การเย ยมบ าน และ การด แลผ ป วยท บ าน

Size: px
Start display at page:

Download "การเย ยมบ าน และ การด แลผ ป วยท บ าน"

Transcription

1 การเย ยมบ าน และ การด แลผ ป วยท บ าน (Home visit and Home Care) เอกสารประกอบการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ ศ นย เร ยนร เวชศาสตร ครอบคร วเขต 18 โรงพยาบาลกาแพงเพชร ม นาคม พ.ศ ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ ภาคว ชาเวชศาสตร ช มชน ครอบคร ว และอาช วเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

2 สารบ ญ บทนาส การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน 3 ป ญหาในระบบบร การส ขภาพ 7 การเย ยมบ านและการด แลผ ป วยท บ าน 9 ในระด บปฐมภ ม : สร ปสถานการณ ท วโลก การเย ยมบ านและการด แลผ ป วยท บ าน 16 ในระด บปฐมภ ม ความร พ นฐานเก ยวก บการเย ยมบ าน 22 แนวทางปฏ บ ต ในการเย ยมบ าน 39 ภาคผนวก 45 กรณ ศ กษา 45 ต วอย างการบ นท กแบบ INHOMESSS 54 แบบบ นท กการเย ยมบ าน 55 กระบวนการเย ยมบ าน 57 ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 2

3 บทนาส การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน (Introduction to Home Visit and Home Care) ในอด ต การด แลร กษาหร อการเย ยมไข หร อ การท าคลอด ม กจะท าท บ าน ไม ว าจะโดย แพทย แพทย ประจาตาบล หมออนาม ย ผด งครรภ หมอต าแย แต ในป จจ บ น การด แลร กษา หร อการเย ยมไข ท บ านม การปฏ บ ต ก นน อยลง อาจจะเน องมาจากการเน นด แลร กษาผ ป วยใน โรงพยาบาล ความน ยมของผ ป วย การคมนาคมท ด ข น หร อม การด แลก บแพทย เฉพาะทาง เพ มข น ท าให ความส าค ญของการด แลผ ป วยท บ าน ในช มชน หร อการด แลก บหมออนาม ย ผด งครรภ ลดน อยลงตามไป สาเหต ท นาไปส เปล ยนแปลงท สาค ญ ได แก o การฉ ดว คซ นอย างท วถ งทาให การเก ดโรคลดลง o การใช ยาปฏ ช วนะท เหมาะสมและท นเวลาจ งช วยลดอ บ ต การณ และระยะเวลา ของการเจ บป วย o ม เทคโนโลย การร กษาท ด ส าหร บการด แลผ ป วยหน กในรงพยาบาล ท าให ผ ป วยและญาต น ยมใช บร การเพ มข น o ม ความคาดหว งในบร การและความต องการร กษาก บแพทย ของผ ป วยและ ญาต มากข น o ม การคมนาคมท ด และสะดวก ผ ป วยและญาต จ งเข าส สถานพยาบาลได ง าย ข น o การใช โทรศ พท ปร กษาแพทย หร อบ คลากรทางการแพทย มากข น o ม การเปล ยนแปลงเช งกายภาพ เศรษฐก จ และค าน ยมในช มชนหร อหม บ าน อย างต อเน อง โดยเฉพาะในส งคมเม องหร อชานเม อง เม อผ ป วยม ความสะดวกท จะเข าร บการร กษาในโรงพยาบาลท ม ความพร อมและ มาตรฐานส งกว า จ งท าให ความน ยมของการด แลร กษาหร อการเย ยมไข ท บ านลดลงท วโลก โดยเฉพาะในประเทศท พ ฒนาแล ว ในแถบย โรปย งม การปฏ บ ต มากกว าอเมร กา แต ใน ป จจ บ นได ม การร อฟ นการด แลร กษาผ ป วยส าหร บโรคหร อความเจ บป วยบางอย างท บ านมาก ข น โดยพยายามท จะเน นและม แผนให แพทย และเจ าหน าท ด านส ขภาพของโรงพยาบาลม การ ออกเย ยมบ านเป นประจ าและอย างสม าเสมอ ซ งให ถ อเป นภารก จท โดดเด นในบร การ ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 3

4 ส ขภาพระด บปฐมภ ม แนวโน มของการปฏ บ ต ในประเทศไทยเพ มข น โดยเฉพาะอย างย งใน โรงพยาบาลขนาดใหญ ท ม ผ ป วยต ดเต ยงในอ ตราส ง เช น Stroke ส งอาย ผ ป วยระยะส ดท าย การเย ยมบ านหร อให การด แลท บ านในคร งแรกน น ควรเร มต นท ความต องการของผ ป วย และญาต ในท องท ท ห างไกลโรงพยาบาล หร อการเด นทางเข าส สถานบร การท ล าบาก/ไม สะดวก ม กได ร บการยอมร บจากผ ป วยและญาต มากข น ความว ตกของผ ให บร การและผ ร บบร การของการเย ยมและการร กษาด แลท บ านท ส าค ญ ค อ ค ณภาพของการด แลร กษา โดยเฉพาะเม อเปร ยบเท ยบก บการด แลร กษาในโรงพยาบาลซ ง ท จร งแล ว หากพ จารณาในด านค ณภาพเพ ยงอย างเด ยวไม น าจะม ความแตกต างก นมากน ก แต ถ าพ จารณาถ งความพร อมหร อปร มาณของเคร องม อ ย อมม ความแตกต าง แนวค ดแบบน ไม ตรงก บความเป นจร งเส ยท เด ยวอย พอสมควร เพราะค ณภาพบร การจะต องพ จารณาอย บน พ นฐานของศ กยภาพและค ณภาพของการให บร การจ ดน นๆ เช น ความปลอดภ ย การท เลาจาก ความเจ บป วย หร อมาตรฐานบร การในช มชน เป นต น เวชศาสตร ครอบคร วเป นแขนงบร การท ปร บและรวมเอาหล กการและว ธ การด แลในอด ต ท ม ความเหมาะสมหลายๆ อย างมาเน นการให บร การในถ นท อย อาศ ยของประชาชนหร อช มชน หล กการสาค ญ ได แก ๑) ด แลต งแต แรกท กเร อง...การด แลร กษาเบ องต น ๒) การด แลแบบองค รวม...ด แลผ ป วยท งต วและให ผ ป วยม ส วนร วม ๓) ด แลอย างต อเน อง... ต ดตามการร กษาแบบครบวงจร ๔) ให การด แลครบท ง ๔ ด าน...ได แก การร กษา ป องก นโรคสร างเสร มส ขภาพ และฟ นฟ สภาพ (Comprehensive care) ๕) ให การด แลท กระด บ... บ คคล ครอบคร ว และช มชน/ส งคม ๖) เข าถ งง ายและได ร บบร การสะดวก... ใกล บ านใกล ใจ ๗) ม ระบบการประสานงาน ส งต อ-ส งกล บ หร อการปร กษาท ด การเย ยมบ านและการด แลผ ป วยท บ าน ถ อเป นก จกรรมท เป นห วใจส าค ญของการด แล ผ ป วยอย างต อเน อง การด แลแบบองค รวม ให การด แลครบท ง ๔ ด าน และให การด แลท ก ระด บจ งถ อเป นอ ตล กษณ และรถธงส าหร บน าการบร การเวชศาสตร ครอบคร วท ด ส ช มชน และเป นการร อฟ นการน าส ขภาพเข าส คร วเร อนใหม อ กคร งซ งถ อเสม อนแหล งท อย อาศ ยและ เป นสถานท เขาค นเคยมากท ส ด ด งคาโบราณท ว า บ านค อสวรรค และเร อนตาย ในฐานะท เราม หน าท ให บร การในช มชนและม ส วนในการพ ฒนาและด แลส ขภาพของ ประชาชนท ค นเคยและร จ กเป นอย างด และม ผ ป วยหร อครอบคร วส วนหน งท ต องการให ม การ เย ยมบ านและด แลท บ าน เราต องเพ มความตะหน กในภารก จท ว า การเย ยมบ านถ อเป นงาน ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 4

5 เด นและเป นเอกล กษณ ท ส าค ญ ท ต องการให ครอบคร วเพ อแบ งเบาภาระและม ส วนร วมใน การด แลผ ป วยท บ านร วมก บโรงพยาบาล และเป นการปฏ บ ต งานในพ นท ช มชนนอกร ว โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพประจาตาบล (รพ.สต.) หร อโรงพยาบาลช มชน การเย ยมบ านและการด แลผ ป วยท บ านเป นก จกรรมเช งร กและเช งล กท ท าให เรามองภาพ การด แลผ ป วยท งต วและเหมาะสมก บครอบคร วและสภาพแวดล อม (การด แลแบบองค รวม) ได ช ดเจนข น กระบวนการด งกล าวต องอาศ ยท กษะหลายๆ ด าน เพ อให ภารก จบรรล เป าหมาย ได แก ก) ท กษะด านแนวค ดและความร พ นฐาน ข) ท กษะด านกระบวนการปฏ บ ต ค) ท กษะการส อสารและค นหาข อม ล ง) ท กษะการด แลเบ องต นสาหร บความเจ บป วยหร อแก ป ญหาเฉพะหน า จ) ท กษะการประสานงานและการส งต อข าวสาร ข อม ล และต วผ ป วย ฉ) ท กษะด านส งคม ช) ท กษะด านความปลอดภ ยของตนเอง เช น กฎหมาย ความเส ยง และการหล กเล ยง ภย นตราย โดยท วแล ว บ คลากรทางการแพทย ส วนใหญ ม ประสบการณ การด แลผ ป วยของตนเอง ท บ านไม มากก น อย เช น ด แลพ อแม สาม หร อล กท เจ บป วย เราจะพบว า การด แลด งกล าวก ไม ม ป ญหา แต บางคร งเราอาจจะเก ดความไม ม นใจเพราะเก ดความว ตกก งวล จนต องปร กษา แพทย หร อพาไปตรวจท โรงพยาบาล ซ งเป นส งท พบบ อยในการด ผ ป วยท บ าน ยกต วอย างเช น มารดาด แลล กท เป นไข ส ง ล กม กจะร องงอแงท งค น มารดากล วว าล กจะช กหร อเป นอะไรมาก ข น จนต องพาล กไปตรวจก บแพทย ท ห องฉ กเฉ นในช วงด ก แต ถ ามารดาได ร บค าอธ บาย แนะน าเป นอย างด หร อม การต ดตามเย ยมท บ าน (อาจใช โทรศ พท )จะช วยให มารดาและ ครอบคร วเก ดความม นใจในการปฏ บ ต และสบายใจมากข น ด งน น เราต องเร ยนร ทบทวน และพ ฒนาตนเองเพ อตอบสนองต องานในหน าท โดยตรง น และฝ กปฏ บ ต งานอย างสม าเสมอจะช วยให เราเก ดความม นใจสร างเสร มท กษะและเพ มพ น ประสบการณ ไปในต ว รวมท งช วยเหล อให ผ ป วยและครอบคร วเข าใจถ งว ธ การร กษา และให ความร วมม อมากข น ความภ ม ใจท เป นส วนหน งของการด แลผ ป วยท บ าน ไม ใช เพราะถ กมอบหมายให ไปด แล แต เราท มเทปฏ บ ต เพราะผ ป วยรายน นเป นผ ป วยของเรา ในเขตเรา จ งเป นความร บผ ดชอบของ เรา การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ านจะม ส วนช วยเสร มความส มพ นธ ระหว างเราก บผ ป วย และครอบคร วให สน ทก นมากย งข น และย งได บ ญก ศลอ กทางหน งด วย ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 5

6 แหล งอ างอ ง 1. Unwin B, Jerant AF. The home visit. AmFam Physician 1999; 60: McWhinney IR. A Textbook of Family Medicine. 3 rd ed. New York: Oxford University Press 2009: ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 6

7 ป ญหาในระบบบร การส ขภาพ ผ ป วยรายท ๑ นาย ก. อาย ๗๘ ป เป นโรคความด นโลห ตส งและโรคเบาหวานมานาน ๒๑ ป มาร บยา ท กเด อน ในป น ผ ป วยมาร บยาไม สม าเสมอ และม ระด บความด นโลห ตและน าตาลใน เล อดส งกว าปกต มาก ผ ป วยได ร บการปร บยาและน ดมาตรวจท ก ๒ ส ปดาห ผ ป วยมา ตามน ดไม ได ท กคร ง ว ดความด นโลห ตส งได ๑๘๐/๑๐๐ มม. ปรอท และม ระด บ DTX ๑๙๕ มก./ ดล ผ ป วยไม ได มาตรวจตามแพทย น ดเม อ ๖ ว นก อน ว นน คนข างบ าน มาตามท านท โรงพยาบาลสร างเสร มส ขภาพประจ าต าบลเพ อให ไปช วยด ผ ป วยท บ าน เพราะพบผ ป วยหมดสต ท แคร หน าบ าน ผลการตรวจร างกาย ผ ป วยม อาการสะล มสะล อ ว ดความด นโลห ตส งได ๑๒๐/๘๐ มม. ปรอท เจาะตรวจ DTXได ๓๙๗ มก./ ดล จ งร บส งต วไปโรงพยาบาล ภายหล ง ผ ป วยกล บมาปกต และท านทราบภายหล งว าผ ป วยถ กทอดท งให อย คนเด ยวหล งจาก ภรรยาเส ยช ว ตเม อ ๑ ป ก อน ผ ป วยรายท ๒ นาย ข. อาย ๒๘ ป เป นโรคอ มพาตซ กซ ายเน องจากบาดเจ บท สมองไม ม ความร ส ก ต งแต ระด บเอวลงไป เป นมานาน ๒ ป ผ ป วยได ร บการด แลท โรงพยาบาลและมาใช บร การท โรงพยาบาลสร างเสร มส ขภาพประจาตาบลเป นบางคร ง ในรอบ ๑ เด อน ญาต มาขอร บยาเพราะป สสาวะข นและผ ป วยม ไข ๔ คร ง (ท กส ปดาห ) เม อวานน ญาต มา ขอร บยาอ กคร ง ท านเอะใจและเก ดความสงส ย จ งไปเย ยมบ าน พบว าผ ป วยอย บ าน ก บล กชายอาย ๙ ขวบ ส วนภรรยาออกไปทางานนอกบ าน ผ ป วยม ไข ส ง(๔๐ องศา ซ.) และม อาการหนาวส น ตรวจถ งป สสาวะพบว าข นและม สภาพเก ามาก จากการ สอบถามผ ป วยพบว าไม ได เปล ยนสายสวนและถ งป สสาวะมา ๒ เด อนเพราะภรรยาไม ว างพาไปโรงพยาบาล และแพทย จะไม ส งจ ายสายสวนและถ งป สสาวะให ถ าผ ป วยไม ได ไปตรวจด วยตนเอง ท านร บส งต วไปโรงพยาบาล และแพทย ให นอนร กษาในโรงพยาบาลเน องจากม UTI with sepsis ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 7

8 ผ ป วยรายท ๓ นาง ค. อาย ๔๐ ป ครรภ แรกและเพ งคลอดล กเม อ ๑๐ ว นท แล ว ผ ป วยพาล กมา ตรวจเพราะล กถ ายเหลวและด ดนมได น อย ท านพบว า มารดาม ไข ส งและแผลฝ เย บบวม และเป นหนอง ท านตรวจพบว าม รอยแผลผ พองท หน าท องจากการวางอ ฐร อน ส วนล ก ต วเหล องมาก และน าหน กลดกว าแรกคลอด ๒๐๐ กร ม ท านร บน าส งโรงพยาบาล ผ ป วยและล กได ร บการร กษาในโรงพยาบาลอย างท นท วงท และปลอดภ ย ข อส งเกต การด แลส ขภาพของตนเองเป นป จจ ยสาค ญในการป องก นโรคแทรกซ อน บทบาทของผ ด แลและช มชนจะช วยให การด แลร กษาผ ป วยท บ านเป นไปตามแผนและ ค นพบภาวะฉ กเฉ นต งแต แรก ความร และท กษะของผ ด แลเป นป จจ ยส าค ญในกระบวรการด แลและผลล พธ ของการ ร กษา การเย ยมบ านช วยในการค นหาและค นพบป ญหาหล งจากจ าหน ายออกจาก โรงพยาบาลได เร วข น การเย ยมบ านเป นองค ประกอบส าค ญในการให บร การทางส ขภาพ นอกจากการ บร บาลในโรงพยาบาล ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 8

9 การเย ยมบ านและการด แลผ ป วยท บ านในระด บปฐมภ ม : สร ป สถานการณ ท วโลก จากการทบทวนสถานการณ ของการให บร การการเย ยมบ านและการด แลผ ป วยท บ าน โดยการส บค นจากวารสารทางการแพทย และการพยาบาลท วโลก ต งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๐ เป น ต นมา เพ อหาหล กฐานสน บสน นและช วยให บ คลากรทางการแพทย เข าใจทราบถ ง ความก าวหน าและป ญหาในการให บร การทางด านการด แลผ ป วยท บ านอย างครอบคล ม 1. การเหน ยวน าให แพทย และเจ าหน าท เห นความสาค ญของการเย ยมและด แลผ ป วยท บ าน (Innovations in seniors' care: home care/physician partnership) 1 รายงานโดย Korabek B, Slauenwhite C, Rosenau P, Ross L. ท Calgary Health Region เม อง Calgary ประเทศแคนาดา ในวารสาร Canadian Journal Nursing Leadership เด อนกรกฎาคม 2004 ฉบ บท 17(3) หน า สร ปย อได ด งน o ได ท าโครงการต งแต ป พ.ศ เร ยกว า Seniors' Care (Primary Care Partnerships) Project เพ อเสร มสร างให ม ความร วมมม อระหว างแพทย เวชศาสตร ครอบคร วและเจ าหน าท พยาบาลในคล น กช มชนท ทางานด าน Home Care o ได ม การพ ฒนาร ปแบบ หล งจากน นได ทดลองนามาใช และข นตอนส ดท ายเป นการ ปร บและพ ฒนาก อนท จะน าไปใช จร งซ งม เป าหมายท จะค นหา ก ญแจส าค ญ ท จะ น าไปปร บโครงสร างของการบร การ Home Careและกระช บความส มพ นธ ของ เจ าหน าท ท งสองหน วยงานให มากข น o ผลการศ กษาพบว าโครงการน ม ประโยชน ด งต อไปน o ผ เข าโครงการม ความพ งพอใจ o ม ความม นคงของการจ ดบร การ o ระบบบร การท เหมาะสม o ได นาข อม ลไปปร บใช ก บการบร การของ Calgary Health Region ข อส งเกต 1) การให บร การเย ยมบ านควรปร บให เหมาะสมบร บทของแต ละท องท 2) ความร วมม อของแพทย และพยาบาลเป นส งท ส าค ญมาก ซ งสอดคล องก บการบร การ เช อมประสาน (coordination care) ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 9

10 2. การบ รณาการบร การของแพทย แก ครอบคร ว (Integrating physicians services in the home) 2 คณะผ ศ กษาจาก School of Nursing, Faculty of Health Sciences, University of Western Ontarioซ งประกอบด วย McWilliam CL, Stewart M, Sangster J, Cohen I, Mitchell J, Sutherland C, Ryan B.ได ต พ มพ ใน Canadian Family Physician. เด อนธ นวาคมป ค.ศ. 2001; ฉบ บท 47:หน า ม เน อหาส าค ญ ด งน o เพ อประเม นความต องการเพ อให แพทย เวชศาสตร ครอบคร วม ส วนร วมในการ ด แลท บ าน o ผ เข าร วมโครงการได แก ผ ป วย แพทย เวชศาสตร ครอบคร ว ผ ร บผ ดชอบด แล ครอบคร ว พยาบาลเวชปฏ บ ต พยาบาลช มชน และผ จ ดการส ขภาพ o ผลการศ กษา 1) ข อม ลท ได ม ศ กยภาพท จะส งเสร มประส ทธ ภาพการด แลอย าง ต อเน องและและการทางานเป นท มสหว ชาช พ 2) ป จจ ยท จ าเป นต อผลส าเร จของงาน ได แก ต องม พยาบาลเวช ปฏ บ ต การประช มท มสหว ชาช พอย างสม าเสมอ การประสานโดยตรง ระหว างท มผ ด แล การม ผ ด แลในครอบคร ว และม แพทย คอยให คาปร กษา 24 ช วโมง ข อส งเกต ก) การบ รณาการต องใช เวลา กาล งคน และข อตกลงร วมก นในแต ละช มชน ข) การสร างโอกาสและแรงจ งใจม ผลต อความร วมม อของแพทย 3. ป จจ ยด านบร หารการร กษาท ม ผลต อผลการร กษาผ ป วยในการด แลท บ าน (Factors in care management affecting client outcomes in home care) 3 ท าการศ กษาในประเทศญ ป นโดยNakatani H, Shimanouchi S. แห ง School of Nursing, Faculty of Medicine, Shimane University, Shimaneประเทศญ ป นซ งต พ มพ ใน Nursing Health Science.เด อนธ นวาคมป ค.ศ ฉบ บท 6(4)หน า o ป จจ ยด านบร หารการด แลร กษาท ม ผลต อผ ร บบร การ 3 อย าง ได แก ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 10

11 o การจ ดบร การท พอเพ ยง o ม แผนการด แลพยาบาลท ด (Care plan) o ม การต ดตามและประเม นผลการให บร การอย างม ประส ทธ ภาพ 4. ม มมองของผ ป วยท ม ต อการด แลผ ป วยท บ านโดยการใช เทคโนโลย ช นส ง (Patients' perspectives on high-tech home care: A qualitative inquiry into the user-friendliness of four technologies) 4 ทาการศ กษาโดย Pascale Lehouxในกร ง Montrealและเม อง Quebecประเทศแคนาดา รายงาน ในBMC Health Serv Res. เด อนต ลาคม ค.ศ ฉบ บท 4(1) หน า 28 [สามารถเข าไปด ได ท com/ /4/28] o ม การศ กษาการด แลท บ านโดยการใช เทคโนโลย ช นส ง 4 อย าง ได แก การให ยา ปฏ ช วนะเข าเส น(Antibiotic intravenous therapy) การสารอาหารทางเส น (Parenteral nutrition) การล างไตผ านทางช องท อง (Peritoneal dialysis) และการ ให ออกซ เจนเพ อการร กษาท บ าน (Oxygen therapy) o ว ธ การศ กษา ได ข อม ลจากการส มภาษณ ผ ป วย ส มภาษณ ผ ด แล และการส งเกต การเย ยมร กษาท บ านโดยตรง o ผลการศ กษา การใช เทคโนโลย ช นส งม ผลต อช ว ตผ ป วยท งทางบวกและทางลบ ความค นเคยและยอมร บเทคโนโลย ช นส งข นก บความร ความเข าใจ ผ ป วยหน กม กใช เทคโนโลย ช นส งได ด กว าผ ป วยเฉ ยบพล น อ ปสรรคบางอย าง เช น ป ญหาทางเทคน คและไม ม บ คคลสามารถ แก ไขสถานการณ ได ภายในบ าน ผ ป วยถ กแยกต วออกจากส งคมและม ความยากล าบากในการด าเน น ช ว ตในส งคมและการทางาน เจ าหน าท ส ญเส ยความเป นส วนต วและการดาเน นช ว ต ข อส งเกต ถ งแม ว าเทคโนโลย ช นส งจะช วยให ส ขภาพของผ ป วยด ข น แต ก ม ผลกระทบต อช ว ตผ ป วยแต อาจด กว านอนร กษาในโรงพยาบาลนานๆ ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 11

12 เจ าหน าท ต องออกไปปฏ บ ต งานท บ านผ ป วยอย างสม าเสมอ ควรม การต ดตามเย ยมบ านและม แหล งสน บสน นครอบคร วในการด แล และใช เคร องม ออย างถ กต องเพ อให ก าล งใจและควบค มค ณภาพการ ด แล 5. มารดาและบ ดาควรได ร บข อม ลอะไรบ างหล งจากจาหน ายจากหอผ ป วยหล ง คลอด (What type of information do parents need after being discharged directly from the delivery ward?) 5 เสนอรายงานโดย Johansson K และ Darj E. แห ง Department of Women's and Children's Health, Section of Obstetrics and Gynaecology, Uppsala University Hospital, ประเทศสว เดน สร ปการศ กษาอย างย อม ด งน o จ ดม งหมายของการศ กษาน เพ อจะประเม นความต องการข อม ลข าวสารของ บ ดามารดาก อนจ าหน ายโดยเปร ยบเท ยบก บแบบสอบถามผ ว จ ยได ทาการศ กษาในบ ดา-มารดา 42 ค o ม การท าโครงการ จ าหน ายมารดาหล งคลอดแต เน น (Early Discharge) ค อ ภายหล งจากคลอด 6 ช วโมง ถ ง 3 ว น เร มต งแต ป พ.ศ o ร อยละ 17 ของสตร กล มน ได ร บการด แลหล งคลอดท บ านแทนการอย ท โรงพยาบาล o ผด งครรภ ใช แบบการเย ยมบ านแบบ checklist เพ อเก บข อม ลเก ยวก บส ขภาพ มารดา ทารก และการเล ยงล กด วยนม o ผลการศ กษาบ ดา-มารดาต องการข อม ลก อนกล บบ านด งต อไปน o ด านทารก(ต องการ 68%) ได แก ส ขอนาม ย การข บถ าย ส าลอก ด ด นม หล บ และจาม o ด านการเล ยงล กด วยนม(ต องการ21%) ได แก ท าให นม การด แลห วนม และปร มาณน านม o ด านมารดา (ต องการ11%)ได แก การปวดแผล การต ดไหม การร บประทาน อาหาร ข อส งเกต บ ดามารดาต องการข อม ลด านทารกเพ มเต มมากท ส ด ส วนมาก เก ยวก บการด แลส ขอนาม ย ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 12

13 6. การด แลผ ป วยระยะส ดท ายท บ านในม มมองของเวชปฏ บ ต ท วไป (Terminal care in the home-the general practice perspective) 6 รายงานโดย Walsh D และ Regan J. แห ง Sligo General Hospital ในกร ง Dublin ทางตอน ใต ประเทศไอร แลนด ต พ มพ ในวารสาร Irland Medical Journal เด อนมกราคม 2001 ฉบ บท 94(1) หน า 9-11 สร ปผลการศ กษาไว ด งน o ว ธ การ ม การสอบถามแพทย เวชปฏ บ ต ท วไป 200 คน ทางไปรษณ ย เก ยวก บ ประสบการณ ในการด แลผ ป วยมะเร งระยะส ดท ายท บ าน o ผลการศ กษา ป ญหาท แพทย พบบ อยๆ ได แก แพทย ท กคนเคยประสบป ญหาเก ยวก บการบ าบ ดอาการเจ บป วยและ อาการอ นๆอย างน อย 1 คร ง ร อยละ 25 ม ป ญหาการส งต อผ ป วยไปย งโรงพยาบาล หร อได ร บการ ช วยเหล อก จกรรมเย ยมบ านไม พอเพ ยง ความพ งพอใจต อหน วยงานหร อเจ าหน าท ด แลแบบประค บประคอง (Palliative Care Services) ตามเกณฑ ในระด บมาก แพทย เวชปฏ บ ต ท วไปต องการให ม อบรมด าน Palliative Medicine เพ มเต ม ข อส งเกต ความส าค ญของ Palliative Medicineในการด แลผ ป วยระยะส ดท าย โดยเฉพาะการบาบ ดความเจ บปวดและร กษาอาการ การสน บสน นจากพยาบาลผ เช ยวชาญด าน nursing home careใน ช มชนม ความสาค ญมาก นโยบายและการสน บสน นด านการแพทย ในช มชนม ความส าค ญ ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 13

14 7. ใครจะช วยด แลเจ าหน าท ในช มชน: ม มมองของพยาบาลช มชน (Who care for the carers? The district nurse perspective) 7 รายงานโดย Simon S, Kumar S, Kendrick T. ท าการศ กษาในสหราชอาณาจ กร ต พ มพ ในในวารสาร Family Practice ป 2002 ฉบ บท 19 หน า สร ปผลการศ กษาอย าง ย อ ด งน o แพทย เวชปฏ บ ต ท วไปเป นส วนส าค ญของท มส ขภาพในช มชนเพ อช วยในการด แล ช วยเหล อ o พยาบาลช มชนต องการความช วยเหล อหร อสน บสน นด านบร การ การสน บสน น เร องท วไป และแหล งข อม ล ข อส งเกต o แพทย เป นแนวร วมท สาค ญ o พยาบาลต องการข อม ลเพราะไม สามารถแสวงหาหร อจ ดทาได ด วยตนเอง 8. การค นพบผ ป วยโรคซ มเศร าและว ตกก งวลโดยพยาบาลท ร บผ ดชอบด แลครอบคร ว (Detection of depression and anxiety disorders by home care nurses) 8 ท าการศ กษาโดยPreville M, Cote G, Boyer R, Hebert R. ใน University of Sherbrooke& Research Centre รายงานไว ใน Aging Mental Healthเด อนก นยายน ป 2004 พอสร ป ใจความสาค ญไว ด งน o ทาการศ กษาในผ ป วยส งอาย ท ได ร บการด แลท บ าน o การเก บข อม ล 1) ใช แบบ new procedure for diagnosing mental disorders in primary care(the PRIME-MD 1000)2) แบบการประเม นความเคร ยดมาตรฐาน (standard psychological distress measure; PDI-29) และ3) แนวปฏ บ ต ของ ผ จ ดการท ร บผ ดชอบแล วน าไปเปร ยบเท ยบก บการประเม นโดยน กจ ตว ทยาท ใช แบบประเม น structured diagnostic interview (SCID for DSM-IV) o ร อยละ ๔๓ ของผ ป วยได พบก บน กจ ตว ทยา o ความจ าเพาะของ PRIME-MD ร อยละ ๘๓ ความไว ร อยละ ๔๑ และความถ ก ต อง ร อยละ๖๖ o ความจาเพาะของ PDI-29ร อยละ ๕๙ และ ความไว ร อยละ ๗๓ o แนวปฏ บ ต ของผ จ ดการท ร บผ ดชอบท ม อย ไม พอเพ ยงต อการค นหาผ ป วยรายใหม ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 14

15 ข อส งเกต แบบประเม น PDI-29 และ The PRIME-MD เป นเคร องม อท ด ท ช วยให พยาบาล ค นหาผ ป วยผ ป วยโรคซ มเศร าและว ตกก งวลท บ านได ด แบบประเม น PDI-29 ใช ค ดกรองได ด กว า The PRIME-MD (ความไว-sensitivity มากกว า) แหล งอ างอ ง 1. Korabek B, Slauenwhite C, Rosenau P, Ross L.Innovations in seniors care: home care/physician partnership. Can J NursLeadersh. 2004;17(3): McWilliam CL, Stewart M, Sangster J, Cohen I, Mitchell J, Sutherland C, Ryan B.Integrating physicians services in the home. Can Fam Physician. 2001;47: Nakatani H, Shimanouchi S.Factors in care management affecting client outcomes in home care. Nurs Health Sci. 2004;6(4): Lehoux P. Patients perspectives on high-tech home care: A qualitative inquiry into the user-friendliness of four technologies. BMC Health Serv Res. 2004;4(1): Johansson K และ Darj E. What type of information do parents need after being discharged directly from the delivery ward? Ups J Med Sci. 2004;109(3): Walsh D และ Regan J. Terminal care in the home the general practice perspective.ir Med J 2001 ;94(1): Simon S, Kumar S, Kendrick T. Who care for the carers? The district nurse perspective. Family Practice 2002;19: Preville M, Cote G, Boyer R, Hebert R. Detection of depression and anxiety disorders by home care nurses. Aging Ment Health. 2004;8(5): ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 15

16 การเย ยมบ านและการด แลผ ป วยท บ านในระด บปฐมภ ม เหล ยวหล งแลอด ตและส องด อนาคต ในอด ต ชาวชนบทจะค นเคยก บการท ม หมอไปด แลท บ าน ซ งอาจจะเป นหมอพ นบ าน หมอเสนาร กษ ภาพท ค นตาก ค อกระเป ายาหน งส ด าหร อน าตาล กล องภาชนะบรรจ เข มหร อ ยาซ งจะใช เป นภาชนะส าหร บต มหร อท าความสะอาดหลอดฉ ดยา ฯลฯ หร อ ม ผด งครรภ หร อ หมอตาแยไปทาคลอดท บ าน ในป จจ บ น ส วนใหญ ผ ป วยม กไปตรวจร กษาท สถานพยาบาล คล น ก หร อ โรงพยาบาล ส งเหล าน เป นภาพท เราเห นจนช นตา แต ในชนบทย งม โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพประจ าต าบล เป นหน วยบร การช วยด แลผ ป วยท บ าน ในโลกไร พรมแดนซ งม การเปล ยนอย ตลอดเวลาและอย างรวดเร ว และม การใช เทคโนโลย ท ถ กน ามาใช ในการด แลผ ป วยอย างมากมายท าให ร ปแบบการด แลผ ป วยม การ เปล ยนไปด วย ท งน เพ อตอบสนองต อป ญหาส ขภาพท เป นจร งในช มชนหร อส งคม โดยเฉพาะใน ช มชนท ม การขยายต วและม ความสล บซ บซ อนมากข น การจ ดบร การด านส ขภาพใน โรงพยาบาลเร มอ มต วและไม สามารถขยายต วเพ อรองร บความเจ บป วยท ไม ม ว นหมดส น อ ก ท งข อจาก ดด านงบประมาณและบ คลากร ทาให บร การในโรงพยาบาลม ความว นวาย รอตรวจ นาน และแย งก นเพ อขอตรวจก บแพทย และย งม ผ ป วยอ กส วนหน งท อาจหมดหว งท จะร กษาให หาย หร อสามารถกล บไปด แลท บ านโดยสมาช กในครอบคร ว แต ย งคงนอนอย ในโรงพยาบาล ทาให ขาดแคลนเต ยงสาหร บผ ป วยรายใหม หร อผ ป วยท ม ความจาเป นต องใช เต ยง เพ อช วยลดภาระของโรงพยาบาล งานด แลผ ป วยในช มชนจ งน บว นจะม บทบาทในการ ด แลส ขภาพของประชาชนมากข น ไม ว าจะเป นศ นย การแพทย สถาน อนาม ย หร อโรงพยาบาล สร างเสร มส ขภาพซ งปร บเปล ยนไปเป น โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพประจ าต าบล ในป จจ บ น แต อ ปสรรคและป ญหาในการจ ดบร การเพ อรองร บผ ป วยท อย ในเขตร บผ ดชอบหร อการด แล ต อเน องจากโรงพยาบาล ซ งน บว นจะม ทว มากข น ค อ ความพร อมท งว ธ การด แลร กษา บ คลากรหร องบประมาณ ถ งแม ว าว ธ การด แลร กษาในป จจ บ นจะเน นร กษาท โรคหร อความเจ บป วยทางกาย แต แนวโน มของการด แลป ญหาส ขภาพด านจ ตใจ หร อป ญหาในครอบคร วและส งแวดล อม ด งท เราได ย นจนค นห ค อ Holistic care หร อ Bio-Psycho-Social Care ซ งม ห วใจส าค ญค อ การ เข าถ งต วผ ป วยอย างแท จร ง บางท เร ยกว า ให ผ ป วยเป นศ นย กลาง หร อ Patient-centered ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 16

17 care และ ม ข อม ลครบท กด าน ด งน นการด แลผ ป วยในสถานพยาบาลเพ ยงอย างเด ยวอาจไม เพ ยง การได ข อม ลส วนท ย งขาดโดยการต ดตามอย างต อเน อง โดยขยายการบร การส บ าน อ กประการหน ง ความส มพ นธ ระหว างผ ให บร การและผ ร บร การในย คป จจ บ นน น ค อนข างจะห างเห นก นและไม สน ทแน นเหม อนในอด ต สาเหต ท ส าค ญอาจเน องมาจากผ ให บร การให ความส าค ญก บผ ป วยน อยลง ตามธรรมเน ยมแบบไทยๆ การไปเย ยมเย อนคนอ น ถ งบ าน ถ อว าเป นเร องส าค ญและให เก ยรต เจ าของบ าน จ งสร างความค นเคยและม ตรภาพได เป นอย างด การท บ คลากรทางการแพทย ออกไปเย ยมบ านผ ป วยจะช วยให เข าใจป ญหาท แท จร งของผ ป วย เข าใจและยอมร บความเป น คน ของเขา และเสร มสร างความส มพ นธ เพ มการยอมร บจากผ ป วยและครอบคร วให เหม อนเด มด งเช นในอด ต ส งด ๆในวงการแพทย และสาธารณส ขม มากมายหลายอย างท ม ประโยชน ท จะน ามาปร บ ใช และส งเสร มให ม การจ ดบร การในย คป จจ บ น การเย ยมบ าน (Home visit) และการด แลร กษา ท บ าน (Home care) เป นกระบวนการด แลผ ป วยท ส าค ญและเป นอ ตล กษณ ท ส าค ญของ การบร การด แลระด บปฐมภ ม และเวชปฏ บ ต ครอบคร วความพร อมและความช านาญของ บ คลากรท เก ยวก บการเย ยมและด แลผ ป วยท บ านเป นเร องส าค ญและส งผลต อผลส มฤทธ ของ การบร การส ขภาพ ท าอย างไรเราถ งจะม การจ ดบร การท ม ค ณภาพและได ร บความพ งพอใจ จากครอบคร วผ ป วย? ครอบคร ว เป นห วใจส าค ญของการจ ดบร การทางส ขภาพในช มชน แต เราจะเข าถ ง ครอบคร วได อย างไร? และจะประสบความสาเร จในการด แลหร อไม? ก ญแจท ส าค ญนอกจาก ความร ความช านาญของผ ปฏ บ ต แล ว ห วใจของเรา ถ อเป นเข มม งส การบร การด แลร กษาท บ าน อาจพอกล าวได ว า ห วใจของเรา เข าใจครอบคร ว บ าน (Home) ถ าเราถามคนร จ กหร อแม แต ผ ป วยว าม สถานท ใดท ไม อยากไปมากท ส ด คนส วนใหญ อาจเล อกตอบว า โรงพยาบาล แต ในทางกล บก น ถ าลองถามว าม สถานท ใดท ท านอยากอย มากท ส ด คาตอบท ได คงจะเป น บ าน อย างแน นอน บ านเป นสถานท ก อกาเน ดช ว ต ว ฒนธรรม และว ถ แห งช ว ต บ คคลจ งผ กพ นก บบ านมาก จนแทบแยกก นไม ออก บ านให ท อย แก ครอบคร ว บ านให ความอบอ นแก สมาช ก และบ านย ง เป นส งค นเคยท ท าให ผ ป วยอ นใจ นอกจากน ย งสะดวกส าหร บญาต หร อเพ อนบ านในการเย ยม หร อเฝ าด แลร กษาในยามเจ บป วย การให บร การในระด บปฐมภ ม และเวชปฏ บ ต ครอบคร วจะใช ประโยชน ของ บ าน ในการ ด แลร กษาผ ป วย แต จะประสบความส าเร จหร อไม น นเป นส งท าท ายอย างย ง และจะร วมบ รณา ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 17

18 การให การด แลผ ป วยท บ านและในโรงพยาบาลได อย างไรร ปแบบควรจะเป นอย างไร ก ถ อเป น ความท ามายอ กประการหน ง บ าน ค อ สถานท ท ด ส ดส าหร บมน ษย หร อในม มมองของเรา ค อ บ านค อแหล งอาศ ยของ ผ ป วย ถ าส งแวดล อมและระบบในบ านด ย อมส งผลต อค ณภาพและประส ทธ ภาพในการ จ ดการด านส ขภาพ ความจาเป นต อการเย ยมบ านในป จจ บ น การเปล ยนแปลงของระบบส ขภาพในป จจ บ นท เน นการด แลระด บปฐมภ ม ให ม ความส าค ญและควบค ไปก บระด บท ต ยภ ม และตต ยภ ม และการเปล ยนแปลงด าน ประชากรศาสตร ค อม การเพ มข นอย างรวดเร วของผ ส งอาย จ งเป นแรงผล กด นให เก ดความ ต องการต อการเย ยมและด แลผ ป วยท บ านมากตามไปด วย ส าหร บผ ป วยท เป นผ ส งอาย เม อต องเข านอนร กษาในโรงพยาบาลนานๆ จะท าให ผ ป วย ไม ค อยม โอกาสได เด น (ต ดเต ยง) จ งม ความเส ยงท จะต ดเช อ ม ภาวะซ มเศร าหร อค ดถ งบ าน เส ยค าใช จ ายส ง และเพ มภาระให โรงพยาบาลเทคโนโลย หร อการผ าต ดสม ยใหม ท าให ผ ป วย กล บบ านได เร วข นแต ต องการการด แลท บ านเข ามาช วยหล งจากออกจากโรงพยาบาล ด งน นการด แลผ ป วยในช มชนน บว นจะม ความส าค ญและม เพ มข ดความสามารถมากข น ในอนาคตอย างหล กเล ยงไม ได เพ อรองร บการด แลผ ป วยท ซ บซ อนมากข นหร อส งกว า ศ กยภาพของระด บปฐมภ ม ท ปฏ บ ต อย เด ม ไม ว าจะเป นด านโรค ความเจ บป วย ห ตถการ การ ใช ยา หร อการใช เทคโนโลย สม ยใหม (เช น Ultrasound)จ งน บเป นท าทายต อบ คลากรทาง สาธารณส ขในช มชนอ กโอกาสหน งความพร อมของการบร การในช มชนจ งถ อเป นก ญแจ สาค ญในระบบสาธารณส ขย คใหม และในอนาคต อ กประเด นหน งท ส าค ญ ค อ ม ผ ป วยท ไม ต องการ หร อไม ม ความจ าเป นต องร กษาใน โรงพยาบาล(Ambulatory) ม แนวโน มเพ มข น ไม ว าจะเป นโรคชรา โรคเร อร ง หร อผ ป วยระยะ ส ดท ายหร อใกล ตาย บางส วนของผ ป วยอาจแสดงความจ านงท จะขอร บการด แลร กษาหร อใช เวลาในช วงส ดท ายท บ านเพ อให เส ยช ว ตอย างสงบ ส วนผ ป วยพ การหร อได ร บอ บ ต เหต ก ม แนวโน มท จะอย ร กษาต อท บ านมากข นในอนาคต เน องจากม ส งอ านวยความสะดวกและ เทคโนโลย เข ามาช วยสน บสน นมากข น ในต างประเทศ เช น ประเทศน วซ แลนด ม การจ ดบร การแบบบ รณาการเพ อเพ ม ประส ทธ ภาพของการด แลท งการด และผ ป วยท บ าน การพยาบาลในสถานบร การท ไม ใช โรงพยาบาล (Nursing home)กายภาพบ าบ ด และอาช วบ าบ ด ส าหร บประเทศไทย เร มเก ด ร ปแบบด งกล าวอย างเป นร ปธรรมบ างแล ว โดยเฉพาะในเขตเม องหร อในหม บ านจ ดสรรต างๆ ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 18

19 ด งน น การการด แลผ ป วยท บ านเป นก จกรรมท ต องจ ดให ม ข นอย างหล กเล ยงไม ได จ งม ความจ าเป นต องจ ดต ง และพ ฒนาร ปแบบและค ณภาพบร การอย างต อเน อง ท งน เพ อให เหมาะสมก บสภาพพ นท และศ กยภาพของผ ให บร การ แนวค ดเก ยวก บการเย ยมบ านและการด แลผ ป วยท บ าน ร ปแบบการเข าร บบร การและล กษณะของผ ป วยเปล ยนไปตามกาลเวลา พอสร ปได พอ ส งเขป ด งน o ม การพ ฒนาระบบบร การในรพ.สต. และประชาชนกล บไปใช บร การในช มชนมาก ข น (Access) o จานวนว นในการนอนร กษาในโรงพยาบาลลดลง (Early discharge) o ภ ม ป ญญาหร อเทคโนโลย สม ยท ประย กต น าไปใช ท บ านได ง ายและสะดวกมากข น (Appropriate technology) o ม การพ ฒนาการบ รราการการด แลร กษาในโรงพยาบาลร วมก บช มชน (Hospitalcommunity integration model)(ร ปท ๑) o บ านเป นแหล งอาศ ยท ผ ป วยใช เวลาอย มากท ส ด จ งเพ มโอกาสในการใช เวลาใน ด แลร กษา และปฏ บ ต ต วตามแพทย หร อผ ด แลแนะน าได ตลอดเวลา o การจ ดบร การด แลร กษาท บ านจ งม ความจ าเป น และสอดคล องก บป ญหาและ ความต องการของผ ป วยอย างแท จร ง บ าน ผ ป วย รพ.สต. โรงพยาบาล ร ปท ๑Hospital-community integration model ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 19

20 กระบวนการเย ยมบ านในกระบวนการด แลผ ป วยแบบต อเน องและแบบบ รณาการ การเช อมต อการด แลผ ป วยระหว างโรงพยาบาลก บช มชนเป นการบ รณาการในแนวต ง (Vertical integration)ส วนการบ รณาการในช มชนซ งประกอบด วย รพ.สต.บ าน (ครอบคร ว) หร อองค กรอ นเป นแบบแนวราบ(Horizontal integration)ส งส าค ญท จ าเป นต องม ในการบ รณา การน ได แก ก. โรงพยาบาล o การวางแผนก อนจ าหน าย (Discharge planning) ท ม ประส ทธ ภาพและสามารถ นาไปปฏ บ ต ได ง าย o จ ดให ม บ คลากร (หน วยงาน) ของโรงพยาบาลท ร บผ ดชอบโดยตรงและท างาน เต มเวลาเพ อคอยประสานงาน สน บสน น ต ดตาม และสร ปข อม ล o การ Re-admission ต องทาได ง ายและสะดวก(อาจเป นศ นย ประสานงาน) o ม ระบบเช อประสานท งแนวราบและแนวนานท สามารถปฏ บ ต ได ง าย ข. ช มชน ด งน o ม นโยบายท ช ดเจน/เข มแข ง และจ ดระบบการเย ยมบ านท ด o ม ระบบบ นท กข อม ลท ด o ม ระบบเช อประสานท งแนวราบและแนวนานท สามารถปฏ บ ต ได ง าย o เน นการม ส วนร วมของครอบคร วและช มชน และการต ดต อส อสาร เช น โทรศ พท การปร กษาในภาวะฉ กเฉ น o ม ระบบส งต อท ด (รวมท งระบบขนส ง) ด งน น การเตร ยมพร อมของช มชนจ งเป นส งจ าเป น แนวทางท ช มชนควรด าเน นการม 1) สถานพยาบาลม นโยบายเร องการเย ยมและด แลท บ านท ช ดเจนและย งย น 2) บ คลากรม ความเข าใจ ให ความร วมม อร วมใจ ให ความส าค ญ และม ส วนร วมใน กระบวนการอย างกระต อร อร น 3) เจ าหน าท ม การพ ฒนาท กษะและม ความช านาญในการด แลผ ป วยท บ านอย าง ต อเน อง 4) ม การปฏ บ ต อย างต อเน อง 5) การพ ฒนางานและระบบอย างย ดหย นอย ตลอดเวลา 6) การประสานงานและเสร มสร างความส มพ นธ ก บครอบคร วและช มชน 7) การเช อมโยงก บโรงพยาบาล ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 20

21 จ ดเร มต น ในท ส ดการเย ยมและด แลผ ป วยท บ านจะเป นภารก จท ส าค ญของหน วยงานส ขภาพใน ช มชนและท องถ นท ยากท หล กเล ยงได และการเย ยมและด แลผ ป วยท บ านจะถ อเป นงานเด นท โรงพยาบาลและช มชนในเขตต องร วมม ออย างใกล ช ดเพ อด ด แลประชาชนในช มชน ซ งการ ท างานจะอย นอกร วโรงพยาบาล ในขณะเด ยวก น การให บร การใน รพ.สต.ก เป นเพ ยง ภารก จหน งเท าน น (บร การเช งร บ) แต ภารก จก จนอกร วรพ.สต.จะเป นหน าตาและความ ภาคภ ม ใจของเจ าหน าท และย งเปร ยบเสม อนเป นม อท ย นให ประชาชนส มผ สอย างเป นก นเอง จ งม ส วนในการสร างส มพ นธ ท ด และเก ดความผ กพ นซ งก นและก น ด งค าโบราณ ม ตรแท... จะพบเม อในยามยาก และเป นการบร การเช งร ก เม อหน าท และภารก จรอเราอย ข างหน า เราควรห นมาร วมม อร วมใจพ ฒนาก จกรรม การเย ยมและการด แลผ ป วย โดยเร มท ละข นละตอนด งน o ทบทวนและทาความเข าใจก บ การเย ยมบ าน และ การด แลผ ป วยท บ าน o เร ยนร กระบวนการอย างเข าใจ o เร ยนร โรคและก จกรรมด แลผ ป วยพอส งเขปและเน นในแนวล กในบางประเด น o ฝ กปฏ บ ต และปฏ บ ต จร งควบค ก นไป o การทางานเป นท มและการประสานงานก บหน วยงานหร อเจ าหน าท อ นๆ o จ ดก จกรรมบร การในศ นย บร การอย างเป นร ปธรรมและตรงก บความต องการ ของผ ป วยและช มชน o พ ฒนางานด านการเย ยมบ าน และ การด แลผ ป วยท บ าน อย างต อเน อง ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 21

22 ความร พ นฐานเก ยวก บการเย ยมบ าน การเย ยมบ านถ อเป นก จกรรมหน งท สาค ญของเวชปฏ บ ต ปฐมภ ม เวชปฏ บ ต ท วไป และ เวชปฏ บ ต ครอบคร ว ซ งม กจะถ กกล าวถ งอย เสมอ และร ส กว าเท ห น าสนใจ แต เม อพ ดถ ง รายละเอ ยดแล ว หร อ ลงล กการปฏ บ ต จร ง เราม กจะพ ดได ไม เต มปากน ก ด งน น เราต อง เร ยนร การเย ยมบ าน บางท ก ม ผ ใช ค าว า เย ยมครอบคร ว ซ งมาจากรากศ พท ภาษาอ งกฤษ Family visit ส วน การเย ยมบ าน มาจาก Home visit ในท น ขอใช ค าว า การเย ยมบ าน เพราะ ก นความถ งเย ยมผ ป วย เย ยมครอบคร ว และส งแวดล อม รวมท งส งคมท อย รอบข างส วนการ ด แลร กษาผ ป วยท บ านเร ยกว า Home care ด งท ได กล าวไว ก อนหน าน ถ งแม การเย ยมบ านจะเป นก จกรรมท ม ค ณค าและเป นท ยอมร บก น และหลายๆคนเคยม ประสบการณ เย ยมบ านมาแล ว แต ป ญหาท เราพบได บ อยๆ เม อออกเย ยมบ าน ได แก o อ ตราการเย ยมบ านอย ในเกณฑ ต ากว าท ควรจะเป น o ไม ม ความสม าเสมอ o การขาดเทคโนโลย ท เหมาะสมเพ อช วยในการเย ยมบ าน o ขาดความม นใจในการปฏ บ ต หน าท หร อด วยประสบการณ o ไม ม การอบรมอย างต อเน อง o ก งวลเก ยวก บความปลอดภ ย o ขาดท ศนคต ท ด ต อการปฏ บ ต งาน (รายบ คคลและเป นท ม) o การปฏ บ ต เวชกรรมม กทาคนเด ยว (รายบ คคล) o ขาดท กษะในการต ดส นใจและการด แลผ ป วย จากป ญหาข างต น ซ งจะได กล าวถ งในละเอ ยดในช วงท ายบทน ซ งจะช วยให ผ ปฏ บ ต ได เร ยนร อย างเป นข นเป นตอน โดยย ดเอาป ญหาเป นหล กในการศ กษา คาดว าจะช วยให ผ เร ยน เก ดความสน ก เก ดกระบวนท ศน ในการค ด และได ผลล พธ ในการเร ยนตามท ตนเองต งไว เน อหาสาค ญ o ความหมายของ การเย ยมบ าน o แนวค ดของการเย ยมบ าน o ชน ดของการเย ยมบ าน o กระบวนการเย ยมบ าน o ระยะก อนเย ยมบ าน ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 22

การพยาบาล ผ ป วยท บ าน. Home Ward สำน กการพยาบาล สำน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข

การพยาบาล ผ ป วยท บ าน. Home Ward สำน กการพยาบาล สำน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข ผ ป วยท Home Ward บ าน สำน ก สำน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข , t wood, s long ea. ne de Saint-exupery สำน ก กระทรวงสาธารณส ข ผ ป วยท ºŒÒ¹ H o m e W a r d สำน ก สำน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข

More information

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation)

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) 1 ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) ท ปร กษา Mr. Mike Davies MS.Silvana Mehra ท ปร กษางานด าน CBR ขององค การ CBM และ ผ อานวยการแผนกพ ฒนาโครงการ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา เฉล มพรรณ เมฆลอย พร บ ญม ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข กระทรวงสาธารณส ข ก ค าน า ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน

More information

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณส ข (ฉบ บปร บปร ง ว นท 30 ก นยายน 2557) ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ประจาป

More information

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT 2013 โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) ANNUAL REPORT 2013

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

ค ม อการจ ดก จกรรม การเสร มสร างความเข มแข ง ของเคร อข ายคนพ การทางจ ตใจ หร อพฤต กรรม

ค ม อการจ ดก จกรรม การเสร มสร างความเข มแข ง ของเคร อข ายคนพ การทางจ ตใจ หร อพฤต กรรม ค ม อการจ ดก จกรรม การเสร มสร างความเข มแข ง ของเคร อข ายคนพ การทางจ ตใจ หร อพฤต กรรม สำหร บ บ คลากรสาธารณส ข โรงพยาบาลศร ธ ญญา กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข ค ม อการจ ดก จกรรม การเสร มสร างความเข มแข

More information

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร 1. ล กษณะองค กร รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร ก. ล กษณะพ นฐานของส วนราชการ พ นธก จหล กของกรมส ขภาพจ

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 กรณ o การประกอบก จการหอพ กและอาคารห องเช า o การประกอบก จการโรงส ข าว o โรงไฟฟ าช วมวลขนาดก าล งการผล ตต ากว า

More information

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะอน กรรมการพ ฒนาและร บรองหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สภาการพยาบาล 8 เมษายน 2552 ก ค าน า ในป จจ บ นน ป ญหาส ขภาพของประชาชนไทย ม ความซ บซ อนมากข น ต องอาศ ยความก

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 9 1 การพ ฒนาส ขภาพ ตามกล มว ย 2 การพ ฒนาระบบและ จ ดระบบบร การฯ

More information

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร หล งจากท องค กรได ทราบความต องการด านทร พยากรมน ษย จากการวางแผนทร พยากร มน ษย แล วองค กรจะต องใช มาตรการต างๆ เพ อสรรหาบ คลากรท ม ค ณสมบ ต เหมาะสมก บ ต าแหน งงาน และให

More information

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 รายงานสร ป การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 ภายใต แผนความร วมม อป 2550-2554 ระหว าง กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ก บ องค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต (UNICEF) 0 สารบ ญ

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ คณะทำงำนจ ดทำแผนปฏ บ ต รำชกำร ประจำป โรงพยำบำลตำรวจ บทน ำ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลต ารวจ จ ดท าข นด วยความสอดคล องและ เช อมโยงก บย ทธศาสตร

More information

บทท 4 การบร หาร และการจ ดการศ กษาพ เศษ 4.1 หล กการบร หารการศ กษาพ เศษ

บทท 4 การบร หาร และการจ ดการศ กษาพ เศษ 4.1 หล กการบร หารการศ กษาพ เศษ บทท 4 การบร หาร และการจ ดการศ กษาพ เศษ 4.1 หล กการบร หารการศ กษาพ เศษ การบร หารงานการศ กษาพ เศษ ม หล กการเช นเด ยวก บการบร หารงานการศ กษาท วไป ท งน ม งานหล กอย สามประการค อ บ คลากร งาน และสภาพแวดล อมของสงคม

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ก ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ โดย ครรช ต พ ทธโกษา ท ปร กษาด านการว จ ยทางว ทยาศาสตร สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ธ นวาคม 2554 ข คาน า ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ท ท านถ

More information

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ.

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. 2557 ประเภท รางว ลภาพรวมมาตรฐานการบร การท เป นเล ศ รางว ลบ รณาการการบร

More information

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM)

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) 1 ค ม อ การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) จ ดท าโดย คณะกรรมการการจ ดการความร ว ทยาล ยเช ยงราย 2 ค าน า ส บเน องจากมาตรฐานการอ ดมศ กษา ข อท 3 ก าหนดให สถาบ นอ ดมศ กษาท กแห งม การสร างส งคม แห งการเร

More information

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม คานา น บเป นพระมหากร ณาธ ค ณอย างหาท ส ดม ได ต อปวงชนชาวไทย สมเด

More information

การส มมนาเพ อทบทวนและก าหนด แ น ว ท า ง ก า ร จ ด ท า แ ผ น แ ม บ ท ด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชาย

การส มมนาเพ อทบทวนและก าหนด แ น ว ท า ง ก า ร จ ด ท า แ ผ น แ ม บ ท ด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชาย รายงานผล การส มมนาเพ อทบทวนและก าหนด แ น ว ท า ง ก า ร จ ด ท า แ ผ น แ ม บ ท ด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชาย ๒๕๕๔ สาน กงานก จการสตร และสถาบ นครอบคร ว กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล ง

1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล ง สร ปผลการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค อาเภอคลองขล งป 2555 1 1 1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป แผนปฏ บ ต การและ การต ดตามประเม นผล ส วนแผนพ ฒนาท องถ น ส าน กพ ฒนาและส งเสร มการบร หารงานท องถ น กรมส งเสร มการปกครองท องถ น สารบ ญ บทท

More information