โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553"

Transcription

1

2

3 โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ สำาน ก การ ศ กษา กร งเทพมหานคร ศ นย สาธารณประโยชน และ ประชา ส งคม สถาบ น บ ณฑ ต พ ฒนบร หารศาสตร และองค กรเพ อความโปร งใสในประเทศไทย

4 กล าว นำา เด ก และเยาวชน ถ อเป นทร พยากรมน ษย ท ม ค ณค าย งของประเทศ เพราะเด กและเยาวชน ในว นน จะเต บโตเป นผ ใหญ ในว นหน า การให การศ กษาแก เด กและเยาวชนจ งม ความสำาค ญต อการ กำาหนดท ศทางของส งคมในอนาคต ด งน นจ งต องบ มเพาะให เป นผ ม ความร ความสามารถควบค ไป ก บการม ค ณธรรม จร ยธรรมในจ ตใจ เพ อให เต บโตเป นผ ใหญ ท ม ค ณภาพสร างสรรค ส งคมท ด ม ความส ข เป นส งคมแห งความด งาม โดยม คร และโรงเร ยนทำาหน าท ถ ายทอดความร และบ มเพาะ ความด ต งแต ว ยเยาว การจ ดทำาหล กส ตร โตไปไม โกง สำาหร บเด กในโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร เป นโครงการท คำาน งถ งผลในระยะยาว ด วยความหว งว า เด กและเยาวชนท ผ านกระบวนการเร ยนร ตามแนวทางของหล กส ตรจะได เร ยนร และซ มซ บค ณค าของความซ อส ตย ความร บผ ดชอบต อหน าท การม จ ตสาธารณะ ม ช ว ตพอเพ ยง และร กความเป นธรรม อ นจะช วยปล กฝ งค าน ยมและจ ตสำาน ก ให เยาวชนไทยเต บโตเป นคนท ม ศ กด ศร เช อม นในความส จร ต กล าย นหย ดในส งท ถ กต อง และ ต อต านการเอาร ดเอาเปร ยบ การท จร ตคอร ร ปช น และการโกงท กประเภท ผมม ความหว งว าด วยความพยายามเช นน จะม ผลให ส งคมของกร งเทพมหานครเป นส งคม ท ม ความย งย นและก าวหน า เป นเม องท น าอย ผ คนม ความส ข และม จ ตสำาน กแห งความด งาม และขอขอบค ณ ผ ม ส วนเก ยวข องท กท านท ร วมม อก นสร างสรรค เพ อกร งเทพมหานครของเราท กคน หม อมราชวงศ ส ข มพ นธ บร พ ตร ผ ว าราชการกร งเทพมหานคร

5 กล าว นำา นางทยา ท ปส วรรณ รองผ ว าราชการกร งเทพมหานคร

6 กล าว นำา จดหมายถ งค ณคร ค ณคร ท ร กคะ ด ฉ นม ความย นด ย งท ได ม โอกาสฝากข อค ดถ งค ณคร ผ ซ งอย ในว ชาช พเด ยวก บด ฉ น ถ งแม ว าว ชาช พคร ของเราจะถ กเปร ยบเปรยว าเป นเสม อน เร อจ าง ท หมดความสำาค ญ สำาหร บผ โดยสารเม อเขาได ข ามถ งฝ งแล ว แต ด ฉ นเช อเสมอว าความส ขท แท จร งของคร ค อการ ได ม โอกาสกระต นให ผ เร ยนได เป ดม มมองใหม และได นำาเอาข อค ดและประเด นจากการเร ยน ไปขบค ด ย อยสลาย และด ดซ ม จนกลายเป นระบบความเช อของเขาเองอย างเป นธรรมชาต หว งว าค ณคร จะได ใช ค ม อเป นเคร องม อช วยน กเร ยนได เร ยนร และซ มซ บค าน ยมหล ก ของหล กส ตรได อย างสน กสนานและสร างสรรค นะคะ จ ร ว จ ตรวาทการ ประธานศ นย สาธารณประโยชน และประชาส งคม เลขาธ การองค กรเพ อความโปร งใสในประเทศไทย

7 เพลง โตไปไม โกง จ ตสำาน ก ท เราต องม เพ อจะเป นคนด เม อเป นผ ใหญ ห าข อ ห าคำา แค ทำาให ได เป นเร องง ายๆ เท าน นเอง * ข อ 1 ซ อส ตย ข อ 2 ร บผ ดชอบ ข อ 3 ร กในความเป นธรรม ข อ 4 พอเพ ยง ข อ 5 ทำาเพ อส วนรวม...แค น ทำาง ายไม ยากเลย~ย ** เป นคนด เราจะไม คดโกง คนคดโกง เขาเป นคนไม ด เม อเป นผ ใหญ จะไม ล มเร องน จะเป นคนด โตไปไม โกง (ซ า *, **) *** ลา ล าลา โตไปไม โกง (ซ า 4 คร ง) ###

8 กล าว เกร น หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ม ง หล อ หลอม ปล ก ฝ ง ให เด ก เต บโต เป น ผ ใหญ ท ม ค ณภาพ เป ยม ไป ด วย ค า น ยม และ ค ณสมบ ต ท พ ง ปรารถนา เช น ความ ซ อส ตย ส จร ต การม จ ต สาธารณะ และ ม ความ ร บ ผ ด ชอบ ต อ ส งคม รวม ท ง ม ความ ร ก ใน ความ ถ ก ต อง และ เป น ธรรม โดย ย ด หล ก ความ พอ เพ ยง ใน การ ดำาเน น ช ว ต ซ ง จะ เป น พ น ฐาน ท ขาด เส ย ม ได ใน การ สร าง ภ ม ค มก น ต อ การ ท จร ต ประพฤต ม ชอบ และ ต อ การ เอา ร ด เอา เปร ยบ ผ อ น ส งคม และ ประเทศ ชาต ว ตถ ประสงค ของ หล กส ตร 1. เพ อ พ ฒนา กระบวนการ เร ยน ร ให ร จ ก อย ร วม ก บ ผ อ น อย าง ส นต บน พ น ฐาน ของ ความ ถ ก ต อง และ เป น ธรรม 2. เพ อ สร าง จ ตสำาน ก ค ณธรรม ของ น ก เร ยน ให ไม เห น แก ต ว ไม เอา เปร ยบ ผ อ น ร จ ก จำาแนก ช ว ด สามารถ แยกแยะ ความ ผ ด และ ความ ถ ก ต อง เพ อ เป น ภ ม ค มก น ต อ ป ญหา ท จร ต คอร ร ปช น 3. เพ อ พ ฒนา ให น กเร ยน ม ค ณล กษณะ อ น พ ง ประสงค ได แก ความ ซ อส ตย ส จร ต การ ม จ ต สาธารณะ การ ร ร บ ผ ด ชอบ และ ม ว น ย และ ร ก ความ พอ เพ ยง 4. เพ อ พ ฒนา สมรรถนะ ใน การ ค ด และ ม ว จารณญาณ ใน การ แก ไข ป ญหา ของ น ก เร ยน ให ค ด เป น และ ปฏ บ ต อย าง ถ ก ต อง กล า หาญ และ ม ค ณธรรม

9 ความซ อส ตย ส จร ต Honesty and Integrity ความเป นธรรม ทางส งคม Fairness and Justice การม จ ตสาธารณะ Greater Good and public spirit กระทำาอย างร บผ ดชอบ Responsibility and Accountability เป นอย อย างพอเพ ยง Sufficiency and Moderation ค ณล กษณะ อ น พ ง ประสงค หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ม ง พ ฒนา น กเร ยน ให ม ค ณล กษณะ อ น พ ง ประสงค สร าง น ส ย ให น กเร ยน ร ก ความ ถ ก ต อง และ ความ เป น ธรรม เพ อ เป น ภ ม ค มก น ต อ ป ญหาการท จร ต คอร ร ปช น ไม ท จร ต ไม โกง ไม ยอมร บ และ ร งเก ยจ พฤต กรรม ท จร ต และการ โกง ท ก ร ป แบบ

10 สารบ ญ สาระท 1 ความซ อส ตย ส จร ต ก จกรรมท 1.1 บทเร ยนของจอม (1) 2 ก จกรรมท 1.2 บทเร ยนของจอม (2) 3 ก จกรรมท 1.3 ห วใจบร ส ทธ 4 ก จกรรมท 1.4 เด กเล ยงม า 5 ก จกรรมท 1.5 คนเก ง แต โกง 6 ก จกรรมท 1.6 เล าน ทานแตงโมลายของค ณยายว ว 7 ก จกรรมท 1.7 ต นมะม วงร มร ว (1) 8 ก จกรรมท 1.8 ต นมะม วงร มร ว (2) บทละคร 9 ก จกรรมท 1.9 เพ อนร ก 10 ก จกรรมท 1.10 แพะก บแกะ 11 สาระท 2 การม จ ตสาธารณะ ก จกรรมท 2.1 จ ตรกรน อยสร างฝ น 17 ก จกรรมท 2.2 ขยะกำาล งจะล นโลก 18 ก จกรรมท 2.3 เล าส ก นฟ ง 19 ก จกรรมท 2.4 สำารวจก นส กน ด ก อนค ดทำาลาย 20 ก จกรรมท 2.5 โรงเร ยนของเราน าอย 21 ก จกรรมท 2.6 ร วมด วยช วยก น 22 ก จกรรมท 2.7 ต นไม ศ กด ส ทธ 23 ก จกรรมท 2.8 เล าน ทานความด ส เหล องส ม 24 ก จกรรมท 2.9 ถ งฝ น 25 ก จกรรมท 2.10 เป ดหาบ าน 26

11 สาระท 3 ความเป นธรรมทางส งคม ก จกรรมท 3.1 เร อแสนสน ก 36 ก จกรรมท 3.2 ใครหนอ จอมเอาเปร ยบ 37 ก จกรรมท 3.3 หน ฝนเท ยวตลาด 38 ก จกรรมท 3.4 เหต เก ดเพราะเป นญาต 40 สาระท 4 กระทำาอย างร บผ ดชอบ ก จกรรมท 4.1 หน าท ของใครก น (1) 48 ก จกรรมท 4.2 หน าท ของใครก น (2) 50 ก จกรรมท 4.3 สมาช กในห องเร ยน 51 ก จกรรมท 4.4 ม กง าย สบายใจ แต ใครร บผ ดชอบ 54 ก จกรรมท 4.5 เส อก นว ว 55 ก จกรรมท 4.6 เกมต อส บ 56 ก จกรรมท 4.7 โลกน าอย ด วยม อเรา 58 ก จกรรมท 4.8 เพราะฉ นสำาค ญท ส ด 60 ก จกรรมท 4.9 ครอบคร วปลาน โม 61 สาระท 5 เป นอย อย างพอเพ ยง ก จกรรมท 5.1 ร ประหย ด ไม เด อดร อน 68 ก จกรรมท 5.2 ถ งป ยเร ร อน 69 ก จกรรมท 5.3 เพชรและพลอย 70 ก จกรรมท 5.4 ประโยชน จากของเหล อใช 72 ก จกรรมท 5.5 ทำาสม ดจากสม ดท เหล อใช 74 ก จกรรมท 5.6 ห านทองคำา 75 ก จกรรมทบทวนเน อหา ก จกรรม ล กบอลความด 77 ก จกรรม สม ดบ นท กความด 78 ก จกรรม บทละครใหม ห วใจค อ สร างเด กไม โกง 81

12

13 สาระท 1 ความซ อส ตย ส จร ต แนวค ด ก า ร ดำ า เ น น ช ว ต ใ น ส ง ค ม น น ค ว า ม ซ อ ส ต ย ส จ ร ต เ ป น เร อ ง ท สำ า ค ญ และจำาเป นไม ว าจะซ อส ตย ต อตนเองหร อผ อ น ด งน น การท เราจะม ความซ อส ตย ส จร ต น น เราจะต องปล กฝ งและสร างจ ตสำาน กเก ยวก บความซ อส ตย ส จร ตอย างถ กต อง และให เห นโทษของการไม ซ อส ตย ส จร ตว า จะส งผลต อตนเองและส งคมอย างไรบ าง จ ดประสงค 1. เข าใจความสำาค ญของการร กษาคำาพ ด ไม โกหก ถ อส จจะ 2. เข าใจความไม ซ อส ตย คดโกง และการประพฤต ท จร ตจะส งผลต อตนเองและส งคม อย างไร 3. เข าใจประโยชน ของการประพฤต ส จร ต ไม คดโกงจะส งผลต อตนเองและส งคมอย างไร เคร องม อการเร ยนร 1. น ทาน 2. เกมและก จกรรม 3. เพลง 4. คำาคล องจอง

14 2 ก จกรรมท 1.1 บทเร ยนของจอม (1) จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความสำาค ญของการร กษาคำาพ ด ไม โกหก ถ อส จจะ ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง บทเร ยนของจอม 2. หล งจากเล าน ทานจบ คร แจกกระดาษให น กเร ยนเพ อแลกเปล ยนความค ดเห น ถ าน กเร ยนเป นจอม จะทำาเช นน นหร อไม เพราะเหต ใด ถ าม ใครมาโกหกน กเร ยน ไม พ ดความจร งเหม อนจอม น กเร ยนจะร ส กอย างไร น กเร ยนค ดว า การไม โกหกและร กษาส ญญา เป นเร องท ทำาได ยาก หร อไม เพราะอะไร น กเร ยนเคยโกหกหร อผ ดส ญญาหร อไม เพราะอะไร และร ส กอย างไร 3. น กเร ยนท กคนวาดร ป ต วละครในน ทาน บทเร ยนของจอม ตามจ นตนาการ และเข ยนความร ส กของน กเร ยนถ งเจ าจอมและชาวบ าน 4. คร สร ปบทเร ยนเร องความสำาค ญของการร กษาคำาพ ด ไม โกหกและถ อส จจะว าม ความสำาค ญ ท งก บน กเร ยนและผ อ น ถ าไม ร กษาคำาพ ดหร อชอบพ ดโกหกจะส งผลร ายก บ น กเร ยนและผ อ นเหม อนในน ทาน ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง บทเร ยนของจอม 2. กระดาษและส เท ยน

15 3 ก จกรรมท 1.2 บทเร ยนของจอม (2) จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความสำาค ญของการร กษาคำาพ ด ไม โกหก ถ อส จจะ ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร ทบทวนน ทานเร อง บทเร ยนของจอม 2. แบ งน กเร ยนเป นกล มๆ ละ คน เพ อแสดงละครตามเร อง 3. ค ดเล อกต วแสดง พร อมซ อมบทละคร 4. น กเร ยนท ไม ได เป นต วแสดงให ม ส วนร วมโดยการทำาฉากประกอบการแสดง ตามความเหมาะสม 5. ซ อมใหญ เพ อเตร ยมความพร อมก อนแสดงจร ง 6. แสดงละคร ส อและอ ปกรณ การเร ยนร น ทานเร อง บทเร ยนของจอม

16 4 ก จกรรมท 1.3 ห วใจบร ส ทธ จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความสำาค ญของการร กษาคำาพ ด ไม โกหก ถ อส จจะ ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร ทบทวนส นๆ ถ งน ทานและการแสดงละครเร อง บทเร ยนของจอม แล ว ซ งทำาให น กเร ยนเข าใจถ งความสำาค ญของการร กษาคำาพ ด ไม โกหก ถ อส จจะ และผลท เก ด จากการโกหกผ อ น 2. น กเร ยนทำาก จกรรมโดยการสร างคำาม นส ญญาน อยๆ ของน กเร ยนท กคน เพ อเป น การปล กฝ งการให คำาม นส ญญาและการร กษาคำาม นส ญญาน น ม ใช เพ ยงแค การพ ด หร อการเข ยนลอยๆ แต เป นการสร างต นไม แห งคำาม นส ญญาในจ ตใจของน กเร ยน 3. น กเร ยนร วมก นสร างต นไม แห งคำาม นส ญญาของห องเร ยน เพ อใช ในการนำาห วใจ แห งคำาม นส ญญาของน กเร ยนท กคนมาต ดไว 4. น กเร ยนท กคนต ดกระดาษส เป นร ปห วใจ แทนห วใจดวงน อยๆ ของต วเอง และเข ยน คำาม นส ญญาท น กเร ยนต องการจะให คำาม นส ญญา เช น ผมจะไม ลอกการบ านแล วคร บ หน จะไม โกหกพ อแม แล วค ะ เป นต น 5. จากน นเข ยนช อของต วเองในห วใจดวงน น แล วมารวมก นและส มจ บห วใจของแต ละคน ท ม คำาม นส ญญาข นมา น กเร ยนจ บได ของใครก ตาม ให อ านและเร ยกช อน กเร ยนคนน น โดยท น กเร ยนคนท ถ กเร ยกช อ จะตอบว า ผมหร อหน ขอส ญญา คร บหร อค ะ แล วนำาไปต ดท ต นไม แห งคำาม นส ญญา 6. หล งจากต ดห วใจครบท กคนแล ว ให น กเร ยนช วยก นด ว า คำาม นส ญญาใดท เข ยนง าย แต ปฏ บ ต ได ยาก เพราะเหต ใด พร อมแลกเปล ยนความค ดเห น ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. กระดาษส ต างๆ 2. ส เท ยน

17 5 ก จกรรมท 1.4 เด กเล ยงม า จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความไม ซ อส ตย คดโกง และโทษของการประพฤต ท จร ต ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง เด กเล ยงม า 2. น กเร ยนแลกเปล ยนความค ดเห น ถ าน กเร ยนเป นเจ าของม า จะร ส กอย างไรและจะทำาอย างไร ก บเด กเล ยงม า และเด กชายสน ถ าน กเร ยนเป นเด กเล ยงม าจะทำาเช นน นหร อไม เพราะอะไร ถ าน กเร ยนเป นเด กชายสนจะทำาเช นน นหร อไม เพราะอะไร น กเร ยนได ข อค ดอะไรบ างจากน ทานเร องน 3. น กเร ยนวาดร ปต วละครในน ทาน เด กเล ยงม า ตามจ นตนาการ และเข ยนความร ส ก ของน กเร ยนถ งเด กเล ยงม า และเจ าของม าท ถ กหลอก 4. คร สร ปถ งโทษของการประพฤต ท จร ต ไม ซ อส ตย จะได ร บผลอย างไร ด งน ทาน เร อง เด กเล ยงม า ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง เด กเล ยงม า 2. กระดาษและส เท ยน

18 6 ก จกรรมท คนเก ง แต โกง 1.5 จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความไม ซ อส ตย คดโกง และการประพฤต ท จร ตจะ ส งผลต อตนเอง และส งคมอย างไร ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง คนเก ง แต โกง 2. น กเร ยนแลกเปล ยนความค ดเห น น กเร ยนได ข อค ดอะไรบ างจากน ทานเร องน ถ าน กเร ยนเป นส งโตเจ านครท ทราบข าวการปกครองห วเม องท งสองแห ง น กเร ยน จะทำาอย างไร และต ดส นใจอย างไร ถ าน กเร ยนเป นผ อย อาศ ยในห วเม องตอนเหน อ จะร ส กอย างไร ถ าน กเร ยนเป นผ อย อาศ ยในห วเม องตอนใต จะร ส กอย างไร ถ าเล อกได น กเร ยนจะทำาอย างไรก บผ ปกครองท ไม ซ อส ตย และเอาเปร ยบผ อ น ถ าเป นคนเก งแล วเป นคนด ด วยจะได หร อไม และจะทำาอย างไร 3. น กเร ยนจ บค ข อความท ส มพ นธ ก นโดยเข ยนบนกระดานให น กเร ยนทำาลงในสม ด 1) ความซ อส ตย 3 เม องท อ ดมสมบ รณ แต ถ กทำาลายด วยการโกงก นของเจ าเม อง 2) ความไม ซ อส ตย 6 ม ความสามารถ แต ข โกงและเอาเปร ยบผ อ น 3) ห วเม องเหน อ 1 จร งใจ ไม คดโกง 4) ห วเม องใต 5 ร กความขย น ซ อส ตย จนก าวหน าในหน าท 5) ช างน อย 2 ไม ซ อตรง ไม จร งใจ คดโกง 6) เจ ากบ 4 เม องท แห งแล ง แต ด วยความขย นและซ อส ตย ทำาให อ ดมสมบ รณ 4. คร เฉลยคำาตอบ น กเร ยนแลกเปล ยนความค ดเห น 5. น กเร ยนวาดร ปสะท อนความเห นเก ยวก บ เม องน าอย ท ปราศจากการโกงก น 6. คร สร ปถ งโทษของการประพฤต ท จร ต ไม ซ อส ตย จะได ร บผลด งน ทานเร อง คนเก ง แต โกง คำาศ พท น าร 1. ห วเม อง หมายถ ง เม องท อย รอบนอกอาณาเขตของเม องหลวง 2. เง นบำาร งท องท หมายถ ง เง นภาษ ท เราต องจ ายให ก บร ฐ เพ อเป นรายได ในการบร หารประเทศ ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง คนเก ง แต โกง 2. ต กตาห นม อร ปช างและกบ 3. กระดาษและส เท ยน

19 7 ก จกรรมท 1.6 เล าน ทานแตงโมลายของค ณยายว ว จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจประโยชน ของการประพฤต ส จร ต และโทษของการ ประพฤต ท จร ต ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง แตงโมลายของค ณยายว ว 2. เม อเล าน ทานจบแล วต งคำาถามก บน กเร ยน น กเร ยนค ดว า ล งแพะทำาถ กต องหร อไม ถ าน กเร ยนเห นคนท ทำาเหม อนล งแพะ จะทำาอย างไร ถ าน กเร ยนก นนมเส ยจากล งแพะเหม อนค ณยายว ว จะเป นอย างไร ตามความเห นของน กเร ยน หน กระต าย ล กหม และเม นน อย ทำาอะไรท แสดงถ ง ความซ อส ตย น กเร ยนค ดว า ถ าล กหม ไม ได อย ก บหน กระต ายและเม นน อย ล กหม จะทำาอย างไร 3. น กเร ยนวาดภาพเหต การณ ท ประท บใจตามจ นตนาการจากน ทาน และเข ยนบรรยาย 4. คร สร ปโดยการช ให เห นว า ความซ อส ตย เป นอย างไร และการคดโกงเป นอย างไร และผลของท งสองอย างออกมาอย างไรโดยนำาเหต การณ ในน ทาน และสถานการณ จร ง (ถ าม ) มาประกอบให เห นภาพ ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง แตงโมลายของค ณยายว ว 2. กระดาษและส เท ยน

20 8 ก จกรรมท (1)1.7 ต นมะม วงร มร ว จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความสำาค ญของการร กษาคำาพ ด ไม โกหก ถ อส จจะ ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง ต นมะม วงร มร ว 2. แจกกระดาษให น กเร ยนเพ อแลกเปล ยนความค ดเห น น ทานเร องน ควรม ช อว าอะไร อร ณทำาอย างไร จ งได ผลมะม วงมาฝากก อง น กเร ยนค ดว า ก องทำาถ กต องหร อไม อร ณทำาถ กต องหร อไม ถ าน กเร ยนเป นอร ณ น กเร ยนจะทำาอย างไร ถ าน กเร ยนเป นก อง น กเร ยนจะทำาอย างไร ถ าน กเร ยนเป นเจ าของบ าน น กเร ยนจะทำาอย างไร 3. น กเร ยนท กคนวาดร ปต วละครในน ทานเร อง ต นมะม วงร มร ว ตามจ นตนาการ และเข ยนความร ส กของน กเร ยนเก ยวก บอร ณ ก อง และเจ าของบ าน 4. คร สร ปถ งความสำาค ญของการร กษาคำาพ ด ไม โกหก และถ อส จจะว าม ความสำาค ญ อย างไรก บน กเร ยนและผ อ น ถ าไม ร กษาคำาพ ดหร อชอบพ ดโกหกจะเก ดอะไรข น 5. ฝ กท องคำาคล องจองและร องเพลง เด กเอ ย เด กด ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง ต นมะม วงร มร ว 2. กระดาษและส เท ยน 3. คำาคล องจอง/ เพลง เด กเอ ย เด กด คำาคล องจอง/เพลง เด กเอ ย เด กด พวกเราร องเพลง บรรเลงร วมก น เพลงของเราน น ค อเพลงเด กด เด กเอ ยเด กเล ก ต วเล กเหล อท เด กเอ ยเด กด ม ความจร งใจ ไม ล กขโมย ไม หย บของใคร แม เราอยากได แต ม นไม ด เด กเอ ยเด กเล ก เด กเอ ยเด กด ห วใจเราน ม ซ อส ตย เอย.

21 9 ก จกรรมท 1.8 มะม วงร มร ว (2) บทละคร จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความสำาค ญของการร กษาคำาพ ด ไม โกหก ถ อส จจะ ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง ต นมะม วงร มร ว 2. ค ดเล อกต วละคร 3. ต วแสดงซ อมบทละคร 4. น กเร ยนท ไม ได เป นต วแสดงให ทำาฉากประกอบการแสดง ตามความเหมาะสม 5. ซ อมใหญ เพ อเตร ยมความพร อมก อนแสดงจร ง 6. แสดงละคร ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. บทละคร ต นมะม วงร มร ว 2. คำาคล องจอง/ เพลง เด กเอ ย เด กด

22 10 ก จกรรมท เพ อนร ก 1.9 จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความสำาค ญของการไม เอาของผ อ นมาเป นของตน ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง เพ อนร ก 2. แจกกระดาษให น กเร ยนเพ อแลกเปล ยนความค ดเห น น กเร ยนได ข อค ดอะไรบ าง จากน ทานเร องน ถ าน กเร ยนเป น จ บแจง จะทำาเช นน นหร อไม เพราะเหต ใด น กเร ยนค ดว า การเอาของผ อ นมาเป นของตน เป นเร องท เก ดข นบ อยหร อไม ก บน กเร ยน เพราะเหต ใด 3. น กเร ยนท กคนแต งคำาขว ญเก ยวก บความซ อส ตย ส จร ต โดยม แนวค ดเก ยวก บ การไม พ ดโกหก การร กษาคำาพ ด การไม เอาของผ อ นมาเป นของตน และโทษของ การประพฤต ท จร ต 4. คร สร ปถ งความสำาค ญของการไม เอาของคนอ นมาเป นของตนว า ม ความสำาค ญอย างไร ถ าม ใครมาเอาของน กเร ยนไปโดยท ร หร อไม ร จะร ส กอย างไร ส อและอ ปกรณ การเร ยนร น ทานเร อง เพ อนร ก

23 11 ก จกรรมท แพะก บแกะ1.10 จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความสำาค ญของการร กษาคำาพ ด ไม โกหก และร จ ก โทษของการโกหก ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง แพะจอมโกหก 2. แจกกระดาษให ก บน กเร ยนเพ อแลกเปล ยนความค ดเห น คร ถามน กเร ยนว า ร จ กแพะและแกะหร อไม แพะก บแกะต างก นอย างไร แพะม น ส ยอย างไร ถ าน กเร ยนเป นแพะจะทำาอย างไร แพะต องทำาอย างไรจ งเป นท ร กของเพ อนๆ ถ าแพะเล กโกหกจะเป นอย างไร 3. คร สร ปเร อง แพะจอมโกหก จะเห นได ว า การเป นเด กท ชอบโกหกน น นอกจากทำาให ผ อ นได ร บความเด อดร อนแล ว ส ดท ายตนเองก ต องได ร บการลงโทษจากการพ ดโกหกเช นก น 4. น กเร ยนวาดร ปแพะและแกะตามจ นตนาการของน กเร ยน พร อมระบายส ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง แพะจอมโกหก 2. กระดาษและส เท ยน

24 ปราการต านการท จร ตก ค อ จร ยธรรม และค ณธรรมประจำาใจ อ นน เป น เร องของอ ปน ส ย เป นเร องของการอบรม การท พ อแม คร บาอาจารย เพ อนฝ ง และผ ใหญ ในส งคมทำาให ด เป นต วอย าง อาน นท ป นยารช น ประธานองค กรเพ อความโปร งใสในประเทศไทย

25

26 คร ท ถ กต องม อย ในโลก...ก เป นประโยชน แก โลก... เพราะว าอย เหม อนก บ ดวงประท ปท ส องสว างให คนเด นถ กทาง ท านพ ทธทาส

27

28 สาระท 2 การม จ ตสาธารณะ แนวค ด การอย ร วมก นของสมาช กในส งคมหน งน น ต องอาศ ยความเอ อเฟ อเผ อแผ ความเข าใจ ซ งก นและก น รวมท งการท สมาช กในส งคมค ดและทำาเพ อส วนรวมร จ กการให เพ อส งคม ไม เห น แก ประโยชน ส วนตนเป นใหญ และพร อมท จะเส ยสละ หร อช วยปกป องผลประโยชน ของส วนรวม จ ดประสงค 1. เข าใจประโยชน ของความไม เห นแก ต วและเห นโทษของความเห นแก ต ว 2. ร จ กค ณค าของการให การเอ อเฟ อเผ อแผ ม จ ตอาสา (เส ยสละทำาเพ อส งคมน าอย ) 3. เข าใจความสำาค ญของการด แลร กษาส งของส วนรวมในโรงเร ยน เคร องม อการเร ยนร 1. น ทาน 2. เกมและก จกรรม 3. เพลง

29 17 ก จกรรมท 2.1 จ ตรกรน อยสร างฝ น จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนร จ กค ณค าของการให เอ อเฟ อเผ อแผ ต อผ อ น ม จ ตอาสา (เส ยสละทำาเพ อส งคมน าอย ) ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. น กเร ยนนำาสม ดวาดเข ยนของตนข นมา หร อแจกกระดาษเอ4 2. น กเร ยนวาดภาพระบายส ห วข อ ฉ นจะช วยเหล อผ อ นอย างไร และเข ยนบรรยาย ภาพวาดส นๆ ไม เก น 5 บรรท ด 3. น กเร ยนวาดภาพเสร จเร ยบร อย นำาภาพมาเสนอหน าช นเร ยนและสนทนาแลกเปล ยน เร ยนร ร วมก น (ประมาณ 4-5 ภาพ ท ม ความแตกต างก น) 4. คร สร ปบทเร ยนประโยชน ของการช วยเหล อผ อ น และผลของการช วยเหล อพร อมท งเสร มแรง และให แนวค ดนำาไปประย กต ใช ส อและอ ปกรณ การเร ยนร กระดาษและส เท ยน

30 18 ก จกรรมท ขยะกำาล งจะล นโลก2.2 จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจประโยชน ของความไม เห นแก ต วและโทษของความเห นแก ต ว ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. แจกกระดาษเอ4 พร อมปากกาเมจ กสำาหร บเข ยน 2. คร พ ดถ งป ญหาของขยะท เก ดข นในป จจ บ นว า ม มากมายจากการเห นแก ต วและไม ร บผ ดชอบของมน ษย 3. ให ด ภาพเก ยวก บสภาพป ญหาส งแวดล อม เช น ป ญหาขยะ ป ญหาน าเน าเส ย เป นต น 4. น กเร ยนแต ละคนเข ยนสาเหต ของการเก ดป ญหาส งแวดล อม อย างน อยคนละ 1 ข อ 5. น กเร ยนแต ละคนเข ยนการแก ไขป ญหาส งแวดล อมท ตนเองสามารถทำาได อย างน อย คนละ 1 ข อ ลงบนกระดาษอ กหน า 6. น กเร ยนออกมานำาเสนอหน าช นและร วมก นสนทนาแลกเปล ยนเร ยนร 7. คร สร ปบทเร ยน สาเหต ของป ญหาส งแวดล อมซ งเก ดจากพฤต กรรมเห นแก ต วของ มน ษย ซ งนำาไปส ผลเส ยท เก ดข นโดยใช ภาพเป นส อ 8. คร ให การบ านน กเร ยน โดยให ไปปฏ บ ต ตามท ได นำาเสนอและเข ยนบ นท กลงสม ดว า จะทำาอะไร ท ไหน อย างไร เพ อมานำาเสนอหน าช นเร ยนในส ปดาห ต อไป (หากน กเร ยน ค ดส งท จะทำาเก นกว าท จะนำาไปปฏ บ ต ได คร อาจจะแก ไขให เหมาะสมก บน กเร ยน) ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. ร ปภาพเก ยวก บสภาพป ญหาส งแวดล อม 2. ปากกาเมจ ก 3. ส เท ยน

31 19 ก จกรรมท เล าส ก นฟ ง 2.3 จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจประโยชน ของความไม เห นแก ต วและโทษของความเห นแก ต ว ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เกร นนำาว าส ปดาห ท ผ านมาน กเร ยนได เสนอแนวทางการแก ไขป ญหาส งแวดล อม และนำาไปปฏ บ ต อย างไรบ าง 2. น กเร ยนแต ละคนออกมานำาเสนอว า ต วเองไปทำาอะไร ท ไหน อย างไรพร อมท ง เอาบ นท กมาส งคร 3. หล งจากน กเร ยนแต ละคนนำาเสนอ คร เสร มแรงและหย บยกประเด นท น าสนใจ ของน กเร ยนมาให ชวนค ด เช น ม น กเร ยนเก บกระป องก ให ค ดต อไปว า หากคนไม ท ง กระป องลงถ งขยะ 1,000 กระป อง จะม กระป องอย ท ไหนบ าง และจะเก ดผลเส ยต อ มน ษย และส งแวดล อมอย างไร เป นต น 4. คร สร ปเร องของป ญหาท เก ดข นและช กชวนให น กเร ยนช วยแก ไขป ญหาท เก ดข น และช แนะให น กเร ยนคำาน งถ งส วนรวมและไม เห นแก ต ว

32 20 ก จกรรมท สำารวจก นส กน ด ก อนค ดทำาลาย 2.4 จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความสำาค ญของการด แลร กษาส งของส วนรวมในโรงเร ยน ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร ถามน กเร ยน น กเร ยนเคยส งเกตหร อไม ว า ส งของอะไรบ างในโรงเร ยนท เป นสมบ ต ส วนรวม ของโรงเร ยน เช น ถ งขยะ กระดานดำา โต ะ-เก าอ เคร องเล น เป นต น (พร อมแลก เปล ยนความค ดเห นและจดบ นท กส งท น กเร ยนแลกเปล ยน) สภาพป จจ บ นของสมบ ต ส วนรวมเหล าน น เป นอย างไรบ าง (แลกเปล ยนความค ดเห น) ถ าของส วนรวมเหล าน นชำาร ดเส ยหายหร อเห นผ อ นกระทำาเส ยหาย น กเร ยนจะ ร ส กอย างไร ถ าน กเร ยนเห นของท ชำาร ดหร อเส ยหาย น กเร ยนจะทำาอย างไร ถ าไม ม ใครทำาอะไรก บส งของท ชำาร ดหร อเส ยหายเหล าน น จะส งผลอย างไรบ าง 2. แบ งน กเร ยนเป นกล มๆ ละ 10 คน 3. น กเร ยนแต ละกล มเล อกสถานท แห งหน งท ค ดว าสมบ ต ส วนรวมชำาร ดหร อเส ยหาย 4. น กเร ยนไปย งสถานท ๆ แต ละกล มเล อกแล ว วาดร ปสมบ ต ส วนรวมชำาร ดหร อ เส ยหายพร อมก บบรรยายใต ภาพ 5. แต ละกล มนำาเสนอผลงาน 6. คร สร ปแนวทาง สมบ ต ส วนรวมในโรงเร ยนเป นสมบ ต ท น กเร ยนท กคนใช ร วมก น และไม เฉพาะน กเร ยนเท าน น ย งม ค ณคร ภารโรง เพ อนร วมโรงเร ยนต างๆ ร วมก นใช ด วย ถ าม ใครคนใดคนหน งมาทำาลายหร อขโมยสมบ ต ส วนรวมเหล าน นไป ก จะส งผล กระทบต อโรงเร ยนและท กคน เช น ถ าเราทำาลายโต ะ-เก าอ เราก จะไม ม ใช หร อเรา ทำาลายเคร องเล นของโรงเร ยนก จะทำาให ตนเองและคนอ นๆ ไม ได เล นเคร องเล น ด งน น สำารวจก นส กน ด ก อนค ดทำาลาย ส อและอ ปกรณ การเร ยนร กระดาษและส เท ยน

33 21 ก จกรรมท 2.5 โรงเร ยนของเราน าอย จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าไปม ส วนร วมในการด แลส งของสาธารณะโดยการปฏ บ ต จร ง ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. แบ งน กเร ยนออกเป น 4 กล ม หร อตามความเหมาะสม 2. คร เกร นนำาและทบทวนก จกรรมสำารวจก นส กน ด ก อนค ดทำาลาย ท ได ทำามาแล ว 3. น กเร ยนแต ละกล มช วยก นระดมความค ดเก ยวก บงานท จะด แลร กษา และพ ฒนา โรงเร ยนท ทำาได ภายใน 1 ช วโมง 4. น กเร ยนเข ยนงานท จะทำาลงกระดาษ เพ อให ร ว าจะทำาอะไร ทำาอย างไร และทำาแล วม ผลอะไรบ าง 5. แต ละกล มส งต วแทนออกมานำาเสนองาน 6. คร ช แนะงานว า สามารถทำาได หร อไม และอาจจะช วยปร บปร งแก ไข หร อเพ มเต ม 7. น ดหมายทำาก จกรรมในช วโมงต อไป และให น กเร ยนเตร ยมอ ปกรณ 8. ฝ กร องเพลง โรงเร ยนน าอย ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. กระดาษและส เท ยน 2. เพลง โรงเร ยนน าอย เพลง โรงเร ยนน าอย โรงเร ยนของเราน าอย ค ณคร ใจด ท กคน เด ก เด กก ไม ซ กซน เราท กคน ชอบไปโรงเร ยน ชอบไป ชอบไปโรงเร ยน

34 22 ก จกรรมท 2.6 ร วมด วยช วยก น จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าไปม ส วนร วมในการด แลส งของสาธารณะโดยการปฏ บ ต จร ง ข นตอนการดำาเน นการ 1. น กเร ยนแบ งกล มตามท ได แบ งไว ในก จกรรมโรงเร ยนของเราน าอย 2. คร ทบทวนถ งงานท แต ละกล มวางแผนท จะทำา 3. เตร ยมเคร องม อและอ ปกรณ (ถ าม ) 4. น กเร ยนแยกย ายไปทำางานกล มท วางแผนไว 5. น กเร ยนทำางานเสร จแล ว ให น กเร ยนกล บเข าห องเร ยนช นชมโดยการปรบม อให ต วเอง 6. คร พ ดค ยก บน กเร ยนแต ละกล มโดยถามว า แต ละกล มทำาอะไรบ าง เป นอย างไร และม ความร ส กอย างไรบ าง น กเร ยนค ดว า งานท ทำาเป นการช วยด แลโรงเร ยนซ งเป นสมบ ต ส วนรวมเป นหน าท ของเราท กคนหร อไม 7. คร สร ปเป นแนวทางว า ส งของสาธารณะ เช น ถนนในซอย ถนนหม บ าน ไฟตามถนน ฯลฯ เป นส งท เราท กคนต องช วยก นด แล เพ อให เราสามารถใช ประโยชน ได นานท ส ด นอกจากการด แลแล วเราเองก ต องไม สร างป ญหาข นมา เช น การท งขยะให เป นท เป นทาง การไม ข ดเข ยนท สาธารณะ โต ะเร ยน เป นต น

35 23 ก จกรรมท 2.7 ต นไม ศ กด ส ทธ จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจประโยชน ของความไม เห นแก ต วและโทษของความเห นแก ต ว ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง ต นไม ศ กด ส ทธ 2. น กเร ยนแลกเปล ยนความค ดเห น น กเร ยนได ข อค ดอะไรจากน ทานเร องน บ าง ถ าน กเร ยนเป นมน ษย หร อส ตว ป า หร อต นไม ศ กด ส ทธ น กเร ยนจะทำาอย างไร เพ อให ป าแห งน ม ความสมด ลของธรรมชาต อย ต อไป 3. น กเร ยนวาดร ปการอย ร วมก นอย างไม เห นแก ต ว และเข ยนแสดงความร ส กถ งมน ษย ต นไม และส ตว ป าในน ทาน 4. คร สร ปประโยชน ของความไม เห นแก ต วและโทษของความเห นแก ต วท เก ดข น ต อต วเองและผ อ น ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง ต นไม ศ กด ส ทธ 2. กระดาษและส เท ยน

36 24 ก จกรรมท 2.8 เล าน ทานความด ส เหล องส ม จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนร จ กค ณค าของการให การเอ อเฟ อเผ อแผ ม จ ตอาสา (เส ยสละทำาเพ อส งคมน าอย ) ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง ความด ส เหล องส ม (แทรกประเด นการเส ยสละใบของค ณมะกร ด ให หนอนจ ดน าเง นก นเพ อเต บโต) 2. น กเร ยนแลกเปล ยนความค ดเห น หนอนจ ดน าเง นได ทำาความด อะไรบ าง ต นมะกร ดเส ยสละให หนอนจ ดน าเง นอย างไร 3. คร สร ปในแนวทาง การม น าใจช วยเหล อผ เด อดร อน และแบ งป นเป นส งท ควรทำา เพราะเราเป นมน ษย ท อย ในส งคม การช วยเหล อผ อ นท เราสามารถทำาได จะทำาให ส งคม เป นส งคมท น าอย และเราก จะม ความส ขในส งคมน นด วย 4. ให น กเร ยนจ บค คำาท ส มพ นธ ก นโดยคร เข ยนคำาบนกระดานให ลอกลงสม ดและให เวลา น กเร ยนทำา 1) หนอนจ ดน าเง น 5 ด แลจนหายบาดเจ บ 2) ค ณมะกร ด 4 ช วยเก บหมวก 3) มดเฒ า 2 เส ยสละให หนอนน อย 4) จ งหร ด 1 ความด 3 อย าง 5) ห งห อย 3 แบ งน าหวาน 5. คร เฉลยและน กเร ยนแลกสม ดก นเพ อตรวจคำาตอบ ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง ความด ส เหล องส ม 2. สม ดน กเร ยน

37 25 ก จกรรมท ถ งฝ น 2.9 จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนร จ กค ณค าของการให การเอ อเฟ อเผ อแผ ม จ ตอาสา (เส ยสละทำาเพ อส งคมน าอย ) ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง ถ งฝ น 2. น กเร ยนแลกเปล ยนความค ดเห น น กเร ยนชอบใครมากท ส ด เพราะเหต ใด ถ าส ตว ต างๆ ไม ยอมช วยจ อยๆ จะเป นอย างไร ถ าน กเร ยนพบเหต การณ เหม อนในเร อง น กเร ยนจะช วยนางฟ าหร อไม เพราะเหต ใด 3. คร สร ปบทเร ยนเร องความสำาค ญของการเข าไปม ส วนร วมในก จกรรมต างๆ ท เป น ประโยชน ต อส งคม โดยม จ ตใจอาสาในเร องของส วนรวมซ งเร มต นจากเร องใกล ๆ ต ว ส อและอ ปกรณ การเร ยนร น ทานเร อง ถ งฝ น

38 26 ก จกรรมท เป ดหาบ าน 2.10 จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความสำาค ญของตนเองในการเข าไปม ส วนร วมในก จกรรมต างๆ ท เป นประโยชน ต อส งคมโดยม จ ตอาสา ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. แจกบ านและกำาหนดสถานการณ แจกเทปกาวส เด ยวก นให แก น กเร ยนคนละ 1 แผ น เพ อให น กเร ยนนำาไป ต ดไว บนพ นในบร เวณท ทำาก จกรรมโดยม ระยะห างประมาณ 1 ช วงต ว ให น กเร ยนท เป นผ เล นไปย นประจำาท จ ดเทปกาว คร นำาเทปกาวส ต างก นไปต ดไว บนพ นบร เวณท ทำาก จกรรมเพ มอ ก 2 จ ด เปร ยบเสม อน บ านสาธารณะท ท กคนต องด แล เล าสถานการณ สมมต ว า เก ดโรคระบาดไข หว ดเป ดข นท วโลก และเม อเป ดท เป น โรคเข ามาในหม บ าน สามารถเข าไปอย ในบ านท ว างได ท กคนต องต ดโรคระบาด และตายในท ส ด ด งน น ผ เล นจะต องช วยก นด แลร กษาบ านหร อจ ดท งหมดให นานท ส ด เพ อไม ให เป ดเข ามาย ดบ านและแพร เช อโรค 2. การดำาเน นก จกรรมในรอบท 1 คร ปล อยเป ดต วแรก ให เด นเข าไปหาบ านท ว างประมาณ 1 นาท หล งจากน น ก ปล อยเป ดต วท สอง โดยเป ดแต ละต วสวมบทบาทเป นเป ด และเด นอย างช าๆ ส วนผ เล นสามารถเปล ยนจ ดได เพ อป องก นไม ให เป ดเข าบ าน โดยผ เล นแต ละคน ห ามเหย ยบจ ดท ละ 2 จ ด และห ามถ กต วเป ด จ บระยะเวลาท ผ เล นสามารถร กษาบ านและส งเกตพฤต กรรมของผ เล น

39 3. การดำาเน นก จกรรมรอบท 2 กำาหนดให ผ เล นสามารถวางแผนในการร กษาบ านได ภายในเวลา 1-2 นาท หล งจากน นก ดำาเน นก จกรรมเหม อนก นก บในรอบแรกค อ คร ปล อยเป ดต วแรก ให เด นเข าไปหาบ านท ว าง หล งจากน นปล อยเป ดต วท สอง โดยเป ดท ปล อยไปต อง เด นช าๆ (เพ อร กษาเวลาให นานท ส ด) ผ เล นสามารถเปล ยนจ ดได เพ อป องก นไม ให เป ดเข าบ าน แต ผ เล นแต ละคนห ามเหย ยบจ ดท ละ 2 จ ด และห ามถ กต วเป ด จ บระยะเวลาท ผ เล นสามารถร กษาบ านได 4. การดำาเน นก จกรรมรอบท 3 คร กำาหนดให ผ เล นส งต วแทน เพ อเป นผ นำาในการด แลร กษาบ าน จำานวน 5-7 คน หร อประมาณร อยละ 10 ของผ เล น โดยน กเร ยนท เหล อให น งลงบนบ านของตนเอง คร ปล อยเป ดต วแรก ให เด นเข าไปหาบ านท ว าง หล งจากน นปล อยเป ดต วท สอง โดยเป ดท ปล อยไปต องเด นช าๆ ผ เล นท เป นต วแทนเท าน นสามารถเปล ยนจ ดได เพ อป องก นไม ให เป ดเข าบ าน แต ผ เล นแต ละคนห ามเหย ยบจ ดท ละ 2 จ ด และห ามถ กต วเป ด คร จ บระยะเวลาท ผ เล นสามารถร กษาบ าน 5. เม อดำาเน นก จกรรมเสร จแล วคร ต งคำาถามน กเร ยน น กเร ยนชอบรอบไหนมากท ส ด 27

40 28 ถ าน กเร ยนแต ละคนไม ม ใครอาสามาช วยก นร กษาบ านท ว างอย จะเก ดอะไรข น ถ าเราให แต ผ นำาเป นผ ปกป องบ านสาธารณะอย ลำาพ ง โดยเราไม ช วยก นจะเป นเช นไร 6. คร สร ปบทเร ยน เปร ยบเท ยบความร ส กและพฤต กรรมของผ เล นก บสภาพความเป นอย ในส งคม การร จ กบทบาทหน าท ของตนเอง ไม ทำาให คนอ นๆ เด อดร อน ไม สร างป ญหา แก ส งคมเป นส งท สำาค ญ ซ งท กคนในหม บ านต องร วมก นร บผ ดชอบเหม อน ก จกรรมท เราต องช วยก นป องก นไม ให เป ดเข าบ านได ท กคนต างทำาหน าท ของ ตนเอง ไม ให ภาระไปตกอย ท คนใดคนหน งมากจนเก นไป การม ส วนร วมช วยก นเป นห เป นตา ด แลบ านของตนเอง ด แลโรงเร ยน ช มชนหร อ ส งคม โดยไม ปล อยให เป นภาระของใครคนใดคนหน ง ส งคมก จะน าอย เปร ยบได ก บก จกรรมเป ดหาบ านท ม เป ดเป นเช อโรคท จะแพร เข าไปในหม บ าน ถ าท กคน อาสาช วยก นเป นห เป นตา ด แลบ านไม ให เป ดเข ามาได ท กคนในหม บ าน ก จะไม ต ดโรค เช นเด ยวก บสภาพท เป นจร งในส งคม หากท กคนร วมม อก นช วยก นด แลส งคม เร องไฟป าหร อการเผาป า ป ญหายาเสพต ด ป ญหารถซ ง ป ญหาเร องน าด ม หร อน าประปา ป ญหาเร องถนนเป นหล มเป นบ อ ป ญหาโจรผ ร าย ก จะไม เก ดข น และกลายเป นป ญหาใหญ ของส งคม ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. เทปกาวส 2. ปากกาเมจ ก

41

42

43

44

45

46

47 สาระท 3 ความเป นธรรมทางส งคม แนวค ด ท กคนควรได ร บความเป นธรรมอย างเสมอภาคและเท าเท ยมก น ไม ว าจะแตกต างก น ด วยเช อชาต ศาสนา ชาต กำาเน ด ฐานะ หร อการศ กษา และต องไม ละเม ดส ทธ ของผ อ นด วย ด งน น การให ความเคารพในศ กด ศร ความเป นมน ษย ของผ อ น การไม เอาเปร ยบผ อ นและการเข าใจ ส ทธ และหน าท ของตนเองจะช วยให ร กความเป นธรรมในส งคมได มากข น จ ดประสงค 1. เข าใจความสำาค ญของความเป นธรรมแก ท กคนอย างเท าเท ยมก น 2. เข าใจเร องความลำาเอ ยงและอคต นำาไปส การปฏ บ ต ท สร างความไม เป นธรรม 3. เข าใจการปฏ บ ต ท เป นธรรม ไม เอาเปร ยบผ อ น และโทษของการเอาเปร ยบผ อ น เคร องม อการเร ยนร 1. น ทาน 2. เกมและก จกรรม 3. คำาคล องจอง

48 36 ก จกรรมท 3.1 เร อแสนสน ก จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความสำาค ญของความเป นธรรมแก ท กคนอย างเท าเท ยมก น ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง เร อแสนสน ก 2. น กเร ยนแลกเปล ยนความค ดเห น น กเร ยนได ข อค ดอะไรจากน ทานเร องน ถ าน กเร ยนเป นก ปต นเร อ น กเร ยนจะจ ดการก บเร อช ช พอย างไร ถ าน กเร ยนเป นคนหน งท อย บนเร อลำาน น น กเร ยนจะทำาอย างไร เพราะเหต ใด 3. น กเร ยนวาดร ป และระบายส เร อแสนสน ก ตามจ นตนาการของตนเอง 4. น กเร ยนแสดงความค ดเห นเก ยวก บเหต การณ ท เก ดข นในเร อ 5. คร แลกเปล ยนความค ดเห นพร อมสร ปบทเร ยน เราท กคนไม ว าจะน กเร ยน ค ณคร ภารโรงหร อผ บร หารก ล วนเป นคนท ม ส ทธ เท าเท ยมก น ควรได ร บการปฏ บ ต อย างเป นธรรม และเท าเท ยมก นไม ม ใครม ส ทธ พ เศษเหน อคนอ นเพ ยงเพราะเขาม ฐานะหร อม อำานาจ ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง เร อแสนสน ก 2. กระดาษและส เท ยน

49 37 ก จกรรมท ใครหนอ จอมเอาเปร ยบ 3.2 จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจการปฏ บ ต ท เป นธรรม ไม เอาเปร ยบผ อ น และเห นโทษของการ เอาเปร ยบผ อ น ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง ใครหนอ จอมเอาเปร ยบ 2. น กเร ยนแลกเปล ยนความค ดเห น น กเร ยนได ข อค ดอะไรบ างจากน ทานเร องน ใครค อจอมเอาเปร ยบของน ทานเร องน ถ าน กเร ยนม เพ อนท ม น ส ยเหม อนก บเจ าโกโก น กเร ยนจะทำาอย างไร 3. คร แนะนำาว ธ การ การทำาหน งส อร น ส ย แจกกระดาษคนละ 3 แผ น ให น กเร ยนพ บคร งกระดาษ ซ งจะทำาให ได จำานวน 6 แผ น ในปกหน าและปกหล ง น กเร ยนสามารถวาดร ปและระบายส ได หน า 1 วาดร ปอะไรก ได ท แสดงถ งน ส ยของตนเอง รวมท งบอกว าน กเร ยนม น ส ย เหม อนใครในน ทานเร องน (ถ าไม ม ก ให สมมต ) หน า 2-5 ให น กเร ยนวาดร ปเพ อนๆ ท น กเร ยนช นชอบ พร อมให เหต ผลว า เพราะเหต ใด 4. น กเร ยนวาดร ปลงสม ดวาดเข ยนของตนเอง เป นร ปท สะท อนถ งโรงเร ยนท ม ความ เป นธรรม ไม ม การเอาเปร ยบซ งก นและก น 5. น กเร ยนบางคนนำาเสนอผลงาน 6. คร สร ปบทเร ยนการเอาเปร ยบผ อ นถ อว าเป นน ส ยท ไม ควรปฏ บ ต เพราะในท ส ด คนท ม น ส ยชอบเอาเปร ยบผ อ นก จะไม ม ใครคบด วย ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง ใครหนอ จอมเอาเปร ยบ 2. กระดาษและส เท ยน

50 38 ก จกรรมท หน ฝนเท ยวตลาด 3.3 จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจการปฏ บ ต ท เป นธรรม ไม เอาเปร ยบผ อ นและเห นโทษของ การเอาเปร ยบผ อ น ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง หน ฝนเท ยวตลาด 2. น กเร ยนแลกเปล ยนความค ดเห น น กเร ยนได ข อค ดอะไรจากเร องน บ าง ถ าน กเร ยนเป นหน ฝน น กเร ยนจะทำาอย างไร เม อถ กเอาเปร ยบจากแม ค า ถ าน กเร ยนเห นการไม ต ดราคา การโกงตราช ง รวมท งการเปล ยนส นค า น กเร ยน จะทำาอย างไร 3. น กเร ยนท กคนวาดร ปและระบายส ตลาดในฝ นของฉ น (ตลาดท ม แม ค าท เป นก นเอง ไม เอาเปร ยบล กค าและสามารถพ งพาก นได ) 4. น กเร ยนท องคำาคล องจองเก ยวก บน ทาน 5. คร แลกเปล ยนความค ดเห น 6. คร สร ปบทเร ยนการเอาเปร ยบผ อ นด วยการไม ต ดป ายราคา การโกงตราช ง และเปล ยน ส นค าถ อว าเป นการกระทำาท ไม เป นธรรมต อผ อ น ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง หน ฝนเท ยวตลาด 2. คำาคล องจอง แม ค าตาคม 3. กระดาษและส เท ยน

51 39 คำาคล องจอง แม ค าตาคม แม เอ ยแม ค า ขนมมากมาย ฝร ง ชมพ รอยย มงามงด ชมพ แดงใส ยามหย บยามส ง เด กเด กต างชอบ ชอบซ อท น ข าวปลาค าขาย เร ยงรายเต มรถ มองด เข ยวสด นมสดหอมจ ง ไม โกงตาช ง ด สะอาดด ขอบใจไมตร เพราะไม โกงเอย

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน เสนอ ดร.ส พ ฒน ศร สว สด คณะผ จ ดท า (กล มท 3) 1. นายกฤษฎา ร ตนสมบ รณ รห สน กศ กษา 538120052 2. นางสาวจ ฑาร ตน ป ญจระ รห สน กศ กษา 538120056 3. นายณ ฐก ล จามะ รห สน กศ กษา

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม คานา น บเป นพระมหากร ณาธ ค ณอย างหาท ส ดม ได ต อปวงชนชาวไทย สมเด

More information

แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑

แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑ 1 แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑ โรงเร ยนเทศบาล ๑ (เอ งเส ยงสาม คค ) ส งก ดส าน กการศ กษาเทศบาลนครหาดใหญ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ

More information

หล กการส าค ญของการล กเส อ (สาม ญ) ก จกรรมการเร ยนร

หล กการส าค ญของการล กเส อ (สาม ญ) ก จกรรมการเร ยนร 1 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ล กเส อ เนตรนาร ช นประถมศ กษาป ท 5 หน วยท 1 เร อง ว ชาการล กเส อ เวลา 16 ช วโมง แผนการเร ยนร ท 1 เร อง ความหมายและว ตถ ประสงค หล กการสาค ญของการล กเส อ (สาม ญ) เวลา 1 ช วโมง

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

ค ม อการบร หารงานล กเส อ ในสถานศ กษา

ค ม อการบร หารงานล กเส อ ในสถานศ กษา ค ม อการบร หารงานล กเส อ ในสถานศ กษา โดย นายก นตพ ชญ ม เคร อ ผ กาก บกล มล กเส อโรงเร ยน โรงเร ยนว ดว งขนายทาย การาม อาเภอท าม วง จ งหว ดกาญจนบ ร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาญจนบ ร เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนว ชาเล อก สาระการประกอบอาช พ รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดมหาสารคาม สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ส าน

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

รายละเอ ยดแนวทางการศ กษาโครงการศ กษาและ พ ฒนาอ ตล กษณ โรงเร ยนว ถ พ ทธ ป ท ๙ (๒๙ ประการส ความเป นโรงเร ยนว ถ พ ทธ)

รายละเอ ยดแนวทางการศ กษาโครงการศ กษาและ พ ฒนาอ ตล กษณ โรงเร ยนว ถ พ ทธ ป ท ๙ (๒๙ ประการส ความเป นโรงเร ยนว ถ พ ทธ) มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ www.vitheebuddha.com รายละเอ ยดแนวทางการศ กษาโครงการศ กษาและ พ ฒนาอ ตล กษณ โรงเร ยนว ถ พ ทธ ป ท ๙ (๒๙ ประการส ความเป นโรงเร ยนว ถ พ ทธ) เสนอต อ ส าน กงานพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ส าน

More information

เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management)

เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management) เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management) พรรณปพร จ นทร ฉาย โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 2556 เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น.

รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น. รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น. ณ ห องประช ม ศร ยานนท ช น ๒ อาคาร ๑ ตร.... ผ มาประช ม 1. นางสาว ย งล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

แผนการปฏ ร ปการศ กษา ของประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย. บ ช

แผนการปฏ ร ปการศ กษา ของประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย. บ ช แผนการปฏ ร ปการศ กษา ของประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย. บ ช เยาวชนอเมร ก นท กคน ต องได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพ ส าน กงานคณะกรรมการศ กษาแห งชาต สารบ ญ หน า ภาพอนาคตทางเศรษฐก จในป งบประมาณ 2545 ของประธานาธ บด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนผ งแนวค ด เส ยงในภาษา สระ พย ญชนะ วรรณย กต สระแท ม 18 เส ยง เส ยงส น 9 เส ยงยาว 9 สระประสม

More information

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM)

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) 1 ค ม อ การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) จ ดท าโดย คณะกรรมการการจ ดการความร ว ทยาล ยเช ยงราย 2 ค าน า ส บเน องจากมาตรฐานการอ ดมศ กษา ข อท 3 ก าหนดให สถาบ นอ ดมศ กษาท กแห งม การสร างส งคม แห งการเร

More information