สารบ ญ หน า สารบ ญ สารบ ญร ป สารบ ญตาราง

Size: px
Start display at page:

Download "สารบ ญ หน า สารบ ญ สารบ ญร ป สารบ ญตาราง"

Transcription

1 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญร ป สารบ ญตาราง บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาและสถานภาพของโครงการ ความเป นมาของรายงานฯ ความเป นมาของโรงแยกก าซธรรมช ตระยอง เหต ผลความจ าเป นในการด าเน นโครงการ ว ตถ ประสงค การจ ดท ารายงาน ขอบเขตพ นท ศ กษา ขอบเขตและว ธ การศ กษา การศ กษารายละเอ ยดโครงการ สภาพแวดล อมป จจ บ น การร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ยในกระบวน 1-12 การว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพ การประเม นผลกระทบส งแวดล อม การประเม นผลกระทบทางส ขภาพ มาตรการป องก นและแก ไขผลกระทบส งแวดล อม/ส ขภาพ และมาตรการต ดตาม 1-21 ตรวจสอบค ณภาพส งแวดล อม/ส ขภาพ 1.5 แหล งข อม ล ข นตอนการด าเน นงานโครงการ 1-23 บทท 2 รายละเอ ยดโครงการ 2.1 บทน า ท ต งและขนาดของโครงการ สารเคม ผล ตภ ณฑ ล กษณะและข อม ลความปลอดภ ยของสารเคม การจ ดการน าเส ย/น าท งป จจ บ น (ก อนเปล ยนแปลงรายละเอ ยด) 2-21

2 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญ (ต อ) การจ ดการน าเส ย/น าท งหล งเปล ยนแปลงรายละเอ ยด ระบบปร บปร งค ณภาพน าท งส วนกลางท ต ดต งใหม ระบบปร บปร งและหม นเว ยนน าท งกล บมาใช ใหม ระบบปร บปร งค ณภาพน าท ง กากของเส ย น าใช ไฟฟ า 2-33 บทท 3 สภาพแวดล อมป จจ บ น 3.1 บทน า ทร พยากรกายภาพ ล กษณะภ ม ประเทศ ล กษณะทางธรณ ว ทยา และปฐพ ว ทยา ล กษณะภ ม อากาศ และอ ต น ยมว ทยา ค ณภาพอากาศ ระด บเส ยง ค ณภาพน าผ วด น ค ณภาพน าใต ด น ทร พยากรช วภาพ ทร พยากรช วภาพบนบก ทร พยากรช วภาพในน า ค ณค าการใช ประโยชน ของมน ษย การใช ประโยชน ท ด น การคมนาคมขนส ง การใช น า การใช ไฟฟ า การระบายน าและควบค มน าท วม การจ ดการของเส ย การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย 3-80

3 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญ (ต อ) การเกษตรกรรม การประมงและการปศ ส ตว การอ ตสาหกรรม ค ณค าค ณภาพช ว ต สภาพส งคม-เศรษฐก จท วไป การส ารวจความค ดเห นของประชาชนในพ นท ศ กษาต อสภาพส งคม-เศรษฐก จ ส งแวดล อม และส ขภาพ สาธารณส ข สภาพแวดล อมป จจ บ นด านสาธารณส ขและส ขภาพ ส นทร ยภาพและการท องเท ยว บทท 4 การม ส วนร วมของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย 4.1 บทน า แนวทางและข นตอนการร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย 4-1 ในกระบวนการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพ พ นท ศ กษา การจ าแนกผ ม ส วนได เส ย (Stakeholder) กระบวนการร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ยในการก าหนด 4-5 ขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping) หร อ ค ว ตถ ประสงค กล มเป าหมาย ข นตอนการด าเน นงาน สร ปความค ดเห น กระบวนการร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย 4-34 ในข นตอนการประเม นและจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ ว ตถ ประสงค ข นตอนการด าเน นงาน 4-35

4 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญ (ต อ) ผลการส ารวจและร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย กระบวนการร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย 4-73 ในการทบทวนร างรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ หร อ ค ว ตถ ประสงค กล มเป าหมาย ข นตอนการด าเน นงาน 4-74 บทท 5 การประเม นผลกระทบส งแวดล อม 5.1 ประเม นทางเล อกของโครงการ ประเม นผลกระทบต อค ณภาพน า ประเม นผลกระทบจากกล น การประเม นกระทบจากระด บเส ยง ประเม นผลกระทบต อการคมนาคม ประเม นผลกระทบต อทร พยากรน า ประเม นผลกระทบจากกากของเส ย 5-19 บทท 6 การประเม นผลกระทบทางส ขภาพ 6.1 บทน า 6.2 ว ธ การประเม นผลกระทบทางส ขภาพ การกล นกรองโครงการ (Screening) การกล นกรองป จจ ยท ควรศ กษา ผลของการกล นกรองป จจ ยท ควรศ กษา การก าหนดขอบเขตการศ กษา (Scoping) การก าหนดขอบเขตการศ กษาโดยท ปร กษา (Technical scoping) การก าหนดขอบเขตและแนวทางการศ กษาโดยสาธารณะ (Public scoping) การประเม นผลกระทบด านส ขภาพ ผลการประเม นความเส ยงด านส ขภาพ ผลการประเม นการส มผ ส การประเม นผลกระทบและความเส ยงต อส ขภาพ 6-29

5 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญ (ต อ) ในระยะก อสร าง ในระยะด าเน นการ การจ ดล าด บความเส ยงในการเก ดผลกระทบต อส ขภาพ การเสนอแนะมาตรการลดและป องก นการเก ดผลกระทบและมาตรการ 6-35 ต ดตามตรวจสอบผลกระทบ บทท 7 มาตรการป องก นและแก ไขผลกระทบส งแวดล อม/ส ขภาพ และมาตรการต ดตามตรวจสอบค ณภาพส งแวดล อม/ส ขภาพ 7.1 บทน า มาตรการป องก นและแก ไขผลกระทบส งแวดล อม/ส ขภาพ มาตรการต ดตามตรวจสอบค ณภาพส งแวดล อม/ส ขภาพ 7-1 ภาคผนวก ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค ภาคผนวก ง เอกสารข อม ลความปลอดภ ย (MSDS) การม ส วนร วมของประชาชน การศ กษาและประเม นผลกระทบเส ย แผนฉ กเฉ นของจ งหว ดระยอง

6 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญร ป ร ปท ท ต งโครงการและขอบเขตพ นท ศ กษา 1-7 ร ปท กระบวนการร บฟ งความค ดเห นในการทบทวนร างรายงานการว เคราะห 1-16 ผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพ โดยสาธารณะ (Public Review) ร ปท ผ งบร เวณโรงแยกก าซธรรมชาต ระยอง 2-12 ร ปท ผ งการจ ดการน าเส ยของโรงแยกก าซธรรมชาตก อนและหล งเปล ยนแปล 2-23 รายละเอ ยด ร ปท ระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อน ากล บมาใช ใหม 2-28 ร ปท ระบบปร บปร งค ณภาพน าท ง 2-30 ร ปท แหล งท มาและปร มาณกากของเส ยของโครงการก อนและหล งเปล ยนแปลง 2-34 รายละเอ ยดโครงการ ร ปท ด ลน าใช ของโครงการและโรงแยกก าซหล งเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการ 2-36 ร ปท ล กษณะภ ม ประเทศบร เวณพ นท ศ กษา 3-3 ร ปท ล กษณะทางธรณ ว ทยาบร เวณพ นท ศ กษา 3-4 ร ปท แผนท แสดงบร เวณพ นท เส ยงภ ยแผ นด นไหว 3-6 ร ปท รอยเล อนท ม พล งในประเทศไทย 3-7 ร ปท ล กษณะทางปฐพ ว ทยาบร เวณพ นท ศ กษา 3-8 ร ปท ผ งลมในคาบ 20 ป พ.ศ สถาน ตรวจอากาศส ตห บ 3-12 ร ปท จ ดตรวจว ดค ณภาพอากาศ 3-17 ร ปท จ ดตรวจว ดระด บเส ยง 3-28 ร ปท แหล งน าผ วด นภายในพ นท ศ กษาและจ ดตรวจว ดค ณภาพน าผ วด น 3-30 ร ปท จ ดเก บต วอย างค ณภาพน าทะเลและช วภาพในน าทะเล 3-36 ร ปท แผนท อ ทกว ทยาน าใต ด น 3-44 ร ปท จ ดตรวจว ดค ณภาพน าใต ด น 3-45 ร ปท ล กษณะการใช ประโยชน ท ด นรอบโครงการ ร ศม 5 ก โลเมตร 3-55 ร ปท ผ งเม องรวมบร เวณอ ตสาหกรรมหล กและช มชน จ งหว ดระยอง 3-57 ฉบ บป พ.ศ ร ปท เขตควบค มมลพ ษในพ นท จ งหว ดระยอง 3-59 ร ปท เส นทางจราจรภายในพ นท ศ กษาและจ ดตรวจน บรถของกรมทางหลวง 3-64 ร ปท ล มน าชายฝ งทะเลตะว นออกและล มน าสาขา 3-68 ร ปท ล มน าคลองใหญ 3-69

7 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญร ป(ต อ) ร ปท ปร มาณน าในล มน าคลองใหญ ป ร ปท แผนผ งปฏ บ ต การในภาวะฉ กเฉ นระด บโรงงานอ ตสาหกรรม/ 3-81 สถานประกอบการ ร ปท แผนผ งปฏ บ ต การในภาวะฉ กเฉ นระด บ ร ปท แผนผ งปฏ บ ต การในภาวะฉ กเฉ นระด บ ร ปท การส งผ านข อม ลระหว างสถาน แม ข ายก บอ ปกรณ และช มชนโดยรอบน คมฯ 3-85 ร ปท แผนเฝ าระว งและแก ไขป ญหามลพ ษของ EMCC 3-86 ร ปท ความเช อมโยงเคร อข ายเฝ าระว งส งแวดล อม ระหว างช มชน ภาคร ฐ 3-87 ผ ประกอบการ ร ปท ข นตอนการด าเน นการประเม นผลกระทบด านส งแวดล อมและส ขภาพ 4-2 (กรณ โครงการของเอกชน) ร ปท ข นตอนการร บฟ งความค ดเห นในการก าหนดขอบเขตและแนวทาง 4-10 การประเม นผลกระทบด านส งแวดล อมและส ขภาพ ร ปท แผนผ งข นตอนการส ารวจและร บฟ งความค ดเห นในข นตอน 4-36 การประเม นผลการจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม และส ขภาพ ร ปท กระบวนการร บฟ งความค ดเห นในการทบทวนร างรายงานการว เคราะห 4-75 ผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพโดยสาธารณะ (Public Review) ร ปท ความส มพ นธ ปร มาณพาหนะก บช วงเวลาต าง ๆ 5-13 ร ปท ข นตอนการประเม นการส มผ ส 6-9

8 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญตาราง ตารางท สถานภาพโรงแยก าซธรรมชาต แต ละหน วยและระบบเสร มการผล ต 1-3 ของโรงแยกก าซธรรมชาต ระยอง ตารางท ขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อมในประเด นหล ก 1-17 ตารางท เปร ยบเท ยบรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท ก อนและหล งเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการ ตารางท การใช ประโยชน พ นท ของโรงแยกก าซฯ หน วยต างๆ ภายในโรงแยก 2-13 ก าซธรรมชาต ระยอง ตารางท ปร มาณและการจ ดการน าเส ยของโรงแยกก าซธรรมชาต ระยองก อน 2-14 และหล งเปล ยนแปลงรายละเอ ยด ตารางท สารเคม ท ใช ในระบบปร บปร งค ณภาพน าท งส วนกลางท ต ดต งเพ มเต ม 2-16 ตารางท ข อม ลทางกายภาพและความปลอดภ ยของสารเคม ท ใช ในระบบปร บปร ง 2-18 ค ณภาพน าท งส วนกลางท ต ดต งใหม ตารางท ปร มาณน าใช ท ร บจากภายนอกของโรงแยกก าซฯ ก อนและหล ง 2-22 เปล ยนแปลงรายละเอ ยด ตารางท ล กษณะน าท งของโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยต างๆ ท เป ดด าเน นการ 2-24 ท ผ านมา (ช วงป พ.ศ ) ตารางท แหล งท มาและปร มาณกากของเส ยของโครงการก อนและหล ง 2-33 เปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการ ตารางท ปร มาณน าใช ท ร บจากภายนอกของโรงแยกก าซฯ ก อนและหล ง 2-37 เปล ยนแปลงรายละเอ ยด ตารางท สถ ต ภ ม อากาศในคาบ 30 ป (พ.ศ ) สถาน ตรวจอากาศส ตห บ 3-11 ตารางท จ ดตรวจว ดค ณภาพอากาศในบรรยากาศและด ชน ค ณภาพอากาศ 3-14 ท ม การตรวจว ดของแต ละหน วยงาน ตารางท ค าฝ นละอองรวม (เฉล ย 24 ช วโมง) ในบรรยากาศของพ นท 3-18 มาบตาพ ดในป จจ บ น ตารางท ค าฝ นละอองขนาดไม เก น 10 ไมครอน (เฉล ย 24 ช วโมง) 3-19 ในบรรยากาศของพ นท มาบตาพ ดในป จจ บ น ตารางท ค าก าซไนโตรเจนไดออกไซด (เฉล ย 1 ช วโมง) ในบรรยากาศ 3-20 ของพ นท มาบตาพ ดในป จจ บ น ตารางท ค าก าซไนโตรเจนไดออกไซด (เฉล ย 1 ป ) ในบรรยากาศ 3-21 ของพ นท มาบตาพ ดในป จจ บ น

9 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญตาราง(ต อ) ตารางท ค าก าซซ ลเฟอร ไดออกไซด (เฉล ย 1 ช วโมง) ในบรรยากาศ 3-22 ของพ นท มาบตาพ ดในป จจ บ น ตารางท ค าก าซซ ลเฟอร ไดออกไซด (เฉล ย 24 ช วโมง) ในบรรยากาศ 3-23 ของพ นท มาบตาพ ดในป จจ บ น ตารางท ค าก าซซ ลเฟอร ไดออกไซด (เฉล ย 1 ป ) ในบรรยากาศของพ นท 3-24 มาบตาพ ดในป จจ บ น ตารางท ผลตรวจว ดสารประกอบอ นทร ย ระเหยง ายในบรรยากาศ (ค าเฉล ย 1 ป ) 3-25 ตารางท ระด บเส ยงท วไปหร อค าเฉล ย 24 ช วโมง ท ช มชนในป จจ บ นใกล ก บโรงแยกฯ 3-29 ตารางท ค ณภาพน าบร เวณคลองหลอด 3-32 ตารางท มาตรฐานค ณภาพน าในแหล งน าผ วด นเพ อใช ประโยชน ตามประเภทต างๆ 3-33 ตารางท ผลตรวจว ดค ณภาพน าทะเลชายฝ ง 3-37 ตารางท มาตรฐานค ณภาพน าทะเลในเขตน านน าไทยเพ อใช ประโยชน ตาม 3-39 ประเภทต างๆ ตารางท ผลการตรวจว ดค ณภาพน าใต ด น 3-46 ตารางท ผลตรวจว ดทร พยากรช วภาพทางทะเล ในช วงป พ.ศ ตารางท โครงการเร งด วนของแผนปฏ บ ต การลดและขจ ดมลพ ษ 3-61 ในเขตควบค มมลพ ษของพ นท มาบตาพ ด ตารางท ปร มาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 (คลองไผ -อ าเภอเม องระยอง) 3-65 ช วงหล กก โลเมตรท ระหว างป พ.ศ ตารางท ปร มาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข (แยกทางหลวงหมายเลข 3-อ างเก บน าหนองปลาไหล) ตารางท การจ ดสรรน าให ก บผ ใช น าหร อก จกรรมต างๆ ของโครงการ 3-73 กรมชลประทานระยอง ป 2552 ตารางท ข อม ลพ นท ปล กพ ชเศรษฐก จจ งหว ดระยองป พ.ศ. 2552/ ตารางท ป ญหาภ ยธรรมชาต ทางการเกษตรจ งหว ดระยอง ป พ.ศ ตารางท จ านวนเร อประมงท ได เส ยค าอาชญาบ ตรเคร องม อท าการประมง 3-95 จ งหว ดระยอง ตารางท จ านวนส ตว น าจ ดท จ บได โดยจ าแนกตามชน ดเป นรายอ าเภอใน 3-96 จ งหว ดระยอง พ.ศ ตารางท จ านวนแหล งน าจ ดในพ นท จ งหว ดระยอง 3-97

10 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญตาราง(ต อ) ตารางท จ านวนเกษตรกรผ เพาะเล ยงส ตว รายอ าเภอในจ งหว ดระยอง ป พ.ศ ตารางท จ านวนเกษตรกรผ เพาะเล ยงส ตว ป กรายอ าเภอในจ งหว ดระยอง 3-99 ป พ.ศ ตารางท จ านวนประชากรจ งหว ดระยอง ตารางท จ านวนการเก ด การตาย จ านวนการย ายเข า-ออกของประชากร จ าแนก ตามเพศ พ.ศ ตารางท จ านวนและร อยละของประชากรจ าแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ (เด อนมกราคม-ม นาคม 2553) ตารางท ระด บการศ กษาของประชากรอาย 15 ป ข นไปของจ งหว ดระยอง พ.ศ ตารางท จ านวนประชากรและจ านวนต วอย างในพ นท ศ กษา ตารางท ระด บผลกระทบต อสภาพแวดล อมของพ นท ในป จจ บ น ตารางท แสดงระด บผลกระทบท คาดว าจะได ร บจากโครงการ ตารางท มาตรฐานอ ตราก าล งตามระบบสารสนเทศทางภ ม ศาสตร (GIS) ตารางท จ านวนบ คคลกรทางการแพทย สาขาหล กในสถานบร การภาคร ฐ จ งหว ดระยอง ตารางท จ านวนบ คคลกรทางการแพทย สาขาหล กแยกตามสถานบร การภาคร ฐ จ งหว ดระยอง ตารางท บ คคลกรทางการแพทย และสาธารณส ข (ภาคร ฐ) ของอ าเภอเขาสม ง ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 หว ดระยอง ตารางท บ คคลกรทางการแพทย และสาธารณส ข ของอ าเภอแหลมงอบ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 หว ดระยอง ตารางท จ านวนผ ป วยจ าแนกตามสาเหต (21 กล มโรค) ของสถาน อนาม ย มาบตาพ ด ในป พ.ศ ตารางท สถ ต ผ ป วยนอกแยกตามสาเหต การป วยจ าแนกตามกล มสาเหต กล มโรค (รง.504) ของโรคพยาบาลบตาพ ด อ าเภอเม อง จ งหว ดระยอง ในป พ.ศ ตารางท จ านวนผ ป วยนอก จ าแนกตามกล มสาเหต (21 กล มโรค) ของอ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ในป พ.ศ (จ านวน และอ ตราต อประชากรแสนคน) ตารางท แสดงจ านวนและอ ตราการตายจ าแนกตามสาเหต การตายด วย โรคท ส าค ญ จ งหว ดระยอง ป.พ.ศ. (ม.ค.-ก.ย. 52)

11 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญตาราง(ต อ) ตารางท อ ตราการตาย 5 อ นด บแรกของประชากรในอ าเภอเขาสม ง และอ าเภอ แหลมงอบ จ งหว ดตราด ป (อ ตราการตายต อประชากร 100,000 คน) ตารางท การด าเน นงานก จกรรมการม ส วนร วมของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย 4-3 ในข นตอนการจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและ ส ขภาพของโครงการ ตารางท กล มผ ม ส วนได เส ยท เช ญเข าร วมร บฟ งความค ดเห นในการก าหนด 4-6 ขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด านส งแวดล อมและส ขภาพ ตารางท รายละเอ ยดการด าเน นงานการจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห นในข นตอนการ 4-11 ก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม และส ขภาพของโครงการในแต ละข นตอน ตารางท ช องทางการส อสารในการแจ งก าหนดการจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห น 4-12 ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม และส ขภาพของโครงการ ตารางท ช องทางการเผยแพร เอกสารและข อม ลโครงการก อนจ ดเวท ร บฟ งความ 4-15 ค ดเห นในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบ ส งแวดล อมและส ขภาพ ตารางท จ านวนผ เข าร วมเวท ร บฟ งความค ดเห นฯ 4-17 ตารางท ความค ดเห นจากเวท ร บฟ งความค ดเห น 4-19 ตารางท ความค ดเห นผ านทางไปรษณ ยบ ตร 4-33 ตารางท การด าเน นงานในกระบวนการร บฟ งความค ดเห นของประชาชน 4-37 และผ ม ส วนได ส วนเส ย ตารางท ก าหนดการและสถานท การจ ดสนทนากล มย อยแบบเป นทางการ 4-38 ตารางท กล มผ ม ส วนได เส ยท เช ญเข าร วมประช มเช งปฏ บ ต การ 4-40 ตารางท ผ เข าร วมประช มการส นทนากล มย อยแบบเป นทางการ 4-44 ตารางท ประเด นส าค ญท ได จากการสนทนากล มย อย 4-45 ตารางท จ านวนผ เข าร วมประช มเช งปฏ บ ต การ 4-59 ตารางท มาตรการแก ไขและลดผลกระทบฯ และมาตรการต ดตามตรวจสอบ 4-61 ผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพท ได เพ มเต มจากการประช มเช ง ปฏ บ ต การ

12 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญตาราง(ต อ) ตารางท การด าเน นงานในข นตอนการจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห นในข นตอน 4-76 การก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบ ส งแวดล อมและส ขภาพของโครงการ ตารางท passenger car equivalents (PCEs) ของยานพาหนะแต ละชน ด 5-10 ตารางท เกณฑ บ งช สภาพจราจรอ างอ งตามค า V/C Ratio 5-10 ตารางท ความสามารถรองร บปร มาณพาหนะของทางหลวง 5-11 ตารางท ปร มาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข (คลองไผ - อ าเภอเม องระยอง) ช วงหล กก โลเมตรท ระหว าง ป พ.ศ ตารางท ปร มาณพาหนะป ท โครงการเร มด าเน นการของเส นทางหมายเลข ตารางท สภาพจราจรของเส นทางหลวงหมายเลข 3 ก อนและหล งม โครงการ 5-16 ช วงนอกช วโมงเร งด วน และช วงเวลาเร งด วน ตารางท สารเคม และผลกระทบต อส ขภาพ 6-2 ตารางท ป จจ ยค กคามส ขภาพและความปลอดภ ยของผ ปฏ บ ต งาน 6-7 ตารางท ระด บความเข มข นท ส มผ ส ของประชาชนท วไป 6-10 ตารางท ระด บการส มผ สป จจ ยเส ยง ของคนงานในโครงการ 6-11 ตารางท เกณฑ การประมาณความถ การได ร บส มผ ส 6-12 ตารางท การจ ดระด บการส มผ ส (Exposure rating) 6-12 ตารางท การจ ดระด บผลกระทบต อส ขภาพ (Health effect rating) 6-12 ของประชาชนท วไป ตารางท การจ ดระด บผลกระทบต อส ขภาพ (Health effect rating) 6-12 ของคนงานในโครงการ ตารางท ตารางเมตร กซ ความเส ยงต อส ขภาพ (Health risk matrix) 6-12 ตารางท ระด บของความเส ยงและค าน ยาม 6-12 ตารางท ระด บการส มผ สป จจ ยเส ยงต อส ขภาพในระยะก อสร าง 6-16 ตารางท ระด บการส มผ สป จจ ยเส ยงต อส ขภาพในระยะด าเน นการ 6-23 ตารางท ระบ ระด บผลกระทบและระด บความเส ยงด านส ขภาพในระยะก อสร าง 6-30 ตารางท ระบ ระด บผลกระทบและระด บความเส ยงด านส ขภาพในระยะด าเน นการ 6-31 ตารางท การจ ดล าด บส าหร บป จจ ยเส ยง (ในระยะก อสร าง-ระยะด าเน นการ) 6-35

13 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญตาราง(ต อ) ตารางท มาตรการป องก นและแก ไขผลกระทบส งแวดล อม (ช วงก อสร าง) 7-2 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บ มาใช ใหม ) ตารางท มาตรการป องก นและแก ไขผลกระทบส งแวดล อม (ช วงด าเน นการ) 7-9 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บ มาใช ใหม ) ตารางท มาตรการต ดาตามตรวจสอบค ณภาพส งแวดล อม (ช วงก อสร าง) 7-69 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บ มาใช ใหม ) ตารางท มาตรการต ดาตามตรวจสอบค ณภาพส งแวดล อม (ช วงด าเน นการ) 7-71 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บ มาใช ใหม )

14 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) ค าน ยาม 1. ส ขภาพ หมายถ ง ภาวะของมน ษย ท สมบ รณ ท งทางกาย ทางจ ต ทางป ญญา และทางส งคม เช อมโยงก นเป นองค รวมอย างสมด ล (ธรรมน ญว าด วยระบบส ขภาพแห งชาต พ.ศ. 2552) 2. ป จจ ยก าหนดส ขภาพ (Health determinants) หมายถ ง ป จจ ยท ม อ ทธ พลและ/หร อ ความส มพ นธ ก บส ขภาพท งทางตรงและทางอ อม จากน ยาม ส ขภาพ ป จจ ยก าหนดส ขภาพจ ง รวมถ งป จจ ยด านบ คคล ส งคม เศรษฐก จ และส งแวดล อม 3. สถานะส ขภาพ หมายถ ง สภาวะทางร างกาย จ ตใจ ความเป นอย ท ด การเป นโรค การเจ บป วย หร อบาดเจ บของประชาชน 4. กล มเส ยง (Vulnerable group) หมายถ ง ประชาชนท อย ในพ นท ท มลพ ษจากโครงการ แพร กระจายไปถ ง พ นท เส นทางการขนส ง และพ นท ก จกรรมโครงการ โดยเน นกล มเด กว ย 0 4 ป หญ งต งครรภ คนชรา ผ ม รายได ต า ผ ขาดโอกาสทางส งคมและกล มท ไวต อการร บส มผ ส ป จจ ยเส ยง 5. ป จจ ยเส ยง (Risk factors) หมายถ ง ป จจ ยทางกายภาพ เคม และช วภาพซ งเก ดจากหร อม ผล มาจากก จกรรมของโครงการ ในระด บท อาจก อผลกระทบต อส ขภาพของกล มเส ยง 6. ผ ม ส วนได เส ย (Stakeholder) หมายถ ง เจ าของโครงการ ผ ได ร บประโยชน ผ เส ยประโยชน หน วยงานร บผ ดชอบจ ดท ารายงาน หน วยงานพ จารณารายงาน องค กรปกครองส วนท องถ น สถาบ นการศ กษา หน วยงานอน ม ต อน ญาต หน วยงานราชการท เก ยวข อง องค กรพ ฒนาเอกชน ส อมวลชน และประชาชน 7. การประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (Health Impact Assessment, HIA) ค อ กระบวนการ เร ยนร ร วมก นของส งคมในการว เคราะห และคาดการณ ผลกระทบท งทางบวกและทางลบต อ ส ขภาพของประชาชนท อาจเก ดจากโครงการ โดยใช ว ธ การ กระบวนการ และเคร องม อท หลากหลายและม กระบวนการการม ส วนร วมอย างเหมาะสม เพ อเป นข อม ลในการพ จารณา ก าหนดมาตรการป องก นและแก ไขผลกระทบ และประกอบการพ จารณาต ดส นใจอน ม ต โครงการ 8. ความเส ยง (Risk) หมายถ ง โอกาสหร อความเป นไปได ท เหต การณ ท ไม พ งประสงค จะเก ดข น ซ งหากเก ดข นจะม ผลกระทบในเช งลบต อส ขภาพ 9. ช มชน หมายถ ง กล มประชาชนท อย รอบ ๆโครงการท อาจได ร บผลกระทบจากการพ ฒนา โครงการ ซ งรวมต วก นโดยม ว ตถ ประสงค ร วมก นเพ อช วยเหล อหร อสน บสน นก น หร อท า ก จกรรมอ นชอบด วยกฎหมายและศ ลธรรมร วมก น หร อด าเน นการอ นอ นเป นประโยชน ร วมก น ของสมาช ก ม การด าเน นการอย างต อเน องและม ระบบบร หารจ ดการและการแสดงเจตนาแทน กล มได ภาคว ชาอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย มหาว ทยาล ยมห ดล 5334B/EHIA/Definition_CWWTP

15 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) 10. ERPG-1 ค อ ความเข มข นส งส ดของสารเคม ในอากาศ ซ งเช อว าท ความเข มข นท ต ากว าค าน คน ส วนใหญ สามารถส มผ สได นาน 1 ช วโมงโดยไม ม ผลกระทบอ นนอกจากผลกระทบต อส ขภาพ เล กน อยท หายเองได ในเวลาอ นส น หร อได กล นอย างช ดเจน 11. ERPG-2 ค อ ความเข มข นส งส ดของสารเคม ในอากาศ ซ งเช อว าท ความเข มข นท ต ากว าค าน คน ส วนใหญ สามารถส มผ สได นาน 1 ช วโมงโดยไม ม หร อไม พ ฒนาผลกระทบต อส ขภาพท ไม สามารถหายได หร อร นแรง หร อม อาการซ งอาจท าให บ คคลไม สามารถปกป องตนเองได 12. ERPG-3 ค อ ความเข มข นส งส ดของสารเคม ในอากาศ ซ งเช อว าท ความเข มข นท ต ากว าค าน คน ส วนใหญ สามารถส มผ สได นาน 1 ช วโมงโดยไม ม ผลกระทบต อส ขภาพถ งแก ช ว ต 13. IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) ค อ ความเข มข นสารในอากาศซ งหาก บ คคลได ร บส มผ สหร ออย ในสภาพแวดล อมด งกล าว ม แนวโน มท จะเป นเหต ให เส ยช ว ตหร อเป น อ นตรายต อส ขภาพอย างถาวรในท นท หร อในเวลาต อมา หร อข ดขวางการหน ออกจาก ส งแวดล อมน น ๆ 14. TLV (Threshold Limit Values) ค อ ค าข ดจ าก ดความเข มข นของสารเคม ท ส มผ สได ในสถานท ท างาน โดยท ผ ปฏ บ ต งานส วนใหญ ส มผ สว นละ 8 ช วโมงต อว น 5 ว นต อส ปดาห หร อ 40 ช วโมง ต อส ปดาห โดยไม ม ผลกระทบต อส ขภาพ 15. TLV-TWA 8nv ค าข ดจ าก ดความเข มข นเฉล ยของสารเคม ในอากาศตลอดเวลาการท างาน ซ ง โดยท วไป ค อ 8 ช วโมงต อว น และ 40 ช วโมงต อส ปดาห ท ผ ปฏ บ ต งานส วนใหญ สามารถส มผ ส ได โดยไม ก อให เก ดผลกระทบต อส ขภาพ 16. OSHA (Occupational Safety and Health Administration) หน วยงานภาคร ฐม ท ด แลออก กฎหมายและบ งค บใช กฎหมายด านอาช วอนาม ยและความปลอดภ ยของสหร ฐอเมร กา 17. NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) หน วยงานซ งม บทบาท ท ด านการว จ ยเก ยวก บอาช วอนาม ยและความปลอดภ ยของสหร ฐอเมร กา 18. ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist) เป นสมาคมว ชาช พ ด านส ขศาสตร อ ตสาหกรรมของประเทศสหร ฐอเมร กา ซ งเป นองค กรท เสนอแนะมาตรฐาน TLV 19. IARC (International Agency for Research on Cancer) เป นหน วยงานภายใต WHO ท าท เป นแหล งรวบรวมข อม ลเก ยวก บมะเร ง ภาคว ชาอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย มหาว ทยาล ยมห ดล 5334B/EHIA/Definition_CWWTP

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว เอกสารเผยแพร ก มภาพ นธ 2557 เอกสารประกอบการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Scoping) (ค.1) การศ กษาและจ ดท ารายงาน การว

More information

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 กรณ o การประกอบก จการหอพ กและอาคารห องเช า o การประกอบก จการโรงส ข าว o โรงไฟฟ าช วมวลขนาดก าล งการผล ตต ากว า

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส งหาคม 2554 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข ท ปร กษา 1. ดร.นายแพทย พรเทพ ศ ร วนาร งสรรค อธ บด กรมควบค มโรค 2. นายแพทย นพพร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

ค ำน ำ ส งหาคม ๒๕๕๖ แผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อมภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ก

ค ำน ำ ส งหาคม ๒๕๕๖ แผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อมภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ก ค ำน ำ แผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อมภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๕๙ เป นแผนระยะกลาง ด ำเน นการ ตามกฎกระทรวง การแบ งส วนราชการส ำน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม พ.ศ. ๒๕๕๔ ท ก ำหนดภาระหน

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา 1. ความเป นมาของโครงการ เน องจากพ นท ชายฝ งทะเลภาคตะว นออกเป นท ต งของน

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ค ำน ำ งบประมาณโดยส งเขปฉบ บน ม ความม งหมายท จะแสดงรายละเอ ยดสาระสำาค ญ โดยสร ปของงบประมาณรายจ ายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ งเป นท งแผนการ ใช

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ

การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ จ ดท าโดย ศ นย ว จ ยส งคมอน ภ ม ภาคล มน าโขง คณะผ ว จ ย ผศ.ดร. กนกวรรณ มะโนรมย อาจารย ส รสม กฤษณะจ ฑะ อาจารย นพพร ช วงช ง ห วหน าโครงการว

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information