โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553"

Transcription

1

2

3 โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ สำาน ก การ ศ กษา กร งเทพมหานคร ศ นย สาธารณประโยชน และ ประชา ส งคม สถาบ น บ ณฑ ต พ ฒนบร หารศาสตร และองค กรเพ อความโปร งใสในประเทศไทย

4 กล าว นำา เด ก และเยาวชน ถ อเป นทร พยากรมน ษย ท ม ค ณค าย งของประเทศ เพราะเด กและเยาวชน ในว นน จะเต บโตเป นผ ใหญ ในว นหน า การให การศ กษาแก เด กและเยาวชนจ งม ความสำาค ญต อการ กำาหนดท ศทางของส งคมในอนาคต ด งน นจ งต องบ มเพาะให เป นผ ม ความร ความสามารถควบค ไป ก บการม ค ณธรรม จร ยธรรมในจ ตใจ เพ อให เต บโตเป นผ ใหญ ท ม ค ณภาพสร างสรรค ส งคมท ด ม ความส ข เป นส งคมแห งความด งาม โดยม คร และโรงเร ยนทำาหน าท ถ ายทอดความร และบ มเพาะ ความด ต งแต ว ยเยาว การจ ดทำาหล กส ตร โตไปไม โกง สำาหร บเด กในโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร เป นโครงการท คำาน งถ งผลในระยะยาว ด วยความหว งว า เด กและเยาวชนท ผ านกระบวนการเร ยนร ตามแนวทางของหล กส ตรจะได เร ยนร และซ มซ บค ณค าของความซ อส ตย ความร บผ ดชอบต อหน าท การม จ ตสาธารณะ ม ช ว ตพอเพ ยง และร กความเป นธรรม อ นจะช วยปล กฝ งค าน ยมและจ ตสำาน ก ให เยาวชนไทยเต บโตเป นคนท ม ศ กด ศร เช อม นในความส จร ต กล าย นหย ดในส งท ถ กต อง และ ต อต านการเอาร ดเอาเปร ยบ การท จร ตคอร ร ปช น และการโกงท กประเภท ผมม ความหว งว าด วยความพยายามเช นน จะม ผลให ส งคมของกร งเทพมหานครเป นส งคม ท ม ความย งย นและก าวหน า เป นเม องท น าอย ผ คนม ความส ข และม จ ตสำาน กแห งความด งาม และขอขอบค ณ ผ ม ส วนเก ยวข องท กท านท ร วมม อก นสร างสรรค เพ อกร งเทพมหานครของเราท กคน หม อมราชวงศ ส ข มพ นธ บร พ ตร ผ ว าราชการกร งเทพมหานคร

5 กล าว นำา นางทยา ท ปส วรรณ รองผ ว าราชการกร งเทพมหานคร

6 กล าว นำา จดหมายถ งค ณคร ค ณคร ท ร กคะ ด ฉ นม ความย นด ย งท ได ม โอกาสฝากข อค ดถ งค ณคร ผ ซ งอย ในว ชาช พเด ยวก บด ฉ น ถ งแม ว าว ชาช พคร ของเราจะถ กเปร ยบเปรยว าเป นเสม อน เร อจ าง ท หมดความสำาค ญ สำาหร บผ โดยสารเม อเขาได ข ามถ งฝ งแล ว แต ด ฉ นเช อเสมอว าความส ขท แท จร งของคร ค อการ ได ม โอกาสกระต นให ผ เร ยนได เป ดม มมองใหม และได นำาเอาข อค ดและประเด นจากการเร ยน ไปขบค ด ย อยสลาย และด ดซ ม จนกลายเป นระบบความเช อของเขาเองอย างเป นธรรมชาต หว งว าค ณคร จะได ใช ค ม อเป นเคร องม อช วยน กเร ยนได เร ยนร และซ มซ บค าน ยมหล ก ของหล กส ตรได อย างสน กสนานและสร างสรรค นะคะ จ ร ว จ ตรวาทการ ประธานศ นย สาธารณประโยชน และประชาส งคม เลขาธ การองค กรเพ อความโปร งใสในประเทศไทย

7 เพลง โตไปไม โกง จ ตสำาน ก ท เราต องม เพ อจะเป นคนด เม อเป นผ ใหญ ห าข อ ห าคำา แค ทำาให ได เป นเร องง ายๆ เท าน นเอง * ข อ 1 ซ อส ตย ข อ 2 ร บผ ดชอบ ข อ 3 ร กในความเป นธรรม ข อ 4 พอเพ ยง ข อ 5 ทำาเพ อส วนรวม...แค น ทำาง ายไม ยากเลย~ย ** เป นคนด เราจะไม คดโกง คนคดโกง เขาเป นคนไม ด เม อเป นผ ใหญ จะไม ล มเร องน จะเป นคนด โตไปไม โกง (ซ า *, **) *** ลา ล าลา โตไปไม โกง (ซ า 4 คร ง) ###

8 กล าว เกร น หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ม ง หล อ หลอม ปล ก ฝ ง ให เด ก เต บโต เป น ผ ใหญ ท ม ค ณภาพ เป ยม ไป ด วย ค า น ยม และ ค ณสมบ ต ท พ ง ปรารถนา เช น ความ ซ อส ตย ส จร ต การม จ ต สาธารณะ และ ม ความ ร บ ผ ด ชอบ ต อ ส งคม รวม ท ง ม ความ ร ก ใน ความ ถ ก ต อง และ เป น ธรรม โดย ย ด หล ก ความ พอ เพ ยง ใน การ ดำาเน น ช ว ต ซ ง จะ เป น พ น ฐาน ท ขาด เส ย ม ได ใน การ สร าง ภ ม ค มก น ต อ การ ท จร ต ประพฤต ม ชอบ และ ต อ การ เอา ร ด เอา เปร ยบ ผ อ น ส งคม และ ประเทศ ชาต ว ตถ ประสงค ของ หล กส ตร 1. เพ อ พ ฒนา กระบวนการ เร ยน ร ให ร จ ก อย ร วม ก บ ผ อ น อย าง ส นต บน พ น ฐาน ของ ความ ถ ก ต อง และ เป น ธรรม 2. เพ อ สร าง จ ตสำาน ก ค ณธรรม ของ น ก เร ยน ให ไม เห น แก ต ว ไม เอา เปร ยบ ผ อ น ร จ ก จำาแนก ช ว ด สามารถ แยกแยะ ความ ผ ด และ ความ ถ ก ต อง เพ อ เป น ภ ม ค มก น ต อ ป ญหา ท จร ต คอร ร ปช น 3. เพ อ พ ฒนา ให น กเร ยน ม ค ณล กษณะ อ น พ ง ประสงค ได แก ความ ซ อส ตย ส จร ต การ ม จ ต สาธารณะ การ ร ร บ ผ ด ชอบ และ ม ว น ย และ ร ก ความ พอ เพ ยง 4. เพ อ พ ฒนา สมรรถนะ ใน การ ค ด และ ม ว จารณญาณ ใน การ แก ไข ป ญหา ของ น ก เร ยน ให ค ด เป น และ ปฏ บ ต อย าง ถ ก ต อง กล า หาญ และ ม ค ณธรรม

9 ความซ อส ตย ส จร ต Honesty and Integrity ความเป นธรรม ทางส งคม Fairness and Justice การม จ ตสาธารณะ Greater Good and public spirit กระทำาอย างร บผ ดชอบ Responsibility and Accountability เป นอย อย างพอเพ ยง Sufficiency and Moderation ค ณล กษณะ อ น พ ง ประสงค หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ม ง พ ฒนา น กเร ยน ให ม ค ณล กษณะ อ น พ ง ประสงค สร าง น ส ย ให น กเร ยน ร ก ความ ถ ก ต อง และ ความ เป น ธรรม เพ อ เป น ภ ม ค มก น ต อ ป ญหาการท จร ต คอร ร ปช น ไม ท จร ต ไม โกง ไม ยอมร บ และ ร งเก ยจ พฤต กรรม ท จร ต และการ โกง ท ก ร ป แบบ

10 สารบ ญ สาระท 1 ความซ อส ตย ส จร ต ก จกรรมท 1.1 บทเร ยนของจอม (1) 2 ก จกรรมท 1.2 บทเร ยนของจอม (2) 3 ก จกรรมท 1.3 ห วใจบร ส ทธ 4 ก จกรรมท 1.4 เด กเล ยงม า 5 ก จกรรมท 1.5 คนเก ง แต โกง 6 ก จกรรมท 1.6 เล าน ทานแตงโมลายของค ณยายว ว 7 ก จกรรมท 1.7 ต นมะม วงร มร ว (1) 8 ก จกรรมท 1.8 ต นมะม วงร มร ว (2) บทละคร 9 ก จกรรมท 1.9 เพ อนร ก 10 ก จกรรมท 1.10 แพะก บแกะ 11 สาระท 2 การม จ ตสาธารณะ ก จกรรมท 2.1 จ ตรกรน อยสร างฝ น 17 ก จกรรมท 2.2 ขยะกำาล งจะล นโลก 18 ก จกรรมท 2.3 เล าส ก นฟ ง 19 ก จกรรมท 2.4 สำารวจก นส กน ด ก อนค ดทำาลาย 20 ก จกรรมท 2.5 โรงเร ยนของเราน าอย 21 ก จกรรมท 2.6 ร วมด วยช วยก น 22 ก จกรรมท 2.7 ต นไม ศ กด ส ทธ 23 ก จกรรมท 2.8 เล าน ทานความด ส เหล องส ม 24 ก จกรรมท 2.9 ถ งฝ น 25 ก จกรรมท 2.10 เป ดหาบ าน 26

11 สาระท 3 ความเป นธรรมทางส งคม ก จกรรมท 3.1 เร อแสนสน ก 36 ก จกรรมท 3.2 ใครหนอ จอมเอาเปร ยบ 37 ก จกรรมท 3.3 หน ฝนเท ยวตลาด 38 ก จกรรมท 3.4 เหต เก ดเพราะเป นญาต 40 สาระท 4 กระทำาอย างร บผ ดชอบ ก จกรรมท 4.1 หน าท ของใครก น (1) 48 ก จกรรมท 4.2 หน าท ของใครก น (2) 50 ก จกรรมท 4.3 สมาช กในห องเร ยน 51 ก จกรรมท 4.4 ม กง าย สบายใจ แต ใครร บผ ดชอบ 54 ก จกรรมท 4.5 เส อก นว ว 55 ก จกรรมท 4.6 เกมต อส บ 56 ก จกรรมท 4.7 โลกน าอย ด วยม อเรา 58 ก จกรรมท 4.8 เพราะฉ นสำาค ญท ส ด 60 ก จกรรมท 4.9 ครอบคร วปลาน โม 61 สาระท 5 เป นอย อย างพอเพ ยง ก จกรรมท 5.1 ร ประหย ด ไม เด อดร อน 68 ก จกรรมท 5.2 ถ งป ยเร ร อน 69 ก จกรรมท 5.3 เพชรและพลอย 70 ก จกรรมท 5.4 ประโยชน จากของเหล อใช 72 ก จกรรมท 5.5 ทำาสม ดจากสม ดท เหล อใช 74 ก จกรรมท 5.6 ห านทองคำา 75 ก จกรรมทบทวนเน อหา ก จกรรม ล กบอลความด 77 ก จกรรม สม ดบ นท กความด 78 ก จกรรม บทละครใหม ห วใจค อ สร างเด กไม โกง 81

12

13 สาระท 1 ความซ อส ตย ส จร ต แนวค ด ก า ร ดำ า เ น น ช ว ต ใ น ส ง ค ม น น ค ว า ม ซ อ ส ต ย ส จ ร ต เ ป น เร อ ง ท สำ า ค ญ และจำาเป นไม ว าจะซ อส ตย ต อตนเองหร อผ อ น ด งน น การท เราจะม ความซ อส ตย ส จร ต น น เราจะต องปล กฝ งและสร างจ ตสำาน กเก ยวก บความซ อส ตย ส จร ตอย างถ กต อง และให เห นโทษของการไม ซ อส ตย ส จร ตว า จะส งผลต อตนเองและส งคมอย างไรบ าง จ ดประสงค 1. เข าใจความสำาค ญของการร กษาคำาพ ด ไม โกหก ถ อส จจะ 2. เข าใจความไม ซ อส ตย คดโกง และการประพฤต ท จร ตจะส งผลต อตนเองและส งคม อย างไร 3. เข าใจประโยชน ของการประพฤต ส จร ต ไม คดโกงจะส งผลต อตนเองและส งคมอย างไร เคร องม อการเร ยนร 1. น ทาน 2. เกมและก จกรรม 3. เพลง 4. คำาคล องจอง

14 2 ก จกรรมท 1.1 บทเร ยนของจอม (1) จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความสำาค ญของการร กษาคำาพ ด ไม โกหก ถ อส จจะ ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง บทเร ยนของจอม 2. หล งจากเล าน ทานจบ คร แจกกระดาษให น กเร ยนเพ อแลกเปล ยนความค ดเห น ถ าน กเร ยนเป นจอม จะทำาเช นน นหร อไม เพราะเหต ใด ถ าม ใครมาโกหกน กเร ยน ไม พ ดความจร งเหม อนจอม น กเร ยนจะร ส กอย างไร น กเร ยนค ดว า การไม โกหกและร กษาส ญญา เป นเร องท ทำาได ยาก หร อไม เพราะอะไร น กเร ยนเคยโกหกหร อผ ดส ญญาหร อไม เพราะอะไร และร ส กอย างไร 3. น กเร ยนท กคนวาดร ป ต วละครในน ทาน บทเร ยนของจอม ตามจ นตนาการ และเข ยนความร ส กของน กเร ยนถ งเจ าจอมและชาวบ าน 4. คร สร ปบทเร ยนเร องความสำาค ญของการร กษาคำาพ ด ไม โกหกและถ อส จจะว าม ความสำาค ญ ท งก บน กเร ยนและผ อ น ถ าไม ร กษาคำาพ ดหร อชอบพ ดโกหกจะส งผลร ายก บ น กเร ยนและผ อ นเหม อนในน ทาน ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง บทเร ยนของจอม 2. กระดาษและส เท ยน

15 3 ก จกรรมท 1.2 บทเร ยนของจอม (2) จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความสำาค ญของการร กษาคำาพ ด ไม โกหก ถ อส จจะ ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร ทบทวนน ทานเร อง บทเร ยนของจอม 2. แบ งน กเร ยนเป นกล มๆ ละ คน เพ อแสดงละครตามเร อง 3. ค ดเล อกต วแสดง พร อมซ อมบทละคร 4. น กเร ยนท ไม ได เป นต วแสดงให ม ส วนร วมโดยการทำาฉากประกอบการแสดง ตามความเหมาะสม 5. ซ อมใหญ เพ อเตร ยมความพร อมก อนแสดงจร ง 6. แสดงละคร ส อและอ ปกรณ การเร ยนร น ทานเร อง บทเร ยนของจอม

16 4 ก จกรรมท 1.3 ห วใจบร ส ทธ จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความสำาค ญของการร กษาคำาพ ด ไม โกหก ถ อส จจะ ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร ทบทวนส นๆ ถ งน ทานและการแสดงละครเร อง บทเร ยนของจอม แล ว ซ งทำาให น กเร ยนเข าใจถ งความสำาค ญของการร กษาคำาพ ด ไม โกหก ถ อส จจะ และผลท เก ด จากการโกหกผ อ น 2. น กเร ยนทำาก จกรรมโดยการสร างคำาม นส ญญาน อยๆ ของน กเร ยนท กคน เพ อเป น การปล กฝ งการให คำาม นส ญญาและการร กษาคำาม นส ญญาน น ม ใช เพ ยงแค การพ ด หร อการเข ยนลอยๆ แต เป นการสร างต นไม แห งคำาม นส ญญาในจ ตใจของน กเร ยน 3. น กเร ยนร วมก นสร างต นไม แห งคำาม นส ญญาของห องเร ยน เพ อใช ในการนำาห วใจ แห งคำาม นส ญญาของน กเร ยนท กคนมาต ดไว 4. น กเร ยนท กคนต ดกระดาษส เป นร ปห วใจ แทนห วใจดวงน อยๆ ของต วเอง และเข ยน คำาม นส ญญาท น กเร ยนต องการจะให คำาม นส ญญา เช น ผมจะไม ลอกการบ านแล วคร บ หน จะไม โกหกพ อแม แล วค ะ เป นต น 5. จากน นเข ยนช อของต วเองในห วใจดวงน น แล วมารวมก นและส มจ บห วใจของแต ละคน ท ม คำาม นส ญญาข นมา น กเร ยนจ บได ของใครก ตาม ให อ านและเร ยกช อน กเร ยนคนน น โดยท น กเร ยนคนท ถ กเร ยกช อ จะตอบว า ผมหร อหน ขอส ญญา คร บหร อค ะ แล วนำาไปต ดท ต นไม แห งคำาม นส ญญา 6. หล งจากต ดห วใจครบท กคนแล ว ให น กเร ยนช วยก นด ว า คำาม นส ญญาใดท เข ยนง าย แต ปฏ บ ต ได ยาก เพราะเหต ใด พร อมแลกเปล ยนความค ดเห น ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. กระดาษส ต างๆ 2. ส เท ยน

17 5 ก จกรรมท 1.4 เด กเล ยงม า จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความไม ซ อส ตย คดโกง และโทษของการประพฤต ท จร ต ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง เด กเล ยงม า 2. น กเร ยนแลกเปล ยนความค ดเห น ถ าน กเร ยนเป นเจ าของม า จะร ส กอย างไรและจะทำาอย างไร ก บเด กเล ยงม า และเด กชายสน ถ าน กเร ยนเป นเด กเล ยงม าจะทำาเช นน นหร อไม เพราะอะไร ถ าน กเร ยนเป นเด กชายสนจะทำาเช นน นหร อไม เพราะอะไร น กเร ยนได ข อค ดอะไรบ างจากน ทานเร องน 3. น กเร ยนวาดร ปต วละครในน ทาน เด กเล ยงม า ตามจ นตนาการ และเข ยนความร ส ก ของน กเร ยนถ งเด กเล ยงม า และเจ าของม าท ถ กหลอก 4. คร สร ปถ งโทษของการประพฤต ท จร ต ไม ซ อส ตย จะได ร บผลอย างไร ด งน ทาน เร อง เด กเล ยงม า ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง เด กเล ยงม า 2. กระดาษและส เท ยน

18 6 ก จกรรมท คนเก ง แต โกง 1.5 จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความไม ซ อส ตย คดโกง และการประพฤต ท จร ตจะ ส งผลต อตนเอง และส งคมอย างไร ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง คนเก ง แต โกง 2. น กเร ยนแลกเปล ยนความค ดเห น น กเร ยนได ข อค ดอะไรบ างจากน ทานเร องน ถ าน กเร ยนเป นส งโตเจ านครท ทราบข าวการปกครองห วเม องท งสองแห ง น กเร ยน จะทำาอย างไร และต ดส นใจอย างไร ถ าน กเร ยนเป นผ อย อาศ ยในห วเม องตอนเหน อ จะร ส กอย างไร ถ าน กเร ยนเป นผ อย อาศ ยในห วเม องตอนใต จะร ส กอย างไร ถ าเล อกได น กเร ยนจะทำาอย างไรก บผ ปกครองท ไม ซ อส ตย และเอาเปร ยบผ อ น ถ าเป นคนเก งแล วเป นคนด ด วยจะได หร อไม และจะทำาอย างไร 3. น กเร ยนจ บค ข อความท ส มพ นธ ก นโดยเข ยนบนกระดานให น กเร ยนทำาลงในสม ด 1) ความซ อส ตย 3 เม องท อ ดมสมบ รณ แต ถ กทำาลายด วยการโกงก นของเจ าเม อง 2) ความไม ซ อส ตย 6 ม ความสามารถ แต ข โกงและเอาเปร ยบผ อ น 3) ห วเม องเหน อ 1 จร งใจ ไม คดโกง 4) ห วเม องใต 5 ร กความขย น ซ อส ตย จนก าวหน าในหน าท 5) ช างน อย 2 ไม ซ อตรง ไม จร งใจ คดโกง 6) เจ ากบ 4 เม องท แห งแล ง แต ด วยความขย นและซ อส ตย ทำาให อ ดมสมบ รณ 4. คร เฉลยคำาตอบ น กเร ยนแลกเปล ยนความค ดเห น 5. น กเร ยนวาดร ปสะท อนความเห นเก ยวก บ เม องน าอย ท ปราศจากการโกงก น 6. คร สร ปถ งโทษของการประพฤต ท จร ต ไม ซ อส ตย จะได ร บผลด งน ทานเร อง คนเก ง แต โกง คำาศ พท น าร 1. ห วเม อง หมายถ ง เม องท อย รอบนอกอาณาเขตของเม องหลวง 2. เง นบำาร งท องท หมายถ ง เง นภาษ ท เราต องจ ายให ก บร ฐ เพ อเป นรายได ในการบร หารประเทศ ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง คนเก ง แต โกง 2. ต กตาห นม อร ปช างและกบ 3. กระดาษและส เท ยน

19 7 ก จกรรมท 1.6 เล าน ทานแตงโมลายของค ณยายว ว จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจประโยชน ของการประพฤต ส จร ต และโทษของการ ประพฤต ท จร ต ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง แตงโมลายของค ณยายว ว 2. เม อเล าน ทานจบแล วต งคำาถามก บน กเร ยน น กเร ยนค ดว า ล งแพะทำาถ กต องหร อไม ถ าน กเร ยนเห นคนท ทำาเหม อนล งแพะ จะทำาอย างไร ถ าน กเร ยนก นนมเส ยจากล งแพะเหม อนค ณยายว ว จะเป นอย างไร ตามความเห นของน กเร ยน หน กระต าย ล กหม และเม นน อย ทำาอะไรท แสดงถ ง ความซ อส ตย น กเร ยนค ดว า ถ าล กหม ไม ได อย ก บหน กระต ายและเม นน อย ล กหม จะทำาอย างไร 3. น กเร ยนวาดภาพเหต การณ ท ประท บใจตามจ นตนาการจากน ทาน และเข ยนบรรยาย 4. คร สร ปโดยการช ให เห นว า ความซ อส ตย เป นอย างไร และการคดโกงเป นอย างไร และผลของท งสองอย างออกมาอย างไรโดยนำาเหต การณ ในน ทาน และสถานการณ จร ง (ถ าม ) มาประกอบให เห นภาพ ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง แตงโมลายของค ณยายว ว 2. กระดาษและส เท ยน

20 8 ก จกรรมท (1)1.7 ต นมะม วงร มร ว จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความสำาค ญของการร กษาคำาพ ด ไม โกหก ถ อส จจะ ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง ต นมะม วงร มร ว 2. แจกกระดาษให น กเร ยนเพ อแลกเปล ยนความค ดเห น น ทานเร องน ควรม ช อว าอะไร อร ณทำาอย างไร จ งได ผลมะม วงมาฝากก อง น กเร ยนค ดว า ก องทำาถ กต องหร อไม อร ณทำาถ กต องหร อไม ถ าน กเร ยนเป นอร ณ น กเร ยนจะทำาอย างไร ถ าน กเร ยนเป นก อง น กเร ยนจะทำาอย างไร ถ าน กเร ยนเป นเจ าของบ าน น กเร ยนจะทำาอย างไร 3. น กเร ยนท กคนวาดร ปต วละครในน ทานเร อง ต นมะม วงร มร ว ตามจ นตนาการ และเข ยนความร ส กของน กเร ยนเก ยวก บอร ณ ก อง และเจ าของบ าน 4. คร สร ปถ งความสำาค ญของการร กษาคำาพ ด ไม โกหก และถ อส จจะว าม ความสำาค ญ อย างไรก บน กเร ยนและผ อ น ถ าไม ร กษาคำาพ ดหร อชอบพ ดโกหกจะเก ดอะไรข น 5. ฝ กท องคำาคล องจองและร องเพลง เด กเอ ย เด กด ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง ต นมะม วงร มร ว 2. กระดาษและส เท ยน 3. คำาคล องจอง/ เพลง เด กเอ ย เด กด คำาคล องจอง/เพลง เด กเอ ย เด กด พวกเราร องเพลง บรรเลงร วมก น เพลงของเราน น ค อเพลงเด กด เด กเอ ยเด กเล ก ต วเล กเหล อท เด กเอ ยเด กด ม ความจร งใจ ไม ล กขโมย ไม หย บของใคร แม เราอยากได แต ม นไม ด เด กเอ ยเด กเล ก เด กเอ ยเด กด ห วใจเราน ม ซ อส ตย เอย.

21 9 ก จกรรมท 1.8 มะม วงร มร ว (2) บทละคร จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความสำาค ญของการร กษาคำาพ ด ไม โกหก ถ อส จจะ ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง ต นมะม วงร มร ว 2. ค ดเล อกต วละคร 3. ต วแสดงซ อมบทละคร 4. น กเร ยนท ไม ได เป นต วแสดงให ทำาฉากประกอบการแสดง ตามความเหมาะสม 5. ซ อมใหญ เพ อเตร ยมความพร อมก อนแสดงจร ง 6. แสดงละคร ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. บทละคร ต นมะม วงร มร ว 2. คำาคล องจอง/ เพลง เด กเอ ย เด กด

22 10 ก จกรรมท เพ อนร ก 1.9 จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความสำาค ญของการไม เอาของผ อ นมาเป นของตน ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง เพ อนร ก 2. แจกกระดาษให น กเร ยนเพ อแลกเปล ยนความค ดเห น น กเร ยนได ข อค ดอะไรบ าง จากน ทานเร องน ถ าน กเร ยนเป น จ บแจง จะทำาเช นน นหร อไม เพราะเหต ใด น กเร ยนค ดว า การเอาของผ อ นมาเป นของตน เป นเร องท เก ดข นบ อยหร อไม ก บน กเร ยน เพราะเหต ใด 3. น กเร ยนท กคนแต งคำาขว ญเก ยวก บความซ อส ตย ส จร ต โดยม แนวค ดเก ยวก บ การไม พ ดโกหก การร กษาคำาพ ด การไม เอาของผ อ นมาเป นของตน และโทษของ การประพฤต ท จร ต 4. คร สร ปถ งความสำาค ญของการไม เอาของคนอ นมาเป นของตนว า ม ความสำาค ญอย างไร ถ าม ใครมาเอาของน กเร ยนไปโดยท ร หร อไม ร จะร ส กอย างไร ส อและอ ปกรณ การเร ยนร น ทานเร อง เพ อนร ก

23 11 ก จกรรมท แพะก บแกะ1.10 จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความสำาค ญของการร กษาคำาพ ด ไม โกหก และร จ ก โทษของการโกหก ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง แพะจอมโกหก 2. แจกกระดาษให ก บน กเร ยนเพ อแลกเปล ยนความค ดเห น คร ถามน กเร ยนว า ร จ กแพะและแกะหร อไม แพะก บแกะต างก นอย างไร แพะม น ส ยอย างไร ถ าน กเร ยนเป นแพะจะทำาอย างไร แพะต องทำาอย างไรจ งเป นท ร กของเพ อนๆ ถ าแพะเล กโกหกจะเป นอย างไร 3. คร สร ปเร อง แพะจอมโกหก จะเห นได ว า การเป นเด กท ชอบโกหกน น นอกจากทำาให ผ อ นได ร บความเด อดร อนแล ว ส ดท ายตนเองก ต องได ร บการลงโทษจากการพ ดโกหกเช นก น 4. น กเร ยนวาดร ปแพะและแกะตามจ นตนาการของน กเร ยน พร อมระบายส ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง แพะจอมโกหก 2. กระดาษและส เท ยน

24 ปราการต านการท จร ตก ค อ จร ยธรรม และค ณธรรมประจำาใจ อ นน เป น เร องของอ ปน ส ย เป นเร องของการอบรม การท พ อแม คร บาอาจารย เพ อนฝ ง และผ ใหญ ในส งคมทำาให ด เป นต วอย าง อาน นท ป นยารช น ประธานองค กรเพ อความโปร งใสในประเทศไทย

25

26 คร ท ถ กต องม อย ในโลก...ก เป นประโยชน แก โลก... เพราะว าอย เหม อนก บ ดวงประท ปท ส องสว างให คนเด นถ กทาง ท านพ ทธทาส

27

28 สาระท 2 การม จ ตสาธารณะ แนวค ด การอย ร วมก นของสมาช กในส งคมหน งน น ต องอาศ ยความเอ อเฟ อเผ อแผ ความเข าใจ ซ งก นและก น รวมท งการท สมาช กในส งคมค ดและทำาเพ อส วนรวมร จ กการให เพ อส งคม ไม เห น แก ประโยชน ส วนตนเป นใหญ และพร อมท จะเส ยสละ หร อช วยปกป องผลประโยชน ของส วนรวม จ ดประสงค 1. เข าใจประโยชน ของความไม เห นแก ต วและเห นโทษของความเห นแก ต ว 2. ร จ กค ณค าของการให การเอ อเฟ อเผ อแผ ม จ ตอาสา (เส ยสละทำาเพ อส งคมน าอย ) 3. เข าใจความสำาค ญของการด แลร กษาส งของส วนรวมในโรงเร ยน เคร องม อการเร ยนร 1. น ทาน 2. เกมและก จกรรม 3. เพลง

29 17 ก จกรรมท 2.1 จ ตรกรน อยสร างฝ น จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนร จ กค ณค าของการให เอ อเฟ อเผ อแผ ต อผ อ น ม จ ตอาสา (เส ยสละทำาเพ อส งคมน าอย ) ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. น กเร ยนนำาสม ดวาดเข ยนของตนข นมา หร อแจกกระดาษเอ4 2. น กเร ยนวาดภาพระบายส ห วข อ ฉ นจะช วยเหล อผ อ นอย างไร และเข ยนบรรยาย ภาพวาดส นๆ ไม เก น 5 บรรท ด 3. น กเร ยนวาดภาพเสร จเร ยบร อย นำาภาพมาเสนอหน าช นเร ยนและสนทนาแลกเปล ยน เร ยนร ร วมก น (ประมาณ 4-5 ภาพ ท ม ความแตกต างก น) 4. คร สร ปบทเร ยนประโยชน ของการช วยเหล อผ อ น และผลของการช วยเหล อพร อมท งเสร มแรง และให แนวค ดนำาไปประย กต ใช ส อและอ ปกรณ การเร ยนร กระดาษและส เท ยน

30 18 ก จกรรมท ขยะกำาล งจะล นโลก2.2 จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจประโยชน ของความไม เห นแก ต วและโทษของความเห นแก ต ว ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. แจกกระดาษเอ4 พร อมปากกาเมจ กสำาหร บเข ยน 2. คร พ ดถ งป ญหาของขยะท เก ดข นในป จจ บ นว า ม มากมายจากการเห นแก ต วและไม ร บผ ดชอบของมน ษย 3. ให ด ภาพเก ยวก บสภาพป ญหาส งแวดล อม เช น ป ญหาขยะ ป ญหาน าเน าเส ย เป นต น 4. น กเร ยนแต ละคนเข ยนสาเหต ของการเก ดป ญหาส งแวดล อม อย างน อยคนละ 1 ข อ 5. น กเร ยนแต ละคนเข ยนการแก ไขป ญหาส งแวดล อมท ตนเองสามารถทำาได อย างน อย คนละ 1 ข อ ลงบนกระดาษอ กหน า 6. น กเร ยนออกมานำาเสนอหน าช นและร วมก นสนทนาแลกเปล ยนเร ยนร 7. คร สร ปบทเร ยน สาเหต ของป ญหาส งแวดล อมซ งเก ดจากพฤต กรรมเห นแก ต วของ มน ษย ซ งนำาไปส ผลเส ยท เก ดข นโดยใช ภาพเป นส อ 8. คร ให การบ านน กเร ยน โดยให ไปปฏ บ ต ตามท ได นำาเสนอและเข ยนบ นท กลงสม ดว า จะทำาอะไร ท ไหน อย างไร เพ อมานำาเสนอหน าช นเร ยนในส ปดาห ต อไป (หากน กเร ยน ค ดส งท จะทำาเก นกว าท จะนำาไปปฏ บ ต ได คร อาจจะแก ไขให เหมาะสมก บน กเร ยน) ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. ร ปภาพเก ยวก บสภาพป ญหาส งแวดล อม 2. ปากกาเมจ ก 3. ส เท ยน

31 19 ก จกรรมท เล าส ก นฟ ง 2.3 จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจประโยชน ของความไม เห นแก ต วและโทษของความเห นแก ต ว ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เกร นนำาว าส ปดาห ท ผ านมาน กเร ยนได เสนอแนวทางการแก ไขป ญหาส งแวดล อม และนำาไปปฏ บ ต อย างไรบ าง 2. น กเร ยนแต ละคนออกมานำาเสนอว า ต วเองไปทำาอะไร ท ไหน อย างไรพร อมท ง เอาบ นท กมาส งคร 3. หล งจากน กเร ยนแต ละคนนำาเสนอ คร เสร มแรงและหย บยกประเด นท น าสนใจ ของน กเร ยนมาให ชวนค ด เช น ม น กเร ยนเก บกระป องก ให ค ดต อไปว า หากคนไม ท ง กระป องลงถ งขยะ 1,000 กระป อง จะม กระป องอย ท ไหนบ าง และจะเก ดผลเส ยต อ มน ษย และส งแวดล อมอย างไร เป นต น 4. คร สร ปเร องของป ญหาท เก ดข นและช กชวนให น กเร ยนช วยแก ไขป ญหาท เก ดข น และช แนะให น กเร ยนคำาน งถ งส วนรวมและไม เห นแก ต ว

32 20 ก จกรรมท สำารวจก นส กน ด ก อนค ดทำาลาย 2.4 จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความสำาค ญของการด แลร กษาส งของส วนรวมในโรงเร ยน ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร ถามน กเร ยน น กเร ยนเคยส งเกตหร อไม ว า ส งของอะไรบ างในโรงเร ยนท เป นสมบ ต ส วนรวม ของโรงเร ยน เช น ถ งขยะ กระดานดำา โต ะ-เก าอ เคร องเล น เป นต น (พร อมแลก เปล ยนความค ดเห นและจดบ นท กส งท น กเร ยนแลกเปล ยน) สภาพป จจ บ นของสมบ ต ส วนรวมเหล าน น เป นอย างไรบ าง (แลกเปล ยนความค ดเห น) ถ าของส วนรวมเหล าน นชำาร ดเส ยหายหร อเห นผ อ นกระทำาเส ยหาย น กเร ยนจะ ร ส กอย างไร ถ าน กเร ยนเห นของท ชำาร ดหร อเส ยหาย น กเร ยนจะทำาอย างไร ถ าไม ม ใครทำาอะไรก บส งของท ชำาร ดหร อเส ยหายเหล าน น จะส งผลอย างไรบ าง 2. แบ งน กเร ยนเป นกล มๆ ละ 10 คน 3. น กเร ยนแต ละกล มเล อกสถานท แห งหน งท ค ดว าสมบ ต ส วนรวมชำาร ดหร อเส ยหาย 4. น กเร ยนไปย งสถานท ๆ แต ละกล มเล อกแล ว วาดร ปสมบ ต ส วนรวมชำาร ดหร อ เส ยหายพร อมก บบรรยายใต ภาพ 5. แต ละกล มนำาเสนอผลงาน 6. คร สร ปแนวทาง สมบ ต ส วนรวมในโรงเร ยนเป นสมบ ต ท น กเร ยนท กคนใช ร วมก น และไม เฉพาะน กเร ยนเท าน น ย งม ค ณคร ภารโรง เพ อนร วมโรงเร ยนต างๆ ร วมก นใช ด วย ถ าม ใครคนใดคนหน งมาทำาลายหร อขโมยสมบ ต ส วนรวมเหล าน นไป ก จะส งผล กระทบต อโรงเร ยนและท กคน เช น ถ าเราทำาลายโต ะ-เก าอ เราก จะไม ม ใช หร อเรา ทำาลายเคร องเล นของโรงเร ยนก จะทำาให ตนเองและคนอ นๆ ไม ได เล นเคร องเล น ด งน น สำารวจก นส กน ด ก อนค ดทำาลาย ส อและอ ปกรณ การเร ยนร กระดาษและส เท ยน

33 21 ก จกรรมท 2.5 โรงเร ยนของเราน าอย จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าไปม ส วนร วมในการด แลส งของสาธารณะโดยการปฏ บ ต จร ง ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. แบ งน กเร ยนออกเป น 4 กล ม หร อตามความเหมาะสม 2. คร เกร นนำาและทบทวนก จกรรมสำารวจก นส กน ด ก อนค ดทำาลาย ท ได ทำามาแล ว 3. น กเร ยนแต ละกล มช วยก นระดมความค ดเก ยวก บงานท จะด แลร กษา และพ ฒนา โรงเร ยนท ทำาได ภายใน 1 ช วโมง 4. น กเร ยนเข ยนงานท จะทำาลงกระดาษ เพ อให ร ว าจะทำาอะไร ทำาอย างไร และทำาแล วม ผลอะไรบ าง 5. แต ละกล มส งต วแทนออกมานำาเสนองาน 6. คร ช แนะงานว า สามารถทำาได หร อไม และอาจจะช วยปร บปร งแก ไข หร อเพ มเต ม 7. น ดหมายทำาก จกรรมในช วโมงต อไป และให น กเร ยนเตร ยมอ ปกรณ 8. ฝ กร องเพลง โรงเร ยนน าอย ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. กระดาษและส เท ยน 2. เพลง โรงเร ยนน าอย เพลง โรงเร ยนน าอย โรงเร ยนของเราน าอย ค ณคร ใจด ท กคน เด ก เด กก ไม ซ กซน เราท กคน ชอบไปโรงเร ยน ชอบไป ชอบไปโรงเร ยน

34 22 ก จกรรมท 2.6 ร วมด วยช วยก น จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าไปม ส วนร วมในการด แลส งของสาธารณะโดยการปฏ บ ต จร ง ข นตอนการดำาเน นการ 1. น กเร ยนแบ งกล มตามท ได แบ งไว ในก จกรรมโรงเร ยนของเราน าอย 2. คร ทบทวนถ งงานท แต ละกล มวางแผนท จะทำา 3. เตร ยมเคร องม อและอ ปกรณ (ถ าม ) 4. น กเร ยนแยกย ายไปทำางานกล มท วางแผนไว 5. น กเร ยนทำางานเสร จแล ว ให น กเร ยนกล บเข าห องเร ยนช นชมโดยการปรบม อให ต วเอง 6. คร พ ดค ยก บน กเร ยนแต ละกล มโดยถามว า แต ละกล มทำาอะไรบ าง เป นอย างไร และม ความร ส กอย างไรบ าง น กเร ยนค ดว า งานท ทำาเป นการช วยด แลโรงเร ยนซ งเป นสมบ ต ส วนรวมเป นหน าท ของเราท กคนหร อไม 7. คร สร ปเป นแนวทางว า ส งของสาธารณะ เช น ถนนในซอย ถนนหม บ าน ไฟตามถนน ฯลฯ เป นส งท เราท กคนต องช วยก นด แล เพ อให เราสามารถใช ประโยชน ได นานท ส ด นอกจากการด แลแล วเราเองก ต องไม สร างป ญหาข นมา เช น การท งขยะให เป นท เป นทาง การไม ข ดเข ยนท สาธารณะ โต ะเร ยน เป นต น

35 23 ก จกรรมท 2.7 ต นไม ศ กด ส ทธ จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจประโยชน ของความไม เห นแก ต วและโทษของความเห นแก ต ว ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง ต นไม ศ กด ส ทธ 2. น กเร ยนแลกเปล ยนความค ดเห น น กเร ยนได ข อค ดอะไรจากน ทานเร องน บ าง ถ าน กเร ยนเป นมน ษย หร อส ตว ป า หร อต นไม ศ กด ส ทธ น กเร ยนจะทำาอย างไร เพ อให ป าแห งน ม ความสมด ลของธรรมชาต อย ต อไป 3. น กเร ยนวาดร ปการอย ร วมก นอย างไม เห นแก ต ว และเข ยนแสดงความร ส กถ งมน ษย ต นไม และส ตว ป าในน ทาน 4. คร สร ปประโยชน ของความไม เห นแก ต วและโทษของความเห นแก ต วท เก ดข น ต อต วเองและผ อ น ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง ต นไม ศ กด ส ทธ 2. กระดาษและส เท ยน

36 24 ก จกรรมท 2.8 เล าน ทานความด ส เหล องส ม จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนร จ กค ณค าของการให การเอ อเฟ อเผ อแผ ม จ ตอาสา (เส ยสละทำาเพ อส งคมน าอย ) ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง ความด ส เหล องส ม (แทรกประเด นการเส ยสละใบของค ณมะกร ด ให หนอนจ ดน าเง นก นเพ อเต บโต) 2. น กเร ยนแลกเปล ยนความค ดเห น หนอนจ ดน าเง นได ทำาความด อะไรบ าง ต นมะกร ดเส ยสละให หนอนจ ดน าเง นอย างไร 3. คร สร ปในแนวทาง การม น าใจช วยเหล อผ เด อดร อน และแบ งป นเป นส งท ควรทำา เพราะเราเป นมน ษย ท อย ในส งคม การช วยเหล อผ อ นท เราสามารถทำาได จะทำาให ส งคม เป นส งคมท น าอย และเราก จะม ความส ขในส งคมน นด วย 4. ให น กเร ยนจ บค คำาท ส มพ นธ ก นโดยคร เข ยนคำาบนกระดานให ลอกลงสม ดและให เวลา น กเร ยนทำา 1) หนอนจ ดน าเง น 5 ด แลจนหายบาดเจ บ 2) ค ณมะกร ด 4 ช วยเก บหมวก 3) มดเฒ า 2 เส ยสละให หนอนน อย 4) จ งหร ด 1 ความด 3 อย าง 5) ห งห อย 3 แบ งน าหวาน 5. คร เฉลยและน กเร ยนแลกสม ดก นเพ อตรวจคำาตอบ ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง ความด ส เหล องส ม 2. สม ดน กเร ยน

37 25 ก จกรรมท ถ งฝ น 2.9 จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนร จ กค ณค าของการให การเอ อเฟ อเผ อแผ ม จ ตอาสา (เส ยสละทำาเพ อส งคมน าอย ) ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง ถ งฝ น 2. น กเร ยนแลกเปล ยนความค ดเห น น กเร ยนชอบใครมากท ส ด เพราะเหต ใด ถ าส ตว ต างๆ ไม ยอมช วยจ อยๆ จะเป นอย างไร ถ าน กเร ยนพบเหต การณ เหม อนในเร อง น กเร ยนจะช วยนางฟ าหร อไม เพราะเหต ใด 3. คร สร ปบทเร ยนเร องความสำาค ญของการเข าไปม ส วนร วมในก จกรรมต างๆ ท เป น ประโยชน ต อส งคม โดยม จ ตใจอาสาในเร องของส วนรวมซ งเร มต นจากเร องใกล ๆ ต ว ส อและอ ปกรณ การเร ยนร น ทานเร อง ถ งฝ น

38 26 ก จกรรมท เป ดหาบ าน 2.10 จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความสำาค ญของตนเองในการเข าไปม ส วนร วมในก จกรรมต างๆ ท เป นประโยชน ต อส งคมโดยม จ ตอาสา ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. แจกบ านและกำาหนดสถานการณ แจกเทปกาวส เด ยวก นให แก น กเร ยนคนละ 1 แผ น เพ อให น กเร ยนนำาไป ต ดไว บนพ นในบร เวณท ทำาก จกรรมโดยม ระยะห างประมาณ 1 ช วงต ว ให น กเร ยนท เป นผ เล นไปย นประจำาท จ ดเทปกาว คร นำาเทปกาวส ต างก นไปต ดไว บนพ นบร เวณท ทำาก จกรรมเพ มอ ก 2 จ ด เปร ยบเสม อน บ านสาธารณะท ท กคนต องด แล เล าสถานการณ สมมต ว า เก ดโรคระบาดไข หว ดเป ดข นท วโลก และเม อเป ดท เป น โรคเข ามาในหม บ าน สามารถเข าไปอย ในบ านท ว างได ท กคนต องต ดโรคระบาด และตายในท ส ด ด งน น ผ เล นจะต องช วยก นด แลร กษาบ านหร อจ ดท งหมดให นานท ส ด เพ อไม ให เป ดเข ามาย ดบ านและแพร เช อโรค 2. การดำาเน นก จกรรมในรอบท 1 คร ปล อยเป ดต วแรก ให เด นเข าไปหาบ านท ว างประมาณ 1 นาท หล งจากน น ก ปล อยเป ดต วท สอง โดยเป ดแต ละต วสวมบทบาทเป นเป ด และเด นอย างช าๆ ส วนผ เล นสามารถเปล ยนจ ดได เพ อป องก นไม ให เป ดเข าบ าน โดยผ เล นแต ละคน ห ามเหย ยบจ ดท ละ 2 จ ด และห ามถ กต วเป ด จ บระยะเวลาท ผ เล นสามารถร กษาบ านและส งเกตพฤต กรรมของผ เล น

39 3. การดำาเน นก จกรรมรอบท 2 กำาหนดให ผ เล นสามารถวางแผนในการร กษาบ านได ภายในเวลา 1-2 นาท หล งจากน นก ดำาเน นก จกรรมเหม อนก นก บในรอบแรกค อ คร ปล อยเป ดต วแรก ให เด นเข าไปหาบ านท ว าง หล งจากน นปล อยเป ดต วท สอง โดยเป ดท ปล อยไปต อง เด นช าๆ (เพ อร กษาเวลาให นานท ส ด) ผ เล นสามารถเปล ยนจ ดได เพ อป องก นไม ให เป ดเข าบ าน แต ผ เล นแต ละคนห ามเหย ยบจ ดท ละ 2 จ ด และห ามถ กต วเป ด จ บระยะเวลาท ผ เล นสามารถร กษาบ านได 4. การดำาเน นก จกรรมรอบท 3 คร กำาหนดให ผ เล นส งต วแทน เพ อเป นผ นำาในการด แลร กษาบ าน จำานวน 5-7 คน หร อประมาณร อยละ 10 ของผ เล น โดยน กเร ยนท เหล อให น งลงบนบ านของตนเอง คร ปล อยเป ดต วแรก ให เด นเข าไปหาบ านท ว าง หล งจากน นปล อยเป ดต วท สอง โดยเป ดท ปล อยไปต องเด นช าๆ ผ เล นท เป นต วแทนเท าน นสามารถเปล ยนจ ดได เพ อป องก นไม ให เป ดเข าบ าน แต ผ เล นแต ละคนห ามเหย ยบจ ดท ละ 2 จ ด และห ามถ กต วเป ด คร จ บระยะเวลาท ผ เล นสามารถร กษาบ าน 5. เม อดำาเน นก จกรรมเสร จแล วคร ต งคำาถามน กเร ยน น กเร ยนชอบรอบไหนมากท ส ด 27

40 28 ถ าน กเร ยนแต ละคนไม ม ใครอาสามาช วยก นร กษาบ านท ว างอย จะเก ดอะไรข น ถ าเราให แต ผ นำาเป นผ ปกป องบ านสาธารณะอย ลำาพ ง โดยเราไม ช วยก นจะเป นเช นไร 6. คร สร ปบทเร ยน เปร ยบเท ยบความร ส กและพฤต กรรมของผ เล นก บสภาพความเป นอย ในส งคม การร จ กบทบาทหน าท ของตนเอง ไม ทำาให คนอ นๆ เด อดร อน ไม สร างป ญหา แก ส งคมเป นส งท สำาค ญ ซ งท กคนในหม บ านต องร วมก นร บผ ดชอบเหม อน ก จกรรมท เราต องช วยก นป องก นไม ให เป ดเข าบ านได ท กคนต างทำาหน าท ของ ตนเอง ไม ให ภาระไปตกอย ท คนใดคนหน งมากจนเก นไป การม ส วนร วมช วยก นเป นห เป นตา ด แลบ านของตนเอง ด แลโรงเร ยน ช มชนหร อ ส งคม โดยไม ปล อยให เป นภาระของใครคนใดคนหน ง ส งคมก จะน าอย เปร ยบได ก บก จกรรมเป ดหาบ านท ม เป ดเป นเช อโรคท จะแพร เข าไปในหม บ าน ถ าท กคน อาสาช วยก นเป นห เป นตา ด แลบ านไม ให เป ดเข ามาได ท กคนในหม บ าน ก จะไม ต ดโรค เช นเด ยวก บสภาพท เป นจร งในส งคม หากท กคนร วมม อก นช วยก นด แลส งคม เร องไฟป าหร อการเผาป า ป ญหายาเสพต ด ป ญหารถซ ง ป ญหาเร องน าด ม หร อน าประปา ป ญหาเร องถนนเป นหล มเป นบ อ ป ญหาโจรผ ร าย ก จะไม เก ดข น และกลายเป นป ญหาใหญ ของส งคม ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. เทปกาวส 2. ปากกาเมจ ก

41

42

43

44

45

46

47 สาระท 3 ความเป นธรรมทางส งคม แนวค ด ท กคนควรได ร บความเป นธรรมอย างเสมอภาคและเท าเท ยมก น ไม ว าจะแตกต างก น ด วยเช อชาต ศาสนา ชาต กำาเน ด ฐานะ หร อการศ กษา และต องไม ละเม ดส ทธ ของผ อ นด วย ด งน น การให ความเคารพในศ กด ศร ความเป นมน ษย ของผ อ น การไม เอาเปร ยบผ อ นและการเข าใจ ส ทธ และหน าท ของตนเองจะช วยให ร กความเป นธรรมในส งคมได มากข น จ ดประสงค 1. เข าใจความสำาค ญของความเป นธรรมแก ท กคนอย างเท าเท ยมก น 2. เข าใจเร องความลำาเอ ยงและอคต นำาไปส การปฏ บ ต ท สร างความไม เป นธรรม 3. เข าใจการปฏ บ ต ท เป นธรรม ไม เอาเปร ยบผ อ น และโทษของการเอาเปร ยบผ อ น เคร องม อการเร ยนร 1. น ทาน 2. เกมและก จกรรม 3. คำาคล องจอง

48 36 ก จกรรมท 3.1 เร อแสนสน ก จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจความสำาค ญของความเป นธรรมแก ท กคนอย างเท าเท ยมก น ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง เร อแสนสน ก 2. น กเร ยนแลกเปล ยนความค ดเห น น กเร ยนได ข อค ดอะไรจากน ทานเร องน ถ าน กเร ยนเป นก ปต นเร อ น กเร ยนจะจ ดการก บเร อช ช พอย างไร ถ าน กเร ยนเป นคนหน งท อย บนเร อลำาน น น กเร ยนจะทำาอย างไร เพราะเหต ใด 3. น กเร ยนวาดร ป และระบายส เร อแสนสน ก ตามจ นตนาการของตนเอง 4. น กเร ยนแสดงความค ดเห นเก ยวก บเหต การณ ท เก ดข นในเร อ 5. คร แลกเปล ยนความค ดเห นพร อมสร ปบทเร ยน เราท กคนไม ว าจะน กเร ยน ค ณคร ภารโรงหร อผ บร หารก ล วนเป นคนท ม ส ทธ เท าเท ยมก น ควรได ร บการปฏ บ ต อย างเป นธรรม และเท าเท ยมก นไม ม ใครม ส ทธ พ เศษเหน อคนอ นเพ ยงเพราะเขาม ฐานะหร อม อำานาจ ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง เร อแสนสน ก 2. กระดาษและส เท ยน

49 37 ก จกรรมท ใครหนอ จอมเอาเปร ยบ 3.2 จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจการปฏ บ ต ท เป นธรรม ไม เอาเปร ยบผ อ น และเห นโทษของการ เอาเปร ยบผ อ น ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง ใครหนอ จอมเอาเปร ยบ 2. น กเร ยนแลกเปล ยนความค ดเห น น กเร ยนได ข อค ดอะไรบ างจากน ทานเร องน ใครค อจอมเอาเปร ยบของน ทานเร องน ถ าน กเร ยนม เพ อนท ม น ส ยเหม อนก บเจ าโกโก น กเร ยนจะทำาอย างไร 3. คร แนะนำาว ธ การ การทำาหน งส อร น ส ย แจกกระดาษคนละ 3 แผ น ให น กเร ยนพ บคร งกระดาษ ซ งจะทำาให ได จำานวน 6 แผ น ในปกหน าและปกหล ง น กเร ยนสามารถวาดร ปและระบายส ได หน า 1 วาดร ปอะไรก ได ท แสดงถ งน ส ยของตนเอง รวมท งบอกว าน กเร ยนม น ส ย เหม อนใครในน ทานเร องน (ถ าไม ม ก ให สมมต ) หน า 2-5 ให น กเร ยนวาดร ปเพ อนๆ ท น กเร ยนช นชอบ พร อมให เหต ผลว า เพราะเหต ใด 4. น กเร ยนวาดร ปลงสม ดวาดเข ยนของตนเอง เป นร ปท สะท อนถ งโรงเร ยนท ม ความ เป นธรรม ไม ม การเอาเปร ยบซ งก นและก น 5. น กเร ยนบางคนนำาเสนอผลงาน 6. คร สร ปบทเร ยนการเอาเปร ยบผ อ นถ อว าเป นน ส ยท ไม ควรปฏ บ ต เพราะในท ส ด คนท ม น ส ยชอบเอาเปร ยบผ อ นก จะไม ม ใครคบด วย ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง ใครหนอ จอมเอาเปร ยบ 2. กระดาษและส เท ยน

50 38 ก จกรรมท หน ฝนเท ยวตลาด 3.3 จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนเข าใจการปฏ บ ต ท เป นธรรม ไม เอาเปร ยบผ อ นและเห นโทษของ การเอาเปร ยบผ อ น ข นตอนการดำาเน นก จกรรม 1. คร เล าน ทานเร อง หน ฝนเท ยวตลาด 2. น กเร ยนแลกเปล ยนความค ดเห น น กเร ยนได ข อค ดอะไรจากเร องน บ าง ถ าน กเร ยนเป นหน ฝน น กเร ยนจะทำาอย างไร เม อถ กเอาเปร ยบจากแม ค า ถ าน กเร ยนเห นการไม ต ดราคา การโกงตราช ง รวมท งการเปล ยนส นค า น กเร ยน จะทำาอย างไร 3. น กเร ยนท กคนวาดร ปและระบายส ตลาดในฝ นของฉ น (ตลาดท ม แม ค าท เป นก นเอง ไม เอาเปร ยบล กค าและสามารถพ งพาก นได ) 4. น กเร ยนท องคำาคล องจองเก ยวก บน ทาน 5. คร แลกเปล ยนความค ดเห น 6. คร สร ปบทเร ยนการเอาเปร ยบผ อ นด วยการไม ต ดป ายราคา การโกงตราช ง และเปล ยน ส นค าถ อว าเป นการกระทำาท ไม เป นธรรมต อผ อ น ส อและอ ปกรณ การเร ยนร 1. น ทานเร อง หน ฝนเท ยวตลาด 2. คำาคล องจอง แม ค าตาคม 3. กระดาษและส เท ยน

51 39 คำาคล องจอง แม ค าตาคม แม เอ ยแม ค า ขนมมากมาย ฝร ง ชมพ รอยย มงามงด ชมพ แดงใส ยามหย บยามส ง เด กเด กต างชอบ ชอบซ อท น ข าวปลาค าขาย เร ยงรายเต มรถ มองด เข ยวสด นมสดหอมจ ง ไม โกงตาช ง ด สะอาดด ขอบใจไมตร เพราะไม โกงเอย

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE

POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE ต วประกอบของจานวนน บ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 6 Contents 1 การหารลงต ว 2 การหาต วประกอบ 3 ต วอย างก จกรรม ก จกรรมการเร ยนร 1. คร แจ งจ ดประสงค การเร ยนร ให น กเร ยนทราบ 2. น กเร ยนและคร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท

แผนการจ ดการเร ยนร ท แผนการจ ดการเร ยนร ท ว ชา...รห สว ชา...ช น... หน วยการเร ยนร ท...เร อง...เวลา...ช วโมง หน วยการเร ยนร ย อยท...เร อง...เวลา...ช วโมง บ รณาการในงานด านต าง ๆ ของโรงเร ยน หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง งานสวนพฤกษศาสตร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท ป การศ กษา 556 ฉบ บท ศาสนาฯ และหน าท พลเม องฯ เวลา 50 นาท (แบบเล อกตอบ 40 ข อ) ความส าค ญของศาสนา ความส มพ นธ ของพระพ ทธศาสนา ก บการด าเน นช ว ต พระพ ทธศาสนาม อ ทธ พล

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ)

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) (ต วอย าง) สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) ช อข าราชการ... เลขประจ าต วประชาชน... สถานศ กษา/ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา... ส

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information