โมด ล 2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ คณะกรรมการว ชาการ (บรรณาร กษ )

Size: px
Start display at page:

Download "โมด ล 2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ คณะกรรมการว ชาการ (บรรณาร กษ )"

Transcription

1 โมด ล 2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ คณะกรรมการว ชาการ (บรรณาร กษ )

2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ 1. การศ กษาความต องการสารสนเทศของผ ใช 1.1 ความต องการสารสนเทศของผ ใช 1.2 ว ธ การศ กษาความต องการสารสนเทศของผ ใช 1.3 ข นตอนในการศ กษาความต องการสารสนเทศของผ ใช 2. การค ดเล อกและจ ดหาทร พยากรสารสนเทศ 2.1 นโยบายการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ 2.2 การค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ 2.3 การจ ดหาทร พยากรสารสนเทศ 3. การประเม นทร พยากรสารสนเทศ

3 การพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ การพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ (Collection Development) หร อการจ ดการทร พยากรสารสนเทศ (Collection Management) หมายถ ง กระบวนการทางว ชาช พท ด าเน นการเพ อให ม ทร พยากร- สารสนเทศท สอดคล องก บความจาเป นและความต องการของผ ใช

4 การพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ (ต อ) ก จกรรมส าค ญในการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศท จะ กล าวถ งในท น ประกอบด วย 1. การศ กษาความต องการสารสนเทศของผ ใช 2. การจ ดทานโยบายการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ 3. การค ดเล อกและจ ดหาทร พยากรสารสนเทศ 4. การประเม นทร พยากรสารสนเทศ

5 ความต องการ สารสนเทศของผ ใช

6 ความต องการสารสนเทศของผ ใช ความต องการสารสนเทศของผ ใช หมายถ ง การตระหน ก ร ถ งความไม ร หร อความไม แน ใจท ม อย ของสารสนเทศ และ ต องการสารสนเทศเพ อช วยให สามารถดาเน นการต าง ๆ ได เช น เพ อให เก ดความร ความเข าใจ เพ อเสร มสร างความแน ใจ เพ อ แก ไขป ญหา และเพ อต ดส นใจ เป นต น

7 ความต องการสารสนเทศของผ ใช (ต อ) กล มผ ใช สารสนเทศท สาค ญในห องสม ดโรงเร ยน น กเร ยน คร ผ สอน ผ บร หารโรงเร ยน ผ ปกครองของน กเร ยน จ าแนกตามระด บอาย หร อระด บช นเร ยนของ น กเร ยน ความต องการเป นพ เศษของน กเร ยน หร อความสามารถพ เศษของน กเร ยน

8 ประโยชน ของการศ กษาความต องการสารสนเทศของผ ใช ในการดาเน นงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ การวางแผนและจ ดทานโยบายการพ ฒนา ทร พยากรสารสนเทศ การค ดเล อกและการจ ดหาทร พยากร- สารสนเทศ

9 ล กษณะของสารสนเทศท เหมาะสมก บความต องการ สารสนเทศของผ ใช เน อหาของสารสนเทศ ความถ กต องของสารสนเทศ ปร มาณของสารสนเทศ ความซ บซ อนของสารสนเทศ ความท นสม ยของสารสนเทศ ความท นการของสารสนเทศ ภาษาของสารสนเทศ การนาเสนอสารสนเทศ ค ณภาพของส อท ใช ใน การนาเสนอสารสนเทศ ประโยชน ในการน าสารสนเทศ ไปใช

10 ว ธ การศ กษาความต องการสารสนเทศของผ ใช การว เคราะห การใช ทร พยากรสารสนเทศและบร การสารสนเทศใน อด ต เช น การพ จารณาประว ต การใช ทร พยากรสารสนเทศ การใช ทร พยากรสารสนเทศในก จกรรมการเร ยนการสอนในช นเร ยน การว เคราะห คาขอใช สารสนเทศ การใช บร การย มระหว างห องสม ด การศ กษาการอ างถ ง เช น การพ จารณารายการอ างอ งในผลงานว ชาการของคร ผ สอน การพ จารณารายการอ างอ งในผลงานของน กเร ยน

11 ว ธ การศ กษาความต องการสารสนเทศของผ ใช (ต อ) การว เคราะห สถานการณ การศ กษาหล กฐานท เก ยวข องก บผ ใช การสอบถามจากผ ใช การศ กษาความต องการสารสนเทศจากผ ใช การใช แบบสอบถาม การส มภาษณ การส งเกต การจดบ นท ก

12 ข นตอนในการดาเน นการศ กษา ความต องการสารสนเทศของผ ใช การกาหนดผ ท จะดาเน นการศ กษา การศ กษางานในอด ต การกาหนดว ตถ ประสงค และขอบเขตของการศ กษา การกาหนดกล มผ ใช ท จะศ กษา การศ กษาความต องการสารสนเทศของผ ใช ด วยว ธ การต าง ๆ การว เคราะห ข อม ล สร ป อภ ปราย และรายงานผลการศ กษา

13 ต วอย าง ประเด นในการศ กษาความต องการสารสนเทศของผ ใช ข อม ลเก ยวก บผ ใช (สถานะ ระด บช น ประสบการณ ) การใช สารสนเทศ (ว ตถ ประสงค เน อหา ภาษา อาย ร ปแบบ) แหล งสารสนเทศท ใช (บ คคล หน วยงานภาคร ฐ/เอกชน ห องสม ด อ นเทอร เน ต) กรณ ไม ใช ห องสม ดโรงเร ยน => สาเหต ท ไม ใช กรณ ใช ห องสม ดโรงเร ยน => ป ญหาท ประสบ ความต องการสารสนเทศ (เน อหา ภาษา อาย ร ปแบบ)

14 ต วอย างการศ กษาความต องการสารสนเทศของผ ใช ระด บประถมศ กษา ร ชน สาราญอ นทร. ความต องการสารสนเทศเพ อพ ฒนาการสอนของ คร โรงเร ยนประถมศ กษา ส งก ดสาน กงานการประถมศ กษา จ งหว ดกาฬส นธ. ว ทยาน พนธ ปร ญญามหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยมหาสารคาม, 2542.

15 ต วอย างการศ กษาความต องการสารสนเทศของผ ใช ระด บม ธยมศ กษา เจร ญ ค มอ กษร. ความต องการสารสนเทศในช ว ตประจาว นของ น กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาตอนต นในจ งหว ดกาฬส นธ. ว ทยาน พนธ ปร ญญามหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยมหาสารคาม, ว ไลล กษณ ส งห ไตรภพ. การแสวงหาสารน เทศของน กเร ยน ม ธยมศ กษาตอนปลาย โรงเร ยนส งก ดกรมสาม ญศ กษาใน กร งเทพมหานคร. ว ทยาน พนธ ปร ญญามหาบ ณฑ ต จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, 2539.

16 ต วอย างการศ กษาความต องการสารสนเทศของผ ใช ระด บม ธยมศ กษา (ต อ) ประเท อง ฉายาท บ. การศ กษาการใช สารน เทศของคร ในการสอนว ชาภาษาไทย ระด บม ธยมศ กษา กร งเทพมหานคร. ว ทยาน พนธ ปร ญญามหาบ ณฑ ต จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, ป ญญา จ นทโคต. ความต องการสารน เทศและบร การห องสม ดเพ อการสอนของ คร ว ทยาศาสตร ระด บม ธยมศ กษาในโรงเร ยนในกร งเทพมหานคร. ว ทยาน พนธ ปร ญญามหาบ ณฑ ต จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, ร ตนา ห นจางส ทธ. ความต องการสารสนเทศของน กเร ยนระด บม ธยมศ กษา โรงเร ยนโสตศ กษา จ งหว ดขอนแก น. ว ทยาน พนธ ปร ญญามหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยมหาสารคาม, 2543.

17 งาน 1. แบ งกล ม จานวนกล มละ 7-10 คน 2. แต ละกล มพ จารณาและว เคราะห ว ธ การศ กษาความต องการ สารสนเทศของผ ใช ต อไปน 1 ข อ 2.1 กล มผ ใช สารสนเทศของห องสม ดโรงเร ยนตามบทบาทหน าท 2.2 กล มผ ใช สารสนเทศของห องสม ดโรงเร ยนตามระด บช นเร ยน 3. น าเสนอผลงาน และอภ ปรายร วมก น

18 การค ดเล อกและจ ดหา ทร พยากรสารสนเทศ

19 นโยบายการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ นโยบายการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ หมายถ ง รายละเอ ยดท ก าหนดข นเพ อเป นแนวทางในการดาเน นงานพ ฒนา ทร พยากรสารสนเทศ ม ความส าค ญท งต อผ ปฏ บ ต งาน ผ บร หารและ ผ ใช ควรจ ดท าเป นลายล กษณ อ กษรเพ อใช เป นหล กฐานย นย นได และม การปร บปร งอย างต อเน องตามสภาพการณ และความต องการ สารสนเทศท เปล ยนแปลงไป

20 การจ ดทานโยบายการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ การจ ดต งคณะกรรมการจ ดทานโยบายการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ การรวบรวมข อม ลเพ อประกอบการต ดส นใจ การเข ยนนโยบายการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ส วนน าของนโยบาย การค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ การร บอภ น นทนาการ การประเม นทร พยากรสารสนเทศ การค ดทร พยากรสารสนเทศออก ความร วมม อระหว างห องสม ด การปร บปร งเน อหาในนโยบาย การเสนอขอความเห นชอบต อนโยบายท จ ดทาข น

21 การค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ การค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ หมายถ ง การด าเน นการ ค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศเพ อการจ ดหาเข าห องสม ดต อไปเพ อ ประโยชน ของผ ใช

22 ค ม อท ช วยในการค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ บรรณาน กรม บทว จารณ รายการประชาส มพ นธ ทร พยากรสารสนเทศ รายการแนะน าทร พยากรสารสนเทศท ด รายการอ างอ งหร อบรรณาน กรมในงานเข ยน รายการย มระหว างห องสม ด ฐานข อม ลบรรณาน กรมออนไลน แหล งผล ต แหล งจาหน าย งานส ปดาห หน งส อ น ทรรศการ

23 เกณฑ การค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ ความสอดคล องก บนโยบายการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ค ณภาพของทร พยากรสารสนเทศ

24 เกณฑ การค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ (ต อ) เกณฑ ในการพ จารณาค ณภาพของส อส งพ มพ : ความน าเช อถ อได (Authority) ขอบเขตเน อหาสาระ (Scope) การนาเสนอเน อหา (Treatment) ร ปเล ม และร ปแบบ (Format) ความเก ยวข องก บงานในล กษณะเด ยวก น (Relation to Similar Works) ราคา (Cost)

25 เกณฑ ในการค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ (ต อ) เกณฑ ในการพ จารณาค ณภาพของส อไม ต พ มพ : ค ณภาพของว สด ท ใช ผล ต ค ณภาพของการผล ต ความเหมาะสมในการใช งาน

26 เกณฑ ในการค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ (ต อ) เกณฑ ในการพ จารณาค ณภาพของส ออ เล กทรอน กส : ฐานข อม ลอ เล กทรอน กส ความน าเช อถ อได ขอบเขตเน อหาสาระ การน าเสนอเน อหา ความเก ยวข องก บงานในล กษณะเด ยวก น ราคา ล กษณะพ เศษอ น ๆ เช น เคร องม อในการส บค น การแสดงผล ความยากง ายในการเข าถ ง และการให ความช วยเหล อผ ใช

27 เกณฑ ในการค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ (ต อ) เกณฑ ในการพ จารณาค ณภาพของส ออ เล กทรอน กส : (ต อ) ทร พยากรสารสนเทศบนอ นเทอร เน ต ความน าเช อถ อได ขอบเขตเน อหาสาระ การนาเสนอเน อหา การจ ดเร ยง ความเก ยวข องก บงานในล กษณะเด ยวก น ล กษณะพ เศษอ น ๆ เช น ความคงอย ของเว บไซต ความยาก ง ายในการใช และการให ความช วยเหล อผ ใช

28 ข นตอนการค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ การพ จารณาข อม ลเก ยวก บทร พยากรสารสนเทศจากค ม อในการ ค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ การประเม นค ณค าของทร พยากรสารสนเทศตามเกณฑ ในการ ค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ การจ ดกล มทร พยากรสารสนเทศท ประเม นค ณค าแล ว การต ดส นใจเล อกทร พยากรสารสนเทศท ได จ าแนกแล วในคร ง ส ดท าย

29 การจ ดหาทร พยากรสารสนเทศ การจ ดหาทร พยากรสารสนเทศ (Acquisition) หมายถ ง การด าเน นการเพ อให ม ทร พยากรสารสนเทศท ค ดเล อกแล วใน ห องสม ดด วยว ธ การต าง ๆ จากแหล งต าง ๆ เช น แหล งผล ต แหล งจ าหน าย แหล งอภ น นทนาการ แหล งแลกเปล ยน และ อ นเทอร เน ต

30 ว ธ การจ ดหาทร พยากรสารสนเทศ จาแนกได เป น 7 ว ธ การจ ดซ อ การบอกร บ การเช า การขอร บอภ น นทนาการ การแลกเปล ยน การทาสาเนา การผล ตและรวบรวมทร พยากรสารสนเทศข น

31 ข นตอนการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศ การตรวจสอบรายการบรรณาน กรมของรายการท จะจ ดหาให สมบ รณ การตรวจสอบรายการท จะจ ดหาก บรายการท ห องสม ดม อย และ รายการท กาล งจ ดหาอย เพ อไม ให เก ดความซ าซ อน การดาเน นการจ ดหาด วยว ธ การและแหล งต าง ๆ อย างเหมาะสม

32 ข นตอนการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศ (ต อ) การรอร บรายการทร พยากรสารสนเทศท จ ดหา การตรวจร บรายการทร พยากรสารสนเทศ การลงทะเบ ยนทร พยากรสารสนเทศ และเตร ยมทร พยากร สารสนเทศเพ อให บร การ

33 งาน 1. แบ งกล ม จานวนกล มละ 7-10 คน 2. แต ละกล มอภ ปรายเกณฑ ท ควรพ จารณาในการค ดเล อกหน งส อ ซ งเป นทร พยากรสารสนเทศส วนใหญ ในห องสม ดโรงเร ยน โดยกรณ ของเกณฑ เก ยวก บค ณภาพของหน งส อน น ให น าเสนอ เกณฑ ท เห นว าสาค ญท ส ดมา 3 ประการ พร อมให เหต ผลประกอบ

34 งาน (ต อ) 3. แต ละกล มเล อกว ธ การจ ดหาหน งส อท ห องสม ดโรงเร ยนสามารถ น ามาใช ได จร งในทางปฏ บ ต 1 ว ธ นอกจากว ธ การจ ดซ อ โดย อภ ปรายให เห นข อด -ข อจาก ดของว ธ ท เล อกด วย 4. น าเสนอผลงาน และอภ ปรายร วมก น

35 การประเม น ทร พยากรสารสนเทศ

36 การประเม นทร พยากรสารสนเทศ การประเม นทร พยากรสารสนเทศ หมายถ ง การดาเน นการ ตรวจสอบทร พยากรสารสนเทศท ได ค ดเล อกและจ ดหามาไว ให บร การ ในห องสม ดว า ม ปร มาณ และม ค ณภาพต อผ ใช เพ ยงใด ม ข อด และ ข อบกพร องอย างไรบ าง

37 ประโยชน ของการประเม นทร พยากรสารสนเทศ เป นแนวทางในการพ ฒนาการดาเน นงานพ ฒนาทร พยากรสาร- สนเทศของห องสม ดให ด ย งข น เป นการปฏ บ ต ตามต วบ งช ใน มาตรฐานห องสม ด และต วบ งช เพ อ การพ ฒนาค ณภาพห องสม ดโรงเร ยนส งก ดส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ท ระบ ให คร บรรณาร กษ ม การประเม นผล การดาเน นงานและนาผลการประเม นมาใช ใน การพ ฒนางานห องสม ด

38 ว ธ การประเม นทร พยากรสารสนเทศ จาแนกเป น ว ธ ท เน นทร พยากรสารสนเทศ การว เคราะห สถ ต การเพ มทร พยากรสารสนเทศ การว เคราะห สถ ต ทร พยากรสารสนเทศท ม ท งหมดเช ง เปร ยบเท ยบ การตรวจสอบก บรายช อทร พยากรสารสนเทศ การขอความเห นจากผ เช ยวชาญ การเปร ยบเท ยบทร พยากรสารสนเทศก บหล กส ตร (Collection Mapping)

39 ว ธ การประเม นทร พยากรสารสนเทศ (ต อ) ว ธ ท เน นการใช และผ ใช : การศ กษาการใช การศ กษาการใช ทร พยากรสารสนเทศท ม ในห องสม ด การศ กษาการใช ทร พยากรสารสนเทศท ไม ม ใน ห องสม ด การศ กษาการอ างถ ง การศ กษาผ ใช

40 งาน 1. แบ งกล ม จานวนกล มละ 7-10 คน 2. แต ละกล มน าเสนอว ธ การประเม นทร พยากรสารสนเทศท ควร ดาเน นการในห องสม ดโรงเร ยน พร อมให เหต ผลประกอบ 3. น าเสนอผลงาน และอภ ปรายร วมก น

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน)

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (TABLET)... คาช แจง 1. เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ม ว ตถ ประสงค

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ร ย นปร ป หน วยตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ คำนำ สร ปผลการดาเน นงาน หน วยตรวจสอบภายใน ป งบประมาณ พ.ศ.2556 เล มน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน มหาว

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

ว จ ยในช นเร ยน จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนอ ตรด ตถ เทคโนโลย

ว จ ยในช นเร ยน จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนอ ตรด ตถ เทคโนโลย ว จ ยในช นเร ยน เร อง การจ ดการเร ยนการสอนในว ชาโปรแกรม Word ของน กศ กษาสาขายานยนต เพ อให น กศ กษาสามารถนาไปเป นพ นฐาน ในการเร ยนว ชาอ นให มากย งข น จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ( ASEAN ) ได ก อต งข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มความเข าใจอ นด ต อก นระหว างประเทศในภ ม

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน การบร หารงบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป เง นอ ดหน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน รายการค าจ ดการสอน (ค าอาหารน กเร ยนประจาพ กนอน) 51 น ยาม งบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป

More information

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน)

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) การเข ยนเค าโครงการว จ ย (เพ อพ ฒนา การเร ยนร ) ค อ การวางแผนการว จ ยว าจะว จ ยเร องอะไร จะด าเน นการในการว จ ยอย างไร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ 41 4.1 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนม คณะกรรมการสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎหมายท เก ยวข อง ม การประช ม คณะกรรมการสถานศ

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม 1 โครงการ เร อง โครงการต วเข มความถน ดทางว ชาการ ณ โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ หล กการและเหต ผล ด วยโรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ ก าหนดจ ดก จกรรมโครงการค ายว ชาการ ต ว เข มความถน ดทางว

More information

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตามท กระทรวงศ กษาธ การได ออกกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได ระบ ให ม การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ ไว เป

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

งาน/โครงการ ปร บปร งและพ ฒนางานห องสม ดโรงเร ยน สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน ด านการจ ดการศ กษา ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด านอ

งาน/โครงการ ปร บปร งและพ ฒนางานห องสม ดโรงเร ยน สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน ด านการจ ดการศ กษา ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด านอ งาน/โครงการ ปร บปร งและพ ฒนางานห องสม ดโรงเร ยน สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน ด านการจ ดการศ กษา ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา ด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท ๑๑

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต สถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ค าน า

รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต สถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ค าน า รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต สถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ก ค าน า รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ตสถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ฉบ บน เป นการ ส ารวจภาวะการหางานท าของบ ณฑ ตท ส าเร จการศ

More information