สาขาว ชาการการบ ญช คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554

Size: px
Start display at page:

Download "สาขาว ชาการการบ ญช คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554"

Transcription

1 โครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อน กรณ ศ กษาการทาบ ญช คร วเร อน ช มชนบ านแม โจ ตาบลหนองหาร อาเภอส นทราย จ งหว ดเช ยงใหม DEVELOPMENT ACCOUNT SYSTEM CASE STUDY: DEVELOP ACCOUNTING SYSTEM AT MAE JO VILLAGE NONGHAN SUB-DISTRICT, SANSAI DISTRICT, CHIANGMAI PROVINCE. นางสาวณ ฐนร นางสาวร ชน นางสาวอ ญญเรศ ฝ นเร อนแก ว ใจคา ชมสวรรค สาขาว ชาการการบ ญช คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554

2 ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อน กรณ ศ กษา : การทาบ ญช คร วเร อน ช มชนบ านแม โจ ตาบลหนองหาร อาเภอส นทราย จ งหว ดเช ยงใหม คณะผ จ ดทาโครงการ : นางสาวณ ฐนร ฝ นเร อนแก ว นางสาวร ชน ใจคา นางสาวอ ญญเรศ ชมสวรรค สาขาว ชา : การบ ญช คณะ : บร หารธ รก จ ป การศ กษา : 2554 บทค ดย อ การพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนแก น กเร ยนโรงเร ยนบ านแม โจ เพ อการบร หารทางการเง น ของตนเอง ว ตถ ประสงค ของการทาโครงการ ด งน 1. ม งหว งให คนในช มชนเข าใจระบบบ ญช คร วเร อนและสามารถประย กต ใช ได 2. ม งหว งให คนในช มชนม ระบบการจ ดการด านการเง นอย างม นคงและม ประส ทธ ภาพ 3. ม งหว งให คณะผ จ ดทาได ม ประสบการณ การทางานร วมก บช มชน 4. ม งหว งให คณะผ จ ดทานาความร บ รณาการส ช มชน ทางคณะผ จ ดทาวางในการจ ดทาโครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อน เพ อส งเสร มการ บร หารทางการเง นให แก น กเร ยนโรงเร ยนบ านแม โจ ท เข าร วมโครงการรวมท งส น 20 คน ม ความ เข าใจถ งระบบบ ญช คร วเร อน การบ นท กบ ญช คร วเร อนและ การสร ปยอดรายร บ-รายจ ายเพ อให ผ เข าร วมโครงการ ม การตระหน กถ งการใช จ ายเง นในแต ละว น อ กท งผ เข าร วมโครงการย งทราบ อ กว า แต ละว นน นม รายได เท าใด แต ละว นน นใช จ ายเง นไปเท าใด จาเป นต อการอ ปโภคบร โภค หร อไม ต วช ว ดอย างเด นช ดค อ เง นเก บออมหากผ เข าร วมโครงการม เง นเก บมากก ถ อได ว า ม การ บร หารการเง นท ด มากเท าน น ย งว ดผลได จากพฤต กรรมการใช จ ายเง น โดยส งเกตได จากการบ นท ก บ ญช คร วเร อนในแต ละว น สร ปยอดในแต ละเด อน แล วนามาเปร ยบเท ยบก น ก จะทราบถ ง พฤต กรรมการใช จ ายเง นอย างรอบคอบหร อไม นอกจากน ทางคณะผ จ ดทาก ย งได จ ดท า แบบสอบถาม เพ อประเม นข นตอนการทางานของโครงการว าประสบความสาเร จมากน อยแค ไหน ทางคณะผ จ ดทาได ม การอธ บายถ งข นตอนการทางาน ก อนท จะทาการแจกสม ดรายร บ-รายจ าย ให แก ผ เข าร วมโครงการ เพ อให เข าใจถ งว ธ การท ตรงก นและตอบข อสงส ยท กข อสงส ย หล งจากน น ได ม การสอบถามผ เข าร วมโครงการว า ได ร บความร ในเร องใดท จะนาไปปฏ บ ต หล งจากอธ บาย

3 ข นตอน หล งจากผ านระยะเวลาหล งจากทาโครงการ 8 เด อน ผลการทาโครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนจากแบบสอบถามและแบบประเม นพบว า ผ เข าร วมโครงการท ม ความสนใจค ดเป นร อยละ 60 เป นผ หญ งท งหมด และร อยละ 40 ผ ชายท งหมด ค ดเป นร อยละ 100 ม อาย ระหว าง ป ค ด เป นร อยละ 65 ผ เข าร วมโครงการม ความเข าใจในการบ นท กบ ญช รายร บ-รายจ าย ร อยละ 57 ผ เข าร วมโครงการม ระบบการจ ดการด านการเง นอย างม นคงและม ประส ทธ ภาพ ร อยละ 60 คณะ ผ จ ดทาม ประสบการณ ในการเข าร วมทางานร วมก บช มชนโดยท ผ เข าร วมโครงการเข าใจ และร อย ละ 66 สามารถเผยแพร ความร ส ช มชนได คณะผ จ ดทานาความร บ รณาการส ช มชนทาให ผ เข าร วม โครงการม เง นเก บออม คาสาค ญ : การพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อน / การบ นท กบ ญช คร วเร อน / น กเร ยนโรงเร ยนบ านแม โจ / การบร หารทางการเง น

4 ก ตต กรรมประกาศ โครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนน ม เป าหมายหล กเพ อส งเสร มและพ ฒนาหล กการ บ นท กบ ญช รายร บ-รายจ ายให แก น กเร ยนโรงเร ยนบ านแม โจ ท นาไปส การพ ฒนาการบร หารการเง น ของบ คคลโดยเน นการบร หารการเง นเป นสาค ญซ งต องประกอบด วยความร ท กษะและเจตคต ท ด ต อ การทาโครงการ ท จะใช เพ อการอธ บายการบ นท กบ ญช ท จะนาไปส การพ ฒนาและการแก ไขป ญหา ทางด านการใช จ ายเง นได อย างเหมาะสมคณะผ จ ดทาโครงการขอขอบพระค ณอาจารย ท ปร กษา โครงการ อาจารย ศร พร จ นทร ต ะร งษ และอาจารย เบญจวรรณ เหล ยมจ นดาท ช วยด แลและให คาปร กษาแก คณะผ จ ดทา โรงเร ยนบ านแม โจ ท ตอบร บการเข าร วมโครงการ และมอบหมายให คณะ ผ จ ดทาดาเน นโครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนน โรงเร ยนบ านแม โจ ม โอกาสได รณรงค ให น กเร ยนโรงเร ยนบ านแม โจ ม การใช และบร หารด านการเง นท ด ข น และให คะแนนแก ผ ท ม ความ ต งใจในการบ นท กบ ญช ท ด และขอขอบพระค ณอาจารย ส น ตยา ผ ทาหน าท คอยต ดตามและบอก พฤต กรรมของผ เข าร วมโครงการให คณะผ จ ดทาได ทราบ จนทาให โครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนสาเร จล ล วงด วยด โครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนน จะสาเร จไม ได ถ าปราศจากความ ร วมม อช วยเหล ออย างย งจากก ลยาณม ตรของน กเร ยนโรงเร ยนบ านแม โจ ท สละเวลาอ นม ค าให ผ จ ดทาโครงการได อธ บายข นตอนการบ นท กบ ญช คร วเร อน และเข าร วมก จกรรม ตลอดจน อาจารย ท เก ยวข อง และผ ปกครองของน กเร ยนโรงเร ยนบ านแม โจ ท เข าใจในการจดบ นท กบ ญช และการให ความร วมอ น ๆ คณะผ จ ดทาโครงการขอขอบค ณผ ม ค ณ ปการท กท านท ง ท ได กล าวนามและม ได กล าวนามไว ณ โอกาสน อ กคร ง หน ง คณะผ จ ดทา 28 ก มภาพ นธ 2555

5 สารบ ญ บทค ดย อ ก ก ตต กรรมประกาศ ค สารบ ญ ง บทท 1 บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา 2 ว ตถ ประสงค ของโครงการ 2 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 3 ขอบเขตของโครงการ 3 คาจาก ดความท ใช ในโครงการ 4 บทท 2 แนวค ดทฤษฎ และงานโครงการท เก ยวข อง แนวความค ดหร อทฤษฎ ท เก ยวข องท นามาใช ในโครงการ 5 ผลงานโครงการท เก ยวข องท นามาใช ในการแก ไขป ญหา 9 บทท 3 ข นตอนการดาเน นงาน การดาเน นงาน 10 การเก บรวบรวมข อม ล 10 ว ธ การว เคราะห ข อม ล 11 บทท 4 ผลการดาเน นงาน ผลการว เคราะห ข อม ล 13 สร ปแบบสอบถาม 18 บทท 5 สร ปผล อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ สร ปผล 20 อภ ปรายผล 20 ข อเสนอแนะ 21 บรรณาน กรม 22 ภาคผนวก 23 ประว ต ผ จ ดทาโครงการ 28 แบบสอบถาม 31 หน า

6 บทท 1 บทนา ม การพบหล กฐานว า การบ ญช เก ดข นมากกว า 4,000 ป มาแล ว สม ยน นได ม การจ ดทาบ ญช ส นค า บ ญช ค าแรง และค าภาษ อากร ในเมโสโปเตเม ย ต อมาก อนคร สต ศตวรรษท 14 พ อค าชาว อ ตาเล ยนได พ ฒนาระบบบ ญช ค ข นเป นคร งแรก แต หล กเกณฑ ต างๆ ท เขาค ดข นน นไม ได รวมไว จนกระท งในป ค.ศ นาย FRA LUCA PACIOLI ได แต งหน งส อช อ เร ยกส นๆ ว า Summa เป นตาราว าด วยการคานวณเก ยวก บเลขคณ ต พ ชคณ ต การแลกเปล ยนเง นตรารวมท งการบ ญช ซ ง เขาได รวบรวมกฎเกณฑ ต างๆ ของหล กการบ ญช ค ไว อย างสมบ รณ จนได ร บการยกย องว าเป น บ ดา ว ชาการบ ญช ต อมาราวคร สต ศตวรรษท 18 เก ดการปฏ บ ต ทางอ ตสาหกรรมข นในย โรป ทาให เก ด การเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จคร งใหญ ม การลงท นมากข น โดยเฉพาะม การลงท นร วมก น ทาให เก ดความค ดท จะบ นท กบ ญช ก จการแยกต างหากจากเจ าของ เพ อจะได ร บทราบว าใครลงท นเท าใด และม ส ทธ ส วนได ส วนเส ยในก จการเท าใด นอกจากน นย งม การจ ดทางบการเง นเพ อรายงานถ งผล การดาเน นงานและฐานะของธ รก จให ผ ร วมลงท นได ทราบ ซ งแนวความค ดน เป นท ยอมร บและใช ก นอย จนถ งป จจ บ น เศรษฐก จไทยในป 2554 ย งคงม ป จจ ยเส ยงท จะส งผลกระทบต อเศรษฐก จไทยได แก (1) ป ญหาเศรษฐก จของสหร ฐฯ สหภาพย โรป และญ ป น โดยเฉพาะเศรษฐก จสหร ฐฯ ท ย งม อ ตราการ ว างงานส งกว าร อยละ 9.4 ของกาล งแรงงานรวม ขณะท สหภาพย โรปย งคงประสบป ญหาหน สาธารณะ และญ ป นย งคงประสภาวะการใช จ ายภายในประเทศท ชะลอต ว และแนวโน มค าเง นเยนท แข งค าข นกระทบต อการส งออก (2) ความฝ นผวนของเง นท นเคล อนย าย (3) แรงกดด นจากเง นเฟ อ (4) การขาดแคลนแรงงานในบางอ ตสาหกรรม อย างไรก ด ในป 2554 เศรษฐก จไทยย งได ร บป จจ ย บวกจากแรงส งของการขยายต วทางเศรษฐก จในป 2553 รวมถ งเสถ ยรภาพเศรษฐก จท ม นคง และ การดาเน นนโยบายการคล งแบบผ อนคลายต อเน องในป 2554 ทาให สศค. คาดว าเศรษฐก จไทยในป 2554 จะขยายต วได ร อยล ะ 4.5 ต อป การทาบ ญช คร วเร อน ถ อว าม ความสาค ญอย างย งต อแนวทางส ความพอเพ ยง ผ ปฏ บ ต จะต อง ร จ กประมาณตนเอง ม การวางแผนการใช จ ายอย างรอบคอยม สต ในการดารงช ว ต ซ งการวางแผนท ด น นจาเป นจะต องม การจดบ นท กข อม ลท ถ กต อง ม การเก บข อม ลเก ยวก บรายร บและรายจ ายของ คร วเร อน เพ อจ ดทาเป นบ ญช คร วเร อน และนาข อม ลท ได มาพ จารณาหาว ธ การเพ มรายร บและลด รายจ ายท ไม จาเป นเพ อให เก ดความพอด หากม ส วนท เหล อก ให เก บไว ออมเพ อใช ในอนาคต

7 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา จากสภาวะส งคมป จจ บ นท เต มไปด วยกระแสว ตถ น ยมและความฟ มเฟ อยจ งทาให คนไทย เด นทางผ ดจนเก ดป ญหาหน ส นไม จบส นและอย างไรก ตาม ถ าคนไทยย งม ทางออกค อการพ งพา ตนเองได ร จ กการม ความพอประมาณ ม เหต ผลตามแนวทางปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ของ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช ร ชการท 9 ทรงมองเห นความสาค ญของการม ภ ม ค มก น แลความพออย พอก น โดยเฉพาะการใช จ ายเง นเป นสาค ญซ งการทาบ ญช ม บทบาทท สาค ญในการวางแผนทางการเง นในป จจ บ น การทาบ ญช ค อ การจดบ นท ก ข อม ลเก ยวก บป จจ ยในการดารงช ว ตของตนเองและครอบคร ว และรวมไปถ งหน วยงานระด บประเทศข อม ลท ได จากการบ นท กบ ญช เป นต วบ งช อด ตป จจ บ น อนาคตของตนเอง ซ งสามารถนาข อม ลท ได จากการบ นท กไปวางแผนทางด านการเง นของตนเอง ซ งทางโรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จได เล งเห นประโยชน ของการจ ดทาบ ญช คร วเร อน จ งจ ดต งคณะน กศ กษาประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 3 (ปวช.3) จ ดทา โครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนกรณ ศ กษาการทาบ ญช คร วเร อนในเด กช มชนบ านแม โจ ซ งบ ญช คร วเร อนม ความ เหมาะสมและง ายต อการนามาปร บประย กต ใช ก บท กครอบคร วและหน วยงานต าง ๆ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ และน กศ กษาสาขาการบ ญช คณะบร หารธ รก จ ระด บประกาศน ยบ ตรช นป ท 3 ม จ ดม งหมายในการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนในช มชนเพ อให บ คคลในช มชนได เล งเห นความสาค ญของการทาบ ญช คร วเร อน และสามารถนาไปประย กต ใช ใน ช ว ตประจาว นของตนเองและครอบคร ว ซ งทางคณะผ จ ดทาหว งว าท านผ ทาบ ญช คร วเร อนจะได ร บ ทราบรายได และค าใช จ ายท แท จร ง และหว งว าท านจะนาผลจากการทาบ ญช คร วเร อนไปปร บใช ก บ การใช จ ายทางการเง นให ด ข นและเก ดประโยชน ส งส ด ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. ม งหว งให คนในช มชนเข าใจระบบบ ญช คร วเร อนและสามารถประย กต ใช ได 2. ม งหว งให คนในช มชนม ระบบการจ ดการด านการเง นอย างม นคงและม ประส ทธ ภาพ 3. ม งหว งให คณะผ จ ดทาได ม ประสบการณ การทางานร วมก บช มชน 4. ม งหว งให คณะผ จ ดทานาความร บ รณาการส ช มชน

8 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. ทาให คนในช มชนบ านแม โจ ได เข าใจเก ยวก บระบบการบ ญช คร วเร อนและสามารถ นาไปใช ได จร ง 2. คนในช มชนบ านแม โจ ได เข าใจเก ยวก บการจ ดการด านการเง นของครอบคร วและสามารถ นาไปใช ได อย างถ กต อง 3. ทาให คนในช มชนได ทราบถ งรายร บ-รายจ าย ท แท จร งในแต ล ะเด อน 4. คณะผ จ ดทาได ฝ กการทางานเป นท มและฝ กการประสานงานก บช มชน 5. คณะผ จ ดทาสามารถบ รณาการความร ส ท องถ น ประโยชน ท น กศ กษาจะได ร บ 1. ทาให คนในช มชนบ านแม โจ ได เข าใจเก ยวก บระบบการบ ญช คร วเร อนและสามารถ นาไปใช ได จร ง 2. คนในช มชนบ านแม โจ ได เข าใจเก ยวก บการจ ดการด านการเง นของครอบคร วและสามารถ นาไปใช ได อย างถ กต อง 3. ทาให คนในช มชนได ทราบถ งรายร บ-รายจ าย ท แท จร งในแต ล ะเด อน 4. คณะผ จ ดทาได ฝ กการทางานเป นท มและฝ กการประสานงานก บช มชน 5. คณะผ จ ดทาสามารถบ รณาการความร ส ท องถ น ขอบเขตของการพ ฒนา 1. ขอบเขตเน อหา ในการพ ฒนาคร งน จ ดทาการพ ฒนาระบบการบ ญช คร วเร อนให เด กน กเร ยนโรงเร ยนบ าน แม โจ อาเภอส นทราย จ งหว ดเช ยงใหม โดยศ กษาการดาเน นงานจากอาจารย ผ สอน รวมถ งป ญหา และอ ปสรรคในการดาเน นงาน ในแต ละข นตอนของการพ ฒนาระบบบ ญช คร ว 2. ขอบเขตด านประชากร ประชากรในการว จ ยคร งน ค อประชากรในพ นท โรงเร ยนบ านแม โจ ต.หนองหาร อ.ส น ทราย จ.เช ยงใหม

9 คาน ยามศ พท เศรษฐก จพอเพ ยง (Sufficiency Economy) เป นปร ชญาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงม พระราชดาร สช แนะแนวทางการดาเน นช ว ตแก พสกน กรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว า 25 ป ปร ชญาน ช ถ งแนวการดารงอย และปฏ บ ต ตนของประชาชนในท กระด บต งแต ระด บครอบคร ว ระด บช มชนจนถ งระด บร ฐ ท งในการพ ฒนาและบร หารประเทศให ดาเน นไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพ ฒนาเศรษฐก จเพ อให ก าวท นต อโลกย คโลกาภ ว ตน เศรษฐก จ (Economy) ค อ การกระทาใด ๆ อ นก อให เก ด การผล ต การจาหน ายและการ บร โภค การวางแผนทางการเง น (Financial Planning) ค อ การวางแผนการใช เง นของตนเอง หร อ ครอบคร ว เพ อให การใช จ ายเง นของต วเองเป นไปอย างไม ผ ดพลาดและเป นระบบ ว ตถ น ยม (Materialism) ค อ การน ยมในว ตถ ร ปล กษณ ท สวยงาม ย ห อด ง ราคาแพง แล ว บางอย างก ค ณภาพด ด วย ความพอประมาณ (Abstinence) ค อ ความพอด ท ไม น อยเก นไปและไม มากเก นไป โดยไม เบ ยดเบ ยนตนเองและผ อ น เช น การผล ตและการบร โภคท อย หน ส น (Liability) ค อ เง นท ผ หน งต ดค างอย จะต องใช ค นให ก บอ กผ หน ง การประสานงาน (Liaison) ค อ การจ ดให คนในองค กรทางานส มพ นธ สอดคล องก นโดย จะต องตระหน กถ งความร บผ ดชอบ บ ญช คร วเร อน (Household accounts) ค อ บ ญช รายร บรายจ ายท เก ดข นในแต ละว น การจด รายร บรายจ ายของตนเองในแต ละว นก เพ อทาให สามารถคานวณค าใช จ าย หร อว า วางแผนค าใช จ าย ในแต ละอาท ตย เป นการวางแผนการใช เง นอย างหน ง เง นออม (Savings) ค อ จานวนเง นส วนหน งท แบ งมาจากรายได และเก บสะสมไว ท ละเล กละ น อย เพ อสารองไว ใช ในอนาคต หร อในยามฉ กเฉ น ตามความเหมาะสมก บสถานะของตนเองและ ครอบคร ว บ รณาการ (Integration) ค อ การนาเอาศาสตร สาขาว ชาต าง ๆ ท ม ความส มพ นธ เก ยวข องก น มาผสมผสานเข าด วยก นให กลมกล นเป นเน อเด ยวก น จนม ความสมบ รณ ครบถ วนในต วเอง เพ อ นามาใช ประโยชน การจ ดหล กส ตรและจ ดการเร ยนการสอน

10 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทความค ดย อ การจ ดทาบ ญช รายได - รายจ าย เพ อค ณภาพช ว ตท ย งย นของเกษตรกร เร อง การจ ดทาบ ญช รายได รายจ ายให เกษตรกร หน วยงาน ธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตรสาน กงานจ งหว ดลพบ ร หล กการและเหต ผล ในสถานการณ ป จจ บ น ครอบคร วเกษตรกรไทยโดยท วไป ย งดารงช ว ตอย ด วยความ ประมาท ท งด านการผล ต และการบร โภค นอกจากน นย งไม ได ให ความสาค ญต อการบร หาร การเง นของครอบคร วทาให ไม ทราบว าแต ละว น แต ละเด อน ม รายได เท าใด ม ค าใช จ ายอะไรบ าง และใช จ ายอย างไม ประหย ด ไม เก บออมอย างสม าเสมอ อ นเป นเหต ของการใช จ ายเก นต ว ไม สมด ล ก บรายได ม ภาระหน ส น และไม สามารถท จะว างแผนการเง นในอนาคตได สาน กงาน ธ.ก.ส. จ งหว ดลพบ ร ได เล งเห นว า หล กการของระบบบ ญช เป นเคร องม ออ น สาค ญท จะช วยให ครอบคร วเกษตรกรสามารถบร หารจ ดการทางการเง นของครอบคร วได ซ งจากา กรดาเน นงานท ผ านมา ธ.ก.ส. ได เห นป ญหาต างๆ เช น ค าใช จ ายในคร วเร อนส ง ต นท นการผล ตส ง รายได ภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตรต า จ งร วมก นจ ดทา แผนการเง น - การออม หร อ ธนาคารช มชน แผนว สาหก จช มชนแผนการตลาด เป นต น หล งจากน นจ งนาแผนไปส การปฏ บ ต จะเห นได ว าบ ญช ในคร วเร อนเป นรากฐานสาค ญในระด บป จเจกชน ซ งจะทาให ม การค อยอก ไปในระด บช มชนต อไป ด วยความสาค ญด งกล าว ด งน น ธ.ก.ส. จ งจ ดให ม โครงการ "ครอบคร ว เกษตรกรไทยร วมใจ ทาบ ญช คร วเร อน เพ อเป นการส งเสร มให ครอบคร วเกษตรกร ได เป น ความสาค ญของการทาบ ญช อ นจะนาไปส การบร หารจ ดการทางการเง นของครอบคร วเกษตรกร ได อย างม ประส ทธ ภาพ ค อ ร รายได ร รายจ าย ร กาไร ร ขาดท น ร ถ งการใช จ ายอย างไรไห เก ดประโยชน ส งส ด และนาไปส การออมในท ส ด

11 ว ตถ ประสงค 1. เพ อจ ดประกายการเร ยนร เก ยวก บการบร หารการเง นให แก ครอบคร วของเกษตรกร โดยใช หล กของการจ ดทาบ ญช คร วเร อนอย างง าย ซ งม การจดบ นท กรายร บ - รายจ าย เป นประจา และม การ ปร บเปล ยนพฤต กรรมหล งการจ ดทาบ ญช คร วเร อน 2. เพ อส งเสร มให เยาวชนได ม การเร ยนร การจ ดการบร หารการเง นของครอบคร ว เร ยนร หล กการบ ญช และให ม น ส ยการใช จ ายท ม ประโยชน ร จ กการออม 3. เพ อเช อมโยงบ ญช คร วเร อนในระด บป จเจกชน ส บ ญช ช มชน ตลอดจนจ ดทาแผนช มชน พ งตนเองเพ อแก ไขป ญหาหน ส น และความยากจน เป าหมาย 1. เป าหมายตามกล มเกษตรกร ในระยะเร มแรกของโครงการ ธ.ก.ส. จะดาเน นการส งเสร มให ครอบคร วเกษตรกร ไทยจ ดทาบ ญช คร วเร อนจานวน 12,000 ครอบคร ว โดยผ านกล มบ คคลเป าหมาย ด งน ระด บเกษตรกร ธ.ก.ส. จะร วมก บหน วยงานภาคร ฐ และสถานศ กษา ส งเสร มให เกษตรกร จ ดทา บ ญช คร วเร อน โดยแจกสม ดบ ญช คร วเร อนให เกษตรกรไปจดบ นท กรายร บ - รายจ าย อย างง าย ซ ง กาหนดกล มเป าหมายในระยะเร มแรกจานวน 12,000 ครอบคร ว ด งน 1) กล มเกษตรกร / ช มชนท ผ านการอบรมส จธรรมช ว ตตามโครงการพ กชาระหน และลดภาระหน 5,000 ช มชน จานวน 8,600 คร วเร อน 2) กล มเกษตรกร / ช มชนท ผ านการเร ยนร แผ นแม บทช มชน จานวน 500 คร วเร อน 3) เกษตรกรตามโครงการแก ไขป ญหาหน ส นภาคประชาชนของร ฐบาล (หน นอก ระบบ) จานวน 500 คร วเร อน 4) เกษตรกรท ม ป ญหาการชาระหน (หน ในระบบ) จานวน 1,000 คร วเร อน 5) สมาช กกองท นหม บ าน 50,000 กองท น จานวน 1,000 คร วเร อน ระยะเวลาดาเน นงาน ต งแต ว นท 1 ส งหาคม ม นาคม 2549

12 ผลท คาดว าจะได ร บ 1. ครอบคร วเกษตรกรม การจ ดทาบ ญช คร วเร อนอย างง ายอย างต อเน อง 2. ครอบคร วเกษตรกรม การบร หารการเง น ท ร รายได ร รายจ าย ร กาไร ร ขาดท น สามารถ จ ดสรรเพ อการเก บออม หร อใช จ ายในอนาคตได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. เยาวชนของชาต ม ความร ความเข าใจในด านการบร การทางการเง นในครอบคร วในทางท เป นประโยชน และสามารถจ ดทาบ ญช อย างง ายได 4. ครอบคร วเกษตรกรสามารถเช อมโยงบ ญช คร วเร อนส บ ญช ช มชน ให บ งเก ดผลในการ แก ไขป ญหาหน ส น และความยากจน ผ จ ดทา นางจ รวรรณ วงษ บ ตรรอด ตาแหน ง พน กงานบร หารเง นท น 9 ห วหน าหน วยงานท ร บผ ดชอบ นายอาณ ฐพงษ ศ กด เจร ญ ตาแหน งผ อานวยการธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร สาน กงานจ งหว ดลพบ ร ผ แทนกระทรวงการคล ง นางปร ศนา พลอยน อย ตาแหน งคล งจ งหว ดลพบ ร

13 เอกสารท เก ยวข อง รายงานการประเม นโครงการจ ดท าบ ญช คร วเร อน เพ อเสร มสร างภ ม ป ญญาทางบ ญช ตาม แนวค ดปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการให บร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม ศ นย ศ กษาและพ ฒนาระบบตรวจสอบบ ญช มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร คณะว ทยาการจ ดการ ว นท 4 กรกฎาคม 1 ก นยายน 2553 แผนงาน/โครงการ : โครงการจ ดทาบ ญช คร วเร อนเพ อเสร มสร างภ ม ป ญญาทางบ ญช ตาม แนวค ดปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ประเด นย ทธศาสตร : เสร มสร างศ กยภาพและมาตรฐานการบร การว ชาการแก ส งคม การ พ ฒนาคนในช มชน ส งคมให เข มแข งและย งย น พ งพาตนเองได ตามแนวพระราชดาร เศรษฐก จ พอเพ ยง ผ ร บผ ดชอบ : คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร หน วยงานท ร บผ ดชอบ : คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร บทสร ปผ บร หาร ศ นย ศ กษาและพ ฒนาระบบตรวจสอบบ ญช ได เร มดาเน นงานเม อป พ.ศ โดยคณะ ว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ม ภารก จหล กค อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและบร การ ว ชาการส ส งคม โดยศ นย ศ กษาและพ ฒนาระบบตรวจสอบบ ญช ม อาจารย ท ม ความร ความสามารถ โดยตรง ม น กศ กษาท ม ความร ในการตรวจสอบบ ญช และสามารถถ ายทอดความร ให ก บบ คคลอ นให ทาบ ญช ได และช วยให น กศ กษาเก ดความเช อม นกล าแสดงออก ศ นย ศ กษาและพ ฒนาระบบตรวจสอบบ ญช ได ร วมก บสาน กงานตรวจสอบบ ญช สหกรณ จ งหว ดกาแพงเพชร ทาการฝ กอบรมการจ ดทาบ ญช คร วเร อนเพ อเสร มสร างภ ม ป ญญาทางบ ญช ตาม แนวค ดปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงให ก บน กเร ยนน กศ กษาและบ คคลท วไป โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให ประชาชนได ม ส วนร วมในการนาหล กเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ในช ว ตประจาว น และเพ อให ประชาชนสามารถจ ดทาบ ญช คร วเร อนได กล มเป าหมายค อ ประชาชน จานวน 67 คน และ ผ ปกครองน กศ กษาจานวน 267 คน ซ งม การจ ดการอบรมท งหมด 4 คร ง ด งน คร งท 1 จ ดเพ ออบรมให ก บผ ปกครองน กศ กษา ในว นท 4 กรกฎาคม 2553 ณ ห องประช ม ช น 6 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร จานวน 89 คน โดยม ผ ช วย ศาสตราจารย อน ธ ชยะพงษ เป นว ทยากร และม น กศ กษาช นป ท 3 โปรแกรมว ชาการบ ญช คณะ ว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร จานวน 24 คน เป นผ ช วยว ทยากร จากการ ดาเน นงานพบว า ผ เข าร บการอบรมม ความร เก ยวก บการจ ดทาบ ญช คร วเร อนเพ มมากข นเป นร อยละ

14 96.60 ในด านความพ งพอใจอย ในระด บมาก ค าเฉล ยเท าก บ 4.32 และในด านการนาความร ไปใช ผ เข าร บการอบรมสามารถนาไปประย กต ใช ได เป นร อยละ 98.9 คร งท 2 จ ดเพ ออบรมให ก บประชาชนท วไป ในว นท 18 ส งหาคม 2553 จานวน 36 คน ณ โรงเร ยนว ดราษฎร เจร ญพร ตาบลทรงธรรม อาเภอเม อง จ งหว ดกาแพงเพชร โดยม ผ ช วย ศาสตราจารย อน ธ ชยะพงษ เป นว ทยากร และม น กศ กษาช นป ท 3 โปรแกรมว ชาการบ ญช คณะ ว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร จานวน 11 คน เป นผ ช วยว ทยากร จากการ ดาเน นงานพบว า ผ เข าร บการอบรม ม ความร เก ยวก บการจ ดทาบ ญช คร วเร อนค ดเป นร อยละ ในด านความพ งพอใจอย ในระด บมากท ส ด ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.62 และในด านการนาความร ไปใช ค ด เป นร อยละ 100 คร งท 3 จ ดข นเพ ออบรมให ก บผ ปกครองน กศ กษา ในว นท 21 ส งหาคม 2553 จานวน 178 คน ณ ห องประช มคณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร โดยม ผ ช วยศาสตราจารย อน ธ ชยะพงษ เป นว ทยากร และม น กศ กษาช นป ท 3 โปรแกรมว ชาการบ ญช คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร จานวน 52 คน เป นผ ช วยว ทยากร จากการดาเน นงานพบว า ผ เข า ร บการอบรมม ความร เก ยวก บการจ ดทาบ ญช คร วเร อนเพ มมากข นเป นร อยละ ในด านความ พ งพอใจอย ในระด บมาก ค าเฉล ยเท าก บ 4.21 และในด านการนาความร ไปใช ผ เข าร บการอบรม สามารถนาไปประย กต ใช ได ค ดเป นร อยละ 97 คร งท 4 จ ดข นเพ ออบรมให ก บประชาชนท วไป ในว นท 1 ก นยายน 2553 จานวน 31 คน ณ โรงเร ยนบ านโนนสมอ ตาบลเทพนคร อาเภอเม อง จ งหว ดกาแพงเพชร โดยม ผ ช วยศาสตราจารย อน ธ ชยะพงษ เป นว ทยากร และม น กศ กษาช นป ท 3 โปรแกรมว ชาการบ ญช คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร จานวน 10 คน เป นผ ช วยว ทยากร จากการดาเน นงานพบว า ผ เข า ร บการอบรมม ความร เก ยวก บการจ ดทาบ ญช คร วเร อนเพ มมากข นเป นร อยละ ในด านความ พ งพอใจอย ในระด บมากท ส ด ค าเฉล ยเท าก บ 4.60 และในด านการนาความร ไปใช ผ เข าร บการ อบรมสามารถนาไปประย กต ใช ได ค ดเป นร อยละ 100 ผลการดาเน นการโดยภาพรวมพบว า ผ ร บบร การม ความร ความเข าใจค ดเป นร อยละ ความพ งพอใจค ดเป นร อยละ และการนาความร ไปใช ค ดเป นร อยละ 94.91

15 บทท 3 ว ธ การดาเน นงาน การดาเน นงาน โครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อน กรณ ศ กษาการทาบ ญช คร วเร อน ช มชนบ านแม โจ การ พ ฒนาศ กยภาพทางการบ ญช ของกล มเด กน กเร ยนโรงเร ยนบ านแม โจ บ านแม โจ ต.หนองหาร อ.ส นทราย จ.เช ยงใหม เป นการพ ฒนาศ กยภาพทางการบ ญช โดยม งเน นการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อน สถานท ดาเน นการพ ฒนา โรงเร ยนบ านแม โจ บ านแม โจ หม ต.หนองหาร อ.ส นทราย จ.เช ยงใหม การเก บรวบรวมข อม ล การพ ฒนาได เก บรวบรวมข อม ลม ข นตอนด งน 1. การเก บรวบรวมข อม ลท ต ยภ ม (Gathering Secondary Information) ข อม ลท ต ยภ ม ประกอบไปด วย ข าวสารท เคยม ผ เก บรวบรวมไว เพ อการอ น สามารถนาข อม ลด งกล าวมาประกอบ เอกสารหร ออ างอ งในการทาว จ ยหร อโครงการ ทาให สะดวกต อการส บค น รวบรวมข อม ล (เพราะ ไม ต องเส ยเวลาในการจ ดทาเอกสารหร อข อม ลใหม ) และประหย ดค าใช จ ายของผ ทา ทาให ผ ศ กษา สามารถทราบถ งความเปล ยนแปลงและแนวโน มของของสถานการณ ท ศ กษา แต ม ข อจาก ดเก ยวก บ ความครบถ วนของข อม ล เน องจากว ตถ ประสงค ในการค นอาจไม ตรงก บงานว จ ยน น ๆ ด งน นก อน จะนาข อม ลไปใช จ งต องม การปร บปร งแก ไขข อม ล และเก บข อม ลเพ มเต มจากแหล งอ นบางส วน 2. การเก บรวบรวมข อม ลปฐมภ ม (Gathering Primary Information) เป นข อม ลท เก บ รวบรวมจากน กเร ยนโรงเร ยนบ านแม โจ ข อม ลปฐมภ ม ได มาจากการต ดต อทางโรงเร ยนบ านแม โจ โดยการให เด กน กเร ยนบ นท กบ ญช คร วเร อนในแต ล ะว นของครอบคร วตนเอง ลงในสม ดบ ญช คร วเร อนท ได มอบให และย งเข าไปต ดตามการบ นท กบ ญช และให คาแนะนาเก ยวก บการบ นท ก บ ญช คร วเร อน ข อม ลประเภทน เป นข อม ลท ผ ว จ ยสามารถเล อกเก บให ตรงก บว ตถ ประสงค หร อตรง ตามความต องการของผ ว จ ยในการต าง ๆ แต ข อม ลประเภทน ย งม ข อเส ยจากการเก บข อม ลใน ภาคสนาม ค อ การส นเปล องเวลา ค าใช จ ายมาก และอาจม ค ณภาพท ไม ด พอ

16 เคร องม อในการพ ฒนา เคร องม อท ใช ในการพ ฒนาโครงการ ค อ เอกสารการบ นท กบ ญช คร วเร อนและแบบประเม น การเข าร วมโครงการ โดยม การให แต ละคร วเร อนบ นท กค าใช จ ายภายในคร วเร อนลงในสม ดบ ญช ท เราจ ดทาข นและหล งจากน นม การประเม นโดยจะแจกแบบประเม นให แต ละคร วเร อนหล งการร วม โครงการ เพ อให ทราบถ งผลการร วมโครงการและว ธ การปร บปร งทางการเง น ว ธ การว เคราะห ข อม ล การว เคราะห ข อม ลเช งค ณภาพ เป นการนาข อม ลท ได จากเคร องม อท ใช ในการว จ ยเช ง ค ณภาพ เช น แบบสอบถามปลายเป ด การส มภาษณ การส งเกตการณ และการว จ ยปฏ บ ต การแบบม ส วนร วม (PAR) เป นต น มาทาการว เคราะห โดยการว เคราะห ข อม ลเช งค ณภาพ ม เทคน คท สาค ญ ด งน 1. การจาแนกและจ ดระบบข อม ล (Typology and Taxonomy) เป นการนาข อม ลท ได นามา จาแนกและจ ดหมวดหม ออกให เป นระบบ 2. การว เคราะห สร ปอ ปน ย (Analytic Induction) เป นการนาข อม ลท ได จากเหต การณ ต างๆ ท เก ดข นมาว เคราะห เพ อหาบทสร ปร วมก นของเร อง 3. การเปร ยบเท ยบเหต การณ (Constant Comparison) เป นการน าข อม ลท ได มาไป เท ยบเค ยงหร อเปร ยบเท ยบก บเหต การณ อ น เพ อหาความเหม อนและความแตกต างก นท เก ดข น 4. การว เคราะห ส วนประกอบ (Componential Analysis) เป นการนาข อม ลท ได มาทาการ ว เคราะห ออกให เห นเป นส วนๆ 5. การว เคราะห ข อม ลเอกสาร (Content Analysis) เป นการนาเอกสารหร อหล กฐานต างๆ มาว เคราะห ให เห นว า ม งพรรณนาและอธ บายปรากฏการณ ท เก ดข น 6. การว เคราะห สาเหต และผล (Cause and Effect Analysis) เป นการนาข อม ลท ได มา ว เคราะห ให เห นว าจากผลมาจากเหต ค อ ว เคราะห ผลท เก ดข น ย อนกล บมาให เห นว าเก ดมาจากเหต ป จจ ยใดบ าง หร อว เคราะห เหต ไปหาผล ค อ ว เคราะห จากเหต ไปหาผล ค อ ว เคราะห ให เห นว าเม อ เหต น เก ดข น ได นาไปส ผลท เก ดข นอะไรบ าง 7. การสร างจ นตนาการเช งส งคมว ทยา (Sociology Imaginary) เป นการนาข อม ลท มา ว เคราะห โดยเปล ยนม มมองการว เคราะห ไปย งม มมองอ นๆ เพ อด ผลการว เคราะห ท เก ดข นว าเป น เช นใด ในการว เคราะห ข อม ลเช งค ณภาพ ไม ว าจะเป นการใช เทคน คใด ก อนท จะม การนาเทคน คท ง 7 เทคน คมาใช น น จาเป นอย างมากท จะต องม การตรวจสอบข อม ล เพ อให ผ ว จ ยเก ดความม นใจว า ข อม ลท ได เก บรวบรวมมาน นม ความถ กต องก อน ท งน เพราะการเก บข อม ลเช งค ณภาพน นเน นการ ใช อ ตว ส ย (subjectivity) ไม เหม อนก บการเก บข อม ลเช งปร มาณท เน นการใช ว ตถ ว ส ย (objectivity)

17 การตรวจสอบความถ กต องของข อม ลในการว จ ยเช งค ณภาพ เร ยกว า การตรวจสอบข อม ล สามเสร า (Triangulation) (Denzin 1970) โดยแบ งออกเป น 3 ประเภท 1. การตรวจสอบสามเส าด านข อม ล จะเน นการตรวจสอบข อม ลท ได มาจากแหล งต างๆ น นม ความเหม อนก นหร อไม ซ งถ าท กแหล งข อม ลพบว าได ข อค นพบมาเหม อนก น แสดงว าข อม ลท ผ ว จ ยได มาม ความถ กต อง 2. การตรวจสอบสามเส าด านผ ว จ ย จะเน นการตรวจสอบจากผ ว จ ยหร อผ เก บข อม ลต างคน ก นว าได ค นพบท เหม อนก นหร อแตกต างก นอย างไร ซ งถ าผ ว จ ยหร อผ เก บข อม ลท กคนพบว าข อ ค นพบท ได มาม ความเหม อนก น แสดงว าข อม ลท ผ ว จ ยได มาม ความถ กต อง 3. การตรวจสอบสามเส าด านทฤษฏ จะเน นการตรวจสอบว าถ าม การใช ทฤษฏ ท หลากหลายแล ว ข อม ลท ได มาเป นไปในท ศทางเด ยวก นหร อไม ถ าผ ว จ ยพบว าไม ว าจะนาทฤษฏ ใด มาใช ได ข อค นพบท เหม อนก น แสดงว าข อม ลท ผ ว จ ยได มาม ความถ กต อง

18 บทท 4 การว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลสร ปได ด งน ส วนท 1 ข อม ลท วไปเก ยวก บผ กรอกแบบสอบถาม ตารางท 1 เพศ ลาด บ เพศ จานวน (คน) ความถ ค ดเป น ร อยละ 1 ชาย หญ ง รวม จากตารางท 1 พบว าผ ตอบแบบสอบถามเป นชายร อยละ 40 และผ หญ งร อยละ 60 ตารางท 2 อาย ลาด บ อาย จานวน (คน) ความถ ค ดเป น ร อยละ ป ป มากกว า 20 ป ข นไป 0 0 รวม จากตารางท 2 พบว าผ ตอบแบบสอบถามโดยเฉล ยอาย ระหว าง ป ร อยละ 100 เน องจาก ผ ตอบแบบสอบถามค อผ เข าร วมโครงการ (น กเร ยนช น ม. 1)

19 ตารางท 3 สถานภาพ ลาด บ สถานภาพ จานวน (คน) ความถ ค ดเป น ร อยละ 1 โสด หม นแล ว แต งงานแล ว หย าร าง 1 5 รวม จากตารางท 3 พบว าผ ตอบแบบสอบถามม สถานภาพ โสดร อยละ 95 หย าร างร อยละ 5 ตารางท 4 สถานภาพครอบคร ว ลาด บ สถานภาพครอบคร ว จานวน (คน) ความถ ค ดเป น ร อยละ 1 บ ดามารดาอย ร วมก น บ ดาหร อมารดาถ งแก กรรม บ ดามารดาหย าร างการ 4 20 รวม จากตารางท 4 พบว าสถานภาพครอบคร วของผ ตอบแบบสอบถาม บ ดามารดาอย ร วมก นร อยละ 70 บ ดาหร อมารดาถ งแก กรรมร อยละ 10 บ ดามารดาหย าร างร อยละ 20

20 ตารางท 5 ท พ กอาศ ย ลาด บ ท พ กอาศ ย จานวน (คน) ความถ ค ดเป น ร อยละ 1 อย ก บบ ดามารดา อย ก บบ ดาหร อมารดา อย ก บญาต อย บ านต วเอง อย หอพ ก 2 10 รวม จากตารางท 5 พบว าผ ตอบแบบสอบถามพ กอย ก บ บ ดามารดาร อยละ 55 อย ก บบ ดาหร อมารดา 15 อย ก บญาต 15 อย บ านต วเอง 5 อย หอพ ก 10 ตารางท 6 รายได ต อเด อนของผ ปกครอง ลาด บ ท พ กอาศ ย จานวน (คน) ความถ ค ดเป น ร อยละ 1 4,000 บาท /เด อน ,000 7,000 บาท/เด อน มากกว า 7,000 บาท/เด อน 2 10 รวม จากตารางท 6 พบว าผ ปกครองของผ ตอบแบบสอบถามม รายได ระหว าง 4,000 บาท/เด อนร อยละ 35 5,000 7,000 บาท/เด อนร อยละ 55 มากกว า 7,000 บาท/เด อนร อยละ 10

21 ตารางท 7 จานวนเง นท นามาโรงเร ยนต อว น ลาด บ ท พ กอาศ ย จานวน (คน) ความถ จากตารางท 7 พบว าผ ตอบแบบสอบถามนาเง นมาโรงเร ยนอ นด บท 1 ต ากว า 50 บาทร อยละ 90 อ นด บท 2 ระหว าง บาทร อยละ 10 ค ดเป น ร อยละ 1 ต ากว า 50 บาท บาท บาท บาทข นไป 0 0 รวม

22 มาก = 5 ค อนข างมาก = 4 ปานกลาง = 3 น อย = 2 น อยท ส ด = 1 สร ปร อยละ ผลการว เคราะห ส วนท 2 ข อม ลท วไปเก ยวก บผ กรอกแบบสอบถาม แบบประเม นการทาโครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อน กรณ ศ กษาการทาบ ญช คร วเร อนช มชน บ านแม โจ ตาบลหนองหาร อาเภอส นทราย จ งหว ดเช ยงใหม เกณฑ การประเม น รายการ 1. น กเร ยนเร ยนร การบ นท กบ ญช คร วเร อน น กเร ยนเร ยนร ค ณค าของความพอเพ ยง น กเร ยนสามารถนาความร ไปเผยแพร ส ช มชน ช มชนสามารถยกระด บความเป นอย ของคนในช มชน คนในช มชน/น กเร ยนม เง นเก บออมจากการทาโครงการ คนในช มชมม ศ กยภาพในการบร หารการเง นส วนบ คคลได

23 สร ปแบบสอบถาม รายการ 1. น กเร ยนเร ยนร การบ นท กบ ญช คร วเร อน 2. น กเร ยนเร ยนร ค ณค าของความพอเพ ยง 3. น กเร ยนสามารถนาความร ไปเผยแพร ส ช มชน 4. ช มชนสามารถยกระด บความเป นอย ของคนในช มชน 5. คนในช มชน/น กเร ยนม เง นเก บออมจากการทาโครงการ 6. คนในช มชมม ศ กยภาพในการบร หารการเง นส วนบ คคลได อภ ปรายผลการว เคราะห ผ เข าร วมโครงการได เร ยนร การบ นท กบ ญช คร วเร อนปานกลาง ผ เข าร วมโครงการได เร ยนร ความพอเพ ยง ค อนข างมาก ผ เข าร วมโครงการสามารถนาความร ไปเผยแพร ส ช มชนได ในระด บค อนข างมาก ช มชนสามารถยกระด บความเป นอย ของคนใน ช มชนได ระด บปานกลาง ผ เข าร วมโครงการม เง นเก บออมมากข นใน ระด บปานกลาง ผ เข าร วมโครงการสามารถบร หารการเง นส วน บ คคลได ในระด บปานกลาง ข อเสนอแนะ 1. หากม โอกาสในการทาโครงการคร งถ ดไปก บโรงเร ยนช มชนบ านแม โจ ควรปร บปร งส ง ใดบ าง 1. ควรให คาแนะนาหลาย ๆ อย างมากกว าน 2. ควรม ความละเอ ยดในการให คาปร กษามากกว าน 3. ควรจ ดเวลาเข ามาทาโครงการให มากกว าน 2. ผ เข าร วมโครงการได อะไรจากการร วมโครงการ และจะน าผลจากการบ นท กบ ญช ไป ปร บใช ในช ว ตประจาว น และการเง นของคร วเร อนอย างไร 1. จะนาไปบ นท กการเง นของคร วเร อน หร อรายร บรายจ าย ภายในครอบคร ว 2. ทราบถ งการประหย ดค าใช จ าย และเก บออมเง น 3. ร ค ณค าของความพอเพ ยงนาไปปร บใช ในรายร บรายจ าย 4. ใช เง นอย างม เหต ม ผล 5. ทราบถ งการทาบ ญช คร วเร อน

24 ประว ต ความเป นมา จากภาวะส งคมป จจ บ นท เต มไปด วยกระแสว ตถ น ยมและความฟ มเฟ อยจ งทาให คนไทย เด นทางผ ดจนเก ดป ญหาหน ส นไม จบส น และอย างไรก ตาม ถ าคนไทยย งม ทางออกค อการพ งพา ตนเองได ร จ กการม ความพอประมาณ ม เหต ผลตามแนวทางปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ของ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช ร ชกาลท 9 ทรงมองเห นความสาค ญของการม ภ ม ค มก น และความพออย พอก น โดยเฉพาะการใช จ ายด านการเง นเป นสาค ญซ งการทาบ ญช ม บทบาทท สาค ญในการวางแผนการเง นในป จจ บ น การทาบ ญช ค อ การจดบ นท ก ข อม ลเก ยวก บป จจ ยในการดารงช ว ตของตนเองและ ครอบคร วและรวมไปถ งหน วยงานระด บประเทศ ข อม ลท ได จากการบ นท กบ ญช เป นต วบ งช อด ต ป จจ บ นอนาคตของตนเอง ซ งสามารถนาข อม ลท ได จากการบ นท กไปวางแผนทางด านการเง น ของตนเอง ซ งทางน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 3 โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และ บร หารธ รก จ ได จ ดทา โครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนกรณ ศ กษาการทาบ ญช คร วเร อนใน เด กช มชนบ านแม โจ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ และน กศ กษาสาขาการบ ญช คณะบร หารธ รก จ ระด บประกาศน ยบ ตรช นป ท 3 ม จ ดประสงค ม งหมายในการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนในช มชน เพ อนให บ คคลในช มชนได เล งเห นความสาค ญของการทาบ ญช คร วเร อน และสามารถนาไป ประย กต ใช ในช ว ตประจาว นของครอบคร ว ซ งทางคณะผ จ ด ทาหว งว าท านผ ทาบ ญช คร วเร อนจะ ได ร บทราบรายได และค าใช จ ายท แท จร ง และหว งว าท านจะนาผลจากการทาบ ญช คร วเร อนไป ปร บใช ก บการใช จ ายทางการเง นให ด ข นและเก ดประโยชน ส งส ด ว ตถ ประสงค (Objective) 1. ม งหว งให คนในช มชนเข าใจระบบบ ญช คร วเร อนและสามารถประย กต ใช ได 2. ม งหว งให คนในช มชนม ระบบการจ ดการด านการเง นอย างม นคงและม ประส ทธ ภาพ 3. ม งหว งให คณะผ จ ดทาได ม ประสบการณ การทางานร วมก บช มชน 4. ม งหว งให คณะผ จ ดทานาความร บ รณาการส ช มชน

25 สร ปผล บทท 5 สร ปผลการพ ฒนา จากการสร ปแบบสอบถามพบว าผ ตอบแบบสอบถามร อยละ 40 เป นผ ชาย และร อยละ 60 ผ หญ ง โดยเฉล ยอาย ระหว าง ป ร อยละ 100 เน องจากผ ตอบแบบสอบถามค อผ เข าร วม โครงการ (น กเร ยนช น ม. 1) ผ ตอบแบบสอบถามม ร อยละ 95 สถานภาพ โสด ร อยละ 5 หย าร าง สถานภาพครอบคร วของผ ตอบแบบสอบถามร อยละ 70 บ ดามารดาอย ร วมก น ร อยละ 10 บ ดาหร อ ร อยละ 20 มารดาถ งแก กรรม บ ดามารดาหย าร าง ผ ตอบแบบสอบถามร อยละ 55 พ กอย ก บ บ ดา มารดา ร อยละ 15 อย ก บบ ดาหร อมารดา ร อยละ 15 อย ก บญาต ร อยละ 5 อย บ านต วเอง ร อยละ 10 อย หอพ ก ร อยละ 35 ผ ปกครองของผ ตอบแบบสอบถามม รายได ระหว าง 4,000 บาท/เด อน ร อยละ 55 ม รายได 5,000 7,000 บาท/เด อน ร อยละ 10 ม รายได มากกว า 7,000 บาท/เด อน ผ ตอบ แบบสอบถามนาเง นมาโรงเร ยนอ นด บท 1 ต ากว า 50 บาทร อยละ 90 อ นด บท 2 ระหว าง บาทร อยละ 10 อภ ปรายผลจากการสร ป โครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนของน กเร ยนโรงเร ยนบ านแม โจ บรรล ว ตถ ประสงค ผ เข าร วมโครงการเข าใจระบบบ ญช คร วเร อนและสามารถประย กต ใช ได ร อยละ 65 ผ เข าร วม โครงการม ระบบการจ ดการด านการเง นอย างม นคงและม ประส ทธ ภาพ ร อยละ 57 คณะผ จ ดทาม ประสบการณ ในการเข าร วมทางานร วมก บช มชนโดยท ผ เข าร วมโครงการเข าใจแ ละสามารถ เผยแพร ความร ส ช มชนได ร อยละ 60 คณะผ จ ดทานาความร บ รณาการส ช มชนทาให ผ เข าร วม โครงการม เง นเก บออมร อยละ 66

26 ข อเสนอแนะ 1. หากม โอกาสในการทาโครงการคร งถ ดไปก บโรงเร ยนช มชนบ านแม โจ ควรปร บปร งส ง ใดบ าง 1. ควรให คาแนะนาหลาย ๆ อย างมากกว าน 2. ควรม ความละเอ ยดในการให คาปร กษามากกว าน 3. ควรจ ดเวลาเข ามาทาโครงการให มากกว าน 2. ผ เข าร วมโครงการได อะไรจากการร วมโครงการ และจะน าผลจากการบ นท กบ ญช ไป ปร บใช ในช ว ตประจาว น และการเง นของคร วเร อนอย างไร 1. จะนาไปบ นท กการเง นของคร วเร อน หร อรายร บรายจ าย ภายในครอบคร ว 2. ทราบถ งการประหย ดค าใช จ าย และเก บออมเง น 3. ร ค ณค าของความพอเพ ยงนาไปปร บใช ในรายร บรายจ าย 4. ใช เง นอย างม เหต ม ผล 5. ทราบถ งการทาบ ญช คร วเร อน

27 บรรณาน กรม (ว นท ส บค น 9-10 กรกฎาคม 2554) ค นคว าเก ยวก บ Proposal

28 ภาคผนวก

29 ว ธ การดาเน นงาน 1. โครงการน เร มปฏ บ ต งานเม อว นท 1 กรกฎาคม 2554 ส นส ดการปฏ บ ต งานเม อว นท 29 ก มภาพ นธ ข นตอนการดาเน นงาน 2.1. ศ กษางานเร ยนร เพ มเต มจากอาจารย ผ สอนและอาจารย ท ปร กษา 2.2. จ ดทาเอกสารและเตร ยมความพร อมในการลงพ นท

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส 551123674 ช น/ห อง ปวช. 3/8

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 รายงานสร ป การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 ภายใต แผนความร วมม อป 2550-2554 ระหว าง กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ก บ องค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต (UNICEF) 0 สารบ ญ

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ก ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ โดย ครรช ต พ ทธโกษา ท ปร กษาด านการว จ ยทางว ทยาศาสตร สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ธ นวาคม 2554 ข คาน า ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ท ท านถ

More information

2.2 บ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษาท ได งานท าแล ว เม อจ าแนกตามคณะว ชาพบว า คณะว ชาท ม บ ณฑ ตม งานท ามากท ส ด ค อ คณะท นตแพทยศาสตร และคณะแพทยศาสตร ซ งม งานท

2.2 บ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษาท ได งานท าแล ว เม อจ าแนกตามคณะว ชาพบว า คณะว ชาท ม บ ณฑ ตม งานท ามากท ส ด ค อ คณะท นตแพทยศาสตร และคณะแพทยศาสตร ซ งม งานท ก ค าน า รายงานการว เคราะห ภาวะการม งานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ของมหาว ทยาล ย นเรศวร เป นการส ารวจสถานภาพ ต ดตามผล เก ยวก บข อม ลพ นฐาน การม งานท า และสาเหต ของการ ไม ได งานท า ป ญหาและอ ปสรรคในการหางานท

More information

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง สถาบ นพ ฒนาการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยภาคกลาง ส าน กงานปล ดกระทรงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ก คาน า

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา "...เศรษฐก จพอเพ ยง เป นเสม อนรากฐานของช ว ต รากฐานความม นคงของแผ นด น เปร ยบเสม อนเสาเข ม ท ถ กตอกรองร บบ านเร อนต วอาคารไว น นเอง ส งก อสร างจะม นคงได ก อย ท เสาเข ม และล มเสาเข มเส ยด วยซ ำไป..." พระราชดำร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นายจานงค ส ขช รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information