6. การเป นบ คคลแห งการเร ยนร และการเป นผ นาทางว ชาการ

Size: px
Start display at page:

Download "6. การเป นบ คคลแห งการเร ยนร และการเป นผ นาทางว ชาการ"

Transcription

1 6. การเป นบ คคลแห งการเร ยนร และการเป นผ นาทางว ชาการ 6.1 การเป นบ คคลแห งการเร ยนร บ คคลแห งการเร ยนร หมายถ ง ผ ท ม ค ณล กษณะน ส ยใฝ ร ใฝ เร ยน ม พฤต กรรมท แสดงออกถ ง ความกระต อร อร น สนใจเสาะแสวงหาความร อย เสมอ ม งม นท จะเพ มประส ทธ ภาพ ในการเร ยนร และสามารถนาความร ไปใช ประโยชน ได อย างเหมาะสม การเร ยนร อาจทาได หลายว ธ เช น อ านหน งส อหร อ วารสารท ม ประโยชน ด รายการโทรท ศน หร อฟ งว ทย ท ม สาระ ค นคว าหาความร โดยผ านเคร อข ายคอมพ วเตอร ซ กถามข อม ลจากผ ร รวมท งสามารถจ บใจความสาค ญเพ อแยกแยะและเล อกสาระข อม ลท ได มาอย างม เหต ผล ท กษะพ นฐานสาค ญต อการเป นบ คคลแห งการเร ยนร ได แก 1. ท กษะการฟ ง ทาให ร บร ข อม ลข าวสารซ งม ความส มพ นธ เก ยวข องก บการค ดและการพ ด 2. ท กษะการถาม ทาให เก ดประบวนการค ด การเร ยนร ในเร องน นๆ เน องจากคาถามท ด ทา ให เก ดการเร ยนร ได ต งแต ระด บการจาไปจนถ งระด บว เคราะห และประเม นค า 3. ท กษะการอ าน ทาให ร บร ข อม ลข าวสาร ซ งนอกจากจะเป นท กษะการอ านข อความ จะ รวมถ งการอ านสถ ต ข อม ลเช งคณ ตศาสตร ต างๆด วย 4. ท กษะการค ด ทาให บ คคลมองการไกล สามารถควบค มการกระทาของตนให เป นไปตาม เจตนารมณ การค ดอย างม เหต ผลและม ว จารณญาณ ม ผลต อการเร ยนร การต ดส นใจ และการแสดงพฤต กรรม 5. ท กษะการเข ยน เป นความสามารถในการถ ายทอดความร ความค ด ท ศนคต และ ความร ส กออกมาเป นลายล กษณ อ กษรให ผ อ นเข าใจ ซ งเป นส งสาค ญเป นอย างย งต อวงการศ กษา (การหาความร ) เน องจากบ นท กเหต การณ ข อม ลความจร ง ใช เป นหล กฐานเพ อเป นประโยชน ต อไป 6. ท กษะการปฏ บ ต เป นการลงม อกระทาจร งอย างม ระบบเพ อค นหาความจร ง และสามารถ สร ปผลอย างม เหต ผลได ด วยตนเองเพ อนาไปใช ในการแก ป ญหา ประเภทและต วอย างของบ คคลแห งการเร ยนร 1. เป นโดยตนเอง ไม ได ร บการศ กษาในระบบโรงเร ยน บ คคลประเภทน ม ความใฝ ร ใฝ เร ยน ม ความอ ตสาหะว ร ยะ ศ กษาหาความร ด วยตนเอง 2. เป นโดยฝ กห ด ได ร บการศ กษาในระบบโรงเร ยน บ คคลประเภทน ถ าได ร บการสร าง และเสร ม ให ม ค ณล กษณะเป นผ ใฝ เร ยน ใฝ ร ก จะสามารถนาท กษะว ธ การเร ยนร ท ได ฝ กฝนไปใช เป นเคร องม อ ในการแสวงหา ความร ต อไปได ตลอดช ว ต

2 แนวทางการพ ฒนาให เป นบ คคลแห งการเร ยนร ส งคมในโลกป จจ บ นเปล ยนแปลงไปอย างรวดเร ว ว ทยาการต าง ๆ เจร ญก าวหน าไปอย าง ไม หย ดย ง การจ ดการศ กษาในย คป จจ บ นจ งต องเปล ยนแปลงไปจากเด ม โดยจะต องม งพ ฒนาผ เร ยน ให เป นบ คคลแห ง การเร ยนร ค อ 1. เพ อให เป นผ สามารถพ ฒนาตนเองได ตลอดเวลา ไม ใช เป นเพ ยงบ คคลท ม ความร หร อ สามารถจาข อม ล ความร ได เท าน น 2. เพ อฝ กให ผ เร ยนม น ส ยใฝ หาความร ร กท จะเพ มพ นความร ท กษะและเจตคต ของตน ร กท จะเร ยนร ตลอดช ว ต 3. ร จ กปร บตนไปตามกระแสต าง ๆ ในโลกซ งเปล ยนแปลงไปตลอดเวลา 4. เพ อให เป นผ เร ยนเป นผ หม นแสวงหา หม นเร ยน หม นร ส งต าง ๆ ท เป นประโยชน อย เสมอ ว ธ พ ฒนาตนเองให เป นบ คคลแห งการเร ยนร 1. พ นฐานท จาเป นต อการเร ยนร ผ เร ยนควรพ ฒนาตนเองให ม ความร พ นฐานอย างกว าง ๆ และศ กษา บางว ชาอย างล กซ ง เพ อให ม ความพร อมท จะเร ยนร ในสาขาว ชาอ น ๆ เพ มเต มตามความจาเป น ใน อนาคต โดยสามารถโยงความร พ นฐานท ม อย มาใช ในการพ ฒนาตนเองให เจร ญก าวหน าในเร องความร ได 2. เคร องม อสาหร บแสวงหาความร การพ ฒนาตนเองให เป นผ ร กการเร ยนร จะต อง พ ฒนาตนเอง ให ม เคร องม อ ท จะใช ในการแสวงหาความร ได ก อน เคร องม อสาค ญสาหร บการเร ยนร ต อไปใน อนาคตตนเองได อย างไม ส นส ด โดยผ านส ออ เล กทรอน กส 3. สร างแรงจ งใจให เป นผ ใฝ ร ใฝ เร ยนต องสร างแรงจ งใจให ก บตนเองร กท จะเร ยนร อย เสมอ เพ อให เก ดความตระหน กถ งความจาเป นของการศ กษาท ม ต อบ คคลในท กช วงช ว ต ส งท เร ยนร ควร ส มพ นธ ก บช ว ตความเป นอย ของตนเองด วย โดยอาจเป นสภาพการณ หร อป ญหาท ตนเองต องเผช ญในช ว ต เป นเร องท ท นสม ยท นเหต การณ สามารถนามาใช ในการแก ป ญหาเพ อพ ฒนาตนเองได ทาให เห นค ณค าของการ แสวงหาข อม ล และนาข อม ลน นมาใช ประโยชน ในช ว ตจร ง 4. การเข าถ งแหล งการเร ยนร ได อย างคล องแคล ว จะเป นป จจ ยสาค ญท จะช วยสน บสน น ให ผ เร ยนสนใจ ใฝ ร ใฝ เร ยนอย เสมอ สามารถเร ยนร อย ได ตลอดเวลาท ต องการ ต วอย างบ คคลแห งการเร ยนร

3 ต วอย างบ คคลท เป นผ นาแห งการเร ยนร ในหลวงผ เป น ผ นาแห งการเร ยนร ตลอดช ว ต โครงการหลวง เป นโครงการท ตอบคาถามพ นฐานเก ยวก บค ณภาพช ว ตของคนไทยภ เขาในพ นท ส ง ซ งในพ นท น นม การปล กฝ นและส งผลให ม การพ ฒนาฝ นให กลายยาเสพต ดร ายแรงกว า โครงการพ ฒนาตามพระราชดาร ทาให คนไทยภ เขาเหล าน นม อาช พในการปล กพ ชและเล ยงส ตว สายพ นธ จากต างประเทศ ทาให ม รายได ทดแทนการปล กฝ นทาให ค ณภาพช ว ตของชาวไทยภ เขาเหล าน นด ข น การปล กฝ นจ งหายไป ประย กต ว ทยา พระองค ท านได ทาการประย กต ว ทยาการให เข าก บบร บทและป ญหา ของประเทศไทย ซ งประย กต ว ทยาต าง ๆ เหล าน ล วนแต แก ป ญหาและสร างค ณภาพช ว ตให แก ประชาชนท งส น ประย กต ว ทยาเหล าน น ได แก 1. โครงการพล งงานทางเล อก ม ภาพยนต ส นเร องหน งท นาเสนอว าในหลวงได ทรงค ดโปรเจค เก ยวก บไบโอด เซลต งแต น าม นย งม ราคาถ กมาก ๆ 2. โครงการหญ าแฝก เป นโครงการตามพระราชดาร ในการอน ร กษ ด นและน าและนว ตกรรมน ได ถ ก เผยแพร ไปย งท วโลก ในการอน ร กษ ด นและน า 3. โครงการแก มล ง เป นโครงการเพ อการป องก นน าท วมแถวกร งเทพ และปร มณฑล โดยม บ อพ กน า ช วคราว 4. โครงการฝนหลวง เป นโครงการเพ อแก ไขป ญหาการขาดแคลนน าในภาคการเกษตร 5.ก งห นนาไชยพ ฒนา เป นประย กต ว ทยาเพ อการบาบ ดน า 6. เกษตรทฤษฎ ใหม และ เศรษฐก จพอเพ ยง เป นพระราชทฤษฎ ท ทรงม พระราชดาร และทรงพระราชทานแนวค ดในการพ ฒนาส ปวงชนชาวไทย พระราชกรณ ยก จต าง ๆ เก ยวก บการศ กษาตลอดช ว ตน นม มากมายน บไม ถ วนได แก ความสน พระราชหฤท ยเก ยวก บศ ลปะ และทรงงานเก ยวก บงานศ ลปะท เก ยวข องก บล ทธ ทางศ ลปะต าง ๆ ความสนพระราชหฤท ยเก ยวก บดนตร งานทางว ศวกรรมศาสตร ต าง ๆ ซ งการนาเสนอเก ยวก บการศ กษา ตลอดช ว ตในคร งน เป นงานสาค ญท ส งผลต อค ณภาพช ว ตของประชาชนเป นเป าหมายสาค ญ โดย การศ กษาค นคว าของพระองค ท านม เป าหมายท ค ณภาพช ว ตประชาชนโดยตรง โดยเน นประย กต ว ทยา และนว ตกรรมท เก ยวก บอาช พเกษตรท เป นบร บทของประเทศไทยมาช านาน คาถามและคาตอบท ทรงค นคว า เป นไปเพ อประโยชน ส ขแห งมหาชนชาวสยาม อย างแท จร ง

4 ๖.๒ การเป นผ นาทางว ชาการ ผ นาทางว ชาการ ค อ ผ ท ม ความร ความเข าใจในทฤษฎ ปร ชญาของหล กส ตรต างๆท ใช ในสถานศ กษา ม ความร ความเข าใจในว ธ สอนแบบต างๆ สน บสน นให คร ใช นว ตกรรมการสอนเป นแบบอย างท ด ในเช งว ชาการ สน บสน นและส งเสร มความเป นเล ศทางว ชาการของโรงเร ยน ส งเสร มการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ น เทศและกาก บให การจ ดการเร ยนร เป นไปตามแผนการจ ดการเร ยนร ท กาหนดไว การบร หารงานว ชาการ เป นส งสาค ญต อความสาเร จหร อความล มเหลวของการบร หารสถานศ กษา แต การบร หารงานว ชาการใน สถานศ กษาจะม ค ณภาพด มากน อยเพ ยงใดน น ย อมข นอย ก บองค ประกอบหลายประการ ส งท สาค ญท ส ดได แก ผ บร หารสถานศ กษาท จาเป นต องม ภาวะผ นาทางว ชาการ เพ อให สถานศ กษาจ ดการศ กษาได ตามเจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 และท แก ไขเพ มเต ม พ.ศ เป าหมายของการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ค อ การพ ฒนาคน โดยม ความเช อว ามน ษย ม ศ กยภาพ ท จะเร ยนร และพ ฒนาตนเองได ตลอดช ว ต นอกจากจะให ความสาค ญก บการพ ฒนาศ กยภาพโดยตรงแล วย ง จาเป นต องคาน งถ งกลไกและสภาพแวดล อมท จะส งเสร มและสน บสน นให เก ดการพ ฒนาอย างเต มท เพ อเตร ยม คนให เป นบ คคลแห งการเร ยนร สามารถเผช ญก บสถานการณ ท เก ดข นและท เปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ได สถาบ นการศ กษาจ งเป นหน วยงานท ม ความสาค ญท ส ดต อการสรรสร างและพ ฒนาคนให เป นบ คคลแห งการ เร ยนร ด งกล าวข างต น การท จะพ ฒนาคนให ประสบความสาเร จด งน นได จาเป นอย างย งท คร บ คลากรทางการ ศ กษา ท ม หน าท โดยตรงต อการพ ฒนาคนจะต องม ความสามารถในการสร างคนอย างรอบด าน ต องเป นผ นา ทางว ชาการอย างแท จร งจ งจะสามารถนาพาบ คคลซ งเป นผลล พธ ทางการศ กษาให บรรล ความเป นบ คคลแห ง การเร ยนร ด งกล าวได ผ บร หารสถานศ กษา คร และบ คลากรทางการศ กษา ม บทบาทสาค ญย งในสถานศ กษาซ งเป นองค กร ระด บการปฏ บ ต จากเอกสารและงานว จ ยจานวนมากท แสดงให เห นว าผ นาส งส ดขององค กรปฏ บ ต ท ใช ภาวะ ผ นาในการจ ดการบร หารงานในองค กรส งผลต อค ณภาพขององค กรและผลงานท ผล ตออกมา โดยเฉพาะใน สถานศ กษาท เป นองค กรเก ยวก บการจ ดการเร ยนร และถ ายทอดองค ความร ต างๆของส งคมส ผ เร ยนอ นเป น เยาวชนของชาต ท จะเต บโตเป นผ ใหญ เพ อสร างความเจร ญให ก บส งคมและประเทศชาต ต อไป สถานศ กษาจ ง ต องม ผ นาท ม ความเหมาะสมเพ อพ ฒนาค ณภาพของผ เร ยน ด งน น ผ นาท เหมาะสมท ส ดในสถานศ กษาป จจ บ น ค อ ผ นาทางว ชาการ

5 การจะก าวส ความเป นผ นาทางว ชาการได น น จาเป นจะต องเร ยนร และปฏ บ ต ภารก จในบทบาทต างๆ อย างหลากหลายท งน เพราะผ นาทางว ชาการย อมจะต องเป ยมไปด วยความร ความสามารถ และความเท าท น ในองค ความร ต างๆ กล าวค อ 1. ผ นาทางว ชาการจะต องเป นผ บร หารม ออาช พน น ค อ ม ความรอบร ในหล กการ แนวค ด ทฤษฎ และว ธ การบร หารงานตามโครงสร างของสถานศ กษา ม ความรอบร ในหล กการ แนวค ด ทฤษฎ และ ว ธ การในการประย กต ใช ส อ นว ตกรรมเทคโนโลย และสารสนเทศอย างเหมาะสมและเก ดผลด ต อผลการ ดาเน นงานการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน ม ความรอบร ด านว ชาการ หล กส ตร ปร ชญาการศ กษา หล กจ ตว ทยา ด านต างๆ ตลอดจนว ทยาการใหม ๆ ม ท กษะในการครองตน ครองคน และครองงาน ม ภาวะผ นา Leadership ซ งจะต องม องค ประกอบของความร ความเข าใจ (Knowledge) การร จ กต ดส นใจ (decision making) ร จ กและสามารถนาเอาว ธ การและกลย ทธ ในการแก ไขป ญหา (problem solving)มาใช ในการ ปฏ บ ต งานในหน าท ได 2. ผ นาทางว ชาการจะต องม ความสามารถในการบร หารความเปล ยนแปลง กล าวค อ 2.1 สร างความร ส กจาเป นเร งด วนในการเปล ยนแปลง 2.2 สร างท มงาน แนวร วมท ทรงพล ง โน มนาการเปล ยนแปลง 2.3 สร างว ส ยท ศน ช นาความพยายามในการปร บเปล ยน 2.4 ส อสาร สร างความเข าใจ ย ดม นในว ส ยท ศน และกลย ทธ ผล กด น 2.5 เพ มอานาจให ผ อ นในการต ดส นใจ เพ อให ว ส ยท ศน เป นจร ง 2.6 วางแผนอย างเป นระบบเพ อม งสร างความสาเร จในระยะเวลาอ นส น 2.7 รวบรวมผลสาเร จจากการปร บปร ง ก อให เก ดการเปล ยนแปลงมากข น 2.8 ปล กฝ งแนวทางใหม ๆ ของความสาเร จเข าส ระบบการทางานขององค กร 3. ผ นาทางว ชาการจะต องเป นน กบร หารและพ ฒนาหล กส ตร โดยในการบร หารและพ ฒนา หล กส ตรน นจะต องคาน งถ งส งต างๆ เช น 3.1 ม เป าหมายหร อมาตรฐานค ณภาพผ เร ยนกาหนดไว ช ดเจนและย ดหย นในการ ปฏ บ ต 3.2 การพ ฒนาหล กส ตรต องท นต อความก าวหน าทางด านว ทยาการ เทคโนโลย ต างๆ เพ อพ ฒนาความร และท กษะในการใช เทคโนโลย แก ผ เร ยน 3.3. ส งท กาหนดในการเร ยนการสอนต องช วยเตร ยมผ เร ยนเพ อการดารงช ว ตได อย างม ค ณภาพในโลกไร พรมแดน 3.4 หล กส ตรต องส งเสร มการพ ฒนาผ เร ยนในองค รวม 3.5 ส งท กาหนดในหล กส ตรควรเช อมโยงและสอดคล องก บช ว ตจร ง 3.6 การว ดและประเม นผลการเร ยนร เป นเคร องม อสาค ญในการตรวจสอบและ พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนให บรรล ตามเป าหมายของหล กส ตร

6 ล กษณะผ นาด านว ชาการโดยท วๆ ไปน น หมายถ งผ บร หาร คร หร อบ คลากรทางการศ กษาต างๆ ท ปฏ บ ต ภารก จทางด านการจ ดการศ กษาบนพ นฐานหล กการ แนวค ดและแนวปฏ บ ต ต างๆ กล าวค อ 1. พ นธก จและว ส ยท ศน ของโรงเร ยนม ความช ดเจน 2. หล กส ตรและแผนการเร ยนการสอนตรงก บเป าประสงค ของโรงเร ยน 3. ม การตรวจสอบและปร บเปล ยนแผนการเร ยนการสอน 4. ม การตรวจสอบและควบค มแผนการเร ยนการสอนให เข าถ งความต องการ 5. ม การส งเกตการณ สอนของคร และการให ข อม ลป อนกล บ 6. ม แหล งข อม ลเพ มเต มท เข าถ งได 7. ม การเน นถ งการพ ฒนาความต องการของคร 8. ม การต ดส นใจในเร องต าง ๆ จากข อม ลท ม อย 9. ม การวางแผนโดยตระหน กถ งความแตกต างของแต ละบ คคล 10. ม การให คาปร กษาทางด านว ชาการ 11. ม ก จกรรมท ส งผลต อผลส มฤทธ ของน กเร ยน 12. บ คลากรในโรงเร ยนสามารถฝ กฝนให เก ดการจ ดการช นเร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพ 13. ม การนาร ปแบบการบร หารงานอย างหลากหลายมาใช 14. เพ มโอกาสการเร ยนร ในด านต าง ๆ ให ก บน กเร ยน 15. บรรยากาศภายในโรงเร ยนช วยส งเสร มให เก ดการเร ยนร 16. ม การใช แบบประเม นผลและเกณฑ ช ว ดท หลากหลาย 17. ม การมองว าม ผ ปกครองเหม อนเพ อนร วมงาน 18. ม ความคาดหว งส งในด านของการสอน ผ นาทางว ชาการท ม ความร ความสามารถและนาโรงเร ยนให ประสบความสาเร จได น น จาเป นต องม ท ศทางในการปฏ บ ต เพ อให บรรล เป าหมายของโรงเร ยน น นค อ ว ส ยท ศน แรงบ ลดาลใจสน บสน น ให เก ดความค ดสร างสรรค และการสน บสน นท งภายในและภายนอกโรงเร ยน ในความต องการพ ฒนาโรงเร ยน อย างต อเน อง รวมท งต องพ ฒนาผลงานของตนเอง เร ยนร ส งใหม และพ ฒนาส งใหม ๆ เพ อให โรงเร ยนได ก าว ไปส การเปล ยนแปลงอย างแท จร ง ตลอดจนเพ อพ ฒนาผ เร ยนให ม ท กษะ ม ความสามารถในการใช ช ว ตใน ท ามกลางความเปล ยนแปลงได อย างม ความส ข

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง สถาบ นพ ฒนาการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยภาคกลาง ส าน กงานปล ดกระทรงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ก คาน า

More information

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การได ม ค าส งให ใช

More information

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา "...เศรษฐก จพอเพ ยง เป นเสม อนรากฐานของช ว ต รากฐานความม นคงของแผ นด น เปร ยบเสม อนเสาเข ม ท ถ กตอกรองร บบ านเร อนต วอาคารไว น นเอง ส งก อสร างจะม นคงได ก อย ท เสาเข ม และล มเสาเข มเส ยด วยซ ำไป..." พระราชดำร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ผ บร หารก บการสร างค ณภาพโรงเร ยน ส ความเป นเล ศ* ส รศ กด ปาเฮ** 1. บทนา

ผ บร หารก บการสร างค ณภาพโรงเร ยน ส ความเป นเล ศ* ส รศ กด ปาเฮ** 1. บทนา ผ บร หารก บการสร างค ณภาพโรงเร ยน 1. บทนา ส ความเป นเล ศ* ส รศ กด ปาเฮ** รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาแพร เขต 2 กระแสแห งการปร บเปล ยนทางส งคมในป จจ บ นโดยเฉพาะการจ ดการศ กษาในช วงแผนพ

More information

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556)

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) 1 แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) บทนา ป จจ บ นเป นย คท กล าวก นว าเป นย คแห งการเปล ยนแปลงท ก ๆ องค การต างต องเผช ญก บสภาวะการ เปล ยนแปลง ท งในระด บโลก ระด

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information