รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553"

Transcription

1 รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553 กล มงานสารสนเทศส งแวดล อม ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6

2 รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553 กล มงานสารสนเทศส งแวดล อม ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6

3 ค าน า รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานโดยก จกรรม 5 ส ประจ าป 2553 ฉบ บน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปผลการด าเน นงานต าง ๆ ภายใต โครงการในรอบป 2553 สาระส าค ญ ของรายงานประกอบด วย ความเป นมา เป าหมาย การด าเน นงาน ผลท คาดว าจะได ร บ คณะกรรมการ 5 ส. ก จกรรมหย บง ายหายร ด ก งามตา ประชาส มพ นธ ก จกรรม Big Cleaning Day ก จกรรมประเม นความพ ง พอใจก อสภาพแวดล อมในการท างาน และป ญหาอ ปสรรคและข อเสนอแนะ คณะกรรมการ 5 ส. ใคร ขอขอบค ณเจ าหน าท ส าน กงานท กท านท ให ความร วมม อในการเข า ร วมก จกรรมตามตารางก จกรรมของโครงการ และขอขอบค ณคณะกรรมการ 5 ส. ท กท านท ให การ สน บสน นและผล กด นให โครงการส าเร จล ล วงไปด วยด คณะกรรมการ 5 ส. พฤศจ กายน 2553 ก

4 สารบ ญ หน า ค าน า ก สารบ ญ ข บทท 1 บทน า ความเป นมา ว ตถ ประสงค เป าหมาย การด าเน นงาน ผลท คาดว าจะได ร บ 1-3 บทท 2 ผลการด าเน นงาน คณะกรรมการ 5 ส ก จกรรมหย บง าย หายร ด ก งามตา ก จกรรม Big Cleaning Day สร ปแบบส ารวจความพ งพอใจต อสภาพแวดล อมท เหมาะสมต อการปฏ บ ต ราชการ ของหน วยงานส าน กงานส งแวดล อมภาคท บทท 3 ป ญหาอ ปสรรคและข อเสนอแนะ ป ญหาอ ปสรรค ข อเสนอแนะ 3-1 ข

5 บทท 1 บทน า

6 1.บทน า 1.1 ความเป นมา ตามท คณะร ฐมนตร ได ม มต เม อว นท 27 ต ลาคม 2541 ให ส วนราชการต าง ๆ เพ ม ประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการโดยใช ก จกรรม 5 ส เป นแนวทางในการจ ดท าและพ ฒนาระบบ มาตรฐานสากลของประเทศไทยด านจ ดการและส มฤทธ ผลของงานภาคร ฐท ร ฐจะต องจ ดระบบ ราชการ และงานบร การภาคร ฐให ม ประส ทธ ภาพ เพ อตอบสนองความต องการของประชาชนและ ปฏ ร ประบบราชการและงานของร ฐให ม ประส ทธ ภาพ อ กท งส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 ก าหนด นโยบายให ด าเน นก จกรรม 5 ส อย างต อเน อง โดยปร บปร งระบบการท างานให ม ประส ทธ ภาพย งข น โดยเน นเร องการด แลร กษาความสะอาด ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของสถานท ท างาน และเพ อเป น การสร างความสาม คค ในการปฏ บ ต งานร วมก นอ กด วย ด งน น ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 เห นความส าค ญของการสร างความสะอาดและ พ ฒนาสภาพแวดล อมทางกายภาพ จ งได จ ดให ม โครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานโดยก จกรรม 5 ส ประจ าป 2553 ข นเพ อให เจ าหน าท ของส าน กงานและหน วยงานท อย ในพ นท ของส าน กงานร วมก น ด าเน นก จกรรมปร บปร งสภาพแวดล อมในท ท างาน สถานท ท างานให สะอาด ม ความเป นระเบ ยบ เร ยบร อย ส งผลให ปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลย งข น 1.2 ว ตถ ประสงค เพ อปร บปร งสภาพแวดล อมในการท างาน ในด านของสถานท ท างานให ม ความ สะอาดเป นระเบ ยบเร ยบร อย เสร มสร างระเบ ยบว น ยท ด ในการท างาน เพ อเพ มประส ทธ ภาพและค ณภาพการปฏ บ ต งานของส าน กงานและหน วยงานใน พ นท ของส าน กงานโดยน าก จกรรม 5 ส มาใช เพ อส งเสร มให เจ าหน าท ม ความตระหน กและพ ฒนาจ ตส าน กของเจ าหน าท ให ม ท ศนคต ท ด ก บความเป นระเบ ยบเร ยบร อยและความสะอาดของสถานท ท างาน เพ อเช อมส มพ นธไมตร ของหน วยงานต าง ๆ ท อย ภายในบร เวณเด ยวก น 1.3 เป าหมาย เจ าหน าท ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 และหน วยงานท อย ภายในบร เวณเด ยวก น ด าเน นก จกรรม 5 ส. ร วมก น 1.4 การด าเน นงาน เพ อให การด าเน นงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการโดยก จกรรม 5 ส. ภายในส าน กงานและหน วยงานท อย ภายในบร เวณเด ยวก นบรรล ว ตถ ประสงค และเก ด ประส ทธ ผลมากท ส ด การด าเน นก จกรรมประกอบด วย แต งต งคณะกรรมการ 5 ส เพ อด าเน นการ รณรงค และประชาส มพ นธ วาง แนวทางการด าเน นก จกรรม ควบค ม ก าก บด แลให การด าเน นงาน/โครงการเป นไปตามนโยบายและบรรล ว ตถ ประสงค

7 1.4.2 ก จกรรม หย บง าย หายร ด ก งามตา ว ตถ ประสงค - เพ อให เก ดสภาพแวดล อมท ด ในการท างาน และความภาคภ ม ใจในหน วยงานซ ง เป นผลของการม ส วนร วมในการปร บปร งของเจ าหน าท ท กคน - เพ อให ผ ปฏ บ ต งานม ท ศนคต ท ด ในการท างาน และม ส ขภาพร างกายและจ ตใจท ด ข น ว ธ ด าเน นงาน - ก าหนดให ม ก จกรรมหย บง าย หายร ด ก งามตา - เจ าหน าท ส าน กงานด าเน นก จกรรม โดยเร มต งแต สะสาง จ ดส งท ไม ใช เก บส งท ใช ให สะดวกในการค นหา และท าความสะอาดบร เวณสถานท ท างาน ระเบ ยง และบร เวณพ นท ภายในอาคารส าน กงาน ระยะเวลาด าเน นการ - คร งท 1 ว นศ กร ท 6 พฤศจ กายน คร งท 2 ว นศ กร ท 7 มกราคม คร งท 3 ว นศ กร ท 5 ม นาคม คร งท 4 ว นศ กร ท 2 กรกฎาคม คร งท 5 ว นศ กร ท 20 ส งหาคม ก จกรรมประชาส มพ นธ เพ อเสร มสร างความร ความเข าใจ และสร างท ศนคต ท ด แก เจ าหน าท เก ยวก บก จกรรม 5 ส ว ตถ ประสงค - เพ อให เจ าหน าท ส าน กงาน ทราบถ งหล กการ แนวค ดและประโยชน จากการท า ก จกรรม 5 ส - เพ อให เจ าหน าท ส าน กงานม ความตระหน กและเก ดท ศนคต ท ด ต อการด าเน น ก จกรรม 5 ส ว ธ ด าเน นการ - จ ดบอร ดประชาส มพ นธ การด าเน นก จกรรม 5 ส เพ อแสดงให เห นถ งความ ร วมม อร วมใจและความก าวหน าในการปฏ บ ต งาน 6 คร ง/ป ก จกรรม Big Cleaning Day 1 คร ง/ป โดยด าเน นการว นศ กร ท 23 เมษายน 2553 ว ตถ ประสงค - เพ อส งเสร มให เจ าหน าท ม ความตระหน ก และม จ ตส าน กเก ยวก บความเป น ระเบ ยบเร ยบร อย ความสะอาดของสถานท ท างาน - เพ อเช อมส มพ นธไมตร เพ มความสาม คค ของเจ าหน าท ท ปฏ บ ต งานอย ภายในบร เวณ เด ยวก น ว ธ ด าเน นงาน - ท าความสะอาด บร เวณโดยรอบส าน กงาน ต งแต ถนนด านหน าทางเข า ส าน กงาน จนถ งบ านพ กข าราชการและระบบบ าบ ดน าเส ยของส าน กงาน 1-2

8 - ต ด ตกแต ง ก งไม ตกแต งบร เวณโดยรอบ และน าเศษว สด พวกก งไม /ใบไม มาท า ป ยหม ก เพ อใช ประโยชน ต อไป ก จกรรมตรวจต ดตามการด าเน นงาน ว ตถ ประสงค - เพ อให บ คลากรของส าน กงานม ความร บผ ดชอบต อหน าท และได ม ส วนร วมใน การปร บปร งสถานท ปฏ บ ต งาน ว ธ ด าเน นงาน - ก าหนดให ม ก จกรรมตรวจต ดตามการด าเน นงานโดยคณะกรรมการ 5 ส - คณะกรรมการ 5 ส ตรวจต ดตามการด าเน นก จกรรมของเจ าหน าท ภายในกล มงาน/ ฝ ายและบร เวณโดยรอบพ นท ท างานของกล มงาน/ฝ าย - จ ดท ารายงานผลการตรวจต ดตาม ตามแบบมาตรฐานกลางในการด าเน นงาน ก จกรรม 5 ส ของส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 ระยะเวลาด าเน นการ - คร งท 1 ว นศ กร ท 6 พฤศจ กายน คร งท 2 ว นศ กร ท 7 มกราคม คร งท 3 ว นศ กร ท 5 ม นาคม คร งท 4 ว นศ กร ท 23 เมษายน คร งท 5 ว นศ กร ท 2 กรกฎาคม คร งท 6 ว นศ กร ท 20 ส งหาคม ผลท คาดว าจะได ร บ - เจ าหน าท ส าน กงานและหน วยงานภายในบร เวณส าน กงานม ท ศนคต ท ด ในการ ท างาน และตระหน กในความส าค ญของการด าเน นก จกรรม 5 ส - สถานท ท างานเป นระเบ ยบ น าท างาน และเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน - หน วยงานท ร วมก จกรรม ม ส มพ นธไมตร ท ด ต อก น เป นการบ รณาการหน วยงาน ต าง ๆ ในการปฏ บ ต งาน 1-3

9 บทท 2 ผลการด าเน นงาน

10 บทท 2 ผลการด าเน นงาน 2.1 คณะกรรมการ 5 ส ตามค าส งส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 ท 32/2552 เร องแต งต งคณะกรรมการ 5 ส ลง ว นท 22 ต ลาคม 2552 โดยแต งต งคณะกรรมการ 9 ท าน ด งรายนามต อไปน น.ส.อ มพ นพ นธ พ นท กนก ผ อ านวยการส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 ประธาน นางสมจ ตต บ วเทศ น กว ชาการส งแวดล อมช านาญการพ เศษ กรรมการ นางศ ภฤกษ ดวงขว ญ น กว ชาการส งแวดล อมช านาญการ กรรมการ นางอาร ย แก วเข ยว น กว ชาการส งแวดล อมช านาญการ กรรมการ น.ส.นภาพร ว ศวก ล น กว ชาการส งแวดล อมช านาญการ กรรมการ นางส ภาพร ท มประท ม น กจ ดการงานท วไปช านาญการ กรรมการ น.ส.ตวงพร แป นพ ม น กว ชาการส งแวดล อมปฏ บ ต การ กรรมการ นางอรอนงค อ ท ยหงษ น กว ชาการส งแวดล อมช านาญการ กรรมการและเลขาน การ นางศศ ธร ศร ห ร ญ เจ าหน กงานพ สด ช านาญงาน กรรมการและผ ช วยเลขาน การ 2.2 ก จกรรมหย บง าย หายร ด ก งามตา ก จกรรมหย บง าย หายร ด ก งามตา ม ว ตถ ประสงค เพ อให เก ดสภาพแวดล อมท ด ใน การท างาน และความภาคภ ม ใจในหน วยงานซ งเป นผลของการม ส วนร วมในการปร บปร งของเจ าหน าท ท ก ท าน และเพ อให ผ ปฏ บ ต งานม ท ศนคต ท ด ในการท างาน และม ส ขภาพร างกายและจ ตใจท ด ข น ผลการด าเน นงาน ค อ เจ าหน าท ส าน กงานด าเน นก จกรรม โดยเร มสะสาง จ ดส งท ไม ใช เก บส งท ใช ให สะดวกในการค นหา และท าความสะอาดบร เวณสถานท ท างาน ระเบ ยง และบร เวณ พ นท ภายในอาคารส าน กงาน โดยด าเน นก จกรรม ด งตารางก าหนด ตารางแสดงก าหนดการก จกรรม หย บง าย หายร ด ก งามตา คร งท ก าหนดการ 1. ว นศ กร ท 6 พฤศจ กายน ว นศ กร ท 7 มกราคม ว นศ กร ท 5 ม นาคม ว นศ กร ท 2 กรกฎาคม ว นศ กร ท 20 ส งหาคม 2553 ก จกรรม 5 ส. เด อนพฤศจ กายน 2552

11 ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 ด าเน นก จกรรม 5 ส. เด อนพฤศจ กายน 2552 ใน ว นท 6 พฤศจ กายน 2552 เวลา น. โดยด าเน นการป ด กวาด เก บเศษใบไม และก งไม ในบร เวณ รอบอาคารส าน กงาน โดยกล มงานบร หารและแผนส งแวดล อมปฏ บ ต งานบร เวณทางเข าด านหน า ส าน กงานถ งหอพ กเจ าหน าท และบร เวณสวนป าด านหน าส าน กงาน กล มงานส งเสร มและเผยแพร และ กล มงานสารสนเทศส งแวดล อม ปฏ บ ต งานบร เวณลานเปตองและโรงอาหาร กล มงานเฝ าระว งและ ควบค มค ณภาพส งแวดล อมและกล มงานว เคราะห ค ณภาพส งแวดล อม ปฏ บ ต งานบร เวณด านข าง ส าน กงานตลอดจนโรงรถด านหล งส าน กงาน ผลการประเม นก จกรรม - เจ าหน าท ส าน กงานพร อมเพ ยงก นร วมก จกรรม 100 % - บร เวณโดยรอบส าน กงานม ความสะอาดเป นระเบ ยบและน าปฏ บ ต งาน รวมพลก อนร วมก จกรรม 2-2

12 กวาดใบไม หน าต กและสวนป า กวาดใบไม และถนนบร เวณด านข างต ก ก จกรรม 5 ส. เด อนมกราคม

13 ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 ด าเน นก จกรรม 5 ส. เด อนมกราคม 2553 ในว นท 7 มกราคม 2553 เวลา น. โดยด าเน นการป ด กวาด เก บเศษใบไม และก งไม ในบร เวณรอบอาคาร ส าน กงาน โดยกล มงานบร หารและแผนส งแวดล อมปฏ บ ต งานบร เวณทางเข าด านหน าส าน กงานถ ง หอพ กเจ าหน าท และบร เวณสวนป าด านหน าส าน กงาน กล มงานส งเสร มและเผยแพร และกล มงาน สารสนเทศส งแวดล อม ปฏ บ ต งานบร เวณลานเปตองและโรงอาหาร กล มงานเฝ าระว งและควบค ม ค ณภาพส งแวดล อมและกล มงานว เคราะห ค ณภาพส งแวดล อม ปฏ บ ต งานบร เวณด านข างส าน กงาน ตลอดจนโรงรถด านหล งส าน กงาน ผลการประเม นก จกรรม - เจ าหน าท ส าน กงานพร อมเพ ยงก นร วมก จกรรม 100 % - บร เวณโดยรอบส าน กงานม ความสะอาดเป นระเบ ยบและน าปฏ บ ต งาน รวมพลหน าต ก 2-4

14 ร วมม อร วมใจท าความสะอาด เก บกวาดใบไม โรงอาหาร ด านข างส าน กงาน ก จกรรม 5 ส. เด อนม นาคม

15 ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 ด าเน นก จกรรม 5 ส. เด อนม นาคม 2553 ในว นท 5 ม นาคม 2553 เวลา น. ท าก จกรรมภายในอาคารส าน กงาน แยกย ายท าความสะอาดตามกล ม งาน/ฝ าย โดยท าความสะอาดบร เวณโต ะท างาน ต เอกสาร เคร องคอมพ วเตอร อ ปกรณ คอมพ วเตอร ระเบ ยบด านหน า ทางเด นระหว างช น ผลการประเม นก จกรรม - เจ าหน าท ส าน กงานพร อมเพ ยงก นร วมก จกรรม 100 % - บร เวณโดยสถานท ท างานม ความสะอาดเป นระเบ ยบและน าปฏ บ ต งาน รวมพลหน าต ก รวมพล งก อนท างาน 2-6

16 เก บกวาดโต ะ และต เอกสาร บร เวณโต ะท างานหล งท าก จกรรม 5 ส. ก จกรรม 5 ส. เด อนกรกฎาคม

17 ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 ด าเน นก จกรรม 5 ส. เด อนกรกฎาคม 2553 ในว นท 2 กรกฎาคม 2553 เวลา น. ท าก จกรรมภายในอาคารส าน กงาน แยกย ายท าความสะอาดตาม กล มงาน/ฝ าย โดยท าความสะอาดบร เวณโต ะท างาน ต เอกสาร เคร องคอมพ วเตอร อ ปกรณ คอมพ วเตอร ระเบ ยบด านหน า ทางเด นระหว างช น ผลการประเม นก จกรรม - เจ าหน าท ส าน กงานพร อมเพ ยงก นร วมก จกรรม 100 % - บร เวณโดยสถานท ท างานม ความสะอาดเป นระเบ ยบและน าปฏ บ ต งาน รวมพลคนเส อขาว 2-8

18 ก อนท า หล งท า ก จกรรม 5 ส. เด อนส งหาคม

19 ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 ด าเน นก จกรรม 5 ส. เด อนส งหาคม 2553ในว นท 20 ส งหาคม 2553 เวลา น. โดยด าเน นการป ด กวาด เก บเศษใบไม และก งไม ในบร เวณรอบอาคาร ส าน กงาน โดยกล มงานบร หารและแผนส งแวดล อมปฏ บ ต งานบร เวณทางเข าด านหน าส าน กงานถ ง หอพ กเจ าหน าท และบร เวณสวนป าด านหน าส าน กงาน กล มงานส งเสร มและเผยแพร และกล มงาน สารสนเทศส งแวดล อม ปฏ บ ต งานบร เวณลานเปตอง และโรงอาหาร กล มงานเฝ าระว งและควบค ม ค ณภาพส งแวดล อมและกล มงานว เคราะห ค ณภาพส งแวดล อม ปฏ บ ต งานบร เวณด านข างส าน กงาน ตลอดจนโรงรถด านหล งส าน กงาน ผลการประเม นก จกรรม - เจ าหน าท ส าน กงานพร อมเพ ยงก นร วมก จกรรม 100 % - บร เวณโดยรอบส าน กงานม ความสะอาดเป นระเบ ยบและน าปฏ บ ต งาน รวมพลหน าต กส าน กงาน 2-10

20 สนามด านข างโรงอาหาร ลานเปตองและด านข างส าน กงาน 2-11

21 2.2 ก จกรรมประชาส มพ นธ เพ อเสร มสร าง ความร ความเข าใจ และสร างท ศนคต ท ด แก เจ าหน าท เก ยวก บก จกรรม 5 ส ก จกรรมประชาส มพ นธ เสร มสร างความร ความเข าใจและสร างท ศนคต ท ด แก เจ าหน าท เก ยวก บก จกรรม 5 ส ม ว ตถ ประสงค เพ อให เจ าหน าท ส าน กงานทราบถ งหล กการ แนวค ดและ ประโยชน จากการท าก จกรรม 5 ส และเพ อให เจ าหน าท ส าน กงานม ความตระหน ก และเก ดท ศนคต ท ด ต อการด าเน นก จกรรม 5 ส ผลการด าเน นงาน ค อ การประชาส มพ นธ ข อม ลผ านเว บไซต /บอร ดประชาส มพ นธ เพ อ เสร มสร างความร ความเข าใจและความตระหน กแก เจ าหน าท เก ยวก บก จกรรม 5 ส จ ดบอร ด ประชาส มพ นธ การด าเน นก จกรรม 5 ส เพ อแสดงให เห นถ งความร วมม อร วมใจและความก าวหน าในการ ปฏ บ ต งาน 6 คร ง เม อเด อนพฤศจ กายน พ.ศ เด อนมกราคม พ.ศ.2553 เด อนม นาคม พ.ศ เด อนเมษายน 2553 เด อนกรกฎาคม 2553 และเด อนส งหาคม

22 2.3 ก จกรรม Big Cleaning Day ก จกรรม Big Cleaning Day ม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มให เจ าหน าท ม ความ ตระหน ก และม จ ตส าน กเก ยวก บความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ความสะอาดของสถานท ท างาน และ เพ อเช อมส มพ นธไมตร เพ มความสาม คค ของเจ าหน าท ท ปฏ บ ต งานอย ภายในบร เวณเด ยวก น ผลการด าเน นงาน ค อ จ ดก จกรรม Big Cleaning Day จ านวน 1 คร ง โดย ว นท 23 เมษายน 2553 โดยจ ดให ม ก จกรรมท าความสะอาดและปร บปร งส าน กงาน โดยกล มเป าหมาย ผ เข าร วมด าเน นก จกรรม ประกอบด วย ข าราชการและล กจ างส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 ภาพหม ผ ม ส วนร วมในก จกรรม Big Cleaning Day 2-13

23 ร วมม อร วมใจ เก บกวาดท าความสะอาด ผลงานหล งท าก จกรรม 2-14

24 2.4 สร ปแบบส ารวจความพ งพอใจต อสภาพแวดล อมท เหมาะสมต อการปฏ บ ต ราชการของ หน วยงานส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 ส ารวจความพ งพอใจต อสภาพแวดล อมท เหมาะสมต อการปฏ บ ต ราชการของ หน วยงานส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 จากเจ าหน าท ส าน กงานจ านวน 31 คน โดยส ารวจ 2 คร ง ด งน ส ารวจคร งท 1 เม อ ว นท 25 ม นาคม 2553 ส ารวจคร งท 2 เม อว นท 3-5 ส งหาคม 2553 โดย ความพ งพอใจต อสภาพแวดล อมท เหมาะสมต อการปฏ บ ต ราชการของส าน กงาน ร อยละ

25 บทท 3 ป ญหาอ ปสรรคและ ข อเสนอแนะ

26 3.ป ญหาอ ปสรรคและข อเสนอแนะ 3.1 ป ญหาอ ปสรรค 3.2 ข อเสนอแนะ - เน องจากเจ าหน าท ส าน กงานม ราชการต องปฏ บ ต ท าให โอกาสเข าร วมก จกรรมอย าง ต อเน องน อย - สภาพภ ม อากาศ ส งผลให การด าเน นก จกรรมตามท ก าหนดไม บรรล เป าหมาย เช น ฝนตกไม สามารถปฏ บ ต ก จกรรมบร เวณโดยรอบส าน กงานได - ควรจ ดก จกรรมโครงการเพ มประส ทธ การปฏ บ ต ราชการโดยก จกรรม 5 ส. อย าง ต อเน องเป นประจ า - ควรจ ดให ม การแลกเปล ยนการด าเน นก จกรรม 5 ส. ระหว างหน วยงานภาคร ฐ ด วยก น อาจจ ดเป นการศ กษาด งาน การเย ยมชมผลการด าเน นก จกรรม - ควรจ ดท มงานตรวจสอบผลการด าเน นก จกรรมของแต ละกล มงาน/ฝ าย เพ อให เก ด ความร วมม อในการด าเน นก จกรรมอย างแท จร ง - ควรประชาส มพ นธ และแบ งหน าท ความร บผ ดชอบในการท าก จกรรมท ช ดเจนและม ส วนร วมในก จกรรมระด บบ คคล

27 ภาคผนวก

28 แบบส ารวจความพ งพอใจต อสภาพแวดล อมท เหมาะสมต อการปฏ บ ต ราชการของหน วยงาน ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 ว นท...เด อน...พ.ศ.... ช อ- สก ล (นาย, นาง, นางสาว)... โปรดท าเคร องหมาย ในช องแสดงระด บความพ งพอใจ ระด บความพ งพอใจ เก ยวก บสภาพแวดล อม มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย น อยท ส ด 1. สภาพแวดล อมภายนอก 1.1 บร เวณทางเข าส าน กงานตลอดจนถ งต ก บ านพ กส าน กงาน 1.2 โรงอาหารและลานเปตอง 1.3 สวนป าด านหน าส าน กงาน 1.4 สวนหย อมบร เวณด านข างต กท งสองข าง 1.5 ลานจอดรถด านหน า/ด านข างและ ด านหล ง 2. สภาพแวดล อมภายใน 2.1 ภายในล นช ก บนโต ะท างาน 2.2 ต เก บเอกสาร (ต เหล ก ต กระจก ต ท บ) 2.3 โต ะคอมพ วเตอร /คอมพ วเตอร / เคร องพ มพ 2.4 โทรศ พท /โทรสาร/พ ดลม/แอร 2.5 ห องร บแขก/ห องประช ม 2.6 บอร ดต ดประกาศ/ต แสดงความค ดเห น 2.7 เคร องท าน าเย น/ห องเตร ยมอาหารว าง 2.8 ห องน า 2.9 พ นท ท ม การจ ดเก บอ ปกรณ เคร องม อ และเคร องใช

29 ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 47/100 หม 4 ซอยโรงพยาบาลศร ธ ญญา ถนนต วานนท ต.ตลาดขว ญ อ.เม อง จ.นนทบ ร โทร โทรสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย เทศบาลต าบลมะค า อ าเภอโนนส ง จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การบร หารงานบ คคล เป นภารก จส าค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระหน าท ของผ

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557 จ ดทาโดย คณะกรรมการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ก นยายน 2557 คานา รายงานฉบ บน จ ดทาข นเพ อรายงานผลการดาเน

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 องค การบร หารส วนตาบลบ านยา อาเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน สารบ ญ เร อง หน า 1. ระด บหน วยงานย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2557 สาน กเทศก จ

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2557 สาน กเทศก จ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2557 สาน กเทศก จ ปร บแผน ณ 23 ก.ย.56 คำนำ ส ำน กเทศก จ ม หน ำท ควำมร บผ ดชอบเก ยวก บกำรควบค ม ด แล ตรวจตรำ และบ งค บกำรให เป นไปตำมกฎหมำยท อย ในอำนำจหน ำท ของกร งเทพมหำนคร กฎหมำยอ

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

สร ปผลโครงการส มมนา โครงการเลขท 27 / 2557 โครงการส มมนา เร อง การส มมนาร วมก บหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการทร พย ส น

สร ปผลโครงการส มมนา โครงการเลขท 27 / 2557 โครงการส มมนา เร อง การส มมนาร วมก บหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการทร พย ส น สร ปผลโครงการส มมนา โครงการเลขท 27 / 2557 โครงการส มมนา เร อง การส มมนาร วมก บหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการทร พย ส น ระหว างว นท 10 11 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเดอะทว น ทาวเวอร กร

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555

ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555 1 ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555 ค าน า สารบ ญ (๑) หน า บทท 1 ข อม ลท วไป 1 - ช อหน วยงาน 1 - ท ต ง 1 - ประว ต ความเป นมา 1 - ปร ชญา ว

More information

แผนปฏ บ ต การลดการใช พล งงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบ ณฑ ตยสถาน

แผนปฏ บ ต การลดการใช พล งงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบ ณฑ ตยสถาน แผนปฏ บ ต การลดการใช พล งงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบ ณฑ ตยสถาน ค าน า ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๐ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให หน วยงานราชการด าเน นมาตรการลดใช พล งงานลงให ได อย างน อยร อยละ ๑๐ เม อเปร

More information