รายงานการประเม น ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการประเม น ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 2554) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร"

Transcription

1 รายงานการประเม น ผลตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ กองนโยบายและแผน ส าน กงานอธ การบด

2 ค าน า รายงานการประเม นผลตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ฉบ บน ได แสดงผลส าเร จตาม ท ก าหนด ภายใต พ นธก จหล ก 4 ด าน ใน 3 ประเด นย ทธศาสตร 9 กลย ทธ และ 53 ด าเน นการข บเคล อนแผนส การปฏ บ ต โดยการจ ดท าเป นแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ ท ม การ มอบหมายผ ร บผ ดชอบ การก าก บ การต ดตาม และการประเม นผลตามท ก าหนด ท า ให สามารถบรรล และประสบความส าเร จของการบร หารจ ดการท ด ท งน จากการม ส วนร วมของท ก ภาคส วนขององค กร รายงานประกอบด วยเน อหาส าค ญ 3 ส วน ค อ ส วนท 1 สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 2 ผลตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ 2554 ส วนท 3 ผลการใช จ ายเง นงบประมาณ ผลจากการรายงานคร งน จะเป นประโยชน ต อการพ จารณาเพ อก าหนดท ศทาง/ทบทวน เพ อการพ ฒนามหาว ทยาล ยในป ต อไป กองนโยบายและแผน พฤศจ กายน 2554

3 สารบ ญ หน า ค าน า บทสร ปส าหร บผ บร หาร ส วนท 1 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 1 งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) 1 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 2 สร ปผลตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ผลตามแผนย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณตามพ นธก จ 15 ผลตามนโยบายการบร หารและพ ฒนามหาว ทยาล ย 9 กลย ทธ 20 ส วนท 3 ผลการใช จ ายเง นงบประมาณ 63 งบประมาณแผ นด น 63 งบประมาณเง นรายได 66

4 สารบ ญตาราง ตารางแสดง หน า งบประมาณประจ าป พ.ศ ท ได ร บจ าแนกตามผลผล ต และประเภทงบประมาณ 4 งบประมาณประจ าป พ.ศ ท ได ร บจ าแนกตามกลย ทธ และประเภทงบประมาณ 5 และค าตามแผนจ ดสรรงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ และค าตามกลย ทย การบร หารประจ าป งบประมาณ พ.ศ สร ปผลตามแผนการบร หารงบประมาณตามพ นธก จประจ าป พ.ศ การบรรล ตามแผนจ ดสรรงบประมาณประจ าป พ.ศ จ าแนกเป นราย 17 สร ปผลตามแผนการบร หารงบประมาณตามพ นธก จประจ าป พ.ศ ผลการใช จ ายเง นงบประมาณประจ าป พ.ศ จ าแนกตามกลย ทธ และประเภทของ 21 งบประมาณ การบรรล ของตามนโยบายการบร หารและพ ฒนามหาว ทยาล ย 9 กลย ทธ 22 จ าแนกเป นราย การใช จ ายงบประมาณแผ นด นประจ าป งบประมาณ 2554 จ าแนกตามประเภทงบรายจ าย 64 การการใช จ ายงบประมาณแผ นด น ประจ าป งบประมาณ 2554 จ าแนกตามผลผล ต 64 การเปร ยบเท ยบผลการใช จ ายงบประมาณแผ นด นก บการเบ กจ าย 65 การใช จ ายงบประมาณเง นรายได ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 จ าแนกตามประเภทงบรายจ าย 66 การใช จ ายงบประมาณเง นรายได ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ าแนกตามผลผล ต 66 การเปร ยบเท ยบผลการใช จ ายงบประมาณเง นรายได ก บการเบ กจ าย 67

5 บทสร ปผ บร หาร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ได จ ดท ารายงานการประเม นผลตาม แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ซ งรองอธ การบด ด านวางแผน และพ ฒนาค ณภาพได รายงานสร ปให ท ประช มร บทราบ ด งน ในรอบป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ได ร บงบประมาณ ท งส นจ านวน 1,037,001,400 บาท เป นงบประมาณเง นแผ นด นหล งโอนเปล ยนแปลงเป นเง น 784,949,250 บาท ค ดเป นร อยละ และงบประมาณเง นรายได 252,052,150 บาท ค ดเป นร อยละ ซ งจะต อง ด าเน นการให บรรล ผลส มฤทธ ตามตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท ก าหนด ประเด นย ทธศาสตร ไว 3 ประเด น ค อประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง และประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน โดยภาพรวมผลส าเร จของตามแผนปฏ บ ต ราชการ พบว า มหาว ทยาล ยด าเน นการได ครบถ วนตามท ก าหนดในท กประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ โดยม ผลการด าเน นการตามแผน ย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณตามพ นธก จในระด บผลผล ต 6 ผลผล ต ซ งได ต งไว 46 สามารถด าเน นการได บรรล 38 ค ดเป นร อยละ และม การด าเน นการตามนโยบายการ บร หารและพ ฒนามหาว ทยาล ยฯ ท ง 9 กลย ทธ ม ผลการด าเน นการบรรล 79 ค ดเป นร อยละ ม ผลการใช จ ายเง นงบประมาณไปรวมท งส น 825,792, บาท ค ดเป น ร อยละ จากเง นงบประมาณท ได ร บ โดยสร ปผลจ าแนกตามประเด นย ทธศาสตร ได ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ผลตามแผนย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณตามพ นธก จ / (ผลล พธ และผลผล ต) จ านวน 18 ด าเน นการบรรล 10 ค ดเป น ร อยละ ไม บรรล 8 ค ดเป น ร อยละ ได แก 1. ความพ งพอใจของนายจ างท ม ต อผ ส าเร จการศ กษาด านส งคมศาสตร (แผน ร อยละ79/ผล ร อย ละ 78.20) 2. จ านวนน กศ กษาเข าใหม ด านส งคมศาสตร (แผน 1,705 คน/ผล 1,466 คน) 3. จ านวนน กศ กษาคงอย ด านส งคมศาสตร (แผน 4,165 คน/ผล 4,047 คน) 4. ผ ส าเร จการศ กษาด านส งคมศาสตร ท จบการศ กษาตามหล กส ตรภายในระยะเวลาท ก าหนด (แผน ร อยละ 95/ผล ร อยละ 87.72) 5. จ านวนผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (แผน 1,981 คน/ผล 1,493 คน) 6. จ านวนน กศ กษาเข าใหม ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (แผน 2,700 คน/ผล 2,684 คน) 7. จ านวนน กศ กษาคงอย ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (แผน 8,543 คน/ผล 8,252 คน) 8. ผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท จบการศ กษาตามหล กส ตรภายในระยะเวลา ท ก าหนด (แผน ร อยละ 95/ผล ร อยละ 78.19)

6 ผลตามนโยบายการบร หารและพ ฒนามหาว ทยาล ย ท ก าหนดไว 5 กลย ทธ / จ านวน 64 ด าเน นการบรรล 62 ค ดเป นร อยละ ไม บรรล 2 ได แก 1. จ านวนหล กส ตรนานาชาต (แผน 1 หล กส ตร /ผล 0 หล กส ตร) 2. พ ฒนาค ณว ฒ (แผน ผ ส าเร จการศ กษา 12 คน/ ผล 4 คน) ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ผลตามแผนย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณตามพ นธก จ / (ผลล พธ และผลผล ต) จ านวน 14 ด าเน นการบรรล 14 ค ดเป นร อยละ 100 ผลตามนโยบายการบร หารและพ ฒนามหาว ทยาล ย ท ก าหนดไว 2 กลย ทธ / จ านวน 12 ด าเน นการบรรล 11 ค ดเป นร อยละ ไม บรรล 1 ได แก 1. พ ฒนาส อบร การว ชาช พท งภาษาไทยและภาษาต างประเทศ (แผน 4 ช น/ผล 1 ช น) ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เช ง บ รณาการท ได มาตรฐาน ผลตามแผนย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณตามพ นธก จ / (ผลล พธ และผลผล ต) จ านวน 14 ด าเน นการบรรล 14 ค ดเป นร อยละ 100 ผลตามนโยบายการบร หารและพ ฒนามหาว ทยาล ย ท ก าหนดไว 1 กลย ทธ / จ านวน 6 ด าเน นการบรรล 6 ค ดเป นร อยละ 100 ในส วนของการใช จ ายเง นงบประมาณ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ม การ เบ กจ ายเง นงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ ด งน 1. งบประมาณแผ นด น ม การเบ กจ ายเง นงบประมาณรวมท งส นจ านวน 671,295, บาท (เง นก นเหล อมป 111,277, บาท) ค ดเป นร อยละ ของงบประมาณท ได ร บหล งโอนเปล ยนแปลง (784,949,250 บาท) ต ากว าแผนท มหาว ทยาล ยฯ ก าหนด ร อยละ และต ากว าท ร ฐบาล ก าหนดร อยละ 7.48 โดยม ผลการเบ กจ ายงบลงท นต าท ส ดค อ 123,611, บาท จากงบประมาณท ได ร บ 212,628, บาท ค ดเป นร อยละ ม รายการเบ กจ ายเง นและการก อหน ผ กพ นประจ าป งบประมาณ พ.ศ ด งน - รายการคร ภ ณฑ จ านวน 18,643, บาท - รายการส งก อสร าง จ านวน 68,323, บาท 2. งบประมาณเง นรายได ม การเบ กจ ายเง นงบประมาณรวมท งส นจ านวน 154,497, บาท ค ดเป น ร อยละ ของงบประมาณท ได ร บจ ดสรร (242,052,150 บาท) ต ากว าแผนท มหาว ทยาล ยฯ ก าหนดร อยละ 36.17

7 ส วนท 1 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) และ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร

8 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ปร ชญา สร างคนส งาน เช ยวชาญเทคโนโลย สร างคนด ส โลกอาช พ ปณ ธาน ม งม น เป นผ น าการจ ดการศ กษาด านว ชาช พ ด วยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการ พ ฒนา ก าล งคนให ม ค ณภาพค ค ณธรรม ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยช นน าแห งโลกอาช พ ผล ตผ เช ยวชาญเทคโนโลย สร างค ณค าส สากล พ นธก จ 1. จ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ท ม งเน นว ชาช พบนพ นฐานด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร างบ ณฑ ตพร อมเข าส อาช พ 2. สร างงานว จ ย ส งประด ษฐ นว ตกรรม เพ อถ ายทอดและสร างม ลค าเพ มให แก ภาคการผล ตภาค บร การ และช มชน 3. ให บร การว ชาการแก ส งคม เพ อการสร างอาช พอ สระและการพ ฒนาอาช พโดยย ดหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง 4. ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและร กษาส งแวดล อม การพ ฒนามหาว ทยาล ยในอ ก 4 ป ข างหน าตามแผนได ก าหนดย ทธศาสตร อย บนหล กการท จะผล ต และพ ฒนาก าล งคนระด บส งให ม มาตรฐานสอดคล องก บความต องการในการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของ ประเทศ ด าเน นการศ กษาค นคว า ว จ ยและพ ฒนาองค ความร ใหม ให สามารถน าไปใช ในการผล ตให ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ เพ อความสามรถในการพ งตนเองและการแข งข นในระด บนานาชาต ให บร การ ทางว ชาการแก หน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐและภาคเอกชนในการให ค าปร กษา แนะน า ด าเน นการว จ ยและ การทดสอบมาตรฐาน ตลอดจนส ารวจและฝ กอบรม รวมท งถ ายทอดเทคโนโลย ท จ าเป นและเหมาะสม เพ อ การพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม อน ร กษ ฟ นฟ ศ ลปว ฒนธรรมอ นเป นจาร ตประเพณ เพ อให มหาว ทยาล ยเป น ศ นย รวมของช มชน โดยก าหนดเป าประสงค ของไว 5 เป าประสงค ค อ 1. เป นแหล งการศ กษาด านว ชาช พและเทคโนโลย เช งบ รณาการท เข มแข งและได มาตรฐานสากล 2. สร างคนค ณภาพส โลกอาช พ 3. ให บร การว ชาการแก ส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง 4. เป นแหล งท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและส งแวดล อม 5. สร างและถ ายทอดองค ความร เช งบ รณาการ เพ อการแข งข นในระด บชาต และนานาชาต เพ อผล กด นว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ของมหาว ทยาล ยให ประสบผลส าเร จ มหาว ทยาล ยจ ง ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ไว 3 ประเด นย ทธศาสตร ด งน 1

9 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล ก เศรษฐก จพอเพ ยง มหาว ทยาล ยช นน าแห ง โลกอาช พ ผล ต ผ เช ยวชาญเทคโนโลย สร างค ณค าส สากล ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เช งบ รณา การท ได มาตรฐาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ได ร บความ เห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยในคราวประช มคร งท 3/2553 ว นท 31 ม นาคม 2553 ได ก าหนดประเด น ย ทธศาสตร ไว 3 ประเด นย ทธศาสตร ในแต ละประเด นย ทธศาสตร จะประกอบไปด วยเป าประสงค กลย ทธ หล ก และค า ส าหร บโครงการ-ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นการ จะปรากฏใน ตารางรายละเอ ยดของแผนซ งระบ ไว ในภาคผนวก แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ประกอบด วย 3 ประเด น ย ทธศาสตร 5 เป าประสงค 9 กลย ทธ หล ก ส วนแผนจ ดสรรประกอบด วย 98 กลย ทธ การบร หาร และม โครงการรองร บให ได ผลส มฤทธ ในท กประเด นย ทธศาสตร จ านวน 1,450 โครงการ-ก จกรรม ด งน เป าประสงค กลย ทธ หล ก โครงการ-ก จกรรม แผนจ ดสรร กลย ทธ การบร หาร ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน

10 จากแผนบร หารราชการแผ นด น ส แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป แผนบร หารราชการแผ นด น พ.ศ แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ ผลล พธ /ผลกระทบ ผลล พธ /ผลผล ต ผลผล ต ก จกรรม ทร พยากร แผนปฏ บ ต ราชการมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ ดท าข นภายใต กรอบแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) ได ร บความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยในคราวประช มคร งท 10/2553 ว นท 22 ต ลาคม 2553 โดยได ก าหนดว ส ยท ศน ไว ค อ มหาว ทยาล ยช นน าแห งโลกอาช พ ผล ตผ เช ยวชาญ เทคโนโลย สร างค ณค าส สากล มหาว ทยาล ยด าเน นการโดยแปลงแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ไปส การ ปฏ บ ต ด วยการก าหนดประเด นย ทธศาสตร ไว 3 ประเด น ซ งในแต ละประเด นย ทธศาสตร จะประกอบไปด วย เป าประสงค กลย ทธ หล ก และค า ผ ร บผ ดชอบ และงบประมาณ ด งน น แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ ฉบ บน ประกอบด วย 3 ประเด นย ทธศาสตร 5 เป าประสงค 9 กล ย ทธ หล ก แผนจ ดสรร และ 82 กลย ทธ การบร หาร และม โครงการรองร บ ให เก ดผลส มฤทธ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 391 โครงการ ด งน เป าประสงค กลย ทธ หล ก โครงการ-ก จกรรม แผนจ ดสรร กลย ทธ การบร หาร ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน

11 ในป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ย ได ร บงบประมาณส าหร บการด าเน นการให บรรล ผลส าเร จ ตามท ก าหนด รวมท งส น 999,584,650 บาท จ าแนกเป นงบประมาณ แผ นด น 757,532,500 บาท และเง นรายได 242,052,150 บาท รายละเอ ยดของงบประมาณท ได ร บจ าแนกตามประเภทงบประมาณ และผลผล ตท ได ก าหนดความส าเร จในแต ละผลผล ต กลย ทธ และพ นธก จ ท เช อมโยงก น ตารางแสดง งบประมาณประจ าป พ.ศ ท ได ร บจ าแนกตามผลผล ต และประเภทงบประมาณ เป าประสงค ผลผล ต ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ด านการเร ยนการสอน 1. จ ดการศ กษาด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ 2. สร างคนค ณภาพส โลก อาช พ ผลผล ต : ผ ส าเร จ การศ กษาด านส งคมศาสร ผลผล ต : ผ ส าเร จ การศ กษาด าน ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล ก เศรษฐก จพอเพ ยง ด านบร การว ชาการ 1. ให บร การว ชาการแก ผลผล ต : ผลงานการ ส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จ ให บร การว ชาการ พอเพ ยง ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 2. เป นแหล งท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมและ ส งแวดล อม ผลผล ต : ผลงานท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน งบประมาณท ได ร บ แผ นด น รายได รวม 733,045, ,154, ,200, ,037,600 60,514, ,551, % 25.00% 20.06% 593,007, ,640, ,648, % 73.80% 77.20% 9,330, ,800 10,268,000 5,500, ,800 5,991, % 0.20% 0.60% 3,830, ,000 4,276, % 0.18% 0.43% 15,157,100 1,959,400 17,116,500 ด านว จ ยส งประด ษฐ นว ตกรรม 1. สร างและถ ายทอดองค ผลผล ต : ผลงานว จ ยเพ อ 10,899, ,000 11,077,300 ความร เช งบ รณาการเพ อ ถ ายทอดเทคโนโลย 1.44% 0.07% 1.11% การแข งข นในระด บชาต ผลผล ต : ผลงานง จ ยเพ อ 4,257,800 1,781,400 6,039,200 และนานาชาต สร างองค ความร 0.56% 0.74% 0.60% รวมท งส น 757,532, ,052, ,584,650 4

12 ตารางแสดง งบประมาณประจ าป พ.ศ ท ได ร บจ าแนกตามกลย ทธ และประเภทงบประมาณ เป าประสงค กลย ทธ งบประมาณท ได ร บ แผ นด น รายได รวม ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร 733,015, ,854, ,870,150 และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ด านการเร ยนการสอน 3. จ ดการศ กษา 1. พ ฒนาหล กส ตรให สอดคล องก บ 1,532, ,200 2,365,500 ด านว ทยาศาสตร ความต องการของส งคม ช มชน 0.20% 0.34% 0.24% และเทคโนโลย ท ม 2. สร างความเข มแข งทางว ชาช พ 292,941,500 22,696, ,637,690 ค ณภาพ เฉพาะทาง 33.67% 9.38% 31.58% 3. บร หารจ ดการเช งร ก 427,941, ,138, ,080, % 76.49% 61.33% 4. สร างคนค ณภาพ 4. พ ฒนาน กศ กษาและบ ณฑ ตให 3,852,360 8,097,150 11,949,510 ส โลกอาช พ เป นทร พยากรมน ษย ท ม ค ณค า 0.51% 3.35% 1.20% และม ค ณล กษณะท พ งประสงค 5. พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากร 6,747,240 22,090,010 28,837,250 ทางการศ กษาท กระด บ 0.89% 9.13% 2.88% ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล ก เศรษฐก จพอเพ ยง 9,330, ,800 10,268,000 ด านบร การว ชาการ 3. ให บร การ ว ชาการแก ส งคมโดย ย ดหล กเศรษฐก จ พอเพ ยง ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 4. เป นแหล งท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และส งแวดล อม ส งแวดล อม 1. ให บร การว ชาการแก ส งคม เพ อ สร างและพ ฒนาอาช พโดยย ด หล กเศรษฐก จพอเพ ยง 2. สน บสน นและส บสานงานท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและร กษา ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน ด านว จ ยส งประด ษฐ นว ตกรรม 2. สร างและถ ายทอด 1. พ ฒนางานว จ ย/นว ตกรรม/ องค ความร เช งบ รณา ส งประด ษฐ เช งบ รณาการ เพ อ การเพ อการแข งข นใน ประโยชน เช งพาณ ชย ท ได ระด บชาต และ มาตรฐานเพ อการแข งข นใน นานาชาต ระด บชาต และระด บนานาชาต 5,500, ,800 5,991, % 0.20% 0.60% 3,830, ,000 4,276, % 0.18% 1.71% 15,187,100 2,259,400 17,446,500 15,157,100 1,959,400 17,116, % 0.81% 1.71% 2. เผยแพร และถ ายทอดองค 30, , ,000 ความร ส ความเป นเล ศ 0.00% 0.12% 0.03% รวมท งส น 757,532, ,052, ,584,650 5

13 ก าหนดค าของความส าเร จของ ประจ าป พ.ศ ได แก 1. ค าของตามแผนจ ดสรรงบประมาณ 6 ผลผล ต จ านวน 46 ประกอบด วย ระด บผลล พธ 18 และระด บผลผล ต ค าตามกลย ทธ การบร หาร 53 จ านวน 82 โดยม รายละเอ ยดค าของ ด งน 1. และค าตามแผนจ ดสรรงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ด านการเร ยนการสอน ผลผล ต : ผ ส าเร จการศ กษาด านส งคมศาสตร หน วยน บ ค า ระด บผลล พธ : 1. ผ ส าเร จการศ กษาท ได งานท าตรงสาขา ร อยละ ความพ งพอใจของนายจ างท ม ต อผ ส าเร จการศ กษา ร อยละ ผ ส าเร จการศ กษาท ได งานท า ศ กษาต อหร อประกอบอาช พอ สระภายใน ร อยละ 71 ระยะเวลา 1 ป ระด บผลผล ต : 4. จ านวนผ ส าเร จการศ กษา คน 1, จ านวนน กศ กษาเข าใหม คน 1, จ านวนน กศ กษาคงอย คน 4, ผ ส าเร จการศ กษาจบการศ กษาตามมาตรฐานหล กส ตร ร อยละ ผ ส าเร จการศ กษาท จบการศ กษาตามหล กส ตรภายในระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ ค าใช จ ายการผล ตตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร บาท 71,466,320 ผลผล ต : ผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หน วยน บ ค า ระด บผลล พธ : 1. ผ ส าเร จการศ กษาท ได งานท าตรงสาขา ร อยละ ความพ งพอใจของนายจ างท ม ต อผ ส าเร จการศ กษา ร อยละ ผ ส าเร จการศ กษาท ได งานท า ศ กษาต อหร อประกอบอาช พอ สระภายใน ร อยละ 75 ระยะเวลา 1 ป ระด บผลผล ต : 4. จ านวนผ ส าเร จการศ กษา คน 1, จ านวนน กศ กษาเข าใหม คน 2, จ านวนน กศ กษาคงอย คน 8, ผ ส าเร จการศ กษาจบการศ กษาตามมาตรฐานหล กส ตร ร อยละ ผ ส าเร จการศ กษาท จบการศ กษาตามหล กส ตรภายในระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ ค าใช จ ายการผล ตตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร บาท 374,773,930 6

14 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ด านบร การว ชาการ ผลผล ต : ผลงานการให บร การว ชาการ หน วยน บ ค า ระด บผลล พธ : 1. ผ เข าร บบร การน าความร ไปใช ประโยชน ร อยละ ความพ งพอใจของผ ร บบร การว ชาการและว ชาช พ ต อประโยชน จาก ร อยละ 77 การบร การ 3. โครงการบร การว ชาการท ส งเสร มศ กยภาพในการแข งข นของประเทศ ร อยละ 6 ในเวลา 1 ป ระด บผลผล ต : 4. จ านวนโครงการ/ก จกรรมบร การว ชาการแก ส งคม โครงการ ความพ งพอใจของผ ร บบร การในกระบวนการให บร การ ร อยละ งานบร การว ชาการแล วเสร จตามระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ ต นท น/ค าใช จ ายการผล ตตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร บาท 5,991,800 ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ผลผล ต : ผลงานท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม หน วยน บ ค า ระด บผลล พธ : 1. จ านวนโครงการ/ก จกรรม ท ม การเผยแพร ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม โครงการ ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการต อประโยชน ของการท าน บ าร ง ร อยละ 84 ศ ลปว ฒนธรรม 3. จ านวนโครงการ/ก จกรรม ท ม การเผยแพร ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม โครงการ 30 ภายในระยะเวลา 1 ป ระด บผลผล ต : 4. จ านวนโครงการ/ก จกรรม ศ ลปว ฒนธรรม โครงการ โครงการท บรรล ผลตามว ตถ ประสงค ของโครงการ ร อยละ โครงการ/ก จกรรม ท แล วเสร จตามระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ ค าใช จ ายของการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมตามงบประมาณท ได ร บ จ ดสรร บาท 4,276,200 7

15 ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน ด านว จ ยส งประด ษฐ นว ตกรรม ผลผล ต : ผลงานว จ ยเพ อถ ายทอดเทคโนโลย หน วยน บ ค า ระด บผลล พธ : 1. จ านวนงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต หร อ โครงการ 7 นานาชาต 2. จ านวนผลงานว จ ย/นว ตกรรม ท น าไปใช ประโยชน ในเช งพาณ ชย / โครงการ 7 ประโยชน ต อส งคม ช มชน 3. จ านวนผลงานว จ ย/นว ตกรรม ท น าไปใช ประโยชน ภายในระยะเวลา 1 ป โครงการ 4 ระด บผลผล ต : 4. จ านวนโครงการว จ ย โครงการ จ านวนโครงการว จ ยเป นไปตามมาตรฐานท ก าหนด โครงการ โครงการว จ ยท แล วเสร จภายในระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ ค าใช จ ายการว จ ยตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร บาท 11,077,300 ผลผล ต : ผลงานว จ ยเพ อสร างองค ความร หน วยน บ ค า ระด บผลล พธ : 1. จ านวนงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต หร อ นานาชาต โครงการ 7 2. จ านวนผลงานว จ ย/นว ตกรรม ท น าไปใช ประโยชน ในเช งพาณ ชย / โครงการ 7 ประโยชน ต อส งคม ช มชน 3. จ านวนผลงานว จ ย/นว ตกรรม ท น าไปใช ประโยชน ภายในระยะเวลา 1 ป โครงการ 3 ระด บผลผล ต : 4. จ านวนโครงการว จ ย โครงการ จ านวนโครงการว จ ยเป นไปตามมาตรฐานท ก าหนด โครงการ โครงการว จ ยท แล วเสร จภายในระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ ค าใช จ ายการว จ ยตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร บาท 6,039,200 8

16 2. และค าตามกลย ทย การบร หารประจ าป งบประมาณ พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ด านการเร ยนการสอน กลย ทธ ท 1 พ ฒนาหล กส ตรให สอดคล องก บความต องการของส งคม ช มชน หน วยน บ ค า 1.1 พ ฒนาหล กส ตรแบบบ รณาการ สอดคล องก บความต องการของ ส งคม/ช มชน 1. จ านวนหล กส ตรท พ ฒนาและ ปร บปร งท ตอบสนองความต องการ ของส งคม หล กส ตร จ านวนหล กส ตรอบรมระยะส น หล กส ตร พ ฒนาหล กส ตรต อยอดให แก ผ ม 3. จ านวนหล กส รต อยอดให แก ผ ม งาน หล กส ตร 6 งานท าและบ ณฑ ตท จบการศ กษา ท าท พ ฒนาและปร บปร ง 1.3 สร างหล กส ตรนานาชาต เพ อ 4. จ านวนหล กส ตรนานาชาต หล กส ตร 1 ก าวไปส สากล 1.4 พ ฒนาหล กส ตรร วมก บ 5. จ านวนหล กส ตรท ร วมก บ หล กส ตร 1 มหาว ทยาล ยในประเทศและ ต างประเทศ มหาว ทยาล ยในและต างประเทศ 1.5 พ ฒนาหล กส ตรร วมก บองค กร 6. จ านวนหล กส ตรท พ ฒนาร วมก บ หล กส ตร 8 ภาร ฐและเอกชน องค กรภาคร ฐและเอกชน 1.6 จ ดการเร ยนการสอน 7. จ านวนสาขาว ชาท จ ดการเร ยนการ สาขาว ชา 15 E-Learning สอน E-Learning 8. น าเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ยมา หล กส ตร 7 ใช ในการจ ดการเร ยนการสอน 1.7 จ ดระบบเท ยบโอน 9. จ านวนหล กส ตรท ใช ระบบเท ยบโอน หล กส ตร 5 ประสบการณ ประสบการณ 1.8 ประเม นผลหล กส ตรอย าง 10. จ านวนหล กส ตรท ได ร บการประเม น หล กส ตร 46 ต อเน อง อย างต อเน อง กลย ทธ ท 2 สร างความเข มแข งทางว ชาช พเฉพาะทาง หน วยน บ ค า 2.1 พ ฒนาห องปฏ บ ต การ 1. จ านวนห องปฏ บ ต การท ได ร บการ ห อง 15 พ ฒนา 2. จ านวนห องปฏ บ ต การมาตรฐาน ห อง 3 ว ชาช พด าน IT 2.2 พ ฒนาระบบห องสม ด 3. จ านวนทร พยากรห องสม ด ก จกรรม 4 อ เล กทรอน กส (e-library) อ เล กทรอน กส 2.3 พ ฒนาการเร ยนร โดยใช ICT 4. จ านวนทร พยากรเพ อการพ ฒนาการ ก จกรรม 5 เป นฐาน (ICT-Based Learning) เร ยนร โดยใช ICT เป นฐาน 2.4 จ ดท าหล กส ตรมาตรฐานว ชาช พ และกรอบมาตรฐานค ณว ฒ การศ กษา (IQF) 5. จ านวนหล กส ตรท จ ดท า สาขา 24 9

17 หน วยน บ ค า 2.5 พ ฒนาการจ ดการความร โดยใช 6. จ านวนสาขาว ชาท จ ดท าคล งความร สาขา 7 ICT เป นฐาน (ICT-Based 7. จ านวนทร พยากรเพ อการพ ฒนาการ ระบบ 1 Knowledge) เร ยนร โดยใช ICT เป นฐาน 2.6 เร งส งเสร มสหก จศ กษาเต ม 8. จ านวนสาขาว ชาท จ ดสหก จศ กษาใน สาขา 31 ร ปแบบ ประเทศ 9. จ านวนสาขาว ชาท จ ดสหก จศ กษาใน สาขา 1 ต างประเทศ 2.7 พ ฒนาระบบค ณภาพท เน น 10. จ านวนระบบค ณภาพท เน น ระบบ 3 มาตรฐานสากล มาตรฐานสากลท ได ร บการพ ฒนา กลย ทธ ท 3 บร หารจ ดการเช งร ก หน วยน บ ค า 3.1 สร างเคร อข ายฐานข อม ลและ 1. จ านวนมาตรฐานและระบบ มาตรฐาน/ 2/5 ระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร สถาป ตยกรรมของระบบ ICT ระบบ 3.2 พ ฒนาผ บร หารย คใหม ท 2. จ านวนผ บร หารท ได ร บการพ ฒนา คน 286 พ งประสงค 3. จ านวนโครงการพ ฒนาผ บร หารท โครงการ 3 ได ร บการพ ฒนา 3.3 ปร บปร งพ ฒนาระบบงานส การ 4. จ านวนระบบท รองร บการท าธ รกรรม ระบบ 1 เปล ยนแปลง ทางอ เล กทรอน กส 5. จ านวนระบบการบร หารจ ดการและ ระบบ 2 การให บร การทางการศ กษาโดยใช ICT เป นฐาน 6. จ านวนระบบงานท ได ร บการพ ฒนาส ระบบ 5 การเปล ยนแปลง 3.4 ประชาส มพ นธ เช งร ก 7. จ านวนส อท ใช ประชาส มพ นธ ส อ ประเภทของส อประชาส มพ นธ ท ใช ประเภท 44 เผยแพร เพ อสร างภาพล กษณ มหาว ทยาล ย 3.5 พ ฒนาโครงสร างพ นฐานด าน 9. จ านวนระบบส อสารภายในและ ระบบ 15 ICT เพ อการบร หารจ ดการและการ ให บร การทางการศ กษา ภายนอกองค กรท ได ร บการพ ฒนา 10. จ านวนทร พยากร ICT เพ อการ ระบบ 4 บร หารจ ดการและการให บร การทาง การศ กษา 11. ระบบความม นคงปลอดภ ย ระบบ 2 เทคโนโลย สารสนเทศ 3.6 แนะแนวการศ กษาเช งร ก 12. จ านวนคร งท จะด าเน นการแนะแนว คร ง หารายได จากส นทร พย และ 13. จ านวนรายได ท คาดว าจะได ร บจาก ล านบาท องค ความร ท บ คลากรม อย การบร หารทร พย ส น 3.8 พ ฒนาการบร หารจ ดการองค กร ด วยหล กธรรมาภ บาล 14. จ านวนหน วยงานท ม การบร หาร จ ดการด วยหล กธรรมาภ บาล ร อยละ 80 10

18 กลย ทธ ท 4 พ ฒนาน กศ กษาและบ ณฑ ตให เป นทร พยากรมน ษย ท ม ค ณค าและให ม ค ณล กษณะของ บ ณฑ ตท พ งประสงค หน วยน บ ค า 4.1 เตร ยมความพร อมน กศ กษาส โลกอาช พ 1. จ านวนโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนา ความพร อมของน กศ กษาส โลก อาช พ 4.2 พ ฒนาความเป นเล ศทางว ชาช พ 2. จ านวนโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนา ความเป นเล ศของน กศ กษาทาง ว ชาช พ 4.3 ส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม เพ อการสร างบ ณฑ ตให เป นคน อย างสมบ รณ 4.4 สร างเสร มส ขภาวะท ด ให แก น กศ กษา 4.5 แลกเปล ยนน กศ กษาระด บ นานาชาต 4.6 ท าความร วมม อก บสถานศ กษา/ สถานประกอบการท งในและ ต างประเทศ 4.7 จ ดการเร ยนร เพ อเสร มสร างและ ซ อมเสร มฐานความร ให แก น กศ กษา 4.8 พ ฒนาองค กรน กศ กษาให เข มแข ง 4.9 จ ดต งสมาคมศ ษย เก าและช มชน ส มพ นธ ระด บคณะและระด บ มหาว ทยาล ยฯ 3. จ านวนโครงการฝ กอบรมเพ อส งเสร ม ค ณธรรม จร ยธรรม เพ อสร าง บ ณฑ ตให เป นคนอย างสมบ รณ 4. จ านวนโครงการเพ อสร างเสร มส ข ภาวะท ด ให แก น กศ กษา 5. จ านวนน กศ กษาท เข าโครงการ แลกเปล ยนน กศ กษาในระด บ นานาชาต 6. จ านวนสถานศ กษาท ท าความร วมม อ ทางว ชาการในประเทศ 7. จ านวนสถานศ กษาท ท าความร วมม อ ทางว ชาการในต างประเทศ 8. จ านวนสถานประกอบการท ท าความ ร วมม อทางว ชาการในประเทศ 9. จ านวนสาขาว ชาท จะใช ในการ จ ดการเร ยนร เพ อเสร มสร างและ ซ อมเสร มฐานความร ให แก น กศ กษา 10. จ านวนน กศ กษาท ได ร บการพ ฒนา ให ม ความพร อมด าน ICT 11. จ านวนโครงการท จ ดอบรมเพ อ พ ฒนาองค กรน กศ กษาให ม ความ เข มแข ง 12. จ านวนศ ษย เก าท จะประสานความ ร วมม อ 13. จ านวนโครงการร วมระหว างศ ษย เก าก บน กศ กษา 14. จ านวนโครงการท ม การพ ฒนา มาตรฐานค ณภาพ 3 ด โครงการ 24 โครงการ 6 โครงการ 10 โครงการ 12 คน 8 แห ง 5 แห ง 1 แห ง 123 สาขา 5 คน 60 โครงการ 7 คน 207 โครงการ 4 โครงการ 5 11

19 กลย ทธ ท 5 พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรทางการศ กษาท กระด บ หน วยน บ ค า 5.1 ปล กจ ตส าน กการม ส วนร วมและ 1. จ านวนโครงการฝ กอบรมเพ อปล ก โครงการ 17 ความร บผ ดชอบต อส งคม จ ตส าน กการม ส วนร วมและความ ร บผ ดชอบต อส งคม 2. จ านวนบ คลากรท เข าร วมโครงการ คน สร างเคร อข ายความร วมม อการ จ ดการความร เพ อพ ฒนาศ กยภาพ ของบ คลากร 5.3 สร างเสร มส ขภาวะท ด ให แก บ คลากร 5.4 จ ดท า Training Roadmap ส าหร บสายว ชาการ 5.5 จ ดท า Training Roadmap ส าหร บสายสน บสน น 5.6 พ ฒนาความก าวหน าของ บ คลากร ฝ กอบรมเพ อปล กจ ตส าน ก 3. จ านวนเคร อข ายท ได สร างความ ร วมม อการจ ดการความร เพ อพ ฒนา ศ กยภาพของบ คลากร เคร อข าย 5 4. จ านวนโครงการสร างเสร มส ขภาวะท โครงการ 9 ด ให แก บ คลากร 5. จ านวนบ คลากรท เข าร วมโครงการ สร างเสร มส ขภาวะท ด คน จ านวนโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนา โครงการ 23 บ คลากรสายว ชาการ 7. จ านวนบ คลากรท เข าร วมโครงการ คน 627 ฝ กอบรมเพ อพ ฒนา 8. จ านวนบ คลากรสายว ชาการท ได ร บ คน 60 การพ ฒนาด าน ICT 9. จ านวนโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนา โครงการ 14 บ คลากรสายสน บสน น 10. จ านวนบ คลากรท เข าร วมโครงการ คน 528 ฝ กอบรมเพ อพ ฒนา 11. จ านวนผ บร หารมหาว ทยาล ยท คน 30 ได ร บการพ ฒนาด าน ICT 12. จ านวนบ คลากรสายสน บสน นท คน 60 ได ร บการพ ฒนาด าน ICT 13. จ านวนโครงการฝ กอบรมเพ อ โครงการ 12 พ ฒนาบ คลากรท กระด บ 14. จ านวนบ คลากรท เข าร วมโครงการ คน 553 พ ฒนา 15. พ ฒนาค ณว ฒ - ผ ลาศ กษาต อ คน 25 - ผ ส าเร จการศ กษา คน 12 12

20 หน วยน บ ค า 16. พ ฒนาต าแหน งว ชาการ - ผ เสนอขอก าหนดต าแหน งทาง คน 30 ว ชาการ - ผ ได ร บการด ารงต าแหน งทาง คน 15 ว ชาการ - เสนอขอก าหนดต าแหน งส งข น คน 6 (สายสน บสน น) - ผ ได ร บการแต งต งให ด ารงต าแหน ง คน 6 ส งข น(สายสน บสน น) ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ด านบร การว ชาการ กลย ทธ ท 6 ให บร การว ชาการแก ส งคม เพ อสร างและพ ฒนาอาช พโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง หน วยน บ ค า 6.1 พ ฒนาหล กส ตรระยะส นเพ อ 1. จ านวนหล กส ตรระยะส นท ได ร บการ หล กส ตร 23 ส งเสร มอาช พเด ม และสร างอาช พ ใหม ให แก ช มชนบนพ นฐานของ เศรษฐก จพอเพ ยง พ ฒนาเพ อส งเสร มอาช พเด มและสร าง อาช พใหม 2. จ านวนผ ร บการอบรมตามหล กส ตรท คน 1, ผล ตส อเพ อสร างและพ ฒนา ว ชาช พท งภาษาไทยและ ภาษาต างประเทศ 6.3 พ ฒนาศ นย สารน เทศและการ บร การว ชาการ(e-Resource) 6.4 พ ฒนาศ นย ภาษาเพ อให บร การ ว ชาการ 6.5 สร างเคร อข ายความร วมม อการ บร การว ชาการ ร วมก บหน วยงาน ภายนอกภาคร ฐและเอกชนท ง ภายในประเทศและต างประเทศ ได ร บการพ ฒนา 3. ม งานบร การว ชาการ/ว ชาช พเพ อการ พ ฒนาค ณภาพช ว ตและส งคม รวมท ง ถ ายทอดความร และเทคโนโลย ส ช มชน อย างน อย 2 อาช พ 1 ช มชน 4. พ ฒนาส อบร การว ชาช พท งภาษาไทย และภาษาต างประเทศ 5. จ านวนทร พยากรของศ นย สารน เทศ และการบร การว ชาการ - พ ฒนาระบบบร การฐานข อม ล งานว จ ย 6. จ านวนศ นย ภาษาเพ อให บร การ ว ชาการท ได ร บการพ ฒนา 7. จ านวนเคร อข ายความร วมม อการ บร การว ชาการภายนอกภาคร ฐและ เอกชนในประเทศท เพ มข น 8. จ านวนแหล งให บร การว ชาการและ ว ชาช พท ได ร บการยอมร บใน ระด บชาต หร อนานาชาต อาช พ/ ช มชน 14/8 ช น 4 เร อง 1 ศ นย 1 เคร อข าย 7 แหล ง 4 13

21 ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม กลย ทธ ท 7 สน บสน นและส บสานงานท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและร กษาส งแวดล อม หน วยน บ ค า 7.1 บ รณาการการจ ดก จกรรมด าน อน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมไทยและ ส งแวดล อมให หลากหลายร วมก บ ช มชนอย างต อเน อง 7.2 ส งเสร มการศ กษา การน า เทคโนโลย ผสมผสานก บภ ม ป ญญา ท องถ น 7.3 บ รณาการการอน ร กษ ส งเสร ม และท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและ ส งแวดล อมในการจ ดการศ กษาและ การให บร การว ชาการ 1. จ านวนโครงการ/ก จกรรมด าน อน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมไทยและ ส งแวดล อมท ม การบ รณาการ ร วมก บช มชน 2. จ านวนผลงานการศ กษาค นคว า ผสมผสานเทคโนโลย ก บภ ม ป ญญา ท องถ น 3. จ านวนผลงานการบ รณาการการ อน ร กษ ส งเสร ม และท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม ในการจ ดการศ กษา และการให บร การว ชาการ โครงการ 19 ช น 8 ช น เผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมส สากล 4. จ านวนผลงานการเผยแพร ก จกรรม/ 7 ศ ลปว ฒนธรรมส สากล ช น ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน ด านว จ ยส งประด ษฐ นว ตกรรม กลย ทธ ท 8 พ ฒนางานว จ ย/นว ตกรรม/ส งประด ษฐ เช งบ รณาการเพ อประโยชน เช งพาณ ชย ท ได มาตรฐานเพ อการแข งข นในระด บชาต และระด บนานาชาต หน วยน บ ค า 8.1 ท าว จ ยร วมก บภาคร ฐและ 1. จ านวนผลงานว จ ยท ท าร วมก บภาคร ฐ เร อง 9 เอกชน และเอกชน 8.2 สร างเคร อข ายการว จ ยแบบ 2. จ านวนเคร อข ายการว จ ยท บ รณาการ เคร อข าย 2 บ รณาการ 8.3 พ ฒนาศ กยภาพน กว จ ย 3. จ านวนน กว จ ยท ได ร บการพ ฒนา คน พ ฒนาน กว จ ยม ออาช พ 4. จ านวนน กว จ ยท ได ร บการพ ฒนา คน พ ฒนาหน วยบ มเพาะธ รก จ 5. จ านวนหน วยบ มเพาะธ รก จท ได ร บ หน วย 3 การพ ฒนา 8.6 จ ดต งหน วยจ ดการทร พย ส นทาง 6. ม ก จกรรมท เก ยวข องก บงานทร พย ส น ก จกรรม 1 ป ญญา ทางป ญญา กลย ทธ ท 9 เผยแพร และถ ายทอดองค ความร ส ความเป นเล ศ 14

22 ส วนท 2 สร ปผลประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร

23 สร ปผลประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร หล งจากท ได ก าหนดแผนของของการบร หารจ ดการและถ ายทอดส การปฏ บ ต ด วย การต งค าและความส าเร จไว ตามข อม ลรายละเอ ยดของส วนท 1 แล ว เม อด าเน นการและ ต ดตามผลตามกระบวนการแล ว จะได ผลสร ปด งข อม ลรายละเอ ยดต อไปน ผลตามแผนย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณตามพ นธก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ได ด าเน นการตามแผนย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณ ตามพ นธก จ 4 ด าน ค อ ด านการเร ยนการสอน ด านบร การว ชาการ ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และด านว จ ย ส งประด ษฐ นว ตกรรม โดยก าหนดเป นแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) ซ งได ร บความเห นชอบและ อน ม ต ให เป นกรอบและแนวทางในการด าเน นการเพ อพ ฒนามหาว ทยาล ย ในคราวประช มสภามหาว ทยาล ยคร งท 3/2553 เม อว นท 31 ม นาคม 2553 จากกรอบแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยได ก าหนดเป นแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ ได ร บความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ย ในคราวประช มคร งท 10/2553 เม อว นท 22 ต ลาคม 2553 โดยก าหนดว ส ยท ศน เป น มหาว ทยาล ยช นน าแห งโลกอาช พ ผล ตผ เช ยวชาญเทคโนโลย สร างค ณค าส สากล ประกอบด วย 3 ประเด นย ทธศาสตร ตามพ นธก จของมหาว ทยาล ย 5 เป าประสงค และภายใต ประเด นย ทธศาสตร ได จ ดเป นแผนปฏ บ ต การในล กษณะเช งบ รณาการเป น กลย ทธ หล ก และค า รวมท งก าหนดระยะเวลาของของโครงการต างๆ เป นกรอบของการ ปฏ บ ต งานท ช ดเจนเพ อให ได ผลส าเร จเป นร ปธรรม โดยม ผลของความส าเร จในของ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ เม อเปร ยบเท ยบก บค าท ก าหนด สร ปได ด งน 15

24 สร ปผลตามแผนการบร หารงบประมาณตามพ นธก จประจ าป พ.ศ ผล ผลผล ต การบรรล การเบ กจ ายงบประมาณ () (บาท) แผน ผล (%) ได ร บ เบ กจ ายจร ง (%) ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ด านการเร ยนการสอน 1. ผ ส าเร จการศ กษาด าน ,551, ,376, ส งคมศาสตร 2. ผ ส าเร จการศ กษาด าน ,648, ,376, ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ด านบร การว ชาการ 3. ผลงานการให บร การว ชาการ ,991,800 5,928, ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 4. ผลงานท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ,276,200 4,074, ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน ด านว จ ยส งประด ษฐ นว ตกรรม 5. ผลงานว จ ยเพ อถ ายทอด เทคโนโลย ,077,300 11,077, ผลงานว จ ยเพ อสร างองค ความร ,039,200 5,738, รวม ,584, ,571,

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 ค าน า

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ฉบ บน

More information

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ แผนปฏ บต การประจ าป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นคราชส มา ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ2556เพ

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7 ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2557 ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน ค ราชส ทธาราม ได รวบรวมก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร Thai Traditional Medicine College Rajamangala University Of Technology Thanyaburi งานแผนงานงบประมาณและประเม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information