษาความส มพ นธ ของผ เร ยนท อย ร วมก นว าม ความพ งพอใจหร อไม พ งพอใจซ งก นและก นอย างไร แฟ มสะสมงาน (Portfolio) เป นการเก บรวบรวมผลงานหร อหล กฐานเก ยวก บ ความก าวหน าในการเร ยนร ว ชาใดว ชาหน งหร อหลายว ชาอย างม ระบบระเบ ยบและม ความหมายตรง ตามสภาพจร ง 1.6 ค ณภาพของเคร องม อว ดผลและประเม นผล การว ดผลและประเม นผลจะม ประส ทธ ภาพมากน อยเพ ยงใดย อมข นอย ก บค ณภาพ ของเคร องม อท ใช ในการว ดผลและประเม นผล เคร องม อว ดผลและประเม นผลท ม ค ณภาพควรม ล กษณะ ด งน ความเท ยงตรง (Validity) เป นค ณภาพของเคร องม อว ดท สามารถว ด ได อย างถ กต อตรงก บสาระและจ ดประสงค การเร ยนร ได แก ความเท ยงตรงเช งเน อหา ความเท ยงตรงเช ง โครงสร างความเท ยงตรงเช งพยากรณ ความเช อม น (Reliability) เป นค ณภาพของเคร องม อท แสดงความคงท สม าเสมอของคะแนนจากการว ด เคร องม อว ดท ด ต องม ความเช อม นส ง จ งจะถ อว าผลของการว ดเช อถ อ ได ความเป นปรน ย (Objectivity) เป นค ณภาพของเคร องม อว ดซ งต องม หล กเกณฑ ถ กต องตามหล กว ชาเป นท ยอมร บสาหร บท ก ๆ คนในการพ จารณาซ งได แก ความช ดเจนของ คาถามต องเข าใจตรงก นไม ต ความแตกต างก น การตรวจให คะแนนตรงก น เฉลยตรงก น และการแปล ความหมายของคะแนนตรงก น เช น ตอบผ ดได 0 คะแนน ตอบถ กได 1 คะแนน ความยากง าย (Difficulty) แบบทดสอบท ด ม ค ณภาพต องม ความยากง าย พอเหมาะค อไม ยากเก นไปและไม ง ายเก นไป ซ งการพ จารณาความยากง ายของแบบทดสอบพ จารณาได ท งเป นฉบ บและรายข อ

6 อานาจจาแนก (Discriminating Power) เป นค ณภาพของเคร องม อว ดท สามารถแบ งผ สอบออกได ตามระด บความสามารถ โดยคนเก งจะตอบถ กคนอ อนจะตอบผ ด ข อสอบท ด ต องม ค าอานาจจาแนกส ง ซ งสามารถพ จารณาได ท งเป นฉบ บและรายข อ ความย ต ธรรม (Fairness) เคร องม อว ดผลและประเม นผลท ให ความย ต ธรรม จะต องไม เป ดโอกาสให ผ สอบได เปร ยบเส ยเปร ยบก น ถามล ก (Searching) คาถามในเคร องม อว ดผลแต ละชน ดไม ควรถามแต เพ ยง ความร ความจาเท าน น ควรถามว ดความเข าใจ และถามล กไปถ งข นการนาไปใช การว เคราะห การ ส งเคราะห และการประเม นค า จาเพาะเจาะจง (Definite) เคร องม อว ดผลท ด ต องม คาถามเฉพาะเจาะจง ไม ถามคล มเคร อ เล นสานวน ผ สอบอ านแล วต องเข าใจช ดเจนว าถามอะไร ย วย (Exemplary) คาถามท ด จะต องย วย ให ผ สอบอยากทา ม สานวนภาษาท น าสนใจไม ถามวนเว ยนซ าซากน าเบ อหน าย โดยเฉพาะการเร ยงลาด บคาถามจากข อง ายไปข อยาก ประส ทธ ภาพ (Efficiency) เคร องม อว ดผลและประเม นผลท ด ต องม ประส ทธ ภาพท ทาให ได ข อม ลถ กต อง เช อถ อได และค มค า เช น ใช ในการว น จฉ ยข อบกพร อง หร อ พยากรณ ความสาเร จในอนาคต โดยนาไปหาความส มพ นธ ก บต วเกณฑ 2. การประเม นผลการเร ยนร คณ ตศาสตร การประเม นผลการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร เป นกระบวนการท ช วยให ได ข อม ลสารสนเทศซ งแสดงถ งพ ฒนาการและความก าวหน าในการเร ยนร ด านต าง ๆ ค อ - ความร ความเข าใจเก ยวก บจานวนและการดาเน นการ การว ด เรขาคณ ต พ ชคณ ต การว เคราะห ข อม ลและความน าจะเป น รวมท งการนาความร ด งกล าวไปประย กต - ท กษะ/กระบวนการทางคณ ตศาสตร ซ งประกอบด วยความสามารถในการแก ป ญหา การให เหต ผล การส อสาร การส อความหมายทางคณ ตศาสตร การนาเสนอ การเช อมโยง และการม ความค ดร เร มสร างสรรค - ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยม อ นได แก เจตคต ท ด ต อว ชาคณ ตศาสตร ตระหน กใน ค ณค าของคณ ตศาสตร ฝ กการทางานท เป นระบบ ม ระเบ ยบว น ย รอบคอบ ม ความร บผ ดชอบ ม ว จารณญาณ และม ความเช อม นในตนเองข อม ลสารสนเทศเหล าน ส งเสร มให ผ สอนและผ เร ยนทราบ จ ดเด น จ ดด อย ด านการสอนและการเร ยนร และเก ดแรงจ งใจท จะพ ฒนาตน

7 2.1 หล กการประเม นผลการเร ยนร คณ ตศาสตร การประเม นผลกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ย ดหล กการสาค ญ ด งน การประเม นผลต องกระทาอย างต อเน อง และควบค ไปก บกระบวนการ เร ยนการสอนผ สอนควรใช งานหร อก จกรรมคณ ตศาสตร เป นส งเร าให ผ เร ยนเข าไปม ส วนร วม ในการเร ยนร และใช การถามคาถาม นอกจากการถามเพ อตรวจสอบและส งเสร มความร ความเข าใจใน เน อหาแล ว ควรถามคาถามเพ อตรวจสอบและส งเสร มท กษะ/กระบวนการทางคณ ตศาสตร ด วย เช น การถามคาถามในล กษณะ น กเร ยนแก ป ญหาน อย างไร ใครสามารถค ดหาว ธ การนอกเหน อไปจากน ได อ ก น กเร ยนค ดอย างไรก บว ธ การท เพ อนเสนอ การกระต นด วยคาถามซ งเน นกระบวนการค ดทาให เก ดปฏ ส มพ นธ ระหว างผ เร ยนด วยก น และระหว างผ เร ยนก บผ สอน ผ เร ยนม โอกาสได พ ดแสดงความ ค ดเห นของตน แสดงความเห นพ องและโต แย ง เปร ยบเท ยบว ธ การของตนก บของเพ อนเพ อเล อกว ธ การ ท ด ในการแก ป ญหา ด วยหล กการเชน น ทาให ผ สอนสามารถใช คาตอบของผ เร ยนเป นข อม ลเพ อ ตรวจสอบเก ยวก บความร ความเข าใจ และท กษะ/กระบวนการทางคณ ตศาสตร ของผ เร ยน การประเม นผลต องสอดคล องก บจ ดประสงค และเป าหมายการเร ยนร จ ดประสงค และเป าหมายการเร ยนร ในท น เป นจ ดประสงค และเป าหมายท กาหนดไว ในระด บช นเร ยน ระด บสถานศ กษา และระด บชาต ในล กษณะของสาระและมาตรฐานการเร ยนร ท ประกาศไว ในหล กส ตร เป นหน าท ของผ สอนท ต องประเม นผลตามจ ดประสงค และเป าหมายการเร ยนร เหล าน เพ อให สามารถบอกได ว าผ เร ยนบรรล ผลการเร ยนร ตามมาตรฐานท กาหนดหร อไม ผ สอนต องแจ งจ ดประสงค และเป าหมายการเร ยนร ในแต ละเร องให ผ เร ยนทราบ เพ อให ผ เร ยนเตร ยมพร อมและปฏ บ ต ตนให บรรล จ ดประสงค และเป าหมายท กาหนด การประเม นผลท กษะ/กระบวนการทางคณ ตศาสตร ม ความสาค ญเท า เท ยมก บการว ดความร ความเข าใจในเน อหาท กษะ/กระบวนการทางคณ ตศาสตร ได แก การแก ป ญหา การให เหต ผลการส อสาร การส อความหมายทางคณ ตศาสตร และการนาเสนอ การเช อมโยง และการม ความค ดร เร มสร างสรรค ท กษะ/กระบวนการทางคณ ตศาสตร เป นส งท ต องปล กฝ งให เก ดก บผ เร ยน เพ อ การเป นพลเม องท ม ค ณภาพ ร จ กแสวงหาความร ด วยตนเอง ปร บต วและดารงช ว ตอย างม ความส ข ผ สอนต องออกแบบงานหร อก จกรรมซ งส งเสร มให เก ดท กษะ/กระบวนการทางคณ ตศาสตร (การประเม นกระบวนการทางคณ ตศาสตร อาจใช ว ธ การส งเกต ส มภาษณ หร อ ตรวจสอบ ค ณภาพผลงานเพ อประเม นความสามารถของผ เร ยน) งานหร อก จกรรมการเร ยนบางก จกรรมอาจ

8 ครอบคล มท กษะ/กระบวนการทางคณ ตศาสตร หลายด าน งานหร อก จกรรมจ งควรม ล กษณะต อไปน - สาระในงานหร อก จกรรมม การเช อมโยงความร หลายเร อง - ทางเล อกในการดาเน นงานหร อแก ป ญหาม ได หลายว ธ - เง อนไขหร อสถานการณ ป ญหาม ล กษณะเป นป ญหาปลายเป ด ท ให ผ เร ยนท ม ความสามารถต างก นม โอกาสแสดงกระบวนการค ดตามความสามารถของตน - งานหร อก จกรรมต องเอ ออานวยให ผ เร ยนได ใช กระบวนการส อสาร ส อความหมายทางคณ ตศาสตร และนาเสนอในร ปการพ ด การเข ยน การวาดร ป เป นต น ผ เร ยนตระหน กในค ณค าของคณ ตศาสตร - งานหร อก จกรรมต องใกล เค ยงสภาพจร งหร อสถานการณ ท เก ดข นจร ง เพ อให การประเม นผลการเร ยนร ต องนาไปส ข อม ลสารสนเทศเก ยวก บผ เร ยน รอบด านการประเม นผลการเร ยนร ม ใช เป นเพ ยงการให ผ เร ยนทาแบบทดสอบในช วงเวลาท กาหนดเท าน น แต ควรใช เคร องม อว ดและว ธ การว ดท หลากหลาย เช น การทดสอบ การส งเกต การ ส มภาษณ การมอบหมายงานให ทาเป นการบ าน การทาโครงงาน การเข ยนบ นท กโดยผ เร ยน การให ผ เร ยนจ ดทาแฟ มสะสมงานของตนเอง หร อการให ผ เร ยนประเม นตนเอง การใช เคร องม อว ดและว ธ การ ท หลากหลายจะทาให ผ สอนม ข อม ลรอบด านเก ยวก บผ เร ยน เพ อนาไปตรวจสอบก บจ ดประสงค และ เป าหมายการเร ยนร ท กาหนดไว เป นหน าท ของผ สอนท ต องเล อกและใช เคร องม อว ดและว ธ การท เหมาะสมในการตรวจสอบการเร ยนร การเล อกใช เคร องม อเพ อการประเม นผลข นอย ก บจ ดประสงค ของ การประเม นเช น การประเม นเพ อว น จฉ ยผ เร ยน การประเม นเพ อให ได ข อม ลย อนกล บเก ยวก บการเร ยน การสอน และการประเม นเพ อต ดส นผลการเร ยนการประเม นเพ อว น จฉ ยผ เร ยน ม จ ดประสงค เพ อค นหา ข อบกพร องในการเร ยนร และสาเหต ของข อบกพร อง และตรวจสอบความพอเพ ยงของความร และ ความสามารถท เป นพ นฐานจาเป นของผ เร ยน ว ธ ประเม นควรใช การส งเกต การสอบปากเปล า หร อการ ใช แบบทดสอบว น จฉ ยท งน คาถามหร องานท ให ผ เร ยนทาควรม งไปท เน อหาท เป นพ นฐานจาเป นท ผ เร ยนท กคนต องร รวมท งท กษะ/กระบวนการทางคณ ตศาสตร ด วยการประเม นเพ อให ได ข อม ล ย อนกล บเก ยวก บการเร ยนการสอน ม จ ดประสงค สาค ญเพ อตรวจสอบว าผ เร ยนบรรล ถ งผลการเร ยนร ท คาดหว งหร อไม เพ ยงใด ว ธ การประเม นควรครอบคล มต งแต การทดสอบ การนาเสนองานในช นเร ยน การทาโครงงาน การแก ป ญหา การอภ ปรายในช นเร ยนหร อการทางานท มอบหมายให เป นการบ าน

9 การประเม นเพ อต ดส นผลการเร ยน ม จ ดประสงค เพ อตรวจสอบว าผ เร ยนม ความเข าใจและสามารถ ประย กต ความร ได เพ ยงใด สมควรผ านรายว ชาน นหร อไม ว ธ การประเม นควรพ จารณาจากการฏ บ ต งาน และการสอบท สอดคล องก บผลการเร ยนร ท คาดหว งของรายว ชา (กรณ ต ดส นผลการเร ยนร รายว ชา) หร อมาตรฐานการเร ยนร ช วงช น (กรณ ต ดส นการผ านช วงช น)เคร องม อท ใช ในการประเม นผลการ เร ยนร สาหร บจ ดประสงค การประเม นหน งไม ควรนามาใช ก บอ กจ ดประสงค หน ง เช น ไม ควรนา แบบทดสอบเพ อการแข งข นหร อการค ดเล อกผ เร ยนมาใช เป นแบบทดสอบสาหร บต ดส นผลการเร ยนร การประเม นผลการเร ยนร ต องเป นกระบวนการท ช วยส งเสร มให ผ เร ยนม ความกระต อร อร นในการปร บปร งความสามารถด านคณ ตศาสตร ของตนการประเม นผลท ด โดยเฉพาะ การประเม นผลระหว างเร ยนต องทาให ผ เร ยนม ความกระต อร อร น ค ดปร บปร งข อบกพร องและพ ฒนา ความสามารถด านคณ ตศาสตร ของตนเองให ส งข นเป นหน าท ของผ สอนท ต องสร างเคร องม อว ดหร อ ว ธ การท ท าทาย และส งเสร มกาล งใจแก ผ เร ยนในการขวนขวายเร ยนร เพ มข นการเป ดโอกาสให ผ เร ยนม ส วนร วมในการประเม นตนเอง ด วยการสร างงานหร อก จกรรมการเร ยนร ท ส งเสร มบรรยากาศให เก ด การไตร ตรองถ งความสาเร จหร อความล มเหลวในการทางานของตนเองได อย างอ สระ เป นว ธ การหน งท ช วยส งเสร มให ผ เร ยนม ความกระต อร อร น ในการปร บปร งและพ ฒนาความสามารถด านคณ ตศาสตร ของตน 2.2 ข นตอนการประเม นผลการเร ยนร คณ ตศาสตร เพ อให การประเม นผลกล มสาระ เร ยนร คณ ตศาสตร เป นไปตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และหล กส ตรการศ กษาข น พ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 อ กท งสอดคล องก บแนวทางการปฏ ร ปการศ กษา และถ กต องตามหล กการ ประเม นผลการศ กษา อาจกาหนดข นตอนการประเม นผลการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ด งน วางแผนการประเม นผลการเร ยนร ผ สอนและผ ท เก ยวข อง เช น ผ บร หาร ควรร วมก นพ จารณากาหนดร ปแบบและช วงเวลาการประเม นผลให เหมาะสมและสอดคล องก บ จ ดประสงค และเป าหมายของการประเม น สร างคาถามหร องานและเกณฑ การให คะแนนให สอดคล องก บสาระการ เร ยนร และผลการเร ยนร ท คาดหว ง ถ าผลการเร ยนร ท คาดหว งเน นความร ความเข าใจ การประย กต ความร ไปใช ก บสถานการณ ใหม ว ธ การประเม นอาจกระทาได ในร ปการเข ยนตอบ ร ปแบบของคาถาม อาจเป นคาถามให ค นหาคาตอบ ให พ ส จน หร อแสดงเหต ผล ให สร างหร อตอบคาถามปลายเป ดท เน น

10 การค ดแก ป ญหาและเช อมโยงความร หลายเร องเข าด วยก นถ าต องการประเม นท กษะ/กระบวนการทาง คณ ตศาสตร และการตระหน กในค ณค าของคณ ตศาสตร ว ธ การประเม นอาจทาได ในร ปการให ผ เร ยน ปฏ บ ต จร ง ผ สอนส งเกตกระบวนการทางานการพ ดแสดงความค ดของผ เร ยน ด ร องรอยความชานาญ และความสามารถจากผลงานท ปรากฏ คาถามหร องานอาจอย ในร ปสถานการณ หร อป ญหา ป ญหา ปลายเป ดหร อโครงงานท ผ เร ยนค ดข นเอง นอกจากน อาจใช ว ธ ให ผ เร ยนประเม นตนเองหร อประเม น โดยกล มเพ อนการกาหนดเกณฑ การให คะแนนม 2 แบบ ค อ กาหนดเกณฑ การให คะแนน แบบ Analytic Scoring Scale และแบบ Holistic Scoring Scale เกณฑ การให คะแนนแบบแรกอย บน พ นฐานการว เคราะห งานออกเป นองค ประกอบย อยและกาหนดคะแนนสาหร บแต ละองค ประกอบย อย ซ งการให คะแนนแบบน ทาให เห นจ ดเด นและจ ดด อยของผ เร ยนในแต ละองค ประกอบ สาหร บเกณฑ การให คะแนนแบบท สองเป นการกาหนดค ณภาพในองค รวมหร อภาพรวมของงานท งหมด จ ดระบบข อม ลจากการว ดผลและการประเม นผลการเร ยนร ถ าข อม ลเป น ผลจากการทาแบบทดสอบหร อเข ยนตอบก ควรเก บรวบรวมในร ปคะแนน ถ าข อม ลอย ในร ปพฤต กรรม ท ส งเกตได ก ควรม ระบบการบ นท ก แบบฟอร มการบ นท กควรประกอบด วย ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ของผ เร ยนท ปรากฏจร ง - ส วนนา ค อ การระบ ว น เวลา สถานท ช อผ เร ยน ผ ส งเกต เร องท เร ยน - ส วนเน อหา ค อ การบ นท กรายละเอ ยดของงาน และพฤต กรรมต าง ๆ - ส วนสร ป ค อ การต ความเบ องต นของผ ส งเกต พร อมท งระบ ป ญหา หร ออ ปสรรคท เก ดข นการรวบรวมสารสนเทศเก ยวก บผลการเร ยนร ของผ เร ยนต องกระทาหลายคร ง และใช ข อม ลจากหลายด าน นาข อม ลจากการว ดผลและประเม นผลมาว เคราะห และส งเคราะห เพ อให ได ข อสร ปเก ยวก บการเร ยนร ของผ เร ยน โดยอาจจาแนกเป นรายบ คคล รายกล ม รายประเภท (ความค ด รวบยอด กระบวนการ เจตคต ฯลฯ ) และรายมาตรฐานการเร ยนร เม อได ข อสร ปเก ยวก บการเร ยนร ของ ผ เร ยนแล ว ผ สอนควรม ระบบการบ นท กข อม ลของผ เร ยนแต ละคน เพ อการศ กษา ต ดตามพ ฒนาการ ต งแต เม อเร มเข าร บการศ กษาจนสาเร จการศ กษา 2.3 ว ธ การและต วอย างเคร องม อในการว ดผลและประเม นผลการเร ยนร คณ ตศาสตร

11 การว ดผลและประเม นผลต องดาเน นการควบค ไปก บกระบวนการเร ยนร เพ อนาผลมาปร บปร งการเร ยน การสอนและพ ฒนาผ เร ยน ด งน นในการทาแผนการจ ดการเร ยนร ผ สอนต องกาหนดภาระงานและ ว ธ การท จะทาให ผ เร ยนได ปฏ บ ต ให สอดคล องก บผลการเร ยนร ท คาดหว ง ว ธ การว ดผลและประเม นผล การเร ยนร คณ ตศาสตร ท ผ สอนควรเล อกใช ได แก การว ดผลและประเม นผลด วยว ธ การส อสารส วน บ คคล (Personal Communication) การว ดผลและประเม นผลด วยแบบทดสอบ (Test) การว ดผลและ ประเม นผลจากการปฏ บ ต (Practical Assessment) การว ดผลและประเม นผลตามสภาพจร ง และการ ประเม นผลด วยแฟ มสะสมงาน (Authentic Assessment and Portfolio) การว ดผลและประเม นผลด วยว ธ การส อสารส วนบ คคล (Personal Communication)เป นกระบวนการว ดผลและประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนท สนองตอบการเร ยนร ท หลากหลายของผ เร ยน ซ งจะทาให ผ สอนเข าใจกระบวนการเร ยนร ของผ เร ยนและสามารถนามาใช เป น แนวทางปร บปร งแก ไข ส งเสร มสน บสน นผ เร ยนให สามารถเร ยนร ตามความสนใจ และความถน ดของ ตนเองซ งผ สอนสามารถใช ว ธ การ เช น การถามตอบ การสนทนาพบปะพ ดค ยก บผ เร ยน การสนทนา พบปะพ ดค ยก บผ เก ยวข องก บผ เร ยน การอ านบ นท กเหต การณ ต าง ๆ ของผ เร ยน การตรวจแบบฝ กห ด และการบ าน และการสอบปากเปล าเพ อประเม นความร เป นต น การว ดผลและประเม นผลด วยแบบทดสอบ (Test) เป นการว ดผลและ ประเม นผลท ต องการว ดความร ความสามารถทางสต ป ญญาด านความร ความจา ความเข าใจ การ นาไปใช การว เคราะห การส งเคราะห และการประเม นค า เน องจากสาระการเร ยนร กล มคณ ตศาสตร น แบบทดสอบย งม ความสาค ญอย มากเพราะคณ ตศาสตร ม สาระการเร ยนร ท ต องเร ยนร ไปตามลาด บข น ก อนท ผ เร ยนจะเร ยนสาระการเร ยนร ท ส งข นต องม พ นฐานความร ท เก ยวข องเพ ยงพอเส ยก อน ซ ง แบบทดสอบสามารถใช เป นเคร องม อว ดผลและประเม นผลได เป นอย างด ท งน ผ สอนควรเล อกให เหมาะสมก บจ ดม งหมายท ต องการว ดผลและประเม นผล โดยท วไปแบบทดสอบม 2 ประเภท ด งน ประเภทท 1 แบบทดสอบแบบเข ยนตอบ ได แก แบบทดสอบแบบไม จาก ดคาตอบ เป นแบบทดสอบท เป ดโอกาสให ผ ตอบ แสดงความค ดเห น อธ บายอย างอ สระ โดยต งคาถามใช คาว า ให อธ บาย อภ ปราย เปร ยบเท ยบ ว เคราะห แสดงความค ดเห น ข อเสนอแนะ สร ป วางแผน ออกแบบการทดลอง ต งสมม ต ฐาน ต งเกณฑ ต ดส น ประเม นผล แสดงว ธ ทา หร อแสดงว ธ การแก ป ญหา เป นต น แบบทดสอบแบบจาก ดคาตอบ เป นแบบทดสอบท ต องการคาตอบท

12 เฉพาะเจาะจง ม การกาหนดขอบเขตของการตอบ โดยต งคาถามใช คาว า ให อธ บายสาเหต ยกต วอย าง เข ยนว ธ การสร าง การพ ส จน ลาด บเร องราว ลาด บเหต การณ จาแนก อธ บาย ความหมาย หร อน ยาม เป นต น แบบทดสอบแบบตอบส นหร อเต มคา/ข อความ เป นแบบทดสอบท ข อสอบ แต ละข อกาหนดข อความท ขาดความสมบ รณ ซ งอาจเป นข อความ คา หล กว ชา กฎเกณฑ ผลการคานวณ ฯลฯผ สอบต องเต มคาตอบในช องท เว นว างไว ให สอดคล องก บข อความท กาหนด และเม ออ านแล วต องม ความหมายสมบ รณ ถ กต องตามหล กว ชาประเภทท 2 แบบทดสอบแบบเล อกตอบ ได แก แบบถ ก ผ ด เป นแบบทดสอบท ผ สอบต องพ จารณาว า ถ กหร อผ ดเท าน น เหมาะสาหร บการสอบท ข อความม ทางเล อกเพ ยงสองทาง หร อต องการถามมากข อแต ม เวลาจาก ด ส วน แบบจ บค เป นแบบทดสอบท ม 2 ส วน ค อส วนท เปน ช ดของคาถามและ ท เป นช ดของคาตอบ เหมาะสาหร บข อสอบท ต องการหาความส มพ นธ ของเร องราว เหต การณ เหต ก บผลกฎก บการประย กต ส ญล กษณ ก บความหมาย โดยช ดของคาตอบควรม รายการมากกว าช ดของ คาถาม แบบม ต วเล อก เป นแบบทดสอบท ข อสอบแต ละข อม คาถามและต วเล อก ให เล อก เช น 3 ต วเล อก 4 ต วเล อก หร อ 5 ต วเล อก โดยม ต วเล อกท ถ กเพ ยงต วเล อกเด ยว ส วนต วเล อก อ น ๆเป นต วลวง ถ าแบบทดสอบน สร างข นอย างม ค ณภาพจะม ประส ทธ ภาพในการว ดผลและ ประเม นผลส ง และเหมาะก บการว ดสมรรถภาพสมองข นส ง เช น ความสามารถในการใช เหต ผล การ อธ บาย การค ดคานวณการทานายเหต การณ แบบทดสอบท กล าวมาข างต นน โดยส วนใหญ ผ สอนค นเคย ก นด แต หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 ให ความสาค ญก บการว ดผลและประเม นผล การเร ยนร ด วยแบบทดสอบแบบเข ยนตอบ เพราะแบบทดสอบแบบเข ยนตอบจะทาให ได สารสนเทศ ของผ เร ยนท บ งบอกถ งความสามารถในการนาไปใช การว เคราะห และการส งเคราะห ได ด แต แบบทดสอบแบบเข ยนตอบม จ ดอ อนอย ท การตรวจให คะแนน ผ สอนต องใช ว ธ การตรวจให คะแนนท น าเช อถ อได น นค อการกาหนดเกณฑ การตรวจให คะแนน เกณฑ การตรวจให คะแนนท ม ค ณภาพน นไม ว าใครเป นผ ตรวจ คะแนนท ได ย อมเท าก นหร อใกล เค ยงก น ซ งแบบทดสอบแบบเข ยนตอบเหมาะ สาหร บการว ดผลและประเม นผลสาระการเร ยนร กล มคณ ตศาสตร ท กสาระเพ อให การว ดผลและ ประเม นผลการเร ยนร กล มสาระคณ ตศาสตร สามารถนาผลการประเม นไปพ ฒนาผ เร ยนให บรรล ตาม

13 มาตรฐานการเร ยนร และปร บปร งแก ไขกระบวนการเร ยนร ให ม ประส ทธ ภาพ รวมท งใช ในการพ จารณา ต ดส นผลการเร ยนของผ เร ยน ผ สอนควรดาเน นการเก ยวก บการสร างแบบทดสอบเพ อว ดผลและ ประเม นผลการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ด งน - ว เคราะห ความส มพ นธ ระหว างจ ดประสงค การเร ยนร ผลการเร ยนร ท คาดหว งรายป - ออกข อสอบให สอดคล องก บผลการเร ยนร ท คาดหว ง - กาหนดเกณฑ การตรวจให คะแนน - กาหนดเกณฑ การประเม นผ านผลการเร ยนร ท คาดหว งรายข อ - จ ดทาแบบสร ปผลการประเม นผลการเร ยนร ท คาดหว งรายข อ การว ดผลและประเม นผลจากการปฏ บ ต (Practical Assessment) เป นว ธ การ ว ดผลและประเม นผลท ผ สอนมอบหมายงานหร อก จกรรมให ผ เร ยนทา เพ อให ได ข อม ลสารสนเทศว า ผ เร ยนเก ดการเร ยนร มากน อยเพ ยงใด ซ งอาจประเม นจากท กษะกระบวนการ ว ธ การ ผลงาน หร อท ง ท กษะกระบวนการ ว ธ การ และผลงานร วมก น ต วอย างการปฏ บ ต งานคณ ตศาสตร เช น การช งน าหน ก การตวง การว ดความยาว การทดลอง รายงาน การสร างร ปเรขาคณ ต การสร างแผนภ ม การค นคว าข อม ล โครงงาน การสร างแบบจาลอง ฯลฯ ว ธ การว ดผลและประเม นผลจากการปฏ บ ต ผ สอนสามารถใช ว ธ การ เช น การส งเกตและการจดบ นท ก แบบตรวจสอบรายการ และมาตรประมาณ ค าเป นต น การส งเกตและการจดบ นท ก เป นเคร องม อท ใช ประเม นท กษะกระบวนการ ว ธ การผลงาน เพ อให ได ข อม ลสารสนเทศเก ยวก บต วผ เร ยนจากการส งเกต แล วจดบ นท กเหต การณ ไว ตามท มองเห น ไม ม การบ นท กความค ดเห นส วนต ว แล วนาบ นท กการส งเกตมาใช ในการประเม น ภายหล ง แบบตรวจสอบรายการ เป นเคร องม อท ใช ประเม นโดยการส งเกตพฤต กรรม การแสดงออกในการปฏ บ ต งานตามข นตอนต าง ๆ ตามล กษณะเฉพาะของงานด วยการประเม นในช อง ท แสดงว าม หร อไม ม ใช หร อไม ใช เคยหร อไม เคยแสดงพฤต กรรมตามรายการเหล าน นหร อไม ซ ง ผ เร ยนอาจประเม นตนเองโดยใช แบบตรวจสอบรายการล กษณะน ได มาตรประมาณค า เป นเคร องม อท ใช ประเม นโดยการส งเกตพฤต กรรมการ แสดงออกในการปฏ บ ต งานตามข นตอนต าง ๆ เช นเด ยวก บแบบตรวจสอบรายการ แต ม ความแตกต าง

14 ก นตามล กษณะเฉพาะของงานด วยการประเม นในช องท แสดงว าม หร อไม ม ใช หร อไม ใช เคยหร อไม เคยแสดงพฤต กรรมตามรายการเหล าน นหร อไม เป นการประเม นตามระด บค ณภาพของการปฏ บ ต เช น ด มาก ด พอใช ควรปร บปร ง หร อระด บค ณภาพเป น คะแนน การว ดผลและประเม นผลตามสภาพจร ง (Authentic Assessment) เป นกระบวนการว ดผลและประเม นผลการปฏ บ ต ท รวบรวมข อม ลจากการส งเกต การจดบ นท กการทางานและผลงานท ผ เร ยนแสดงออกมาตามสภาพท แท จร งควบค ไปก บการเร ยนการ สอนโดยม จ ดม งหมายเพ อให ผ เร ยนประสบความสาเร จในการเร ยนร เพราะผ เร ยนแต ละคนม พฤต กรรม การเร ยนร แตกต างก นด งน น ผ สอนต องใช เคร องม อว ดผลและประเม นผลท หลากหลาย สอดคล องก บ ก จกรรมการเร ยนร ความต องการ ความถน ด ความสนใจของผ เร ยนเพ อให ผ เร ยนได เร ยนร เต มศ กยภาพ ของตนเองเคร องม อการว ดผลและประเม นผลตามสภาพจร งได แก แบบส งเกต แบบสอบถาม แบบ สารวจรายการแบบประเม นผลการปฏ บ ต งาน แบบส มภาษณ แบบบ นท ก แบบว ดเจตคต แบบว ดความ สนใจแบบว ดค ณธรรม จร ยธรรม ฯลฯ เคร องม อท เสนอผ านมาแล ว สามารถนามาใช ในการประเม นตามสภาพจร งได การประเม นผลด วยแฟ มสะสมงาน (Portfolio) การประเม นผลด วยแฟ มสะสมงาน เป นการประเม นผลผล ตของผ เร ยนท ได เก บรวบรวมไว อย างเป นระบบ โดยม จ ดประสงค เพ อแสดงถ งความสามารถ กระบวนการ ผลส มฤทธ ทางการเร ยน และความก าวหน า โดยผ เร ยนม โอกาสค ดเล อกผลงานท ม ความหมายโดยตรงเพ อส อ ความหมายและความส มพ นธ ระหว างผ เร ยนก บคนอ น ๆ (คร ผ ปกครอง เพ อน และผ สนใจ) 2.4 การสร างเกณฑ การให คะแนน (Scoring Rubric) การสร างเกณฑ การให คะแนน (Rubric) คร และน กเร ยนควรจะสร างเกณฑ การให คะแนน ร วมก น ซ งควรจะดาเน นการสร างเกณฑ การให คะแนนก อนท น กเร ยนจะได ลงม อปฏ บ ต งานช นน น ๆ เกณฑ การให คะแนน นอกจากจะใช เป นเคร องม อในการให คะแนนแล ว ย งสามารถใช เป นเคร องม อใน การสอนอ กด วย เพราะเกณฑ การให คะแนนเปร ยบเสม อนเป าหมายในการประเม นผลท น กเร ยนจะต อง ทราบ การประเม นการปฏ บ ต งานควรกาหนดเกณฑ การให คะแนนท ช ดเจน ซ งเกณฑ ในการให คะแนน จะต องม ระด บคะแนนท แน นอน และม คาอธ บายบรรยายถ งค ณล กษณะของการปฏ บ ต ตามระด บน น ๆ อย างช ดเจน เน องจากระด บของเกณฑ การให คะแนนจะบอกถ งค ณล กษณะท สาค ญให แก คร เพ อน

15 ผ ปกครอง และบ คคลอ น ๆ สนใจทาให ร ว าน กเร ยนทาอะไรได บ าง และย งช วยน กเร ยนบรรล เป าหมาย ของเร ยนร การสร างเกณฑ การให คะแนน ม 2 แบบ ด งน แบบท 1 เกณฑ การให คะแนนในภาพรวม (Holistic Rubric) เป นแนวทางการให คะแนนโดยพ จารณาจากภาพรวมของช นงาน จะม คาอธ บายล กษณะของงานในแต ละระด บไว อย าง ช ดเจนเกณฑ การให คะแนนในภาพรวมน เหมาะท จะใช ในการประเม นความสามารถท ม ความต อเน อง ม ล กษณะเป นองค รวม เช น ท กษะการเข ยนอธ บาย ความค ดสร างสรรค แบบท 2 เกณฑ การให คะแนนแบบแยกส วน (Analytic Rubric) ค อแนวทางการ ให คะแนนโดยพ จารณาจากแต ละส วนของงาน ซ งแต ละส วนต องกาหนดแนวทางการให คะแนนโดยม คาอธ บายล กษณะของงานส วนน น ๆ ในแต ละระด บไว อย างช ดเจนเกณฑ การให คะแนนท สร างข นท ง การประเม นในภาพรวมและการประเม นแบบแยกส วนต องม ความช ดเจนอย างพอเพ ยงถ งขนาดท ผ ประเม นอย างน อย 2 คนสามารถใช เกณฑ การให คะแนนช ดเด ยวก นประเม นช นงานของน กเร ยนช น เด ยวก นแล วคะแนนท ได ต องตรงก น ระด บของความสอดคล องในการให คะแนนของผ ประเม นอย าง น อย 2 คนท ประเม นอย างเป นอ สระจากก นจะเร ยกว า ความเช อม น(Reliability) ของการประเม น เร ยนร ของว ชาคณ ตศาสตร การให คะแนน ข นตอนการสร างเกณฑ การให คะแนน การสร างเกณฑ การให คะแนน (Scoring Rubric) ม ข นตอนด งน 1) ศ กษาเอกสารท เก ยวข องก บการสร างเกณฑ การให คะแนน 2) ศ กษาเน อหาสาระการเร ยนร /จ ดประสงค การเร ยนร /มาตรฐานการ 3) สร างเกณฑ การให คะแนน 4) ให ผ เช ยวชาญตรวจสอบความเท ยงตรงเช งเน อหาของเกณฑ 5) ทดลองใช เพ อปร บปร งแก ไข 6) นาเกณฑ ไปใช จร ง และหาค าความเช อม น 7) สร างค ม อการใช เกณฑ เทคน คการสร างเกณฑ การให คะแนน การสร างเกณฑ การให คะแนน (Scoring Rubric) ในแต ละระด บค ณภาพควรม คาอธ บายท ช ดเจน โดยม การกาหนดค ณล กษณะ ด งน

16 ในการต ดส นผ เร ยน ค ณล กษณะหร อม ต คะแนน ก บจ ดม งหมายของการประเม น ประเม นได 1) ต องม อย างน อยหน งค ณล กษณะหร อหน งม ต ท เป นพ นฐาน 2) การน ยามและการยกต วอย างจะต องม ความช ดเจนในแต ละ 3) เกณฑ / ประเด นท ประเม น ต องเป นประเด นสาค ญของงานเท าน น 4) ต องม ความสอดคล องก นระหว าง เกณฑ / ประเด นท ประเม น ระด บ 5) คาอธ บายค ณภาพงานในแต ละระด บ ต องสามารถส งเกตได 6) ระบบการให ระด บคะแนนต องม ความเป นไปได คาอธ บายต องแยก จากก นอย างช ดเจนท กฝ ายควรม ส วนร วมในการกาหนดเกณฑ การให คะแนน (สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย.2551)

การว ดและการประเม นผลสาระช วว ทยา

การว ดและการประเม นผลสาระช วว ทยา บทท 5 การว ดและการประเม นผลสาระช วว ทยา ว ตถ ประสงค การเร ยนร เม อศ กษาบทเร ยนน แล วน กศ กษาควรจะสามารถ 1. ระบ หล กการว ดผลตามแนวทางการปฏ ร ปหล กส ตรพ ทธศ กราช 2544 ได 2. อธ บายหล กการว ดผลตามสภาพท เป

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน คณะบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554 โดย : คณะกรรมการบร หารจ ดการความร 0 คำนำ การท าว จ ยในช นเร ยนน บว าเป นงานว จ ยท ส าค ญต อการจ ดการเร ยนการสอนเป นอย างย ง เป น เคร องม

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บการพ ฒนาช ดก จกรรม การเร ยนร เร องการขยายพ นธ พ ชโดยไม อาศ ยเพศ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ เทคโนโลย ส าหร บน

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง การศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร สาระพ ทธศาสนาโดยใช กรณ ศ กษา เพ อส งเสร มท กษะการค ดว เคราะห ของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนว ดอร ญญาราม อ าเภอแม ทา จ งหว ดล

More information

แบบทดสอบ 1. หล กส ตรและการน าหล กส ตรไปใช 2. มาตรฐานและจรรยาบรรณว ชาช พ 3. กฎหมายท เก ยวข อง

แบบทดสอบ 1. หล กส ตรและการน าหล กส ตรไปใช 2. มาตรฐานและจรรยาบรรณว ชาช พ 3. กฎหมายท เก ยวข อง 1 แบบทดสอบ 1. หล กส ตรและการน าหล กส ตรไปใช 2. มาตรฐานและจรรยาบรรณว ชาช พ 3. กฎหมายท เก ยวข อง ************************************************** 1. แนวการจ ดการศ กษา กาหนดไว ในหมวดใดของ พระราชบ ญญ ต การศ

More information

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา คานา เอกสารหล กส ตรอบรมแบบ e-training หล กส ตรคณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา เป น หล กส ตรฝ กอบรมภายใต โครงการพ ฒนาหล กส ตรและด าเน นการฝ กอบรมคร ข าราชการพลเร อนและ บ คลากรทางการศ กษาด วยหล กส ตรฝ กอบรมแบบ

More information

งานว จ ยในช นเร ยน นางสาวนภาพร วงศ ทาเคร อ แผนกไทย ส งคม ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ

งานว จ ยในช นเร ยน นางสาวนภาพร วงศ ทาเคร อ แผนกไทย ส งคม ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ งานว จ ยในช นเร ยน ผลการใช แบบฝ กท กษะการเข ยนสะกดคาภาษาไทยของน กศ กษา ระด บช น ปวช. 2 สาขาช างอ เล กทรอน กส ห อง EL 202 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ นางสาวนภาพร วงศ ทาเคร อ แผนกไทย ส งคม ป การศ

More information

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร แนวค ดการจ ดการเร ยนร ในโครงการพ ฒนาคร โดยใช กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring ม สาระส าค ญด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ล กษณะส าค ญของแนวค ดการจ ดการเร ยนร 2. แนวทางการจ

More information

แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ

แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ผ งร ปแบบท น งม ผลต อประส ทธ ภาพในการเร ยนการสอนอย างไร ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ แผนก English Program ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ แผนก ENGLISH

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

ผ ว จ ย อาจารย เทพสถ ตย มะโนร ตน

ผ ว จ ย อาจารย เทพสถ ตย มะโนร ตน การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยใช แบบฝ กเสร มท กษะแคลค ล ส เร อง การหาอน พ นธ ของฟ งก ช นพ ชคณ ต ช น ปวส 1/6 ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต ผ ว จ ย อาจารย เทพสถ ตย มะโนร ตน ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 ว ทยาล

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาช ดก จกรรมการเร ยนร แบบร วมม อท ส งเสร ม ความสามารถด านการค ดว เคราะห รายว ชาว ทยาศาสตร เร อง สารรอบต วส าหร บน กเร ยนช น ม ธยมศ กษาป ท 1

More information

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต ว ชา เช อเพล งและว สด หล อล น เร อง น าม นหล อล น โดยการสอนแบบ บรรยายด วยส อ Power Point ผ ว จ ย นายนพดล ทองส ระว โรจน คร แผนกว ชาช างยนต

More information

การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ต องร อะไร? ก อนทาแผนการจ ดการเร ยนร 1. ร เน อหาว ชาท จะสอนอย างช ดเจน

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning)

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning) การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning) ********************************************************** การสอนแบบโครงงานเป นการจ ดการเร ยนการสอนแบบหน งท สอดคล องก บแนวทางการจ ดการศ กษา ตามมาตรา

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ

ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ รายงานการว จ ย เร อง การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (งานธ รก จ) ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 ท เร ยนแบบว ฎจ กร การเร ยนร (4 MAT) ด วยว ธ การเร ยนแบบร วมม อ และการเร ยนแบบปกต

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวของ การด าเน นงาน เพ อสรางและรายงานผลการใชเอกสารประกอบการเร ยน ว ชา งานประด ษฐ ง30223 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 คร งน ผ รายงานไดศ กษาคนควา แนวค ด ทฤษฏ และเอกสารท เก ยวของก บ การดาเน

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง รายงานการประเม นโครงการพ ฒนาน กเร ยนให อ านออกเข ยนได ด วยว จ ยในช นเร ยน โรงเร ยนเทศบาล 1 ศร ก ตต วรรณน สรณ ผ รายงานได ศ กษาหล กการ แนวค ด และทฤษฎ จากเอกสาร งานว จ ยท

More information

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๓ ค าน า คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ได ตระหน กถ งความส าค ญท ให

More information

หลากหลาย ร ปแบบการ สอน

หลากหลาย ร ปแบบการ สอน หลากหลาย ร ปแบบการ สอน ความหมายของการสอน - การสอน หมายถ ง การถ ายทอดความร - การสอน หมายถ ง การจ ดให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร - การสอน หมายถ ง การฝ กให ผ เร ยนค ดแก ป ญหาต าง ๆ - การสอน หมายถ ง การแนะแนวทางแก

More information