ปร ชา บ ตรศร ผ ว าราชการจ งหว ดปท มธาน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ปร ชา บ ตรศร ผ ว าราชการจ งหว ดปท มธาน"

Transcription

1

2

3 คำนำ จ งหว ดปท มธาน ได ให ความสำค ญในเร องการจ ดการขยะม ลฝอยและว สด ร ไซเค ลมาใน อ นด บต นๆ จากป ท ผ านมาทางจ งหว ดได บรรจ ลงในย ทธศาสตร ของจ งหว ดประจำป โดยได กำหนดเป นวาระของจ งหว ด ท งน เพ อสร างจ ตสำน กให เก ดความร วมม อจากท กภาคส วน ท ง ภาคร ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อลดปร มาณขยะท ต องนำไปกำจ ด ซ งในแต ละป ได เพ มข นตามส ดส วนของจำนวนประชากรของจ งหว ด ถ งแม ท ผ านมาทางจ งหว ดม การจ ดการขยะม ลฝอยอย แล ว ไม ว าจะเป นในช มชน สถาบ น การศ กษา หร อแม กระท งตามคร วเร อน แต เพ อให เก ดประส ทธ ภาพและเป นร ปแบบ (Model) มากย งข น ทางจ งหว ดจ งม งเน นการส งเสร มและให ความร ก บประชาชนในการจ ดการขยะต งแต ต นทาง จ งได ร วมก บสถาบ นการจ ดการบรรจ ภ ณฑ และร ไซเค ลเพ อส งแวดล อม สภาอ ตสาหกรรมแห ง ประเทศไทย ท ปร กษาโครงการในการจ ดทำวาระจ งหว ดการจ ดการขยะม ลฝอยและว สด ร ไซเค ล อย างครบวงจร รวมท งจ ดทำ ค ม อการจ ดการขยะม ลฝอยและว สด ร ไซเค ลจ งหว ดปท มธาน เพ อเป นร ปแบบแนวทางการลด การค ดแยกและใช ประโยชน จากขยะม ลฝอยให แก หน วยงานและ ประชาชนท วไป ส ดท ายน ผมหว งเป นอย างย งว าค ม อเล มน จะเป นแนวทางในการจ ดการขยะม ลฝอยและ ว สด ร ไซเค ล เพ อให จ งหว ดปท มธาน ของเราเป นจ งหว ดส เข ยว Pathumthani Green City ท ม สภาพแวดล อมด และพร อมจะเป นแบบอย างให แก ส งคมอ นๆ ต อไป ปร ชา บ ตรศร ผ ว าราชการจ งหว ดปท มธาน

4 สารบ ญ บทนำ 3 คำน ยาม 4 ประเภทของขยะม ลฝอย 5 แนวทางการจ ดการขยะม ลฝอย 7 จ งหว ดปท มธาน 8 ข อม ลท วไป 8 การจ ดการขยะม ลฝอย 8 แนวทางการจ ดการขยะม ลฝอยและว สด ร ไซเค ล 9 การจ ดการขยะอ นทร ย 36 ภาคผนวก 38 ธนาคารว สด ร ไซเค ล 39 เอกสารอ างอ ง 48

5 บทนำ 3 จ งหว ดปท มธาน เป นจ งหว ดหน งของประเทศไทยท ม อาณาเขตต ดต อก บกร งเทพมหานคร จากการขยายต วของจ งหว ดปท มธาน เป นไปอย างรวดเร ว ม การเต บโตของโครงสร างพ นฐานต างๆ รวมท งส งปล กสร างแทนท พ นท ชนบทซ งเป นเกษตรกรรม เพ อรองร บการเจร ญเต บโตของภาคธ รก จ ภาคอ ตสาหกรรม และภาคการศ กษา ซ งจากการเปล ยนแปลงอย างรวดเร วด งกล าวทำให เก ดป ญหา หลายๆ ด านตามมา และหน งในป ญหาเหล าน น ก ค อ ป ญหาขยะม ลฝอย จากข อม ลป 2552 ปร มาณขยะท เก ดข นในจ งหว ดปท มธาน ในแต ละว นน นม ไม น อยกว า 1,300 ต น ซ งปร มาณด งกล าวก อให เก ดป ญหาก บจ งหว ดปท มธาน เป นอย างมาก ท งการส ญเส ย บ คลากรและค าใช จ ายในการจ ดการ และการส นเปล องทร พยากรท ม ค าไปก บการกำจ ดด วย และ ทร พยากรท ม ค าเหล าน น นเองท เป นป ญหาใหญ ท จ งหว ดปท มธาน เร มห นมาให ความสำค ญมากข น โดยเฉพาะส วนท สามารถนำกล บมาใช ใหม ได ด งน น แนวทางหน งในการจ ดการขยะในจ งหว ดปท มธาน ก ค อ การส งเสร มให ท กภาคส วน ได เข ามาม ส วนร วมในการลด ค ดแยก และนำขยะกล บมาใช ประโยชน ใหม ต งแต ต นทางได อย าง เหมาะสม ซ งแนวทางด งกล าวจะประกอบอย ในค ม อเล มน ท ผ ปฏ บ ต สามารถนำไปประย กต ใช ภายใน หน วยงานของตนได หากม ข อผ ดพลาดประการใดทางผ จ ดทำขออภ ยมา ณ ท น ด วย สำน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ดปท มธาน สถาบ นการจ ดการบรรจ ภ ณฑ และร ไซเค ลเพ อส งแวดล อม สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย ส งหาคม 2553

6 4 คำน ยาม 1. ขยะหร อม ลฝอย หมายถ ง เศษกระดาษ เศษผ า เศษอาหาร เศษส นค า เศษว ตถ ถ งพลาสต ก ภาชนะท ใส อาหาร เถ า ม ลส ตว ซากส ตว หร อส งอ นใดท เก บกวาดจากถนน ตลาด ท เล ยงส ตว หร อท อ น และหมายความรวมถ งม ลฝอยต ดเช อ ม ลฝอยท เป นพ ษ หร ออ นตรายจาก ช มชนและคร วเร อน ยกเว นเศษว สด เหล อใช จากโรงงานซ งม ล กษณะและค ณสมบ ต ท กำหนดไว ตาม กฎหมายว าด วยโรงงาน 2. ว สด ร ไซเค ล หมายถ ง ส งของหร อว สด เหล อใช ท สามารถนำกล บมาผ านกระบวนการ เพ อผล ตเป นผล ตภ ณฑ ชน ดใหม กล บมาใช ได ใหม ได แก ว สด ประเภทกระดาษ แก ว พลาสต ก โลหะ/อโลหะ และกล องเคร องด ม เป นต น 3. การค ดแยกขยะ หมายถ ง กระบวนการแยกขยะหร อส งท ไม ใช แล วออกเป นประเภทต างๆ ตามองค ประกอบ ได แก กระดาษ พลาสต ก แก ว โลหะ/อโลหะ และกล องเคร องด ม เป นต น 4. ภาชนะแยกประเภท หมายถ ง ท รองร บของเส ย ว สด หร อส งของต างๆ ท ไม ใช แล ว ซ ง แยกตามองค ประกอบของเส ยเหล าน น 5. บรรจ ภ ณฑ หมายถ ง ภาชนะสำหร บใส ส งของ เคร องใช ส นค า หร อเพ อการห บห อ ห อห ม บรรจ หร อผ กม ดส งของต างๆ ตามว ตถ ประสงค ของผ ใช หร อผ ออกแบบ เช น บรรจ ภ ณฑ ขนส ง บรรจ ภ ณฑ ช นนอก บรรจ ภ ณฑ ช นใน เป นต น 6. องค กรปกครองส วนท องถ น (อปท.) หมายถ ง องค การบร หารส วนจ งหว ด เทศบาล องค การบร หารส วนตำบล กร งเทพมหานคร เม องพ ทยา และองค กรปกครองส วนท องถ นอ นท ม กฎหมายจ ดต ง 7. ธนาคารว สด ร ไซเค ล หมายถ ง สถานท ท ม ก จกรรมการร บฝากหร อการซ อ-ขายว สด ร ไซเค ลและค ดเป นม ลค า โดยสมาช กสามารถมาฝากและจะบ นท กรายการลงสม ดค ฝาก ซ งสามารถ ถอนได เช นเด ยวก บธนาคารท วไป โดยธนาคารฯ จะม รายได จากส วนต างท ร บซ อจากสมาช กและท จำหน ายให ก บร านร บซ อของเก า 8. ศ นย ว สด ร ไซเค ล หมายถ ง สถานท ท ม การรวบรวมว สด ร ไซเค ล โดยผ านก จกรรม การร บซ อ หร อร บฝากว สด ร ไซเค ลจากสมาช ก ซ งจะม การดำเน นงานภายใต คณะทำงานท ได ร บ การค ดเล อก ท งน คณะทำงานจะร บผ ดชอบ ก จกรรมต างๆ และรายได ท เก ดข น หากม ผลประกอบการ ท ด สามารถนำไปป นผลให สมาช กได

7 ประเภทของขยะม ลฝอย 5 ป จจ บ นได ม การจำแนกประเภทของขยะม ลฝอยตามกรมควบค มมลพ ษป 2549 ได แบ ง ประเภทของขยะออกเป น 4 ประเภท ได แก ประเภทท 1 ขยะอ นทร ย เป นขยะท ย อยสลายได เร วตามธรรมชาต สามารถนำไป เป นอาหารส ตว หร อหม กทำป ยได เช น เศษอาหาร เศษผ กและเปล อกผลไม เศษก งไม ใบหญ า เป นต น ประเภทท 2 ขยะร ไซเค ล หร อว สด ร ไซเค ล ส วนใหญ เป นบรรจ ภ ณฑ หร อเป น ว สด เหล อใช ท สามารถนำกล บมาใช ใหม ได โดยส วนใหญ จะม เคร องหมายร ไซเค ลแสดงบนบรรจ ภ ณฑ เช น กล องเคร องด ม ขวดน ำพลาสต ก แก วน ำพลาสต ก กระดาษขาว-ดำ กระป องน ำอ ดลม ท อพ ว ซ สายยาง เป นต น เคร องหมายร ไซเค ล

8 6 ประเภทท 3 ขยะท วไป เป นขยะประเภทอ นท ไม ใช ขยะอ นทร ย ว สด ร ไซเค ลและขยะ อ นตราย ม ล กษณะท ย อยสลายยากและไม ค มค าสำหร บการนำกล บมาใช ประโยชน ใหม เช น ถ ง พลาสต กเป อนอาหาร ซองขนมขบเค ยว ห อพลาสต กใส ขนม ซองบะหม เปล อกล กอม กล องโฟม ท เป อนอาหาร เป นต น ประเภทท 4 ขยะอ นตราย เป นขยะท ม ส วนประกอบอย างใดอย างหน งของสารพ ษ ว ตถ ไวไฟ ว ตถ ท ทำให เก ดโรค ว ตถ ก มม นตร งส หร อว ตถ ก ดกร อน เป นต น ซ งจะก อให เก ดอ นตราย ต อคน ส ตว ทร พย ส น และส งแวดล อม ซ งต องม การจ ดการอย างถ กว ธ เช น น ำยาล างเล บ น ำยา ล างห องน ำ หลอดไฟฟล ออเรสเซนต ถ านไฟฉาย ภาชนะบรรจ สารกำจ ดแมลงหร อว ชพ ช แบตเตอร ม อถ อ เป นต น

9 แนวทางการจ ดการขยะม ลฝอย 7 โดยท วไปแล วแนวทางกำจ ดขยะม ลฝอยจะเป นตามแผนภาพด านล าง หากม การส งเสร มให ประชาชนม ความร ในการค ดแยกขยะต งแต ต นทาง โดยเฉพาะอย างย งขยะท สามารถนำกล บมาใช ประโยชน ได อ กแทนท จะนำไปกำจ ด ได แก ขยะอ นทร ย และว สด ร ไซเค ล ซ งนอกจากจะเป นการย ด อาย ของหล มฝ งกลบแล ว ย งเป นการประหย ดทร พยากรธรรมชาต และพล งงานในการผล ตว สด อ ปกรณ ส นค าหร อบรรจ ภ ณฑ ข นมาใหม อ กด วย ขยะ ขยะอ นทร ย ว สด ร ไซเค ล ขยะท วไป ขยะอ นตราย อาหารส ตว ป ยหม ก น ำหม กช วภาพ ธนาคารว สด ร ไซเค ล ศ นย ว สด ร ไซเค ล/ ตลาดน ดร ไซเค ล ผ าป าร ไซเค ล/ ขยะแลกไข บร จาค ฝ งกลบ เตาเผา บางส วนร ไซเค ลได เช น แบตเตอร รถยนต ฝ งกลบ ด งน น เม อการอ ปโภคบร โภคย งคงเก ดข นอย ท กว น ป ญหาขยะก ย งคงต องอาศ ยแนวทาง จ ดการท ม ประส ทธ ภาพ และในการจ ดการก ต องคำน งถ งป จจ ยหลายด านเพ อป องก นม ให เก ดผล กระทบต อคนท อาศ ยบร เวณใกล เค ยงรวมท งส งแวดล อมรอบข างอ กด วย จ งหว ดปท มธาน จ งได ร เร มแนวทางในการจ ดการขยะม ลฝอยข นภายใต โครงการส งเสร มวาระ จ งหว ดในการจ ดการขยะม ลฝอยและว สด ร ไซเค ลอย างครบวงจรจ งหว ดปท มธาน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อท จะส งเสร มความร แก ท กภาคส วนให ม การค ดแยกขยะต งแต ต นทางและจ ดการขยะม ลฝอย แต ละประเภทอย างถ กต องตามหล กว ชาการเพ อให เก ดประโยชน ส งส ด

10 8 ข อม ลท วไป จ งหว ดปท มธาน จ งหว ดปท มธาน ม พ นท 1, ตารางก โลเมตร ห างจากกร งเทพมหานคร 27.8 ตาราง ก โลเมตร ม อาณาเขตต ดต อ ท ศเหน อ ต ดก บอำเภอบางไทร อำเภอบางปะอ น และอำเภอว งน อย จ งหว ดพระนครศร อย ธยา อำเภอหนองแค และอำเภอว หารแดง จ งหว ดสระบ ร ท ศตะว นออก ต ดก บอำเภอองคร กษ จ งหว ดนครนายก และอำเภอบางน ำเปร ยว จ งหว ดฉะเช งเทรา ท ศตะว นตก ต ดก บอำเภอลาดบ วหลวง จ งหว ดพระนครศร อย ธยา อำเภอบางเลน จ งหว ดนครปฐม และอำเภอไทรน อย จ งหว ดนนทบ ร ท ศใต ต ดก บเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเม อง กร งเทพมหานคร และอำเภอปากเกร ด อำเภอบางบ วทอง จ งหว ดนนทบ ร การจ ดการขยะม ลฝอย ป จจ บ นจ งหว ดปท มธาน ประกอบด วย 7 อำเภอ 60 ตำบล 466 หม บ าน ส วนการปกครอง ส วนท องถ นประกอบด วย องค การบร หารส วนจ งหว ด 1 แห ง เทศบาลเม อง 7 แห ง เทศบาลตำบล 12 แห ง และองค การบร หารส วนตำบล 45 แห ง

11 จากการสำรวจข อม ลปร มาณขยะในป 2552 พบว า จ งหว ดปท มธาน ม ปร มาณขยะม ลฝอย ประมาณ 1,300 ต น/ว น ม ว ธ การกำจ ดส วนใหญ เป นแบบเทกองและฝ งกลบ ซ งในอด ตม บ อฝ งกลบ อย 2 แห ง ค อ บ อฝ งกลบของเทศบาลเม องค คต ม เน อท ประมาณ 230 ไร บ อฝ งกลบของเทศบาลเม องปท มธาน ม เน อท ประมาณ 238 ไร ป จจ บ นท ง 2 แห งไม สามารถเป ดดำเน นการได เน องจากถ กร องเร ยนค ดค านจากประชาชน ส งผลให องค กรปกครองส วนท องถ นต องนำขยะและส งปฏ ก ลไปกำจ ดในแต ละพ นท ซ งเป นพ นท ของเอกชน และจ งหว ดใกล เค ยง ด งน นแนวโน มร ปแบบของการกำจ ดขยะในอนาคตท เป นล กษณะ ของการดำเน นการร วมก นในพ นท ขนาดใหญ อาจเก ดข นได ยากในพ นท จ งหว ดปท มธาน 9 จากเหต ผลท ศ นย กำจ ดขยะรวมของจ งหว ดปท มธาน ท ง 2 แห ง ไม สามารถเป ดดำเน นการได ประกอบก บราคาท ด นท แพงมากข นอย างต อเน อง ทำให การจ ดการขยะในพ นท จ งหว ดปท มธาน ต องม การปฏ ร ปให เหมาะสมก บพ นท ส งคม และส งแวดล อม โดยร ปแบบหน งท จะดำเน นการได ก ค อ การส งเสร มให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมโดยย ดหล กการ 3R ค อ การลด การค ดแยก และ การนำกล บมาใช ประโยชน ใหม เพ อลดปร มาณขยะต งแต ต นทางท เป นแหล งกำเน ดอย างแท จร ง แนวทางการจ ดการขยะม ลฝอยและว สด ร ไซเค ล เพ อให การลด ค ดแยก และนำขยะไปใช ประโยชน เป นไปอย างครบวงจรและเก ดประส ทธ ภาพ มากท ส ด ทางจ งหว ดฯ จ งได กำหนดแนวทางในการดำเน นการออกเป น 4 ต นแบบใหญ ๆ ได แก ต นแบบท 1 การจ ดการขยะและว สด ร ไซเค ลในช มชน/หม บ าน ประกอบด วย 4 ต นแบบย อย ด งน

12 10 ต นแบบท 1.1 การจ ดการขยะและว สด ร ไซเค ลโดยองค กรปกครองส วนท องถ น ดำเน นการเอง องค กรปกครองส วนท องถ น (อปท.) จะเป นผ ดำเน นงานเองและทำหน าท ในการร บขยะและ ว สด ร ไซเค ลจากคร วเร อนท ร วมโครงการ โดยม การน ดหมายว น เวลา ในการจ ดเก บและร บซ อ ว สด ร ไซเค ล จากน นจะรวบรวม ค ดแยก และจำหน ายให ก บร านร บซ อของเก าในพ นท สำหร บขยะ ย อยสลายได เช น เศษอาหาร อาจนำไปทำป ย ทำน ำหม กช วภาพ ส วนขยะท วไปและขยะอ นตราย จะรวบรวมเพ อนำไปกำจ ดโดย อปท. ต อไป ข นตอนการดำเน นงาน อบรมผ นำช มชน แต งต งคณะทำงาน ประสานร านร บซ อในพ นท ประชาส มพ นธ /รณรงค โครงการ เร มดำเน นงาน ประช มต ดตามผลการดำเน นงาน ข นตอนท 1 อบรมผ นำช มชน เพ อส งเสร มความร ประโยชน จากการค ดแยกขยะ และว สด ร ไซเค ล เทคน คการค ดแยกขยะ และการแปรร ป ขยะอ นทร ย ไปใช ประโยชน ให ก บแกนนำ โดยหว งผลให เก ด การเผยแพร ความร ส ช มชน ข นตอนท 2 แต งต งคณะทำงาน มาจากผ แทนของ อปท.และผ แทนของช มชน/ หม บ านท ร วมโครงการ โดยจะหาร อในการน ดว น เวลา และกำหนดเส นทางในการจ ดเก บ รวมท งค ดเล อกร าน ร บซ อท ให ราคาย ต ธรรม

13 11 ข นตอนท 3 ประสานร านร บซ อในพ นท ค ดเล อกร านร บซ อโดยผ านการเปร ยบเท ยบ ราคาอย างน อย 3 ราย โดยเน นร านท ร บซ อว สด ร ไซเค ลได เก อบท กประเภทและให ราคาด ท ส ด ข นตอนท 4 ประชาส มพ นธ และรณรงค โครงการ คณะทำงานจะประชาส มพ นธ และรณรงค โครงการ ให ช มชนร บทราบ เช น การเด นเคาะประต บ าน ต ดป าย ประชาส มพ นธ หร อประชาส มพ นธ ผ านว ทย ช มชนและ โทรท ศน ท องถ น เป นต น ข นตอนท 5 เร มดำเน นงาน ในว นเป ดโครงการควรจ ดก จกรรม เก ยวก บการร ไซเค ล เพ อเป นการสร างความ สนใจและกระต นให ประชาชนเข ามาม ส วน ร วมก บโครงการมากข น ข นตอนท 6 ต ดตามผลการดำเน นงาน คณะทำงานจะประช มผลการดำเน นงานท กเด อนเพ อปร บปร งป ญหาและอ ปสรรคท เก ดข น รวมท งสร ปต วเลขปร มาณว สด ร ไซเค ลท รวบรวมได ต วอย าง การดำเน นงาน

14 12 ต นแบบท 1.2 การจ ดการขยะและว สด ร ไซเค ลในช มชน/หม บ าน โดยช มชน/ หม บ านเป นผ ดำเน นการเอง คร วเร อนเป นผ ค ดแยกขยะต งแต ต นทาง ร ปแบบคล ายต นแบบท 1.1 แตกต างก นท ช มชน/ หม บ านเป นผ ดำเน นการเอง ในขณะท อปท.จะทำหน าท เป นพ เล ยงให คำแนะนำและสน บสน น การดำเน นงาน โดยการดำเน นงานประกอบด วย 3 ร ปแบบ ได แก 1. คณะกรรมการหร อผ แทนของช มชน/หม บ านร บซ อโดยตรงจากแต ละคร วเร อน 2. คณะกรรมการหร อผ แทนของช มชน/หม บ านต งจ ดร บซ อเอง 3. ร านร บซ อท ผ านการค ดเล อกเข าไปร บซ อแต ละคร วเร อน เม อรวบรวมและจำหน ายให ก บร านร บซ อของเก าแล วควร บ นท กปร มาณขยะและว สด ร ไซเค ลท รวบรวมได สร ปเป นรายเด อน ส วนเศษอาหารจะนำไปทำป ยหม ก ในขณะท ขยะท วไปและขยะอ นตราย จะรวบรวมให อปท.นำไปกำจ ด ข นตอนการดำเน นงาน ประช ม/อบรมคณะกรรมการช มชน/หม บ าน แต งต งคณะทำงาน กำหนดร ปแบบการดำเน นงาน ประชาส มพ นธ /รณรงค โครงการ คณะทำงานร บซ อหร อค ดเล อกร านร บซ อในพ นท เร มดำเน นงาน ประช มต ดตามผลการดำเน นงาน

15 ข นตอนท 1 ประช ม/อบรมคณะกรรมการ ของช มชน/หม บ าน เพ อทำความเข าใจและค ดเล อกร ปแบบ การดำเน นงาน ข นตอนการดำเน นงาน และประโยชน ของโครงการ ข นตอนท 2 แต งต งคณะทำงาน สรรหาผ ร บผ ดชอบในการดำเน นงาน โดยส วนใหญ มาจากคณะกรรมการหร อผ แทนของ ช มชน/หม บ านท ร วมโครงการ และม ผ แทนของ อปท.ร วมเป นท ปร กษา ท งน เพ อให การดำเน นงาน ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ข นตอนท 3 กำหนดร ปแบบการดำเน นงาน เล อกร ปแบบท เหมาะสมอาจให คณะกรรมการหร อช มชน/หม บ านดำเน นงานเองหร อให ร าน ร บซ อท ผ านการค ดเล อกเข าไปร บซ อแต ละคร วเร อนได หร อจะต งเป นจ ดร บซ อเพ อให สมาช กของ ช มชน/หม บ านนำว สด ร ไซเค ลมาจำหน ายย งจ ดท กำหนดได ข นตอนท 4 ประชาส มพ นธ และรณรงค โครงการ ผ านส อต างๆ เช น ป ายไวน ล แผ นพ บ ใบปล ว เพ อให แต ละคร วเร อนแยกขยะแต ละประเภทแล วรวบรวมไว ข นตอนท 5 คณะทำงานร บซ อหร อค ดเล อก ร านร บซ อในพ นท หร ออาจจะประสานก บ อปท. ในพ นท ให มาร บว สด ร ไซเค ล ตามว นและเวลาท กำหนดไว ก ได ข นตอนท 6 เร มดำเน นงาน คณะทำงานจะร บสม ครสมาช ก โดยทางคณะทำงานอาจหาภาชนะ รองร บสำหร บแยกประเภทให ก บคร วเร อนท ร วมโครงการ หร อส งเสร มความร ให คร วเร อนม การ ค ดแยกประเภทของขยะก อนจะรวบรวมให คณะทำงานจ ดเก บ ซ งคร วเร อนท ร วมโครงการจะต ด สต กเกอร หร อทำส ญล กษณ หน าบ านเพ อความสะดวกแก ผ จ ดเก บ ข นตอนท 7 ประช มต ดตามผลการดำเน นงาน คณะทำงานจะม การประช มและรวบรวมปร มาณ ว สด ร ไซเค ลท เข าส โครงการรวมท งปร บปร งโครงการ ให ด ข น 13

16 14 ต วอย างการดำเน นงาน ต นแบบท 1.3 การจ ดการขยะและว สด ร ไซเค ลในช มชนในร ปแบบของธนาคาร ว สด ร ไซเค ล เป นการจ ดการว สด ร ไซเค ลผ านทางธนาคารว สด ร ไซเค ล โดยสมาช กจะนำว สด ร ไซเค ล มาฝากก บธนาคารฯ และสามารถถอนเง นได ตามว น เวลาทำการของธนาคารฯ ซ งม ร ปแบบคล าย ธนาคารพาณ ชย ท วไป (รายละเอ ยดเก ยวก บธนาคารว สด ร ไซเค ลในภาคผนวก) ข นตอนการดำเน นงาน ประช มคณะกรรมการช มชน/หม บ าน แต งต งคณะทำงาน จ ดต งธนาคารว สด ร ไซเค ล ประชาส มพ นธ /รณรงค โครงการ เร มดำเน นงาน ประช มต ดตามผลการดำเน นงาน

17 ข นตอนท 1 ประช มคณะกรรมการช มชน/หม บ าน เพ อทำความเข าใจก บคณะทำงานเก ยวก บการดำเน นงาน การส อสารให สมาช กในช มชน เข าใจในการจ ดการขยะม ลฝอยจากคร วเร อน ข นตอนท 2 แต งต งคณะทำงาน คณะทำงานมาจากคนในช มชน อาจเป นผ นำ ช มชนหร ออาสาสม ครก ได ทำหน าท ร บผ ดชอบใน ก จกรรมร บฝากและบร หารจ ดการภายในธนาคารฯ ข นตอนท 3 จ ดต งธนาคารว สด ร ไซเค ล คณะทำงานดำเน นการประช มร วมก นเพ อกำหนดแนวทางการจ ดต งธนาคารฯ เช น การสรรหา สถานท ดำเน นการ การกำหนดว นและเวลาดำเน นการธนาคารฯ ว ธ การร บฝาก การจ ดสรรรายได การสร างแรงจ งใจ เป นต น ตลอดจนการแบ งหน าท ความร บผ ดชอบของคณะทำงานในหน าท ต างๆ อย างช ดเจน ข นตอนท 4 การประชาส มพ นธ และรณรงค โครงการ คณะทำงานควรกำหนดแนวทางการ ประชาส มพ นธ เพ อเช ญชวนให คร วเร อนในช มชน/ หม บ านมาสม ครเป นสมาช กของธนาคารฯ ว ธ การ ประชาส มพ นธ เช น การบอกต อ เส ยงตามสาย แผ นพ บ การประกาศในท ประช ม ท งน ข นก บความเหมาะสม ของแต ละพ นท ข นตอนท 5 เร มดำเน นงาน ว นแรกท เป ดธนาคารฯ จะม คนในช มชนท สนใจมาสม ครเป นสมาช ก ซ งอาจสม ครในนามราย บ คคล หร อครอบคร ว หร อในนามของกล มก ได 15

18 16 ข นตอนท 6 ประช มต ดตามและประเม นผล เจ าหน าท ธนาคารฯ จะนำข อม ลรายร บ-จ าย ปร มาณว สด ร ไซเค ล และป ญหา/อ ปสรรคท เก ดข น หาร อก บคณะทำงานเพ อปร บปร งให ธนาคารฯ พ ฒนา ด ย งข นต อไป ต วอย าง การดำเน นงาน ต นแบบท 1.4 การจ ดการขยะและว สด ร ไซเค ลในหม บ านจ ดสรรใหม หม บ านจ ดสรรท เก ดข นใหม จะม การจ ดการขยะท เก ดข นโดยการค ดแยกขยะใส ภาชนะตาม ประเภทของขยะ ได แก ขยะเศษอาหาร ว สด ร ไซเค ล และขยะอ นตราย โดยคณะกรรมการหม บ าน จะต ดต อให ร านร บซ อท ผ านการค ดเล อกเข ามาร บซ อว สด ร ไซเค ลตามว น เวลาท น ดหมายก บบ าน ท เป นสมาช ก ในขณะท ขยะเศษอาหาร จะม การส งเสร มให ทำป ยหม กใช ในคร วเร อน ส วนขยะท วไป และขยะอ นตรายจะส งให องค กรปกครองส วนท องถ นไปกำจ ด

19 17 ข นตอนการดำเน นงาน ประช มคณะกรรมการหม บ าน แต งต งผ ร บผ ดชอบ (คณะกรรมการ) จ ดเตร ยมอ ปกรณ และเอกสารท เก ยวข อง ประชาส มพ นธ /รณรงค โครงการ ประสานร านร บซ อของเก าในพ นท เร มดำเน นงาน ประช มต ดตามผลการดำเน นงาน ข นตอนท 1 ประช มคณะกรรมการหม บ าน เพ อแต งต งผ ร บผ ดชอบในการดำเน นงาน รวมท งกำหนดแนวทางและร ปแบบการดำเน นงาน ข นตอนท 2 แต งต งผ ร บผ ดชอบ ผ ร บผ ดชอบมาจากอาสาสม ครหร อคณะ กรรมการหม บ านซ งจะม หน าท ประช มและทำความ เข าใจก บคนในหม บ านในการแยกขยะ ข นตอนท 3 จ ดเตร ยมอ ปกรณ และเอกสารท เก ยวข อง อ ปกรณ พ นฐานท ใช ในร ปแบบน ประกอบด วย ถ งพลาสต กขนาด 20 ล ตรหร อถ งขยะหร อถ งส เพ อให ล กบ านหร อคร วเร อนค ดแยกขยะแต ละประเภท แบบฟอร ม บ นท กน ำหน กขยะและว สด ร ไซเค ล และอาจม สต กเกอร สำหร บต ดหน าบ านท เข าร วมโครงการ

20 18 ข นตอนท 4 ประชาส มพ นธ /รณรงค การประชาส มพ นธ จะใช ส อต างๆ ท ม อย ใน หม บ าน เช น ป ายไวน ล แผ นพ บ ป าย cut out หร อ การประชาส มพ นธ ผ านการประช มของคณะกรรมการ หม บ าน เป นต น เพ อให สมาช กร บทราบว นท จ ดเก บ ซ งส วนใหญ จะเป นว นเสาร -อาท ตย ข นตอนท 5 ประสานร านร บซ อในพ นท ผ ร บผ ดชอบจะทำการประสานร านร บซ อในพ นท ให เข าร บว สด ร ไซเค ลจากบ านของสมาช ก ตามว นและเวลาท กำหนด โดยร านร บซ อท ผ านค ดเล อกอาจทำส ญญาเป นรายคร งๆละ 15 ว น - 1 เด อน ข นตอนท 6 เร มดำเน นงาน ในว นเร มดำเน นการจะทำการร บสม ครสมาช กร วมโครงการพร อมท งจ ดก จกรรมเพ อ สร างแรงจ งใจ เช น ในว นเป ดโครงการอาจแจกภาชนะรองร บ การแสดงของเด กๆ เป นต น ข นตอนท 7 ประช มต ดตามผล การดำเน นงาน ท มงานควรสร ปผลการดำเน นงาน เพ อปร บ ปร งร ปแบบอย างต อเน อง และอาจม การทำก จกรรม เสร มหร อรายได จากการดำเน นงานสามารถนำไป ปร บปร งส งแวดล อมหร อท ศน ยภาพในหม บ านได

21 19 ต วอย าง การดำเน นงาน สร ปการเตร ยมการดำเน นงานสำหร บต นแบบท 1 (ต นแบบท ) 1. จ ดอบรมให ก บคนในช มชน/หม บ าน 2. จ ดทำส อประชาส มพ นธ เช น ป ายผ า ไวน ล แผ นพ บ ใบปล ว อาจเป นการสน บสน นของ อปท. 3. จ ดเตร ยมอ ปกรณ ในการดำเน นงาน เช น ถ งพลาสต ก ตาช งขนาด 20 หร อ 60 ก โลกร ม ถ งล กเต า เคร องค ดเลข เป นต น 4. จ ดทำแบบฟอร มท เก ยวข อง เช น บ นท กรายร บ-รายจ าย บ นท กจำนวนสมาช ก ทะเบ ยน ร านร บซ อในพ นท บ นท กการร บฝากของสมาช ก เป นต น 5. จ ดก จกรรมสร างแรงจ งใจ เช น การให รางว ลแก ผ ท นำว สด ร ไซเค ลมาร วมโครงการส งส ด การร วมโครงการอย างต อเน อง เป นต น ป จจ ยท ทำให ประสบความสำเร จสำหร บต นแบบท 1 (ต นแบบท ) 1. นโยบายภาคร ฐ ค อ อปท. ในพ นท อาจม การกำหนดงบประมาณหร อแผนงานท สอดคล อง ก บการทำโครงการพ ฒนาช มชน/หม บ าน 2. ศ กยภาพผ นำท องถ น ได แก ผ นำช มชน/หม บ านท ม ความเข มแข งและเป นผ นำในการ ทำก จกรรมต างๆ

22 20 3. การม ส วนร วมของภาคประชาชนในช มชน (ความตระหน กด านส งแวดล อม) โดยผ ท อาศ ยอย ในช มชน/หม บ านม ความร ส กในการม ส วนร วมในการพ ฒนาหร อปร บปร งด าน ส งแวดล อม 4. เคร องม อ/องค ความร Best Practice อปท. ควรสน บสน นการดำเน นงาน เช น ว สด อ ปกรณ งบประมาณ องค ความร ในการดำเน นงาน หร อม ต วอย างช มชน/หม บ านท ม การดำเน นงานในล กษณะเด ยวก นให เร ยนร 5. ใช ส อมวลชนช วยผล กด นในการขยายผล โดยส อมวลชนในพ นท จะม ส วนในการ เผยแพร และประชาส มพ นธ ก จกรรม เพ อให เก ดการขยายผลในพ นท ใกล เค ยง 6. การสร างแรงจ งใจ เม อม การดำเน นโครงการเก ดข นแล วควรม การจ ดก จกรรมในการ สร างแรงจ งใจให ประชาชนท อย ในพ นท เข ามาม ส วนร วมอย างต อเน อง ต นแบบท 2 การสร างจ ตสำน กในการจ ดการขยะแก เยาวชน ประกอบด วย 2 ต นแบบย อย ต นแบบท 2.1 การจ ดต งธนาคารว สด ร ไซเค ลในโรงเร ยนระด บประถมศ กษา เป นการจ ดต งธนาคารว สด ร ไซเค ลในโรงเร ยนโดยน กเร ยนเป นคณะทำงานของธนาคารฯ ต นแบบน เน นการสร างจ ตสำน กในการค ดแยกขยะให ก บเยาวชนโดยหว งว าจะเป นน ส ยต ดต วและ นำไปปฏ บ ต ต อในครอบคร วต อไป ข นตอนการดำเน นงาน ประช มแต งต งคณะทำงาน จ ดต งธนาคารว สด ร ไซเค ล ประชาส มพ นธ /รณรงค โครงการ เร มดำเน นงาน ประช มต ดตามผลการดำเน นงาน

23 21 ข นตอนท 1 แต งต งคณะทำงาน ซ งอาจจะมาจากน กเร ยนในระด บช นต างๆ ประกอบด วย ผ จ ดการธนาคาร เจ าหน าท ค ดแยก เจ าหน าท ฝ ายประชาส มพ นธ และเจ าหน าท ฝ ายบ ญช -การเง น เจ าหน าท ร บฝากถอน เป นต น ข นตอนท 2 จ ดต งธนาคารว สด ร ไซเค ล คณะทำงานจะประช มและหาร อในการจ ดต ง ธนาคารว สด ร ไซเค ล ซ งจะจ ดเตร ยมสถานท ว สด อ ปกรณ งบประมาณดำเน นงาน ว น เวลาทำการ ประสานร าน ร บซ อ เป นต น ข นตอนท 3 ประชาส มพ นธ และรณรงค โครงการ ประชาส มพ นธ ให เพ อน กเร ยนทราบเก ยวก บ การเข าร วมโครงการ การค ดแยกขยะและรวบรวมเพ อ นำมาฝาก เป นต น โดยประชาส มพ นธ ผ านหน าเสาธง เส ยงตามสาย บอร ดประชาส มพ นธ ของโรงเร ยน ช วโมง ก จกรรม เป นต น ข นตอนท 4 เร มดำเน นงาน ว นเป ดธนาคารว นแรกจะร บสม ครสมาช ก และม การทำก จกรรมต างๆ เพ อสร างความสนใจใน โครงการ ข นตอนท 5 ต ดตามและประเม นผลการดำเน นงาน คณะทำงานรายงานผลการดำเน นงานให ก บอาจารย ท ปร กษา และผ บร หารของโรงเร ยน และร วมก นค ดแนวทางต อยอดส ก จกรรมอ นๆ ด านส งแวดล อมต อไป

24 22 ต วอย างการดำเน นงาน ต นแบบท 2.2 การจ ดการขยะและว สด ร ไซเค ลในสถาบ นการศ กษาระด บ ม ธยมศ กษา/อ ดมศ กษา เป นการสร างจ ตสำน กและปล กฝ งน ส ยในการค ดแยกขยะก อนท งแก น กเร ยน น ส ต น กศ กษา และบ คลากรในเร ยนระด บม ธยมศ กษา/อ ดมศ กษา โดยการจ ดต งภาชนะรองร บหร อถ งขยะตามจ ด ต างๆ แล วรวบรวมขยะในถ งมาค ดแยกเพ อเพ มม ลค าและจำหน ายเป นรายได ของโครงการ นอกจากน ย งสามารถต งธนาคารว สด ร ไซเค ลในร ปแบบเด ยวก บธนาคารขยะในโรงเร ยนระด บประถมศ กษาอ กด วย ข นตอนการดำเน นงาน ประช มต งท มงาน/คณะทำงาน สำรวจจ ดต งภาชนะรองร บ กำหนดร ปแบบภาชนะรองร บ ประชาส มพ นธ /รณรงค โครงการ เร มดำเน นงาน ต ดตามและประเม นผลการดำเน นงาน

25 ข นตอนท 1 ประช มต งท มงาน/คณะทำงาน คณะทำงานจะทำหน าท ร บผ ดชอบในการจ ดการขยะ โดยม อาจารย ท ปร กษา/ผ บร หารของสถาบ นอ ดมศ กษาเป น ผ ร บผ ดชอบโครงการ ข นตอนท 2 สำรวจจ ดต งภาชนะรองร บ โดยเน นจ ดท ม ก จกรรมค อนข างมาก เช น บร เวณ อาคารเร ยน โรงอาหาร อาคารก จกรรม เป นต น ข นตอนท 3 กำหนดร ปแบบภาชนะรองร บ ซ งจะใช ถ งส หร อถ งใส หร อใส ถ งส ในถ งขนาดใหญ -เล ก ข นก บพ นท ต งถ งมาก-น อย ความ สวยงาม โดยท วไปภาชนะรองร บอาจแบ งภาชนะรองร บเป น 4 ประเภท ได แก 1. ขยะอ นทร ย 2. ขยะท วไป 3. ว สด ร ไซเค ล 4. ขยะอ นตราย แต ก สามารถแบ งตามประเภทของขยะท ม ในแต ละ สถาบ นการศ กษาน นๆ ได เช น ถ งร บขยะอ นทร ย ถ งร บ ว สด ร ไซเค ลพวกพลาสต ก แก ว กระป อง กล องเคร องด ม หร อถ งร บกระดาษ เป นต น ข นตอนท 4 รณรงค และประชาส มพ นธ ส อให น กเร ยน น ส ต น กศ กษา และบ คลากรทราบผ านส อต างๆ เก ยวก บการท งขยะให ถ กถ ง ถ กประเภท และความสำค ญในการแยกขยะก อนท ง 23 ข นตอนท 5 เร มดำเน นงาน ท มงานอาจจ ดก จกรรมในการต งภาชนะรองร บเพ อให ท กคน ทราบและม ส วนร วมโครงการ

26 24 ข นตอนท 6 ต ดตามและประเม นผลการดำเน นงาน คณะทำงานจะสร ปต วเลขปร มาณขยะและว สด ร ไซเค ลท ค ดแยกได มาใช ในการประช มหาร อเพ อปร บปร ง แนวทางอย างต อเน อง อาจเป นจ ดบกพร องหร อจ ดท ย งไม ม การท งขยะถ กถ ง และถ กประเภท โดยว สด ร ไซเค ลจะม การ จำหน ายให ก บร านร บซ อของเก าในพ นท เพ อเป นรายได ส โครงการหร อสถาบ นการศ กษา หมายเหต : หากสถาบ นการศ กษาใดม พ นท และต องการค ดแยกประเภทว สด ร ไซเค ลเพ อ เพ มม ลค าสามารถทำได โดยนำว สด ร ไซเค ลท อย ในภาชนะรองร บแต ละประเภทมาค ดแยกตาม ประเภท ได แก ขยะอ นทร ย ท เป นเศษอาหาร เศษผ กผลไม สามารถนำมาทำป ยหม กหร อเป นอาหารส ตว ว สด ร ไซเค ล ค ดแยกเป นกระดาษ พลาสต ก แก ว โลหะ/อโลหะ และกล องเคร องด ม เพ อจำหน าย ขยะท วไป และขยะอ นตรายส งองค กรปกครองส วนท องถ นกำจ ด ต วอย าง การดำเน นงาน

27 25 สร ปการเตร ยมการดำเน นงานสำหร บต นแบบท 2 (ต นแบบท ) 1. จ ดอบรมให ก บ เจ าหน าท ธนาคารฯ พน กงานทำความสะอาด หร อแม บ าน 2. จ ดเตร ยมสถานท ในการรวบรวมและค ดแยกขยะ สถานท ต งธนาคารฯ 3. จ ดทำส อประชาส มพ นธ เช น ป ายผ า ไวน ล แผ นพ บ ใบปล ว เป นต น 4. อ ปกรณ ในการดำเน นงาน เช น ถ งขยะขนาด 120 หร อ 240 ล ตร ตาช งขนาด 20 หร อ 60 ก โลกร ม เคร องค ดเลข ถ งล กเต า เป นต น 5. แบบฟอร มท เก ยวข อง เช น บ นท กรายร บ-รายจ าย บ นท กจำนวนสมาช ก ทะเบ ยนร าน ร บซ อในพ นท บ นท กการร บฝากของสมาช ก เป นต น 6. จ ดก จกรรมสร างแรงจ งใจ 7. เง นหม นเว ยน เป นเง นต งต นท ธนาคารฯ จะนำไปใช เช น การจ ายให สมาช กเม อม การ ถอนเง นในคร งแรก ซ งทางสถาบ นการศ กษาอาจต องต งงบประมาณในส วนน ไว ป จจ ยท ทำให ประสบความสำเร จสำหร บต นแบบท 2 (ต นแบบท ) 1. นโยบายผ บร หารสถาบ นฯ ได แก ผ อำนวยการโรงเร ยน อธ การบด ของมหาว ทยาล ยท เล งเห นความสำค ญในการจ ดการขยะ 2. งบประมาณ ควรม การต งงบประมาณสน บสน นการดำเน นงานท กป 3. การม ส วนร วมของน กศ กษาและบ คลากร (ความตระหน กด านส งแวดล อม) เช น การ ส งเสร มให น กเร ยน น ส ต น กศ กษา ทำก จกรรมด านส งแวดล อม อาจผ านสโมสรหร อ ชมรมต างๆ 4. เคร องม อ/องค ความร Best Practice เป นการส งเสร มการจ ดการขยะโดยสถาบ นการ ศ กษาจ ดก จกรรมหร อหล กส ตรการเร ยน การสอนท เก ยวข องก บจ ตสำน กในการ ค ดแยกขยะ รวมท งการศ กษาด งาน 5. ใช ส อมวลชนช วยผล กด นในการขยายผลในการประชาส มพ นธ โครงการ รวมท งการให สถาบ นการศ กษาเป นศ นย กลางในการเผยแพร และแหล งเร ยนร การดำเน นงานส สถาบ น การศ กษาอ น ช มชน หร อหน วยงานต างๆ ในพ นท 6. การจ ดสรรรายได จากโครงการ ควรเป นไปอย างเหมาะสมแก ท กฝ าย ท งสมาช ก พน กงาน ทำความสะอาด และหน วยงานอาคาร

28 26 ต นแบบท 3 การจ ดต งศ นย ว สด ร ไซเค ลโดยกล มอาช พซาเล ง เป นการรวมต วของกล มผ ประกอบอาช พร บซ อของเก าหร อซาเล งเก ดเป นศ นย ว สด ร ไซเค ล โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเพ มค ณภาพช ว ตให ก บกล มซาเล งและสร างอำนาจการต อรองก บร านร บซ อ ของเก า โดยจะจำหน ายว สด ร ไซเค ลให ก บร านร บซ อรายใหญ หร อโรงงานร ไซเค ล ท งน รายได จาก การขายว สด ร ไซเค ลน น นำมาจ ดสรรเป นเง นป นผลและสว สด การต างๆ ให แก สมาช กต อไป ข นตอนการดำเน นงาน ช แจงโครงการ สำรวจและข นทะเบ ยนกล มซาเล ง สำรวจพ นท จ ดเตร ยมอ ปกรณ ท เก ยวข อง ร บสม ครซาเล งร วมโครงการ ประช มต ดตามผลการดำเน นงาน ข นตอนท 1 ช แจงโครงการ ให แก ผ ท เก ยวข องในพ นท ได แก อปท. กล มซาเล ง สถาน ตำรวจเพ อทำความเข าใจเก ยวก บ โครงการ แนวทางการดำเน นงาน และประโยชน การทำโครงการ โดยหน วยงานท เก ยวข องจะทำ หน าท พ เล ยงให ก บศ นย ฯ ด วย

29 27 ข นตอนท 2 ข นทะเบ ยนกล มซาเล ง จะม การตรวจสอบประว ต อาชญากรรมของกล มซาเล งและทำการ ข นทะเบ ยน โดยซาเล งท ได ร บการข นทะเบ ยนจะได ร บบ ตรประจำต ว เส อก ก และป ายทะเบ ยนรถ ข นตอนท 3 สำรวจพ นท เพ อหาสถานท ในการต งศ นย ว สด ร ไซเค ล โดยเป นสถานท ค อนข างป ดม ดช ด เพ อป องก นว สด ร ไซเค ลส ญหายและเด นทางสะดวกสำหร บกล ม ซาเล งท จะนำว สด ร ไซเค ลมารวบรวมและค ดแยก ก อนจำหน ายให ก บร านร บซ อ ข นตอนท 4 จ ดเตร ยมอ ปกรณ ท เก ยวข อง ในศ นย ฯ ควรม ตาช ง เคร องค ดเลข ถ งม อ ผ าป ดจม ก สม ดบ นท กน ำหน กท สมาช ก นำมาฝาก สม ดบ นท กรายร บ-รายจ าย ข นตอนท 5 ร บสม ครซาเล งร วมโครงการ โดยจะประชาส มพ นธ ร บสม ครสมาช กของศ นย ฯ ซ ง จะแจ งถ งประโยชน ท สมาช กจะได ร บด วย ข นตอนท 6 ประช มต ดตามผลการดำเน นงาน หน วยงานท เก ยวข องจะคอยให คำแนะนำและเป น ท ปร กษาในการดำเน นงาน รวมท งร วมประช มต ดตามผล การดำเน นงานอย างต อเน อง

30 28 ต วอย างการดำเน นงาน

31 29 สร ปการเตร ยมการดำเน นงานสำหร บต นแบบท 3 1. จ ดประช มช แจงหน วยงานท เก ยวข อง ได แก อำเภอ อปท. สำน กงานตำรวจในพ นท 2. จ ดอบรมให ก บกล มซาเล งท ร วมโครงการ 3. ทำการข นทะเบ ยนซาเล ง ท ร วมโครงการ 4. จ ดทำส อประชาส มพ นธ เช น ป ายผ า ไวน ล แผ นพ บ ใบปล ว เป นต น 5. อ ปกรณ ในการดำเน นงาน เช น ตาช งขนาด 20 หร อ 60 ก โลกร ม ถ งล กเต า เส อก ก ป ายทะเบ ยน ถ งม อ ผ าป ดจม ก เป นต น 6. แบบฟอร มท เก ยวข อง เช น บ นท กรายร บ-รายจ าย บ นท กจำนวนสมาช ก ทะเบ ยนร าน ร บซ อในพ นท บ นท กการร บฝากของสมาช ก 7. จ ดก จกรรมสร างแรงจ งใจ เช น ให ของรางว ลสำหร บซาเล งท นำว สด ร ไซเค ลมาท ศ นย ฯ อย างสม ำเสมอ 8. เง นท นหม นเว ยน ในเบ องต นเง นท ใช ในการร บซ อว สด ร ไซเค ลจากสมาช กอาจมาจาก การระดมท น หร อการขายห นให ก บสมาช กซ งการขายห น จะม การให เง นป นผลปลายป ข นก บผลประกอบการของศ นย ฯ ป จจ ยท ทำให ประสบความสำเร จสำหร บต นแบบท 3 1. ต องม หน วยงานท ด แลและร บผ ดชอบโดยตรง ได แก อำเภอ อปท. และสถาน ตำรวจ ในพ นท ร วมก นด แลกล มซาเล งเหล าน 2. ผ นำหร อผ ร บผ ดชอบศ นย ซาเล ง ต องม ความเส ยสละ และความร บผ ดชอบในการ ดำเน นงานของศ นย ฯ รวมท งม การดำเน นงานท โปร งใส เพ อป องก นความข ดแย งท อาจ เก ดข นภายในศ นย ฯ 3. ต องม การสร างองค ความร และพ ฒนาท กษะให กล มซาเล ง 4. ส งเสร มท กษะการรวมกล มของซาเล ง โดยช ให เล งเห นถ งประโยชน ส วนรวมเป นหล ก ต นแบบท 4 การจ ดการขยะและร ไซเค ลในสำน กงาน เป นการส งเสร มให ข าราชการ พน กงาน บ คลากรในสำน กงานม การค ดแยกขยะในสำน กงาน ด วยการต งภาชนะรองร บในพ นท สวนกลาง และการจ ดต งธนาคารว สด ร ไซเค ลหร อตลาดน ดว สด ร ไซเค ล ซ งส วนต างของรายได จากการจำหน ายสามารถนำมาเป นสว สด การให ก บพน กงานในองค กร หร อปร บปร งส งแวดล อมในสำน กงาน

32 30 ข นตอนการดำเน นงาน ประกอบด วย 2 แนวทางท ควรดำเน นงานควบค ก นได แก การต งภาชนะแยกประเภทและ การต งธนาคารหร อตลาดน ดว สด ร ไซเค ล ด งแผนภาพ การต งภาชนะแยกประเภท สำรวจประเภทขยะและ กำหนดร ปแบบภาชนะรองร บ แต งต งคณะทำงาน การต งธนาคาร/ตลาดน ด ว สด ร ไซเค ล จ ดเตร ยมสถานท รวบรวม ว สด ร ไซเค ลจากการซ อขาย จ ดหาและวางภาชนะรองร บ จ ดเตร ยมแบบฟอร มและ เอกสารท เก ยวข อง รณรงค และประชาส มพ นธ ประสานร านร บซ อของเก า เร มดำเน นการ ต ดตามและประเม นผล

33 31 แนวทางท 1 การต งภาชนะแยกประเภทขยะม ลฝอย ข นตอนท 1 ต งคณะทำงาน ซ งเป นผ แทนจากฝ ายต างๆ เพ อให เก ดการทำงาน อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด เช น ฝ ายประชาส มพ นธ ฝ าย บ ญช และการเง น เป นต น โดยผ แทนด งกล าวจะทำความ เข าใจก บพน กงานในฝ ายของตนเก ยวก บการจ ดการขยะ ได เป นอย างด ข นตอนท 2 สำรวจประเภทขยะและกำหนด ร ปแบบภาชนะรองร บ ส งเกตว าภายในสำน กงานส วนใหญ ม ขยะและว สด ร ไซเค ลประเภทใด และร ปแบบ ภาชนะรองร บเป นแบบใด ขนาดใด ส อะไร อาจ เป นถ งร บกระดาษ 1 ใบ แก ว 1 ใบ หร อถ ง ร บขยะอ นทร ย ว สด ร ไซเค ล และขยะอ นตราย ข นตอนท 3 จ ดหาและวางภาชนะรองร บ โดยวางตามจ ดต างๆ ของหน วยงานท เป นพ นท ส วนกลางและ ตามฝ ายต างๆ เช น บร เวณม มทางเด น บร เวณหน าห องน ำ เป นต น ซ งเป นบร เวณท ม ผ คนผ านไปมาตลอด ข นตอนท 4 รณรงค และประชาส มพ นธ เน นให ท กคนแยกขยะก อนท ง และท งขยะลง ในถ งท จ ดไว ให ถ กต องตามประเภทของถ ง โดยอาจ เก บภาชนะรองร บขยะส วนต วท ต งใต โต ะให หมดแล ว ท งในภาชนะรองร บส วนรวมท จ ดไว ให

34 32 ข นตอนท 5 ประสานร านร บซ อในพ นท ขยะและว สด ร ไซเค ลท อย ในภาชนะรองร บจะนำ มาค ดแยกแล วจำหน ายให ร านร บซ อท ผ านการค ดเล อก และให ราคาด ท ส ด ข นตอนท 6 เร มดำเน นงาน เป นการเร มต งภาชนะรองร บย งจ ดต างๆ และอาจจ ดก จกรรมส งเสร มการค ดแยกขยะ ข นตอนท 7 ต ดตามและประเม นผล ประช มคณะทำงานเพ อต ดตามผลการดำเน นงานโดยอาจม ท มตรวจประเม นการท งขยะ ของพน กงานร วมก บการจ ดก จกรรมรณรงค อย างต อเน อง

35 33 แนวทางท 2 ธนาคารหร อตลาดน ดร ไซเค ล ข นตอนท 1 แต งต งคณะทำงาน คณะทำงานมาจากฝ ายต างๆ ของหน วยงาน ซ งเป นช ดเด ยวก บแนวทางท 1 ข นตอนท 2 จ ดเตร ยมสถานท รวบรวม และซ อ-ขาย ซ งอาจใช บร เวณลานจอดรถ หร อใต ถ นอาคาร ซ งเป นบร เวณท สามารถขนย ายว สด ร ไซเค ลได สะดวก ข นตอนท 3 จ ดเตร ยมแบบฟอร มและอ ปกรณ ท เก ยวข อง ได แก บ นท กรายร บ-รายจ าย การขายว สด ร ไซเค ล แก ร านร บซ อ ตาช งน ำหน ก ต งแต ข นตอนท 4-7 เป นการดำเน นงานท สามารถทำควบค ก บแนวทางท 1 ข นตอนท 4 รณรงค และประชาส มพ นธ เพ อให พน กงานท กคนในหน วยงานทราบว น เวลา และสถานท ร บซ อว สด ร ไซเค ล

36 34 ข นตอนท 5 ประสานร านร บซ อของเก า โดยเล อกร านท ให ราคาร บซ อด ท ส ด ข นตอนท 6 เร มดำเน นงาน ตามว น เวลา และสถานท ท ได ประชาส มพ นธ ให พน กงานทราบ โดยไม จำเป นต องทำการท กว น อาจ เป นส ปดาห ละคร ง ช วงกลางว น แล วแต ความสะดวก ข นตอนท 7 ต ดตามและประเม นผล เพ อรายงานผลการดำเน นงาน ปร บปร ง ป ญหาและอ ปสรรค และหาแนวทางในการต อยอด โครงการต อไป ต วอย างการดำเน นงาน

37 35 สร ปการเตร ยมการดำเน นงานสำหร บต นแบบท 4 1. จ ดประช มคณะทำงาน 2. จ ดอบรมให ก บพน กงาน และแม บ านทำความสะอาด 3. จ ดทำส อประชาส มพ นธ เช น ป ายผ า ไวน ล แผ นพ บ ใบปล ว เป นต น 4. อ ปกรณ ในการดำเน นงาน เช น ถ งขยะขนาด 60 ล ตร ตาช งขนาด 20 หร อ 35 ก โลกร ม เป นต น 5. แบบฟอร มท เก ยวข อง เช น บ นท กรายร บ-รายจ าย บ นท กจำนวนสมาช ก ทะเบ ยน ร านร บซ อในพ นท บ นท กการร บฝากของสมาช ก 6. จ ดก จกรรมสร างแรงจ งใจ เช น ให ของรางว ลสำหร บผ ท นำว สด ร ไซเค ลมาร วมโครงการ อย างสม ำเสมอ ป จจ ยท ทำให ประสบความสำเร จสำหร บต นแบบท 4 1. นโยบายผ บร หารองค กร ค อ เห นความสำค ญและม การจ ดสรรงบประมาณในการ ดำเน นงานและการจ ดก จกรรมรณรงค โครงการ 2. ควรม ผ ร บผ ดชอบโดยตรง เพ อให การดำเน นงานเป นไปอย างต อเน องไม ต ดงานประจำ ท ทำอย 3. การจ ดสรรรายได ท เก ดข น ต องเป นไปอย างเหมาะสม จะทำให ไม ข ดแย งก บพน กงาน ทำความสะอาดหร อผ ท ม หน าท ในการจ ดการขยะในสำน กงาน 4. การประชาส มพ นธ และรณรงค โครงการ ต องเป นไปอย างต อเน องและสม ำเสมอ เน องจาก แต ละองค กรม พน กงานท เข าใหม ตลอดเวลา จ งหว ดปท มธาน นอกจากจะม การจ ดการว สด ร ไซเค ลด งต นแบบท ง 4 ท กล าวมาข างต นแล ว ย งม การจ ดการขยะอ นทร ย อ กด วย ซ งม ว ธ การดำเน นงานหลายร ปแบบ ได แก การทำน ำหม ก ช วภาพและการทำป ยอ ดเม ด

38 36 การจ ดการขยะอ นทร ย 1. น ำหม กช วภาพ น ำหม กช วภาพ ได จากการนำผ ก ผลไม หร อพ ช มาหม กผสมก บกากน ำตาลหร อน ำตาล ทรายแดงในภาชนะป ด โดยกระบวนการหม กจ ล นทร ย จะได ของเหลวส น ำตาลท เป นประโยชน ต อ การเกษตร ซ งจะเป นประโยชน หลายอย าง เช น รดน ำต นไม ล างห องน ำ ด บกล นเหม นในท อ ระบายน ำ แก น ำเส ย ใส บ อปลา ทำป ย เป นต น ส วนผสม 1. เศษอาหาร ผ ก หร อผลไม 3 ก โลกร ม 2. น ำตาลทรายแดงหร อกากน ำตาล 1 ก โลกร ม 3. น ำสะอาด 10 ล ตร 4. ถ งหร อภาชนะท ใส ข นตอนการดำเน นงาน 1. ใส น ำและน ำตาลลงในภาชนะตามส ดส วนท เตร ยมไว 2. เต มเศษอาหาร ผ กและผลไม แล วผสมให เข าก น หร อ นำเศษอาหาร ผ ก ผลไม ใส ถ งป ยหร อกระสอบ เพ อ ความสะดวกในการนำไปใช โดยถ งหม กอาจต ด ก อกน ำด านล าง 3. ป ดฝาท งไว เป นระยะเวลา 7 ว น เป ดฝาด จะพบฝ า ส ขาว กล นคล ายน ำส มสายช แต ถ าป ดฝาแล วพบ ฝ าส ดำ หร อม กล นเหม นให เต มกากน ำตาล 4. นำมาใช โดยผสมน ำตามส ดส วนต างๆ ก น เช น รดน ำต นไม ผสม 1:100 เคล ดล บ 1. หากใช ผลไม ผสมหร อเป นว ตถ ด บในการหม ก เช น ส ม ส บปะรด มะเฟ อง จะได กล นหอม 2. สามารถผล ตจากส ตว ได 3. ในระหว างการหม กและการเก บน ำหม กหล งบรรจ ขวดแล วไม ควรตากแดด

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information