ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

Size: px
Start display at page:

Download "ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร"

Transcription

1 11 ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร สาระท 1 ส งม ช ว ตก บกระบวนการดารงช ว ต มาตรฐาน ว 1.1 เข าใจหน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร าง และหน าท ของระบบต างๆ ของส งม ช ว ตท ทางานส มพ นธ ก น ม กระบวนการส บเสาะหาความร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ในการดารงช ว ตของตนเองและด แลส งม ช ว ต ม.1 1. ส งเกตและอธ บายร ปร าง ล กษณะ ของเซลล ของส งม ช ว ตเซลล เด ยว และเซลล ของส งม ช ว ตหลายเซลล - เซลล ของส งม ช ว ตเซลล เด ยว และเซลล ของ ส งม ช ว ตหลายเซลล เช น เซลล พ ช และเซลล ส ตว ม ร ปร าง ล กษณะแตกต างก น 2. ส งเกตและเปร ยบเท ยบส วน ประกอบสาค ญของเซลล พ ชและ เซลล ส ตว 3. ทดลองและอธ บายหน าท ของ ส วนประกอบท สาค ญของเซลล พ ช และเซลล ส ตว 4. ทดลองและอธ บายกระบวนการ สารผ านเซลล โดยการแพร และ ออสโมซ ส - น วเคล ยส ไซโทพลาซ ม และเย อห มเซลล เป น ส วนประกอบสาค ญของเซลล ท เหม อนก นของ เซลล พ ชและเซลล ส ตว - ผ น ง เ ซ ล ล แ ล ะ ค ล อ โ ร พ ล า ส ต เ ป น ส วนประกอบ ท พบได ในเซลล พ ช - น วเคล ยส ไซโทพลาซ ม เย อห มเซลล แวค วโอล เป นส วนประกอบท ส าค ญของเซลล ส ตว ม หน าท แตกต างก น - น วเคล ยส ไซโทพลาซ ม เย อห มเซลล แวค ว- โอล ผน งเซลล และคลอโรพลาสต เป น ส วนประกอบท ส าค ญของเซลล พ ช ม หน าท แตกต างก น - การแพร เป นการเคล อนท ของสาร จากบร เวณ ท ม ความเข มข นส งไปส บร เวณท ม ความ เข มข นต า - ออสโมซ สเป น การเคล อนท ของน าผ านเข า และออกจากเซลล จากบร เวณท ม ความ เข มข นของสารละลายต าไปส บร เวณท ม ความเข มข นของสารละลายส ง โดยผ านเย อ เล อกผ าน

2 12 ม.1 6. ทดลองหาป จจ ยบางประการท จาเป นต อการส งเคราะห ด วยแสงของพ ช และอธ บายว าแสงคลอโรฟ ลล แก ส - แสง คลอโรฟ ลล แก สคาร บอนไดออกไซด และน า เป นป จจ ยท จาเป นต อกระบวนการ ส งเคราะห ด วยแสงของพ ช คาร บอนไดออกไซด น า เป นป จจ ย ท จาเป นต องใช ในการส งเคราะห ด วยแสง 6. ทดลองและอธ บายผลท ได จาก การส งเคราะห ด วยแสงของพ ช - น าตาล แก สออกซ เจนและน า เป น ผล ตภ ณฑ ท ได จากกระบวนการส งเคราะห ด วย แสงของพ ช 7. อธ บายความสาค ญของ กระบวนการส งเคราะห ด วยแสงของ พ ชต อส งม ช ว ตและส งแวดล อม 8. ทดลองและอธ บายกล มเซลล ท เก ยวข องก บการลาเล ยงน าของพ ช 9. ส งเกตและอธ บายโครงสร างท เก ยวก บระบบลาเล ยงน าและอาหาร ของพ ช 10. ทดลองและอธ บายโครงสร าง ของดอกท เก ยวข องก บการส บพ นธ ของพ ช - กระบวนการส งเคราะห ด วยแสงม ความสาค ญต อการดารงช ว ตของส งม ช ว ต และต อส งแวดล อมใน ด านอาหาร การ หม นเว ยนของแก สออกซ เจนและแก ส คาร บอนไดออกไซด - เน อเย อลาเล ยงน าเป นกล มเซลล เฉพาะเร ยง ต อเน องก นต งแต ราก ลาต น จนถ งใบ ทา หน าท ในการลาเล ยงน าและธาต อาหาร - เน อเย อลาเล ยงน าและเน อเย อลาเล ยงอาหาร เป นกล มเซลล ท อย ค ขนานก นเป นท อลาเล ยง จากราก ลาต นถ งใบ ซ งการจ ดเร ยงต วของ ท อลาเล ยงในพ ชใบเล ยงเด ยวและพ ชใบเล ยง ค จะแตกต างก น - เน อเย อลาเล ยงน า ทาหน าท ในการลาเล ยงน า และธาต อาหารจากรากส ใบ ส วนเน อเย อ ลาเล ยงอาหารทาหน าท ลาเล ยงอาหารจากใบ ส ส วนต างๆ ของพ ช - การคายน าม ส วนช วยในการลาเล ยงน าของ พ ช - เกสรเพศผ และเกสรเพศเม ยเป นโครงสร างท ใช ในการส บพ นธ ของพ ชดอก

3 ม อธ บายกระบวนการส บพ นธ แบบอาศ ยเพศของพ ชดอกและการ ส บพ นธ แบบไม อาศ ยเพศของพ ช - กระบวนการส บพ นธ แบบอาศ ยเพศของพ ช ดอกเป นการปฏ สนธ ระหว างเซลล ส บพ นธ เพศผ และเซลล ไข ในออว ล โดยใช ส วนต างๆ ของพ ชเพ อช วย ในการขยายพ นธ - การแตกหน อ การเก ดไหล เป นการส บพ นธ ของพ ชแบบไม อาศ ยเพศ โดยไม ม การ ปฏ สนธ - ราก ลาต น ใบ และก งของพ ชสามารถนาไปใช ขยายพ นธ พ ชได 12.ทดลองและอธ บายการตอบสนอง ของพ ชต อแสง น า และการส มผ ส 13. อธ บายหล กการและผลของการ ใช เทคโนโลย ช วภาพในการขยายพ นธ ปร บปร งพ นธ เพ มผลผล ตของพ ช และนาความร ไปใช ประโยชน ม อธ บายโครงสร างและการ ทางานของระบบ ย อยอาหาร ระบบหม นเว ยนเล อด ระบบหายใจ ระบบข บถ าย ระบบส บพ นธ ของ มน ษย และส ตว รวมท งระบบ ประสาทของมน ษย 2. อธ บายความส มพ นธ ของระบบ ต าง ๆ ของ มน ษย และนาความร ไป ใช ประโยชน - พ ชตอบสนองต อส งเร าภายนอก โดยส งเกต ได จากการเคล อนไหวของส วนประกอบของ พ ช ท ม ต อแสง น า และการส มผ ส - เทคโนโลย ช วภาพ เป นการใช เทคโนโลย เพ อ ท าให ส งม ช ว ตหร อองค ประก อบของ ส งม ช ว ต ม สมบ ต ตามต องการ - การเพาะเล ยงเน อเย อพ ช พ นธ ว ศวกรรม เป น เทคโนโลย ช วภาพท ใช ในการขยายพ นธ ปร บปร งพ นธ และเพ มผลผล ตของพ ช - ระบบย อยอาหาร ระบบหม นเว ยนเล อด ระบบหายใจ ระบบข บถ าย ระบบส บพ นธ และระบบประสาทของมน ษย ในแต ละ ระบบ ประกอบด วยอว ยวะหลายชน ดท ทางานอย างเป นระบบ - ระบบย อยอาหาร ระบบหม นเว ยนเล อด ระบบหายใจ ระบบข บถ าย ระบบส บพ นธ ของส ตว ประกอบด วยอว ยวะหลายชน ดท ทางานอย างเป นระบบ - ระบบย อยอาหาร ระบบหม นเว ยนเล อด ระบบหายใจ ระบบข บถ าย ระบบส บพ นธ ของมน ษย ในแต ละระบบม การทางานท ส มพ นธ ก นทาให มน ษย ดารงช ว ตอย ได อย าง 13

4 14 ม. 2 ปกต ถ าระบบใดระบบหน งทางานผ ดปกต ย อมส งผลกระทบต อระบบอ นๆ ด งน นจ ง ต องม การด แลร กษาส ขภาพ 3. ส งเกตและอธ บายพฤต กรรม ของมน ษย และส ตว ท ตอบสนองต อ ส งเร าภายนอกและภายใน 4. อธ บายหล กการและผลของการ ใช เทคโนโลย ช วภาพในการขยายพ นธ ปร บปร งพ นธ และเพ มผลผล ตของ ส ตว และนาความร ไปใช ประโยชน 5. ทดลอง ว เคราะห และอธ บาย สารอาหารในอาหารม ปร มาณ พล งงานและส ดส วนท เหมาะสมก บ เพศและว ย 6. อภ ปรายผลของสารเสพต ดต อ ระบบต าง ๆ ของร างกาย และ แนวทางในการป องก นตนเองจาก สารเสพต ด - แสง อ ณหภ ม และการส มผ ส จ ดเป นส งเร า ภายนอก ส วนการเปล ยนแปลงระด บสารใน ร างกาย เช น ฮอร โมน จ ดเป นส งเร าภายใน ซ งท ง ส งเร าภายนอกและส งเร าภายในม ผล ต อมน ษย และส ตว ทาให แสดงพฤต กรรม ต าง ๆ ออกมา - เทคโนโลย ช วภาพเป นการใช เทคโนโลย เพ อ ท าให ส งม ช ว ตหร อองค ประกอบของ ส งม ช ว ต ม สมบ ต ตามต องการ - การผสมเท ยม การถ ายฝากต วอ อน การโคลน เป นการใช เทคโนโลย ช วภาพในการขยายพ นธ ปร บปร งพ นธ และเพ มผลผล ตของส ตว - แป ง น าตาล ไขม น โปรต น ว ตาม นซ เป น สารอาหารและสามารถทดสอบได - การบร โภคอาหาร จาเป นต องให ได สารอาหาร ท ครบถ วนในส ดส วนท เหมาะสมก บเพศและ ว ย และได ร บปร มาณพล งงานท เพ ยงพอก บ ความต องการของร างกาย - สารเสพต ดแต ละประเภทม ผลต อระบบต างๆ ของร างกาย ทาให ระบบเหล าน นทาหน าท ผ ดปกต ด งน นจ งต องหล กเล ยงการใช สารเสพ ต ด และหาแนวทางในการป องก นตนเองจาก สารเสพต ด ม.3 - -

5 ม ทดลองและอธ บายการร กษา ด ลยภาพของเซลล ของส งม ช ว ต - สารต าง ๆ เคล อนท ผ านเข าและออกจาก เซลล ตลอดเวลา เซลล จ งต องม การร กษา ด ลยภาพ เพ อให ร างกายของส งม ช ว ต ดารงช ว ตได ตามปกต - เซลล ม การลาเล ยงสารผ านเซลล โดยว ธ การแพร การ ออสโมซ ส การลาเล ยงแบบฟาซ ล เทต การ ลาเล ยงแบบใช พล งงาน และการลาเล ยงสาร ขนาดใหญ - ส งม ช ว ตเซลล เด ยวม การลาเล ยงสารเก ดข น ภายในเซลล เพ ยงหน งเซลล แต ส งม ช ว ต หลายเซลล ต องอาศ ยการทางานประสานก น ของเซลล จานวนมาก ทดลองและอธ บายกลไกการ ร กษาด ลยภาพของน าในพ ช 3. ส บค นข อม ลและอธ บายกลไก การควบค มด ลยภาพของน า - พ ชม กลไกในการร กษาด ลยภาพของน า โดย ม การควบค มสมด ลระหว างการคายน าผ าน ปากใบ และการด ดน าท ราก - การเป ดป ดของปากใบเป นการควบค มอ ตรา การคายน าของพ ช ซ งช วยในการร กษาด ลย ภาพของน าภายในพ ชให ม ความช มช นใน ระด บท พอเหมาะ - ไตเป นอว ยวะสาค ญในการร กษาด ลยภาพ ของน าและสารต าง ๆ ในร างกาย ซ งม โครงสร างและการทางานร วมก บอว ยวะอ น - ภายในไตม หน วยไต ของเหลวท ผ านเข าส หน วยไตส วนหน งจะถ กด ดซ มกล บส หลอด เล อด ส วนท ไม ถ กด ดซ มกล บจะผ านไปย ง ท อป สสาวะ - ย เร ย โซเด ยมไอออน และคลอไรด ไอออน เป นของเส ยจากกระบวนการเมแทบอล ซ ม จะถ กข บออกจากไตไปพร อมก บป สสาวะ

6 ม อะม บาและพาราม เซ ยมเป นส งม ช ว ตเซลล เด ยวท ม โครงสร างภายในเซลล ท เร ยกว า คอนแทร กไทล แวค วโอลในการกาจ ดน าและ ของเส ยออกจากเซลล - ปลาน าจ ดม เซลล บร เวณเหง อกท น าเข าส ร างกาย ได โดยการออสโมซ ส ส วนปลา น าเค มป องก นการส ญเส ยน าออกจากร างกาย โดยม ผ วหน งและเกล ดท ป องก นไม ให แร ธาต จากน าทะเลซ มเข าส ร างกาย และท บร เวณ เหง อกม กล มเซลล ซ งข บแร ธาต ส วนเก นออก โดยว ธ การลาเล ยงแบบใช พล งงาน - มน ษย ม กลไกในการควบค มอ ณหภ ม ของร างกาย ให อย ในสภาวะท เหมาะสม โดยศ นย ควบค ม อ ณหภ ม จะอย ท สมองส วนไฮโพทาลาม ส - ส ตว เล อดอ นสามารถร กษาอ ณหภ ม ของ ร างกาย ให เก อบคงท ได ในสภาวะแวดล อม ต าง ๆ ส วนส ตว เล อดเย น อ ณหภ ม ร างกายจะ แปรผ นตามอ ณหภ ม ของส งแวดล อม 4. อธ บายเก ยวก บระบบภ ม ค มก น ของร างกายและนาความร ไปใช ใน - ร างกายมน ษย ม ภ ม ค มก นซ งเป นกลไก ในการ ป องก นเช อโรคหร อส งแปลกปลอม เข าส ร างกาย การด แลร กษาส ขภาพ - ผ วหน ง เซลล เม ดเล อดขาวและระบบน าเหล องเป น ส วนส าค ญของร างกายท ทาหน าท ป องก นและ ทาลายเช อโรคและส งแปลกปลอมท เข าส ร างกาย - ระบบภ ม ค มก นม ความส าค ญย งต อร างกายมน ษย การร บประทานอาหารท ถ กส ขล กษณะ การออก กาล งกาย การด แลส ขอนาม ย ตลอดจนการหล กเล ยงสารเสพต ด และพฤต กรรมท เส ยงทางเพศ และการ ได ร บว คซ นในการป องก นโรคต าง ๆ ครบตาม กาหนด จะช วยเสร มสร างภ ม ค มก นและร กษา ภ ม ค มก นของร างกายได 16

7 สาระท 1 ส งม ช ว ตก บกระบวนการดารงช ว ต มาตรฐาน ว 1.2 เข าใจกระบวนการและความสาค ญของการถ ายทอดล กษณะทางพ นธ กรรม ว ว ฒนาการ ของส งม ช ว ต ความหลากหลายทางช วภาพ การใช เทคโนโลย ช วภาพท ม ผลกระทบต อ มน ษย และส งแวดล อม ม กระบวนการส บเสาะหาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ประโยชน ม ม ม ส งเกตและอธ บายล กษณะของ โครโมโซมท ม หน วยพ นธ กรรมหร อ ย นในน วเคล ยส 2. อธ บายความสาค ญของสาร พ นธ กรรมหร อด เอ นเอและกระบวนการ ถ ายทอดล กษณะทางพ นธ กรรม 3. อภ ปรายโรคทางพ นธ กรรมท เก ด จากความผ ดปกต ของย นและ โครโมโซมและนาความร ไปใช ประโยชน - เม อมองเซลล ผ านกล องจ ลทรรศน จะเห น เส นใยเล ก ๆ พ นก นอย ในน วเคล ยส เม อเก ด การแบ ง เซลล เส นใยเหล าน จะขดส นเข าจน ม ล กษณะเป นท อนส น เร ยกว า โครโมโซม - โครโมโซ มป ระกอบ ด วย ด เอ นเอและ โปรต น - ย นหร อหน วยพ นธ กรรมเป นส วนหน งท อย บนด เอ นเอ - เซลล หร อส งม ช ว ต ม สารพ นธ กรรมหร อ ด เอ นเอท ควบค มล กษณะของการแสดงออก - ล กษณะทางพ นธ กรรมท ควบค มด วยย นจาก พ อและแม สามารถถ ายทอดส ล กผ านทาง เซลล ส บพ นธ และการปฏ สนธ - โรคธาล สซ เม ย ตาบอดส เป นโรคทาง พ นธ กรรม ท เก ดจากความผ ดปกต ของย น - กล มอาการดาวน เป นความผ ดปกต ของ ร างกาย ซ งเก ดจากการท ม จานวนโครโมโซม เก นมา - ความร เก ยวก บโรคทางพ นธ กรรมสามารถ นาไปใช ในการป องก นโรค ด แลผ ป วยและ วางแผนครอบคร ว

8 ม สารวจและอธ บายความ หลากหลายทางช วภาพในท องถ นท ทาให ส งม ช ว ตดารงช ว ตอย ได อย าง สมด ล - ความหลากหลายทางช วภาพท ทาให ส งม ช ว ต อย อย างสมด ล ข นอย ก บความหลากหลาย ของระบบน เวศ ความหลากหลายของชน ด ส ง ม ช ว ต แ ล ะ ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง พ นธ กรรม 5. อธ บายผลของความหลากหลาย ทางช วภาพท ม ต อมน ษย ส ตว พ ช และส งแวดล อม - การต ดไม ทาลายป าเป นสาเหต หน งท ทาให เก ดการส ญเส ยความหลากหลายทางช วภาพ ซ งส งผลกระทบต อการดารงช ว ตของมน ษย ส ตว พ ชและส งแวดล อม - การใช สารเคม ในการกาจ ดศ ตร พ ชและส ตว ส งผลกระทบต อส งม ช ว ตท งมน ษย ส ตว และพ ช ทา ให เก ดการเปล ยนแปลงความหลากหลายทาง ช วภาพและส งผลกระทบต อส งแวดล อม 6. อภ ปรายผลของเทคโนโลย ช วภาพ ต อการดารงช ว ตของมน ษย และ ส งแวดล อม - ผลของเทคโนโลย ช วภาพ ม ประโยชน ต อ มน ษย ท งด านการแพทย การเกษตรและ อ ตสาหกรรม ม อธ บายกระบวนการถ ายทอด - ส ง ม ช ว ต ม ก า ร ถ า ย ท อ ด ล ก ษ ณ ะ ท า ง สารพ นธ กรรม การแปรผ นทาง พ นธ กรรม จากพ อแม มาส ร นล กหลานได พ นธ กรรม ม วเทช น และการเก ด ซ งส งเกตได จากล กษณะท ปรากฏ ความหลากหลายทางช วภาพ - ด เอ นเอเป นน วคล โอไทด สายยาวสองสายพ น ก นเป นเกล ยวค วนขวา แต ละสายประกอบด วย น วคล โอไทด น บล านหน วย ซ งม โครงสร าง ประกอบด วยน าตาลเพนโทส ไนโตรเจนเบส ส ชน ดและหม ฟอสเฟต โดยท ลาด บเบสของ น วคล โอไทด จะม ข อม ลทางพ นธ กรรมบ นท กอย - ม วเทช นเป นการเปล ยนแปลงทางพ นธ กรรม ในระด บย นหร อโครโมโซม ซ งเป นผลมา จากการเปล ยนแปลงท เก ดข นก บด เอ นเอ โดย ม วเทช นท เก ดในเซลล ส บพ นธ สามารถ ถ ายทอดไปส ร นล กและหลานได 18

9 ม การแปรผ นทางพ นธ กรรมทาให ส งม ช ว ตท เก ดใหม ม ล กษณะท แตกต างก นหลากหลาย ชน ดก อให เก ดเป นความหลากหลายทาง ช วภาพ 2. ส บค นข อม ลและอภ ปรายผล - มน ษย นาความร ทางเทคโนโลย ช วภาพด าน ของเทคโนโลย ช วภาพท ม ต อ พ นธ ว ศวกรรม การโคลนและการเพาะเล ยง มน ษย และส งแวดล อมและนาความร ไปใช ประโยชน เ น อ เ ย อ ม า ใ ช ใ น ก า ร พ ฒ น า ใ ห เ ก ด ความก าวหน าในด านต าง ๆ มากข นและ แพร หลาย - การใช เทคโนโลย ช วภาพท สร างส งม ช ว ต ใหม เก ดข น หร อส งม ช ว ตท ม การด ดแปร พ นธ กรรมส งผลกระทบท งทางด านท เป น ประโยชน และโทษต อส งแวดล อม เศรษฐก จ และส งคม 3. ส บค นข อม ลและอภ ปรายผล ของความหลากหลายทางช วภาพท ม ต อมน ษย และส งแวดล อม 4. อธ บายกระบวนการค ดเล อกตาม ธรรมชาต และ ผลของการค ดเล อก ตามธรรมชาต ต อความหลากหลาย ของส งม ช ว ต - โลกม ความหลากหลายของระบบน เวศซ งม ส งม ช ว ตอาศ ย อย มากมายหลายส ป ช ส ส ง ม ช ว ต ส ป ช ส เ ด ย ว ก น ก ย ง ม ค ว า ม หลากหลายทางพ นธ กรรม - ความหลากหลายทางช วภาพส งผลท าให มน ษย และส งม ช ว ตอ น ๆ ได ใช ประโยชน ในแง ของการเป นอาหาร ท อย อาศ ย แหล ง ส บพ นธ และขยายพ นธ ท าให ส งม ช ว ต สามารถดารงพ นธ อย ได - ส งม ช ว ตท ม ความหลากหลายทางช วภาพ ม ความต องการป จจ ยต าง ๆ ในการดารงช ว ต แตกต างก นซ งจะช วยร กษาสมด ลของระบบ น เวศบนโลกได - ส งม ช ว ตแต ละสป ช ส จะม ความหลากหลายท แตกต างก น ส งม ช ว ตในสป ช ส เด ยวก นจะ ผสมพ นธ และส บล กหลานต อไปได 19

10 ม การค ดเล อกตามธรรมชาต จะส งผลทาให ล กษณะพ นธ กรรมของประชากรในกล มย อย แต ละกล มแตกต างก นไปจนกลายเป น สป ช ส ใหม ทาให เก ดเป นความหลากหลายของ ส งม ช ว ต สาระท 2 ช ว ตก บส งแวดล อม มาตรฐาน ว 2.1 เข าใจส งแวดล อมในท องถ น ความส มพ นธ ระหว างส งแวดล อมก บส งม ช ว ต ความส มพ นธ ระหว างส งม ช ว ตต าง ๆ ในระบบน เวศ ม กระบวนการส บเสาะ หาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ประโยชน ม ม ม.3 1. สารวจระบบน เวศต าง ๆ ใน ท องถ นและอธ บาย ความส มพ นธ ขององค ประกอบภายในระบบน เวศ 2. ว เคราะห และอธ บาย ความส มพ นธ ของการถ ายทอด พล งงานของส งม ช ว ตในร ปของโซ อาหารและสายใยอาหาร 3. อธ บายว ฏจ กรน า ว ฏจ กร คาร บอน และความสาค ญท ม ต อ ระบบน เวศ 4. อธ บายป จจ ยท ม ผลต อการ เปล ยนแปลงขนาดของประชากรใน ระบบน เวศ - ระบบน เวศในแต ละท องถ นประกอบด วย องค ประกอบทางกายภาพและองค ประกอบ ทางช วภาพเฉพาะถ น ซ งม ความเก ยวข อง ส มพ นธ ก น - ส งม ช ว ตม ความเก ยวข องส มพ นธ ก น โดยม การถ ายทอดพล งงานในร ปของโซ อาหาร และสายใยอาหาร - น า แ ล ะ ค า ร บ อ น เ ป น อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ใ น ส งม ช ว ตและส งไม ม ช ว ต - น าและคาร บอนจะม การหม นเว ยนเป น ว ฏ จ กรในระบบน เวศ ทาให ส งม ช ว ตในระบบ น เวศนาไปใช ประโยชน ได - อ ตราการเก ด อ ตราการตาย อ ตราการอพยพ เข า และอ ตราการอพยพออกของส งม ช ว ต ม ผลต อ การเปล ยนแปลงขนาดของประชากร ในระบบน เวศ 20

11 ม อธ บายด ลยภาพของระบบน เวศ - ระบบน เวศในธรรมชาต จะม ความสมด ลได ก ต อเม อม สภาพแวดล อมต าง ๆ ท เอ ออานวย ต อ การดารงช ว ตของส งม ช ว ตชน ดต าง ๆ ใ น ร ะ บ บ น เ ว ศ จ น ท า ใ ห เ ก ด ค ว า ม หลากหลายของระบบน เวศบนโลก 2. อธ บายกระบวนการเปล ยนแปลง แทนท ของส งม ช ว ต - ระบบน เวศในโลกท ม ความหลากหลาย ม การเปล ยนแปลงต าง ๆ เก ดข นอย ตลอดเวลา ไม ว า จะเป นการเปล ยนแปลงท เก ดข นตาม ธรรมชาต หร อการเปล ยนแปลงท เก ดจาก มน ษย เป นผ กระทา การเปล ยนแปลงเหล าน อาจส งผลทาให ระบบน เวศเส ยสมด ลได - เ ม อ ร ะ บ บ น เ ว ศ เ ส ย ส ม ด ล จ ะ เ ก ด ก า ร เปล ยนแปลง แทนท เก ดข นในระบบน เวศน น การเปล ยนแปลงสภาพทางธรรมชาต ของระบบ น เวศย อมส งผลทาให เก ดการเปล ยนแปลง แทนท ของส งม ช ว ตในระบบน เวศน นด วย 3. อธ บายความสาค ญของความ หลากหลายทางช วภาพ และ เสนอแนะแนวทางในการด แลและ ร กษา - ความหลากหลายทางช วภาพม ความสาค ญต อ ส งม ช ว ต ส งม ช ว ตท กชน ดม ความส าค ญต อ ระบบน เวศ ถ าส งม ช ว ตชน ดใดชน ดหน งถ ก ทาลายหร อส ญหายไป ก จะส งผลกระทบต อ ความหลากหลายของส งม ช ว ตอ น ๆ ใน ระบบน เวศด วย - ความหลากหลายทางช วภาพของระบบน เวศ หน งย งอาจเก อก ลต อระบบน เวศอ น ๆ ได ด วย - ความหลากหลายทางช วภาพม ความสาค ญต อ ม น ษ ย ม น ษ ย ใ ช ป ร ะ โ ย ช น จ า ก ค ว า ม หลากหลาย ทางช วภาพมากมาย การใช ท ขาดความระม ดระว งอาจส งผลกระทบต อ ความหลากหลายทางช วภาพได ซ งท กคน ควรม ส วนร วมในการด แลและร กษา 21

12 สาระท 2 ช ว ตก บส งแวดล อม มาตรฐาน ว 2.2 เข าใจความสาค ญของทร พยากรธรรมชาต การใช ทร พยากรธรรมชาต ในระด บท องถ น ประเทศ และโลกนาความร ไปใช ในในการจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ในท องถ นอย างย งย น ม ม ม ว เคราะห สภาพป ญหาส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต ในท องถ น และ เสนอแนวทางในการแก ไขป ญหา 2. อธ บายแนวทางการร กษาสมด ล ของระบบน เวศ 3. อภ ปรายการใช ทร พยากรธรรมชาต อย างย งย น 4.. ว เคราะห และอธ บายการใช ทร พยากรธรรมชาต ตามปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง - สภาพป ญหาส งแวดล อมและ ทร พยากรธรรมชาต ในท องถ น เก ดจากการ กระทาของธรรมชาต และ มน ษย - ป ญหาส งแวดล อมและทร พยากรธรรมชาต ท เก ดข น ควรม แนวทางในการด แลร กษาและ ป องก น - ระบบน เวศจะสมด ลได จะต องม การควบค ม จานวนผ ผล ต ผ บร โภค ผ สลายสารอ นทร ย ให ม ปร มาณ ส ดส วน และการกระจายท เหมาะสม - การใช ทร พยากรธรรมชาต อย างย งย นและ การด แลร กษาสภาพแวดล อม เป นการร กษา สมด ลของระบบน เวศ - การนาทร พยากรธรรมชาต มาใช อย างค มค า ด วยการใช ซ า นากล บมาใช ใหม ลดการ ใ ช ผ ล ต ภ ณ ฑ ใ ช ผ ล ต ภ ณ ฑ ช น ด เ ด ม ซ อมแซมส งของเคร องใช เป นว ธ การใช ทร พยากร ธรรมชาต อย างย งย น - การใช ทร พยากรธรรมชาต ควรค าน งถ ง ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงบนพ นฐานของทาง สายกลาง และความไม ประมาท โดยคาน งถ ง

13 ม. 3 ความพอประมาณ ความม เหต ผลและการ เตร ยมต วให พร อมท จะร บผลกระทบและการ เปล ยนแปลงท เก ดข น 5. อภ ปรายป ญหาส งแวดล อมและ เสนอแนะแนวทางการแก ป ญหา 6. อภ ปรายและม ส วนร วมในการ ด แลและอน ร กษ ส งแวดล อมใน ท องถ นอย างย งย น ม ว เคราะห สภาพป ญหา สาเหต ของป ญหาส งแวดล อมและ ทร พยากรธรรมชาต ในระด บท องถ น ระด บประเทศ และระด บโลก 2. อภ ปรายแนวทางในการป องก น แก ไข ป ญหาส งแวดล อมและ ทร พยากรธรรมชาต - ป ญหาส งแวดล อม อาจเก ดจากมลพ ษทางน า มลพ ษทางเส ยง มลพ ษทางอากาศ มลพ ษทาง ด น - แนวทางการแก ป ญหาม หลายว ธ เร มจากศ กษา แหล งท มาของป ญหา เสาะหากระบวนการใน การแก ป ญหา และท กคนม ส วนร วมในการ ปฏ บ ต เพ อแก ป ญหาน น - การด แลและอน ร กษ ส งแวดล อมในท องถ น ให ย งย น ควรได ร บความร วมม อจากท กฝ าย และต องเป นความร บผ ดชอบของท กคน - ความส มพ นธ ซ งก นและก นระหว างส งม ช ว ต ก บส งแวดล อมหร อระหว างส งม ช ว ตก บ ส งม ช ว ตด วยก นม ความส มพ นธ ก นหลาย ระด บ ต งแต ระด บท องถ น ระด บประเทศ และระด บโลก - การเพ มข นของประชากรมน ษย ส งผลให ม การ ใช ทร พยากรธรรมชาต เพ มข น ท า ใ ห ทร พยากรธรรมชาต ลดจานวนลง และเก ด ป ญหามลพ ษทางด านต าง ๆ ตามมา - ป ญหามลพ ษท เก ดข นม ด วยก นหลายสาเหต บางป ญหาม ผลกระทบเก ดข นในระด บท องถ น บางป ญหาส งผลกระทบระด บประเทศ และ บางป ญหาม ความร นแรงจนเป นป ญหาระด บ โลก - การใช ทร พยากรธรรมชาต ต าง ๆ ท ม อย อย าง จาก ดจาเป นต องใช ด วยความระม ดระว งและ ไม ให เก ดผลกระทบต อส งแวดล อม 23

14 24 ม ส งแวดล อมท อย ในสภาพเส อมโทรม หร อ เก ด เป นมลพ ษท เป นผลเน องมาจากการใช ทร พยากรธรรมชาต ต องหาแนวทางในการ ป องก น แก ไข ฟ นฟ ให กล บม สภาพท สามารถใช การได 3.. วางแผนและดาเน นการเฝ าระว ง อน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อมและ ทร พยากรธรรมชาต - ส งแวดล อมและทร พยากรธรรมชาต ควรต องม การเฝ าระว ง อน ร กษ และพ ฒนา ซ งท กคน ควรร วมก นปฏ บ ต เพ อให เก ดการใช ประโยชน อย างย งย น สาระท 3 สารและสมบ ต ของสาร มาตรฐาน ว 3.1 เข าใจสมบ ต ของสาร ความส มพ นธ ระหว างสมบ ต ของสารก บโครงสร างและแรงย ด เหน ยวระหว างอน ภาค ม กระบวนการส บเสาะ หาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส ง ท เร ยนร นาความร ไปใช ประโยชน ม ทดลองและจาแนกสารเป นกล ม โดยใช เน อสารหร อขนาดอน ภาคเป น เกณฑ และอธ บายสมบ ต ของสารใน - เม อใช เน อสารเป นเกณฑ จาแนกสารได เป น สารเน อเด ยวและสารเน อผสม ซ งสารแต ละ กล มจะม สมบ ต แตกต างก น แต ละกล ม - เม อใช ขนาดอน ภาคของสารเป นเกณฑ จาแนกสารเป นสารแขวนลอย คอลลอยด และ สารละลาย ซ งสารแต ละกล มจะม สมบ ต แตกต างก น

15 25 ม อธ บายสมบ ต และการเปล ยน สถานะของสาร โดยใช แบบจาลอง - ส ร ปร าง ขนาด ความแข ง ความหนาแน น จ ด เด อด จ ดหลอมเหลว เป นสมบ ต ทางกายภาพ การจ ดเร ยงอน ภาคของสาร ของสาร ความเป นกรด- เบส ความสามารถ ในการรวมต วก บสารอ น ๆ การแยกสลายของ สารและการเผาไหม เป นสมบ ต ทางเคม - สารในสถานะต าง ๆ ม ล กษณะการจ ดเร ยง อน ภาค ระยะห างระหว างอน ภาค และแรง ย ดเหน ยวระหว างอน ภาคแตกต างก น ซ ง สามารถใช แบบจาลองการจ ดเร ยงอน ภาคของ สารอธ บายสมบ ต บางประการของสารได 3. ทดลองและอธ บายสมบ ต ความ เป นกรด เบส ของสารละลาย 4. ตรวจสอบค า ph ของสารละลาย และนาความร ไปใช ประโยชน ม.2 1. ส ารวจและอธ บายองค ประกอบ สมบ ต ของธาต และสารประกอบ - สารละลายท ม น าเป นต วทาละลาย อาจจะม สมบ ต เป นกรด กลาง หร อเบส ซ งสามารถ ทดสอบได ด วยกระดาษล ตม ส หร ออ นด เคเตอร - ความเป นกรด - เบสของสารละลายระบ เป น ค า ph ซ งตรวจสอบได ด วยเคร องม อว ดค า ph หร อย น เวอร ซ ลอ นด เคเตอร - ผล ตภ ณฑ ท ใช ในช ว ตประจาว นอาจม ความ เป นกรดเบสแตกต างก น จ งควรเล อกใช ให ถ กต องปลอดภ ยต อตนเองและส งแวดล อม - ธาต เป นสารบร ส ทธ ท ประกอบด วยอะตอม ชน ดเด ยวก นและไม สามารถแยกสลายเป น สารอ นได อ กโดยว ธ การทางเคม - ส า ร ป ร ะ ก อ บ เ ป น ส า ร บ ร ส ท ธ ท ประกอบด วยธาต ต งแต สองธาต ข นไป รวมต วก นด วยอ ตราส วนโดยมวลคงท และ ม สมบ ต แตกต างจากสมบ ต เด มของธาต ท เป นองค ประกอบ

16 26 ม.2 2. ส บค นข อม ลและเปร ยบเท ยบ สมบ ต ของธาต โลหะ ธาต อโลหะ ธาต ก งโลหะและธาต ก มม นตร งส และนาความร ไปใช ประโยชน - ธาต แต ละชน ดม ส ม บ ต บ าง ประการท คล ายก นและแตกต างก น จ งสามารถจาแนก กล มธาต ตามสมบ ต ของธาต เป นธาต โลหะ ก งโลหะ อโลหะ และธาต ก มม นตร งส - ในช ว ตประจ าว นม ว สด อ ปกรณ และ ผล ตภ ณฑ ต าง ๆ ท ผล ตมาจากธาต และ สารประกอบ จ งควรเล อกใช ให ถ กต อง เหมาะสมปลอดภ ย และย งย น 3. ทดลองและอธ บายการหล กการแยกสาร ด วยว ธ การกรอง การตกผล ก การสก ด การ กล น และโครมาโทกราฟ และนาความร ไป ใช ประโยชน - การกรอง การตกผล ก การสก ด การกล น และโครมาโทกราฟ เป นว ธ การแยกสารท ม หล กการแตกต างก น และสามารถน าไป ประย กต ใช ในช ว ตประจาว น ม ม ส บค นข อม ลและอธ บายโครงสร าง อะตอม และส ญล กษณ น วเคล ยร ของ ธาต - น กว ทยาศาสตร ใช ข อม ลจากการศ กษาโครงสร าง อะตอม สร างแบบจาลองอะตอมแบบต าง ๆ ท ม พ ฒนาการอย างต อเน อง - อะตอมประกอบด วยอน ภาคม ลฐานสาค ญ 3 ชน ด ค อ โปรตอน น วตรอน และอ เล กตรอน จานวน โปรตอนในน วเคล ยสเร ยกว า เลขอะตอม ผลรวม ของจานวนโปรตอนก บน วตรอนเร ยกว า เลขมวล ต วเลขท งสองน จะปรากฎอย ในส ญล กษณ น วเคล ยร ของไอโซโทปต าง ๆ ของธาต 2. ว เคราะห และอธ บายการจ ดเร ยง อ เล กตรอนในอะตอม ความส มพ นธ ระหว างอ เล กตรอนในระด บพล งงาน นอกส ดก บสมบ ต ของธาต และการ เก ดปฏ ก ร ยา - อ เล กตรอนในอะตอมของธาต จะจ ดเร ยงอย ในระด บพล งงานต าง ๆ และในแต ละระด บ พล งงานจะม จานวนอ เล กตรอนเป นค าเฉพาะ - อ เล กตรอนในระด บพล งงานนอกส ดจะแสดง สมบ ต บางประการของธาต เช น ความเป น โ ล ห ะ อ โ ล ห ะ แ ล ะ เ ก ย ว ข อ ง ก บ ก า ร เก ดปฏ ก ร ยาของธาต น น

17 ม อธ บายการจ ดเร ยงธาต และทานาย แนวโน มสมบ ต ของธาต ในตารางธาต - ตารางธาต ป จจ บ น จ ดเร ยงธาต ตามเลขอะตอมและ อาศ ยสมบ ต ท คล ายก น ท าให สามารถท านาย แนวโน มสมบ ต ของธาต ในตารางธาต ได 4. ว เคราะห และอธ บายการเก ดพ นธะ เคม ในโครงผล กและในโมเลก ลของ สาร 5. ส บค นข อม ลและอธ บาย ความส มพ นธ ระหว างจ ดเด อด จ ด หลอมเหลว และสถานะของสารก บ แรงย ดเหน ยวระหว างอน ภาคของสาร - แรงย ดเหน ยวระหว างไอออนหร ออะตอมของธาต ให อย รวมก นเป นโครงผล ก หร อโมเลก ล เร ยกว า พ นธะ เคม - พ นธะเคม แบ งออกเป น พ นธะไอออน ก พ นธะโคเวเลนต และพ นธะโลหะ - จ ดเด อด จ ดหลอมเหลวและสถานะของสาร ม ความ เก ยวข องก บแรงย ดเหน ยวระหว างอน ภาคของสาร น น สารท อน ภาคย ดเหน ยวก นด วยแรงย ดเหน ยว หร อพ นธะเคม ท แข งแรง จะม จ ดเด อดและจ ด หลอมเหลวส ง สารในสถานะของแข ง อน ภาคย ด เหน ยวก นด วยแรงท แข งแรงกว าสารในสถานะ ของเหลวและแก สตามลาด บ 27 สาระท 3 สารและสมบ ต ของสาร มาตรฐาน ว 3.2 เข าใจหล กการและธรรมชาต ของการเปล ยนแปลงสถานะของสาร การเก ดสารละลาย การ เก ดปฏ ก ร ยา ม กระบวนการส บเสาะ หาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และ นาความร ไปใช ประโยชน ม ทดลองและอธ บายว ธ เตร ยม สารละลายท ม ความเข มข นเป นร อย ละ และอภ ปรายการนาความร เก ยวก บสารละลายไปใช ประโยชน - สารละลายประกอบด วยต วละลายและต วทา ละลาย สารละลายท ระบ ความเข มข นเป นร อยละ หมายถ งสารละลายท ม อ ตราส วนของ ปร มาณต วละลาย ละลายอย ในสารละลาย ร อยส วน - ในช ว ตประจาว น ได ม การน าความร เร อง ส า ร ล ะ ล า ย ไ ป ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ท า ง ด า น การเกษตร อ ตสาหกรรมอาหาร การแพทย และด านอ น ๆ

18 28 ม ทดลองและอธ บายการ เปล ยนแปลงสมบ ต มวลและ พล งงานของสาร เม อสารเปล ยน สถานะและเก ดการละลาย - เม อสารเก ดการเปล ยนสถานะและเก ดการ ละลาย มวลของสารจะไม เปล ยนแปลง แต สมบ ต ทางกายภาพเปล ยนแปลง รวมท งม การถ ายโอนพล งงานระหว างระบบก บ ส งแวดล อม 3. ทดลองและอธ บายป จจ ยท ม ผล ต อการเปล ยนสถานะ และการ - อ ณหภ ม ความด น ชน ดของสารม ผลต อการ เปล ยนสถานะ และการละลายของสาร ละลายของสาร ม.2 1. ทดลองและอธ บายการ เปล ยนแปลงสมบ ต มวล และ พล งงานเม อสารเก ดปฏ ก ร ยาเคม - เม อสารเก ดปฏ ก ร ยาเคม จะม พล งงานเข ามา เก ยวข อง ซ งอาจเป นการด ดพล งงานความร อน หร อคายพล งงานความร อน รวมท งอธ บายป จจ ยท ม ผลต อการ เก ดปฏ ก ร ยาเคม - อ ณหภ ม ความเข มข น ธรรมชาต ของสาร และต วเร งปฏ ก ร ยา ม ผลต อการเก ดปฏ ก ร ยา เคม ของสาร 2. ทดลอง อธ บายและเข ยนสมการ เคม ของปฏ ก ร ยาของสารต าง ๆ และ - สมการเคม ใช เข ยนแสดงการเก ดปฏ ก ร ยาเคม ของสาร ซ งม ท งสารต งต นและสารผล ตภ ณฑ นาความร ไปใช ประโยชน - ปฏ ก ร ยาระหว างโลหะก บออกซ เจน โลหะ ก บน า โลหะก บกรด กรดก บเบส และกรด ก บคาร บอเนตเป นปฏ ก ร ยาเคม ท พบท วไป - ก า ร เ ล อ ก ใ ช ว ส ด แ ล ะ ส า ร ร อ บ ต ว ใ น ช ว ตประจ า ว นได อย า ง เหมาะสมและ ปลอดภ ยโดยคาน งถ งปฏ ก ร ยาท เก ดข น 3. ส บค นข อม ลและอภ ปรายผลของ สารเคม ปฏ ก ร ยาเคม ต อส งม ช ว ต และส งแวดล อม - สารเคม และปฏ ก ร ยาเคม ม ท งประโยชน และ โทษต อส งม ช ว ตและส งแวดล อมท งทางตรง และทางอ อม

19 29 ม.2 4. ส บค นข อม ลและอธ บายการใช สารเคม อย างถ กต อง ปลอดภ ย ว ธ ป องก นและแก ไขอ นตรายท เก ดข น - ก ารใช ส ารเคม ต องม ความระม ดระว ง ป องก น ไม ให เก ดอ นตรายต อตนเองและ ผ อ น โดยใช ให ถ กต อง ปลอดภ ยและค มค า จากการใช สารเคม - ผ ใช สารเคม ควรร จ กส ญล กษณ เต อนภ ยบน ฉลาก และร ว ธ การแก ไข และการปฐม พยาบาลเบ องต นเม อได ร บอ นตรายจาก สารเคม ม ม ทดลอง อธ บายและเข ยนสมการของ - ในช ว ตประจ าว นจะพบเห นปฏ ก ร ยาเคม ป ฏ ก ร ย า เ ค ม ท ว ไ ป ท พ บ ใ น ช ว ตประจาว น รวมท งอธ บายผลของ สารเคม ท ม ต อส งม ช ว ตและส งแวดล อม จานวนมาก ท งท เก ดในธรรมชาต และมน ษย เป นผ กระทา ปฏ ก ร ยาเคม เข ยนแทนได ด วย สมการเคม - มน ษย นาสารเคม มาใช ประโยชน ท งในบ าน ในทางการเกษตรและอ ตสาหกรรม แต สารเคม บางชน ดเป นอ นตรายต อส งม ช ว ต และส งแวดล อม 2. ท ด ล อ ง แ ล ะ อ ธ บ า ย อ ต ร า ก า ร เก ดปฏ ก ร ยาเคม ป จจ ยท ม ผลต ออ ตรา ก า ร เ ก ด ป ฏ ก ร ย า เ ค ม แ ล ะ นาความร ไปใช ประโยชน - ปร มาณของสารต งต นหร อผล ตภ ณฑ ท เปล ยนแปลง ไปต อหน วยเวลาเร ยกว าอ ตราการเก ดปฏ ก ร ยาเคม และปร มาณของสารท เปล ยนแปลงไปน น อาจว ด จากค าความเข มข น ปร มาตร หร อมวลของสาร ซ ง ข นอย ก บล กษณะของสาร - ความเข มข น พ นท ผ ว อ ณหภ ม ต วเร งปฏ ก ร ยา เป นป จจ ยท ม ผลต ออ ตราการเก ดปฏ ก ร ยาเคม การควบค มป จจ ยเหล าน เพ อทาให ปฏ ก ร ยา เก ดข นในอ ตราท เหมาะสม สามารถนามาใช ให เป น ประโยชน ได

20 ม ส บค นข อม ลและอธ บายการเก ด ป โตรเล ยม กระบวนการแยกแก ส ธรรมชาต และการกล นล าด บส วน น าม นด บ - การสลายต วของซากพ ชและซากส ตว ท ท บถม อย ใต ทะเลอย างต อเน องภายใต อ ณหภ ม และ ความด นส งนานน บล านป จะเก ดเป น ป โตรเล ยม โดยม ได ท งสถานะของแข ง ของเหลวหร อแก ส ซ งม ส ารประกอบ ไฮโดรคาร บอนหลายชน ดรวมก นและอาจม สารประกอบอ น ๆ ปะปนอย ด วย - การนาแก สธรรมชาต มาใช ประโยชน จะต อง ผ านกระบวนการแยกแก ส ส วนของเหลว หร อน าม นด บจะแยกโดยการกล นลาด บส วน 4. ส บค นข อม ลและอภ ปรายการน า ผล ตภ ณฑ ท ได จากก ารแย กแก ส ธรรมชาต และการกล นล าด บส วน น าม นด บไปใช ประโยชน รวมท งผลของ ผล ตภ ณฑ ต อส งม ช ว ตและส งแวดล อม - ม เทน อ เทน โพรเพนและบ วเทน เป น ผล ตภ ณฑ ท ได จากการแยกแก สธรรมชาต และกล นลาด บส วนน าม นด บ น ามาใช เป น เช อเพล งและสารต งต น ส วนผล ตภ ณฑ อ นๆ ซ งม จานวนอะตอมคาร บอนเพ มข น นาไปใช ประโยชน แตกต างก น - การส มผ สต วทาละลายและไฮโดรคาร บอน บางชน ดในร ปของไอและของท ใช แล ว อาจ เป นอ นตรายต อส ขภาพได รวมถ งการกาจ ด อย างไม ถ กว ธ ก จะม ผลต อส งแวดล อมด วย ทดลองและอธ บายการเก ดพอล เมอร สมบ ต ของพอล เมอร - พอล เมอร เป นสารประกอบท โมเลก ลม ขนาด ใหญ เก ดจากมอนอเมอร จานวนมากเช อมต อ ก นด วยพ นธะโคเวเลนต ม ท งท เก ดใน ธรรมชาต และส งเคราะห ข น - ปฏ ก ร ยาท มอนอเมอร รวมก นเป นพอล เมอร เร ยกว า ปฏ ก ร ยาพอล เมอไรเซช น ซ งอาจเป น แบบควบแน น หร อแบบต อเต ม - พอล เมอร ม หลายชน ด แต ละชน ดอาจม สมบ ต บางประการเหม อนก นและบางประการ แตกต างก น

21 ม อภ ปรายการน าพอล เมอร ไปใช ประโยชน รวมท งผลท เก ดจากการผล ต และใช พอล เมอร ต อส งม ช ว ตและ ส งแวดล อม - พอล เมอร นาไปใช ประโยชน ได แตกต างก น ตามสมบ ต ของพอล เมอร ชน ดน นๆ เช น ใช พลาสต กทาภาชนะ ใช เส นใยส งเคราะห ทา เคร องน งห ม - พอล เมอร ส งเคราะห ท น าไปใช ประโยชน ใน ช ว ตประจาว น บางชน ดสลายต วยาก การใช อย างฟ มเฟ อยและไม ระม ดระว งอาจก อให เก ด ป ญหาต อส งม ช ว ตและส งแวดล อมได ทดลองและอธ บายองค ประกอบ ประโยชน และปฏ ก ร ยา บางชน ด ของคาร โบไฮเดรต 8. ทดลองและอธ บายองค ประกอบ ประโยชน และปฏ ก ร ยา บางชน ด ของไขม นและน าม น - คาร โบไฮเดรตจ ดเป นแหล งพล งงานของ ส งม ช ว ต พบได ท วไปในช ว ตประจาว น เช น น าตาล แป ง เซลล โลสและไกลโคเจน โดยม น าตาลเป นหน วยย อยส าค ญ ซ งประกอบด วย ธาต C H และ O การตรวจสอบชน ดของ น าตาลทา ได โดยใช สารละลายเบเนด กต - ไขม นและน าม น เป นสารประกอบ ไตรกล เซอไรด เก ดจากการรวมต วของกรด ไขม นก บกล เซอรอล กรดไขม นม ท งชน ด อ มต วและไม อ มต ว ซ งสามารถตรวจสอบได โดยใช สารละลายไอโอด น - ไขม นและน าม นนามาใช ประโยชน ได ท งการ บร โภคและใช ใน อ ตสาหกรรม การบร โภค ไขม นท ขาดความระม ดระว งจะเป นอ นตราย ต อส ขภาพได

22 ม ทดลองและอธ บายองค ประกอบ ประโยชน และปฏ ก ร ยาบางชน ดของ โปรต น และกรดน วคล อ ก - โปรต นเป นสารท ช วยในการเจร ญเต บโต เสร มสร างและซ อมแซมเน อเย อ หน วยย อย ของโปรต นค อกรดอะม โนซ งม ท งกรดอะม โนจาเป นและไม จาเป น ม ธาต องค ประกอบ สาค ญค อ C H O N การทดสอบโปรต นใน อาหารใช สารละลาย CuSO ๔ ก บ NaOH - กรดน วคล อ กเป นสารโมเลก ลใหญ คล าย โปรต น ประกอบด วย ธาต C H O N ท พบ ในเซลล ของส งม ช ว ต ม ๒ ชน ด ค อ DNA และ RNA ซ งเก ยวข องก บกระบวนการ ถ ายทอดทางพ นธ กรรม 32 สาระท 4 แรงและการเคล อนท มาตรฐาน ว 4.1 เข าใจธรรมชาต ของแรงแม เหล กไฟฟ า แรงโน มถ วง และแรงน วเคล ยร ม กระบวนการ ส บเสาะหาความร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ประโยชน อย างถ กต องและม ค ณธรรม ม ส บค นข อม ล และอธ บายปร มาณ สเกลาร ปร มาณเวกเตอร - ปร มาณทางกายภาพแบ งเป นปร มาณสเกลาร และปร มาณเวกเตอร ปร มาณสเกลาร เป น ปร มาณท ม แต ขนาด ปร มาณเวกเตอร เป น ปร มาณท ม ท งขนาดและท ศทาง 2. ทดลองและอธ บายระยะทาง การ - การเคล อนท ของว ตถ เก ยวข องก บระยะทาง กระจ ด อ ตราเร วและความเร ว ในการ การกระจ ด อ ตราเร ว ความเร ว ระยะทาง เคล อนท ของว ตถ ค อ ความยาวท ว ดตามแนวทางการเคล อนท ของว ตถ จากตาแหน งเร มต นไปย งตาแหน ง ส ดท าย การกระจ ด ค อ เวกเตอร ท ช ตาแหน งส ดท ายของว ตถ เท ยบก บตาแหน ง เร มต น อ ตราเร ว ค อ ระยะทางท ว ตถ เคล อนท ได ในหน งหน วยเวลา ความเร ว ค อ การกระจ ดของว ตถ ในหน งหน วยเวลา

23 ม.2 1. ทดลองและอธ บายการหาแรงล พธ ของแรงหลายแรงในระนาบเด ยวก นท กระทาต อว ตถ - แรงเป นปร มาณเวกเตอร เม อม แรงหลายแรง ในระนาบเด ยวก นกระทาต อว ตถ เด ยวก น สามารถหาแรงล พธ ได โดยใช หล กการรวม เวกเตอร 2. อธ บายแรงล พธ ท กระทาต อว ตถ ท หย ดน งหร อว ตถ เคล อนท ด วย ความเร วคงต ว ม.3 1. อธ บายความเร งและผลของแรง ล พธ ท ทาต อว ตถ 2. ทดลองและอธ บายแรงก ร ยาและ แรงปฏ ก ร ยาระหว างว ตถ และนาความร ไปใช ประโยชน 3. ทดลองและอธ บายแรงพย งของ ของเหลวท กระทาต อว ตถ ม ทดลองและอธ บายความส มพ นธ ระหว างแรงก บการเคล อนท ของว ตถ ในสนามโน มถ วง และนาความร ไป ใช ประโยชน - เม อแรงล พธ ม ค าเป นศ นย กระทาต อว ตถ ท หย ดน ง ว ตถ น นก จะหย ดน งตลอดไป แต ถ า ว ตถ เคล อนท ด วยความเร วคงต ว ก จะ เคล อนท ด วยความเร วคงต วตลอดไป - ว ตถ เคล อนท ด วยความเร วท เปล ยนแปลง เป น การเคล อนท ด วยความเร ง เม อแรงล พธ ม ค า ไม เท าก บศ นย กระทาต อว ตถ ว ตถ จะเคล อนท ด วยความเร งซ งม ท ศทางเด ยวก บแรงล พธ - ท กแรงก ร ยาจะม แรงปฏ ก ร ยาโต ตอบด วย ขนาดของแรงเท าก น แต ม ท ศทางตรงข าม - การนาความร เร องแรงก ร ยาและแรงปฏ ก ร ยา ไปใช อธ บาย เช น การช กเย อ การจ ดบ งไฟ - แรงพย ง ค อ แรงท ของเหลวกระทาต อว ตถ ม ค าเท าก บน าหน กของของเหลวท ม ปร มาตร เท าก บส วนท จมของว ตถ - ของเหลวท ม ความหนาแน นมากจะม แรงพย ง มาก - ว ต ถ ท ล อ ย ไ ด ใ น ข อ ง เ ห ล ว จ ะ ม ค ว า ม หนาแน นน อยกว า ค วามหนาแน นของ ของเหลว - ในสนามโน มถ วงจะม แรงกระทาต อว ตถ ทา ให ว ตถ ม น าหน ก เม อปล อยว ตถ ว ตถ จะตก แบบเสร สนามโน มถ วงทาให ว ตถ ต างๆ ไม หล ดจากโลก เช น การโคจรของดาวเท ยม รอบโลก และอาจใช แรงโน มถ วงไปใช ประโยชน เพ อหาแนวด งของช างก อสร าง 33

24 34 ม ทดลองและอธ บายความส มพ นธ ระหว างแรงก บการเคล อนท ของ อน ภาคในสนามไฟฟ าและนาความร ไปใช ประโยชน - เม ออน ภาคท ม ประจ ไฟฟ าอย ในสนามไฟฟ า จะม แรงกระทาต ออน ภาคน น ซ งอาจทาให สภาพการเคล อนท ของอน ภาคเปล ยนไป ส า ม า ร ถ น า ส ม บ ต น ไปประย ก ต สร าง เคร องม อบางชน ด เช น เคร องก าจ ดฝ น ออสซ ลโลสโคป 3. ทดลองและอธ บายความส มพ นธ ระหว างแรงก บการเคล อนท ของ อน ภาคในสนามแม เหล ก และนา ความร ไปใช ประโยชน - เม ออน ภาคท ม ประจ ไฟฟ าเคล อนท ใน สนามแม เหล ก จะม แรงกระทาต ออน ภาคน น ซ งอาจทาให สภาพการเคล อนท ของอน ภาค เปล ยนไป สามารถนาสมบ ต น ไปประย กต สร างหลอดภาพโทรท ศน 4. ว เคราะห และอธ บายแรงน วเคล ยร และแรงไฟฟ าระหว างอน ภาคใน - อน ภาคในน วเคล ยส เร ยกว า น วคล ออน น วคล ออน ประกอบด วยโปรตอนและน วตรอน น วเคล ยส น วคล ออน ในน วเคล ยสย ดเหน ยวก นด วยแรง น วเคล ยร ซ งม ค ามากกว าแรงผล กทางไฟฟ า ระหว าง น วคล ออน น วคล ออนจ งอย รวมก นใน น วเคล ยสได สาระท 4 แรงและการเคล อนท มาตรฐาน ว 4.2 เข าใจล กษณะการเคล อนท แบบต างๆ ของว ตถ ในธรรมชาต ม กระบวนการส บเสาะ หาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ประโยชน ม ม.2 - -

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน รห สว ชา ท21101 ช อว ชา ภาษาไทยพ นฐาน สถานภาพของว ชา ภาษาไทยพ นฐาน จานวน 120 ช วโมง/ป จานวน 1.5 หน วยก ต/ภาคเร ยน ช อผ สอนนางสาวเพ ยงเพ ญ ส นหพงศ *************************************************************************************************

More information

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 (นว ตกรรมว ธ สอนว ทยาศาสตร ) แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 1 โดย นางจ ร ญญา หง าฝา ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนเทศบาล 2 (คลองจ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 หล กการ 1. เป นหล กส ตรท ม งผล ตและพ ฒนาแรงงานระด บผ ช านาญการเฉพาะสาขาอาช พ สอดคล องก บ ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรม เทคโนโลย และส งแวดล อม

More information

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ว ทยาล ยพ ฒนาการปกครองท องถ น สถาบ นพระปกเกล า ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ข อม ลทางบรรณาน กรมของหอสม

More information

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว เอกสารเผยแพร ก มภาพ นธ 2557 เอกสารประกอบการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Scoping) (ค.1) การศ กษาและจ ดท ารายงาน การว

More information

ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม

ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม ประธานคณะท างาน นายพ พ ฒน นพท ปก งวาล คณะท างาน นายอ ครพงษ นวลอ อน นายด ารงค เปรมสว สด นายพ ทธพงษ อ างทอง 1-1 หมวดท 1 การบร หารความปลอดภ ย ในงานว ศวกรรม 1-2 บทท 1 ว ศวกรรมความปลอดภ

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation)

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) 1 ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) ท ปร กษา Mr. Mike Davies MS.Silvana Mehra ท ปร กษางานด าน CBR ขององค การ CBM และ ผ อานวยการแผนกพ ฒนาโครงการ

More information

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข ท ปร กษา 1. ดร.นายแพทย พรเทพ ศ ร วนาร งสรรค อธ บด กรมควบค มโรค 2. นายแพทย นพพร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

ใบความร ล าด บท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บการถนอมอาหาร เวลา 5 นาท รห ส ง40226 ว ชา งานถนอมอาหาร

ใบความร ล าด บท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บการถนอมอาหาร เวลา 5 นาท รห ส ง40226 ว ชา งานถนอมอาหาร ใบความร ใบความร ล าด บท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บการถนอมอาหาร เวลา 5 นาท รห ส ง40226 ว ชา งานถนอมอาหาร ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจ เร องความร

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวภาคร ฐ (กรณ ท จะม การก อสร างอาคารใหม )

เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวภาคร ฐ (กรณ ท จะม การก อสร างอาคารใหม ) โครงการจ ดท าระบบการจ ดการส งแวดล อมของภาคร ฐ (อาคารเข ยว) เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวภาคร ฐ (กรณ ท จะม การก อสร างอาคารใหม ) กรมควบค มมลพ ษ กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (อาคารเข ยว) กรมควบค มมลพ

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

G E H 2 2 0 1 (ค) คานา

G E H 2 2 0 1 (ค) คานา ปกหน า G E H 2 2 0 1 (ข) G E H 2 2 0 1 (ข) G E H 2 2 0 1 (ค) คานา สม ดบ นท กเล มน เป นค ม อการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชา GEH2201 การพ ฒนาตน ซ งทาง ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯได จ ดท าข นด วยม ว ตถ ประสงค เพ

More information

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 กรณ o การประกอบก จการหอพ กและอาคารห องเช า o การประกอบก จการโรงส ข าว o โรงไฟฟ าช วมวลขนาดก าล งการผล ตต ากว า

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา โดย

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา โดย ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา การน าเสนองานด านป าไม ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint กรณ น าเสนองานอ ทยานแห งชาต FORESTRY PRESENTATION WITH Microsoft PowerPoint PROGRAM : IN CASE OF NATIONAL PARK

More information

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ การศ กษาการจ ดการเพ อลดเศษว สด ในโครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย กรณ ศ กษา โครงการ สม ท เรสซ เดนท MANAGEMENT FOR MINIMIZING WASTE MATERIALS IN CONSTRUCTION PROJECTS: A CASE STUDY OF SMOOTH RESIDENCE ว ระย

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ

การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ จ ดท าโดย ศ นย ว จ ยส งคมอน ภ ม ภาคล มน าโขง คณะผ ว จ ย ผศ.ดร. กนกวรรณ มะโนรมย อาจารย ส รสม กฤษณะจ ฑะ อาจารย นพพร ช วงช ง ห วหน าโครงการว

More information

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนว ชาเล อก สาระการประกอบอาช พ รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดมหาสารคาม สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ส าน

More information