ว ชา การบร หารโครงการ Project Management

Size: px
Start display at page:

Download "ว ชา การบร หารโครงการ Project Management"

Transcription

1 ว ชา การบร หารโครงการ Project Management Instructor: Dr.Somchai Khumpool *DBA,DPA,MPA,M.Eng.(IE),B.Ind.Tech.(Prod.),KPIs,UC.(Brakeley:Leadership)

2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา (Learning Objectives) 1. สามารถอธ บายแนวค ดเก ยวก บการบร หาร โครงการ ความส าค ญ ความเป นมา ความหมาย ความแตกต างระหว างการบร หารโครงการ ก บการ บร หารท วไปและประโยชน ของการบร หารโครงการ รวมถ งความส มพ นธ ของโครงการ วงจรโครงการ และการวางแผนโครงการ 2. สามารถว เคราะห ป จจ ยแห งความส าเร จใน การจ ดการโครงการ

3 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา (Learning Objectives) 3. สามารถระบ แนวทางในการศ กษาความ เป นไปได การเตร ยมจ ดท าโครงการ การค ดเล อก โครงการ การวางแผนโครงการ การออกแบบ องค การโครงการ ท มงานและพฤต กรรมในการ บร หารโครงการ การด าเน นงานโครงการ การ ประเม นผล เพ อการต ดส นใจในการลงท น 4. พ จารณาว ธ การจ ดวางระบบการจ ดการ โครงการ และระบบ การควบค มโครงการท ม ประส ทธ ภาพ รวมท งการย ต โครงการ

4

5 1. ความส าค ญของการบร หารโครงการ (The Important of Project Management) การบร หารโครงการ เป นว ธ การบร หารจ ดการ เฉพาะก จ ท ย ดหย น ฉ บไว ตอบสนองการเปล ยนแปลงท รวดเร วของสภาพแวดล อมและน ามาซ งในการเปล ยน แปลง ท พ งปรารถนาของบ คคล องค การ ส งคม และ ประเทศชาต ซ งเป นท ยอมร บก นว า ในป จจ บ นการบร หารงาน โครงการม ความส าค ญส าหร บการบร หารท วไปหร อในงาน ประจ า ในย คข อม ลข าวสาร และเทคโนโลย

6 2. ความเป นมาของการบร หารโครงการ (The Background of Project Management) เทคน คการบร หารโครงการม การพ ฒนามาเร อยๆ และเร มมา จ ดเป นศาสตร สาขาหน งในช วงเวลาเร มของ พ.ศ.2503 โดยองค การ ด านอวกาศของประเทศสหร ฐอเมร กาเป นผ ร เร มจ ดท าเป นหล กส ตร เพ อใช ในการฝ กอบรม และเผยแพร ขยายออกส ภาคธ รก จ และ อ ตสาหกรรม โดยเร ยกช อต างๆ ก นเช น 1. การบร หารโปรแกรม (Program Management) 2. การบร หารการผล ต (Production Management) 3. การบร หารงานก อสร าง (Construction Management) ศาสตร ด านการบร หารโครงการท าให การแก ไขป ญหาต างๆ เปล ยนจากแต ละบ คคลไปเป นท ม ตามท ท านท งหลายท ได เห น

7 3. ความหมายของการบร หารโครงการ (The Meaning of Project Management) การบร หารโครงการ ค อ การบร หารจ ดการ การใช ทร พยากรต างๆ ท ม อย อย างเหมาะสมและ สมบ รณ ท ส ด เพ อให การด าเน นโครงการบรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว หร อเราอาจกล าวได ว า การบร หารโครงการ เป นการด าเน นการ เพ อให โครงการท เราได สร าง ข นมาด าเน นไปด วยความเร ยบร อย ตามแผนงาน ท วางไว

8 4. องค ประกอบส าค ญ จ าเป นต องม ในแต ละโครงการ 1. งานท จะต องท าในโครงการ 2. ทร พยากรท ม ผลต อการด าเน นโครงการ 3. ค าใช จ ายต างๆในการด าเน นงาน และ 4. ระยะเวลาในการด าเน นงานในส วนต างๆ ของโครงการ

9 5. งานโครงการอะไรบ าง? ท จ าเป นต องบร หาร 1. โครงการด านการจ ดการก บความเปล ยนแปลง (Change Management) 2. โครงการด านการพ ฒนาระบบใหม ๆ (Newly Development) 3. โครงการทางธ รก จเฉพาะก จ (Special Project) 4. โครงการพ ฒนาก จกรรมค ณค า ต างๆ (Value Activity)

10 6. ความแตกต างระหว าง การบร หารโครงการก บการบร หารงานท วไป ( PROJECT V.S OPERATIONS )

11 PROJECT V.S OPERATRIONS 1. ขอบข ายของงาน (Scope) 2. ช วงเวลา (Time) 3. การเปล ยนแปลง (Change) 4. แนวโน ม (Trend) 5. ว ตถ ประสงค (Objectives)

12 PROJECT V.S OPERATIONS 6. การใช ทร พยากร (Resource) 7. บร บท (Context) 8. ผลล พธ (Result) 9. ท มงาน (Teamwork) 10. สไตล การท างาน (Style) 11. ความข ดแย งในงานและการต อรอง

13 7. ประโยชน ของการบร หารโครงการ (The Benefit of Project Management) ในการบร หารจ ดการโครงการน น ผ จ ดการโครงการ ท กคนล วนม งหว งประโยชน ท จะจ ดการงานโครงการน นๆ ในการบรรล เป าหมายหล ก 3 ประการ ค อ 1. ท างานโครงการน นให เสร จท นเวลา (Time) 2. ท างานโครงการน นให ได ผลตอบแทนค มค า ภายในต นท นท ต าท ส ด (Cost) 3. ท างานโครงการน นได อย างม ค ณภาพ (Quality)

14

15 1. แนวทางการบร หารโครงการ ให พ จารณาถ งป จจ ยและสถานการณ ต อไปน 1. ต องก าหนดเป าหมายโครงการน นให ช ดเจน 2. จะต องระบ ทร พยากรท จ าเป น เพ อให งานบรรล เป าหมาย 3. ต องจ ดล าด บงานท ต องท าและมอบหมายความร บผ ดชอบ เพ อให งานท กอย างเสร จสมบ รณ 4. ต องต ดตามความค บหน าของโครงการ และปร บปร ง โครงการในระหว างการน าไปปฏ บ ต อย างต อเน อง 5. ต องประเม นความส าเร จของโครงการด วย

16 2. ท าไม? จ งต องบร หารงานโครงการ เหต ผลหล ก 3 ประการ ค อ 1. ความเป นระบบในการค ด ในการปฏ บ ต 2. การบร หารธ รก จให เป นแบบโครงการ (Project) 3. การบร หารโครงการ (Project) ให เป นแบบธ รก จ

17 3. ท าไม? จ งต องใช โครงการเป นกลไกจ ดการ พ จารณาสถานการณ ต อไปน 1. ป ญหาทางการบร หารซ บซ อนมากข น 2. ความต องการของล กค าเปล ยนแปลง 3. ทร พยากรม ม ลค าส งข น 4. ความจ าเป นในการใช เทคโนโลย

18 3. ท าไม?ใช โครงการเป นกลไกจ ดการ พ จารณาสถานการณ ต อไปน 4. เพ มความรวดเร ว/ถ กต อง 5. การพ ฒนาค ณภาพ 6. ภาวะความเส ยง/ความไม แน นอน 7. กลไกใหม ของการแข งข น ในย คกระแสโลกาภ ว ตน

19

20 เร ยนร ว ธ การท จะต องบร หารโครงการส าเร จล ล วงไปได ตามก าหนด ในงบประมาณ และได ผลล พท ตามท ต องการ

21 ร ปแสดงถ งระด บข นตอนของการวางแผน ในโครงการเป นล าด บข น

22 ร ปแสดงถ งกระบวนการควบค ม การปฏ บ ต งานในโครงการ

23

24 1. การบร หารโครงการ ก บกลไกใหม 4 ด าน ท จะต องม การบร หารจ ดการ 1. ตลาดใหม (New Market) 2. เคร องม อใหม (New Tools) 3. ผ ม บทบาทใหม (New Actors) 4. กต กาใหม (New Rules)

25 2.เราจะม อก บสถานการณ อย างไร? ในการด าเน นธ รก จในย คกระแสโลกาภ ว ฒน เพ อให เก ดประส ทธ ภาพส งส ดแก องค กร หล กการ...เราจะต อง 1. บร หารงานเป นโครงการ 2.จ ดท าเป นโครงการ (PROJECTIZATION)

26 3. ท กษะและความร ในการบร หารโครงการ ในด านท กษะความร จากการบร หารโครงการน น ซ งเรา สามารถ น าไปประย กต ใช ก บโครงการต างๆได เช น 1. โครงการ ISO 9000, ISO 14000,ISO Organization Change Project 3. โครงการปร บเปล ยนระบบบ ญช ของบร ษ ท 4. แผนการผล ตส นค าใหม 5. แผนงานการตลาดส าหร บผล ตภ ณฑ ใหม 6. แผนงานก อสร างโรงงานใหม 7. แผนงานขยายสายการผล ตใหม

27

28 1. ประเภทของโครงการ 1. โครงการปร บปร งแก ไขป ญหา (Improvement Project) 2. โครงการร เร มหร อนว ตกรรม (Innovative Project) 3. โครงการว จ ย&พ ฒนา (Research&Development Project)

29 2. ค ณล กษณะของโครงการ 1. ขอบข ายของงานเป นเอกเทศ (Unique) 2. งานช วคราว (Temporary) 3. ผลประโยชน ของกล มเป าหมายช ดเจน 4. เผช ญก บความเส ยง

30 2. ค ณล กษณะของโครงการ 1. ข อจ าก ดด าน 1.1 เวลา 1.2 ค าใช จ าย 1.3 ค ณภาพ 2. บ รณาการก บองค กรหล ก

31 3. วงจรโครงการ (Project Cycle) 1. เป นการแปลงกลย ทธ ให เป นแนวค ด โครงการ (Project Ideas) 2. จากน นจ งก าหนดและด าเน นการ โครงการต อไปจนย ต โครงการ

32 4. บทสร ปส าค ญจากวงจรโครงการ 1. การวางแผนโครงการเป นจ ดเช อมโยง ระหว างกลย ทธ ก บการด าเน นงาน 2. การวางแผนโครงการเป นข อก าหนด ท ส าค ญของการวางแนวทางในการ บร หารและการจ ดการโครงการ

33 การวางแผนการบร หารโครงการ

34 1. การวางแผนโครงการ โดยท วไปเราจะใช เคร องม อต อไปน 1. กระบวนการแก ป ญหา 2. ก าหนดรายละเอ ยดของว ธ การ 3. ความค ดสร างสรรค 4. การต ดส นใจ

35 2. การวางแผนโครงการ โดยใช Logical Framework 1. การจ ดท าแผนภ ม ป ญหา (Problem Tree) 2. การจ ดท าแผนภ ม ว ตถ ประสงค (Objective Tree) 3. การสร าง Logical Framework

36 3. การศ กษาความเป นไปได และว เคราะห โครงการ 1. เพ อตรวจสอบว าโครงการม ความเป นไปได (Feasible) ท จะบรรล ส าเร จหร อไม 2. เพ อประเม นว าโครงการควรลงท นหร อไม 3. เพ อใช เป นแนวทางในการวางรายละเอ ยด ของแผนด าเน นงาน

37 4. ประเด น...ท ควรจะศ กษาความเป นไปได 1. ด านเทคน ค (Technical study) 2. ด านการจ ดการ (Management study) 3. ด านการตลาด (Market study) 4. ด านการเง น (Financial study)

38 5. ประเด น...ท ควรจะศ กษาความเป นไปได 5. ด านเศรษฐก จ (Economic study) 6. ด านส งคมและการเม อง (Social and political study) 7. ด านสภาวะแวดล อมทางน เวศน (Environment study)

39 การศ กษา : ด านเทคน ค 1. ความเหมาะสมของข นตอน และเทคน คต าง ๆ รวมท งเทคโนโลย ท จะใช 2. ความเพ ยงพอของป จจ ยการท างานว ตถ ด บ และระบบสาธารณ ปโภค 3. ความต องการด านก าล งคน

40 การศ กษา: ด านการจ ดการ 1. ความเหมาะสมและความพร อมในด าน องค การและการจ ดการ 2. แนวทางและว ธ การจ ดการโครงการด านต าง ๆ 1. เวลา (Time) 2. ค าใช จ าย (Expenses /Cost) 3. ค ณภาพ (Quality)

41 การศ กษา : ด านการตลาด 1. ความเหมาะสมและความพร อมในด าน ความต องการของล กค าและผ ร บบร การ 2. ประย กต แนวค ดและแนวทางการจ ดการ ด านการตลาดมาใช

42 การศ กษา : ด านการเง น 1. ความเหมาะสมด านงบประมาณหร อต นท น ต างๆ แหล งท มาของเง นท น 2. การว เคราะห และประเม นการหม นเว ยนของ กระแสเง นสด(Cash flow) 3. การว เคราะห รายได และผลประโยชน

43 การศ กษา : ด านเศรษฐก จ 1. การว เคราะห และ ประเม นความเหมาะสม ของผลตอบแทนการลงท น 2. การว เคราะห ผลล พธ และผลกระทบ ในทางเศรษฐก จต าง ๆ

44 การศ กษาด าน : ส งคมและการเม อง * การว เคราะห และประเม น ผลล พธ และผลกระทบทางส งคมและว ฒนธรรม * การยอมร บ การสน บสน นการต อต าน และการค ดค านชองประชาชนท ม ต อโครงการ

45 การศ กษา : ด านสภาพแวดล อมเช งน เวศน 1. การประเม นผลกระทบของโครงการ ท อาจจะพ งม ต อการเปล ยนแปลงของ สภาพด านทร พยากรธรรมชาต

46 6. ความช ดเจนของโครงการ 1. ม หล กการและเหต ผลช ดเจน 2. ม จ ดม งหมาย/ว ตถ ประสงค ช ดเจน 3. ม ขอบเขตของผลงานท จะท าช ดเจน 4. ม ก จกรรมช ดเจน 5. ม แนวทางการใช เวลา/ทร พยากรช ดเจน

47 7. ระบบการจ ดการโครงการ 1. ผ จ ดการโครงการ (Project Manager) ร บผ ดชอบในการจ ดวางระบบ การด าเน นงานให สอดคล องก บแผนโครงการ 2. จ ดเตร ยมแผนงาน แผนเง น และแผนคน อย างเป นระบบ

48 8. ว ธ การจ ดวางระบบการจ ดการโครงการ 1. ร จ ดม งหมายของแผนงาน 2. ร ว ตถ ประสงค ของโครงการ 3. ร ขอบข ายของผลงาน 4. ร ร ปแบบองค กรโครงการ 5. ร ว ธ การควบค มโครงการ

49 9. ข อสร ประบบจ ดการโครงการระด บจ ลภาค 1. ระบ จ ดม งหมายของแผนงาน : ต วช ว ดด านต าง ๆ 2. ระบ ว ตถ ประสงค ของโครงการ : ต วช ว ดด านต าง ๆ 3. ก าหนดขอบข ายงานโครงการ : WBS 4. การจ ดองค กรโครงการ : โครงสร าง ท มงาน หน าท 5. การวางระบบการควบค ม : เวลา ค าใช จ าย ค ณภาพ 6. ความพ งพอใจของผ ร บบร การ : การยอมร บ

50

51 1. เคร องช ว ด...ความส าเร จของโครงการ 1. บรรท ดฐาน : ด านความพ งพอใจ ของผ ร บบร การ 2. บรรท ดฐาน : ด านเวลา 3. บรรท ดฐาน : ด านการเง น 4. บรรท ดฐาน : ด านประส ทธ ผล

52 2. ผ ร บผ ดชอบ...ในการบร หารโครงการ 1. ในระด บนโยบาย ค อ ผ บร หารโครงการ หร อ ผ อ านวยการโครงการ 2. ในระด บปฏ บ ต การ ประกอบด วย ผ จ ดการโครงการ และ เจ าหน าท หร อ ท มงานโครงการท งในองค กร ของเจ าของงานและผ ร บจ าง

53 12 ป จจ ย ท ม ผลต อความส าเร จ ในการบร หารโครงการ ป จจ ยท 1 ผ จ ดการโครงการเข าใจภารก จช ดเจน 1. ร จ ดม งหมาย 2. ร ว ตถ ประสงค 3. ร แนวทางการด าเน นงาน 4. ร ล กษณะเฉพาะของโครงการ

54 ป จจ ยท ม ผลต อความส าเร จ ป จจ ยท 2 การสน บสน นของผ บร หารระด บส ง 1. ด านทร พยากร 2. ด านอ านาจหน าท และความร บผ ดชอบ 3. ด านอ น ๆ ท จ าเป น

55 ป จจ ยท ม ผลต อความส าเร จ ป จจ ยท 3 การจ ดท าก าหนดการ 1. จ าแนกงาน 2. จ ดล าด บก จกรรม 3. ก าหนดเวลา 4. จ ดสรรทร พยากร 5. ความร บผ ดชอบของผ ปฏ บ ต งาน

56 ป จจ ยท ม ผลต อความส าเร จ ป จจ ยท 4 การปร กษาหาร อและสร างการยอมร บ ของผ ร บบร การ 1. เสนอหร อขายความค ด 2. ประชาพ จารณ 3. การม ส วนร วมอย างกว างขวาง 4. สร างความร บผ ดชอบร วมก น

57 ป จจ ยท ม ผลต อความส าเร จ ป จจ ยท 5 ร พ นฐาน/สภาพแวดล อมของช มชน 1. ร การเม อง 2. ร เศรษฐก จ 3. ร ส งคม/ว ฒนธรรม 4. ร ความเข มแข งขององค กรช มชน

58 ป จจ ยท ม ผลต อความส าเร จ ป จจ ยท 6 การจ ดการทร พยากรมน ษย 1. ภาระหน าท ของผ จ ดการโครงการ 2. สรรหา ค ดเล อก อบรมบ คลากร 3. ก าหนดอ ตราค าตอบแทน 4. สร างท มและแนวทางการท างาน

59 ป จจ ยท ม ผลต อความส าเร จ ป จจ ยท 7 การจ ดการด านเทคน ค งบประมาณ และน ต กรรมส ญญา 1. ร สาระส าค ญเช งเทคน คโดยละเอ ยด 2. ร รอบวงเง นงบประมาณ 3. การจ ดท าน ต กรรมส ญญา การจ ดซ อ จ ดจ าง การเบ กจ าย

60 ป จจ ยท ม ผลต อความส าเร จ ป จจ ยท 8 การจ ดวางระบบการควบค ม 1. ก าหนดมาตรฐาน 2. ก าหนดกระบวนการของงาน 3. ก าหนดเกณฑ การว ดและว ธ การว ดผลงาน 4. ก าหนดอ านาจหน าท ในการปร บปร งแก ไข

61 ป จจ ยท ม ผลต อความส าเร จ ป จจ ยท 9 ก าหนดระบบการส อสาร และรายงาน 1. ก าหนดร ปแบบของการรายงาน 2. ก าหนดช องทาง เวลา และว ธ การส อสาร

62 ป จจ ยท ม ผลต อความส าเร จ ป จจ ยท 10 การแก ไขป ญหาท อย นอกเหน อ ความคาดหมาย ป จจ ยท 11 การแก ไขข อความข ดแย ง

63 ป จจ ยท ม ผลต อความส าเร จ ป จจ ยท 12 การอ านวยความสะดวกในการถ ายโอน โครงการส ภาระงานประจ า 1. จ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน 2. ประช มช แจงท าความเข าใจ 3. การฝ กอบรมบ คลากรหล กท จ าเป น

64

65 1. ว ตถ ประสงค ในการน าเสนอ 1. ความส าค ญของการควบค ม 2. การจ ดวางระบบการควบค มโครงการ 3. ระบบสน บสน นในการบร หารโครงการ 4. บทบาทของบ คคลท เก ยวข อง 5. สร ปข นตอนการต ดตามและควบค มโครงการ

66 2. ความส าค ญของการต ดตามและควบค ม * การควบค ม (Controlling) เป นภารก จ ของน กบร หารท กระด บ * ภารก จน แบ งงานได 2 ล กษณะ ก. การต ดตามงาน (Monitoring) ข. การแก ไขปร บปร งงาน (Correcting)

67 3. การต ดตามงานท าให ผ บร หารทราบว า 1. การใช ทร พยากร (Inputs) เป นไปตามแผนหร อไม? 2. การด าเน นงานเป นไปตามกระบวนการ (Processes) ท ก าหนดหร อไม? 3. ผลงาน (Outputs) เป นไปตามเป าหมายหร อไม? 4. ผลล พธ (Outcomes) ส าเร จหร อไม?

68 4. การปร บปร งแก ไขเป นการพ จารณา ข อม ลการด าเน นงาน เปร ยบเท ยมก บ แผนงานท ก าหนดโดย 1. การว ดผลงานก บมาตรฐาน 2. การปร บปร งแก ไข 3. สร ปและประเม นผล

69 5. พ จารณากฎทางการบร หารท น าสนใจ Murphy s Law : If anything can go wrong, it will. Anderson s Law : If you have effective controls, it will not.

70 6. องค ประกอบส าค ญของการควบค ม 1. ก าหนดมาตรฐานต างๆ (Standards) 2. รวบรวมข อม ล (Information) หร อรายงานผลงาน 3. การว ดผลงาน (Measurement) 4. การปร บปร งแก ไข (Take Corrective Actions)

71 7. การจ ดวางระบบการควบค ม ควบค มภายใน : งานของผ จ ดการโครงงาน 1. ควบค มป จจ ยการท างาน (Inputs Control) 2. ควบค มกระบวนการ (Processes Control) 3. ควบค มผลงาน (Outputs control)

72 8. ห วใจส าค ญของการควบค ม 1. การควบค มคน 2. การควบค มเวลา 3. การควบค มเง น 4. การควบค มกฎเกณฑ 5. การควบค มค ณภาพ

73 9. ระบบสน บสน นการควบค ม 1. ระบบสารสนเทศ (Information System) หร อระบบรายงาน 2. ระบบการส อสาร (Communication System) 3. อ านาจหน าท /ความร บผ ดชอบ (Authority & Responsibility System)

74

75 1. ระบบสารสนเทศ (Information System) 1. รายงานความก าวหน า 2. รายงานการประช ม 3. รายงานผลการด าเน นงาน 4. รายงานผลการตรวจงาน 5.รายงานส าหร บเผยแพร 6. รายงานข นส ดท าย

76 2. ระบบการส อสาร การก าหนด ช องทางและว ธ การ ส อสาร 1. เพ อความช ดเจนของการรายงาน (Clear) 2. ตามความต องการ (Exact) 3. ส นและกระช บ (Brief) 4. จ งใจ (Convincing)

77 3. ระบบอ านาจหน าท และ ความร บผ ดชอบ 1. อ านาจหน าท (Formal Authority) 2. อ านาจการให รางว ล (Reward Power) 3. อ านาจการลงโทษ (Punishment Power) 4. อ านาจช านาญการ (Expert Power) 5. อ านาจท าการแทน (Referent Power)

78 4. สร ปข นตอนการควบค ม 1. ร องค ประกอบโครงการ 2. จ าแนกก จกรรมโครงการ และวางก าหนดการ 3. จ ดท าแผนด าเน นงาน ในร ปของ Bar Charts of PERT Charts

79 5. สร ปข นตอนการควบค ม 4. ก าหนดมาตรฐานของงาน ลงตามระบบการควบค มก อน-ระหว าง-หล ง 5. ช แจงบ คคลท เก ยวข อง 6. ก าหนดระบบและเวลาการรายงาน

80 5. สร ปข นตอนการควบค ม 7. ก าหนดระบบการส อสาร 8. มอบหมายอ านาจหน าท 9. รวบรวมและว เคราะห งาน 10. ว ดผลงงานก บมาตรฐาน 11. ปร บปร งแก ไข 12. ตรวจงานและสร ปผลงาน

81

82 การบร หารทร พยากรมน ษย ( Human Resource Management : HRM ) ว ตถ ประสงค ในการบร หารทร พยากรมน ษย ขององค การ ในย คกระแสโลกาภ ว ตน ( Globalization ) ม เหต และผล ด งน 1. องค กรจะ ได คนด และ ม ความสามารถ เป นไปตามว ตถ ประสงค ในต าแหน งหน าท ท ก าหนดไว 2. คนสามารถ พ ฒนาให ม ความร ความสามารถ ในการปฏ บ ต หน าท ท ได ร บมอบหมาย ท าให เก ดประส ทธ ผล และประส ทธ ภาพของ งานเพ มข น 3. องค กรสามารถ โน มน าวและจ งใจให พน กงานน นๆ ให อย ร วมงาน ก บองค การได ยาวนาน มากข น

83 องค ประกอบท ส าค ญในการบร หารจ ดการ ( The Main Factors in Management ) ทร พยากรน าเข า ( INPUTS ) ( เน นท ประส ทธ ภาพ ) - เง นท น - บ คลากร - ว สด / เคร องจ กร - เทคโนโลย นโยบายและแผนงาน และว ธ การบร หาร ( ว ตถ ประสงค ) ระบบ คน (HRM) ระบบงาน (Work Simplification ) การต ดต อส อสาร (Communication) ผลผล ตน าออกส อนาคต ( OUTPUTS) ( เน นท เป าหมาย ) - ส นค าและบร การ - ส วนแบ งการตลาด - การเต บโตของก จการ - ผลก าไร

84 กระบวนการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ในองค การ ป จจ ยน าเข า กระบวนการแปรสภาพ ป จจ ยน าออก ท กษะ ความร ความสามารถ การอ ท ศต ว บ คล กภาพ การปร บต ว การค ดร เร ม สภาพแวดล อมภายใน ว ธ การพ ฒนา การศ กษา การฝ กอบรม การพ ฒนา Feedback พ ฒนาความค ด พ ฒนาความร พ ฒนาการท างาน พ ฒนาจ ตใจ พ ฒนาบ คล กภาพ

85 คน ป จจ ยส าค ญ...ในการปร บปร งบร หารองค กร ความก าวหน าทางธ รก จของสถานประกอบการ ม ได อย ท ม เคร องจ กรท นสม ย หร อม การน า เทคโนโลย ล าย คมาใช งาน แต กล บมาอย ท ค ณภาพของ คน ในองค กรน นๆ ด งน นศาสตร และ ศ ลป ของการบร หารจ ดการเร องการพ ฒนาคน ซ งเป นป จจ ยส าค ญท น าไปส ความส าเร จทางด าน บร หาร เพ อความก าวหน าในธ รก จตามเป าหมายท วางไว ซ งม รายละเอ ยดแสดงไว ในแผนภ ม ท 1 การพ ฒนาคน พน กงาน + ผ บร หาร เหต ผลการพ ฒนา ภาวการณ แข งข นหร อค แข ง เทคโนโลย การบร หารองค การ ในแนวสม ยใหม นโยบายขององค กร ม การลงท น / ค าใช จ าย แผนภ ม ท 1 แสดงถ งเหต ผลของแนวทางการพ ฒนาคนในทศวรรษท 21

86 ป จจ ยท น าไปส ความส าเร จทางการบร หารจ ดการ ส วนบ คคล ความสามารถ แรงจ งใจ ความเข าใจช ดเจน ในบทบาท เหมาะก บ งาน + ส วนองค กร ประเม นโดย ผ บ งค บบ ญชา ความร วมม อ ของพน กงาน และเพ อน + โชค และ ความ ม งม น ขย น อดทน = ความ ส าเร จ ด าน บร หาร

87 กระบวนการ ป จจ ยน าเข า แปรสภาพ ( Inputs ) (Transformation) แรงงาน ( Manpower) เคร องจ กรอ ปกรณ ( Machine) ว ตถ ด บ (Materials) เง นลงท น( Money) การจ ดการการด าเน นงาน ผลล พท ( Outputs ) ผล ตภ ณฑ (Products) บร การ ( Service )

88 กระบวนการผล ต (Production Process) Procedure ป จจ ยเข า ( รวมทร พยากร ) กระบวนการ ผลผล ต ส นค า / บร การ (ผลของกระบวนการ) เฝ าต ดตามและตรวจว ด ( ก อน ระหว าง หล ง กระบวนการ )

89 การเก บข อม ลท ด (Data Collection) การเก บรวบรวมข อม ลท ด จะอาศ ยหล ก 5 W1H What : ข อม ลอะไร? ท จะต องใช When : จะใช ข อม ลเม อใด? จะเก บข อม ลเม อใด Where : จะใช ข อม ลท ไหน? จะเก บท ไหน? Who : ใคร? เป นผ ใช และผ เก บข อม ล Why : ท าไม? ต องใช ข อม ลน How : จะน าไปใช อย างไร? จะเก บอย างไร?

90 แผนภ ม แสดงหล กการว เคราะห ป ญหาและการต ดส นใจในการแก ป ญหา ข นตอน ( Process ) 1. รายงานป ญหาท เก ดข น / พบเห น ให ผ บ งค บบ ญชา / ห วหน าทราบ 2. ประเม นความส าค ญของป ญหา และก าหนดผ ร บผ ดชอบให แก ไข 3. การว เคราะห และการต ดส นใจ ในการแก ไขป ญหา 4. การปฏ บ ต การป องก น เพ อไม ให ป ญหาเก ดข นอ ก 5. การประเม น และต ดตามผล การปฏ บ ต การแก ไข และป องก น 6. ท าบ นท ก รายงานผล ท ได ม การปฏ บ ต การแก ไขและป องก น เจ าหน าท / ผ ปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ( Person in Charge ) ผ บ งค บบ ญชา / ห วหน า ผ อน ม ต หน วยงาน ท เก ยวข อง เอกสารอ างอ ง ในการท างาน

91 Q U E S T I O N S A N S W E R S

92

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

การบร หารโครงการ (Project Management)

การบร หารโครงการ (Project Management) การบร หารโครงการ (Project Management) 1. โครงการ (Project) โครงการ หมายถ ง ก จการใด ๆ ท ม ค ณสมบ ต ด งต อไปน o ม ว ตถ ประสงค ท ช ดเจน o ม ก าหนดเวลาเร มและส นส ด o การด าเน นงานจะอย ภายใต ข อจ าก ดของ

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานเป นการแปลงกลย ทธ ท ก าหนดโดยผลผล ต/โครงการเข า ส ภาคปฏ บ ต โดยท ผลผล ต/โครงการภายใต แผนงบประมาณจะม ข อม ลหล กส าหร บการ จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานอย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองคล งและพ สด ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2560

แผนพ ฒนาบ คลากรกองคล งและพ สด ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 แผนพ ฒนาบ คลากรกองคล งและพ สด ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 (Division of Finance and Facility Personnel Development Plan 2013-2017) ND FACILITIES MAHASARAKHAM U A E C N A NIVE FIN F O RSIT N IO S I Y

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป แผนปฏ บ ต การและ การต ดตามประเม นผล ส วนแผนพ ฒนาท องถ น ส าน กพ ฒนาและส งเสร มการบร หารงานท องถ น กรมส งเสร มการปกครองท องถ น สารบ ญ บทท

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ.

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา KM Action Plan แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action Plan) ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ค าน

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

ส าน กงานตรวจสอบภายใน

ส าน กงานตรวจสอบภายใน การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบภายใน ส าน กงานตรวจสอบภายใน ค าน า ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได จ ดการความร เก ยวก บการตรวจสอบ ภายใน โดยรวบรวมจากเอกสาร ต ารา แนวปฏ บ ต ท ด และจากประสบการณ

More information