สร ปผลการดำ เน นงานโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลการดำ เน นงานโครงการ"

Transcription

1 สร ปผลการดำ เน นงานโครงการ CSR ป 2554 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT บร ษ ท ไออาร พ ซ จำ ก ด (มหาชน) บร ษ ท ไออาร พ ซ จำ ก ด (มหาชน) 555/2 ศ นย เอนเนอร ย คอมเพล กซ อาคารบ ช น 6 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ โทรศ พท 66(0) , 66(0) โทรสาร 66(0) สร ปผลการดำ เน นงานโครงการ CSR ป 2554 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

2

3 สารจากกรรมการผ จ ดการใหญ หล กการด ำเน นธ รก จท ด ต องม ความสมด ลระหว างการเต บโต ทางเศรษฐก จ ควบค ไปก บการด แลส งคมและส งแวดล อม บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ม พ นธก จในการด ำเน นธ รก จ ให เจร ญเต บโตและเข มแข งบนพ นฐานของหล กธรรมาภ บาล การด แล ร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมอย างย งย น รวมท งค ำน งถ ง ผลประโยชน ของผ ม ส วนได ส วนเส ยท กกล มเป นส ำค ญ ด วยเหต น ไออาร พ ซ จ งบ รณาการความร บผ ดชอบต อส งคม ไว ในการด ำเน นธ รก จอย างช ดเจน สร างสมด ลท งด านเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม โดยน ำด ชน สากลด านความร บผ ดชอบ ต อส งคมมาประย กต ใช ค ำน งถ งผ ม ส วนได ส วนเส ยท กฝ าย ภายใต แนวค ด ห วงใย (Care) แบ งป น (Share) และ ใส ใจ (Respect) กอปรก บความร วมม อจากท กภาคส วน ท ประสานให เก ดเป นโครงการและก จกรรมท ม ค ณค ามากมาย ท งด านการพ ฒนาเคร องจ กรและกระบวนการผล ตท ไม เพ ยงเพ ม ความเข มแข งในการเต บโตของธ รก จ แต ย งค ำน งถ งส งคมและ ส งแวดล อมเป นส ำค ญ อาท โครงการผล ตพล งไอน ำและไฟฟ า ร วม (Combined Heat and Power Project: CHP) การยกเล ก หน วยผล ตไอน ำท ใช น ำม นเตาเป นเช อเพล งจ ำนวน 6 ช ด และ การต ดต งระบบหอเผาก าซ (Flare System) ท ท ำให เก ดการ เผาไหม ท สมบ รณ มากข น ส วนด านช มชนและส งคม ไออาร พ ซ ได ร เร มและด ำเน น โครงการและก จกรรมเพ อสาธารณประโยชน ต างๆ ท เก ยวข อง ก บการศ กษา ส ขภาพ และการพ ฒนาช มชนอย างต อเน อง ขณะเด ยวก นก เป ดโอกาสให พน กงานท ม จ ตอาสาได ม ส วนร วม ในการพ ฒนาไปพร อมๆ ก น ส ำหร บโครงการด านส งแวดล อม ในป 2554 ไออาร พ ซ ได ด ำเน นโครงการปล กป าลดโลกร อน ถวายพ อ และโครงการรวมพล งสร างป าธรรมชาต รอบเขต ประกอบการอ ตสาหกรรมไออาร พ ซ บนพ นท กว า 200 ไร รวมระยะทางกว า 8 ก โลเมตร ส งเหล าน สร างความม นใจ ได ว า ไออาร พ ซ และช มชนจะพ ฒนาและเต บโตอย าง ย งย น และอย ร วมก นอย างม ความส ขไปพร อมๆ ก น ในนามของผ บร หารและพน กงานไออาร พ ซ ขอขอบค ณท กภาคส วนท เข าร วมและให การสน บสน น ก จกรรมเพ อส งคมของไออาร พ ซ มาอย างต อเน อง ซ งถ อเป นแรงผล กด นส ำค ญท ท ำให ไออาร พ ซ ม งม นท จะช วยส งเสร มค ณภาพช ว ตของช มชน และลดผลกระทบต อส งคมและส งแวดล อมอย าง จร งจ ง เพราะเราตระหน กและส ำน กอย เสมอว า เม องไทย ค อบ านของเรา...และเช อม นว า ไม ม ใครท ำให บ านหล งน น าอย ได เท า พวกเรา ท อย ในบ านหล งเด ยวก น (นายอธ คม เต บศ ร ) กรรมการผ จ ดการใหญ

4 CONTENTS สารจากกรรมการผ จ ดการใหญ Care Share Respect 4 กลย ทธ การด ำเน นงานด านก จกรรมเพ อส งคม 8 Case Study: ไออาร ซ พ ก บการจ ดการเร องกล น 10 ด านเศรษฐก จ - โครงการผล ตพล งไอน ำและไฟฟ าร วม (Combined Heat and Power Project: CHP) - โครงการผล ตพล งไอน ำและไฟฟ าร วม ส รางว ลอ นทรงเก ยรต Crown Standard Award - โครงการยกเล กหน วยผล ตไอน ำท ใช น ำม นเตาเป นเช อเพล ง - เคร องก ำจ ดกล นจากกระบวนการผล ต ABS - โครงการก อสร างหน วยท ใช ป องก นมลภาวะทางอากาศ (Tail Gas Treating Unit plant: TGTU) - นว ตกรรมเพ อธ รก จย งย น (Green ABS) - ระบบหอเผาก าซ เพ ออากาศบร ส ทธ (Flare System) - ศ นย ประสานงานภาคสนามบ านก นหนอง - โครงการเป ดบ านสานส มพ นธ (Open House) - โครงการส งเสร มเศรษฐก จช มชน - โครงการทานตะว นบานท บ านค าย ป 3 24 ด านส งคม - โครงการคล น กป นน ำใจ - โครงการหน วยแพทย เคล อนท - โครงการท นช างเผ อกหม บ าน - ศ นย เร ยนร เคร อข ายช มชน ไออาร พ ซ - โครงการเป ดบ านฟ งธรรม - โครงการฝ กอบรมคนพ นธ ใหม ห วใจพ ทธะ - โครงการพ ฒนาบ คลากรเพ อเอาชนะยาเสพต ด - ศ นย เคร องจ กรกลหน กเพ อช มชน - โครงการจ ตอาสาปร บปร งค ณภาพประปาช มชน - โครงการจ ตอาสาช วยผ ประสบภ ยน ำท วม - โครงการจ ตอาสาไออาร พ ซ เพ อส งคม 46 ด านส งแวดล อม - โครงการก อสร างหอชมว วและศ นย การเร ยนร ระบบน เวศป าชายเลน พระเจด ย กลางน า - โครงการรวมพล งสร างป าธรรมชาต รอบเขตประกอบการอ ตสาหกรรม ไออาร พ ซ (Protection Strip)

5 Care Share Respect ห วงใย แบ งป น ใส ใจ ในโลกท ท กส งม ความเช อมโยงถ งก น การเจร ญเต บโต ของบางส งเป นการเร งให อ กส งม การเปล ยนแปลง ส ำหร บไออาร พ ซ ธ รก จจะเต บโตอย างเข มแข งและย งย นได ต องม ปร ชญาในการด ำเน นธ รก จท ม ความร บผ ดชอบต อส งคม อย างช ดเจน ท งด านเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม ฟ นเฟ องท งสามต องเต มเต มซ งก นและก นอย างเก อก ลสมด ล การด ำเน นธ รก จท ม ความร บผ ดชอบต อส งคมหร อ CSR (Corporate Social Responsibility) ในน ยามของไออาร พ ซ ไม ได หมายความว า ร บผ ดชอบต อส งคม เท าน น หากย ง หมายความถ ง Care Share Respect หร อ ห วงใย แบ งป น ใส ใจ ด วย ซ งถ อเป นห วใจของการพ ฒนาและเต บโตอย าง ย งย นโดยแท จร ง จากปร ชญาในการด ำเน นธ รก จน ำไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมและส มผ สได ผ านก จกรรมสร างสรรค และโครงการต างๆ หลากหลาย และครอบคล มท กด าน ด งน ด านเศรษฐก จ ไออาร พ ซ ให ความส ำค ญก บการ สร างสรรค นว ตกรรมเพ อเพ มศ กยภาพ ทางการแข งข น ขณะเด ยวก นก ให ความส ำค ญก บการพ ฒนากระบวนการ ผล ตท ลดการก อมลภาวะในด านต างๆ ให มากท ส ด และก าวไปส การเป นผ น ำด านอ ตสาหกรรมเช งน เวศ (Eco Industry) เพราะป จจ ยความส ำเร จของธ รก จไม ใช เพ ยงแค แสวงหาม ลค าเพ มทางธ รก จเท าน น หากแต ย งม งม นท จะสร าง ค ณค าให แก ช มชน ส งคม และส งแวดล อมอ กด วย ด านส งคม ในป 2554 ท ผ านมา ไออาร พ ซ ม งเน นการม ส วนร วมของ ท กภาคส วนในการพ ฒนาส งคมและช มชนร วมก น เป ดโอกาส ให ผ ม ส วนได ส วนเส ยเข ามาม ส วนร วมในก จกรรมขององค กร เช น การต งคณะกรรมการไตรภาค และคณะกรรมการพห ภาค จากภาคส วนต างๆ เพ อร วมก นด ำเน นการแก ป ญหาเร องกล น ด านการส งเสร มส ขภาพและค ณภาพช ว ต ไออาร พ ซ ร วมก บ หลายภาคส วนด ำเน นโครงการหน วยแพทย เคล อนท เพ อให เข าถ ง ช มชนได มากข น นอกเหน อจากคล น กป นน ำใจในศ นย เร ยนร ฯ ซ งพร อมให บร การช มชนอย แล ว ด านส งเสร มการศ กษา ไออาร พ ซ ให การสน บสน นก จกรรมท เก ยวก บเยาวชนและ การศ กษาอย างต อเน อง เพ อร วมสร างอนาคตท ด ของประเทศ ชาต และส ำหร บด านการพ ฒนาช มชนและช มชนส มพ นธ ไออาร พ ซ ได ให การสน บสน นโครงการและก จกรรมช มชน รวมท งให พน กงานเข าไปม ส วนร วมในก จกรรมต างๆ ของช มชนซ งม ท งก จกรรมท ใช ท กษะและความร ของพน กงาน เช น โครงการจ ตอาสาปร บปร ง ประปาช มชน รวมท งก จกรรมอ นๆ ซ งในป 2554 ม ก จกรรมจ ตอาสาจ ำนวนมากถ ง 53 คร ง ร วมรวมพล งเพ อสร างสรรค ช มชนและส งคมอย างเห นผลเป น ร ปธรรม ท งย งเป นการกระช บความ ส มพ นธ ระหว างอ ตสาหกรรมก บช มชน ให แน นแฟ นย งข น ด านส งแวดล อม ไออาร พ ซ ร วมเป นส วนหน งในการแก ป ญหาส งแวดล อม โดยก จกรรมหล กในป 2554 ค อโครงการรวมพล งสร างป า ธรรมชาต รอบเขตประกอบการ (Protection Strip) ซ งเป น การพ ฒนาต อเน องจากการปล กแนวสนเป นร วส เข ยวระหว าง โรงงานก บช มชนโดยรอบต งแต 10 ป ก อน แสดงให เห นถ ง ความม งม นของไออาร พ ซ ในการให ความส ำค ญก บส งแวดล อม และช มชนมาโดยตลอด ห วใจของการพ ฒนาอย างย งย นค อ การผสานองค ประกอบ ท ง 3 ส วน ได แก เศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม ให เก ด ความสมด ลและก าวไปบนเส นทางเด ยวก น เต บโตไปพร อมๆ ก น ในท กย างก าวของการพ ฒนา ไออาร พ ซ จ งพร อมก าวไปก บช มชน ด วยความร ส กห วงใย แบ งป น ใส ใจ

6 กลย ทธ การด ำเน นการ ด านก จกรรมเพ อส งคม ท ามกลางการฟ นต วของเศรษฐก จโลกในป ท ผ านมา ธ รก จต องปร บต วและเตร ยมพร อมในการพ ฒนา ศ กยภาพและการบร หารจ ดการความเส ยงย งข น ไออาร พ ซ เช อม นว า แนวทางแห งการด ำเน นธ รก จให เต บโตอย างย งย น ค อ การบร หารความสมด ลระหว างเศรษฐก จ ส งคม และ ส งแวดล อม โดยย ดหล กความร บผ ดชอบต อส งคมเป นหน ง ในกลย ทธ การข บเคล อนองค กร ม งส การอย ร วมก นอย างม ความส ขและย งย น จากเจตนารมณ ข างต น ไออาร พ ซ บ รณาการเร องความ ร บผ ดชอบต อส งคมไว ในการด ำเน นธ รก จอย างช ดเจน ต งแต ป 2551 โดยประย กต เป นกลย ทธ ด านการพ ฒนาอย างย งย น ผ านย ทธศาสตร การด ำเน นงาน 3 ส วน ได แก แบ งป น (Share) ห วงใยและใส ใจ (Care & Respect) และ การประก นค ณภาพ การด ำเน น งานด านความร บผ ดชอบต อส งคม (Assurance) ซ งน ำไปส การปฏ บ ต อย าง เป นร ปธรรมผ านโครงการและก จกรรม ต างๆ ท หลากหลาย ม งเน นให ส งคมและ ช มชนส มผ สได ถ งความร ส กห วงใยและ การด แลเอาใจใส ช มชนด วยความจร งใจ 4 สร ปผลการดำาเน นงานโครงการ CSR ป 2554

7 ด วยนโยบายท ม งม น ไออาร พ ซ ด ำเน นงานก จกรรมและโครงการต างๆ ตามกลย ทธ แบ งป น (Share) ห วงใย และใส ใจ (Care & Respect) และ การประก นค ณภาพ (Assurance) โดยเน นการสร างรากฐานความเข าใจ และสร างความม นใจในกระบวนการ ด ำเน นงาน รวมท งให ความส ำค ญก บ กระบวนการม ส วนร วมผ านก จกรรมท ร วมก นค ด ท ำ และหาทางแก ไข เพ อให ช มชนและอ ตสาหกรรมอย ร วมก นอย าง ม ความส ข ภายใต แนวค ดของการแบ งป น (Share) ไออาร พ ซ ถอดรห สเป นการ ด ำเน นงาน 2 ร ปแบบ ค อ ความม งม นใน การเป ดเผยข อม ลและร วมแบ งป นซ งก น และก น ก บความม งม นต อกระบวนการ ม ส วนร วม ผ านก จกรรมและโครงการ ต างๆ ท ม ส วนร วมในการพ ฒนาค ณภาพ ช ว ตท ด ให แก ช มชนและส งคม เช น ศ นย เร ยนร เคร อข ายช มชน พ นท ท ไออาร พ ซ ต งใจจ ดต งข นเพ อเป นแหล ง พบปะของพน กงานและคนในช มชน ม การท ำก จกรรมต างๆ ร วมก นท กส ปดาห คล น กป นน ำใจท ให บร การตรวจร กษา พยาบาลข นพ นฐานให แก ช มชนรอบเขตประกอบการโดยไม ม ค าใช จ าย และก จกรรมเป ดบ านสานส มพ นธ (Open House) เพ อสร างความม นใจในการด ำเน นธ รก จของไออาร พ ซ เป นต น ในส วนความม งม นต อกระบวนการม ส วนร วมของช มชน ไออาร พ ซ สน บสน นให เก ดการม ส วนร วมอย างเป นร ปธรรม โดยร วมเป นหน งในคณะกรรมการพห ภาค ซ งประกอบด วย ภายใต แนวค ดของการแบ งป น (Share) ไออาร พ ซ ถอดรห ส เป นการดำาเน นงาน 2 ร ปแบบ ค อ ความม งม นในการเป ดเผย ข อม ลและร วมแบ งป นซ งก นและก น ก บความม งม น ต อกระบวนการม ส วนร วม ต วแทนจากท กภาคส วน ได แก หน วยงานราชการ ต วแทนจาก ภาคประชาชน ผ น ำช มชน เพ อก ำก บและต ดตามการด ำเน นงาน โครงการผล ตพล งไอน ำและไฟฟ าร วมจากพล งงานสะอาดด วย ก าซธรรมชาต (CHP) ร วมเป นคณะกรรมการโครงการพ ฒนา ผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.) และเป นหน งใน คณะกรรมการไตรภาค ท แต งต งโดยกรมโรงงานอ ตสาหกรรม CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 5

8 พร อมท งหน วยงานราชการ ต วแทนจากภาคประชาชน เพ อก ำก บ ด แล ต ดตามการด ำเน นงานการแก ป ญหาด านกล นท เก ดข น ในเขตประกอบการอ ตสาหกรรมไออาร พ ซ นอกจากน ไออาร พ ซ ย งได ร วมก บหน วยงานต างๆ ด ำเน น โครงการท เก ยวข องก บการส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตของ ช มชน อาท โครงการจ ดท ำศ นย ส ขภาพช มชนและหน วยแพทย เคล อนท เพ อให บร การด านการแพทย และเฝ าระว งด านส ขภาพ แก ช มชนอย างท วถ ง ร วมม อก บมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร จ ดต งศ นย ว จ ยเกษตรเพ อช มชน เพ อท ำการว จ ยและให บร การ ความร ทางว ชาการด านการเกษตรก บช มชน ร วมม อก บ ผ ทรงค ณว ฒ จากสถาบ นพระปกเกล า ในโครงการประชาเสวนา หาทางออกของการพ ฒนาอ ตสาหกรรมอย างย งย น ซ ง โครงการน ม ไออาร พ ซ เป นกรณ ศ กษา เพ อการม ส วนร วม ในการพ ฒนาด านส งคม ส ขภาพ และ ส งแวดล อม รวมท งร วมก บพน กงานและ ช มชนรวมพล งสร างป าธรรมชาต ระหว าง เขตประกอบการก บช มชนโดยใช ว ธ ปล กป าแบบธรรมชาต ระยะท 1 ม ความยาวรวม 8 ก โลเมตร พ นท รวม กว า 200 ไร เพ อเพ มพ นท ส เข ยว ปร บท ศน ยภาพให ร มร นด วยการเพ ม จ ำนวนต นไม ซ งจะช วยรองร บการด ดซ บ ก าซคาร บอนไดออกไซด ให มากข น ส วนโครงการด านความห วงใยและ ใส ใจ (Care & Respect) ไออาร พ ซ ม ความต งใจในการแก ไขป ญหาเร อง การดำาเน นงาน CSR ตามกลย ทธ Share Care & Respect การเป ดเผยข อม ล และการแบ งป น การม ส วนร วม การประช ม War Room เพ อบร หารจ ดการผลกระทบ ด านส งแวดล อม 1. ศ นย เร ยนร เคร อข ายช มชน ไออาร พ ซ 2. คล น กป นน ำใจ 3. โครงการเป ดบ านสานส มพ นธ (Open House) 1. คณะกรรมการพห ภาค 2. คณะกรรมการไตรภาค 3. ศ นย ว จ ยการเกษตรเพ อช มชน 4. โครงการประชาเสวนา 4.1 โครงการฐานข อม ลส ขภาพช มชน และหน วยแพทย เคล อนท 4.2 รวมพล งสร างป าธรรมชาต รอบเขตประกอบการ (Protection strip) 1. ศ นย ควบค มภาวะฉ กเฉ น และร บเร องร องเร ยน (ECC) 2. ศ นย ประสานงานภาคสนาม 6 สร ปผลการดำาเน นงานโครงการ CSR ป 2554

9 ไออาร พ ซ ดำาเน นธ รก จ โดยบ รณาการความร บผ ดชอบ ต อส งคมไว ในการดำาเน นธ รก จ อย างช ดเจน และม กลย ทธ ด านการพ ฒนาอย างย งย น เพ อก าวส การเป นผ นำาด าน อ ตสาหกรรมเช งน เวศ ต อไปในอนาคต กล นและผลกระทบด านส งแวดล อม โดยนอกจากต ดต งสถาน ตรวจว ดค ณภาพ อากาศตามจ ดต างๆ ในช มชนรอบเขต ประกอบการฯ แล ว ไออาร พ ซ ย งปฏ บ ต การ เช งร กโดยด ำเน นการจ ดต งคณะกรรมการ (War Room) ซ งประกอบด วยผ บร หาร ของหน วยผล ตต างๆ ม หน าท บร หาร และด ำเน นการเพ อลดป ญหาเร องกล น และผลกระทบด านส งแวดล อมท ม ต อ ช มชน โดยบ รณาการว ธ แก ป ญหาให ม ความรวดเร วฉ บไว อาท การต งศ นย ควบค มภาวะฉ กเฉ นและร บเร องร องเร ยน (ECC) ท ช มชนสามารถต ดต อก บบร ษ ท ได โดยตรงตลอด 24 ช วโมง และในป 2554 ได ต งศ นย ประสานงานภาคสนามในพ นท ช มชนข นเพ อให การต ดตาม และตรวจสอบป ญหาเร องกล นเป นไปอย างรวดเร ว และ อ ำนวยความสะดวกต อการร บแจ งป ญหาเร องกล นจากช มชน มากข น นอกจากน ย งม มาตรการด านอ นอ กมากมายท ไออาร พ ซ พร อมม งม นและพ ฒนา โดยน ำแนวค ดน เวศอ ตสาหกรรม (Industrial Ecology) มาประย กต ใช ก บการพ ฒนาอ ตสาหกรรม แบบย งย น ด วยการพ ฒนาออกแบบระบบอ ตสาหกรรมใหม ให คล ายคล งก บระบบน เวศทางธรรมชาต ม งเน นความเป นม ตร ก บส งแวดล อม อย บนหล กการพ งพาอาศ ยซ งก นและก น และให สามารถด ำรงอย ได อย างย งย นเป นส ำค ญ เพ อคง ความอ ดมสมบ รณ ของทร พยากรธรรมชาต และพล งงานให ชนร นหล ง และเพ อก าวส การเป นผ น ำด านอ ตสาหกรรม เช งน เวศต อไปในอนาคต ไออาร พ ซ ด ำเน นธ รก จโดยบ รณาการความร บผ ดชอบต อ ส งคมไว ในการด ำเน นธ รก จอย างช ดเจน และม กลย ทธ ด าน การพ ฒนาอย างย งย น ซ งม งเน นการจ ดการประส ทธ ผล การด ำเน นงาน ท งในด านการทบทวนและส อสาร ด านการ ปร บปร งผลการด ำเน นงาน และด านการประก นประส ทธ ผล การด ำเน นงาน เพ อเสร มสร างการด ำเน นงานท ม อย ในป จจ บ น ให เข มแข งย งข น และให อ ตสาหกรรมอย ร วมก บช มชนและ ส งคมอย างม ความส ขและย งย นตลอดไป CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 7

10 Case Study: ไออาร พ ซ ก บการจ ดการเร องกล น ไออาร พ ซ ตระหน กด ว า การด ำเน น กระบวนการผล ตในอ ตสาหกรรม ป โตรเคม อาจม ผลกระทบด านกล นก บ ช มชนโดยรอบ อ นเก ดจากสารก ำมะถ น (SOx) ซ งสารน มาจากการใช น ำม นเตา เป นเช อเพล งในกระบวนการผล ตไอน ำ (Boiler) ส ำหร บป อนในหน วยผล ต รวมท งกล นก ำมะถ นท อาจเก ดจาก กระบวนการผล ตของกล มบร ษ ทอ น ท ต งอย ในเขตประกอบการ แนวทาง การจ ดการจ งม ท งแนวทางเช งร กและ แนวทางการต ดตามเฝ าระว ง ในการจ ดการเช งร ก มาตรการส ำค ญ ค อ ลดป ญหาท แหล งก ำเน ด ตลอดจน ม การแก ไขอย างท นท วงท โดยโครงการ ท ไออาร พ ซ ด ำเน นการแล ว เช น ต ดต ง เคร องก ำจ ดกล นจากการผล ตเม ด พลาสต ก ABS (RTO) หน วยท 2 ต ดต ง เคร องแยกไฮโดรคาร บอนเพ อน ำกล บมา ใช ใหม (VRU) ในหน วยงานท ม การจ าย น ำม นลงรถ ต ดต งหน วยลดและก ำจ ด กล นไอระเหยของบ อด กแยกน ำม นใน โรงกล นหน วยท 2 (ADU 2) ต ดต งแนว ป องก นลม (Wind Shield) ท ห วถ งเก บ น ำม นเตา (Tank Farm) เพ อป องก น ไม ให กล นออกจากถ งไปส ช มชน ต ดต ง ต วลดความเร วลม (Wind Break) ท เขต ประกอบการฯ ด านท ศเหน อ (IP) และ ท โรงไฟฟ า (PW) เพ อป องก นกล นไปส ช มชน รวมท งม การพ ฒนาเทคน คและ เทคโนโลย ลดกล นท แหล งก ำเน ด ซ ง ด ำเน นการโดยผ เช ยวชาญเร องกล น (Dr.Glenn) ท ได ลงพ นท หลายคร งแล ว นอกจากน ในป 2554 โครงการผล ต พล งไอน ำและไฟฟ าร วมจากพล งงาน สะอาดด วยก าซธรรมชาต (CHP) ทดแทน โรงงานผล ตไอน ำท ใช น ำม นเตาเป น เช อเพล งเร มเด นเคร องอย างจร งจ ง ซ ง จะช วยลดการใช น ำม นเตาอ นเป นสาเหต หล กของป ญหากล น รวมท งม การจ ดต ง ศ นย ประสานงานภาคสนามเพ อแก ป ญหาเร องกล นในเช งร กข นท สถาน อนาม ยบ านก นหนอง โดยม การจ ด เจ าหน าท ประจ ำศ นย เพ อท ำหน าท ตรวจสอบและว เคราะห ข อม ลการ ตรวจว ดค ณภาพอากาศ พร อมเป น หน วยเคล อนท เร วเม อเก ดเหต และ ประสานงานกล บมาย งภายในบร ษ ทเพ อ ท ำการตรวจสอบแก ไขเหต ท ก ำล งเก ดข น ได ท น ไม ให กล นไปส งผลกระทบก บ ช มชน และย งเป นอ กช องทางในการร บ แจ งเหต และข อแนะน ำต างๆ จากช มชน 8 สร ปผลการดำาเน นงานโครงการ CSR ป 2554

11 นอกจากน ย งม โครงการอ นท ไออาร พ ซ ด ำเน นการ อาท ลดปร มาณก าซซ ลเฟอร - ไดออกไซด จากแหล งก ำเน ด โดยจ ดต ง หน วยท ใช ป องก นอากาศท เป นพ ษจาก ซ ลเฟอร ออกไปส อากาศภายนอก (Tail Gas Treating Unit plant:tgtu) จ ด โครงการปล กป าธรรมชาต รอบเขต ประกอบการฯ เพ อเป นแนวป องก น ผลกระทบท อาจเก ดข นก บช มชนโดยรอบ ต ดต งระบบประมวลผลการกระจายต ว ของแก ส เพ อให ทราบแหล งก ำเน ด ของป ญหาเร องกล นได อย างถ กต อง และร วมม อก บสถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง เพ อปร บปร งและพ ฒนาเคร องม อต างๆ ในการป องก น แก ไข และจ ดการกล น ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพย งข น แนวทางการจ ดการเช งร กในส วน การบร หารจ ดการ อย ในร ปแบบการ จ ดต งคณะกรรมการ โดยม ต วแทนจาก ท กภาคส วน ค อ หน วยงานราชการ ต วแทนจากภาคประชาชน ผ น ำช มชน และต วแทนจากไออาร พ ซ เข าร วมเป น คณะกรรมการพห ภาค เพ อก ำก บและ ต ดตามการด ำเน นงานในโครงการผล ต พล งไอน ำและไฟฟ าร วมจากพล งงาน สะอาดด วยก าซธรรมชาต (CHP) และ เข าร วมเป นคณะกรรมการไตรภาค เพ อ ก ำก บ ด แล ต ดตามการด ำเน นงานการ แก ป ญหาด านกล น ส วนในไออาร พ ซ เอง ก ม การต งคณะกรรมการแก ไขป ญหา เร องกล น (War Room) ท ประกอบด วย ผ บร หารของหน วยผล ตต างๆ ของ บร ษ ทฯ โดยม กรรมการผ จ ดการใหญ กล มป โตรเคม และการกล นเป นประธาน โดยน ำข อร องเร ยนท เก ดข นมาหามาตรการ ปร บปร งแก ไข แนวทางการเฝ าระว ง ได จ ดให ม การต ดตามและว ดค ณภาพอากาศผ าน จ ดตรวจว ดค ณภาพอากาศ และระบบ ตรวจว ดค ณภาพอากาศแบบต อเน อง 24 ช วโมง พร อมระบบการรายงานผล แบบอ ตโนม ต ไปย งศ นย ร บเร องร องเร ยน และระบบแจ งเหต ผ านทางโทรศ พท ม อถ อ ท จะส งตรงไปย งผ บร หารและผ ม หน าท เก ยวข องท นท ท ค าตรวจว ดเก นกว า ค าท เฝ าระว ง เพ อด ำเน นการแก ไขก อน เก ดผลกระทบต อช มชนหร อเก นกว าค า มาตรฐาน โดยม สถาน ตรวจว ดค ณภาพ อากาศแบบถาวรต งอย ท บร เวณว ด ปลวกเกต โรงเร ยนเทคโนโลย ไออาร พ ซ บ านพ กพน กงานไออาร พ ซ องค การบร หาร ส วนต ำบลบ านแลง และสถาน อนาม ย บ านก นหนอง อ กท งย งม รถตรวจว ด ค ณภาพอากาศเคล อนท พร อมอ ปกรณ ตรวจว ดท ท นสม ย และอ ปกรณ ตรวจว ด ค ณภาพอากาศเคล อนท เร วจ ำนวน 2 ช ด และเพ อให ช มชนเก ดความสบายใจ ทางไออาร พ ซ ได เช ญให ช มชนเข ามาชม มาตรการและอ ปกรณ ต างๆ ท ไออาร พ ซ น ำมาต ดต งเพ อลดผลกระทบในด าน ส งแวดล อมต อช มชนท งในระยะส นและ ระยะยาวมาอย างต อเน อง ผ านโครงการ เป ดบ านสานส มพ นธ (Open House) เพ อสร างความเข าใจและส งผลถ งความ เช อม นของช มชนต อการด ำเน นงานของ ไออาร พ ซ ส บไป ท งหมดน เป นการท มเทอย างต อเน อง ตลอดป ท ผ านมา ท ำให ป ญหาการร องเร ยน เร องกล นอ นเก ดจากกระบวนการผล ต ลดลง แต ไออาร พ ซ ย นย นว าย งคงม งม น พ ฒนาจ ดการเร องกล นต อไปอย างไม หย ดย ง CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 9

12 ด านเศรษฐก จ ECO OMY การเต บโตอย างย งย น ส งแวดล อม ส งคม เศรษฐก จ การม ส วนร วม ส งเสร มค ณภาพช ว ต แก ไขป ญหาส งแวดล อม ดำ เน นธ รก จให เจร ญเต บโต บนพ นฐานของหล กธรรมาภ บาล ส งเสร มเศรษฐก จ ด แลร บผ ดชอบต อส งคม และส งแวดล อมอย างย งย น

13 Blue Circle Eco Industry ธ รก จส เข ยวเพ อส งแวดล อม โครงการผล ตพล งไอน าและไฟฟ าร วม (Combined Heat and Power Project: CHP) ก าวใหม เพ ออากาศสะอาดบร ส ทธ ไ ออาร พ ซ ม นโยบายและเจตนารมณ อ นแน วแน ท จะเพ มประส ทธ ภาพ ในการผล ตไฟฟ าและไอน าให ม เสถ ยรภาพ สามารถพ งพาตนเองด านพล งงานได มากย งข น และช วยลดผลกระทบด าน ส งแวดล อมต อช มชน โดยออกแบบ กระบวนการผล ตและเคร องจ กรท ไม ส งผลกระทบต อสภาพแวดล อม โครงการผล ตพล งไอน าและไฟฟ าร วม (Combined Heat and Power Project: CHP) เก ดข นต งแต ป 2550 และ ด าเน นการแล วเสร จท กหน วยการผล ต ในเด อนพฤษภาคม 2554 ท ผ านมา ด วยม ลค าการลงท นกว า 8,000 ล านบาท โดยโครงการน น าเช อเพล งสะอาดค อ ก าซธรรมชาต เป นเช อเพล ง ทดแทนการ เด นเคร องผล ตไฟฟ าเด มท ใช น าม นเตา และถ านห นเป นเช อเพล ง ด วยก าล ง การผล ตไฟฟ า 228 เมกะว ตต และไอน า 408 ต นต อช วโมง เป นการพ ฒนา ข ดความสามารถในการพ งพาตนเอง ด านพล งงาน เพ อแก ไขป ญหาไฟฟ าด บ โครงการผล ตพล งไอน าและไฟฟ าร วม เป นการพ ฒนาข ดความสามารถในการ พ งพาตนเองด านส งเสร มการใช พล งงานสะอาด ในกรณ ผ ดปกต และฉ กเฉ น ท าให โรงงาน ต องหย ดการผล ตและปล อยก าซไป เผาไหม ท หอเผาไหม เพ อความปลอดภ ย รวมท งส งเสร มการใช พล งงานสะอาด ลดปร มาณก าซเร อนกระจก และหมด ป ญหาเร องกล นก ามะถ นท เก ดข นจาก กระบวนการเผาไหม โครงการผล ตพล งไอน าและไฟฟ าร วม ลดการปลดปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด ออกส บรรยากาศได ป ละกว า 419,000 ต น เท ยบเท าก บอากาศ บร ส ทธ จากการปล กป าชายเลนประมาณ 100, ,000 ไร ซ งได การร บรองจาก องค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก (องค การมหาชน) เป นท เร ยบร อยแล ว นอกจากน โครงการฯ ย งสามารถ ลดการใช น าม นเตาในการผล ตไอน าลง ได ประมาณ 240,000 ต นต อป และลด การปลดปล อยก าซซ ลเฟอร ไดออกไซด ลงได ประมาณ 32 ต นต อว น หร อลดลง ไปจากเด มถ งร อยละ 40 เลยท เด ยว แถมป ญหาเร องกล นท กวนใจย งหมดลง อย างส นเช ง CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 11

14 โครงการ ผล ตพล งไอน าและไฟฟ าร วม ส รางว ลอ นทรงเก ยรต Crown Standard Award ด วยความห วงใยและค าน งถ ง ผลกระทบด านส งแวดล อม อย างจร งจ ง ไออาร พ ซ จ งได ร เร มโครงการ ผล ตพล งไอน าและไฟฟ าร วม (Combined Heat and Power Project: CHP) โดยใช พล งงานสะอาดค อก าซธรรมชาต เป นเช อเพล งในการผล ตกระแสไฟฟ า ต งแต ว นท 19 ม ถ นายน 2550 และ ในป 2554 สามารถเด นเคร องจ ายไฟฟ า เข าระบบ (Power Synchronization) ได ครบท ง 6 หน วยการผล ต ส งผลให ในป จจ บ นโครงการน สามารถลดปร มาณการปล อยก าซ คาร บอนไดออกไซด ได มากท ส ดใน ประเทศไทย แล วย งเป นส วนหน ง ในโครงการกลไกการพ ฒนาท สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) สามารถลดปร มาณการปล อย ก าซคาร บอนไดออกไซด ได มากท ส ด ประมาณ 419,000 ต นต อป (เท ยบเท าก บ การปล กป าชายเลนประมาณ 100, ,000 ไร ) ลดปร มาณการระบาย ก าซซ ลเฟอร ไดออกไซด ลงได มากกว า ร อยละ 40 ภายใต ความม งม นต งใจท จะลด ผลกระทบด านส งแวดล อม และการ ด าเน นงานท ม ศ กยภาพอย างจร งจ ง ต อเน อง ท าให โครงการผล ตพล งไอน า และไฟฟ าร วม (CHP) เป นโครงการแรก ของจ งหว ดระยองท ได ร บรางว ล มาตร- ฐานมงก ฎไทย (Crown Standard) จากนายศ ร ธ ญญ ไพโรจน บร บ รณ ผ อ านวยการองค การบร หารจ ดการก าซ เร อนกระจก (องค การมหาชน) กระทรวง ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โดยผ านเกณฑ ด ชน ช ว ดการพ ฒนาท ย งย นต างๆ รวมท งผ านการเห นชอบจาก ภาคประชาชนซ งเป นผ ม ส วนได ส วนเส ย ในพ นท โดยตรง การได ร บรางว ลมาตรฐานมงก ฎไทย ในคร งน เป นการย นย นความต งใจ ในแนวทางท ตระหน กถ งช มชน ส งคม และส งแวดล อมของไออาร พ ซ เพ อก าว ไปส การเป นโรงไฟฟ าท ม ความ ร บผ ดชอบต อช มชนโดยรอบ และการด าเน นธ รก จอย าง ย งย น 12 สร ปผลการดำ เน นงานโครงการ CSR ป 2554

15 Blue Circle Eco Industry ธ รก จส เข ยวเพ อส งแวดล อม โครงการ ยกเล กหน วยผล ตไอน า ท ใช น าม นเตาเป นเช อเพล ง ย นย นโรงไฟฟ าพล งงานสะอาด ปณ ธานอ นแน วแน ท จะผล ต พล งงานสะอาดประส ทธ ภาพ ส งเป นด งพ นธส ญญาท ไออาร พ ซ ม ให แก ส งคมและส งแวดล อมในช มชน โดย ไออาร พ ซ เด นหน าอย างต อเน องในการ สร างพล งงานสะอาด เร มต นจากการ หย ดใช น าม นเตาในหน วยผล ตไอน า และไฟฟ าร วม เพ อเป นการย นย นการหย ดใช น าม นเตาในหน วยผล ตไอน าและ ไฟฟ าร วม ไออาร พ ซ จ งได จ ดพ ธ ยกเล ก หน วยผล ตไอน าท ใช น าม นเตาเป น เช อเพล งของโรงงานผล ตน าม นหล อล น ข นพ นฐาน (Lube base oil plant) พร อม เด นเคร องผล ตโรงงานพล งงานไฟฟ า และความร อนร วมท ท าให ประส ทธ ภาพ การใช พล งงานของประเทศส งข น งานน ม นายวราว ธ ป นเง น รองผ ว าราชการ จ งหว ดระยอง เป นประธาน พร อมด วย นายพงษ เทพ จาร อ าพรพรรณ รองอธ บด กรมโรงงานอ ตสาหกรรม นายสห สช ย พาณ ชย พงศ รองกรรมการผ จ ดการใหญ กล มธ รก จป โตรเคม และการกล น ห วหน า ส วนราชการ คณะกรรมการไตรภาค พห ภาค พ น องประชาชน พน กงาน ไออาร พ ซ และส อมวลชนร วมเป น ส กข พยานโดยพร อมเพร ยงก น และ น บเป นน ม ตหมายอ นด ท ส งคม ช มชน ส งแวดล อม องค กรภาคร ฐและเอกชน สามารถอย ร วมก นอย างย งย นและม ความส ข การยกเล กหน วยผล ตไอน าท ใช น าม น เตาเป นเช อเพล ง เป นผลด ต อสภาวะ แวดล อมรอบโรงงานและประเทศใน วงกว าง โดยเป นการน าความร อนจาก ไอเส ยมาใช ประโยชน ส งส ด ช วยลด ก าซเร อนกระจก และลดการปล อย ก าซคาร บอนไดออกไซด ไปพร อมๆ ก น สร างโรงไฟฟ าพล งงานสะอาด อากาศ สดใส และใส ใจส งแวดล อมอย างย งย น CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 13

16 เคร องก าจ ดกล น จากกระบวนการผล ต ABS แม เป นผ บ กเบ กอ ตสาหกรรม ป โตรเคม ครบวงจรแห งแรกใน เอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต แต ไออาร พ ซ ไม เพ ยงให ความส าค ญก บการพ ฒนา ศ กยภาพด านการผล ต ย งม งส งเสร ม และพ ฒนาค ณภาพช ว ตช มชนโดยรอบ รวมท งตระหน กถ งการด แลร กษา ส งแวดล อมเป นส าค ญ เพ อการด าเน น ธ รก จอย างย งย นและเจร ญเต บโต เค ยงค ก นไป ไออาร พ ซ จ งย ดม นใน แนวปฏ บ ต ด านการพ ฒนาและปร บปร ง ประส ทธ ภาพกระบวนการผล ตใน อ ตสาหกรรมป โตรเคม เพ อสร าง ประโยชน ต อส งคมและส งแวดล อม อย างย งย น ผลผล ตส าค ญในอ ตสาหกรรม ป โตรเคม ค อ เม ดพลาสต กเอบ เอส (ABS) ซ งจ ดเป นเม ดพลาสต กว ศวกรรมท น าไป ใช งานได อย างกว างขวางในอ ตสาหกรรม ผล ตช นส วนรถยนต และเคร องใช ไฟฟ า ซ งกระบวนการผล ตเม ดพลาสต กเอบ เอส (ABS) น อาจก อให เก ดกล นของสาร 14 สร ปผลการดำ เน นงานโครงการ CSR ป 2554 ประกอบอ นทร ย ระเหยง าย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ต อช มชน ท อย โดยรอบตามท ศทางของลมท พ ดพาไป ไออาร พ ซ ตระหน กในอาช วอนาม ย ของช มชนเป นส าค ญ จ งร เร มด าเน น โครงการควบค มและลดการระบาย สารอ นทร ย ระเหยง าย ด วยการต ดต ง ระบบควบค มอากาศและลดการระบาย สารอ นทร ย ระเหยง ายก อนออกส บรรยากาศ โดยเคร องก าจ ดกล นหน วยแรกเร มเด น เคร องต งแต ป 2538 พบว าสามารถ ก าจ ดไอระเหยของสารประกอบอ นทร ย (VOCs) ได ถ ง 93,500 ค วต อช วโมง (55,000 SCFM) อย างไรก ตาม ในกรณ ท เคร องจ กรเก ดข ดข องหร อเก ดไฟฟ าด บ ต องหย ดเด นเคร องกะท นห น โรงงานผล ต เม ดพลาสต กเอบ เอส (ABS) จะต องหย ด ท างานด วย ท งน เพ อป องก นไอระเหยของ สารประกอบอ นทร ย (VOCs) ท ลมพ ดพา ไปส งผลกระทบต อช มชน ด วยเหต น เม อกลางป 2554 ท ผ านมา ไออาร พ ซ จ งพ ฒนาแนวทาง เพ อเพ มเสถ ยรภาพในการท างานของ เคร องก าจ ดกล นและเพ อป องก นการหย ด ฉ กเฉ นของโรงงานผล ต โดยด าเน นการ ต ดต งเคร องก าจ ดกล นหน วยท สองและ เร มเด นเคร อง หล งจากด าเน นงานพบว า สามารถก าจ ดไอระเหยของสารประกอบ อ นทร ย (VOCs) ได ถ ง 120,000 ค ว ต อช วโมง โดยม ประส ทธ ภาพในการ ก าจ ด VOCs ได ถ งร อยละ 99.5 ท าให ค ณภาพอากาศของชาวระยองสะอาด มากข น น เป นเพ ยงอ กหน งความม งม นท ไออาร พ ซ ด าเน นการแล วเสร จ แต ไออาร พ ซ ไม เคยหย ดน งท จะค ดค นพ ฒนา ปร บปร งการด าเน นงานต อไปในอนาคต เพ อกระบวนการผล ตท ด ย งข น และไม ให เก ดผลกระทบต อช มชนและส งแวดล อม

17 Blue Circle Eco Industry ธ รก จส เข ยวเพ อส งแวดล อม โครงการก อสร างหน วยท ใช ป องก นมลภาวะทางอากาศ (Tail Gas Treating Unit plant: TGTU) การด าเน นธ รก จของไออาร พ ซ ม อ ดมการณ หล กท ย ดม นค อ อ ตสาหกรรมและช มชนสามารถอย ร วมก น ได อย างเก อก ลและเต บโตเค ยงค ก นไป รวมท งธ รก จต องใส ใจด แลและตระหน ก ต อการอน ร กษ ส งแวดล อมเป นส าค ญ ส าหร บอ ตสาหกรรมป โตรเคม กระบวนการผล ตอาจก อให เก ดผลกระทบ ก บช มชนใกล เค ยงและส งแวดล อมบ าง อาท ก ามะถ นหร อซ ลเฟอร ไดออกไซด (SO 2 ) ซ งจ ดเป นหน งในธาต ท ม ความ ส าค ญในการผล ตว ตถ ด บอ ตสาหกรรม ก ามะถ นเป นก าซไม ม ส ไม ไวไฟ แต อาจ ส งผลกระทบต ออาช วอนาม ยของคน ในช มชนโดยรอบเขตประกอบการ ไออาร พ ซ จ งจ ดการป องก นโดยต ดต ง หน วยแก สข นปลายในแหล งก าเน ดเพ อ ลดก ามะถ น และสร างค ณภาพอากาศ สะอาดแก ชาวระยอง ในโรงกล นน าม นไออาร พ ซ จะม หน วยก ค นก ามะถ น (Sulfur Recovery Units: SRUs) เป นกระบวนการก ค น ก ามะถ นบร ส ทธ จากแก สไฮโดรเจน- ซ ลไฟด (H 2 S) ท เป นอ นตรายจากโรงกล น น าม น ซ งสามารถก ค นก ามะถ นได ประมาณร อยละ อย างไรก ด แก ส ข นปลาย (Tail Gas) ท เหล ออย จะถ ก ส งไปเผาท เตาเผาขยะ (Incinerator) ก อนถ กปล อยออกส ช นบรรยากาศต อไป ไออาร พ ซ ตระหน กถ งความส าค ญ ของค ณภาพอากาศและส งแวดล อม และม งม นในการร กษาส งแวดล อม เม องระยองให น าอย จ งได ลงท นต ดต ง หน วยแก สข นปลาย (Tail Gas Treating Unit: TGTU) เพ อเพ มอ ตราการก ค น ก ามะถ นได ถ งร อยละ 99.9 เป นหน วย ปร บปร งค ณภาพอากาศเพ อปร บลด ปร มาณก าซซ ลเฟอร ไดออกไซด จาก แหล งก าเน ด โดยกระบวนการผล ตน จะท าให ค ณภาพอากาศของชาวระยอง สะอาดข นเป นอย างมาก และสามารถลด ก ามะถ นให ต าลงได มากกว าท กฎหมาย ก าหนด ซ งเป นส งท ท าทายส าหร บ ไออาร พ ซ ในการด าเน นการอย างด ท ส ด เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดต อช มชน ส งคม และส งแวดล อม การต ดต งหน วยแก สข นปลายใช เง นลงท นจ านวนมาก แต เพ อให ช มชน ม ค ณภาพช ว ตและอาช วอนาม ยท ด ข น อากาศม ค ณภาพสะอาดมากข น ไออาร พ ซ ถ อว าเป นการลงท นท ค มค าเป นอย างย ง และย นย นว า ไออาร พ ซ ม ความม งม น พ ฒนาแก ไขกระบวนการผล ตเพ อให อ ตสาหกรรม ช มชน และส งแวดล อม สามารถอย ร วมก นได อย างเก อก ลและ เต บโตเค ยงค ก นไป CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 15

18 นว ตกรรมเพ อธ รก จย งย น (Green ABS) ด วยความม งม นท ไม หย ดย ง ฝ าย ว จ ยและพ ฒนาของไออาร พ ซ จ งค ดค นผล ตภ ณฑ ท แปรจ นตนาการ เป นนว ตกรรมแห งการสร างสรรค ภายใต แนวค ดในการพ ฒนาธ รก จควบค ก บ ความห วงใยช มชนและส งแวดล อม โดยน บเป นผ ผล ตรายแรกในโลกท น า เอายางธรรมชาต มาทดแทนการใช ยาง ส งเคราะห ในการผล ตเม ดพลาสต ก ABS ซ งนว ตกรรมน สามารถช วยเหล อ เกษตรกร ลดการน าเข า และเป นกลไก การพ ฒนาอ ตสาหกรรมท สะอาดด วย ไออาร พ ซ พ ฒนากระบวนการผล ต ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene: ABS) มาอย าง ต อเน อง จากจ ด เร มต นใน ป 2533 ด วย ก าล งเร มต นท 18,000 ต นต อป จนสามารถพ ฒนาและ ขยายกระบวนการผล ตเป น 120,000 ต น ต อป ในป จจ บ น โดยม งพ ฒนากระบวนการ ผล ตเม ดพลาสต ก ABS ให เป นมากกว า เม ดพลาสต กแบบเด ม พ ฒนาองค ความร ด าเน นการว จ ย และพ ฒนาการน ายางพารา ธรรมชาต มาใช เป นว ตถ ด บแทนการใช ยางส งเคราะห ในการผล ตเม ดพลาสต ก ABS ภายใต ช อ Green ABS กระบวนการ ผล ตน เป นนว ตกรรมท สามารถช วยเหล อ เกษตรกรผ ผล ตยางพารา และลดการ น าเข ายางส งเคราะห อ กท งย งเป นไปตาม โครงการกลไกการพ ฒนาท สะอาดด วย การว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ ใหม ๆ ของไออาร พ ซ ต องสร างนว ตกรรมด าน ส งแวดล อม และสามารถตอบสนอง ความต องการของกล มล กค าท หลากหลาย ตามภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลง อย างรวดเร ว ความพยายามและท มเท ทร พยากรเพ อค ดค นและว จ ยนว ตกรรม ด านผล ตภ ณฑ จะพ จารณาต งแต การ ออกแบบผล ตภ ณฑ ร ปแบบการใช งาน จนถ งการก าจ ดของเส ยท เหล อจาก ผล ตภ ณฑ เพ อไม ให เก ดผลกระทบต อ ส งแวดล อม พ ฒนาไม หย ดย ง Green ABS เป นเพ ยงหน งในความม งม น สร างสรรค ผล ตภ ณฑ ท ม ค ณภาพ ได มาตรฐาน สากล และเป นม ตรต อส งแวดล อมอย าง ต อเน องของไออาร พ ซ ล าส ดไออาร พ ซ ได ร วมม อก บส ำน กงาน พ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต (สวทช.) เพ อต อยอดว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ หล กของไออาร พ ซ ซ งนอกจากโครงการ Green ABS แล ว ย งม โครงการด งต อไปน 1. โครงการ EPS for Construction น ำโฟม มาผสมก บคอนกร ตเพ อใช เป นว สด ก อสร าง 2. โครงการ Compound Polymer Composite (WPC) เป นการผล ตเม ดพลาสต ก ผสมข เล อย 3. โครงการ Renewable Chemical ท น ำน าม นพ ชมาทดแทนน าม นด บในการผล ต น าม นหล อล นหร อน าม นเคร อง ด วยการเต ม ไฮโดรเจนลงไป 4. โครงการ Acetylene Black การน ำก าซ อะเซท ล นมาเผาเพ อให ได เขม าด ำส ำหร บ อ ตสาหกรรมถ านไฟฉาย ท งหมดน เพ อให ม นใจได ว า ไออาร พ ซ ย นหย ดในค ำม นส ญญาท ว า การพ ฒนา ศ กยภาพในกระบวนการผล ตต องมาพร อมก บ ส งแวดล อมท ด ของช มชนเสมอ และเพ อให ได ผล ตภ ณฑ ท ม ค ณภาพ และม ประส ทธ ภาพเพ มข น ไออาร พ ซ ย งได ท าการพ ฒนาท งด านผล ตภ ณฑ และกระบวนการผล ต ร วมก บสถาบ น ว จ ยช นน าท งภายในและต างประเทศ มากมาย เพ อให ได ส งท ด ท ส ดก บธ รก จ ส งคม และส งแวดล อม 16 สร ปผลการดำ เน นงานโครงการ CSR ป 2554

19 Blue Circle Eco Industry ธ รก จส เข ยวเพ อส งแวดล อม ระบบหอเผาก าซ เพ ออากาศบร ส ทธ (Flare System) ไออาร พ ซ ม เจตนารมณ ในการ อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม จ งม งม นพ ฒนาศ กยภาพ ท กด าน พ ฒนาระบบต างๆ และเพ ม ศ กยภาพด านการจ ดการอย างต อเน อง เพ อให ม ประส ทธ ภาพและไม ก อให เก ด มลภาวะต อช มชนและส งแวดล อม หน งในมาตรการส าค ญด าน ส งแวดล อมท ไออาร พ ซ ภาคภ ม ใจค อ การต ดต งระบบหอเผาก าซ (Flare System) เพ อท าลายก าซท ระบาย ออกมาจากระบบการผล ตก อนปล อย ออกไปในอากาศ และท าให เก ดการ เผาไหม ท สมบ รณ ข น ส าหร บอ ตสาหกรรมป โตรเคม หอเผา ถ อเป นอ ปกรณ เพ อความปลอดภ ยท ม ความส าค ญต อกระบวนการผล ต เพราะ ม หน าท เผาก าจ ดก าซท ระบายออกจาก ระบบการผล ต โดยโรงงานต างๆ จะม การเด นท อระบายก าซจากต วโรงงานเพ อ ส งก าซไปท าลายย งหอเผา ซ งไออาร พ ซ ให ความส าค ญก บหอเผาน โดยอาคาร โครงสร างเหล กได ร บการออกแบบ มาเพ อระบบน โดยเฉพาะ ให สามารถ ทนทานต อความร อนส ง และเป นไปตาม มาตรฐานของ American Petroleum Institute (API) ซ งไออาร พ ซ ม หอเผา ด งกล าวจ านวน 5 แห ง สามารถรองร บ การเผาก าซรวม 2,369 ต นต อช วโมง หอเผาเป นระบบท ต องจ ดต ดไฟ ไว ตลอดเวลา เร ยกว า ไฟน าร อง (Pilot Flame) โดยใช ก าซห งต ม (LPG) เพ อ เตร ยมความพร อมในการเผาท าลาย ก าซได ในท นท ในระบบการผล ตปกต เม อเร มเด นเคร องจ กรหร อระหว าง เด นเคร องจ กรจะม การส งก าซท ตกค าง จากการท าปฏ ก ร ยาท ไม สมบ รณ ไป ก าจ ดท ง หร อเก ดจากความด นในระบบ การผล ตส งเก นค าความปลอดภ ย วาล ว ควบค มความด นจะระบายก าซออกไป เผาท าลาย ทว าเม อระบบการผล ตเก ด เหต การณ ในสถานการณ ฉ กเฉ น เช น ไม ม น าหล อเย น ไฟฟ าด บ หร อม เหต ไฟไหม ระบบความปลอดภ ยของโรงงาน จะท างาน โดยระบบระบายก าซหร อ วาล วน รภ ยจะเป ดเม อม ความด นส งเก น เพ อระบายก าซออกไปท หอเผาไหม ท าให ปร มาณของก าซท ระบายออกมา ม ปร มาณมาก จ งท าให เก ดเปลวไฟ ล กไหม ท ม ขนาดใหญ กว าปกต ป ญหาหน งท พบจากระบบหอเผาก าซน ก ค อ คว นด าท เก ดจากการเผาไหม ท ไม สมบ รณ ในช วงแรกของหอเผาไหม ซ งไออาร พ ซ ร บม อด วยการใช ไอน า แรงด นส งเพ อด งอากาศเข าไป ท าให เก ด การเผาไหม สมบ รณ คว นจ งลดลงและ หมดไปในท ส ด แม การใช ไอน าแรงด นส ง ฉ ดเช นน จะท าให เก ดเส ยงด งในท อขณะ ท ม การเผาไหม แต ไออาร พ ซ ม งม นท จะ พ ฒนาระบบและแก ไขต อไป CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 17

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ๒ สารบ ญ ความเป นมาและความส าค ญ... ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต... นโยบายการบร หารราชการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน X hhtf yj กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กสร. 3/2558 ส าน กพ ฒนามาตรฐานแรงงาน กล มงานนโยบายและแผนงาน ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ค ำน ำ งบประมาณโดยส งเขปฉบ บน ม ความม งหมายท จะแสดงรายละเอ ยดสาระสำาค ญ โดยสร ปของงบประมาณรายจ ายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ งเป นท งแผนการ ใช

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หน า ความเป นมาและความสาค ญ... ๓ ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ๓ ย ทธศาสตร สาน กงานตารวจแห งชาต... 4 นโยบายของนายกร ฐมนตร (นางสาวย

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม คานา น บเป นพระมหากร ณาธ ค ณอย างหาท ส ดม ได ต อปวงชนชาวไทย สมเด

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

การด ำเน นงาน ด านส งคม

การด ำเน นงาน ด านส งคม Society 32 รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น การด ำเน นงานของธนาคารกร งไทย ม เป าหมายส ำค ญ ในการท ำให ธนาคารม การเต บโต อย างย งย น ม ผลก ำไรท ม ค ณภาพ เป นธนาคารท ภาคร ฐเล อกใช บร การ และเป นธนาคารท ม ความพร

More information

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นายจานงค ส ขช รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ คำนำ แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เล มน ได ด าเน นการโดย น อมน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ส าน

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

ค ำน ำ ส งหาคม ๒๕๕๖ แผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อมภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ก

ค ำน ำ ส งหาคม ๒๕๕๖ แผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อมภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ก ค ำน ำ แผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อมภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๕๙ เป นแผนระยะกลาง ด ำเน นการ ตามกฎกระทรวง การแบ งส วนราชการส ำน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม พ.ศ. ๒๕๕๔ ท ก ำหนดภาระหน

More information

แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร

แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร ฉบ บผ านการพ จารณาของคณะกรรมการ องค การสวนพฤกษศาสตร คร งท 7/2556 24 ก นยายน 2556 สารบ ญ หน า ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1 1.1 ประว ต ความเป

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information