ปร ชา บ ตรศร ผ ว าราชการจ งหว ดปท มธาน

Size: px
Start display at page:

Download "ปร ชา บ ตรศร ผ ว าราชการจ งหว ดปท มธาน"

Transcription

1

2

3 คำนำ จ งหว ดปท มธาน ได ให ความสำค ญในเร องการจ ดการขยะม ลฝอยและว สด ร ไซเค ลมาใน อ นด บต นๆ จากป ท ผ านมาทางจ งหว ดได บรรจ ลงในย ทธศาสตร ของจ งหว ดประจำป โดยได กำหนดเป นวาระของจ งหว ด ท งน เพ อสร างจ ตสำน กให เก ดความร วมม อจากท กภาคส วน ท ง ภาคร ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อลดปร มาณขยะท ต องนำไปกำจ ด ซ งในแต ละป ได เพ มข นตามส ดส วนของจำนวนประชากรของจ งหว ด ถ งแม ท ผ านมาทางจ งหว ดม การจ ดการขยะม ลฝอยอย แล ว ไม ว าจะเป นในช มชน สถาบ น การศ กษา หร อแม กระท งตามคร วเร อน แต เพ อให เก ดประส ทธ ภาพและเป นร ปแบบ (Model) มากย งข น ทางจ งหว ดจ งม งเน นการส งเสร มและให ความร ก บประชาชนในการจ ดการขยะต งแต ต นทาง จ งได ร วมก บสถาบ นการจ ดการบรรจ ภ ณฑ และร ไซเค ลเพ อส งแวดล อม สภาอ ตสาหกรรมแห ง ประเทศไทย ท ปร กษาโครงการในการจ ดทำวาระจ งหว ดการจ ดการขยะม ลฝอยและว สด ร ไซเค ล อย างครบวงจร รวมท งจ ดทำ ค ม อการจ ดการขยะม ลฝอยและว สด ร ไซเค ลจ งหว ดปท มธาน เพ อเป นร ปแบบแนวทางการลด การค ดแยกและใช ประโยชน จากขยะม ลฝอยให แก หน วยงานและ ประชาชนท วไป ส ดท ายน ผมหว งเป นอย างย งว าค ม อเล มน จะเป นแนวทางในการจ ดการขยะม ลฝอยและ ว สด ร ไซเค ล เพ อให จ งหว ดปท มธาน ของเราเป นจ งหว ดส เข ยว Pathumthani Green City ท ม สภาพแวดล อมด และพร อมจะเป นแบบอย างให แก ส งคมอ นๆ ต อไป ปร ชา บ ตรศร ผ ว าราชการจ งหว ดปท มธาน

4 สารบ ญ บทนำ 3 คำน ยาม 4 ประเภทของขยะม ลฝอย 5 แนวทางการจ ดการขยะม ลฝอย 7 จ งหว ดปท มธาน 8 ข อม ลท วไป 8 การจ ดการขยะม ลฝอย 8 แนวทางการจ ดการขยะม ลฝอยและว สด ร ไซเค ล 9 การจ ดการขยะอ นทร ย 36 ภาคผนวก 38 ธนาคารว สด ร ไซเค ล 39 เอกสารอ างอ ง 48

5 บทนำ 3 จ งหว ดปท มธาน เป นจ งหว ดหน งของประเทศไทยท ม อาณาเขตต ดต อก บกร งเทพมหานคร จากการขยายต วของจ งหว ดปท มธาน เป นไปอย างรวดเร ว ม การเต บโตของโครงสร างพ นฐานต างๆ รวมท งส งปล กสร างแทนท พ นท ชนบทซ งเป นเกษตรกรรม เพ อรองร บการเจร ญเต บโตของภาคธ รก จ ภาคอ ตสาหกรรม และภาคการศ กษา ซ งจากการเปล ยนแปลงอย างรวดเร วด งกล าวทำให เก ดป ญหา หลายๆ ด านตามมา และหน งในป ญหาเหล าน น ก ค อ ป ญหาขยะม ลฝอย จากข อม ลป 2552 ปร มาณขยะท เก ดข นในจ งหว ดปท มธาน ในแต ละว นน นม ไม น อยกว า 1,300 ต น ซ งปร มาณด งกล าวก อให เก ดป ญหาก บจ งหว ดปท มธาน เป นอย างมาก ท งการส ญเส ย บ คลากรและค าใช จ ายในการจ ดการ และการส นเปล องทร พยากรท ม ค าไปก บการกำจ ดด วย และ ทร พยากรท ม ค าเหล าน น นเองท เป นป ญหาใหญ ท จ งหว ดปท มธาน เร มห นมาให ความสำค ญมากข น โดยเฉพาะส วนท สามารถนำกล บมาใช ใหม ได ด งน น แนวทางหน งในการจ ดการขยะในจ งหว ดปท มธาน ก ค อ การส งเสร มให ท กภาคส วน ได เข ามาม ส วนร วมในการลด ค ดแยก และนำขยะกล บมาใช ประโยชน ใหม ต งแต ต นทางได อย าง เหมาะสม ซ งแนวทางด งกล าวจะประกอบอย ในค ม อเล มน ท ผ ปฏ บ ต สามารถนำไปประย กต ใช ภายใน หน วยงานของตนได หากม ข อผ ดพลาดประการใดทางผ จ ดทำขออภ ยมา ณ ท น ด วย สำน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ดปท มธาน สถาบ นการจ ดการบรรจ ภ ณฑ และร ไซเค ลเพ อส งแวดล อม สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย ส งหาคม 2553

6 4 คำน ยาม 1. ขยะหร อม ลฝอย หมายถ ง เศษกระดาษ เศษผ า เศษอาหาร เศษส นค า เศษว ตถ ถ งพลาสต ก ภาชนะท ใส อาหาร เถ า ม ลส ตว ซากส ตว หร อส งอ นใดท เก บกวาดจากถนน ตลาด ท เล ยงส ตว หร อท อ น และหมายความรวมถ งม ลฝอยต ดเช อ ม ลฝอยท เป นพ ษ หร ออ นตรายจาก ช มชนและคร วเร อน ยกเว นเศษว สด เหล อใช จากโรงงานซ งม ล กษณะและค ณสมบ ต ท กำหนดไว ตาม กฎหมายว าด วยโรงงาน 2. ว สด ร ไซเค ล หมายถ ง ส งของหร อว สด เหล อใช ท สามารถนำกล บมาผ านกระบวนการ เพ อผล ตเป นผล ตภ ณฑ ชน ดใหม กล บมาใช ได ใหม ได แก ว สด ประเภทกระดาษ แก ว พลาสต ก โลหะ/อโลหะ และกล องเคร องด ม เป นต น 3. การค ดแยกขยะ หมายถ ง กระบวนการแยกขยะหร อส งท ไม ใช แล วออกเป นประเภทต างๆ ตามองค ประกอบ ได แก กระดาษ พลาสต ก แก ว โลหะ/อโลหะ และกล องเคร องด ม เป นต น 4. ภาชนะแยกประเภท หมายถ ง ท รองร บของเส ย ว สด หร อส งของต างๆ ท ไม ใช แล ว ซ ง แยกตามองค ประกอบของเส ยเหล าน น 5. บรรจ ภ ณฑ หมายถ ง ภาชนะสำหร บใส ส งของ เคร องใช ส นค า หร อเพ อการห บห อ ห อห ม บรรจ หร อผ กม ดส งของต างๆ ตามว ตถ ประสงค ของผ ใช หร อผ ออกแบบ เช น บรรจ ภ ณฑ ขนส ง บรรจ ภ ณฑ ช นนอก บรรจ ภ ณฑ ช นใน เป นต น 6. องค กรปกครองส วนท องถ น (อปท.) หมายถ ง องค การบร หารส วนจ งหว ด เทศบาล องค การบร หารส วนตำบล กร งเทพมหานคร เม องพ ทยา และองค กรปกครองส วนท องถ นอ นท ม กฎหมายจ ดต ง 7. ธนาคารว สด ร ไซเค ล หมายถ ง สถานท ท ม ก จกรรมการร บฝากหร อการซ อ-ขายว สด ร ไซเค ลและค ดเป นม ลค า โดยสมาช กสามารถมาฝากและจะบ นท กรายการลงสม ดค ฝาก ซ งสามารถ ถอนได เช นเด ยวก บธนาคารท วไป โดยธนาคารฯ จะม รายได จากส วนต างท ร บซ อจากสมาช กและท จำหน ายให ก บร านร บซ อของเก า 8. ศ นย ว สด ร ไซเค ล หมายถ ง สถานท ท ม การรวบรวมว สด ร ไซเค ล โดยผ านก จกรรม การร บซ อ หร อร บฝากว สด ร ไซเค ลจากสมาช ก ซ งจะม การดำเน นงานภายใต คณะทำงานท ได ร บ การค ดเล อก ท งน คณะทำงานจะร บผ ดชอบ ก จกรรมต างๆ และรายได ท เก ดข น หากม ผลประกอบการ ท ด สามารถนำไปป นผลให สมาช กได

7 ประเภทของขยะม ลฝอย 5 ป จจ บ นได ม การจำแนกประเภทของขยะม ลฝอยตามกรมควบค มมลพ ษป 2549 ได แบ ง ประเภทของขยะออกเป น 4 ประเภท ได แก ประเภทท 1 ขยะอ นทร ย เป นขยะท ย อยสลายได เร วตามธรรมชาต สามารถนำไป เป นอาหารส ตว หร อหม กทำป ยได เช น เศษอาหาร เศษผ กและเปล อกผลไม เศษก งไม ใบหญ า เป นต น ประเภทท 2 ขยะร ไซเค ล หร อว สด ร ไซเค ล ส วนใหญ เป นบรรจ ภ ณฑ หร อเป น ว สด เหล อใช ท สามารถนำกล บมาใช ใหม ได โดยส วนใหญ จะม เคร องหมายร ไซเค ลแสดงบนบรรจ ภ ณฑ เช น กล องเคร องด ม ขวดน ำพลาสต ก แก วน ำพลาสต ก กระดาษขาว-ดำ กระป องน ำอ ดลม ท อพ ว ซ สายยาง เป นต น เคร องหมายร ไซเค ล

8 6 ประเภทท 3 ขยะท วไป เป นขยะประเภทอ นท ไม ใช ขยะอ นทร ย ว สด ร ไซเค ลและขยะ อ นตราย ม ล กษณะท ย อยสลายยากและไม ค มค าสำหร บการนำกล บมาใช ประโยชน ใหม เช น ถ ง พลาสต กเป อนอาหาร ซองขนมขบเค ยว ห อพลาสต กใส ขนม ซองบะหม เปล อกล กอม กล องโฟม ท เป อนอาหาร เป นต น ประเภทท 4 ขยะอ นตราย เป นขยะท ม ส วนประกอบอย างใดอย างหน งของสารพ ษ ว ตถ ไวไฟ ว ตถ ท ทำให เก ดโรค ว ตถ ก มม นตร งส หร อว ตถ ก ดกร อน เป นต น ซ งจะก อให เก ดอ นตราย ต อคน ส ตว ทร พย ส น และส งแวดล อม ซ งต องม การจ ดการอย างถ กว ธ เช น น ำยาล างเล บ น ำยา ล างห องน ำ หลอดไฟฟล ออเรสเซนต ถ านไฟฉาย ภาชนะบรรจ สารกำจ ดแมลงหร อว ชพ ช แบตเตอร ม อถ อ เป นต น

9 แนวทางการจ ดการขยะม ลฝอย 7 โดยท วไปแล วแนวทางกำจ ดขยะม ลฝอยจะเป นตามแผนภาพด านล าง หากม การส งเสร มให ประชาชนม ความร ในการค ดแยกขยะต งแต ต นทาง โดยเฉพาะอย างย งขยะท สามารถนำกล บมาใช ประโยชน ได อ กแทนท จะนำไปกำจ ด ได แก ขยะอ นทร ย และว สด ร ไซเค ล ซ งนอกจากจะเป นการย ด อาย ของหล มฝ งกลบแล ว ย งเป นการประหย ดทร พยากรธรรมชาต และพล งงานในการผล ตว สด อ ปกรณ ส นค าหร อบรรจ ภ ณฑ ข นมาใหม อ กด วย ขยะ ขยะอ นทร ย ว สด ร ไซเค ล ขยะท วไป ขยะอ นตราย อาหารส ตว ป ยหม ก น ำหม กช วภาพ ธนาคารว สด ร ไซเค ล ศ นย ว สด ร ไซเค ล/ ตลาดน ดร ไซเค ล ผ าป าร ไซเค ล/ ขยะแลกไข บร จาค ฝ งกลบ เตาเผา บางส วนร ไซเค ลได เช น แบตเตอร รถยนต ฝ งกลบ ด งน น เม อการอ ปโภคบร โภคย งคงเก ดข นอย ท กว น ป ญหาขยะก ย งคงต องอาศ ยแนวทาง จ ดการท ม ประส ทธ ภาพ และในการจ ดการก ต องคำน งถ งป จจ ยหลายด านเพ อป องก นม ให เก ดผล กระทบต อคนท อาศ ยบร เวณใกล เค ยงรวมท งส งแวดล อมรอบข างอ กด วย จ งหว ดปท มธาน จ งได ร เร มแนวทางในการจ ดการขยะม ลฝอยข นภายใต โครงการส งเสร มวาระ จ งหว ดในการจ ดการขยะม ลฝอยและว สด ร ไซเค ลอย างครบวงจรจ งหว ดปท มธาน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อท จะส งเสร มความร แก ท กภาคส วนให ม การค ดแยกขยะต งแต ต นทางและจ ดการขยะม ลฝอย แต ละประเภทอย างถ กต องตามหล กว ชาการเพ อให เก ดประโยชน ส งส ด

10 8 ข อม ลท วไป จ งหว ดปท มธาน จ งหว ดปท มธาน ม พ นท 1, ตารางก โลเมตร ห างจากกร งเทพมหานคร 27.8 ตาราง ก โลเมตร ม อาณาเขตต ดต อ ท ศเหน อ ต ดก บอำเภอบางไทร อำเภอบางปะอ น และอำเภอว งน อย จ งหว ดพระนครศร อย ธยา อำเภอหนองแค และอำเภอว หารแดง จ งหว ดสระบ ร ท ศตะว นออก ต ดก บอำเภอองคร กษ จ งหว ดนครนายก และอำเภอบางน ำเปร ยว จ งหว ดฉะเช งเทรา ท ศตะว นตก ต ดก บอำเภอลาดบ วหลวง จ งหว ดพระนครศร อย ธยา อำเภอบางเลน จ งหว ดนครปฐม และอำเภอไทรน อย จ งหว ดนนทบ ร ท ศใต ต ดก บเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเม อง กร งเทพมหานคร และอำเภอปากเกร ด อำเภอบางบ วทอง จ งหว ดนนทบ ร การจ ดการขยะม ลฝอย ป จจ บ นจ งหว ดปท มธาน ประกอบด วย 7 อำเภอ 60 ตำบล 466 หม บ าน ส วนการปกครอง ส วนท องถ นประกอบด วย องค การบร หารส วนจ งหว ด 1 แห ง เทศบาลเม อง 7 แห ง เทศบาลตำบล 12 แห ง และองค การบร หารส วนตำบล 45 แห ง

11 จากการสำรวจข อม ลปร มาณขยะในป 2552 พบว า จ งหว ดปท มธาน ม ปร มาณขยะม ลฝอย ประมาณ 1,300 ต น/ว น ม ว ธ การกำจ ดส วนใหญ เป นแบบเทกองและฝ งกลบ ซ งในอด ตม บ อฝ งกลบ อย 2 แห ง ค อ บ อฝ งกลบของเทศบาลเม องค คต ม เน อท ประมาณ 230 ไร บ อฝ งกลบของเทศบาลเม องปท มธาน ม เน อท ประมาณ 238 ไร ป จจ บ นท ง 2 แห งไม สามารถเป ดดำเน นการได เน องจากถ กร องเร ยนค ดค านจากประชาชน ส งผลให องค กรปกครองส วนท องถ นต องนำขยะและส งปฏ ก ลไปกำจ ดในแต ละพ นท ซ งเป นพ นท ของเอกชน และจ งหว ดใกล เค ยง ด งน นแนวโน มร ปแบบของการกำจ ดขยะในอนาคตท เป นล กษณะ ของการดำเน นการร วมก นในพ นท ขนาดใหญ อาจเก ดข นได ยากในพ นท จ งหว ดปท มธาน 9 จากเหต ผลท ศ นย กำจ ดขยะรวมของจ งหว ดปท มธาน ท ง 2 แห ง ไม สามารถเป ดดำเน นการได ประกอบก บราคาท ด นท แพงมากข นอย างต อเน อง ทำให การจ ดการขยะในพ นท จ งหว ดปท มธาน ต องม การปฏ ร ปให เหมาะสมก บพ นท ส งคม และส งแวดล อม โดยร ปแบบหน งท จะดำเน นการได ก ค อ การส งเสร มให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมโดยย ดหล กการ 3R ค อ การลด การค ดแยก และ การนำกล บมาใช ประโยชน ใหม เพ อลดปร มาณขยะต งแต ต นทางท เป นแหล งกำเน ดอย างแท จร ง แนวทางการจ ดการขยะม ลฝอยและว สด ร ไซเค ล เพ อให การลด ค ดแยก และนำขยะไปใช ประโยชน เป นไปอย างครบวงจรและเก ดประส ทธ ภาพ มากท ส ด ทางจ งหว ดฯ จ งได กำหนดแนวทางในการดำเน นการออกเป น 4 ต นแบบใหญ ๆ ได แก ต นแบบท 1 การจ ดการขยะและว สด ร ไซเค ลในช มชน/หม บ าน ประกอบด วย 4 ต นแบบย อย ด งน

12 10 ต นแบบท 1.1 การจ ดการขยะและว สด ร ไซเค ลโดยองค กรปกครองส วนท องถ น ดำเน นการเอง องค กรปกครองส วนท องถ น (อปท.) จะเป นผ ดำเน นงานเองและทำหน าท ในการร บขยะและ ว สด ร ไซเค ลจากคร วเร อนท ร วมโครงการ โดยม การน ดหมายว น เวลา ในการจ ดเก บและร บซ อ ว สด ร ไซเค ล จากน นจะรวบรวม ค ดแยก และจำหน ายให ก บร านร บซ อของเก าในพ นท สำหร บขยะ ย อยสลายได เช น เศษอาหาร อาจนำไปทำป ย ทำน ำหม กช วภาพ ส วนขยะท วไปและขยะอ นตราย จะรวบรวมเพ อนำไปกำจ ดโดย อปท. ต อไป ข นตอนการดำเน นงาน อบรมผ นำช มชน แต งต งคณะทำงาน ประสานร านร บซ อในพ นท ประชาส มพ นธ /รณรงค โครงการ เร มดำเน นงาน ประช มต ดตามผลการดำเน นงาน ข นตอนท 1 อบรมผ นำช มชน เพ อส งเสร มความร ประโยชน จากการค ดแยกขยะ และว สด ร ไซเค ล เทคน คการค ดแยกขยะ และการแปรร ป ขยะอ นทร ย ไปใช ประโยชน ให ก บแกนนำ โดยหว งผลให เก ด การเผยแพร ความร ส ช มชน ข นตอนท 2 แต งต งคณะทำงาน มาจากผ แทนของ อปท.และผ แทนของช มชน/ หม บ านท ร วมโครงการ โดยจะหาร อในการน ดว น เวลา และกำหนดเส นทางในการจ ดเก บ รวมท งค ดเล อกร าน ร บซ อท ให ราคาย ต ธรรม

13 11 ข นตอนท 3 ประสานร านร บซ อในพ นท ค ดเล อกร านร บซ อโดยผ านการเปร ยบเท ยบ ราคาอย างน อย 3 ราย โดยเน นร านท ร บซ อว สด ร ไซเค ลได เก อบท กประเภทและให ราคาด ท ส ด ข นตอนท 4 ประชาส มพ นธ และรณรงค โครงการ คณะทำงานจะประชาส มพ นธ และรณรงค โครงการ ให ช มชนร บทราบ เช น การเด นเคาะประต บ าน ต ดป าย ประชาส มพ นธ หร อประชาส มพ นธ ผ านว ทย ช มชนและ โทรท ศน ท องถ น เป นต น ข นตอนท 5 เร มดำเน นงาน ในว นเป ดโครงการควรจ ดก จกรรม เก ยวก บการร ไซเค ล เพ อเป นการสร างความ สนใจและกระต นให ประชาชนเข ามาม ส วน ร วมก บโครงการมากข น ข นตอนท 6 ต ดตามผลการดำเน นงาน คณะทำงานจะประช มผลการดำเน นงานท กเด อนเพ อปร บปร งป ญหาและอ ปสรรคท เก ดข น รวมท งสร ปต วเลขปร มาณว สด ร ไซเค ลท รวบรวมได ต วอย าง การดำเน นงาน

14 12 ต นแบบท 1.2 การจ ดการขยะและว สด ร ไซเค ลในช มชน/หม บ าน โดยช มชน/ หม บ านเป นผ ดำเน นการเอง คร วเร อนเป นผ ค ดแยกขยะต งแต ต นทาง ร ปแบบคล ายต นแบบท 1.1 แตกต างก นท ช มชน/ หม บ านเป นผ ดำเน นการเอง ในขณะท อปท.จะทำหน าท เป นพ เล ยงให คำแนะนำและสน บสน น การดำเน นงาน โดยการดำเน นงานประกอบด วย 3 ร ปแบบ ได แก 1. คณะกรรมการหร อผ แทนของช มชน/หม บ านร บซ อโดยตรงจากแต ละคร วเร อน 2. คณะกรรมการหร อผ แทนของช มชน/หม บ านต งจ ดร บซ อเอง 3. ร านร บซ อท ผ านการค ดเล อกเข าไปร บซ อแต ละคร วเร อน เม อรวบรวมและจำหน ายให ก บร านร บซ อของเก าแล วควร บ นท กปร มาณขยะและว สด ร ไซเค ลท รวบรวมได สร ปเป นรายเด อน ส วนเศษอาหารจะนำไปทำป ยหม ก ในขณะท ขยะท วไปและขยะอ นตราย จะรวบรวมให อปท.นำไปกำจ ด ข นตอนการดำเน นงาน ประช ม/อบรมคณะกรรมการช มชน/หม บ าน แต งต งคณะทำงาน กำหนดร ปแบบการดำเน นงาน ประชาส มพ นธ /รณรงค โครงการ คณะทำงานร บซ อหร อค ดเล อกร านร บซ อในพ นท เร มดำเน นงาน ประช มต ดตามผลการดำเน นงาน

15 ข นตอนท 1 ประช ม/อบรมคณะกรรมการ ของช มชน/หม บ าน เพ อทำความเข าใจและค ดเล อกร ปแบบ การดำเน นงาน ข นตอนการดำเน นงาน และประโยชน ของโครงการ ข นตอนท 2 แต งต งคณะทำงาน สรรหาผ ร บผ ดชอบในการดำเน นงาน โดยส วนใหญ มาจากคณะกรรมการหร อผ แทนของ ช มชน/หม บ านท ร วมโครงการ และม ผ แทนของ อปท.ร วมเป นท ปร กษา ท งน เพ อให การดำเน นงาน ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ข นตอนท 3 กำหนดร ปแบบการดำเน นงาน เล อกร ปแบบท เหมาะสมอาจให คณะกรรมการหร อช มชน/หม บ านดำเน นงานเองหร อให ร าน ร บซ อท ผ านการค ดเล อกเข าไปร บซ อแต ละคร วเร อนได หร อจะต งเป นจ ดร บซ อเพ อให สมาช กของ ช มชน/หม บ านนำว สด ร ไซเค ลมาจำหน ายย งจ ดท กำหนดได ข นตอนท 4 ประชาส มพ นธ และรณรงค โครงการ ผ านส อต างๆ เช น ป ายไวน ล แผ นพ บ ใบปล ว เพ อให แต ละคร วเร อนแยกขยะแต ละประเภทแล วรวบรวมไว ข นตอนท 5 คณะทำงานร บซ อหร อค ดเล อก ร านร บซ อในพ นท หร ออาจจะประสานก บ อปท. ในพ นท ให มาร บว สด ร ไซเค ล ตามว นและเวลาท กำหนดไว ก ได ข นตอนท 6 เร มดำเน นงาน คณะทำงานจะร บสม ครสมาช ก โดยทางคณะทำงานอาจหาภาชนะ รองร บสำหร บแยกประเภทให ก บคร วเร อนท ร วมโครงการ หร อส งเสร มความร ให คร วเร อนม การ ค ดแยกประเภทของขยะก อนจะรวบรวมให คณะทำงานจ ดเก บ ซ งคร วเร อนท ร วมโครงการจะต ด สต กเกอร หร อทำส ญล กษณ หน าบ านเพ อความสะดวกแก ผ จ ดเก บ ข นตอนท 7 ประช มต ดตามผลการดำเน นงาน คณะทำงานจะม การประช มและรวบรวมปร มาณ ว สด ร ไซเค ลท เข าส โครงการรวมท งปร บปร งโครงการ ให ด ข น 13

16 14 ต วอย างการดำเน นงาน ต นแบบท 1.3 การจ ดการขยะและว สด ร ไซเค ลในช มชนในร ปแบบของธนาคาร ว สด ร ไซเค ล เป นการจ ดการว สด ร ไซเค ลผ านทางธนาคารว สด ร ไซเค ล โดยสมาช กจะนำว สด ร ไซเค ล มาฝากก บธนาคารฯ และสามารถถอนเง นได ตามว น เวลาทำการของธนาคารฯ ซ งม ร ปแบบคล าย ธนาคารพาณ ชย ท วไป (รายละเอ ยดเก ยวก บธนาคารว สด ร ไซเค ลในภาคผนวก) ข นตอนการดำเน นงาน ประช มคณะกรรมการช มชน/หม บ าน แต งต งคณะทำงาน จ ดต งธนาคารว สด ร ไซเค ล ประชาส มพ นธ /รณรงค โครงการ เร มดำเน นงาน ประช มต ดตามผลการดำเน นงาน

17 ข นตอนท 1 ประช มคณะกรรมการช มชน/หม บ าน เพ อทำความเข าใจก บคณะทำงานเก ยวก บการดำเน นงาน การส อสารให สมาช กในช มชน เข าใจในการจ ดการขยะม ลฝอยจากคร วเร อน ข นตอนท 2 แต งต งคณะทำงาน คณะทำงานมาจากคนในช มชน อาจเป นผ นำ ช มชนหร ออาสาสม ครก ได ทำหน าท ร บผ ดชอบใน ก จกรรมร บฝากและบร หารจ ดการภายในธนาคารฯ ข นตอนท 3 จ ดต งธนาคารว สด ร ไซเค ล คณะทำงานดำเน นการประช มร วมก นเพ อกำหนดแนวทางการจ ดต งธนาคารฯ เช น การสรรหา สถานท ดำเน นการ การกำหนดว นและเวลาดำเน นการธนาคารฯ ว ธ การร บฝาก การจ ดสรรรายได การสร างแรงจ งใจ เป นต น ตลอดจนการแบ งหน าท ความร บผ ดชอบของคณะทำงานในหน าท ต างๆ อย างช ดเจน ข นตอนท 4 การประชาส มพ นธ และรณรงค โครงการ คณะทำงานควรกำหนดแนวทางการ ประชาส มพ นธ เพ อเช ญชวนให คร วเร อนในช มชน/ หม บ านมาสม ครเป นสมาช กของธนาคารฯ ว ธ การ ประชาส มพ นธ เช น การบอกต อ เส ยงตามสาย แผ นพ บ การประกาศในท ประช ม ท งน ข นก บความเหมาะสม ของแต ละพ นท ข นตอนท 5 เร มดำเน นงาน ว นแรกท เป ดธนาคารฯ จะม คนในช มชนท สนใจมาสม ครเป นสมาช ก ซ งอาจสม ครในนามราย บ คคล หร อครอบคร ว หร อในนามของกล มก ได 15

18 16 ข นตอนท 6 ประช มต ดตามและประเม นผล เจ าหน าท ธนาคารฯ จะนำข อม ลรายร บ-จ าย ปร มาณว สด ร ไซเค ล และป ญหา/อ ปสรรคท เก ดข น หาร อก บคณะทำงานเพ อปร บปร งให ธนาคารฯ พ ฒนา ด ย งข นต อไป ต วอย าง การดำเน นงาน ต นแบบท 1.4 การจ ดการขยะและว สด ร ไซเค ลในหม บ านจ ดสรรใหม หม บ านจ ดสรรท เก ดข นใหม จะม การจ ดการขยะท เก ดข นโดยการค ดแยกขยะใส ภาชนะตาม ประเภทของขยะ ได แก ขยะเศษอาหาร ว สด ร ไซเค ล และขยะอ นตราย โดยคณะกรรมการหม บ าน จะต ดต อให ร านร บซ อท ผ านการค ดเล อกเข ามาร บซ อว สด ร ไซเค ลตามว น เวลาท น ดหมายก บบ าน ท เป นสมาช ก ในขณะท ขยะเศษอาหาร จะม การส งเสร มให ทำป ยหม กใช ในคร วเร อน ส วนขยะท วไป และขยะอ นตรายจะส งให องค กรปกครองส วนท องถ นไปกำจ ด

19 17 ข นตอนการดำเน นงาน ประช มคณะกรรมการหม บ าน แต งต งผ ร บผ ดชอบ (คณะกรรมการ) จ ดเตร ยมอ ปกรณ และเอกสารท เก ยวข อง ประชาส มพ นธ /รณรงค โครงการ ประสานร านร บซ อของเก าในพ นท เร มดำเน นงาน ประช มต ดตามผลการดำเน นงาน ข นตอนท 1 ประช มคณะกรรมการหม บ าน เพ อแต งต งผ ร บผ ดชอบในการดำเน นงาน รวมท งกำหนดแนวทางและร ปแบบการดำเน นงาน ข นตอนท 2 แต งต งผ ร บผ ดชอบ ผ ร บผ ดชอบมาจากอาสาสม ครหร อคณะ กรรมการหม บ านซ งจะม หน าท ประช มและทำความ เข าใจก บคนในหม บ านในการแยกขยะ ข นตอนท 3 จ ดเตร ยมอ ปกรณ และเอกสารท เก ยวข อง อ ปกรณ พ นฐานท ใช ในร ปแบบน ประกอบด วย ถ งพลาสต กขนาด 20 ล ตรหร อถ งขยะหร อถ งส เพ อให ล กบ านหร อคร วเร อนค ดแยกขยะแต ละประเภท แบบฟอร ม บ นท กน ำหน กขยะและว สด ร ไซเค ล และอาจม สต กเกอร สำหร บต ดหน าบ านท เข าร วมโครงการ

20 18 ข นตอนท 4 ประชาส มพ นธ /รณรงค การประชาส มพ นธ จะใช ส อต างๆ ท ม อย ใน หม บ าน เช น ป ายไวน ล แผ นพ บ ป าย cut out หร อ การประชาส มพ นธ ผ านการประช มของคณะกรรมการ หม บ าน เป นต น เพ อให สมาช กร บทราบว นท จ ดเก บ ซ งส วนใหญ จะเป นว นเสาร -อาท ตย ข นตอนท 5 ประสานร านร บซ อในพ นท ผ ร บผ ดชอบจะทำการประสานร านร บซ อในพ นท ให เข าร บว สด ร ไซเค ลจากบ านของสมาช ก ตามว นและเวลาท กำหนด โดยร านร บซ อท ผ านค ดเล อกอาจทำส ญญาเป นรายคร งๆละ 15 ว น - 1 เด อน ข นตอนท 6 เร มดำเน นงาน ในว นเร มดำเน นการจะทำการร บสม ครสมาช กร วมโครงการพร อมท งจ ดก จกรรมเพ อ สร างแรงจ งใจ เช น ในว นเป ดโครงการอาจแจกภาชนะรองร บ การแสดงของเด กๆ เป นต น ข นตอนท 7 ประช มต ดตามผล การดำเน นงาน ท มงานควรสร ปผลการดำเน นงาน เพ อปร บ ปร งร ปแบบอย างต อเน อง และอาจม การทำก จกรรม เสร มหร อรายได จากการดำเน นงานสามารถนำไป ปร บปร งส งแวดล อมหร อท ศน ยภาพในหม บ านได

21 19 ต วอย าง การดำเน นงาน สร ปการเตร ยมการดำเน นงานสำหร บต นแบบท 1 (ต นแบบท ) 1. จ ดอบรมให ก บคนในช มชน/หม บ าน 2. จ ดทำส อประชาส มพ นธ เช น ป ายผ า ไวน ล แผ นพ บ ใบปล ว อาจเป นการสน บสน นของ อปท. 3. จ ดเตร ยมอ ปกรณ ในการดำเน นงาน เช น ถ งพลาสต ก ตาช งขนาด 20 หร อ 60 ก โลกร ม ถ งล กเต า เคร องค ดเลข เป นต น 4. จ ดทำแบบฟอร มท เก ยวข อง เช น บ นท กรายร บ-รายจ าย บ นท กจำนวนสมาช ก ทะเบ ยน ร านร บซ อในพ นท บ นท กการร บฝากของสมาช ก เป นต น 5. จ ดก จกรรมสร างแรงจ งใจ เช น การให รางว ลแก ผ ท นำว สด ร ไซเค ลมาร วมโครงการส งส ด การร วมโครงการอย างต อเน อง เป นต น ป จจ ยท ทำให ประสบความสำเร จสำหร บต นแบบท 1 (ต นแบบท ) 1. นโยบายภาคร ฐ ค อ อปท. ในพ นท อาจม การกำหนดงบประมาณหร อแผนงานท สอดคล อง ก บการทำโครงการพ ฒนาช มชน/หม บ าน 2. ศ กยภาพผ นำท องถ น ได แก ผ นำช มชน/หม บ านท ม ความเข มแข งและเป นผ นำในการ ทำก จกรรมต างๆ

22 20 3. การม ส วนร วมของภาคประชาชนในช มชน (ความตระหน กด านส งแวดล อม) โดยผ ท อาศ ยอย ในช มชน/หม บ านม ความร ส กในการม ส วนร วมในการพ ฒนาหร อปร บปร งด าน ส งแวดล อม 4. เคร องม อ/องค ความร Best Practice อปท. ควรสน บสน นการดำเน นงาน เช น ว สด อ ปกรณ งบประมาณ องค ความร ในการดำเน นงาน หร อม ต วอย างช มชน/หม บ านท ม การดำเน นงานในล กษณะเด ยวก นให เร ยนร 5. ใช ส อมวลชนช วยผล กด นในการขยายผล โดยส อมวลชนในพ นท จะม ส วนในการ เผยแพร และประชาส มพ นธ ก จกรรม เพ อให เก ดการขยายผลในพ นท ใกล เค ยง 6. การสร างแรงจ งใจ เม อม การดำเน นโครงการเก ดข นแล วควรม การจ ดก จกรรมในการ สร างแรงจ งใจให ประชาชนท อย ในพ นท เข ามาม ส วนร วมอย างต อเน อง ต นแบบท 2 การสร างจ ตสำน กในการจ ดการขยะแก เยาวชน ประกอบด วย 2 ต นแบบย อย ต นแบบท 2.1 การจ ดต งธนาคารว สด ร ไซเค ลในโรงเร ยนระด บประถมศ กษา เป นการจ ดต งธนาคารว สด ร ไซเค ลในโรงเร ยนโดยน กเร ยนเป นคณะทำงานของธนาคารฯ ต นแบบน เน นการสร างจ ตสำน กในการค ดแยกขยะให ก บเยาวชนโดยหว งว าจะเป นน ส ยต ดต วและ นำไปปฏ บ ต ต อในครอบคร วต อไป ข นตอนการดำเน นงาน ประช มแต งต งคณะทำงาน จ ดต งธนาคารว สด ร ไซเค ล ประชาส มพ นธ /รณรงค โครงการ เร มดำเน นงาน ประช มต ดตามผลการดำเน นงาน

23 21 ข นตอนท 1 แต งต งคณะทำงาน ซ งอาจจะมาจากน กเร ยนในระด บช นต างๆ ประกอบด วย ผ จ ดการธนาคาร เจ าหน าท ค ดแยก เจ าหน าท ฝ ายประชาส มพ นธ และเจ าหน าท ฝ ายบ ญช -การเง น เจ าหน าท ร บฝากถอน เป นต น ข นตอนท 2 จ ดต งธนาคารว สด ร ไซเค ล คณะทำงานจะประช มและหาร อในการจ ดต ง ธนาคารว สด ร ไซเค ล ซ งจะจ ดเตร ยมสถานท ว สด อ ปกรณ งบประมาณดำเน นงาน ว น เวลาทำการ ประสานร าน ร บซ อ เป นต น ข นตอนท 3 ประชาส มพ นธ และรณรงค โครงการ ประชาส มพ นธ ให เพ อน กเร ยนทราบเก ยวก บ การเข าร วมโครงการ การค ดแยกขยะและรวบรวมเพ อ นำมาฝาก เป นต น โดยประชาส มพ นธ ผ านหน าเสาธง เส ยงตามสาย บอร ดประชาส มพ นธ ของโรงเร ยน ช วโมง ก จกรรม เป นต น ข นตอนท 4 เร มดำเน นงาน ว นเป ดธนาคารว นแรกจะร บสม ครสมาช ก และม การทำก จกรรมต างๆ เพ อสร างความสนใจใน โครงการ ข นตอนท 5 ต ดตามและประเม นผลการดำเน นงาน คณะทำงานรายงานผลการดำเน นงานให ก บอาจารย ท ปร กษา และผ บร หารของโรงเร ยน และร วมก นค ดแนวทางต อยอดส ก จกรรมอ นๆ ด านส งแวดล อมต อไป

24 22 ต วอย างการดำเน นงาน ต นแบบท 2.2 การจ ดการขยะและว สด ร ไซเค ลในสถาบ นการศ กษาระด บ ม ธยมศ กษา/อ ดมศ กษา เป นการสร างจ ตสำน กและปล กฝ งน ส ยในการค ดแยกขยะก อนท งแก น กเร ยน น ส ต น กศ กษา และบ คลากรในเร ยนระด บม ธยมศ กษา/อ ดมศ กษา โดยการจ ดต งภาชนะรองร บหร อถ งขยะตามจ ด ต างๆ แล วรวบรวมขยะในถ งมาค ดแยกเพ อเพ มม ลค าและจำหน ายเป นรายได ของโครงการ นอกจากน ย งสามารถต งธนาคารว สด ร ไซเค ลในร ปแบบเด ยวก บธนาคารขยะในโรงเร ยนระด บประถมศ กษาอ กด วย ข นตอนการดำเน นงาน ประช มต งท มงาน/คณะทำงาน สำรวจจ ดต งภาชนะรองร บ กำหนดร ปแบบภาชนะรองร บ ประชาส มพ นธ /รณรงค โครงการ เร มดำเน นงาน ต ดตามและประเม นผลการดำเน นงาน

25 ข นตอนท 1 ประช มต งท มงาน/คณะทำงาน คณะทำงานจะทำหน าท ร บผ ดชอบในการจ ดการขยะ โดยม อาจารย ท ปร กษา/ผ บร หารของสถาบ นอ ดมศ กษาเป น ผ ร บผ ดชอบโครงการ ข นตอนท 2 สำรวจจ ดต งภาชนะรองร บ โดยเน นจ ดท ม ก จกรรมค อนข างมาก เช น บร เวณ อาคารเร ยน โรงอาหาร อาคารก จกรรม เป นต น ข นตอนท 3 กำหนดร ปแบบภาชนะรองร บ ซ งจะใช ถ งส หร อถ งใส หร อใส ถ งส ในถ งขนาดใหญ -เล ก ข นก บพ นท ต งถ งมาก-น อย ความ สวยงาม โดยท วไปภาชนะรองร บอาจแบ งภาชนะรองร บเป น 4 ประเภท ได แก 1. ขยะอ นทร ย 2. ขยะท วไป 3. ว สด ร ไซเค ล 4. ขยะอ นตราย แต ก สามารถแบ งตามประเภทของขยะท ม ในแต ละ สถาบ นการศ กษาน นๆ ได เช น ถ งร บขยะอ นทร ย ถ งร บ ว สด ร ไซเค ลพวกพลาสต ก แก ว กระป อง กล องเคร องด ม หร อถ งร บกระดาษ เป นต น ข นตอนท 4 รณรงค และประชาส มพ นธ ส อให น กเร ยน น ส ต น กศ กษา และบ คลากรทราบผ านส อต างๆ เก ยวก บการท งขยะให ถ กถ ง ถ กประเภท และความสำค ญในการแยกขยะก อนท ง 23 ข นตอนท 5 เร มดำเน นงาน ท มงานอาจจ ดก จกรรมในการต งภาชนะรองร บเพ อให ท กคน ทราบและม ส วนร วมโครงการ

26 24 ข นตอนท 6 ต ดตามและประเม นผลการดำเน นงาน คณะทำงานจะสร ปต วเลขปร มาณขยะและว สด ร ไซเค ลท ค ดแยกได มาใช ในการประช มหาร อเพ อปร บปร ง แนวทางอย างต อเน อง อาจเป นจ ดบกพร องหร อจ ดท ย งไม ม การท งขยะถ กถ ง และถ กประเภท โดยว สด ร ไซเค ลจะม การ จำหน ายให ก บร านร บซ อของเก าในพ นท เพ อเป นรายได ส โครงการหร อสถาบ นการศ กษา หมายเหต : หากสถาบ นการศ กษาใดม พ นท และต องการค ดแยกประเภทว สด ร ไซเค ลเพ อ เพ มม ลค าสามารถทำได โดยนำว สด ร ไซเค ลท อย ในภาชนะรองร บแต ละประเภทมาค ดแยกตาม ประเภท ได แก ขยะอ นทร ย ท เป นเศษอาหาร เศษผ กผลไม สามารถนำมาทำป ยหม กหร อเป นอาหารส ตว ว สด ร ไซเค ล ค ดแยกเป นกระดาษ พลาสต ก แก ว โลหะ/อโลหะ และกล องเคร องด ม เพ อจำหน าย ขยะท วไป และขยะอ นตรายส งองค กรปกครองส วนท องถ นกำจ ด ต วอย าง การดำเน นงาน

27 25 สร ปการเตร ยมการดำเน นงานสำหร บต นแบบท 2 (ต นแบบท ) 1. จ ดอบรมให ก บ เจ าหน าท ธนาคารฯ พน กงานทำความสะอาด หร อแม บ าน 2. จ ดเตร ยมสถานท ในการรวบรวมและค ดแยกขยะ สถานท ต งธนาคารฯ 3. จ ดทำส อประชาส มพ นธ เช น ป ายผ า ไวน ล แผ นพ บ ใบปล ว เป นต น 4. อ ปกรณ ในการดำเน นงาน เช น ถ งขยะขนาด 120 หร อ 240 ล ตร ตาช งขนาด 20 หร อ 60 ก โลกร ม เคร องค ดเลข ถ งล กเต า เป นต น 5. แบบฟอร มท เก ยวข อง เช น บ นท กรายร บ-รายจ าย บ นท กจำนวนสมาช ก ทะเบ ยนร าน ร บซ อในพ นท บ นท กการร บฝากของสมาช ก เป นต น 6. จ ดก จกรรมสร างแรงจ งใจ 7. เง นหม นเว ยน เป นเง นต งต นท ธนาคารฯ จะนำไปใช เช น การจ ายให สมาช กเม อม การ ถอนเง นในคร งแรก ซ งทางสถาบ นการศ กษาอาจต องต งงบประมาณในส วนน ไว ป จจ ยท ทำให ประสบความสำเร จสำหร บต นแบบท 2 (ต นแบบท ) 1. นโยบายผ บร หารสถาบ นฯ ได แก ผ อำนวยการโรงเร ยน อธ การบด ของมหาว ทยาล ยท เล งเห นความสำค ญในการจ ดการขยะ 2. งบประมาณ ควรม การต งงบประมาณสน บสน นการดำเน นงานท กป 3. การม ส วนร วมของน กศ กษาและบ คลากร (ความตระหน กด านส งแวดล อม) เช น การ ส งเสร มให น กเร ยน น ส ต น กศ กษา ทำก จกรรมด านส งแวดล อม อาจผ านสโมสรหร อ ชมรมต างๆ 4. เคร องม อ/องค ความร Best Practice เป นการส งเสร มการจ ดการขยะโดยสถาบ นการ ศ กษาจ ดก จกรรมหร อหล กส ตรการเร ยน การสอนท เก ยวข องก บจ ตสำน กในการ ค ดแยกขยะ รวมท งการศ กษาด งาน 5. ใช ส อมวลชนช วยผล กด นในการขยายผลในการประชาส มพ นธ โครงการ รวมท งการให สถาบ นการศ กษาเป นศ นย กลางในการเผยแพร และแหล งเร ยนร การดำเน นงานส สถาบ น การศ กษาอ น ช มชน หร อหน วยงานต างๆ ในพ นท 6. การจ ดสรรรายได จากโครงการ ควรเป นไปอย างเหมาะสมแก ท กฝ าย ท งสมาช ก พน กงาน ทำความสะอาด และหน วยงานอาคาร

28 26 ต นแบบท 3 การจ ดต งศ นย ว สด ร ไซเค ลโดยกล มอาช พซาเล ง เป นการรวมต วของกล มผ ประกอบอาช พร บซ อของเก าหร อซาเล งเก ดเป นศ นย ว สด ร ไซเค ล โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเพ มค ณภาพช ว ตให ก บกล มซาเล งและสร างอำนาจการต อรองก บร านร บซ อ ของเก า โดยจะจำหน ายว สด ร ไซเค ลให ก บร านร บซ อรายใหญ หร อโรงงานร ไซเค ล ท งน รายได จาก การขายว สด ร ไซเค ลน น นำมาจ ดสรรเป นเง นป นผลและสว สด การต างๆ ให แก สมาช กต อไป ข นตอนการดำเน นงาน ช แจงโครงการ สำรวจและข นทะเบ ยนกล มซาเล ง สำรวจพ นท จ ดเตร ยมอ ปกรณ ท เก ยวข อง ร บสม ครซาเล งร วมโครงการ ประช มต ดตามผลการดำเน นงาน ข นตอนท 1 ช แจงโครงการ ให แก ผ ท เก ยวข องในพ นท ได แก อปท. กล มซาเล ง สถาน ตำรวจเพ อทำความเข าใจเก ยวก บ โครงการ แนวทางการดำเน นงาน และประโยชน การทำโครงการ โดยหน วยงานท เก ยวข องจะทำ หน าท พ เล ยงให ก บศ นย ฯ ด วย

29 27 ข นตอนท 2 ข นทะเบ ยนกล มซาเล ง จะม การตรวจสอบประว ต อาชญากรรมของกล มซาเล งและทำการ ข นทะเบ ยน โดยซาเล งท ได ร บการข นทะเบ ยนจะได ร บบ ตรประจำต ว เส อก ก และป ายทะเบ ยนรถ ข นตอนท 3 สำรวจพ นท เพ อหาสถานท ในการต งศ นย ว สด ร ไซเค ล โดยเป นสถานท ค อนข างป ดม ดช ด เพ อป องก นว สด ร ไซเค ลส ญหายและเด นทางสะดวกสำหร บกล ม ซาเล งท จะนำว สด ร ไซเค ลมารวบรวมและค ดแยก ก อนจำหน ายให ก บร านร บซ อ ข นตอนท 4 จ ดเตร ยมอ ปกรณ ท เก ยวข อง ในศ นย ฯ ควรม ตาช ง เคร องค ดเลข ถ งม อ ผ าป ดจม ก สม ดบ นท กน ำหน กท สมาช ก นำมาฝาก สม ดบ นท กรายร บ-รายจ าย ข นตอนท 5 ร บสม ครซาเล งร วมโครงการ โดยจะประชาส มพ นธ ร บสม ครสมาช กของศ นย ฯ ซ ง จะแจ งถ งประโยชน ท สมาช กจะได ร บด วย ข นตอนท 6 ประช มต ดตามผลการดำเน นงาน หน วยงานท เก ยวข องจะคอยให คำแนะนำและเป น ท ปร กษาในการดำเน นงาน รวมท งร วมประช มต ดตามผล การดำเน นงานอย างต อเน อง

30 28 ต วอย างการดำเน นงาน

31 29 สร ปการเตร ยมการดำเน นงานสำหร บต นแบบท 3 1. จ ดประช มช แจงหน วยงานท เก ยวข อง ได แก อำเภอ อปท. สำน กงานตำรวจในพ นท 2. จ ดอบรมให ก บกล มซาเล งท ร วมโครงการ 3. ทำการข นทะเบ ยนซาเล ง ท ร วมโครงการ 4. จ ดทำส อประชาส มพ นธ เช น ป ายผ า ไวน ล แผ นพ บ ใบปล ว เป นต น 5. อ ปกรณ ในการดำเน นงาน เช น ตาช งขนาด 20 หร อ 60 ก โลกร ม ถ งล กเต า เส อก ก ป ายทะเบ ยน ถ งม อ ผ าป ดจม ก เป นต น 6. แบบฟอร มท เก ยวข อง เช น บ นท กรายร บ-รายจ าย บ นท กจำนวนสมาช ก ทะเบ ยนร าน ร บซ อในพ นท บ นท กการร บฝากของสมาช ก 7. จ ดก จกรรมสร างแรงจ งใจ เช น ให ของรางว ลสำหร บซาเล งท นำว สด ร ไซเค ลมาท ศ นย ฯ อย างสม ำเสมอ 8. เง นท นหม นเว ยน ในเบ องต นเง นท ใช ในการร บซ อว สด ร ไซเค ลจากสมาช กอาจมาจาก การระดมท น หร อการขายห นให ก บสมาช กซ งการขายห น จะม การให เง นป นผลปลายป ข นก บผลประกอบการของศ นย ฯ ป จจ ยท ทำให ประสบความสำเร จสำหร บต นแบบท 3 1. ต องม หน วยงานท ด แลและร บผ ดชอบโดยตรง ได แก อำเภอ อปท. และสถาน ตำรวจ ในพ นท ร วมก นด แลกล มซาเล งเหล าน 2. ผ นำหร อผ ร บผ ดชอบศ นย ซาเล ง ต องม ความเส ยสละ และความร บผ ดชอบในการ ดำเน นงานของศ นย ฯ รวมท งม การดำเน นงานท โปร งใส เพ อป องก นความข ดแย งท อาจ เก ดข นภายในศ นย ฯ 3. ต องม การสร างองค ความร และพ ฒนาท กษะให กล มซาเล ง 4. ส งเสร มท กษะการรวมกล มของซาเล ง โดยช ให เล งเห นถ งประโยชน ส วนรวมเป นหล ก ต นแบบท 4 การจ ดการขยะและร ไซเค ลในสำน กงาน เป นการส งเสร มให ข าราชการ พน กงาน บ คลากรในสำน กงานม การค ดแยกขยะในสำน กงาน ด วยการต งภาชนะรองร บในพ นท สวนกลาง และการจ ดต งธนาคารว สด ร ไซเค ลหร อตลาดน ดว สด ร ไซเค ล ซ งส วนต างของรายได จากการจำหน ายสามารถนำมาเป นสว สด การให ก บพน กงานในองค กร หร อปร บปร งส งแวดล อมในสำน กงาน

32 30 ข นตอนการดำเน นงาน ประกอบด วย 2 แนวทางท ควรดำเน นงานควบค ก นได แก การต งภาชนะแยกประเภทและ การต งธนาคารหร อตลาดน ดว สด ร ไซเค ล ด งแผนภาพ การต งภาชนะแยกประเภท สำรวจประเภทขยะและ กำหนดร ปแบบภาชนะรองร บ แต งต งคณะทำงาน การต งธนาคาร/ตลาดน ด ว สด ร ไซเค ล จ ดเตร ยมสถานท รวบรวม ว สด ร ไซเค ลจากการซ อขาย จ ดหาและวางภาชนะรองร บ จ ดเตร ยมแบบฟอร มและ เอกสารท เก ยวข อง รณรงค และประชาส มพ นธ ประสานร านร บซ อของเก า เร มดำเน นการ ต ดตามและประเม นผล

33 31 แนวทางท 1 การต งภาชนะแยกประเภทขยะม ลฝอย ข นตอนท 1 ต งคณะทำงาน ซ งเป นผ แทนจากฝ ายต างๆ เพ อให เก ดการทำงาน อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด เช น ฝ ายประชาส มพ นธ ฝ าย บ ญช และการเง น เป นต น โดยผ แทนด งกล าวจะทำความ เข าใจก บพน กงานในฝ ายของตนเก ยวก บการจ ดการขยะ ได เป นอย างด ข นตอนท 2 สำรวจประเภทขยะและกำหนด ร ปแบบภาชนะรองร บ ส งเกตว าภายในสำน กงานส วนใหญ ม ขยะและว สด ร ไซเค ลประเภทใด และร ปแบบ ภาชนะรองร บเป นแบบใด ขนาดใด ส อะไร อาจ เป นถ งร บกระดาษ 1 ใบ แก ว 1 ใบ หร อถ ง ร บขยะอ นทร ย ว สด ร ไซเค ล และขยะอ นตราย ข นตอนท 3 จ ดหาและวางภาชนะรองร บ โดยวางตามจ ดต างๆ ของหน วยงานท เป นพ นท ส วนกลางและ ตามฝ ายต างๆ เช น บร เวณม มทางเด น บร เวณหน าห องน ำ เป นต น ซ งเป นบร เวณท ม ผ คนผ านไปมาตลอด ข นตอนท 4 รณรงค และประชาส มพ นธ เน นให ท กคนแยกขยะก อนท ง และท งขยะลง ในถ งท จ ดไว ให ถ กต องตามประเภทของถ ง โดยอาจ เก บภาชนะรองร บขยะส วนต วท ต งใต โต ะให หมดแล ว ท งในภาชนะรองร บส วนรวมท จ ดไว ให

34 32 ข นตอนท 5 ประสานร านร บซ อในพ นท ขยะและว สด ร ไซเค ลท อย ในภาชนะรองร บจะนำ มาค ดแยกแล วจำหน ายให ร านร บซ อท ผ านการค ดเล อก และให ราคาด ท ส ด ข นตอนท 6 เร มดำเน นงาน เป นการเร มต งภาชนะรองร บย งจ ดต างๆ และอาจจ ดก จกรรมส งเสร มการค ดแยกขยะ ข นตอนท 7 ต ดตามและประเม นผล ประช มคณะทำงานเพ อต ดตามผลการดำเน นงานโดยอาจม ท มตรวจประเม นการท งขยะ ของพน กงานร วมก บการจ ดก จกรรมรณรงค อย างต อเน อง

35 33 แนวทางท 2 ธนาคารหร อตลาดน ดร ไซเค ล ข นตอนท 1 แต งต งคณะทำงาน คณะทำงานมาจากฝ ายต างๆ ของหน วยงาน ซ งเป นช ดเด ยวก บแนวทางท 1 ข นตอนท 2 จ ดเตร ยมสถานท รวบรวม และซ อ-ขาย ซ งอาจใช บร เวณลานจอดรถ หร อใต ถ นอาคาร ซ งเป นบร เวณท สามารถขนย ายว สด ร ไซเค ลได สะดวก ข นตอนท 3 จ ดเตร ยมแบบฟอร มและอ ปกรณ ท เก ยวข อง ได แก บ นท กรายร บ-รายจ าย การขายว สด ร ไซเค ล แก ร านร บซ อ ตาช งน ำหน ก ต งแต ข นตอนท 4-7 เป นการดำเน นงานท สามารถทำควบค ก บแนวทางท 1 ข นตอนท 4 รณรงค และประชาส มพ นธ เพ อให พน กงานท กคนในหน วยงานทราบว น เวลา และสถานท ร บซ อว สด ร ไซเค ล

36 34 ข นตอนท 5 ประสานร านร บซ อของเก า โดยเล อกร านท ให ราคาร บซ อด ท ส ด ข นตอนท 6 เร มดำเน นงาน ตามว น เวลา และสถานท ท ได ประชาส มพ นธ ให พน กงานทราบ โดยไม จำเป นต องทำการท กว น อาจ เป นส ปดาห ละคร ง ช วงกลางว น แล วแต ความสะดวก ข นตอนท 7 ต ดตามและประเม นผล เพ อรายงานผลการดำเน นงาน ปร บปร ง ป ญหาและอ ปสรรค และหาแนวทางในการต อยอด โครงการต อไป ต วอย างการดำเน นงาน

37 35 สร ปการเตร ยมการดำเน นงานสำหร บต นแบบท 4 1. จ ดประช มคณะทำงาน 2. จ ดอบรมให ก บพน กงาน และแม บ านทำความสะอาด 3. จ ดทำส อประชาส มพ นธ เช น ป ายผ า ไวน ล แผ นพ บ ใบปล ว เป นต น 4. อ ปกรณ ในการดำเน นงาน เช น ถ งขยะขนาด 60 ล ตร ตาช งขนาด 20 หร อ 35 ก โลกร ม เป นต น 5. แบบฟอร มท เก ยวข อง เช น บ นท กรายร บ-รายจ าย บ นท กจำนวนสมาช ก ทะเบ ยน ร านร บซ อในพ นท บ นท กการร บฝากของสมาช ก 6. จ ดก จกรรมสร างแรงจ งใจ เช น ให ของรางว ลสำหร บผ ท นำว สด ร ไซเค ลมาร วมโครงการ อย างสม ำเสมอ ป จจ ยท ทำให ประสบความสำเร จสำหร บต นแบบท 4 1. นโยบายผ บร หารองค กร ค อ เห นความสำค ญและม การจ ดสรรงบประมาณในการ ดำเน นงานและการจ ดก จกรรมรณรงค โครงการ 2. ควรม ผ ร บผ ดชอบโดยตรง เพ อให การดำเน นงานเป นไปอย างต อเน องไม ต ดงานประจำ ท ทำอย 3. การจ ดสรรรายได ท เก ดข น ต องเป นไปอย างเหมาะสม จะทำให ไม ข ดแย งก บพน กงาน ทำความสะอาดหร อผ ท ม หน าท ในการจ ดการขยะในสำน กงาน 4. การประชาส มพ นธ และรณรงค โครงการ ต องเป นไปอย างต อเน องและสม ำเสมอ เน องจาก แต ละองค กรม พน กงานท เข าใหม ตลอดเวลา จ งหว ดปท มธาน นอกจากจะม การจ ดการว สด ร ไซเค ลด งต นแบบท ง 4 ท กล าวมาข างต นแล ว ย งม การจ ดการขยะอ นทร ย อ กด วย ซ งม ว ธ การดำเน นงานหลายร ปแบบ ได แก การทำน ำหม ก ช วภาพและการทำป ยอ ดเม ด

38 36 การจ ดการขยะอ นทร ย 1. น ำหม กช วภาพ น ำหม กช วภาพ ได จากการนำผ ก ผลไม หร อพ ช มาหม กผสมก บกากน ำตาลหร อน ำตาล ทรายแดงในภาชนะป ด โดยกระบวนการหม กจ ล นทร ย จะได ของเหลวส น ำตาลท เป นประโยชน ต อ การเกษตร ซ งจะเป นประโยชน หลายอย าง เช น รดน ำต นไม ล างห องน ำ ด บกล นเหม นในท อ ระบายน ำ แก น ำเส ย ใส บ อปลา ทำป ย เป นต น ส วนผสม 1. เศษอาหาร ผ ก หร อผลไม 3 ก โลกร ม 2. น ำตาลทรายแดงหร อกากน ำตาล 1 ก โลกร ม 3. น ำสะอาด 10 ล ตร 4. ถ งหร อภาชนะท ใส ข นตอนการดำเน นงาน 1. ใส น ำและน ำตาลลงในภาชนะตามส ดส วนท เตร ยมไว 2. เต มเศษอาหาร ผ กและผลไม แล วผสมให เข าก น หร อ นำเศษอาหาร ผ ก ผลไม ใส ถ งป ยหร อกระสอบ เพ อ ความสะดวกในการนำไปใช โดยถ งหม กอาจต ด ก อกน ำด านล าง 3. ป ดฝาท งไว เป นระยะเวลา 7 ว น เป ดฝาด จะพบฝ า ส ขาว กล นคล ายน ำส มสายช แต ถ าป ดฝาแล วพบ ฝ าส ดำ หร อม กล นเหม นให เต มกากน ำตาล 4. นำมาใช โดยผสมน ำตามส ดส วนต างๆ ก น เช น รดน ำต นไม ผสม 1:100 เคล ดล บ 1. หากใช ผลไม ผสมหร อเป นว ตถ ด บในการหม ก เช น ส ม ส บปะรด มะเฟ อง จะได กล นหอม 2. สามารถผล ตจากส ตว ได 3. ในระหว างการหม กและการเก บน ำหม กหล งบรรจ ขวดแล วไม ควรตากแดด

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข ท ปร กษา 1. ดร.นายแพทย พรเทพ ศ ร วนาร งสรรค อธ บด กรมควบค มโรค 2. นายแพทย นพพร

More information

(นายประเสร ฐ หอมด ) ผ อำนวยการสถาบ น กศน.ภาคเหน อ

(นายประเสร ฐ หอมด ) ผ อำนวยการสถาบ น กศน.ภาคเหน อ คำนำ การปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได กำหนดเป าหมายไว ค อ คนไทย ได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ และร ฐบาลได ม งหว งให กศน.ตำบล เป นกลไกในการสร างโอกาส ทางการเร ยนร ตลอดช ว ตแก ประชาชน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน สำน กอนาม ยส งแวดล อม กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข ช อหน งส อ ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร

More information

รายงานผล กระทรวงศ กษาธ การ

รายงานผล กระทรวงศ กษาธ การ ให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2553 กระทรวงศ กษาธ การ ให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ป ท พ มพ พ.ศ. 2554 จำนวนพ มพ 2,000 เล ม จ ดทำโดย

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ส าน

More information

ค ม อ การดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน

ค ม อ การดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน ค ม อ การดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน ค ม อการดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน พ มพ คร งท ๑ พฤศจ กายน ๒๕๕๒ จำนวนพ มพ ผ จ ดพ มพ ข อม ล ๒๐,๐๐๐ เล ม สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน (องค

More information

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 รายงานสร ป การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 ภายใต แผนความร วมม อป 2550-2554 ระหว าง กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ก บ องค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต (UNICEF) 0 สารบ ญ

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

๑. ช อโครงการ โครงการจ ดการขยะม ลฝอยแบบบ รณาการสามระบบ ในร ปขยายผล (จ ดอบรมค ดแยกขยะ จ ดต งธนาคารขยะหม บ าน จ ดต งศ นย (EESH) และจ ดต งเตาเผาขยะ ช

๑. ช อโครงการ โครงการจ ดการขยะม ลฝอยแบบบ รณาการสามระบบ ในร ปขยายผล (จ ดอบรมค ดแยกขยะ จ ดต งธนาคารขยะหม บ าน จ ดต งศ นย (EESH) และจ ดต งเตาเผาขยะ ช ๑. ช อโครงการ โครงการจ ดการขยะม ลฝอยแบบบ รณาการสามระบบ ในร ปขยายผล (จ ดอบรมค ดแยกขยะ จ ดต งธนาคารขยะหม บ าน จ ดต งศ นย (EESH) และจ ดต งเตาเผาขยะ ช มชนปลอดมลพ ษ) ๒. ผ ร บผ ดชอบ ๒.๑ หน วยงานหล ก เทศบาลตาบลนางแล

More information

แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ มพ คร งท ๑ ก นยายน ๒๕๕๖ จำนวนพ มพ ๔๐,๐๐๐ เล ม จ ดพ มพ เผยแพร กล มว จ ยและพ ฒนานโยบาย สำน กนโยบายและแผนการศ กษาข นพ นฐาน สำน กงานคณะกรรมการการศ

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

เทคน คการทำแผนและประเม นผล การปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ของช มชน

เทคน คการทำแผนและประเม นผล การปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ของช มชน เล มท 2 การปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ของช มชน แผนงาน/ โครงการปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพ ข อม ลส ขภาพ/ ข อม ลพฤต กรรม ส ขภาพ กองส ขศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข เล มท 2 การปร บเปล ยนพฤต กรรมส

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง

โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง คำ นำ โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง สำาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก บสำาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ท ดำาเน นการส งเสร มให โรงเร ยนม ความร และนำาว ชาการและเทคโนโลย

More information

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา "...เศรษฐก จพอเพ ยง เป นเสม อนรากฐานของช ว ต รากฐานความม นคงของแผ นด น เปร ยบเสม อนเสาเข ม ท ถ กตอกรองร บบ านเร อนต วอาคารไว น นเอง ส งก อสร างจะม นคงได ก อย ท เสาเข ม และล มเสาเข มเส ยด วยซ ำไป..." พระราชดำร

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานข าราชการคร

ค ม อ การปฏ บ ต งานข าราชการคร ค ม อ การปฏ บ ต งานข าราชการคร สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได จ ดทำค ม อการปฏ บ ต งานข าราชการคร ท งจากการบรรจ และแต งต งในตำแหน งคร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สำาน กงานตำารวจแห งชาต สารบ ญ หน า ความเป นมาและความสำค ญ... ๓ ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ๓ ย ทธศาสตร สำน กงานตำรวจแห งชาต... 4

More information

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ว ทยาล ยพ ฒนาการปกครองท องถ น สถาบ นพระปกเกล า ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ข อม ลทางบรรณาน กรมของหอสม

More information

สภาพและป ญหาการบร หาร และการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของ สถานศ กษาในประเทศไทย

สภาพและป ญหาการบร หาร และการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของ สถานศ กษาในประเทศไทย ( ) รายงานการว จ ย เร อง สภาพและป ญหาการบร หาร และการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของ สถานศ กษาในประเทศไทย ศาสตราจารย ดร.ธ ระ ร ญเจร ญ ได ร บการสน บสน นจาก สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต สำน กนายกร ฐมนตร 2545

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

แนวทางสน บสน นจ งหว ด ตามแผนปฏ ร ปประเทศไทย ด านการศ กษา ป 2554

แนวทางสน บสน นจ งหว ด ตามแผนปฏ ร ปประเทศไทย ด านการศ กษา ป 2554 แนวทางสน บสน นจ งหว ด ตามแผนปฏ ร ปประเทศไทย ด านการศ กษา ป 2554 โครงการป องก นและแก ไขป ญหา เด กด อยโอกาสนอกระบบการศ กษา และเด กกล มเส ยงในระบบการศ กษา ในระด บท องถ น ดาวน โหลดเอกสารโครงการ www.qlf.or.th

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม คานา น บเป นพระมหากร ณาธ ค ณอย างหาท ส ดม ได ต อปวงชนชาวไทย สมเด

More information

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 29 29 โครงการกร งไทย สานฝ นโรงเร ยนด ใกล บ าน โครงการกร งไทยสานฝ น ส บ ณฑ ต โครงการกร งไทย ย ววาณ ช โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว โครงการธนาคารโรงเร

More information