Knowledge Management

Size: px
Start display at page:

Download "Knowledge Management"

Transcription

1 Knowledge Management 1

2 พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 11 ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วน ราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค การแห งการเร ยนร อย าง สม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสาร และสามารถ ประมวลผลความร ในด านต างๆ เพ อน ามาประย กต ใช ใน การปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร ว และเหมาะสม ต อสถานการณ รวมท งต องส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของ ข าราชการในส งก ด ให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพและม การเร ยนร ร วมก น... 2

3 1. ต องสร างระบบให สามารถร บร ข าวสาร ได อย างกว างขวาง 2. ต องสามารถประมวลผลความร ในด านต างๆ เพ อน ามา ประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร วและ เหมาะสมก บสถานการณ ท ม การเปล ยนแปลงไป 3. ต องม การส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถสร าง ว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของข าราชการ เพ อให ข าราชการท ก คนเป นผ ม ความร ความสามารถในว ชาการสม ยใหม ตลอดเวลาม ความสามารถในการปฏ บ ต หน าท ให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด และม ค ณธรรม 4. ต องม การสร างความม ส วนร วมในหม ข าราชการให เก ดการ แลกเปล ยนความร ซ งก นและก น เพ อการน ามาพ ฒนาใช ในการปฏ บ ต ราชการร วมก นให เก ดประส ทธ ภาพ โดยเจ าหน าท ท กระด บจะต อง ตอบคาถามได ว าผลงานในแต ละว นของตนน นสน บสน นการบรรล 3

4 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคลกรมราชท ณฑ พ.ศ ว ส ยท ศน... บ คลากรกรมราชท ณฑ ได ร บการพ ฒนา ศ กยภาพในการควบค ม แก ไขและพ ฒนาพฤต น ส ยผ ต องข ง เป นท ยอมร บของส งคม 4

5 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคลกรมราชท ณฑ พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาการเร ยนร ขององค กร และการเป นองค กรแห งการเร ยนร ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การเร ยนร ของบ คลากร ประเด นย ทธศาสตร ท 3 เสร มสร างหล กธรรมาภ บาล 5

6 ความหมายของความร ความร ค อ ส งท สะสมจากการศ กษาเล าเร ยน การค นคว า หร อ ประสบการณ รวมถ งความสามารถเช งปฏ บ ต ท กษะท ได จากประสบการณ ส งท ได ร บมาจากการได ย นได ฟ ง การค ด ห ร อ ก า ร ป ฏ บ ต จ า ก อ ง ค ค ว า ม ร ใ น แ ต ล ะ ส า ข า ว ช า (พจนาน กรมฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ. 2542) ความร ค อ สารสนเทศท ผ านกระบวนการค ดเปร ยบเท ยบ เช อมโยงก บความร อ น จนเก ดเป นความเข าใจและน าไปใช ประโยชน ในการสร ปและต ดส นใจในสถานการณ ต าง ๆ โดย ไม จาก ดช วงเวลา (Hideo Yamazaki) 6

7 ความหมายการจ ดการความร การจ ดการความร หมายถ ง การรวบรวมองค ความร ท ม อย ใน ส วนราชการ ซ งกระจ ดกระจายอย ในต วบ คคลหร อเอกสาร มาพ ฒนาให เป นระบบเพ อให ท กคนในองค กรสามารถเข าถ ง ความร และพ ฒนาตนเองให เป นผ ร รวมถ งปฏ บ ต งานได อย าง ม ประส ทธ ภาพอ นจะส งผลให องค การม ความสามารถในเช ง แข งข นส งส ด (สาน กงาน ก.พ.ร.) 7

8 การจ ดการความร หมายถ ง กระบวนการท ดาเน นการร วมก น โดยผ ปฏ บ ต ในองค กรหร อหน วยงานย อยขององค กร เพ อ สร างและใช ความร ในการท างานให เก ดผลส มฤทธ ด ข น กว าเด ม โดยม เป าหมายพ ฒนางานและพ ฒนาคน (นพ. ว จารณ พาน ช) การจ ดการความร หมายถ ง กระบวนการน าความร ท ม อย หร อท ได เร ยนร มาใช ให เก ดประโยชน ส งส ดต อองค กร โดย ผ านกระบวนการต าง ๆ เช น การค นหา รวบรวม แลกเปล ยน โดยม เป าหมายเพ อพ ฒนาข ดความสามารถของบ คลากรและ องค กร 8

9 ประโยชน ของการจ ดการความร ปร บปร งประส ทธ ภาพ และเพ มผล ตให ก บท กภาคส วนขององค กร สร างนว ตกรรมการเร ยนร ร วมก น ส งเสร มให สมาช กแสดงความค ดเห นแลกเปล ยนความร อย าง เต มท เพ มค ณภาพ และลดรอบเวลาการให บร การ ลดค าใช จ าย โดยลดกระบวนงานท ไม สร างค ณค าให ก บงาน ให ความสาค ญก บความร ของบ คลากร และให ค าตอบแทน รางว ล ท เหมาะสม 9

10 ความร จาแนกออกเป น 2 ประเภท 1. ความร ท ฝ งอย ในคน (Tacit Knowledge) เก ดจาก ประสบการณ การเร ยนร หร อพรสวรรค ต างๆ อธ บาย ออกมาได ยาก แต สามารถพ ฒนาและแบ งป นได 10

11 เคร องม อ/ว ธ การท ใช ในการจ ดการความร ท มข ามสายงาน ท มค ณภาพ ระบบพ เล ยง ความร ฝ งล ก Tacit Knowledge เวท เสวนา แลกเปล ยนความร การย มต วช วยงาน ช มชนน กปฏ บ ต CoP 11

12 2. ความร ท ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) ความร ท เป นเหต ผล สามารถถ ายทอดออกมาใน ร ปแบบต างๆ ได เช น หน งส อ ค ม อ เอกสาร 12

13 เคร องม อ/ว ธ การท ใช ในการจ ดการความร เอกสาร ค ม อ แบบฟอร ม การเล าเร อง ความร ช ดแจ ง Explicit Knowledge ฐานความร สม ดหน าเหล อง 13

14 ต วอย าง: เคร องม อ การทา CoP หร อ ช มชนน กปฏ บ ต (Communities of Practice : CoP) ล กษณะ : - กล มคนท รวมต วก นโดยม ความสนใจและความ ปรารถนาร วมก นในเร องใดเร องหน ง - ปฏ ส มพ นธ และสร างความส มพ นธ ในกล ม - แลกเปล ยนและพ ฒนาความร ร วมก น 14

15 ประโยชน ของช มชนน กปฏ บ ต (CoP) - เป นเวท ของการแก ป ญหา ระดมสมอง - ได แนวค ดหลากหลายจากกล ม - ได ข อม ลมากข นในการต ดส นใจ - หาทางออก/ค าตอบท รวดเร ว - เก ดความร วมม อ และการประสานงาน ระหว างหน วยงาน - ความม นใจในการเข าถ ง และแก ป ญหา - ความผ กพ นท เป นส วนหน งของกล ม 15

16 ประโยชน ของช มชนน กปฏ บ ต (CoP) - เสร มสร างว ฒนธรรมการแลกเปล ยน เร ยนร ขององค กร - เก ดความสามารถท ไม คาดการณ ไว - ว เคราะห ความแตกต าง และต งเป าหมายการปร บปร ง ได อย างม ประส ทธ ภาพ - แหล งรวบรวมและเผยแพร ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ - เก ดโอกาสพ ฒนาองค กรอย างก าวกระโดด - ร กษาคนเก ง ให อย ก บองค กรได 16

17 ต วอย าง แบบฟอร มจ ดเก บความร 5-Minute Concept เพ อบ นท กประสบการณ 17

18 เทคน ค เร อง สาหร บผ ปฏ บ ต งานด าน โดย ต าแหน ง 1. จ ดม งหมาย 2. ข นตอนการปฏ บ ต สร ปประเด นให กระช บพอให เข ยนลงใน 1 หน า 3. ข อแนะน า /ข อพ งระว ง/ เทคน ค ใช ค าพ ดง ายๆ ตรงประเด น สามารถอธ บายให จบภายในไม เก น 5 นาท 18

19 การถ ายเทความร เอกสาร (Document) - กฎ ระเบ ยบ (Rule), ว ธ ปฏ บ ต งาน (Practice) ระบบ (System) ส อต างๆ ว ซ ด ด ว ด เทป Internet ท กษะ (Skill ) ประสบการณ (Experience) ความค ด (Mind of individual ) พรสวรรค (Talent ) ความร ท ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) ความร ท ฝ งอย ในคน (Tacit Knowledge) 19

20 Socialization การแบ งป นและสร างความร จาก Tacit Knowledge ไปส Tacit Knowledge โดยแลกเปล ยนประสบการณ ตรงของผ ท ส อสารระหว างก น 20

21 Externalization การสร างและแบ งป นความร จากการแปลง Tacit Knowledge เป น Explicit Knowledge โดยเผยแพร ออกมาเป นลายล กษณ อ กษร 21

22 Combination การแบ งป นและสร างความร จาก Explicit Knowledge ไปส Explicit Knowledge โดยรวบรวมความร ประเภท Explicit ท เร ยนร มาสร าง เป นความร ประเภท Explicit ใหม ๆ 22

23 องค ประกอบส าค ญของวงจรความร 1. คน ถ อว าเป นองค ประกอบท สาค ญท ส ด - เป นแหล งความร - เป นผ น าความร ไปใช ให เก ดประโยชน 2. เทคโนโลย เป นเคร องม อเพ อให คนสามารถค นหา จ ดเก บ แลกเปล ยน น าความร ไปใช ได อย างง ายและรวดเร วข น 3. กระบวนการความร เป นการบร หารจ ดการเพ อน าความร จากแหล งความร ไปให ผ ใช เพ อทาให เก ดการปร บปร งและ นว ตกรรม 23

24 เป าหมายการจ ดการความร องค กร การทางาน คน บรรล เป าหมาย ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล (บรรล เป าหมาย) ค ดเป น ทาเป น คนและ องค กร เก งข น 24

25 กระบวนการจ ดการความร 1. การบ งช ความร หร อ การค นหาความร โดยม แนวทาง ด งน 1.1 ค นหาจากความร ท สน บสน นว ส ยท ศน พ นธก จ และประเด น ย ทธศาสตร 1.2 ค นหาจากความร ท สาค ญต อองค กร 1.3 ค นหาจากป ญหาท เผช ญอย 1.4 ค นหาจากแนวทางอ นท องค กรเห นว าเหมาะสม 2. การสร างความร ค อ การสร างความร ข นใหม การปร บปร ง ความร เก าให ท นสม ยอย เสมอ รวมถ งการกาจ ดความร ท ไม ใช แล ว 25

26 กระบวนการจ ดการความร 3. การจ ดการความร ให เป นระบบ ค อ การวางโครงสร าง ฐานข อม ลเพ อเตร ยมไว สาหร บการเก บความร ท จะเก ดข น ในอนาคตอย างเป นระบบ จะต องม การจ ดแยกประเภท หมวดหม ให ค นหาและเข าถ งง าย 4. การประมวลและกล นกรองความร ค อ การปร บปร ง เอกสารความร ให เป นมาตรฐานเด ยวก น ใช ภาษาเด ยวก น รวมถ งการปร บปร งเน อหาให สมบ รณ เป นป จจ บ น 26

27 กระบวนการจ ดการความร 5. การเข าถ งความร ค อ ว ธ การท ทาให สามารถเข าถ งความร ได โดยสะดวกและง ายท วถ ง เช น ระบบIT บอร ดประชาส มพ นธ การ จ ดเอกสารเผยแพร การประช ม การส มมนา ฯลฯ 6. การแบ งป นแลกเปล ยนเร ยนร ค อ ว ธ การ/ก จกรรม ท ทาให เก ด การใช ความร น น ๆ ทาได หลายกรณ ได แก 6.1 ความร ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) ทาเป นเอกสาร ค ม อ ส อ ฐานความร 6.2 ความร ฝ งล ก (Tacit Knowledge) อาศ ยก จกรรมพ เล ยง ท ม ข ามสายงาน การส บเปล ยนงาน CoP การย มต ว เวท การ แลกเปล ยนความร ฯลฯ 7. การเร ยนร ค อ ก จกรรม/ว ธ การน าความร ท ได จากการแลกเปล ยน เร ยนร ไปใช จร งสะท อนการพ ฒนางานท ด ข น จนอาจสร างเป น ความร ใหม ประสบการณ ใหม ต อยอดอย างต อเน อง 27

28 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง ความร อย ท ใคร อย ในร ปแบบอะไร จะเอามาเก บรวมก นได อย างไร 1. การบ งช ความร (Knowledge Identification) 2. การสร างและแสวงหาความร (Knowledge Creation and Acquisition) จะแบ งประเภท ห วข ออย างไร 3. การจ ดความร ให เป นระบบ(Knowledge Organization) จะทาให เข าใจง ายและสมบ รณ อย างไร 4. การประมวลและกล นกรองความร (Knowledge Codification and Refinement) เรานาความร มาใช งานได ง ายหร อไม 5. การเข าถ งความร (Knowledge Access) ม การแบ งป นความร ให ก นหร อไม 6. การแบ งป นแลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing) ความร น นทาให เก ดประโยชน ก บองค กรหร อไม ทาให องค กรด ข นหร อไม 7. การเร ยนร (Learning) 28

29 1. ผ อ านวยการเร ยนร บ คลากร (ต วละคร) ใน KM (Knowledge Facilitators) เป นผ จ ดเก บความร จากผ ปฏ บ ต งาน โดยใช Template ต างๆ เป นผ ประสานงานและอานวยกระบวนการเผยแพร ความร เป นผ จ ดแบ งองค ความร ในองค กร (Taxonomy) เบ องต น เป นผ สน บสน นการจ ดต งและการประช ม CoP ในกรณ ท องค กรไม ม Think Tank ผ อานวยฯ จะเป นผ จ ดทาว ธ ปฏ บ ต ท ได ผล (Best Practice) 29

30 เทคน คการเป นผ อ านวยการเร ยนร ฟ งเป น พ ด / ถามเป น ค ดเป น เข าใจ เข าถ งและจ ดการก บสมาช กได บ คล กด น าเช อถ อ 30

31 เทคน คการจดบ นท กท ได จาก CoP จ บประเด น / บ นท กเร องราวแสดงความส มพ นธ จากการ สนทนา บ นท กย อสาระสาค ญท เก ดข น ปร บเป นเอกสารอย างเป นระบบ 31

32 2. คล งสมอง (Think Tank) เป นผ กล น/สร าง Best Practice จากสร ปบทเร ยนต างๆ เป นผ จ ดแบ งองค ความร ในองค กร (Taxonomy) 32

33 3. ผ สน บสน น หร อ CKO (Chief Knowledge officer) เช อมโยงให การจ ดการองค ความร สอดคล องก บเป าหมายขององค กร สน บสน นให การจ ดการความร เป นท ยอมร บในองค กร เป นผ ประสานความต องการระหว าง ผ ปฏ บ ต งานและผ บร หารระด บส ง ขององค กร เร องการจ ดการความร ช วยจ ดหาทร พยากรท จาเป น 33

34 4. สมาช ก (Member) จ ดเก บและแลกเปล ยนบทเร ยนจากการทางานผ านเคร อข าย (CoP) ขององค กร สน บสน นการจ ดเก บความร ด วยการถ ายทอดความร และบทเร ยนจาก การทางานลงในแบบจ ดเก บความร (Template) นาความร ไปใช และช วยส งบทเร ยนจากการนาความร ไปใช ในร ปแบบ ของแบบจ ดเก บความร (ให Feedback) ช วยสร างบรรยากาศท ด ในการจ ดเก บและแลกเปล ยนบทเร ยน 34

35 KM : Milestone ของกรมราชท ณฑ ป ท 1 ทดลองน าร อง หาร ปแบบท เหมาะสมก บองค กร เราอย ตรงน แล ว...เย..เย!!!! ป ท 2 ป ท 3 ขยายท วท งองค กร สร างนว ตกรรม KM สร างความย งย น สร างความเป นธรรมชาต ของKM ป ท 4,5,6 O I 35

36 KM : Milestone ในม ต ของหน วยงาน ป ท 5 ระด บประเทศ/ระด บกรม ป ท 4 ท งกรม (ท กแห ง + ผสมท งกรม) ป ท 3 ระด บกล มเร อนจา ระด บกล มกองต างๆ ป ท 2 ระด บเร อนจา ระด บกอง ระด บเร อนจา ป ท 1 ทดลอง น าร องกล มเล ก(หลายหน วยงาน) 36

37 กระบวนการ KM ของกรมราชท ณฑ กาหนดห วข อการเร ยนร ฝ ก ผ อานวยการเร ยนร จ ดเก บ จ ดต ง จ ดเผยแพร น าไปใช องค กรแห งการเร ยนร องค กรแห งนว ตกรรม 37

38 กระบวนการ KM ของกรมราชท ณฑ ฝ ก กาหนดห วข อการเร ยนร ผ อานวยการเร ยนร 1. องค ความร เก ยวก บสมรรถนะ ( Competency) 2. องค ความร ในการปฏ บ ต หน าท จ ดเก บ (ต อ) 1.ความร ผ านการส มภาษณ ผ ม ประส ทธ ภาพส งในการ ปฏ บ ต หน าท และการประช มปฏ บ ต การ สร ป 2.ความร ผ าน COP จ ด Event 3.ความร ผ านว ธ อ น ๆ สร ป สร ป 38

39 กระบวนการ KM ของกรมราชท ณฑ จ ดต ง 1.คล งสมอง 5-7 คน เพ อกล นความร น าไปเผยแพร 2.ประช มร วมท กฝ าย เพ อกาหนดหล กส ตรฝ กอบรม จ ดเผยแพร องค กรแห งการเร ยนร ผ านช องทาง - Web - COP น าไปใช 1.จ ดหล กส ตรฝ กอบรม 2.ค ม อการปฏ บ ต งาน องค กรแห งนว ตกรรม 39

40 ต วอย าง กระบวนการ จ ดการความร ของกรมราชท ณฑ รอบป Knowledge Management Process 40

41 1. ก จกรรมการบ งช ความร ภารก จของกรมราชท ณฑ พ จารณาห วเร องความร 41

42 ประช มสร างความเข าใจพ นฐาน เก ยวก บการจ ดการความร ให ก บข าราชการท กระด บ 42

43 กาหนดห วข อความร 43

44 2. ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร ส มภาษณ Key Performer พ ฒนาผ อานวยการเร ยนร และการจ ดเก บความร 44

45 ส มภาษณ ผ ม ประสบการณ ส ง (Key Performer) 45

46 3. ก จกรรมการจ ดความร ให เป นระบบ หมวดหม ความร การควบค ม ผ ต องข ง การแก ไข พ ฒนาพฤต น ส ย ผ ต องข ง การเสร มสร าง สมรรถนะในการ บร หารงาน YELLOW PAGES 46

47 4. ก จกรรมการประมวลและกล นกรองความร คล งสมอง กรมราชท ณฑ Best Practice 47

48 5. ก จกรรมการเข าถ งความร ม มการเร ยนร หย บเพ อร อ าน (DO) เพ อพ ฒนา สามแยกความร Learning and Food Center Website 48

49 49

50 6. ก จกรรมการแบ งป นแลกเปล ยนความร CoP 50

51 CoP Event 51

52 7. ก จกรรมการเร ยนร การทางานแบบม ส วนร วม หล กส ตร การฝ กอบรม ตามรายการ สมรรถนะหล ก ของกรมราชท ณฑ การทางานแบบม ออาช พ เคารพในส ทธ มน ษยชน ความโปร งใส ความค ดสร างสรรค 52

53 7. ก จกรรมการเร ยนร เอกสาร/ค ม อ การปฏ บ ต งาน 53

54 ต วอย าง นว ตกรรม KM การช าระประว ต ศาสตร กรมราชท ณฑ 54

55 ต งคณะกรรมการ ประกอบด วย... คนร นเก า คนร นป จจ บ น คนร นใหม 55

56 กาหนดห วข อการจ ดเก บความร เช น การแหกห กและการก อจลาจลในเร อนจ า ก จการต างประเทศราชท ณฑ การส งคมสงเคราะห ในงานราชท ณฑ 56

57 ให คนร นใหม ไปจ ดเก บจาก คนร นเก า โดย การส มภาษณ หาข อม ล ร ป เอกสาร 57

58 น าข อม ลมาว เคราะห กล นโดยคนร นป จจ บ น (คล งสมอง) 58

59 น าเข าท ประช มคณะกรรมการท ง 3 กล ม หาข อสร ป 59

60 จ ดงานว นประว ต ศาสตร ราชท ณฑ น าเสนอผลงานในร ปแบบของน ทรรศการ (ว นว ชาการ) 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 น าผลงานท งหมดไปเก บในพ พ ธภ ณฑ ห องประว ต ศาสตร และจ ดท าหน งส อ และกาหนดห วข อใหม ๆ อ กต อไป 67

68 ต วอย าง การเผยแพร และแลกเปล ยน ประสบการณ ก บหน วยงานภายนอก 68

69 TIME CAPSULE 69

70 ต วอย าง ก จกรรมการจ ดการความร ของเร อนจา/ท ณฑสถาน 70

71 ต วอย าง การจ ดต งเคร อข ายการจ ดการความร ในหน วยงานกรมราชท ณฑ 71

72 ต วอย าง การจ ดต งเคร อข ายการจ ดการความร ในหน วยงานกรมราชท ณฑ 72

73 ต วอย าง การแลกเปล ยนเร ยนร ของ CoP ในเร อนจ า 73

74 ต วอย าง ว ธ การ/ร ปแบบการจ ดเก บความร 74

75 ต วอย าง หน วยงานเร มท า KM ท ณฑสถานหญ งเช ยงใหม 75

76 ต วอย าง หน วยงานเร มท า KM เร อนจ าจ งหว ดนนทบ ร 76

77 ต วอย าง หน วยงานเร มท า KM ท ณฑสถานหญ งธนบ ร 77

78 ต วอย าง หน วยงานเร มท า KM เร อนจ าอ าเภอส ค ว 78

79 ต วย าง KM ส ญจร ท ณฑสถานหญ งนครราชส มา 79

80 ต วอย าง KM ส ญจร ท ณฑสถานบ าบ ดพ เศษลาปาง 80

81 ต วอย าง KM ส ญจร ท ณฑสถานหญ งเช ยงใหม 81

82 ต วอย าง KM ส ญจร เร อนจ าจ งหว ดแพร 82

83 ต วอย าง การเข าถ งความร และการเร ยนร 83

84 ต วอย าง การเข าถ งความร และการเร ยนร 84

85 ต วอย าง การเข าถ งความร และการเร ยนร ด วยการฝ กอบรมหล กส ตร 85

86 กรมราชท ณฑ KM Cell ของกรมราชท ณฑ... และท านค อส วนหน งของ Cell เล ก ๆ เหล าน น 86

87 ขอขอบค ณค ะ 87

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ.

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา KM Action Plan แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action Plan) ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ค าน

More information

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด

แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด พ.ศ. 2552 2561 ค าน า จากการว ว ฒนาการของส งคมโลกเข าส ย คแห งการเร ยนร ท ไร พรมแดนท าให เก ดแนวความค ด และทฤษฎ ทางว ชาการใหม ๆ ข น รวมท งการน าเอาเทคโนโลย

More information

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบร หารจ ดการความร (Knowledge Management: KM) ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท ๑ บร บทของส าน กงานเลขาธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management)

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ๑ แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม ๒ ส วนท ๑ บทน า ๑.๑ ประว ต ความเป นมา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน

More information

เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า

เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ ม หน าท พ ฒนาความร ในองค

More information

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 (ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม ค าน า ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ ม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนการจ ดการองค ความร (Knowledge Management Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (Knowledge Management Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (Knowledge Management Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลสารภ อาเภอหนองบ ญมาก จ งหว ดนครราชส มา บทนา จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 2 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ

ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ - สาเนาค ฉบ บ - - สำเนำค ฉบ บ - ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ กพ. (กองการศ กษา โทร.๐-๘๐-๖๐๐ ต อ ๘๗๐๑) ท กห ๐๔๐๑/ ๗๖ ว นท ๑ ส.ค.๕๕ ขออน ม ต แผนงานการจ ดการความร ของ ประจาป งบประมาณ ๕๕๕ ๕๖๔ เร ยน ผบ.

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 1 2 คานา คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เป ดด าเน นการเร ยนการสอนในหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ

More information

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก 2 คานา แผนการจ ดการความร ฉบ บน พ ฒนาข นเพ อก าหนดประเด นความร ท จ าเป นต อการข บเคล อนแผนย ทธศาสตร ของว ทยาล ยป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information