แนวทางการฟ นฟ ป าชายเลน โดยช มชน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการฟ นฟ ป าชายเลน โดยช มชน"

Transcription

1 แนวทางการฟ นฟ ป าชายเลน โดยช มชน สหภาพสากลว าด วยการอน ร กษ (IUCN) สำน กงานประเทศไทย

2 คำนำ ป าชายเลนของประเทศไทยในอด ตม ความอ ดมสมบ รณ และม ปร มาณเน อท มากมาย แต กล บม เน อท ลดลงอย างรวดเร วในช วง 3-4 ศตวรรษท ผ านมา สาเหต ของการลดลงเน องจากม การบ กร กพ นท ป าชายเลนเพ อทำก จกรรมต างๆ เช น การเพาะเล ยงส ตว น ำ ทำนาเกล อ ทำการเกษตร ทำเหม องแร พ ฒนาโครงสร างพ น ฐานต างๆ และรวมท ง การให สม ปทานทำถ านของร ฐในอด ตด วย ป จจ บน ป าชายเลนของประเทศจำนวนมากจะพบบร เวณ 6 จ งหว ด ตามแนวชายฝ งทะเลอ นดาม น และถ อว าเป นแหล งท ม ป าชายเลนท ม พ นท มากท ส ดของประเทศไทย เพราะป าชายเลนในภาคกลาง และภาคตะว นออก ม การกระจ ดกระจายเป นหย อมเล กหย อมน อยและม เหล อในปร มาณท ไ ม มากน ก ในสภาวะป จจ บน ป ญหาการเพ ม ข น ของประชากรการขยายพ น ท ท ำก น การใช พ นท ป าชายเลนสำหร บการก อสร างโครงสร างพ นฐานต างๆ และการเข าครอบครองในร ปแบบต างๆ ถ อว าย งเป นป จจ ยหล กในการทำลายป าชายเลนของเรา ประกอบก บการเก ดเหต การณ ส นาม ท ผ านมา ป จจ ยเหล าน เป นสาเหต ให พ นท ป าชายเลนและความอ ดมสมบ รณ ของป าชายเลนลดลง ด งน น เราจ งต องร วมม อก นต ง แต วน น เพ อ ช วยก นร กษาป าชายเลนท เ หล ออ นน อยน ดน เ อาไว ให ลก หลายในอนาคต และม ความจำเป นอย างย ง ในการท จ ะ ฟ นฟ ป าชายเลนเพ อให ความอ ดมสมบ รณ กล บค นมา การฟ น ฟ ปา ชายเลนโดยช มชนม ความจำเป นอย างย ง ป จจ บน ม องค กรต างๆ มากมายท ง จากภาคร ฐและภาคเอกชนได ให ความสำค ญก บการม สว นร วม ของช มชน อย างไรก แล วแต ท ผ านมา ระด บของการม ส วนร วมม มากน อยแตกต างก นไปตามสภาพความเหมาะสมและการทำงานของแต ละหน วยงาน ส วนแนวความค ดของการให ชม ชนม สว นร วมในการฟ น ฟ ปา ชายเลนท ง กระบวนการน บว า เป นแนวทางท น า จะได รบ การยอมร บส ง จะส งเกตได วา ม ชม ชน หลายแห งประสบผลสำเร จด วยด จากการจ ดการของช มชนท องถ น เองเพราะว าช มชนท องถ น ตามแนวชายฝ ง ล วนม วถ ช ว ต ท พ ง พาและผ กพ นก บทร พยากร ป าชายเลนอย แล ว เช น ม ภ ม ป ญญาและแนวว ถ ของช มชนในการจ ดการและอน ร กษ ป าชายเลนในร ปแบบและว ธ การท แตกต างก น นอกจากน น บทเร ยน และประสบการณ ทช ม ชนได รบ ในอด ต ก เป นอ กส ง หน ง ท จ ง ใจให กบ ช มชนมาม บทบาทในการอน รก ษ และจ ดการทร พยากรป าชายเลน ด งน น การจ ดทำ เอกสารฉบ บน ก เ พ อ เป นแนวทางในการฟ น ฟ ปา ชายเลนให กบ ช มชนและองค กรท เ ก ย วข อง ในความเป นจร งอาจจะม รป แบบและว ธก ารอ น ๆ ท แ ตกต างก นไป ตามความเหมาะสมในแต ละพ นท และแนวทางน ช มชนอาจจะประย กต ใช ให เหมาะสมก บพ นท ของตนเอง ช มชนจะต องม การเร ยนร และปร กษาหาร อ ก บผ เช ยวชาญป าชายเลนอย างสม ำเสมอ จ งจะทำให การฟ นฟ ป าชายเลนประสบผลสำเร จด วยด ตามเป าหมายท วางไว คนละไม ละม อ รวมใจฟ นฟ คร วช มชน IUCN/ Somsak SOONTHORNNAWAPHAT 2

3 สารบ ญ ต นกล าลงรากป กโคลน IUCN/ Somsak SOONTHORNNAWAPHAT คำนำ 2 ประโยชน ของป าชายเลน 4 พ นธ ไม ของป าชายเลน 5 พ นธ ส ตว ของป าชายเลน 5 ผลกระทบจากส นาม 5 หล กการฟ นฟ ป าชายเลนโดยช มชน 6 การจ ดการฟ นฟ ป าชายเลนโดยช มชน 8 รายช อผ เช ยวชาญและหน วยงานท เก ยวข อง 10 กรณ ความสำเร จของโครงการฟ นฟ ป าชายเลนโดยช มชน 11 สร ป 12 *เอกสารค ม อฉบ บน จ ดพ มพ เผยแพร แก ช มชน หน วยงานราชการ องค กรพ ฒนาเอกชน ผ ม ส วนเก ยวข องก บการจ ดการป าชายเลน เร ยบเร ยงโดย นายสมศ กด ส นทรวนภ ทร ผ จ ดการโครงการประเทศไทย สหภาพสากลว าด วยการอน ร กษ (IUCN) สน บสน นโดย Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safty (BMU) ประเทศเยอรม นน 3

4 ประโยชน ของป าชายเลน ป าชายเลนเป นแหล งรวมพ นธ ส ตว ชน ดต างๆ ท งส ตว บก ส ตว ป กและส ตว น ำ น บว าม ความสำค ญ ต อการดำรงช พของมน ษย มากท งในเขตป าชายเลนและตามแนวชายฝ ง โดยเฉพาะก ง หอย ป ปลา ท ม มากมายหลายชน ดท ชาวบ านสามารถนำมาร บประทานและขายเป นรายได ตลอดท งป ด งน น ป าชายเลน จ งเปร ยบเสม อนตลาดสดสำหร บช มชน ช มชนชายฝ งจะม ช ว ตความเป นอย ท ด ได น น จะต องข นอย ก บความอ ดมสมบ รณ ของป าชายเลนเป นหล ก นอกจากน นป าชายเลนย งคอยเก อหน นต อทร พยากรทางทะเล เช น เป นแหล งอน บาลส ตว น ำว ยอ อน ชน ดต างๆ เป นแหล งอาหารของส ตว น ำนานาพ นธ ช วยป องก นการพ งทลายชายฝ งจากคล นลม และทำหน าท ร กษาสมด ลของระบบน เวศชายฝ ง ท เก อก ลต อพ นธ ส ตว และพรรณพ ช รวมถ งลด มลภาวะทางอากาศและส งปฏ ก ลต างๆ เป นต น ม ป าชายเลนหลายแห งท ถ กทำลายและส งผลต อ จำนวนของส ตว น ำท ลดลง ประชาชนได ร บความเด อดร อนจากการทำมาหาก นเป นอย างมาก อาท เช นกรณ บ านท งตาเซะ จ งหว ดตร ง บ านบางต บ จ งหว ดพ งงา ด งน นป าชายเลนจ งถ อว าม ค ณค า อย างย งต อช มชนและประเทศชาต 4

5 พ นธ ไม ของป าชายเลน ผลกระทบจากส นาม พ นธ ไม ป าชายเลนม ล กษณะพ เศษต างจากไม ป าท วไป กล าวค อพ นธ ไม ในป าชายเลนเป นพ ชท ปร บต วข นในป าชายเลนท ม ล กษณะม น ำเค มข นลง อย างสม ำเสมอ ทนต อสภาพลมและคล นแรง ด งน นท กส วนของต นไม จ ง ปร บต วให เข าก บสภาพพ นท เช น ใบม ต อมข บเกล อใบเป นม นเพ อลดการ คายน ำ ม รากท ทำหน าท ค ำย นและช วยหายใจ ฝ กงอกอย บนต นเม อร วง หล นมาสามารถป กเลนและเจร ญเต บโตได เลย เมล ดท ลอยน ำได เม อน ำ แห งจะต ดก บด นและเจร ญงอกงาม จากผลกระทบของภ ยพ บ ต ส นาม ป าชายเลนของประเทศได ร บผลกระทบ ท ง หมด 2,415 ไร โดยพ น ท ป า ชายเลนในจ งหว ดระนองได รบ ความเส ยหาย มากถ ง 555 ไร ความเส ยหายม ในร ปแบบต างๆ เช น การโค นล มท ง ลำต น การห กขาดเป นท อน การย นต นตาย เศษไม ปร กห กพ งท ถ กพ ดตามแรง คล นและตะกอนต างๆ ท บถมพ นท ป าชายเลน ทำความเส ยหายต อพ นท และการชะล างของหน าด น เป นต น พ นธ ไ ม ปา ชายเลนท พ บโดยท ว ไป อาท เช น โกงกางใบใหญ โกงกางใบเล ก ถ วดำ ถ วขาว พ งกาห วส มดอกแดง ตะบ นขาว ตะบ นดำ โปรงขาว โปรงแดง แสมขาว แสมทะเล ลำพ ลำพ ทะเล และเหง อกปลาหมอ ซ ง ล วน แต ม ประโยชน ท แตกต างก น เช น นำมาใช ย อมส อวนและผ า เป นสม นไพร และทำเป นไม ใช สอยต างๆ เป นต น พ นธ ส ตว ของป าชายเลน ป าชายเลนเป นแหล งรวมพ นธ ส ตว หลากหลายชน ด ท งส ตว บก ส ตว ป ก และส ตว น ำ ซ ง น บว าม ความสำค ญต อการดำรงช วต ของมน ษย เป นอย างมาก โดยเฉพาะพวกก ง หอย ป ปลาท ม มากมายหลายชน ดท ชาวบ านสามารถ นำมาใช เป นอาหารและขายสร างรายได ตลอดท งป ด งน นป าชายเลนจ ง เปร ยบเสม อนตลาดสดของช มชน...ว ถ ช ว ตช มชนชายฝ งท ด ข นอย ก บ ความอ ดมสมบ รณ ของป าชายเลนเป นสำค ญ ในอด ตป าชายเลนถ กแปรสภาพเป นพ นท ทำก น เขตท อย อาศ ย เพ อก อ สร างโครงสร างพ น ฐานต างๆ ทำเหม องแร บ อเล ย งก ง และการให สม ปทาน ทำถ าน ผลจากก จกรรมด งกล าวทำให พ นท ป าชายเลนลดลอย างรวดเร ว จาก 2,299,375 ไร ในป พ.ศ.2504 ลดลงเหล อ 1,047,390 ไร ใน ป พ.ศ หร อประเม นได ว าลดลงร อยละ ของป าชายเลนท งหมด นอกจากน ย ง พบว าหล งยกเล กการส มปาทานป าชายเลน ความหลากหลาย ของพ นธ ไม ลดลงเป นอย างมาก เน องจากม การฟ นฟ ปล กไม โกงกางเป น หล ก ป จจ บ นจ งเห นว าไม โกงกางปรากฎข นเป นพ นธ ไม เด นครอบคล ม พ นท ป าชายเลนมากกว าร อยละ 80 ของพ นธ ไม ป าชายเลนท งหมด จ ง เห นได ว าการกระทำของมน ษย น นส งผลกระทบต อป าชายเลนมากกว า อ บ ต ภ ยจากธรรมชาต เส ยอ ก ปล กป าชายเลนโดยช มชนท บ านท งร ก IUCN / Somsak SOONTHORNNAWAPHAT 5

6 หล กการฟ นฟ ป าชายเลนโดยช มชน หล กการฟ นฟ ป าชายเลนโดยการให ช มชนเข ามาม ส วนร วมม อย มากมายหลายร ปแบบ แต หล กการต อไปน เป นส วนหน งขอ งประสบการณ ท ได จากการทำงานด านการฟ นฟ ป าชายเลนร วมก บช มชนมาอย างต อเน องในหลายพ นท ด งน นจ งน าจะนำมา ใช เป นแนวทางของการฟ นฟ ป าชายเลนสำหร บองค กรต างๆ ท เก ยวข องได ในอนาคต 1. ควรให ช มชนมาม ส วนร วมต งแต เร มต นของการฟ นฟ น บต งแต ข นตอนของการวางแผน เพ อให ม นใจว าอย บนพ นฐานของความต อง การของช มชนอย างแท จร ง เช น การให ช มชนม ความเข าใจถ งเหต ผลว าทำไมจ งต องม การฟ นฟ ป าชายเลน การเล อกพ นท ท จะทำการฟ นฟ ว ธ การฟ นฟ ท ช มชนจะทำได และม ความเหมาะสม ว นท จะทำการปล ก ข นตอนของการด แลบำร งร กษาและการปล กซ อมแซม เป นต น 2. ควรนำองค ความร ด งเด มและว ถ ช ว ตของช มชนมาประย กต ใช ในการฟ นฟ และจ ดการทร พยากรป าชายเลน เช น การท คนใน ช มชนไม ทำลายป าชายเลน เพราะช มชนถ อว าป าชายเลนเป นแหล งทร พยากรของช มชน เพ อเป นแหล งไม ใช สอย เป นแหล งหาอาหาร และ สม นไพร เป นแหล งวางไข และอน บาลส ตว น ำต วอ อน เป นแหล งป องก นอ บ ต ภ ยทางธรรมชาต เป นต น นอกจากน นการใช เคร องม อท องถ นใน การทำการประมง ซ งเป นอ ปกรณ ประมงท ไม ม อาน ภาพในการทำลายส ง ซ งเป นระบบการจ ดการตามแนวทางของช มชน จะช วยให ทร พยากร ม โอกาสในการฟ นต วข นมา 3. ควรม การสร างจ ตสำน กและเสร มสร างแรงจ งใจต างๆ ให ก บช มชน เพ อให ช มชนม ความร และความเข าใจเก ยวก บระบบน เวศและ ความสำค ญของป าชายเลน และการทำให ช มชนทราบว าตนเองเป นผ ท จะได ร บผลประโยชน จากการฟ นฟ เช น ป าชายเลนจะเป นกำแพง ธรรมชาต เป นแหล งเพาะขยายพ นธ ส ตว น ำ และเป นแหล งไม ใช สอยในอนาคต อย างเช น การปล กต นจากว นน เพ อไว ให ช มชนทำการเก บ เก ยวใบจากไว ทำต บจากม งหล งคาบ าน เป นต น 4. ควรม การให ความร และประสบการณ ต างๆ แก ช มชนในการฟ นฟ และจ ดการทร พยากรป าชายเลน เพ อให ม การนำประสบการณ เหล าน มาทำงานในท องถ นของตนเอง อาท เช น การฝ กอบรมและหาประสบการณ ใหม ๆ ในส งท ชาวบ านต องการและขาดการศ กษาด งาน ต างๆ และรวมไปถ งการให ข อม ลทางด านงานว จ ยและทางว ชาการต างๆ ท เก ยวข องมาผสมผสานก บการอน ร กษ และฟ นฟ โดยช มชน ต วอย างเช น ผลกระทบและการเปล ยนแปลงจากสภาวะโลกร อน เพ อท ช มชนจะได วางแผนและต ดตามการเปล ยนแปลงของทร พยากรได อย างเหมาะสมในอนาคต 5. ควรสร างผ นำและเคร อข ายเพ อให องค กรช มชนม ความเข มแข ง เพ อท ช มชนคนชายฝ งจะได แลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น และหา แนวทางในการท จะสน บสน นการทำงานฟ นฟ และอน ร กษ ทร พยากรป าชายเลนระหว างก น เพ อให ม ความเข มแข งและประสบผลสำเร จมากข น ในการร วมม อก นในอนาคต อย างไรก แล วแต ส งท กล าวมาข างต นเป นเพ ยงแค หล กการท วๆ ไปเท าน นท องค กรต างๆ น าจะนำไปประย กต ใช ให เหมาะสม จร งๆ แล ว ม ช มชนต างๆ หลายแห งได ร เร มการฟ นฟ และอน ร กษ ป าชายเลนโดยต วช มชนเองมานานแล ว บางแห งม การต อส ท ยาวนานก บความไม เป น ธรรมของนโยบายจากภาคร ฐ และก บอ ทธ พลของภาคธ รก จ เป นเพราะว านโยบายของร ฐในอด ตและการทำลายระบบน เวศของภาคเอกช น ส งผลถ งการเปล ยนแปลงของทร พยากรและเด อดร อนถ งการทำมาหาก นของช มชน ด งน นช มชนจ งได ล กข นมาต อส เพ อความถ กต องและ ร วมก นร กษาทร พยากรป าชายเลนของตนเองได อย างม ประส ทธ ภาพจนถ งป จจ บ นน เช น กรณ ของบ านท งตาเซะ จ งหว ดตร ง เป นต น 6

7 ป าชายเลนปล กใหม หน าบ านปากเตร ยม IUCN/ Somsak SOONTHORNNAWAPHAT 7

8 การจ ดการฟ นฟ ป าชายเลนโดยช มชน คนในช มชนสามารถจ ดการฟ นฟ ป าชายเลนของตนเองได...เพราะคนใน ช มชนเท าน นท อาศ ยอย ใกล และคล กคล ก บป าชายเลนแทบท กว นจ ง ทราบด ว าป าชายเลนเหล าน นม ความเปล ยนแปลงในทางท เส อมโทรม มากกว าเด มหร อไม ในการฟ นฟ ป าชายเลนโดยช มชนจ งม หล กการ จ ดการและข นตอนง ายๆ ด งต อไปน 1) การประเม นความเส ยหาย ช มชนสามารถประเม นความเส ยหาย ของทร พยากรป าชายเลนได โดยการส งเกตความเปล ยนแปลงต างๆ ว า เก ดข นได อย างไรบ าง และจะม ผลกระทบต อช มชนในอนาคตอย างไร การเปร ยบเท ยบความอ ดมสมบ รณ ในอด ตก บป จจ บ นและด จากสภาพ ท วๆ ไปท มองเห นได ยกต วอย าง บทเร ยนจากผลกระทบของส นาม ต อ ป าชายเลนท ม ความเส ยหายช ดเจน เช น การย นต นตาย การหอบพ ดท บ ถมของเศษตะกอนและเศษไม การทำลายต นไม แบบถอนรากถอนโคน นอกจากน นก จกรรมการก อสร างสาธารณ ปโภคพ นฐาน เช น การข ดลอก คลอง การสร างถนนและท อย อาศ ย จะพบว าม ต นโกงกางย นต นตายตาม แนวลำคลองท ลอกใหม และตามแนวก อสร าง ซ งเป นผลจากการต ดวงจร การไหลเว ยนของธาต อาหารและทำลายระบบน เวศของป าชายเลน นอกจากน นการปล อยน ำเส ยและขยะจากก จกรรมการเล ยงก ง โรงงาน อ ตสาหกรรมและท อย อาศ ย ม ผลทำให ก งหอยป ปลาลดจำนวนลง อ กท ง การบ กร กป าชายเลนในร ปแบบต างๆ ล วนก อให เก ดผลเส ยหายต อระบบ น เวศของป าชายเลนท งส น ด งน นจำเป นต องม การประเม นบร เวณพ นท ท ได ร บความเส ยหายด วย เช น ชน ดของผลกระทบ ปร มาณของไม ป าชายเลนท ตาย ขนาดความเส ยหาย ของป าชายเลน ปร มาณความอ ดมสมบ รณ ของส ตว น ำ เป นต น ส งเหล าน ช มชนสามารถด ความเปล ยนแปลง และประเม นความเส ยหายของป า- ชายเลนได ด วยตนเอง 2) การวางแผนและเตร ยมการ ข นตอนน ช มชนจะต องม ผ นำเป นผ ร เร ม ในการปร กษาหาร อก บสมาช กในช มชน เพ อหาแนวทางการฟ นฟ และ ดำเน นการแก ไขป ญหาต างๆ ใครท เป นผ ร ท จะให คำปร กษาหาร อได การหาแนวทางการฟ นฟ ป าช มชนควร ม การวางแผนการปล กท ช ดเจน และเหมาะสมต อสถานการณ เช น การต งว ตถ ประสงค ของการปล ก (เพ อ ป องก นคล นลม เพ อเพ มความหลากหลายทางช วภาพ เพ อการใช สอย หร อเพ อการหารายได ) เพ อการวางแผนท รอบคอบในการเตร ยมชน ด และจำนวนของกล าไม ตลอดจนการแบ งหน าท ความร บผ ดชอบของสมาช ก ในช มชนเพ อการเตร ยมการต างๆ ในการปล ก การต ดตาม ด แลหล งการ ปล ก ต นโกงกางเป นต นไม ใหญ ท เต บโตเร ว ม ระบบรากท แข งแรง ด งน นเหมาะ ท จะปล กเพ อป องก นคล นลมและการใช สอย ต นจากม ประโยชน มากมาย เช น ผลใช ร บประทาน ใบใช ทำต บจากม งหล งคา จ งเหมาะท จะปล กจาก ลงแรงปล กป าชายเลนท บ านบางกล วยนอก IUCN / Somsak SOONTHORNNAWAPHAT เพ อประโยชน ในการใช สอย และการปล กพ นธ ไม หายาก เพ อเพ มความ หลากหลายของชน ดพ นธ ท งน ข นอย ก บความเหมาะสมของสภาพพ นท และความต องการของช มชนเป นหล ก 3) การเก บรวบรวมเมล ดพ นธ เราสามารถปล กป าชายเลนได ด วยเมล ด และต นกล า ซ งแต ละว ธ ม ข อด และข อเส ยแตกต างก นไป (บางพ นท ไม จำ เป นต องฟ นฟ เพราะม เมล ดจากต นแม ใกล เค ยงแพร กระจายและงอกข น มาอย แล วและป จจ ยท จะทำให เมล ดงอกได ด ข นอย ก บป จจ ยหลายอย าง เช น ความหนาแน นของพ ชท ปกคล มหน าด นล กษณะความเหมาะสมของ ด น แสงสว าง และการม โอกาสส มผ สเลนของเมล ด) การงอกข นเองโดย ธรรมชาต จะเก ดได ด ถ าไม ม ก จกรรมของมน ษย ไปรบกวน การเก บหาเมล ดพ นธ จะต องทราบว าควรจะเก บอย างไร เมล ดชน ดใด เหมาะสมท จะเก บช วงระยะเวลาใด การเตร ยมชน ดของกล าไม น น ควรข น อย ก บว ตถ ประสงค ของการปล กเป นหล กด วย ด งน นการเก บเมล ดพ นธ ควรจะทำการเก บหลายๆ ชน ดเพ อทำการเพาะชำไว นอกจากน ช มชน ควรจะม การอน ร กษ ต นแม พ นธ โดยเฉพาะต นท ม อาย มาก ๆ เพราะน บ ว นย งจะหายากมากข นท กท และควรจะหาเมล ดพ นธ จากท อ นๆ ไว ด วย หากในท องถ นหาพ นธ น นๆ ไม ได การเก บเมล ดพ นธ ไม ป าชายเลนควร คำน งเสมอว าในแต ละท องท เมล ดจะแก ไม พร อมก น และในต นหน งเมล ด ก จะแก ไม พร อมก นเช นก น ด งน นการเก บเมล ดควรจะม การวางแผนการ เก บให ด และม ความระม ดระว งไม ให ดอกหล นหร อฝ กอ อนเส ยหาย ในตารางท หน าถ ดไปน เป นช วงระยะเวลาท เหมาะสมในการเก บหาเมล ด พ นธ ไม ป าชายเลนเฉพาะในเขตอำเภอค ระบ ร จ งหว ดพ งงา อำเภอส ขสำราญ และอำเภอกะเปอร จ งหว ดระนอง 8

9 ตารางท 1 ระยะเวลาท เหมาะสมในการเก บเมล ดพ นธ ไม ป าชายเลน เด อน ชน ดพ นธ ท เก บหาได ม นาคม เมษายน พ งกาห วส ม พ งกาห วส ม พฤษภาคม โกงกางใบใหญ โกงกางใบเล ก พ งกาห วส ม ถ วขาว ถ วดำ ม ถ นายน กรกฎาคม ส งหาคม โกงกางใบใหญ โกงกางใบเล ก แสมดำ แสมขาว พ งกาห วส ม ถ วขาว ถ วดำ ลำพ โกงกางใบใหญ โกงกางใบเล ก ตะบ นขาว ตะบ นดำ เล บม อนาง แสมดำ แสมขาว โปรง ถ วขาว ถ วดำ ลำพ ตะบ นขาว ตะบ นดำ เล บม อนาง โปรงแดง โปรงขาว ถ วขาว ถ วดำ แสมขาว แสมดำ ลำพ ก นยายน โปรงแดง โปรงขาว ถ วดำ ต ลาคม พฤศจ กายน ธ นวาคม เมล ดจาก ต นเป ดทะเล โปรงแดง โปรงขาว เมล ดจาก ต นเป ดทะเล ลำแพน โปรงแดง โปรงขาว เมล ดจาก ต นเป ดทะเล 4) การทำการเพาะชำและทำโรงเร อนเพาะชำ ช มชนสามารถต ดต อ ขอร บการสน บสน นพ นธ กล าไม ป าชายเลนจากสถาน พ ฒนาป าชายเลนได ท กแห ง แต ส วนมากสถาน ฯม กจะเพาะพ นธ เฉพาะไม โกงกางใบใหญ และ โกงกางใบเล กเท าน น ด งน นเพ อความหลากหลายของชน ดพ นธ ไม ของ ป าชายเลน ช มชนควรจะเก บเมล ดพ นธ และเพาะพ นธ เอง ซ งสามารถทำได โดยง าย การเล อกสถานท ควรเล อกพ นท ท ท ม น ำกร อยข นลงและท วมถ ง อาจจะเป นท ม ร มเงาประปรายหร อจะม งหล งคาด วยว สด กรองแสงท เร ยกว า แสลน ก ได จากน นทำการปร บพ นท เล กน อยเพ อวางถ งเพาะชำแล ว ก นแปลงเพาะด วยไม ล อมรอบและนำด นเลนเหน ยวจากป าชายเลนมาใส ถ งเพาะส ดำ แล วนำมาเร ยงไว ให เต มในแปลงท ก นไว หล งจากน นนำ เมล ดมาเพาะไว ในถ ง โดยไม จำเป นต องรดน ำใดใดท งส น เพ ยงแต คอย ด แลไม ให น ำพ ดพาหร อทำให ถ งล ม แล วจ ดถ งเพาะวางให เต มแปลง การ เพาะชำอาจใช เวลานาน 6-8 เด อน ฉะน นจ งต องวางแผนการเพาะชำไว ล วงหน าก อนการปล กอย างน อยหน งป 5) การปล กและการจ ดการ การปล กสามารถทำได ท งเมล ดฝ กและ ต นกล า ข นอย การเตร ยมการของช มชน การปล กโดยตรงจากเมล ดและ ฝ กทำได ง ายเพ ยงแค ป กลงโดยตรงท เลน ต นโกงกาง และต นตะบ นเป น พ ชท ชอบด นเลน ส วนแสมซ งเป นพ ชเบ กนำ ชอบข นตามบร เวณเลนท งอกเข าไปในทะเล เม อด นเลนม ความเหมาะสมไม โกงกางและไม ชน ดอ นๆ จะร กตามไป การปล กด วยฝ กและเมล ดควรปล กอย างหนาแน นเพราะเวลา น ำท วมยอดจะถ กป และส ตว น ำอ นๆ ก ดก น หร อถ กซ ดล มโดยคล นหร อ การไหลของน ำเวลาม น ำข นน ำลง ด งน นการปล กอย างหนาแน นจะช วย ให ม อ ตราการรอดส ง เมล ดของพ ชบางชน ดเบาและลอยน ำได ด เช น เมล ดของตะบ น ฉะน น ควรจะนำไปเพาะในถ งก อน หร อกรณ ถ าต องการปล กด วยเมล ด ควรกด เมล ดลงในเลนเพ อป องก นน ำพ ดพาไป การปล กด วยเมล ดม ข อด ค อทำได ง าย รวดเร ว และลดต นท นในการเพาะ แต การเต บโตจะช าว าการปล ก ด วยฝ ก ว ธ การเล อกฝ กต องไม ให ยอดห กเด ดขาด และควรใช เมล ดท พ นธ ไม ป าชายเลนชน ดต าง ๆ IUCN / Sudjai KHAKHUNMANEE สมบ รณ แก จ ด ไม ม แมลงทำลาย สำหร บการปล กด วยต นกล า ควรจะม การเพาะชำไว ล วงหน าอย างน อย 6-8 เด อน การปล กด วยว ธ น ต องลงท นส งในการเตร ยมการเพาะชำและ เส ยเวลา แต อ ตราการรอดจะม ส งและเจร ญเต บโตเร ว การลำเล ยงกล าไม ไม ควรให ม ยอดห กหร อลำต นห ก เพราะจะทำให กล าไม ตายและไม เจร ญ เต บโต ควรเล อกกล าไม ท ม ขนาดโตพอสมควร ซ งจะม โอกาสรอดจากการ ก ดก นของส ตว น ำส ง การต ดส นใจเล อกปล กพ ชชน ดใดน นม หล กการง ายๆ ค อ ให ส งเกตว า บร เวณน นเคยม พ นธ ไม ด งเด มอะไรบ าง จ งเล อกปล กพ นธ ไม น นๆ การ ปล กเป นแนวก นชนเพ อป องก นภ ยธรรมชาต ควรจะปล กไม โตเร ว เช น ไม โกงกาง และควรปล กอย างหนาแน นไม ต องเป นแถวเป นแนว เพราะ ไม โกงกางม ระบบรากท แข งแรงและม ลำต นใหญ ท สามารถป องก นคล น ลมได ด หากช มชนต องการปล กเพ อการอน ร กษ ความหลากหลายทาง ช วภาพและเพ อการฟ นฟ ความอ ดมสมบ รณ ของระบบน เวศ จะต องปล ก ให ม หลากหลายพ นธ ให มากท ส ดเท าท จะทำได และปล กให เหมาะสมก บ พ นท รวมท งปล กพ นธ หายากและปล กเพ อเพ มค ณค าทางเศรษฐก จ อาท เช น ปล กเพ อทำการใช สอยในอนาคต ไม ว าจะเป นปล กเพ อทำถ าน เพ อ ทำสม นไพร เพ ออาหาร และเพ อการก อสร าง อย างไรก ด การปล กโดยท วๆ ไป ควรจะม การปล กพ ชหลายๆ ชน ด เพราะ การปล กป าชายเลนท หลากหลายชน ดจะช วยให ป าชายเลนม ความหลาก หลายทางช วภาพมากข น 6) การต ดตามและด แลร กษา ข นตอนน ม ความสำค ญมากเช นก น เพราะอ ตราการรอดจะม มากหร อน อยข นอย ก บการด แลร กษาหล งการ ปล กเป นสำค ญ หล งภ ยพ บ ต ส นาม ม โครงการปล กป าชายเลนมากมาย 9

10 ผ เช ยวชาญและหน วยงานท เก ยวข อง ช อและท อย ของบ คคลต อไปน เป นผ ท ม ความร ความสามารถและประ- สบการณ ด านการอน ร กษ การจ ดการ และการฟ นฟ ทร พยากรป าชายเลน ท อย ในท องถ นเขตพ นท จ งหว ดระนอง พ งงาและตร ง ซ งม ความเต มใจ และม หน าท ให การสน บสน นช มชนในกรณ ท เก ยวข องก บเร องป าชาย- เลน ด งน นหากช มชนใดต องการคำปร กษาหาร อ หร อต องการสน บ- สน นในด านต างๆ สามารถท จะประสานงานได ตามรายละเอ ยดน แม จอย ฮ นเย ก ผ นำช มชนเช ยวชาญด านพ นธ ไม และการอน ร กษ ป าชายเลน 73 หม 9 บ านท งตาเซะ ตำบลท งกระบ อ อำเภอย านตาขาว จ งหว ดตร ง โทร เร อนเพาะชำบ านช ม IUCN/ Somsak SOONTHORNNAWAPHAT แต ส วนมากประสบก บป ญหาขาดการด แลร กษาท ด หล งการปล ก รวมถ งม การปล กท ใช ชน ดพ นธ และสถานท ไม เหมาะสม ด งน นความสำเร จของ โครงการปล กป าชายเลนจ งม น อย ผ ท เหมาะสมท ส ดในการด แลบำร งร กษา ป าชายเลนหล งการปล ก ค อ ช มชนในพ นท ซ งควรจะเข ามาม ส วนร วม ต งแต ข นตอนการวางแผนการปล กหร อให ช มชนดำเน นการก นเอง นอก จากน การปล กซ อมแซมน บว าเป นเร องจำเป นอย างย ง เพราะต นกล าท ปล ก คร งแรกม จำนวนไม น อยท ถ กน ำพ ดล มตายหร อโดนส ตว น ำก ดก นยอด การต ดตามด แลอาจจะทำในร ปของกล มก ได เช น บางช มชนจะม กล ม อน ร กษ หร อกล มเยาวชนท เข มแข ง หร อม โรงเร ยนท ทำก จกรรมด าน ส งแวดล อม ด งน นกล มแหล าน น าจะม ศ กยภาพท จะด แลป าชายเลนท ปล กใหม ได ด อย างไรก ตาม ในบางกรณ อาจจะไม ต องม การปล ก เพราะป าชายเลนตาม ปกต จะม การงอกเองตามธรรมชาต อย แล ว แต การงอกเองตามธรรมชาต บางคร งอาจจะใช เวลานาน ด งน นควรจะม การช วยเหล อโดยมน ษย บ าง เช น บร เวณป าชายเลนท ได ร บผลกระทบจากส นาม ปกต จะม การกองท บ ถมของเศษปร กห กพ งของต นไม ก งไม ด งน นการงอกเองตามธรรมชาต อาจจะเป นไปได ช าและไม ได ผลเท าท ควร ในกรณ น อาจจะต องม การช วย ให ม การงอกเองตามธรรมชาต บ าง เช น การเก บกวาดเศษปร กห กพ ง เพ อให ต นกล าม โอกาสงอกงามและเจร ญเต บโตข นมา เป นต น นายประชา คาว จ ตร ผ ใหญ บ านเช ยวชาญการจ ดการป าชายเลน บ านบางต บ ตำบลบางว น อำเภอค ระบ ร จ งหว ดพ งงา โทร นายส น นท แพรกทอง ห วหน าสถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 17 ค ระบ ร อำเภอค ระบ ร จ งหว ดพ งงา โทร นายประด ษฐ บ ญปลอด ผ ประสานโครงการการจ ดการป าชายเลนโดยช มชน สำน กงานภาคสนาม สถาบ นส งแวดล อมไทย 7/81 หม 2 อำเภอตะก วป า จ งหว ดพ งงา โทร ดร.ว จารณ ม ผล ห วหน าศ นย ว จ ยป าชายเลนจ งหว ดระนอง 185 หม ท 4 ตำบลหงาว อำเภอเม อง จ งหว ดระนอง โทร นายเล ศศ กด ศร พรม ห วหน าสถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 9 กะเปอร หม ท 1 ตำบลกะเปอร จ งหว ดระนอง โทร นายขยาย ทองหน น ย ห วหน าสถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 10 ถนนท าเม อง อำเภอเขาน เวศน อำเภอเม อง จ งหว ดระนอง โทร นายพ ส ษฐ ชาญเสนาะ นายกสมาคมหยาดฝน 16/4 ถนนร กษ จ นทร ตำบลท บเท ยง จ งหว ดตร ง โทร ,

11 กรณ ต วอย าง ของโครงการฟ นฟ ป าชายเลนโดยช มชนท ประสบความสำเร จ บ านท งตาเซะ ตำบลท งกระบ อ อำเภอย านตาขาว จ งหว ดตร ง เม อป พ.ศ.2534 ผ นำช มชนบางคนได เล งเห นถ งความสำค ญของทร พยากรทางทะเล โดยเฉพาะหอย ป ปลาท ชาวบ านใช ประโยชน อย าง สม ำเสมอ เน องจากเก ดภาวะการขาดแคลนอย างร นแรง จ งม การปร กษาหาร อเพ อหาทางออก และพบว าสาเหต หล กเก ดจากการให ส มป- ทานไม โกงกางเพ อทำถ านของร ฐบาล ซ งทำให ป าชายเลนลดลงอย างรวดเร วและส งผลต อการลดลงของส ตว น ำ ผ นำจ งพ ดค ยหาร อก บ สมาช กในช มชนให ม ความเข าใจ จ งเก ดร วมก นปล กป าข น เพราะในช มชนม กล มผ ใช ประโยชน จากทร พยากรหลายกล ม อาท กล มจ บปลา กล มหาป และกล มต ดจาก ด งน นการปล กป าจ งเน นการปล กไม ป าชายเลนท หลากหลายชน ดด วยการเก บเมล ดมาเพาะปล กเป นจำนวนม าก ขณะเด ยวก นผ นำได วางกฎเกณฑ การห ามใช อ ปกรณ จ บส ตว น ำบางอย าง เช น อวนลาก ยาพ ษ และระเบ ด โดยผ นำได ทำเป นต วอย าง แก ช มชนด วย หล งจากน นเพ ยงหน งป ความอ ดมสมบ รณ ของป าชายเลนก ฟ นกล บค นมา อย างไรก ตามในระยะแรกการรวมต วของกล มผ นำไม ได ร บความร วมม อใดๆ จากภาคร ฐท เก ยวข องเลย ไม ว าจะเป นเจ าหน าท ป าไม หร อ ตำรวจ กระน นกล มผ นำก ไม ย อท อต อป ญหาอ ปสรรคท เข ามาค กคาม และเด นหน าฟ นฟ ป าชายเลน ร วมประท วงโรงงานท ปล อยน ำเส ยท ทำ ให หอยบร เวณชายฝ งตายหมด ตลอดจนต อส ก บผ ล กลอบทำการประมงท ผ ดกฎระเบ ยบของช มชนอย างแข งข น ป จจ บ นหม บ านท งตาเซะ ถ อได ว าม ป าชายเลนท อ ดมสมบ รณ มากและม พ นธ ไม ป าชายเลนท ม ความหลากหลายส งมากท ส ดแห งหน งของ ประเทศไทย พ นท ป าชายเลนของช มชนม ท งหมด 2,500 ไร แบ งการจ ดการออกเป น 4 เขต ด งน เขตหวงห าม (ไข แดง) เขตฟ นฟ เขตใช สอย และเขตป าจากและสม นไพร เขตหวงห ามหร อเขตไข แดงน นห ามทำการใดๆ ท งส น เขตฟ นฟ ค อ เขตท ป าเส อมโทรมต องม การปล ก ป าเพ มเต มและลดการใช ประโยชน จากไม ลง เขตใช สอย ค อเขตท ม การอน ญาตให ใช ประโยชน จากไม และอ นๆ ได แต ต องเป นไปตาม กฎเกณฑ ท วางไว และเขตป าจากและสม นไพร ค อพ นท ท อน ญาตให ม การต ดใบจาก เก บผ ก และสม นไพรต างๆ ได บ างบางต บ ตำบลบางว น อำเภอค ระบ ร จ งหว ดพ งงา เม อป พ.ศ.2539 ช มชนบ านบางต บได ร เร มแนวความค ดเร องการจ ดการทร พยากรป าชายเลน จากการพบปะเสวนาร วมก บช มชนและองค กร ต าง ๆ โดยรวมต วก นข นมาเป นกล มบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต ระยะแรกของการดำเน นงานประสบก บป ญหามากมาย แต อย างไรก ด กล มได ม การเร ยนร และพ ฒนาการทำงานอย างต อเน อง กระท งพบว าห วใจหล กของการจ ดการค อ การม ส วนร วมของช มชน ช มชนบางต บม แนวทางการอน ร กษ ท เช อมโยงระหว างการจ ดการทร พยากรทางทะเลและการจ ดการป าต นน ำด วยแนวค ดการพ งพาก นของ น ำ ป า ทะเล โดยการสร างกระบวนการม ส วนร วม ปล กจ ตสำน กเพ อลดการใช สารเคม ห นมาพ งพ งว ถ ธรรมชาต ใช สารสม นไพรธรรมชาต ตามว ถ ด งเด ม แก กล มชาวประมงและเกษตรกร กระท งได ร บรางว ลล กโลกส เข ยว และกลายเป นช มชนต วอย างด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต บนพ นท ป าชายเลนกว า 6,000 ไร และป าต นน ำอ กกว า 2,000 ไร ท ช มชนบ านบางต บกว า 150 หล งคาเร อนช วยก นด แล และแน นอนย อมเก ด ความข ดแย งภายในช มชน ซ งป จจ บ นแม เก ดความแตกแยกทางความค ดออกเป นกว า 10 กล ม กระน นก ตามช มชนบ านบางต บย งคงย ดการ จ ดการทร พยากรเป นห วใจหล กของหม บ าน จ งม กระบวนการปร บว ธ ค ดจากการให คนท งหมดเข ามาม ส วนร วมมาส การค ดสรรต วแทนกล ม ละ 2 คนเข ามาม ส วนร วม เพ อลดความข ดแย งลง เพ มการร บร ข อม ลข าวสารและนำไปส การร วมม อก นจ ดการทร พยากรช มชนอย างม ส วน ร วมท พ งพาซ งก นและก น 11

12 ป าชายเลนบ านหาดทรายขาว IUCN/ Somsak SOONTHORNNAWAPHAT บทสร ป การฟ นฟ ป าชายเลนโดยช มชน น บว าเป นอ กแนวทางหน งท น าจะได ร บ ความสนใจและจะประสบผลสำเร จเป นอย างส ง ส บเน องมาจากบทเร ยน ความผ ดพลาดหร อการร เท าไม ถ งการณ ของนโยบายการจ ดการป าไม ในอด ต ช มชนม การต อส เพ อปกป องทร พยากรธรรมชาต ของตนเอง กระท ง กล บ ค น ส ส ภาพอ ด มสมบ ร ณ เ ป น แหล ง ใช ป ระโยชน ข องช ม ชน ด งเด ม ณ ป จจ บ น การฟ นฟ ป าชายเลนจ งม ได เป นบทบาทหน าท ของ ภาคร ฐแต เพ ยงฝ ายเด ยว หากแต ว าช มชนชายฝ งท ม ว ถ ช ว ตผ กพ นก บ ทร พยากรธรรมชาต ล วนเป นผ ท ม ประสบการณ ม ความร และภ ม ป ญญา ด งเด มท จะเข าใจการเปล ยนแปลงและการใช ประโยชน ของทร พยากร เป นอย างด อาท ความเข าใจถ งประโยชน ของป าชายเลนในการปกป อง ช ว ตและทร พย ส นจากภ ยส นาม ความเข าใจถ งค ณค าของป าชายเลนใน การเป นแหล งอน บาลส ตว น ำ เป นแหล งใช สอยในช ว ตประจำว น ประกอบ ก บทางภาคร ฐได มน โยบายส งเสร มการม สว นร วมของช มชนมากข น ม การ ผล ตส อรณรงค และการเร ยนร มากมายเก ยวก บป าชายเลน รวมถ งองค กร พ ฒนาเอกชนก หน มาร วมม อก บภาคร ฐมากย ง ข น ด งน น การสน บสน นการ ม ส วนร วมของช มชนและการดำเน นการฟ นฟ ป าชายเลนโดยช มชนเอง จ ง เป น ทางออกหน ง ของการฟ น ฟ แ ละร ก ษาทร พ ยากรธรรมชาต ข อง ป าชายเลนท ม อย ให ย งย นส บต อไป 12 สหภาพสากลว าด วยการอน ร กษ สำน กงานประเทศไทย 63 ถนนส ข มว ท 39 เขตว ฒนา กร งเทพฯ โทร โทรสาร อ เมล ภาพปก เร อนเพาะชำป าพ นธ ไม ป าชายเลน IUCN/ Somsak SOONTHORNAWAPHAT 2007 สหภาพสากลว าด วยการอน ร กษ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2 1 โรงการนาโนกล า เพ อบร หารวามเส งในการผล ต ระะท 2 (ด าเน นงานภาใต โรงการเกษตรทางเล อกเพ อบร หารวามเส งการผล ต) เร อข ากล มผ ใช น าอ างเก บน าห วทรา ต.เข อนผาก อ.พร าว จ.เช งใหม 1. วามเป นมา เร อข ากล

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. หล กการและเหต ผล ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) เป นช มน มสหกรณ ระด บชาต ม สหกรณ ออมทร พย ท วประเทศกว

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information