บทท 5 การวางแผนโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 5 การวางแผนโครงการ"

Transcription

1 บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ ยทางการบร หาร ได แก บ คลากร ว สด อ ปกรณ เง นท น ข อม ล และการจ ดการให เป นผลผล ต หร อผล ตภ ณฑ ท ม ความสอดคล องก บว ตถ ประสงค ของโครงการ ด งน นผ บร หารโครงการจะต องให ความส าค ญในด านว ตถ ประสงค ขอบเขตการด าเน นงาน องค การ ค ณภาพ ต นท น เวลา เป นต น เพ อน า ว ตถ ประสงค ด งกล าวมาวางแผนเพ อด าเน นก จกรรมท เก ยวข องต อไป การร เร มโครงการท จะให ม โครงการเก ดข นน เก ดจากการเห นโอกาสทางการตลาด องค การจ งด าเน นการผล ตผล ตภ ณฑ ท ตลาด ต องการ หร อเก ดจากความต องการเสร มให โครงการท ก าล งด าเน นการอย แล วประสบผลส าเร จ เก ดจาก ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต องค การจ งต องม โครงการในการด แลและช วยเหล อ เก ดจากความต องการของส งคม จ งต องก าหนดให ม โครงการให ความช วยเหล อ เป นต น ด งน นผ บร หารโครงการจะต องใช ทร พยากร การบร หารต างๆ ท าให ผ บร หารจ าเป นจะต องใช ทร พยากรท ม อย อย างจ าก ดให เก ดประโยชน ส งส ด การวางแผนโครงการเป นกระบวนการแรกของการเร มต นโครงการ หากโครงการไม ได ร บ ความเอาใจใส ไว ล วงหน าแล วจะท าให โครงการน นเป นโครงการท ถ ก าหนดข นมาอย างเล อนลอย ขาด ความน าเช อถ อ ซ งเหต การณ ด งกล าวเก ดจากการขาดการว เคราะห ข อม ลสารสนเทศ ความเป นเหต เป นผล ท สอดคล องก นในการด าเน นโครงการ ขาดการพ จารณาจากฐานข อม ลท เก ยวข องอย างครอบคล มตาม สถานการณ ท เก ดข นจร ง ขาดการสร างรากฐานความเข มแข งให ก บโครงการอย างเป นระบบ ซ งจะท าให เก ดความล มเหลวจากการด าเน นโครงการในอนาคตได ด งน นการก าหนดโครงการท ผ ดพลาดจะก อให เก ด ผลกระทบตามมาอย างต อเน อง เน องจากสภาวะแวดล อมในป จจ บ นม การเปล ยนแปลงท รวดเร วและ ม ความไม แน นอนจ งท าให โครงการได ร บความส าค ญมากย งข น ผ บร หารโครงการควรเร มต นจากการว เคราะห สภาวะแวดล อมท งภายในและภายนอกอย างรอบคอบ ก อนด าเน นโครงการจร ง เน องจากก จกรรมของโครงการจะม ความส มพ นธ อย างเป นระบบเพ อบรรล ว ตถ ประสงค และเพ อสนองตอบความต องการตามแผนงานท ก าหนดขององค การ การว เคราะห สภาวะแวดล อม จ งม ส วนช วยท าให ลดผลกระทบจากสภาวะแวดล อมท ไม คาดค ดลงได จากล กษณะของการด าเน นโครงการ ท ม ความแตกต างออกไปจากการวางแผนการปฏ บ ต โดยท วไป ด งน นผ วางแผนโครงการจะต องทราบ ถ งหล กการท จ าเป นในการด าเน นโครงการและให ความส าค ญในการวางแผนด วย

2 118 ความส าค ญของการวางแผนโครงการ โครงการเป นส วนประกอบท ส าค ญของแผนงานหล กในองค การ ซ งแผนงานแต ละแผน จะประกอบไปด วยโครงการท จะต องม ความครอบคล มก จกรรมท กด านของแผน แผนงานจะไม สามารถ ด าเน นการไปได อย างม ประส ทธ ภาพหากแผนน นขาดโครงการท ไม ครอบคล มงานหร อก จกรรม ได แก การก าหนดว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การด าเน นก จกรรมท ช ดเจน เป นต น เพ อให การด าเน นก จกรรม บรรล ผลส าเร จของโครงการ ด งน นผ บร หารจ งต องท าการวางแผนงานหร อก าหนดก จกรรมเป นข นตอน ท ม ความสอดคล องก นไป นอกจากน ล กษณะท ส าค ญของโครงการ ค อ การปฏ บ ต ท สอดคล องก น เน องจาก การด าเน นโครงการม กเก ยวข องก บหลายหน วยงาน และการด าเน นก จกรรมท ม ความซ บซ อนรวมท งม ว ตถ ประสงค ท ช ดเจนซ งเป นป จจ ยส าค ญและย งเป นป จจ ยท ก าหนดความส าเร จของโครงการอ กด วย การวางแผนโครงการ (Project planning) ค อ ความพยายามท จะคาดคะเนเวลาและค าใช จ าย ท จะใช ในการด าเน นงานโครงการใดโครงการหน ง นอกจากน ย งรวมถ งผลประโยชน ท คาดว าจะได ร บ จากโครงการ การก าหนดข นตอนในการท างาน ก จกรรมท จะต องท า เวลาท ใช ในแต ละก จกรรม รวมท ง บ คลากรท เหมาะสมในแต ละก จกรรมด วย ในแต ละโครงการควรจะวางแผนในรายละเอ ยดให มาก ก อนท จะเร มท างานจร งและเม อด าเน นงานจร งแล ว ควรม การต ดตามและควบค มให เป นไปตามแผนท วางไว ด วย ส าหร บการก าหนดแผนงานและออกแบบโครงการจะประกอบไปด วยก จกรรมต างๆ ได แก การว เคราะห การออกแบบและการพ ฒนาโปรแกรม การเตร ยมเอกสาร การฝ กอบรม และการปฏ บ ต งานจร ง ซ งแต ละ ก จกรรมก จะประกอบด วยงานย อยแยกอ ก ได แก การคาดคะเนและก าหนดระยะเวลา การเตร ยมตาราง การปฏ บ ต งาน คาดคะเนและจ ดสรรค าใช จ าย ผลประโยชน ท จะได ร บ เป นต น ส าหร บล กษณะของการวางแผนโครงการท ม ประส ทธ ผลน น จะประกอบไปด วยค ณล กษณะ ท ส าค ญ ค อ โครงการต องม ว ตถ ประสงค ท ม ความเฉพาะเจาะจง ม ความย ดหย น ม การประสานท ด ระหว าง ผ ปฏ บ ต และม การวางแผนการควบค มท ด เป นต น ส วนองค ประกอบของการวางแผนโครงการ ได แก ม การก าหนดภาพรวมของโครงการ ม การก าหนดว ตถ ประสงค ของโครงการ ม การก าหนดเน อหาท วไป ของโครงการ ม การพ จารณาข อตกลงการปฏ บ ต งาน ม การก าหนดเวลาในการปฏ บ ต ทร พยากรท ใช ใน การบร หารโครงการ บ คลากรผ ปฏ บ ต ในโครงการ เคร องม อหร อเทคน คในการประเม นโครงการ การ พ จารณาป ญหาและอ ปสรรคท อาจเก ดข นได เป นต น ส วนกล มบ คคลท ม ส วนเก ยวข องในการวางแผนโครงการ ประกอบด วย คณะกรรมการอ านวยการ ผ บร หารระด บส ง ผ จ ดการตามสายงาน ผ จ ดการโครงการ ผ จ ดการกล มงาน ท ปร กษาโครงการ ผ เช ยวชาญหร อผ ช านาญพ เศษ เป นต น

3 119 ว ส ตร จ ระด าเก ง (2547, หน า 97) กล าวว า ข นตอนการวางแผนน นจะเร มต งแต การก าหนด ว ตถ ประสงค ของโครงการ ว ธ การจ ดการและว ธ ท างานต างๆ เพ อให บรรล ตามเป าหมาย โดยการแยก โครงการออกเป นกล มงานและงานแล วจ งก าหนดเวลาแต ละงาน ตลอดจนความส มพ นธ ระหว างงาน โดยท มงานบร หารโครงการจะก าหนดต นท นการใช ทร พยากรต างๆ ส าหร บแต ละงานและรวมเป นของ ท งโครงการ ท งน จะต องให ผ ร บผ ดชอบในแต ละกล มงานและในกรณ ท ต องม การพ ฒนาว ธ การท ต องพ ฒนา ว ธ การปฏ บ ต ท จ าเป นก จะต องจ ดท าไปในช วงเวลาท เหมาะสม รวมไปถ งการฝ กอบรมให ก บผ ปฏ บ ต ด วย การวางแผนโครงการน นม ประโยชน และความส าค ญต อองค การหลายประการ หากผ บร หาร ม การวางแผนโครงการอย างเป นระบบแล ว จะท าให การใช ทร พยากรท ม อย อย างจ าก ดเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ เน องจากการวางแผนโครงการได ม การพ จารณาถ งก จกรรมท เก ยวข องท าให สามารถใช ทร พยากรได อย างค มค า ลดความส ญเส ยและข อผ ดพลาดลงได การวางแผนโครงการท ด ควรจ ดท าอย าง เป นระบบและอาศ ยความร ความเข าใจเก ยวก บต วโครงการ ไม ว าจะเป นป ญหาท โครงการต องการแก ไข และความคาดหว งจากการแก ไขป ญหาน น ด งน นโครงการจะต องม การประสานงานก บโครงการอ นๆ ด วย ด งน นการประสานงานจ งจะช วยท าให การใช ทร พยากรท ม อย อย างจ าก ดเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ โครงการประกอบด วยก จกรรมท เป นระบบย อยท ม ความเก ยวข องก บระบบย อยหลายๆ ระบบ จ งท าให การวางแผนโครงการเป นกลไกในการประสานก จกรรมต างๆ ของโครงการ ด งน นการวางแผน โครงการจ งต องด าเน นการก อนก จกรรมอ น เพ อก าหนดก จกรรมท จ าเป นต อความส าเร จของโครงการ ซ งป ญหาจากก จกรรมในการด าเน นโครงการท ผ บร หารโครงการจะต องค าน งถ ง ค อ ผลการด าเน นโครงการ ท อาจเก ดการเบ ยงเบนไปจากแผนท ก าหนดหร อผลผล ตของโครงการแตกต างจากท คาดหว ง เป นต น เน องจากในการน าโครงการไปปฏ บ ต ม กพบว าผ ท เก ยวข องก บโครงการไม สามารถปฏ บ ต งานได ตาม แผนท วางไว ด งน นการวางแผนท ด และเหมาะสมจ งเป นป จจ ยท ม ความส าค ญต อความส าเร จของโครงการ อย างไรก ตามการวางแผนโครงการย งม ความจ าเป น เน องจากไม เพ ยงแต ท าให ผ บร หารสามารถ ประสานงานก บก จกรรมต างๆ ของโครงการอย างม ประส ทธ ภาพ แต ย งท าให สามารถต ดส นใจและจ ดสรร ทร พยากรให ก บก จกรรมภายในโครงการอย างเหมาะสมอ กด วย ให ผ บร หารสามารถบร หารโครงการ จนบรรล ว ตถ ประสงค ท ต องการ นอกจากน การวางแผนโครงการอย างม ประส ทธ ภาพท าให โครงการ สามารถแล วเสร จภายในระยะเวลาและงบประมาณท ก าหนด โดยการวางแผนจะม การค าน งถ งว ตถ ประสงค ท งในระยะส น ปานกลาง และระยะยาวเพ อการบรรล ภารก จขององค การหร อส งคม การวางแผนโครงการ จ งเป นว ธ การวางแผนท ม งเน นอนาคต ม การใช ระบบสารสนเทศในการบร หารก จกรรมในโครงการ แบบบ รณาการ และม งเน นถ งการบรรล ผลส าเร จตามแผนท ได ก าหนดไว ในแผนของโครงการน นเอง

4 120 ป จจ ยท เก ยวข องก บการวางแผนโครงการ เม อแผนโครงการได ร างเสร จแล วเพ อให เก ดความม นใจว าทร พยากรท จ าเป นจะได ร บการจ ดสรร อย างเพ ยงพอและแผนจะถ กน าไปส การปฏ บ ต ได อย างเหมาะสม ผ บร หารโครงการควรส งแผนไปให ผ บร หารระด บส งได พ จารณาและให ข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งและแก ไขเบ องต น เม อแผนได ปร บปร ง แก ไขเสร จเร ยบร อยแล วจ งน าเสนอแผนโครงการเพ อให ความเห นชอบและร บการอน ม ต และเม อโครงการ ได ร บการอน ม ต ให ด าเน นโครงการแล ว จากน นผ บร หารโครงการจ งจ ดท าแผนด าเน นงาน เช น การจ ด โครงสร างการปฏ บ ต เพ อน าไปส ว ตถ ประสงค ท ต องการ โดยแผนจะแสดงให ทราบถ งภาระหน าท และ ความร บผ ดชอบท บ คลากรแต ละคนต องปฏ บ ต รวมถ งการต ดส นใจท ส าค ญท งหมด ด งน นแผนโครงการ จ งเป นกลไกส าหร บการต ดต อประสานงานระหว างผ ปฏ บ ต ในโครงการ และเป นก จกรรมแรกท จ ดท าข น เพ อใช ก าหนดล าด บของงานอย างละเอ ยด และเตร ยมงบประมาณส าหร บโครงการต อไป แผนโครงการจะถ กจ ดท าและก าหนดการในร ปปฏ ท นเพ อด าเน นการอย างเหมาะสม ถ าหาก แผนโครงการท ไม ได ถ กก าหนดการเพ อด าเน นการอย างเหมาะสมล วงหน าแล ว อาจจะน าไปส การด าเน นงาน ท ม ป ญหาและอ ปสรรคจนเก ดความล มเหลวได ด งน นส งส าค ญท ผ บร หารจะต องท าการวางแผนเพ อ ด าเน นงานต งแต เร มต นก อนท จะเร มต นท าก จกรรมอ น อย างไรก ตามแผนส าหร บด าเน นโครงการท ด น น จะต องสามารถปร บปร งเปล ยนแปลงได ตามความเหมาะสมตามสถานการณ เน องจากสภาวะแวดล อมท โครงการต องเผช ญสามารถเปล ยนแปลงไป จนสามารถท าให ผลการด าเน นโครงการคลาดเคล อนไปจาก ว ตถ ประสงค ได ตลอดเวลาน นเอง อย างไรก ตามแผนจะถ กเปล ยนแปลงก ต อเม อต องการป องก นหร อ แก ไขป ญหา เช น ขาดแคลนเง นท น ใช เวลาเก นกว าท ก าหนด เป นต น ท แตกต างไปจากแผนท ก าหนดไว ข อม ลสารสนเทศเป นป จจ ยท ส าค ญและจ าเป นส าหร บการวางแผนโครงการ ผ วางแผนจ าเป นต อง ค นหาข อม ลท เก ยวข องมาว เคราะห ประกอบการต ดส นใจ เช น ผ ท ม ส วนเก ยวข องก บโครงการ ประเภทของโครงการ สถานท ต งของโครงการ ขอบเขตของงานท ต องด าเน นการ การประมาณการด านต นท น ป จจ ยด านสภาวะแวดล อม เป นต น นอกจากน การม ส วนร วมระหว างผ บร หารและผ ปฎ บ ต ในโครงการ ก เป นป จจ ยท ม บทบาทและความส าค ญในการเตร ยมแผนและด าเน นโครงการอ กด วย ส าหร บผ ม ส วนร วม ในโครงการ เช น ว ศวกร ผ บร หาร ผ ประเม นผลโครงการ เป นต น ผ บร หารโครงการต องสร างความร และ ความเข าใจในด านว ตถ ประสงค ท ต องการจากโครงการก บผ ท ม ส วนเก ยวข องด งกล าว เน องจากความเข าใจ ท ตรงก นสามารถส งผลต อความส าเร จของโครงการได ด งน นการม ส วนร วมจ งเป นป จจ ยท ม ความส าค ญ ท งในการม ส วนร วมในการก าหนดท ศทางการปฏ บ ต การต ดตามผลงาน และควบค มงาน เป นต น

5 121 เพ อให การวางแผนโครงการเก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ผ วางแผนโครงการจะต อง ค าน งถ งป จจ ยต างๆ ท ม ความส าค ญของการวางแผนโครงการและการด าเน นโครงการ ส าหร บป จจ ย ด งกล าว (ฐาปนา ฉ นไพศาล และอ จฉรา ช วะตระก ล, 2540, หน า ) ด งน 1. ภาพรวม เป นส วนแรกท ม การสร ปว ตถ ประสงค และขอบเขตของโครงการ ซ งประกอบด วย ข อความท ระบ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย การว ดความก าวหน าของโครงการ เป นต น 2. ว ตถ ประสงค เป นส วนของแผนท จะให รายละเอ ยดและกล าวถ งในส วนแรก รวมท งเป าหมาย ทางด านเทคน คท ใช การก าหนดผลล พธ ท ต องการและม ความช ดเจนจากการด าเน นโครงการ 3. ว ธ การด าเน นงาน เป นส วนท อธ บายถ งว ธ การหร อแนวปฏ บ ต โดยท วไปจะก าหนดแนวทาง ในการปฏ บ ต เช น เทคน คว ธ ปฏ บ ต การประสานงาน ความส มพ นธ ของก จกรรมต างๆ ในโครงการ เป นต น 4. ล กษณะของส ญญา เป นส วนท ม ความส าค ญท ประกอบด วยรายการและค าอธ บายของรายงาน ท ถ กก าหนดไว ในส วนต างๆ การจ ดเตร ยมส ญญาข อตกลงต างๆ ว ธ การยกเล กส ญญา เป นต น 5. ก าหนดการ เป นส วนท ระบ ถ งเหต การณ ท จะเก ดข นและใช ส าหร บการว ดความก าวหน า ของโครงการท งหมด หร อระยะเวลาท คาดว าจะใช ในการด าเน นโครงการ เป นต น 6. ทร พยากร เป นส วนประกอบด วยงบประมาณท ระบ ถ งเง นลงท นและค าใช จ ายต างๆ ท จ าเป นต อง ใช ในการด าเน นงาน ว ธ การในการจ ดสรร การก าก บด แล และการควบค มเง นลงท นหร อค าใช จ าย 7. บ คลากร เป นการระบ ถ งบ คลากรท ต องการ เช น จ านวน ความร ความช านาญ การฝ กอบรม ท จ าเป น ป ญหาท เก ดจากการแสวงหา นโยบายในการบร หารบ คลากร การประสานงาน เป นต น 8. ว ธ การประเม น เป นการเปร ยบเท ยบก บมาตรฐานหร อว ธ การท ก าหนดไว ในข นตอนของ การร บโครงการ การก าหนดแนวทางหร อเทคน คว ธ ในการประเม นผลด านความส าเร จของโครงการ 9. ป ญหาท อาจจะเก ดข นได เป นการคาดการณ ถ งป จจ ยท สามารถส งผลกระทบต อการบรรล ผล ส าเร จ เช น ความล าช า ข อจ าก ดของทร พยากร การขาดการต ดต อและประสานงานของบ คลากร เป นต น นอกจากน สภาวะแวดล อมท งภายในและภายนอกของโครงการย งเป นป จจ ยท เก ยวข องและ การบรรล ผลส าเร จของการวางแผนโครงการท ส าค ญอ กด วย โดยสภาวะแวดล อมด งกล าวสามารถส งเสร มหร อ ข ดขวางการบรรล ความส าเร จของโครงการ ได แก ด านโครงสร างขององค การหร อส งคม เช น กฎหมาย ขนบธรรมเน ยม ประเพณ เป นต น ด านการบร หาร เช น โครงสร างการบร หารแบบรวมศ นย ท ควบค ม การต ดส นใจด านทร พยากร ท ศนคต ของผ บร หารท ต อต านการด าเน นโครงการ เป นต น และด านส งคม เช น ผ ร บบร การขาดความม นใจหร อไม ยอมร บโครงการ เป นต น ด งน นการว เคราะห ถ งป จจ ยท เก ยวข อง ก บสภาวะแวดล อมส าหร บการวางแผนโครงการจ งเป นป จจ ยท ม ความส าค ญต อการด าเน นโครงการด วย

6 122 กระบวนการวางแผนโครงการ ในการวางแผนน นจะต องท าในท กข นตอนของวงจรโครงการเพ อเตร ยมไปส ข นตอนต อไป นอกจากน ผ บร หารย งอาจกระท าซ าในหลายๆ ระด บพร อมก น ซ งโครงการหน งม กประกอบด วยแผนย อย ท แยกออกจากก นตามช วงเวลาและตามข นตอนของโครงการ เช น แผนการจ ดซ อและจ ดจ าง การปฏ บ ต การ การบ าร งร กษา เป นต น กระบวนการและข นตอนการวางแผนโครงการจะเร มต นต งแต การก าหนด ว ตถ ประสงค ว ธ การจ ดการ และว ธ ปฏ บ ต เพ อให เก ดการบรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายโดยการแบ งแยก ก จกรรมในโครงการออกมาแล วจ งท าการก าหนดเวลาของแต ละก จกรรม ตลอดจนความส มพ นธ ระหว าง ก จกรรม โดยคณะท างานจะท าการก าหนดการใช ทร พยากรบร หารต างๆ ในแต ละก จกรรมและรวมเป น ทร พยากรรวมของท งโครงการ ท งน ผ บร หารโครงการจะต องม การก าหนดผ ร บผ ดชอบในแต ละก จกรรม อ กด วย ด งภาพท 5.1 แสดงว ฏจ กรของเดมม ง (Deming cycle) ในการวางแผนด งน การวางแผน (Planning) การปร บปร งแก ไข (Ac) การปฏ บ ต (Do) การพ ฒนาอย างต อเน อง การตรวจประเม น (Check) ภาพท 5.1 ว ฏจ กรของเดมม ง ท มา (ว ส ตร จ ระด าเก ง, 2547, หน า 97) จากภาพท 5.1 แสดงว ฏจ กรของเดมม ง พบว า กระบวนการวางแผนและควบค มเป นก จกรรม ท ต องด าเน นการอย างต อเน อง จนสามารถน ามาก าหนดมาตรฐานการด าเน นก จกรรมในโครงการท ส งข นได โดยท ม กระบวนการท ประกอบไปด วยก จกรรมการวางแผน การน าแผนไปปฏ บ ต การตรวจประเม นผล งานท ท าได จร งมาเปร ยบเท ยบก บแผนท ได ก าหนดไว และหากเก ดความเบ ยงเบนไปจากแผนท ก าหนดไว ผ บร หารจะต องร บด าเน นการปร บปร งแก ไข ซ งจะน าไปส การวางแผนการปฏ บ ต ให ส งข นกว าเด ม

7 123 เพ อให การปฏ บ ต โครงการเก ดประส ทธ ภาพส งส ด ผ บร หารจ งควรด าเน นการจ ดท าแผนการ น าโครงการไปส การปฏ บ ต ซ งอาจเร ยกว าแผนการด าเน นงานหร อแผนย ทธว ธ เป นกระบวนการแปรเปล ยน ส งท โครงการต องการท งหมดให เป นกล มงานต างๆ ตามล าด บ ด วยหล กเหต ผล ซ งประกอบด วย 5 ข นตอน (ส ภาพร พ ศาลบ ตร, 2547, หน า 82-84) ด งน 1.พ จารณาหร อก าหนดป ญหา เป นการศ กษาและว เคราะห ถ งป ญหาด านความต องการ เช น เหต ผลท ผ ร บบร การม ความต องการ ซ งก อนท จะก าหนดว ตถ ประสงค ของโครงการผ วางแผนโครงการต อง พ จารณาและให ความส าค ญก บสภาวะแวดล อมท งท มาจากภายในและภายนอกองค การ ความต องการของ ผ ร บบร การและป ญหาต างๆ ท เก ดข น โดยท ารวบรวมข อม ลข าวสารและท าการว เคราะห จากผ เช ยวชาญ และผ บร หารท ต ดส นใจ ส าหร บเทคน คท ใช ในการระบ ความต องการม ด วยก นอย หลายว ธ ซ งในแต ละ ว ธ จะม ข อด และข อเส ยท แตกต างก นออกไป ได แก การระดมสมอง การส มภาษณ แบบสอบถาม เป นต น 2. ก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมายของโครงการ โดยท วไปผลผล ตหร อผล ตภ ณฑ ท เป นผลล พธ จากการด าเน นโครงการ ผ วางแผนจะต องก าหนดว ตถ ประสงค หล กของโครงการใน ได แก ด านเวลา ต นท น และค ณภาพ หากในกรณ ท ว ตถ ประสงค ของโครงการข ดแย งก นจะท าให ไม สามารถให ด าเน น โครงการได อย างราบร น ด งน นควรให ความส าค ญแก ว ตถ ประสงค ท กด านโดยไม ลดความส าค ญของ ว ตถ ประสงค ด านอ นๆ เช น ถ าลดความส าค ญของเวลาด าเน นการโครงการอาจต องเส ยต นท นส งข น และอาจจะส งผลอย างต อเน องไปถ งว ตถ ประสงค ด านค ณภาพของผลผล ตก ได เป นต น 3. การก าหนดก จกรรมท จะใช ปฏ บ ต โครงการ การก าหนดผลผล ตหร อผล ตภ ณฑ ท ต องส งมอบ ให ผ ร บบร การอาจเข ยนเป นรายงานท ม การอธ บายรายละเอ ยดต างๆ เช น เคร องม อ อ ปกรณ ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ เป นต น ส งท โครงการต องการส งมอบให ผ ร บบร การต องก าหนดโดยค าน งถ ง ว ตถ ประสงค ด านเวลา ต นท นและค ณภาพ ด งน นผ ปฏ บ ต งานควรจะเข าใจเป นอย างด ในส งท โครงการ ต องส งมอบให ผ ร บบร การ ส งท ส งมอบให ผ ร บบร การท ช ดเจนและเป นท ทราบก นในกล มท มงานจะเป น แนวทางให ผ ปฏ บ ต งานเป นไปในท ศทางเด ยวก นเพ อให โครงการบรรล เป าหมายเม อโครงการย ต ลง 4. การล าด บความส าค ญของก จกรรมท จะใช ปฏ บ ต โครงการ ข นตอนน จะก าหนดงานท งหมดท จะด าเน นการต อไปโดยแสดงให เห นถ งก จกรรม หน วยงานย อยและกล มของงานให ถ กต องมากท ส ดได แก การก าหนดโครงสร างการด าเน นงาน การผสมผสานโครงการให เป นอ นหน งอ นเด ยวก นท งระบบ เป นต น ในการก าหนดก จกรรมจะใช เทคน คการแยกย อยก จกรรมของโครงการให เป นส วนๆ ตามล าด บช น ด งน น การแยกแยะงานจ งเป นกรอบในการจ ดท าก าหนดการด านก จกรรม โครงสร างองค การ การก าหนดค ณภาพ งบประมาณ เป นต น ท าให ผ บร หารสามารถควบค มโครงการได อย างม ประส ทธ ภาพท ส งข น

8 ก าหนดแผนปฏ บ ต โครงการ เป นการก าหนดล าด บและความเช อมโยงของแต ละก จกรรม ท จะใช ในการด าเน นโครงการอย างครอบคล ม การจ ดท าแผนปฏ บ ต การเป นเคร องม อท ส าค ญของการจ ดท า โครงการ เน องจากจะเป นการแสดงรายละเอ ยดเก ยวก บข นตอนส าหร บปฏ บ ต ในโครงการอย างเป นระบบ และครอบคล มท กก จกรรม ซ งจะเป นผลให ผ ปฏ บ ต ท เก ยวข องสามารถน าไปใช ด าเน นก จกรรมได ส าหร บ แผนปฏ บ ต การจะประกอบด วยก จกรรมท ต องท า ผ ร บผ ดชอบ ช วงเวลา งบประมาณ การควบค ม เป นต น กระบวนการวางแผนม โครงสร างแบบล าด บช น 3 ระด บ (Turner, 1993, p.38) ด งน 1. การก าหนดว ตถ ประสงค เพ อการบรรล ภารก จขององค การในระยะยาวผ บร หารระด บส ง จะท าการก าหนดว ตถ ประสงค ในช วง 5-10 ป ข างหน า ว ตถ ประสงค ระยะยาวน ประกอบด วยส งท ต องการ เช น แนวโน มประเภทและจ านวนของผลผล ตท ต องการ ผลกระทบด านส งแวดล อม การเพ มผลตอบแทน เป นต น การวางแผนจะช วยให ทราบถ งความจ าเป นว าองค การจะใช การบร หารท วไปหร อการบร หาร โครงการเพ อการบรรล ว ตถ ประสงค ขององค การต อไป 2. ก าหนดแผนกลย ทธ เม อผ บร หารท าการก าหนดว ตถ ประสงค ระยะยาวเพ อการบรรล ภารก จ ขององค การแล ว ผ บร หารจะท าการก าหนดแผนกลย ทธ ข นมาเพ อบรรล ว ตถ ประสงค น น ว ตถ ประสงค แต ละด านอาจม เพ ยงแผนเด ยวหร อหลายแผนตามจ านวนว ตถ ประสงค จากน นงบประมาณประจ าป จะถ ก ก าหนดข นมาจากโครงการภายในองค การหร อตามภาระหน าท ภายในองค การ แผนกลย ทธ น จะแสดงถ ง ความคาดหว งขององค การท ม ต อว ตถ ประสงค ระยะปานกลางและว ตถ ประสงค แผนระยะส นตามล าด บ 3. ก าหนดแผนย ทธว ธ แผนส าหร บภาระหน าท หร อก จกรรมแต ละด านจะเป นเคร องม อในการ ท องค การจะบรรล ว ตถ ประสงค ตามแผนกลย ทธ กระบวนการวางแผนเป นก จกรรมท ท กฝ ายจะยอมร บ ม การด าเน นงานตามข นตอนและอาจม การเจรจาต อรองด วย เน องจากงบประมาณประจ าป ท ม จ านวนจ าก ด ในการวางแผนจะต องก าหนดโครงการต างๆ พร อมก นเพ อรองร บว ตถ ประสงค ของโครงงาน ซ งอาจเป น โครงการใหม ท ไม เคยด าเน นงานมาก อนหร ออาจจะเป นโครงการท จะด าเน นงานต อเน องก ได ส าหร บโครงสร างการแยกแยะงานเพ อแสดงองค ประกอบตามล าด บช นของโครงการท จะต อง ด าเน นการ องค ประกอบหล กของโครงสร างการแยกแยะงาน เช น ค าอธ บาย และการรายงานท จะต อง พ จารณาแต ละส วนแยกก นแล วจ งน าแต ละส วนมาสร างความส มพ นธ ก น โครงสร างท เป นล าด บช นด งกล าว จะม รายละเอ ยดมาก ซ งเป นพ นฐานของโครงสร างและเป นข อม ลท ห วหน าหน วยงานแบบหน าท และ ผ ปฏ บ ต งานจ าเป นต องใช ในการด าเน นงาน โครงสร างการแยกแยะงานไม ควรม ระด บช นมากเก นไป เพราะจะท าให การบร หารไม ม ประส ทธ ภาพ โครงสร างการแยกแยะงานท เล กท ส ดสามารถน ามาก าหนด ค าใช จ าย เวลา ทร พยากรท จ าเป น การมอบหมายงานให ผ ปฏ บ ต ร บผ ดชอบ การประเม นความเส ยง เป นต น

9 125 การก าหนดก จกรรมเพ อด าเน นโครงการ โครงการท ม ขนาดใหญ ท ประกอบไปด วยก จกรรมต างๆ จ านวนมาก ผ บร หารโครงการจ าเป น จะต องม การวางแผน เพ อก าหนดข นตอนในการด าเน นก จกรรมและการควบค มโครงการให ด าเน นไปได อย างประส ทธ ภาพ น นค อ ต องการให โครงการแล วเสร จภายในเวลาท ก าหนดโดยใช ทร พยากรให เก ด ประส ทธ ภาพส งส ด นอกจากน ท มงานจะต องม ค ณล กษณะท ส าค ญ ค อ ผลผล ตท ได จะต องมากกว าผลรวม ของผลผล ตของแต ละคนรวมก น ผลผล ตของผ ปฏ บ ต เก ดจากความร วมม อก นน นเอง ส าหร บกรอบในการก าหนดก จกรรมม ข นตอน (พ ภพ ลล ตาภรณ, 2539, หน า 8-11) ด งน 1. ก าหนดแผนผ งโครงข าย เป นการแยกก จกรรมในรายละเอ ยดของโครงการออกเป นก จกรรมย อย และก าหนดความส มพ นธ ของงานตามล าด บก อนหล งอย างช ดเจน 2. ประมาณการด านเวลาและทร พยากรท ต องใช ในการท าให ก จกรรมย อยน นแล วเสร จ โดย ก าหนดสมมต ฐานเบ องต นด านก าล งคน ความพร อมของว สด อ ปกรณ เคร องม อเคร องใช ท ม อย ข นตอนน เก ยวข องก บการจ ดก าล งคน เล อกเคร องม อเคร องใช ว สด อ ปกรณ ประมาณเวลาในการด าเน นงาน 3. ก าหนดเวลา เพ อทราบถ งเวลาท คาดว างานแต ละงานจะเร มต นและแล วเสร จได เร วท ส ด และ ก าหนดเวลาท คาดว างานแต ละงานจะเร มต นและเสร จได ช าท ส ด ผลของการก าหนดเวลาด งกล าว สามารถค านวณได จากสายงานว กฤตของโครงข าย และเวลาท ย ดหย นได ท เก ดข นในแต ละสายงาน 4. จ ดสรรทร พยากร งานแต ละงานในโครงการจะด าเน นไปได ตามก าหนดเวลาท ค านวณข างต น โดยอย ภายใต ข อสมมต ฐานเบ องต นว า สามารถจ ดก าล งคน เคร องจ กร ว สด อ ปกรณ ให ก บงานเหล าน น ได อย างเพ ยงพอก บความต องการในแต ละช วงเวลา 5. ควบค มโครงการ เม อโครงข ายและก าหนดเวลาด าเน นงานของโครงการเร ยบร อยแล ว ก จะน าโครงข ายไปด าเน นการ โดยมอบหมายงานและก าหนดตารางเวลาการท างานให ผ ปฏ บ ต และเคร องจ กร ให เป นไปตามแผนงานท ก าหนดไว ซ งอาจม การปร บปร งแก ไขโครงข ายเม อม การเปล ยนแปลงเก ดข น 6. การก าหนดงบประมาณ เม อรวบรวมข อม ลด านค าใช จ ายท เก ดข นจากก จกรรมท งหมดแล ว จ งท าการก าหนดงบประมาณรวมได ท นท เน องจากการก าหนดงบประมาณเป นก จกรรมในอนาคต ซ งต องอาศ ยการประมาณการเก ยวก บรายร บรายจ ายน นเอง 7. การมอบหมายงาน เพ อให แน ใจว าก จกรรมในโครงการจะได ร บความร วมม อจากท กฝ าย ท เก ยวข องก ควรมอบหมายบทบาทและความร บผ ดชอบท ม อย ในระด บต างๆ ของโครงสร างการแยกแยะงาน ให แก ผ ปฏ บ ต งานท เหมาะสม โดยม งเน นถ งผ ปฏ บ ต และความร บผ ดชอบอย างเหมาะสมท ส ด

10 126 เทคน คการวางแผนโครงการ การก าหนดงบประมาณเป นก จกรรมท ส าค ญเพ อให เป นท ยอมร บของผ ปฏ บ ต ถ าหากผ ปฏ บ ต ได เข ามาม ส วนร วมในการจ ดท างบประมาณและม ความผ กพ นต อผลการต ดส นใจ แต การก าหนดงบประมาณ ของโครงการอาจจะจ ดท าแบบบนลงล างก ได ค อ ผ บร หารระด บส งและระด บกลางจะท าหน าท คาดคะเน ค าใช จ ายของท งโครงการ และส งประมาณการค าใช จ ายน ไปให ผ ปฏ บ ต เพ อน าไปด าเน นการแยกแยะ รายละเอ ยดของค าใช จ ายให สอดคล องก บก จกรรมหร องานในโครงการ โดยท วไปว ธ การงบประมาณ จากบนลงล างเป นท น ยมใช ก นมากกว าว ธ การจากล างข นบน เน องจากผ บร หารระด บส งม กค ดว าว ธ การ งบประมาณจากล างข นบน อาจท าให ผลตอบแทนจากโครงการต ากว าท ควรจะเป น ส วนในด านผ ปฏ บ ต เพ อให แน ใจว างานของตนจะประสบความส าเร จในอนาคต จ งระบ ความต องการด านทร พยากรส าหร บ การปฏ บ ต งานของตนส งกว าท ควรจะเป น ท าให เก ดการเจรจาต อรองด านงบประมาณในท ส ด สมบ ต ธ ารงธ ญวงศ (2546, หน า34) กล าวว า เคร องม อหร อเทคน คท ใช ในการวางแผนโครงการ สามารถกระท าได หลายว ธ ท งน ข นอย ก บความเหมาะสมและความซ บซ อนของแผนงาน เทคน คแต ละ เทคน คม ท งจ ดแข งและจ ดอ อนในต วเอง โครงการท ไม ซ บซ อนอาจกระท าการวางแผนได อย างง าย โดยอาศ ยเทคน คการวางแผนท เร ยกว า บาร ชาร ท (Bar chart) หร อ แกนท ชาร ท (Gantt chart) เป นต น หร อในกรณ ท หากแผนงานใดม ความสล บซ บซ อนและม ก จกรรมจ านวนมาก การใช เทคน คท เร ยกว า เพ ร ท (Program evaluation and review technique) หร อ ซ พ เอ ม (Critical path method) น าจะเหมาะสมกว า ส าหร บเทคน คการวางแผนโครงการ ม ด งน 1. แผนภ ม ของแกนท (Gantt chart) เป นเทคน คในการวางแผนเก ยวก บเวลาในการปฏ บ ต งาน เช น การจ ดเวลาให ก บเคร องจ กรโดยการใช แผนภ ม ของแกนท ซ งเป นว ธ ท ท าได ง ายและสะดวก โดยเฉพาะอย างย งเม อป ญหาในการจ ดงานแก เคร องจ กร ซ งประกอบด วยก จกรรมไม มากน ก ต วอย าง แสดงการใช แผนภ ม ของแกนท ในการจ ดงานแก สถาน หร อเคร องจ กรเพ อบร การ ซ อมบ าร งรถบรรท ก ในสถาน การซ อมบ าร งรถบรรท กน ประกอบด วยสถาน การท างานท งหมด 4 สถาน ค อ งานโลหะ งานระบบอ เล กทรอน กส งานพ นส และงานระบบไฮดรอล คส ส วนจ านวนรถบรรท ก ท จะต องท าการซ อมบ าร งม จ านวน 5 ค น ค อรถบรรท ก A B C D และ E โดยท รถบรรท กท กค นจะต อง ซ อมบ าร งในส วนเก ยวก บงานโลหะและท าการพ นส โดยม รถบรรท กเฉพาะ A B และ D ต องท าการ ตรวจซ อมระบบอ เล กทรอน กส ส วนรถบรรท กท ต องท าการตรวจซ อมระบบไฮดรอล คส ด วยม เพ ยง รถบรรท ก C และ E เท าน น แผนภ ม ของแกนท น แสดงถ งปร มาณงานท ต องท าในแต ละสถาน การท างาน

11 127 จากภาพท 5.2 จะเห นว าจากสถาน งานโลหะต องท างานท งส น 55 ว น สถาน ตรวจซ อมระบบ อ เล กทรอน กส จะต องท างานท งส น 42 ว น สถาน พ นส จะต องท างานรวมท งหมด 32 ว น และสถาน ตรวจซ อม ระบบไฮดรอล คส ต องท างานเพ ยง 26 ว น แผนภ ม น แสดงแต เพ ยงจ านวนเวลาท สถาน การท างานแต ละ สถาน จะต องท าโดยไม ได แสดงถ งก าหนดว นเร มต นหร อแล วเสร จของรถบรรท กในแต ละค น และไม ได แสดงถ งล าด บก อนหล งในการท างานแต ละงานในสถาน การท างานต างๆ ส วนเป าหมายหล กของการใช แผนภ ม น ค อ เพ อให ผ ผล ตสามารถมองเห นเคร องจ กรแต ละต วว าเคร องจ กรต วใดว างหร อม ภาระงานมาก สถาน ท ท างาน จ านวนว นของงานท ต องปฏ บ ต งานโลหะ A B C D E งานระบบอ เล กทรอน กส A B D งานพ นส A B C D E งานระบบไฮดรอล คส C E ภาพท 5.2 แผนภ ม แกนท ส าหร บการจ ดงานแก เคร องจ กรในการซ อมบ าร งรถบรรท ก จากภาพท 5.2 แสดงแผนภ ม แกนท ส าหร บข อด ของแผนภ ม แกนท ค อ เข าใจง ายและท าให สถาน การท างานแต ละสถาน ทราบถ งปร มาณของงานท ต องท าในช วงเวลาต างๆ อย างไรก ตามแผนภ ม แกนท ก ม ข อจ าก ดในการใช งาน เน องจากแผนภ ม ไม ได ก าหนดสภาพของการกระจายของเวลาท ท างานแล วเสร จ ของแต ละงาน เวลาในการท าแต ละงานถ อว าม ค าคงท เพ ยงค าเด ยว ซ งในความเป นจร งแล วระยะเวลาใน การท างานแต ละงานจะม การกระจายอย ในช วงเวลาหน งท ไม แน นอนค าเด ยวตลอดเวลา ในท านองเด ยวก น ล กษณะความแตกต างของสภาวะการท างานต างๆ ท สามารถส งผลถ งเวลาแล วเสร จของแต ละงานก ไม ได ค าน งถ งด วย ด งน นจ านวนว นของการท างานแต ละงานท ก าหนดอาจจะคลาดเคล อนได นอกจากน แผนภ ม อาจจะต องม การปร บปร งเป นระยะๆ หล งจากเร มงานไประยะหน งแล ว เน องจากผลกระทบของการท างาน และเวลาท ใช จร งในการท างานแต ละส วนอาจเปล ยนแปลงไปจากแผนภ ม เด มท ก าหนดไว แต แรกก ได

12 128 จากแผนภ ม แกนท ท ได ท าให ผ บร หารทราบถ งปร มาณงานต างๆ ท ต องท าในเคร องจ กรแต ละต ว ท าให ผ บร หารสามารถท าการก าหนดงานแก สถาน การผล ตหร อเคร องจ กรใหม เม อทางสถาน ผล ตม ปร มาณงาน ท ต องท ามากจนเก นไป คนงานจากสถาน การผล ตท ม งานน อยอาจถ กจ ดให ไปช วยงานในสถาน ท ม งานมาก เป นการช วคราวหร อในสถาน ท ม งานมากอาจม การจ างคนงานเพ มเป นการช วคราว เคร องจ กรท ท างาน ได หลายหน าท อาจถ กน าไปช วยงานในสถาน ต างๆ ก ได ซ งถ าหากงานท ต องท าม ปร มาณมากน นสามารถ ท าได ในหลายๆ สถาน ผล ตผ บร หารก สามารถท าการก าหนดให งานน นท าในสถาน การผล ตท ม งานน อยก ได 2. เทคน คเพ ร ทและซ พ เอ ม ส าหร บเทคน คในการบร หารโครงการท น ยมใช ค อ เทคน คเพ ร ท (Program evaluation and review technique : PERT) และซ พ เอ ม (Critical path method : CPM) เป นเทคน คท ใช ในการบร หารโครงการท ม ก จกรรมท เก ยวข องก น โดยผ บร หารจะท าการจ ดล าด บข นตอน ของก จกรรม เวลา และทร พยากรท เหมาะสม เพ อให โครงการสามารถเสร จส นตามเวลาท ก าหนด เทคน คการบร หารโครงการโดยเพ ร ทและซ พ เอ มเป นการก าหนดแนวทางการประสานก จกรรม ในโครงการท ม ขนาดใหญ ท คาดว าจะเก ดความไม แน นอนท จะเสร จส นตามก าหนดเวลา ส าหร บ เทคน คการบร หารโครงการโดยซ พ เอ มเป นเทคน คการวางแผน และควบค มท ม ความเก ยวข องก บการจ ดแสดง โครงการท ม ความสล บซ บซ อนเป นเคร อข าย ด วยการวางแผน การประสานงาน และการส งการท ม การคาดคะเนระยะเวลาของแต ละข นตอนท ม งเน นเส นทางว กฤตหร อก จกรรมท คาดว าจะเก ดความไม แน นอน ท จะเสร จส นตามก าหนดเวลามากท ส ด ซ งผ บร หารควรให ความส าค ญและควบค มอย างใกล ช ด เทคน คการบร หารโครงการโดยเพ ร ทและซ พ เอ ม ม ข นตอนพ นฐานท ส าค ญ ค อ ท าการก าหนด โครงการและเตร ยมโครงสร างแยกย อยของานออกมา ท าการพ ฒนาความส มพ นธ ระหว างก จกรรมและ เล อกก จกรรมท ต องท าก อนและหล ง จากน นจ งวาดเคร อข ายเช อมแต ละก จกรรมท าการก าหนดเวลาและ ต นท นในแต ละก จกรรมและค านวณเส นทางท ใช เวลายาวนานท ส ด ในค านวณเส นทางท ใช เวลายาวนาน ท ส ดน เป นข นตอนท ม ความส าค ญมากท ส ดท ก จกรรมในเส นทางว กฤตจะเก ดความล าช าข น ถ าก จกรรมน น ไม เสร จส นตามเวลาท ก าหนด ผ บร หารสามารถได ร บประโยชน จากความย ดหย นน โดยการก าหนด ก จกรรมท ไม ว กฤตและท าการวางแผนใหม จากน นใช เคร อข ายช วยในการวางแผน เทคน คเพ ร ทและ ซ พ เอ มม ว ตถ ประสงค และม ว ธ ค ดท คล ายก น โดยเพ ร ทต องม การประเม นความน าจะเป นหร อโอกาส ของการเก ดเหต การณ ข นท ผ บร หารสามารถน าไปใช ในการหาม ลค าค าคาดหว ง และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน ส วนซ พ เอ มม สมมต ฐานว าผ บร หารจะต องทราบถ งเวลาของแต ละก จกรรมท จะแล วเสร จ จากน น จ งจะสามารถก าหนดก จกรรมต อเน องได ต อไป

13 129 เพ ร ทและซ พ เอ มม พ นฐานมาจากความพยายามปร บปร ง และแก ไขแผนภ ม แกนท ให สามารถ แสดงความส มพ นธ ระหว างงานต างๆ ภายในโครงการท งหมด และผ กความส มพ นธ ของงานท งหมด ในล กษณะของโครงข าย เทคน คท ง 2 เร ยกช ออ กอย างว าเทคน คการว เคราะห โครงข ายโดยน ารายละเอ ยด ของงานต างๆ ในโครงการมาผ กพ นก นเป นโครงข าย ให ความส มพ นธ ระหว างงานถ กต องตามล าด บหร อ ข นตอนของการท างานโครงการ จากน นท าการค านวณเพ อก าหนดเวลาท างานให ก บงานแต ละงานเรา สามารถทราบระยะเวลาท ควรเร มท างานในงานย อยต างๆ ทราบความล าช าของงาน ความก าวหน าของ งานท ก าล งท าได ตลอดเวลา เพ อท จะได แก ไขก จกรรมท ม ป ญหาก อนท จะส งผลเส ยต อโครงการท งหมด เทคน คเพ ร ทและซ พ เอ มม ประโยชน ต อการวางแผนโครงการ ซ งผ วางแผนและผ เก ยวข องม การคาดคะเนถ งป ญหาต างๆ ท อาจเก ดข นในการปฏ บ ต งานและหาทางแก ไขป ญหาเหล าน นได ล วงหน า จ งช วยควบค มก าหนดเวลาในการปฏ บ ต งานได ตามแผน นอกจากน ผ ปฏ บ ต ไม ต องก งวลก บการวางแผน เน องจากก จกรรมในโครงการอย ในร ปโครงข ายแล ว เพ ยงแต ท าการปร บปร งแก ไขโครงข ายให ด ข น ส าหร บระบบการต ดตามและควบค มเก ยวก บความล าช าท เก ดข นในก จกรรมใดก จกรรมหน ง ท าให สามารถ แก ไขป ญหาได ถ กต องอ กด วย นอกจากน ผ วางแผนสามารถคาดคะเนระยะเวลาท ต องใช ส าหร บก จกรรม ในโครงการท งหมด และทราบถ งจ านวนทร พยากรท ต องใช ต งแต เร มโครงการจนเสร จส นโครงการท าให ม การใช ทร พยากรท ม อย างจ าก ดให เก ดประโยชน ส งส ดได ส วนสายทางว กฤตซ งเป นล าด บความต อเน อง ของก จกรรมท ไม ม ความย ดหย นในด านเวลาและทร พยากรท ท าให เหต การณ น นไม เสร จตามเวลาท คาดหว ง ถ าเหต การณ น นไม ได ร บการจ ดการอย างรอบคอบโครงการท งโครงการจะไม เสร จตามเวลา ด งน นผ ร บผ ดชอบ โครงการจะต องให ความส าค ญและควบค มงานว กฤตอย างใกล ช ดอ กด วย เพ อให ก จกรรมในโครงการ สามารถเสร จส นภายในเวลาท ถ กก าหนดเอาไว ในโครงการ ผ บร หารโครงการจะเล อกวางแผนโดยใช เทคน คเพ ร ทและซ พ เอ มอย างใดอย างหน งได ข นอย ก บ เง อนไขท เป นความแตกต างก น ส าหร บความแตกต างระหว างเพ ร ทและซ พ เอ ม โครงข ายของโครงการม องค ประกอบท ส าค ญ 3 ส วน โดยม หล กการเข ยนโครงข าย ด งน ป ม (Node) แทนเหต การณ หร องาน ซ งเป นผลล พธ ท ปรากฏในช วงเวลาใดเวลาหน ง จ ดเช อมของก จกรรมต างๆ ปกต ใช ต วเลขแทนเหต การณ หน งๆ หมายเลขของเหต การณ ในโครงข าย เด ยวก นต องไม ซ าก น เหต การณ หน งสามารถม จ ดเร มต นเด ยวก นได แต จะม จ ดส นส ดเด ยวก นไม ได ก จกรรมหน งแทนด วยล กศรเด ยงเส นเด ยวและไม ซ อนหร อท บก น เหต การณ อาจม 3 ร ปแบบ ได แก เหต การณ ธรรมดา เหต การณ รวม และเหต การณ กระจาย

14 130 ตารางท 5.1 ความแตกต างระหว างซ พ เอ มก บเพ ร ท ความแตกต างด าน เพ ร ท (PERT) ซ พ เอ ม (CPM) 1. จ ดเน นความส าค ญ ต องการเน นความส าค ญของเหต การณ ท เน นความส าค ญของก จกรรมหร องานย อย ม ใช งานย อยไม ทราบรายละเอ ยดเก ยวก บ เวลา ทร พยากรและค าใช จ ายของงานซ ง เปล ยนแปลงบ อยๆ 2. ล กษณะของโครงการ ใช ก บงานวางแผนโครงการใหม ท ผ วางแผน ไม เคยม ประสบการณ ในงานน นๆ มาก อน ใช ก บโครงการท ผ วางแผนม ประสบการณ ในการท างานน นๆ มาก อนเป นอย างด 3. ล กษณะของแผนผ งข ายงาน ใช แผนผ งข ายงานในระบบก จกรรมอย บนล กศร ใช แผนผ งข ายงานในระบบก จกรรมอย บนล กศร 4. การหาค าเวลาของก จกรรม เวลาของแต ละงานไม แน นอน ค อ ม การ ประมาณเวลาถ ง 3 ค า ใช ปร บปร งแผนและ ประเม นงานใหม ๆ เวลาของแต ละงานต องแน นอน ค อ ม การ ประมาณเวลาเพ ยงค าเด ยว ก าหนดเวลาของ งานโดยใช สถ ต เก าๆ ของงานชน ดเด ยวก น หร อใช เวลามาตรฐานท ได ก าหนดไว แล ว 5. การว เคราะห ทร พยากร ม งความส าค ญไปท เหต การณ เน นความส าค ญท งานย อยหร อก จกรรม จ งต องทราบรายละเอ ยดเก ยวก บเวลา ทร พยากรและค าใช จ ายของแต ละงาน ท มา (ส ภาพร พ ศาลบ ตร, 2547, หน า 183) เส นล กศร (Line arrow) แทนก จกรรม ซ งหมายถ ง การกระท าใดๆ ท เป นส วนหน งของงาน ในโครงการต องใช เวลาและทร พยากรจ านวนหน ง โดยม จ ดเร มต นและจ ดส นส ดของก จกรรมน นๆ ปกต ช อก จกรรมและระยะเวลาท ใช ตลอดจนทร พยากรต างๆ จะเข ยนอย บนเส นล กศร เส นของล กศร แสดงท ศทางและข นตอนของงาน ควรเข ยนเส นล กศรให ม ล กษณะเป นเส นตรงและม ท ศทางจากซ ายม อ ไปขวาม อ ความยาวของล กศรไม ม ความหมายทางเวลา ก อนก จกรรมใดๆ จะเร มต น ก จกรรมท งหมดท อย ก อนหน าน นจะต องเสร จส นหมดท กก จกรรมจ งสามารถด าเน นก จกรรมต อเน องต อไปได เส นล กศรประ แทนก จกรรมสมมต (Dummy activity) ซ งเป นก จกรรมท ไม ต องใช เวลาและทร พยากร ล กศรประเป นล กศรท ใช เส นไข ปลาเพ อเช อมโยง 2 เหต การณ ไปย งก จกรรมท อย บน สายทางว กฤต ใช แสดงความส มพ นธ ของงานตามท เป นจร งเพ อบอกให ทราบว างานท ส บทอดของ ก จกรรมห นจะเร มท าได ต อเม องานก อนหน าน นเสร จส นไปแล ว

15 131 จากภาพท 5.3 ก จกรรม B และก จกรรม C เป น 2 ก จกรรมท ม จ ดเร มต นเด ยวก น ค อ เหต การณ ท 2 ส าหร บเหต การณ ส บทอดของก จกรรม B และก จกรรม C 0tเป น 2 ก จกรรมท ม จ ดเร มต น เด ยวก น ค อ เหต การณ ท 2 ส วนเหต การณ ส บทอดของก จกรรม B ค อ เหต การณ ท 3 ส วนเหต การณ ส บทอดของก จกรรม C ค อ เหต การณ ท 4 ซ งในระหว างเหต การณ ท 3 และ 4 ม เส นล กศรประ ซ ง จะถ กลากออกจากเหต การณ ท 3 ไปย งเหต การณ ท 4 ซ งแสดงว าก จกรรม E และ G ซ งเป นก จกรรม ต อเน องจากเหต การณ ท 4 ด งน นก จกรรมจะท าได ต อเม อ ก จกรรม B แล วเสร จลงและเก ดเหต การณ 3 แล วเท าน น 1 A B 3 C D 3 E 7 F G 5 H เวลาท เหต การณ เก ดข นได เร วส ด หมายเลขเหต การณ 1 E L เวลาท เหต การณ เก ดข นได ช าส ด ภาพท 5.3 โครงข ายของโครงการในล กษณะแผนผ งล กศร การวางแผนโครงการด วยเทคน คซ พ เอ มม ข นตอน ด งน ข นตอนท 1 แยกรายละเอ ยดเก ยวก บงานต างๆ ท สร างข นเป นโครงการออกเป นงานย อยๆ ก อน จากน นจ งผ กความส มพ นธ ของงานตามล าด บก อนหล งในล กษณะของแผนผ งล กศร ข อม ลต างๆ ท จ าเป น ในข นตอนน ต องอาศ ยผ ม ประสบการณ ในการวางแผนโครงการ ซ งควรจะม ความร พ นฐานในซ พ เอ ม และความช านาญในงานท จะวางแผนน นโดยเฉพาะ ข นตอนท 2 ประมาณเวลาและทร พยากรท ต องใช ในการท าก จกรรมต างๆ การประมาณเวลา ต องอาศ ยข อสมมต ฐานเบ องต นเก ยวก บก าล งคนและความพร อมเก ยวก บอ ปกรณ ท ม อย รวมท งการ ค ดเล อกคนให เหมาะสมก บงาน เล อกเคร องม ออ ปกรณ ต างๆ เทคน คซ พ เอ มจะใช การประมาณค าเวลา ค าเด ยวเพราะสามารถก าหนดเวลาได ค อนข างแน นอนจากเวลามาตรฐานท ใช ท วไป และประสบการณ ในงานน นๆ โดยค านวณจากส ตร ด งน

16 132 T (Q W)/ N T เวลาท ต องใช ส าหร บก จกรรม Q ปร มาณงานท งหมดของก จกรรมน น N จ านวนคนงานหร อเคร องจ กรท งหมดท ใช ในก จกรรมน น W ปร มาณงานท คนงานหร อเคร องจ กร 1 หน วยจะท าได ในหน งหน วยเวลา ในกรณ ท การท างานต องอาศ ยคนงานเป นกล มๆ ก จกรรมหน งๆ อาจใช ส ตร ด งน เวลา จ านวนแรง จ านวนคนงาน จ านวนคนงาน จ านวนหน วยเวลาท ใช ในการท างาน จ านวนคนงาน ข นตอนท 3 ค านวณและก าหนดเวลางานโครงการ ส ญล กษณ ท ใช ในการค านวณ i-j จ ดเร มต นของงานเร ยกว าเหต การณ i เหต การณ เร มต นของโครงการ ค อ เหต การณ ท ม เหต การณ ส บทอด แต ไม ม เหต การณ ต วมาก อนและ จ ดแล วเสร จของงานเร ยกว าเหต การณ j เหต การณ ส ดท ายของโครงการ เป นเหต การณ ท ไม ม เหต การณ ส บทอด D ij ประมาณช วงเวลาท างานโดยเฉล ยของก จกรรม i-j E i,e เวลาท เก ดข นได เร วท ส ดของเหต การณ i หร อ j ใด ๆ ES ij เวลาเร มต นเร วท ส ด (Earliest Start) ของก จกรรม i-j EF ij เวลาแล วเสร จเร วท ส ด (Earliest Finish) ของก จกรรม i-j L i,l j เวลาท เก ดข นช าท ส ดของเหต การณ i หร อ j ใดๆ LS ij เวลาเร มต นช าท ส ด (Latest Start) ของก จกรรม i-j LF ij เวลาแล วเสร จช าท ส ด (Latest Finish) ของก จกรรม i-j TF ij เวลาย ดหย นรวม (Total Float) ของก จกรรม i-j FF ij เวลาย ดหย นให เปล า (Free Float) ของก จกรรม i-j IF ij เวลาย ดหย นอ สระ (Independent Float) ของก จกรรม i-j T s ก าหนดเวลาช าท ส ดท โครงการต องแล วเสร จ

17 133 การค านวณเวลาและก าหนดเวลางานโครงการแบ งเป น 2 แบบ ด งน 1. การค านวณแบบไปข างหน า ท าให ทราบก าหนดเวลาท คาดว างานแต ละงานจะเร มต นเร วท ส ด (ESij) และแล วเสร จเร วท ส ด (EFij) โดยค านวณจากงานแรกไปจนงานส ดท าย ซ งม กฎเกณฑ ด งน 1.1 เวลาเร มต นงานเร วท ส ด (Earliest Start: ES) ของงานแรกถ กสมมต ว าเก ดข นท เวลาศ นย จ งม ค าเท าก บศ นย ถ าแทนงานหร อเหต การณ แรกด วยป มหมายเลข 1 จะได E เวลาเสร จงานเร วท ส ด (Earliest Finish: EF) ของงานใดงานหน ง (EFij) ม ค าเท าก บเวลา เร มต นงานเร วท ส ดหร อ Ei ของงานท ผ านมาบวกด วยระยะเวลาของงานน น ส ตรค อ (EFij Ei + Dij) 1.3 เวลาเร มต นงานเร วท ส ด (ES) ของงานใด ๆ ม ค าเท าก บ เวลาเสร จงานเร วส ดของงาน ท ผ านมา (EF ij ) บวกด วยระยะเวลาของงานน น ถ างานท ผ านมาม มากกว า 1 งาน ให ใช ค ามากท ส ดของ เวลาเสร จงานเร วท ส ด (EF) ของแต ละงานท อย ก อนหน าเหต การณ j เข ยนส ตรได ด งน E i Max (EF ij ) ตารางท 5.2 การค านวณแบบไปข างหน าส าหร บเวลาเร มต นเร วท ส ดและเสร จเร วท ส ด E 1 EF 12 E 2 EF 23 E 3 EF 24 E 4 EF 35 EF 45 E 5 EF 36 EF 56 EF 46 E 6 0 E 1 + D EF 12 3 E 2 + D EF 23 6 E 2 + D E 3 + D E 4 + D Max (EF 35,EF 45 ) Max (9, 12) 12 E 3 + D E 5 + D E 4 + D Max (EF 36, EF 56, EF 46 ) Max (8, 18, 10) 18

18 การค านวณแบบย อนกล บ ท าให ทราบก าหนดเวลาท คาดว างานแต ละงานจะเร มต นช าท ส ด (LSij) และเวลาท แล วเสร จช าท ส ด (LFij) โดยจะค านวณจากงานส ดท ายกล บมาหางานแรก ซ งม เกณฑ ด งน 2.1 เวลาเสร จงานช าท ส ด (Latest Finish: LF) ของงานส ดท ายม ค าเท าก บก าหนดเวลาท โครงการต องแล วเสร จ (L i T s ) หร อเท าก บเวลาท งานส ดท ายของโครงการจะเก ดข นได เร วท ส ด (EF) (L i E i ) เม อ i ค อ เหต การณ ส ดท ายของก จกรรมในโครงการ 2.2 เวลาเร มต นช าท ส ด (Latest Start: LS) ของงานใดงานหน ง (LSij) ม ค าเท าก บเวลาเสร จ งานช าท ส ดหร อ Lj ของงาน jk ท ตามมาลบด วยระยะเวลาของงาน ij เข ยนส ตรได ค อ (LSij Lj Dij) ถ างานท ตามมาม มากว า 1 งาน ให ใช ค าน อยท ส ดของเวลาเร มต นงานช าท ส ด (LS) ของแต ละงานท ตามหล ง เหต การณ I เข ยนส ตรได ค อ (Li Min (LSij)) ตารางท 5.3 การค านวณแบบย อนกล บส าหร บเวลาเร มต นช าท ส ดและเสร จช าท ส ด L 6 LS 56 L 5 LS 35 LS 36 L 3 L 45 L 46 L 4 LS 23 LS 24 L 2 18 L 6 + D L 5 + D L 6 + D Min (LS 35, LS 36 ) Min (9, 16) 9 L 5 + D L 6 + D Min (L 45, L 46 ) Min (5, 13) 5 L 3 + D L 4 + D Min (L 23, L 24 ) Min (6, 3) 53 ผลท ได จากการค านวณท าให สามารถก าหนดได ว าสายงานใดเป นสายงานว กฤตของโครงข าย และท าให สามารถค านวณหาเวลาของความย ดหย นท เก ดข นในแต ละสายงานท ไม ใช สายงานว กฤต ด งน 1. เวลาย ดหย นรวม (Total Float: TFij) หมายถ ง ระยะเวลาท งานน นๆ จะเล อนออกไปได โดยไม กระทบกระเท อนต อก าหนดการเสร จส นของโครงการ แต ถ าเวลาย ดหย นรวมของงานใดได ถ กใช ไป จนหมดจะท าให ค าเวลาย ดหย นท กประเภทของงานท อย ถ ดไป ม ค าเวลาย ดหย นเป นศ นย TF ค านวณได จากส ตร ด งน

19 135 TF ij LS ij ES ij หร อ TF ij LF ij ES ij D ij หร อ TF ij LF ij EF ij 2. เวลาย ดหย นให เปล า (Free Float :FF ij ) หมายถ ง ระยะเวลาของงานท สามารถให ล าช าออกไปได โดยไม กระทบกระเท อนก บเวลาเร มต นเร วท ส ดของงานแต ละงานท อย ถ ดไป FF ค านวณได จากส ตร ด งน FF i LF ij (ES I D ij ) 3. เวลาย ดหย นอ สระ (Independent Float : IF ij ) หมายถ ง ระยะเวลาของงานท ก าล งพ จารณาอย น น สามารถให ล าช าออกไปได โดยไม ม ผลกระทบกระเท อนต องานท อย ก อนหน าและงานท อย ถ ดไป IF ค านวณได จากส ตร ด งน IF ij (ES j ES i ) D ij ข อส งเกตเก ยวก บการค านวณเวลาย ดหย น ค อ เวลาท ก าหนดเป นเป าหมายให โครงการต อง เสร จมากกว าเวลารวมท งหมดของโครงการท ค านวณได ค าเวลาย ดหย นจะม ค าเป นบวก เวลาท ก าหนดเป น เป าหมายให โครงการต องเสร จน อยกว าเวลารวมท งหมดของโครงการท ค านวณได ค าเวลาย ดหย นจะม ค าเป นลบ หมายถ ง งานน นๆ ต องลดเวลาท างานด งกล าวลงเพ อให เวลาแล วเสร จของโครงการท งหมด สอดคล องก บเวลาเป าหมายท ได ต งไว สายงานว กฤตของโครงการ ค อ สายงานท ม ค าเวลาย ดหย นน อยท ส ด ในทางปฏ บ ต เวลาย ดหย นท จ าเป นต องใช และท าการค านวณมากท ส ด ค อ เวลาย ดหย นรวมน นเอง และหล กการตรวจสอบความถ กต องของผลการว เคราะห ด งน 3.1 งานท กงานท ม จ ดเร มต นจากป มเด ยวก นจะม เวลาเร มต นเร วท ส ดเหม อนก น 3.2 งานท กงานท ม จ ดส นส ดท ป มเด ยวก นจะม เวลาแล วเสร จช าท ส ดเหม อนก น 3.3 ES LS เวลาเร มต นเร วท ส ดของงานจะต องไม มากกว าเวลาเร มต นช าท ส ด 3.4 EF LF เวลาแล วเสร จเร วท ส ดของงานจะต องไม มากกว าเวลาแล วเสร จช าท ส ด 3.5 FF TF เวลาย ดหย นให เปล าจะต องไม มากกว าเวลาย ดหย นรวม 3.6 IF FF เวลาย ดหย นอ สระจะต องไม มากกว าเวลาย ดหย นให เปล า 3.7 TF FF + IF เวลาย ดหย นรวมเป นค าผลรวมของเวลาย ดหย นให เปล าและเวลาย ดหย นอ สระ

20 136 ข นตอนท 4 จ ดสรรทร พยากร การท โครงการจะก าหนดเวลาของงานแต ละงานได อย างเหมาะสม จะต องพ จารณาจ านวนทร พยากรท ม อย หร อท สามารถจ ดหามาได หร อท จะได ร บการสน บสน น ด งน น ข นตอนท 3 และข นตอนท 4 เป นส วนท ต องวางแผนกล บไปกล บมาหลายรอบจนกว าผ ปฏ บ ต งาน ท เก ยวข องจะยอมร บ เน องจากทร พยากรเป นป จจ ยท ม ความส าค ญต อการบรรล ว ตถ ประสงค โครงการ ข นตอนท 5 ควบค มโครงการ หล งจากท ได ท าการวางแผนด วยโครงข ายเสร จเร ยบร อยแล ว จากน นจะน าแผนโครงการไปปฏ บ ต ในระหว างด าเน นงานโครงการจะต องม การควบค มต ดตามผล การด าเน นงานโครงการ โดยการน าผลงานท เก ดข นจร งตามก าหนดเวลาท ได วางไว แล วท าการเปร ยบเท ยบ ก บผลงานท คาดหว งไว ล วงหน า ซ งในขณะวางแผนถ าหากม ผลงานท ไม เป นไปตามท ก าหนดก จะหาสาเหต ของความเบ ยงเบนท เก ดข นจากน นจะป องก นข อผ ดพลาดหร อเปล ยนแปลงแผนและก าหนดเวลาของ งานต างๆ ให เหมาะสมก บสภาพความเป นจร งท เปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา กล าวอ กน ยหน ง ค อ ม การปร บปร งแก ไขโครงข าย เช น ข นตอนการท างาน ตารางเวลาการท างาน ความส มพ นธ ระหว างงานต างๆ เป นต น ท งน การควบค มโครงการเก ยวข องก บกรอบเวลาของโครงการและค าใช จ าย ซ งม ความส มพ นธ ก นอย างส ง ด งน นข นตอนท ง 5 น จะต องม ความส มพ นธ ก นอย างต อเน องจนกว าโครงการจะแล วเสร จ เทคน คการจ ดการสม ยใหม การบร หารโครงการในป จจ บ นม ความสล บซ บซ อน เน องจากการเปล ยนแปลงของสภาวะแวดล อม ท เก ดข นท งท มาจากภายในและภายนอกองค การท เก ดข นตลอดเวลา ท าให ผ บร หารโครงการและน กว ชาการ หลายท านได พยายามค ดค นและหาว ธ ท จะน ามาใช เพ อท าให องค การเจร ญเต บโต และเก ดความก าวหน า อย างม นคงในระยะยาว ส าหร บเทคน คการจ ดการสม ยใหม ท ถ กค ดค นและน ามาใช อย างกว างขวาง ด งน 1. การบร หารค ณภาพท วท งองค การ (Total Quality Management: TQM) การบร หารค ณภาพท วท งองค การเป นกระบวนการท ม ความเก ยวข องก บการด าเน นก จกรรม ท กๆ ก จกรรมในโครงการท ม ความส มพ นธ ก บผล ตภ ณฑ ท ประกอบด วยส นค าหร อบร การ โดยบ คลากร ท กคนม ส วนร วมในการปฏ บ ต ได อย างเหมาะสม เพ อร กษาไว ซ งค ณภาพของผล ตภ ณฑ ท ออกส ตลาด การบร หารค ณภาพท วท งองค การ บ คลากรจะม บทบาทท ส าค ญท ต องปฏ บ ต งานควบค ก นท กฝ ายตาม แนวทางของการควบค ณค ณภาพต งแต การว จ ยและการพ ฒนา การออกแบบการผล ต การให บร การหล งการขาย การจ ดจ าหน าย การควบค มทางการเง น การบร หารทร พยากรมน ษย เป นต น

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานเป นการแปลงกลย ทธ ท ก าหนดโดยผลผล ต/โครงการเข า ส ภาคปฏ บ ต โดยท ผลผล ต/โครงการภายใต แผนงบประมาณจะม ข อม ลหล กส าหร บการ จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานอย

More information

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานว จ ย การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Project Management คณะสถ ต ประย กต ต ลาคม ๒๕๕๑ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสร ไทย คลองจ น บางกะป

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตรมหาบ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

ส าน กงานตรวจสอบภายใน

ส าน กงานตรวจสอบภายใน การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบภายใน ส าน กงานตรวจสอบภายใน ค าน า ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได จ ดการความร เก ยวก บการตรวจสอบ ภายใน โดยรวบรวมจากเอกสาร ต ารา แนวปฏ บ ต ท ด และจากประสบการณ

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป แผนปฏ บ ต การและ การต ดตามประเม นผล ส วนแผนพ ฒนาท องถ น ส าน กพ ฒนาและส งเสร มการบร หารงานท องถ น กรมส งเสร มการปกครองท องถ น สารบ ญ บทท

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน

การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน A Study of Participation in Establishing Annual Strategic Plan of Staff at Christian University of

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร หล งจากท องค กรได ทราบความต องการด านทร พยากรมน ษย จากการวางแผนทร พยากร มน ษย แล วองค กรจะต องใช มาตรการต างๆ เพ อสรรหาบ คลากรท ม ค ณสมบ ต เหมาะสมก บ ต าแหน งงาน และให

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency

แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency (เล มท 1) จ ดท าโดย แผนกพ ฒนาทร พยากรบ คคลองค การ ส าน กผ บร หาร ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด ว นท 1 กรกฎาคม 2550 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. ความเป นมา ช มน

More information

การบร หารโครงการ (Project Management)

การบร หารโครงการ (Project Management) การบร หารโครงการ (Project Management) 1. โครงการ (Project) โครงการ หมายถ ง ก จการใด ๆ ท ม ค ณสมบ ต ด งต อไปน o ม ว ตถ ประสงค ท ช ดเจน o ม ก าหนดเวลาเร มและส นส ด o การด าเน นงานจะอย ภายใต ข อจ าก ดของ

More information

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด บทท 3 การเข ยนโครงการ ล กษณะของโครงการท ด โครงการเป นการจ ดก จกรรมท เป นระบบ เพ อการปฏ บ ต หน าท องค การให บรรล ถ ง เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ซ งโครงการท ด ย อมท าให ประส ทธ ภาพของการด าเน นงาน และ ผลตอบแทนท

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information