มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด

Size: px
Start display at page:

Download "มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด"

Transcription

1 หน วยการเร ยนร รายได และรายจ ายของตนเองและครอบคร ว กล มสาระ ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ช นประถมศ กษาป ท 2 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ทร พยากรการผล ต เวลา 1 ช วโมง มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ส.3.1 เข าใจและสามารถบร หารจ ดการทร พยากรในการผล ตและการบร โภคการใช ทร พยากรท ม อย จาก ดได อย างม ประส ทธ ภาพและค มค า รวมท งเข าใจหล กการของเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อการดารงช ว ตอย างม ด ลยภาพ ต วช ว ด มฐ.ส.3.1ป.2/1 ระบ ทร พยากรท นามาผล ตส นค าและบร การท ใช ในช ว ตประจาว น\ จ ดประสงค การเร ยนร ส ต วช ว ด 1. อธ บายความหมายและความสาค ญของทร พยากรการผล ตได (K) 2. ระบ ทร พยากรการผล ตท ใช ในครอบคร วและโรงเร ยนได (K) 3. บอกผลท เก ดจากการใช ทร พยากรการผล ตในการผล ตส นค าและบร การได (K) 4. เห นค ณค าและความสาค ญของทร พยากรท นามาใช ในการผล ต (A) 5. ใช ทร พยากรในการผล ตส นค าและบร การได อย างค มค าและม ประส ทธ ภาพ (P สาระส าค ญ ทร พยากรการผล ตเป นส งท จะนามาผล ตให เก ดเป นส นค าและบร การเพ อสนองความต องการของผ บร โภคทร พยากร การผล ตท นามาผล ตเป นส นค าและบร การท ใช ในครอบคร วและโรงเร ยนเร ยกว าป จจ ยการผล ตม ท งท ด นแรงงานท นและ ผ ประกอบการ สาระการเร ยนร ทร พยากรท นามาใช ในการผล ต 1. ทร พยากรการผล ต 2. ส นค าและบร การท ใช ในครอบคร วและโรงเร ยน 3. ผลของการใช ทร พยากรในการผล ต กระบวนการเร ยนร 1. คร และน กเร ยนร วมก นสนทนาเก ยวก บอาช พของครอบคร วน กเร ยน แล วว เคราะห ว า อาช พน น ใช ทร พยากร ในการผล ตอะไรบ าง เช น การผล ตมะพร าว ต องใช ทร พยากรการผล ต ด งน 1.1 ใช ท ด นเพ อนปล กมะพร าว 1.2 ใช ท น ค อ ค าจ างคนปล กและเก บมะพร าว 1.3 ใช แรงงานของคนงาน 1.4 ม ผ ประกอบการ

2 2. ให น กเร ยนเล อกส นค า มา 1 อย าง แล วนามาเข ยนแผนภาพป จจ ยการผล ตท ใช ผล ตส นค าชน ดน น ลงในใบ งานท 1 เร อง ป จจ ยการผล ต แล วนาเสนอผลงานท หน าช น 3. ให น กเร ยนอภ ปรายกล มว า จะนาความร ท ได จาการเร ยนเร อง ผล ตและบร โภค ไปใช ประโยชน ใน ช ว ตประจาว นได อย างไร สร ปผลการอภ ปรายและเข ยนเป นแผนผ งความค ด ลงในใบงานท 2 เร อง การผล ต และบร โภค 4. ให น กเร ยนศ กษาใบความร แล วร วมก นแสดงความค ดเห น 5. ให น กเร ยนทาแบบฝ กห ด คร และน กเร ยนร วมก นเฉลยคาตอบ กระบวนการว ดผลประเม นผล 1. ส งเกตพฤต กรรมรายบ คคล 2. ส งเกตพฤต กรรมรายกล ม 3. การนาเสนอผลงาน 4. การตรวจผลงาน เคร องม อ 1. แบบประเม นพฤต กรรมรายบ คคล 2. แบบประเม นพฤต กรรมรายกล ม 3. แบบประเม นการนาเสนอผลงาน 4. แบบประเม นการตรวจผลงาน เกณฑ การประเม น 1. ส งเกตพฤต กรรมรายบ คคล ผ านเกณฑ ร อยละ ส งเกตพฤต กรรมรายกล ม ผ านเกณฑ ร อยละ การนาเสนอผลงาน ผ านเกณฑ ร อยละ การตรวจผลงาน ผ านเกณฑ ร อยละ 60 ส อ/แหล งการเร ยนร 1. ใบงานท 1 เร อง ป จจ ยการผล ต 2. ใบงานท 2 เร อง การผล ตและการบร โภค 3. ใบความร ท 1 เร อง ทร พยากรการผล ต 4. แบบฝ กห ด 5. หน งส อเร ยนส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ช นประถมศ กษาป ท 2

3 ใบงานท 1 เร อง ป จจ ยการผล ต ช อ.เลขท. ช น ว นท คำช แจง ให น กเร ยนร วมก นแสดงความค ดเห นเก ยวก บล กษณะของผ ผล ต

4 ใบงานท 2 เร อง การผล ตและการบร โภค ช อ เลขท.. ช น..ว นท. ค ำช แจง ให น กเร ยน เข ยนแผนผ งความค ด สร ปประโยชน ท ได จากการ เร ยน เร อง ผล ตและการบร โภค ประโยชน ของกำรเร ยนเร อง และกำรบร โภค ผล ต

5 ใบความร ท 1 เร อง ทร พยากรการผล ต ทร พยากรการผล ต ในการผล ตส นค าและบร การต าง ๆ จะต องใช ทร พยกรการผล ตหร อป จจ ยการผล ต ได แก ท ด น ทร พยากรการผล ต ท น แรงงำน ผ ประกอบกำร ผลผล ต ต วอย าง เช น ครอบคร วของส น ย ทาสวนยางพารา ท ด น ได แก สถำนท ท ใช ปล กบำงพำรำ ผ ประกอบกำร คนใน ครอบคร วของส น ย? ทร พยำกร กำรผล ต ท น ได แก เคร องม อเคร องใช ทำงกำรเกษตร ป ย และ เง นท นท ใช ซ อส งต ำง ๆ แรงงำน ได แก ก ำล งกำยและ สต ป ญญำของคนในครอบคร วท ใช ในกำรปล กและด แลร กษำต น มะพร ำวให เจร ยเต บโต

6 กา X คาตอบท ถ กท ส ด 1. ค ณตาของก กปล กมะม วงไว ท บ านจากข อความ ด งกล าว ใครเป นผ ผล ต ก. ค ณตา ข. ก ก ก. มะม วง 2. เม อเราไปต ดผม ใครเป นผ ให บร การ ก. ต วเรา ข. ช างต ดผม ค. ล กค า 3. ข อใดเป นส งท จ บต องไม ได ก. อาหาร ข. ท อย อาศ ย ค. การบร การร กษาพยาบาล 4. เด อนซ อข าวมาร บประทาน เด อนอย ในฐานะใด ก. ผ ผล ต ข. ผ บร โภค ค. ผ ให บร การ 5. ข อใดไม ใช ล กษณะของผ ผล ตท ด ก. ผล ตส นค าม ค ณภาพ ข. ไม ปลอมส นค า ค. หลอกลวงผ ซ อ แบบฝ กห ด 6. ข อใดค อล กษณะของผ บร โภคท ด ก. ใช จ ายอย างประหย ด ข. ซ อส นค าท ม ย ห อราคาแพง ค. ซ อส นค าเก นความจาเป น 7. ใครปฏ บ ต ตนได ถ กต อง ก. เนตรใช จ ายฟ มเฟ อย ข. ฟ าวางแผนการใช จ าย ค. เก ซ อส นค าอย างรวดเร วโดยไม เล อก 8. ข อใดไม เป นทร พยากรการผล ต ก. ท ด น ข. ท น ง. ผ บร โภค 9. ส งท ได จากทร พยากรการผล ตค อข อใด ก. ผ ผล ต ข. ผลผล ต ค. การผล ต 10. ข อใดไม ใช ท นท ใช ในการทานา ก. ข าว ข. เง นท น ค. ป ย

7 หน วยการเร ยนร รายได และรายจ ายของตนเองและครอบคร ว กล มสาระ ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ช นประถมศ กษาป ท 2 แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 เร อง การผล ตและการบร โภค เวลา 2 ช วโมง มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ส.3.1 เข าใจและสามารถบร หารจ ดการทร พยากรในการผล ตและการบร โภคการใช ทร พยากรท ม อย จาก ดได อย างม ประส ทธ ภาพและค มค า รวมท งเข าใจหล กการของเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อการดารงช ว ตอย างม ด ลยภาพ ต วช ว ด มฐ.ส.3.1ป.2/1 ระบ ทร พยากรท นามาผล ตส นค าและบร การท ใช ในช ว ตประจาว น\ จ ดประสงค การเร ยนร ส ต วช ว ด 1. อธ บายความหมายและความสาค ญของทร พยากรการผล ตได (K) 2. ระบ ทร พยากรการผล ตท ใช ในครอบคร วและโรงเร ยนได (K) 3. บอกผลท เก ดจากการใช ทร พยากรการผล ตในการผล ตส นค าและบร การได (K) 4. เห นค ณค าและความสาค ญของทร พยากรท นามาใช ในการผล ต (A) 5. ใช ทร พยากรในการผล ตส นค าและบร การได อย างค มค าและม ประส ทธ ภาพ (P) สาระส าค ญ การผล ต หมายถ ง การแปรสภาพทร พยากรท ม อย อย างจาก ด ให เก ดประโยชน เป นส นค าหร อบร การ เพ อ ตอบสนองความต องการมน ษย การบร โภค หมายถ ง การใช ประโยชน จากส นค าและบร การ เพ อตอบสนองความต องการ ของตนเอง สาระการเร ยนร การผล ต การบร โภค

8 กระบวนการเร ยนร 1. คร และน กเร ยนร วมก นอภ ปรายและยกต วอย างเก ยวก บความหมายของผ ผล ต การผล ต และผลผล ต เช น พ อ ของดาม สวนมะพร าว พอของดาเป นผ ผล ต การปล กมะพร าวเป นการผล ต มะพร าวเป นผลผล ต เป นต น จากน นให น กเร ยนแต ละคนบอกอาช พของผ ปกครองตนเอง และว เคราะห ว า ใครเป นผ ผล ต อะไรเป นการ ผล ต และอะไรเป นผลผล ต 2. คร และน กเร ยนร วมก นอภ ปรายและยกต วอย างเก ยวก บความหมายของการให บร การ เช น ดาไม สบายไปหา หมอ ค ณหมอเป นผ ให บร การ การร กษาพยาบาลเป นการให บร การ ดาเป นผ ร บบร การ แล วให น กเร ยน ยกต วอย างอาช พท ให บร การ ท น กเร ยนเคยใช และว เคราะห ว าใครเป นผ ให บร การ ใครเป นผ ร บผ ดชอบ และ ให บร การอะไร 1. ให น กเร ยนแสดงบทบาทสมม ต เก ยวก บการผล ตและการให บร การ แล วให เพ อนช วยก นว เคราะห 2. ให น กเร ยนสารวจครอบคร วของตนเองว า อย ในฐานะผ ผล ตอย างไรบ าง บ นท กข อม ล ลงในใบงานท 1 เร อง การผล ต แล วนาเสนอผลงานท หน าช น 3. คร และน กเร ยนร วมก นอภ ปรายและยกต วอย าเก ยวก บความหมายของการบร โภค เป นต น แล วให น กเร ยน ยกต วอย างและว เคราะห ว า ใครเป นผ บร โภค และอะไรเป นการบร โภค 4. ให น กเร ยนแสดงบทบาทสมม ต เก ยวก บการบร โภค แล วให เพ อนช วยก นว เคราะห 5. ให น กเร ยนสารวจครอบคร วของตนเองว า อย ในฐานะผ บร โภคอย างไรบ าง บ นท กข อม ลและวาด ภาพประกอบ ลงในใบงานท 2 เร อ การบร โภค แล วนาเสนอผลงานท หน าช น 6. น กเร ยนร วมก นสร ปเก ยวก บการผล ตและการบร โภคและศ กษาใบความร กระบวนการว ดผลประเม นผล 1. ส งเกตพฤต กรรมรายบ คคล 2. ส งเกตพฤต กรรมรายกล ม 3. การนาเสนอผลงาน 4. การตรวจผลงาน เคร องม อ 1. แบบประเม นพฤต กรรมรายบ คคล 2. แบบประเม นพฤต กรรมรายกล ม 3. แบบประเม นการนาเสนอผลงาน 4. แบบประเม นการตรวจผลงาน เกณฑ การประเม น 1. ส งเกตพฤต กรรมรายบ คคล ผ านเกณฑ ร อยละ ส งเกตพฤต กรรมรายกล ม ผ านเกณฑ ร อยละ การนาเสนอผลงาน ผ านเกณฑ ร อยละ การตรวจผลงาน ผ านเกณฑ ร อยละ 60

9 ส อ/แหล งการเร ยนร 1. ใบงานท 3 เร อง การผล ต 2. ใบงานท 4 เร อง การบร โภค 3. ใบความร ท 2 เร อง ผล ตและบร โภค 4. หน งส อเร ยนส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ช นประถมศ กษาป ท 2

10 ใบงานท 3 เร อง การผล ต ช อ เลขท.. ช น..ว นท. ค ำช แจง ให น กเร ยนสารวจครอบคร วของตนเองว า อย ในฐานะผ ผล ต อย างไรแล วบ นท กข อม ล และวาดภาพประกอบ ครอบคร วของฉ นม ฐานะเป นผ ผล ต ด งน

11 ใบงานท 4 เร อง การบร โภค ช อ เลขท.. ช น..ว นท. ค ำช แจง ให น กเร ยนสารวจครอบคร วของตนเองว า อย ในฐานะผ ผล ต อย างไรแล วบ นท กข อม ล และวาดภาพประกอบ ครอบคร วของฉ นม ฐานะเป นผ บร โภค ด งน

12 ใบความร ท 2 เร อง การผล ตและการบร โภค การผล ตและการบร โภค ในช มชนท เราอาศ ยอย ม กจะม ผ คนประกอบอาช พต าง ๆ มากมายการประกอบอาช พของคน ทาให เก ดการผล ตส ง ต าง ๆ ข นมา การผล ต หมายถ ง การทาส งของหร อการให บร การต าง ๆ เพ อสนองความต องการของคนเรา เช น ค ณพ อของสมร กษ ม สวนมะพร าว เม อมะพร าวออกผล ก จะม โรงงานมาร บซ อมะพร าวไปทากะท กล อง ค ณพ อของสมร กษ เร ยกว า ผ ผล ต การปล กสวนมะพร าว เร ยกว า การผล ต มะพร าว เร ยกว า ผลผล ต เม อสมร กษ ไม สบาย แม พาสมร กษ ไปหาหมอท คล น กใกล บานเส ยเง นค าร กษาพยาบาลไป 300 บาท ค ณหมอ เป น ผ ให บร การ การร กษาพยาบาล เป น การให บร การ ด งน นส งต าง ๆ ท คนเราผล ตข นมาจ งสามารถแบ งเป น 2 ประเภท ได แก 1. ส งท จ บต องได เช น อาหาร เคร องน งห ม ท อย อาศ ย ยาร กษาโรค เคร องม อเคร องใช ต าง ๆ 2. ส งท จ บต องไม ได ได แก บร การในร ปแบบต าง ๆ เช น บร การต ดผม บร การร กษาพยาบาล ส วนการนาผลผล ตต าง ๆ ไปใช ประโยชน หร อการท เราไปใช บร การต าง ๆ น น เป นการบร โภค การบร โภค หมายถ ง การใช ประโยชน จากส นค าและบร การ เพ อสนองความ ต องการของตนเอง

13 หน วยการเร ยนร รายได และรายจ ายของตนเองและครอบคร ว กล มสาระ ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ช นประถมศ กษาป ท 2 แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 เร อง พฤต กรรมการบร โภคส นค า เวลา 2 ช วโมง มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ส.3.1 เข าใจและสามารถบร หารจ ดการทร พยากรในการผล ตและการบร โภคการใช ทร พยากรท ม อย จาก ดได อย างม ประส ทธ ภาพและค มค า รวมท งเข าใจหล กการของเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อการดารงช ว ตอย างม ด ลยภาพ ต วช ว ด มฐ.ส.3.1ป.2/3 บ นท กรายร บรายจ ายของตนเอง จ ดประสงค การเร ยนร ส ต วช ว ด 1. บอกท มาของรายได และรายจ ายของครอบคร วได (K) 2. เห นความสาค ญของการวางแผนการใช จ ายเง นให เหมาะสมก บรายได (A) 3. ว เคราะห ผลด ของการใช จ ายเง นให เหมาะสมก บรายได ของครอบคร ว (K, P) สาระสาค ญ การเล อกบร โภคส นค าท ด จะทาให ม ประโยชน ต อตนเอง สาระการเร ยนร พฤต กรรมการบร โภคส นค า กระบวนการเร ยนร 1. คร นาส นค าท ม ของแถมมาให น กเร ยนด และร วมก นอภ ปรายถ งการเล อกซ อส นค าว าต องซ ออย างไร และ ส นค าท ม ของแถม เราจาเป นต องซ อหร อไม เพราะเหต ใด 2. ให น กเร ยนสารวจพฤต กรรมการบร โภคส นค าของตนเอง ลงในใบงานท 1 เร อง พฤต กรรมการบร โภค ส นค า ถ าพบข อบกพร องให นามาปร บปร งแก ไข 3. ให น กเร ยนแบ งกล ม ๆ ละ 5 6 คน นาผลจากการสารวจพฤต กรรมการบร โภคส นค าของแต ละคน มาแสดง บทบาทสมม ต แล วให เพ อน ๆ ช วยประเม นผลว า ม พฤต กรรมการบร โภคส นค าท ไม ด อย างไร และควร ปร บปร งแก ไขอย างไร 4. คร และน กเร ยนช วยก นสร ปพฤต กรรมการบร โภคส นค าท ด แล วให น กเร ยนจดบ นท กลงสม ด 5. ทบทวนเร อง พฤต กรรมการบร โภคท ด (ล กษณะของผ บร โภคท ด ) จากใบความร 6. ให น กเร ยนร วมก นแสดงความค ดเห นเก ยวก บล กษณะของผ ผล ตและผ บร โภคท ด และบ นท กข อม ลลงใน ตาราง ลงในใบงานท 2 เร อง ล กษณะของผ ผล ตและผ บร โภคท ด แล วนาเสนอผลงานท หน าช น

14 7. ให น กเร ยนนาข อม ลท ได จากการอภ ปรายในข อ 6 มาแสดงบทบาทสมม ต เร อง ล กษณะของผ ผล ตท ด และ ผ บร โภคท ด 8. น กเร ยนศ กษาใบความร แล วร วมก นอภ ปรายแสดงความค ดเห น กระบวนการว ดผลประเม นผล 1. ส งเกตพฤต กรรมรายบ คคล 2. ส งเกตพฤต กรรมรายกล ม 3. การนาเสนอผลงาน 4. การตรวจผลงาน เคร องม อ 1. แบบประเม นพฤต กรรมรายบ คคล 2. แบบประเม นพฤต กรรมรายกล ม 3. แบบประเม นการนาเสนอผลงาน 4. แบบประเม นการตรวจผลงาน เกณฑ การประเม น 1. ส งเกตพฤต กรรมรายบ คคล ผ านเกณฑ ร อยละ ส งเกตพฤต กรรมรายกล ม ผ านเกณฑ ร อยละ การนาเสนอผลงาน ผ านเกณฑ ร อยละ การตรวจผลงาน ผ านเกณฑ ร อยละ 60 ส อ/แหล งการเร ยนร 1. ใบงานท 5 เร อง พฤต กรรมการบร โภคส นค า 2. ใบงานท 6 เร อง ล กษณะของผ ผล ตและผ บร โภคท ด 3. ใบความร ท 3 เร อง ล กษณะของผ บร โภค 4. หน งส อเร ยนส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ช นประถมศ กษาป ท 2

15 ใบงานท 5 เร อง พฤต กรรมการบร โภคส นค า ช อ.เลขท. ช น ว นท คำช แจง ให น กเร ยนสารวจพฤต กรรมการบร โภคส นค าของตนเอง ถ าพบ ข อบกพร องให นามาปร บปร งแก ไข พฤต กรรมการบร โภคส นค า 1. ตรวจสอบราคาส นค าก อนซ อ 2. ตรวจสอบค ณภาพของส นค าก อนซ อ 3. เปร ยบเท ยบราคาส นค าก อนต ดส นใจ ซ อ 4. ซ อส นค าตามความจาเป น 5. ซ อส นค าเพราะอยากได ของแถม 6. ซ อส นค าเพราะเช อคาโฆษณา ระด บพฤต กรรม ทาเป นประจา ทาเป นบางคร ง ไม เคยทา......

16 ใบงานท 6 เร อง ล กษณะของผ ผล ตและผ บร โภคท ด ช อ.เลขท. ช น ว นท คำช แจง ให น กเร ยนร วมก นแสดงความค ดเห นเก ยวก บล กษณะของผ ผล ต และผ บร โภคท ด จากน นบ นท กข อม ลลงในตาราง ล กษณะของผ ผล ตท ด ล กษณะของผ บร โภคท ด ค ณธรรมท เก ยวข อง

17 ใบความร ท 3 เร อง ล กษณะของผ บร โภค ต วเราและคนในครอบคร วของเราน น ถ อเป นผ บร โภค เพราะในช ว ตประจาว นของเรา เราไม สามารถผล ตส งต าง ๆ ใช เองได ท กอย าง ด งน นเราจ งต องพ งพาผ ผล ตส นค าต าง ๆ โดยการซ อส นค าบางอย างมาใช เช น เม อน กเร ยนมาเร ยน หน งส อ น กเร ยนต องซ อเคร องแบบน กเร ยนอ ปกรณ การเร ยน หน งส อ เป นต น เพราะส งเหล าน น กเร ยนไม สามารถผล ต ข นใช เองได น กเร ยนจ งอย ในฐานะผ บร โภค และถ าครอบคร วของเราม อาช พท ทาให เก ดผลผล ตและบร การต าง ๆ เราก เป นผ ผล ต เช น พ อของสมร กษ ทาสวน มะพร าว สมร กษ ช วยพ อเก บมะพร าวขาย ด งน น พ อและสมร กษ จ งเป นผ ผล ตด วย ล กษณะของผ ผล ตท ด 1. ผล ตส นค าม ค ณภาพ 2. ไม หลอกลวงผ ซ อ 3. ไม ปลอมปนส นค า 4. ม ความซ อส ตย ส จร ต 5. ร บผ ดชอบต อผลผล ตของตนเอง ล กษณะของผ บร โภคท ด 1. เล อกซ อส นค าอย างฉลาด 2. ใช จ ายอย างประหย ด 3. เล อกซ อเฉพาะส งของท จาเป นต องใช 4. วางแผนการใช จ ายให สมด ลระหว างรายร บ - รายจ าย

18 หน วยการเร ยนร รายได และรายจ ายของตนเองและครอบคร ว กล มสาระ ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ช นประถมศ กษาป ท 2 แผนการจ ดการเร ยนร ท 4 เร อง รายร บ รายจ ายของครอบคร ว เวลา 2 ช วโมง มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ส.3.1 เข าใจและสามารถบร หารจ ดการทร พยากรในการผล ตและการบร โภคการใช ทร พยากรท ม อย จาก ดได อย างม ประส ทธ ภาพและค มค า รวมท งเข าใจหล กการของเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อการดารงช ว ตอย างม ด ลยภาพ ต วช ว ด มฐ.ส.3.1ป.2/3 บ นท กรายร บรายจ ายของตนเอง จ ดประสงค การเร ยนร 1. บอกท มาของรายได และรายจ ายของครอบคร วได (K) 2. เห นความสาค ญของการวางแผนการใช จ ายเง นให เหมาะสมก บรายได (A) 3. ว เคราะห ผลด ของการใช จ ายเง นให เหมาะสมก บรายได ของครอบคร ว (K, P) สาระการสาค ญ การศ กษาเก ยวก บรายร บ รายจ ายของครอบคร ว ทาให สามารถวางแผนการใช จ ายได อย าเหมาะสม รวมท งเก บ ออมเง นเพ อไว ใช ในยามจาเป น สาระการเร ยนร รายร บ รายจ ายของครอบคร ว

19 กระบวนการเร ยนร 1. ให น กเร ยนอาสาสม ครออกมาเล าเก ยวก บรายร บ รายจ าย และเง นออมของตนเองท หน าช น 2. คร สนทนาซ กถามน กเร ยนเก ยวก บรายร บ รายจ ายของครอบคร วว า ค ณพ อ ค ณแม ของน กเร ยนทางาน อะไร ม รายได เด อนละเท าไร ม ค าใช จ ายในบ าน ประมาณเด อนละเท าไร 3. ให น กเร ยนส มภาษณ สมาช กในครอบคร วเก ยวก บรายได บ นท กข อม ล ลงในใบงานท 1 เร อง รายร บ รายจ ายในครอบคร ว แล วนาเสนอผลงานท หน าช น 4. คร สนทนาซ กถามน กเร ยนเก ยวก บรายร บ รายจ ายของตนเอง เช น น กเร ยนม รายร บว นละเท าไร ได เง นมา อย างไร ม ค าใช จ ายว นละเท าไร ค าอะไรบ าง และม เง นเหล อหร อไม เง นท เหล อนาไปทาอะไร 5. ให น กเร ยนบ นท กรายร บของตนเองท ได จากพ อแม และวางแผนการใช จ ายเง น ลงในใบงานท 2 เร อง รายร บ รายจ ายของฉ น แล วนาเสนอผลงานท หน าช น 6. ให น กเร ยนช วยก นสร ปความหมายของคาว า รายร บและรายจ าย 7. ให น กเร ยนศ กษาใบความร แล วร วมก นอภ ปรายแสดงความค ดเห น กระบวนการว ดผลประเม นผล 1. ส งเกตพฤต กรรมรายบ คคล 2. ส งเกตพฤต กรรมรายกล ม 3. การนาเสนอผลงาน 4. การตรวจผลงาน เคร องม อ 1. แบบประเม นพฤต กรรมรายบ คคล 2. แบบประเม นพฤต กรรมรายกล ม 3. แบบประเม นการนาเสนอผลงาน 4. แบบประเม นการตรวจผลงาน เกณฑ การประเม น 1. ส งเกตพฤต กรรมรายบ คคล ผ านเกณฑ ร อยละ ส งเกตพฤต กรรมรายกล ม ผ านเกณฑ ร อยละ การนาเสนอผลงาน ผ านเกณฑ ร อยละ การตรวจผลงาน ผ านเกณฑ ร อยละ 60 ส อ/แหล งการเร ยนร 1. ใบงานท 7 เร อง รายร บ รายจ ายในครอบคร ว 2. ใบงานท 8 เร อง รายร บ รายจ ายของฉ น 3. ใบความร ท 4 เร อง รายร บ รายจ ายของครอบคร ว 4. หน งส อเร ยนส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ช นประถมศ กษาป ท 2

20 ใบงานท 7 เร อง รายร บ รายจ ายในครอบคร ว ช อ เลขท.. ช น..ว นท. ค ำช แจง ให น กเร ยนส มภาษณ สมาช กในครอบคร วเก ยวก บรายได และ บ นท กข อม ลตามความเป นจร ง ครอบคร วฉ น ม จานวนสมาช กท งหมด.. คน เป นผ ท ม งานทาหร อม รายได คน สมาช กในครอบคร ว ท ม ประกอบอาช พ รายได /เด อน (บาท) งานทา จานวนเง นรวม.

21 ใบงานท 8 เร อง รายร บ รายจ ายของฉ น ช อ เลขท.. ช น..ว นท. ค ำช แจง ให น กเร ยนบ นท กรายร บของตนเองท ได จากพ อแม และวางแผนการใช จ ายเง น ฉ นได ร บเง นมาโรงเร ยนเป น รายว น รายส ปดาห รายเด อน ฉ นได ร บเง นมาโรงเร ยน เฉล ยว นละ.. บาท เม อได ร บเง นแล ว ฉ นวางแผนการใช จ ายเง น ด งน...

22 ใบความร ท 4 เร อง รายร บ รายจ ายของครอบคร ว รายร บ รายจ ายของครอบคร ว รายได หร อรายร บ ค อ เง นท หาได จากการประกอบอาช พต าง ๆ เช น ชาวนา ม รายได จากการ ขายข าว ชาวสวน ม รายได จากการ ขายพ ชผ กผลไม พ อค าแม ค า ม รายได จากการ ขายส งของต างๆ แล วม กาไร รายได ของครอบคร ว ค อ เง นท ท กคนในครอบคร วหาได รวมก น รายได ท แต ละครอบคร วหามาได น น เป นเง นท แต ละครอบคร วนามาใช จ ายในการดารงช ว ต รายจ าย ค อ เง นท นาไปซ อส งต าง ๆ ในการดารงช ว ต เช น อาหาร เส อผ า ยาร กษาโรค และเป นค าใช จ ายต าง ๆ เช น ค าน าประปา ค าไฟฟ า ค าเด นทาง ค าเล าเร ยนของล ก รายจ ายของครอบคร ว ค าใช จ ายในการดารงช ว ต ค าอาหาร ค าเคร องน งห ม ค ายาร กษาโรค อ น ๆ ค าใช จ ายต าง ๆ ค าไฟฟ า ค าโทรศ พท ค าพาหนะในการเด นทาง ค าเล าเร ยนล ก ๆ อ น ๆ

23 หล กในการใช จ ายท เหมาะสม 1. ซ อของท จาเป น โดยคาน งถ งค ณภาพและราคา 2. ควรทาบ ญช รายร บ รายจ ายของครอบคร ว 3. ใช ส งของต าง ๆ อย างระม ดระว ง และถ าส งของใดท ชาร ดแล วแต สามารถซ อมแซมได ควรนาไป ซ อมแซม ไม ควรซ อใหม 4. แบ งเง นส วนหน งของรายร บไว เป นเง นออมของครอบคร ว ผลท เก ดข น เป นหน ไม ม เง นออม รายร บน อย รายจ ายมาก ผลท เก ดข น ไม เป นหน ม เง นออม รายร บมาก รายจ ายน อย

24 หน วยการเร ยนร รายได และรายจ ายของตนเองและครอบคร ว กล มสาระ ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ช นประถมศ กษาป ท 2 แผนการจ ดการเร ยนร ท 5 เร อง การออมเง น เวลา 1 ช วโมง มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ส.3.1 เข าใจและสามารถบร หารจ ดการทร พยากรในการผล ตและการบร โภคการใช ทร พยากรท ม อย จาก ดได อย างม ประส ทธ ภาพและค มค า รวมท งเข าใจหล กการของเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อการดารงช ว ตอย างม ด ลยภาพ ต วช ว ด มฐ.ส.3.1ป.2/4 สร ปผลด ของการใช จ ายท เหมาะสมก บรายได และการออม จ ดประสงค การเร ยนร ส ต วช ว ด 1. บอกท มาของรายได และรายจ ายของครอบคร วได (K) 2. เห นความสาค ญของการวางแผนการใช จ ายเง นให เหมาะสมก บรายได (A) 3. ว เคราะห ผลด ของการใช จ ายเง นให เหมาะสมก บรายได ของครอบคร ว (K, P) สาระส าค ญ เง นออมเป นป จจ ยท จะทาให เป าหมายซ งบ คคลกาหนดไว ในอนาคตบรรล จ ดประสงค เช น กาหนดเป าหมายไว ว า จะต องม บ านเป นของตนเองในอนาคตให ได เง นออมจะเป นป จจ ยสาค ญท กาหนดเป าหมายท วางไว เป นจร งข นมาได นอกจากน เง นออมย งใช สาหร บแก ไขป ญหาความเด อดร อนทางการเง นท อาจเก ดข นอย างคาดไม ถ งของบ คคลได ด วย ด งน น บ คคลจ งควรม การออมอย างสม าเสมอในช ว ต สาระการเร ยนร ประเภทและประโยชน ของการออมเง น กระบวนการเร ยนร 1.คร นาบ ญช ธนาคารมาให น กเร ยนด แล วร วมก นสนทนาถ งการเก บออมเง นว าม ประโยชน อย างไรบ าง 2.คร สนทนาซ กถามน กเร ยนเก ยวก บรายร บ รายจ ายของตนเอง เช น น กเร ยนม เง นออมหร อไม ม จานวนเท าไร เง นออมน นเก บไว ท ใด (ท บ าน หร อท ธนาคาร) จะนาไปใช ทาอะไรถ าน กเร ยนไม ม เง นออม เพราะเหต ใดจ งไม ม จะทา อย างไรให ตนเองม เง นออม และเง นออมม ประโยชน ต อตนเองอย างไร

25 3.คร เล าน ทานเก ยวก บการประหย ดให น กเร ยนฟ ง แล วให น กเร ยนร วมก นแสดงบทบาทสมม ต ประกอบ จากน น คร ให น กเร ยนช วยก นสร ปความหมายของคาว า เง นออม 4.ให น กเร ยนตอบคาถามต อไปน ตามความเป นจร ง ลงในใบงานท 9 เร อง เง นออมของฉ น แล วนาเสนอผลงานท หน าช น 5.น กเร ยนร วมก นสร ปถ งประโยชน ของการออมเง น กระบวนการว ดผลประเม นผล 1.ส งเกตพฤต กรรมรายบ คคล 2.ส งเกตพฤต กรรมรายกล ม 3.การนาเสนอผลงาน 4.การตรวจผลงาน เคร องม อ 1.แบบประเม นพฤต กรรมรายบ คคล 2.แบบประเม นพฤต กรรมรายกล ม 3.แบบประเม นการนาเสนอผลงาน 4.แบบประเม นการตรวจผลงาน เกณฑ การประเม น 1.ส งเกตพฤต กรรมรายบ คคล ผ านเกณฑ ร อยละ 60 2.ส งเกตพฤต กรรมรายกล ม ผ านเกณฑ ร อยละ 60 3.การนาเสนอผลงาน ผ านเกณฑ ร อยละ 60 4.การตรวจผลงาน ผ านเกณฑ ร อยละ 60 ส อ/แหล งการเร ยนร 1.ใบงานท 9 เร อง เง นออมของฉ น 2.ใบความร ท 5 เร อง การออมเง น

26 ใบความร ท 5 เร อง การออมเง น การออมเง น การออม ค อ รายได ของแต ละบ คคลท เหล ออย หล งจากห กค าใช จ ายต าง ๆ ออกไปแล ว การออมเง น สามารถทาได 2 แบบ ค อ 1. การออมเง นไว ท บ าน โดยเก บใส กระป กออมส น หร อฝากไว ท พ อแม การออมเง นว ธ น จะไม ทาให ได ร บ ผลประโยชน ตอบแทนจากเง นออมของเรา 2. การออมเง นโดยฝากก บธนาคาร โดยนาเง นท ออมได ไปเป ดบ ญช เพ อฝากเง นไว ก บธนาคาร การออมเง นว ธ น จะได ร บประโยชน ตอบแทนจากธนาคาร ค อ ดอกเบ ย การท สมาช กในครอบคร วร จ กใช จ ายและเก บออม เป นส งสาค ญท จะช วยให ครอบคร วม เง นออม การร จ กใช จ าย และเก บออม ช วยฝ กให เราม ค ณธรรม ด งน 1) ฝ กให เป นคนประหย ด ร จ กใช จ ายตามความจาเป น 2) ฝ กให เป นคนม ความร บผ ดชอบ วางแผนการใช จ ายของตนเอง 3) ฝ กให เป นคนม ความซ อส ตย ไม แคะกระป กออมส นเอาเง นออกมาใช โดยไม จาเป น 4) ฝ กให เป นคนม ระเบ ยบว น ยในตนเอง

27 ใบงานท 9 เร อง เง นออมของฉ น ให น กเร ยนตอบคาถามต อไปน ตามความเป นจร ง 1. ป จจ บ นน น กเร ยนม เง นเก บออมหร อไม ม ไม ม 2. ถ าน กเร ยนม เง นเก บออม น กเร ยนเก บโดยว ธ ใด หยอดกระป กออมส น ฝากพ อแม ไว ฝากธนาคาร 3. น กเร ยนม ระยะเวลาในการเก บออมเง นอย างไร เก บท กว น เก บเป นบางว น เก บท กส ปดาห อ น ๆ 4. สาหร บคนท ไม ม เง นเก บออม เป นเพราะอะไร..

28 กา X คาตอบท ถ กท ส ด แบบฝ กห ดก อน หล งเร ยนหน วยการเร ยนร รายได และรายจ ายของตนเองและครอบคร ว 1. ข อใดไม ใช หล กการใช จ ายท เหมาะสม ก. ผ งทาบ ญช รายร บรายจ าย ข. แตนแบ งเง นส วนหน งไว เป นเง นออม ค. ปอนแบ งเง นส วนหน งไว เล นเกม 2.ข อใดเป นการออม ก. พ ทชอบซ อหน งส อการ ต น ข. แจ มนาเง นไปฝากไว ก บแม ค. เจชอบถ ายร ป 3.การนาผลผล ตไปใช ประโยชน เร ยกว าอะไร ก. การบร โภค ข. การผล ต ค. การขนส ง 4.ใครเป นต วอย างของผ ผล ตท ด ก. จอมผล ตส นค าราคาถ กแต ไม ม ค ณภาพ ข. แอนร บผ ดชอบต อผลผล ตของตน ค. ต วช งส นค าไม ตรงตามจร ง 5.ข อใดค อป จจ ยการผล ต

29 ก. รถยนต ข. นาฬ กา ค. เคร องจ กร กา X คาตอบท ถ กท ส ด เฉลยแบบฝ กห ดก อน หล งเร ยนหน วยการเร ยนร รายได และรายจ ายของตนเองและครอบคร ว 1. ข อใดไม ใช หล กการใช จ ายท เหมาะสม ก. ผ งทาบ ญช รายร บรายจ าย ข. แตนแบ งเง นส วนหน งไว เป นเง นออม ค. ปอนแบ งเง นส วนหน งไว เล นเกม 2.ข อใดเป นการออม ก. พ ทชอบซ อหน งส อการ ต น ข. แจ มนาเง นไปฝากไว ก บแม ค. เจชอบถ ายร ป 3.การนาผลผล ตไปใช ประโยชน เร ยกว าอะไร ก. การบร โภค ข. การผล ต ค. การขนส ง 4.ใครเป นต วอย างของผ ผล ตท ด ก. จอมผล ตส นค าราคาถ กแต ไม ม ค ณภาพ ข. แอนร บผ ดชอบต อผลผล ตของตน ค. ต วช งส นค าไม ตรงตามจร ง 5.ข อใดค อป จจ ยการผล ต

30 ก. รถยนต ข. นาฬ กา ค. เคร องจ กร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 1 ค ม อน กเร ยน ช ดการเร ยน ว ชา การบร หารการจ ดซ อ เร อง การบร หารส นค าคงคล ง สาหร บช น ปวส. 1 แผนกว ชาการตลาด ช ดท 1 แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 2 ค ม อน กศ กษา

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนผ งแนวค ด เส ยงในภาษา สระ พย ญชนะ วรรณย กต สระแท ม 18 เส ยง เส ยงส น 9 เส ยงยาว 9 สระประสม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 (นว ตกรรมว ธ สอนว ทยาศาสตร ) แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 1 โดย นางจ ร ญญา หง าฝา ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนเทศบาล 2 (คลองจ

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน การบร หารงบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป เง นอ ดหน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน รายการค าจ ดการสอน (ค าอาหารน กเร ยนประจาพ กนอน) 51 น ยาม งบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ รห ส 2201-2110 ว ชา การบ ญช ก บคอมพ วเตอร สาขาว ชา พณ ชยการ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ ทธศ กราช 2546) ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม จ ดทาโดย

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ SP MODEL รห สว ชา พ ๒๒๑๐๓ รายว ชา พลศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง

โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง คำ นำ โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง สำาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก บสำาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ท ดำาเน นการส งเสร มให โรงเร ยนม ความร และนำาว ชาการและเทคโนโลย

More information

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ( ASEAN ) ได ก อต งข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มความเข าใจอ นด ต อก นระหว างประเทศในภ ม

More information

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย จ ดม งหมาย เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ท ง 5 ด าน ได แก ท กษะการส งเกต ท กษะการจ าแนก ท กษะการแสดงปร

More information

มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐาน การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ช อหน งส อ : มาตรฐานการปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ISBN : 978-616-202-036-0

More information

คำแนะน ำกำรใช ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต กำรส ำหร บคร ผ สอน

คำแนะน ำกำรใช ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต กำรส ำหร บคร ผ สอน 1 คำแนะน ำกำรใช ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต กำรส ำหร บคร ผ สอน ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต การ เร อง งานประด ษฐ และการจ ดสวนถาด รายว ชาการงานอาช พและ เทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พ (2001-2001) ช อหน วย เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office หน วยท 11 สอนคร งท 11 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง PowerPoint 2010 ช อเร องหร

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information