แนวทางการฟ นฟ ป าชายเลน โดยช มชน

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการฟ นฟ ป าชายเลน โดยช มชน"

Transcription

1 แนวทางการฟ นฟ ป าชายเลน โดยช มชน สหภาพสากลว าด วยการอน ร กษ (IUCN) สำน กงานประเทศไทย

2 คำนำ ป าชายเลนของประเทศไทยในอด ตม ความอ ดมสมบ รณ และม ปร มาณเน อท มากมาย แต กล บม เน อท ลดลงอย างรวดเร วในช วง 3-4 ศตวรรษท ผ านมา สาเหต ของการลดลงเน องจากม การบ กร กพ นท ป าชายเลนเพ อทำก จกรรมต างๆ เช น การเพาะเล ยงส ตว น ำ ทำนาเกล อ ทำการเกษตร ทำเหม องแร พ ฒนาโครงสร างพ น ฐานต างๆ และรวมท ง การให สม ปทานทำถ านของร ฐในอด ตด วย ป จจ บน ป าชายเลนของประเทศจำนวนมากจะพบบร เวณ 6 จ งหว ด ตามแนวชายฝ งทะเลอ นดาม น และถ อว าเป นแหล งท ม ป าชายเลนท ม พ นท มากท ส ดของประเทศไทย เพราะป าชายเลนในภาคกลาง และภาคตะว นออก ม การกระจ ดกระจายเป นหย อมเล กหย อมน อยและม เหล อในปร มาณท ไ ม มากน ก ในสภาวะป จจ บน ป ญหาการเพ ม ข น ของประชากรการขยายพ น ท ท ำก น การใช พ นท ป าชายเลนสำหร บการก อสร างโครงสร างพ นฐานต างๆ และการเข าครอบครองในร ปแบบต างๆ ถ อว าย งเป นป จจ ยหล กในการทำลายป าชายเลนของเรา ประกอบก บการเก ดเหต การณ ส นาม ท ผ านมา ป จจ ยเหล าน เป นสาเหต ให พ นท ป าชายเลนและความอ ดมสมบ รณ ของป าชายเลนลดลง ด งน น เราจ งต องร วมม อก นต ง แต วน น เพ อ ช วยก นร กษาป าชายเลนท เ หล ออ นน อยน ดน เ อาไว ให ลก หลายในอนาคต และม ความจำเป นอย างย ง ในการท จ ะ ฟ นฟ ป าชายเลนเพ อให ความอ ดมสมบ รณ กล บค นมา การฟ น ฟ ปา ชายเลนโดยช มชนม ความจำเป นอย างย ง ป จจ บน ม องค กรต างๆ มากมายท ง จากภาคร ฐและภาคเอกชนได ให ความสำค ญก บการม สว นร วม ของช มชน อย างไรก แล วแต ท ผ านมา ระด บของการม ส วนร วมม มากน อยแตกต างก นไปตามสภาพความเหมาะสมและการทำงานของแต ละหน วยงาน ส วนแนวความค ดของการให ชม ชนม สว นร วมในการฟ น ฟ ปา ชายเลนท ง กระบวนการน บว า เป นแนวทางท น า จะได รบ การยอมร บส ง จะส งเกตได วา ม ชม ชน หลายแห งประสบผลสำเร จด วยด จากการจ ดการของช มชนท องถ น เองเพราะว าช มชนท องถ น ตามแนวชายฝ ง ล วนม วถ ช ว ต ท พ ง พาและผ กพ นก บทร พยากร ป าชายเลนอย แล ว เช น ม ภ ม ป ญญาและแนวว ถ ของช มชนในการจ ดการและอน ร กษ ป าชายเลนในร ปแบบและว ธ การท แตกต างก น นอกจากน น บทเร ยน และประสบการณ ทช ม ชนได รบ ในอด ต ก เป นอ กส ง หน ง ท จ ง ใจให กบ ช มชนมาม บทบาทในการอน รก ษ และจ ดการทร พยากรป าชายเลน ด งน น การจ ดทำ เอกสารฉบ บน ก เ พ อ เป นแนวทางในการฟ น ฟ ปา ชายเลนให กบ ช มชนและองค กรท เ ก ย วข อง ในความเป นจร งอาจจะม รป แบบและว ธก ารอ น ๆ ท แ ตกต างก นไป ตามความเหมาะสมในแต ละพ นท และแนวทางน ช มชนอาจจะประย กต ใช ให เหมาะสมก บพ นท ของตนเอง ช มชนจะต องม การเร ยนร และปร กษาหาร อ ก บผ เช ยวชาญป าชายเลนอย างสม ำเสมอ จ งจะทำให การฟ นฟ ป าชายเลนประสบผลสำเร จด วยด ตามเป าหมายท วางไว คนละไม ละม อ รวมใจฟ นฟ คร วช มชน IUCN/ Somsak SOONTHORNNAWAPHAT 2

3 สารบ ญ ต นกล าลงรากป กโคลน IUCN/ Somsak SOONTHORNNAWAPHAT คำนำ 2 ประโยชน ของป าชายเลน 4 พ นธ ไม ของป าชายเลน 5 พ นธ ส ตว ของป าชายเลน 5 ผลกระทบจากส นาม 5 หล กการฟ นฟ ป าชายเลนโดยช มชน 6 การจ ดการฟ นฟ ป าชายเลนโดยช มชน 8 รายช อผ เช ยวชาญและหน วยงานท เก ยวข อง 10 กรณ ความสำเร จของโครงการฟ นฟ ป าชายเลนโดยช มชน 11 สร ป 12 *เอกสารค ม อฉบ บน จ ดพ มพ เผยแพร แก ช มชน หน วยงานราชการ องค กรพ ฒนาเอกชน ผ ม ส วนเก ยวข องก บการจ ดการป าชายเลน เร ยบเร ยงโดย นายสมศ กด ส นทรวนภ ทร ผ จ ดการโครงการประเทศไทย สหภาพสากลว าด วยการอน ร กษ (IUCN) สน บสน นโดย Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safty (BMU) ประเทศเยอรม นน 3

4 ประโยชน ของป าชายเลน ป าชายเลนเป นแหล งรวมพ นธ ส ตว ชน ดต างๆ ท งส ตว บก ส ตว ป กและส ตว น ำ น บว าม ความสำค ญ ต อการดำรงช พของมน ษย มากท งในเขตป าชายเลนและตามแนวชายฝ ง โดยเฉพาะก ง หอย ป ปลา ท ม มากมายหลายชน ดท ชาวบ านสามารถนำมาร บประทานและขายเป นรายได ตลอดท งป ด งน น ป าชายเลน จ งเปร ยบเสม อนตลาดสดสำหร บช มชน ช มชนชายฝ งจะม ช ว ตความเป นอย ท ด ได น น จะต องข นอย ก บความอ ดมสมบ รณ ของป าชายเลนเป นหล ก นอกจากน นป าชายเลนย งคอยเก อหน นต อทร พยากรทางทะเล เช น เป นแหล งอน บาลส ตว น ำว ยอ อน ชน ดต างๆ เป นแหล งอาหารของส ตว น ำนานาพ นธ ช วยป องก นการพ งทลายชายฝ งจากคล นลม และทำหน าท ร กษาสมด ลของระบบน เวศชายฝ ง ท เก อก ลต อพ นธ ส ตว และพรรณพ ช รวมถ งลด มลภาวะทางอากาศและส งปฏ ก ลต างๆ เป นต น ม ป าชายเลนหลายแห งท ถ กทำลายและส งผลต อ จำนวนของส ตว น ำท ลดลง ประชาชนได ร บความเด อดร อนจากการทำมาหาก นเป นอย างมาก อาท เช นกรณ บ านท งตาเซะ จ งหว ดตร ง บ านบางต บ จ งหว ดพ งงา ด งน นป าชายเลนจ งถ อว าม ค ณค า อย างย งต อช มชนและประเทศชาต 4

5 พ นธ ไม ของป าชายเลน ผลกระทบจากส นาม พ นธ ไม ป าชายเลนม ล กษณะพ เศษต างจากไม ป าท วไป กล าวค อพ นธ ไม ในป าชายเลนเป นพ ชท ปร บต วข นในป าชายเลนท ม ล กษณะม น ำเค มข นลง อย างสม ำเสมอ ทนต อสภาพลมและคล นแรง ด งน นท กส วนของต นไม จ ง ปร บต วให เข าก บสภาพพ นท เช น ใบม ต อมข บเกล อใบเป นม นเพ อลดการ คายน ำ ม รากท ทำหน าท ค ำย นและช วยหายใจ ฝ กงอกอย บนต นเม อร วง หล นมาสามารถป กเลนและเจร ญเต บโตได เลย เมล ดท ลอยน ำได เม อน ำ แห งจะต ดก บด นและเจร ญงอกงาม จากผลกระทบของภ ยพ บ ต ส นาม ป าชายเลนของประเทศได ร บผลกระทบ ท ง หมด 2,415 ไร โดยพ น ท ป า ชายเลนในจ งหว ดระนองได รบ ความเส ยหาย มากถ ง 555 ไร ความเส ยหายม ในร ปแบบต างๆ เช น การโค นล มท ง ลำต น การห กขาดเป นท อน การย นต นตาย เศษไม ปร กห กพ งท ถ กพ ดตามแรง คล นและตะกอนต างๆ ท บถมพ นท ป าชายเลน ทำความเส ยหายต อพ นท และการชะล างของหน าด น เป นต น พ นธ ไ ม ปา ชายเลนท พ บโดยท ว ไป อาท เช น โกงกางใบใหญ โกงกางใบเล ก ถ วดำ ถ วขาว พ งกาห วส มดอกแดง ตะบ นขาว ตะบ นดำ โปรงขาว โปรงแดง แสมขาว แสมทะเล ลำพ ลำพ ทะเล และเหง อกปลาหมอ ซ ง ล วน แต ม ประโยชน ท แตกต างก น เช น นำมาใช ย อมส อวนและผ า เป นสม นไพร และทำเป นไม ใช สอยต างๆ เป นต น พ นธ ส ตว ของป าชายเลน ป าชายเลนเป นแหล งรวมพ นธ ส ตว หลากหลายชน ด ท งส ตว บก ส ตว ป ก และส ตว น ำ ซ ง น บว าม ความสำค ญต อการดำรงช วต ของมน ษย เป นอย างมาก โดยเฉพาะพวกก ง หอย ป ปลาท ม มากมายหลายชน ดท ชาวบ านสามารถ นำมาใช เป นอาหารและขายสร างรายได ตลอดท งป ด งน นป าชายเลนจ ง เปร ยบเสม อนตลาดสดของช มชน...ว ถ ช ว ตช มชนชายฝ งท ด ข นอย ก บ ความอ ดมสมบ รณ ของป าชายเลนเป นสำค ญ ในอด ตป าชายเลนถ กแปรสภาพเป นพ นท ทำก น เขตท อย อาศ ย เพ อก อ สร างโครงสร างพ น ฐานต างๆ ทำเหม องแร บ อเล ย งก ง และการให สม ปทาน ทำถ าน ผลจากก จกรรมด งกล าวทำให พ นท ป าชายเลนลดลอย างรวดเร ว จาก 2,299,375 ไร ในป พ.ศ.2504 ลดลงเหล อ 1,047,390 ไร ใน ป พ.ศ หร อประเม นได ว าลดลงร อยละ ของป าชายเลนท งหมด นอกจากน ย ง พบว าหล งยกเล กการส มปาทานป าชายเลน ความหลากหลาย ของพ นธ ไม ลดลงเป นอย างมาก เน องจากม การฟ นฟ ปล กไม โกงกางเป น หล ก ป จจ บ นจ งเห นว าไม โกงกางปรากฎข นเป นพ นธ ไม เด นครอบคล ม พ นท ป าชายเลนมากกว าร อยละ 80 ของพ นธ ไม ป าชายเลนท งหมด จ ง เห นได ว าการกระทำของมน ษย น นส งผลกระทบต อป าชายเลนมากกว า อ บ ต ภ ยจากธรรมชาต เส ยอ ก ปล กป าชายเลนโดยช มชนท บ านท งร ก IUCN / Somsak SOONTHORNNAWAPHAT 5

6 หล กการฟ นฟ ป าชายเลนโดยช มชน หล กการฟ นฟ ป าชายเลนโดยการให ช มชนเข ามาม ส วนร วมม อย มากมายหลายร ปแบบ แต หล กการต อไปน เป นส วนหน งขอ งประสบการณ ท ได จากการทำงานด านการฟ นฟ ป าชายเลนร วมก บช มชนมาอย างต อเน องในหลายพ นท ด งน นจ งน าจะนำมา ใช เป นแนวทางของการฟ นฟ ป าชายเลนสำหร บองค กรต างๆ ท เก ยวข องได ในอนาคต 1. ควรให ช มชนมาม ส วนร วมต งแต เร มต นของการฟ นฟ น บต งแต ข นตอนของการวางแผน เพ อให ม นใจว าอย บนพ นฐานของความต อง การของช มชนอย างแท จร ง เช น การให ช มชนม ความเข าใจถ งเหต ผลว าทำไมจ งต องม การฟ นฟ ป าชายเลน การเล อกพ นท ท จะทำการฟ นฟ ว ธ การฟ นฟ ท ช มชนจะทำได และม ความเหมาะสม ว นท จะทำการปล ก ข นตอนของการด แลบำร งร กษาและการปล กซ อมแซม เป นต น 2. ควรนำองค ความร ด งเด มและว ถ ช ว ตของช มชนมาประย กต ใช ในการฟ นฟ และจ ดการทร พยากรป าชายเลน เช น การท คนใน ช มชนไม ทำลายป าชายเลน เพราะช มชนถ อว าป าชายเลนเป นแหล งทร พยากรของช มชน เพ อเป นแหล งไม ใช สอย เป นแหล งหาอาหาร และ สม นไพร เป นแหล งวางไข และอน บาลส ตว น ำต วอ อน เป นแหล งป องก นอ บ ต ภ ยทางธรรมชาต เป นต น นอกจากน นการใช เคร องม อท องถ นใน การทำการประมง ซ งเป นอ ปกรณ ประมงท ไม ม อาน ภาพในการทำลายส ง ซ งเป นระบบการจ ดการตามแนวทางของช มชน จะช วยให ทร พยากร ม โอกาสในการฟ นต วข นมา 3. ควรม การสร างจ ตสำน กและเสร มสร างแรงจ งใจต างๆ ให ก บช มชน เพ อให ช มชนม ความร และความเข าใจเก ยวก บระบบน เวศและ ความสำค ญของป าชายเลน และการทำให ช มชนทราบว าตนเองเป นผ ท จะได ร บผลประโยชน จากการฟ นฟ เช น ป าชายเลนจะเป นกำแพง ธรรมชาต เป นแหล งเพาะขยายพ นธ ส ตว น ำ และเป นแหล งไม ใช สอยในอนาคต อย างเช น การปล กต นจากว นน เพ อไว ให ช มชนทำการเก บ เก ยวใบจากไว ทำต บจากม งหล งคาบ าน เป นต น 4. ควรม การให ความร และประสบการณ ต างๆ แก ช มชนในการฟ นฟ และจ ดการทร พยากรป าชายเลน เพ อให ม การนำประสบการณ เหล าน มาทำงานในท องถ นของตนเอง อาท เช น การฝ กอบรมและหาประสบการณ ใหม ๆ ในส งท ชาวบ านต องการและขาดการศ กษาด งาน ต างๆ และรวมไปถ งการให ข อม ลทางด านงานว จ ยและทางว ชาการต างๆ ท เก ยวข องมาผสมผสานก บการอน ร กษ และฟ นฟ โดยช มชน ต วอย างเช น ผลกระทบและการเปล ยนแปลงจากสภาวะโลกร อน เพ อท ช มชนจะได วางแผนและต ดตามการเปล ยนแปลงของทร พยากรได อย างเหมาะสมในอนาคต 5. ควรสร างผ นำและเคร อข ายเพ อให องค กรช มชนม ความเข มแข ง เพ อท ช มชนคนชายฝ งจะได แลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น และหา แนวทางในการท จะสน บสน นการทำงานฟ นฟ และอน ร กษ ทร พยากรป าชายเลนระหว างก น เพ อให ม ความเข มแข งและประสบผลสำเร จมากข น ในการร วมม อก นในอนาคต อย างไรก แล วแต ส งท กล าวมาข างต นเป นเพ ยงแค หล กการท วๆ ไปเท าน นท องค กรต างๆ น าจะนำไปประย กต ใช ให เหมาะสม จร งๆ แล ว ม ช มชนต างๆ หลายแห งได ร เร มการฟ นฟ และอน ร กษ ป าชายเลนโดยต วช มชนเองมานานแล ว บางแห งม การต อส ท ยาวนานก บความไม เป น ธรรมของนโยบายจากภาคร ฐ และก บอ ทธ พลของภาคธ รก จ เป นเพราะว านโยบายของร ฐในอด ตและการทำลายระบบน เวศของภาคเอกช น ส งผลถ งการเปล ยนแปลงของทร พยากรและเด อดร อนถ งการทำมาหาก นของช มชน ด งน นช มชนจ งได ล กข นมาต อส เพ อความถ กต องและ ร วมก นร กษาทร พยากรป าชายเลนของตนเองได อย างม ประส ทธ ภาพจนถ งป จจ บ นน เช น กรณ ของบ านท งตาเซะ จ งหว ดตร ง เป นต น 6

7 ป าชายเลนปล กใหม หน าบ านปากเตร ยม IUCN/ Somsak SOONTHORNNAWAPHAT 7

8 การจ ดการฟ นฟ ป าชายเลนโดยช มชน คนในช มชนสามารถจ ดการฟ นฟ ป าชายเลนของตนเองได...เพราะคนใน ช มชนเท าน นท อาศ ยอย ใกล และคล กคล ก บป าชายเลนแทบท กว นจ ง ทราบด ว าป าชายเลนเหล าน นม ความเปล ยนแปลงในทางท เส อมโทรม มากกว าเด มหร อไม ในการฟ นฟ ป าชายเลนโดยช มชนจ งม หล กการ จ ดการและข นตอนง ายๆ ด งต อไปน 1) การประเม นความเส ยหาย ช มชนสามารถประเม นความเส ยหาย ของทร พยากรป าชายเลนได โดยการส งเกตความเปล ยนแปลงต างๆ ว า เก ดข นได อย างไรบ าง และจะม ผลกระทบต อช มชนในอนาคตอย างไร การเปร ยบเท ยบความอ ดมสมบ รณ ในอด ตก บป จจ บ นและด จากสภาพ ท วๆ ไปท มองเห นได ยกต วอย าง บทเร ยนจากผลกระทบของส นาม ต อ ป าชายเลนท ม ความเส ยหายช ดเจน เช น การย นต นตาย การหอบพ ดท บ ถมของเศษตะกอนและเศษไม การทำลายต นไม แบบถอนรากถอนโคน นอกจากน นก จกรรมการก อสร างสาธารณ ปโภคพ นฐาน เช น การข ดลอก คลอง การสร างถนนและท อย อาศ ย จะพบว าม ต นโกงกางย นต นตายตาม แนวลำคลองท ลอกใหม และตามแนวก อสร าง ซ งเป นผลจากการต ดวงจร การไหลเว ยนของธาต อาหารและทำลายระบบน เวศของป าชายเลน นอกจากน นการปล อยน ำเส ยและขยะจากก จกรรมการเล ยงก ง โรงงาน อ ตสาหกรรมและท อย อาศ ย ม ผลทำให ก งหอยป ปลาลดจำนวนลง อ กท ง การบ กร กป าชายเลนในร ปแบบต างๆ ล วนก อให เก ดผลเส ยหายต อระบบ น เวศของป าชายเลนท งส น ด งน นจำเป นต องม การประเม นบร เวณพ นท ท ได ร บความเส ยหายด วย เช น ชน ดของผลกระทบ ปร มาณของไม ป าชายเลนท ตาย ขนาดความเส ยหาย ของป าชายเลน ปร มาณความอ ดมสมบ รณ ของส ตว น ำ เป นต น ส งเหล าน ช มชนสามารถด ความเปล ยนแปลง และประเม นความเส ยหายของป า- ชายเลนได ด วยตนเอง 2) การวางแผนและเตร ยมการ ข นตอนน ช มชนจะต องม ผ นำเป นผ ร เร ม ในการปร กษาหาร อก บสมาช กในช มชน เพ อหาแนวทางการฟ นฟ และ ดำเน นการแก ไขป ญหาต างๆ ใครท เป นผ ร ท จะให คำปร กษาหาร อได การหาแนวทางการฟ นฟ ป าช มชนควร ม การวางแผนการปล กท ช ดเจน และเหมาะสมต อสถานการณ เช น การต งว ตถ ประสงค ของการปล ก (เพ อ ป องก นคล นลม เพ อเพ มความหลากหลายทางช วภาพ เพ อการใช สอย หร อเพ อการหารายได ) เพ อการวางแผนท รอบคอบในการเตร ยมชน ด และจำนวนของกล าไม ตลอดจนการแบ งหน าท ความร บผ ดชอบของสมาช ก ในช มชนเพ อการเตร ยมการต างๆ ในการปล ก การต ดตาม ด แลหล งการ ปล ก ต นโกงกางเป นต นไม ใหญ ท เต บโตเร ว ม ระบบรากท แข งแรง ด งน นเหมาะ ท จะปล กเพ อป องก นคล นลมและการใช สอย ต นจากม ประโยชน มากมาย เช น ผลใช ร บประทาน ใบใช ทำต บจากม งหล งคา จ งเหมาะท จะปล กจาก ลงแรงปล กป าชายเลนท บ านบางกล วยนอก IUCN / Somsak SOONTHORNNAWAPHAT เพ อประโยชน ในการใช สอย และการปล กพ นธ ไม หายาก เพ อเพ มความ หลากหลายของชน ดพ นธ ท งน ข นอย ก บความเหมาะสมของสภาพพ นท และความต องการของช มชนเป นหล ก 3) การเก บรวบรวมเมล ดพ นธ เราสามารถปล กป าชายเลนได ด วยเมล ด และต นกล า ซ งแต ละว ธ ม ข อด และข อเส ยแตกต างก นไป (บางพ นท ไม จำ เป นต องฟ นฟ เพราะม เมล ดจากต นแม ใกล เค ยงแพร กระจายและงอกข น มาอย แล วและป จจ ยท จะทำให เมล ดงอกได ด ข นอย ก บป จจ ยหลายอย าง เช น ความหนาแน นของพ ชท ปกคล มหน าด นล กษณะความเหมาะสมของ ด น แสงสว าง และการม โอกาสส มผ สเลนของเมล ด) การงอกข นเองโดย ธรรมชาต จะเก ดได ด ถ าไม ม ก จกรรมของมน ษย ไปรบกวน การเก บหาเมล ดพ นธ จะต องทราบว าควรจะเก บอย างไร เมล ดชน ดใด เหมาะสมท จะเก บช วงระยะเวลาใด การเตร ยมชน ดของกล าไม น น ควรข น อย ก บว ตถ ประสงค ของการปล กเป นหล กด วย ด งน นการเก บเมล ดพ นธ ควรจะทำการเก บหลายๆ ชน ดเพ อทำการเพาะชำไว นอกจากน ช มชน ควรจะม การอน ร กษ ต นแม พ นธ โดยเฉพาะต นท ม อาย มาก ๆ เพราะน บ ว นย งจะหายากมากข นท กท และควรจะหาเมล ดพ นธ จากท อ นๆ ไว ด วย หากในท องถ นหาพ นธ น นๆ ไม ได การเก บเมล ดพ นธ ไม ป าชายเลนควร คำน งเสมอว าในแต ละท องท เมล ดจะแก ไม พร อมก น และในต นหน งเมล ด ก จะแก ไม พร อมก นเช นก น ด งน นการเก บเมล ดควรจะม การวางแผนการ เก บให ด และม ความระม ดระว งไม ให ดอกหล นหร อฝ กอ อนเส ยหาย ในตารางท หน าถ ดไปน เป นช วงระยะเวลาท เหมาะสมในการเก บหาเมล ด พ นธ ไม ป าชายเลนเฉพาะในเขตอำเภอค ระบ ร จ งหว ดพ งงา อำเภอส ขสำราญ และอำเภอกะเปอร จ งหว ดระนอง 8

9 ตารางท 1 ระยะเวลาท เหมาะสมในการเก บเมล ดพ นธ ไม ป าชายเลน เด อน ชน ดพ นธ ท เก บหาได ม นาคม เมษายน พ งกาห วส ม พ งกาห วส ม พฤษภาคม โกงกางใบใหญ โกงกางใบเล ก พ งกาห วส ม ถ วขาว ถ วดำ ม ถ นายน กรกฎาคม ส งหาคม โกงกางใบใหญ โกงกางใบเล ก แสมดำ แสมขาว พ งกาห วส ม ถ วขาว ถ วดำ ลำพ โกงกางใบใหญ โกงกางใบเล ก ตะบ นขาว ตะบ นดำ เล บม อนาง แสมดำ แสมขาว โปรง ถ วขาว ถ วดำ ลำพ ตะบ นขาว ตะบ นดำ เล บม อนาง โปรงแดง โปรงขาว ถ วขาว ถ วดำ แสมขาว แสมดำ ลำพ ก นยายน โปรงแดง โปรงขาว ถ วดำ ต ลาคม พฤศจ กายน ธ นวาคม เมล ดจาก ต นเป ดทะเล โปรงแดง โปรงขาว เมล ดจาก ต นเป ดทะเล ลำแพน โปรงแดง โปรงขาว เมล ดจาก ต นเป ดทะเล 4) การทำการเพาะชำและทำโรงเร อนเพาะชำ ช มชนสามารถต ดต อ ขอร บการสน บสน นพ นธ กล าไม ป าชายเลนจากสถาน พ ฒนาป าชายเลนได ท กแห ง แต ส วนมากสถาน ฯม กจะเพาะพ นธ เฉพาะไม โกงกางใบใหญ และ โกงกางใบเล กเท าน น ด งน นเพ อความหลากหลายของชน ดพ นธ ไม ของ ป าชายเลน ช มชนควรจะเก บเมล ดพ นธ และเพาะพ นธ เอง ซ งสามารถทำได โดยง าย การเล อกสถานท ควรเล อกพ นท ท ท ม น ำกร อยข นลงและท วมถ ง อาจจะเป นท ม ร มเงาประปรายหร อจะม งหล งคาด วยว สด กรองแสงท เร ยกว า แสลน ก ได จากน นทำการปร บพ นท เล กน อยเพ อวางถ งเพาะชำแล ว ก นแปลงเพาะด วยไม ล อมรอบและนำด นเลนเหน ยวจากป าชายเลนมาใส ถ งเพาะส ดำ แล วนำมาเร ยงไว ให เต มในแปลงท ก นไว หล งจากน นนำ เมล ดมาเพาะไว ในถ ง โดยไม จำเป นต องรดน ำใดใดท งส น เพ ยงแต คอย ด แลไม ให น ำพ ดพาหร อทำให ถ งล ม แล วจ ดถ งเพาะวางให เต มแปลง การ เพาะชำอาจใช เวลานาน 6-8 เด อน ฉะน นจ งต องวางแผนการเพาะชำไว ล วงหน าก อนการปล กอย างน อยหน งป 5) การปล กและการจ ดการ การปล กสามารถทำได ท งเมล ดฝ กและ ต นกล า ข นอย การเตร ยมการของช มชน การปล กโดยตรงจากเมล ดและ ฝ กทำได ง ายเพ ยงแค ป กลงโดยตรงท เลน ต นโกงกาง และต นตะบ นเป น พ ชท ชอบด นเลน ส วนแสมซ งเป นพ ชเบ กนำ ชอบข นตามบร เวณเลนท งอกเข าไปในทะเล เม อด นเลนม ความเหมาะสมไม โกงกางและไม ชน ดอ นๆ จะร กตามไป การปล กด วยฝ กและเมล ดควรปล กอย างหนาแน นเพราะเวลา น ำท วมยอดจะถ กป และส ตว น ำอ นๆ ก ดก น หร อถ กซ ดล มโดยคล นหร อ การไหลของน ำเวลาม น ำข นน ำลง ด งน นการปล กอย างหนาแน นจะช วย ให ม อ ตราการรอดส ง เมล ดของพ ชบางชน ดเบาและลอยน ำได ด เช น เมล ดของตะบ น ฉะน น ควรจะนำไปเพาะในถ งก อน หร อกรณ ถ าต องการปล กด วยเมล ด ควรกด เมล ดลงในเลนเพ อป องก นน ำพ ดพาไป การปล กด วยเมล ดม ข อด ค อทำได ง าย รวดเร ว และลดต นท นในการเพาะ แต การเต บโตจะช าว าการปล ก ด วยฝ ก ว ธ การเล อกฝ กต องไม ให ยอดห กเด ดขาด และควรใช เมล ดท พ นธ ไม ป าชายเลนชน ดต าง ๆ IUCN / Sudjai KHAKHUNMANEE สมบ รณ แก จ ด ไม ม แมลงทำลาย สำหร บการปล กด วยต นกล า ควรจะม การเพาะชำไว ล วงหน าอย างน อย 6-8 เด อน การปล กด วยว ธ น ต องลงท นส งในการเตร ยมการเพาะชำและ เส ยเวลา แต อ ตราการรอดจะม ส งและเจร ญเต บโตเร ว การลำเล ยงกล าไม ไม ควรให ม ยอดห กหร อลำต นห ก เพราะจะทำให กล าไม ตายและไม เจร ญ เต บโต ควรเล อกกล าไม ท ม ขนาดโตพอสมควร ซ งจะม โอกาสรอดจากการ ก ดก นของส ตว น ำส ง การต ดส นใจเล อกปล กพ ชชน ดใดน นม หล กการง ายๆ ค อ ให ส งเกตว า บร เวณน นเคยม พ นธ ไม ด งเด มอะไรบ าง จ งเล อกปล กพ นธ ไม น นๆ การ ปล กเป นแนวก นชนเพ อป องก นภ ยธรรมชาต ควรจะปล กไม โตเร ว เช น ไม โกงกาง และควรปล กอย างหนาแน นไม ต องเป นแถวเป นแนว เพราะ ไม โกงกางม ระบบรากท แข งแรงและม ลำต นใหญ ท สามารถป องก นคล น ลมได ด หากช มชนต องการปล กเพ อการอน ร กษ ความหลากหลายทาง ช วภาพและเพ อการฟ นฟ ความอ ดมสมบ รณ ของระบบน เวศ จะต องปล ก ให ม หลากหลายพ นธ ให มากท ส ดเท าท จะทำได และปล กให เหมาะสมก บ พ นท รวมท งปล กพ นธ หายากและปล กเพ อเพ มค ณค าทางเศรษฐก จ อาท เช น ปล กเพ อทำการใช สอยในอนาคต ไม ว าจะเป นปล กเพ อทำถ าน เพ อ ทำสม นไพร เพ ออาหาร และเพ อการก อสร าง อย างไรก ด การปล กโดยท วๆ ไป ควรจะม การปล กพ ชหลายๆ ชน ด เพราะ การปล กป าชายเลนท หลากหลายชน ดจะช วยให ป าชายเลนม ความหลาก หลายทางช วภาพมากข น 6) การต ดตามและด แลร กษา ข นตอนน ม ความสำค ญมากเช นก น เพราะอ ตราการรอดจะม มากหร อน อยข นอย ก บการด แลร กษาหล งการ ปล กเป นสำค ญ หล งภ ยพ บ ต ส นาม ม โครงการปล กป าชายเลนมากมาย 9

10 ผ เช ยวชาญและหน วยงานท เก ยวข อง ช อและท อย ของบ คคลต อไปน เป นผ ท ม ความร ความสามารถและประ- สบการณ ด านการอน ร กษ การจ ดการ และการฟ นฟ ทร พยากรป าชายเลน ท อย ในท องถ นเขตพ นท จ งหว ดระนอง พ งงาและตร ง ซ งม ความเต มใจ และม หน าท ให การสน บสน นช มชนในกรณ ท เก ยวข องก บเร องป าชาย- เลน ด งน นหากช มชนใดต องการคำปร กษาหาร อ หร อต องการสน บ- สน นในด านต างๆ สามารถท จะประสานงานได ตามรายละเอ ยดน แม จอย ฮ นเย ก ผ นำช มชนเช ยวชาญด านพ นธ ไม และการอน ร กษ ป าชายเลน 73 หม 9 บ านท งตาเซะ ตำบลท งกระบ อ อำเภอย านตาขาว จ งหว ดตร ง โทร เร อนเพาะชำบ านช ม IUCN/ Somsak SOONTHORNNAWAPHAT แต ส วนมากประสบก บป ญหาขาดการด แลร กษาท ด หล งการปล ก รวมถ งม การปล กท ใช ชน ดพ นธ และสถานท ไม เหมาะสม ด งน นความสำเร จของ โครงการปล กป าชายเลนจ งม น อย ผ ท เหมาะสมท ส ดในการด แลบำร งร กษา ป าชายเลนหล งการปล ก ค อ ช มชนในพ นท ซ งควรจะเข ามาม ส วนร วม ต งแต ข นตอนการวางแผนการปล กหร อให ช มชนดำเน นการก นเอง นอก จากน การปล กซ อมแซมน บว าเป นเร องจำเป นอย างย ง เพราะต นกล าท ปล ก คร งแรกม จำนวนไม น อยท ถ กน ำพ ดล มตายหร อโดนส ตว น ำก ดก นยอด การต ดตามด แลอาจจะทำในร ปของกล มก ได เช น บางช มชนจะม กล ม อน ร กษ หร อกล มเยาวชนท เข มแข ง หร อม โรงเร ยนท ทำก จกรรมด าน ส งแวดล อม ด งน นกล มแหล าน น าจะม ศ กยภาพท จะด แลป าชายเลนท ปล กใหม ได ด อย างไรก ตาม ในบางกรณ อาจจะไม ต องม การปล ก เพราะป าชายเลนตาม ปกต จะม การงอกเองตามธรรมชาต อย แล ว แต การงอกเองตามธรรมชาต บางคร งอาจจะใช เวลานาน ด งน นควรจะม การช วยเหล อโดยมน ษย บ าง เช น บร เวณป าชายเลนท ได ร บผลกระทบจากส นาม ปกต จะม การกองท บ ถมของเศษปร กห กพ งของต นไม ก งไม ด งน นการงอกเองตามธรรมชาต อาจจะเป นไปได ช าและไม ได ผลเท าท ควร ในกรณ น อาจจะต องม การช วย ให ม การงอกเองตามธรรมชาต บ าง เช น การเก บกวาดเศษปร กห กพ ง เพ อให ต นกล าม โอกาสงอกงามและเจร ญเต บโตข นมา เป นต น นายประชา คาว จ ตร ผ ใหญ บ านเช ยวชาญการจ ดการป าชายเลน บ านบางต บ ตำบลบางว น อำเภอค ระบ ร จ งหว ดพ งงา โทร นายส น นท แพรกทอง ห วหน าสถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 17 ค ระบ ร อำเภอค ระบ ร จ งหว ดพ งงา โทร นายประด ษฐ บ ญปลอด ผ ประสานโครงการการจ ดการป าชายเลนโดยช มชน สำน กงานภาคสนาม สถาบ นส งแวดล อมไทย 7/81 หม 2 อำเภอตะก วป า จ งหว ดพ งงา โทร ดร.ว จารณ ม ผล ห วหน าศ นย ว จ ยป าชายเลนจ งหว ดระนอง 185 หม ท 4 ตำบลหงาว อำเภอเม อง จ งหว ดระนอง โทร นายเล ศศ กด ศร พรม ห วหน าสถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 9 กะเปอร หม ท 1 ตำบลกะเปอร จ งหว ดระนอง โทร นายขยาย ทองหน น ย ห วหน าสถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 10 ถนนท าเม อง อำเภอเขาน เวศน อำเภอเม อง จ งหว ดระนอง โทร นายพ ส ษฐ ชาญเสนาะ นายกสมาคมหยาดฝน 16/4 ถนนร กษ จ นทร ตำบลท บเท ยง จ งหว ดตร ง โทร ,

11 กรณ ต วอย าง ของโครงการฟ นฟ ป าชายเลนโดยช มชนท ประสบความสำเร จ บ านท งตาเซะ ตำบลท งกระบ อ อำเภอย านตาขาว จ งหว ดตร ง เม อป พ.ศ.2534 ผ นำช มชนบางคนได เล งเห นถ งความสำค ญของทร พยากรทางทะเล โดยเฉพาะหอย ป ปลาท ชาวบ านใช ประโยชน อย าง สม ำเสมอ เน องจากเก ดภาวะการขาดแคลนอย างร นแรง จ งม การปร กษาหาร อเพ อหาทางออก และพบว าสาเหต หล กเก ดจากการให ส มป- ทานไม โกงกางเพ อทำถ านของร ฐบาล ซ งทำให ป าชายเลนลดลงอย างรวดเร วและส งผลต อการลดลงของส ตว น ำ ผ นำจ งพ ดค ยหาร อก บ สมาช กในช มชนให ม ความเข าใจ จ งเก ดร วมก นปล กป าข น เพราะในช มชนม กล มผ ใช ประโยชน จากทร พยากรหลายกล ม อาท กล มจ บปลา กล มหาป และกล มต ดจาก ด งน นการปล กป าจ งเน นการปล กไม ป าชายเลนท หลากหลายชน ดด วยการเก บเมล ดมาเพาะปล กเป นจำนวนม าก ขณะเด ยวก นผ นำได วางกฎเกณฑ การห ามใช อ ปกรณ จ บส ตว น ำบางอย าง เช น อวนลาก ยาพ ษ และระเบ ด โดยผ นำได ทำเป นต วอย าง แก ช มชนด วย หล งจากน นเพ ยงหน งป ความอ ดมสมบ รณ ของป าชายเลนก ฟ นกล บค นมา อย างไรก ตามในระยะแรกการรวมต วของกล มผ นำไม ได ร บความร วมม อใดๆ จากภาคร ฐท เก ยวข องเลย ไม ว าจะเป นเจ าหน าท ป าไม หร อ ตำรวจ กระน นกล มผ นำก ไม ย อท อต อป ญหาอ ปสรรคท เข ามาค กคาม และเด นหน าฟ นฟ ป าชายเลน ร วมประท วงโรงงานท ปล อยน ำเส ยท ทำ ให หอยบร เวณชายฝ งตายหมด ตลอดจนต อส ก บผ ล กลอบทำการประมงท ผ ดกฎระเบ ยบของช มชนอย างแข งข น ป จจ บ นหม บ านท งตาเซะ ถ อได ว าม ป าชายเลนท อ ดมสมบ รณ มากและม พ นธ ไม ป าชายเลนท ม ความหลากหลายส งมากท ส ดแห งหน งของ ประเทศไทย พ นท ป าชายเลนของช มชนม ท งหมด 2,500 ไร แบ งการจ ดการออกเป น 4 เขต ด งน เขตหวงห าม (ไข แดง) เขตฟ นฟ เขตใช สอย และเขตป าจากและสม นไพร เขตหวงห ามหร อเขตไข แดงน นห ามทำการใดๆ ท งส น เขตฟ นฟ ค อ เขตท ป าเส อมโทรมต องม การปล ก ป าเพ มเต มและลดการใช ประโยชน จากไม ลง เขตใช สอย ค อเขตท ม การอน ญาตให ใช ประโยชน จากไม และอ นๆ ได แต ต องเป นไปตาม กฎเกณฑ ท วางไว และเขตป าจากและสม นไพร ค อพ นท ท อน ญาตให ม การต ดใบจาก เก บผ ก และสม นไพรต างๆ ได บ างบางต บ ตำบลบางว น อำเภอค ระบ ร จ งหว ดพ งงา เม อป พ.ศ.2539 ช มชนบ านบางต บได ร เร มแนวความค ดเร องการจ ดการทร พยากรป าชายเลน จากการพบปะเสวนาร วมก บช มชนและองค กร ต าง ๆ โดยรวมต วก นข นมาเป นกล มบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต ระยะแรกของการดำเน นงานประสบก บป ญหามากมาย แต อย างไรก ด กล มได ม การเร ยนร และพ ฒนาการทำงานอย างต อเน อง กระท งพบว าห วใจหล กของการจ ดการค อ การม ส วนร วมของช มชน ช มชนบางต บม แนวทางการอน ร กษ ท เช อมโยงระหว างการจ ดการทร พยากรทางทะเลและการจ ดการป าต นน ำด วยแนวค ดการพ งพาก นของ น ำ ป า ทะเล โดยการสร างกระบวนการม ส วนร วม ปล กจ ตสำน กเพ อลดการใช สารเคม ห นมาพ งพ งว ถ ธรรมชาต ใช สารสม นไพรธรรมชาต ตามว ถ ด งเด ม แก กล มชาวประมงและเกษตรกร กระท งได ร บรางว ลล กโลกส เข ยว และกลายเป นช มชนต วอย างด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต บนพ นท ป าชายเลนกว า 6,000 ไร และป าต นน ำอ กกว า 2,000 ไร ท ช มชนบ านบางต บกว า 150 หล งคาเร อนช วยก นด แล และแน นอนย อมเก ด ความข ดแย งภายในช มชน ซ งป จจ บ นแม เก ดความแตกแยกทางความค ดออกเป นกว า 10 กล ม กระน นก ตามช มชนบ านบางต บย งคงย ดการ จ ดการทร พยากรเป นห วใจหล กของหม บ าน จ งม กระบวนการปร บว ธ ค ดจากการให คนท งหมดเข ามาม ส วนร วมมาส การค ดสรรต วแทนกล ม ละ 2 คนเข ามาม ส วนร วม เพ อลดความข ดแย งลง เพ มการร บร ข อม ลข าวสารและนำไปส การร วมม อก นจ ดการทร พยากรช มชนอย างม ส วน ร วมท พ งพาซ งก นและก น 11

12 ป าชายเลนบ านหาดทรายขาว IUCN/ Somsak SOONTHORNNAWAPHAT บทสร ป การฟ นฟ ป าชายเลนโดยช มชน น บว าเป นอ กแนวทางหน งท น าจะได ร บ ความสนใจและจะประสบผลสำเร จเป นอย างส ง ส บเน องมาจากบทเร ยน ความผ ดพลาดหร อการร เท าไม ถ งการณ ของนโยบายการจ ดการป าไม ในอด ต ช มชนม การต อส เพ อปกป องทร พยากรธรรมชาต ของตนเอง กระท ง กล บ ค น ส ส ภาพอ ด มสมบ ร ณ เ ป น แหล ง ใช ป ระโยชน ข องช ม ชน ด งเด ม ณ ป จจ บ น การฟ นฟ ป าชายเลนจ งม ได เป นบทบาทหน าท ของ ภาคร ฐแต เพ ยงฝ ายเด ยว หากแต ว าช มชนชายฝ งท ม ว ถ ช ว ตผ กพ นก บ ทร พยากรธรรมชาต ล วนเป นผ ท ม ประสบการณ ม ความร และภ ม ป ญญา ด งเด มท จะเข าใจการเปล ยนแปลงและการใช ประโยชน ของทร พยากร เป นอย างด อาท ความเข าใจถ งประโยชน ของป าชายเลนในการปกป อง ช ว ตและทร พย ส นจากภ ยส นาม ความเข าใจถ งค ณค าของป าชายเลนใน การเป นแหล งอน บาลส ตว น ำ เป นแหล งใช สอยในช ว ตประจำว น ประกอบ ก บทางภาคร ฐได มน โยบายส งเสร มการม สว นร วมของช มชนมากข น ม การ ผล ตส อรณรงค และการเร ยนร มากมายเก ยวก บป าชายเลน รวมถ งองค กร พ ฒนาเอกชนก หน มาร วมม อก บภาคร ฐมากย ง ข น ด งน น การสน บสน นการ ม ส วนร วมของช มชนและการดำเน นการฟ นฟ ป าชายเลนโดยช มชนเอง จ ง เป น ทางออกหน ง ของการฟ น ฟ แ ละร ก ษาทร พ ยากรธรรมชาต ข อง ป าชายเลนท ม อย ให ย งย นส บต อไป 12 สหภาพสากลว าด วยการอน ร กษ สำน กงานประเทศไทย 63 ถนนส ข มว ท 39 เขตว ฒนา กร งเทพฯ โทร โทรสาร อ เมล ภาพปก เร อนเพาะชำป าพ นธ ไม ป าชายเลน IUCN/ Somsak SOONTHORNAWAPHAT 2007 สหภาพสากลว าด วยการอน ร กษ

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ส าน

More information

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ว ทยาล ยพ ฒนาการปกครองท องถ น สถาบ นพระปกเกล า ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ข อม ลทางบรรณาน กรมของหอสม

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน สำน กอนาม ยส งแวดล อม กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข ช อหน งส อ ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร

More information

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา "...เศรษฐก จพอเพ ยง เป นเสม อนรากฐานของช ว ต รากฐานความม นคงของแผ นด น เปร ยบเสม อนเสาเข ม ท ถ กตอกรองร บบ านเร อนต วอาคารไว น นเอง ส งก อสร างจะม นคงได ก อย ท เสาเข ม และล มเสาเข มเส ยด วยซ ำไป..." พระราชดำร

More information

ค ม อ การดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน

ค ม อ การดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน ค ม อ การดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน ค ม อการดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน พ มพ คร งท ๑ พฤศจ กายน ๒๕๕๒ จำนวนพ มพ ผ จ ดพ มพ ข อม ล ๒๐,๐๐๐ เล ม สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน (องค

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ

More information

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนว ชาเล อก สาระการประกอบอาช พ รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดมหาสารคาม สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

แนวทางสน บสน นจ งหว ด ตามแผนปฏ ร ปประเทศไทย ด านการศ กษา ป 2554

แนวทางสน บสน นจ งหว ด ตามแผนปฏ ร ปประเทศไทย ด านการศ กษา ป 2554 แนวทางสน บสน นจ งหว ด ตามแผนปฏ ร ปประเทศไทย ด านการศ กษา ป 2554 โครงการป องก นและแก ไขป ญหา เด กด อยโอกาสนอกระบบการศ กษา และเด กกล มเส ยงในระบบการศ กษา ในระด บท องถ น ดาวน โหลดเอกสารโครงการ www.qlf.or.th

More information

สำน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน

สำน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน สำน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน Office of the Permanent Secretary for Ministry of Labour แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ของสำน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2556-2559) ว ส ยท ศน การพ ฒนาบ คลากร ของสำน

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

(นายประเสร ฐ หอมด ) ผ อำนวยการสถาบ น กศน.ภาคเหน อ

(นายประเสร ฐ หอมด ) ผ อำนวยการสถาบ น กศน.ภาคเหน อ คำนำ การปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได กำหนดเป าหมายไว ค อ คนไทย ได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ และร ฐบาลได ม งหว งให กศน.ตำบล เป นกลไกในการสร างโอกาส ทางการเร ยนร ตลอดช ว ตแก ประชาชน

More information

สภาพและป ญหาการบร หาร และการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของ สถานศ กษาในประเทศไทย

สภาพและป ญหาการบร หาร และการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของ สถานศ กษาในประเทศไทย ( ) รายงานการว จ ย เร อง สภาพและป ญหาการบร หาร และการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของ สถานศ กษาในประเทศไทย ศาสตราจารย ดร.ธ ระ ร ญเจร ญ ได ร บการสน บสน นจาก สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต สำน กนายกร ฐมนตร 2545

More information

ค ม อการจ ดก จกรรม การเสร มสร างความเข มแข ง ของเคร อข ายคนพ การทางจ ตใจ หร อพฤต กรรม

ค ม อการจ ดก จกรรม การเสร มสร างความเข มแข ง ของเคร อข ายคนพ การทางจ ตใจ หร อพฤต กรรม ค ม อการจ ดก จกรรม การเสร มสร างความเข มแข ง ของเคร อข ายคนพ การทางจ ตใจ หร อพฤต กรรม สำหร บ บ คลากรสาธารณส ข โรงพยาบาลศร ธ ญญา กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข ค ม อการจ ดก จกรรม การเสร มสร างความเข มแข

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต Myanmar คลองกระ ระนอง อ.บ านตาข น ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช กระบ อ.ท งสง ป ตตาน อ.สะเดา ยะลา นราธ อ.ส ไหงโก-ลก Sungai Petani อ.เบตง Malaysia 19 ธ นวาคม

More information

เทคน คการทำแผนและประเม นผล การปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ของช มชน

เทคน คการทำแผนและประเม นผล การปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ของช มชน เล มท 2 การปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ของช มชน แผนงาน/ โครงการปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพ ข อม ลส ขภาพ/ ข อม ลพฤต กรรม ส ขภาพ กองส ขศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข เล มท 2 การปร บเปล ยนพฤต กรรมส

More information

การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ

การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ จ ดท าโดย ศ นย ว จ ยส งคมอน ภ ม ภาคล มน าโขง คณะผ ว จ ย ผศ.ดร. กนกวรรณ มะโนรมย อาจารย ส รสม กฤษณะจ ฑะ อาจารย นพพร ช วงช ง ห วหน าโครงการว

More information

แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ มพ คร งท ๑ ก นยายน ๒๕๕๖ จำนวนพ มพ ๔๐,๐๐๐ เล ม จ ดพ มพ เผยแพร กล มว จ ยและพ ฒนานโยบาย สำน กนโยบายและแผนการศ กษาข นพ นฐาน สำน กงานคณะกรรมการการศ

More information

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข ท ปร กษา 1. ดร.นายแพทย พรเทพ ศ ร วนาร งสรรค อธ บด กรมควบค มโรค 2. นายแพทย นพพร

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ รายงานผลการด าเน นงานโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย รายงานผลการด าเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย รายงานผลการด าเน นงานโครงการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 รายงานสร ป การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 ภายใต แผนความร วมม อป 2550-2554 ระหว าง กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ก บ องค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต (UNICEF) 0 สารบ ญ

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว เอกสารเผยแพร ก มภาพ นธ 2557 เอกสารประกอบการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Scoping) (ค.1) การศ กษาและจ ดท ารายงาน การว

More information

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 กรณ o การประกอบก จการหอพ กและอาคารห องเช า o การประกอบก จการโรงส ข าว o โรงไฟฟ าช วมวลขนาดก าล งการผล ตต ากว า

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information