แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา"

Transcription

1 แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน นจะพาน กน กศ กษาไปท ใด เวลาเท าใด และกล บเม อใด 3. แจ งอาจารย ท จะร วมเด นทางและแจ งให น กเร ยนทราบเก ยวก บ ว น เวลา สถานท ส งท ควรศ กษา 4. อาจารย ควรไปสารวจ และศ กษาสถานท น นก อน หร อน ดว ทยากรให เร ยบร อย ก อนจะพา น กศ กษาไปศ กษา 5. ความปลอดภ ยในการเด นทาง พาหนะ เส นทางท จะไป ม ความปลอดภ ยและส งอ านวยความ สะดวก เช น ห องน า ท ร บประทานอาหาร การปฐมพยาบาล ค ม อการเด นทาง 6. จ ดทางบประมาณค าใช จ ายในการเด นทาง ค าอาหาร ค าใช จ ายส วนต วให เหมาะสมก บน กศ กษา แต ละแห ง 7. วางระเบ ยบข อบ งค บ ความปลอดภ ยในการเด นทาง และจ ดทาค ม อหร อสม ดบ นท กความร ขณะศ กษาด งาน อาจารย ควรดาเน นการด งน 1. ควบค มการเด นทางโดยย ดหล กความปลอดภ ยเป นเกณฑ โดยด แลผ ข บพาหนะให อย ในสภาพท ไม เร วเก นไป หากม รถหลายค น ถ าค นใดหย ดให หย ดเหม อนก นหมด 2. ร กษาเวลา การจอดหร อแวะระหว างทางและตรวจสอบน กศ กษาให เร ยบร อยก อนเด นทาง ไม หย ด นานหร อเร วเก นไป 3. ด แลน กเร ยนในการเด นทาง ไม ให ย นท บ นได ไม ย นแขน ขา ศ รษะออกนอกต วรถ ไม ส งเส ยงด ง รบกวนผ ข บรถ 4. แนะนาน กศ กษาด แลกระเป าและเคร องใช ของน กศ กษา เวลา ท จอดรถหร อลงจากรถไปท อ น การประเม นผล หล งจากท ศนศ กษาควรประเม นผล ด งน 1. ค มค าตรงตามว ตถ ประสงค หร อไม 2. เจตคต ต อการไปท ศนศ กษาเป นอย างไร 3. นามาใช ได หร อไม 4. หาข อบกพร อง และอ ปสรรคมาปร บปร งคร งต อไป 5. ประเม นผลหลายว ธ เช น ทดสอบ สอบถาม อภ ปราย รายงานหน าช น ส งสม ดบ นท กก จกรรม เป นต น

2 แลกเปล ยนเร ยนร ว ธ การศ กษาด งานอย างม ประส ทธ ภาพ การศ กษาด งานน น เป นก จกรรมหน งในกระบวนการพ ฒนาบ คลากร ในอ นท จะช วยเพ มพ นความร ท กษะ ประสบการณ ให ก บต วบ คลากร อ กท งเป ดม มมองท จะร บก บการเร ยนร ในส งใหม ๆ ประเด นคาถามเก ยวก บการศ กษาด งานไว 3 ข อ ด งน 1. การศ กษาด งานจะม ส วนในการแก ป ญหาการทางานให ก บตนเองอย างไร? 2. การศ กษาด งานจะก อให เก ดความค ดใหม ๆ ท นาใช ก บการท างานได อย างไร? 3. การศ กษาด งานม ประโยชน ต อท มงาน และหน วยงานอย างไร? ว ธ การศ กษาด งานให เก ดประส ทธ ภาพ ว ธ การศ กษาด งานให เก ดประส ทธ ภาพ หร อให เก ดประโยชน จากการศ กษาด งานน น ควรม ว ธ การด งต อไปน 1. เตร ยมความพร อมก อนศ กษาด งาน ทางกาย 1.1 ความพร อมในเร องสภาพร างกาย ให สมบ รณ แข งแรงอย ในภาวะท พร อมท จะศ กษาด งาน ทางอารมณ และความค ด 1.2 สร างท ศนคต เช งบวก ให เก ดความร ส กท ด ในการศ กษาด งาน ด วยการมองเห นถ งข อด ในการศ กษาด งาน หน วยงานท จะศ กษาด งาน หร อก จกรรมท จ ดร วมในการศ กษาด งาน รวมท งผลท จะได ร บก บตนเอง ท มงาน และ หน วยงาน 1.3 ต งประเด นป ญหาท เก ดข นในการทางานป จจ บ น รวมท งทบทวนถ งว ธ การท างานในป จจ บ น ถ งแนวค ดท ม งหว งเพ อจะได นาความร มาใช ในพ ฒนาการทางานให เก ดประส ทธ ภาพ และจดเป นบ นท กเต อนความจาก อน การศ กษาด งาน 2. เตร ยมความพร อมขณะศ กษาด งาน 2.1 ร บฟ ง การบรรยายหร อการเล าถ งประสบการณ ในการทางาน ตลอดจนเทคน คว ธ การทางานใหม ๆ 2.2 ค ดตาม สร างแนวความค ดใหม โดยมองถ งข อด ของว ธ การทางานแบบใหม ท ได เร ยนร ท จะสามารถน ามา ประย กต ใช ก บว ธ การทางานแบบป จจ บ น เพ อลดป ญหาและเสร มประส ทธ ภาพในการทางาน 2.3 ถามด การต งคาถามเพ อแลกเปล ยนความร โดยถามจากส งท ได เห น การต งคาถามเป นการจ ดประกาย ความค ด กระต นให เก ดการถ ายทอดความร ในการทางาน ถ งเทคน ค ว ธ การทางานให เก ดประส ทธ ภาพ 2.4 ร เข ยน การนาความร ท ได จากการศ กษาด งานน น นามาเข ยนหร อจดบ นท กย อเต อนความจา การเข ยน เป นส งสาค ญเพราะตกผล กจากความร ความเข าใจของตนเองน นค อเข ยนตามท ร หร อเข าใจ 3. เตร ยมความพร อมหล งศ กษาด งานเสร จส น 3.1 ทบทวนความร ท ได จากการศ กษาด งานของตนเอง 3.2 นาความร ท ได จากการศ กษาด งา นมาประย กต ใช ในการทางาน 3.3 จดบ นท กเต อนความจาถ งว ธ การแก ป ญหาตามประเด นป ญหาท ต งไว ก อนการศ กษาด งาน 3.4 จ ดประช มแต ละท มงาน เพ อแลกเปล ยนความค ดเห นร วมก น ต ดตามและประเม นผลความร ท ได ร บจาก การศ กษาด งาน ก อนท จะรวบรวมความร ท ได ในแต ละบ คคล มาสร ปเพ อจ ดทาเป นองค ความร แต ละท มงาน 3.5 ถ ายทอดและเผยแพร องค ความร และนาองค ความร ท ได มาปร บใช ในการทางานอย างต อเน อง ด งน น ร ปแบบว ธ การการศ กษาให เก ดประส ทธ ภาพท กล าวมาข างต น สาค ญค อ ผ เร ยนร หร อต วบ คลากรเอง จาเป นท จะความเข าใจถ งจ ดประสงค หร อเป าหมายสาค ญในการศ กษาด งาน ม ความใส ใจกระต นท กคนเก ดความร ส ก ร วมในการม ส วนร วมในก จกรรมศ กษาด งาน

3 แลกเปล ยนเร ยนร การเร ยนร โดยว ธ การศ กษานอกสถานท การเร ยนร แบบการศ กษานอกสถานท เป นการจ ดการเร ยนร ท ผ สอนพาผ เร ยนออกไปศ กษานอกสถานท เพ อแสวงหา คาตอบจากประสบการณ ตรงและสถานท จร ง โดยม ว ทยากรเป นผ ให ความร แนวทางการจ ดการเร ยนร โดยการศ กษานอกสถานท ม ว ธ การปฏ บ ต และข นตอน ด งน 1. ข นวางโครงการ 1.1 กาหนดสถานท พาผ เร ยนไปศ กษา ต องเป นสถานท ท ม ความเหมาะสมสอดคล องก บประเด นท จะเร ยนร 2. ข นต งจ ดประสงค ของโครงการ จ ดม งหมายของการไปศ กษานอกสถานท ต องก อให เก ดค ณค าทางว ชาการ ในการกาหนดจ ดม งหมาย ผ สอนต อง คาน งถ งความสาค ญและความจาเป น ต องการไปศ กษาเร องอะไร สภาพแวดล อมเหมาะสมหร อไม และเก ยวข องก บ เน อหาสาระท เร ยนจร งหร อไม พร อมท งกาหนดส งท จะศ กษาหาความร ให ช ดเจน 3. ข นเตร ยมการ 3.1 ผ สอนเสนอโครงการเป นข นตอน ตามระเบ ยบว าด วยการพาน กเร ยนไปท ศนศ กษา และขออน ญาต ผ ปกครองเพ อให ผ เร ยนเข าร วมก จกรรม 3.2 ผ สอนแจ งเจ าของสถานท ขอความร วมม อและเช ญว ทยากร เพ อให ความร แก ผ เร ยน 3.3 ผ สอนและผ เร ยนช วยก นร างกฎระเบ ยบการไปศ กษานอกสถานท 3.4 ผ สอนจ ดปฐมน เทศเก ยวก บการเตร ยมต ว แจ งกาหนดการแต งกาย ความประพฤต ความปลอดภ ยในการ เด นทางและการปฏ บ ต ตนเป นน กท ศนศ กษาท ด 3.5 แบ งผ เร ยนออกเป นกล มตามความเหมาะสม ท กกล มต องม ประธานกล มและเลขาน การกล ม 3.6 ให แต ละกล มร บค ม อศ กษาและบทปฏ บ ต ก จกรรมเพ อร วมก นวางแผนศ กษา หาความร จากว ทยากร 4. ข นเด นทางชมสถานท 4.1 ออกเด นทางตามกาหนดน ดหมาย เน นการตรงต อเวลา เม อถ ง แหล งท ศ กษาควรพาผ เร ยนไปร จ กเจ าของ สถานท เส ยก อน 4.2 ผ เร ยนศ กษาหาความร จากการบรรยายของว ทยากร พร อมท งการซ กถาม ส งเกต จดบ นท ก ถ ายภาพ หร อทาก จกรรมต างๆ เพ อให ได ร บความร และประสบการณ มากท ส ด 5. ข นประเม นผล ระยะท 1 อภ ปรายผล 1) หล งกล บจากศ กษานอกสถานท แล วให ผ เร ยนอภ ปรายกล มย อยจากเร องท กาหนดไว ในบทปฏ บ ต ก จกรรม นาเสนอผลการอภ ปรายในกล มใหญ 2) ผ สอนและผ เร ยนช วยก นสร ปผลท ได จากการศ กษานอกสถานท 3) ประเม นผลจากการอภ ปราย และแบบฝ กปฏ บ ต ก จกรรม 4) จ ดน ทรรศการภาพถ ายการปฏ บ ต ก จกรรมจากการท ศนศ กษา ระยะท 2 ประเม นผลโครงการเสนอต อผ บร หารสถานศ กษา 1) ผ สอนสร ปผลจากการศ กษานอกสถานท 2) ผ สอนเสนอป ญหาและอ ปสรรคท เก ดข น

4 แลกเปล ยนเร ยนร ข อควรพ จารณาเก ยวก บการศ กษานอกสถานท 1. ต องเตร ยมการล วงหน าในด านค าใช จ าย ผ สอนควรให ผ เร ยนเก บออมล วงหน า อาจใช ว ธ ให ผ สอนเป นผ ร บ ฝากตามศ กยภาพของผ เร ยน ว ธ การเช นน เม อถ งเวลาท ศนศ กษา ผ เร ยนสามารถลดค าใช จ ายของผ ปกครองได อ กท ง ย งช วยฝ กค ณล กษณะน ส ยในการประหย ดเก บออมได อ กด วย 2. ควรเน นในเร องความม ว น ยในหม คณะและการเช อฟ งผ ควบค ม ท งน เพ อ ความปลอดภ ยของผ เร ยน ข อด ของการศ กษานอกสถานท 1. ผ เร ยนได ร บประสบการณ ตรง โดยผ านประสาทส มผ สหลายด าน และเช อมโยงประสบการณ ตรงก บ ความร ส กท ได เร ยนในห องเร ยน 2. สอดคล องก บความสนใจและเหมาะสมก บว ยของผ เร ยนในระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษาเป นว ยท อยากร อยากเห น แลกเปล ยนเร ยนร ว ธ สอนโดยใช การไปท ศนศ กษา (Field Trip) 1. ความหมาย ว ธ สอนโดยใช การไปท ศนศ กษาค อ กระบวนการท ผ สอนใช ในการช วยให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร ตาม ว ตถ ประสงค ท กาหนด โดยผ สอนและผ เร ยนร วมก นวางแผนและเด นทางไปศ กษาเร ยนร ณ สถานท อ นเป นแหล ง ความร ในเร องน น ( ซ งอย นอกสถานท ท เร ยนก นอย เป นปกต ) โดยม การศ กษาส งต าง ๆ ในสถานท น นตาม กระบวนการหร อว ธ การท ได วางแผน และม การอภ ปรายสร ปการเร ยนร จากข อม ลท ได ศ กษามา 2. ว ตถ ประสงค ว ธ สอนโดยใช การไปท ศนศ กษาเป นว ธ ท ช วยให ผ เร ยนได ร บประสบการณ ตรงในเร องท เร ยน ได เร ยนร สภาพความเป นจร ง ได ใช แหล งช มชนให เป นประโยชน ต อการเร ยนร ทาให เก ดความเข าใจ และเก ดเจตคต ท ด ต อท ง สถานท น นและต อการเร ยนร 3. องค ประกอบสาค ญ (ท ขาดไม ได ) ของว ธ สอน 3.1 ม การวางแผนร วมก นระหว างผ สอนและผ เร ยนในเร องว ตถ ประสงค สถานท การเด นทาง เร องท จะศ กษา ว ธ ศ กษา ค าใช จ าย กาหนดการเด นทางและหน าท ความร บผ ดชอบ 3.2 ม การเด นทางออกไปย งสถานท เป าหมายซ งอย นอกโรงเร ยน หร อนอกสถานท ท เร ยนก นอย เป นปกต 3.3 ม กระบวนการในการศ กษาส งท ต องการเร ยนร ในสถานท น น 3.4 ม สร ปผลการเร ยนร ท ผ เร ยนได ร บจากการไปท ศนศ กษา 4. ข นตอนสาค ญ ( ท ขาดไม ได ) ของการสอน 4.1 ผ สอนและผ เร ยนวางแผนร วมก นในเร องว ตถ ประสงค สถานท ท จะไป การเด นทาง ส งท จะไปศ กษา ว ธ ศ กษา ค าใช จ าย กาหนดการเด นทาง และหน าท ความร บผ ดชอบ 4.2 ผ สอนและผ เร ยนเด นทางไปย งสถานท เป าหมาย 4.3 ผ เร ยนศ กษาส งต าง ๆ ในสถานท น นตามกระบวนการหร อว ธ การศ กษาท ได วางแผนไว 4.4 ผ สอนและผ เร ยนเด นทางกล บ และสร ปผลการเร ยนร หร อผ สอนและผ เร ยนสร ปผลการเร ยนร และ เด นทางกล บ 5. เทคน คและข อเสนอแนะต าง ๆ ในการใช ว ธ สอนโดยใช การไปท ศนศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ 5.1 การวางแผน ผ สอนและผ เร ยนจาเป นต องม การวางแผนร วมก นก อนจะเด นทางไปท ศนศ กษา ส งท ผ สอน ควรทาความเข าใจก บผ เร ยนให ช ดเจนค อ ว ตถ ประสงค ของการไปศ กษา ซ งหากว ตถ ประสงค ช ดเจนแล ว ผ เร ยนอาจม ส วนในการเล อกสถานท ท จะไปด วย (ในกรณ ท ผ สอนไม เจาะจงสถานท ) เม อม การกาหนดแน ช ดแล ว จะเป นการด มาก หากผ สอนและ/หร อผ เร ยนบางคนม โอกาสไปสารวจสถานท น นก อน จะช วยให ได ข อม ลท ด ในการวางแผนข นต อไป และช วยลดป ญหาเม อม การเด นทางจร งหล งจากไปสารวจสถานท และได ข อม ลกล บมาแล ว ผ สอนและผ เร ยนจ ง วางแผนในรายละเอ ยดต อไปเร องสาค ญท จาเป นต องตกลงก นให ช ดเจนม หลายประการ ได แก

5 1) การเด นทาง จะใช พาหนะ ไปอย างไร 2) เร องท จะศ กษาม อะไรบ าง 3)ว ธ การท จะศ กษา จะใช ว ธ อะไร เช น ใช การส งเกต จดบ นท ก ถ ายภาพ ฯลฯ ซ งถ าว ธ การท จะใช ด งกล าว จาเป นต องใช เคร องม อหร อว สด อ ปกรณ อะไร 4) กาหนดการ ได แก โปรแกรมการเด นทางท ม กาหนดเวลาท แน นอน 5) ค าใช จ าย จานวนค าใช จ ายในแต ละเร องรวมแล วเป นเท าใด ถ าผ เร ยนจาเป นต องช วยออก ค าใช จ าย จะเฉล ยก นออกมากน อยเพ ยงใด 6) หน าท ความร บผ ดชอบ ใครจะต องช วยส วนไหนอย างไร ควรกาหนดให ช ดเจนเร องต าง ๆ ท ตกลง ก นน ควรจ ดทาเป นเอกสารแจกให สมาช กท กคนได ร บร ตรงก น ในเร องการวางแผนน ถ าผ สอนแบ งกล มผ เร ยนให ช วยก นค ดในแต ละเร องให ได ข อตกลงร วมก น จะเป นการด เพราะจะช วยให ผ เร ยนม ส วนร วมส ง และเก ดความร ส ก ร บผ ดชอบร วมก นสาหร บผ สอนไม ควรล มท จะต ดต อย นย นต อเจ าของสถานท อย างเป นทางการและขออน ญาต ผ บ งค บบ ญชาและผ ปกครองน กเร ยน ( ในกรณ ท ปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว าด วยการพาน กศ กษานอก สถานท ) 5.2 การเด นทางไปท ศนศ กษา ผ สอนควรด แล เอาใจใส ในเร องความปลอดภ ย ส งเกตพฤต กรรมของผ เร ยน และให คาปร กษาแนะนาตามความเหมาะสม 5.3 ศ กษาในสถานท เป าหมาย เม อไปถ งย งสถานท เป าหมายแล ว ผ สอนควรประช มผ เร ยนท งหมดก อนปล อย ผ เร ยนให ไปศ กษาตามความสนใจของตน โดยย าถ ง 1) ว ตถ ประสงค ของการมาศ กษา 2) การเคารพต อสถานท ไม ท าส งใดอ นเป นการทาลายหร อทาความเส ยหายต อสถานท 3) ความปลอดภ ย 4) การศ กษาด วยว ธ การท เตร ยมมา 5) การน ดหมายและการตรงต อเวลา เม อท าความเข าใจแล ว จ งปล อยให ผ เร ยนไปศ กษาด วยตนเอง โดยผ สอนส งเกตการณ ท ว ๆ ไป 5.4 การเด นทางกล บ และสร ปบทเร ยน โดยท วไป หล งจากท ชมและศ กษาสถานท แล ว ผ สอนและผ เร ยนม ก ไม ม เวลาท จะสร ปการเร ยนร ในท นท เพราะต องร บเด นทางกล บ แต หากไม ร บเด นทางกล บและสามารถจ ดสรรเวลาได การสร ปประเม นผลการเร ยนร ในท นท จะให ผลด มากเน องจากผ เร ยนย งจาความค ด ประสบการณ และความร ส กต าง ๆ ได ด แต ถ าย งสร ปไม ได ท นท จาเป นต องรอไปอ กระยะหน ง ความร ส ก ความค ด และประสบการณ บางส วนอาจเล อน ไปบ าง การสร ปผลการเร ยนร ทาได หลายว ธ เช น การให ผ เร ยนแต ละคนนาเสนอประสบการณ และข อม ลท ตนได จาก การศ กษาและอภ ปรายร วมก น สร ปเป นประเด นการเร ยนร ท ได ร บและอาจจะประเม นด ว า การเร ยนร ท ได ร บเป นไป ตามว ตถ ประสงค ท กาหนดไว มากน อยเพ ยงใด หร อผ สอนอาจให ผ เร ยนเข ยนเป นรายงานจ ดน ทรรศการ หร อถ ายทอด ความร และประสบการณ ท ได ร บแก ผ อ น (เช น ผ เร ยนกล มอ น ๆ หร อในการประช มต าง ๆ ) อย างไรก ตาม ไม ว าผ สอน จะใช ว ธ ได ในการสร ปผลการเร ยนร ผ สอนควรด แลให ม การสร ปให คลอบคล มประเด นการเร ยนร ท ง 3 ด าน ค อ 1) การเร ยนร ในด านความร (ส งท ศ กษา) 2) การเร ยนร ในด านเจตคต 3) การเร ยนร ในด านกระบวนการต าง ๆ (เช น กระบวนการแสวงหาความร กระบวนการค ด กระบวนการทางาน ร วมก บผ อ น ฯลฯ) 6. ข อด และข อจาก ดของว ธ การสอนโดยใช การไปท ศนศ กษา 6.1 ข อด

6 1) เป นว ธ สอนท ช วยให ผ เร ยนได ร บประสบการณ ตรง ได เร ยนร สภาพความเป นจร ง ม การเช อมโยง ระหว างการเร ยนร ในห องเร ยนและความเป นจร ง 2) เป นว ธ สอนท ส งเสร มการใช ทร พยากรท องถ นและช มชนให เป นประโยชน ของการเร ยนร ของ ผ เร ยน และช วยสร างความส มพ นธ ระหว างโรงเร ยนก บช มชน 3) เป นว ธ การสอนท เอ อให ผ เร ยนม โอกาสฝ กท กษะต าง ๆ จานวนมาก เช น ท กษะการวางแผน ท กษะการประสานงาน ท กษะการท างานกล ม ท กษะการแสวงหาความร นอกจากน นย งส งเสร มการพ ฒนาค ณธรรม ต าง ๆ เช น ความร บผ ดชอบ ความสาม คค ความเส ยสละ เป นต น 4) เป นว ธ การสอนท ช วยให ผ เร ยนได เปล ยนบรรยากาศในการเร ยนร ทาให ผ เร ยนม ความกระต อร อร น และความสนใจในการเร ยนเพ มข น 6.2 ข อจาก ด 1) เป นว ธ สอนท ย งยากสาหร บผ สอน เน องจากต องม การเตร ยมการต ดต อประสานงาน จ ดการ และ ร บผ ดชอบงานหลายด าน 2) เป นว ธ สอนท ม ค าใช จ ายส ง ใช เวลามาก และม ความเส ยง อาจเก ดอ นตรายระหว างการเด นทางได 3) เป นว ธ สอนท อาจเก ดผลไม ค มค า หากการจ ดการ และกระบวนการศ กษาไม ด เท าท ควร ท มา : ท ศ นา แขมมณ (2553: ). ศาสตร การสอน องค ความร เพ อการจ ดกระบวนเร ยนร ท ม ประส ทธ ภาพ. กร งเทพฯ : สาน กพ มพ แห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย.

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ( ASEAN ) ได ก อต งข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มความเข าใจอ นด ต อก นระหว างประเทศในภ ม

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ ว นท 3-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ มหาว ทยาล ยรามค าแหง จ งหว ดกร งเทพฯ มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ 1 โรงเร ยนเป นสถาบ นการศ กษาท ม บทบาทต อการพ ฒนาคนให เป นผ ม ความร ความค ด ม บ คล ก ล กษณะและพฤต กรรมท ด งาม โดยเฉพาะโรงเร ยนประถมศ กษาซ งถ อว าเป นโรงเร ยนของช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป ท พ มพ : พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ : ๔๐,๐๐๐ เล ม ล ขส ทธ เป นของ : สำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน.

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556)

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) 1 แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) บทนา ป จจ บ นเป นย คท กล าวก นว าเป นย คแห งการเปล ยนแปลงท ก ๆ องค การต างต องเผช ญก บสภาวะการ เปล ยนแปลง ท งในระด บโลก ระด

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

การบร หารแบบม ส วนร วม โดย นายประสาร พรหมณา ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านพรหมน ม ต สพป.สระแก ว เขต 1

การบร หารแบบม ส วนร วม โดย นายประสาร พรหมณา ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านพรหมน ม ต สพป.สระแก ว เขต 1 1 การบร หารแบบม ส วนร วม โดย นายประสาร พรหมณา ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านพรหมน ม ต สพป.สระแก ว เขต 1 การบร หารแบบม ส วนร วม หมายถ ง การบร หารท เป ดโอกาสให ผ ม ส วนเก ยวข องก บการจ ดการศ กษา ได เข ามาส วนค

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information