การบร หารจ ดการเง นก และหน สาธารณะ

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารจ ดการเง นก และหน สาธารณะ"

Transcription

1 การบร หารจ ดการเง นก และหน สาธารณะ นายธ ร ชย อ ตนวาน ช รองผ อ านวยการส าน กงานบร หารหน สาธารณะ เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.) ร นท 1 ว นเสาร ท 24 มกราคม 2558

2 ห วข อการบรรยาย กรอบกฎหมายและหล กเกณฑ ต างๆ ท เก ยวข อง ภาพรวมหน สาธารณะของประเทศไทย การระดมท นของภาคร ฐ แนวทางการบร หารหน สาธารณะ การจ ดทาแผนการบร หารหน สาธารณะ การปร บโครงสร างหน การช าระหน การบร หารความเส ยง การพ ฒนาตลาดตราสารหน 2

3 พ นธก จ ส าน กงานบร หารหน สาธารณะ บร หารหน สาธารณะตามกฎหมายว าด วยการบร หารหน สาธารณะ โดยการวางแผน กาก บ และการดาเน นการก อหน ค าประก นและปร บโครงสร างหน ของร ฐบาล หน วยงานในกาก บ ด แลของร ฐ องค กรปกครองส วนท องถ น และร ฐว สาหก จ ซ งรวมท งการชาระหน ของร ฐบาลและ การต ดตามและประเม นการดาเน นงาน เพ อให การบร หารหน สาธารณะเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และเสร มสร างความย งย นทางการคล งและการพ ฒนาเศรษฐก จ ประเด นย ทธศาสตร 1. บร หารหน สาธารณะในเช งร ก 2. พ ฒนาตลาดตราสารหน ให เป นเสาหล กทางการเง น เพ อเสร มสร างความแข งแกร งของระบบ การเง น 3. พ ฒนาองค กรให เข มแข งและม ประส ทธ ภาพ 3

4 กรอบกฎหมายและหล กเกณฑ ต างๆท เก ยวข อง 4

5 น ยามหน สาธารณะ 1. หน ท ร ฐบาลก โดยตรง พรบ. การบร หารหน สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท แก ไขเพ มเต ม - ก เพ อชดเชยการขาดด ลงบประมาณ, พ ฒนาเศรษฐก จและส งคม - ก ตามกฎหมายพ เศษ เช น พรก. FIDF, พรก. ไทยเข มแข ง, พรก. บร หารจ ดการน าฯ - ก เพ อให ร ฐว สาหก จ หน วยงานร ฐบาล และหน วยงานของร ฐก ต อ 2. หน ร ฐว สาหก จท ไม เป นสถาบ นการเง น ท งท ร ฐบาลค าประก น และไม ค า ประก น เช น หน ของการรถไฟแห งประเทศไทย, การรถไฟฟ าขนส งมวลชนแห งประเทศไทย, ปตท., การบ นไทย 3. หน ร ฐว สาหก จท เป นสถาบ นการเง น เฉพาะท ร ฐบาลค าประก น เช น เง นก ธ.ก.ส. ท ก มาเพ อใช ในโครงการร บจานาพ ชผลทางการเกษตร 4. หน หน วยงานอ นของร ฐ เช น สถาบ นบร หารกองท นพล งงาน, สาน กงานความร วมม อเศรษฐก จก บ ประเทศเพ อนบ าน 5. แต ไม รวมหน ขององค กรปกครองส วนท องถ น การบร หารหน สาธารณะ การก อหน โดยการก เง น หร อ การค าประก น การช าระหน การปร บโครงสร างหน การด าเน นการอ นท เก ยวข องก บ หน สาธารณะ 5

6 ว ตถ ประสงค ในการก เง นของร ฐบาลและกรอบการก เง นตาม พ.ร.บ. การบร หารหน สาธารณะฯ ก เพ อการขาดด ลงบประมาณ ก เพ อพ ฒนาตลาดตราสารหน 20% ของ งปม.รายจ าย + 80% งบช าระค นเง นต น ค าประก นเง นก ให แก ร ฐว สาหก จ ก เพ อให ร ฐว สาหก จก ต อเป นเง นบาท 20 % ของ งปม.รายจ าย ก เพ อพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม ก เพ อให ร ฐว สาหก จก ต อเป นเง นตราต างประเทศ 10 % ของ งปม.รายจ าย 6

7 ในกรณ ฉ กเฉ นเร งด วน ร ฐบาลสามารถออก พรก. ก เง นเพ อร กษาเสถ ยรภาพทางเศรษฐก จ และกระต นเศรษฐก จระยะส น พรก. ให อ านาจกระทรวงการคล งก เง นและจ ดการเง นก เพ อช วยเหล อกองท นเพ อการ ฟ นฟ และพ ฒนาระบบสถาบ นการเง น พ.ศ วงเง น 500,000 ล านบาท พรก. ให อ านาจกระทรวงการคล งก เง นเพ อเสร มสร างความม นคงของระบบ สถาบ นการเง น พ.ศ วงเง น 300,000 บาท พรก. ให อ านาจกระทรวงการคล งก เง นและจ ดการเง นก เพ อช วยเหล อกองท นเพ อการ ฟ นฟ และพ ฒนาระบบสถาบ นการเง น พ.ศ วงเง น 780,000 ล านบาท พรก. ให อ านาจกระทรวงการคล งก เง นเพ อฟ นฟ และเสร มสร างความม นคง ทางเศรษฐก จ พ.ศ วงเง น 400,000 ล านบาท (ไทยเข มแข ง) พรก. ให อ านาจกระทรวงการคล งก เง นเพ อการวางระบบบร หารจ ดการน า และสร างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 วงเง น 350,000 ล านบาท พรก. กองท นส งเสร มการประก นภ ยพ บ ต พ.ศ.2555 วงเง น 50,000 ล านบาท 7

8 กรณ ศ กษา ร างพระราชบ ญญ ต ให อ านาจกระทรวงการคล งก เง นเพ อการพ ฒนา โครงสร างพ นฐานด านคมนาคมขนส งของประเทศ พ.ศ.... ความจ าเป นในการออกกฎหมาย 1.ความจ าเป นด านย ทธศาสตร ของประเทศ ให การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านคมนาคมขนส งของประเทศเป นไปตามเป าหมาย และท นต อการพ ฒนาประเทศ 2. ความจ าเป นด านแหล งเง นท น ม แหล งเง นแน นอนท จะนามาใช จ ายอย างต อเน อง 3. เสร มสร างความม นใจของภาคเอกชน ความช ดเจนของแผนการลงท นในโครงสร างพ นฐาน 8

9 กรณ ศ กษา ร างพระราชบ ญญ ต ให อ านาจกระทรวงการคล งก เง นเพ อการพ ฒนา โครงสร างพ นฐานด านคมนาคมขนส งของประเทศ พ.ศ.... สาระส าค ญของร างกฎหมาย หมวด การก เง นและการบร หารจ ดการเง นก กาหนดให กระทรวงการคล ง สามารถก เง นบาท หร อเง นตราต างประเทศม ลค ารวมก นไม เก น 2 ล านล านบาท เพ อนามาพ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านการคมนาคมขนส งตามย ทธศาสตร และแผนงาน และภายในวงเง นท กาหนดไว ในบ ญช ท ายพระราชบ ญญ ต ภายในว นท 31 ธ นวาคม 2563 กระทรวงการคล งโดยอน ม ต ของคณะร ฐมนตร อาจนาเง นท ได จากการก เง นไปให ก ต อแก หน วยงาน ของร ฐ เพ อการพ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านการคมนาคมขนส งตามย ทธศาสตร และแผนงานท กาหนดไว ใน บ ญช ท ายพระราชบ ญญ ต ก ได ท งน ให กระทรวงการคล งสามารถปร บโครงสร างหน เง นก ได โดยอน ม ต คณะร ฐมนตร และสามารถ บร หารและจ ดการเง นก ได ตามระเบ ยบท ร ฐมนตร ว าการกระทรวงการคล งกาหนด 9

10 กรณ ศ กษา ร างพระราชบ ญญ ต ให อ านาจกระทรวงการคล งก เง นเพ อการพ ฒนา โครงสร างพ นฐานด านคมนาคมขนส งของประเทศ พ.ศ.... ค าว น จฉ ยศาลร ฐธรรมน ญ ประเด นแรก เง นก 2 ล านล านบาทเป นเง นแผ นด น การใช จ ายเง นแผ นด นต องได ร บอน ญาตจากกฎหมาย 4 ฉบ บ ได แก กฎหมายว าด วยงบประมาณรายจ าย, กฎหมายว าด วยว ธ การงบประมาณ, กฎหมายว าด วยการโอน งบประมาณ หร อกฎหมายว าด วยเง นคงคล ง ยกเว นกรณ จาเป นเร งด วน แต ข อเท จจร งปรากฏว า โครงการลงท นท บรรจ ในแผนการก เง น 2 ล านล านบาท เป นโครงการท ย งไม ม ความจาเป นเร งด วน ประเด นท 2 การใช จ ายเง นแผ นด นอย ภายใต กรอบว น ยการเง นการคล ง แต ร าง พ.ร.บ.เง นก 2 ล านล านบาท กาหนดให ร ฐบาลสามารถนาเง นก ไปใช จ ายได ตามว ตถ ประสงค โดยไม ต องนาเง นส งคล ง แตกต างจาก พ.ร.บ. ว ธ การงบประมาณ พ.ศ ทาให การควบค มการใช จ ายเง นก ด งกล าวไม เป นไปตามร ฐธรรมน ญ หมวด 8 ว าด วยการเง น การคล ง และงบประมาณ 10

11 หน สาธารณะคงค าง < 60% ของ GDP กรอบความย งย นทางการคล ง ภาระต นเง นและดอกเบ ย < 15% ของงบประมาณรายจ ายประจ าป งบลงท น > 25% ของงบประมาณรายจ ายประจ าป 11

12 ภาพรวมหน สาธารณะของประเทศไทย 12

13 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 ถ งแม หน สาธารณะจะเพ มข น แต ส ดส วนหน สาธารณะต อ GDP ย งอย ภายใต กรอบความย งย นทางการคล ง % GDP % ไ 10.48% 51.11% 0.16% 3,000,000 2,000, ใ FIDF 19.09% 1,000, ใ FIDF ไ % of GDP (FY) องค ประกอบของหน สาธารณะ หน สาธารณะคงค าง ณ ส นเด อนพฤศจ กายน 2557 จานวน (ล านบาท) ร อยละ/GDP หน ท ร ฐบาลก โดยตรง 2,875, หน ของร ฐบาลเพ อชดใช ความเส ยหายของ FIDF 1,073, หน สาธารณะคงค าง ณ ส นเด อน พฤศจ กายน ค อ 5.63 ล านล านบาท หร อ ร อยละ ของ GDP หน ท ร ฐบาลก โดยตรง ค ดเป น ร อยละ ของยอดหน คงค าง หน ร ฐว สาหก จท ไม เป นสถาบ นการเง น 1,078, หน ร ฐว สาหก จท เป นสถาบ นการเง น (ร ฐบาลค าประก น) 589, หน หน วยงานอ นของร ฐ 8, Total 5,626,

14 ส ดส วนหน ระยะส น-ยาว แบ งตามอาย ของเคร องม อการก เง นและอาย คงเหล อ แบ งตามอาย ของเคร องม อการก เง น แบ งตามอาย คงเหล อ หน วย : ล านบาท หน สาธารณะคงค าง ณ 30 พฤศจ กายน 2557 ระยะส น ระยะยาว หน ของร ฐบาล 112, ,836, หน ร ฐว สาหก จท ไม เป นสถาบ นการเง น 20, ,057, หน ร ฐว สาหก จท เป นสถาบ นการเง น (ร ฐบาลค าประก น) 4, , หน หน วยงานอ นของร ฐ - 8, รวม 137, ,488, หน วย : ล านบาท หน สาธารณะคงค าง ณ 30 พฤศจ กายน 2557 ระยะส น ระยะยาว หน ของร ฐบาล 332, ,616, หน ร ฐว สาหก จท ไม เป นสถาบ นการเง น 163, , หน ร ฐว สาหก จท เป นสถาบ นการเง น (ร ฐบาลค าประก น) 122, , หน หน วยงานอ นของร ฐ - 8, รวม 619, ,006, หมายเหต : หน ระยะส น หมายถ งหน ท จะครบกาหนดชาระภายใน 12 เด อน 14

15 ส ดส วนหน ในประเทศ - ต างประเทศ หน วย : ล านบาท หน สาธารณะคงค าง ณ 30 พฤศจ กายน 2557 หน ต างประเทศ หน ในประเทศ หน ของร ฐบาล 75, ,873, หน ร ฐว สาหก จท ไม เป นสถาบ นการเง น 276, , หน ร ฐว สาหก จท เป นสถาบ นการเง น (ร ฐบาลค าประก น) 2, , หน หน วยงานอ นของร ฐ - 8, รวม 354, ,271, ล านบาท 6,000,000 Domestic External 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 ใ 93.6 % - Government Debt Non-Financial SOEs Debt Financial SOEs Debt (Guaranteed) Other Government Agencies Debt Total 15

16 2558f 2559f 2560f 2561f 2562f 2563f ส ดส วนหน สาธารณะต อ GDP ย งคงอย ภายใต กรอบความย งย นทางการคล งในระยะกลาง 70% 60% 50% 40% 30% 20% GDP 47.18% GDP < 60% 47.1% 45.3% 47.5% 42.0% 46.3% 43.9% < 15% 10% 0% 7.1% 7.4% 9.3% 9.5% 9.3% 9.1% 8.7% GDP 16

17 การระดมท นของภาคร ฐ 17

18 การว เคราะห โครงการ 18

19 การว เคราะห โครงการ 1. โครงการท ม ความเหมาะสม ท จะด าเน นการ ความค มค าทางเศรษฐก จ และ สอดคล องก บแผนพ ฒนาประเทศฯ 2. การร บภาระการลงท น ความค มค าทางการเง น 3. ความพร อมของโครงการ สถานะโครงการ 4. ร ปแบบการลงท นท เหมาะสม โครงสร างทางการเง น 19

20 โครงการท ม ความเหมาะสมท จะด าเน นการ การสร างความสามารถในการแข งข น คน/ค ณภาพช ว ต/ ความร /ย ต ธรรม ย ทธศาสตร ประเทศ หล ดพ นจาก ประเทศรายได ปานกลาง ปร บสมด ลและ พ ฒนาระบบ การบร หาร จ ดการภาคร ฐ โครงสร างพ นฐาน/ ผล ตภาพ/ว จ ยและ พ ฒนา สภาพ ฒน ว เคราะห และจ ดทาย ทธศาสตร / แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมใน ระยะ 5 ป ว เคราะห และพ จารณาภาพรวม การลงท นของส วนราชการและ ร ฐว สาหก จ และความสอดคล อง ก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมฯ ลดความ เหล อมล า การสร างโอกาสความเสมอภาค และเท าเท ยมก นทางส งคม Inclusive Growth กฎระเบ ยบ เป นม ตรต อ ส งแวดล อม การสร างการเต บโตบนค ณภาพ ช ว ตท เป นม ตรก บส งแวดล อม (Green Growth โครงการลงท นท ม ผลตอบแทน ทางเศรษฐก จส ง 20

21 การร บภาระการลงท น โครงการท ม ความค มค าทางการเง นส ง : ร ฐว สาหก จร บภาระการลงท น Highway Airport Electricity Energy รายได /เง นก Project PPPs Infrastructure Fund SOE Finance 21

22 การร บภาระการลงท น โครงการท ม ความค มค าทางการเง นต า : ร ฐบาลร บภาระการลงท น Rapid Transit System Public Health Road system Education เง นงบประมาณ เง นก PPPs สบน. 22

23 การร บภาระการลงท น : จ าแนกตามรายการค าใช จ าย โครงการรถไฟฟ า ค าท ปร กษาศ กษาความ เหมาะสมและออกแบบ ค าจ ดกรรมส ทธ ท ด น ค าก อสร าง ระบบอาณ ต ส ญญาณ เง นงบประมาณ เง นก ร ฐบาลร บภาระ Rolling Stock รายได /เง นก SOEs หร อ PPPs ร ฐว สาหก จร บภาระ 23

24 การพ จารณาความพร อมของโครงการ 1. ความพร อมด านพ นท ต งโครงการ : ค าจ ดกรรมส ทธ ท ด น 2. การศ กษาว เคราะห ความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study) 3. การส ารวจและออกแบบรายละเอ ยดของโครงการ (Detailed Design) 4. การศ กษาและว เคราะห ผลกระทบด านส งแวดล อมและส ขภาพ (EIA/ HIA/ EHIA) 5. การว าจ างท ปร กษา 6. การด าเน นการก อสร างและจ ดหาระบบ เคร องม อ และคร ภ ณฑ 24

25 การพ จารณาร ปแบบเง นก ท เหมาะสม ทางเล อกในการ ระดมท นในป จจ บ น ข อด ข อเส ย การระดมท นใน ปท. - เหมาะสมในสภาวะท ม สภาพคล องในประเทศส ง - ส งผลต อสภาพคล องตลาด และอาจทาให เก ด Crowding out effect ได - Term Loan - ทยอยเบ กจ ายตามความก าวหน าโครงการ - Prepay ได - ม ข นตอนและระยะเวลาดาเน นการส นกว าออก พ นธบ ตร - Bond - อ ตราดอกเบ ยต ากว าว ธ การก เง นในประเทศอ นๆ - สน บสน นการพ ฒนาตลาดตราสารหน ในประเทศ - P/N - Prepay ได และสามารถเปล ยนม อได ทาให ต นท น ต ากว า Term Loan - ม ข นตอนและระยะเวลาดาเน นการส นกว าออก พ นธบ ตร - อ ตราดอกเบ ยส งกว าออกพ นธบ ตร และ P/N - วงเง นและต นท นข นอย ก บสภาพคล องของ ธนาคาร - เบ กจ ายเง นก ในคราวเด ยว ทาให เก ดการ Mismatch ก บการเบ กจ าย - เบ กจ ายเง นก ในคราวเด ยว ทาให เก ดการ Mismatch ก บการเบ กจ าย 25

26 การพ จารณาร ปแบบเง นก ท เหมาะสม (ต อ) ทางเล อกในการระดม ท นในป จจ บ น ข อด ข อเส ย การระดมท นจาก ตปท. - เหมาะสมในสภาวะท สภาพคล องในประเทศต า - ต องบร หารความเส ยง Exposure เง นก ตปท. - แหล งเง นก ทางการ - ทยอยเบ กจ ายตามความก าวหน าโครงการ - เง อนไขเง นก ผ อนปรน - ม กระบวนการต ดตามและประเม นโครงการ - Bond - สร าง Benchmark อ างอ งในตลาดท น ต างประเทศ - กระจายความเส ยงของแหล งระดมท น - สร างความเช อม นของประเทศให ก บน กลงท น - ต องดาเน นตามข นตอนของ ม. 190 แห ง ร ฐธรรมน ญ ซ งใช เวลาประมาณ 18 เด อน - ประมาณการต นท นได ยาก เน องจากไม สามารถ ดาเน นการบร หารความเส ยงเง นก ได ท นท - Fund flow ซ งอาจสร างแรงกดด นหร อส งส ญญาณ ท กระทบต อค าเง นได - เบ กจ ายเง นก ในคราวเด ยว ทาให เก ดการ Mismatch ก บการเบ กจ าย - Fund flow ซ งอาจสร างแรงกดด นหร อ ส งส ญญาณท กระทบต อค าเง นได - ต นท นเง นก ส งกว าจากแหล งทางการ 26

27 การพ จารณาร ปแบบเง นก ท เหมาะสม : เง นก โครงการ ระด บหน ระหว างก อสร างโครงการ ระหว างด าเน นโครงการ ระยะค นท น ป หน ใน ปท. Bank loan ในประเทศระยะส น ปร บโครงสร างหน ด วยตรา สารหน ระยะยาว ชาระหน /บร หารหน หน ตปท. Bank loan ต างประเทศระยะยาว บร หารหน ต างประเทศเพ อ ป ดความเส ยง ชาระหน /บร หารหน 27

28 แนวทางการระดมท นภาคร ฐ 28

29 เง นก เพ อสน บสน นการลงท น/ร กษาเสถ ยรภาพทางเศรษฐก จการเง น 7,000,000 FIDF3 70 6,000,000 5,000,000 4,000, FIDF TKK ,000, ,000,000 1,000, ใ FIDF ไ % of GDP (FY) 29

30 แนวโน มท จะใช แหล งเง นก ในประเทศมากข น 30

31 ป จจ ยสน บสน นการก เง นในประเทศ อ ตราดอกเบ ยในประเทศ ณ ว นท 19 ม.ค เง นส ารองระหว างประเทศระหว างป YR LCY =

32 ต นท นเง นก ในประเทศอย ในระด บใกล เค ยงก บเง นก ต างประเทศ 32

33 เคร องม อการก เง นในประเทศม ความหลากหลาย 30 yr Benchmark Bond Inflation Linked Bond Amortized Bond Floating Rate Bond Step-up Savings Bond Step-up Savings Bond Fixed Rate Promissory Note 50 yr Benchmark Bond Electronic Retail Savings Bond ร ฐบาลสามารถใช เคร องม อในการระดมท นผ าน การออกตราสารหน ม ลค าราว 1.15 ลลบ. ต อป 33

34 แนวทางเล อกในการระดมท นเพ มเต ม 34

35 ร ฐบาลควรหาทางเล อกอ นๆ เพ อระดมท นในโครงสร างพ นฐาน 35

36 การร วมลงท นระหว างภาคร ฐและเอกชน (Public Private Partnership หร อ PPP) ถ ก การร วมลงท นระหว างภาคร ฐและเอกชนหร อ PPP มาใช ก บการจ ดท าบร การสาธารณะ ล กษณะของการร วมลงท นระหว างภาคร ฐและเอกชนม หลายร ปแบบ ต วอย างเช น 1. BOO (Built Own Operate) เอกชนเป นผ ออกแบบ ก อสร าง เป นเจ าของ ดาเน นการและบร หารจ ดการส นทร พย ด วย ตนเอง เม อครบกาหนดเวลาหร อส นส ดส ญญาไม ต องโอนส นทร พย ค นให ก บร ฐ 2. BOT (Built Own Transfer) เอกชนเป นผ ออกแบบ ก อสร าง บร หารจ ดการ เม อครบกาหนดเวลาหร อส นส ดส ญญาก จะต องโอนส นทร พย ค นให ก บร ฐในประเทศไทยม โครงการ PPP เก ดข นมาแล ว เช น โครงการโรงไฟฟ าของ กฟผ. โครงการ BTS ของ กทม. 36

37 ประโยชน ของการท า PPP PPP ค อ การด าเน นการท เอกชนเข ามาเป นผ จ ดท าบร การสาธารณะอ นเป นโครงสร างข น พ นฐานท ปกต แล วร ฐจะเป นผ ด าเน นการ ร ฐ ร ฐประหย ดเง นงบประมาณในการลงท น เอกชน ภาคเอกชนม ช องทางในการทาธ รก จมาก ข น ประชาชน ประชาชนก น าจะได ร บบร การท ม ประส ทธ ภาพ มากกว าการท ร ฐเป นผ ดาเน นการจ ดทา 37

38 ประเด นป ญหาและความท าทายภายใต PPPs ด านนโยบายและ Incentives ความต อเน องของนโยบาย ร ฐให ความสาค ญจากผ นาระด บต นของประเทศ ความช ดเจนของ Sectors ท ร ฐต องการสน บสน น การส งเสร มเคร องม อในการระดมท นแบบใหม เช น กองท นโครงสร างพ นฐาน (Infrastructure Fund) ด านกฎหมาย พ.ร.บ ให เอกชนเข าร วมลงท น ฉบ บใหม (New PPPs Law) การแก ไขข อบกพร องในกฎหมายฉบ บใหม เช น กระบวนการพ จารณาโครงการและการคอร ปช น การบ งค บใช กฎหมาย การออกกฎหมายล กและระเบ ยบท เก ยวข องเพ อสน บสน นกระบวนการทางาน Transition จาก พ.ร.บ. PPPs ฉบ บเด มไปส ฉบ บใหม ด านศ กยภาพของหน วยงาน/องค กร หน วยงานหล กท ม หน าท ด แลร บผ ดชอบและม ความเช ยวชาญ 38

39 สร ปสาระส าค ญของพระราชบ ญญ ต การให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐ พ.ศ ยกเล ก พ.ร.บ. ฉบ บเด ม เม อป พ.ศ ปร บเปล ยนองค ประกอบของคณะกรรมการโดยให ม คณะกรรมการนโยบายการให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐ ม นายกร ฐมนตร เป นประธาน 3. ให ม แผนย ทธศาสตร เพ อกาหนดนโยบายการให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐ 4. การเสนอโครงการคงหล กเกณฑ 1,000 ล านบาท โดยเสนอโครงการผ าน สาน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ 5. สามารถแก ไขส ญญาได โดยผ านความเห นชอบของคณะกรรมการกาก บด แลโครงการ ท ร ฐมนตร เจ าส งก ดของโครงการแต งต ง 39

40 หล กเกณฑ เบ องต นส าหร บว เคราะห โครงการท เหมาะส าหร บ PPPs Value for Money การว เคราะห ความค มค า Financial Indicator - Size - Character - Risk Allocation - Market - Innovation ความสนใจของเอกชน ป จจ ยเส ยงต อ ภาคเอกชน ก าไรและผลประโยชน ศ กยภาพของเอกชน ความสามารถของเอกชน ในการบร หารจ ดการ โครงการ (Institutional Capability ประสบการณ ป จจ ยช วยในการพ จารณาโครงการ ข อม ลต วอย างโครงการจร งท ท า PPPs ส าเร จ (Complete Business Case) การท า Market Sounding 40

41 โครงการในอนาคตท อาจม การให เอกชนร วมลงท น 41

42 กองท นรวมโครงสร างพ นฐาน (Infrastructure Fund : IFF) งบประมาณ รายได ของ ร ฐว สาหก จ เง นก /พ นธบ ตร/ห นก ห นท นร ฐว สาหก จ เอกชนร วมลงท น (PPPs) จาก ดเพ ยงร อยละ 20 ของงบประมาณ หร อประมาณ 4 แสนล านบาทต อป ร ฐว สาหก จท ม ภารก จในการพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน ส วนใหญ ไม สามารถม รายได ในการพ ฒนาโครงสร าง พ นฐานท เพ ยงพอท จะลงท นพ ฒนาได อย างรวดเร ว การก จานวนมากอาจทาให ระด บหน สาธารณะของประเทศ ส งเก นกรอบความย งย นทางการคล ง (ร อยละ 60) และจะทาให อ บด บความน าเช อถ อของประเทศลดลงได โครงสร างอ ตสาหกรรมส วนใหญ ย งไม พร อมในการ จาหน ายห นท นของร ฐว สาหก จ และม ป ญหาในการทาความ เข าใจของสาธารณะเก ยวก บการขายห นท นร ฐว สาหก จ สามารถเป นแหล งเง นลงท นในการก อสร างโครงสร าง พ นฐานได และย งเป นการเพ มบทบาทภาคเอกชนอ กทาง หน ง แต อาจต ดข อจาก ดของก จการบางประเภท 42

43 ล กษณะการระดมท นผ านกองท นฯ โดยท วไป ร ฐว สาหก จ เง นท นก อสร างโครงการใหม ส นทร พย โครงสร าง พ นฐาน แบ งรายได / โอนกระแสรายร บ ผ านส ญญาระยะยาว / โอนส ทธ เร ยกร อง กองท นฯ จดทะเบ ยนใน ตลาดหล กทร พย ผลตอบแทน เง นลงท น ประชาชน Infrastructure 10 ประเภท ท กลต. ก าหนด (1) ระบบขนส งทางราง (2) ไฟฟ า (3) ประปา (4) ถนน/ทางพ เศษ/ทางส มปทาน (5) ท าอากาศยาน/สนามบ น (6) ท าเร อน าล ก (7) โทรคมนาคม (8) พล งงานทางเล อก (9) ระบบป องก นภ ยธรรมชาต (10) ระบบบร หารจ ดการน า/การชลประทาน 43

44 IFF เหมาะสมก บสาขาโครงสร างพ นฐานด านคมนาคมประเภทใด โครงสร างพ นฐาน ตามเกณฑ กลต. สาขา หน วยงาน ม รายได ในป จจ บ น แนวทางการใช IFF ของหน วยงาน (1) ระบบขนส ง ทางราง (2) ไฟฟ า (3) ประปา (4) ถนน/ทางพ เศษ/ ทางส มปทาน (5) ท าอากาศยาน/ สนามบ น (6) ท าเร อน าล ก (7) โทรคมนาคม (8) พล งงานทางเล อก (9) ระบบป องก น ภ ยธรรมชาต (10) ระบบบร หาร จ ดการน า /การชลประทาน ระบบรถไฟ รฟท. ต องม ความช ดเจนของรายได จากระบบรถไฟ ม ป ญหาเร องระบบบ ญช ระบบรถไฟฟ า รฟม. / รฟท. รฟม. เป น PPP (ส น าเง นและม วง) และกระแสรายได ย งไม เพ ยงพอ รฟท. ARL แต ต องแยกจาก รฟท. ให ช ดเจน และเตร ยมเง น เพ อใช ค นหน เด มด วย ทางพ เศษ กทพ. / ทล. (บ ญช ค าธรรมเน ยม ) กทพ. - ทางด วนข นท 1 และ 2 แต ม หน ส นเด มท ต องชาระส ง ทล. ม กระแสเง นสดคงท จากค าธรรมเน ยมจากสาย 7 และ 9 เข าบ ญช แต ต ดข อกฎหมายในการใช เง นจากบ ญช ทา IFF ท าอากาศยาน ทอท. สนามบ นส วรรณภ ม / ภ เก ต ม กระแสรายร บท ช ดเจน ท าเร อ กทท. ใช รายได ของท าเร อแหลมฉบ ง Phase I และ II โครงการลงท นย งไม ช ดเจน ระบบการเด นอากาศ บวท. ระบบเด นอากาศเด มม รายได ช ดเจน แต เป นหน วยงานไม แสวงหากาไร อาจระดมท นได ไม มาก

45 กรณ ศ กษาของ BTS 9 เมษายน ธ นวาคม ก มภาพ นธ ต ลาคม ส งหาคม พฤษภาคม เมษายน 2556 BTS ได ลงนามใน ส ญญาส มปทาน ก บ กทม. โ แ โ ผ BTS ได เป ด ให บร การ รถไฟฟ า BTS ได ย นคาร องขอ ต อศาลล มละลายกลาง ให ม การฟ นฟ ก จการ ศาลล มละลายกลางม คาส งยกเล กแผนฟ นฟ ก จการของ BTS BTS ออกขายห นก ม ลค า 12,000 ล าน บาท โ โ BTSGIF) เป นกองท นรวมเสนอขายต อผ ลงท นเป นการท วไป ไม ร บซ อค นหน วยลงท น (กองท นป ด) ประมาณ 60,000 ล านบาท เป ดดาเน นงาน โครงการ BRT กองท นม นโยบายจ ายเง นป นผลให ผ ถ อหน วยมากกว า 1 คร งต อป และจ ายในอ ตราไม น อยกว าร อยละ 90 ของกาไรส ทธ ท ปร บปร งแล ว กองท นม นโยบายท จะค นสภาพคล องส วนเก นใดๆ (ถ าม ) ให แก ผ ถ อหน วยด วยการลดท น จดทะเบ ยนซ อขายใน ตลท. แ ส ทธ ในการร บรายได ส ทธ ท เก ดข นและจะเก ดข นจากการดาเน นการระบบรถไฟฟ าขนส งมวลชนกร งเทพสายหล กระยะทาง 23.5 ก โลเมตร ได แก สายส ข มว ท 17 ก โลเมตร และสายส ลม 6.5 ก โลเมตร ตามส ญญาส มปทาน (เหล อประมาณ 17 ป น บจากว นจ ดต งกองท นคร งแรก) รายได ส ทธ หมายถ ง รายได ค าโดยสารท งหมดท เก ดข นจากการดาเน นการ ห กต นท น ค าใช จ าย ภาษ ค าใช จ ายส นทร พย ท น ค าธรรมเน ยม รวมท งค าใช จ ายอ นๆ ท เก ยวข องก บการให บร การระบบราง (ค าใช จ าย O&M) รวมถ งค าชดเชยต างๆ อ นเน องมาจากระบบรางสายหล ก ผ แ แ % (ค ดเป น spread = 1.79% % จากพ นธบ ตรร ฐบาลอาย 17 ป ) 45

46 ต วอย างการจ ดต งกองท นฯ : ระบบรถไฟทางค 46

47 แนวทางการบร หารหน สาธารณะ 47

48 การจ ดท าแผนการบร หารหน สาธารณะ 48

49 จ ดทาแผนฯ ให เป นไปตามย ทธศาสตร ของร ฐบาลท งในระยะกลางและยาว ก ารจ ดท าแผนการบร ห ารหน สาธารณะประจ าป (ม.ค.-ม.ค.) งบประมาณ แ ใ โ แ ษ โ ผ (ก.ค.) (พ.ค.- ม.ย.) แ โ สบน. แผ แ โ ใ แผ (ส.ค.) แ โ ท กหน วยงานยกเว น ธปท. แ ละ กบ. พ จารณาความพร อมของโครงการเง นก ความสอดคล องก บย ทธศาสตร นโยบาย ร ฐบาลและท ศทางการพ ฒนาประเทศ ท กหน วยงาน พ จารณาผลกระทบต อ ระบบ เศรษฐก จจากการ ก อหน +บร หารหน ตามแผนฯ ในเบ องต น ท กหน วยงาน คณะทางาน/อน /คกก. (ก.ย.). แผ พ จารณาผลกระทบต อระบบ เศรษฐก จจากการก อหน + บร หารหน ตามแผนฯ สศช. นาเสนอแผน3ป เพ อด ท ศทางการพ ฒนาประเทศ 49

50 องค ประกอบแผนการบร หารหน สาธารณะประจ าป งบประมาณ แผนการก อหน ใหม ของร ฐบาลและร ฐว สาหก จ ในประเทศ และ ต างประเทศ การปร บโครงสร างหน ของร ฐบาลและร ฐว สาหก จ ในประเทศ และ ต างประเทศ แผนการบร หารความเส ยง Refinance and Swap Arrangement แผนการบร หารหน ของร ฐว สาหก จท ไม ต องขออน ม ต ครม. ภายใต กรอบแผน การก อหน ใหม และ การบร หารหน แผนการบร หารหน ของหน วยงานอ นของร ฐท ไม ต องขออน ม ต ครม. ภายใต กรอบแผน การก อหน ใหม และ การบร หารหน 50

51 หล กเกณฑ ในการพ จารณาโครงการท จะบรรจ ในแผนฯ กรอบการพ จารณา : ส ดส วนหน สาธารณะคงค างต อ GDP ไม เก นร อยละ 60 ภาระหน ต องบประมาณ ไม เก นร อยละ 15 ส ดส วนภาระหน ต างประเทศต อรายได จากการส งออกส นค าและบร การ (Debt Service Ratio) ไม เก นร อยละ 9 โครงการท บรรจ ในแผนฯ จะต อง สอดคล องก บท ศทาง ย ทธศาสตร นโยบายการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ ม รายงานศ กษาความเหมาะสมด านเทคน ค เศรษฐก จ ส งคมส งแวดล อม และการเง น (Feasibility Study) ต องได ร บอน ม ต จาก ค.ร.ม. หร อสภาพ ฒน ฯ เห นชอบแล ว ได ร บรายได ตอบแทนเป นเง นตราต างประเทศหร อสามารถประหย ดเง นตราต างประเทศ หร อม ผลตอบแทนทางเศรษฐก จและส งคมอย างค มค า (FIRR /EIRR) หน วยงานผ ก ต องม ส ดส วนความสามารถในการทารายได เท ยบก บภาระหน ในอ ตราไม ต ากว า 1.5 ต องม ความพร อมในการดาเน นโครงการ 51

52 การก าก บต ดตามการด าเน นงานภายใต แผนฯ ท มา : ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยการบร หารหน สาธารณะ พ.ศ

53 การรายงานผลการด าเน นงานตามแผนฯ 53

54 แผนการก ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (ปร บปร งแผนคร งท 1) 2,575,000 55,70 % : 515,000 ก ใ แผ : 250,00 : 44,560 + ใ % ฎ แผ : : 515, , , ,560 ใ แผ : 363, , , ,150 ฒ ษ แ + ใ % 257, , ,070 1,332, , ,780 : ใ แผ : 115,430* (แผ ) : * ECP ซ ไ แ, USD ผ 54

55 แผนการบร หารหน สาธารณะ ป งปม (ปร บปร งคร งท 1) : แผ ใ 1. แผ ใ, 47,731.00,, 47,731.00, 1.1 เง นก เพ อชดเชยการขาดด ลงบประมาณ, -, 1.2 เง นก บาททดแทนการก เง นตราต างประเทศ, -, 1.3 เง นก ตาม พรก. กองท นประก นภ ย, -, 1.4 เง นให ก ต อแก ร ฐว สาหก จ, 47,713.00,, -, 2. แผ โ, -, 2.1 ร ฐบาล, -, 2.2 ร ฐว สาหก จ, -, 3. แผ -,, 3.1 ร ฐบาล -,, 3.2 ร ฐว สาหก จ -,, 4. แผ ไ,,, 4.1 การก อหน ใหม,,, 4.2 การบร หารหน,,, 5. แผ ไ, -, แผนการก อหน ใหม (สถาบ นบร หารกองท นพล งงาน "EFAI"), -, 1. to 5.,,,,, ใ ( ),,, หมายเหต : การปร บปร งแผนบร หารหน สาธารณะคร งท 1 เม อว นท 8 ธ.ค. 57 วงเง นในแผนฯ เพ มข นท งส น 110,740 ล านบาท จากเง นก บาททดแทนเง นก ต างประเทศ (DPL) ให ก ต อแก รฟท. เพ อสายส แดง และการปร บโครงสร างหน ในประเทศของร ฐว สาหก จ เป นส าค ญ (ผ านการอน มต จากคณะร ฐมนตร เม อว นท 23 ธ.ค. 57) 55

56 การปร บโครงสร างหน 56

57 การปร บโครงสร างหน สาธารณะ พรบ.การบร หารหน สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท แก ไขเพ มเต ม กระทาได เฉพาะเพ อเป นการประหย ด ลดความเส ยงในอ ตราแลกเปล ยน หร อกระจายภาระการชาระหน ก เง นเพ อชาระหน เง นก ของกระทรวงการคล งไม เก นจานวนเง นก ท ย งค างชาระ ก เง นเพ อชาระหน ท กระทรวงการคล งค าประก นไม เก นจานวนเง นท ย งม ภาระค าประก นอย ในกรณ ท หน สาธารณะซ งจะทาการปร บโครงสร างหน ม จานวนเง นมาก และ กระทรวงการคล งเห นว าไม สมควรก เง นเพ อปร บโครงสร างหน ด งกล าวในคราวเด ยวก น กระทรวงการคล งอาจทยอยก เง นเป นการล วงหน าไม เก น 12 เด อน ก อนว นท หน ถ งกาหนด ชาระ โดยเง นท ได ร บให นาส งเข ากองท นบร หารเง นก เพ อการปร บโครงสร าง หน สาธารณะและพ ฒนาตลาดตราสารหน 57

58 การปร บโครงสร างหน สาธารณะ พรบ.การบร หารหน สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท แก ไขเพ มเต ม กระทรวงการคล งม อ านาจในการปร บโครงสร างหน สาธารณะ โดย : ก เง นใหม เพ อชาระหน เด ม แปลงหน ขยายหร อย นระยะเวลาชาระหน เด ม ต ออาย ซ อค น หร อไถ ถอนตราสารหน ของร ฐบาล ธ รกรรมทางการเง นอ นท เป นประโยชน ต อการปร บโครงสร างหน สาธารณะ ตามท กาหนดในกฎกระทรวง 58

59 ส ดส วนงบประมาณท ได ร บจ ดสรรเพ อช าระเง นต น ล านบาท 250, ,000 50,000-50, ,735 19,628 24,753 5,824 24,764 4,140 11,574 24,435 25,265 39,159 34,478 40,737 35,721 39,495 24,604 33,761 39,680 10,395 1, ,834-8,069-1, ,045-31,806-15,800-31,550-42,059-55,900-82,986-70, , , , , , , ต นเง นท ได ร บ ต นเง นท ไม ได ร บ งบชาระหน ต นเง นต อ งปม ร ฐบาลจ ดสรรงบชาระต นเง นน อยกว าต นเง นท ครบกาหนดในแต ละป ทาให ต องม การปร บโครงสร างหน 59

60 พ นธบ ตรร ฐบาลท จะครบก าหนดในแต ละป งบประมาณ 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

61 กองท นบร หารเง นก เพ อการปร บโครงสร างหน สาธารณะ และ พ ฒนาตลาดตราสารหน (กปพ.) ว ตถ ประสงค - เพ อบร หารเง นท ได ร บจากการก เง นเพ อปร บโครงสร างหน สาธารณะล วงหน า (Pre-Funding) และก เง นเพ อพ ฒนาตลาดตราสารหน ในประเทศ - ลดความเส ยงในการท ร ฐบาลอาจไม สามารถระดมท นได ครบตามจ านวนท ต องการ 61

62 กรอบการลงท นของกองท นบร หารเง นก เพ อการปร บโครงสร างหน สาธารณะ และพ ฒนาตลาดตราสารหน การลงท นในประเทศ การลงท นต างประเทศ ตราสารหน ท ออกหร อค าประก นโดยกระทรวงการคล ง หร อตราสารหน อ นท ได ร บการจ ดอ นด บความน าเช อถ อ ส งส ด ทาธ รกรรมซ อโดยม ส ญญาจะขายค นซ งตราสารหน ท ออกโดยกระทรวงการคล ง ตราสารหน ท ออกเป นเง นตราสก ลหล ก และออกหร อ ค าประก นโดยร ฐบาลต างประเทศ สถาบ นการเง นของ ร ฐบาลต างประเทศ หร อสถาบ นการเง นระหว าง ประเทศ ท งน ต องได ร บการจ ดอ นด บความน าเช อถ อ ส งส ด สก ลเง นหล กท ลงท นได ตามระเบ ยบฯ Australian dollar (AUD), British pound (GBP), Canadian dollar (CAD), Danish krone (DKK), Euro (EUR), Japanese yen (JPY), Swedish krone (SEK), Swiss franc (CHF), US dollar (USD) หร อสก ลเง นอ นท คณะกรรมการกองท นก าหนด 62

63 ล านบาท 250,000 ผลการด าเน นงานของ กปพ. ในป งปม วงเง นรวมท ท า PRE-FUNDING = 333,962 ล านบาท 200, , ,000 50,000 39,000 (43% ของวงเง น ท งหมด) 150,890 (73% ของวงเง น ท งหมด) 59,729 (60% ของวงเง น ท งหมด) 58,807 (49 % ของวงเง น ท งหมด) 25,536 (32% ของวงเง น ท งหมด) ป งปม. - LB11NA SB129A LB133A LB145B SNST147A Pre-Funding

64 การทาธ รกรรมแลกเปล ยนพ นธบ ตร (Bond Switching) Bond Switching เป นการเป ดโอกาสให น กลงท นสามารถน าพ นธบ ตรร ฐบาลท ถ อครอง อย มาแลกเปล ยนเป นพ นธบ ตรร นท กระทรวงการคล งก าหนด เป นเคร องม อในการบร หารหน เช งร กของร ฐบาลให ม ประส ทธ ภาพมากย งข นสามารถ ช วยสร างสภาพคล องในตลาดตราสารหน พร อมท งเป นทางเล อกและเคร องม อท เป น ประโยชน ส าหร บน กลงท นในการบร หารพอร ทการลงท นให ด ย งข น 64

65 Top-up Top-up Top-up Top-up แ (Bond Switching) แ ไ ธ รกรรมแลกเปล ยนพ นธบ ตรคร งแรกของประเทศไทย Public Debt Management Office, Ministry of Finance, Kingdom of Thailand THB Mil 200, , ,000 Bond Switching 1-to-multiple Cash Neutral (Non-cash Settlement) 50,000 - TTM 65

66 LBF14NA LB14DA LB155A LB157A LB15DA LBF165A LB167A LB16NA LB171A LB175A LB176A LB17OA LB183A LB183B LB191A LB193A LB196A LB198A LB19DA LB213A LB214A ILB217A LB21DA LB22NA LB233A LB236A LB244A LB24DA LB25DA LB267A LB27DA ILB283A LB283A LB296A LB316A LB326A LBA37DA LB383A LB396A LB406A LB416A LB446A LB616A 76,337 76, , ,683 66,883 66, , , , ,015 ล านบาท 350, ,000 ผ แ (Bond Switching) ยอดคงค างพ นธบ ตรร ฐบาลหล งจากการทาธ รกรรมแลกเปล ยนพ นธบ ตร (Bond Switching) Source Bond Destination Bond Switched Amount แ ความเส ยงลดลง 50% : 152,572 ลบ. 76,337 ลบ. หน ท แลกม อาย ยาวข น : จาก 6 เด อน 8 ป 9 เด อน เพ มสภาพคล อง : ออกพ นธบ ตรใหม 71,017 ลบ. Public Debt Management Office, Ministry of Finance, Kingdom of Thailand ใ ( LB176A 2 22, LB191A 4 20, LB21DA 7 9, LBA37DA 23 18, , , , ,000 LB155A -76, ,000 50,000 0 การท าธ รกรรมท ผ านมาท าให หน คงค างของร ฐบาล ลดลง 5,218 ล านบาท 66

67 การช าระหน 67

68 หล กการบร หารงบช าระหน เน องจากในแต ละป สาน กงบประมาณไม สามารถจ ดสรรงบประมาณเพ อการชาระ หน ต นเง นก ได เต มจานวน ด งน น สบน. จ งต องบร หารงบชาระหน ท ได ร บให ม ประส ทธ ภาพส งส ด หล กการการจ ดล าด บความส าค ญในการช าระหน ค ดเล อกหน ท จาเป นต องชาระในป น นๆ เร งด วน ค ดเล อกหน ท ม วงเง นครบกาหนดชาระในรายการย อยๆ ท ม วงเง นแต ละรายการ ต ากว า 5,000 ลบ. เน องจากเป นหน ท ยากต อการดาเน นการปร บโครงสร างหน ค ดเล อกหน ท ม ต นท นส ง โดยเล อกชาระรายการด งกล าวเพ อเป นการลดภาระ งบประมาณในอนาคต 68

69 การบร หารงบช าระหน อย างม ประส ทธ ภาพท าให สามารถประหย ดต นท น ให แก ร ฐบาลป ละหลายหม นล านบาท 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000-69

70 การช าระหน ของกองท นเพ อการฟ นฟ และพ ฒนาระบบสถาบ น การเง น (FIDF) พรก.ปร บปร งการบร หารหน เง นก ท กระทรวงการคล งก เพ อช วยเหล อกองท น เพ อการฟ นฟ และพ ฒนาระบบสถาบ นการเง น พ.ศ หน ท ร ฐบาลก เพ อชดเชยความเส ยหายให แก กองท นฟ นฟ ฯ ณ 30 พ.ย. 57 = 1,073, ล านบาท ให กองท นเพ อการฟ นฟ และพ ฒนาระบบ สถาบ นการเง นตามกฎหมายว าด วย ธนาคารแห งประเทศไทย ม หน าท และร บผ ดชอบเก ยวก บก บการชาระค น ต นเง นก และการชาระดอกเบ ยเง นก หน ของกองท นฟ นฟ ฯ จะช าระหมดภายใน 19 ป แหล งเง นท นท จะน ามาช าระ 0.46% เง นสมทบจากสถาบ นการเง น ส นทร พย ของกองท นฟ นฟ ฯ ตามท คณะร ฐมนตร ระบ ผลตอบแทนของส นทร พย ในบ ญช ท น ส ารองเง นตรา 90% จากผลการด าเน นงานของ ธปท. 70

71 ภาระหน เง นก FIDF ณ ว นท 30 พ.ย (ข อม ล ณ ว นท 30 พฤศจ กายน 2557) 71

72 การบร หารจ ดการความเส ยง 72

73 การบร หารความเส ยงของหน สาธารณะ หล กการบร หารความเส ยง ว ตถ ประสงค ลดภาระต นท น เพ อป องก นการผ นผวนของอ ตราแลกเปล ยนและอ ตราดอกเบ ย ว ธ การ Roll-over, Refinance Prepayment Swap Arrangement e.g., CCS, IRS 73

74 แนวทางการบร หารความเส ยง 1) หน ในประเทศ (1) การก เง นใหม เพ อช าระหน เง นก เด ม (Refinancing) จะดาเน นการก ต อเม ออ ตราดอกเบ ยคงท เด มม ค าส งกว าอ ตราดอกเบ ยคงท ใน ตลาดท ม อาย เฉล ยเท าก น (2) การแปลงภาระดอกเบ ยลอยต วเป นอ ตราดอกเบ ยคงท (Interest rate Swap: IRS จาก Float เป น Fixed) เพ อบร หารความเส ยง ในช วงท อ ตราดอกเบ ยอย ในช วงขาข น จะดาเน นการเม ออ ตราดอกเบ ยลอยต วเด มม ค าใกล เค ยงก บอ ตราดอกเบ ยคงท ในตลาดท ม อาย เฉล ยเท าก น และม ม มมองว าดอกเบ ยอย ในช วงขาข น (3) การช าระค นหน ก อนครบก าหนด (Prepayment) จะดาเน นการเม อร ฐบาลสามารถบร หารจ ดการงบชาระหน ร ฐบาลแล วม เง น เหล อจ ายหร อร ฐว สาหก จม รายได และ/หร อม สภาพคล องส วนเก น 2) หน ต างประเทศ (1) การบร หารความเส ยงแบบธรรมชาต (Natural Hedge) โดยการสร างสมด ลระหว างรายได ก บค าใช จ ายหร อส วนท เป นหน ซ งเป น เง นสก ลต างประเทศให ม ส ดส วนท ใกล เค ยงก น ซ งสามารถช วยลดความเส ยงจากอ ตราแลกเปล ยนได การบร หารความเส ยงใน แนวทางน จะเหมาะสมก บร ฐว สาหก จท ม รายได เป นเง นตราต างประเทศเป นส ดส วนส ง (2) การแปลงหน จากสก ลเง นตราต างประเทศเป นสก ลเง นบาท (Cross Currency Swap: CCS) เพ อบร หารความเส ยงจาก ความผ นผวนของอ ตราแลกเปล ยน โดยจะดาเน นการก ต อเม อต นท นในการทา CCS ม ค าต ากว าต นท นการก เง นบาทในประเทศ ท ม อาย เฉล ยเท าก น (3) การช าระค นหน ก อนครบก าหนด (Prepayment) โดยใช รายได ของหน วยงานเจ าของหน เง นก ในการชาระหน (4) การก เง นใหม เพ อช าระหน เง นก เด ม (Refinancing) จะดาเน นการก ต อเม อต นท นการก เง นบาทในประเทศม ค าต ากว าต นท นในการ ทา CCS ท ม อาย เฉล ยเท าก น 74

75 ผลของการบร หารความเส ยงอย างเหมาะสม ว ธ การบร หารหน และความเส ยง ผลของการด าเน นการ Roll Over (การขยายอาย ส ญญาเง นก ) ช วยย ดระยะเวลาในการชาระหน Prepayment (การชาระหน ค นก อนครบกาหนด) ประหย ดภาระดอกเบ ย Refinance (การก ใหม มาชาระหน เด ม) ประหย ดดอกเบ ย เน องจากเง อนไขใหม ม อ ตราดอกเบ ยถ ก กว าเด ม IRS (Fixed to Floating) - ลดต นท น เม ออ ตราดอกเบ ยอย ในช วงขาลง (Floating to Fixed) - ล อคอ ตราดอกเบ ยระยะยาวท ต าในช วงอ ตราดอกเบ ยขาข น CCS ป ดความเส ยงจากอ ตราแลกเปล ยน (FX) โดยจะดาเน นการ เม อ FX อย ในระด บท ใกล เค ยงก บระด บเม อกาล งเบ กจ าย และอ ตราดอกเบ ยเง นบาท การพ ฒนาแบบจาลองการบร หารความเส ยง ช วยทาให การบร หารจ ดการหน ใน portfolio ม การกระจาย ต วของหน ท ต องชาระค นในแต ละป ลดความเส ยงจากอ ตรา แลกเปล ยนและ/หร ออ ตราดอกเบ ย 75

76 ผลการบร หารความเส ยงป งบประมาณ 2557 สามารถประหย ดต นท นได 5, ล านบาท รายการ วงเง นท ทาการบร หารความเส ยง ประหย ดได ว ธ บร หารความเส ยง สก ลเง น ตปท. (ล าน) เท ยบเท าบาท (ล าน) (ล านบาท) 1. ร ฐบาล 3, PN 28/2557 เพ อการปร บโครงสร างหน (จ านวน 5,000 ล านบาท อาย 4 ป ) 3, Prepayment ร ฐว สาหก จ 65, , ในประเทศ 38, ) เง นก ของ ธกส. 35, Prepayment ธ.กร งไทย 51/ Prepayment - - ธ.ออมส น 51/ Prepayment - - ธ.ออมส น 54/55 21, Prepayment - - ธ.ออมส น+ธ.กร งไทย 54/55 8, Prepayment ธ.ออมส น 55/56 2, Prepayment - - ธ.ไทยพาณ ชย 51/ Prepayment - 2) เง นก ของการเคหะแห งชาต 2, Prepayment ) เง นก ของธนาร กษ พ ฒนาส นทร พย Prepayment ต างประเทศ ว นท ทาการบร หารความเส ยง 27, , ) เง นก ของ รฟม. 87, , , T ม.ค , , Swap JPY --> Baht 1, T24-1 ส ญญาท 1 17-ก.ค , , Swap JPY --> Baht 1, T24-1 ส ญญาท 2 21-ส.ค , , Swap JPY --> Baht 1, สามารถประหย ดต นท นได ท งส น 5, หมายเหต : ปร บปร งข อม ลล าส ดว นท 22 ต.ค ผลการบร หารความเส ยง ป งบประมาณ 2557 (ข อม ล ณ 30 ก นยายน 2557) 76

77 การบร หารความเส ยงหน ต างประเทศของร ฐบาล ณ พฤศจ กายน 2557 ใ Hedged 4 Unhedged 7 หน ต างประเทศของร ฐบาลท ไม ได ท า การป ดความเส ยงม เพ ยง 0.77% และจะลดลงเหล อ 0.11 ภายใน ป งปม Nov 2014 Plan 2015 พฤศจ กายน 2557 แผนป 2558 External Debt (Unhedged) External Debt (Hedged) Domestic Debt 77

78 การบร หารความเส ยงหน ต างประเทศของร ฐว สาหก จ ณ พฤศจ กายน 2557 ใ Hedged, Unhedged, หน ต างประเทศของร ฐว สาหก จท ไม ได ท าการป ดความเส ยงม 1.88% และจะลดลงเหล อ 0.34% ภายใน ป งปม Nov 2014 Plan 2015 External Debt (Unhedged) External Debt (Hedged) Domestic Debt 78

79 การพ ฒนาตลาดตราสารหน 79

80 หน วย :ล านล านบาท % of GDP จากการระดมท นเพ อบรรเทาความเส ยหายส การพ ฒนาตลาดตราสารหน ท ย งย น 10 8 ป : เน นการพ ฒนาตลาดตราสารหน ออกพ นธบ ตร Benchmark อย าง สม าเสมอ พ ฒนาเคร องม อทางการเง นใหม ๆ การประช มสนทนาก บผ ร วมตลาด ป : (เน นการพ ฒนาตลาดแบบเช งล ก) พ นธบ ตร 50 ป, พ นธบ ตรชดเชยเง นเฟ อ 10 ป, พ นธบ ตรตราสารหน ร ฐบาลเพ อรายย อยผ านเคร อง ATM, การปร บปร งหน าท และส ทธ ประโยชน ของ Primary Dealer สร างเส นอ ตราผลตอบแทนอ างอ งด วยพ นธบ ตร Benchmark ท ง 8 ร น ก าวต อไป : (ระดมท นเพ อลงท นในโครงสร างพ นฐาน ของประเทศและการเช อมโยงส ASEAN) พ นธบ ตรร ฐบาลประเภททยอยค นเง นต น พ นธบ ตรชดเชยเง นเฟ อ ร นอาย 15 ป Zero Coupon Bond การเช อมโยงในระด บภ ม ภาค (CGIF) พ นธบ ตรสก ลเง นต างประเทศ 76% 100% 80% หล งว กฤต 2543 : เน นปร มาณการออกพ นธบ ตรเพ อกระต นเศรษฐก จ ม ลค าตลาดตราสารหน เพ มข น 3 เท า พ นธบ ตรร ฐบาลม ยอดคงค างเพ มข นกว า 50 เท า ส ดส วนของตราสารหน ร ฐบาลในตลาดตราสารหน เพ มข นจาก 3% เป น 44% ช วงก อนว กฤต ต มยาก ง: - ตลาดตราสารหน ไม ม สภาพคล อง - ไม ม Benchmark Bond - ผ ออกพ นธบ ตรส วนใหญ ค อร ฐว สาหก จ 60% 40% 20% 0 0% 80

81 ป งบประมาณ ป งบประมาณ 54 ป งบประมาณ การพ ฒนาตราสารหน ร ฐบาลให หลากหลายเพ อตอบสนองความต องการของน กลงท น พ นธบ ตร Benchmark อาย 30ป พ นธบ ตรอ ตราดอกเบ ยลอยต ว การออกพ นธบ ตรออมทร พย อ ตราดอกเบ ยแบข นบ นได ย ดอาย เฉล ยในการชาระหน ของร ฐบาล และตอบสนองความต องการของน กลงท น เพ มหน ท เป นอ ตราดอกเบ ยลอยต วของหน ร ฐบาลและส งเสร ม BIBOR ขยายฐานน กลงท น น กลงท นรายย อย ลดภาระดอกเบ ยในช วงเร มต นของการออกพ นธบ ตร ต วส ญญาใช เง นอ ตราดอกเบ ยคงท ขยายฐานน กลงท น น กลงท นระยะยาวหร อกล มประก นภ ย พ นธบ ตร Benchmark อาย 50 ป พ นธบ ตรชดเชยเง นเฟ ออาย 10 ป พ นธบ ตรออมทร พย แบบไร ตราสาร พ นธบ ตรทยอยช าระค นเง นต น Bond Switching แ Consolidate ปร บปร งส ทธ ประโยชน ของ PD ยกระด บอ ตราดอกเบ ยผลตอบแทนของพ นธบ ตรร ฐบาลและย ดอาย เฉล ยในการชาระหน เป นประเทศท 4 ในโลกท ออก ช วยชดเชยผลตอบแทนจากอ ตราเง นเฟ อและช วยพ ฒนาตลาดพ นธบ ตร เป นประเทศแรกท ออกในเศรษฐก จอาเซ ยนท เป ดใหม สามารถซ อได ในจานวนเง นท ไม มากและซ อได ตลอดป พ ฒนาพ นธบ ตรรายย อยในร ปแบบอ เล กทรอน กส และสามารถซ อผ านต ATM ได เป นเคร องม อการระดมท นท เหมาะสมสาหร บร ฐบาลในการทาโครงการร ปแบบ PPP สามารถทะยอยชาระค นพ นธบ ตรและส งเสร มว น ยทางการคล ง อน ญาตให ท งผ ออกพ นธบ ตรและน กลงท นสามารถแลกเปล ยนตราสารก นได ขยายขนาดของพ นธบ ตรในตลาดและสร างสภาพคล องให เพ มข น สงเสร มกองท นบร หารเง นก เพ อการปร บ โครงสร างหน สาธารณะและพ ฒนาตลาด ตราสารหน ในประเทศให ด าเน นงานได สะดวกข น พ นธบ ตรชดเชย เง นเฟ ออาย 15 ป การอน ญาตให น ต บ คคลต างประเทศออก พ นธบ ตรหร อห นก สก ลเง นบาทในประเทศ ไทย ส งเสร มการ ด าเน นงานของ CGIF 81

82 การพ ฒนาตลาดตราสารหน ในประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ส งผลให โครงสร างหน ท ร ฐบาลก ตรงด ข น หมายเหต : หน ท ร ฐบาลก ตรง = 2.80 ล านบาท ณ ต.ค ณ ต.ค ย ดระยะเวลาเฉล ยท หน จะครบก าหนด (Average Time to Maturity) ประมาณ 5 ป ต9ต นท นเฉล ยลดลง ต นท นเฉล ยลดลง bps. bps. (ในขณะท ATM ย ดออกถ ง ป ) (ในขณะท ATM ย ดออกถ ง 5 ป ) สมด ลระหว างส ดส วนอ ตราดอกเบ ยแบบลอยต ว (Floating) และอ ตราดอกเบ ยแบบคงท (Fixed) (เป าหมาย : Fixed/Float ratio = 80 : 20) กระจายโครงสร างอาย หน คงเหล อ ท จะครบก าหนดช าระ (Maturity Profile) (5 ป ข างหน าหน ท จะครบก าหนดช าระจะม น อยกว า 50% ของหน ท งหมด) 82

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน น ส งส ด แผนปฏ บ บ ต ราชการของกรมบ ญช กลาง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ค าน า ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ค ำน ำ งบประมาณโดยส งเขปฉบ บน ม ความม งหมายท จะแสดงรายละเอ ยดสาระสำาค ญ โดยสร ปของงบประมาณรายจ ายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ งเป นท งแผนการ ใช

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 กล มพ ฒนาย ทธศาสตร พล งงาน กองนโยบายและแผนพล งงาน มกราคม 2558 คำนำ สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (สนพ.) เป นส วนรำชกำรส งก ดในกระทรวงพล งงำน ท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ. 2555 2558 กระทรวงคมนาคม เด อนพฤศจ กายน 2554

แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ. 2555 2558 กระทรวงคมนาคม เด อนพฤศจ กายน 2554 แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ. 2555 2558 กระทรวงคมนาคม เด อนพฤศจ กายน 2554 ค าน า ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 76 พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2563

แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2563 สำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร กระทรวงคมนาคม แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม 2554-2563 เสนอโดย บร ษ ท พ ซ บ เค อ นเตอร เนช นแนล จำก ด สถาบ นว จ ยและให คำปร กษาแห งมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ก มภาพ นธ 2554

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

รายงานการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การก าหนดกรอบค าน ยามของเง นแผ นด นและ การก าหนดแนวทางในการตรากฎหมายการเง นการคล งของร ฐ

รายงานการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การก าหนดกรอบค าน ยามของเง นแผ นด นและ การก าหนดแนวทางในการตรากฎหมายการเง นการคล งของร ฐ รายงานการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การก าหนดกรอบค าน ยามของเง นแผ นด นและ การก าหนดแนวทางในการตรากฎหมายการเง นการคล งของร ฐ คณะอน กรรมาธ การพ จารณากรอบการจ ดท าร ฐธรรมน ญ คณะท ๔ (หมวด ๕ การคล งและงบประมาณของร

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

514 การประกอบและเตร ยมการก อสร าง

514 การประกอบและเตร ยมการก อสร าง 1. การเจรจาการค าบร การระหว างประเทศ บร การก อสร างและบร การทางว ศวกรรมท เก ยวเน อง Construction and Related Engineering Services ในการเจรจาการค าบร การระหว างประเทศภายใต กรอบองค การการค าโลก (WTO) ได

More information

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปของ CFO 2 ฝ ายบร หารกองคล งและพ สด 3 ส วนท

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน X hhtf yj กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กสร. 3/2558 ส าน กพ ฒนามาตรฐานแรงงาน กล มงานนโยบายและแผนงาน ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information