รายงานผลการด าเน นโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นโครงการ"

Transcription

1 รายงานผลการด าเน นโครงการ การจ ดท าบอร ดประชาส มพ นธ ผลงานว จ ย และก จกรรมต าง ๆ ของคณะพ ฒนาการท องเท ยว ป ๒๕๕๔ โดย รองศาสตราจารย ดร. ว ระพล ทองมา คณะพ ฒนาการท องเท ยว มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม

2 1 ค าน า การว จ ย ท ได มาซ งองค ความร ในการพ ฒนาว ชาการรวมท งว ชาช พด านการ ท องเท ยว เป นห วใจส าค ญในการผล กด นให คณะพ ฒนาการท องเท ยวก าวส ความเป นสากลใน อนาคต ด งน นการด าเน นงานด านว จ ยจ งเป นองค ประกอบหน งท จะท าให บ คลากรของคณะได ค นคว าองค ความร และนว ตกรรมใหม ๆ รวมท งเป นแหล งข อม ลให น กศ กษาของคณะได ศ กษา เร ยนร ตลอดจนน าเอาข อม ลเหล าน นมาเป นแนวทางในการพ ฒนาโจทย ว จ ยของบ คลากร บ รณา การก บการเร ยนการสอน การบร การว ชาการ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม เพ อให คณะสามารถ ท าพ นธก จได ครบท ง 4 ด าน นอกจากน การว จ ยท ม ค ณภาพย งสามารถเผยแพร ตามส อต าง ๆ เช น วารสารว ชาการระด บชาต นานาชาต Website บอร ดประชาส มพ นธ และจ ดท า VCD ในการ เผยแพร ส สาธารณชน โครงการจ ดท าบอร ดประชาส มพ นธ งานว จ ยและผลงานต าง ๆ ของคณะ น เป น ก จกรรมหน งท สามารถส อความหมายให ก บผ พบเห นได ร บทราบถ งผลงานต าง ๆ ท ได ด าเน นการใน รอบป และสามารถศ กษาเร องราวต าง ๆ ได จากบอร ดท งด านการเร ยนการสอน การว จ ย การ บร การว ชาการและการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม (รองศาสตราจารย ดร.ว ระพล ทองมา) ห วหน าโครงการ

3 2 สารบ ญ หน า ค าน า 1 สารบ ญ 2 หล กการและเหต ผลของโครงการ 3 ว ตถ ประสงค ของโครงการ 3 การด าเน นงานก จกรรม 3 ผลผล ตและต วช ว ด 5 ว น เด อน ป ท ด าเน นโครงการ 6 จ านวนผ เข าร วมโครงการ 6 สร ปผลการด าเน นงาน 6 สร ปค าใช จ ายของโครงการ 7 สร ปผลประเม นความพ งพอใจ 7 สร ปผลกระทบและประโยชน ท ได จากการท าโครงการ 9 ภาคผนวก 11 ร ปภาพประกอบ 12

4 3 หล กการและเหต ผลของโครงการ คณะพ ฒนาการท องเท ยวจ ดต งข นเม อป พ.ศ ท ผ านมา ม จ านวนผลงานท ง ด านการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ และการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม มากมาย ครบท ง 4 พ นธก จ ด งน น เพ อให เป นการเผยแพร ผลงานของคณะด งกล าว และประชาส มพ นธ ก จกรรมต าง ๆ ของคณะ ในป 2554 ท ผ านมา คณะพ ฒนาการท องเท ยว ได ปฏ บ ต งานจนม ผลงานและก จกรรมต าง ๆ ของคณะตลอดป 2554 ฉะน นเพ อเป นการประชาส มพ นธ ผลงานและ ก จกรรมท ได ปฏ บ ต จ งจ ดท าโครงการจ ดท าบอร ดประชาส มพ นธ ผลงานและก จกรรมต าง ๆ ของ คณะในป 2554 ซ งเป นผลงานและก จกรรมท บ คลากรของคณะได ปฏ บ ต ตลอดท งป ผ านทาง บอร ดประชาส มพ นธ คณะเพ อจะได ให บ คลากร น กศ กษา ศ ษย เก า และศ ษย ป จจ บ น รวมท งบ คคล ท วไป ได ร บทราบถ งผลงานและก จกรรมของคณะพ ฒนาการท องเท ยวอย างท วถ งต อไป ว ตถ ประสงค ของโครงการ 2.1 เพ อพ ฒนาผลงานและก จกรรมต าง ๆ ของคณะพ ฒนาการท องเท ยวให เก ดองค ความร ใหม ท เป นประโยชน ต อคณะและมหาว ทยาล ย 2.2 เพ อเผยแพร ผลงานและก จกรรมต าง ๆ ท เป นประโยชน ให ก บสาธารณชนร บร 2.3 เพ อส อความท ก อให เก ดการบ รณาการก บพ นธก จท กด านของคณะและมหาว ทยาล ย การด าเน นงานก จกรรม ผลงานและก จกรรมต าง ๆ เช น ผลงานว จ ย งานบร การว ชาการแก ส งคม งานการ เร ยนการสอน ตลอดจนถ งงานศ ลปว ฒนธรรม ในรอบป งบประมาณ 2554 น น ม ท งได ต พ มพ เผยแพร ในวารสารและน าเสนอท งในและต างประเทศโดยเฉพาะงานว จ ยท บ คลากรได จ ดท าในรอบ ป ส วนผลงานบร การว ชาการแก ส งคม การเร ยนการสอนในช นเร ยน งานศ ลปว ฒนธรรม รวม ตลอดถ งงานว จ ยต าง ๆ ท น าไปประย กต ใช ก บประชาชนในพ นท และประชาคมท องถ นในร ปแบบของ การฝ กอบรม ส มมนา ประช มและการจ ดเวท ชาวบ าน โดยม ความหลากหลายในการเผยแพร ผลงานและก จกรรมของคณะ โดยโครงการจ ดท าบอร ดเพ อประชาส มพ นธ ผลงานและก จกรรม ต าง ๆ ของคณะในป 2554 ได ถ กถ ายทอดในโครงการ เป นร ปภาพของการด าเน นงานหร อ ก จกรรมต าง ๆ ของคณะ รวมท งส น 16 ด าน ด งน 1) ด านการน าเสนอผลงานว จ ยและถ ายทอดเทคโนโลย ส ระด บชาต และ นานาชาต 2) ด านการบ รณาการการว จ ยก บการพ ฒนาการเร ยนการสอน

5 4 3) ด านการพ ฒนาการเร ยนการสอนส ความเป นสากล 4) ด านการบร การว ชาการส ความเป นสากล 5) ด านการบ รณาการความร ส ความเป นสากลของช มชมและส งคม 6) ด านการประสานงานและความส มพ นธ ก บหน วยงานภายในและ ต างประเทศ 7) ด านการพ ฒนาก จกรรมน กศ กษาและศ ษย เก าส มพ นธ 8) ด านการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ และ 9) ด านการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 10) TDS Core Value 11) ส วนประกอบของ Tourism 12) ส วนประกอบของ Development 13) ส วนประกอบของ Sustainability 14) TDS Roudmap 15) TDS Senario 16) 5 years Planning ด งน น คณะพ ฒนาการท องเท ยว จ งได จ ดบอร ดประชาส มพ นธ ผลงานและก จกรรม ต าง ๆ ของคณะพ ฒนาการท องเท ยวในรอบป 2554 จ านวน 16 บอร ด เพ อเผยแพร และ ประชาส มพ นธ ให บ คคลท วไปได ร บทราบอย างท วถ ง และเป นอ กหนทางหน งท จะเผยแพร ก จกรรม ต าง ๆ ของคณะให ก บน กศ กษา ศ ษย เก า บ คลากร รวมท งสาธารณชนร บทราบ

6 5 ผลผล ตและต วช ว ด ผลผล ต ต วช ว ด จ านวน บอร ดประชาส มพ นธ ผลงาน และก จกรรมต าง ๆ ของคณะ พ ฒนาการท องเท ยว ในรอบป พ.ศ.2554 จ านวน 9 ด าน บอร ดประชาส มพ นธ นโยบาย กลย ทธ และ Core Value ของ คณะพ ฒนาการท องเท ยว ให บ คคลท งภายในและภายนอกได ทราบท วก น จ านวน 7 บอร ด รวมท งส น 16 บอร ด เช งปร มาณ - จ านวนผ ท เย ยมชมบอร ด ประชาส มพ นธ โดยเฉล ยต อว น - จ านวนบอร ดพร อมร ปภาพและ ข อความ - ร ปภาพในบอร ดท ส อให เห นก จกรรม ของคณะในรอบป พ.ศ.2554 เช งค ณภาพ - ความพ งพอใจของผ ท ได เย ยมชม บอร ดประชาส มพ นธ เช งเวลา - บอร ดประชาส มพ นธ ซ งแล วเสร จ ตามเวลา และบอร ดสามารถ ประชาส มพ นธ ได ไม น อยกว า 1 ป เช งต นท น - ความค มค าจากการท คณะได เสนอ ผลงาน ว จ ย และก จกรรมในล กษณะการ ถ ายทอดผ านทางบอร ดประชาส มพ นธ รวมท งการให ผ ม ส วนได ส วนเส ยได ทราบ และเข าใจถ ง Core Value และท ศทางใน การพ ฒนาคณะในอนาคต 1,000 คน 16 บอร ด มากกว า 100 ภาพ ร อยละ 90 มากกว า 1 ป บอร ด : บาท 1 : 3,215

7 6 ว น เด อน ป ท ด าเน นการ (ว นท เร มต น และว นท ส นส ดการจ ดงานจร ง) แผน การด าเน นการรวบรวมข อม ล ร ปภาพช วง เด อนมกราคม ธ นวาคม 2554และ ด าเน นการจ ดท าบอร ด ช วงระหว างเด อนมกราคม ก มภาพ นธ 2555 ผล ด าเน นการส าเร จตามเป าหมายท วางไว ค อ ได รวบรวมข อม ลจ ดท าบอร ดแล วเสร จ ในว นท 20 ก มภาพ นธ 2555 โดยม บ ณฑ ตและผ ปกครองมาเข าร วมร บปร ญญาบ ตร ต งแต ว นท ก มภาพ นธ 2555 ได ชมบอร ดประชาส มพ นธ ด งกล าว จ านวนผ เข าร วมโครงการ แผน น กศ กษา ศ ษย เก าและบ คคลท วไป ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยแม โจ ได ร บทราบผลการด าเน นงานว จ ยและก จกรรมต าง ๆ ของคณะพ ฒนาการท องเท ยวในรอบป พ.ศ.2554 จ านวนเฉล ย 50 คนต อว น ผล ผ บร หาร น กศ กษา ผ ปกครอง ศ ษย เก า โดยเฉพาะบ ณฑ ตท มาร วมร บ พระราชทานปร ญญาบ ตร ป 2555 (26 ก มภาพ นธ 2555) น นม จ านวนมาก ต งแต ว นท ก มภาพ นธ 2555 ซ งมากกว าเป าหมายท คาดไว จ านวนมากถ ง 350 คนต อว นท มาเย ยมชมบอร ดแสดงผลงานและก จกรรมต าง ๆ ของคณะพ ฒนาการท องเท ยวท ได ด าเน นการ ตลอดจน กลย ทธ แนวนโยบาย และ Core Value ของคณะพ ฒนาการท องเท ยว ท จะด าเน นการ พ ฒนาให ก าวส สากลในอนาคตต อไป สร ปผลการด าเน นงาน คณะพ ฒนาการท องเท ยว ได ด าเน นก จกรรมทางด านงานว จ ย การเร ยนการสอน และ การบร การว ชาการท งในระด บช มชนและส งคมท องถ น ระด บชาต และระด บนานาชาต เพ อให สอดคล องก บย ทธศาสตร ต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย โดยเฉพาะการผล กด นให คณะไปส ความเป น สากล จ งได รวบรวมภาพก จกรรมต าง ๆ จ านวนมากกว า 120 ภาพ และน าเสนอในร ปของ บอร ดประชาส มพ นธ จ านวน 9 บอร ด ตามก จกรรมท ง 9 ด านของคณะ ซ งเป นก จกรรมใน รอบป พ.ศ.2554 ท ผ านมา นอกจากน ย งได จ ดท าบอร ดเผยแพร Core Value Scenario TDS Road map ตลอดจนแผนงานหร อโครงการในอนาคตอ ก 5 ป ของคณะให บ คคลท งภายในและ ภายนอกได ร บทราบต อไป

8 7 สร ปค าใช จ ายของโครงการ รายการ แผน (ท ขออน ม ต ไว ) - เง นแผ นด น - เง นรายได - กองท นสน บสน นงานว ชาการฯ ผล (ใช จ ายจร ง) - เง นแผ นด น - เง นรายได - กองท นสน บสน นงานว ชาการฯ งบบ คลากร (ค าจ าง) งบด าเน นการ (ค าตอบแทนใช สอย ว สด สาธารณ ปโภค) งบลงท น (ค า คร ภ ณฑ ท ด น และ ส งก อสร าง) รวม 50,000-50,000 50,000 50,000 สร ปผลการประเม นความพ งพอใจ การจ ดท าบอร ดเพ อประชาส มพ นธ งานว จ ยและก จกรรมต าง ๆ ของคณะ พ ฒนาการท องเท ยว ประจ าป 2554 น เป นการประชาส มพ นธ งานว จ ยและก จกรรมท คณะได ด าเน นการท ง 4 พ นธ ก จ ได แก การเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ และการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม โดยม จ านวน บ คลากร น กศ กษาป จจ บ น ศ ษย เก า น กศ กษาแลกเปล ยน ต างชาต และบ คคลท วไป ได เข าเย ยมชมบอร ดประชาส มพ นธ กว า 1,000 คน ท งน คณะ พ ฒนาการท องเท ยว ได เก บแบบส ารวจความพ งพอใจจากกล มบ คคลด งกล าว ได รวมท งส น 960 ช ด โดยได น ามาท าการว เคราะห ถ งผลของความพ งพอใจต อผ ร บชมบอร ด ได ผลการว เคราะห ด งน ข อม ลส วนบ คลคล ประกอบด วย เพศ ซ งม ผ ส งแบบความพ งพอใจ โดยระบ ว าม เพศชาย จ านวน 419 คน เพศหญ ง 541 คน สถานภาพของผ ตอบแบบความพ งพอใจประกอบด วย บ คลากรซ ง รวมท งเป นบ คลากรของคณะพ ฒนาการท องเท ยว บ คลากรในมหาว ทยาล ยแม โจ จ านวน 385 คน ศ ษย เก าท เข ามาเย ยมชมคณะพ ฒนาการท องเท ยวและร บชมบอร ดท ต ดต งไว จ านวน 90 คน เป นศ ษย ป จจ บ นท ศ กษาในคณะพ ฒนาการท องเท ยวและให ข อม ลแบบประเม นความพ งพอใจ ต อการจ ดท าบอร ด จ านวน 455 คน และเป นบ คคลท วไปท เข ามาเย ยมชมบอร ด จ านวน 30 คน ซ งโดยมากแล วจะม อาย ท แตกต างก น ค อ อาย ต ากว า 30 ป จ านวน 384 คน อาย ระหว าง ป จ านวน 259 คน อาย ระหว าง ป จ านวน 200 คน และม อาย มากกว า 50 ป จ านวน 30 คน ส าหร บในตอนท 2 เป นความพ งพอใจของผ เข าชมบอร ดท ม ต อโครงการจ ดท า บอร ดประชาส มพ นธ งานว จ ยและก จกรรมต าง ๆ ของคณะ ซ งรายละเอ ยดประกอบด วย

9 8 1. ความเหมาะสมของข อม ลในการประชาส มพ นธ 2. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชาส มพ นธ ก จกรรม (มค ม ย 55) 3. ความเหมาะสมของร ปภาพก จกรรมท น าเสนอ 4. ความเหมาะสมของสถานท ในการจ ดประชาส มพ นธ ก จกรรม 5. ร ปแบบ ความเป นเอกล กษณ / อ ตล กษณ ของโครงการ 6. สามารถถ ายทอดและการส อความหมายของร ปภาพ/ก จกรรม 7. เก ดท กษะความร ท ได ร บจากการชมบอร ดประชาส มพ นธ 8. ก อให เก ดการม ส วนร วม และสร างโอกาสให เก ดการปร บใช กระบวนการประชาส มพ นธ ก จกรรม อย างท วถ ง 9. ได ร บทราบและร บร การบ รณาการพ นธก จอย างครบถ วน การว ดระด บความพ งพอใจของผ เข าชมบอดร ประชาส มพ นธ งานว จ ยและก จกรรมต าง ๆ ของคณะ ด งรายละเอ ยดในตาราง 1.ร ปแบบ ความเป นเอกล กษณ /อ ต ล กษณ ของโครงการ 2.ความเหมาะสมของร ปภาพ ก จกรรมท น าเสนอ 3.สามารถถ ายทอดและการส อ ความหมายของร ปภาพ/ก จกรรม 4. ความเหมาะสมของสถานท ใน การจ ดประชาส มพ นธ ก จกรรม 5.ความเหมาะสมของระยะเวลาใน การประชาส มพ นธ ก จกรรม (มค- ม ย 55) 6.เก ดท กษะความร ท ได ร บจากการ ชมบอร ดประชาส มพ นธ ความพ งพอใจ (N = 960) ค าเฉล ย ระด บ ความ มากท ส ด มาก ปางกลาง น อย น อยท ส ด (98.44%) (0.52%) (0.52%) (0.52%) (0%) (97.92%) (0.83%) (0.63%) (0.52%) (0.10%) (97.40%) (1.04%) (0.52%) (0.63%) (0.42%) (96.88%) (1.04%) (1.04%) (0.52%) (0.52%) (96.88%) (0.83%) (1.04%) (1.04%) (0.21%) 925 (96.35%) 10 (1.04%) 10 (1.04%) 5 (0.52%) 5 (0.52%) พ งพอใจ 4.97 มากท ส ด 4.96 มากท ส ด 4.94 มากท ส ด 4.93 มากท ส ด 4.93 มากท ส ด 4.92 มากท ส ด

10 9 7.ก อให เก ดการม ส วนร วมและ สร างโอกาสให เก ดการปร บใช กระบวนการประชาส มพ นธ ก จกรรมอย างท วถ ง 8. ความเหมาะสมของข อม ลใน การประชาส มพ นธ 9. ได ร บทราบและร บร การ บ รณา การพ นธก จอย างครบถ วน ความพ งพอใจ (N = 960) ค าเฉล ย ระด บ ความ มากท ส ด มาก ปางกลาง น อย น อยท ส ด (95.83%) (1.56%) (1.56%) (0.83%) (0.21%) 920 (95.83) 915 (95.31%) 15 (1.56%) 20 (2.08) 10 (1.04%) 15 (1.56%) 15 (1.56%) 5 (0.52%) 0 0% 5 (0.52%) พ งพอใจ 4.92 มากท ส ด 4.92 มากท ส ด 4.91 มากท ส ด รวมคะแนนเฉล ย 4.93 มากท ส ด การค ดช วงคะแนนในระด บความพ งพอใจ ช วงคะแนน มากท ส ด ช วงคะแนน มาก ช วงคะแนน ปานกลาง ช วงคะแนน น อย ช วงคะแนน น อยท ส ด สร ปผลกระทบและประโยชน ท ได จากการจ ดท าโครงการ การจ ดท าบอร ดประชาส มพ นธ งานว จ ยและก จกรรมต าง ๆ ของคณะ ได เร ม ด าเน นการมาต งแต ป 2551 โดยคณะได จ ดท าบอร ดประชาส มพ นธ น เพ อตอบสนองต อด ชน ช ว ด ด านประก นค ณภาพการศ กษาในองค ประกอบท 4 เก ยวก บการเผยแพร ผลงานว จ ยและก จกรรม ของคณะ ให ก บสาธารณชนได ร บทราบ ซ งการจ ดท าบอร ดด งกล าว ได ถ อว าเป นการเผยแพร งานว จ ยและก จกรรมท ได ท ามาในรอบป โดยจะม ก จกรรมท แตกต างก นในแต ละป ซ งในการ ค ดเล อกก จกรรมน น คณะพ ฒนาการท องเท ยวได เล อกเอาเฉพาะก จกรรมเด น ๆ ท งน จากการเก บ แบบประเม นความพ งพอใจ คณะ ย งได ให ผ ตอบแบบประเม นได ให ข อค ดเห นและข อเสนอแนะ เพ มเต ม โดยผ ตอบแบบประเม นได ให ข อเสนอแนะ ด งน

11 10 1. การจ ดร ปภาพให จ ดร ปภาพให ม ขนาดสม าเสมอด วย 2. ควรจะม การเผยแพร ในร ปแบบ VDO ภาพเคล อนไหว ด วย 3. สถานท ต ดต งบอร ดค บแคบ ประโยชน ท ได ร บจากการจ ดท าบอร ดประชาส มพ นธ งานว จ ยและก จกรรมต าง ๆ ของคณะ พ ฒนาการท องเท ยว เป นการส อให ผ เข าร บชมได ร บทราบการจ ดก จกรรมท ให ประโยชน ส าหร บผ พบเห น และสามารถศ กษาข อม ลได ครบตามภารก จท คณะพ ฒนาการท องเท ยวได จ ดท า อ กท ง สามารถบอกเล าเร องราวเก ยวก บก จกรรมท บ คลากรของคณะได จ ดท าในรอบป ไว ได เป นอย างด

12 ภาคผนวก 11

13 ร ปภาพประกอบ 12

14 บอร ดประชาส มพ นธ งานว จ ยและก จกรรมต าง ๆ ของคณะพ ฒนาการท องเท ยว 13

15 น กศ กษาแลกเปล ยนฟ ล ปป นส ชมบอร ดประชาส มพ นธ ผลงานและก จกรรมต าง ๆ ของคณะ 14

16 ศ ษย เก ามหาว ทยาล ยแม โจ ร วมเย ยมชมการจ ดบอร ดก จกรรมของคณะ 15

17 16

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ประจ าป การศ ศ กษา งานประก นค

ประจ าป การศ ศ กษา งานประก นค แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ ศ กษา 25555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า ความร ท ม อย ในองค กรม อย มากมาย หากองค กรเป นองค

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555 แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะะ 5 ป (2555-2559) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 2559) คณะมน ษยศสตร และส งคมศาตร มหาว ทยาล ยราช ภ ฏล

More information

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561)

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) 2 ฉบ บปร บปร ง 2558 แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information