ค ม การร บท นสน บสน นการว จ ยปร ญญาน พนธ โครงการสร างป ญญาว ทย ผล ตน กเทคโน. Young Scientist and Technologist Programme: YSTP ประจ าป การศ กษา 2558

Size: px
Start display at page:

Download "ค ม การร บท นสน บสน นการว จ ยปร ญญาน พนธ โครงการสร างป ญญาว ทย ผล ตน กเทคโน. Young Scientist and Technologist Programme: YSTP ประจ าป การศ กษา 2558"

Transcription

1 ค ม การร บท นสน บสน นการว จ ยปร ญญาน พนธ โครงการสร างป ญญาว ทย ผล ตน กเทคโน Young Scientist and Technologist Programme: YSTP ประจ าป การศ กษา 2558

2 สารบ ญ ท มาโครงการ YSTP 3 ร ปแบบท นปร ญญาน พนธ และส ทธ ประโยชน ส าหร บผ ร บท น 4 การสม ครขอร บท นปร ญญาน พนธ 4 การท าส ญญาร บท น 6 การสน บสน นเง นท นการว จ ย 8 ว ธ การจ ายเง นท น 9 การรายงานความก าวหน าและการน าเสนอผลงานว จ ย 10 การต ดต อส อสารระหว างโครงการและน กศ กษา 11 สถานท ต ดต อ 11 2 จาก 11

3 โครงการสร างป ญญาว ทย ผล ตน กเทคโน Young Scientist and Technologist Programme (YSTP) เด กและเยาวชนผ ม ความสามารถพ เศษทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นทร พยากรบ คคลท ส าค ญของชาต ประสบการณ จากนานาชาต บ งช ให เห นช ดถ งการให ความส าค ญต อการพ ฒนาเด กและ เยาวชนผ ม ความสามารถพ เศษให สามารถพ ฒนาข ดความสามารถของตนเองได อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อให เด ก และเยาวชนเหล าน ได ร บการด แลและบ มเพาะให เป นน กว ทยาศาสตร และน กเทคโนโลย ท ม ความม งม นในการผล ตผลงานท เป นประโยชน ต อการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ เพ อเป นการเตร ยมความพร อมในการรองร บกล มเด กและเยาวชนท ม ความสามารถพ เศษทาง ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท งในระด บอ ดมศ กษาและม ธยมศ กษาตอนปลายจากโรงเร ยน ว ทยาศาสตร ท ม การจ ดการเร ยนการสอนส าหร บผ ม ความสามารถพ เศษ ท จะเพ มจ านวนข นมากใน อนาคต และเพ อเป นการเช อมโยงก บก จกรรมส งเสร มบ ณฑ ตและน กว จ ยในระด บบ ณฑ ตศ กษา (TGIST) ทางสวทช. จ งร วมม อก บสถาบ นการศ กษาช นน าของประเทศ ร เร ม โครงการน าร องเพ อผล ต บ ณฑ ตด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จากผ ม ความสามารถพ เศษ ข นในป พ.ศ เพ อม งม น พ ฒนา ส งเสร ม และสร างโอกาสทางการศ กษาท เหมาะสมให ก บเด กและเยาวชนท ม ศ กยภาพทางด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และในภายหล งได เปล ยนช อโครงการเป น โครงการสร างป ญญาว ทย ผล ต น กเทคโน ในป พ.ศ โครงการสร างป ญญาว ทย ผล ตน กเทคโน น เป ดโอกาสให น กเร ยนโรงเร ยนว ทยาศาสตร หร อ น กศ กษาระด บปร ญญาตร ท ม ผลการเร ยนด และม ความม งม นในการเร ยนระด บส ง และต องการเป น น กว จ ยหร อน กเทคโนโลย อาช พ ได ร บการสน บสน นให ได ท าว จ ยอย างจร งจ งโดยร วมก บอาจารย มหาว ทยาล ยและน กว จ ย สวทช. ซ งได ก าหนดเป าหมายและขอบเขตงานว จ ยและพ ฒนาอ นม ท ศทางท สอดคล องก บความต องการของประเทศ อ นจะเป นการสร างก าล งคนท ม ค ณภาพ ตรงตามความต องการ ของภาคการผล ตและบร การ เป ดโอกาสให น กศ กษาได ม ประสบการณ เพ มเต ม ได แลกเปล ยนท ศนคต การเป นน กว จ ยอาช พ ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. เพ อส งเสร มและสน บสน นให ผ ม ความสามารถพ เศษทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สามารถ ศ กษาและพ ฒนาข ดความสามารถของตนเองได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. เพ อเพ มจ านวนน กว ทยาศาสตร และน กเทคโนโลย ท ม ค ณภาพในระด บแนวหน าของโลก 3. เพ อสน บสน นให ผ ม ความสามารถพ เศษทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สามารถศ กษาว จ ย ปฏ บ ต งานภายในประเทศได อย างเต มประส ทธ ภาพและเต มความสามารถ 4. เพ อร วมม อก บสถาบ นการศ กษาระด บแนวหน าของประเทศในการส งเสร มศ กยภาพของผ ม ความสามารถพ เศษทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 3 จาก 11

4 ร ปแบบท นปร ญญาน พนธ ปฏ บ ต งานว จ ยภายใต การด แลของอาจารย มหาว ทยาล ยและน กว จ ยของ สวทช. ภายใต บรรยากาศการว จ ยเข มข น อ ปกรณ และเคร องม อท นสม ย ส ทธ ประโยชน ของผ ร บท นการศ กษา 1. น กศ กษาท ได ร บค ดเล อกเข าร วมโครงการสามารถท างานว จ ยปร ญญาน พนธ (Senior Project)โดย ใช เคร องม อ อ ปกรณ และห องปฏ บ ต การของสวทช. ภายใต การด แลอย างใกล ช ดจากน กว จ ยของ ศ นย แห งชาต ท ร วมโครงการว จ ย 2. เง นท นสน บสน นการว จ ยปร ญญาน พนธ (รายละเอ ยดแสดงไว ในห วข อ การสน บสน นเง นท นการ ว จ ยปร ญญาน พนธ ) 3. น กศ กษาท ได ร บท นสน บสน นการว จ ยปร ญญาน พนธ จะได ร บการพ จารณาเพ อร บท นสน บสน น การศ กษาภายในประเทศระด บปร ญญาโทหร อปร ญญาเอกจากโครงการTGIST 4. ได ร บประกาศน ยบ ตรจาก สวทช. ค ณสมบ ต ผ สม ครร บท น การสม ครขอร บท นสน บสน นการว จ ยปร ญญาน พนธ - เป นน กศ กษาในช นป ส ดท าย ในระด บปร ญญาตร ทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ก สาขาว ชาท ม ผลการเร ยนด (เกรดเฉล ยสะสมมากกว า 3.00) จากสถาบ นอ ดมศ กษาท วประเทศ และม ความม งม นในการเป นน กว จ ยในอนาคต - เป นน กศ กษาระด บช นป อ นๆ ในระด บปร ญญาตร ทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ก สาขาว ชาท ม ผลการเร ยนด (เกรดเฉล ยสะสมมากกว า 3.25) และม ความม งม นในการท าว จ ยก บ น กว จ ยของ สวทช. ม ความร บผ ดชอบในการจ ดสรรเวลาระหว างการเร ยนและการท าว จ ยได เป นอย างด - สามารถปฏ บ ต งานว จ ยท สถาบ นการศ กษา และ/หร ออ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย ต าบลคลองหน ง อ าเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน หร อห องปฏ บ ต การเคร อข ายของสวทช. นอกอ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย 4 จาก 11

5 ข นตอนการสม คร 1. น กศ กษาท ต องการขอร บท นสามารถดาวน โหลดแบบฟอร มส งข อเสนอโครงการได ท 2. ผ านความเห นชอบของอาจารย ท ปร กษาและน กว จ ยของ สวทช. ท ร วมโครงการ 3. น กว จ ยส งใบสม ครของน กศ กษาพร อมท งเอกสารประกอบอ นๆในร ปแบบไฟล อ เล กทรอน กส เท าน น ทางอ เมล ท ช วงระยะเวลาการสม คร - เป ดร บสม ครต งแต ว นท 1 ม นาคม 30 เมษายน ของท กป - ประกาศผลประมาณปลายเด อนพฤษภาคม ทาง โครงการฯ ขอสงวนส ทธ ในการพ จารณา ผลการต ดส นถ อเป นท ส ด จ านวนท น ป ละประมาณ 30 ท น 5 จาก 11

6 การท าส ญญาร บท น น กศ กษาท สวทช. ได ประกาศรายช อให เป นผ ร บท นแล ว ต องศ กษารายละเอ ยดและข นตอน การท าส ญญาและท าความเข าใจข นตอนต างๆ ในการเบ กจ ายเง นท นอย างเคร งคร ดโดยเตร ยมเอกสาร ประกอบการท าส ญญาให ครบถ วนและถ กต อง รวมท งจ ดสรรบ คคลผ ค าประก นตามท แจ งไว ด งต อไปน ก.เอกสารน กศ กษาท จะดาวน โหลดจากเว บไซต เพ อท าส ญญา 1. ส ญญาร บท นจ านวน 3 ช ด 2. ส ญญาค าประก นจ านวน 3 ช ด 3. บ ญช เง นท น 3 ช ด ข.บ คคลท ลงนามในส ญญาร บท น ประกอบด วย ผ ให ท น ค อ ผ อ านวยการ สวทช. ซ งก าก บด แลศ นย การพ ฒนาก าล งคน อธ การบด ค อ อธ การบด ของสถาบ นอ ดมศ กษาท น กศ กษาส งก ดอย ผ ร บท น ค อ น กศ กษาท ได ร บท น อาจารย ท ปร กษา ค อ อาจารย ท ปร กษาโครงการว จ ยปร ญญาน พนธ น กว จ ย สวทช. ค อ น กว จ ย สวทช. ท เป นอาจารย ท ปร กษาร วมในโครงการว จ ยปร ญญาน พนธ ค. ค ณสมบ ต ผ ค าประก น บ ดา มารดา ผ ปกครอง ญาต หร อบ คคลใดๆ โดยจะต องม ค ณสมบ ต ด งน 1. บ คคลท เป นข าราชการต งแต ระด บ 3 ข นไป (หร อเท ยบเท า) 2. หร อเป นผ ท างานในหน วยงานเอกชน หร ออาช พอ สระท ม ความม นคง ง. น กศ กษาต องปฏ บ ต ด งน 1. อ านส ญญาต างๆ ให เข าใจอย างถ ถ วน และกรอกข อม ลต างๆ ของน กศ กษาให ถ กต อง ครบถ วน 2. ด าเน นการให ผ เก ยวข องตามข อ ข (ยกเว นช องผ ให ท นและอธ การบด ) ลงนามในหน าส ดท าย ของส ญญา 3. จ ดหาบ คคลค าประก นและกรอกข อความต างๆ ในส ญญาค าประก นท ง 3 ฉบ บให ครบถ วน ถ กต อง พร อมท งต ด อากรแสตมป รวมม ลค า 10 บาท ท หน าแรกด านม มบนขวาของส ญญาค าประก น ท ง 3 ฉบ บ (ไม ใช แสตมป ท ใช ส งจดหมาย) และส งเอกสารต างๆ ตามข อ จ. ค นแก โครงการในว น ปฐมน เทศ ต วอย างอากรแสตมป 6 จาก 11

7 หมายเหต เอกสารส ญญาร บท นและส ญญาค าประก นท กฉบ บไม สามารถข ด ลบ ข ด ฆ า หร อกระท าการ ใดเพ อเปล ยนแปลงเน อหาได หากน กศ กษากรอกข อม ลผ ด น กศ กษาต องเปล ยนเอกสารใหม เท าน น จ. น กศ กษาจะต องส งเอกสารด งต อไปน 1. ส ญญาร บท นท ลงนามครบถ วนแล ว จ านวน 3 ฉบ บ 2. ส ญญาค าประก นท กรอกรายละเอ ยดและลงนามครบถ วน พร อมต ดอากรแสตมป รวมม ลค า 10 บาทแล ว จ านวน 3 ช ด 3. ส าเนาบ ตรประชาชนของผ ร บท นพร อมร บรองส าเนาถ กต องแล วจ านวน 3 ช ด 4. ส าเนาบ ตรประจ าต วน กศ กษา/น ส ตของผ ร บท นพร อมร บรองส าเนาถ กต องแล วจ านวน 3 ช ด 5. ส าเนาทะเบ ยนบ านของผ ร บท นพร อมร บรองส าเนาถ กต องแล วจ านวน 3 ช ด 6. ส าเนาบ ตรประชาชนของผ ค าประก นพร อมร บรองส าเนาถ กต องแล วจ านวน 3 ช ด 7. ส าเนาทะเบ ยนบ านของผ ค าประก นพร อมร บรองส าเนาถ กต องแล วจ านวน 3 ช ด 8. กรณ ผ ค าประก นม ค สมรส (หมายถ งจดทะเบ ยนตามกฎหมาย ถ าไม ได จดทะเบ ยนสมรสส ง เฉพาะผ ค าประก นเท าน น) ให ส าเนาบ ตรประชาชนและทะเบ ยนบ านหน าท ม ช อค สมรสของผ ค าประก น พร อมร บรองส าเนาถ กต องจ านวนอย างละ 3 ช ด พร อมกรอกข อความย นยอมในส ญญาค าประก นด วย 9. ส าเนาหน าบ ญช ท แสดงหมายเลขบ ญช ธนาคารกร งเทพ (เท าน น สาขาใดก ได ) ท เป ดร วมก น ระหว างน กศ กษาและน กว จ ย สวทช. (เท าน น) เพ อใช ในการเบ กจ ายเง นท นพร อมร บรองส าเนา ถ กต องแล วจ านวน 1 ช ด ต วอย างเช น ช อบ ญช นายน กศ กษา เร ยนเก งและนายน กว จ ย เก งว จ ย (ใช ค า ว าและเท าน น หากใช ค าว า หร อ ถ อว าผ ด ไม สามารถน ามาใช เป นบ ญช เบ กจ ายเง นท นได ) ฉ. การส งเอกสารกล บค นโครงการ น กศ กษาจะต องด าเน นการตามข อ ง และจ ดส งเอกสารต างๆ ตามข อ จ กล บมาย งโครงการ สร างป ญญาว ทย ผล ตน กเทคโน ในว นปฐมน เทศ โครงการฯ จะรวบรวมส ญญาท งหมดให ผ อ านวย สวทช. และอธ การบด ของแต ละสถาบ นการศ กษาลงนามเอง หมายเหต เอกสารท ครบถ วน และถ กต องเท าน น จ งจะสามารถด าเน นการท าส ญญาต อไปได 7 จาก 11

8 การสน บสน นเง นท นการว จ ยปร ญญาน พนธ น กศ กษาจะได การสน บสน นท นต างๆ ตามท ได ร บอน ม ต จากโครงการในระยะเวลา 1 ป การศ กษา ซ งประกอบด วย 1. ค าใช จ ายส วนต วเด อนละ 5,000 บาท กรณ ท น กศ กษาได ร บเง นท นจากหน วยงานอ น และ ได ร บค าใช จ ายรายเด อนอย แล ว โครงการจะสน บสน นเพ มเต มตามจ านวนเด อนท ได ร บอน ม ต รวมก น ไม เก นเด อนละ 5,000 บาท 2. ค าเล าเร ยน ไม เก น 25,000 บาท กรณ ท น กศ กษาได ร บท นอ นๆ อย แล วจะไม ได ร บการ สน บสน นในหมวดน และหากบ ดา มารดา ของน กศ กษาได ร บส ทธ เบ กค าเล าเร ยนบ ตร โปรดน า ใบเสร จค าเล าเร ยนไปเบ กก บทางต นส งก ดของบ ดา มารดาก อน 3. ค าใช ในการว จ ยจ ายตามจร งไม เก น 50,000 บาท (ตามท น กศ กษาแต ละคนได ร บอน ม ต จร ง) ในจ านวนน ประกอบด วย ได แก สารเคม เคร องแก ว ว สด การเกษตร ของใช ส นเปล อง ฯลฯ กรณ ท เป นคร ภ ณฑ ได แก อ ปกรณ เคร องม อต างๆ เช น กล อง เวบแคม pipette โทรศ พท เคล อนท เป นต น รวมท งอ ปกรณ เสร มสมรรถนะคอมพ วเตอร ต างๆ ให น กว จ ย สวทช. ด าเน นการจ ดท าบ นท ก ข อความขออน ม ต จากโครงการฯ พร อมข นทะเบ ยนคร ภ ณฑ และแนบเอกสารการข นทะเบ ยนคร ภ ณฑ มาพร อมก บใบเสร จร บเง น ท งน จะต องเป นรายการท ได ปรากฏในข อเสนอโครงการเม อย นใบสม คร ขอร บท นเท าน น โดยน กศ กษาจะต องส งใบเสร จร บเง นค าใช จ ายต างๆ เหล าน ในว นน าเสนอผลงานท ง 2 คร ง หมายเหต กรณ ท ซ อส นค าหร อบร การท ไม ม ใบเสร จร บเง น ให น กศ กษาใช ใบส าค ญร บเง นของ สวทช. (โดยสามารถดาวน โหลดได ทางเวบไซต ของโครงการ) โดยระบ รายละเอ ยดให ครบถ วน พร อมท งลง ลายม อช อผ ร บเง นของผ ขายส นค าหร อผ ให บร การและแนบส าเนาบ ตรประชาชน และน กศ กษาเป นผ ลง ลายม อช อในช องผ จ ายเง น และระบ ว นท ในใบส าค ญร บเง นด วยท กคร ง การเบ กจ ายเง นท น โครงการจะโอนเง นท นท กหมวดเข าบ ญช ธนาคารกร งเทพ สาขาอ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย 2 เท าน น (ต งอย ท อาคารนว ตกรรม 2)โดยเป นบ ญช พ เศษช อน กศ กษาและน กว จ ยเซ นช อก าก บ (การเป ด บ ญช โปรดต ดต อโครงการ) 8 จาก 11

9 ว ธ การจ ายเง นท น แบ งเป น 2 ว ธ 1. การโอนเข าบ ญช โดยอ ตโนม ต ได แก ค าใช จ ายส วนต ว และค าว สด ว จ ย (รวมท งค าเด นทางมาท า ว จ ยท สวทช. และการเด นทางท เก ยวข องก บงานว จ ย โครงการจะโอนเง นเข าบ ญช ธนาคารเม อท าส ญญา ร บท นเสร จเร ยบร อยแล ว 2. การเบ กจ ายด วยใบเสร จร บเง น ได แก ค าเล าเร ยน โดยส งใบเสร จร บเง นค าลงทะเบ ยนท สถาบ นการศ กษาออกให แล วส งมาท ค ณว ภาดา ชาวนาว ก ฝ ายพ ฒนาบ ณฑ ตและน กว จ ย ส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต 111 อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย ถ.พหลโยธ น ต.คลองหน ง อ.คลองหลวง จ.ปท มธาน โทรศ พท ต อ 1428 หมายเหต 1. ใบเสร จร บเง นท กประเภท ยกเว นค าเล าเร ยนให ลงช อและท อย สวทช. อย างถ กต องตามท ระบ ด านล างน พร อมท งระบ ว นท ด วย โปรดตรวจสอบให ถ กต องท กคร ง ม ฉะน นจะไม สามารถ ใช เป นเอกสารประกอบการเบ กจ ายได ส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต 111 อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย ถ.พหลโยธ น ต.คลองหน ง อ.คลองหลวง จ.ปท มธาน เลขประจ าต วผ เส ยภาษ อากร สาขา ใบเสร จร บเง นท ลงว นท ด วยท กคร ง 3. กร ณาตรวจสอบใบเสร จร บเง นให ถ กต องก อนส งโครงการฯ 4. เง นท นส วนท เหล อและ/หร อไม สามารถช แจงการใช จ ายได หร อไม ม เอกสารการซ อหร อการ ร บบร การจะต องส งค นให แก โครงการท งหมด ภายใน 30 ว นภายหล งการน าเสนอผลงาน ฉบ บสมบ รณ 5. การต ดส นของโครงการถ อเป นท ส นส ดซ งน กศ กษาผ ร บท นจะต องปฏ บ ต ตาม

10 การรายงานความก าวหน าและการน าเสนอผลงานว จ ย น กศ กษาท ได ร บท นสน บสน นการว จ ยปร ญญาน พนธ ท กคน ต อง เข าร วมก จกรรมต อไปน 1. น าเสนอความก าวหน าผลงานว จ ยแบบปากเปล าระหว างป การศ กษา (ประมาณเด อนต ลาคม) 2. น าเสนอผลงานว จ ยฉบ บสมบ รณ แบบปากเปล าส นป การศ กษา (ประมาณปลายเด อนม นาคม) โดยน กศ กษาท กคนจะต องส ง ก. รายงานความก าวหน าผลงานว จ ยปร ญญาน พนธ - เด อนธ นวาคม 2558 ส งเป นไฟล น าเสนอ เช น Powerpoint หร อ PDF ทางอ เมล - เด อนพฤษภาคม 2559 ส ง รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ พร อมลายม อบ นท กลงในแผ น ซ ด รอม โดยอาจารย และน กว จ ยลงลายม อช อร บรอง ข. บทค ดย อตามร ปแบบท ก าหนด น กศ กษาส งตอนลงทะเบ ยนน าเสนอผลงาน ออนไลน ค. รายงานการใช จ ายเง นท นและใบเสร จร บเง นต างๆ น กศ กษารวบรวมใส ซองและส ง ในว นน าเสนอผลงานท งสองคร ง รายละเอ ยดการน าเสนอแจ งให ทราบทางอ เมล อ กคร ง 10 จาก 11

11 การต ดต อส อสารระหว างโครงการและน กศ กษาผ ร บท น 1 อ เมล โครงการจะใช การส อสารทางอ เมล เป นช องทางหล กในการต ดต อส อสารก บน กศ กษา โดยจะส งข อม ล ข าวสารต างๆท เก ยวข องและเป นประโยชน ให น กศ กษาได ร บทราบ น กศ กษาจะต อง ตรวจสอบของอ เมล อย เสมอ อย างน อยส ปดาห ละ 3 คร ง และหากไม ได ร บอ เมล จากโครงการ (โดยตรวจสอบจากเพ อนหร อไม ได ร บอ เมล ใดๆจากโครงการเก น 2 ส ปดาห ) หร อม การเปล ยนแปลง อ เมล จะต องแจ งให โครงการทราบโดยโทรศ พท โครงการถ อเป นความร บผ ดชอบของน กศ กษาท ต อง ร บทราบข าวสารต างๆ จากโครงการโดยสม าเสมอ และหากม การเปล ยนแปลงอ เมล โปรดแจ งให โครงการทราบโดยท นท อน ง เน องจากน กศ กษาจ านวนมาก จ งขอความร วมม อน กศ กษาโปรดแจ งช อและนามสก ลใน อ เมล ท ส งถ งโครงการด วยท กคร ง เพ อความสะดวกในการส บค นข อม ลของน กศ กษาเอง หากจดหมาย ฉบ บใดไม แจ งช อ นามสก ล โครงการขอสงวนส ทธ ในการร บทราบอ เมล ฉบ บน นน กศ กษาสามารถ ต ดต อโครงการ YSTP ได ทางอ เมล หร อ หร อ 2 โทรศ พท น กศ กษาสามารถต ดต อโครงการได ท หมายเลข ต อ 1439 (ป ยะว ฒน ) หร อ ต อ 1425 (ส พ ตรา) และต ดต อเก ยวก บการเบ กจ ายเง นท น ต อ 1428 (ว ภาดา) ได ท กว นและเวลา ราชการ 3 SMS กรณ เร งด วนโครงการจะส งข อความส นไปย งโทรศ พท เคล อนท ของน กศ กษา หากม การ เปล ยนแปลงหมายเลขโทรศ พท น กศ กษาจะต องแจ งให โครงการทราบท นท ท กคร ง 4 เวบไซต ของโครงการ น กศ กษาสามารถดาวน โหลดเอกสารต างๆ รวมท งค ม อ รวมท งการ ลงทะเบ ยนเข า ร วม ก จก รรม ต าง ๆ ข องโครง ก าร แล ะ ข า วสารประชาส มพ นธ ต า งๆ ท า ง ท อย : สถานท ต ดต อ ช น 4 อาคารส าน กงานกลาง ฝ ายพ ฒนาบ ณฑ ตและน กว จ ย ส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต 111 อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย ถนนพหลโยธ น ต าบลคลองหน ง อ าเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน โทรศ พท : ต อ จาก 11

ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ต ลาคม 2551

ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ต ลาคม 2551 ค ม อท น โครงการเคร อข ายเช งกลย ทธ เพ อการผล ตและพ ฒนาอาจารย ใน สถาบ นอ ดมศ กษา ท นศ กษาหล กส ตรปร ญญาเอกในประเทศ ร วมก บต างประเทศ และหล กส ตรปร ญญาเอกในประเทศ ประจ าป 2551 ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

ค ม อการร บสม ครเข าศ กษาตามโครงการ กศ.บป. ป การศ กษา 2557

ค ม อการร บสม ครเข าศ กษาตามโครงการ กศ.บป. ป การศ กษา 2557 ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค เร อง การร บน กศ กษาตามโครงการจ ดการศ กษาส าหร บบ คลากรประจ าการ (กศ.บป.) ประจ าป การศ กษา 2557 ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค จะร บน กศ กษาตามโครงการจ ดการศ กษาส าหร บบ

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา หล กการและเหต ผล ม ลน ธ ต งเซ กก ม ก อต งข นโดยล กหลานตระก ลส พ ทธ พงศ และพน กงานในเคร อบร ษ ทนานม เม อ พ.ศ.2550 เพ อ สานต อเจตนารมณ

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ให เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐานค

More information

การจ ดเก บภาษ ป าย -------------------------------------- การจ ดเก บภาษ ป าย เป นงานในหน าท ของหน วยการบร หารราชการส วนท องถ น ตามท ก าหนด ไว ในพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ. 2510 และพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ

น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ งานว จ ย การจ ดท าโครงการว ชาช พ ช อโครงการ ศ กษาความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของ น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

ขอบเขต (Terms of Reference: TOR) การจ างจ ดงาน ประช มสม ชชาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม คร งท 10

ขอบเขต (Terms of Reference: TOR) การจ างจ ดงาน ประช มสม ชชาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม คร งท 10 เอกสารแนบท ายเอกสารประกวดราคาจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ข อ 1.1 ขอบเขต (Terms of Reference: TOR) การจ างจ ดงาน ประช มสม ชชาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม คร งท 10 1. หล กการและเหต ผล จากการท ประเทศไทยได

More information

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด โดย กล มงานส งเสร มการพ ฒนาช มชน ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด โทร 0-4351-1260 ต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ "มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา องค ราช นแห งการพ ฒนา" แผนการให บร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะมน

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา 10/04/57 การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา และศกษาด งาน ลศ กษาดงาน 1 การฝ กอบรม ส มมนา และศ กษาด งาน 1) ระเบ ยบ มท.ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรมของ อปท. พ.ศ.2549 ข อ 4 ก าหนดค าน ยาม การฝ กอบรม หมายความว

More information