ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556

Size: px
Start display at page:

Download "ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556"

Transcription

1 ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 (ร าง) แนวทางการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการหร อก จการประเภท โครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คม อ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คม อ ตสาหกรรมหร อโครงการจ ดสรรท ด นเพ อการอ ตสาหกรรม โดย กล มอ ตสาหกรรม สาน กว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม สาน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

2 คานา เอกสาร แนวทางการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการหร อก จการ ประเภทโครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คมอ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะ เช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรมหร อโครงการจ ดสรรท ด นเพ อการอ ตสาหกรรม เป นเอกสารท จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นให ผ เก ยวข องไม ว าจะเป นเจ าของโครงการหร อผ ประกอบการ ท ปร กษาผ จ ดท ารายงาน น กว ชาการ รวมท งผ ท สนใจท วไป ใช เป นแนวทางในการศ กษาและจ ดท ารายงานโครงการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ให เป นไปตามหล กว ชาการในการประเม นผลกระทบส งแวดล อม(Environmental Impact Assessment) โดยม ห วข อ เน อหา และรายละเอ ยดท ครอบคล มในประเด นสาค ญท เก ยวข องครอบคล มม ต ด าน ทร พยากรกายภาพ ทร พยากรช วภาพ ค ณค าการใช ประโยชน ของมน ษย และค ณค าค ณภาพช ว ตของมน ษย สามารถว เคราะห ให เห นระด บผลกระทบจากการพ ฒนาโครงการหร อก จการ ส าหร บก าหนดมาตรการป องก น และแก ไขผลกระทบและมาตรการต ดตามตรวจสอบผลกระทบส งแวดล อมท ม ความเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ และให เป นไปตามหล กเกณฑ ว ธ การระเบ ยบปฏ บ ต และข นตอนการพ จารณารายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตามท กฎหมายก าหนด โดยเฉพาะภายใต พ.ร.บ. ส งเสร มและร กษาค ณภาพ ส งแวดล อมแห งชาต พ.ศ มาตรา เอกสารฉบ บน คณะผ จ ดท าได ม การปร บปร ง ทบทวน จากแนวทางฉบ บเด มท เคยได ท าไว แล วและรวบรวม ค นคว าข อม ลจากเอกสารว ชาการต างๆ เพ มเต ม และจากข อค ดเห นและข อเสนอแนะของ ผ ทรงค ณว ฒ และจากคณะกรรมการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ในระหว าง กระบวนการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมของโครงการด านอ ตสาหกรรมต างๆ ท เสนอ มาย งสาน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ตลอดระยะเวลาท ผ านมา คณะผ จ ดท าหว งเป นอย างย งว าเอกสารฉบ บน จะเป นประโยชน ส าหร บผ เก ยวข องไม มาก ก น อย และหากม ข อบกพร องประการใดคณะผ จ ดท าขอน อมร บและจะได น าไปปร บปร งให ด ย งข นในโอกาส ต อไป

3 สารบ ญ

4 พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต พ.ศ (ส วนท 4 การทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม) มาตรา 46 เพ อประโยชน ในการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมให ร ฐมนตร โดยความ เห นชอบของคณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต ม อ านาจประกาศในราชก จจาน เบกษาก าหนดประเภท และ ขนาดของโครงการหร อก จการของส วนราชการ ร ฐว สาหก จ หร อเอกชนท ม ผลกระทบส งแวดล อมซ งต องจ ดท า รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม เพ อเสนอขอความเห นชอบตามมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49 ในการประกาศตามวรรคหน ง ให ก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การ ระเบ ยบปฏ บ ต แนวทางการ จ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ตลอดจนเอกสารท เก ยวข องซ งต องเสนอพร อมก บรายงาน การว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม สาหร บโครงการหร อก จการแต ละประเภทและแต ละขนาดด วย ในกรณ ท โครงการหร อก จการประเภทหร อขนาดใดหร อท จะจ ดต งข นในพ นท ใดม การ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมไว แล ว และเป นมาตรฐานท สามารถใช ก บโครงการหร อก จการประเภทหร อ ขนาดเด ยวก นหร อในพ นท ล กษณะเด ยวก นได ร ฐมนตร โดยความเห นชอบของคณะกรรมการส งแวดล อม แห งชาต อาจประกาศในราชก จจาน เบกษากาหนดให โครงการหร อก จการในท านองเด ยวก นได ร บยกเว นไม ต อง จ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมก ได แต ท งน โครงการหร อก จการน นจะต องแสดงความ ย นยอมปฏ บ ต ตามมาตรการต างๆ ท ก าหนดไว ในการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมส าหร บโครงการหร อ ก จการน นตามหล กเกณฑ และว ธ การท ร ฐมนตร กาหนด มาตรา 47 ในกรณ ท โครงการหร อก จการซ งต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมตามมาตรา 46 เป นโครงการหร อก จการของส วนราชการ ร ฐว สาหก จหร อโครงการร วมก บเอกชน ซ งต องเสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ตามระเบ ยบปฏ บ ต ของทางราชการ ให ส วนราชการหร อ ร ฐว สาหก จซ งเป นผ ร บผ ดชอบโครงการหร อก จการน น จ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ต งแต ในระยะท าการศ กษาความเหมาะสมของโครงการเสนอต อคณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต เพ อเสนอ ความเห นประกอบการพ จารณาของคณะร ฐมนตร ในการพ จารณาให ความเห นชอบรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมท เสนอตามวรรค หน ง คณะร ฐมนตร อาจขอให บ คคลหร อสถาบ นใด ซ งเป นผ ช านาญการหร อเช ยวชาญเก ยวก บการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมทาการศ กษาและเสนอรายงานหร อความเห นเพ อประกอบการพ จารณาด วยก ได ส าหร บโครงการหร อก จการของส วนราชการหร อร ฐว สาหก จตามมาตรา 46 ซ งไม จ าต อง เสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ตามวรรคหน ง ให ส วนราชการหร อร ฐว สาหก จ ซ งเป นผ ร บผ ดชอบ โครงการหร อก จการน นจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมเพ อเสนอขอความเห นชอบก อนท จะ ดาเน นการตามหล กเกณฑ และว ธ การท กาหนดไว ในมาตรา 48 และมาตรา 49 ก-1

5 มาตรา 48 ในกรณ ท โครงการหร อก จการซ งต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ตามมาตรา 46 เป นโครงการหร อก จการซ งจะต องได ร บอน ญาตจากทางราชการตามกฎหมายก อน เร มการก อสร างหร อด าเน นการให บ คคลผ ขออน ญาตเสนอรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมต อ เจ าหน าท ซ งม อานาจตามกฎหมายน น และต อส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ในการเสนอรายงานด งกล าวอาจจ ดท าเป นรายงานผลกระทบส งแวดล อมเบ องต นตามหล กเกณฑ และว ธ การท ร ฐมนตร กาหนดตามมาตรา 46 วรรคสอง ก ได ให เจ าหน าท ซ งม อ านาจอน ญาตตามกฎหมายรอการส งอน ญาตส าหร บโครงการหร อก จการ ตามวรรคหน งไว ก อนจนกว าจะทราบผลการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตามมาตรา 49 จากสาน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ให ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม*ตรวจสอบรายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและเอกสารท เก ยวข องท เสนอมา หากเห นว ารายงานท เสนอมาม ได จ ดท าให ถ กต องตามหล กเกณฑ และว ธ การท ก าหนดไว ในมาตรา 46 วรรคสอง หร อม เอกสารข อม ลไม ครบถ วน ให ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม*แจ งให บ คคลผ ขออน ญาตท เสนอรายงาน ทราบภายในกาหนดเวลาส บห าว นน บแต ว นท ได ร บการเสนอรายงานน น ในกรณ ท ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม พ จารณาเห นว า รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและเอกสารท เก ยวข องท เสนอมาถ กต องและม ข อม ลครบถ วน หร อ ได ม การแก ไขเพ มเต มให ถ กต องครบถ วนตามวรรคสามแล ว ให ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม* พ จารณาเสนอความเห นเบ องต นเก ยวก บรายงานด งกล าวให แล วเสร จภายในก าหนดสามส บ ว น น บแต ว นท ได ร บการเสนอรายงานน น เพ อนาเสนอให คณะกรรมการผ ชานาญการพ จารณาต อไป การแต งต งคณะกรรมการผ ช านาญการตามวรรคส ให เป นไปตามหล กเกณฑ และว ธ การท คณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต ก าหนด ซ งจะต องประกอบด วยผ ทรงค ณว ฒ หร อผ เช ยวชาญในสาขาว ชา การต างๆ ท เก ยวข อง และจะต องม เจ าหน าท ผ ม อ านาจอน ญาตตามกฎหมายส าหร บโครงการหร อก จการน น หร อผ แทนร วมเป นกรรมการอย ด วย มาตรา 49 การพ จารณาของคณะกรรมการผ ช านาญการตามมาตรา 48 ให กระท าให แล ว เสร จภายในส ส บห าว นน บแต ว นท ได ร บรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมจากส าน กงานนโยบายและ แผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ถ าคณะกรรมการผ ช านาญการม ได พ จารณาให เสร จภายใน กาหนดเวลาด งกล าว ให ถ อว าคณะกรรมการผ ชานาญการให ความเห นชอบแล ว ในกรณ ท คณะกรรมการผ ช านาญการให ความเห นชอบ หร อในกรณ ท ให ถ อว าคณะกรรมการ ผ ชานาญการให ความเห นชอบแล ว ให เจ าหน าท ซ งม อานาจตามกฎหมายส งอน ญาตแก บ คคลซ งขออน ญาตได ก-1

6 ในกรณ ท คณะกรรมการผ ช านาญการไม ให ความเห นชอบ ให เจ าหน าท รอการส งอน ญาตแก บ คคลผ ขออน ญาตไว ก อนจนกว าบ คคลด งกล าวจะเสนอรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตามท คณะกรรมการผ ช านาญการส งให ท าการแก ไขเพ มเต มหร อจ ดท าใหม ท งฉบ บ ตามแนวทางหร อรายละเอ ยดท คณะกรรมการผ ชานาญการกาหนด เม อบ คคลด งกล าวได เสนอรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมซ งได ท าการแก ไข เพ มเต มหร อได จ ดท าใหม ท งฉบ บแล ว ให คณะกรรมการผ ช านาญการพ จารณารายงานด งกล าวให แล วเสร จ ภายในสามส บว นน บแต ว นท ได ร บการเสนอรายงานด งกล าว แต ถ าคณะกรรมการผ ช านาญการม ได พ จารณาให แล วเสร จภายในก าหนดเวลาด งกล าว ให ถ อว าคณะกรรมการผ ช านาญการเห นชอบ และให เจ าหน าท ด งกล าว ส งอน ญาตแก บ คคลผ ขออน ญาตได ในกรณ ท เห นเป นการสมควร ร ฐมนตร จะประกาศในราชก จจาน เบกษาก าหนดให โครงการ หร อก จการตามประเภทและขนาดท ประกาศก าหนดตามมาตรา 46 ต องเสนอรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมในการขอต ออาย ใบอน ญาตส าหร บโครงการหร อก จการน น ตามว ธ การเช นเด ยวก บการขออน ญาต ด วยก ได มาตรา 50 เพ อประโยชน ในการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตาม มาตรา 48 และมาตรา 49 ให กรรมการผ ช านาญการหร อพน กงานเจ าหน าท ซ งได ร บมอบหมายจาก คณะกรรมการผ ช านาญการ ม อ านาจตรวจสถานท ซ งเป นท ต งของโครงการหร อก จการท เสนอขอร บความ เห นชอบในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมได ตามความเหมาะสม เม อคณะกรรมการผ ช านาญการได ให ความเห นชอบในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมตามมาตรา 49 แล ว ให เจ าหน าท ซ งม อ านาจตามกฎหมายในการพ จารณาส งอน ญาต หร อต ออาย ใบอน ญาต น ามาตรการตามท เสนอไว ในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมไปก าหนดเป นเง อนไขใน การส งอน ญาต หร อต ออาย ใบอน ญาตโดยให ถ อว าเป นเง อนไขท กาหนดตามกฎหมายในเร องน นด วย มาตรา 51 เพ อประโยชน ในการปฏ บ ต ตามมาตรา 47 และมาตรา 48 ร ฐมนตร โดยความ เห นชอบของคณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต อาจกาหนดให รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตาม มาตรา 46 ต องจ ดท าหร อได ร บการร บรองจากบ คคลซ งได ร บอน ญาตให เป นผ ช านาญการศ กษาผลกระทบ ส งแวดล อมก ได การขอและการออกใบอน ญาต ค ณสมบ ต ของผ ชานาญการศ กษาผลกระทบส งแวดล อมท จะม ส ทธ ท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมการควบค มการปฏ บ ต งานของผ ได ร บใบอน ญาต การต อ อาย ใบอน ญาต การออกใบแทนใบอน ญาต การส งพ กและการเพ กถอนการอน ญาต และการเส ยค าธรรมเน ยม การขอและการออกใบอน ญาตให เป นไปตามหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขท กาหนดในกฎกระทรวง ก-2

7 ร ปท ก-1 ข นตอนการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมสาหร บโครงการหร อก จการท อาจ (สาหร บโครงการหร อก จการท ต องได ร บอน ญาตจากทางราชการและโครงการหร อก จการไม ต องเสนอขอร บ ความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ) ก-3

8 ร ปท ก-2 ข นตอนการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมสาหร บโครงการหร อก จการท อาจ ก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ (สาหร บโครงการหร อก จการท ต องได ร บอน ญาตจากทางราชการและโครงการหร อก จการไม ต องเสนอขอร บ ความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ) ก-4

9 ข อกาหนดท ควรทราบเบ องต นในการเตร ยมการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ก. ประเภทของโครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คมอ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรมหร อโครงการจ ดสรรท ด นเพ อการอ ตสาหกรรมท ต องจ ดทารายงาน การว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ประเภทโครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คมอ ตสาหกรรม หร อโครงการ ท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรมหร อโครงการจ ดสรรท ด นเพ อการอ ตสาหกรรมท ต องจ ดท ารายงาน การว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม หมายถ งโครงการท ม รายช อตามประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ท ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหร อก จการซ งต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม (รวมท งประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ท เก ยวข องก บการ ก าหนด ประเภท ขนาดของโครงการหร อก จการซ งต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมท ม การปร บปร ง แก ไข เพ มเต ม ในภายหล ง) ได แก - ประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เร อง กาหนดประเภทและขนาดของ โครงการหร อก จการซ งต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม และหล กเกณฑ ว ธ การระเบ ยบ ปฏ บ ต และแนวทางการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ว นท 24 เมษายน 2555 และ - ประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เร อง กาหนดประเภท ขนาด และว ธ ปฏ บ ต ส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพ ส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ ท ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ หร อเอกชนจะต องจ ดท ารายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ลงว นท 31 ส งหาคม 2553 และตามประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เร องกาหนดหล กเกณฑ ว ธ การ ระเบ ยบปฏ บ ต และแนวทางในการจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงท งทางด าน ค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ ลงว นท 29 ธ นวาคม 2552 นอกจากน จะต องพ จารณาความสอดคล องของช อโครงการตามกฎหมายของหน วยงานท เก ยวข องก บการจ ดต งโครงการน คมอ ตสาหกรรม และโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรมหร อ โครงการจ ดสรรท ด นเพ อการอ ตสาหกรรม อาท 1) น คมอ ตสาหกรรม รวมท งเขตประกอบการท วไป และเขตประกอบการเสร (พ.ร.บ.การ น คมอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย พ.ศ และ พ.ร.บ.การน คมอ ตสาหกรรมแห ง ประเทศไทย (ฉบ บท 4) พ.ศ ) เขตประกอบการอ ตสาหกรรม (พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535) ก-5

10 3) เขตปลอดอากร (พระราชบ ญญ ต ศ ลกากร พระพ ทธศ กราช 2469 และท ม การปร บปร ง แก ไขภายหล ง) 4) การจ ดสรรท ด นเพ อการอ ตสาหกรรม (พ.ร.บ. การจ ดสรรท ด น พ.ศ และ ประกาศคณะกรรมการกลางจ ดสรรท ด นกลาง เร อง กาหนดนโยบายการจ ดสรรท ด นเพ อ การอ ตสาหกรรม ลงว นท 20 ก นยายน 2548 ) รายช อประเภทโครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คมอ ตสาหกรรม หร อ โครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรมหร อโครงการจ ดสรรท ด นเพ อการอ ตสาหกรรมท ต องจ ดท า รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม และย นต อส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม ส าหร บเสนอต อคณะกรรมการผ ช านาญการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ด านอ ตสาหกรรมและระบบสาธารณ ปโภคท สน บสน น ด งสร ปไว ในตารางท ก-1 และ ก-2 ตารางท ก-1 รายช อโครงการตามประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ลงว นท 24 เมษายน 2555 ลาด บท ตาม ประกาศ ประเภทโครงการหร อก จการ ขนาด หล กเกณฑ ว ธ การ ระเบ ยบปฏ บ ต 4 น คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วย การน คมอ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรม หร อโครงการจ ดสรรท ด นเพ อการ อ ตสาหกรรม ท กขนาด ให เสนอในข นขออน ม ต หร อขออน ญาตโครงการ ตารางท ก-2 รายช อโครงการตามประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ลงว นท 31 ส งหาคม 2553 (โครงการท อาจม ผลกระทบอย างร นแรง หร อ EHIA) ลาด บท ตาม ประเภทโครงการหร อก จการ ขนาด หล กเกณฑ ว ธ การ ระเบ ยบปฏ บ ต ประกาศ 3 น คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วย การน คมอ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรม ด งต อไปน 3.1 น คมอ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ท กขนาด ให เสนอในข นขออน ม ต ก-6

11 ลาด บท ตาม ประกาศ ประเภทโครงการหร อก จการ ขนาด หล กเกณฑ ว ธ การ ระเบ ยบปฏ บ ต ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรมท จ ดต งข นเพ อรองร บอ ตสาหกรรมป โตร เคม ตาม 4 หร ออ ตสาหกรรมถล งแร เหล ก ตาม 5.1 หร อ 5.2 แล วแต กรณ มากกว า 1 โรงงาน ข นไป 3.2 น คมอ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรม ท ม การขยายพ นท เพ อรองร บ อ ตสาหกรรมป โตรเคม ตาม 4 หร อ อ ตสาหกรรมถล งแร เหล ก ตาม 5.1 หร อ 5.2 หร อขออน ญาตโครงการ ท กขนาด ให เสนอในข นขออน ม ต หร อขออน ญาตโครงการ ข. การกาหนดช อรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการน คม อ ตสาหกรรมตามกฎหมายว า ด วยการน คมอ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรมหร อโครงการจ ดสรร ท ด นเพ อการอ ตสาหกรรม 1) การก าหนดช อโครงการหร อก จการท จะจ ดต งเป นน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วย การน คมอ ตสาหกรรมหร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรมหร อโครงการจ ดสรรท ด นเพ อการ อ ตสาหกรรม ท เข าข ายตามประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ลงว นท 24 เมษายน 2555 (1.1) กรณ ท โครงการด งกล าวจ ดต งใหม และจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมเป นคร งแรก ให ใช ช อ รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการ...(น คมอ ตสาหกรรม/ เขตประกอบการอ ตสาหกรรม/สวนอ ตสาหกรรม แล วแต กรณ )...(ช อ)...ของบร ษ ท...(ช อบร ษ ทหร อน ต บ คคลเจ าของหร อผ พ ฒนาโครงการ)...ต งอย ท...(ระบ ท ต ง ต าบล อ าเภอจ งหว ด)... (กรณ น รวมท งโครงการท ม อย เด ม แต ไม เข าข ายขนาดโครงการหร อก จการซ งต อง จ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ตามประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ในอด ตท ผ านมา จนกระท งม การขยายก จการหร อโครงการ เข าข ายตามขนาดท ก าหนด หร อ ประเภทโครงการ หร อก จการท ม การประกาศตามกฎหมายใหม ทาให ต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม เป น คร งแรก) โดยไม จ าเป นต องระบ ล กษณะของน คมอ ตสาหกรรม เน องจากรายละเอ ยดท จ าเป นอ นๆ น น ก-7

12 สามารถนาไปอธ บายในเล มรายงานได ต วอย าง เช น รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการน คม อ ตสาหกรรมอ ไอเอ* (1.2) กรณ ท โครงการด งกล าวม การจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมไว แต เด มแล วม การขยาย ให ใช ช อ รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการน คมอ ตสาหกรรม. (ช อ)...(ส วนขยาย คร งท...) (แล วแต ว าขยายคร งท เท าไร) ของบร ษ ท...(ช อบร ษ ท หร อน ต บ คคลเจ าของหร อผ พ ฒนาโครงการ)...ต งอย ท...(ระบ ท ต ง ต าบล อ าเภอจ งหว ด) ต วอย างเช น รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการน คมอ ตสาหกรรมอ ไอเอ* (ส วนขยายคร งท 1) (1.3) กรณ ท โครงการด งกล าวม การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการและ/หร อมาตรการ ด านส งแวดล อมในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ท ต องม การศ กษาและประเม นผลกระทบ เพ มเต ม ให ใช ช อ รายงานการเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม โครงการน คมอ ตสาหกรรม(ช อ...). (คร งท... ) ของบร ษ ท...(ช อบร ษ ทหร อน ต บ คคล เจ าของหร อผ พ ฒนาโครงการ)...ต งอย ท...(ระบ ท ต ง ต าบล อาเภอจ งหว ด)) ต วอย างเช น รายงานการ เปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ โครงการน คมอ ตสาหกรรมอ ไอเอ* (คร งท 1) เป นต น (1.4) กรณ ท ม การส งรายงานช แจงเพ มเต มตามมต คณะกรรมการผ ชานาญการพ จารณา รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมท ม มต ไม ให ความเห นชอบรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมหร อรายงานการเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการ ให ใช ช อ รายงานช แจงเพ มเต มคร งท...(ช อ รายงานตาม (1.1) - (1.4)) ต วอย างเช น รายงานช แจงเพ มเต มคร งท 1 เพ อประกอบการพ จารณารายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการน คมอ ตสาหกรรมอ ไอเอ* หมายเหต กรณ ท เจ าของโครงการหร อบร ษ ทท ปร กษาต องการเสนอข อม ลเพ มเต มประกอบรายงานในข อ ให ใช ช อเอกสารด งกล าวว า ข อม ลเพ มเต มประกอบรายงาน...(ตามข อ )... เพ อเสนอต อ คณะกรรมการผ ชานาญการฯ ต อไป) 2) การก าหนดช อโครงการหร อก จการท จะจ ดต งเป นน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วย การน คมอ ตสาหกรรมหร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรมหร อโครงการจ ดสรรท ด นเพ อการ อ ตสาหกรรม ท เข าข ายตามประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ลงว นท 29 ธ นวาคม 2552 และประกาศฯ ลงว นท 31 ส งหาคม 2553 (โครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย าง ร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ) (2.1) กรณ ท โครงการด งกล าวจ ดต งใหม และจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมเป นคร งแรก ให ใช ช อ รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ โครงการ...(น คมอ ตสาหกรรม/เขตประกอบการอ ตสาหกรรม/สวนอ ตสาหกรรม แล วแต กรณ...) (ช อ)... ของบร ษ ท...(ช อบร ษ ทหร อน ต บ คคลเจ าของหร อผ พ ฒนาโครงการ)...ต งอย ท...(ระบ ท ต ง ต าบล

13 อ าเภอจ งหว ด).. (กรณ น รวมท งโครงการท ม อย เด ม แต ไม เข าข ายขนาดโครงการหร อก จการซ งต องจ ดท า รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ตามประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในอด ต ท ผ านมา จนกระท งม การขยายก จการหร อโครงการ เข าข ายตามขนาดท ก าหนด หร อ ประเภทโครงการหร อ ก จการท ม การประกาศตามกฎหมายใหม ท าให ต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม เป นคร ง แรก) ต วอย างเช น รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ด ผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ โครงการเขต ประกอบการอ ตสาหกรรมโอเอ นอ พ * (2.2) กรณ ท โครงการด งกล าวม การจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมไว แต เด มแล วม การขยาย ให ใช ช อ รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการหร อก จการท อาจ ก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ โครงการ...(น คมอ ตสาหกรรม/เขตประกอบการอ ตสาหกรรม/สวนอ ตสาหกรรม แล วแต กรณ...) (ช อ)...(ส วน ขยาย คร งท...) ) ของบร ษ ท...(ช อบร ษ ทหร อน ต บ คคลเจ าของหร อผ พ ฒนาโครงการ)...ต งอย ท... (ระบ ท ต ง ต าบล อ าเภอจ งหว ด) ต วอย างเช น รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการ หร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ โครงการเขตประกอบการอ ตสาหกรรมอ เอชไอเอ* (ส วนขยาย คร งท 1) เป นต น (2.3) กรณ ท โครงการด งกล าวม การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการและ/หร อมาตรการ ด านส งแวดล อมในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ท ต องม การศ กษาและประเม นผลกระทบ เพ มเต ม ให ใช ช อ รายงานการเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพ ส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ โครงการ...(น คมอ ตสาหกรรม/เขตประกอบการอ ตสาหกรรม/ สวนอ ตสาหกรรม แล วแต กรณ...) (คร งท...) ) ของบร ษ ท...(ช อบร ษ ทหร อน ต บ คคลเจ าของหร อผ พ ฒนา โครงการ)...ต งอย ท...(ระบ ท ต ง ต าบล อ าเภอจ งหว ด) ต วอย าง เช น รายงานการเปล ยนแปลง รายละเอ ยดโครงการในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการหร อก จการท อาจ ก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ โครงการน คมอ ตสาหกรรมอ เอชไอเอ* (คร งท 1) (2.4) กรณ ท ม การส งรายงานช แจงเพ มเต มตามมต คณะกรรมการผ ช านาญการพ จารณา รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมท ม มต ไม ให ความเห นชอบรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมหร อรายงานการเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการ ให ใช ช อ รายงานช แจงเพ มเต มคร งท...เพ อ ประกอบการพ จารณารายงาน...(ช อรายงานตาม (2.1)-(2.3)) ต วอย างเช น รายงานช แจงเพ มเต มคร งท 1 เพ อ ประกอบการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ด ก-8

14 ผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ โครงการเขต ประกอบการอ ตสาหกรรมโอเอ นอ พ * หมายเหต กรณ ท เจ าของโครงการหร อบร ษ ทท ปร กษาต องการเสนอข อม ลเพ มเต มประกอบรายงานในข อ ให ใช ช อเอกสารด งกล าวว า ข อม ลเพ มเต มประกอบรายงาน...(ตามข อ ) เพ อเสนอต อ คณะกรรมการผ ชานาญการฯ ต อไป) 3) การก าหนดช อโครงการหร อก จการด งกล าวตามข อ 1) 2) ในกรณ ท ผ ประกอบการ หร อเจ าของโครงการไม ม ความประสงค จะจ ดต งเป นน คมอ ตสาหกรรม เขตอ ตสาหกรรมท วไป เขต อ ตสาหกรรมเสร ตาม พ.ร.บ. การน คมอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย พ.ศ และ พ.ร.บ. การน คม อ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย(ฉบ บท 4) พ.ศ หร อจ ดต งเป นเขตประกอบการอ ตสาหกรรมตามกฎหมาย พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ ผ ประกอบการโครงการหร อเจ าของโครงการจะต องใช ช ออ น เช น โครงการพ ฒนา ท ด นเพ อการอ ตสาหกรรม... หร อ โครงการจ ดสรรท ด นเพ อการอ ตสาหกรรม... เพ อป องก นการส บสนและ เข าใจผ ดว าโครงการด งกล าวได ร บการพ จารณาภายใต ของกฎหมายของหน วยงานท เก ยวข อง หมายเหต * ช อสมม ต ค. ร ปแบบรายงาน ร ปแบบการจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมของโครงการต งใหม หร อ โครงการขยายหร อโครงการท ม การจ ดท ารายงานการเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการในรายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บเสนอต อคณะกรรมการผ ช านาญการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมเพ อพ จารณา จะม ความแตกต างก นในส วนของห วข อศ กษาและรายละเอ ยดของข อม ลท จาเป นต องนาเสนอ ด งน 1) รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมของโครงการต งใหม ให นาเสนอรายละเอ ยด ของข อม ลในแต ละห วข อศ กษาตามแนวทางการจ ดทารายงานฯ ท กาหนดไว ในฉบ บน 2) รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมของโครงการส วนขยาย ให นาเสนอ รายละเอ ยดของข อม ลในแต ละห วข อศ กษาตามแนวทางการจ ดทารายงานฯ ท กาหนดไว ในฉบ บน ในเช ง เปร ยบเท ยบก บข อม ลของโครงการป จจ บ น 3) รายงานการเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมท ต องม การศ กษาและประเม นผลกระทบเพ มเต ม ให น าเสนอข อม ลในรายละเอ ยดเฉพาะส วนท เก ยวข องหร อส วนท ได ร บผลกระทบจากการเปล ยนแปลงด งกล าว ซ งจะม รายละเอ ยดของเน อหามากหร อน อย ข นอย ก บประเด นท จะท าการเปล ยนแปลง พร อมท ง เสนอสร ปภาพรวมของการด าเน นการโครงการป จจ บ น เปร ยบเท ยบก บการดาเน นการภายหล งการเปล ยนแปลงในร ปแบบตาราง และสร ปผลการปฏ บ ต ตามมาตรการ ก-9

15 ป องก นและแก ไขผลกระทบส งแวดล อมและมาตรการต ดตามตรวจสอบผลกระทบส งแวดล อมท ผ านมา เพ อ ประกอบความเข าใจต อการพ จารณารายงานฯ ในภาพรวมด วย ง. การจ ดส งเอกสารรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและหล กฐานท เก ยวข องให สาน กงาน นโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1) รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมของโครงการท ต งใหม หร อขอขยาย เป นไป ตามระบ ในเอกสารเอกสารท ายประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมลงว นท 24 เมษายน 2555 ประกอบด วย รายงานหล ก จานวนไม น อยกว า 15 ฉบ บ รายงานย อ จานวนไม น อยกว า 15 ฉบ บ ปกหน าและปกในของรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตามแบบ สผ. 2 หน งส อร บรองการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตามแบบ สผ. 3 สาเนาใบอน ญาตเป นผ ม ส ทธ ทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม บ ญช รายช อผ จ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตามแบบ สผ. 5 แบบแสดงรายละเอ ยดการเสนอรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตาม แบบ สผ. 6 2) รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมของโครงการท ต งใหม หร อขอขยาย(โครงการ หร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ) เป นไปตามระบ ในเอกสารท ายประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมลงว นท 29 ธ นวาคม 2552 ประกอบด วย รายงานหล ก จานวนไม น อยกว า 15 ฉบ บ รายงานย อ จานวนไม น อยกว า 15 ฉบ บ ปกหน าและปกในของรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตามแบบ สผร. 2 หน งส อร บรองการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตามแบบ สผร. 3 สาเนาใบอน ญาตเป นผ ม ส ทธ ทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม บ ญช รายช อผ จ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตามแบบ สผร. 5 แบบแสดงรายละเอ ยดการเสนอรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตามแบบ สผร. 6 ก-10

16 3) การจ ดส งรายงานฉบ บสมบ รณ และเอกสารท เก ยวข องของโครงการท ได ร บความเห นชอบ รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม จากคณะกรรมการผ ชานาญการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ประกอบด วย รายงานฉบ บย อ 4 เล ม รายงานฉบ บหล กพร อมภาคผนวก 4 ช ด แผ น CD-ROM 8 ช ด เอกสารท เก ยวข องอ น ๆ (ตามรายการและจานวนท ฝ ายเลขาน การ คณะกรรมการ ผ ชานาญการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม อาจก าหนด เพ มเต ม) ก-11

17 บทท 1 บทนา 1.1 ความเป นมาของโครงการ (1) ระบ สถานท ต งโครงการ ขนาดพ นท ล กษณะการประกอบก จการ (2) ระบ เหต ผลและความจาเป นในการดาเน นโครงการ (3) ในกรณ โครงการท เคยจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมมาแล ว ให สร ป ล าด บเหต การณ ของการจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมหร อรายงานการเปล ยนแปลง รายละเอ ยดโครงการในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม เหต ผลของการจ ดท ารายงาน ฯ และว นท ได ร บการพ จารณาเห นชอบในรายงาน ฯ และแนบหน งส อเห นชอบ และมาตรการป องก นและแก ไขผลกระทบ ส งแวดล อมและมาตรการต ดตามตรวจสอบผลกระทบส งแวดล อมล าส ด (ระบ เลขท และว นท ของหน งส อ พ จารณาเห นชอบในรายงาน ฯ) 1.2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงาน ระบ ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานฯ และการน าเสนอฯ ไปใช เช น เพ อเสนอต อ หน วยงานอน ญาตเพ อประกอบการขออน ญาตต งโรงงาน ขอขยายหร อขอเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการ 1.3 ขอบเขตและว ธ การศ กษา (1) ขอบเขตพ นท ศ กษา โดยให ระบ ขอบเขตพ นท ศ กษา ครอบคล มพ นท ร ศม อย างน อย 5 ก โลเมตรจากแนวเขตพ นท โครงการ(Boundary) พร อมแสดงแผนท ประกอบในอ ตราส วน 1:50,000 (2) ประเด นการศ กษา ซ งได จากการว เคราะห ความส าค ญของการศ กษาในประเด นต าง ๆ และอ างอ งผลการจ ดทาประช มกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพ (3) แผนการศ กษา ว ธ การศ กษา ข อม ลและระยะเวลาการศ กษา (4) ว ธ การท จะได มาซ งข อม ลของการศ กษา 1.4 กฎหมาย นโยบายและระเบ ยบท เก ยวข อง ระบ กฎหมาย นโยบาย มต คณะร ฐมนตร มต คณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต และระเบ ยบ ท เก ยวข องก บการศ กษาโครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คมอ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรมหร อโครงการจ ดสรรท ด นเพ อการอ ตสาหกรรม ท งทางด านส งแวดล อม และด านอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย ด านการผ งเม อง ข อก าหนดของหน วยงานส วนท องถ น และด าน อ น ๆ ท เก ยวข องก บโครงการ 1-1

18 1.5 หล กเกณฑ การพ จารณาแนวทางเล อกของโครงการ ระบ หล กเกณฑ การพ จารณาพร อมท มาของหล กเกณฑ ท น ามาใช ในการพ จารณาทางเล อกใน การด าเน นโครงการ เช น ความเหมาะสมของด านสถานท ต ง ความเหมาะสมของประเภทอ ตสาหกรรมท จะมาต ง เทคโนโลย ของการบ าบ ดและก าจ ดมลพ ษรวมท งการจ ดการกากของเส ยและส งปฏ ก ล การจ ดการ ส งแวดล อมอย างย งย นและการอน ร กษ พล งงาน เป นต น พร อมท งระบ เหต ผลท เล อกแนวทางท ม ความเป นไปได ในการจ ดทาโครงการ 1.6 ข นตอนการดาเน นงานโครงการ (1) เสนอรายละเอ ยดของก จกรรมและระยะเวลาการด าเน นงานของโครงการ ตามแผนงาน การพ ฒนาโครงการ พร อมท งระบ ระยะเวลาในการดาเน นการตามกระบวนการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ท สอดคล องก บแผนงานโครงการ ในร ปของตารางหร อกราฟ (2) เสนอความก าวหน าของการประสานงานก บหน วยงานผ อน ญาต/อน ม ต ท เก ยวข องก บ ก จการของโครงการ เช น การขออน ญาตใช พ นท จากหน วยงานท เก ยวข อง การขออน ญาตใช น า การขอมต สภา ท องถ น การตรวจสอบข อกาหนดด านผ งเม อง เป นต น 1.7 ข อม ลสร ปเปร ยบเท ยบรายละเอ ยดโครงการในเช งเปร ยบเท ยบก อนและหล งขยายหร อเปล ยนแปลง รายละเอ ยดโครงการ (สาหร บโครงการส วนขยายหร อเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการ) ให น าเสนอข อม ลสร ปรายละเอ ยดโครงการในเช งเปร ยบเท ยบก อนและหล งขยายโครงการ หร อเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการเก ยวก บท ต ง ขนาดพ นท การจ ดวางผ งการใช ประโยชน ของพ นท (Layout) ประเภทอ ตสาหกรรม พ นท ส เข ยว ฯลฯ พร อมท งเหต ผล/ความจ าเป น/ความแตกต างจากก อนและ หล งขยายหร อเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการ 1-2

19 บทท 2 รายละเอ ยดโครงการ 2.1 สถานท ต งและขนาดโครงการ (1) ระบ สถานท ต งโครงการให ช ดเจนโดยเร ยงจากตาบล อาเภอท เป นท ต งของโครงการก อน และตาบล และอาเภออ น ๆ ในลาด บถ ดไป รวมท งสาน กงานโครงการสาหร บต ดต อ โดยระบ ท ต งเลขท หม บ าน ถนน ตาบล อ าเภอ และจ งหว ด ในกรณ ท ม ท ต งสาน กงานของใหญ ของเจ าของโครงการใน กร งเทพมหานครหร อจ งหว ดอ นๆ ให ระบ ท อย ของสาน กงานด งกล าว ข อม ลด งกล าวมาด วยเพ อสะดวกในการ ต ดต อประสานงาน (2) แผนท แสดงท ต งและขอบเขตโครงการ มาตราส วน 1 : 50,000 (3) แสดงร ปภาพสภาพแวดล อมพ นฐานภายในและโดยรอบพ นท โครงการ แสดงรายละเอ ยด ของส งท ปรากฏอย ในสภาพป จจ บ น และบร เวณพ นท สาค ญท อาจได ร บผลกระทบจากโครงการ (4) แสดงเส นทางคมนาคมสายหล กท เข าออกส บร เวณพ นท โครงการจากทางหลวง หร อทาง สาธารณะภายนอก (5) แสดงแผนผ งแสดงร ปต อแปลงเอกสารส ทธ ท น ามาจ ดท าโครงการ (เช น โฉนดท ด น หร อ นส.3 เป นต น) ออกให โดยหน วยงานราชการท เก ยวข อง หร อส าเนามาจากต นฉบ บท จ ดท าโดยหน วยงาน ราชการท เก ยวข อง และแสดงตารางข อม ลขนาดท ด น เลขท แปลงเอกสารส ทธ พร อมสาเนาเอกสารส ทธ (6) แสดงรายละเอ ยดพ นท สาธารณประโยชน ต าง ๆ ท อย ภายในท ด น หากพบว าผ งต วโฉนด และส าเนาโฉนดด งกล าว ม ถนนหร อคลองหร อล ารางสาธารณะ และพ นท บ คคลอ นปรากฏอย แม ว าป จจ บ น จะไม ม สภาพอย แล วก ตาม จะต องก าหนดระยะถอยร นตามประกาศผ งเม อง และหร อกฎหมายต างๆ ท เก ยวข อง (7) แสดงผ งแม บทหร อแผนผ งการใช ประโยชน ท ด นของโครงการ(Lay out)ให ช ดเจน โดยแสดงขนาดเขตพ นท อ ตสาหกรรม เขตพ นท พาณ ชยกรรม เขตพ นท ส เข ยวและแนวต นไม โดยรอบโครงการ ท เป นแนวป องก น(Protection Strips) รวมท งพ นท แนวก นชน(Buffer Zone) (หากม ) เขตพ นท สาธารณ ปโภค เช น ถนนภายในโครงการ เส นทางทางเข า-ออกโครงการ บ อส ารองน าด บ โรงผล ตน าประปา ระบบบ าบ ดน าเส ย และระบบรองร บการก าจ ดขยะม ลฝอย เป นต น และบร เวณคลองสาธารณะในพ นท ศ กษา และคลองรองร บการระบายน าฝนหร อน าท งของโครงการ หร ออ นๆ ท งน แผนท และแผนผ งท แสดงให ห นท ศ มาตรฐานไปทางท ศเหน อเสมอ ท งน ผ งแม บทหร อแผนผ งการใช ประโยชน ท ด นต องออกแบบให สอดคล องตาม หล กเกณฑ หร อแนวทางต างๆ ท เก ยวข อง รวมท งการออกแบบการใช ประโยชน ท ด นภายในโครงการต อง สอดคล องตามกฎหมายว าด วยการผ งเม องหร อกฎหมายอ นท เก ยวข องท บ งค บใช ในป จจ บ น 2-1

20 2.2 ประเภทของโรงงานอ ตสาหกรรมเป าหมายในพ นท โครงการ ระบ ประเภทของโรงงานอ ตสาหกรรมเป าหมายท สามารถต งในพ นท โครงการและประเภท อ ตสาหกรรมท ห ามต งในโครงการ พร อมท งระบ หล กเกณฑ ท ใช ในการค ดเล อกประเภทของอ ตสาหกรรมด วย 2.3 ระบบสาธารณ ปโภคและสาธารณ ปการ แสดงระบบสาธารณ ปโภคและสาธารณ ปการของโครงการในระยะก อสร างและระยะ ดาเน นการ ให เสนอแผนการพ ฒนาระบบต างๆ พร อมระบ ช วงระยะเวลาท ใช ในการดาเน นการพ ฒนาระบบ อานวยความสะดวกต างๆ ให สอดคล องก บการพ ฒนาพ นท โครงการ โดยม องค ประกอบหล กท สาค ญ ด งน แหล งน าด บและระบบน าประปาสาหร บโครงการ (1) แสดงข อม ลแหล งน าด บส าหร บโครงการ ปร มาณน าด บท สามารถรองร บโครงการ รายละเอ ยดการส งน าด บจากแหล งน าด บมาผล ตน าใช และน าประปา แหล งก กเก บน าด บ (2) แสดงข อม ลการใช น าของโครงการ โดยระบ ปร มาณน าใช แยกตามประเภทการ ใช งาน เช น พ นท อ ตสาหกรรม พ นท พาณ ชยกรรม พ นท อาคารส าน กงาน แผนการใช น าของโครงการ ใน ภาพรวมท งหมดของโครงการ โดยแสดงถ งหล กเกณฑ อ างอ งท ใช ในการประมาณปร มาณน าใช ท งหมดในแต ละ เขตของพ นท โครงการให ช ดเจน และแสดงให เห นปร มาณแหล งน าด บเพ ยงพอส าหร บการใช น าในโครงการได ตลอดท งป และแสดงแผนผ งสมด ลน าใช ของโครงการ (3) แผนการปร บปร งค ณภาพน าใช แสดงปร มาณและค ณภาพน าด บ พร อมรายละเอ ยด ของขบวนการปร บปร งค ณภาพน าด บ (Water Supply Treatment System) และค ณภาพน าหล งการ ปร บปร งแล ว ตลอดจนแผนการจ ายน าให ก บส วนต างๆ ของโครงการ และแหล งน าส ารอง กรณ แหล งน าด บม ปร มาณน าน อยกว าท คาดการณ ไว (4) กรณ ท โครงการต งอย ในเขตบร การของการประปาส วนภ ม ภาคหร อการประปาส วน ท องถ นแล วแต กรณ หาก ต องใช บร การของหน วยงานน น โดยให แสดงหล กฐานจากการประปาว า สามารถ ให บร การได การคมนาคมขนส ง แสดงแผนการพ ฒนาระบบคมนาคมขนส ง ท งภายในและภายนอกพ นท โครงการ รวมถ งท ศทางระบบการขนส งสายหล กและสายรองท เช อมต อโครงการก บภายนอก ถนนสายหล กท เป น ทางเข าออกของโครงการท เช อมต อก บถนนหร อทางภายนอก เช น ทางหลวงแผ นด นหร อทาง สาธารณประโยชน ต องการออกแบบระบบถนนเป นไปตามมาตรฐานหล กว ชาว ศวกรรมการทางและจราจร มาตรฐานกรมทางหลวง และมาตรฐานความปลอดภ ยด านการจราจรก าหนด โดยแสดงการเปร ยบเท ยบ มาตรฐานก บการออกแบบให ช ดเจน และให ม แบบถนน ตลอดจนขนาดของเขตทางและผ วจราจรเป นส ดส วน ก บขนาดของน คมอ ตสาหกรรมไม น อยกว าเกณฑ กาหนดตามท หน วยงานอน ม ต หร ออน ญาตก าหนดไว เช น การ 2-2

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว เอกสารเผยแพร ก มภาพ นธ 2557 เอกสารประกอบการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Scoping) (ค.1) การศ กษาและจ ดท ารายงาน การว

More information

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 กรณ o การประกอบก จการหอพ กและอาคารห องเช า o การประกอบก จการโรงส ข าว o โรงไฟฟ าช วมวลขนาดก าล งการผล ตต ากว า

More information

ค ม อการก อสร างโครงการชลประทานขนาดกลาง

ค ม อการก อสร างโครงการชลประทานขนาดกลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ค ม อการก อสร าง คณะท างานจ ดท าค ม อในการด าเน นการก อสร างโครงการขนาดกลาง ธ นวาคม 2551 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ค ม อการก อสร าง คณะท างานจ ดท าค ม อในการด าเน

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส งหาคม 2554 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 องค การบร หารส วนตาบลบ านยา อาเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน สารบ ญ เร อง หน า 1. ระด บหน วยงานย

More information

เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวภาคร ฐ (กรณ ท จะม การก อสร างอาคารใหม )

เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวภาคร ฐ (กรณ ท จะม การก อสร างอาคารใหม ) โครงการจ ดท าระบบการจ ดการส งแวดล อมของภาคร ฐ (อาคารเข ยว) เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวภาคร ฐ (กรณ ท จะม การก อสร างอาคารใหม ) กรมควบค มมลพ ษ กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (อาคารเข ยว) กรมควบค มมลพ

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต Myanmar คลองกระ ระนอง อ.บ านตาข น ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช กระบ อ.ท งสง ป ตตาน อ.สะเดา ยะลา นราธ อ.ส ไหงโก-ลก Sungai Petani อ.เบตง Malaysia 19 ธ นวาคม

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปร บปร งล าส ด เม อ 13 ม นาคม 2555-1 - คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 กล มพ ฒนาย ทธศาสตร พล งงาน กองนโยบายและแผนพล งงาน มกราคม 2558 คำนำ สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (สนพ.) เป นส วนรำชกำรส งก ดในกระทรวงพล งงำน ท

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information