ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน"

Transcription

1 ช ดการเร ยนร เร อง บรรยากาศ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 3 จ ดท าโดย นางสาวณ ฏฐณ ชา สายป าน โรงเร ยนระยองว ทยาคมปากน า จ งหว ดระยอง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 18 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 ค าน า ช ดการเร ยนร เร อง บรรยากาศ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช ดน จ ดท าข นเพ อใช เป นส อการเร ยนการสอนว ชาว ทยาศาสตร ม เน อหาสาระสอดคล องก บ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 แบ งเป น 6 เล ม ด งน เล มท 1 องค ประกอบของบรรยากาศ เล มท 2 อ ณหภ ม ของอากาศและช นบรรยากาศ เล มท 3 สมบ ต ของอากาศ เล มท 4 ปรากฏการณ ลมฟ าอากาศ เล มท 5 อ ต น ยมว ทยาและพยากรณ อากาศ เล มท 6 การเปล ยนแปลงอ ณหภ ม ของโลก ช ดการเร ยนร เร อง บรรยากาศ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 เล มน ค อเล มท 6 การเปล ยนแปลงอ ณหภ ม ของโลก จ งหว งเป นอย างย งว าจะเป นประโยชน ต อ ผ เร ยน ผ สอน และผ สนใจในการศ กษาค นคว าหาความร เพ มเต มในเร อง การเปล ยนแปลง อ ณหภ ม ของโลก ให ก บตนเองหร อกล มผ เร ยนอย างม ประส ทธ ภาพ ณ ฏฐณ ชา สายป าน

3 สารบ ญ เร อง หน า ค าช แจง... 1 ค าแนะน าส าหร บน กเร ยน... 2 ข นตอนในการเร ยนด วยช ดการเร ยนร... 3 หน วยการเร ยนร ท 6 การเปล ยนแปลงอ ณหภ ม ของโลก... 4 แบบทดสอบก อนเร ยน... 5 ใบความร ท 1 ป จจ ยท ม ผลต อการเปล ยนแปลงอ ณหภ ม ของโลก... 7 ใบงานท 1 ป จจ ยท ม ผลต อการเปล ยนแปลงอ ณหภ ม ของโลก ใบความร ท 2 ผลกระทบของภาวะโลกร อนท ม ต อส งแวดล อม ใบงานท 2 ผลกระทบของภาวะโลกร อนท ม ต อส งแวดล อม ใบงานท 3 ผลกระทบของภาวะโลกร อนท ม ต อส งแวดล อม แบบทดสอบหล งเร ยน บรรณาน กรม ภาคผนวก เฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน เฉลยใบงานท เฉลยใบงานท เฉลยใบงานท เฉลยแบบทดสอบหล งเร ยน... 41

4 ค าช แจง ช ดการเร ยนร เร อง บรรยากาศ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ได จ ดท าข นเพ อใช เป นส อการเร ยนร ประกอบการแก ไขป ญหาการเร ยนร ว ชาว ทยาศาสตร ของ น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 ม สาระและต วช ว ดตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ม การจ ดก จกรรมการเร ยนร อย างเป นระบบ ตามข นตอนการเร ยนร จากง ายไปหายาก ซ งผ เร ยนสามารถเร ยนร ด วยตนเอง โดยม คร เป นผ แนะน าและให ค าปร กษา แก ผ เร ยน ช ดการเร ยนร เร อง บรรยากาศ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 เล มน ค อ เล มท 3 สมบ ต ของอากาศ ประกอบด วยสาระท ควรร ด งน ใบความร ท เร อง เวลาเร ยน/ช วโมง 1 ความด นของอากาศ 2 2 ความช นของอากาศ 2 รวม 4 1

5 ค าแนะน าส าหร บน กเร ยน น กเร ยนควรทราบถ งบทบาทของน กเร ยนในการศ กษาช ดการเร ยนร เร อง บรรยากาศ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ด งต อไปน 1. ช ดการเร ยนร น ค อ เล มท 3 สมบ ต อากาศ 2. น กเร ยนอ านค าอธ บายการใช ช ดการเร ยนร ให เข าใจ ถ าย งไม เข าใจให ซ กถาม 3..น กเร ยนจะต องม ความซ อส ตย ต อตนเอง ไม เป ดด เฉลยก อน จะเป ดด ได ต อเม อ ท าก จกรรมน นๆ เสร จส นแล ว เพ อตรวจสอบผลงาน 4. น กเร ยนท าแบบทดสอบก อนเร ยนเพ อว ดความร พ นฐาน 5. น กเร ยนต งจ ตให สงบ ม สมาธ ในการเร ยน 6. น กเร ยนต องม ความร บผ ดชอบต อตนเองและต องต งใจปฏ บ ต งานอย างจร งจ ง 7..น กเร ยนต องให ความร วมม อก บท กคนในการปฏ บ ต ก จกรรมท กคร ง แสดงออก อย างเต มท 8. เม อน กเร ยนศ กษาใบความร ในแต ละเล มซ งม รายละเอ ยดของเน อหาจนเข าใจด แล ว ให น กเร ยนท าใบงานตามข นตอน 9. เม อศ กษาเน อหาสาระครบท กสาระแล ว ให น กเร ยนท าแบบทดสอบหล งเร ยน ซ งเป นช ดเด ยวก นก บแบบทดสอบก อนเร ยนเพ อว ดความก าวหน า 2

6 ข นตอนในการเร ยนด วยช ดการเร ยนร ศ กษารายละเอ ยดของช ดการเร ยนร ศ กษาต วช ว ดความส าเร จ ท าแบบทดสอบก อนเร ยน ด าเน นการใช ช ดการเร ยนร 1. ข นน าเข าส บทเร ยน 1.1 แจ งว ตถ ประสงค ในการเร ยนร 1.2 บอกส งท น กเร ยนต องปฏ บ ต 2. ข นเร ยนร น กเร ยนปฏ บ ต ก จกรรมตามท ระบ ไว ในใบงาน 3. ข นสร ป สร ป อภ ปราย แลกเปล ยนเร ยนร ในช นเร ยน ทดสอบหล งเร ยน ไม ผ าน (ร อยละ 80) ผ าน (ร อยละ 80) ศ กษาช ดการเร ยนร อ นต อไป 3

7 หน วยการเร ยนร ท 3 : สมบ ต ของอากาศ สาระส าค ญ บรรยากาศแบ งเป นช นตามอ ณหภ ม และการเปล ยนแปลงอ ณหภ ม ตามความส ง จากพ นด น มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ว 6.1 : เข าใจกระบวนการต างๆ ท เก ดข นบนผ วโลกและภายในโลก ความส มพ นธ ของกระบวนการต างๆ ท ม ผลต อการเปล ยนแปลง ภ ม อากาศ ภ ม ประเทศ และส ณฐานของโลก ม กระบวนการ ส บเสาะหาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และ น าความร ไปใช ประโยชน ต วช ว ด ว 6.1 ม.1/2 ทดลองและอธ บายความส มพ นธ ระหว าง อ ณหภ ม ความช นและ ความกดอากาศท ม ผลต อปรากฏการณ ทางลมฟ าอากาศ จ ดประสงค การเร ยนร ทดลองและอธ บายความส มพ นธ ระหว างความช นและความกดอากาศท ม ผลต อ ปรากฏการณ ทางลมฟ าอากาศได สาระการเร ยนร ความร ความช นและความกดอากาศ ท กษะ / กระบวนการ ทดลองและอธ บายความส มพ นธ ระหว างความช นและความกดอากาศ ค ณล กษณะท พ งประสงค ใฝ เร ยนร ม ความร บผ ดชอบ ซ อส ตย เห นค ณค าของการน าความร ไปใช ในช ว ตประจ าว น 4

8 แบบทดสอบก อนเร ยน ค าช แจง ให น กเร ยนเข ยนเคร องหมาย ลงในกระดาษค าตอบข อท ถ กท ส ด 1. บร เวณใดต อไปน ม ความด นบรรยากาศส งท ส ด ก. ห บเขา ข. ยอดเขา ค. เน นเขา ง. ไหล เขา 2. เคร องม อว ดความด นบรรยากาศเร ยกว าอะไร ก. บารอม เตอร ข. ไฮโกรม เตอร ค. ไฮโดรม เตอร ง. อะน โมม เตอร 3. บร เวณท ม หย อมความกดอากาศต าพ ดผ าน ล กษณะอากาศจะเป นอย างไร ก. ท องฟ าแจ มใส อากาศเย น ข. ท องฟ าม เมฆมาก อากาศเย น ค. ท องฟ าแจ มใส อากาศร อนอบอ าว ง. ท องฟ าม เมฆฝน อากาศร อนอบอ าว 4. ข อใดเป นค ากล าวท ถ กต อง อากาศในท ระด บส งม ความกดด นต ากว าระด บน าทะเล เพราะ... ก. อากาศในบร เวณท ต าม ฝ นละอองมาก ข. อากาศในบร เวณท ส งม มวลส งกว าอากาศในบร เวณท ต า ค. อากาศในบร เวณท ส งม มวลเบาบางกว าอากาศในบร เวณท ต า ง. การเคล อนท ของอากาศระด บส งเคล อนท ได เร วกว าอากาศระด บต า 5. ความด น 1 บรรยากาศหมายถ งข อใด ก. ความด นท กดลงพ นโลก ข. ความกดอากาศท กดลงพ นโลก ค. แรงด นอากาศต อหน งหน วยพ นท ง. ความด นท ด นให ปรอทส ง 760 ม ลล เมตร 6. เคร องม อท ใช ว ดค าความช นของอากาศเร ยกว าอะไร ก. บารอม เตอร ข. เทอร โมม เตอร ค. ไฮกรอม เตอร ง. แกลแวนอม เตอร 5

9 7. ค าความช นส มพ ทธ ท เหมาะสมก บร างกายมน ษย ม ค าประมาณก เปอร เซ นต ก. 0 เปอร เซ นต ข. 40 เปอร เซ นต ค. 100 เปอร เซ นต ง. 60 เปอร เซ นต 8. ความช นส มบ รณ หมายถ งอะไร ก. อ ตราส วนระหว างมวลของไอน าในอากาศต อพ นท ท รองร บ ข. อ ตราส วนระหว างมวลของไอน าในอากาศต อปร มาณของอากาศน น ค. อ ตราส วนระหว างมวลของไอน าในอากาศต อมวลไอน าท อากาศอ มต ว ง. อ ตราส วนระหว างมวลของไอน าท อากาศอ มต วต อมวลของไอน าในอากาศ 9. อากาศม ความช นส มพ ทธ 100 เปอร เซ นต ข อใดถ กต องตามความเป นจร ง ก. ตากผ าแห งเร ว ร างกายร ส กสบาย ข. ตากผ าแห งช า ร างกายร ส กเย นสบาย ค. ตากผ าแห งช า ร างกายร ส กอ ดอ ดและเหน ยวต ว ง. ตากผ าแห งเร ว ร างกายร ส กอ ดอ ดและเหน ยวต ว 10. ความช นส มพ ทธ หมายถ งอะไร ก. ค าปร มาณของมวลไอน าในอากาศอ มต วค ดเป นร อยละของมวลไอน า ข. อ ตราส วนระหว างมวลของไอน าท ม อย จร งในอากาศก บมวลของไอน าในอากาศ อ มต ว ค. อ ตราส วนระหว างมวลของไอน าในอากาศอ มต วก บมวลไอน าท ม อย จร ง ในอากาศ ง. ค าปร มาณของมวลไอน าท ม อย จร งในอากาศค ดเป นร อยละของมวลไอน า ในอากาศอ มต ว 6

10 ใบความร ท 1 เร อง ความด นของอากาศ ความด นอากาศ หมายถ ง แรงด น หร อ แรงกดของอากาศท กดมาย งพ นโลก เน องจากเราเคยช นก บความกดด นของ อากาศท ม รอบๆต วเรา จ งไม ร ส กว าถ กอากาศ กดด นต วเราแต เน องจากอากาศกดท บก นอย เป นระยะทางหลายไมล เหน อจากพ นผ วโลก จ งท าให ม แรงด นกดลงมาย งพ นโลก ความกดด น ของอากาศม การเปล ยนแปลงอย เสมอ ความ กดด นของอากาศน ม ผลต ออากาศท อย รอบต วเรา ในการพยากรณ อากาศเร ยกความด นบรรยากาศ หร อความด นอากาศ ว า ความกดอากาศ เราสามารถว ดความด นอากาศได หร อไม คร บ การว ดความด นอากาศสามารถท าได ด งน ค ะ 1. ว ดเป นความส งของน า ความด น 1 บรรยากาศ ค อ ความด นท อากาศด นให ระด บน าข นส งจากน าทะเลได ประมาณ 10 เมตร 7

11 2. ว ดเป นความส งของปรอท ความด น 1 บรรยากาศ ค อความด นท อากาศด นให ปรอท ส ง 76 เซนต เมตร หร อ 760 ม ลล เมตร ท ระด บน าทะเล เคร องม อว ดความด นอากาศ ม อะไรบ างคร บ เคร องม อว ดความด นอากาศ ม หลายชน ด ด งน ค ะ บารอม เตอร แบบปรอท ประกอบด วยหลอดแก วกลวงยาว ม ปลายข างหน งป ด ม ปรอทอย เต ม คว าลงในอ างปรอท ถ าปรอท ส งกว า 760 ม ลล เมตร ถ อว าเป นความกดอากาศส ง บารอกราฟ เป นแอน รอยด บารอม เตอร แบบหน ง แต ปลายเข มช ต อเข าก บปากกา สามารถข ดบนกระดาษ กราฟท หม นด วยลานนาฬ กา แอน รอยด บารอม เตอร ประกอบด วยตล บโลหะ ร ปร างกลมแบนส บลมออกเก อบหมดตรงกลางตล บ ม สปร งต อไปย งคานและเข มช ท หน าป ด 8

12 แอลต ม เตอร เป นแอน รอยด บารอม เตอร ท ด ดแปลงมาใช ส าหร บว ดความส ง โดยแปลงค าความด นเป นความส งจากพ นโลก ใช ในเคร องบ น หร อต ดต วน กโดดร มเพ อบอกความส ง ค ณคร คร บ...เราจะค านวณความส ง จากความกดด นของอากาศได อย างไร คร บ เราสามารถน าค าความด นอากาศท ว ดได จากบารอม เตอร แบบปรอทมาหาความส ง จากระด บน าทะเลได โดยอาศ ยหล กความจร งท ว า เม อข นไปในท ส งจากระด บน าทะเล ความด น อากาศจะลดลง 1 ม ลล เมตรของปรอทท กๆ ระยะความส ง 11 เมตรจากระด บน าทะเล ซ งเรา สามารถค านวณโดยใช ส ตรด งน ความส งจากระด บน าทะเล = (760 - ความด นอากาศ ณ จ ดน น) x 11 9

13 ต วอย าง ยอดเขาภ เก าว ดความด นอากาศได 560 ม ลล เมตรของปรอท จงหาความส งยอดเขาน ยอดเขาส ง = ( ) x 11 = 200 x 11 = 2200 เมตร อากาศม ล กษณะท เป นสสารท ม น าหน ก สามารถ ออกแรงกระท าต อส งต างๆ ท อย บนผ วโลก เราสามารถส งเกตแรงด นของอากาศได เม อเราเป า ล กโป งหร อส บยางล อรถ อากาศท เข าไปจะให ล กโป ง หร อยางล อรถพองข น ค าของแรงด นอากาศต อหน ง หน วยพ นท รองร บแรงด นน นก ค อ ความด นอากาศ หร อความด นบรรยากาศ ม หน วยเป นน วต นต อตาราง เมตร แรงด นอากาศบนพ นท ขนาดต างๆ ก นม ค า ไม เท าก นถ าพ นท มากแรงด นอากาศท กระท าต อพ นท น นก มากด วย ความส มพ นธ ระหว างแรงด น ก บ ความด น เป นด งน แรงด น ( F) = ความด น (P) x พ นท (A) พ นท ม หน วยเป นตารางเมตร แรงด น ม หน วยเป นน วต น ความด นม หน วย เป น น วต นต อตารางเมตร ต วอย าง ใบเร อม พ นท 12 ตารางเมตร ม ความด นบรรยากาศ 90 น วต นต อตารางเมตร จงหาแรงด น ก น วต น แรงด น = 90 x 12 = 1080 น วต น 10

14 กล มท... สมาช กในกล ม 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... จ ดประสงค ของก จกรรม ทดลองและสร ปผลการทดลองเก ยวก บความด นอากาศได อ ปกรณ 1. ภาชนะ 2 ใบ ใบท 1 บรรจ น าอ ณหภ ม ประมาณ 70 องศาเซลเซ ยส ใบท 2 บรรจ น าอ ณหภ ม ปกต (ประมาณ 27 องศาเซลเซ ยส) 2. ล กโป ง 2 ใบ ว ธ ท า 1) เป าล กโป งให ม ขนาดพอเหมาะ (ประมาณผลส ม) และม ดปากให แน น ท ง 2 ใบ 2) น าล กโป งท ง 2 ใบ วางบนน าท เตร ยมไว อย างละ 1 ใบ 3) ส งเกตการเปล ยนแปลงพร อมบ นท กผล บ นท กผลการทดลอง รายการ เร มการทดลอง ใบงานท 1 เร อง ความด นอากาศ ผลการส งเกต ใบท 1 ในน า 70 องศาเซลเซ ยส ใบท 2 ในน าอ ณหภ ม ปกต ต งท งไว 5 นาท 11

15 ผลการทดลอง สร ปผลการทดลอง อภ ปรายผลการทดลอง 12

16 ก จกรรมท 2 การทดลอง เพ อนๆ ช วยก นศ กษาบ ตรก จกรรมให เข าใจ นะคร บก อนลงม อท าการทดลอง จ ดประสงค การทดลอง 1. ทดลองและอธ บายเก ยวก บความด นของอากาศท ระด บความส งเท าก นได 2. สามารถอธ บายความส มพ นธ ความด นของอากาศท ระด บความส งเท าก นได อ ปกรณ ท ใช 1. สายพลาสต กใสขนาดเส นผ านศ นย กลาง 0.6 เซนต เมตร 1 เส น 2. ถ งน าพลาสต กใส น าประมาณ 2 ถ ง 1 ถ ง 3 การเตร ยมความพร อมก อนการทดลอง 1. ส ารวจอ ปกรณ ท จ าเป นต องใช 2. ศ กษาว ธ การท าการทดลองร วมก น 3. ศ กษาแบบบ นท กผลการทดลอง 4. ร วมก นวางแผนและมอบหมายงานให สมาช กแต ละคน 5. ด าเน นการทดลองตามข นตอนท ก าหนด 13

17 ว ธ การทดลอง เรามาศ กษาว ธ การทดลองด วยก นนะคร บ 1. น าสายพลาสต กใสท เตร ยมมาจ มลงในน า ให น าเข าไปอย ประมาณคร งสาย 2. จ บปลายท งสองข าง งอเป นร ปต วย โดยให ปลายท งสองอย ในระด บเด ยวก น ส งเกตระด บน าท งสองข าง ด งร ป (ก) 3. ยกปลายด านม อขวาให ส งกว าปลายด านม อซ าย แล วเปล ยนให ปลายด านม อ ซ ายส งกว าปลายด านม อขวาบ างส งเกตและเปร ยบเท ยบระด บน าในสายพลาสต กใสแต ละ คร งว าม ล กษณะอย างไร แล วบ นท กผล 4. เป าลมเข าทางปลายด านใดด านหน งโดยเร มเป าเบาๆ ก อนแล วค อยๆ เพ มแรง เป าให มากข นเร อยๆ ด งร ป (ข) ระว งอย าให น าล นออกจากสายพลาสต กใส ส งเกตระด บน า ท ปลายสายท งสองข าง แล วบ นท กผล 14

18 เพ อนๆ ใส ช อสมาช กกล มของตนเอง ด วยนะคร บ กล มท... ช อสมาช ก ตารางบ นท กผลการทดลอง รายการ ผลท เก ด 1. ระด บน าในสายพลาสต กใส - ปลายท งสองข างอย ระด บเด ยวก น - ปลายท งสองข างไม อย ในระด บเด ยวก น 2. เม อเป าลมเข าทางปลายสายพลาสต กด านใดด านหน ง หน ๆ ร วมก นสร ปผลการทดลองและบอกว ธ การน าไปใช ประโยชน ด วยคร บ (การสร ป) 15

19 สร ปผลการทดลอง การน าไปใช ประโยชน 16

20 ใบความร ท 2 เร อง ความช นของอากาศ ความช นอากาศ (humidity) ค อ ปร มาณไอน าท ม อย ในอากาศ โดยไอน าส วนใหญ จะระเหยมาจากแหล งน าต างๆ บนพ นผ วโลก เช น บ อน า แม น า ล าธาร ทะเล มหาสม ทร ปร มาณของไอน าท ม อย ในอากาศจะมากหร อน อยข นอย ก บอ ณหภ ม ของอากาศ กล าวค อ 1) อากาศอ มต ว ค อ อากาศท ร บไอน าไว เต มท แล ว ไม สามารถจะร บไอน าได อ ก ซ งเป นสภาวะอากาศท ม ความช นมากท ส ด 2) อากาศช น ค อ อากาศท ม ปร มาณไอน ามาก สามารถร บไอน าได เพ ยงเล กน อย ก อนท จะกลายเป นอากาศอ มต ว 3) อากาศแห ง ค อ อากาศท ม ปร มาณไอน าน อยมากๆ สามารถร บไอน าได อ กเป น จ านวนมาก ค ณคร คะ...เราจะบอกค าความช น ของอากาศ ได อย างคะ การบอกค าความช นของอากาศ ม 2 แบบ ค อ 1) ความช นส มบ รณ หมายถ งอ ตราส วนระหว างมวลของไอน าในอากาศก บปร มาตร ของอากาศ ณ อ ณหภ ม เด ยวก น ม หน วยเป นกร ม/ล กบาศก เมตร หากอากาศม ความช นส มบ รณ 5 กร ม/ล กบาศก เมตร หมายความว า อากาศปร มาตร 1 ล กบาศก เมตรจะม ไอน าขณะน นอย 5 กร ม ความช นส มบ รณ = มวลของไอน าในอากาศ ปร มาตรของไอน าในอากาศ ณ อ ณหภ ม เด ยวก น 17

21 2) ความช นส มพ ทธ หมายถ งอ ตราส วนระหว างมวลของไอน าท ม อย จร ง ในอากาศขณะน นก บมวลของไอน าอ มต วท อ ณหภ ม และปร มาตรเด ยวก น น ยม บอกค าความช นเป นร อยละ ความช นส มพ ทธ = มวลของไอน าในอากาศ มวลของไอน าอ มต วท อ ณหภ ม และปร มาตรเด ยวก น x 100 ความช นในอากาศพอเหมาะ ค อ ความช น ส มพ ทธ 60% เหมาะท จะท าให เราร ส กสบาย ถ า ความช นมากกว าน จะท าให เราร ส กอ ดอ ด ต วเหน ยว เหนอะหนะ เพราะเหง อระเหยไม ได ด แต ถ า ความช นน อยกว าน อากาศจะแห งมาก เหง อท ต ว เราจะระเหยส อากาศได มาก ท าให เราร ส กเย น จน บางคร งท าให ผ วหน งแห งหร อแตก 18

22 การระเหยก บอ ณหภ ม ของอากาศ ปร มาณไอน าท อากาศร บไว จะมากหร อน อยข นอย ก บอ ณหภ ม ของอากาศ ถ าอ ณหภ ม ส ง อากาศจะร บไอน าได ปร มาณมาก ถ าอ ณหภ ม ต าอากาศก จะร บไอน าได ปร มาณน อย แต ถ า อากาศอย ในสภาพท ไม สามารถร บไอน าได อ ก แสดงว าอากาศขณะน นอ มต วด วยไอน า สภาวะน เร ยกว า อากาศอ มต วด วยไอน า ซ งเป นสภาวะท อากาศม ความช นมากท ส ด ปร มาณไอน าท อากาศ 1 ล กบาศก เมตร ณ อ ณหภ ม ต างๆก น จะร บไอน าได ด งน อ ณหภ ม ของอากาศ องศาเซลเซ ยส ( º C ) ปร มาณไอน า ( กร ม ) เคร องม อท ใช ว ดความช นใน อากาศม อะไรบ าง ไฮกรอม เตอร แบบเส นผม เป นเคร องม อว ดความช นแบบ ง ายโดยใช เส นผม ถ าความช นส มพ ทธ ส ง เส นผมจะขยายต วข น ถ าความช นส มพ ทธ ต า เส นผมจะหดต วส น ไฮกรอม เตอร แบบกระเปาะเป ยก-กระเปาะแห ง ประกอบด วยเทอร มอม เตอร กระเปาะเป ยก-กระเปาะแห ง เม ออ านค าอ ณหภ ม เทอร มอม เตอร ท งสองต างก นก จะน าไป เท ยบก บตารางหาค าความช นส มพ ทธ ได 19

23 ค ามาตรฐานความช นส มพ ทธ ภาวะอากาศท ท าให คนเราร ส กสบายจะอย ท อ ณหภ ม ประมาณ C 0 และความช นส มพ ทธ ประมาณ 55% และท งอ ณหภ ม และความช นเป นเง อนไขท เก ยวข องก นใน ห องๆหน งท ม ประมาณความช นในอากาศอย จ านวนหน ง หากห องน นม อ ณหภ ม ส งข น ความช นส มพ ทธ ก จะลดลง หร อ ถ าห องน นม อ ณหภ ม ลดลง ความช นส มพ ทธ ก จะม ค าส งข น ท งน เน องจากค าความช นส มพ ทธ เท าก บปร มาณ ไอน าในอากาศ/ปร มาณไอน าอ มต ว ด งน นในการก าหนดภาวะอากาศจ งต องระบ ท งอ ณหภ ม และความช นควบค ไปด วยก นเสมอ และเป นท น าส งเกตว า หากเราลด ความช นให ต าลง เช น จากปกต 55% เป น 45 หร อ 50% ถ งแม อ ณหภ ม จะส งข นเป น 25 หร อ 27 C 0 คนก ย งอาจจะร ส กสบายอย ได ตารางหาค าความช นส มพ นธ 20

24 ใบงานท 2 เร อง ความช นของอากาศ ก จกรรมท 1 ค าช แจง ให น กเร ยนร วมก นศ กษาใบความร และช วยก นตอบค าถามต อไปน ให ถ กต อง 1. ความช นของอากาศค ออะไร ตอบ จงบอกประโยชน ของความช นของอากาศ ตอบ การบอกค าความช นของอากาศโดยท วไปม ก ว ธ และบอกค าอะไรบ าง ตอบ ความช นส มพ ทธ หมายถ งอะไร ตอบ จงบอกล กษณะของเทอร มอม เตอร แบบกระเปาะเป ยก กระเปาะแห ง ตอบ

25 ก จกรรมท 2 การทดลอง กล มท... สมาช กในกล ม 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... จ ดประสงค ในการท าก จกรรม สามารถตรวจสอบและแสดงให เห นได ง ายๆว าอากาศม ความช น อ ปกรณ ท ใช ในการทดลอง 1. กระดาษกรอง 1 แผ น 2. สารละลายโคบอลต (II) คลอไรด 20 cm 3 3. บ กเกอร ขนาด 100 cm 3 4. ปากค บ 1 อ น 5. กรรไกร 1 อ น 6. เทปใส 1 ม วน หมายเหต : สารละลายโคบอลต (II) คลอไรด 5% อาจเตร ยมจากโคบอลต (II) คลอไรด เฮกซะไฮเดรต (CoCl 2 6H 2 O) หน ก 5 g ใส ลงในบ กเกอร เทน ากล นลงไป เล กน อย คอนให สารละลายเข าก น จากน นเต มน ากล นให ครบ 100 cm 3 ว ธ การทดลอง 1. ต ดกระดาษกรอง ขนาด 5 เซนต เมตร 1 เซนต เมตร หลายๆ ช น 2. เทสารละลายโคบอลต (II) คลอไรด 5% ประมาณ 20 cm 3 ลงในบ กเกอร 3. น ากระดาษกรองท ต ดจากข อ 1 จ มลงในสารละลายในข อ 2 ส งเกตและบ นท กส กระดาษกรอง 4. น ากระดาษกรองจากข อ 3 ไปตากแดดจนแห งด แล วส งเกตและบ นท กส กระดาษ กรอง 5. น ากระดาษกรองแต ละช นในข อ 4 ไปต ดตามสถานท ต างๆ โดยใช แผ นพลาสต ก ใสย ดต ดตามสถานท ท ต องการตรวจสอบว าอากาศม ความช น 22

26 บ นท กผลการทดลอง สถานท ส กระดาษกรอง บร เวณท ม อากาศแห งหร อม ความช นน อย บร เวณท อากาศม ความช นมาก สร ปผลการทดลอง 23

27 ก จกรรมท 3 จงค านวณหาค าตอบ 1. ท อ ณหภ ม 27 องศาเซลเซ ยส อากาศ 4 ล กบาศก เมตร ม ไอน า 40 กร ม และท อ ณหภ ม เด ยวก นน ท าให อากาศอ มต วด วยไอน าแล วอากาศ 1 ล กบาศก เมตร จะม ไอน า 25 กร ม จง หาท งความช นสมบ รณ และความช นส มพ ทธ ว ธ ท า 2. อ ณหภ ม 32 องศาเซลเซ ยส อากาศอ มต วด วยไอน า 140 กร มต อล กบาศก เมตร แต ใน บร เวณน นม ไอน าอย 100 กร มต อล กบาศก เมตร ความช นส มพ ทธ ของอากาศเท าก บ เท าไหร ว ธ ท า 24

28 แบบทดสอบหล งเร ยน ค าช แจง ให น กเร ยนเข ยนเคร องหมาย ลงในกระดาษค าตอบข อท ถ กท ส ด 1. ค าความช นส มพ ทธ ท เหมาะสมก บร างกายมน ษย ม ค าประมาณก เปอร เซ นต ก. 0 เปอร เซ นต ข. 40 เปอร เซ นต ค. 100 เปอร เซ นต ง. 60 เปอร เซ นต 2. ความด น 1 บรรยากาศหมายถ งข อใด ก. ความด นท กดลงพ นโลก ข. ความกดอากาศท กดลงพ นโลก ค. แรงด นอากาศต อหน งหน วยพ นท ง. ความด นท ด นให ปรอทส ง 760 ม ลล เมตร 3. อากาศม ความช นส มพ ทธ 100 เปอร เซ นต ข อใดถ กต องตามความเป นจร ง ก. ตากผ าแห งเร ว ร างกายร ส กสบาย ข. ตากผ าแห งช า ร างกายร ส กเย นสบาย ค. ตากผ าแห งช า ร างกายร ส กอ ดอ ดและเหน ยวต ว ง. ตากผ าแห งเร ว ร างกายร ส กอ ดอ ดและเหน ยวต ว 4. เคร องม อว ดความด นบรรยากาศเร ยกว าอะไร ก. บารอม เตอร ข. ไฮโกรม เตอร ค. ไฮโดรม เตอร ง. อะน โมม เตอร 5. ความช นส มบ รณ หมายถ งอะไร ก. อ ตราส วนระหว างมวลของไอน าในอากาศต อพ นท ท รองร บ ข. อ ตราส วนระหว างมวลของไอน าในอากาศต อปร มาณของอากาศน น ค. อ ตราส วนระหว างมวลของไอน าในอากาศต อมวลไอน าท อากาศอ มต ว ง. อ ตราส วนระหว างมวลของไอน าท อากาศอ มต วต อมวลของไอน าในอากาศ 6. บร เวณท ม หย อมความกดอากาศต าพ ดผ าน ล กษณะอากาศจะเป นอย างไร ก. ท องฟ าแจ มใส อากาศเย น ข. ท องฟ าม เมฆมาก อากาศเย น ค. ท องฟ าแจ มใส อากาศร อนอบอ าว ง. ท องฟ าม เมฆฝน อากาศร อนอบอ าว 25

29 7. ความช นส มพ ทธ หมายถ งอะไร ก. ค าปร มาณของมวลไอน าในอากาศอ มต วค ดเป นร อยละของมวลไอน า ข. อ ตราส วนระหว างมวลของไอน าท ม อย จร งในอากาศก บมวลของไอน าในอากาศ อ มต ว ค. อ ตราส วนระหว างมวลของไอน าในอากาศอ มต วก บมวลไอน าท ม อย จร งในอากาศ ง. ค าปร มาณของมวลไอน าท ม อย จร งในอากาศค ดเป นร อยละของมวลไอน าใน อากาศอ มต ว 8. เคร องม อท ใช ว ดค าความช นของอากาศเร ยกว าอะไร ก. บารอม เตอร ข. เทอร โมม เตอร ค. ไฮกรอม เตอร ง. แกลแวนอม เตอร 9. บร เวณใดต อไปน ม ความด นบรรยากาศส งท ส ด ก. ห บเขา ข. ยอดเขา ค. เน นเขา ง. ไหล เขา 10. ข อใดเป นค ากล าวท ถ กต อง อากาศในท ระด บส งม ความกดด นต ากว าระด บน าทะเลเพราะ ก. อากาศในบร เวณท ต าม ฝ นละอองมาก ข. อากาศในบร เวณท ส งม มวลส งกว าอากาศในบร เวณท ต า ค. อากาศในบร เวณท ส งม มวลเบาบางกว าอากาศในบร เวณท ต า ง. การเคล อนท ของอากาศระด บส งเคล อนท ได เร วกว าอากาศระด บต า 26

30 บรรณาน กรม กอบนวล จ ตต น นทน. ค ม อเตร ยมสอบสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช วงช นท 3 (ม.1-3) ช นม ธยมศ กษาป ท 1. กร งเทพมหานคร : ภ ม บ ณฑ ต, ถน ด ศร บ ญเร อง, กน ษฐา อ นอน นต และ ป นศ กด ช มเกษ ยน. ส อการเร ยนร รายว ชา พ นฐาน กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ส มฤทธ มาตรฐานว ทยาศาสตร ม.1 เล ม 2 ช วงช นท 3 ช นม ธยมศ กษาป ท 1. พ มพ คร งท 4. กร งเทพมหานคร : อ กษรเจร ญท ศน, ส อการเร ยนร รายว ชาพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ส มฤทธ มาตรฐานว ทยาศาสตร ม.1 เล ม 2 ช วงช นท 3 ช นม ธยมศ กษาป ท 1. พ มพ คร งท 7. กร งเทพมหานคร : อ กษรเจร ญท ศน, ส อการเร ยนร รายว ชาพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 เล ม 2. กร งเทพมหานคร : อ กษรเจร ญท ศน, บ ญชา แสนทว และคณะ. หน งส อเร ยนสาระการเร ยนร พ นฐาน ว ทยาศาสตร เล ม 2 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช วงช นท 3 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ฉบ บปร บปร ง. กร งเทพมหานคร : ว ฒนาพาน ช, ประด บ นาคแก ว และ ดาว ลย เสร มบ ญส ข. หน งส อเร ยนรายว ชาพ นฐาน ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร. กร มเทพมหานคร : แม ค ปร ชา ส วรรณพ น จ, นงล กษณ ส วรรณพ น จ และ ป ยดา ส วรรณพ น จ. ค ม อเตร ยมสอบว ทยาศาสตร ม กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร. กร งเทพมหานคร : ไฮเอ ดพ บล ชช ง, พ มพ พ นธ เตชะค ปต และคณะ. ช ดก จกรรมการเร ยนร พ ฒนาการค ดว เคราะห กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 เล ม 2. กร งเทพมหานคร : บร ษ ทพ ฒนาค ณภาพว ชาการ, หน งส อเร ยน รายว ชาพ นฐาน ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1. กร งเทพมหานคร : บร ษ ทพ ฒนาค ณภาพว ชาการ, ฝ ายว ชาการส าน กพ มพ ภ ม บ ณฑ ต. ค ม อเตร ยมสอบ สาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1. กร งเทพมหานคร : ภ ม บ ณฑ ต,

31 บรรณาน กรม(ต อ) ย พา วรยศ และคนอ น ๆ. หน งส อเร ยนสาระการเร ยนร พ นฐาน กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ทยาศาสตร ม.1 ช วงช นท 3. กร งเทพมหานคร : อ กษรเจร ญท ศน, ศร ล กษณ ผลว ฒน, ร ตนาภรณ อ ทธ ไพส ฐพ นธ และ ส ภาภรณ หร นทรน ตย. ส อการเร ยนร และเสร มสร างท กษะตามมาตรฐานการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช วงช นท 1-3 เร องบรรยากาศ. กร งเทพมหานคร : น ยมว ทยา, ส อการเร ยนร และเสร มสร างท กษะตามมาตรฐานและต วช ว ดช นป กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 เล ม 2 เร องบรรยากาศ. กร งเทพมหานคร : น ยมว ทยา, สมพงษ จ นทร โพธ ศร. ค ม อเตร ยมสอบว ทยาศาสตร เล มรวม เทอม 1-2 ม.1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร. กร งเทพมหานคร : ไฮเอ ดพ บล ชช ง, เส ยง เชษฐส ร พงศ. ค ม อว ทยาศาสตร ม.1 เล ม 2. นนทบ ร : เพ มทร พย การพ มพ, กรมอ ต น ยมว ทยา (ออนไลน ). เข าถ งจาก ส บค นว นท 24 เมษายน โครงสร างบรรยากาศ (ออนไลน ). เข าถ งจาก ส บค นว นท 24 เมษายน ช นบรรยากาศ (ออนไลน ). เข าถ งจาก ส บค นว นท 24 เมษายน บรรยากาศ (ออนไลน ). เข าถ งจาก ส บค นว นท 24 เมษายน บรรยากาศ (ออนไลน ). เข าถ งจาก ส บค นว นท 24 เมษายน aspboard_question.asp?gid=

32 บรรณาน กรม(ต อ) index9.html 29

33 ภาคผนวก 30

34 เฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน ข อ ค าตอบ 1. ก 2. ก 3. ง 4. ค 5. ก 6. ค 7. ง 8. ข 9. ค 10. ง 31

35 กล มท... สมาช กในกล ม 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... จ ดประสงค ของก จกรรม ทดลองและสร ปผลการทดลองเก ยวก บความด นอากาศได อ ปกรณ 1. ภาชนะ 2 ใบ ใบท 1 บรรจ น าอ ณหภ ม ประมาณ 70 องศาเซลเซ ยส ใบท 2 บรรจ น าอ ณหภ ม ปกต (ประมาณ 27 องศาเซลเซ ยส) 2. ล กโป ง 2 ใบ ว ธ ท า 1) เป าล กโป งให ม ขนาดพอเหมาะ (ประมาณผลส ม) และม ดปากให แน น ท ง 2 ใบ 2) น าล กโป งท ง 2 ใบ วางบนน าท เตร ยมไว อย างละ 1 ใบ 3) ส งเกตการเปล ยนแปลงพร อมบ นท กผล บ นท กผลการทดลอง รายการ ผลการส งเกต ใบท 1 ในน า 70 องศาเซลเซ ยส ใบท 2 ในน าอ ณหภ ม ปกต เร มการทดลอง ล กโป งลอยบนน าขนาดเท าผลส ม ล กโป งลอยบนน าขนาดเท าผลส ม ต งท งไว 5 นาท เฉลยใบงานท 1 เร อง ความด นอากาศ ล กโป งลอยบนน า ขนาดใหญ ข น (ม การเปล ยนแปลงขนาดขยายใหญ ข น) ล กโป งลอยบนน า ขนาดเท าเด ม (ไม พบเปล ยนแปลง) 32

36 ผลการทดลอง ล กโป งใบท 1 วางท งไว 5 นาท ในน า 70 องศาเซลเซ ยส พบว า ม การ เปล ยนแปลงค อขนาดใหญ ข น ส วนใบท วางในน าอ ณหภ ม ปกต ไม ม การเปล ยนแปลง สร ปผลการทดลอง จากผลการทดลองสร ปได ว า เม อวางล กโป งในน าร อนขนาดล กโป งจะ ขยายใหญ ข น อภ ปรายผลการทดลอง การขยายขนาดของล กโป ง เป นเพราะโมเลก ลของอากาศภายในล กโป ง ได ร บ พล งงานความร อน จ งเคล อนท เร วข น แต อากาศถ กป ดล อมด วยล กโป ง โมเลก ลของ อากาศจ งชนผ วในของล กโป ง ส งผลให ความด นอากาศในล กโป งเพ มและมากกว า ความด นภายนอก ท าให ล กโป งขยายข น 33

37 ก จกรรมท 2 การทดลอง เพ อนๆ ช วยก นศ กษาบ ตรก จกรรมให เข าใจ นะคร บก อนลงม อท าการทดลอง จ ดประสงค การทดลอง 1. ทดลองและอธ บายเก ยวก บความด นของอากาศท ระด บความส งเท าก นได 2. สามารถอธ บายความส มพ นธ ความด นของอากาศท ระด บความส งเท าก นได อ ปกรณ ท ใช 1. สายพลาสต กใสขนาดเส นผ านศ นย กลาง 0.6 เซนต เมตร 1 เส น 2. ถ งน าพลาสต กใส น าประมาณ 2 ถ ง 3 1 ถ ง การเตร ยมความพร อมก อนการทดลอง 1. ส ารวจอ ปกรณ ท จ าเป นต องใช 2. ศ กษาว ธ การท าการทดลองร วมก น 3. ศ กษาแบบบ นท กผลการทดลอง 4. ร วมก นวางแผนและมอบหมายงานให สมาช กแต ละคน 5. ด าเน นการทดลองตามข นตอนท ก าหนด 34

38 ว ธ การทดลอง เรามาศ กษาว ธ การทดลองด วยก นนะคร บ 1. น าสายพลาสต กใสท เตร ยมมาจ มลงในน า ให น าเข าไปอย ประมาณคร งสาย 2. จ บปลายท งสองข าง งอเป นร ปต วย โดยให ปลายท งสองอย ในระด บเด ยวก น ส งเกตระด บน าท งสองข าง ด งร ป (ก) 3. ยกปลายด านม อขวาให ส งกว าปลายด านม อซ าย แล วเปล ยนให ปลายด านม อ ซ ายส งกว าปลายด านม อขวาบ างส งเกตและเปร ยบเท ยบระด บน าในสายพลาสต กใสแต ละ คร งว าม ล กษณะอย างไร แล วบ นท กผล 4. เป าลมเข าทางปลายด านใดด านหน งโดยเร มเป าเบาๆ ก อนแล วค อยๆ เพ มแรง เป าให มากข นเร อยๆ ด งร ป (ข) ระว งอย าให น าล นออกจากสายพลาสต กใส ส งเกตระด บน า ท ปลายสายท งสองข าง แล วบ นท กผล 35

39 เพ อนๆ ใส ช อสมาช กกล มของตนเอง ด วยนะคร บ กล มท... ช อสมาช ก ตารางบ นท กผลการทดลอง 1. ระด บน าในสายพลาสต กใส - ปลายท งสองข างอย ระด บเด ยวก น - ปลายท งสองข างไม อย ในระด บเด ยวก น รายการ ผลท เก ด เท าก น เท าก น 2. เม อเป าลมเข าทางปลายสายพลาสต กด านใดด านหน ง ไม เท าก น หน ๆ ร วมก นสร ปผลการทดลองและบอกว ธ การน าไปใช ประโยชน ด วยคร บ (การสร ป) 36

40 สร ปผลการทดลอง ระด บน าในสายพลาสต กจะไม เท าก น ถ าปลายสายพลาสต กท งสองด านม แรงกด ไม เท าก นด านท ม แรงกดอากาศมากกว าจะอย ในระด บต ากว า เพราะถ กแรงกดอากาศ ด านท มากกว ากดข นไป และท ระด บความส งเด ยวก นระด บน าจะเท าก น เน องจากความ กดอากาศเท าก น การน าไปใช ประโยชน ใช ตรวจสอบแนวระด บในการก อสร างว าอย ในแนวระด บหร อไม 37

41 เฉลยใบงานท 3 เร อง ความช นของอากาศ ก จกรรมท 1 ค าช แจง ให น กเร ยนร วมก นศ กษาบ ตรเน อหา และช วยก นตอบค าถามต อไปน ให ถ กต อง 1. ความช นของอากาศค ออะไร ตอบ... ปร มาณของไอน าท เก ดจากการระเหยของแหล งน าต างๆบนพ นโลกและ... การคายน าของพ ช จงบอกประโยชน ของความช นของอากาศ ตอบ... ช วยในการงอกของเมล ดพ ชและการเจร ญเต บโตของพ ช การบอกค าความช นของอากาศโดยท วไปม ก ว ธ และบอกค าอะไรบ าง ตอบ... การบอกค าความช นของอากาศม 2 ว ธ ค อ... ความช นส มบ รณ และ ความช นส มพ ทธ ความช นส มพ ทธ หมายถ งอะไร ตอบ... ปร มาณเปร ยบเท ยบระหว างมวลของไอน าท ม อย จร งในขณะน นก บมวลของไอ... น าในอากาศท อ มต วท อ ณหภ ม และปร มาตรเด ยวก น จงบอกล กษณะของเทอร มอม เตอร แบบกระเปาะเป ยก กระเปาะแห ง ตอบ... ประกอบไปด วยเทอร มอม เตอร 2 อ น ท กระเปาะเทอร มอม เตอร อ นหน งม ผ า... เป ยกห มอย ( กระเปาะเป ยก ) ส วนอ กด านหน งแช อย ในถ วยท ม น าอย ( กระเปาะแห ง )... 38

42 ก จกรรมท 2 การทดลอง กล มท... สมาช กในกล ม 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... จ ดประสงค ในการท าก จกรรม สามารถตรวจสอบและแสดงให เห นได ง ายๆว าอากาศม ความช น อ ปกรณ ท ใช ในการทดลอง 1. กระดาษกรอง 1 แผ น 2. สารละลายโคบอลต (II) คลอไรด 20 cm 3 3. บ กเกอร ขนาด 100 cm 3 4. ปากค บ 1 อ น 5. กรรไกร 1 อ น 6. เทปใส 1 ม วน หมายเหต : สารละลายโคบอลต (II) คลอไรด 5% อาจเตร ยมจากโคบอลต (II) คลอไรด เฮกซะไฮเดรต (CoCl 2 6H 2 O) หน ก 5 g ใส ลงในบ กเกอร เทน ากล นลงไป เล กน อย คอนให สารละลายเข าก น จากน นเต มน ากล นให ครบ 100 cm 3 ว ธ การทดลอง 1. ต ดกระดาษกรอง ขนาด 5 เซนต เมตร 1 เซนต เมตร หลายๆ ช น 2. เทสารละลายโคบอลต (II) คลอไรด 5% ประมาณ 20 cm 3 ลงในบ กเกอร 3. น ากระดาษกรองท ต ดจากข อ 1 จ มลงในสารละลายในข อ 2 ส งเกตและบ นท กส กระดาษกรอง 4. น ากระดาษกรองจากข อ 3 ไปตากแดดจนแห งด แล วส งเกตและบ นท กส กระดาษ กรอง 5. น ากระดาษกรองแต ละช นในข อ 4 ไปต ดตามสถานท ต างๆ โดยใช แผ นพลาสต ก ใสย ดต ดตามสถานท ท ต องการตรวจสอบว าอากาศม ความช น 39

43 บ นท กผลการทดลอง สถานท ส กระดาษกรอง บร เวณท ม อากาศแห งหร อม ความช นน อย น าเง น บร เวณท อากาศม ความช นมาก ชมพ แดง สร ปผลการทดลอง บร เวณท อากาศแห งไม ม ความช น ส กระดาษกรองท ช บสารละลายโคบอลต (II) คลอไรด 5% จะให ส น าเง น แต ในบร เวณท อากาศม ความช นมาก ส กระดาษกรองท ช บ สารละลายโคบอลต (II) คลอไรด 5% จะเปล ยนจากส น าเง นเป นส ชมพ แดง 40

44 ก จกรรมท 3 จงค านวณหาค าตอบ 1. ท อ ณหภ ม 27 องศาเซลเซ ยส อากาศ 4 ล กบาศก เมตร ม ไอน า 40 กร ม และท อ ณหภ ม เด ยวก นน ท าให อากาศอ มต วด วยไอน าแล วอากาศ 1 ล กบาศก เมตร จะม ไอน า 25 กร ม จง หาท งความช นสมบ รณ และความช นส มพ ทธ ว ธ ท า ความช นส มบ รณ = มวลของไอน าท ม อย จร งในอากาศ ปร มาตรของอากาศ = 40 = 10 กร ม/ล กบาศก เมตร 4 มวลของไอน าท ม อย จร งในอากาศ ความช นส มพ ทธ = 100 มวลของไอน าอ มต วท อ ณหภ ม และปร มาตร มวลของไอน าในอากาศปร มาตร 4 ล กบาศก เมตร = 40 กร ม ต องท าให ไอน าอ มต ว ม ปร มาตรเท าก น ค อ 4 ล กบาศก เมตร จะม มวลของไอน าอ มต ว = 4 25 = 100 กร ม 40 ความช นส มพ ทธ = 100 = 40% อ ณหภ ม 32 องศาเซลเซ ยส อากาศอ มต วด วยไอน า 140 กร มต อล กบาศก เมตร แต ใน บร เวณน นม ไอน าอย 100 กร มต อล กบาศก เมตร ความช นส มพ ทธ ของอากาศเท าก บ เท าไหร ว ธ ท า ความช นส มพ ทธ = มวลของไอน าท ม อย จร งในอากาศ 100 มวลของไอน าอ มต วท อ ณหภ ม และปร มาตร 100 = 100 = 75%

45 เฉลยแบบทดสอบหล งเร ยน ข อท ค าตอบ 1 ง 2 ก 3 ค 4 ก 5 ข 6 ง 7 ง 8 ค 9 ก 10 ค 42

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 6 ท ม ต อว ชาการงาน อาช พและเทคโนโลย (งานบ าน) กรณ ศ กษาเฉพาะในโรงเร ยนอ สส มช ญระยอง ผ ว จ ย คร วร ษฐา ฉายาก ล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information