การจ ดการโครงการ (Project management)

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดการโครงการ (Project management)"

Transcription

1

2 การจ ดการโครงการ (Project management) โครงการ (Project) หมายถ ง ก จการท ม ว ตถ ประสงค ช ดเจน สามารถกาหนดเวลาเร มต นและส นส ดได ดาเน นงาน อย ภายใต ข อจาก ดของงบประมาณ, เวลาของงานต างๆ และค ณภาพของงานตามท กาหนด การจ ดการโครงการ (Project Management) หมายถ ง การใช ทร พยากรต างๆ ท ม อย อย างเหมาะสม สมบ รณ ท ส ด เพ อให การดาเน นโครงการสามารถบรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว การจ ดการโครงการสามารถแบ งออกเป น 3 ข นตอน ได แก

3 การจ ดการโครงการ (Project management) 1. การวางแผนโครงการ เป นกระบวนการกาหนดเป าหมาย รายละเอ ยดของโครงการ และท มงาน เป นการวางแผนโครงการ ทางด าน ต นท น เวลา ค ณภาพ โครงการต องดาเน นไปตามว ตถ ประสงค โดยบรรล เป าหมายท งสามด าน

4 การจ ดการโครงการ (Project management) 2. การกาหนดตารางการทางานของโครงการ เป นการจ ดล าด บและจ ดสรรเวลาให ก บแต ละก จกรรมของ โครงการ โดยแสดงแผนภาพภาระงานในช วงเวลาต างๆ ซ ง จะช วยให ผ วางแผนสามารถเข าใจได ง ายและสามารถแก ไข เปล ยนแปลงตามความเหมาะสม

5 การจ ดการโครงการ (Project management) 3. การควบค มโครงการ เป นการส งเกตต ดตามใน เร องของการใช ทร พยากร ค าใช จ าย และงบประมาณอย างใกล ช ด รวมท งเป นการนาเอาผลตอบร บท เก ดข นมาใช เพ อทบทวนแก ไข แผนโครงการท ได กาหนดไว และสามารถปร บเปล ยนการใช ทร พยากรได ในยามท ต องการ เทคน คการจ ดการโครงการแบบ PERT และ CPM เป น เทคน คเพ อช วยให ผ บร หารสามารถกาหนดตารางการ ทางาน ต ดตาม ตรวจสอบ และควบค มโครงการท ม ขนาด ใหญ และม ความซ บซ อนได ว ธ การท งสองแบบม ข นตอน พ นฐาน 6 ข นตอนท เก ยวข องได แก

6 1) กาหนดโครงการ จ ดเตร ยมโครงสร างแบบแยกย อยงาน 2) ระบ ถ งความส มพ นธ ระหว างก จกรรมว าต องทาก จกรรม ใดก อน-หล ง 3) วาดภาพเคร อข ายเช อมโยงท กก จกรรม 4) กาหนดระยะเวลา ประมาณการค าใช จ ายให ก บแต ละ ก จกรรม 5) คานวณหาเส นทางท ใช เวลายาวนานท ส ดของเคร อข าย หร อเร ยกว า เส นทางว กฤต 6) ใช เคร อข ายในการวางแผน จ ดตารางการทางาน ต ดตาม และควบค มโครงการ

7 แผนผ งเคร อข ายและว ธ การ ข นตอนแรกของว ธ การท าเคร อข าย ได แก การ แบ งโครงการท งหมดออกเป นก จกรรมหล กๆ ท สอดคล องก บโครงสร างแบบแยกย อยงาน โดยสามารถทาการเข ยนเคร อข ายได 2 ว ธ ค อ การเข ยนก จกรรมบนจ ดวงกลม (Activity-on-Node: AON) การเข ยนก จกรรมบนล กศร (Activity-on-Arrow: AOA)

8 การเปร ยบเท ยบว ธ การเข ยนเคร อข ายโครงการ แบบ AON และ AOA

9 การเปร ยบเท ยบว ธ การเข ยนเคร อข ายโครงการ แบบ AON และ AOA

10 Activity on the Node (AON) เป นแผนภาพแสดงก จกรรมของโครงการท เช อมโยงก นใน ล กษณะเคร อข าย (ข ายงาน) ทาให ทราบว าจะต องดาเน น ก จกรรมใดให เสร จส นก อนก จกรรมถ ดไปAON จะแสดง ก จกรรมด วยส ญล กษณ ร ปวงกลม (เร ยกว า โหนด) หร อร ป ส เหล ยมเช อมโยงก นด วย Predecessor activity เป นก จกรรมท จะต องทาเสร จก อน จ งดาเน น ก จกรรมต อไปได Successor activity เป นก จกรรมท จะต องตามก จกรรมอ น ๆ ตามลาด บ Parallel activity เป นก จกรรมท จะต องทาขนานก บก จกรรมอ น ๆ

11 Task Predecessors Tasks Time (Weeks) A - 3 B - 5 C - 7 D A 8 E B 5 F C 5 G E 4 H F 5 I D 6 J G - H 4 ทาการเปร ยบเท ยบได ด งน AON

12 ก จกรรม สมมต ว าจะพ ฒนาระบบงานโดยม ข นตอนด งน 1. รวบรวมความต องการ 5 ว น 2. ออกแบบรายงาน 6 ว น 3. ออกแบบหน าจอ 6 ว น 4. ออกแบบฐานข อม ล 2 ว น 5. จ ดทาเอกสาร 5.5 ว น 6. เข ยนโปรแกรม 5 ว น 7. ทดสอบโปรแกรม 3 ว น 8. ต ดต งโปรแกรม 1 ว น

13 1 5 ออกแบบรายงาน ออกแบบ ฐานข อม ล Activity on Node จ ดทา เอกสาร ออกแบบหน าจอ เข ยนโปรแกรม ทดสอบ โปรแกรม 5 6 ต ดต ง โปรแกรม

14 ต วอย างของ Activity Analysis for AON Activity Description Estimated Duration (Days) Predecessor A Evaluate current technology platform 2 None B Define user requirements 5 A C Design Web page layouts 4 B D Set-up Server 3 B E Estimate Web traffic 1 B F Test Web pages and links 4 C,D G Move web pages to production environment 3 D,E H Write announcement of intranet for corp. newsletter 2 F,G I Train users 5 G J Write report to management 1 H,I

15 Activity on the Node (AON) Network Diagram

16 Possible Activity Paths Possible Paths Path Total Path 1 A+B+C+F+H+J Path 2 A+B+D+F+H+J Path 3 A+B+D+G+H+J Path 4 A+B+D+G+I+J 19* Path 5 A+B+E+G+I+J

17 Activity on the Node (AON) Longest path ค อ A, B, D, G, I, J = 19 ว น ** เป นต วเลขประมาณว า โครงการจะเสร จภายใน 19 ว นหล งเร มลง ม อทา

18 Activity on the Node (AON) Shortest path ค อ A, B, D, G, H, J = 16 ว น ** เป นต วเลขประมาณการว า โครงการสามารถเสร จเร วท ส ดได ภายใน 16 ว นหล งจากเร มลงม อทา

19 การคานวณหาเส นทางว กฤต (Critical Path) สมมต ว าบร ษ ท AAA ต องการพ ฒนาระบบข นมา 1 ระบบ หล งจากการเสนอโครงการได ร บการ อน ม ต แล ว จ งได วางแผนการดาเน นงานของ โครงการด งกล าว และนาเสนอแผนงานในส วนของ ระยะเวลาในการดาเน นงาน พร อมท งแสดงเส นทาง ว กฤต โดยม ข นตอนในการคานวณหาเส นทาง ว กฤต ด งน

20 กาหนดก จกรรมก อนหน า ก จกรรม ก จกรรมก อนหน า 1. รวบรวมความต องการ 3 ว น - 2. ออกแบบรายงาน 5 ว น 1 3. ออกแบบหน าจอ 4 ว น 1 4. ออกแบบฐานข อม ล 1 ว น 2, 3 5. จ ดทาเอกสาร 2 ว น 4 6. เข ยนโปรแกรม 10 ว น 4 7. ทดสอบโปรแกรม 2 ว น 6 8. ต ดต งโปรแกรม 1 ว น 5, 7

21 การกาหนดตารางเวลาของโครงการ หล งการเข ยนเคร อข ายโครงการ ค อ การกาหนด ตารางเวลาของโครงการ โดยใช การระบ เวลาเร มต นและ เวลาส นส ดของแต ละก จกรรม การว เคราะห เส นทางว กฤต (Critical path analysis) จะถ ก นามาใช ในการกาหนดตารางเวลาของโครงการ เส นทางว กฤต ค อ เส นทางท ใช เวลายาวนานท ส ดของ เคร อข าย หาเส นทางว กฤต ได โดยการค านวณหาเวลาเร มต นและ เวลาส นส ดของแต ละก จกรรมในล กษณะด งต อไปน

22 การคานวณหาเวลาเร มต นและเวลาส นส ด เวลาเร มต นเร วท ส ด (Earliest start: ES) ค อ เวลาเร วท ส ด ท ก จกรรมสามารถเร มต นได ซ งท กก จกรรมท นาหน ามาก อน ได เสร จเร ยบร อยแล ว เวลาเร มต นช าท ส ด (Latest start: LS) ค อ เวลาช าท ส ดท ก จกรรมสามารถเร มต นได ถ าช ากว าน โครงการต องล าช า ออกไป เวลาส นส ดเร วท ส ด (Earliest finish: EF) ค อ เวลาเร วท ส ด ท ก จกรรมสามารถเสร จได เวลาส นส ดช าท ส ด (Latest finish: LF) ค อ เวลาช าท ส ดท ก จกรรมสามารถเสร จได ถ าช ากว าน โครงการต องล าช าออกไป

23 แบ งออกเป น 2 ส วน ค อ กระบวนการกาหนดตารางเวลา 1. การกาหนดเวลาไปข างหน า (Forward pass) พ จารณา เวลาเร มต นเร วท ส ด (ES) เวลาส นส ดเร วท ส ด (EF) 2. การกาหนดเวลาย อนกล บ (Backward pass) พ จารณา เวลาเร มต นช าท ส ด (LS) เวลาส นส ดช าท ส ด (LF)

24 ส ญล กษณ และการกาหนดต วแปรเส นทางก จกรรม ช อก จกรรมหร อส ญล กษณ เวลาเร มต นเร ว ท ส ด ES A EF เวลาส นส ดเร ว ท ส ด เวลาเร มต นช า ท ส ด LS 2 LF เวลาส นส ดช า ท ส ด ระยะเวลาของก จกรรม

25 ว ธ การหาค าต วแปรต างๆ ES = ค ามากท ส ดของ {EF ของท กก จกรรมท นาหน ามา ก อน} EF = ES + เวลาท ใช ของก จกรรมน น LF = ค าน อยท ส ดของ {LS ของท กก จกรรมท ตามหล งมา} LS = LF - เวลาท ใช ของก จกรรมน น กรณ ท ES ม ก จกรรมท นาหน ามาก อนเพ ยงก จกรรมเด ยว ES จะม ค าเท าก บ EF ของก จกรรมท นาหน ามาก อนน น กรณ ท LF ม ก จกรรมท ตามหล งมาเพ ยงก จกรรมเด ยว LF จะม ค าเท าก บ LS ของก จกรรมท ตามหล งมา

26 EX: โรงพยาบางแห งหน งต ดส นใจลงท นในโครงการต ดต ง อ ปกรณ ควบค มมลพ ษทางอากาศ โดยม ระยะเวลา 16 ส ปดาห ในการต ดต งจนแล วเสร จ จงเข ยนเคร อข ายโครงการ ก จกรรม รายละเอ ยด ก จกรรมท นาหน ามาก อน ระยะเวลา (ส ปดาห ) A สร างส วนประกอบภายใน - 2 B ทาหล งคาและพ น - 3 C สร างปล องไฟ A 2 D เทคอนกร ตและต ดต งโครงสร าง A,B 4 E สร างเตาเผาอ ณหภ ม ส ง C 4 F ต ดต งระบบควบค มมลพ ษทางอากาศ C 3 G ต ดต งเคร องป องก นมลพ ษทางอากาศ D,E 5 H ตรวจสอบ F,G 2

27 เคร อข ายโครงการ สาหร บต วอย าง F A C Start E H B D G

28 เคร อข ายโครงการ สาหร บต วอย าง F 7 0 A 2 2 C Start E H 15 2 B D G 13 5

29 เคร อข ายโครงการ สาหร บต วอย าง 0 A 2 2 C F Start E H B D G

30 การหาเวลาท ล าช าได และการระบ เส นทางว กฤต เวลาท ล าช าได (Slack time) หมายถ ง ช วงเวลาท ก จกรรมหน งๆ สามารถทาให ล าช าได โดยไม ทาให โครงการของก จกรรมน นเก ดความล าช าข น สามารถหาได จาก เวลาท ล าช าได = LS - ES หร อ LF - EF

31 ค าตารางเวลาของก จกรรมต างๆ สาหร บต วอย าง ก จกรรมท ม ค าเวลาท ล าช าได เป นศ นย เร ยกว า ก จกรรมว กฤต (Critical activities) และจะอย บนเส นทางว กฤต ของโครงการน นๆ

32 ล กษณะเส นทางว กฤต (Critical path) เร มต นท ก จกรรมต วแรกส ดในโครงการ (จาก ต วอย าง ก จกรรม Start) ส นส ดท ก จกรรมต วส ดท ายในโครงการ (จาก ต วอย าง ก จกรรม H) ก จกรรมท กก จกรรมในเส นทาง เป นก จกรรม ว กฤต (ก จกรรมท ม ค าเวลาท ล าช าได เป นศ นย )

33 เส นทางว กฤต และเวลาท ล าช าได สาหร บต วอย าง เส นทางว กฤต ได แก เส นทาง A-C-E-G-H โดยใช เวลา ของโครงการท งหมด 15 ส ปดาห

34 ข อด ของว ธ CPM ม ประโยชน สาหร บการกาหนดตารางการท างานและการควบค มโครงการ ขนาดใหญ ไม ซ บซ อนและง ายในการนาไปปฏ บ ต การวาดภาพเคร อข ายเพ อแสดงความส มพ นธ ระหว างก จกรรมต างๆ ช วยให เข าใจได เร วข น เส นทางว กฤต และการว เคราะห เวลาท ล าช าได ช วยในการระบ ก จกรรมท ต องระม ดระว งเป นพ เศษ สามารถนาผลท ได ไปใช ในการกาหนดความร บผ ดชอบในแต ละก จกรรม สามารถนาไปใช ได ในหลายล กษณะ ม ประโยชน ในการใช ต ดตามตารางการทางานและต นท นค าใช จ าย

35 ข อจาก ดของว ธ CPM ความส มพ นธ ของก จกรรมในโครงการต องสามารถ ระบ ได อย างช ดเจน เป นอ สระ และไม ม การเปล ยนแปลง ความส มพ นธ แบบก อนหล งระหว างก จกรรมต องแสดง ให เห นและเช อมโยงเป นเคร อข ายเข าด วยก น การประมาณการทางด านระยะเวลาข นอย ก บ ล กษณะเฉพาะของผ จ ดการแต ละคน ก จกรรมท ใช เวลามากหร อก จกรรมว กฤต จ าเป นต อง ได ร บการด แลต ดตามอย างใกล ช ด

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด ยว เพ อการใช

More information

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา 1 บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา โครงการก อสร างในป จจ บ น ได ประสบป ญหาทางด านการบร หารจ ดการข อม ล ไม ว า จะเป นการรวบรวมข อม ล การจ ดเก บข อม ล และการแลกเปล ยนส อสารข อม ล ท งภายในและ ภายนอกองค

More information

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม Training Service ICT Center สารบ ญ ความสามารถของ Project... 1 หล กการออกแบบโครงการ... 2 องค ประกอบของโครงการ... 2 ข นตอนการออกแบบโครงการ... 2 ส วนประกอบสาค ญในการจ

More information

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ เป นกรณ ศ กษาการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ โดยแบ งข นตอน การดาเน นงานเป น 11 ข นตอน ต งแต การสร างปฏ ท นจนถ งการรายงานการบร

More information

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ทฤษฎ และหล กการท เก ยวข อง 2.1.1 หล กการของ LEAN CONSTRUCTION หล กการของ Lean Construction เป นการนาหล กการแนวความค ดมาจาก Lean Production ในอ ตสาหกรรมการผล ตซ งหล

More information

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operating Procedure : SOP) 2) หน วยงาน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ

More information

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน)

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) การเข ยนเค าโครงการว จ ย (เพ อพ ฒนา การเร ยนร ) ค อ การวางแผนการว จ ยว าจะว จ ยเร องอะไร จะด าเน นการในการว จ ยอย างไร

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบข าราชการ (ก.พ.ร.) ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร เพ อให ผ เข าร บการอบรม ม ความร ความเข าใจ ในหล กการหร อแนวทางในการจ ดท าเอกสารท จ าเป นในองค กร

More information

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ 27 ร ปแบบการประเม นโครงการ ความหมายของร ปแบบการประเม น ร ปแบบการประเม น (Evaluation Model) เก ดข นเน องจากความพยายามของน กประเม นท ม งนาเสนอแนวทางในการประเม นโครงการ

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

การสร าง S-Curveเพ อต ดตามงานสร าง โดยMS xcel (S Curve for monitor)

การสร าง S-Curveเพ อต ดตามงานสร าง โดยMS xcel (S Curve for monitor) การสร าง S-Curveเพ อต ดตามงานสร าง โดยMS xcel (S Curve for monitor) นายประสาน ร ตนสาล บร ษ ท PSMC จ าก ด. ในการบร หารจ ดการโครงการ จ าเป นต องม การค ด(จ ดท า)แผนงาน(Work Schedule)หร อ แผนงานหล ก(Master

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น สร ปผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนรายว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย พ นฐาน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 พ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนจ าปาโมงว ทยาคาร อาเภอบ านผ อ จ งหว ดอ ดรธาน ผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตรมหาบ

More information

ค ม อการใช งาน. ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและต ดส นใจสาหร บผ บร หาร (Executive Information System : EIS)

ค ม อการใช งาน. ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและต ดส นใจสาหร บผ บร หาร (Executive Information System : EIS) ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและต ดส นใจสาหร บผ บร หาร (Executive Information System : EIS) -------------------------------------------------------------- สถาบ นฯ ได ว าจ างบร ษ ท เมนซา บ ส

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑ แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงานในส งก ด/กาก บของกร งเทพมหานคร โดย กองย ทธศาสตร บร หารจ ดการ สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล โทรศ พท ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๔๗ (ภายใน ๑๕๑๑) --------------------------

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ ก มภาพ นธ 2556 บร ษ ท เอ นท เอ น โล ช น โพรไวเดอร จ าก ด DocnFlow ซอฟต แวร เพ อการจ ดการเอกสาร และข อม ลอ เล กทรอน กส DocnFlow เวอร ช น 2.0 จะประกอบไปด วยค ณสมบ

More information