{ ก } สารบ ญ. แนวทางในการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบ Smart Card ๒๔๖๙/๔๖ ๓

Size: px
Start display at page:

Download "{ ก } สารบ ญ. แนวทางในการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบ Smart Card ๒๔๖๙/๔๖ ๓"

Transcription

1

2 { ก } สารบ ญ เร อง เลขท ส.ย นย น หน า ๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๙ ก มภาพ นธ ๒๕๔๕ โครงการขยายการจ ดท าระบบให บร การประชาชนทางด านการทะเบ ยนและบ ตรแบบใหม ๒๖๔๙/๔๕ ๑ ๒. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๕ ก นยายน ๒๕๔๕ แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ๑๓๑๖๘/๔๕ ๑ ๓. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๔ มกราคม ๒๕๔๖ โครงการป ๒๕๔๖ ป แห งการบร การประชาชนด วยระบบอ เล กทรอน กส (CITIZEN E - SERVICE) ๔. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ สร ปผลการประช มคณะอน กรรมการด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การทะเบ ยนแห งชาต ๘๘๑/๔๖ ๒ ๑๕๒๓/๔๖ ๒ ๕. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๘ ก มภาพ นธ ๒๕๔๖ แนวทางในการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบ Smart Card ๒๔๖๙/๔๖ ๓ ๖. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๕ ก มภาพ นธ ๒๕๔๖ แนวทางในการจ ดท าบ ตรประจ าต วแบบ Smart Card ๓๐๗๐/๔๖ ๓ ๗. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๓ ม ถ นายน ๒๕๔๖ การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart card) ๘๑๐๐/๔๖ ๓ ๘. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค ๙๗๘๕/๔๖ ๓ ๙. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รายงานการประช มคณะกรรมการเฉพาะก จความร วมม อทางด านส อสารไปรษณ ย และเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารระหว างประเทศไทยและประเทศฝร งเศส คร งท ๓ ๙๑๙๘/๔๖ ๔ ๑๐. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๓ ก นยายน ๒๕๔๖ การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart card) ๑๔๙๗๙/๔๖ ๕ ๑๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๘ ต ลาคม ๒๕๔๖ ขออน ม ต ก อหน ผ กพ นข ามป งบประมาณเพ อด าเน นโครงการขยายระบบให บร การ ประชาชนทางด านทะเบ ยนราษฎรแบบใหม และโครงการขยายการจ ดท าบ ตรประจ าต ว ประชาชนแบบใหม ๑๖๙๗๔/๔๖ ๕ ๑๒. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ การใช ประโยชน บ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค ๙๖๖/๔๗ ๖

3 { ข } ๑๓. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ โครงการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ๕๖๑/๔๗ ๖ ๑๔. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๐ ก มภาพ นธ ๒๕๔๗ แผนงบประมาณเช งบ รณาการเพ อการพ ฒนาระบบฐานข อม ล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๒๓๓๒/๔๗ ๖ ๑๕. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒ ม นาคม ๒๕๔๗ แนวทางการบร หารจ ดการแรงงานต างด าว ๓๘๖๒/๔๗ ๗ ๑๖. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๖ ม นาคม ๒๕๔๗ ร างบ นท กความเข าใจว าด วยความร วมม อด านเทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร ๔๕๒๕/๔๗ ๗ ๑๗. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๓ ม นาคม ๒๕๔๗ ขออน ม ต งบประมาณสน บสน นโครงการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค ๔๘๔๘/๔๗ ๘ (Smart Card) ๑๘. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๓ ม นาคม ๒๕๔๗ การรายงานผลการด าเน นการกรณ การเย อนล งกาว ของนายกร ฐมนตร ๔๔๒๘/๔๗ ๘ ๑๙. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๗ เมษายน ๒๕๔๗ การจ ดเก บข อม ลในช ปของบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค ๕๓๑๗/๔๗ ๙ ๒๐. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗ ขออน ม ต ให ความเห นชอบแนวทางด าเน นการและงบประมาณส าหร บโครงการผล ต ไมโครช ปสมาร ทการ ดและการสร างโครงสร างพ นฐานและบ คลากรเพ อการยกข ด ความสามารถในการแข งข นของไทยด านอ ตสาหกรรมไมโครอ เล กทรอน กส ๒๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ของบประมาณจากงบกลาง สน บสน นโครงการพ ฒนาระบบเทคโนโลย ฟ นฟ สมรรถภาพคนพ การเพ อรองร บการเช อมโยง ฐานข อม ลด านคนพ การท วประเทศ ๒๒. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ รายงานการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค ให แก ประชาชนในพ นท ๓ จ งหว ดชายแดนภาคใต (ยะลา ป ตตาน นราธ วาส) ๒๓. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๓ พฤศจ กายน ๒๕๔๗ รายงานผลการด าเน นงานตามระบบบร หารการเง นการคล งภาคร ฐด วยระบบ อ เล กทรอน กส (GFMIS) ๖๒๗๑/๔๗ ๙ ๗๕๗๗/๔๗ ๙ ๑๐๖๖๑/๔๗ ๑๐ ๑๗๓๓๓/๔๗ ๑๐ ๒๔. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑ ก มภาพ นธ ๒๕๔๘ (ล บ) แจ งผลการด าเน นการ (ความค บหน าการแก ป ญหาบ คคลสองส ญชาต ) ๑๗๕๖/๔๘ ๑๐ ๒๕. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๑ ม ถ นายน ๒๕๔๘ ผลการประช มปฏ บ ต การเร อง แนวทางการพ ฒนาคร และผ บร หารสถานศ กษาย คใหม ๘๐๑๑/๔๘ ๑๐ ๒๖. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๔ ต ลาคม ๒๕๔๘ ผลการประช มนายกร ฐมนตร ก บภาคเอกชนกล ม ๔ จ งหว ดภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ตอนบน (กาฬส นธ นครพนม ม กดาหาร และสกลนคร) ๑๔๕๙๕/๔๘ ๑๑ ๒๗. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๘ ต ลาคม ๒๕๔๘ การพ ฒนาเศรษฐก จและการจ างงานจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑๕๘๓๑/๔๘ ๑๑

4 { ค } ๒๘. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๙ พฤศจ กายน ๒๕๔๘ การปร บปร งสภาพรถโดยสารประจ าทางและการให บร การขององค การขนส ง มวลชนกร งเทพ ๑๘๑๑๘/๔๘ ๑๒ ๒๙. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙ การเร งร ดการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค (smart card) ๙๐๗/๔๙ ๑๒ ๓๐. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๔ ม นาคม ๒๕๔๙ รายงานผล และแผนการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ๓๖๔๑/๔๙ ๑๒ ๓๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แนวทางปฏ บ ต งานในช วงระหว างรอการเล อกต งและจ ดต งคณะร ฐมนตร ช ดใหม ว ๙๐/๔๙ ๑๒ ๓๒. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ รายงานผลการพ จารณาการใช อาร เอฟไอด (RFID) ก บบ ตรประจ าต วประชาชน แบบเอนกประสงค (Smart Card) ๓๓. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๐ ม ถ นายน ๒๕๔๙ ขออน ม ต งบประมาณเพ อรองร บแผนการเร งร ดจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชน แบบอเนกประสงค (Smart Card) ให แล วเสร จ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ๖๒๔๔/๔๙ ๑๓ ๗๒๗๙/๔๙ ๑๓ ๓๔. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๒ ส งหาคม ๒๕๔๙ รายงานความค บหน าการเร งร ดการใช เทคโนโลย เพ อปร บปร งพ ฒนาการบร การของร ฐ ๙๘๑๑/๔๙ ๑๔ ๓๕. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๕ ก นยายน ๒๕๔๙ การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนท ออกด วยระบบคอมพ วเตอร (แบบเด ม - แบบแถบ แม เหล ก) ทดแทนบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ๓๖. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๙ ก นยายน ๒๕๔๙ ขออน ม ต งบประมาณเพ อรองร บแผนการเร งร ดจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชน แบบอเนกประสงค (Smart Card) ให แล วเสร จภายในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓๗. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๙ ก นยายน ๒๕๔๙ การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนท ออกด วยระบบคอมพ วเตอร (แบบเด ม - แบบ แถบแม เหล ก) ทดแทนบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ๑๐๒๒๗/๔๙ ๑๔ ๑๑๑๗๑/๔๙ ๑๔ ๑๑๑๖๗/๔๙ ๑๕ ๓๘. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๓๑ ต ลาคม ๒๕๔๙ การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ๑๒๘๘๒/๔๙ ๑๕ ๓๙. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๔ ส งหาคม ๒๕๕๐ รายงานผลการด าเน นการตามมาตรการการส งเสร มการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ าย งบประมาณ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๔๐. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ ขอหาร อเก ยวก บระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยคณะกรรมการผ ช วยร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๔๖ [ผลการพ จารณาข อหาร อเก ยวก บระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วย คณะกรรมการผ ช วยร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๔๖] ๑๓๙๓๐/๕๐ ๑๕ ๕๙๘๕/๕๑ ๑๖

5 { ง } ๔๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ร างพระราชบ ญญ ต บ ตรประจ าต วประชาชน (ฉบ บท..) พ.ศ.... ๗๕๓๗/๕๑ ๑๖ ๔๒. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๗ พฤศจ กายน ๒๕๕๒ โครงการจ ดท าระบบให บร การประชาชนทางด านการทะเบ ยนและบ ตรประจ าต ว ๒๑๕๙๔/๕๒ ๑๖ ประชาชนแบบใหม ๔๓. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๕ พฤศจ กายน ๒๕๕๓ ร างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง ขยายก าหนดเวลาการขอม บ ตร ม บ ตรใหม หร อเปล ยนบ ตรส าหร บผ ประสบภ ยธรรมชาต ระหว าง ว นท ๑๐ ต ลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถ งป จจ บ น ในท องท ๔๕ จ งหว ด ๒๒๓๕๐/๕๒ ๑๗ ๔๔. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๓ (ล บ) บ ตรประจ าต วประชาชนอ เล กทรอน กส แบบอเนกประสงค (Smart Card) ๒๓๐๐๗/๕๓ ๑๗ ๔๕. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๑ ธ นวาคม ๒๕๕๓ บ ตรประจ าต วประชาชนอ เล กทรอน กส แบบเอนกประสงค (Smart Card) ๒๔๑๙๖/๕๓ ๑๗ ๔๖. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑ ก มภาพ นธ ๒๕๕๔ (ล บ) ร างกฎกระทรวง (ฉบ บท..) พ.ศ.... ออกตามความในพระราชบ ญญ ต บ ตร ประจ าต วประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ คณะร ฐมนตร ท เก ยวข อง ๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๗ ม ถ นายน ๒๕๓๘ โครงการจ ดท าระบบให บร การประชาชนทางด านการทะเบ ยนและบ ตรด วยระบบ คอมพ วเตอร พร อมท งการจ ดท าระบบข อม ลข าวสารเพ อการบร หารงาน ๒. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๘ ส งหาคม ๒๕๔๑ การปร บปร ง แก ไขมต คณะร ฐมนตร เก ยวก บ เร อง หล กเกณฑ การก อหน ผ กพ น ข ามป งบประมาณและมาตรการอ น ท เก ยวข อง (สลค) ๒๓๔๙/๕๔ ๑๗ ๗๑๘๓/๓๘ ๑๘ ว ๑๔๓/๔๑ ๑๘ ๓. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๖ พฤศจ กายน ๒๕๔๕ การบร หารงานคอมพ วเตอร ของร ฐ ๑๕๙๖๔/๔๕ ๑๘ ๔. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แนวทางปฏ บ ต งานในช วงระหว างรอการเล อกต งและจ ดต งคณะร ฐมนตร ช ดใหม ว ๙๐/๔๙ ๑๘ ประมวลผลข อม ลและมต คณะร ฐมนตร ส าน กบร หารงานสารสนเทศ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม นาคม ๒๕๕๔

6 ประมวลข อม ลมต คณะร ฐมนตร เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค (Smart Card) ๑ ๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๙ ก มภาพ นธ ๒๕๔๕ เร อง โครงการขยายการจ ดท าระบบให บร การประชาชนทางด านการทะเบ ยนและบ ตรแบบใหม คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบในหล กการโครงการขยายการจ ดท าระบบให บร การประชาชนทางด านการทะเบ ยนและบ ตร แบบใหม ตามท กระทรวงมหาดไทยเสนอ แต เพ อให เก ดการใช ทร พยากรร วมก นระหว างส วนราชการต าง ๆ ซ งอาจท าให เก ดความประหย ด และได ข อม ลประชากรท ครบถ วน จ งให ท กกระทรวง ทบวง กรม ชะลอโครงการท จะใช งบประมาณในการออกบ ตรอ เล กทรอน กส ประเภทต าง ๆ ไว ก อน และมอบให ร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ (นายส ว ทย ค ณก ตต ) ในฐานะประธานคณะกรรมการด าเน น โครงการร ฐบาลอ เล กทรอน กส ไปพ จารณาร วมก บหน วยงานท เก ยวข องโดยด วน โดยน าความเห นของคณะร ฐมนตร ไปพ จารณาด วยว า ม ความเป นไปได เพ ยงใดท จะให ประชาชน ๑ คน ม บ ตรประจ าต วเพ ยงใบเด ยวสามารถใช แสดงตนและต ดต อราชการได ท กประเภท โดยท กกระทรวง ทบวง กรม สามารถใช เคร อข ายร วมก น แต แยกฐานข อม ล ท งน ให พ จารณาด วยว าหากเป นไปได สมควรจะด าเน นการ ไปในคราวเด ยวก นหร อด าเน นการเป นระยะ ๆ และประเภทของบ ตรควรใช เทคโนโลย ระด บใดใช บ ตรท ม ความจ มาก (Smart Card) ต งแต ต นหร อเร มต นด วยบ ตรท ใช แถบแม เหล ก แล วยกระด บเป นบ ตรท ม ความจ มากข นในภายหล งโดยค าน งถ งความค มค าและการประหย ด งบประมาณโดยรวม รวมท งการใช ระบบความปลอดภ ยของข อม ล และการป องก นการปลอมแปลงบ ตร ควรจะม ค ณล กษณะอย างไร ความพร อมของอ ปกรณ เคร องม อของหน วยงานต าง ๆ ท ต องใช บ ตรร วมก นม เพ ยงใด จ าเป นต องลงท นเพ มมากน อยเพ ยงใด การจ ดเก บ ค าธรรมเน ยมและค าบร การท าบ ตร ควรเก บแค ไหน เพ ยงไร และม ผลกระทบก บประชาชนท ม รายได น อยหร อไม ท งน การจ ดเก บ ค าธรรมเน ยมและค าบร การต าง ๆ ต องค าน งถ งอ ตราตามท กฎหมายก าหนดไว ด วย ส าหร บการต อเช อมเข าโครงข ายไอท ขององค การ โทรศ พท แห งประเทศไทย (ทศท.) ควรเจรจาให ทศท. ค ดค าเช าวงจรส อสารข อม ลและค าบ าร งร กษาอ ปกรณ ในอ ตราท เหมาะสม แล วให น าผลการพ จารณาเสนอคณะร ฐมนตร โดยด วนต อไป ๒. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๕ ก นยายน ๒๕๔๕ เร อง แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ๒๕๔๙ คณะร ฐมนตร ม มต ด งน ๑. เห นชอบร างแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ รวมท งข อค ดเห น เพ มเต มจากคณะกรรมการเทคโนโลย สารสนเทศแห งชาต ตามท รองนายกร ฐมนตร (นายกร ท พพะร งส ) รองประธานคณะกรรมการ เทคโนโลย สารสนเทศแห งชาต เสนอ ๒. ให ท กกระทรวง ทบวง กรม และร ฐว สาหก จท กหน วยงานจ ดท า และ/หร อปร บแผนแม บทของหน วยงานตนให สอดคล อง ก บแผนแม บท ฯ ระด บประเทศ ท งในด านสาร ตถะและกรอบระยะเวลาการด าเน นงานและให ส าน กงานเลขาน การคณะกรรมการ ฯ พ จารณาร วมก บกระทรวง ทบวง กรม ท เก ยวข องเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต ของท กส วนราชการและหน วยงาน รวมไปถ งองค กรปกครอง ส วนท องถ นให สอดคล องตรงตามแผนแม บท ฯ แล วเสนอคณะร ฐมนตร พ จารณาภายใน ๖๐ ว น ๓. ให ส วนราชการและหน วยงานของร ฐท กแห งซ งม แผนหร อก าล งเตร ยมการจ ดท าบ ตรประจ าต วและบ ตร Smart Card ให แก ประชาชนจ ดส งข อม ล/แผนงานในเร องด งกล าวไปย งส าน กงานเลขาน การคณะกรรมการเทคโนโลย สารสนเทศแห งชาต เพ อเป น ศ นย กลางรวบรวมและบ รณาการให ม ความสอดคล องในทางปฏ บ ต มาตรฐานข อม ล และมาตรฐานกลางของระบบการอ านท สามารถ ใช บ ตรเด ยวเก บข อม ลร วมก นได หลายหน วยงาน ซ งท าให ประชาชนสารมารถต ดต อก บราชการได หลายท ด วยบ ตรเด ยวเพ อให เก ด การประหย ดงบประมาณ ๔. ให ส าน กงานสถ ต แห งชาต เป นหน วยงานหล กด าเน นงาน เพ อลดความซ าซ อนในการเก บข อม ลส ารวจท ลงไปถ ง ท องถ น เพ อให เป นเอกภาพ และลดภารก จซ าซ อนท จะเก ดข นในท องถ น ๕. โดยท ร างพระราชบ ญญ ต ปร บปร งกระทรวง กรม พ.ศ.... ซ งผ านความเห นชอบของร ฐสภาแล ว มาตรา ๕๓/๕ บ ญญ ต ให ร ฐบาลเสนอกฎหมายจ ดต งส าน กงานส งเสร มร มเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร และกรมส ารวจและท าแผนท พลเร อนข นในกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ภายใน ๑ ป ด งน น เพ อให การเตร ยมการในเร องน ม ความค บหน าไปโดยเร ว จ งมอบให ส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต (สวทช.) จ ดท าร างกฎหมายท เก ยวข อง เพ อสามารถเสนอให ร ฐมนตร กระทรวงใหม ท จะจ ดต งข นพ จารณาได อย างรวดเร วต อไป ท งน คณะร ฐมนตร โดยตรง (ตามท ปรากฏในย ทธศาสตร ท ๒) และควรระบ ไว ในพ นธก จให ช ดเจน รวมท งให แก ไขช อของกระทรวงศ กษาให ถ กต องตรง ตามพระราชบ ญญ ต ปร บปร งกระทรวง ทบวง กรม ฉบ บใหม ด วย นอกจากน ในการบร หารและพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ควรม กฎหมายเก ยวก บเร องน ให น อยท ส ด เพ อให ม ความคล องต วและเป นการเป ดกว างทางเทคโนโลย เพราะเทคโนโลย ด านน ม การพ ฒนาเปล ยนแปลงท รวดเร ว

7 ประมวลข อม ลมต คณะร ฐมนตร เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค (Smart Card) ๒ ๓. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๔ มกราคม ๒๕๔๖ เร อง โครงการป ๒๕๔๖ ป แห งการบร การประชาชนด วยระบบอ เล กทรอน กส (CITIZEN E - SERVICE) คณะร ฐมนตร ม มต ด งน ๑. เห นชอบตามท รองนายกร ฐมนตร (พลเอก ชวล ต ยงใจย ทธ) รองประธานกรรมการบ รณาการและปฏ ร ประบบ การทะเบ ยนแห งชาต เสนอโครงการ ป ๒๕๔๖ ป แห งการบร การประชาชนด วยระบบอ เล กทรอน กส (CITIZEN E - SERVICE) เพ อรณรงค ให ส าน กงานบร การประชาชนของร ฐด านการทะเบ ยนด าเน นก จกรรมการให บร การด านการทะเบ ยนแก ประชาชนให ได ร บบร การท สะดวก รวดเร ว อย างท วถ ง และเท าเท ยมก นตลอดจนม ความโปร งใสสามารถตรวจสอบได และปลอดจากการท จร ต รวมท งก าหนดปฏ ท น ก จกรรมให ท กส วนราชการจ ดก จกรรมโครงการให บร การด านต าง ๆ ในท กเด อนตลอดป ๒๕๔๖ ส าหร บงบประมาณท จะใช จ ายให กระทรวงมหาดไทยตกลงในรายละเอ ยดก บส าน กงบประมาณต อไป ๒. ให รองนายกร ฐมนตร (พลเอก ชวล ต ยงใจย ทธ) ไปพ จารณาร วมก บรองนายกร ฐมนตร (นายส ว ทย ค ณก ตต ) รองนายกร ฐมนตร (นายพรหม นทร เล ศส ร ย เดช) กระทรวงการคล ง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย กระทรวงสาธารณส ข และส วนราชการอ น ๆ ท ม ความจ าเป น ท จะต องออกบ ตรเพ อใช แสดงตนหร อเพ อใช ในการร บบร การจากภาคร ฐ เพ อก าหนดท ศทางและให ได ข อย ต ช ดเจน โดยขอให พ จารณาว า เม อก าหนดให หน วยงานของร ฐท กแห งท ต องออกบ ตรให ก บประชาชนเร มต นด วยการใช เลขบ ตรประจ าต วประชาชน ๑๓ หล ก เพ อให สามารถใช เป นข อม ลทะเบ ยนบ คคล (identify) ของกระทรวงมหาดไทยแล ว บ ตรประจ าต วประชาชนในอนาคตจะย งคงใช แบบแถบแม เหล ก ซ งอาจต องให ประชาชนย งคงม บ ตรต าง ๆ หลายใบ หร อจะพ ฒนาไปส บ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ซ งประชาชนจะม บ ตรเพ ยงใบเด ยว โดยอาจท าเป นระยะ ๆ หร อจ ดกล มเป าหมายเป นกล ม ๆ ท งน ให พ จารณาความค มค าทางเทคโนโลย และค าใช จ ายท จะเก ดข น แล วน าเสนอ ๔. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ เร อง สร ปผลการประช มคณะอน กรรมการด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารการทะเบ ยนแห งชาต คณะร ฐมนตร ม มต ร บทราบตามท รองนายกร ฐมนตร (พลเอก ชวล ต ยงใจย ทธ) รองประธานกรรมการบ รณาการและปฏ ร ป ระบบการทะเบ ยนแห งชาต เสนอสร ปผลการประช มคณะอน กรรมการด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารการทะเบ ยนแห งชาต ไว ช นหน งก อน และให รองนายกร ฐมนตร (พลเอก ชวล ต ยงใจย ทธ) ไปหาร อร วมก บรองนายกร ฐมนตร (นายส ว ทย ค ณก ตต ) ประธานด าเน นการโครงการร ฐบาลอ เล กทรอน กส และหน วยงานท เก ยวข องให ได ข อสร ปเก ยวก บบ ตรประจ าต วประชาชนในอนาคตว า ควรจะเป นแบบ Smart Card หร อไม อย างไร แล วน าเสนอคณะร ฐมนตร พ จารณาภายในส ปดาห ท ๓ ของเด อนก มภาพ นธ โดยผลการ ประช มของคณะอน กรรมการ ฯ ได ม มต สร ปเป น ๓ ประเด น ได แก ๑. หล กการส าค ญในการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนไม ว าจะเป นแบบแถบแม เหล กหร อแบบ Smart Card ค อ ความสะดวก และมาตรฐานของระบบข อม ล โดยก าหนดให หน วยงานต าง ๆ ของร ฐ ใช เลขประจ าต วประชาชน ๑๓ หล ก เป นเลข มาตรฐานกลาง ๒.การออกบ ตรประจ าต วประชาชน ในช นน ควรออกเป นบ ตรประจ าต วประชาชนพ นฐานแบบแถบแม เหล กให ครบ ท กส าน กทะเบ ยนเป นบร การท เท าเท ยมก น ๓. การพ ฒนาบ ตรประจ าต วประชาชนแบบแถบแม เหล กเป นแบบ Smart Card ต องใช งบประมาณในการด าเน นการส ง และต องม การเตร ยมการในเร องข อม ลของหน วยงานต าง ๆ และระบบการใช งาน จ งเห นว าผ ท ต องการใช งานบ ตรประจ าต วประชาชน แบบ Smart Card ควรเป นผ ออกค าใช จ ายร วม โดยร ฐบาลไม ต องออกค าใช จ ายเพ มข นแต อย างใด ท งน ควรมอบให คณะอน กรรมการ ฯ ร บไปพ จารณาด าเน นการประช มร วมก บหน วยงานต าง ๆ ในส งคมท ม ความต องการร วมใช ประโยชน แล วน าเสนอความเห นต อคณะกรรมการบ รณาการและปฏ ร ประบบการทะเบ ยนแห งชาต พ จารณาให ความเห นชอบ แล วน าเสนอคณะร ฐมนตร พ จารณาต อไป

8 ประมวลข อม ลมต คณะร ฐมนตร เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค (Smart Card) ๓ ๕. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๘ ก มภาพ นธ ๒๕๔๖ เร อง แนวทางในการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบ Smart Card คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบตามท รองนายกร ฐมนตร (พลเอก ชวล ต ยงใจย ทธ) เสนอขอถอนเร อง แนวทางในการจ ดท า บ ตรประจ าต วประชาชน แบบ Smart Card ค นไปได เน องจากเร องน ย งม ข อม ลเก ยวก บรายละเอ ยดเทคน คท ต องปร บปร ง โดยให น าเร องน ไปด าเน นการแล วน าเสนอคณะร ฐมนตร อ กคร งหน ง ๖. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๕ ก มภาพ นธ ๒๕๔๖ เร อง แนวทางในการจ ดท าบ ตรประจ าต วแบบ Smart Card คณะร ฐมนตร ม มต ร บทราบตามท รองนายกร ฐมนตร (พลเอก ชวล ต ยงใจย ทธ) รองประธานกรรมการบ รณาการและปฏ ร ป ระบบการทะเบ ยนแห งชาต และรองนายกร ฐมนตร (นายส ว ทย ค ณก ตต ) ประธานกรรมการด าเน นการโครงการร ฐบาลอ เล กทรอน กส เสนอข อสร ปเก ยวก บการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) และให ผ ท ร บผ ดชอบร บข อเสนอของร ฐมนตร ว าการกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร และร ฐมนตร ว าการกระทรวงมหาดไทย เก ยวก บแนวทางในการจ ดท าบ ตรประจ าต ว ประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ไปประกอบการพ จารณา แล วน าเสนอคณะร ฐมนตร โดยด วนต อไป ส าหร บข อสร ป เก ยวก บ การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบ Smart Card สร ปได ด งน ๑. การจ ดต ง One Stop Service ของส าน กทะเบ ยน ๑,๐๗๗ แห ง และการสร างความพร อมของส าน กทะเบ ยนด งกล าว ให ด าเน นการต อไปได โดยกระทรวงมหาดไทยร บผ ดชอบไปก อน ๒. การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบ Smart Card ให เร มต งแต บ ดน ก บท กหน วยงาน โดยคณะกรรมการด าเน นการ โครงการร ฐบาลอ เล กทรอน กส ร บผ ดชอบในด านนโยบายร วมก บคณะกรรมการบ รณาการและปฏ ร ประบบการทะเบ ยนแห งชาต ร บผ ดชอบ ในด านการบร หารงาน ๓. ในช วงต อของการเปล ยนแปลงให กระทรวงมหาดไทยด ารงการจ ดท าบ ตรประชาชนแบบแถบแม เหล ก โดยใช ต วเลข ๑๓ หล กไปก อน เม อการด าเน นการในข อ (๒) เร มด าเน นการ ให เปล ยนเป นบ ตรประชาชนแบบ Smart Card ต อไป ๗. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๓ ม ถ นายน ๒๕๔๖ เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (smart card) คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบตามท นายกร ฐมนตร เสนอแนวทางการด าเน นโครงการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (smart card) ซ งย งไม ค บหน าเท าท ควร โดยแนวทางหน งท อาจด าเน นการให เร องน ข บเคล อนไปได ค อ ให หน วยงานท ม ความพร อม จะออกบ ตรด าเน นการไปก อน โดยใช ฐานข อม ล (platform) ร วมก น ม การจ ดร ปแบบการเก บข อม ล (format) เด ยวก น และใช เลข ประจ าต ว ๑๓ หล ก ซ งเป นข อม ลบ คคลตามทะเบ ยนราษฎร ของกระทรวงมหาดไทยเป นพ นฐานของบ ตร ส าหร บดรรชน บ งช ข อม ล ของหน วยงานอ น ๆ ให ก าหนดต อก นไปโดยล าด บ และเว นท ว าง (field) เพ อเก บข อม ลของหน วยงานน นไว ให เพ ยงพอ และในระยะ ต อไปเม อท กหน วยงานม ความพร อมและสามารถเช อมโยงฐานข อม ลร วมก นได ก สามารถปร บข อม ลในบ ตรให ครบถ วนสมบ รณ ในบ ตรเด ยว ได จ งขอให รองนายกร ฐมนตร (พลเอก ชวล ต ยงใจย ทธ) รองประธานกรรมการบ รณาการและปฏ ร ประบบการทะเบ ยนแห งชาต และ รองนายกร ฐมนตร (นายส ว ทย ค ณก ตต ) ประธานกรรมการด าเน นการโครงการร ฐบาลอ เล กทรอน กส ร บแนวทางด งกล าวไปร วมพ จารณา ก บส วนราชการต าง ๆ และหน วยงานอ นท เก ยวข อง เพ อให ได ข อย ต ในประเด นต าง ๆ ท งหมด เช น การจ ดท าฐานข อม ล สถานท ออกบ ตร และการผล ตบ ตร เป นต น แล วรายงานให คณะร ฐมนตร ทราบโดยด วน ๘. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค คณะร ฐมนตร ม มต ด งน ๑. ร บทราบตามท รองนายกร ฐมนตร (นายส ว ทย ค ณก ตต ) ประธานกรรมการด าเน นงานโครงการร ฐบาลอ เล กทรอน กส เสนอผลการพ จารณาเก ยวก บการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (smart card) ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๓ ม ถ นายน ๒๕๔๖

9 ประมวลข อม ลมต คณะร ฐมนตร เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค (Smart Card) ๔ ๒. ในหล กการการจ ดท าบ ตร smart card ต องเร มต นโดยการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนของกระทรวงมหาดไทย เป นบ ตรหล ก เพ อให ทราบข อม ลประชากรตามทะเบ ยนราษฎร ท ถ กต องครบถ วนและเป นป จจ บ น ส วนข อม ลของส วนราชการ/หน วยงานอ น ๆ ก สามารถน ามาเช อมโยงและเพ มเต มข อม ลต าง ๆ ลงในบ ตรประชาชนของกระทรวงมหาดไทยได เม อม ความพร อมจ งขอให ด าเน นการ ด งน ๒.๑. ให กระทรวงมหาดไทยร บแนวทางด งกล าวไปเตร ยมการวางแผนและด าเน นการจ ดท าบ ตร smart card ร วมก บ หน วยงานท เก ยวข อง โดยให พ จารณาอาย ของบ ตรประชาชนท ป จจ บ นก าหนดไว ๖ ป ด วยว า ควรจะขยายระยะเวลาให ยาวกว าน เพ อประหย ดงบประมาณท จะใช ในการออกบ ตรใหม และพ จารณาด าเน นการแก ไขข อกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บต าง ๆ ท เก ยวข อง เพ อให ประชาชนท กคนต องม บ ตรประจ าต วประชาชนต งแต เก ดด วย ๒.๒ ในช วงท ย งไม สามารถจ ดท าบ ตร smart card ได แล วเสร จ ให ส วนราชการ/หน วยงานต าง ๆ ท จ าเป นต อง จ ดท าบ ตรให ก บประชาชน เพ อใช ประโยชน ในการปฏ บ ต งานตามกรอบอ านาจหน าท ของส วนราชการ/หน วยงาน ออกบ ตรในล กษณะเด ม หร อเป นบ ตรช วคราวไปก อน เม อการจ ดท าบ ตร ฯ ของกระทรวงมหาดไทยแล วเสร จ ก ให น าบ ตรของกระทรวงมหาดไทยมาเพ มเต ม ข อม ลของส วนราชการ/หน วยงานให ครบถ วนต อไป ๒.๓ ในการจ ดท าบ ตรประชาชนอบบอเนกประสงค ให ประสานและหาร อก นกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในเร องของไมโครช พเพ อการจ ดท าบ ตร ฯ ให เป นท เร ยบร อย ๒.๔ ให ส าน กงบประมาณจ ดสรรงบประมาณค าใช จ ายเพ มเต มให แก กระทรวงมหาดไทยและส วนราชการท เก ยวข อง ตามความจ าเป นโดยให ส วนราชการต าง ๆ ขอตกลงในรายละเอ ยดก บส าน กงบประมาณต อไป ๓. ให รองนายกร ฐมนตร (นายส ว ทย ค ณก ตต ) เป นผ ร บผ ดชอบในการด าเน นการเร องน ในภาพรวม ให บรรล ผลด วย ความรวดเร วและเร ยบร อย รวมถ งรายละเอ ยดทางด านเทคน ค ระบบฐานข อม ล และการเช อมโยงข อม ลระหว างกระทรวงมหาดไทย ก บส วนราชการต าง ๆ แล วรายงานนายกร ฐมนตร ทราบด วย ๙. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เร อง รายงานการประช มคณะกรรมการเฉพาะก จความร วมม อทางด านส อสารไปรษณ ย และเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ระหว างประเทศไทยและประเทศฝร งเศส คร งท ๓ คณะร ฐมนตร ม มต ร บทราบตามท กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ทก.) รายงานการประช มคณะกรรมการ เฉพาะก จความร วมม อทางด านส อสารไปรษณ ย และเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารระหว างประเทศไทยและประเทศฝร งเศส คร งท ๓ ซ ง ทก. ได เป นเจ าภาพจ ดการประช มด งกล าวร วมก บประเทศฝร งเศส โดยว ตถ ประสงค ของการจ ดประช มในคร งน เพ อพ ฒนาก จการ ส อสารไปรษณ ย และเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารร วมก น โดยม การน าเสนอเทคโนโลย ใหม และว ธ การควบค มก าก บด แลก จการ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารในห วข อต าง ๆ ท น าสนใจ ได แก ๑. ความปลอดภ ยของเคร อข ายอ นเทอร เน ตเน องจากเคร อข ายอ นเทอร เน ตได ถ กใช อย างกว างขวางในการแลกเปล ยน ข อม ลสารสนเทศ และม การล วงละเม ดข อม ลสารสนเทศจากเคร อข ายอ นเทอร เน ตเพ มข นในอ ตราท ส งมาก จ งควรม หน วยงานกลาง ระด บประเทศร บผ ดชอบในการก าหนดนโยบายจ ดกระบวนการป องก นความปลอดภ ยของเคร อข ายอ นเทอร เน ตให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและสอดคล องก น ๒. การเช อมต อระหว างเคร อข าย ประเทศฝร งเศสได น าเสนอเทคโนโลย ในการท า Clearing ของข อม ลการเช อมต อ ระหว างผ ให บร การ โดยหน วยงานของร ฐน าจะม หน าท ในการก าหนดเทคโนโลย ท ควรน ามาใช และข อก าหนดทางเทคน คมาตรฐาน กลางให ก บผ ให บร การ เพ อให ม การใช อ ปกรณ ท สามารถท างานแลกเปล ยนข อม ลร วมก นได ๓. บร การโทรศ พท เคล อนท ย คท ๓ (3G) และเทคโนโลย (Smart Card) ท ประช มได หาร อในห วข อด งกล าว โดยเห นว า โทรศ พท เคล อนท ย คท ๓ สามารถใช งานด านส อประสม (Multimedia) เพราะรองร บการส อสารข อม ลความเร วส ง (broadband) ได เป นอย างด และน าไปใช ในร ปแบบต าง ๆ เช น การถ ายทอดโทรท ศน การประช มทางไกล เป นต น ย งไปกว าน น ย งม ระบบ Wi - Fi ค อ ระบบ Lan ไร สายซ งจะช วยเสร มความแข งแกร งของโทรศ พท เคล อนท ย คท ๓ เพราะสามารถอาศ ยโครงข ายของผ ให บร การโทรศ พท พ นฐานท าให ครอบคล มท กพ นท ในราคาถ กลง ส วนบร การสมาร ทการ ดอเนกประสงค ม การแยกหน าท ระหว างการใช บ ตรประจ าต ว แสดงตนและการจ ายเง นออกจากก น โดยส วนท เป นการจ ายเง นน นใช ได ท งแบบส มผ สและแบบไร สายท าให เพ มโอกาสทางธ รก จมากข น นอกจากน เทคโนโลย สมาร ทการ ดในอนาคตย งเอ อต อการให บร การภาคร ฐผ านส ออ เล กทรอน กส และเป นมาตรฐานเด ยว ท งย งป องก น ไม ให ร ฐบาลต องลงท นซ าซ อนหร อใช เทคโนโลย ล าสม ย

10 ประมวลข อม ลมต คณะร ฐมนตร เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค (Smart Card) ๕ ๑๐. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๓ ก นยายน ๒๕๔๖ เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (smart card) คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบตามท นายกร ฐมนตร เสนอให ม การเร งร ดการด าเน นการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ท ใช เลขประจ าต ว ๑๓ หล ก ซ งเป นฐานข อม ลบ คคลตามทะเบ ยนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยเป นฐานของบ ตรให แล วเสร จโดยเร ว โดยให สามารถเพ มเต มดรรชน (index) บ งช ข อม ลของหน วยงานอ น ๆ เช น กระทรวงสาธารณส ข กระทรวงเกษตรและ สหกรณ เป นต น ส าหร บกรณ การบ นท กลายพ มพ น วม อลงบนบ ตรน น เด มกระทรวงมหาดไทยก าหนดให บ นท กลายพ มพ น วห วแม ม อท ง ๒ น ว ลงบนบ ตร ถ าเป นบ คคลพ การไม ม น วห วแม ม อให บ นท กลายพ มพ ร มฝ ปากแทน แต ส าน กงานต ารวจแห งชาต เห นว าเพ อ ประโยชน ในการป องก นและปราบปรามอาชญากรรม ควรจะต องพ มพ ลายน วม อท ง ๑๐ น ว ซ งอาจท าให ไม ม พ นท ว างบนบ ตรเพ ยงพอ ควรม การพ จารณาว าสมควรด าเน นการในแนวทางใดจ งจะม ความค มค าเหมาะสมประกอบก บขณะน กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สามารถจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค ด งกล าวได ในราคาประมาณใบละ ๔๐ บาทเท าน น จ งมอบให รองนายกร ฐมนตร (นายส ว ทย ค ณก ตต ) ประธานกรรมการด าเน นการโครงการร ฐบาลอ เล กทรอน กส ร บประเด นด งกล าวไปจ ดประช มร วมก บกระทรวง มหาดไทย กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ส าน กงานต ารวจแห งชาต และ หน วยงานอ นท เก ยวข องให ได ข อย ต แล วรายงานให รองนายกร ฐมนตร (พลเอก ชวล ต ยงใจย ทธ) รองประธานกรรมการบ รณาการ และปฏ ร ประบบการทะเบ ยนแห งชาต ทราบ และเร งด าเน นการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๓ ม ถ นายน ๒๕๔๖ เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (smart card) ให แล วเสร จเป นร ปธรรม โดยเร วต อไป ๑๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๘ ต ลาคม ๒๕๔๖ เร อง ขออน ม ต ก อหน ผ กพ นข ามป งบประมาณเพ อด าเน นโครงการขยายระบบให บร การประชาชนทางด านทะเบ ยนราษฎร แบบใหม และโครงการขยายการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบใหม คณะร ฐมนตร ม มต ตามท กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยเห นชอบยกเว นให กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ไม ต อง ปฏ บ ต ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๘ ส งหาคม ๒๕๔๑ ท ก าหนดหล กเกณฑ ก อหน ผ กพ นข ามป ได ไม เก น ๕ ป และอน ม ต ให ก อหน ผ กพ นข ามป งบประมาณเช าระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ประกอบ ระยะเวลา ๖ ป ตามโครงการขยายระบบให บร การประชาชน ทางด านทะเบ ยนราษฎรแบบใหม ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถ งป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในวงเง นงบประมาณป ละ ๓๐๖,๕๒๒,๒๕๐ บาท รวมเป นเง นท งส น ๑,๘๓๙,๑๓๓,๕๐๐ บาท รวมท งก อหน ผ กพ นข ามป งบประมาณเช าระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ประกอบ ระยะเวลา ๖ ป ตามโครงการขยายการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบใหม ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถ งป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในวงเง นงบประมาณป ละ ๒๗๖,๕๓๑,๐๐๐ บาท รวมเป นเง นท งส น ๑,๖๕๙,๑๘๖,๐๐๐ บาท และเน องจากคณะร ฐมนตร ได ม มต เก ยวก บการจ ดท าบ ตรประชาชนแบบอเนกประสงค โดยเห นชอบให กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร เป นศ นย กลางในการจ ดท าและบร หารจ ดการจ ายบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค ให ก บหน วยงานต าง ๆ ท จะต องใช บ ตร ฯ เพ อให เป นร ปแบบเด ยวก น ด งน น บ ตร ฯ ระยะแรกท กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ม เป าหมายจะน า ออกใช ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ จ านวน ๒๒ ล านบ ตร โดยในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมการปกครองได ร บจ ดสรรกรอบวงเง นงบประมาณ เป นค าว สด บ ตรไว แล ว จ านวน ๒.๘ ล านบ ตร หากกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารสามารถด าเน นการตามมต คณะร ฐมนตร ได ท น ก ให ต ดโอนงบประมาณในส วนท เก ยวข องก บการจ ดท าบ ตรด งกล าวไปให กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารร บผ ดชอบ ด าเน นการต อไป แต หากกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารย งไม พร อมท จะด าเน นการ ให กระทรวงมหาดไทยหาร อก บ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเร องการจ ดท าบ ตรท เหมาะสมแล วด าเน นการไปพลางก อนได ท งน ให ยกเล กมต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๗ ม ถ นายน ๒๕๓๘ เร อง โครงการจ ดท าระบบให บร การประชาชนด านการทะเบ ยนและบ ตรด วยระบบคอมพ วเตอร พร อมท งการจ ดท าระบบข อม ลข าวสารเพ อการบร หารงานเฉพาะในส วนท เด มก าหนดให การให บร การประชาชนด านการจ ดท าบ ตร ประจ าต วประชาชนไม ให ใช ว ธ การพ ส จน ย นย นต วบ คคลโดยการตรวจสอบลายพ มพ น วม อ เพ อให กระทรวงมหาดไทยด าเน นการจ ดเก บ ลายพ มพ น วม อประกอบการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบใหม ต อไปได และให รองนายกร ฐมนตร (นายส ว ทย ค ณก ตต ) ร บไป เร งร ดต ดตามการด าเน นการในเร องน ในภาพรวมตามน ยมต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๓ ก นยายน ๒๕๔๖ เร อง การจ ดท าบ ตร ประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (smart card) ด วย

11 ประมวลข อม ลมต คณะร ฐมนตร เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค (Smart Card) ๖ ๑๒. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ เร อง การใช ประโยชน บ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบตามท นายกร ฐมนตร เสนอว า บ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ซ งม ก าหนดจะน าออกใช เป นการน าร องงวดแรก ๑๐,๐๐๐ บ ตร ในเด อนเมษายน ๒๕๔๗ และ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บ ตร ในเด อนพฤษภาคม ๒๕๔๗ และภายในป พ.ศ. ๒๕๔๗ จ านวนกว า ๑๐ ล านบ ตร น น ขอให กระทรวงมหาดไทย ประสานก บกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร เพ อเร งน าออกใช ก อนก าหนดเวลาด งกล าว โดยให จ ดล าด บกล มคนท จะออกบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค ให ด งน ๑. กล มประชาชนท ลงทะเบ ยนเพ อแก ป ญหาส งคมและความยากจน ๒. กล มน กเร ยน น กศ กษา ยากจนท ขอท นการศ กษา ๓. กล มประชาชนในจ งหว ดนราธ วาส ยะลา ป ตตาน ๔. กล มประชาชนในจ งหว ดชายแดนอ น ๆ ๕. กล มท เหล อ ท งน ให กระทรวงการคล ง กระทรวงศ กษาธ การ และส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต ร บไปศ กษาถ งความเป นไปได ท จะใช บ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค เป นดรรชน ท จะเช อมโยงข อม ล ระหว างข อม ลของน กเร ยน น กศ กษาท ประสงค จะก ย มเง นไปใช เพ อการศ กษาก บฐานข อม ลของกรมสรรพากร โดยให กล มคนเหล าน ได ย มเง นไปใช เพ อการศ กษา และเม อส าเร จการศ กษาออกมาประกอบอาช พม รายได ก จะเข าส ระบบภาษ จ งทยอยห กช าระเง นท ย มค น และต อไปอาจพ จารณาขยายผลไปถ งผ ท จบการศ กษาแล ว และประสงค จะก ย มเง นไปเร ยนเพ อเพ มว ฒ การศ กษา ๑๓. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ เร อง โครงการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) คณะร ฐมนตร ม มต ร บทราบตามท กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารรายงานผลการด าเน นโครงการจ ดท าบ ตร ประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ในส วนของการก าหนดค ณล กษณะเฉพาะของว สด ต วบ ตร ฯ ด งน ๑. ม ค ณสมบ ต ตามมาตรฐานสากล ๒. ม อาย การใช งานไม ต ากว า ๑๐ ป ๓. ว สด ในการใช ผล ตบ ตร เป นชน ด Polyethylene Terephthalate (PET) ๔. สอดคล องก บมาตรฐาน JavaCard ๒.๑.๑ และ Global Platform ๒.๐.๑ หร อส งกว า ๕. ม การบรรจ ข อม ล Public Key Infrastructure (PKI) ในบ ตร ฯ ๖. ระบบปฏ บ ต การในบ ตรสน บสน นการท า Write - Protected เพ อไม ให สามารถแก ไขข อม ลบ ตร ฯ โดยไม ได ร บอน ญาต ๑๔. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๐ ก มภาพ นธ ๒๕๔๗ เร อง แผนงบประมาณเช งบ รณาการเพ อการพ ฒนาระบบฐานข อม ล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะร ฐมนตร ม มต อน ม ต ตามมต คณะกรรมการกล นกรองเร องเสนอคณะร ฐมนตร คณะท ๓ (คกก.๓) ท ม มต เห นชอบในหล กการ ตามท กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเสนอแผนงบประมาณเช งบ รณาการเพ อการพ ฒนาระบบฐานข อม ล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท หน วยงานต าง ๆ เสนอของบประมาณในล กษณะเช งบ รณาการ ภายในวงเง นงบกลาง จ านวน ๙๙๔,๐๘๖,๐๐๐ บาท ประกอบด วย ระบบฐานข อม ลเพ อการบร หารจ ดการภาคร ฐ ๑๖ โครงการ ๑๐ หน วยงาน ระบบฐานข อม ลโครงสร างเช งพ นท ๓๑ โครงการ ๒๖ หน วยงาน ระบบฐานข อม ลบ ตรประจ าต วอ เล กทรอน กส ๑ โครงการ รวมท งค าใช จ ายในการบร หารจ ดการต ดตามประเม นผล ฯ และให ด าเน นการต อไปได โดยให ร บข อส งเกตของ คกก.๓ เก ยวก บแผนงบประมาณเช งบ รณาการเพ อการพ ฒนาระบบฐานข อม ล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ย งม ประเด นความซ าซ อนของโครงการในกล มระบบฐานข อม ลโครงสร างเช งพ นท (GIS) เช น โครงการ พ ฒนาระบบ GIS เพ อสน บสน นส าน กงานบร หารการแปลงส นทร พย เป นท นของ ๒ หน วยงาน ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ งควร ด าเน นการให เป นฐานข อม ลแผนท ในระบบเด ยวก น และม การเช อมโยงข อม ลระหว างก น และควรรวมเร อง การจ ดท าบ ตรอ เล กทรอน กส ของกระทรวงสาธารณส ขไว ในเร อง Smart Card ไม ควรแยกออกมาเป นอ กเร องหน ง และควรม ผ ทรงค ณว ฒ เข าร วมเป นคณะท างาน ต ดตามประเม นผลของแผนด วย นอกจากน นแผน ฯ เพ อการพ ฒนาระบบฐานข อม ลน ควรเช อมโยงก บเร อง Call Center ซ งเป น นโยบายเร งด วนของร ฐบาล ไปพ จารณาด าเน นการด วย

12 ประมวลข อม ลมต คณะร ฐมนตร เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค (Smart Card) ๗ ๑๕. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒ ม นาคม ๒๕๔๗ เร อง แนวทางการบร หารจ ดการแรงงานต างด าว คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบในหล กการตามท กระทรวงแรงงานเสนอเก ยวก บแนวทางการบร หารจ ดการแรงงานต างด าว โดยให กระทรวงแรงงานร บไปปร บปร งย ทธศาสตร การบร หารจ ดการแรงงานต างด าว และแผนปฏ บ ต การบร หารจ ดการแรงงานต างด าว ให เก ดการบ รณาการร วมก นอย างม เอกภาพ ครอบคล มการป องก นและแก ไขป ญหาแรงงานต างด าวในม ต ต าง ๆ ท งระบบ ครบวงจร และลดความซ าซ อนในการปฏ บ ต ด วย แล วน าเสนอคณะร ฐมนตร พ จารณาอ กคร งหน ง โดยให ร บความเห นของคณะร ฐมนตร ไปประกอบการ ด าเน นการด วยว า การก าหนดให ม การร บลงทะเบ ยนแรงงานต างด าว กระทรวงแรงงานต องประสานก บหน วยงานต าง ๆ ท เก ยวข อง เพ อจ ดท าแผนข นตอนการปฏ บ ต งาน และด าเน นการในเร องต าง ๆ ท เก ยวข องในท กด านให แล วเสร จสมบ รณ เป นการล วงหน าก อน เพ อให พร อมท จะรองร บการเป ดให แรงงานต างด าวมาลงทะเบ ยน ณ ว นท ก าหนดได อย างเร ยบร อยถ กต อง ส าหร บงบประมาณค าใช จ าย เพ อการน ให กระทรวงแรงงานและหน วยงานท เก ยวข องร บไปพ จารณาทบทวนและปร บปร งวงเง นท ต องการใช ให เหมาะสม สอดคล อง ก บการจ ดท าแผนข นตอนการด าเน นการและก าหนดการร บลงทะเบ ยนท จะด าเน นการจร งด วยโดยกระทรวงมหาดไทยต องเตร ยม ความพร อมในการจ ดท าทะเบ ยน และบ ตรประจ าต วของแรงงานต างด าวในแบบอ เล กทรอน กส (Smart Card) โดยควรต องให ม ลายพ มพ น วม อด วย เพ อสะดวกต อการเช อมโยงและตรวจสอบข อม ลบ คคล รวมถ งข อม ลเก ยวก บครอบคร วของแรงงานต างด าว ด วย และในการจดทะเบ ยนแรงงานต างด าวต องให นายจ างมาจดทะเบ ยนด วย เพ อร บรองความถ กต องว าม การจ างแรงงานต างด าวจร ง หากม การเปล ยนแปลงหร อยกเล กการจ าง ต องแจ งข อม ลด งกล าวให ก บทางราชการทราบด วย ส าหร บในส วนของกระทรวงการต างประเทศ จะต องประสานก บสถานท ตต างประเทศท เก ยวข องซ งต งอย ในประเทศไทย เพ อขอให ตรวจสอบข อม ลประว ต บ คคลของแรงงานต างด าว ในส วนของประเทศตนให ถ กต อง โดยแรงงานต างด าวอาจแบ งออกเป น แรงงานต างด าวท สถานท ตให การร บรองและออกเอกสาร หน งส อเด นทาง (passport) ให และแรงงานต างด าวท สถานท ตม ได ออกหน งส อเด นทางให หร อเป นแรงงานส วนเก นท ไม ม ผ จ าง ก จะต องถ กส งกล บโดยกรณ น จะไม รวมถ งคนต างด าวท เข ามาอย ในประเทศไทยในฐานะผ ล ภ ย (displaced persons) และกรณ การจะใช ใบผ านแดน (border pass) เป นเอกสารประกอบการอน ญาตให แรงงานต างด าวสามารถท างานในประเทศไทยได จ าเป นจะต องพ จารณา ให เหมาะสมรอบคอบด วย เน องจากใบผ านแดนเป นเอกสารท ออกฝ ายเด ยวได ง ายม ว ตถ ประสงค เพ อการท องเท ยว และไม ม ข อม ล บ คคลท จะใช ในการตรวจสอบความถ กต องได จ งควรแยกเป นเอกสารต างหากจากใบผ านแดน นอกจากน กระทรวงแรงงานควรพ จารณา ถ งความเหมาะสมและเป นไปได เก ยวก บแนวทางการเก บภาษ หร อค าธรรมเน ยมการจ างแรงงานต างชาต (Levy) จากแรงงานต างด าว ท เข ามาท างานในประเทศไทยเช นเด ยวก บท ประเทศเพ อนบ านบางประเทศด าเน นการอย และสอดคล องก บกรณ ท แรงงานไทยไปท างาน ต างประเทศและต องเส ยภาษ หร อค าธรรมเน ยมในส วนน ด วย ๑๖. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๖ ม นาคม ๒๕๔๗ เร อง ร างบ นท กความเข าใจว าด วยความร วมม อด านเทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร คณะร ฐมนตร ม มต ตามท กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เสนอ ด งน ๑. เห นชอบร างบ นท กความเข าใจว าด วยความร วมม อด านเทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร ระหว างไทย - มาเลเซ ย โดยเน อหาของร างบ นท กความเข าใจ ฯ ท งสองฝ ายเห นพ องก นว าจะม ความร วมม อก นใน ๔ สาขา ประกอบด วย ๑.๑. อ นเทอร เน ตย คหน า ๑.๒. หน งส อเด นทางอ เล กทรอน กส ๑.๓. บ ตรประชาชนอเนกประสงค ๑.๔. การพ ฒนาซอฟต แวร และเน อหารวมถ งการส งเสร มตลาด โดยคาดว าความร วมม อท จะเก ดข นน นจะเป นส อกลางท จะส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาความส มพ นธ อ นด และความร วมม อระหว าง ภาคร ฐและภาคเอกชนในสาขาเทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร ของท งสองประเทศ ซ งจะน าไปส การลงท น ความก าวหน า ของธ รก จ และเป นการเตร ยมพร อมให ท งสองประเทศเป นห นส วนทางธ รก จในด านน ต อไป ๒. ให นายไพร ช ธ ชยพงษ ผ อ านวยการส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต เป นผ ลงนามในบ นท ก ความเข าใจด งกล าวในนามร ฐบาลไทย ๓. ให ร บความเห นของกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ท เห นว า เน อหาของร างบ นท กความเข าใจด งกล าว เป นภารก จของกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเป นบางส วนเพ อให สอดคล องก บภารภ จของส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต ควรให ม ความช ดเจนในการจ ดท าบ นท กความเข าใจด งกล าว โดยเน นความร วมม อทางด านว ชาการและการศ กษาว จ ย เพ อแสวงหาเทคโนโลย ย คหน าเพ อประโยชน ของภ ม ภาคโดยรวม ไปประกอบการด าเน นการต อไปด วย

13 ประมวลข อม ลมต คณะร ฐมนตร เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค (Smart Card) ๘ ๑๗. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๓ ม นาคม ๒๕๔๗ เร อง ขออน ม ต งบประมาณสน บสน นโครงการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค (Smart Card) คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบตามท กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเสนอ ด งน ๑. แผนการผล ตบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค (Smart Card) ท จะต องผล ตท งหมดจ านวน ๖๔ ล านใบ โดยใช งบประมาณท งส น ๗,๙๑๐ ล านบาท จ านวนบ ตรท ผล ต ป พ.ศ. ๒๕๔๗ จ านวน ๑๒ ล านใบ ป พ.ศ. ๒๕๔๘ จ านวน ๒๖ ล านใบ และ ป พ.ศ. ๒๕๔๙ จ านวน ๒๖ ล านใบ แผนการจ ดส งบ ตร ฯ จะเร มจ ดส งบ ตร ฯ ท ผ านกระบวนการ Pre - Personalization แล วให แก ส าน กบร หารการทะเบ ยน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพ อท าการ Personalization และออกบ ตรให แก ประชาชน ก าหนด ว นจ ดส งส าหร บป พ.ศ. ๒๕๔๗ จ านวน ๑๒ ล านใบ แบ งออกเป น ๑๐,๐๐๐ ใบ ภายในว นท ๑๕ เมษายน ๒๕๔๗ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ใบ ภายในว นท ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ใบ ภายในว นท ๑๕ ม ถ นายน ๒๕๔๗ จ านวน ๑,๙๙๐,๐๐๐ ใบ ภายใน ว นท ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จ านวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ ใบ ภายในว นท ๑๕ ส งหาคม ๒๕๔๗ จ านวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ ใบ ภายในว นท ๑๕ ก นยายน ๒๕๔๗ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ใบ ภายในว นท ๓๐ ก นยายน ๒๕๔๗ โดยให กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเร งประสานรายละเอ ยด เก ยวก บร ปแบบบ ตรประจ าต ว ฯ ด งกล าว เพ อท กระทรวงมหาดไทยจะได ออกประกาศกฎกระทรวงท เก ยวข องต อไป ๒. อน ม ต ในหล กการวงเง นสน บสน นโครงการจ ดท าบ ตรประจ าต ว ฯ วงเง น ๗,๙๑๐ ล านบาท ระยะเวลาด าเน นการ ๓ ป ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙ และให ด าเน นการเบ กจ ายงบประมาณจ านวนด งกล าวส าหร บป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอต งงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ตามความเห นของส าน กงบประมาณต อไป ท งน งบประมาณ ค าใช จ ายส าหร บการจ ดท าบ ตรฯ ซ งกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารจะส งมอบให แก ส าน กบร หารการทะเบ ยนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย งวดแรก จ านวน ๑๐,๐๐๐ ใบ ในว นท ๑๕ เมษายน ๒๕๔๗ หากย งไม ได ร บอน ม ต จากคณะกรรมการพ จารณา ค าใช จ ายเสร มสร างศ กยภาพการแข งข นและการพ ฒนาท ย งย นของประเทศ ก ให กระทรวงมหาดไทยสน บสน นงบประมาณในส วนน ๓. ให กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เร งร ดด าเน นการเสนอกฎหมายเก ยวก บการค มครองข อม ลข าวสาร ส วนบ คคล (Privacy Act) ให แล วเสร จโดยเร ว เพ อให ความค มครองและป องก นส ทธ ส วนบ คคล โดยให กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร กระทรวงมหาดไทย และหน วยงานอ นท เก ยวข อง ช แจงท าความเข าใจก บสาธารณชนให ท วถ งและถ กต องตรงก น ด วยว า ข อม ลส วนบ คคลท จะเร ยกด ได จากบ ตรประจ าต ว ฯ เป นเพ ยงข อม ลพ นฐานบางส วนเท าท จ าเป นเท าน น และต วข อม ลม ได บรรจ อย ในบ ตรประจ าต ว ฯ แต บ ตรประจ าต ว ฯ เป นเสม อนก ญแจท จะน าไปส การเข าถ งข อม ลท เก บไว ในฐานข อม ลส วนบ คคลของ แต ละส วนราชการท เก ยวข อง ซ งการเข าถ งข อม ลด งกล าวจะท าได โดยหน วยงานท ม หน าท ท เก ยวข องเท าน น ๑๘. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๓ ม นาคม ๒๕๔๗ เร อง การรายงานผลการด าเน นการกรณ การเย อนล งกาว ของนายกร ฐมนตร คณะร ฐมนตร ม มต ร บทราบตามท ส าน กงานต ารวจแห งชาต รายงานผลการด าเน นการกรณ การเย อนล งกาว ของนายกร ฐมนตร ระหว างว นท ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ในส วนท อย ในความร บผ ดชอบ ด งน เร อง ป ญหาบ คคล ๒ ส ญชาต ได ม การประช มหาร อ จากหน วยงานท เก ยวข องในการด าเน นการจ งหว ดน าร อง ๓ จ งหว ด ภาคใต (นราธ วาส ยะลา ป ตตาน ) ออกบ ตร Smart Card และเก บข อม ลเข าระบบ Online ใช Data Communication ผ านระบบส ด านตรวจคนเข าเม องต าง ๆ ในการตรวจสอบ อย างไรก ตาม ป ญหาบ คคล ๒ ส ญชาต เป นป ญหาระด บชาต ซ งร ฐบาลต องก าหนดเป นนโยบายและการแก ไขควรเป นล กษณะการแก ไข แบบบ รณาการโดยได ม การระดมความค ดจากหลายหน วยงานเพ อให การแก ไขป ญหาส าเร จล ล วงได โดยไม กระทบก บความส มพ นธ ของท งสองประเทศ เร อง ความร วมม อตรวจลงตรา ได ด าเน นการวางโปรแกรมต าง ๆ เพ อรองร บการตรวจบ ตร Smart Card ซ งจะม การด าเน นใช งานในป พ.ศ. ๒๕๔๘ เร อง ความร วมม อในการขนส งส นค าและผ โดยสารข ามแดน ได ม การหาร อร วมก นในการขนส ง ส นค าจากมาเลเซ ยผ านไทยไปย งพม า ลาว และก มพ ชา รวมท งไทย ขนส งส นค าเน าเส ย จากไทยผ านมาเลเซ ยไปย งส งคโปร โดยจะ เพ มจากป ละ ๓๐,๐๐๐ ต น เป น ๖๐,๐๐๐ ต น แต ย งไม ได ข อย ต ท แน นอน ส วนผ โดยสารข ามแดน ย งคงตามความตกลงว าด วยการจราจร ข ามแดน พ.ศ. ๒๔๘๓ ซ งม การแต งต งท างานปร บปร งความตกลงว าด วยการจราจรข ามแดนฯ ๑/๒๕๔๖ ลง ๒๓ ธ นวาคม ๒๕๔๖ และเร อง การขยายเวลาเป ดท าการผ านแดน ได ม การก าช บการปฏ บ ต หน าท และเตร ยมความพร อมส าหร บรองร บการขยายเวลา เป ด - ป ด ด าน และได เสนอความเห นต อคณะกรรมการชายแดนภ ม ภาค ในการพ จารณาจ ดสรรอ ตราก าล งพลให เพ ยงพ อต อการรองร บ การขยายเป ดเวลาท าการตลอด๒๔ ช วโมง

14 ประมวลข อม ลมต คณะร ฐมนตร เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค (Smart Card) ๙ ๑๙. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๗ เมษายน ๒๕๔๗ เร อง การจ ดเก บข อม ลในช ปของบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค คณะร ฐมนตร ม มต ร บทราบตามท กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารรายงานผลการด าเน นการจ ดเก บข อม ล ในช ป (Chip) ของบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค ของหน วยงานท เก ยวข องในการจ ดเก บข อม ล ด งน กรมการปกครอง จ ดเก บข อม ลตามความจ าเป นพ นฐานท กฎหมายก าหนดเพ อเป นโครงสร างพ นฐาน (เสม อนก ญแจ) ย นย นต วบ คคลเข าส บร การของ ภาคร ฐหร อเอกชน จ านวน ๓๒ รายการ และเพ มเต มข อม ลกล มประชาชนท ลงทะเบ ยนเพ อแก ป ญหาส งคมและความยากจน จ านวน ๖ รายการ กรมสรรพากร ไม ม ข อม ลท ต องจ ดเก บในช ปของบ ตร ฯ ใช เฉพาะหมายเลขประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค เป น ฐานข อม ลเพ อการจ ดเก บภาษ ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต จ ดเก บข อม ลในช ปของบ ตร ฯ แบ งข อม ลเป น ๓ ส วน ค อ ข อม ล สถานพยาบาลและส ทธ ข อม ลรายการแพ ยาและหม เล อด และข อม ลประว ต การใช บร การ จ านวน ๑๕ รายการส าน กงานคณะกรรมการ ข าราชการพลเร อน จ ดเก บข อม ลเก ยวก บข าราชการพลเร อนประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ คน จ านวน ๑๖ รายการ ส วนข าราชการประเภทอ น จะด าเน นการในล าด บต อไป ส าน กงานประก นส งคม ม ข อม ลท จ ดเก บในช ปของบ ตร ฯ จ านวน ๑๓ รายการ และส าน กงานเศรษฐก จ การเกษตร การจ ดเก บข อม ลในช ปของบ ตร ฯ อย ในข นการจ ดเตร ยมข อม ล ซ งม จ านวน ๕ รายการ ๒๐. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗ เร อง ขออน ม ต ให ความเห นชอบแนวทางด าเน นการและงบประมาณส าหร บโครงการผล ตไมโครช ปสมาร ทการ ดและการสร าง โครงสร างพ นฐานและบ คลากรเพ อการยกข ดความสามารถในการแข งข นของไทยด านอ ตสาหกรรมไมโครอ เล กทรอน กส คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบในหล กการตามท กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เสนอโครงการผล ตไมโครช ปสมาร ท การ ดและการสร างโครงสร างพ นฐานและบ คลากรเพ อการยกข ดความสามารถในการแข งข นของไทยด านอ ตสาหกรรมไมโครอ เล กทรอน กส ซ งม ว ตถ ประสงค เพ อสร างสายการผล ตไมโครช ประด บ ๐.๒๕ ไมครอนหร อต ากว า โดยม ก าล งการผล ตข นต า ๕๐๐-๑,๐๐๐ แผ นเวเฟอร (๘ น ว) ต อเด อน หร อ ๕๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐ ไมโครช ปต อเด อนหร อ ๖-๑๒ ล านช นต อป พ ฒนาและผล ตไมโครช ปสมาร ทการ ด ส าหร บโครงการบ ตรประชาชนแบบสมาร ทการ ด ในราคาต นท น (รวมค าเส อมราคา) ท ต ากว าการซ อจากต างประเทศ สร างฐานราก ด านไมโครอ เล กทรอน กส และนาโนอ เล กทรอน กส เพ อน าไปส การสร างงานว จ ยและพ ฒนาและท าให เก ดการสนใจเข ามาลงท นใน อ ตสาหกรรมการผล ตไมโครช ป และอ ตสาหกรรมข นส งด านอ เล กทรอน กส ในประเทศ และร วมม อก บมหาว ทยาล ยท งของร ฐและ เอกชนในการสร างบ คลากร เพ อรองร บการเก ดของอ ตสาหกรรมม ลค าเพ มส งใหม ๆ ในประเทศ ในการน ร ฐบาลจะสน บสน นโดย การใช ไมโครช ปสมาร ทการ ดส าหร บบ ตรประชาชนแบบอเนกประสงค จากโครงการน ในราคาไม เก น ๗๒ บาทต อไมโครช ปสมาร ทการ ด ส าหร บค าใช จ ายในการด าเน นโครงการท งหมด ๑,๕๓๔ ล านบาท ให ใช เง นก จากสถาบ นการเง นในประเทศ โดยให กระทรวงการคล ง ให การสน บสน นในการจ ดหาเจรจาก บแหล งเง นก และเป นผ ค าประก น รวมท งจ ดงบประมาณสน บสน นภาระดอกเบ ย ท งน ให กระทรวง ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ ดท ารายละเอ ยดทางการเง นและความสามารถในการช าระหน (cash flow) ของการด าเน นโครงการ ฯ เพ อใช เป นข อม ลประกอบการเจรจาต อไป และให กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ร บไปด าเน นการจ ดหาเคร องจ กรและเทคโนโลย การผล ตไมโครช ปสมาร ทการ ด เพ อให ได เง อนไขท เหมาะสมและเป นประโยชน แก ภาคร ฐมากท ส ด โดยเฉพาะอย างย งการซ อไมโครช ป ท ผล ตได ค นร อยละ ๕๐ น น ให ค าน งด วยว า การค านวณต นท นการผล ตรวมค าเส อมราคาของไมโครช ปท ๗๒ บาทต อช น เป นราคา ตลาดไม คงท และอาจเปล ยนแปลงไปตามข อเท จจร ง กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ งจะต องหาแนวทางในการด าเน นการ ด วยความรอบคอบและให สามารถแข งข นได ในทางธ รก จอย างแท จร งด วย ๒๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เร อง ของบประมาณจากงบกลาง สน บสน นโครงการพ ฒนาระบบเทคโนโลย ฟ นฟ สมรรถภาพคนพ การเพ อรองร บการเช อมโยง ฐานข อม ลด านคนพ การท วประเทศ คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบในหล กการตามท กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย เสนอของบประมาณ จากงบกลาง ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป นเง น ๑๙,๗๒๖,๐๐๐ บาท เพ อสน บสน นโครงการพ ฒนาระบบเทคโนโลย ฟ นฟ สมรรถภาพ คนพ การเพ อรองร บการเช อมโยงฐานข อม ลด านคนพ การท วประเทศ โดยให ร บประเด นอภ ปรายของคณะกรรมการกล นกรองเร อง เสนอคณะร ฐมนตร คณะท ๓ เก ยวก บช อโครงการไม สอดคล องก บภารก จท ก าหนดไว เน องจากเป นโครงการท เก ยวข องก บการพ ฒนา และการเช อมโยงข อม ล ซ งไม เก ยวข องก บการฟ นฟ สมรรถภาพคนพ การ จ งน าจะเอาข อความว า "การฟ นฟ สมรรถภาพคนพ การ" ออกจากช อโครงการ และควรให ความส าค ญก บบ คลากรท จะมาท างานด วย เพราะต องอาศ ยผ ท ม ความร และความช านาญ จ งควรม แผนงานการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความช านาญด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารรองร บการด าเน นงานของโครงการด วย

15 ประมวลข อม ลมต คณะร ฐมนตร เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค (Smart Card) ๑๐ ในการน กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารได เสนอขอทบทวนมต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๖ พฤศจ กายน ๒๕๔๕ เก ยวก บ หล กเกณฑ และแนวทางปฏ บ ต ในการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร ของร ฐส าหร บหน วยงานท สามารถด าเน นการได เอง ซ งโครงการและ วงเง นงบประมาณตามท เสนอ กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย อาจจะด าเน นการจ ดซ อเองได เม อคณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบตามหล กเกณฑ ฯ ใหม ท กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเสนอ ไปพ จารณาด าเน นการด วย ส าหร บงบประมาณ ค าใช จ ายเพ อการน ให ขอตกลงก บส าน กงบประมาณต อไป ๒๒. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เร อง รายงานการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค ให แก ประชาชนในพ นท ๓ จ งหว ดชายแดนภาคใต (ยะลา ป ตตาน นราธ วาส) คณะร ฐมนตร ม มต ร บทราบตามท กระทรวงมหาดไทยรายงานการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค (Smart Card) ให แก ประชาชนในพ นท ๓ จ งหว ดชายแดนภาคใต (ยะลา ป ตตาน และนราธ วาส) ท ม อาย ครบส บห าป บร บ รณ ข นไป ระหว างว นท ๑ กรกฎาคม ถ ง ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยจ งหว ดยะลา ม ผ ย นขอท าบ ตร จ านวน ๕๔,๐๘๐ ราย จ งหว ดป ตตาน ม ผ ย นขอท าบ ตร จ านวน ๓๑,๔๙๖ ราย และจ งหว ดนราธ วาส ม ผ ย นขอท าบ ตร จ านวน ๖๓,๘๙๒ ราย ๒๓. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๓ พฤศจ กายน ๒๕๔๗ เร อง รายงานผลการด าเน นงานตามระบบบร หารการเง นการคล งภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส (GFMIS) คณะร ฐมนตร ม มต ร บทราบตามท กระทรวงการคล งรายงานผลการด าเน นงานตามระบบบร หารการเง นการคล งภาคร ฐ ด วยระบบอ เล กทรอน กส (GFMIS) โดยสร ปค อ ได ม การเตร ยมการก อนปฏ บ ต งานจร งในว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๔๗ โดยเช ญประช ม ช แจงส วนราชการและหน วยงานภาคร ฐ มอบหมายเจ าหน าท ของส าน กงานคล งจ งหว ด ให ค าปร กษาแนะน าการปฏ บ ต งาน GFMIS แก ส วนราชการในภ ม ภาคและองค กรปกครองส วนท องถ น ก าหนดว ธ การให ส วนราชการและหน วยงานภาคร ฐถ อปฏ บ ต เก ยวก บ หล กเกณฑ การเบ กจ ายและน าเง นส งคล งตามระบบด งกล าว จ ดต งศ นย ปฏ บ ต การเฉพาะก จเพ อตอบป ญหา ส าหร บผลการด าเน นงาน ต งแต ว นท ๑-๒๒ ต ลาคม ๒๕๔๗ ม การแจกจ ายบ ตรก าหนดส ทธ ผ ใช งาน และ User ID ของ Excel Loader ให บร การตอบป ญหา การปฏ บ ต งาน โดยศ นย เฉพาะก จ ฯ รวม ๒,๘๘๘ ราย และได จ ดท าแผนปฏ บ ต งาน โดยม เป าหมายท จะยกเล กการปฏ บ ต งานในระบบเด ม ภายใน ๖ เด อน เพ อให การปฏ บ ต งานในระบบ GFMIS เป นไปตามเป าหมายท ร ฐบาลก าหนด ๒๔. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑ ก มภาพ นธ ๒๕๔๘ (ล บ) เร อง แจ งผลการด าเน นการ (ความค บหน าการแก ป ญหาบ คคลสองส ญชาต ) ๒๕. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๑ ม ถ นายน ๒๕๔๘ เร อง ผลการประช มปฏ บ ต การเร อง แนวทางการพ ฒนาคร และผ บร หารสถานศ กษาย คใหม คณะร ฐมนตร ม มต ร บทราบตามท กระทรวงศ กษาธ การรายงานผลการประช มปฏ บ ต การเร อง แนวทางการพ ฒนาคร และ ผ บร หารสถานศ กษาย คใหม เม อว นท ๑๐-๑๑ ม ถ นายน ๒๕๔๘ ณ โรงแรมโลต ส ปางสวนแก ว จ งหว ดเช ยงใหม เพ อให ผ เข าร วม ประช มได ร บทราบและแลกเปล ยนความค ดเห นเก ยวก บนโยบายและแนวทางของร ฐบาล และกระทรวงศ กษาธ การ ในการพ ฒนา การเร ยนการสอนให ท นสม ย ตลอดจนก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาคร และผ บร หารสถานศ กษาย คใหม ม ผ เข าร วมประช มจากจ งหว ด ต าง ๆ ในภาคเหน อ ๑๖ จ งหว ด โดยผลการประช มสร ป ด งน ท ประช ม ฯ ได ร บทราบและแสดงความช นชมแนวทางการด าเน นงาน ตาม Roadmap การจ ดการศ กษาข นพ นฐาน พร อมท งได ให ข อเสนอแนะเพ อให ช ดเจนย งข นซ งอาจปร บปร งรายละเอ ยดเพ มเต ม และ ควรม การเผยแพร ให ผ เก ยวข องเข าใจและใช เป นแนวทางในการท างานร วมก น ส วนการแก ไขป ญหาการขาดแคลนคร เห นควรให ม การบรรจ คร ในท องถ นเพ อป องก นป ญหาการขอโยกย ายและลดค าใช จ ายของคร จ ดให ม อ ตราพน กงานธ รการของโรงเร ยนอย างน อย โรงเร ยนละ ๑ คน ในด านคร อ ตราจ างต องม การสร างขว ญและก าล งใจในการท างาน โดยให ม ส ญญาจ างในระยะยาว เช น ๑-๒ ป และม การประเม นผลคร อ ตราจ างท ท มเทเส ยสละ และม ผลงานเพ อบรรจ เป นข าราชการ นอกจากน ได ม การด าเน นการพ ฒนาคร ให สอดคล องก บความต องการ และความเปล ยนแปลงของแต ละเขตพ นท การศ กษา การซ อมแซมอาคารเร ยนท ช าร ดทร ดโทรม สร าง อาคารเร ยนใหม เพ อทดแทนอาคารท ช าร ดและรองร บจ านวนน กเร ยนท เพ มข น จ ดสร างโรงเร ยนขนาดเล กร ปแบบใหม พ ฒนาห องสม ด ให ม มาตรฐาน โดยจ ดให ม ห องสม ดให ครบท กโรงเร ยน และจ ดให ม หน งส อในห องสม ดอย างเพ ยงพอ จ ดหาคอมพ วเตอร และเคร อข าย อ นเทอร เน ตความเร วส งให แก โรงเร ยน ส งเสร มให ม สนามก ฬาของโรงเร ยน จ ดต งโรงเร ยนว ทยาศาสตร ให ท วถ งท กภ ม ภาค จ ดท า Smart Card

16 ประมวลข อม ลมต คณะร ฐมนตร เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค (Smart Card) ๑๑ ส าหร บน กเร ยนท กคนเป นรายบ คคลโดยร วมก บกระทรวงมหาดไทยเพ อใช ในการปร บระบบอ ดหน นรายห วให ม ความเป นธรรม มากข น รวมท งให ม การส ารวจโรงเร ยนในชนบทห างไกล ท รก นดารท ม เด กยากจนซ งม ความจ าเป นต องจ ดหาท พ กนอนให น กเร ยน ในโรงเร ยน เช นเด ยวก บโรงเร ยนราชประชาน เคราะห และโรงเร ยนศ กษาสงเคราะห และให การอ ดหน นเพ มเต มตามความเหมาะสม ตลอดจนการสร างขว ญและก าล งใจคร ท อย ในชนบทห างไกล โดยการค ดเล อกคร ท ม ความเส ยสละม ผลงานให ได ร บรางว ลเช ดช เก ยรต ป ละ ๑๐๐ คน โดยร ฐบาลจ ดรางว ลเป นพ เศษ ป ละ ๔-๕ ล านบาท ๒๖. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๔ ต ลาคม ๒๕๔๘ เร อง ผลการประช มนายกร ฐมนตร ก บภาคเอกชนกล ม ๔ จ งหว ดภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อตอนบน (กาฬส นธ นครพนม ม กดาหาร และสกลนคร) คณะร ฐมนตร ม มต ร บทราบและเห นชอบตามท รองนายกร ฐมนตร (นายส ร ยะ จ งร งเร องก จ) เสนอผลการประช มนายกร ฐมนตร ก บภาคเอกชนกล ม ๔ จ งหว ดภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อตอนบน (กาฬส นธ นครพนม ม กดาหาร และสกลนคร) เม อว นท ๓ ต ลาคม ๒๕๔๘ ณ จ งหว ดขอนแก น โดยผลการประช มสร ป ด งน ในส วนของการพ ฒนาโครงสร างพ นฐานและส งอ านวยความสะดวกเพ อสน บสน นการค า การลงท นและการท องเท ยวในกล มจ งหว ดและก บประเทศเพ อนบ าน ท ประช มได ม มต มอบหมายให กระทรวงคมนาคมทบทวนผลการศ กษา ตามแนวเด ม (เส นทางบ วใหญ - ร อยเอ ด - ม กดาหาร) พร อมก บศ กษาความเหมาะสมและความเป นไปได ในการพ ฒนาเส นทางใหม (ขอนแก น เช ยงย น - ยางตลาด - โพนทอง (ร อยเอ ด) - ม กดาหาร) โดยเร ว ส วนการพ ฒนากล มจ งหว ดให เป นศ นย กลางการค า การลงท น และการท องเท ยว (Regional Hub) ในอน ภ ม ภาคอ นโดจ น ท ประช มเห นว าการขยายเคร อข ายถนนเป น ๔ ช องจราจรท งหมด ต องใช งบประมาณส งถ งประมาณ ๕,๐๐๐ ล านบาท เห นควรให ม การพ จารณาทบทวนแผนการพ ฒนาท ม อย แล ว เพ อเร งด าเน นการในเส นทาง ท ม ความจ าเป นและเหมาะสม โดยอาจพ จารณาสร างเป นถนนท ไม ม เกาะกลางถนนหร อขยายเฉพาะช วงท ม ปร มาณความหนาแน น ของจราจรส ง และค าน งถ งความปลอดภ ยในบร เวณช มชนเป นหล ก โดยมอบหมายให กระทรวงคมนาคมร บไปพ จารณาด าเน นการ ส าหร บการส งเสร มการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ของประเทศเพ อนบ าน ท ประช มเห นควรสน บสน นการพ ฒนาสถาบ นการศ กษาในพ นท ท กระด บ โดยมอบหมายให กระทรวงศ กษาธ การ และส าน กงานความร วมม อเพ อการพ ฒนาระหว างประเทศ กระทรวงการต างประเทศ ร บไปด าเน นการต อไป และมอบหมายให ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ประสานงานก บ กระทรวงการต างประเทศในการพ จาณาก าหนดร ปแบบการอ านวยความสะดวกให ก บน กเร ยนท จะเข ามาศ กษาในไทย และการส งเสร ม การท องเท ยวภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อตอนบน ท ประช มได มอบหมาย สศช. ประสานก บกระทรวงการท องเท ยวและก ฬา และกรม ทร พยากรธรณ รวมท งหน วยงานท เก ยวข องในการพ ฒนาเช อมโยงการท องเท ยวภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อก บของประเทศเพ อนบ าน ๒๗. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๘ ต ลาคม ๒๕๔๘ เร อง การพ ฒนาเศรษฐก จและการจ างงานจ งหว ดชายแดนภาคใต คณะร ฐมนตร ม มต ด งน ๑. เห นชอบในหล กการตามท ร ฐมนตร ประจ าส าน กนายกร ฐมนตร (นายเนว น ช ดชอบ) เสนอแนวทาง ว ธ การด าเน นการ เป าหมาย และพ นท ด าเน นการโครงการสร างงานและจ างงานเร งด วนในจ งหว ดชายแดนภาคใต ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ของส าน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ๒. เห นชอบกรอบวงเง นค าใช จ ายในการด าเน นโครงการ ฯ ในวงเง น ๒,๑๙๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยให ใช จ ายจากงบประมาณ รายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ งบกลาง รายการค าใช จ ายการพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต (๕,๐๐๐ ล านบาท) ไปก อน หากม ค าใช จ ายท จ าเป นต องใช จ ายเพ มเต มมากกว าวงเง นของรายการค าใช จ ายด งกล าว (๕,๐๐๐ ล านบาท) ให คณะกรรมการนโยบาย เสร มสร างส นต ส ขจ งหว ดชายแดนภาคใต (กสชต.) พ จารณากล นกรอง แล วแจ งท าความตกลงก บส าน กงบประมาณเพ อขอใช จ าย จากงบกลาง รายการเง นส ารองจ ายเพ อกรณ ฉ กเฉ นหร อจ าเป น เพ มเต มตามความจ าเป นและเหมาะสมต อไป ตามความเห นของ ส าน กงบประมาณ

17 ประมวลข อม ลมต คณะร ฐมนตร เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค (Smart Card) ๑๒ ๒๘. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๙ พฤศจ กายน ๒๕๔๘ เร อง การปร บปร งสภาพรถโดยสารประจ าทางและการให บร การขององค การขนส งมวลชนกร งเทพ คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบตามท นายกร ฐมนตร เสนอการปร บปร งสภาพรถโดยสารประจ าทางและการให บร การขององค การ ขนส งมวลชนกร งเทพ (ขสมก.) ซ งส วนใหญ ม สภาพเก า ทร ดโทรม และม คว นด า ไม เหมาะสมท จะน ามาใช ในการร บส งผ โดยสาร จ งเห น ควรปร บปร งสภาพรถให ด ข น เพ อค ณภาพการให บร การ โดยจ ดหารถใหม มาใช ทดแทนรถเก าท เส อมสภาพ รวมท งน ารถโดยสารด งกล าว ในส วนท ไม ช าร ดมากมาซ อมบ าร งให เป นรถปร บอากาศ และใช ก าซธรรมชาต (NGV) เป นเช อเพล งแทนน าม นด เซล เพ อลดป ญหา มลพ ษจากไอเส ยเคร องยนต และน าระบบบ ตรอ เล กทรอน กส (smart card) มาใช จ าหน ายเป นต วโดยสารรายเด อนโดยให ร ฐมนตร ว าการ กระทรวงคมนาคมร บไปพ จารณาด าเน นการโดยด วน ท งน ให หาร อรายละเอ ยดก บรองนายกร ฐมนตร (นายส ร ยะ จ งร งเร องก จ) ด วย ๒๙. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙ เร อง การเร งร ดการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค (smart card) ในคราวประช มคณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙ นายกร ฐมนตร ม ข อส งการเก ยวก บการจ ดท าบ ตรประจ าต ว ประชาชนแบบอเนกประสงค (smart card) แทนบ ตรประชาชนแบบเก าท ใช อย เด มให แก ประชาชนได อย างครบถ วน แต การ ด าเน นการจ ดท าบ ตรประจ าต วด งกล าว ซ งกระทรวงมหาดไทยได จ ดหามาไว แล วจ านวน ๑๒ ล านใบย งม ความล าช า จ งขอให ร ฐมนตร ว าการกระทรวงมหาดไทยร บไปเร งร ดต ดตามการด าเน นการเร องน ให แล วเสร จโดยเร ว โดยเฉพาะอย างย งการจ ดท าบ ตร ให แก ประชาชนในพ นท ๓ จ งหว ดชายแดนภาคใต (ยะลา ป ตตาน และนราธ วาส) ซ งจะเป นประโยชน โดยตรงในการแก ไขป ญหา สถานการณ ความไม สงบในพ นท ด งกล าว ๓๐. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๔ ม นาคม ๒๕๔๙ เร อง รายงานผล และแผนการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) คณะร ฐมนตร ม มต ร บทราบตามท กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง รายงานผลการด าเน นการจ ดท าบ ตรประจ าต ว ประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ในพ นท ๓ จ งหว ดชายแดนภาคใต โดยณ ว นท ๒๘ ก มภาพ นธ ๒๕๔๙ ม บ คคลมาแสดงตน ขอท าบ ตร จ ดเก บข อม ลทางทะเบ ยน และบ ตรประจ าต วประชาชน ถ ายร ป และออกใบร บค าขอม บ ตร (บ.ป. ๒) แล ว จ านวน ๙๖๙,๖๑๘ คน โดยม บ คคลท ม ช ออย ในทะเบ ยนบ านในพ นท ๓ จ งหว ดชายแดนภาคใต แต ย งม ได มาแสดงตนขอท าบ ตร จ านวน ๒๐๘,๔๓๔ คน ซ งกรมการปกครอง ได แจ งให ส าน กทะเบ ยนท เก ยวข องตรวจสอบและเร งร ดการจ ดท าบ ตรให แก ประชาชนในพ นท ๓ จ งหว ดชายแดน ภาคใต ให แล วเสร จเร ยบร อย ภายในว นท ๑๐ ม นาคม ๒๕๔๙ ส าหร บการด าเน นการในระยะต อไป กรมการปกครอง ได ก าหนด แผนการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ให แก คนไทยท กคนท วประเทศภายในป พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมท งส น ๖๕ ล านบ ตร โดยแบ งระบบปฏ บ ต การออกเป น ๒ ระบบ ด งน ระบบปฏ บ ต การท ๑ : ระบบปฏ บ ต การประจ าท ๑,๐๗๗ ส าน กทะเบ ยน (อ าเภอ ก งอ าเภอ เขต และเทศบาล) โดยให อ าเภอ ก งอ าเภอ เขต และเทศบาล ปร บระบบ และขยายเวลาการ ให บร การจ ดท าบ ตรของส าน กทะเบ ยนต าง ๆ ท วประเทศ ให บร การท งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ ก าหนดอ ตราการผล ตบ ตร เฉล ยว นละ ๘๐ บ ตร/ส าน กทะเบ ยน และระบบปฏ บ ต การท ๒ : ระบบปฏ บ ต การเคล อนท Mobile Unit จ านวน ๑๐๐ ช ดปฏ บ ต การ ซ งก าหนดเป าหมายอ ตราการผล ตระบบปฏ บ ต การละ ๒๐๐ บ ตร/ว น ๓๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เร อง แนวทางปฏ บ ต งานในช วงระหว างรอการเล อกต งและจ ดต งคณะร ฐมนตร ช ดใหม คณะร ฐมนตร ม มต เก ยวก บแนวทางปฏ บ ต งานในช วงระหว างรอการเล อกต งและจ ดต งคณะร ฐมนตร ช ดใหม โดยให ร ฐมนตร และผ เก ยวข องเร งด าเน นการในเร องต าง ๆ ด งน การปฏ บ ต งานของคณะร ฐมนตร ในป จจ บ น ให ม งเน นในเร องท ม ความส าค ญเร งด วน ใน ๓ เร อง ได แก การจ ดงานพระราชพ ธ ฉลองการครองส ร ราชสมบ ต ครบ ๖๐ ป การด าเน นการตามแผนงาน/โครงการต างๆ ท เก ยวข อง ก บการแก ไขป ญหาทางเศรษฐก จ และตามนโยบายของร ฐบาลท ได แถลงไว ต อร ฐสภาท ปรากฏอย ในแผนบร หารราชการแผ นด นและ ม งบประมาณรองร บไว แล ว รวมตลอดถ งเร องท ได แถลงไว ต อสาธารณชน หร อท ม ความจ าเป นเร งด วน เพ อแก ไขป ญหาความเด อดร อน ของประชาชนให แล วเสร จโดยเร ว ท งน ให ท กส วนราชการตรวจสอบแผนงาน/โครงการท ได ร บการจ ดสรรงบประมาณไว แล วตาม พระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป และเร งร ดการด าเน นการในรายการท ค งค าง (ถ าม ) ให แล วเสร จโดยเร ว และในกรณ ท ม ความจ าเป น หร อเห นควรเปล ยนแปลงงบประมาณไปใช ในรายการอ นภายในส วนราชการเด ยวก น ให พ จารณาจ ดล าด บความส าค ญ และด าเน นการตามข นตอนโดยเร วต อไป ส าหร บงบประมาณปกต (ไม ใช งบกลาง) ท เป นส วนเหล อจากการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง

18 ประมวลข อม ลมต คณะร ฐมนตร เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค (Smart Card) ๑๓ ตามแผนงาน/โครงการ แล ว หากส วนราชการเจ าของงบประมาณประสงค ท จะน าเง นส วนเหล อด งกล าวไปด าเน นการในแผนงาน/ โครงการอ นท จ าเป น ภายในส วนราชการเด ยวก น ให ขอตกลงรายละเอ ยดก บส าน กงบประมาณต อไป นอกจากน ย งม โครงการต างๆ ท ขอให ผ เก ยวข องเร งด าเน นการ ได แก โครงการพ ฒนาศ กยภาพของหม บ าน/ช มชน (SML) โครงการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชน แบบอเนกประสงค (Smart Card) โครงการด านคมนาคมและขนส งมวลชน โครงการจ ดซ อรถโดยสาร (NGV) เพ มเต มจ านวน ๒,๐๐๐ ค น โครงการจ ดซ อคอมพ วเตอร เพ อการศ กษา (จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ เคร อง) รวมท งการด าเน นงานกองท นเง นก ย มเพ อการศ กษาท ผ กก บ รายได ในอนาคต : กรอ. (Income Contingent Loan : ICL) และการแก ไขป ญหายาเสพต ด และเพ อให การจ ดซ อจ ดจ างหร อการประกวด ราคาในการด าเน นการตามแผนงาน/โครงการขนาดใหญ ต าง ๆ ในช วงรอการเล อกต งและจ ดต งคณะร ฐมนตร ช ดใหม เป นไปด วยความโปร งใส เป นธรรม และพร อมท จะให ตรวจสอบได ให หน วยงานเจ าของแผนงาน/โครงการพ จารณาเช ญผ แทนของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต ผ แทนจากสภาว ชาช พท เก ยวข อง เช น สภาว ศวกรรมสถานแห งประเทศไทย และผ แทนส อมวลชน (สภาการหน งส อพ มพ ) เป นต น เข าร วมเป นกรรมการในคณะกรรมการท เก ยวข องหร อร วมเป นผ ส งเกตการณ ในการประช มคณะกรรมการ และให ส อมวลชน ของร ฐเผยแพร ข าวสารการด าเน นการให สาธารณชนทราบโดยท วก นด วย ๓๒. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เร อง รายงานผลการพ จารณาการใช อาร เอฟไอด (RFID) ก บบ ตรประจ าต วประชาชนแบบเอนกประสงค (Smart Card) คณะร ฐมนตร ม มต ร บทราบตามท กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารรายงานผลการพ จารณาการใช อาร เอฟไอด Radio Frequency Identification : RFID ก บบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) โดยท ประช มคณะกรรมการ เฉพาะก จเพ อพ จารณาการใช RFID ณ ต กไทยค ฟ าท าเน ยบร ฐบาล เม อว นท ๒๒ มกราคม ๒๕๔๙ ได พ จารณาเห นควรด าเน นการ จ ดซ อบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ในงวดต อไปจ านวน ๑๓ ล านบ ตรในป พ.ศ. ๒๕๔๙ และอ ก ๒๖ ล านบ ตร ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ส าหร บประเด นท ให ม การจ ดต งคณะท างานศ กษาล กษณะบร การภาคร ฐท เหมาะสมต อการใช งานเทคโนโลย อาร เอฟไอด และด าเน นเป นโครงการน าร องก อนใช งานท วไป น น จะได พ จารณาด าเน นการต อไป ๓๓. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๐ ม ถ นายน ๒๕๔๙ เร อง ขออน ม ต งบประมาณเพ อรองร บแผนการเร งร ดจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ให แล วเสร จ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะร ฐมนตร ม มต ด งน ๑. อน ม ต ตามความเห นของส าน กงบประมาณเก ยวก บงบประมาณเพ มเต มเพ อการด าเน นการตามแผนการจ ดท าบ ตร ประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ของกระทรวงมหาดไทย ในวงเง นไม เก น ๑,๑๕๔.๐๙๕ ล านบาท แยกเป น ๑.๑ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ วงเง น ๔๔๓.๙๑๗ ล านบาท ๑.๒ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ วงเง น ๔๓๖.๙๖๘ ล านบาท ๑.๓ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ วงเง น ๒๑๖.๙๖๘ ล านบาท ๑.๔ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ วงเง น ๕๖.๒๔๒ ล านบาท ๒. ให กระทรวงมหาดไทยพ จารณาปร บแผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณประจ าป พ.ศ. ๒๕๔๙ ให เหมาะสมสอดคล องก บการปฏ บ ต งานจร งและก บวงเง นงบประมาณท ได ร บ และขอตกลงในรายละเอ ยดก บส าน กงบประมาณ ก อนด าเน นการต อไป โดยให เร งร ดการด าเน นการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค จ านวน ๑๒ ล านใบ ให แล วเสร จ ภายในเด อนก นยายน ๒๕๔๙ รวมท งให ประสานก บกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเก ยวก บการจ ดซ อบ ตรในคร งต อไป ตามน ยมต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (เร อง แนวทางการปฏ บ ต งานในช วงระหว างรอการเล อกต งและจ ดต ง คณะร ฐมนตร ช ดใหม ) เพ อม ให เก ดป ญหาบ ตรตกค างและล าสม ยด วย

19 ประมวลข อม ลมต คณะร ฐมนตร เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค (Smart Card) ๑๔ ๓๔. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๒ ส งหาคม ๒๕๔๙ เร อง รายงานความค บหน าการเร งร ดการใช เทคโนโลย เพ อปร บปร งพ ฒนาการบร การของร ฐ คณะร ฐมนตร ม มต ร บทราบตามท ส าน กเลขาธ การนายกร ฐมนตร รายงานผลความค บหน าการเร งร ดการใช เทคโนโลย เพ อ ปร บปร งพ ฒนาการบร การของร ฐ ของคณะกรรมการเร งร ดการใช เทคโนโลย เพ อปร บปร งพ ฒนาการบร การของร ฐ จ านวน ๕ โครงการ สร ปได ด งน ๑. โครงการจ ดหาคอมพ วเตอร จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ เคร อง กระทรวงศ กษาธ การได เสนอขอใช งบประมาณปกต ป พ.ศ. ๒๕๔๙ จ านวน ๕๔๓,๖๐๕,๕๐๐ บาท เพ อด าเน นการจ ดซ อจ ดหาเคร องคอมพ วเตอร ซ งนายกร ฐมนตร ได เห นชอบตามท เสนอ ๒. โครงการ Government Virtual Private Network (G - VPN) ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต (NECTEC) ได เสนอขออน ม ต งบกลาง จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ อเป นค าใช จ ายในการศ กษาว เคราะห ออกแบบ รายละเอ ยดโครงข าย และการเร มโครงการในระยะแรก และนายกร ฐมนตร ได อน ม ต งบประมาณด งกล าวแล ว ๓. โครงการบ ตรประจ าต วอ เล กทรอน กส อเนกประสงค (Smart Card) ได มอบหมายให กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงศ กษาธ การเร งด าเน นการในส วนของการจ ดท าบ ตรให ก บน กเร ยน น กศ กษา ท ได ร บท นการศ กษา ๔. โครงการกฎหมายธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ได มอบหมายให NECTEC ในฐานะฝ ายเลขาน การคณะกรรมการ ธ รกรรมอ เล กทรอน กส แห งชาต ประสานก บกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด าเน นการออกกฎหมายต าง ๆ ท เก ยวข องก บธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ๕. โครงการบร การประชาชนด านสาธารณส ข โดยใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (Tele - Medicine) กระทรวงสาธารณส ข ได ร วมก บหน วยงานท เก ยวข องด าเน นโครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส ข (e - Health) โครงการสาธารณส ขโทรคมส ถ นก นดาร และโครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเพ อใช บ ตรประชาชนอเนกประสงค (Smart Card) แทนบ ตรทองใน ๓ จ งหว ดชายแดนภาคใต ๓๕. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๕ ก นยายน ๒๕๔๙ เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนท ออกด วยระบบคอมพ วเตอร (แบบเด ม - แบบแถบแม เหล ก) ทดแทนบ ตรประจ าต ว ประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) คณะร ฐมนตร ม มต ให กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารร บไปพ จารณาด าเน นการการจ ดท าบ ตรประจ าต ว ประชาชนท ออกด วยระบบคอมพ วเตอร (แบบเด ม - แบบแถบแม เหล ก) ทดแทนบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) โดยให เก ดความช ดเจนภายในเวลา ๑ ส ปดาห ว าจะสามารถจ ดหาบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) จ านวน ๑.๕ ล านบ ตร พร อม IC Chip โดยว ธ พ เศษ เพ อส งมอบให กระทรวงมหาดไทยไปใช ด าเน นงานต อไปภายในเด อนก นยายน ๒๕๔๙ หร อไม หากย นย นว าสามารถท าได ให เร งร ดด าเน นการโดยเร วต อไป แต หากไม สามารถด าเน นการได ให แจ งกระทรวงมหาดไทย ทราบ และอน ม ต ให กระทรวงมหาดไทยจ ดซ อบ ตรเปล าแถบแม เหล ก จ านวน ๑.๕ ล านบ ตร เพ อใช ด าเน นการออกบ ตรประจ าต ว ประชาชนไปก อนจนกว าจะได ร บบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (บ ตรเปล า) พร อม IC Chip จากกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร โดยให เบ กจ ายจากเง นงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ของกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารในส วนท ได ร บการจ ดสรรไว แล วในว ตถ ประสงค เด ยวก นน และให กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประสานกระทรวงการคล งเพ อขออน ม ต ก นเง นงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๔๙ ด งกล าวไว เบ กจ ายเหล อมป ตามความจ าเป นต อไป ๓๖. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๙ ก นยายน ๒๕๔๙ เร อง ขออน ม ต งบประมาณเพ อรองร บแผนการเร งร ดจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ให แล วเสร จภายในป พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะร ฐมนตร ม มต ให น าเร อง ขออน ม ต งบประมาณเพ อรองร บแผนการเร งร ดจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ให แล วเสร จในป พ.ศ. ๒๕๕๑ เสนอคณะร ฐมนตร พ จารณาในการประช มคร งต อไป

20 ประมวลข อม ลมต คณะร ฐมนตร เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอเนกประสงค (Smart Card) ๑๕ ๓๗. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๙ ก นยายน ๒๕๔๙ เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนท ออกด วยระบบคอมพ วเตอร (แบบเด ม - แบบแถบแม เหล ก) ทดแทนบ ตรประจ าต ว ประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) คณะร ฐมนตร ม มต ร บทราบตามท กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารรายงานผลการประช มร วมก นระหว าง ผ แทนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารและผ แทนกระทรวงมหาดไทย เม อว นท ๑๕ ก นยายน ๒๕๔๙ โดยท ประช ม ได ม การพ จารณาเง อนไขต าง ๆ ของผ ย นข อเสนอราคาและระยะเวลาการส งมอบบ ตรประจ าต วแบบอเนกประสงค (Smart Card) ได ข อสร ปว า เน องจากกระทรวงมหาดไทยม ความจ าเป นต องออกบ ตรประจ าต วประชาชนตามกฎหมาย ในขณะท ส าน กบร หารการ ทะเบ ยน กรมการปกครองได ม การส ารองบ ตรประจ าต วประชาชนแบบแถบแม เหล กคงเหล อไว เพ ยง ๓ แสนใบ ซ งอาจจะไม เพ ยงพอ ต อความต องการของประชาชน ด งน น จ งเห นควรให กระทรวงมหาดไทยร บผ ดชอบด าเน นการซ อบ ตรประจ าต วท ออกด วยระบบ คอมพ วเตอร (แบบเด ม - แบบแถบแม เหล ก) จ านวน ๑.๕ ล านใบ แทนการจ ดหาบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) โดยค าใช จ ายเพ อการด งกล าวให เบ กจ ายจากงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณพ.ศ. ๒๕๔๙ ของกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารในส วนท ได ร บการจ ดสรรไว แล ว ๓๘. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๓๑ ต ลาคม ๒๕๔๙ เร อง การจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) คณะร ฐมนตร ม มต อน ม ต และให ด าเน นการตามความเห นของกระทรวงมหาดไทยเก ยวก บการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชน แบบอเนกประสงค (Smart Card) โดยให กรมการปกครองจ ดซ อบ ตรเปล าแบบแถบแม เหล กเพ มเต ม ด วยว ธ การจ ดซ อท เหมาะสม และสามารถส งมอบว สด ได ท นตามระยะเวลาท ต องการใช บ ตร (เด อนธ นวาคม ๒๕๔๙) และม จ านวนตามความจ าเป นจนกว ากระทรวง เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารจะสามารถส งมอบบ ตรเปล าพร อม IC Chip ให แก กระทรวงมหาดไทยได โดยปฏ บ ต ให เป นไป ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๓๕ และให ใช จ ายจากงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ของกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศ ฯ ท ต งจ ายไว ในล กษณะน และได ร บอน ม ต ให ขยายเวลาการเบ กจ ายเง นจากกรมบ ญช กลางแล ว โดยให กระทรวงมหาดไทยประสานการด าเน นการก บกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศ ฯ อย างใกล ช ดต อไป และให ร บความเห นของ ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ท ให หน วยงานท เก ยวข องร วมก นพ จารณาความพร อม และพ ฒนา ข ดความสามารถของระบบเทคโนโลย สารสนเทศท อย ในความร บผ ดชอบเพ อให สามารถรองร บการให บร การของร ฐผ านบ ตรประจ าต ว ประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ได อย างม ประส ทธ ภาพ และก อให เก ดประโยชน ส งส ดต อประชาชนผ ใช บร การ ไปพ จารณา ประกอบการด าเน นการด วย รวมท งให กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบเก ยวก บการจ ดเก บและส บค นข อม ลบ คคลท บรรจ ในบ ตรประจ าต ว ประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ให เป นไปตามบทบ ญญ ต ของพระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หากจ าเป นต องออกระเบ ยบหร อข อบ งค บใด ๆ ให ด าเน นการด วย ๓๙. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๔ ส งหาคม ๒๕๕๐ เร อง รายงานผลการด าเน นการตามมาตรการการส งเสร มการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายงบประมาณ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะร ฐมนตร ม มต ร บทราบตามท กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารรายงานสร ปผลการด าเน นการตามมาตรการ ส งเสร มการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายงบประมาณ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระหว างเด อนต ลาคม ๒๕๔๙ - กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยกระทรวง ฯ ได พ จารณาด าเน นโครงการส าค ญ ๆ ท ม ม ลค าโครงการส ง เช น โครงการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนอ เล กทรอน กส แบบอเนกประสงค (Smart Card) วงเง น ๖๕๐ ล านบาท โครงการพ ฒนาร ฐบาลอ เล กทรอน กส (e - Govemment) วงเง น ๔๖๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท โครงการจ ดท าโปรแกรมเฮ าส ค ปเปอร วงเง น ๑๔,๖๕๐,๐๐๐ บาท โครงการ Bangkok International ICT Expc 2007 วงเง น ๒๐ ล านบาท โครงการ Global ICT Connection Forum วงเง น ๑๐ ล านบาท และรายการจ ดซ อ/จ ดจ างคร ภ ณฑ และส งก อสร างของกรมอ ต น ยมว ทยา จ านวน ๑๑ รายการ วงเง น ๒๒๔.๕๒๔ ล านบาท เป นต น ส วนการเบ กจ ายเง นงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จ านวน ๔,๐๕๒.๑๒๓ ล านบาท ภายใต ย ทธศาสตร ท ๓ การปร บโครงสร างเศรษฐก จให สมด ลและแข งข นได และย ทธศาสตร ท ๖ การร กษาความม นคงและส งเสร มธรรมาภ บาล ซ งม การเบ กจ ายเก นกว าร อยละ ๘๐

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น

แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น 111 แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น มาตรา ๗๘ ร ฐต องดำาเน นการตามแนวนโยบายด านการบร หารราชการ แผ นด น ด งต อไปน (๑) บร หารราชการแผ นด นให เป นไปเพ อการพ ฒนาส งคม เศรษฐก จ และความม นคงของประเทศอย างย

More information

สารบ ญ เร อง หน า 1. บทนา... 1 ว ตถ ประสงค... 1 เป าหมาย... 2 ข นตอนการดาเน นการ... 2 2. สถานภาพของหน วยงาน/ระบบสารสนเทศ/ระบบการส อสาร...

สารบ ญ เร อง หน า 1. บทนา... 1 ว ตถ ประสงค... 1 เป าหมาย... 2 ข นตอนการดาเน นการ... 2 2. สถานภาพของหน วยงาน/ระบบสารสนเทศ/ระบบการส อสาร... ก ช อเร อง แผนพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมสอบสวนคด พ เศษ พ.ศ.2557-2559 ช อ-นามสก ล พ.ต.ต.น ต ส มฤทธ เดชขจร ตาแหน ง พน กงานสอบสวนคด พ เศษ ชานาญการพ เศษ กรมสอบสวนคด พ เศษ ได มอบหมายให ศ นย

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน น ส งส ด แผนปฏ บ บ ต ราชการของกรมบ ญช กลาง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ค าน า ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ค ำน ำ งบประมาณโดยส งเขปฉบ บน ม ความม งหมายท จะแสดงรายละเอ ยดสาระสำาค ญ โดยสร ปของงบประมาณรายจ ายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ งเป นท งแผนการ ใช

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ๒ สารบ ญ ความเป นมาและความส าค ญ... ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต... นโยบายการบร หารราชการ

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มกราคม 2554 ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information