ส งคมศ กษา 5 รห ส ส33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ภาคเร ยนท 1

Size: px
Start display at page:

Download "ส งคมศ กษา 5 รห ส ส33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ภาคเร ยนท 1"

Transcription

1 ส งคมศ กษา 5 รห ส ส33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ภาคเร ยนท 1

2 สาระและมาตรฐานการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม สาระท 1 : ศาสนา ศ ลธรรม จร ยธรรม มาตรฐาน ส1.1 : ร และเข าใจประว ต ความส าค ญ ศาสดา หล กธรรมของพระพ ทธศาสนา หร อศาสนาท ตนน บถ อและศาสนาอ น ม ศร ทธาท ถ กต อง ย ดม นและปฏ บ ต ตามหล กธรรม เพ ออย ร วมก นอย างส นต ส ข มาตรฐาน ส1.2 : เข าใจ ตระหน กและปฏ บ ต ตนเป นศาสน กชนท ด และธ ารงร กษา พระพ ทธศาสนา หร อศาสนาท ตนน บถ อ สาระท 2 หน าท พลเม อง ว ฒนธรรม และการด ารงช ว ตในส งคม มาตรฐาน ส2.1 : เข าใจและปฏ บ ต ตนตามหน าท ของการเป นพลเม องด ม ค าน ยมท ด งาม และธ ารงร กษาประเพณ และว ฒนธรรมไทย ด ารงอย ร วมก นในว งคมไทยและส งคมโลกอย างส นต ส ข มาตรฐาน ส2.2 : เข าใจระบบการเม องการปกครองในส งคมป จจ บ น ย ดม น ศร ทธา และ ธ ารงร กษาไว ซ งการปกครองระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข สาระท 3 เศรษฐศาสตร มาตรฐาน ส3.1 : เข าใจและสามารถบร หารจ ดการทร พยากรในการผล ตและการบร โภค การใช จ ายทร พยากรท ม อย อย างจ าก ดได อย างม ประส ทธ ภาพและค มค า รวมท งเข าใจหล กการของ เศรษฐก จเพ ยงพอ เพ อการด ารงช ว ตอย างม สมด ล มาตรฐาน ส 3.2 : เข าใจระบบและสถาบ นทางเศรษฐก จต างๆ ความส มพ นธ ทางเศรษฐก จ และความจ าเป นของการร วมม อก นทางเศรษฐก จในส งคมโลก สาระท 4 ประว ต ศาสตร มาตรฐาน ส4.1 : เข าใจความหมาย ความส าค ญของเวลาและย คสม ยทางประว ต ศาสตร สามารถใช ว ธ การทางประว ต ศาสตร มาว เคราะห เหต การณ ต างๆ อย างเป นระบบ มาตรฐาน ส 4.2 : เข าใจพ ฒนาการของมน ษยชาต จากอด ตจนถ งป จจ บ นในด าน ความส มพ นธ และการเปล ยนแปลงของเหต การณ อย างต อเน อง ตระหน กถ งความส าค ญและ สามารถว เคราะห ผลกระทบท เก ดข น

3 มาตรฐาน ส4.3 : เข าใจความเป นมาของชาต ไทย ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาไทย ม ความร ก ความภาคภ ม ใจ และธ ารงความเป นไทย สาระท 5 ภ ม ศาสตร มาตรฐาน ส5.1 : เข าใจล กษณะของโลกทางกาบภาพ และความส มพ นธ ของสรรพส งซ งม ผลต อ ก นและก นในระบบของธรรมชาต ใช แผนท และเคร องม อทางภ ม ศาสตร ในการค นคว า ว เคราะห สร ป และใช ข อม ลภ ม สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพ มาตรฐาน ส5.2 : เข าใจปฏ ส มพ นธ ระหว างมน ษย ก บสภาพแวดล อมทางกายภาพท ก อให เก ดการ สร างสรรค ทางว ฒนธรรม ม จ ตส าน กและม ส วนร วมในการอน ร กษ ทร พยากรและส งแวดล อม เพ อ การพ ฒนาท ย งย น

4 ประมวลการสอน ช อว ชา ส33101 ส งคม 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคการศ กษา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 ช อผ สอน นางกรรณ การ สงวนหม เง อนไขว ชา ว ชาบ งค บ สถานภาพของว ชา - จ านวนคาบ:ส ปดาห 1 คาบ:ส ปดาห ค าอธ บายรายว ชา(Course Outline) ศ กษาว เคราะห ความส าค ญของเวลาและย คสม ยทางประว ต ศาสตร การน บและการเท ยบ ศ กราชในประว ต ศาสตร สากล ความส าค ญและประโยชน ของว ธ การทางประว ต ศาสตร ข นตอน ของว ธ การทางประว ต ศาสตร หล กฐานทางประว ต ศาสตร การน าว ธ การทางประว ต ศาสตร มาใช ใน การศ กษาประว ต ศาสตร สากล อ ทธ พลของอาณาจ กรโบราณและการต ดต อระหว างโลกตะว นออก ก บโลกตะว นตกท ม ผลต อการพ ฒนาและการเปล ยนแปลงของโลก เหต การณ ส าค ญต างๆท ส งผลต อ การเปล ยนแปลงทางส งคม เศรษฐก จและการเม องเข าส ส งคมสม ยป จจ บ น โดยใช ท กษะการน าเสนอ ท กษะการค ด กระบวนการส บค น กระบวนการกล ม กระบวนการ เพ อนค ค ด เทคน คต อเร องราว การอภ ปรายกล มย อย กระบวนการค ดว เคราะห การเข ยนความเร ยง ช นส ง เพ อให เก ดความร ความเข าใจ สามารถเล อกว ธ ค นคว าความร ข อม ลข าวสารใหม ๆจากแหล ง ความร ต างๆ ม ว ส ยท ศน กว างไกล ม ความค ดร เร มสร างสรรค ว เคราะห ต ดส นใจ คาดการณ ก าหนด เป าหมายวางแผนปฏ บ ต งานได อย างเหมาะสม ร เท าท นโลก ต ดตามข อม ลข าวสาร นว ตกรรม เทคโนโลย ใหม ๆเสมอ ใช สต ป ญญา แก ป ญหา ว เคราะห ต ดส นใจ และเล อกใช ว ธ การแก ป ญหา อย างม เหต หลและเหมาะสม สอดคล องก บความเป นพลโลก ต วช ว ด ส4.1 ม.4-6/1 ส4.1 ม.4-6/2 ส4.2 ม.4-6/1 ส4.2 ม.4-6/2 ส4.2ม.4-6/3 รวม 5 ต วช ว ด

5 โครงสร างรายว ชา ส33101 ส งคม 5 ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ภาคเร ยนท 1 เวลาเร ยน 20 ช วโมง 0.5 หน วยก ต คะแนนเต ม 100 คะแนน ล าด บ ท มฐ/ตชว. สาระส าค ญ ช อหน วย การเร ยนร 1 ส4.1 ม4-6/1 เวลาและย คสม ยทางประว ต ม เวลาและย คสม ยทาง ความส าค ญในการศ กษาเร องราวหร อ ประว ต ศาสตร สากล เหต การณ ทางประว ต ศาสตร สากล เพราะจะท าให สามารถเร ยงล าด บ เหต การณ ได อย างถ กต อง 2 ส4.1ม.4-6/2 การสร างองค ความร ใหม ทาง ประว ต ศาสตร สากลโดยใช ว ธ การทาง ประว ต ศาสตร อย างเป นระบบ ย อมท า ให ผลการศ กษาน นม ค ณค า และเป นท ยอมร บในวงว ชาการ 3 ส4.2ม.4-6/1 อารยธรรมล มแม น าไทกร ส-ย เฟรต ส ไนส ฮวงโห ส นธ และอารยธรรมกร ก โรม น และการต ดต อระหว างโลก ตะว นออกและตะว นตกม อ ทธ พลทาง ว ฒนธรรมต อก นและม ผลต อการ พ ฒนาและเปล ยนแปลงของโลก 4 ส4.2ม.4-6/2 ส4.2ม.4-6/3 การสร างองค ความร ใหม ทาง ประว ต ศาสตร สากล อารยธรรมของโลกย ค โบราณ เวลา น าหน ก (ช.ม.) คะแนน สอบกลางภาค 1 20 เหต การณ ส าค ญในโลกตะว นตกและ เหต การณ ส าค ญทาง 6 15 ตะว นออก การขยายและการล าอาณา ประว ต ศาสตร ท ม ผล น คมของประเทศในย โรปไปย งทว ป ต อโลกป จจ บ น อเมร กา แอฟร กา และเอเช ย ส งผลต อ การเปล ยนแปลงทางส งคม เศรษฐก จ และการเม องเข าส โลกป จจ บ น สอบปลายภาค 1 30 รวมตลอดภาคเร ยน

6 รห สว ชา ส33101 ช อว ชา ส งคมศ กษา 5 ระด บช นม.6 หน วยก ต 0.5 หน วย ช อหน วย ผลการเร ยนร สาระการเร ยนร เวลา (ช วโมง) น าหน ก คะแนน เวลาและย คสม ย ทางประว ต ศาสตร สากล 1. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจเร องการแบ งย ค สม ยทางประว ต ศาสตร สากล 2.บอกความส มพ นธ ของย ค สม ยทางประว ต ศาสตร สากล และภ ม ภาคท ส าค ญของโลก ท แสดงถ งความส มพ นธ ใน ความต อเน องของเวลาของ เวลา -การแบ งย คสม ยทาง ประว ต ศาสตร สากล -ต วอย างเวลาและย คสม ยทาง ประว ต ศาสตร สากล 3 10 การสร างองค ความร ใหม ทาง ประว ต ศาสตร สากล อารยธรรมของโลก ย คโบราณ เข าใจความหมาย ความส าค ญและข นตอนของ ว ธ การทางประว ต ศาสตร อย างเป นระบบ สามารถ น าไปใช ในการสร างความร ใหม ๆทางประว ต ศาสตร สากลได 1.ร และเข าใจพ ฒนาการของ อารยธรรมตะว นตก และ อารยธรรมตะว นออกสม ย โบราณได 2.เข าใจผลของการต ดต อ ระหว างโลกตะว นออกก บ โลกตะว นตกและอ ทธ พล ทางอารยธรรมท ม ต อก น -ความส าค ญและประโยชน ของว ธ การทางประว ต ศาสตร -ข นตอนของว ธ การทาง ประว ต ศาสตร -หล กฐานทางประว ต ศาสตร สากล -ต วอย างการศ กษาโดยใช ว ธ การทางประว ต ศาสตร อารยธรรมส าค ญของโลก ตะว นตก -อารยธรรมเมโสโปเตเม ย -อารยธรรมอ ย ปต -อารยธรรมกร ก -อารยธรรมโรม น อารยธรรมส าค ญของโลก ตะว นออก -อารยธรรมล มแม น าฮวงโห -อารยธรรมล มแม น าส นธ -การต ดต อระหว างโลก ตะว นออกก บโลกตะว นตก และอ ทธ พลทางว ฒนธรรมท ม ต อก น

7 ช อหน วย ผลการเร ยนร สาระการเร ยนร เวลา (ช วโมง) น าหน ก คะแนน 1. ม ความร ความเข าใจ -เหต การณ ในสม ยกลาง 6 15 เหต การณ ประว ต ศาสตร 1.ส งคมย โรปสม ยกลาง ย โรปสม ยกลาง 2.สงครามคร เสด 2.สามารถว เคราะห ป จจ ยท ม 3.การฟ นฟ ศ ลปะว ทยาการ ผลต อการเปล ยนแปลง เหต การณ ประว ต ศาสตร ย โรป และผลกระทบของ เหต การณ ส าค ญทาง ประว ต ศาสตร ท ม ผลต อโลกป จจ บ น เหต การณ น นท ส บเน องถ ง ป จจ บ น เหต การณ ในสม ยใหม จนถ ง ป จจ บ น 1.การค นพบและการส ารวจ ทางทะเล 2.การปฏ ร ปศาสนา 3.การปฏ ว ต ทางว ทยาศาสตร 4.การปฏ ว ต อ ตสาหกรรม 5.แนวค ดเสร น ยม 6.แนวค ดจ กรวรรด น ยม 7.แนวค ดชาต น ยม 8.แนวค ดส งคมน ยม

8 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง เวลาและย คสม ยทางประว ต ศาสตร สากล มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด ส4.1 ม4-6/1 ตระหน กถ งความส าค ญของเวลาและย คสม ยทางประว ต ศาสตร ท แสดงถ งการ เปล ยนแปลงของมน ษยชาต สาระส าค ญ เวลาและการแบ งย คสม ยม ความส าค ญในการศ กษาเร องราวหร อเหต การณ ทาง ประว ต ศาสตร สากล เพราะจะท าให สามารถเร ยงล าด บเหต การณ ได อย างถ กต อง สาระการเร ยนร 1. การแบ งย คสม ยทางประว ต ศาสตร สากล 2. ต วอย างเวลาและย คสม ยทางประว ต ศาสตร สากล ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจเร องการแบ งย คสม ยทางประว ต ศาสตร สากล 2. บอกความส มพ นธ ของย คสม ยทางประว ต ศาสตร สากลและภ ม ภาคท ส าค ญของโลกท แสดงถ งความส มพ นธ ในความต อเน องของเวลาของเวลา

9 การแบ งย คสม ยทางประว ต ศาสตร สากล ตามหล กสากลท วไป แบ งย คสม ยทางประว ต ศาสตร เป น 2 ช วงใหญ ๆ ด งรายละเอ ยดท ศ กษา ได จาก แผนผ งย คสม ยทางประว ต ศาสตร และตารางเท ยบเวลาย คสม ยทางประว ต ศาสตร สากล น แผนผ ง ย คสม ยทางประว ต ศาสตร การแบ งย คสม ยประว ต ศาสตร สากล สม ยก อนประว ต ศาสตร สม ยประว ต ศาสตร ย คห น ย คโลหะ สม ยโบราณ สม ยกลาง สม ยใหม สม ยป จจ บ น ย คห นเก า ย คห นกลาง ย คห นใหม ทองแดง ส าร ด เหล ก เมโสฯ อ ย ปต กร ก โรม น

10 ตารางเท ยบเวลาและย คสม ยประว ต ศาสตร สากล ย คสม ย ระยะเวลา เหต การณ สม ยก อนประว ต ศาสตร ประมาณ2.5ล านป -5,500 ป มาแล ว ย งไม ม อ กษรใช ย คห น ย คโลหะ ห นเก า 2.5ล านป -10,000 ป มาแล ว บรรพบ ร ษของมน ษย ถ อก าเน ดข น และด ารงช พอย ทางตะว นออกของ แอฟร กา ต อมาม มน ษย จ านวนหน ง กระจายไปย งเอเช ยย โรปและอเมร กา เร ร อน เก บของป าล าส ตว อย ในถ า เคร องม อห นกระเทาะ ร จ กใช ไฟ น ง ห มหน งส ตว ศ ลปะภาพวาดผน งถ า ม ภาษาพ ด พ ธ กรรมเก ยวก บความตาย ห นกลาง 8,000ป ก อนค.ศ. เพาะปล กแบบง ายๆ เล ยงส ตว จ บ ปลาด วยเคร องม อคล ายแห เคร องห น กะเทาะท ประณ ตข น อย นอกถ า ภาพเข ยนส ท ผน งถ า ม ท งคนและ ส ตว สะท อนความเช อเร องว ญญาณ ห นใหม ประมาณ 4,00 ป มาก อน ค.ศ. - อน สาวร ย ห นต ง(สโตนเฮนจ )เป น เร ยกว าปฏ ว ต ย คห นใหม สถาป ตยกรรมทางศาสนา ใช ประกอบพ ธ กรรมบ ชาดวงอาท ตย - การเพาะปล กและเล ยงส ตว - ต งถ นฐานเป นการถาวร - ร ปแบบการปกครอง แลกเปล ยน ส นค า - เคร องป นด นเผา จ กสาน ทอผ า เคร องม อห นข ด ทองแดง ท าอาว ธด วยทองแดง ส งของ เคร องประด บ แต ย งม เคร องม อห น ใช อย ส าร ด โดยท วไปเร มเม อ 3,000 ป มาแล ว น าทองแดงผสมก บด บ ก เร ยกว า ส าร ด เพ อท าเคร องใช และภาชนะ เหล ก ร จ กว ธ การถล งเหล กใช เหล กท าอาว ธ และเคร องม อต างๆ

11 ย คสม ย ระยะเวลา เหต การณ สม ยประว ต ศาสตร สม ยโบราณ สม ยกลาง เมโสโปเตเม ย อ ย ปต กร ก ด นแดนต าง เร มไม เท าก น 3,500 ป ก อน ค.ศ. ค.ศ ,500 ป ก อน ค.ศ. -1,600 ป ก อน ค.ศ. (ม หลายชนชาต ผล ดเปล ยนก นเป น ใหญ ตามล าด บด งน ) ส เมเร ยน อะมอไรต ฮ ตไตท แคส ไชท แอสส เร ยน แคสเด ยน และ เปอร เซ ย 3,500 ป ก อนค.ศ.-31 ป ก อน ค.ศ. เม อถ กโรม นย ดครอง 800 ป ก อน ค.ศ ก อน ค.ศ. (เม อถ กโรม นย ดครอง โรม น 509 ป ก อน ค.ศ.- ค.ศ. 476 ท าสงครามข บไล ชนชาต อ ทร สค น ได ส าเร จ- กร งโรมแตกสลายโดย เผ าเยอรม น เร มประด ษฐ อ กษร-ป จจ บ น ชาวส เมเร ยนเป นชนชาต แรกท เร ม ประด ษฐ อ กษร ส เมเร ยน- อ กษรล ม(ค น ฟอร ม) ว หาร ซ ก แรต อะใอไรต อาณาจ กรบาบ โลน ประมวลกฎหมายฮ มบ ราบ (ประมวล กฎหมายท เก าแก ท ส ด) -อ กษรฮ โรกล ฟ ก กระดาษปาป ร ส ป ระม ด ความเช อเร องว ญญาณอมตะ ม มม ปกครองแบบเทวราชา การแพทย -การปกครองแบบประชาธ ปไตย -ล ทธ ธรรมชาต น ยม -ล ทธ มน ษย น ยม -เสร ภาพ ความค ด ศ ลปะ สถาป ตยกรรม ประมวลกฏหมายส บสองโต ะ ศ นย กลางของศาสนาคร สต การปกครอง การทหาร ส บทอดอารยธรรมกร ก ย คสม ย ระยะเวลา เหต การณ ค.ศ การส นส ดของจ กรวรรด โรม น ตะว นตกจนถ งคร สโตเฟอร โคล มบ สค นพบทว ปอเมร กา(หร อ จ กรวรรด โรม นตะว นออกถ กเตอร เข าย ดครองในค.ศ.1453และต อมา ได ต งเป นจ กรวรรด ออตโตม น -สม ยกลางตอนต นเร ยกว าย คม ด เพราะอารยธรรมกร ก-โรม นเส อม -อ ทธ พลท ม ต ออารยธรรมม 3 ประการค อ คร สต ศาสนา ระบบ ฟ วด ล และอารยธรรมคลาสส กของ กร ก-โรม น -ความข ดแย งระหว างศาสนาคร สต ก บศาสนาอ สลาม ท เร ยกว าสงคราม คร เสด(พ.ศ ) มรดกทางอารยธรรมสม ยกลาง 1. การฟ นฟ ศ ลปะว ทยาการหร อ

12 เรอเนสซองส (Renaissances) 2. การเก ดล ทธ มน ษยน ยม (Humanism) 3. การก อต งมหาว ทยาล ย เช มมหา ว ทยาล ยเคมบร ดจ และ ออกซฟอร ด มหาว ทยาล ยในป ราร ส มหาว ทยาล ยโบโลญาใน อ ตาล 4. ผลงานด านศ ลปกรรมท สะท อน ถ งศร ทธาในคร สต ศาสนา ได แก ด านสถาป ตยกรรม ศ ลปะโกธ ค (Gothic) เช น ว หารโนตรดาม(Notre Dame)ในกร งปราร ส และว หารออร เว ยตโต(Orveto)ในอ ตาล ด านวรรณกรรม ม งานประพ นธ ทาง ศาสนาคร สต ของน กบ ญธอม ส อะ ไควน ส แสดงความงดงามของภาษา ลาต น แก นสาระของศาสนาคร สต และความต งม นในหล กค าสอนของ ศาสนาคร สต 5. การเก ดว ฒนธรรมและสถาบ น ทางเศรษฐก จ - สมาคมพ อค าและ ช างฝ ม อ ก ลด (Guild) - การจ ดงานแสดง ส นค า(Fair) การเก ด ระบบธนาคาร สม ยใหม ย คสม ย ระยะเวลา เหต การณ ค.ศ คร สโตเฟอร โคล มบ ส(Christopher Columbus)ค นพบ โลกใหม และส นส ดในป สงครามโลกคร งท สองย ต สม ยใหม ช วงแรก(คร สต ศตวรรษ 1. การฟ นฟ ศ ลปว ทยาการ ท 15-18) (Renaissances) เร มจากปลายสม ย กลาง ม การน าความร ว ธ ค ดและ

13 สม ยใหม ช วงหล ง(กลาง คร สต ศตวรรษท 18 ค.ศ สงครามโลกคร งท 2 ส นส ด) 2. การปฏ ร ปศาสนา (Reformation)เก ดศาสนาคร สต 2 น กาย ค อ โรม น คาทอล ก และ โปรเตสแตนส 3. การส ารวจเส นทางเด นเร อทาง ทะเลและการค นพบด นแดนโลกใหม เร ยกย คน ว า สม ยแห งการค นพบ(Age of Discovery) 4. การปฏ ว ต ว ทยาศาสตร และย คแห ง การร แจ ง (The Enlightenment) (คร สต ศตวรรษท 17-18) ม ความก าวหน าในด านว ทยาศาสตร ดาราศาสตร และคณ ตศาสตร น กว ทยาศาสตร ท ส าค ญได แก โค เปอร น ค ส กาล เลโอ และน วต น 1. การปฏ ว ต อ ตสาหกรรม(Industrial Revolution) เร มต นท อ งกฤษในช วง ค.ศ.1760แล วค อยๆขยายไปย ง ประเทศย โรปอ นๆในเวลาต อมา การเก ดแนวค ดทางการเม องและ เศรษฐก จแบบใหม จากระบอบ สมบ รณาญาส ทธ ราชย เป นระบอบ ประชาธ ปไตย เก ดล ทธ เศรษฐก จ แบบท นน ยม ล ทธ ส งคมน ยม และ ล ทธ จ กรวรรด น ยม(ล ทธ ล าอาณา น คม) ย คสม ย ระยะเวลา เหต การณ สม ยป จจ บ น ค.ศ.1945(หล งสงครามโลกคร งท สอง)-ป จจ บ น 1. การเก ดและส นส ดของสงครามเย น 2. การจ ดต งองค การสหประชาชาต 3.การรวมกล มทางการเม องและ เศรษฐก จของประเทศต างๆ 4.สหร ฐอเมร กาเพ มบทบาทเป นชาต ผ น าในเวท การเม องโลก

14 แบบทดสอบหน วยการเร ยนร ท 1 เวลาและย คสม ยทางประว ต ศาสตร สากล ค าช แจง ให น กเร ยนเข ยนค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงข อเด ยว 1. พ ฒนาการของมน ษยชาต ในการค ดสร าง และท าเพ อการอย รอดในการด ารงช ว ตเก ดข นคร งแรก ในย คใด 1.ย คห นเก า 2. ย คส าร ด 3. ย คเหล ก 4. ย คโลหะ 2. ในสม ยห นใหม ว ถ ช ว ตมน ษย เปล ยนแปลงไปจากห นเก าอย างไร 1. มน ษย ด ารงช พด วยการพ งธรรมชาต 2. มน ษย ด ารงช พด วยการล าส ตว และหาของป า 3. มน ษย ด ารงช พด วยการค าขายและเล ยงส ตว 4. มน ษย ด ารงช พด วยการเพาะปล กและเล ยงส ตว 3. ข อใดเป นเคร องม อเคร องใช ท แสดงให เห นการสร างสรรค อ นเป นเอกล กษณ เฉพาะของมน ษย ย ค ห นใหม ได ช ดเจนท ส ด 1. ขวานห นข ด 2. เคร องดนตร ส าร ด 3. ภาชนะเคร องป นด นเผา 4. การใช กระด กส ตว เขาส ตว เป นอาว ธ 4. ข อใดเป นจ ดเร มต นของย คโลหะ 1. การหลอมด บ ก 2. การหลอมทองแดง 3. การหลอมเหล ก 4. การหลอมส าร ด 5. ข อใดเป นจ ดเร มต นย คประว ต ศาสตร 1. ร จ กใช ไฟ 2. ร จ กเพาะปล ก 3. ร จ กต งถ นฐาน 4. ร จ กบ นท กข อความ 6. ก จกรรมใดถ อว าเป นการปฏ ว ต เศรษฐก จคร งแรกของมน ษย 1. การประด ษฐ ค นไถ 2. การต งถ นฐานและการเพาะปล ก 3. การใช เคร องจ กรในการผล ต 4. การประด ษฐ เคร องม อเคร องใช ด วยโลหะ 7. ชนชาต ใดเข าส สม ยประว ต ศาสตร ในโลกตะว นตกเป นกล มแรก 1. ชาวอ ย ปต 2. ชาวส เมเร ยน 3. ชาวเปอร เซ ยน 4.ชาวบาบ โลเน ยน 8.การท เราสามารถทราบเร องราวความเจร ญของมน ษย สม ยต างๆ ได เป นเพราะเหต ผลข อใด 1. การท มน ษย ร จ กอาศ ยอย ในถ าและประด ษฐ ไฟข นใช เอง 2. การท มน ษย ร จ กประด ษฐ อ กษรและบ นท กเร องราวต างๆไว

15 3. การท มน ษย ร จ กต ดต อระหว างก นโดยใช เร อและกระดานเล อนเป นพาหนะ 4. การท มน ษย ร จ กทอผ าท าเคร องน งห มและประด ษฐ เคร องม อเคร องใช ด วยห น 9. การเปล ยนแปลงว ถ ช ว ตของมน ษย ข อใดท ช วยท าให มน ษย ม การต งหล กแหล งแน นอนและ สร างสรรค อารยธรรม 1. การร จ กใช ไฟ 2. การท าภาชนะด นด บ 3. การร จ กเพาะปล กและเล ยงส ตว 4. การแสวงหาอาหารโดยการล าส ตว และเก บของป า 10. ความเจร ญของมน ษย ข อใดท ช วยให มน ษย สามารถบรรเทาป ญหาท เก ดจากธรรมชาต ได 1. การชลประทาน 2. การน บถ อศาสนา 3. การสร างป ระม ด 4. การประด ษฐ อ กษร 11. อารยธรรมใด ไม ใช อารยธรรมของชาวตะว นตกย คโบราณ 1. อ นคา มายา 2. อ ย ปต เมโสโปเตเม ย 3. กร ก โรม น 4. อ ย ปต โรม น 12. อารยธรรมในข อใดจ ดเป นอารยธรรมโบราณสม ยส ดท าย 1. เมโสโปเตเม ย 2. อ ย ปต 9. กร ก 4. โรม น 13. เหต การณ ใดถ อว าเป นการส นส ดของอาณาจ กรโรม น 1.กร กเข าย ดครองกร งโรม 2. การส นส ดของสงครามคร เสด 3. กร งโรมถ กท าลายโดยเผ าเยอรม น 4. การจ ดต งสาธารณร ฐโรม นตามแบบกร ก 14. การค นพบทว ปอเมร กาของ คร สโตเฟอร โคล มบ ส เก ยวข องก บเหต การณ ใดมากท ส ด 1. ได ข อพ ส จน พบว าโลกกลม 2.การสร างแผนท การเด นเร อรอบโลก 3. การส นส ดสม ยกลางของย โรป 4. การแสวงหาอาณาน คมในต างแดน 15. เหต การณ ใด ไม ได เก ดข นในสม ยกลาง 1. สงครามคร เสด 2. ย คม ด 3. การก อต งมหาว ทยาล ยเคมบร ดจ 4. ศาสนาคร สต น กายโปรเตสแตนส 16. จ ดเร มต นและส นส ดของประว ต ศาสตร สม ยใหม ของย โรป ค อข อใด 1. การเร มประด ษฐ อ กษร การปฏ ว ต อ ตสาหกรรม 2. คร สโตเฟอร โคล มบ สค นพบโลกใหม สงครามโลกคร งท 2 ย ต 3. การฟ นฟ ศ ลปะว ทยาการ-สงครามโลกคร งท 1 ย ต 4. การปฏ ว ต อ ตสาหกรรม ป จจ บ น

16 17. เหต การณส าค ญในสม ยใหม ช วงแรกท ได ช อว าเป นย คแห งการค นพบ ค ออะไร 1. การส ารวจเส นทางเด นเร อทางทะเลและการค นพบโลกใหม 2. การค นพบทฤษฎ ระบบส ร ยะจ กรวาล 3. การค นพบทฤษฎ ทางว ทยาศาสตร ใหม น าไปส การปฏ ว ต อ ตสาหกรรม 4. การค นพบความสามารถท แท จร งของมน ษย ตามล ทธ มน ษย น ยม 18. ความก าวหน าทางด านใดเป นป จจ ยกระต นให เก ดการเปล ยนแปลงจากสม ยใหม ช วงแรกส สม ยใหม ช วงหล ง 1. ความก าวหน าในการพ ฒนาเคร องจ กรไอน า 2. ความก าวหน าการปฏ ว ต เกษตรกรรมส งผลให ม ว ตถ ด บมากมาย 3. ความก าวหน าทางว ทยาศาสตร ดาราศาสตร คณ ตศาสตร 4.ความก าวหน าทางการค า การขนส งทางทะเล 19. สม ยป จจ บ นเร มและส นส ดเม อใด 1. สงครามโลกคร งท 2ย ต ป จจ บ น 2. สงครามโลกคร งท 1 ย ต ป จจ บ น 3. การส นส ดของสงครามเย น ป จจ บ น 4. การปฏ ว ต อ สากรรมระยะท 3 ป จจ บ น 20. ชนชาต ใดม บทบาททางการเม องของโลกเม อเร มเข าส สม ยป จจ บ น 1. อ งกฤษ 2. สหร ฐอเมร กา 3. ฝร งเศส 4. สหภาพโซเว ยต เฉลยหน วยเร ยนร ท 1 เร องเวลาและย คสม ยทางประว ต ศาสตร สากล ข อท เฉลย ข อท เฉลย

17 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การสร างองค ความร ใหม ทางประว ต ศาสตร สากล มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด ส4.1ม.4-6/2 สร างองค ความร ใหม ทางประว ต ศาสตร โดยใช ว ธ การทางประว ต ศาสตร อย าง เป นระบบ สาระส าค ญ การสร างองค ความร ใหม ทางประว ต ศาสตร สากลโดยใช ว ธ การทางประว ต ศาสตร อย างเป น ระบบ ย อมท าให ผลการศ กษาน นม ค ณค า และเป นท ยอมร บในวงว ชาการ สาระการเร ยนร 1. ความส าค ญและประโยชน ของว ธ การทางประว ต ศาสตร 2. ข นตอนของว ธ การทางประว ต ศาสตร 3. หล กฐานทางประว ต ศาสตร สากล 4. ต วอย างการศ กษาโดยใช ว ธ การทางประว ต ศาสตร ผลการเร ยนร ท คาดหว ง เข าใจความหมาย ความส าค ญและข นตอนของว ธ การทางประว ต ศาสตร อย างเป นระบบ สามารถน าไปใช ในการสร างความร ใหม ๆทางประว ต ศาสตร สากลได

18 การสร างองค ความร ใหม ทางประว ต ศาสตร สากล ว ธ การทางประว ต ศาสตร การศ กษาประว ต ศาสตร เพ อสร างองค ความร ใหม ในทางประว ต ศาสตร ท น าเช อถ อ ถ กต อง จะต องม ระเบ ยบในการศ กษาท เร ยกว าว ธ การทางประว ต ศาสตร ซ งม อย 5 ข นตอน 1. การก าหนดห วข อหร อจ ดม งหมาย เพ อศ กษาเร องราวในอด ตท สนใจใคร ร หร อศ กษา เหต การณ ประว ต ศาสตร ตอนใดตอนหน ง โดยต งเป นประเด นค าถาม เช นศ กษาเร องอะไร ในช วง เวลาใด ท าไมหร อเพราะเหต ใด 2. การค นหาข อม ลหร อหล กฐาน และรวบรวมหล กฐานประเภทต างๆ ท เก ยวช องก บเร องท จะต องศ กษาค นคว าท งหล กฐานท เป นลายล กษณ อ กษร เช นจาร ก จดหมายเหต และหล กฐานท ไม เป นลายล กษณ อ กษร เช นโบราณว ตถ ค าบอกเล าของผ พบเห นเหต การณ 3. การว เคราะห และประเม นค ณค าของหล กฐานเพ อตรวจสอบความน าเช อถ อของหล กฐานท ได รวบรวมมาจากแหล งต างๆ ผ ศ กษาประว ต ศาสตร ต องเข าใจว าเน อหาสาระในหล กฐานท รวบรวมได อาจไม ถ กต องหร อเป นความจร ง เสมอไป เน อหาสาระเหล าน อาจเป นเพ ยงข อส นน ษฐานด งน นจ ง จ าเป นท ต องน าหล กฐานเหล าน นมาประเม นหาความน าเช อถ อก อน โดยการตรวจสอบพ จารณา หล กฐานน นๆ อย างละเอ ยด เช นผ สร างหล กฐานน นเป นใคร จ ดท าข นเพ อจ ดประสงค ใด สภาพแวดล อมของหล กฐานท สร างข นเป นอย างไร นอกจากน ย งสามารถใช ข อม ลหล กฐานอ นๆ ตรวจสอบความน าเช อถ อของหล กฐานน นๆ โดยย ดความอย างม เหต ผล เป นกลางและไม ม อคต 4. การสร ปข อเท จจร ง เพ อตอบค าถาม การพ จารณาข อเท จจร งจากเน อหาสาระท ปรากฏใน หล กฐาน โดยเร มจากการศ กษาสาเหต ท แท จร ง และสาเหต ท เป นข ออ างเพ อให เก ดความเข าใจใน ความหมายท แท จร งท ปรากฏในหล กฐาน โดยการว พากษ หล กฐานและว พากษ ข อม ลส าหร บการ ต ความหร อการแสดงความค ดเห นจะต องกระท าตามท ม ข อม ลปรากฏในหล กฐานอย างเป นเหต เป น ผลขณะเด ยวก นจะต องใช ความระม ดระว งไม ใช ความร ส ก หร อค าน ยมของคนในป จจ บ นไปต ดส น ความประพฤต ของคนในอด ต 5. การน าเสนอเร องท ได ศ กษา ค อการน าเร องราวท ได ศ กษาด วยว ธ การทางประว ต ศาสตร มา เร ยบเร ยงแล วอธ บายอย างสมเหต สมผล ม หล กฐานอ างอ ง และจ ดเร องราวตามล าด บเวลาของ เหต การณ ท เก ดก อนหล ง

19 แผนภ ม ข นตอนว ธ การทางประว ต ศาสตร การต งประเด นค าถาม เพ อก าหนดแนวทางแสวงหาค าตอบอย างม การค นหาและรวบรวมข อม ล เพ อหาข อม ลจากหล กฐานทางประว ต ศาสตร การว เคราะห หล กฐาน เพ อตรวจสอบประเม นค าความน าเช อถ อ การสร ปข อเท จจร ง เพ อตอบค าถามหร อตอบจ ดม งหมายท ก าหนด การน าเสนอ เพ ออธ บายเร องท ศ กษาอย างม เหต ผล หล กฐานทางประว ต ศาสตร หล กฐานทางประว ต ศาสตร ค อร องรอยของอด ต เป นส งท น กประว ต ศาสตร ใช ศ กษาค นคว า เพ อให ได ทราบเร องราวความเป นมาของเหต การณ หร อการกระท าของมน ษย ในอด ตท ผ านมา ประเภทของหล กฐานทางประว ต ศาสตร 1. หล กฐานช นต นหร อหล กฐานปฐมภ ม ค อหล กฐานท เก ดข นหร อเข ยนข นในช วงเด ยวก บท เก ดเหต การณ น นๆเป นหล กฐานร วมสม ย เช น 1.1 หล กฐานช นต นท เป นลายล กษณ อ กษร เช นจาร ก พงศาวดาร จดหมาย บ นท กของบ คคล ข าวจากหน งส อพ มพ รายงานการประช ม เอกสารราชการต างๆ ฯลฯ จ งได ร บความน าเช อถ อมาก ท ส ด 1.2 หล กฐานช นต นท ไม เป นลายล กษณ อ กษร เช นโบราณสถาน โบราณว ตถ เคร องประด บ ฟอสซ ล โครงกระด กมน ษย ภาพถ าย ฯลฯ

20 สโตนเฮนจ กล มแท งห นขนาดใหญ บร เวณท ราบซ ลล สเบอร ร ทางตอนใต ของประเทศอ งกฤษ ส นน ษฐานว าถ กสร างข นมาเม อ 5,000 ป มาแล ว ภาพจาก : The Complete Illustrated world Encyclopedia of Archeology, P ขวานห นย คห นเก า อาย ประมาณ 700,000 ป มาแล ว พบท โอลด เว (Olduvai) ประเทศแทนซาเน ย ภาพจาก : History of the World : The Human

21 2. หล กฐานช นรอง หร อหล กฐานท ต ยภ ม เป นหล กฐานท ท าข นภายหล กท เหต การณ น นๆ ได แก 2.1 หล กฐานช นรองท เป นลายล กษณ อ กษร เช นหน งส อเร ยน ว ทยาน พนธ นวน ยาย บทความ ฯลฯ 2.2 หล กฐานช นรองท ไม เป นลายล กษณ อ กษร เช น ภาพยนตร ค าบอกเล าหร อความค ดเห น ของบ คคลท ม ต อเหต การณ ส าค ญต างๆ ให หาร ปภาพของหล กฐานช นรองเช น หน งส อเร ยน ว ทยาน พนธ นวน ยาย บทความ ฯลฯ ใส บร เวณ น ต วอย างหล กฐานประว ต ศาสตร สากล สม ยโบราณ สม ยกลาง สม ยใหม สม ยป จจ บ น 1. งานเข ยนสะท อนถ ง ความศร ทธาท ม ต อ ศาสนาคร สต เช น 1. ค าประกาศอ สรภาพ ของสหร ฐอเมร กา (Declaration of 1. หล กฐานประเภท ลายล กษณ อ กษรเช น อ กษรเฮ ยโรกล ฟ กของ อ ย ปต โบราณ อ กษรค น ฟอร มของชาวส เม เร ยน อ กษรฟ น เช ยน อ กษรกร ก อ กษร โรม น 2. งานเข ยน ประว ต ศาสตร สม ย กร ก เช น มหากาพย อ เล ยด และโอด สซ และ สงครามเปอร เซ ยหร อ ประว ต ศาสตร สงคราม เปอร เซ ย(The Persian Warsin History of Persian War)หร อ ต านานของเฮโรโดต ส ของโรม น เช น ผลงาน ของล ว เทวนคร ประว ต ศาสตร ของ พวกแฟรงก (History of Franks) 2. งานเข ยนประเภท บ นท กเหต การณ ป จจ บ น ค อ แอนน ล และแมกนา คาร ตา (Magna Carta) independence) 2. ร ฐธรรมน ญแห ง สหร ฐอเมร กา 3. ประว ต ศาสตร ความ เส อมและการส นส ด ของจ กรวรรด โรม น (The Dec and Fall of the Roman Empire) 1. อารยธรรมและท น น ยม คร สต ศตวรรษท ศ กษาประว ต ศาสตร (A Study of History) โดยอาร โนลด ทอยน บ (Arnold Toynbee) 3.หล กฐานเก ยวก บย ค จ กรวรรด น ยม

22 ต วอย างการศ กษาประว ต ศาสตร โดยใช ว ธ การทางประว ต ศาสตร งานค นคว าท ด จะเป นการสร างองค ความร ใหม ซ งเก ดข นได จากองค ประกอบเหล าน 1.ห วข อท จะค นคว าเป นห วข อใหม ไม ม ผ ใดท าการค นคว ามาก อน การเล อกห วข อท จะศ กษาจ ง เท าก นเป นการน าเร องราวใหม มาให พ จารณาและร บร ก น 2. ข อม ลท จะใช เพ อการค นคว าเป นข อม ลท ได มาใหม ย งไม ม ผ ใดเคยใช ซ งอาจจะเป นข อม ลท เพ งเป ดเผยต อสาธารณชน 3. การต ความจากข อม ล เป นการต ความใหม หร อการมองในแง ม มท แตกต างไปจากเด ม ท าให ได ข อสร ปท ต างก น การสร างองค ความร ใหม โดยใช ว ธ การทางประว ต ศาสตร ม จ ดม งหมายเพ อศ กษาค นคว า ห วข อใดห วข อหน งในประว ต ศาสตร สากล ท สนใจเป นพ เศษ หร อต องการศ กษาเพ มเต มจากท ได เร ยนในช นเร ยนให ละเอ ยดย งข น เพ อให เก ดความร ใหม ด วยตนเอง โดยใช ว ธ การทางประว ต ศาสตร 5 ข นตอนด งน 1. ก าหนดห วเร องท จะศ กษา เช น สนใจเร อง แมกนา คาร ตา ซ งเข าใจว า เป นร ฐธรรมน ญฉบ บ แรกของโลก ท าให อ งกฤษเป นประเทศประชาธ ปไตยมานานต งแต ป ค.ศ ความเข าใจเช นน เก ดจากเอกสารฉบ บน เป นการแสดงออกของประม ขอ งกฤษในการยอมร บส ทธ เสร ภาพของ พลเม อง น กเร ยนอาจต งห วข อในการศ กษาค นคว าว า บทบาทของแมกนา คาร ตาแมกนา ก บการ ปกครองระบอบประชาธ ปไตย 2. การรวบรวมหล กฐาน ควรรวบรวมท งท เป นเอกสารช นต นท แปลมาจากภาษาต างประเทศอ น ได แก แมกนา คาร ตา หล กฐานทางประว ต ศาสตร เก ยวก บการเม อง การปกครองของอ งกฤษสม ย พระเจ าจอห น ประกอบด วยส วนท เร ยกว า อาร มบทและข อความต างๆ รวม 63 ข อ และภาพวาด ของพระเจ าจอหน ทรงลงนามในกฎบ ตรแมกนา คาร ตา เพ อยอมร บข อตกลงท เป นลายล กษณ อ กษร ในการจ าก ดอ านาจของพระองค ท ส าค ญ ค อ การเร ยกร องภาษ อากรต องได ร บความเห นชอบจากข น นาง และต องไม ละเม ดต อส ทธ ของประชาชน ซ งหล กฐานเหล าน อาจส บค นได จากอ นเทอร เน ต นอกเหน อจากห องสม ดของสถานศ กษาต างๆ 3. การประเม นค ณค าหล กฐาน เป นการประเม นค ณค าของหล กฐานท ได รวบรวมมาว าม ความ น าเช อถ อมากน อยเพ ยงใด เช นถ าเป นเอกสารท กล าวอ างถ งบ คคล ควรตรวจสอบช อของบ คคลน น เพ อให แน ใจว าม ต วตนอย จร ง การตรวจสอบข อม ลจากข อความต างๆในกฎบ ตรแมกนา คาร ตา ควร ตรวจสอบก บสภาพส งคมและการเม องในสม ยน นจากเอกสารต างๆเช น ส งคมและการเม องของ อ งกฤษในสม ยฟ วด ล ท สะท อนจาก แมกนา คาร ตา ในข อก าหนดท 8 และข อก าหนดท 15 เร องการ ด ารงอย ของสตร ม าย และข อก าหนดท 39 และ 40 เป นการประก นส ทธ และเสร ภาพของประชาชน เป นต น

23 4. การว เคราะห ส งเคราะห และจ ดหมวดหม ข อม ล ต องส ารวจข อม ลท ค ดเล อกไว แล วจ ด ข อม ลเป นกล มตามห วข อหร อตามประเด น ในการว เคราะห ข อม ลต องม ใจเป นกลาง แล วรวบรวม ข อม ลท ได แยกแยะเป นหมวดหม เพ อเร ยบเร ยงต อไป 5. การเร ยบเร ยงหร อการน าเสนอ เป นข นตอนส ดท าย ข นน เป นการตอบโจทย ท ต งไว ว าแมกนา คาร ตาก บการปกครองระบอบประชาธ ปไตย จร งหร อไม และอย างไร แบบทดสอบหน วยการเร ยนร ท 2 เร องการสร างองค ความร ใหม ทางประว ต ศาสตร สากล ค าช แจง ให เล อกค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว 1. เพราะเหต ใจจ งต องใช ว ธ การทางประว ต ศาสตร เพ อศ กษาประว ต ศาสตร 1. เพ อให เก ดความเข าใจข นตอนในการศ กษาประว ต ศาสตร 2. เพ อหาความจร งจากข อเท จจร งทางประว ต ศาสตร 3. เพ อจ ดหมวดหม ข อม ลจากหล กฐานประว ต ศาสตร 4. เพ อหาจ ดประสงค ของผ สร างหล กฐานประว ต ศาสตร 2. ข อใดไม อย ในข นตอนทางประว ต ศาสตร 1. การต งประเด นค าคาม 2. การปร บแต งข อม ล 3. การรวบรวมหล กฐาน 4. การต ความหล กฐาน 3. ข อใดค อข นตอนแรกของว ธ การทางประว ต ศาสตร 1. การค นหาข อม ลและการรวบรวมข อม ล 2. การต งค าถามและการก าหนดประเด นของการศ กษา 3. การอธ บายท ม เหต ผลและม ค าตอบช ดเจน 4. การแสวงหาความหมายและความส มพ นธ ของข อม ล 4. การก าหนดห วข อหร อประเด นท ด ม ประโยชน อย างไรต อว ธ การทางประว ต ศาสตร 1. บอกถ งความสนใจของผ ศ กษาค นคว า 2. ป องก นการศ กษาห วข อซ าก บผ อ น 3.ก าหนดของข ายของเร องท จะศ กษาช ดเจน 4. ท าให ทราบแหล งข อม ลทางประว ต ศาสตร

24 5.ว ธ การในข อใดเป นการน าเสนอข อเท จจร งทางประว ต ศาสตร ให เป นเร องราว 1. การค นคว าและการต ความ 2. การว เคราะห และการส งเคราะห 3. การต ความและการส งเคราะห 4. การรวบรวมข อม ลและการว เคราะห 6.หล กฐานทางประว ต ศาสตร ม ความส าค ญต อว ธ การทางประว ต ศาสตร อย างไร 1. ให ข อม ลทางประว ต ศาสตร 2. ก าหนดว ธ การทางประว ต ศาสตร 3. ก าหนดห วข อหร อประเด นทางประว ต ศาสตร 4. ท าให เก ดว ธ การทางประว ต ศาสตร 7. ข อใดเป นหล กฐานช นต น 1. ข อม ลทางอ นเตอร เน ต 2. ค าประกาศเอกราชของสหร ฐอเมร กา 3. หน งส อประว ต ศาสตร สากล 4. หน งส อสงครามเปอร เซ ยโดย เฮโรโดต ส 8. ข อใดเป นหล กฐานสม ยประว ต ศาสตร 1. ล กป ดห นส 2. การเข ยนส 3. ซากโครงกระด ก 4. จาร กบนกระด กส ตว 9. หล กฐาน ข อใดน กเร ยนค ดว าจะให ข อม ลประว ต ศาสตร ด านส งคมและว ฒนธรรมน อยท ส ด 1. ต านาน 2. พงศาวดาร 3. ศ ลาจาร ก 4. โครงกระด ก 10. เพราะเหต ใด หล กฐานช นต นม ความเช อถ อกว าหล กฐานช นรอง 1. หล กฐานช นรองใช ข อม ลจากหล กฐานช นต น 2. หล กฐานช นต นสร างข นปราศจากอคต 3. หล กฐานช นต นไม สอดแทรกความค ดเห นของผ สร าง 4. ผ สร างหล กฐานช นต นทราบข อม ลด กว า 11. การก าหนดห วข อเร องน าสนใจจะเก ดประโยชน อย างไร 1. สะดวกในการศ กษาค นคว า 2. ศ กษาเร องท แตกต างจากผ อ น 3. เก ดการสร างองค ความร ใหม 4. ม แรงกระต นในการศ กษาอย างต อเน อง 12 นายบ ญชงและนายโชคด ใช ข อม ลเด ยวก นในการเข ยนรายงานทางประว ต ศาสตร แต ผลงานของ นายโชคด ม ความน าเช อถ อกว าของนายบ ญชง น กเร ยนค ดว าเป นเพราะเหต ใด 1. การว เคราะห ข อม ล 2. การตรวจสอบข อม ล 3. การใช ถ อยค าส านวน 4. การค ดเล อกและการจ ดความส มพ นธ ของข อม ล

25 13. ในการข ดค นช มชนโบราณแห งหน งพบกระด กส ตว และเคร องม อจ บปลา ข อใดต ความได ถ กต องน อยท ส ด 1. ช มชนน น าจะเป นชาวเกาะ 2. ช มชนน ร จ กการล าส ตว และประมง 3. ช มชนน น าจะม ปลาเป นอาหารหล ก 4. ช มชนน ร จ กเล ยงส ตว ละประมง 14. ว ถ ช ว ตของผ คนในโลกตะว นออก โลกตะว นตกและคนไทย ม ความแตกต างก น น กเร ยน สามารถใช ว ธ การทางประว ต ศาสตร ใดในการศ กษาข อม ลด งกล าว ได ถ กต องและครอบคล มมาก ท ส ด 1. ศ กษาข อม ลจากอ นเตอร เน ต 2. รวบรวมหล กฐานจากการส มภาษณ ปราชญ ชาวบ านของไทย และค นคว าหล กฐานช นรอง จากหอจดหมายเหต 3. รวบรวมหล กฐานช นต นจากบ นท กของชาวต างชาต น กการท ต และหล กฐานช นรองจาก หน งส อประว ต ศาสตร สากล 4. รวบรวมหล กฐานช นต นจากพงศาวดารและจดหมายเหต ของชาต ตะว นตก และหล กฐาน ช นรองจากพงศาวดารและจดหมายเหต ของชาต ตะว นตก 15. การศ กษาประว ต ศาสตร ย คโบราณของชาวกร ก ต องศ กษาจากหล กฐานทางประว ต ศาสตร ข อใด 1. สงครามเปอร เซ ยโดย เฮโรโดด ส 2. ค มภ ร มรณะ 3. มหากาพย ก ลกาเมซ 4. บ นท กสงครามกอลล ก 16. หล กฐานงานเข ยนท สะท อนถ งความศร ทธาท ม ต อศาสนาคร สต ในสม ยกลางของย โรป 1 แมกนา คาร ตา 2. มหากาพย อ เล ยด 3. แอนน ล 4. เทวนคร 17. ค าประกาศอ สรภาพของสหร ฐอเมร กาเป นหล กฐานท ใช ศ กษาประว ต ศาสตร สากลสม ยใด 1. สม ยโบราณ 2. สม ยกลาง 3. สม ยใหม 4. สม ยป จจ บ น 18. ข อใดท ไม สามารถใช ใน การศ กษาประว ต ศาสตร สากลสม ยป จจ บ นได 1. อารยธรรมและท นน ยม คร สต ศตวรรษท ศ กษาประว ต ศาสตร โดยอาร โนล ทอยน บ 3. หล กฐานเก ยวก บจ กรวรรด น ยม 4. สก ลอ นนาล เป น การศ กษาประว ต ศาสตร ของมาร ก บล อก 19 ข อใดไม ใช ข นตอนการสร างองค ความร ใหม ด วยว ธ การทางประว ต ศาสตร 1. การรวบรวมข อม ล 2. การว เคราะห ต ความ 3. การต งประเด นการศ กษา 4. การเปร ยบเท ยบข อม ลก บผ อ น

26 20. องค ความร ใหม ทางประว ต ศาสตร จะเก ดได ด วยเหต ผลหลายประการ ยกเว นข อใด 1. ได ข อม ลใหม 2. เก ดเหต การณ ใหม 3. ใช ว ธ การศ กษาแบบใหม 4. เก ดแนวค ดในการส เคราะห ใหม เฉลยแบบทดสอบ หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การสร างองค ความร ใหม ทางประว ต ศาสตร สากล ข อท เฉลย ข อท เฉลย

27 หน วยการเร ยนร ท 3 เร อง อารยธรรมย คโบราณ มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด ส4.2ม.4-6/1 ว เคราะห อ ทธ พลของอารยธรรมโบราณและการต ดต อระหว างโลกตะว นออก ก บโลกตะว นตก ท ม ผลต อการพ ฒนาและการเปล ยนแปลงของโลก สาระส าค ญ อารยธรรมล มแม น าไทกร ส-ย เฟรต ส ไนส ฮวงโห ส นธ และอารยธรรมกร ก โรม น และการ ต ดต อระหว างโลกตะว นออกและตะว นตกม อ ทธ พลทางว ฒนธรรมต อก นและม ผลต อการพ ฒนา และเปล ยนแปลงของโลก สาระการเร ยนร อารยธรรมส าค ญของโลกตะว นตก 1. อารยธรรมเมโสโปเตเม ย 2. อารยธรรมอ ย ปต 3. อารยธรรมกร ก 4. อารยธรรมโรม น อารยธรรมส าค ญของโลกตะว นออก 1. อารยธรรมล มแม น าฮวงโห 2. อารยธรรมล มแม น าส นธ การต ดต อระหว างโลกตะว นออกก บโลกตะว นตกและอ ทธ พลทางว ฒนธรรมท ม ต อก น ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ร และเข าใจพ ฒนาการของอารยธรรมตะว นตก และอารยธรรมตะว นออกสม ยโบราณได 2. เข าใจผลของการต ดต อระหว างโลกตะว นออกก บโลกตะว นตกและอ ทธ พลทางอารยธรรม ท ม ต อก น

28 อารยธรรมของโลกย คโบราณ การเร มต นของอารยธรรมย คแรกเร ม เก ดข นเม อมน ษย ย ต การเร ร อนและต งถ นฐานเป นการ ถาวรท าให ลดการส ญเส ยเวลา ท ต องหาอาหารเพราะมน ษย สามารถผล ตอาหารไว บร โภคเองได ความอ ดมสมบ รณ ความปลอดภ ยในช ว ต ความสงบเร ยบร อยของส งคมท าให มน ษย ม เวลาท จะค ด ประด ษฐ สร างสรรค ผลงานต างๆ ท จะน ามาใช พ ฒนาช ว ตและส งคมให ด ข น หร อหาว ธ การ แก ป ญหาของกล มตน เพ อให เก ดความเจร ญร งเร อง อารยธรรมใหม จะพ ฒนาข นอย างไม หย ดย ง การพ ฒนาอารยธรรมจะม ล กษณะค อยเป นค อยไป อารยธรรมย คแรกเร มหร ออารยธรรมย คโบราณ ท ปรากฏบนพ นโลกท ส าค ญ ได แก อารยธรรม อ ย ปต โบราณ เมโสโบเตเม ย กร ก โรม น อ นเด ย และจ น 1. อารยธรรมเมโสโปเตเม ย ให หา แผนท เมโสโปเตเม ย อารยธรรม ระยะเวลา ผลงานสร างสรรค อ ทธ พลต อย ค สม ยป จจ บ น อารยธรรมเมโสโป เตเม ย สม ยอาณาจ กรส เมเร ยน (3,200-2,300ป ก อน คร สต ศ กราช) อย ทางตอนล างของด นแดนเมโสโปเตเม ย -การประด ษฐ อ กษรล ม โดยใช ต นอ อสล ก เป นต วอ กษรบนแผ นด นเหน ยวแล วน าไป อบด วยความร อนจนแห ง -การสร างว หารซ ก แรต บนเน นส ง ใช เป นท ประกอบพ ธ กรรมทางศาสนาและศ นย กลาง ของศ ลปห ตถกรรมและโรงพยาบาล ท า ด วยด นเหน ยวตากแห ง -การแกะตราประจ าต ว ส าหร บประท บใน จดหมาย -การพ ฒนาเกษตรกรรม เช นข ดคลองส งน า สร างท านบก นน า -ความเจร ญทางด านคณ ตศาสตร ร จ กการ

เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management)

เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management) เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management) พรรณปพร จ นทร ฉาย โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 2556 เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนว ชาเล อก สาระการประกอบอาช พ รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดมหาสารคาม สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม คานา น บเป นพระมหากร ณาธ ค ณอย างหาท ส ดม ได ต อปวงชนชาวไทย สมเด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

ค าน า คณะพ ฒนาส งคม สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย

ค าน า คณะพ ฒนาส งคม สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ โครงการการศ กษาและพ ฒนามาตรฐาน และต วช ว ดความม นคงของมน ษย ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ค าน า เร อง ความม นคงของมน ษย แม ม การกล าวถ งในทางว

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นายจานงค ส ขช รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน X hhtf yj กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กสร. 3/2558 ส าน กพ ฒนามาตรฐานแรงงาน กล มงานนโยบายและแผนงาน ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ คำนำ แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เล มน ได ด าเน นการโดย น อมน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

ค ม อการบร หารงานล กเส อ ในสถานศ กษา

ค ม อการบร หารงานล กเส อ ในสถานศ กษา ค ม อการบร หารงานล กเส อ ในสถานศ กษา โดย นายก นตพ ชญ ม เคร อ ผ กาก บกล มล กเส อโรงเร ยน โรงเร ยนว ดว งขนายทาย การาม อาเภอท าม วง จ งหว ดกาญจนบ ร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาญจนบ ร เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation)

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) 1 ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) ท ปร กษา Mr. Mike Davies MS.Silvana Mehra ท ปร กษางานด าน CBR ขององค การ CBM และ ผ อานวยการแผนกพ ฒนาโครงการ

More information

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน รห สว ชา ท21101 ช อว ชา ภาษาไทยพ นฐาน สถานภาพของว ชา ภาษาไทยพ นฐาน จานวน 120 ช วโมง/ป จานวน 1.5 หน วยก ต/ภาคเร ยน ช อผ สอนนางสาวเพ ยงเพ ญ ส นหพงศ *************************************************************************************************

More information

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การได ม ค าส งให ใช

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information