โครงการกระต นส าน กร กงาน 5ส.

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการกระต นส าน กร กงาน 5ส."

Transcription

1 โครงการกระต นส าน กร กงาน 5ส. ผ เข ยนและร บผ ดชอบโครงการ - นางสาวบ ษกร จ นทร จรมาน ตย ผ ร วมโครงการ - เจ าหน าท ต กส ต -นร เวชกรรม หล กการและเหต ผล 5 ส ค อ เทคน คหร อว ธ การจ ด หร อปร บปร งสถานท ท างาน หร อสภาพการท างาน ให เก ด ความสะดวก เป นระเบ ยบเร ยบร อย สะอาด ปลอดภ ย เพ อเอ ออ านวยให เก ดประส ทธ ภาพในการ ท างาน และค ณภาพของงาน อ นเป นพ นฐานในการเพ มศ กยภาพ ตลอดจนท าให บ คลากรในองค กร ม สว สด ภาพส งคมท ด เก ดความร ก ความภาคภ ม ใจในองค กร แต ละว นเจ าหน าท ประจ าต กส ต -นร เวชกรรมต างม หน าท ร บผ ดชอบในหน าท ท ได ร บ มอบหมาย จนบางคร งล มท จะท า 5 ส ในพ นท ท ร บผ ดชอบ และบางท เจ าหน าท แต ละคนย งไม ทราบว าตนเองร บผ ดชอบบร เวณไหนของต ก จ งท าให บางพ นท ขาดการด แลท าความสะอาดและ เคร องม ออย ในสภาพไม พร อมใช งาน ด งน นจ งได จ ดท าก จกรรมกระต นส าน กร ก 5 ส ข น เพ อให เจ าหน าท ท กคนได ตระหน ก ท จะท า 5ส ในพ นท ท ร บผ ดชอบ และเป นการปล กจ ตส าน กเร องงาน 5ส ช วยให หน วยงานสะอาด น าอย ท าให ม แรงและก าล งใจในการท างานให บร การต อไป ว ตถ ประสงค 1. เพ อให เจ าหน าท ตระหน กเร อง 5ส 2. เพ อกระต นให ท า 5ส เป นส ขน ส ย กล มเป าหมาย เจ าหน าท ต กส ต -นร เวชกรรม ว ธ ด าเน นการ 1. ประช มช แจงโครงการให เจ าหน าท ต กส ต -นร เวชกรรม ร บทราบก นท กคน 2. แจ งและทบทวนหน าท ท ต องปฏ บ ต ในพ นท ท ร บผ ดชอบของเจ าหน าท แต ละคน 3. จ ดท าก จกรรมโดยให เจ าหน าท แต ละคนท าความสะอาด ตรวจด ความเร ยบร อยในพ นท ท ตนเองร บผ ดชอบก อนลงเวร อย างน อยคนละ 5-10 นาท 4. ต ดป ายเพ อกระต นการท าก จกรรม 5 ส ในท ท สะด ดตา

2 5. ม การตรวจ ต ดตาม ประเม นผลการด าเน นก จกรรม 5ส เป นระยะอย างต อเน อง ตรวจด ความเร ยบร อย โดยประธาน 5 ส หากพบว าพ นท ใดไม ได ร บการด แลท าความสะอาด ให ต กเต อน 2 คร ง หากย งพบอ กให แจ งห วหน าต กด าเน นการต อไป ระยะเวลาด าเน นการ 1 ม นาคม ก นยายน 2553 งบประมาณ - การประเม นผลส าเร จของโครงการ 1. ผลการด าเน นงาน - เจ าหน าท ม ความร บผ ดชอบในพ นท ท ได ร บมอบหมาย - ม การท า 5 ส ก อนลงเวรท กคร ง 2. ผลล พธ - สภาพแวดล อมภายในต กสะอาด เป นระเบ ยบเร ยบร อย ผ เข ยนโครงการ. นางสาวบ ษกร จ นทร จรมาน ตย ผ เสนอโครงการ. นางอ จฉราพร กาจสก ล ต าแหน งประธานคณะกรรมการโครงการ ผ อน ม ต โครงการ. นางสาวพ นธ บ ปผา ตร ร ตนาน นท ต าแหน ง ร กษาการห วหน าพยาบาล

3 โครงการ Big Cleaning day ต กส ต -นร เวชกรรม ว นท 23 เด อน ม นาคม พ.ศ หล กการและเหต ผล ก จกรรม 5 ส เป นป จจ ยพ นฐานการบร หารค ณภาพ ท จะช วยสร างสภาพแวดล อม ท ด ในท ท างาน เพ อให เก ดบรรยากาศน าท างาน เก ดความสะอาดเร ยบร อยในส าน กงาน ถ กส ขล กษณะ ลดความส ญเปล าท ก อ ให เก ดต นท นท ไม จ าเป น ประการส าค ญช วยสร างท ศนคต ท ด ของเจ าหน าท ต อองค การ ท าให สามารถใช ศ กยภาพของตนเองได อย างเต มความสามารถ ก จกรรม 5 ส เป น กลย ทธ อ กว ธ หน งท เป ดโอกาสให เจ าหน าท ม ส วนร วมในการ พ ฒนาค ณภาพ ก จกรรม 5 ส เป น ก จกรรมท ท าแล วเห นผลเร วและช ดเจน นอกจากน นน นก จกรรม 5 ส จะเป นพ นฐานในการน า ว ธ การ บร หารใหม ๆ เข ามาใช ในหน วยงานในอนาคตต อไป ด งน น จ งได จ ดโครงการ Big cleaning day ข น เพ อสนองต อการด าเน นก จกรรม 5ส ได แก สะสาง สะดวก สะอาด ส ขล กษณะ และสร างน ส ยเพ อเป นการส งเสร มและสน บสน นประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งาน โดยอาศ ยความร วมม อร วมใจของเจ าหน าท เป นพ นฐานในการพ ฒนา การปฏ บ ต งาน เพ อให ด าเน นงานเป นไปด วยความเร ยบร อย ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากร ม ความเข าใจ และน าหล กการท าก จกรรม 5ส ไป ปฏ บ ต อย างจร งจ งและต อเน องเสม อนเป นภารก จประจ า 2. เพ อให เก ดความสะอาดเป นระเบ ยบเร ยบร อยของส าน กงาน 3. เพ อท าให เก ดความสาม คค ในหม คณะ กล มเป าหมาย เจ าหน าท ต กส ต นร เวชกรรม ท งหมด 21 คน ว ธ ด าเน นการ 1. จ ดประชาส มพ นธ เบ องต น (เพ อกระต นให ต นต ว) 2. ช แจงว ตถ ประสงค ของโครงการ 3. ทบทวนการท าก จกรรม 5 ส ค อ สะสาง สะดวก สะอาด ส ขล กษณะ และสร างน ส ย 4. แบ งพ นท ร บผ ดชอบของเจ าหน าท แต ละคน

4 5. ถ ายร ป/สไลด ก อนท าก จกรรม 6. ด าเน นการตามแผน ตรวจ/ต ดตาม/ประเม นผล 7. ถ ายร ป/สไลด หล งท าก จกรรม 8. รายงานผลการด าเน นการ ระยะเวลาด าเน นการ 23 ม นาคม 2553 งบประมาณ - การประเม นผลส าเร จของโครงการ 1. ผลการด าเน นงาน 1. สถานท ท างานสะอาดเป นระเบ ยบ เร ยบร อย 2. ท างานสะดวก รวดเร ว และง ายข น 2. ผลล พธ 1. บรรยากาศในการท างานด จ ตใจแจ มใส 2. วางรากฐานการพ ฒนาตนเอง 3. เพ มประส ทธ ภาพการท างาน 4. เจ าหน าท ม ความสาม คค ก น ผ เข ยนโครงการ. นางสาวบ ษกร จ นทร จรมาน ตย ผ เสนอโครงการ. นางอ จฉราพร กาจสก ล ต าแหน งประธานคณะกรรมการโครงการ ผ อน ม ต โครงการ. นางสาวพ นธ บ ปผา ตร ร ตนาน นท ต าแหน ง ร กษาการห วหน าพยาบาล

5 ภาพก จกรรม Big Cleaning Day ต กส ต -นร เวชกรรม โรงพยาบาล นครพ งค ว นท 23 ม นาคม 2553 เวลา 12.00น น. Lock น เจ ใหญ ค มเข มจ า!...ไม ม ใครกล าห อหรอก จร งม ย?? เอ ยมมาก! ม เส ยแรงท มท งกายท มท งใจท า..ร เปล า?? (โดนบ งค บอ ะ)

6 ล อท าแผล สะอาดอย างน คงไม ม NI เพ มนะคะ ki..ki..ki.. แหมห องน ด ด ข นเยอะเลย...ขอบค ณม ก ๆ ท ช วยก นท า Oh! คนด ศร หล งคลอด ไม ได spa คนน หล งคลอดแย เลย...ร ใครจะเถ ยง??

7 ค ยอะไรก นอย ท างานเร วเด ยวห วหน าโซนด เอานา..อ อ.เถ ยงก นเร องเก บขยะน ะ. *+* Lock น ปราบเซ ยนจร ง ๆ ต องยกความด ความชอบให หลาย ๆ คนเด อ อ ว...แบบน น เอง เต ยงถ งได สะอาด...น านอน...NA ขย นม ก ๆ

8 ห องน น าอย ข นเยอะเลย... Spirit แรงกล าจร ง ๆ ขนาดต องท างานด วย ย งร วม big cleaning ด วย ซ งใจจ ง

9 ขม กเขม นท างานเร ว ๆ แล วไปท า big cleaning ก น ร ปน ส ดยอดค ะ...ห วหน าท า big cleaning ขอบค ณท เป นแบบอย างให น องๆ ค า ไชโย big cleaning เสร จซะท.. ตอนน ถ งเวลาเต มพล งคร าบ... ขออภ ย.. หากไม ม ร ปใครในท น ไว คราวหน าจะแก ต วใหม ค ะ ประธาน 5 ส.

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity)

การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity) การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity) โดย ก Tree Zone 4/381 7 กก 12150 : 0 2532 8187-8 : 0 2533 2481 บทสร ปผ บร หาร สภาวะว กฤตการณ ทางด านพล งงานของโลกในป จจ บ น ท าให ราคาของเช อเพล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

รายงานการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และ ป 2553

รายงานการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และ ป 2553 รายงานการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และป 2553 โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป พ.ศ. 2552 และป 2553 ม ว ตถ ประสงค

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

แบบฟอร มท ๒ แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท ๒ แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท ๒ แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ ส าน กงานศ ลปว ฒนธรรมร วมสม ย กระทรวงว ฒนธรรม ช อผ ร บผ ดชอบหล ก กล มพ ฒนาระบบบร หาร และ แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว

More information

การบร หารแบบม ส วนร วม โดย นายประสาร พรหมณา ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านพรหมน ม ต สพป.สระแก ว เขต 1

การบร หารแบบม ส วนร วม โดย นายประสาร พรหมณา ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านพรหมน ม ต สพป.สระแก ว เขต 1 1 การบร หารแบบม ส วนร วม โดย นายประสาร พรหมณา ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านพรหมน ม ต สพป.สระแก ว เขต 1 การบร หารแบบม ส วนร วม หมายถ ง การบร หารท เป ดโอกาสให ผ ม ส วนเก ยวข องก บการจ ดการศ กษา ได เข ามาส วนค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม 1 โครงการ เร อง โครงการต วเข มความถน ดทางว ชาการ ณ โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ หล กการและเหต ผล ด วยโรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ ก าหนดจ ดก จกรรมโครงการค ายว ชาการ ต ว เข มความถน ดทางว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร ผ บร หารให ความเห นชอบ : เม อว นท 16 ธ นวาคม 2555 ป งบประมาณ 2555 ค าน

More information

สร ปการประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา ป งบประมาณ 2552-2554

สร ปการประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา ป งบประมาณ 2552-2554 1 การก าก บ ต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา เป นก จกรรมท ส าค ญท ม งรวบรวม และว เคราะห ข อม ลท งในเช งปร มาณและค ณภาพ เพ อเสนอให ผ บร หารและผ ร บผ ดชอบการด าเน นงาน โครงการได ทราบเป นระยะ ศ นย ว ทยาศาสตร

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร

รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร คานา โครงการจ ดต งศ นย บร การร วมแบบครบวงจร (One Stop Service) เป นกลย ทธ หน งของการ พ ฒนาระบบการให บร การของมหาว

More information

โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา

โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา เสนอขออน ม ต 1. รศ. จ ตต มา อ ครธ ต พงศ อน ม ต ผ ร บผ ดชอบโครงการ คณะน กศ กษาภาคปกต หม เร ยน 1/2551

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม

โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม : เร ยนร กระบวนการจ ดก จกรรมจ ตสาธารณะ ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (แนะแนว) โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 ค าน า คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. 2552 2556 โดยคณะมน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information