ผล ตภ ณฑ และการบร การท เป นเล ศ

Size: px
Start display at page:

Download "ผล ตภ ณฑ และการบร การท เป นเล ศ"

Transcription

1

2

3 ผล ตภ ณฑ และการบร การท เป นเล ศ ธนาคารเช อว าความสำเร จในการตอบสนองด านผล ตภ ณฑ และบร การเก ดได จากความเข าใจอย างล กซ งใน ความต องการของล กค า จ งม การศ กษาถ งความต องการท เปล ยนแปลงอย างรวดเร ว เพ อสร างนว ตกรรมทางการเง นท ตอบสนองความต องการกด วยผล ตภ ณฑ และบร การทางการเง นท หลากหลาย ท งน ผลกำไรท ได ร บเป นเพ ยงส วนน อยเม อเท ยบ ก บความพ งพอใจ และการได ร บความไว วางใจจากล กค า ธนาคารจ งม งม นสร างความพ งพอใจและอำนวยความสะดวก ให ก บล กค าเป นอ นด บแรกพร อมอย เค ยงข างล กค า เพ อก าวไปส ความสำเร จ นโยบายความร บผ ดชอบต อผล ตภ ณฑ และการปฏ บ ต ต อล กค า ธนาคารม นโยบายตอบสนองความต องการของล กค าและต อส งคม ม งม นจะพ ฒนาอย างต อเน องใน 6 ด าน ค อ ม งเน นการสร างความพ งพอใจส งส ดแก ผ ใช บร การ ม งเน นการสร างภาพล กษณ ของการเป นธนาคารแสนสะดวก ม งเน นการประก นค ณภาพบร การ ม งเน นการเป นผ นำด านการให บร การในตลาดสถาบ นการเง น ม งเน นการสร างความผ กพ นระหว างธนาคารซ งเป นองค กรของร ฐก บประชาชน ม งเน นการให บร การท ม ความร บผ ดชอบต อส งคม ธนาคารได กำหนดให การบร การล กค าด วยความเท ยงธรรม ม อ ธยาศ ยด และไม เล อกปฏ บ ต เป นส วนหน งใน ประมวลจร ยธรรมของธนาคาร พร อมประกาศให พน กงานทราบและถ อปฏ บ ต โดยท วก น ท งย งได กำหนดไว ในจรรยาบรรณ ธ รก จในห วข อการปฏ บ ต ต อล กค ากม งม นให บร การล กค าด วยความเต มใจเต มกำล งความสามารถด วยความเสมอภาคกเป นธรรม และพร อมให คำแนะนำช วยเหล อแก ล กค าด วยก ร ยาวาจาส ภาพอ อนโยน ย นด ร บฟ งป ญหา และหาว ธ แก ไขป ญหาให ล กค า รวมถ งการไม เป ดเผยข อม ลหร อความล บของล กค า เว นแต กฎหมายกำหนดให ต องเป ดเผย หร อได ร บอน ญาตเป นลายล กษณ อ กษรจากล กค า 34 รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจ าป 2552

4 ผล ตภ ณฑ และการบร การเพ อส งคมและส งแวดล อม ธนาคารดำเน นความร บผ ดชอบต อส งคมท อย ในกระบวนการทำงานหล กของธนาคาร (CSR-in-process) ด วย หล กการทำงานท สอดคล องก บหล กบรรษ ทภ บาล และความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม พร อมท งพ ฒนาผล ตภ ณฑ และการบร การเพ อสร างความพ งพอใจส งส ดแก ผ ใช บร การ โดยไม เล อกปฏ บ ต ไม แบ งแยกเช อชาต ส ผ ว ศาสนา เพศ และสถานภาพ ม นโยบายการให ส นเช อแก ล กค าอย างช ดเจน ไม พ จารณาส นเช อท ทำลายสภาพแวดล อมและความม นคงใน ส งคม ส นเช อท ข ดต อกฎหมาย ศ ลธรรม และจาร ตประเพณ อ นด งาม ต ว อ ย า ง ข อ ม ล ส น เ ช อ เ พ อ ส ง ค ม แ ล ะ ส ง แ ว ด ล อ ม ส นเช อบ คคล ส นเช อกร งไทยธนว ฏบำนาญ/ส นเช อกร งไทยธนว ฏส เง นเฟ อ/ส นเช อพล งงานคร วเร อน/ ส นเช อเพ อการศ กษาในประเทศ/ส นเช อเพ อการศ กษาต อต างประเทศ/ส นเช อเพ อพ ฒนา และส งเสร มค ณภาพการศ กษา/ส นเช อเพ อไปทำงานต างประเทศ/ส นเช อสำหร บยานยนต NGV/ส นเช อเพ อการท องเท ยว เป นต น ส นเช อธ รก จในประเทศ เง นก ประจำ/เง นก เพ อการเกษตร เป นต น ส นเช อ SMEs ส นเช อกร งไทยประหย ดพล งงาน (KTB Green Loan)/ส นเช อเพ อการฟ นฟ สภาพเคร องจ กร ระยะท ก2/ส นเช อนว ตกรรมด กไม ม ดอกเบ ย/ส นเช อเพ อค ค าภาคร ฐ/ส นเช อเพ อค ค าภาค เอกชน/ส นเช อก ว กฤต การส งออก/โครงการวาย ภ กษ อน ร กษ พล งงาน/การค ำประก นส นเช อ Portfolio Guarantee Scheme/ส นเช อก อสร างไทยเข มแข ง 2555 เป นต น ส นเช อเพ อช มชน ธนาคารช มชน/ส นเช อในโครงการแปลงส นทร พย เป นท น/ส นเช อเคร อข ายค ค า/ขยายวงเง นก ย มแก กองท นหม บ านและช มชนเม อง/ส นเช อ OTOP/ส นเช อเพ อช มชนเม อง/ส นเช อ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ สำหร บช มชน/ส นเช อองค กรการเง นช มชน เป นต น ส นเช อสำหร บหน วยงาน ส นเช อก อสร างอาคารในมหาว ทยาล ย/ส นเช อพ ฒนาโรงเร ยนเอกชน/ส นเช อองค กรปกครอง ราชการ/ร ฐว สาหก จ ส วนท องถ น เป นต น บมจ. ธนาคารกร งไทย 35

5 ช องทางการให บร การ ธนาคารม สาขาท วประเทศ รวมท งส น 884 สาขา กร งเทพฯ และ ปร มณฑล ตารางแสดงจำนวนสาขาท วประเทศของ บมจ.ธนาคารกร งไทย ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2552 กลาง ตะว นออก ตะว นออกเฉ ยงเหน อ เหน อ ใต โดยธนาคารได ขยายจ ดบร การ 7 ว นทำการ ครอบคล มท กพ นท มากย งข น รวมท งได พ ฒนาช องทางให บร การ ท สอดคล องก บส งคมย คใหม ในป 2552 ธนาคารได เป ดต วบร การใหม เพ อตอบสนองไลฟ สไตล ของคนร นใหม หลาย บร การ เช น KTB หร อ การใช KTB Online บนโทรศ พท ม อถ อและบร การ KTB e-savings เง นฝาก ออมทร พย ร ปแบบใหม ท ทำธ รกรรมได โดยไม ต องม สม ดบ ญช เง นฝาก ตลอดจนการให บร การเพ อสนองนโยบายร ฐบาล อาท การสน บสน นนโยบายการจ ายเง นเบ ยย งช พให ก บผ ส งอาย ซ งธนาคารได จ ดเจ าหน าท ให บร การเป ดบ ญช และด แลอำนวย ความสะดวกเพ มข นเป นพ เศษ การประก นค ณภาพบร การ ธนาคารได ดำเน น โครงการประก นค ณภาพบร การ (QA) ต งแต ป 2541 ม การจ ดต งคณะกรรมการกลางและ คณะทำงานโครงการประก นค ณภาพบร การ โดยม ฝ ายพ ฒนาองค กรเป นหน วยงานร บผ ดชอบ เพ อให การดำเน นโครงการ ประก นค ณภาพบร การ บรรล ตามว ตถ ประสงค ท กำหนดไว ซ งเร มจากการจ ดก จกรรม 5 ส ในการพ ฒนาด านอาคารสถานท ให เป นมาตรฐานเด ยวก นdม ภาพล กษณ ท ท นสม ยและสะดวกdเพ มจ ดบร การอ เล กทรอน กส ให ครอบคล มพ นท และแหล ง ช มชน ควบค ก บการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ และศ กยภาพพน กงานให ม ความร ความสามารถในการให ข อม ลและ เป นท ปร กษาแก ล กค าท มาใช บร การได อย างถ กต อง ล กค าจ งสามารถเข ามาใช บร การได ง าย สะดวกและรวดเร ว ธนาคารได ประกาศร บประก นค ณภาพบร การ (Service Level Agreement : SLA) ของสาขาท วประเทศ ต งแต ป 2551 ซ งการบร การ ต างๆ ท ได ระบ ไว ใน SLA น น ธนาคารสามารถว ด ควบค ม และพ ฒนาได อาท บร การหน าเคาน เตอร เสร จส นภายใน 3 นาท อน ม ต ส นเช อกร งไทยธนว ฏภายใน 5 ว นทำการ อน ม ต ส นเช อท อย อาศ ยภายใน 7 ว นทำการ 36 รายงานการพ ฒนา เ พ อความย งย น ประจ าป 2552

6 การพ ฒนาผล ตภ ณฑ และการบร การควบค ก บการนำพาส งคม ธนาคารม งม นในการเป น Convenience Bank ควบค ก บการพ ฒนาผล ตภ ณฑ และบร การ รวมท งการสร าง เคร อข ายการบร การdส การเป น Processing Bank ด งจะเห นได ว า ธนาคารเป นผ นำในการออกผล ตภ ณฑ และบร การใหม ๆ ส ตลาดในสภาวการณ ต างๆ อาท ผล ตภ ณฑ KTB เง นฝากส เง นเฟ อ ส นเช อก อสร างไทยเข มแข ง ส นเช อกร งไทยธนว ฏส เง นเฟ อ และการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาการให บร การทางการเง นผ านช องทางอ เล กทรอน กส ต างๆ อาท บร การ KTB Pocket Banking ซ งเป นธนาคารแห งแรกท ให บร การทางการเง นเต มร ปแบบบนโทรศ พท ม อถ อได ครบท กเคร อข าย บร การ KTB Smart Open Account หร อบร การเป ดบ ญช อ ตโนม ต ท ใช เวลาในการเป ดบ ญช ใหม และจ ดทำ บ ตร ATM ไม เก น 3 นาท ด วยบ ตรประจำต วประชาชนเพ ยงอย างเด ยว บร การ KTB Intelligence Queue เพ อเสร มการให บร การของสาขาได รวดเร วย งข น ล กค าสามารถทำ รายการได ท งฝาก ถอน โอนเง น รวมท งการชำระเง นค าบร การส นค าและบร การโดยไม ต องเข ยนสล ป ธนาคารได ขยายช องทางการให บร การเพ มข นอ กเป นจำนวนมาก ทำให ล กค าได ร บประโยชน มากข น ท งทาง ด านผลตอบแทนท เหมาะสมและด านความสะดวกสบาย อาท พ ฒนาระบบการให บร การแก ล กค าผ ส งอาย และผ พ การ (Customer Relationship Management) ด วยการต งจ ดบร การพ เศษให แก ผ พ การ และผ ส งอาย ณ สาขาท วประเทศ รวมท ง การบร การด แลพ เศษแก สตร ม ครรภ และภ กษ สงฆ ให สามารถเข าถ งบร เวณด งกล าวได โดยสะดวก นอกจากน ธนาคารได ม ส วนในการสน บสน นธ รก จของล กค าอย างต อเน อง อาท ร วมม อก บศ นย บร การว ชาการ และฝ กอบรม คณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย จ ดทำ โครงการพ ฒนาธ รก จล กค า SMEs ร วมก บกรมส งเสร มการส งออก จ ดส มมนาเร อง ร วมก นค า ฝ าฟ นว กฤต โลก จ ดส มมนาเร อง เคร องม อและการ ป องก นความเส ยงด านการค าต างประเทศ และ ท ศทางและแนวโน มของอ ตราแลกเปล ยน บมจ. ธนาคารกร งไทย 37

7 สน บสน นการดำเน นงานภาคร ฐ ธนาคารให บร การเพ อตอบสนองความต องการแก ล กค าหน วยงานราชการ ร ฐว สาหก จ และหน วยงานในส งก ด รวมท งอำนวยความสะดวกให ก บหน วยงานภาคร ฐ และประชาชน ในการลดภาระการเด นทางไปชำระเง นท หน วยงาน หร อ ร บเง นค าส นค าและบร การจากหน วยงานภาคร ฐ ต วอย างผล ตภ ณฑ และบร การท ธนาคารม ไว รองร บหน วยงานภาคร ฐ ส นเช อเพ อการพ ฒนาองค กรปกครองส วนท องถ นก(อปท.)กเพ อใช ลงท นในระบบบร การสาธารณะขององค กร ปกครองส วนท องถ น ส นเช อก อสร างอาคารในสถาบ นอ ดมศ กษา เป นการให ส นเช อแก มหาว ทยาล ยเอกชนและมหาว ทยาล ยใน กำก บของร ฐ เพ อใช ก อสร างอาคารหอพ กน กศ กษา ในบร เวณสถาบ นอ ดมศ กษา ส นเช อช วยเหล อสถานประกอบการในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จ 5 จ งหว ดชายแดนภาคใต เป นต น ส นเช อเพ อส งแวดล อม สำหร บ อปท. ร ฐว สาหก จ และน ต บ คคล โดยเป นโครงการร วมก บกระทรวงทร พยากร ธรรมชาต และส งแวดล อม โครงการขยายวงเง นกองท นหม บ านและช มชนเม อง เป นส นเช อเพ อส งเสร มนโยบายของร ฐบาล ท ให ก บกอง ท นหม บ านฯ ท จดทะเบ ยนเป นน ต บ คคลแล ว โดยนำไปให สมาช กก ย มต อในการสร างอาช พ สร างงาน สร างรายได หร อก ย มไปลงท นร วมก น เป นต น การร บชำระภาษ ของหน วยงานภาคร ฐ การบร หารจ ดการข อม ลอย างเป นระบบก(DataกManagement)กและการเป ดเผย ข อม ลโดยคำน งถ งความเป นอย ท ด ของล กค าเป นสำค ญ ธนาคารม การจ ดกระบวนการจ ดการในองค กร เพ อกำก บด แลการบร หารข อม ล (Data Governance) และ การบร หารจ ดการข อม ลท ด อย างเป นระบบ (Data Management) ม การปฏ บ ต ท ร ดก มตลอดท งกระบวนการจ ดการข อม ล โดยเร มต งแต การเก บรวบรวมข อม ล การควบค มความถ กต องและค ณภาพของข อม ล การตรวจสอบข อม ล การกำหนด ความเป นเจ าของข อม ล การปร บปร งข อม ลให เป นป จจ บ น และการควบค มการเข าถ งข อม ล สำหร บการเป ดเผยข อม ลให ก บล กค าธนาคาร ได คำน งถ งความเป นอย ท ด ของล กค าเป นสำค ญ ให ข อม ลท ถ กต อง และเพ ยงพอต อล กค ากอาท กไม โฆษณาเก นจร งกม ข อม ลท ถ กต องกครบถ วนกใช ภาษาเร ยบง ายต อการทำความเข าใจ กำหนดให ม การเป ดเผยข อม ลข าวสารต อตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยdท งข อม ลทางการเง นและข อม ลท วไปของ ธนาคารต อล กค า ผ ถ อห น ผ ลงท น และสาธารณชนท วไป เป นไปอย างถ กต อง ครบถ วน ท วถ ง เท าเท ยม ท นเวลาและ สม ำเสมอ ผ านท กช องทางของธนาคาร 38 รายงานการพ ฒนา เ พ อความย งย น ประจ าป 2552

8 การร บเร องร องเร ยนของล กค า ธนาคารได จ ดต งศ นย ร บเร องร องเร ยนและกำหนดการประก นค ณภาพบร การ โดยศ นย ฯ จะต องส งให หน วยงาน ท เก ยวข องภายใน 1 ว น น บต งแต ล กค าร องเร ยน โดยร บเร องร องเร ยนและต ชมบร การท งล กค าท เป นชาวไทยและต างชาต ได ท ง ทางจดหมาย โทรศ พท อ เมล และพบด วยตนเองได ท สาขา/สำน กงานเขต หร อสำน กงานใหญ ฝ ายบร หารล กค าส มพ นธ (งานร บเร องร องเร ยน โทรศ พท ศ นย ล กค าส มพ นธ 1551 ตลอด 24 ช วโมง) หน วยงานท เก ยวข องของธนาคารจะ ดำเน นการแก ไขท นท และธนาคารจะต ดตามผลจนกระท งการแก ไขป ญหาของล กค าได ข อย ต นอกจากน ย งร วมม อก บ ธนาคารแห งประเทศไทย (ธปท.) และสำน กงานคณะกรรมการกำก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย (ก.ล.ต.) แก ไขป ญหา ของล กค าท ร องเร ยนมาย ง ธปท. เพ อให ข อร องเร ยนย ต อย างรวดเร ว การฝ กอบรมพ ฒนาพน กงานด านร บผ ดชอบต อผล ตภ ณฑ ธนาคารได ปร บโครงสร างองค กรและพ ฒนาศ กยภาพของพน กงานให ม ประส ทธ ภาพสอดร บก บสภาพแวดล อม ท เปล ยนแปลง พร อมจ ดหล กส ตรการฝ กอบรมพน กงาน และจ ดก จกรรมท เสร มสร างการทำงาน อย างต อเน อง อาท โครงการ CG&CSR Sharing Ideas 2009 สน บสน นให พน กงานค ดพ ฒนาอย างสร างสรรค ธนาคารสามารถนำไปต อยอดและ ขยายผลเพ อให เก ดการพ ฒนาท ย งย นภายในธนาคารได บมจ. ธนาคารกร งไทย 39

9

10

11 การดำเน นงานด านส งคม และส งแวดล อมท ย งย น ม ต การศ กษา ธนาคารดำเน นธ รก จอย างม จรรยาบรรณ ตามหล กบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม อย างต อเน อง ด วยความร วมม อของบ คลากรท กระด บ ท ต างให การสน บสน นโครงการและก จกรรมต างๆ มากมาย โดยธนาคาร ได มอบหมายให อย ในความด แลและสน บสน นของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคมและคณะ อน กรรมการ 5 ช ด ประกอบด วย ม ต การศ กษา ม ต ศ ลปว ฒนธรรม ม ต ส งคม ม ต ส งแวดล อม และม ต ก ฬา เพ อให เก ดผลในทางปฏ บ ต ท ช ดเจนย งข น ภายใต นโยบาย การเสร มสร างท นทางป ญญา ด งน โครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน ธนาคารให การสน บสน นโรงเร ยนในระด บอำเภอท กจ งหว ดท วประเทศ จำนวน 93 โรงเร ยน เร มเม อป 2548 จนถ งป จจ บ น โดยร วมก บสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) ส งเสร มการเร ยนร ผ านการพ ฒนาการเร ยน การสอนdเพ อให โรงเร ยนเป นแหล งเร ยนร แบบใหม กท ม งเน นการเร ยนการสอนท ให น กเร ยนร จ กค นคว าหาคำตอบด วยต วเอง ร จ กการแก ไขป ญหาโดยผ านกระบวนการค ดว เคราะห อย างเป นระบบdส งเสร มให เก ดการเช อมโยงทางความค ดกท งย ง สน บสน นการจ ดซ ออ ปกรณ ทางการศ กษา ส อการเร ยนการสอน เคร องม อเทคโนโลย สารสนเทศต างๆ รวมถ งการพ ฒนา บ คลากร ด วยงบประมาณรวมท งส น 200 ล านบาท ผลส มฤทธ ค อโรงเร ยนในโครงการฯ ม ค ณภาพด ข น ได มาตรฐาน และได ร บการประเม นเป นต นแบบโรงเร ยนในฝ นตามเป าหมาย ธนาคารร วมม อก บโรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ จ ดต งโครงการก ความร วมม อพ ฒนาการสร างและการใช กICT ในการจ ดการเร ยนร dจ ดให คร ผ สอนเข าร วมงานแสดงผลงานทางว ชาการท โรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ กและธนาคารจ ดทำ โครงการพ ฒนาผ อำนวยการโรงเร ยนกเพ อม งส ความเป นเล ศกโดยจ ดให ไปศ กษาด งานการบร หารโรงเร ยนด วยเทคโนโลย สารสนเทศ ณกประเทศส งคโปร ต งแต ป จำนวน 3 ร น 42 รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจ าป 2552

12 ธนาคารกำหนดให หน วยงานสาขาและสำน กงานเขตของธนาคารท ม อย ท วประเทศ ตรวจเย ยมต ดตามประเม นผล และม ส วนร วมเป นท ปร กษาให ก บโรงเร ยนในโครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน สน บสน นและกำก บการใช งบประมาณ ตามกรอบท กำหนดเพ อนำไปใช ให เก ดประโยชน ส งส ดต อโรงเร ยน ค ณหญ งกษมา วรวรรณ ณ อย ธยา อด ตเลขาธ การคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ในช วงเวลาท ดำรงตำแหน งเลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ม โอกาส ร วมงานก บธนาคารกร งไทย ซ งได ให ความช วยเหล อก บโรงเร ยนในฝ นเป นจำนวน 93 โรงเร ยน และม ความประท บใจเป นอย างย งในความม ว ส ยท ศน การท มเทเอาใจใส ของธนาคารกร งไทย น บเป นม ต ใหม ของการเข าไปอ ปการะโรงเร ยน ด วยความม งม น ท จะยกระด บโรงเร ยนอย างครบวงจร ด แลในท กม ต ท งย งส งเสร มให ได เร ยนร ใน ส งท บางคร งถ อว ายากลำบากท โรงเร ยนจะจ ดการโดยตรง เช น เร องเศรษฐศาสตร ไม เพ ยงแต ต วน กเร ยนเท าน น แต ย งสอนคร ผ ปกครอง น ก ถ อว าเป นการยกระด บ ความร ในเร องเศรษฐศาสตร ในเร องการเง นให ก บประเทศโดยรวม เพราะฉะน นจ ง ไม น าแปลกใจท ท กโรงเร ยนท ธนาคารได เข าไปม ส วนร วมด วยน น สามารถผ าน มาตรฐานของโรงเร ยนในฝ น ทำให ช มชนเก ดความย งย น และถ อว าจร งๆ แล ว ท ก ท านสามารถร วมก นพ ฒนาโรงเร ยน ให เป นโรงเร ยนเด นด งได ไม จำเป นต องส งล กไป เร ยนไกลๆ ด วยความกร ณาของธนาคาร ทำให โรงเร ยนเก ดพล งใจ เก ดการร วมแรง ร วมใจก น คนรอบข างก ห นมาด แลโรงเร ยน เก ดความภาคภ ม ใจในโรงเร ยน และ เคร อข ายก คงจะสานต อความร วมม อก น ท งย งให ท นแก เด ก ๆ ให สามารถท จะไป เร ยนในมหาว ทยาล ยท ด ด ฉ นจ งขอแสดงความช นชมและขอขอบค ณธนาคารกร งไทย ส งท ท านทำน นไม ได เก ดประโยชน เฉพาะ 93 โรงเร ยนเท าน น แต เป นต วอย าง งดงามให ก บคนในชาต ได เห นว า เม อหน วยงานม ความพร อม แม จะไม ได ร บผ ดชอบ เร องน โดยตรง ก ได เข ามาสน บสน นโรงเร ยนให ท งเด กและค ณคร ได ร บการพ ฒนา ค ณภาพ และเช อว าต อไปในอนาคตเขาก คงกล บมาสานฝ นให คนในช มชนต อไป บมจ. ธนาคารกร งไทย 43

13 ในป 2552 ธนาคารได ขยายผลต อยอดโครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ านอ กหลายโครงการ ท ทำให เก ดประโยชน ท งต อโรงเร ยน ผ ปกครอง และช มชน ย งข น ด งน โครงการกร งไทยสานฝ นส บ ณฑ ต ให ท นการศ กษาแก น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลายของโรงเร ยน ในโครงการกร งไทยสานฝ นกโรงเร ยนด ใกล บ านกท ม คะแนนสะสมระด บม ธยมปลายส งส ดของโรงเร ยนกม ความประพฤต ด ขย นหม นเพ ยรกม ค ณธรรมและจร ยธรรม สามารถสอบเข ามหาว ทยาล ยช นนำของร ฐตามท ธนาคารกำหนด ให สามารถ ศ กษาได จนจบปร ญญาตร โดยเป นท นท ให เปล า ไม ม ภาระผ กพ นใดก บธนาคาร ท งน ป 2552 ม น กเร ยนท ได ร บท นการศ กษา จากธนาคาร จำนวน 57 ท น จาก 57 โรงเร ยน รวมเป นเง น 2.85 ล านบาท ซ งธนาคารได ม แผนต ดตามความก าวหน า ของน กเร ยนท นกล มน อย างต อเน อง และธนาคารได ดำเน นก จกรรมขยายผลในโครงการสร างส มพ นธ น กเร ยนท น เพ อแลก เปล ยนประสบการณ dสร างการม ส วนร วมในการดำเน นก จกรรมด านความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมก บธนาคาร ขอขอบค ณธนาคารกร งไทยท ได ให งบประมาณสน บสน นโรงเร ยน รวมถ ง อ ปกรณ การศ กษา ทำให น กเร ยนเข าใจบทเร ยนมากข นเพราะได ลงม อปฏ บ ต จร ง ระด บผลการเร ยนด ข น และสามารถสอบเข ามหาว ทยาล ยได มากข นด วย นายศ ภเดช เต มร ตน (น องภ ) น กศ กษาคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร สำเร จการศ กษาจากโรงเร ยนเฉล มพระเก ยรต ศร นคร นทร จ งหว ดภ เก ต ผลการเร ยนเฉล ยสะสม 3.97 ได ร บท นจากโครงการกร งไทยสานฝ นส บ ณฑ ต และประธานน กเร ยนท นโครงการ กร งไทยสานฝ นส บ ณฑ ต ร น 1 ด ใจค ะ ท ธนาคารกร งไทยให ความสำค ญและสน บสน นการศ กษาให ก บ โรงเร ยนในต างจ งหว ด ร ส กว าต วเองและเพ อน ๆ โชคด โดยเฉพาะห อง คอมพ วเตอร ม ความสำค ญมาก โรงเร ยนอน ญาตให น กเร ยนได ใช คอมพ วเตอร ในว นหย ดด วย นางสาวว มลส ร แก นคำ (น องป ด) น กศ กษาคณะว ทยาการจ ดการสาขาการบ ญช มหาว ทยาล ยขอนแก น ว ทยาเขตหนองคาย สำเร จการศ กษาจากโรงเร ยนพรานกระต ายพ ทยาคม จ งหว ดกำแพงเพชร ผลการเร ยนเฉล ยสะสม 3.75 โครงการหน งส อด สำหร บเยาวชน ส งเสร มการอ านและการเข ยนของน กเร ยน โดยธนาคารจ ดหาหน งส อด จำนวน 124 เล ม พร อมท งต หน งส อ (ม ลค ารวมช ดละ 25,000 บาท) เพ อประจำห องสม ดของโรงเร ยนในโครงการ กร งไทยสานฝ น 44 รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจ าป 2552

14 โรงเร ยนด ใกล บ าน จำนวน 93 โรงเร ยน และโรงเร ยนนอกโครงการ โดยโครงการน ได ร บความอน เคราะห จาก ดร.ช ยว ฒน ว บ ลย สว สด ประธานกรรมการบร หาร ในการค ดเล อกหน งส อท ได ร บรางว ลด านวรรณกรรม หน งส อของน กเข ยนอมตะ น กเข ยนม ช อเส ยง และหน งส อท ส งเสร มความค ดสร างสรรค แก เด ก ซ งได ร บการสน บสน นเป นอย างด จากผ บร หาร พน กงาน ธนาคาร ล กค า และพ นธม ตรของธนาคารท ร วมบร จาคเง นเพ อจ ดหาม มหน งส อ นอกจากน ธนาคารได จ ดก จกรรมส งเสร ม การอ านและการเข ยนภายในโรงเร ยนdเเพ อกระต นให น กเร ยนเห นถ งความสำค ญของการอ านและใช หน งส อในม มหน งส อท ธนาคารจ ดให เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โครงการ KTB เยาวชนคนร กข าว และการอบรมเช งปฏ บ ต การ เยาวชนคนทำหน งส อพ มพ เพ อส ทธ เด ก ธนาคารร วมก บสถาบ นอ ศรา ม ลน ธ พ ฒนาส อมวลชนแห งประเทศไทย และสมาคมน กข าวน กหน งส อพ มพ แห งประเทศไทย จ ด อบรมเช งปฏ บ ต การโครงการ KTB เยาวชนคนร กข าว ให ก บน กเร ยนในโครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน เพ อ ฝ กท กษะในการเข ยนข าว การนำเสนอข าวอย างม ออาช พ และปล กฝ งให ม จร ยธรรม เพ อนำความร ท ได จากการอบรมไป ใช ในการผล ตส อภายในของโรงเร ยนและช มชน โดยจ ดอบรมต อเน องจำนวน 6 ร น รวม 83 โรงเร ยน ระหว างป และในป 2552 ได ต อยอดขยายผล ด วยการจ ดก จกรรมประกวดเข ยนข าว ถ ายภาพข าว โดยให น กเร ยนส งข าวและภาพข าว ท น าสนใจของโรงเร ยนและช มชนมาร วมประกวดเด อนละ 1 คร ง จำนวน 214 ข าว จาก 47 โรงเร ยน นอกจากน ธนาคาร ได ร วมก บสถาบ นอ ศรา และองค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต (UNICEF) ประเทศไทย จ ดก จกรรมอบรมเช งปฏ บ ต การ เยาวชนคนทำหน งส อพ มพ เพ อส ทธ เด ก เพ อเพ มท กษะในการผล ตส อหน งส อพ มพ จากน กส อสารมวลชนม ออาช พ และ ปล กฝ งให น กเร ยนตระหน กในเร องส ทธ เด ก โดยจ ดให ก บน กเร ยนโรงเร ยนในโครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน 10 โรงเร ยน และโรงเร ยนไทยร ฐว ทยา 75 เฉล มพระเก ยรต ผลสำรวจแบบสอบถามจากอาจารย และน กเร ยน พบว าม ความพ งพอใจในการร บการฝ กอบรมอย ในระด บด มากถ ง 80% ทำให น กเร ยนได ร บความร และประสบการณ เพ อประย กต ใน การทำหน งส อพ มพ ท โรงเร ยน ท งเร องการถ ายภาพ การเข ยนบทบรรณาธ การ การทำอาร ตเว ร ก การเข ยนข าว และ ประสงค ให ม การจ ดโครงการเช นน อ ก โครงการดนตร สร างส มพ นธ กร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน เร มต งแต ป 2551 โดยใช ดนตร เป น ส อกลางช วยสร างความส มพ นธ ระหว างอาจารย น กเร ยน ผ บร หารและพน กงานธนาคาร รวมไปถ งล กค าท มาใช บร การ บมจ. ธนาคารกร งไทย 45

15 ธนาคารได เช ญโรงเร ยนในโครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน มาแสดงความสามารถด านดนตร เด อนละ 1 โรงเร ยน รวมท งออกร านจำหน ายผล ตภ ณฑ ของโรงเร ยนและช มชนในท องถ น เป นรายได ให ก บโรงเร ยน และช มชน นอกจากน ย งร บบร จาคเง นจากผ บร หาร พน กงานธนาคาร และล กค า เพ อเป นท นการศ กษาให ก บโรงเร ยน และภายหล งจากเสร จส น การแสดงดนตร ธนาคารได จ ดก จกรรมนำอาจารย และน กเร ยนศ กษาด งาน Banking ของธนาคารอ กด วย โดยในป 2552 ธนาคารจ ดให ม การแสดงดนตร ของโรงเร ยน รวม 5 คร ง โครงการธนาคารโรงเร ยน เร มต งแต ป 2548 โดยนำระบบธนาคารโรงเร ยน ไปใช ก บโรงเร ยนในโครงการ กร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน เพ อส งเสร มให คร อาจารย และเด กน กเร ยน ม ความร ด านการเง นการธนาคาร และ ปล กฝ งว น ยในการออมเง น โดยในป 2552 ม การจ ดต งธนาคารโรงเร ยน เพ มอ กจำนวน 17 แห ง รวมธนาคารโรงเร ยนท ธนาคารจ ดต งไปแล วท งส น 70 แห ง โครงการสร างว น ยการออม ธนาคารร วมก บตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย จ ดหล กส ตร เง นทองต อง ใส ใจ กให ความร ความเข าใจด านเศรษฐศาสตร และการจ ดการการเง นส วนบ คคลอย างครบวงจรกแก คร ของโรงเร ยนใน โครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน จำนวน 63 คน จาก 6 โรงเร ยน รวมท งบ คลากรของธนาคารท สม ครเข าร วม การอบรมเพ อเป นว ทยากรอาสา จำนวน 34 คน การจ ดส มมนาผ อำนวยการโรงเร ยนในโครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน ธนาคารได จ ดข น เป นประจำท กป เพ อเป ดโอกาสให ผ อำนวยการจากโรงเร ยนในโครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน ได แลกเปล ยน ประสบการณ เร ยนร สร างความส มพ นธ ระหว างก น รวมท งร บทราบนโยบายของธนาคาร และม โอกาสได หาร ออย างใกล ช ด ก บผ บร หารของธนาคาร ม การจ ดต งชมรมผ อำนวยการโรงเร ยนในโครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน เพ อให ม การต ดต อประสานงาน และพ ฒนาการดำเน นงานของโรงเร ยนในโครงการให ม ประส ทธ ภาพย งข นต อไป โครงการประกวดผลงานการสร างส อการเร ยนการสอนด วยdICTdธนาคารได ร วมก บโรงเร ยน มห ดลว ทยาน สรณ ในการพ ฒนาคร ผ สอนให สามารถผล ตส อการเร ยนการสอนด วยเทคโนโลย สารสนเทศ ท ช วยให ผ เร ยน สามารถเข าใจเน อหาบทเร ยนได ด ข นกเป นการส งเสร มการพ ฒนาการเร ยนการสอนให ด และม ประส ทธ ภาพย งข นdรวม ท งเป นการสร างกำล งใจให แก อาจารย ผ ผล ตผลงานส อการเร ยนการสอนด วยเทคโนโลย สารสนเทศ นายเกต ช ย ป นทอง คร จากโรงเร ยนม วงไข พ ทยาคม จ.แพร โครงการน สามารถช วยเพ มศ กยภาพต วคร ให ไม อย น ง ต องพ ฒนาไปเร อย ๆ โดย ให เทคโนโลย เข ามาม ส วนร วมในการเร ยนการสอนมากข น เป นการจ งใจและโน มน าว ให เด กน กเร ยนอยากเร ยนร การเข าร วมโครงการในคร งน ได แลกเปล ยนเร ยนร ก บ คร จากโรงเร ยนอ น เป นการเป ดโลกท ศน ให กว างข น รวมท งได ร บคำแนะนำท สามารถ นำไปปร บปร งผลงานได ต อไป และจะนำส อต างๆ เหล าน ไปแนะนำต อให ก บคร ท โรงเร ยน ซ งเม อคร ได เห นส อต วอย างก จะนำไปทำเป นต วอย างต อไป แล วเม อเด กน กเร ยนได เห นก จะได นำไปทำต อ เป นการเช อมโยงก นหมด โครงการกร งไทย ย ววาณ ช ธนาคารร วมก บโครงการพ ฒนาน กการตลาดร นใหม คณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จ ดโครงการกร งไทย ย ววาณ ช มาอย างต อเน องเป นระยะเวลา 8 ป ภายใต คำขว ญ กร งไทย ย ววาณ ช ช ว ตท เล อกได ใส ใจต อส งคม ซ งในป 2552 ม ผ สม ครเข าร วมโครงการถ ง 855 ท ม ค ดเป นจำนวนน กเร ยน 8,550 คน และเป นป ท ธนาคารได 46 รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจ าป 2552

16 ปร บเปล ยนรางว ลต างๆ ต งแต รอบแรกจนถ งรอบส ดท าย ท งในส วนของท นการศ กษาและการไปศ กษาด งาน ณ ประเทศ ญ ป น รวมเป นเง นท งส น 3,900,000 บาท บร ษ ทท ได ร บรางว ลต างๆ อาท บร ษ ท Nara Mom Group โครงการ เส อคล ม ท องพร อมให นม จากว ทยาล ยการอาช พนางรอง จ งหว ดบ ร ร มย บร ษ ทไม ล อมห น โครงการ ผล ตแผ นไม ล อมห นเล ยน แบบลายเปล อกไม จากว ทยาล ยเทคน คจ นทบ ร จ งหว ดจ นทบ ร และบร ษ ท Kon-Jai-Dee โครงการ ผล ตโล และเหร ยญ รางว ลจากแท งกระจก จากว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม จ งหว ดเช ยงใหม นอกจากผลสำเร จในร ปของรางว ลต างๆ ท แต ละ ท มได ร บแล ว อาจารย และน กเร ยนย งได ร บความร เบ องต นเก ยวก บการจ ดทำแผนธ รก จ สามารถนำไปประย กต ใช ในการเร ยน การสอน การดำเน นธ รก จจร งได และย งถ ายทอดความร และข อม ลท ได จากการเข าร บฟ งการส มมนาไปส เพ อนร วมโรงเร ยน ก อให เก ดการร วมศ กษา ค นคว า ทดลอง และการระดมสมองในกล มน กเร ยน คร และผ ปกครอง ย งไปกว าน น เม อประสบ ความสำเร จในการประกวดแล ว ย งม การแบ งป นความร และประสบการณ ไปส โรงเร ยนอ นและช มชนท งในและนอกพ นท ด วย ด ใจมากก บรางว ลท ได ร บ น บเป นความสำเร จท ไม ใช แค ของพวกเรา แต เป นการสร างช อ เส ยงให ก บสถาบ นการศ กษาและช มชน ภ ม ใจท ทำให ผ าฝ ายซ งเป นส นค าพ นเม องท ใช เป นว ตถ ด บสำค ญในการผล ตเส อสำหร บให นมบ ตรเป นท ร จ กมากข น สำหร บเง นรางว ลท ได จะนำไปใช เป นเง นท นสำหร บต อยอดธ รก จ และพ ฒนาฝ ม อแรงงาน และผล ตภ ณฑ เพ อให ธ รก จเต บโต ช วยสร างงานและรายได ให ก บช มชนอย างย งย นค ะ นางสาวอำพร ป นโพธ ห วหน าท ม บร ษ ท Nara Mom Group จากว ทยาล ยการอาช พนางรอง จ งหว ดบ ร ร มย ธ รก จเส อคล มท องพร อมให นม ท มชนะเล ศได ร บโล และเง นรางว ลรวม 310,000 บาท โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว น บเป นป ท 3 ด วยความร วมม อจากม ลน ธ ประเทศไทยใสสะอาด สำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ท ธนาคารดำเน นการมาอย างต อเน องเพ อบ มความร ความเข าใจเก ยวก บแนวค ดในการดำเน น ธ รก จกอย างม จร ยธรรมและเศรษฐก จพอเพ ยงแก กล มน ส ตน กศ กษากโดยธนาคารได จ ดก จกรรม Training for The Trainer ให แก คณาจารย จากมหาว ทยาล ยต างๆ ท วประเทศ เป นจำนวน 245 คน จาก 75 สถาบ น ธนาคารได จ ด บมจ. ธนาคารกร งไทย 47

17 ก จกรรมส ญจร เพ อประชาส มพ นธ และแนะนำโครงการให แก คณาจารย และน ส ตน กศ กษา จำนวน 86 สถาบ น ค ดเป น จำนวน 1,950 คน จากน นเข าส ก จกรรม White Camp ซ งเป นการอบรมให ความร และประกวดการว เคราะห กรณ ศ กษา เร อง การจ ดการท ย งย นและเศรษฐก จพอเพ ยง ค ดเล อกเข าส รอบช งชนะเล ศจำนวน 40 ท ม เพ อลงพ นท ทำโครงการ จร งในช มชนหร อองค กรต างๆ เป นระยะเวลากว า 2 เด อน รวมถ งการแข งข นก จกรรมออกแบบโปสเตอร และนำเสนอผลงาน โดยในป 2552 ม ท มท สม ครเข าร วมโครงการเป นจำนวน 623 ท ม ค ดเป น 3,738 คน จาก 73 สถาบ น ท งภาคร ฐและ เอกชนท วประเทศ ซ งมากกว าป ท ผ านมา และเป นป แรกท สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ทรงพระกร ณา โปรดเกล าฯ พระราชทานถ วยรางว ลชนะเล ศ อ กท งธนาคารย งได เพ มเต มรางว ลต างๆ อ กมากมาย พร อมไปศ กษาด งาน ณ กร งโซล สาธารณร ฐเกาหล รวมเป นเง นท งส น 1,530,000 บาท ซ งน บว าประสบความสำเร จอย างมาก เห นได จากจำนวน คณาจารย และน ส ตน กศ กษาท สนใจสม ครเข าร วมโครงการซ งมากกว าป ท ผ านมา และจากการประเม นผลความพ งพอใจของ คณาจารย และน ส ตน กศ กษาท เข าร วมโครงการฯ ในป น ส วนใหญ เห นว าโครงการน ก อให เก ดประโยชน เป นอย างมาก และ เป นการปล กจ ตสำน กของคนส งคมให ต นต วในเร องนำทร พยากรธรรมชาต ว ฒนธรรม ประเพณ และภ ม ป ญญาชาวบ าน ท ม อย มาใช ให เก ดประโยชน ส งส ด สามารถสร างงาน สร างอาช พในท องถ นของตนได และสามารถดำเน นช ว ตหร อธ รก จ ได อย างพอเพ ยง อ นจะนำไปส ส งคมและช มชนท ม ความเข มแข งและเก ดความย งย นอย างแท จร ง อาจารย องอาจ ชาญประส ทธ ช ย คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (อาจารย ท ปร กษาท มม ด เป นท มท ได ร บรางว ลโครงการด เด นชนะเล ศ จากโครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว ประจำป 2552) จากว นแรกท ต ดส นใจเข าร วมโครงการกร งไทยต นกล าส ขาว ป 2552 ในฐานะ อาจารย ท ปร กษาของท มม ด จนถ งว นน ท เก ดภาพความสำเร จอย างเป นร ปธรรม ม ความประท บใจหลายอย าง เช น การได ม ส วนร วมในก จกรรมท ม งหว งผลประโยชน หล กเพ อบ คคลอ น อ กท งส มผ สได ถ งความส ขท แท จร งในระหว างร วมก นปฏ บ ต ภารก จต างๆ ได ม โอกาสร วมไปศ กษาด งานท ประเทศเกาหล ได เห นนว ตกรรม เทคโนโลย ใหม ๆ ถ อเป นการจ ดประกายความค ดใหม ในการท จะสร างสรรค ผลงาน ท คำน งถ งประโยชน ของคนส วนรวม ต อไปส ดท ายสำหร บความประท บใจส งส ด ก คงเป นการได ร บพระมหากร ณาธ ค ณ ให พวกเราได เข าเฝ าฯ และร บพระราชทาน ถ วยรางว ลจากสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ซ งเป นความ ปลาบปล มอย างหาท ส ดไม ได 48 รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจ าป 2552

18 นางสาววรวรรณ ศร ส ร ยช ย ช นป ท 3 คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (น กศ กษาท มม ด เป นท มท ได ร บรางว ล โครงการด เด นชนะเล ศ จากโครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว ประจำป 2552) โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว ม ความแตกต างท โดดเด นกว าโครงการแข งข น แผนธ รก จท วไป ค อ ระยะเวลาดำเน นโครงการซ งยาวนานเก อบหกเด อน และ การนำแผนไปประย กต ใช ให เก ดผลจร งก บช มชน ซ งท กๆ ท มต างม ความ คาดหว งท จะนำโครงการและช มชนของตนไปส เป าหมาย ซ งล วนแต ก ให ประโยชน ท งส น... ทางธนาคารจ ดสรรรางว ลอย างเหมาะสม ไม ว าจะเป นเง นรางว ล การพาไปด งานต างประเทศซ งเร องน ถ อว าเป นแนวค ดท ด เป นการเป ดโอกาส ให น ส ต น กศ กษาได ส มผ สก บว ถ ช ว ตท แตกต าง...ประท บใจในโครงการน มาก ท ส ด ค อ การได ร บพระราชทานถ วยรางว ลจากสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ขอบค ณธนาคารกร งไทยท ได ม การดำเน นงานด วยความร บผ ดชอบต อส งคม และส งแวดล อม ได ม การเสร มสร างท นทางป ญญาให แก ส งคม ในด านต างๆ ไม ว าจะเป นการศ กษา ศ ลปว ฒนธรรม ส งคมและส งแวดล อม และก ฬา ล วน แต เป นการส งเสร มสน บสน นการเร ยนร และพ ฒนาอย างต อเน องและย งย นให แก บ คคลและส งคม น ส ต น กศ กษา และอาจารย ท ปร กษา ท มแยกเกษตร (เป นท มท ได ร บรางว ลโครงการด เด น รองชนะเล ศอ นด บ 1 จากโครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว ประจำป 2552) ร ส กประท บใจผ ใหญ ใจด ของธนาคารกร งไทยท กท านท ได ให ความสำค ญและ สน บสน นโครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว และได ให โอกาสพวกเราได แสดงความ สามารถในด านการค ด ว เคราะห ต าง ๆ และสรรค สร างส งด ๆ ให เก ดข นใน ส งคมไทยให ด และพ ฒนาย งข น ท งย งเป ดโอกาสให พวกเราเด นทางมาเป ดโลกท ศน เป ดร บความร ใหม ๆ เก บเก ยวประสบการณ อ นแสนสน ก จ งขอให ท านอย าหย ด สร างก จกรรมด ๆ เช นน ต อไป ธนาคารให การสน บสน นโครงการอาช วะสร างสรรค แปรฝ นส ธ รก จป 2552 ในด าน สถานท การจ ดอบรม และ สถานท สำหร บจ ดการแข งข นรอบช งชนะเล ศ ซ งจะจ ดข นเม อเด อนมกราคม 2553 ณ บมจ.ธนาคารกร งไทย สำน กงานใหญ รวมถ งสน บสน นเง นรางว ลต างๆ และการไปศ กษาด งาน ณ ประเทศส งคโปร รวมม ลค า 435,000 บาท น บได ว าประสบ ความสำเร จเป นอย างมาก เห นได จากม จำนวนน กเร ยน น กศ กษาสนใจสม ครเข าร วมโครงการกว า 10,000 คน และป น ม ท มท ได ร บรางว ลชนะเล ศ 3 รางว ล ในส วนของอาจารย ท ปร กษาอ กกว า 2,000 คน ย งได ร บการเสร มสร างศ กยภาพให ม ความร ในการจ ดการเร ยนการสอนด านธ รก จและการเป นผ ประกอบการท ประส ทธ ภาพกสร างเสร มแนวค ดธ รก จให สามารถนำไปปร บ ใช ในการเร ยนการสอนได กและร วมพ ฒนาโครงการศ นย บ มเพาะอาช วศ กษากเพ อขยายผลการเป นผ ประกอบการร นใหม ให น กเร ยน น กศ กษาในสายอาช วะต อไป บมจ. ธนาคารกร งไทย 49

19 โครงการ KTB Lecture Series ธนาคารได เร มโครงการข นเม อป 2547 และดำเน นการต อเน องมาเป นป ท 7 โดยได ร วมก บหน วยงานต างๆ จ ดการบรรยายพ เศษในห วข อท น าสนใจ และท นต อสถานการณ ในป จจ บ น เพ อเป ดโอกาสให น กเร ยน น กศ กษา น กธ รก จ เจ าของก จการ ผ ถ อห นและล กค าธนาคาร ผ บร หารและพน กงาน รวมถ งประชาชนท วไปท กสาขาอาช พ ได เข าร วมฟ งการ ถ ายทอดความร ประสบการณ และแนวค ดจากว ทยากรผ ทรงค ณว ฒ ท มากด วยประสบการณ หลากหลายด าน ท งด าน เศรษฐก จ ส งคม การเม อง ส ขภาพ ส งแวดล อม ศ ลปะ ว ฒนธรรม วรรรณกรรม และไลฟ สไตล (Lifestyle) อ กท งเพ อ เป นการสร างบรรยากาศแห งม ตรภาพ และประสานส มพ นธ ในแวดวงต างๆ อ นจะนำไปส การผล กด นโครงการท จะเป น ประโยชน ต อส งคมและประเทศชาต ต อไป ในป 2552 ธนาคารได ร วมก บสมาคมน กเข ยนแห งประเทศไทย ดำเน นการจ ดก จกรรมต างๆ มากมาย สำหร บ ล กค า พน กงาน และผ สนใจท วไป ให ได เห นค ณค าและตระหน กถ งความสำค ญของ การอ านและการเข ยน ซ งเป นว ธ ส อสารท สำค ญ สามารถนำมาประย กต ใช ในช ว ตประจำว น และในการทำงานให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด อาท งานอ านบทกว ความร กในสวนโลก เป นการสานต อศ ลปว ฒนธรรม และอน ร กษ งานวรรณกรรมท ม ค ณค า ซ งเป นการอ านบทกว โดย ศ ลป นแห งชาต และกว ร วมสม ย ได แก ค ณอ งคาร ก ลยาณพงศ ค ณเนาวร ตน พงษ ไพบ ลย ค ณจ ระน นท พ ตรปร ชา และ น กเข ยนท ม ช อเส ยงอ กมากมาย ก จกรรมส งเสร มว ฒนธรรมไทย-จ น โดยม การบรรยายพ เศษในห วข อ คนเก าเล าเร องจ น การถ ายทอดบทเพลงดนตร กว จ น-ไทย และการอภ ปรายเร อง จ น-ไทย ในกระจกบานเด ยวก น โดยน กเข ยนช อด งและ ผ ทรงค ณว ฒ จากสมาคมน กเข ยนแห งประเทศไทยนำโดยค ณชม ยภร แสงกระจ าง และการบรรยายพ เศษเร อง กร งไทย เร ยนร ส โลกวรรณรรม เพ อเห นความสำค ญของการเข ยน ร จ กและเข าใจความหมายของงานวรรณกรรม เร องส น นวน ยาย บทกว สารคด และค ณสมบ ต ของน กเข ยนท ด รวมถ งการเผยแพร งานเข ยนส สาธารณะ ซ งนอกจากจะได ร บความร ต างๆ ด งกล าวแล ว ผ เข าร วมฟ งจำนวนกว า 80 คน ย งได สนทนาแลกเปล ยนความร และประสบการณ ด านการเข ยน พร อมร บฟ ง การว จารณ งานเข ยน และตอบข อซ กถาม จากว ทยากรผ ทรงค ณว ฒ และน กเข ยนท ม ช อเส ยงจากสมาคมน กเข ยนแห งประเทศไทย อาท ค ณชม ยภร แสงกระจ าง ค ณขจรฤทธ ร กษา ค ณกนกวล ก นไทยราษฎร ค ณจ ระน นท พ ตรปร ชา ค ณอรสม ส ทธ สาคร ค ณเจน สงสมพ นธ และค ณพ น จ น ลร ตน ฯลฯ นายนภดล อมร ศร ส ข ก จกรรม โครงการอบรมการเข ยน กร งไทยเร ยนร ส โลกวรรณกรรม ก นยายน 2552 กล มสารคด : ค ณอรสม ส ทธ สาคร น กเข ยนรางว ลศ ลปาธร) เป นก จกรรมท ทำให ม ม มมองในด านงานเข ยนเพ มข น ได ร บคำแนะนำจาก น กเข ยนม ออาช พ ท ช วยพ ฒนาท กษะในการถ ายทอดเร องราวท ต องการส อให ผ อ านได ร บอรรถรส ท ด มด ำก บ คำส นๆ เช น สวย ด งาม น าด ใช การพรรณนาโวหาร ทำให ผ อ านร ส กได ด งชมท ศน ยภาพน นผ านสายตาของตนเองต างจากงานเข ยน หน งส อโต ตอบ ต างจากงานเข ยนค ม อปฏ บ ต งานโดยส นเช ง ละเอ ยดอ อนคร บ และในฐานะท ธนาคารเป นธนาคารพาณ ชย ของร ฐท ม บทบาทสำค ญในการข บเคล อนเศรษฐก จของประเทศมา อย างต อเน องและยาวนาน จ งม นโยบายสน บสน นแนวทางย ทธศาสตร ของร ฐบาลภายใต โครงการ แผนปฏ บ ต การไทย เข มแข ง 2555 เพ อกระต นเศรษฐก จไทยให เข มแข งย งข น ในห วข อ อนาคตไทย...ภายใต เศรษฐก จไทยเข มแข ง เม อ ว นท 16 พฤศจ กายน พ.ศ โดยม ล กค า ผ ประกอบการ ผ ถ อห น พน กงาน และประชาชนท วไป จำนวนกว า 1,000 คน ร บฟ งปาฐกถาพ เศษจากนายกร ฐมนตร เป นประธานกล าวเป ดงานและปาฐกถาพ เศษ รวมท งได เช ญประธานของ 50 รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจ าป 2552

20 องค กรภาคเอกชนท ม บทบาทต อการข บเคล อนเศรษฐก จไทยท ง 3 สมาคม ได แก สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย หอการค าไทยและสภาหอการค าแห งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เป นว ทยากรร วมเสวนาในงานด งกล าว การจ ด การบรรยายคร งน นอกจากเป นการแสดงเจตจำนง ในการสน บสน นนโยบายไทยเข มแข งของร ฐบาลแล ว ย งช วยส งเสร ม ภาพล กษณ ของธนาคารในการดำเน นธ รก จอย างร บผ ดชอบต อส งคม ให เห นว าแม ในช วงท เก ดว กฤต การณ ต างๆ มากมาย ในส งคม แต ย งม ธนาคารกร งไทย พร อมย นหย ด เค ยงข างค ณ เสมอ โครงการส งเสร มการอ านและการเข ยน ธนาคารได ขยายโครงการต อเน องจากโครงการหน งส อด สำหร บเยาวชน ท ได ดำเน นการต งแต ป 2551 เพ อให น กเร ยนใช ประโยชน จากม มหน งส อท ธนาคารมอบให อย างเต มท กส งเสร มการอ านและการเข ยนอย างต อเน องเป น ร ปธรรม อาท โครงการเย ยมโรงเร ยนของน กเข ยนและโรงเร ยนในโครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน ธนาคารร วมก บ สมาคมน กเข ยนแห งประเทศไทย มอบม มหน งส อให ก บโรงเร ยนต างๆ ท วประเทศ พร อมการบรรยายจากน กเข ยนช อด ง ในห วข อ ส ขใจท ได อ าน เบ กบานท ได เข ยน โดยม ผ บร หารธนาคาร และน กเข ยนจากสมาคมน กเข ยนแห งประเทศไทย ท เป นศ ษย เก าของโรงเร ยนน น ๆ เด นทางไปเย ยมโรงเร ยนท งหมด 16 คร ง จำนวน 31 โรงเร ยน ใน 16 จ งหว ด โดยม น กเร ยน คณาจารย ของโรงเร ยน และพน กงานธนาคารกร งไทยในพ นท เข าร วมก จกรรมท งหมดประมาณ 20,000 คน โครงการอบรมเยาวชน คนร กการเข ยน ส งเสร มน กเร ยนท ร กการอ านและสนใจฝ กฝนส การเป นน กเข ยนร วมก บ สมาคมน กเข ยนแห งประเทศไทยกจ ดก จกรรมเข าค ายอบรมน กเข ยนให แก โรงเร ยนในโครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน ระด บม ธยมศ กษา จำนวน 87 โรงเร ยน โดยให ทางโรงเร ยนค ดเล อกน กเร ยนท ม ความสนใจในการเข ยน พร อม อาจารย ภาษาไทยหร อบรรณาร กษ เข าอบรมในสาขาท กำหนด อาท บทกว เร องส น นวน ยาย และสารคด dซ งสร างความ ประท บใจและประสบการณ ท ด เป นอย างมาก บมจ. ธนาคารกร งไทย 51

การด ำเน นงาน ด านส งคม

การด ำเน นงาน ด านส งคม Society 32 รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น การด ำเน นงานของธนาคารกร งไทย ม เป าหมายส ำค ญ ในการท ำให ธนาคารม การเต บโต อย างย งย น ม ผลก ำไรท ม ค ณภาพ เป นธนาคารท ภาคร ฐเล อกใช บร การ และเป นธนาคารท ม ความพร

More information

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 29 29 โครงการกร งไทย สานฝ นโรงเร ยนด ใกล บ าน โครงการกร งไทยสานฝ น ส บ ณฑ ต โครงการกร งไทย ย ววาณ ช โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว โครงการธนาคารโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา "...เศรษฐก จพอเพ ยง เป นเสม อนรากฐานของช ว ต รากฐานความม นคงของแผ นด น เปร ยบเสม อนเสาเข ม ท ถ กตอกรองร บบ านเร อนต วอาคารไว น นเอง ส งก อสร างจะม นคงได ก อย ท เสาเข ม และล มเสาเข มเส ยด วยซ ำไป..." พระราชดำร

More information

(นายประเสร ฐ หอมด ) ผ อำนวยการสถาบ น กศน.ภาคเหน อ

(นายประเสร ฐ หอมด ) ผ อำนวยการสถาบ น กศน.ภาคเหน อ คำนำ การปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได กำหนดเป าหมายไว ค อ คนไทย ได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ และร ฐบาลได ม งหว งให กศน.ตำบล เป นกลไกในการสร างโอกาส ทางการเร ยนร ตลอดช ว ตแก ประชาชน

More information

สภาพและป ญหาการบร หาร และการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของ สถานศ กษาในประเทศไทย

สภาพและป ญหาการบร หาร และการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของ สถานศ กษาในประเทศไทย ( ) รายงานการว จ ย เร อง สภาพและป ญหาการบร หาร และการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของ สถานศ กษาในประเทศไทย ศาสตราจารย ดร.ธ ระ ร ญเจร ญ ได ร บการสน บสน นจาก สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต สำน กนายกร ฐมนตร 2545

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สำาน กงานตำารวจแห งชาต สารบ ญ หน า ความเป นมาและความสำค ญ... ๓ ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ๓ ย ทธศาสตร สำน กงานตำรวจแห งชาต... 4

More information

รายงานผล กระทรวงศ กษาธ การ

รายงานผล กระทรวงศ กษาธ การ ให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2553 กระทรวงศ กษาธ การ ให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ป ท พ มพ พ.ศ. 2554 จำนวนพ มพ 2,000 เล ม จ ดทำโดย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนครนายก จ งหว ดนครนายก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ใบแทรกแผนพ ฒนาระยะยาว 15 ป สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ. 2551 2565

ใบแทรกแผนพ ฒนาระยะยาว 15 ป สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ. 2551 2565 ใบแทรกแผนพ ฒนาระยะยาว 15 ป สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ. 2551 2565 ท ประช มสภาสถาบ น คร งท 1/2553 เม อว นท 25 มกราคม 2553 ม มต ให เพ มกลย ทธ ใน แผนพ ฒนาระยะยาว 15 ป สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ.

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ คำนำ แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เล มน ได ด าเน นการโดย น อมน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป ท พ มพ : พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ : ๔๐,๐๐๐ เล ม ล ขส ทธ เป นของ : สำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ

More information

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นายจานงค ส ขช รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร

More information

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม อาช วศ กษาจ งหว ดเช ยงใหม สถาบ นการอาช วศ กษาภาคเหน อ ๑ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได ก าหนดให สถานศ กษาจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย สถานศ กษารางว ลพระราชทาน ป การศ กษา 2556 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของว

More information